Page 1

 

225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ (053) 271859 โทรสาร. (053) 271861 225 Charoenprathet Road, Chiang Mai,Thailand 50100 Tel: (053) 271859 Fax: (053) 271861 E-mail : sc_cathedral@hotmail.com ปีที่ 43 ฉบับที่ 856

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ประจาวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2013 “ พระองค์จะเสด็จมาในวันสิ้นภิภพ ” บทพระวรสาร พระวรสารนักบุญมัธทิว 11 : 2 - 11

ขณะที่ยอห์นถูกจองจาอยู่ในคุก เขาได้ยินข่าวกิจการของพระเยซูเจ้า จึงใช้ศิษย์ ไปทูลถามพระองค์ว่า “ท่านคือผู้ที่จะมาหรือเราจะต้องรอคอยใครอีก ” พระเยซูเจ้าตรัส ตอบว่า “จงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้ยินและได้เห็น คนตาบอดกลับแลเห็น คนง่อยเดิน ได้ คนโรคเรื้อนหายจากโรค คนหูหนวกได้ยิน คนตายกลับคืนชีพ คนยากจนได้รับการ ประกาศข่าวดี ผู้ที่ไม่แคลงใจในเราย่อมเป็นสุข” ขนาดที่คนเหล่านั้นกาลังจะจากไป พระ เยซูเจ้าตรัสกับประชาชนเกี่ยวกับยอห์นว่า “ท่านทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดาร ไปดูต้นอ้อไหวไปมาตามสายลมหรือ มิใช่ เช่นนั้น แล้วท่านไปดูอะไรเล่า ดูคนสวมเสื้อผ้าสวยงามหรือ คนที่สวมเสื้อผ้าสวยงามอยู่ ในพระราชวัง ท่านเช่นนั้นท่านไปดูอะไร ไปดูประกาศกหรือ ถูกแล้ว เราบอกท่าน และ เหนือกว่าประกาศกเสียอีก ผู้นี้เองที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่า ” เราส่งทูตของเรานาหน้าท่าน เพื่อเตรียมทางไว้สาหรับท่าน เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในหมู่ที่เกิดจากหญิง ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า ยอห์นผู้ทาพิธีล้าง ถึงกระนั้น ผู้ต่าต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอห์น (พระวาจาของพระเจ้า) 1


A reading from the holy Gospel according

When John the Baptist heard in prison of the works of the Christ, he sent his disciples to Jesus with this question, “Are you the one who is to come, or should we look for another?” Jesus said to them in reply, “Go and tell John what you hear and see: the blind regain their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor have the good news proclaimed to them. And blessed is the one who takes no offense at me.” As they were going off, Jesus began to speak to the crowds about John, “What did you go out to the desert to see? A reed swayed by the wind? Then what did you go out to see? Someone dressed in fine clothing? Those who wear fine clothing are in royal palaces. Then why did you go out? To see a prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom it is written: Behold, I am sending my messenger ahead of you; he will prepare your way before you. Amen, I say to you, among those born of women there has been none greater than John the Baptist;

yet the least in the kingdom of heaven is greater than he.”

2


บทสนทนาจากพ่อเจ้าวัด สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน พระวาจาประจาอาทิตย์ที่ 2 ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าวันนี้ เต็มไปด้วย “ภาพพจน์” ที่ มีความหมายและเข้าใจง่าย ภาพพจน์ที่ประกาศกอิสยาห์ให้ไว้ในบทอ่านที่หนึ่งนั้นน่าสนใจ ท่านพูดถึง สังคมแห่งสันติสุข เป็นเหมือน “สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะ เสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะ ลูกโคและลูกสิงโตจะหากินอยู่ ด้วยกัน เด็กคนหนึ่งก็ยังนามันไปได้ แม่โคกับมหีจะหากินด้วยกัน ลูกของมันจะนอนอยู่ด้วยกัน สิงโตจะกินฟางเหมือนโค เพศผู้ ทารกจะเล่นอยู่ที่ปากรูงูเห่า” ความรู้สึกของพ่อที่เกิดขึ้นคือ ถ้ามีสังคมแบบนี้อยู่คงเป็นภาพที่งดงามมากจริงๆ แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่า แล้วจะเป็นไปได้จริงๆหรือ อันที่จริง สัตว์ต่างๆในภาพพจน์นี้ก็คือบรรดามนุษย์ที่มีจิตใจ หลากหลายลักษณะ ต่างความคิด ต่างจิตใจ ต่างความรู้สึก ต่างความต้องการ แต่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง สันติ ไม่มีการเบียดเบียน แบ่งแยก แก่งแย่ง หรือทาร้ายกัน ตรงข้าม ยังสามารถอยู่ร่วมกัน เล่นด้วยกัน กิน ด้วยกันอีกด้วย ช่างเป็นภาพแห่งความสุขจริงๆ พ่อพบคาตอบว่าสังคมเช่นนี้เป็นไปได้ ต่อเมื่อ “ความชอบธรรมเป็นดังผ้าคาดสะเอว และความซื่อสัตย์เป็น เข็มขัดคาดบั้นเอว” ตามที่ประกาศกอิสยาห์อ้างถึงก่อนหน้านี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ ก็คงเป็น เพราะสังคมยังมีความสับสนในความหมายของ“ความชอบธรรม” และ “ความซื่อสัตย์” กระมัง จึงทาให้ประชาชน คนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์เหมือนกัน ต้องแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ที่ต้องเกลียดชังกัน ต่างฝ่ายต่างอ้าง ความชอบธรรม และอ้างว่าตนเป็น “คนดี” ทั้งๆที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีรอยด่างด้วยกันทั้งนั้น มีการศึกษาที่น่าสนใจชิ้นหนึ่ง แสดงผลออกมาว่า “ประชาชนของทุกชาติในโลก จานวน ร้อยละ99 มี ความรักชาติของตน“ มีความหมายว่า ในจานวนร้อยละ 99 นี้ ย่อมรวมความถึงบรรดาโจรผู้ร้าย และนักโทษใน เรือนจาทั้งหลายด้วย ซึ่งในหลายๆโอกาส พวกเขาก็จะแสดงความรักชาติออกมา แม้ว่า โดยพฤติกรรมที่พวกเขา กระทาอยู่ กลับเป็นการทาลายชาติโดยไม่ต้องสงสัย ฉะนั้น ในกรณีที่มีการแข่งขันฟุตบอล หรือกีฬาใดๆ แน่นอนว่า คนเลวเหล่านี้ก็จะเอาใจช่วยนักกีฬาชาติของตนอย่างแน่นอน บางที แม้อาจจะมีนักกีฬาบางคนที่พวกเขาไม่ชอบเป็น ส่วนตัว พวกเขาก็คงอยากให้ทีมชาติของตนชนะการแข่งขันอยู่ดี ที่เป็นเช่นนี้แสดงว่า พวกเขาเข้าใจความหมายของ ความรักชาติอย่างไม่ถูกต้อง คงเป็นทานองเดียวกับการอ้างความรักชาติ แต่พฤติกรรมกลับกาลังทาให้ชาติเสื่อมลง ก็คงเป็นเพราะสังคมแยกแยะไม่ออกว่าความชอบธรรมและความซื่อสัตย์มีความหมายที่ถูกต้องอย่างไร บางที อาจไม่ เข้าใจหลักศีลธรรมพื้นฐานด้วยซ้าไปว่า “เพื่อบรรลุเจตนาที่ดี ต้องใช้วิธีการที่ดีด้วย” ฉะนั้น วิธีการที่ผิด ย่อมไม่อาจทา ให้เจตนาชอบธรรมได้นั่นเอง หรือบางที ภาพพจน์ที่ประกาศกอิสยาห์กล่าวถึงนี้ มีความหมายถึง การอยู่ร่วมกันระหว่างคนเลวกับคนที่ อ้างว่าเป็นคนดีเสียมากกว่า อันที่จริง พ่อควรจะพูดว่า หมายถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนที่อ้างว่าเป็นคนดี กับคนเลว เพราะคนเลวคงไม่มีสิทธิ์อนุญาตให้คนดีมาอยู่ร่วมกันได้ เพราะถึงอย่างไร คนดีก็คงไม่ต้องการ แต่ควรเป็นคนดี ต่างหากที่จะอนุญาตให้คนเลวอยู่ร่วมกันได้ นี่ควรจะเป็นทัศนะของคนดี ที่ควรมี พร้อมๆกับทัศนะของฝ่ายคนเลว ที่ จะต้องมี “การกลับใจ” ทานองเดียวกับความหมายของ “สิงโต”ในภาพพจน์นี้ ที่ว่า “สิงโตจะกินฟางเหมือนโค”

3


ซึ่งพ่อให้ความหมายว่า เมื่อคนบาปเปลี่ยนพฤติกรรมจากการกินเนื้อหรือการทาบาป มากินฟางหรือการทาดี หากมี ทัศนะทั้งสองนี้อยู่ในสังคมไม่ว่าฝ่ายไหนจะดีหรือจะอ้างว่าดีหรือจะเลว ก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง “สันติสุข” สิ่งที่ขาดอยู่ในสังคม ในความหมายของประกาศกอิสยาห์ คือ “พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือจิตแห่ง ปรีชาญาณและความเข้าใจ จิตแห่งความคิดอ่านและอานุภาพ จิตแห่งความรู้และความยาเกรงองค์พระผู้เป็น”เจ้ทีา่ เป็นเช่นนี้คงเป็นเพราะ ผู้คนในสังคมถูกทาให้หลงไปโดยง่าย ตามกระแสอันชาญฉลาดของโลก โดยไม่มีสติของการ ไตร่ตรองให้ถ่องแท้ ขาดการแยกแยะถูกผิด เพียงเพราะอยากเลือกข้างเลือกฝ่าย ให้ปรากฏว่าอยู่ฝ่ายคนดีและฝ่าย ชนะเท่านั้น บางที อาจไม่เข้าใจด้วยซ้าว่า ความดีและชัยชนะที่ถูกต้องนั้นหมายถึงอะไรกันแน่ นี่แหละที่โบราณสอนว่า “การจะเปลี่ยนคนอื่นนั้นเป็นเรื่องยาก จงเปลี่ยนตนเองดีกว่”า พ่ออยากจะเพิ่มว่า “และจาเป็นมากกว่า” ภาพพจน์ที่พระเยซูเจ้าให้ไว้ในพระวรสารวันนี้ก็ชัดเจนและเข้าใจง่าย “บัดนี้ คมขวานกาลังจ่อ อยู่ที่รากของต้นไม้แล้ว” หากชีวิตของเราไม่บังเกิดผลดี หรือกิจการดี ก็จะต้องพินาศไป เวลาแห่งชีวิตของเรามีจากัด ใครจะไปรู้ได้ว่าอีกนานหรือเร็วแค่ไหน ไม่ควรเสียเวลาให้กับการสนองความโกรธ ความเกลียด ความเคียดแค้นชิงชัง เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยให้ผลดีกับชีวิตแม้ขณะยังอยู่ในโลกนี้ก็ตาม ตรงข้ามมีแต่ผลร้ายกาจ แต่ควรให้เวลา อย่างเต็มที่ได้แล้วกับ การสานึกผิดกลับใจ และดาเนินชีวิตที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคม อย่างเป็นสุข และมีสันติ นี่มิใช่หรือ คือความหมายของ “คริสต์มาส” ที่สืบมาจาก “รากของเจสซี” ที่ประกาศกอิสยาห์กล่าวถึง คือ การบังเกิดของพระคริสตเจ้านั่นเอง และที่เราควรต้องฉลองทุกปี จนเรามีพระจิตของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา จริงๆ พ่อสุรสิทธิ์ surasit@catholic.or.th 8. ประกาศการแต่งงาน

ประกาศครั้งที่ 2 ระหว่าง มาร์ตินเดอพอแรส วสินธ์ ศิริรัตน์ บุตรของ นายมานิตย์ นาคากาวา และ เทเรซา วิลาวัลย์ ศิริรัตน์ กับ จันทร์จิรา ตันตยานุสรณ์ บุตรีของ นายจิรเดช และนางสุรีรัตน์ ตันตยานุสรณ์ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2013เวลา 15.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัย (ผู้ใดทราบข้อขัดขวางของการแต่งงาน มีหน้าที่แจ้งให้พ่อทราบโดยเร็ว)

4


วัน/เวลา อา 15 ธ.ค.13 06.30 น

รายการมิสซา อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ (วันพระคัมภีร์) สุขสาราญแด่ ครอบครัว สุหทัยนิรันดร, เปโตร ธีรยุทธ เศวตจิรโชติ, โรซา เปรมฤดี ธีรานนท์ อุทิศแก่ มารีอา ซ. มณี ภัคเกษม เซลีนา จีราภรณ์ ตระการศุภกร

08.30 น.

สุขสาราญแด่พี่น้องทุกครอบครัว

11.00 น.

สุขสาราญแด่พี่น้องทุกครอบครัว (มิสซาภาษาอังกฤษ)

18.00 น.

สุขสาราญแด่ กิจการงานทั้งหลาย อุทิศแก่ ยอแซฟ มนัส หงส์หิรัญ ยอแซฟ บุญทัน, มารีอาบัวแก้ว, เปโตรวราวุธ, มารีอาเอือง, มารีอาวิภาดา, เทเรซาเรณู, ภีระ บุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน ประเทศไทย ( วันครูคาสอนไทย)

จ 16 ธ.ค.13 19.00 น. อัง 17 ธ.ค.13 6.30 น.

19.00 น.

สุขสาราญแด่ ครอบครัว วงศ์ธานี อุทิศแก่ โรซา บุญช่วย, มารีอา มักตาเลนาไพรัตน์ มานะเจริญ , ยอแซฟ หมะแฮ วิหคไพรวัลย์ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ มิสซาสาหรับ เปโตร ฉะอ้อน – อันนา มาลี ศักดิ์สมวาส, มารีอา สะอิ้ง พัฒนภิรมภ์ ยอแซฟ ประจวบ – อันนา อุทัย วรรณมาศ อุทิศแก่ โรซา บุญช่วย, ยอแซฟ มนัส หงส์หิรัญ, ยอแซฟ เทิดศักดิ์ วิญญาณในไฟชาระ สุขสาราญแด่ อุทิศแก่ ยอแซฟทวีศักดิ์, เปโตรวัลลภ, เปโตรอุดม, มารีอาบัวคา, เทเรซา เรณู, ภีระ, เปโตร วราวุธ และวิญญาณในไฟชาระ

5


วัน/เวลา พ 18 ธ.ค.13 19.00 น. พฤ 19 ธ.ค.13 06.30 น.

19.00 น.

รายการมิสซา อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ สุขสาราญแด่ ประสิทธิ์, มารีอานุชนาถ. กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอาปํณฑา, มารีอาเปียมขวัญ บัณฑวังกร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล อุทิศแก่ โรซา บุญช่วย, ฟรังซิสโกสาธร, มารีอา พรทิภา อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ สุขสาราญแด่ ครอบครัวมารีอาสุกัญญา, ยอแซฟพิศษฐากล อุทิศแก่ โรซา บุญช่วย, ยอแซฟ หมะแฮ วิหคไพรวัลย์ สุขสาราญแด่ ครอบครัวอันนาชมชนก, สันหวัช, เซซีลีอาอันญญา ราฟาแอลณฐนนท์ อุทิศแก่ ยอนห์บัปติสตา สวัสดิ์, เทเรซา แสงหล้า ชัยสีมา ยอแซฟ บุญทัน, มารีอา บัวแก้ว, มารีอา วิภาดา, มารีอาเฮือง

ศ 20 ธ.ค.13 19.00 น. ส 21 ธ.ค.13 19.00 น.

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ สุขสาราญแด่ ครอบครัวเปโตร สรพงษ์ ตั้งถาวร และกิจการของครอบครัว อุทิศแก่ บรรพบุรุช ครอบครัว กิจวิวัฒนการ และ เลาไทยมงคล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลับ ปัณวังกร, ยอแซฟ สมคิด ตั้งถาวร, ยอแซฟ สนั่น กมลรักษ์, โรซา บุญช่วย ระดมกิจ น.เปโตร คานิซีอัส พระสงฆ์ และนักปราชญ์ แห่งพระศาสนจักร สุขสาราญแด่ ครอบครัว ศิริรัตน์และกิจการงานทั้งหลาย อุทิศแก่ เปาโล สุทัศน์ รัชชพงศ์รักษ์, อัมโบรซีโอ โกศก รัชชพงศ์รักษ์, มารีอา มารี ฟองศิริ อันนา ดารา, อังตัวนิก ประไพ, เทเรซา ประพิศ, สเตฟาน วรดี โรซา ปทุม อินทรสุขสันติ และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ

1. ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ http://www.sacredheartcathedralcm.com 2. วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2013 คณะกรรมการเอกภาพ(คาทอลิกและโปรเตสแตนท์) จะจัดฉลอง ครบรอบ 48 ปีของคณะกรรมการฯ และยังเป็นการจัดงาน “วันครอบครัว” และ งาน “คริสต์มาสเฟส ติวัล” ประจาปีไปพร้อมกัน และยังถือโอกาสนี้ จัดกิจกรรมเพื่อหาทุนสนับสนุนการดาเนินงานของ

6


คณะกรรมการฯอีกด้วย จึงทาให้รูปแบบของงานวันนี้ยงิ่ ใหญ่กว่าทุกๆปีก็ว่าได้ โดยมีกาหนดการดังนี้คือ 10.00 น. เริ่มเดินการกุศล จากคริสตจักรที่หนึ่ง ถึง โรงเรียนพระหฤทัย โดยจะมีวง ดุริยางค์จาก 6 โรงเรียนเดินนาหน้า มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ มีการจับฉลากของรางวัลให้กับ ผู้ร่วมเดินการกุศลครั้งนี้ บัตรเดินการกุศล มีจาหน่ายในราคาบัตรละ 20 บาทเท่านั้น พ่ออยากเชิญชวน พี่น้องช่วยสนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วย ตามกาลังความสามารถ หากมาร่วมเดินได้ด้วยยิ่งดี บัตรนี้เรา คาทอลิกได้รับมอบหมายมาให้จาหน่าย 800 ใบ และขอไม่ให้คืนด้วย เมื่อจบกิจกรรมเดิน การกุศลแล้ว ก็จะมีกิจกรรมวันครอบครัวและคริสต์มาสเฟสติวัล ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมการ แสดงบนเวที การแข่งขันพระคัมภีร์ การละเล่น และนิทรรศการและการมอบของขวัญ จนถึงเย็นแล้ว เรา จะมีพิธีนมัสการพระเจ้าร่วมกัน และที่สุดจบด้วยพิธีนมัสการพระเจ้าด้วยแสงเทียน เช่นเดียวกัน อยาก เชิญชวนพี่น้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วย และเมื่อถึงเวลา 18.30 น. เราจะมีพิธีนมัสการพระเจ้าใน วัดด้วยกัน ฉะนั้น ในวันนั้น เราจะไม่มีมิสซาประจาวันนะครับ (ของด)

3. วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2013 จะเป็นวัน ”โมทนาคุณปีแห่งความเชื่อ” หรืออาจเรียกว่า วันปิดปีแห่ง ความเชื่อสาหรับสังฆมณฑลของเราก็ได้ ซึ่งเลื่อนมาจากอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เพื่อจะให้ วันนี้เป็นการฉลองอย่างมีความหมายยิ่งขึ้น กล่าวคือ จะเป็นวันบวชสังฆานุกร 5 องค์ของคณะเบธาราม ด้วย และยิ่งกว่านั้น ยังเป็นวันที่สังฆมณฑลเชียงใหม่จะต้อนรับพระสมณฑูตองค์ปัจจุบันคือพระอัคร สังฆราช ชอง อิน นามอย่างเป็นทางการอีกด้วย พิธีจะเริ่มเวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัยโดยมี พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้งหมด พ่ออยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน มาร่วมในพิธีสาคัญและมีความหมายยิ่งนี้ อย่างน้อยก็เป็นการแสดงพลังแห่งความเชื่อของคริสตชน คาทอลิกเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี

4. ขณะนี้ ไบเบิ้ลไดอารี่และปฏิทินแขวนสาหรับปีใหม่2014มาถึงแล้ว พ่อจึงวางจาหน่ายไว้ที่หน้าวัดและซุ้ม ขายศาสนภัณฑ์ ในราคาดังนี้ คือ ไบเบิ้ลไดอารี่ ราคา 120 บาท และ ปฏิทินแขวน ราคา 20 บาท ข้อสังเกตคือ ปีนี้ ทางอาสนวิหารจะไม่แจกปฏิทินให้ฟรีดังเช่นปีก่อนๆนะครับ เพื่อให้พี่น้องมีส่วนร่วมบ้าง ตามมาตรการของสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่กาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดทางบประมาณ ประจาปี และที่จริง การแจกจานวนมากๆในแต่ละปี ก็เป็นภาระหนักมิใช่น้อยเลย ด้วยเหตุนี้พอ่ จึง จาหน่ายเพียงครึ่งราคาเท่านั้น บางทีการแจกให้เปล่าๆ ผู้รับไปก็อาจไม่เห็นคุณค่าเท่าที่ควรก็เป็นได้ เหมือนกัน

5. ประกาศการแต่งงาน

ประกาศครั้งที่ 1 ระหว่าง ณัฏฐกิตติ์ วงศาโรจน์

7


บุตรของ นายร่มฉัตร วงศาโรจน์ และ นางรดา แฮคส์แมน กับ มารีอา กนกกาญจน์ ศีละวงษ์เสรี บุตรีของ มีคาแอล สมบัติ ศีละวงษ์เสรี และ นางศิริวิมล พรหมเรืองฤทธิ์ วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2013 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัย

6. ประกาศการแต่งงาน

ประกาศครั้งที่ 2 ระหว่าง ดอมินิก ภูวดล วิสุพร บุตรของ ยอแซฟ นพดล วิสุพร และมารีอา สุรางค์ ธูปเทียน กับ แบร์นาแด๊ต ศิรินุช ยวงอัคเรศ บุตรีของ ซีมอน มนัส และเทเรซา ศิริพร ยวงอัคเรศ วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2013 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัย

7. ประกาศการแต่งงาน

ประกาศครั้งที่ 2 ระหว่าง นายภาสวร จาตุรชาติ บุตรของ นายสมชัย และนางสุปราณี จาตุรชาติ กับ มารีอา ภชรดา พรหมเทศ บุตรีของ นายไมตรี และนางปรีย์ญนันทน์ พรหมเทศ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2013เวลา 11.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัย

อ่านต่อหน้า 4

8.

http:// www.sacredheartcathedralcm.com เว็บไซต์อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่

8

55 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ 15ธ ค 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you