Page 1

  

225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ (053) 271859 โทรสาร. (053) 271861 225 Charoenprathet Road, Chiang Mai,Thailand 50100 Tel: (053) 271859 Fax: (053) 271861 E-mail : sc_cathedral@hotmail.com ปีที่ 43 ฉบับที่ 840

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ ประจาวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2013 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า” บทพระวรสาร พระวรสารนักบุญลูกา 1 : 39 - 56 หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้น ยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธ ได้ยินคําทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้อง เสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทําไมหนอพระ มารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคําทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง” พระนางมารีย์ ตรัสว่า “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จิตใจของ ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ําต้อยของ พระองค์ ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทํา กิจการยิ่งใหญ่สําหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ พระกรุณาต่อผู้ยําเกรงพระองค์แผ่ ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้ กระจัดกระจายไป ทรงคว่ําผู้ทรงอํานาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ําต้อยให้สูงขึ้น พระองค์ ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า พระองค์ทรงช่วยเหลือ อิสราเอล ผู้รับใช้พระองค์ โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเรา แก่ อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป” พระนางมารีย์ประทับอยู่กับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับ 1


 A reading from the holy Gospel according Lk 1 : 39 - 56 Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.” And Mary said: “My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my Savior for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: the Almighty has done great things for me and holy is his Name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm, and has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever.” Mary remained with her about three months and then returned to her home.

2


"บทเรียนมีคุณค่าจากผู้สูงอายุ"... แนะนําให้สอนลูกหลาน

อาจารย์ท่านหนึ่ง ของมหาวิทยาลัย Cornell ชื่อ Karl Pillemer ซึ่ง ได้ไปสัมภาษณ์ชาว อเมริกัน ที่อายุเกิน 70 ปีขึ้นไปมากกว่า 1,200 คน โดยคําถามเด็ดนั้นอยู่ที่ว่า “จากประสบการณ์ชั่วชีวิต คุณ อะไรคือบทเรียนสําคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ให้ลูกหลาน” แล้วก็นํามาเขียนเป็นหนังสือชื่อ 30 Lessons for Living เขาได้คัดเลือกบทเรียนสําคัญ 10 ประการ ประกอบด้วย 1. ให้ เลือกอาชีพโดยดูจากความต้องการ ภายในมากกว่าผลตอบแทนด้านการเงิน โดยบรรดาผู้ สูงวัยกล่าวว่าความผิดพลาดสําคัญในการเลือกอาชีพของเขา คือ การเลือกอาชีพโดยดูจากผลตอบแทน มากกว่าสิ่งที่ชอบและคุณค่าของอาชีพ 2. ให้ ปฏิบัติต่อร่างกายเหมือนกับต้องใช้งานไปอีกร้อยปี โดยให้ลดและเลิกพฤติกรรมที่ทําร้าย ร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นการ สูบบุหรี่ กินอาหารที่ไม่ดี หรือไม่ออกกําลังกาย พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้ทําให้ เราเสียชีวิตในฉับพลัน แต่ทําให้เราเกิดความทรมานเมื่อสูงวัย 3. ตอบ ตกลงต่อโอกาสที่เข้ามา โดยเมื่อมีโอกาสหรือความท้าทายเข้ามา ต้องอย่าปฏิเสธ เพราะส่วนใหญ่มักจะมาเสียใจหรือเสียดายในภายหลัง 4. เลือก คู่ด้วยความระมัดระวัง อย่ารีบร้อนตัดสินใจ ใช้เวลาในการดูและทําความรู้จักคนที่เรา จะอยู่ด้วย อย่ารีบด่วนตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันจนกว่าจะรู้จักอีกฝ่ายหนึ่งอย่างถ่องแท้ 5. เที่ยวให้มากไว้ เมื่อมีโอกาสได้เดินทาง คนสูงวัยส่วนใหญ่จะมองย้อนกลับมายังโอกาสต่างๆ ที่ ได้ท่องเที่ยวเดินทาง และมองว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญ และมีคุณค่าของชีวิตเลยทีเดียว 6. ให้ พูดในสิ่งที่อยากจะพูด เนื่องจากเรามักจะเสียใจและเสียดาย ว่าไม่ได้พูดในสิ่งที่เรา อยากจะพูดกับหลายๆ คน เมื่อไม่มีโอกาส เราจะมีโอกาสแสดงความรู้สกึ ที่แท้จริงต่อผู้อื่นได้ ก็ต่อเมื่ออีก คนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น 7. เวลา เป็นของมีค่า ชีวิตของเรานั้นแสนสั้น แต่ไม่ใช่ให้มานั่งเศร้านะครับ แต่ให้ ทําในสิ่งที่ สําคัญและมีค่าเดี๋ยวนี้ เนื่องจากยิ่งเราอายุมากขึ้น เราจะพบว่าเวลายิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วขึ้น 8. ความสุขเป็นสิ่งที่เราเลือกเอง ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจาก เงื่อนไขต่างๆ คําแนะนําหนึ่ง ก็คือ จง รับผิดชอบต่อความสุขของตัวเราเองตลอดชีวิตเรา 9. การใช้เวลามานั่งกังวลต่อสิ่ง ต่างๆ นั้นเป็นการเสียเวลา ดังนั้น ให้ หยุดกังวล หรือไม่ก็ พยายามลดความกังวลลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความกังวลในสิ่งที่ไม่เกิดขึ้น 10. คิด เล็ก-อย่าคิดใหญ่ ค่อยๆ ซึมซับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเรา และมีความสุข กับสิ่งเหล่านั้น ที่มา : www.pattanakit.net 3


บทสนทนาจากพ่อเจ้าวัด สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน วันนี้เราสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ พ่อนึกถึงบทเพลงสอนเด็กบทหนึ่ง เป็นเพลงสั้นๆ แต่ความหมายดี พ่อเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักเพลงนี้ดี เพราะทํานองเพลงก็ไพเราะและร้องง่าย เนื้อเพลง มีว่า The time to be happy is Now. The place to be happy is Here. And the way to be happy is to make others happy and to make a little heaven down here. พ่อขออนุญาตแปลว่า “ เวลาที่จะมีความสุขคือ เดี๋ยวนี้ สถานที่ที่จะมีความสุขคือ ที่นี่ และวิธีที่จะมีความสุขคือการทําให้คนอื่นๆมีความสุข และทําให้สวรรค์น้อยๆเกิดขึ้นที่น”ี่ พ่ออยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ที่จริง สวรรค์นั้นไม่ใช่สถานที่แห่งใหม่ที่เราไม่รู้จัก แต่สวรรค์ เป็นสภาพความต่อเนื่องของจิตวิญญาณเสียมากกว่า หากในจิตวิญญาณยังมีการติดค้างด้วยความ เกลียด โกรธ แค้น ชิงชัง หรือบาปใดๆ สภาพเช่นนี้ย่อมไม่ก่อให้เกิดสวรรค์ได้ เพราะไม่มีทางที่มนุษย์ จะมีความสุขที่แท้ในสภาพเช่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ หรือตายไปแล้วก็ตาม หรือ แม้แต่สภาพของจิตวิญญาณที่มีการติดค้าง “ความรัก” กันอยู่ มนุษย์ก็ไม่เป็นสุขเช่นกัน บางที อาจเป็น เพราะเรายังให้ความรักแก่คนที่เราควรรักให้มากไม่เพียงพอหรือถึงขั้นทรยศ บางทีเป็นความรักที่ควร ต้องมีต่อพระผู้เป็นเจ้า หรือต่อเพื่อนมนุษย์ และแม้ต่อตนเอง นี่กระมัง ที่เขาเรียกว่า “หนี้รัก” ใครก็ ตามที่มีหนี้ติดค้างอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในลักษณะใด ย่อมไม่รู้สึกเป็นอิสระได้ บ่อยๆทีเดียว คําพูดสุดท้าย ของคนที่กําลังจะตาย มักเกี่ยวกับ สามสิ่งที่จะปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระและไปสวรรค์ได้ นั่นคือ การ ชดใช้หนี้สิน การขออภัยและให้อภัยในความผิด และการขอให้ผู้ที่เขายังห่วงใยได้รับความรัก นี่แหละ สวรรค์นั้นมิได้อยู่ห่างไกล สวรรค์เริ่มต้นตั้งแต่ในโลกนี้ เดี๋ยวนี้และที่นี่ ไม่มีเหตุผลใดที่ จะมัวรีรอในการสร้างสวรรค์ในโลกเล็กๆของเราแต่ละคน พ่อชอบคําพูดของนางเอกในภาพยนตร์จีนเรื่องหนึ่ง เธอชวนพระเอกของเธอไปยังสถานที่แห่ง ความทรงจําในอดีต ในขณะที่เธอรู้ว่ากําลังจะตายด้วยโรคร้ายและพระเอกก็รู้ดี เธออยากจะไปตายที่ นั่น เธอถูกอุ้มไปนั่งลงบนเนินเขาที่เธออยากเห็นทิวทัศน์ที่เธอชอบและมีความหมายสําหรับเธอ เธอถาม เขาว่า “เธอคิดว่าสวรรค์เป็นยังไง” เขาตอบว่า “ ใจของเราเป็นอย่างไรในขณะนี้ สวรรค์ก็คงเป็นอย่าง 4


นั้น” เธอยิ้มและพูดว่า “ ถ้าอย่างนั้น เวลานี้ฉันก็ได้สวรรค์แล้ว” แล้วเธอก็สิ้นใจด้วยความสุข เพราะ เธอได้สิ้นใจพร้อมกับอดีตที่งดงาม เคียงข้างคนที่เธอรักที่ให้ความรักแก่เธอ เธอไปสวรรค์แล้ว อย่างไรก็ตาม พ่อไม่คิดว่าการสร้างสวรรค์ดังว่านี้จะเป็นเรื่องง่าย ในชีวิตที่อาจเต็มไปด้วยโลภ จริต โมหะจริต และวิตกจริตมากมายหลายรูปแบบ จนบ่อยๆ มนุษย์เราอาจรู้สึกว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วย ความไม่ยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่น ผลที่ตามมาคือจิตใจวุ่นวาย ชีวิตสับสน จนไม่อาจเป็น อิสระได้ บางทีก็เป็นชีวิตที่หลงใหลและติดยึดอยู่กับวัตถุราวกับว่าจะขาดมันไปเสียไม่ได้ แต่กระนั้น พ่อ ก็คิดว่าการสร้างสวรรค์ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป ตามความหมายที่นักคิดให้คําเตือนสติไว้ว่า “ Life is not fair, but still good. “ ใช่ ชีวิตไม่ยุติธรรม แต่ชีวิตก็ยังเป็นสิ่งที่ดี ไม่มีอะไรจะแย่ไปเสียทั้งหมด จนเรา ไม่มีอะไรให้ชื่นชมเลย บางที เท่าที่เรามีอยู่ก็เพียงพอแล้ว ในแง่มุมนี้ บางทีสวรรค์จะหมายถึง ในท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆและผู้คนมากมายตลอดจน กระแสแห่งโลกที่คอยปั่นหัวเราให้วุ่นวายสับสนหรือหวั่นไหว มีอยูส่ ิ่งหนึ่งที่เรายังคงต้องรักษาไว้ให้ได้ นั่นคือ ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง หมายถึงซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราเชื่อ ต่อหลักการที่เรายึดถือปฏิบัติ ต่อสิ่งที่ เรายอมรับแล้วว่าดีงามถูกต้อง จะมีคนเห็นหรือไม่มี จะมีคนชื่นชมหรือไม่ชื่นชมต่อสิ่งที่เราทําหรือ เป็นอยู่นั้น จะมีความลําบากหรืออุปสรรคใดๆ ไม่สําคัญอะไร พ่อคิดว่าใครมั่นคงได้ในวิถีชีวิตเช่นนี้ สวรรค์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะสร้างขึ้นมา ณ เวลานี้ และที่นี่ของแต่ละคน พระศาสนจักรสอนว่า “ไม่มีใครไปสวรรค์ได้ โดยไม่ต้องออกแรงพยายามเลย” พูดอีกอย่าง หนึ่งคือ จะคอยแต่ให้คนอื่นสวดให้ตนเองไปสวรรค์นั้นไม่ได้ ที่สุดแล้วแต่ละคนก็ต้องมีการกลับใจหรือ ร่วมมือกับพระหรรษทานของพระเจ้าด้วย จําเป็นต้องมีการออกแรงพยายามด้วยตนเองอยู่ด้วยเสมอ อันที่จริง พ่อคิดว่าสวรรค์นั้นเป็นเรื่องของส่วนบุคคลอยู่ไม่น้อย อาจมีคนอื่นเกี่ยวข้องอยู่บ้าง แต่ที่สุด แล้วก็เป็นเจ้าตัวที่ต้องออกแรงสร้างขึ้น พ่อนึกสงสัยว่า ก็ในเมื่อเราสร้างสวรรค์ขึ้นได้เอง สร้างเร็ว เท่าไร เราก็เป็นสุขเร็วเท่านั้น แล้วทําไมเราจึงไม่เริ่มตั้งแต่เวลานี้ เดี๋ยวนี้และที่นี่ และวิธีการสร้าง เราก็ รู้ดีแล้ว พ่อเองมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า สวรรค์นั้นน่าชื่นชมมากกว่าที่เราคาดคิด และความตายมิใช่ สิ่งเลวร้าย พ่อสุรสิทธิ์ surasit@catholic.ot.th 5


วัน/เวลา อา 18 ส.ค.13 06.30 น

รายการมิสซา สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ สุขสําราญแด่ เปโตร สุชาติ (วันเกิด), โยเซฟ สมโชค+มารีอา แก้ว สิริวัฒร์ อุทิศแก่ โรซา ทองอยู่-เปโตร ไล่ใช้ ดิลกวุฒิสิทธิ์, มารีอา วิภาดา, เทเรซา เรณู, ภีระ

08.30 น.

สุขสําราญแด่พี่น้องทุกครอบครัว

11.00 น.

สุขสําราญแด่พี่น้องทุกครอบครัว (มิสซาภาษาอังกฤษ)

18.00 น.

สุขสําราญแด่ ครอบครัว สุขหทัยนิรันดร์ อุทิศแก่ เปโตร เฟือง, ลูซีอา กี, คุณสิทธิ ยิ่งสมสุข, เปโตร อุดม, มารีอา บัวคํา, ยอแซฟ ทวีศักดิ์, เปโตร วัลลภ, วิญญาณในไฟชําระ จ 19 ส.ค.13 น.ยอห์น เอิ๊ด พระสงฆ์ สุขสําราญแด่ ซอฟีอา กองกาญจน์ สัณหภักดี 19.00 น. อุทิศแก่ พระสังฆราช ลูเซียน ลากอสต์, พระสังฆราช ลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน ,เอสเตวัง ศิริชัย + อักแนส ทับทิม ยิ่งสมสุข อัง 20 ส.ค.13 ระลึกถึง น.เบอร์นาร์ด เจ้าอธิการและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 6.30 น. สุขสําราญแด่ อุทิศแก่ โรซา บุญช่วย ระดมกิจ, มารีอา จันทร์ทิพย์, มารีอา วิภาดา, ยอแซฟ บุญทัน, มารีอา บัวแก้ว 19. 00 น.

สุขสําราญแด่ มารีอา ชัญญาณัฎฐ์ เทพสุวรรณ อุทิศแก่ ยูเลีย จําเนียร แซ่เล, เอสเตวัง ศิริชัย + อักแนส ทับทิม ยิ่งสมสุข, วิญญาณ ที่ไม่มีใครระลึกถึง 6


วัน/เวลา

รายการมิสซา

พ 21 ส.ค.13 ระลึกถึง น.ปีโอ ที่ 10 พระสันตะปาปา 19.00 น. สุขสําราญแด่ ครอบครัว ไชยพร, บราเดอร์ ครู อาจารย์ และเพื่อนๆ รุ่น 2500 อุทิศแก่ บราเดอร์ ครู อาจารย์ และเพื่อนๆ รุ่น 2500, มารีอา หยิ่ว, มารีอา เฮือง, เปาโล ทัน, มัทธิว สมชาย, มัทธิว สมภาค พฤ 22 ส.ค.13 ระลึกถึง พระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก 06.30 น. มิสซาแด่ อุทิศแก่ ยอห์นบัปติสตา สวัสดิ+์ เทเรซา แสงหล้า ชัยศรีมา, ป้าบ๋า สกุลทอง + ป้านับ เปาโล อัมพร +โรซา ยุพิน ตัณยะกุล 19.00 น.

สุขสําราญแด่ มาการีตา ไพจิตร ธีรานนท์, กุลพธู สนกนก อุทิศแก่ เอสเตวัง ศิริชัย + อักแนส ทับทิม ยิ่งสมสุข, ยอแซฟ บูชา, อันนา บุญยิ่ง,

ศ 23 ส.ค.13 น.โรซา ชาวลีมา พรหมจารี 19.00 น. สุขสําราญแด่ ครอบครัว ศิริรัตน์ และกิจการงานทั้งหลาย อุทิศแก่ ยอแซฟ เสรีย์ สายบัวพัฒน์, พ่อทองพูล-แม่ไข่ป่อน ไชยพร, เปาโล อัมพร + โรซา ยุพิน ตัณยะกุล ฉลอง น.บาร์โธโลมิว อัครสาวก ส 24 ส.ค.13 19.00 น. มิสซาสําหรับ ROBERTO อุทิศแก่ ฟรังซิสเซเวียร์ สมยศ, เปาโล ก๊ง + ซีมอน หลวง ประเทศ, วิญญาณทุกดวง ที่ฝังในสุสานพระหฤทัย

7


1. ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ http://www.sacredheartcathedralcm.com 2. วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2013 ขอเชิญอาสาสมัครนําร่องกลุ่มวิถีชุมชนวัด (BEC) อาสน วิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ประชุมเวลา 10.00 -11.30 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ ติดต่อสอบถาม ม.โกวิท นําลาภ 3. ที่ประชุมสภาภิบาลฯ เห็นชอบที่จะให้เริ่มเชิญชวนพี่น้อง ปฏิบัติตามข้อกําหนดของสภา พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยที่ ที่ประกาศใช้ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 1979 หรือ สามสิบกว่าปีมาแล้ว ในเรื่อง “การพนมมือ” ระหว่างฟังบทอ่านที่ 1 และ 2 (ส่วนการ พนมมือระหว่างพระวรสารนั้นเราปฏิบัติกันอยู่แล้ว) แต่พ่อเห็นว่า การรณรงค์เช่นนี้ ควรเป็นการรณรงค์พร้อมกันในระดับสังฆมณฑลฯซึ่งพ่อจะเสนอขอความเห็นชอบต่อไป เพื่อ ความเป็นเอกภาพในสังฆมณฑลฯของเรา ฉะนั้น ในระหว่างนี้ หากใครพร้อมที่จะปฏิบัติ พ่อก็ เชิญชวนให้ปฏิบัติไปก่อน เพราะเป็นสิ่งที่งดงามและถูกต้องและมีความหมายดีในตัวเอง 4. คณะเซอร์ร่า ซึ่งมีจิตตารมณ์ในการส่งเสริมกระแสเรียก กําลังรณรงค์หาทุนช่วยเหลือบ้าน เณรประจําปี และมีกําหนดจะไปเยี่ยมสามเณรและมอบทุนช่วยเหลือนี้ให้กับบ้านเณรเล็ก ของสังฆมณฑลฯที่ เมืองพาน และบ้านเณรของคณะเบธาราม ในปลายเดือนกันยายน พี่ น้องท่านใดประสงค์จะร่วมทําบุญช่วยเหลือบ้านเณร คณะเซอร์ร่าได้จัดทํากล่องรับเงิน ทาบุญและซองร่วมทาบุญไว้บริเวณหน้าวัดครับ เชิญชวนพี่น้องช่วยกันสนับสนุนกระแส เรียกในสังฆมณฑลฯของเราด้วย

http:// www.sacredheartcathedralcm.com เว็บไซต์อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ 8

38 สมโภชพระนางมารีย์รับเข้าเข้าสู่สวรรค์ฯ 18 ส ค 2013 2  
Advertisement