Page 1

 

225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ (053) 271859 โทรสาร. (053) 271861 225 Charoenprathet Road, Chiang Mai,Thailand 50100 Tel: (053) 271859 Fax: (053) 271861 E-mail : sc_cathedral@hotmail.com ปีที่ 43 ฉบับที่ 856

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ประจาวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014 “” บทพระวรสาร

พระวรสารนักบุญยอห์น 20 : 19 - 31

ค่ําวันนั้นซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ ประตู ห้องที่บรรดาศิษย์กําลังชุมนุมกันปิดอยู่ เพราะกลัว ชาวยิว พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจง สถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด ” ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงให้บรรดาศิษย์ดูพระหั สถ์และ ด้านข้างพระวรกาย เมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็มีความยินดี พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามา ฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น ” ตรัส ดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเป่าลม เหนือเขาทั้งหลาย ตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย” โทมัส ซึ่งเรียกกันว่า “ฝาแฝด” เป็นคนหนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน ไม่ได้อยู่กับ อัครสาวกคนอื่น ๆ เมื่อพระเยซู เจ้าเสด็จมา ศิษย์คนอื่นบอกเขาว่า “พวกเราเห็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าแล้ว ” แต่เขาตอบว่า “ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นรอยตะปู ที่พระหัตถ์ และไม่ได้เอานิ้วแยง เข้าไปที่รอยตะปู และไม่ได้เอามือคลําที่ด้านข้างพระวรกาย ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อเป็นอันขาด ” แปดวันต่อมา บรรดาศิษย์อยู่ด้ว ยกันในบ้านนั้นอีก โทมัสก็อยู่กับเขาด้วย พระเยซูเจ้าเสด็จ เข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลางทั้ง ๆ ที่ประตูปิดอยู่ ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจงสถิต อยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” แล้วตรัสกับโทมัสว่า “จงเอานิ้วมาที่นี่ และดูมือของเราเถิด จงเอา มือมาที่นี่ คลําที่สีข้างของเรา อย่าสงสัยอีกต่อไป แต่จงเชื่อเถิด” 1


โทมัสทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า” พระเยซู เจ้าตรัสกับเขาว่า “ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข” พระเยซูเจ้ายังทรงกระทําเครื่องหมายอัศจรรย์อื่นอีกหลายประการให้บรรดาศิษย์ เห็น แต่ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ เรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ เชื่อว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อนี้แล้ว ท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตเดชะพระนามของพระองค์ (พระวาจาของพระเจ้า

 A reading from the holy Gospel according On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you.” And when he had said this, he breathed on them and said to them, “Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained.”Thomas, called Didymus, one of the Twelve, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, “We have seen the Lord.” But he said to them, “Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nailmarks and put my hand into his side, I will not believe.” Now a week later his disciples were again inside and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, “Peace be with you.” Then he said to Thomas, “Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe.” Thomas answered and said to him, “My Lord and my God!” Jesus said to him, “Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed.” Now, Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name.

2


บทสนทนาจากพ่อปลัด แทนคาขอบคุณจากใจจริง แม้เวลา เนิ่นนาน ผ่านจากนี้ แต่สิ่งดี จะยังอยู่ ไม่หวั่นไหว ถึงเวลา จะผ่าน นานเท่าไร แต่จิตใจ มีท่าน ตลอดมา จะไม่ลืม ท่านเหล่า นี้ชั่วชีวิต อยู่เป็นมิตร คอยดู แลและรักษา ให้ความรัก คงอยู่ ตลอดมา มิตรภาพ จะล้้าค่า ตลอดไป ก่อนอื่นขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ประทานประสบการณ์ดีๆตลอด 1 ปี ณ ที่ แห่งนี้ เต็มเปี่ยมด้วย พระหรรษทาน และพระพรของพระองค์ ขอบพระคุณผู้ให ญ่ที่ได้ไว้วางใจ ให้ผมได้มีโอกาสมาท้างานอภิบาลที่แห่งนี้ ขอบคุณคุณพ่อเจ้าวัด ซิสเตอร์ ผู้ร่วมงานอภิบาลที่ได้เสริมสร้าง จิตตารมณ์แห่งการ รักและรับใช้ ซึ่งกันและกัน และที่ส้าคัญขอบคุณสัตบุรุษ (เจ้าของวัด ) ที่ได้ให้โอกาส ผมมาท้างานอภิบาล และให้ความร่วมมืออย่างดีมากๆ ตลอดมา

3


สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน เมื่อวันเสกน้้ามันศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านมา มีการประกาศโยกย้าย ก่อนหน้านั้นผมก็แอบ ลุ้นเหมือนกันว่าปีนี้จะได้ไปอยู่ที่ไหนหรือเปล่า เพราะที่ผ่านมาก็ได้ย้ายทุกปีเหมือนกัน แอบถามคนนี้บ้าง คนโน้นบ้าง ผลปรากฏว่าได้ย้ ายจริง ( 555) ตามความคาดหมาย แต่ ผมก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ได้ไว้วางใจผมที่กล้าส่งผมไปที่ใหม่ ผมก็จะพยามยามท้าหน้าที่ให้ดี ที่สุดครับ พี่น้องครับระยะเวลา 1 ปีส้าหรับผมผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆ ผมมีประทับใจ และมีความสุขเสมอ ที่ได้มีโอกาสท้างานอภิบาลในสถานที่แห่งนี้ ขอบคุณส้าหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ความรัก ความอบอุ่น มิตรภาพที่ดีงาม หลายๆ อย่างไม่สามารถบรรยายด้วยค้าพูดได้ โดยเฉพาะรอยยิ้มที่ได้มอบให้ ท้าให้ผมมีก้าลัง เสมอ ขอโทษ ส้าหรับความผิดบกพร่องต่างๆที่ผ่านมา ที่อาจจะละเลยต่อหน้าที่ในงาน อภิบาล ขอค้าภาวนาจากพี่น้องด้วยครับ เพื่ อผมจะได้ปฏิบัติหน้าศาสนบริกรด้วยความรัก และความซื่อสัตย์ ผมได้รับหน้าที่ใหม่เป็นผู้ช่วยจิตตาธิการ บ้านนิรมล จอมทอง ตอนแรกก็รู้สึก กลัวๆหน่อย กลัวท้าไม่ได้ กลัวอะไรต่างๆมากมาย แต่กลับมาคิดพิจารณาอีกที รู้สึกว่า ทุกอย่างที่เราคิดที่เรากลัว เพื่อตนเองทั้งนั้น (เห็นแก่ตัวจริงๆ) ขอโทษผู้ใหญ่ด้วยที่ผมได้ บ่น แสดงอาการที่ไม่น่ารัก ต่อค้าประกาศ ( 555) โอกาสนี้ผมก็ขอขอบคุณส้าหรับทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งหนึ่ง ผมจะคิดถึงทุกท่านใน ค้าภาวนาเสมอ สวัสดีครับ 4


วัน/เวลา

รายการมิสซา สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา (ฉลองพระเมตตา) อา 27 เม.ย.14 สุขสาราญแด่ เปโตร โอภาค – มารีอา พิมพ์พิชชา, ครอบครัวเชียงหวอง 06.30 น อุทิศแก่ คุณพ่อ สุพล – คุณแม่ ทองคํา เชียงหวอง, มารีอา หยิ่ว, มาธา เจียน, มารีอา เฮือง 08.30 น.

สุขสาราญแด่พี่น้องทุกครอบครัว

11.00 น.

สุขสาราญแด่พี่น้องทุกครอบครัว (มิสซาภาษาอังกฤษ)

18.00 น.

สุขสาราญแด่ มารีอา มาลินี เธียรทานต์ และครอบครัว,เปโตร วีรศักดิ์ ศิริรัตน์ อุทิศแก่ มาร์โค จุ้งเพ้ง แซ่โล้ว, มารีอา มุ้ยเง็ก แซ่แต้, เทเรซา จงกล, พ่อทองสุข – แม่สมศรี ชนะ, พ่อบุญทัน – แม่บัวแก้ว ศิริรัตน์

น.เปโตร ชาเนล พระสงฆ์และมรณสักขี น.หลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต จ 28 เม.ย.14 พระสงฆ์ 19.00 น. สุขสาราญแด่ ครอบครัวพิมพ์พานนท์, ครอบครัวเปโตร มีอา บูมือ เยเบียง อุทิศแก่ พ่อแปง – แม่นาค – พี่บัวหอม – พี่อรุณ – นายตา – นายจู – นายแก้วพีค่ ําแก้ว จําปามณี, แม่ไพ อ 29 เม.ย.14 ระลึกถึง น.กาธารีนา แห่งซีเอนา พรหมจารีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 19.00 น. สุขสาราญแด่ ครอบครัว ศิริรัตน์ อุทิศแก่ ยอแซฟ บุญทัน, มารีอา บัวแก้ว, เปโตร วราวุธ, มารีอา เฮือง, ภีระ, มารีอา วิภาดา, ยอแซฟ ทวีศักดิ์, เปโตร วัลลภ, เทเรซา เรณู, เปโตร อุดม, มารีอา บัวคํา และวิญญาณในไฟชําระ 5


วัน/เวลา

รายการมิสซา น.ปีโอ ที่ 5 พระสันตปาปา

สุขสาราญแด่ แม่คํา พูลศักดิ์ บุญเกตุ, พล.ร.ต.สุพล – ดร.ณัฐชยา คุปตะพันธ์ พ 30 เม.ย.14 และครอบครัว, Hkaeving lvaer Lapang 19.00 น. อุทิศแก่ มีคาแอล สราวุธจรูญ ด้วงพุฒ,ิ พ่อแก้ว – แม่ทองสี – พ่อแปง, ยอแซฟ พันจ่าเอกรวี จันตะแสง , for John พฤ 1 เม.ย.14 น.โยเซฟ กรรมกร (วันแรงงานแห่งชาติ) 19.00 น สุขสาราญแด่ ดอมินิก ภูวดล – แบร์นาแด็ต ดลนภา – ศิรินุช วิสุพร อุทิศแก่ เปาโลเงย–ลูซีอากุศล ทรงสัตย์, ยวงบัปติสตาไสว –ลูซีอาอรุณ ธูปเทียน, เปาโล บุญศรี สามัคคี และวิญญาณในไฟชําระ ระลึกถึง น.อาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์ (วันศุกร์ต้นเดือน) ศ 2 เม.ย. 14 19.00 น. สุขสาราญแด่ คุณพ่อบุญทา – คุณแม่จันทร์เพ็ญ พกามาศ, ครอบครัวพกามาศ อุทิศแก่ ฟรังซิสโก บํารุง – อักแนส ขาจู สกุลสุวรรณ, เปโตร บุญจม พรหมมา ส 3 เม.ย. 14 ฉลอง น.ฟีลิป และ น.ยากอบ อัครสาวก 19.00 น. สุขสาราญแด่ ด.ช.ชนะพล – ด.ญ.พรชนก ยงรัตนโกศล, แคธริน จิราภา, มารีอา กานต์รพีร์, มารีอา ภัทรา, ครอบครัวพูนลาภยศ และผู้สูงอายุ อุทิศแก่ เปโตรมาย – มารีอา คํา, ผู้สูงอายุ และวิญญาณในไฟชําระ

6


1. ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลเชียงใหม่

เชิญชวนพี่น้องสนับสนุนโครงการ “รณรงค์เพื่อ ช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ยากไร้ตามชายแดน ” ซึ่งจะมีกิจกรรมหลายอย่าง ใน 3 พื้นที่ คือ เขตเสาหิน เขตเวียงแก่น และเขตแม่จัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวม ประมาณ 1000 คน สิ่งที่ขอการสนับสนุนจากผู้มีน้ําใจดีคือ ค่าเวชภัณฑ์ 20,000 บาท ผ้า ห่มกันหนาว 400 ผืน และเครื่องนุ่งห่ม 1,000 ตัว พี่น้องท่านใดประสงค์สนับสนุน โครงการนี้ สามารถติดต่อได้ที่สํานักงานข องวัด หรือ ฝ่ายงานสังคม สังฆ มณฑลเชียงใหม่ (0898548682 ) หรือ นางสาวกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ (0837669574 ) หรือ นาง ประภา วงศ์จอมพร (0857235493 ) ส่วนรายละเอียดของโครงการนี้ พ่อติดไว้ที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์หน้าวัดครับ 2. สําหรับการรณรงค์อดออมมหาพรตประจําปีนี้ ถึงเวลาที่พี่น้องจะนํากระปุกทานมหา พรต หรือจะเป็นถุงผ้าก็ตาม มาส่งที่วัดตั้งแต่วันนี้ เพื่อพ่อจะรวบรวมส่งสังฆมณฑลฯและ ส่งสภาพระสังฆราชต่อไป เพื่อการนําไปช่วยเหลือคนยากจนตามเจตนารมณ์ของมหา พรตครับ หรือหากผู้ใดประสงค์จะร่วมในทานมหาพรตนี้จะทําบุญโดยใส่ซองพร้อมเขียน ระบุไว้ว่าเป็นทานมหาพรต ก็ยินดีครับ 3. งดมิสซาเช้าสําหรับวันอังคารที่ 29 เมษายน และวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2014 ส่วน มิสซาค่ํายังคงมีตามปกติทุกวัน 4. เนื่องด้วย คุณพ่อศศิน โหม่โพ ได้รับหน้าที่ใหม่ เราชาวพระหฤทัยจึงจะมีพิธีอําลา คุณพ่อ ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014 และหากไม่มีอะไรขัดข้องในการประสานงาน เราจะมีพิธีต้อนรับผู้ช่วยเจ้าอาวาสใหม่ทั้ง 3 องค์คือ คุณพ่อแสงชัย ไอ่จาง คุณ พ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน และคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา ในวันอาทิตย์ถัดไป คือ 11 พฤษภาคม 2014 พ่อขอเชิญพี่น้องร่วมในพิธีทั้งสองโอกาสนี้ด้วย 7


เรื่องเล่าจากทะเลทราย

มีคน 2 คนเป็นเพื่อนซี้กัน..มาก ต่างร่วมเดินทางไปในทะเลทรายด้วยกัน ... ระหว่างทาง... เกิดโต้เถียงขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน เพื่อนคนหนึ่ง...พลั้งลงมือ...ตบหน้าอีกฝ่าย คนถูกทําร้าย... เจ็บปวด... แต่ไม่เอ่ยวาจา... กลับเขียนลงบนผืนทรายว่า "วันนี้...ฉันถูกเพื่อนรักตบหน้า" พวกเขายังคงเดินทางต่อ... กระทั่งถึงแหล่งน้ํา พวกเขาตัดสินใจอาบน้ํา...ชําระกาย... พลันคนที่ถูกตบหน้ากลับจมน้ํา... เพื่อนอีกคนไม่รั้งรอ...เข้าช่วยชีวิต คนรอดตาย...ยังคงไม่เอ่ยวาจา...กลับสลักลงไปบนหินใหญ่... "วันนี้...เพื่อนรักช่วยชีวิตฉันไว้" อีกคนไม่เข้าใจ...ถามว่า... "เมื่อถูกฉันตบหน้า...เธอเขียนลงทราย...แล้วทําไมเมื่อครู่...ต้องสลักบนหิน" อีกคนยิ้มพราย... กล่าวตอบ "เมื่อถูกเพื่อนรักทาร้าย...เราควรเขียนมันไว้บนทราย ซึ่งสายลมแห่งการให้อภัย...จะทาหน้าที่พัดผ่าน...ลบล้างไม่เหลือ แต่เมื่อมีสิ่งที่ดีมากมาย... บังเกิด เราควรสลักไว้บนก้อนหินแห่งความทรงจาในหัวใจ... ซึ่งจะไม่มีสายลมแรงเพียงใด... ลบล้างทาลาย...." 8

18 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา 27 เมษายน 2557  

18 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา 27 เมษายน 2557

Advertisement