Page 1

 

225 ถ.เจริญประเทศ ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 โทรศัพท (053) 271859 โทรสาร. (053) 271861 225 Charoenprathet Road, Chiang Mai,Thailand 50100 Tel: (053) 271859 Fax: (053) 271861 E-mail : sc_cathedral@hotmail.com ปที่ 43 ฉบับที่ 855

อาทิตยที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ประจําวันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2013 “ จงตื่นเฝาระวังเถิด เพราะทานไมรูวานายของทานจะมาเมื่อไร ” บทพระวรสาร พระวรสารนักบุญมัธทิว 24 : 37 - 44 ครั้งนั้น พระเย ซูเจาตรัสกับบรรดาอัครสาวกวา “ สมัยของโนอาหเปนเชนไร เมื่อบุตร แหงมนุษยเสด็จมาก็จะเปนเชนนั้น ในสมัยกอนน้ําวินาศนั้น ผูคนกิน ดื่ม แตงงานกันจนถึงวันที่โน อาหเขาไปในเรือ ไมมีใครนึกระแวงวาอะไรจะเกิดขึ้นจนกระทั่งน้ําวินาศมากวาดพวกเขาไปหมดสิ้น เมื่อบุตรแหงมนุษยเสด็จมาก็จะเปนเชนนั้นดวย ” เวลานั้น คนสองคนอยูในทุงนา คนหนึ่งจะถูกรับ ไป อีกคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว หญิงสองคนที่กําลังโมแปงอยู คนหนึ่งจะถูกรับไป อีกคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว “ จงตื่นเฝาระวังเถิด เพราะทานไมรูวานายของทานจะมาเมื่อไร พึงรูไวเถิด ถาเจาบานรูวา ขโมยจะมาในยามใด เขาคงจะตื่นเฝาไมปลอยใหขโมยงัดแงะบานของตนได ทานทั้งหลายก็ เชนเดียวกัน จงเตรียมพรอมไว เพราะวาบุตรแหงมนุษยจะเสด็จมาในเลาที่ทานมิไดคาดหมาย” (พระวาจาของพระเจา)

1


เทววิทยาเทศการเตรียมรับเสด็จ พระคริสตเจา ทาทีที่เหมาะสมในการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา ทาที “ การตื่นเฝา ” ดวยความเชื่อ การภาวนา และความพรอมที่จะรับรูถึง “ เครื่องหมาย ” ของการเสด็จมาของพระเยซูเจาในสถานการณจริงของชีวิต ทาที “ การเดิน ” ตามหนทางที่พระเจาทรงใหไว เปนการหนทางของการ “ กลับใจ ” เพื่อ ติดตามพระเยซูสูอาณาจักรของพระบิดา ทาที “ ความยากจน ” ในจิตใจ และการทําใจใหวางเหมือนกับโยเซ ฟ พระนางมารีอา ยอหน และ “ คนจนของพระวรสาร ” เพื่อจะรูจักเห็นพระเยซู ผูเสด็จมาแบบที่เราไมคาดคิด ทาที “ ความยินดี ” ที่นําเราไปหาพระเยซูเจา ซึ่งแสดงออกมาในความรักและความเพียร ตอผูอื่น ทาทีของการเปดใจรับการริเริ่มใด ๆ ก็ตามทางสรางสรรคตอการเสริมสร างอาณาจักรพระ เจา

º·Ê¹·¹Ò¨Ò¡¾‹Í਌ÒÇÑ´

(อานตอฉบับหนาครับ)

สวัสดีครับ พี่นองที่รักทุกทาน พอรูสึกแปลกๆนิดหนอย เวลาที่อานพระวรสารของอาทิตยที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ าในปนี้ เพราะเปนพระวรสารเกี่ยวกับ “การเตรียมพร้ อม ” รอคอยการเสด็จมาของพระคริสตเจาก็จริง แตเปนบทที่เรา มักจะนํามาใชในพิธีปลงศพดวย เพื่อเตือนใจเราเกี่ยวกับการเตรียมพรอมสําหรับ “ความตาย” ที่แปลกสําหรับพอ ก็คือ ความตาย ดูเหมือนมิใชสิ่งที่ควรใหความหมาย สําหรับเทศกาลที่นายินดีอยางพระคริสตสมภพ อยางไรก็ตาม สิ่งที่เตือนใจเราไดเปนอยางดีก็คือ หากเราไมเตรียมชีวิตของเราใหพรอม เมื่อพระองคเสด็จมา ในเวลาที่เราไมได คาดคิด เพราะเรามัวแตเพลินอยูกับเรื่องฝายโลกแลว นั่นคือ การพลาดโอกาสอันงามอย่างน่ าเสียดาย หรืออาจหมายถึง หายนะอันยิ่งใหญ กลาวคือการสูญเสียวิญญาณนั่นเอง

2


พอชอบพระดํารัสสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเมื่อไมนานมานี้ พระองคสอนในทํานองวา ความ ตายเป็ นสิ่งทีน่ ่ ากลัวก็จริง แต่ไม่ใช่ สิ่งทีเ่ ราคริสตชนผู้มคี วามเชื่อจะต้องกลัว พอตีความเอาเองวา ความเชื่อตองชวยให เราคริสตชนเขาใจธรรมชาติแหงชีวิตที่ไมอาจหลีกพน ความกลัวในเรื่องนี้ไมมีประโยชนใดๆที่จะไปเสียเวลาใหกับ มัน เราควรจะมีชีวติ ทีเ่ ปี่ ยมด้ วยความหวังและพลังอยู่เสมอ มากกวาที่จะเอาแตหดหูกับความสูญเสีย ความผิดหวัง และความตาย เราสูดําเนินชีวิตทุกวันใหเกิดคุณคามิดีกวาหรือ และหากเราดําเนินชีวิตดีอยูแลว เมื่อเวลาของเรา มาถึง จะเปนพระคริสตเจาเองที่จะมารับเรา เพราะเราดําเนินชีวิตพรอมอยูเสมอแลว นี่แหละ ความตายมิใชสิ่งที่เราตอง กลัว ดวยเหตุนี้ เราจงอยาติดยึดอ ยูกับเรื่องฝายโลกมากนักเลย เพราะยิ่งติดยึดมากเพียงใด ใจก็จะเปนทุกขมาก เพียงนั้น เพราะไมอยากสูญเสียมันไป โดยเฉพาะเรื่องของทรัพยสมบัติ อํานาจและเกียรติยศชื่อเสียง องค์ดาไล ลามะ เคยใหทัศนะเรื่องนี้ไววา “ข้ าพเจ้ าแปลกใจในมนุษย์มากทีส่ ุ ด เพราะเขาสละสุ ขภาพ เพื่อหาเงิน แล้วก็สละเงินเพื่อให้ สุขภาพฟื้ นคืนมา เขาห่ วง อนาคตมากจนไม่มคี วามสุ ขอยู่กบั ปัจจุบัน ผลคือเขาไม่อยู่ท้งั ในปัจจุบันและอนาคต เขาอยู่เหมือนไม่มวี นั ตาย และ สุ ดท้าย เขาก็ตายไปโดยไม่ได้ มชี ีวติ อยู่จริงๆ” วาไปแลว มนุษยเราก็นาสมเพชจริงๆ ในความหมายวา สิ่งที่ควรรู กลับไมรู สิ่งที่ไมควรรู กลับรู และสิ่งที่ไม รู กลับทําเปนรู สิ่งที่มีคุณคาและควรสนใจกลับไมสนใจ สิ่งที่ไรสาระกลับจะเอาเปนเอาตาย สิ่งที่คอยตําหนิตอวาคน อื่น พอถึงเวลาก็กลับกระทําเสียเอง บางทีก็หนักยิ่งกวา อะไรแบบนี้แหละที่ทําใหมนุษยสูญเสียโอกาสอันงามของการ คนพบคุณคาแหงชีวิตมนุษยของตนไปอยางนาเสียดาย นั่นคือ ไมอาจพบความสุขทั้งในชีวิตนี้เอง และชีวิตหนาดวย ที่สุด พอขอสรุปดวยคําพูดของวิลเลีย่ ม เช็คสเปี ยร์ นักประพันธผูมีชื่อเสียงวา “ ข้ าพเจ้ ารู้สึกเป็ นสุ ขอยู่เสมอ ท่านท ราบหรือไม่ว่าทําไม ก็เพราะข้ าพเจ้ าไม่คาดหวังอะไรจากใคร ความ คาดหวังมักทําให้ เจ็บปวด..... ชีวติ นั้นสั้นนัก ฉะนั้น จงรักชีวติ ของท่าน..... จงเป็ นสุ ข และยิม้ ไว้เสมอ ก่อนจะพูด ท่านจงฟัง ก่อนจะเขียน ท่านจงคิด ก่อนจะใช้ จ่าย ท่านจงหาเงิน ก่อนจะสวดภาวนา ท่านจงให้ อภัย ก่อนจะทําร้ ายใคร ท่านจงรู้สึกเหมือนได้ รับ ก่อนจะเกลียด ท่านจงรัก นั่นแหละชีวติ จงรู้สึกถึงมัน ดําเนินชีวติ นั้น และจงชื่นชมกับชีวติ เถิด” นี่คือ อาทิตยที่หนึ่ง เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา จงอยากลัวความตาย จงอยาปกใจและห ลงไปกับ โลก จงคนหาใหพบคุณคาแหงชีวิต และชื่นชมกับมัน แลวทานก็ “พร้ อมแล้ว” พอสุรสิทธิ์ surasit@catholic.or.th

3


วัน/เวลา อา 1 ธ.ค.13 06.30 น

รายการมิสซา อาทิตยที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ(เริ่มปพิธีกรรม ป A) (วันรณรงคโรคเอดส)

08.30 น.

สุขสําราญแด ภราดา อาจิณ เตงตระกูล , มารีอาเพ็ญศรี ไชยพร , แบนาแดต ศรัญวดี ไชยพร,ยวงปปติสตา อภิชาต อิทรพิทักษ, ครอบครัวอินทรพิทักษ, และ ครอบครัวเทพารักษ อุทิศแก มารีอา อพันตรี มาญศิริกุล , ฟรังซิสกาชูศรี อินทรพิทักษ

11.00 น.

สุขสําราญแดพี่นองทุกครอบครัว

18.00 น.

สุขสําราญแดพี่นองทุกครอบครัว (มิสซาภาษาอังกฤษ)

จ 2 ธ.ค.13 19.00 น.

อัง 3 ธ.ค.13 6.30 น. 19.00 น.

สุขสําราญแด คุณแมนภาพร จันทรเดนดวง,ภารดา ดร.อนุศักดิ์ นธิภัทราภรณ อุทิศแก เปาโล มณฑา ยันตเจริญ ,เอลีซาเบธสรอย ยันตเจริญ ,มารีอา ฮาตรี ยันตเจริญ ,มารีอา สายหยุด ยันตเจริญ, อันนนาทวี ยันตเจริญ, อาทิตยที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ สุขสําราญแด จะนู, ปาละ, แสงหลา, ไอวอย และครอบครัว,ดานีเวลา นาตยา ดิจกจันท, ยอหน นิพนธ ดิจกตจันทร, ครอบครัวยงคกมล, ครัอบครัวชิดเครือ อุทิศแก โรซา ศิรินันท ผาติพัฒนวงค, เทเรซา ศิริวรรณ ผาติพัฒนงอค, มารีอาหยิ่ว,มารีอา เฮือง,และวิญญาในไฟชําระ ฉลอง น.ฟรังซิส เซเวียร พระสงฆ องคอุปถัมภมิสซัง มิสซาสําหรับ ครอบครัว จอยบํารุง , ผูมีพระคุณทุกทาน และผูที่ตองการพระพร อุทิศแก ฟรังซิสเซเวียร บรรจง - มารีอาทวี จอยบํารุง และลูกๆหลานๆครอบครัวจอยบํารุง สุขสําราญแด ฟรังซิสเซเวียร ปติเจตน ปยบุตร ปานดวงเนตร - บุญชู ไพโรจนวิจิตรพร อุทิศแก ไมเคิ้ลไมตรี – มารีอาจันทรทิพย วิจิตรพร , ยอหนบอสโก สวิง - แมบุญมี สังขแดง

4


วัน/เวลา

รายการมิสซา น.ยอหน ชาวดามัสคัน พระสงฆและนักปราชญแหงรพะศาสนจักร

พ 4 ธ.ค.13 19.00 น.

สุขสําราญแด ครอบครัวศิริรัตน อุทิศแก ยอแซฟ บุญทับ, มารีอา บัวแกว, มารีอา วิภาดา, มารีอา เฮือง, เปรโตร วราวุธ, เทเรซาเรณู , เปรโตรอุดม, มารีอาบัวคํา, ยอแซฟทวีศักดิ,์ เปรโตรวัลลภและวิญญาณในไฟชําระ

พฤ 5 ธ.ค.13 06.30 น.

อาทิตยที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว)ฯ สุขสําราญแด ด.ญ. รวงขาว โรจนเครือวัลย อุทิศแก มารีอา ซ.มณี ภัคเกษม สุขสําราญแด ครอบครัวทรงธรรมทุกคน อุทิศแก นาย ปราโมท - พีรพันธ หงษหิรัญ น.นิโคลัส พระสังฆราช (วันศุกรตนเดือน) สุขสําราญแด แคทรินยา จิราภา, สกอลัสติกา ภัคพร, มารีอา ภัทรา, มารีอา กานตรพีร, , ฟรังซิสอัสซีซี ศักดิ์สิทธิ์ ทอย , วินเซนตเดอปอล ปนาท – ปานดางเนตร - ปฤทธิ์ - ปนนารี ปราชญ วิริยะวัลย อุทิศแก วินเซเต - เอลิซาเบธ เวียรา , เคลแมน - เซซีลีอา เวียรา และวิญญาณในไฟชําระ ระลึกถึง น.อัมโบรส พระสังฆราชและนักปราชญ

19.00 น. ศ 6 ธ.ค.13 19.00 น.

ส 7 ธ.ค.13 19.00 น.

สุขสําราญแด ผูสูงอายุ อุทิศแก ผูสูงอายุ

1. ที่อยูเว็บไซตของเราคือ http://www.sacredheartcathedralcm.com 2. วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2013 คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ(5ศาสนา) จะจัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พุทธสถาน ในการนี้ พออยากเชิญชวนพี่ นองสัตบุรุษอยางนอย 50 ทานเขารวมพิธีดวยในนามของพี่นองฝายคาทอลิก ที่จริง พิธีการเราจะเริ่ม เวลา

5


19.00 น. แตกอนหนานั้น เวลา 18.30 น. จะมีนักเรียนพระหฤทัย ซึ่งเปนนักขับรองประสานเสียงรองนําเพลง ราชนิพนธ หากพี่นองสะดวก ก็ขอเชิญรวมกันรองเพลงในเวลานี้ดวย อยางนอยก็เป นการใหกําลังใจนักเรียนของ เรา

3. วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2013 คณะกรรมการเอกภาพ(คาทอลิกและโปรเตสแตนท ) จะจัดฉลองครบรอบ 48 ปของคณะกรรมการฯ และยังเปนการวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2013 เปนวันที่สังฆมณฑลเชียงใหมจัดฉล องศาสนนามของพระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน (นักบุญฟรังซิสเซเวียร ตรงวันคือ 3 ธันวาคม) และเปนวันที่ เราจะพรอมใจกันภาวนาเพื่อพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสเฉลิมพระขนมพรรษาดวย โดยเราจะ มีพิธีอาเศียรวาทและพิธีมิสซาในเวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัย ขอเชิญพี่นองใหเกียรติมารวมใน พิธีสําคัญนี้ดวยครับ หลังมิสซา ขอเชิญรับประทานอาหารและชมการแสดงเล็กนอย

4. จัดงาน “วันครอบครัว” และ งาน “คริสตมาสเฟสติวัล” ประจําปไปพรอมกัน และยังถือโอกาสนี้ จัดกิจกรรม เพื่อหาทุนสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯอีกดวย จึงทําใหรูปแบบของงานวันนี้ยิ่งใหญกวาทุกๆปก็ วาได โดยมีกําหนดการดังนี้คือ10.00 น. เริ่มเดินการกุศล จากคริสตจักรที่หนึ่ง ขามสะพานนวรัตน แลวเขาถนน ชางคลาน มาจนถึงสี่แยกบานเบธาราม แลวเลี้ยวซายมาผานโรงเรียนมงฟอรต ที่สุดเขามายังโรงเรียนพระหฤทัย โดยจะมีวงดุริยางคจาก 6 โรงเรียนเดินนําหนา เมื่อถึงจุดหมายแลว จะมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนตางๆ จบแลว จะมีการจับฉลากของรางวัลใหกับผูรวมเดินการกุศลครั้งนี้

สําหรับบัตรเดินการกุศล ซึ่งที่จริงจะถือ

เปนเหมือนการทําบุญก็ได จะมีจําหนายในราคาบัตรละ 20 บาทเทานั้น พออยากเชิญชวนพี่นองชวย สนับสนุนกิจกรรมนี้ดวย ตามกําลังความสามารถ หากมารวมเดินไดดวยยิ่งดี เปนการแสดงพลังอยางหนึ่งใน สังคมชาวคริสตของเชียงใหม แตหากมารวมเดินไมได จะชวยทําบุญซื้อบัตรก็ยังดี บัตรนี้เราคาทอลิกไดรับ มอบหมายมาใหจําหนาย 800 ใบ (ขออภัยอาทิตยที่แลวแจงวา500ใบ) และขอไมใหคืนดวย บัตรเดินการกุศลนี้ จะเริ่มจําหนายใหกับพี่นองตั้งแตอาทิตยหนาเปนตนไป หรือจะติดตอที่สํานักงานของวัดก็ได เมื่อจบกิจกรรมเดิน การกุศลแลว ก็จะมีกิจกรรมวันครอบครัวและคริสตมาสเฟสติวัล ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมการแสดงบน เวที การแขงขันพระคัมภีร การละเลน และนิทรรศการและการมอบของขวัญ จนถึงเย็นแลว เราจะมีพิธีนมัสการ พระเจารวมกัน และที่สุดจบดวยพิธีนมัสการพระเจาดวยแสงเทียน เชนเดียวกัน อยากเชิญชวนพี่นองเขารวม

6


กิจกรรมตางๆเหลานี้ดวย และเมื่อถึงเวลา 18.30 น. เราจะมีพิธีนมัสการพระเจาในวัดดวยกัน ฉะนั้น ในวัน นั้น เราจะไมมีมิสซาประจําวันนะครับ (ของด)

5. วันเสารที่ 14 ธันวาคม 2013 จะเปนวัน ”โมทนาคุณปแหงความเชื่อ” หรืออาจเรียกวา วันปดปแหงความ เชื่อสําหรับสังฆมณฑลของเราก็ได ซึ่งเลื่อนมาจากอาทิตยที่ 24 พฤศจิกายน 2013

เพื่อจะใหวันนี้เปนการ

ฉลองอยางมีความหมายยิ่งขึ้น กลาวคือ จะเปนวันบวชสังฆานุกร 5 องคของคณะเบธารามดวย และ ยิ่งกวานั้น ยังเปนวันที่สังฆมณฑลเชียงใหมจะตอนรับพระสมณฑูตองคปจจุบันคือพระอัครสังฆราช ชอง อิน นามอยางเปนทางการอีกดวย พิธีจะเริ่มเวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัย โดยมี พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน เปนประธาน พรอมดวยคณะสงฆทั้งหมด พออยากเชิญชวนพี่นองทุก ทานมารวมในพิธีสําคัญและมีความหมายยิ่งนี้ อยางนอยก็เปนการแสดงพลังแหงความเชื่อของคริสต ชนคาทอลิกเชียงใหมไดเปนอยางดี

6. ขณะนี้ ไบเบิ้ลไดอารี่และปฏิทินแขวนสําหรับปใหม2014มาถึงแลว พอจึงวางจําหนายไวที่หนาวัดและซุม ขายศาสนภัณฑ ในราคาดังนี้ คือ ไบเบิ้ลไดอารี่ ราคา 120 บาท และ ปฏิทินแขวน ราคา 20 บาท ขอสังเกตคือ ปนี้ ทางอาสนวิหารจะไมแจกปฏิทินใหฟรีดังเชนปกอนๆนะครับ เพื่อใหพี่นองมีสวนรวมบาง ตาม มาตรการของสังฆมณฑลเชียงใหมที่กําหนดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับแผนการจัดทํางบประมาณประจําป และที่ จริง การแจกจํานวนมากๆในแตละป ก็เปนภาระหนักมิใชนอยเลย

ดวยเหตุนี้พอจึงจําหนายเพียงครึ่งราคา

เทานั้น บางทีการแจกใหเปลาๆ ผูรับไปก็อาจไมเห็นคุณคาเทาที่ควรก็เปนไดเหมื อนกัน

7. คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ ไดจัดคายธิดาพระหฤทัย ( FRUITS OF LOVE ) ใน วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2013 ณ บานสวนพระหฤทัย ลําปาง ใครสนใจติดตอไดตามที่อยูตรงบอรด ประชาสัมพันธหนาโบสถ

7


8. ประกาศการแตงงาน

ประกาศครั้งที่ 1 ระหวาง ดอมินิก ภูวดล วิสุพร บุตรของ ยอแซฟ นพดล วิสุพร และมารีอา สุรางค ธูปเทียน กับ

แบรนาแดต ศิรินุช ยวงอัคเรศ

บุตรีของ ซีมอน มนัส และเทเรซา ศิริพร ยวงอัคเรศ วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2013 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัย

9. ประกาศการแตงงาน

ประกาศครั้งที่ 1 ระหวาง นายภาสวร จาตุรชาติ บุตรของ นายสมชัย และนางสุปราณี จาตุรชาติ กับ

มารีอา ภชรดา พรหมเทศ

บุตรีของ นายไมตรี และนางปรียญนันทน พรหมเทศ วันเสารที่ 21 ธันวาคม 2013 เวลา 11.00 น ณ อาสนวิหารพระหฤทัย

10. ประกาศการแตงงาน

ประกาศครั้งที่ 1 ระหวาง มารตินเดอพอแรส วสินธ

ศิริรัตน

บุตรของ นายมานิตย นาคากาวา และ เทเรซา วิลาวัลย ศิริรัตน กับ จันทรจิรา

ตันตยานุสรณ

บุตรีของ นายจิรเดช และนางสุรีรัตน ตันตยานุสรณ วันเสารที่ 21 ธันวาคม 2013 เวลา 15.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัย (ผูใดทราบขอขัดขวางของการแตงงาน มีหนาที่แจงใหพอทราบโดยเร็ว )

http:// www.sacredheartcathedralcm.com เว็บไซตอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม 8

47 อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ 1 ธ ค 2013  

47 อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ 1 ธ ค 2013