Page 1

 

225 ถ.เจริญประเทศ ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 โทรศัพท (053) 271859 โทรสาร. (053) 271861 225 Charoenprathet Road, Chiang Mai,Thailand 50100 Tel: (053) 271859 Fax: (053) 271861 E-mail : sc_cathedral@hotmail.com ปที่ 43 ฉบับที่ 856

สัปดาหที่ 4 เทศกาลปสกา ประจําวันอาทิตยที่ 11 พฤษภาคม 2014 “ลูกที่รักยิ่ง ถาทานทําความดี แลวยอมทนทุกข จึงจะเปนพระหรรษทานของพระเจา” บทพระวรสาร พระวรสารนักบุญยอหน 10 : 1 - 10

เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสวา “เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูที่ไมเขาคอกแกะทางประตู แตปนเขาทางอื่น ก็ เปนขโมยและโจร ผูที่เขาตามประตูก็เปนผูเลี้ยงแกะ คนเฝาประตูยอมเปดประตูใหเขาเขา ไป บรรดาแกะก็ฟงเขา เ ขาเรียกชื่อแกะของตนทีละตัว และพาออกไปขางนอก เมื่อเขา พาแกะออกไปหมดแลว เขาจะเดินนําหนา และแกะก็ตามไปเพราะจําเสียงของเขาได แกะ จะไมตามคนแปลกหนาเลย แตจะหนีจากเขา เพราะไมรูจักเสียงของคนแปลกหนา” พระเยซูเจาตรัสอุปมาเรื่องนี้ใหคนเหลานั้นฟง แตเขาไมเ ขาใจวาสิ่งที่พระองคตรัสนั้น หมายถึงสิ่งใด พระเยซูเจาตรัสกับเขาอีกวา “เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา เราเปนประตูคอก แกะ ทุกคนที่มากอนหนาเรา เปนขโมยและโจร แตแกะมิไดฟงเสียงของเขาเหลานั้น เรา เปนประตู ผูที่เขามาทางเราก็จะรอดพน เขาจะเขาจะออ ก และจะพบทุงหญา ขโมยยอม มา เพื่อขโมย ฆาและทําลาย เรามาร เพื่อใหแกะมีชีวิต และมีชีวิตอยางสมบูรณ” (พระวาจาของพระเจา)

1


A reading from the holy Gospel according

Jesus said: “Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate but climbs over elsewhere is a thief and a robber. But whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice, as the shepherd calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him, because they recognize his voice. But they will not follow a stranger; they will run away from him, because they do not recognize the voice of strangers.” Although Jesus used this figure of speech, the Pharisees did not realize what he was trying to tell them. So Jesus said again, “Amen, amen, I say to you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved, and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy; I came so that they might have life and have it more abundantly.”

2


º·Ê¹·¹Ò¨Ò¡¾‹Í਌ÒÇÑ´

สวัสดีครับ พี่นองที่รักทุกทาน พอเปนคนชอบเลนกีฬา และตั้งแตเด็กจนแก ก็เคยเลนกีฬามาหลากหลายชนิด เลนไดดี บาง ไมดีบางไปตามเรื่อง และชอบชมการแขงขันกีฬาดวย โดยเฉพาะกีฬาที่พอเลนเปนและรู กติกา พอเพียงแตอยากจะบอกวา พอคิดวาพอพอจะเขาใจกติกามารยาทของผูเปนนักกีฬาวาควร จะเปนอยางไร และพอพบวา อารมณความรูสึกของนักกีฬานั้นมีผลอยางมากตอการแขงขันของ นักกีฬาทุกคน หากอารมณเสียหรือหงุดหงิดใจ หรือมีบางสิ่งติดคางในใจ ก็ทําใหเสียสมาธิในการ เลน และพายแพในที่สุด ตอใหเปนนักกีฬาที่เกงกาจเพียงใด หากไมสามารถควบคุมอารมณ ความรูสึกไดดี ก็มีโอกาสพายแพทั้งนั้น ดวยเหตุนี้ กติกามารยาทของการเลนกีฬา จึงมักตอง ปองกันการกระทบกระทั่งกับความรูสึกของคูแขงขันเสมอ หรือพูดอีกอยางหนึ่งคือ เปนมารยาท สากลที่คูแขงขันตองใหเกียรติกันและกัน มิใชลอเลียน หรือเยยหยันใหคูตอสูเสียอารมณและเสีย สมาธิในการเลนไป จึงจะเปนการเลนหรือการแขงขันที่สะอาดยุติธรรม กีฬาเซปกตะกรอ ก็เปนกีฬาชนิดหนึ่งที่พอชื่นชอบ(แตพอไมเลน และเลนไมเปน) และ เชียรทีมไทยของเราเสมอ ดวยความภูมิใจในความสามารถของนักกีฬาไทย โดยเฉพาะเมื่อตอง แขงขันกับมาเลเซียคูปรับที่รายกาจในอดีต แตสิ่งที่คั่งคางใจพอมาโดยตลอด และทําใหความ ภูมิใจของพอลดลงไปมาก คือ ทุกครั้งที่นักกีฬาไทยทําแตมได จะแสดงอาการบางอยางที่เปน เหมือนการขม หรือการเยยหยันคูตอสู แมจะไมใชดวยคําพูด แตการใชสายตา เสียง และทาทาง ก็บงบอกความหมายนั้นไดอยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อทําใหคูตอสูเจ็บใจและเสียสมาธิในการเลนตาม แผนไป ถึงแม ในทางกีฬาจะบอกวา เปน tactic หรือกลยุทธของการเลนกีฬา ซึ่งทําใหดูเหมือนวา เปนสิ่งถูกตอง ไมผิดกติกา แตสําหรับพอแลว ไมเคยยอมรับกลยุทธแบบนี้ ตรงขาม พอกลับเห็น เปนการเสื่อมเกียรติของนักกีฬา และชัยชนะแมจะไดมาก็ไมนาภูมิใจตราบใดที่ชัยชนะนั้นไดมา โดยการไมใหเกียรติคูตอสู กีฬาวอลเลยบอลในสมัยกอนก็เปนในทํานองนี้เหมือนกัน ฝายที่ทําแตมไดจะแสดงอาการ ชี้ไปในพื้นที่ฝายตรงขาม พรอมทั้งสงเสียงหัวเราะเยาะเยยไปมา มาในสมัยนี้ดีขึ้นมาก เพราะ นักกีฬารูจักใหเกียรติกันมากขึ้น ไมวาจะทําแตมไดหรือไมได ในทุกๆคะแนน พวกเขาจะไมสนใจอีก ฝายหนึ่ง และรีบหันกลับมารวมกลุมกันเพื่อใหกําลังใจกัน และไมโทษกันในความผิดพลาด ที่สุด 3


จบลงดวยการสัมผัสมือกันอยางมิตรดวยรอยยิ้ม ทั้งกับเพื่อนในทีมเดียวกัน และกับคูตอสู พอคิด วานี่คือนักกีฬาที่มีเกียรติ สมควรไดรับเกียรติ ไมวาแพหรือชนะ และทําใหพอมีความสุขในการชม กีฬา พอคิดวา ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ที่ตองเกี่ยวของสัมพันธกับคนอื่นๆในสังคม หรือปญหาที่เกิดขึ้นอยูในประเทศชาติบานเมืองของเราขณะนี้ ก็เปนเรื่องของการไมรูจักเคารพ และใหเกียรติกันอยางสมควรนี่เอง เปนเพียงเรื่องของการแกงแยงอํานาจ และการทําลายกัน ดวยวิธีการสกปรกตางๆ ผูคนในปจจุบันกําลังหลงลืมไปวา การไมรูจักใหเกียรติคนอื่น ก็เปนการ แสดงถึงความไรเกียรติของตนเองดวย ผูที่ไมมี จะเปนผูใหไดอยางไร พอเชิญชวนพี่นอง ใหหันกลับมาเรียนรูสิ่งที่พระเยซูเจาทรงสอนเรา ในพระวรสารโดย ทานนักบุญยอหน 15,15 พระเยซูเจาตรัสกับเราซึ่งเปนแตเพียงคนบาป วา “ เราไมเรียกทาน วาเปนผูรับใชอีกตอไป........เราเรียกทานเปนมิตรสหาย” ดวยพระวาจาเพียงเทานี้ เรารูสึกได ถึง การเปนผูมีเกียรติ การไดรับเกียรติ และทําใหเราไดรับพละกําลังในการสรางความสัมพันธที่ดี ตอกัน พอจึงคิดวา การรูจักใหเกียรติแกกันอยางสมควรนี่แหละคือพื้นฐานของการดําเนินชีวิต รวมกันในสังคมที่สงบสุข ถึงแมความคิดเห็นจะแตกตางกัน ถึงแมจะตองแขงขันตอสูกัน แตที่สุด แลว ตองสามารถเคารพและใหเกียรติกันไดอยางเหมาะสม หากเราเอาแตความสะใจใน “แพ ชนะ” ไมมีวันที่จะมีชีวิตที่เปนสุขไปได จะมีแตจิตใจที่สกปรกและความวุนวายไมจบสิ้น นั่นเพราะ เราไมรูจักเรียกคนอื่นเปน “มิตรสหาย” วันนี้เราฉลองพระเยซูเจาทรงเปนนายชุมพาที่ดี พอไมนึกสงสัยในความเมตตาหวงใย เอา ใจใสดูแลของพระเยซูเจาที่มีตอดวงวิญญาณคนบาปอยางเราทุกดวง แตพอไมแนใจวา เรามนุษย ในสังคมทุกวันนี้มีจิตตารมณนี้อยูในจิตวิญญาณของตนมากเพียงใด ที่จะเผื่อแผความหวงใยเอา ใจใสในดวงวิญญาณของกันและกัน และเปนมิตรสหายที่ดีตอกัน ในขณะที่ความเห็นแกตัวและ การเอาตัวเองเปนใหญกําลังครอบงําชีวิตของเราอยู บางทีเราควรจะซึมซับความรูสึกของการอยู ใตการอภิบาลของพระเยซูเจา และชวยใหเรามองเห็น “มิตรสหาย” ที่อยูรอบตัวเรา และรูจักให เกียรติมิตรสหายอยางเหมาะสม อยาลืมวา บอยๆ เราเองก็กระทําตัวเปนเหมือน “แกะหลง ทาง”ดวยเหมือนกัน จึงไมควรเลยที่เราจะเอาแตสบประมาท หรือเหยียดหยามใครตอใคร มีเรื่องเลาวา พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช ขณะนํากองทัพขามทะเลทราย Makran มุงสูเปอรเซีย กองทัพขาดน้ํา ทหารกําลังจะตายเพราะขาดน้ํา นายทหารบางคนพยายามหาน้ํา 4


จากกองคาราวานที่ผานมา แตไดมาไมมากนัก พวกวเขานําน้ําใสในหมวกเหล็กใหพระองค อเล็ก ซานเดอรถามวามีน้ําพอใหรับเราและทุกคนหรือเปลา พวกเขาตอบวามีเฉพาะสําหรับพระองค เทานั้น พระองคยกหมวกเหล็กขึ้น บรรดาทหารตางจองดูพระองค แตแลวแทนที่พระองคจะดื่ม น้ํา กลับพลิกหมวกเหล็กและเทน้ําลงบนทราย เปนการแสดงใหเห็นวา พระองคพรอมรวมทุกข รวมลําบากกับทหารของพระองค ทหารทุกคนเมื่อเห็นดังนั้น ตางตะโกนโหรองชื่นชมโดยไมตอง นัดหมาย พวกเขาแนใจวา แมทัพของพวกเขาผูนี้จะไมมีวันทอดทิ้งพวกเขาอยางแนนอน พระเยซู เจา แมทัพของเรา และนายชุมพาที่แสนดีของเรายิ่งกวานี้อีก เพราะพระองคถึงกับมอบชีวิต ของพระองคเพื่อปองกันรักษาเราใหรอดมิใชหรือ พออยากเชิญชวนใหพี่นองไปอานบทสดุดีที่ 23 อยางตั้งใจ ที่จริง เราจะไดรับฟงบทสดุดี นี้ในวันอาทิตยนี้หลังบทอานที่หนึ่งดวย พอเชื่อวาเราจะรูสึกดีมากกับความเชื่อของเราในความรัก ของพระผูเปนเจาของเรา หรือถาใครอยากจะฟงเปนเพลงเพราะๆ พรอมกับภาพสวยๆ ก็ชวนให ไปคนหาใน www.youtube.com หาคําวา “พระเจาทรงเลี้ยงดู” พอเชื่อเหลือเกินวา พี่นอง จะรักบทเพลงนี้ และจะเขาถึงความหมายของการฉลอง นายชุมพาที่ดี หรือ Bonus Pastorใน วันนี้ และจะดําเนินชีวิตแหงความเชื่อดวยความมั่นใจในความรักของพระองคอยางแนนอน พอสุรสิทธิ์ surasit@catholic.or.th

ประชาสัมพันธ 11 เมษายน 2014 1. ฝายสังคม สั งฆมณฑลเชียงใหม เชิญชวนพี่นองสนับสนุนโครงการ “รณรงคเพื่อชวยเหลือ กลุมชาติพันธุผูยากไรตามชายแดน” ซึ่งจะมีกิจกรรมหลายอยาง ใน 3 พื้นที่ คือ เขตเสาหิน เขตเวียงแกน และเขตแมจัน โดยมีกลุมเปาหมายรวมประมาณ 1000 คน สิ่งที่ขอการ สนับสนุนจากผูมีน้ําใ จดีคือ คาเวชภัณฑ 20 ,000 บาท ผาหมกันหนาว 400 ผืน และ เครื่องนุงหม 1,000 ตัว พี่นองทานใดประสงคสนับสนุนโครงการนี้ สามารถติดตอไดที่ สํานักงานของวัด หรือ ฝายงานสังคม สังฆมณฑลเชียงใหม (0898548682 ) หรือ 5


นางสาวกิ่งแกว จั๋นติ๊บ (0837669574 ) หรือ นางประภา วงศจอมพร (0857235493 ) สวน รายละเอียดของโครงการนี้ พอติดไวที่บอรดประชาสัมพันธหนาวัดครับ 2. วันนี้เราชาวพระหฤทัยมีพิธีตอนรับผูชวยเจาอาวาสคนใหม คือ คุณพอแสงชัย ไอจาง ตอนแรก มีกําหนดวาจะตอนรับ คุณพอเอกพงษ พงษสูงเนิน และ คุณพอบุญเลิศ สรางกุศลในพสุธา ดวย แตคุณพอทั้งสองไมสะดวกใจที่จะรับเกียรตินี้ เพราะที่จริง ไมไดมีตําแหนงผูชวยเจา อาวาส แตเปน ผูชวยงานอภิบาล โดยที่แตละองคก็มีหนาที่ประจําอยูแลว จึงขอเพียงรับใชพี่ นองดวยความยินดี โ ดยเฉพาะการถวายมิสซาตามเวลาที่กํา หนดและอื่นๆ ตามความสามารถ ดีกวา นอกนั้น เรายังมีพิธีอําลา ซิสเตอรวิชชุดา วิจิตรวงศ ซึ่งจะยายไปประจําที่วัดบานแพน อยุธยา และตอนรับ ซิสเตอรอุไรวรรณ คูหามงคลไพศาล ซึ่งมารับหนาที่แทน ขอขอบคุณสําหรับผูที่จากไป ขอตอนรับผู มาใหมดวยความยินดี ในเวลาเดียวกัน เราจะมี สามเณรใหญอีกหนึ่งคนที่จะมาฝกงานอภิบาลที่อาสนวิหารของเราดวย คือ บราเดอรนิรุจต วงศแ จม บราเดอรจบชั้นป 7 จากแสงธรรมแลว และมีความหวังวาอีกไม นานก็จะไดรับพิธีบวชเปนสังฆานุกร ขอตอนรับบราเดอร เชนเดียวกัน 3. ฉลองวัดของเราปนี้ จะตรงกับวันเสารที่ 28 มิถุนายน 2014 ซึ่งจะมีพิธีบวชสังฆานุกร 1 องค และบวชพระสงฆอีก 6 องคดวย ซึ่งจะทําใหการฉลองวัดปนี้สงางามขึ้นมาก พิธีเริ่ม เวลา 10.00 น. พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตนเปนประธาน สวนรายละเอียดตรีวารฉลองวัดนั้นพอ จะแจงใหทราบตอไปครับ พอแจงกําหนดการฉลองวัดใหพี่นองทราบเนิ่นๆ บางทีพี่นองจะได บอกตอๆกันไปยังหมูญาติและคนรูจัก สําหรับ ผูใหญที่ประสงคจะเรียนคําสอนเพื่อเตรียมรับศีลลางบาป ในวันเสารปสกาปหนา ขอรับใบสมัครไดที่สํานักงานของวั ด ตั้งแตบัดนี้ไปครับ เราจะเริ่มการเรียนคําสอนใน วัน อาทิตยที่ 29 มิถุนายน 2014 เปนตนไป โดยเรียน ทุกวันอาทิตยตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. นอกนั้น แมผูที่ไดรับศีลลางบาปแลว หากประสงคจะเขามาเรียนเพื่อเพิ่มพูน ความรูดวย ก็เปนเรื่องที่นายินดี โดยเฉพาะมิตรสหายหรือคนรูจักกับผูสมัครเรียนคําสอน จะ มารวมเปนเพื่อนเรียนดวย และทําหนาที่เปน พี่เลี้ยงใหกับผูสมัครเรียนคําสอนก็จะดีมาก หรือ แมจะไมรูจักกัน จะสมัครมาเปนพี่เลี้ยงใหกับผูสมัครเรียนคําสอนก็ดีมากเชนกัน 6


วัน/เวลา รายการมิสซา อา 11 พ.ค.14 สัปดาหที่ 4 เทศกาลปสกา (วันภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียก, วันรณรงคเพื่อ กลุมชาติพันธุ) 06.30 น สุขสําราญแด ครอบครัวมารีอาสุวิชลี – มีคาเอลทวิช บุณยะวณิช อุทิศแก แมชลูด ไทยสุชาติ และ วิญญาณบุพการีผูลวงลับทุกคน 08.30 น.

สุขสําราญแดพี่นองทุกครอบครัว

11.00 น.

สุขสําราญแดพี่นองทุกครอบครัว (มิสซาภาษาอังกฤษ)

18.00 น.

สุขสําราญแด ทันตแพทยวินท หิริโอตัปปะ – วิเชียร สุขอารมณ อุทิศแก พอโพธิ์ แมแฉลม จ 12 พ.ค.14 น.เนเรโอ อาคิลเลโอ และเพื่อนมรณสักขี, น.ปนกราส มรณสักขี 19.00 น. สุขสําราญแด ครอบครัว สุขหทัยนิรันดร –มารีอา จันทรีย เลาหบุตร –ยอแซฟ ธีรเสน เลาหบุตร อุทิศแก อัง 13 พ.ค.14 พระนางมารีย พรหมจารี แหงฟาติมา (วันวิสาขบูชา) 6.30 น. มิสซาสําหรับ มารีอา ทุกครอบครัว อุทิศแก ยอแซฟ รัฐพงศ สิงหคํา 19.00 น.

สุขสําราญแด ครอบครัวอนุพงศ ถาวรสมพรกุล อุทิศแก อันนา ดารา ศรีสถาน, เทเราซา ประพิศ เนกิธรรมาส, สเตนฟาน วรดี ทุมา , อังกัวนิก ประไพ โยธามาศ 7


วัน/เวลา พ 14 พ.ค.14 19.00 น.

รายการมิสซา ฉลอง น.มัทธีอัส อัครสาวก สุขสําราญแด ดอมินิก ภูวดล – แบรนาแดด ดลนภา – ศิรินุช วิสุพร อุทิศแก ลูซีอา อรุณ – ยอหนบัปติสตา ไสว ธูปเทียน

พฤ 15 พ.ค.14 สัปดาหที่ 4 เทศกาลปสกา 06.30 น. มิสซาสําหรับ มารีอา จันทรีย – ยอแซฟ ธีรเสน เลาหบุตร และทุกครอบครัว อุทิศแก ดวงวิญญาณในไฟชําระ 19.00 น

สุขสําราญแด มารีอา มัคดาลา วิชิรจุฑา ลังการพันธุ –ผูที่เกิดในเดือน พ.ค.ทุกทาน อุทิศแก ดวงวิญญาณในไฟชําระ สัปดาหที่ 4 เทศกาลปสกา ศ 16 พ.ค.14 สุขสําราญแด แคทริน จิราภา - มารีอา ภัทรา - มารีอา กานตรพีร ทอย 19.00 น. สกอลัสติกา ภัคพร , ฟรังซิสอัสซีซึ ศักดิ์สิทธิ์ อุทิศแก วิญญาณในไฟชําระ ส 17 พ.ค.14 สัปดาหที่ 4 เทศกาลปสกา 19.00 น. สุขสําราญแด มารีอา พัชรา - แบรนาโด สมบูรณ บุญศรี – สัตวแพทย เบอรนารด บุรินทร - แบรนาแด็ต บุญฑริก บุญศรี อุทิศแก ดวงวิญญาณในไฟชําระ

8

20 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา 11 พ ค 14doc  
20 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา 11 พ ค 14doc  

20 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา 11 พ ค 14doc

Advertisement