Page 1

 

225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ (053) 271859 โทรสาร. (053) 271861 225 Charoenprathet Road, Chiang Mai,Thailand 50100 Tel: (053) 271859 Fax: (053) 271861 E-mail : sc_cathedral@hotmail.com ปีที่ 43 ฉบับที่ 856

วันอาทิตย์สมโภชปัสกา ประจาวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2014

“พี่น้อง ถ้าท่านทั้งหลายกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว ก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิด ” บทพระวรสาร พระวรสารนักบุญยอห์น 20 : 1 - 9

เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ ขณะที่ยังมืด มารีย์ชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหา ก็เห็นหินถูก เคลื่อนออกไปจากพระคูหาแล้ว นางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรกับศิษย์อีกคนหนึ่งที่ พระเยซู เจ้าทรงรักบอกว่า “เขานําองค์พระผู้เป็นเจ้าไปจากพระคูหาแล้ว พวกเราไม่รู้ว่าเขานํา พระองค์ไปไว้ที่ไหน” เปโตรกับศิษย์คนนั้นจึงออกไป มุ่งไปยังพระคูหา ทั้งสองคนวิ่งไปด้วยกัน แต่ศิษย์คน นั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตรจึงมาถึงพระคูหาก่อน เขาก้มลงมองเห็นผ้าพันพระศพวาง อยู่ที่พื้น แต่ไม่ได้เข้าไปข้างใน ซีโมนเปโตรซึ่งตามไปติดๆ ก็มาถึง เข้าไปในพระคูหาและเห็นผ้าพัน พระศพวางอยู่ที่พื้น รวมทั้งผ้าพันพระเศียรซึ่งไม่ได้วางอยู่กับผ้าพันพระศพ แต่พับแยกไว้ อีกที่หนึ่ง ศิษย์คนที่มาถึงพระคูหาก่อนก็เข้าไปข้างในด้วย เขาเห็นและมีความเชื่ อ เขาทั้ง สองคนยังไม่เข้าใจพระคัมภีร์ที่ว่า พระองค์ต้องทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย (พระวาจาของพระเจ้า)

1


 A reading from the holy Gospel according On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, “They have taken the Lord from the tomb, and we don’t know where they put him.” So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first; he bent down and saw the burial cloths there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial cloths there, and the cloth that had covered his head, not with the burial cloths but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed. For they did not yet understand the Scripture that he had to rise from the dead.

2


บทสนทนาจากพ่อเจ้าวัด

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน สุขสันต์วันปัสกาครับ วันนี้เราฉลอง “ชีวิต” ที่อยู่เหนือ “ความตาย” คําว่าชีวิตและ ความตายในพระคัมภีร์มีความหมายพิเศษ แปลความง่ายๆคือ ชีวิต หมายถึง ความยินดีใน จิตวิญญาณ ส่วนความตายหมายถึง บาปและโทษของมัน ซึ่งไม่สามารถนําความยินดีที่แท้ ฉะนั้น จงอย่า “ตาย” แม้เรายังมีลมหายใจ และจงมี ”ชีวิต”แม้สิ้นลมไปแล้ว จงอย่าหลงไป กับความหมายของ ชีวิตที่โลกนําเสนอ เพราะไม่มีสิ่งใดนําความยินดีที่แท้ได้ หากปราศจาก ความรักและความดีงาม พูดถึง “ชีวิต” พ่ออดอมยิ้มไม่ได้เมื่อได้เห็นภาพที่น่ารักมาก เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่าน มา พ่อขับรถอ อกไปธุระนิดหน่อย ภาพที่เห็น คือ หญิงสูงวัยคนหนึ่งนั่งอยู่บนกระบะ รถปิ๊กอัพคันหนึ่ง พร้อมๆกับเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาว (คงเป็นลูกหลานของเธอเอง ) ซึ่งคงกําลัง ตะเวนเล่ นน้ําสงกรานต์กัน หญิงคนนั้นกําลังสลวนกับการเตรียมปืนฉีดน้ําขนาดใหญ่ เพื่ อ พร้อมสําหรับการออกศึกสงกรานต์ พ่อสังเกตดูใบหน้าท่าทางการพูดคุยและรอยยิ้มของเธอ ไม่ผิดอะไรกับเด็กๆ เธอกําลังมีความสุขแบบเด็ก ๆ แบบที่เธอเคยเป็น เธอคงค้นพบความ จริงที่ว่า การเป็นผู้ ใหญ่มิได้หมายความว่าชีวิตจะต้องเคร่งเครียดเอาเป็นเอาตายไปเสียทุก เรื่อง ทุกคนล้วนต้องการการผ่อนคลาย ความสนุกสนานรื่นเริงตามสมควร และที่สําคัญคือ ทุกคนต้องการ “มิตรภาพ” การอยู่แต่ลําพังในโลก เล็กๆของตนเองไม่มีทางพบความสุขได้ บางคนอาจจะนึกว่าภาพที่เห็นนั้นน่าหั วเราะ ผู้ใหญ่เล่นเป็นเด็กไปได้ แต่พ่อกลับนึกอิจฉา เล็กน้อย และคิดว่า การกลับไปเป็นเด็กบ้างก็ดีเหมือนกัน เหมือนการทําให้จิตใจสดชื่นขึ้นมา ใหม่ และเข้าใจความหมายของการเริ่มชีวิตใหม่ด้วย พ่อสงสัยว่าคนเราจะยอมตายเพื่ออะไรได้บ้าง บางคนจะยอมตายเพื่อ “ความรัก ” เพราะเขาเข้าใจดีว่า ปราศจากความรักแล้ว เขาไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ ความรักนั้นไม่ว่าจะเป็น อะไร หรือรูปแบบใดย่อมมีคุณค่าสูงกว่าสิ่งใดๆ หรือบางคนจะยอมตายเพื่อ “อิสรภาพ” เขาไม่อาจยอมรับการถูกกดขี่ข่มเหง การถูกบังคับ เพราะชีวิตแบบนั้นย่อมไม่ใช่ชีวิต แต่เป็น การตายทั้ งเป็น ประวัติศาสตร์ก็สอนไว้อย่างมากมาย เมื่อมีวีรบุรุษนับไม่ถ้วนตายในการ 3


ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งอิสรภาพนี่เอง หรือบางคนอาจยอมตายเพื่อ “ความถูกต้องชอบธรรม ” บางทีเรื่องก็ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองโดยตรง การเข้าไปยุ่งจะนํามาซึ่งความยุ่งยากลําบากเสีย ด้วยซ้ํา แต่เพื่อความถูกต้องชอบธรรม บางคนอาจยอมสละชีวิตได้เหมือนกัน เพราะ มิฉะนั้น เขาจะรู้สึกไม่เป็นสุขไปจนตลอดชีวิต หรือบางคนจะยอมตายเพียงเพื่อให้ได้รับการ อภัยจากความผิดซึ่งตนเองได้กระทํา เพราะมิฉะนั้น การมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความหมายอะไร ใน เมื่อยังมีสิ่งค้างคาในจิตใจ แต่ ทั้งหมดนี้ ไม่ว่ามนุษย์จะยอมตายเพื่ออะไรก็ตาม อาจ จะเป็นความรัก หรือ อิสรภาพ หรือความถูกต้องชอบธรรม หรือการได้รับการอภัย ล้วนแต่เป็นการยอมตาย เพื่อ จะมี “ชีวิต”โดยแท้ ซึ่งเป็นวิถีแห่งจิตวิญญาณของเรามนุษย์ เมื่อพูดถึงเรื่องชีวิต พ่อชอบเรื่องราวของชายคน หนึ่งชื่อ Norman Cousins เขา ได้รับการตรวจจากแพทย์และพบว่า เขาป่วยหนักอยู่ในขั้นสุดท้ายของชีวิต และจะมีชีวิตอยู่ ได้อีก 6 เดือน โอกาสที่จะหายนั้นมีอยู่ หนึ่งในห้าร้อย คนที่พบสถานการณ์เช่นนี้คงจะ เครียด กังวลใจ และโกรธอะไรมากมาย บางทีอาจจะโกรธพระเจ้าด้วย แต่เขากลับคิด ว่า “ถ้าเรื่องเลวร้ายต่างๆสามารถเป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ เรื่องดีๆก็สามารถทําให้ เกิดสุขภาพดีๆได้เช่นกันมิใช่หรือ ?” เขาเริ่มการทดลองกับชีวิตของเขา การหัวเราะเป็นสิ่งดี ที่สุดที่เขารู้จัก เขาไปเช่าหนังตลกมาดูมากมาย เขาอ่านหนังสือที่มีเรื่องราวสนุกๆขบขัน เขา ขอให้เพื่อนๆโทรศัพท์หาเขาเมื่อใดก็ตามที่พบเห็นเรื่องสนุกๆ เขาพบว่าการหัวเราะ 10นาที ช่วยให้เขาบรรเทาความเจ็บปวดจากโรคร้ายได้หลายชั่วโมงและช่วยให้เขานอนหลับได้ ที่สุด เขาหายจากโรคร้ายนั้นและมีชีวิตต่อไปอีกถึง 20ปี อย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแร ง และทํา อะไรๆได้อีกมากทีเดียว เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาไว้เพื่อแนะนําคนอื่นๆ มี ชื่อว่า Anatomy of an illness เขาขอบคุณความรักของครอบครัวและเพื่อนๆของเขา ที่ ช่วยให้เขามีเสียงหัวเราะและเสียงหัวเราะช่วยเขาให้หาย พ่อเห็นว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้มี ชีวิต เพราะชีวิตที่แท้รวมความถึงมิตรภาพ ความรัก และการชื่นชมกับสิ่งดีๆที่มีอยู่ ฉะนั้น เราจงอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราอยู่ในความตายเลย อย่าให้ความเกลียดชัง หรือความโลภ ความอิจฉา กิเลสตัณหา หรือบาปใดๆครอบงําชีวิตของเราเพราะมิฉะนั้นเราคงไม่มี “ปัสกา” 4


อยู่ในชีวิตของเราได้ สิ่งเลวร้ายเหล่านั้นไม่อาจทําให้เรามีเสียงหัวเราะที่สดใสกังวานได้ พ่อชอบบทภาพยนตร์ตอนหนึ่ง (จําไม่ได้ว่ามาจากเรื่องใด ) เป็นคําพูดที่พ่อสอนลูก ของเขา และน่าคิดพิจารณาสําหรับคนที่อาจจะลุ่มหลงในทรัพย์สินและวัตถุนิยมในสมัย ปัจจุบันนี้ด้วย ว่า “ ทุกอย่างล้วนมีราคาของมัน แต่ไม่ใช่ทุกอย่างมีไว้ขาย “ เราแต่ละคนมีคําตอบหรือยังว่า เมื่อถึงเวลา เราจะยอมตายเพื่อสิ่งใดได้บ้าง เพราะสิ่งนั้นแหละคือ “ชีวิต” ของเรา พ่อสุรสิทธิ์ surasit@catholic.or.th

1. ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลเชียงใหม่ เชิญชวนพี่น้องสนับสนุนโครงการ “รณรงค์เพื่อ

ช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ยากไร้ตามชายแดน ” ซึ่งจะมีกิจกรรมหลายอย่าง ใน 3 พื้นที่ คือ เขตเสาหิน เขตเวียงแก่น และเขตแม่จัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวม ประมาณ 1000 คน สิ่งที่ขอการสนับสนุนจากผู้มีน้ําใจดีคือ ค่าเวชภัณฑ์ 20,000 บาท ผ้าห่มกันหนาว 400 ผืน และเครื่องนุ่งห่ม 1,000 ตัว พี่น้องท่านใดประสงค์ สนับสนุนโครงการนี้ ส ามารถติดต่อได้ที่สํานักงานของวัด หรือ ฝ่ายงานสังคม สังฆมณฑลเชียงใหม่ (0898548682) หรือ นางสาวกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ (0837669574) หรือ นางประภา วงศ์จอมพร (0857235493) ส่วนรายละเอียดของโครงการนี้ พ่อติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าวัดครับ 2. สําหรับ การรณรงค์อดออมมหาพรต ประจําปีนี้ ถึงเวลาที่พี่น้องจะนํากระปุกทาน มหาพรต หรื อจะเป็นถุงผ้าก็ตาม มาส่งที่วัดตั้งแต่วันนี้ เพื่อพ่อจะรวบรวมส่ง 5


สังฆมณฑลฯและส่งสภาพระสังฆราชต่อไป เพื่อการนําไปช่วยเหลือคนยากจนตาม เจตนารมณ์ของมหาพรตครับ หรือหากผู้ใดประสงค์จะร่วมในทานมหาพรตนี้จะ ทําบุญโดยใส่ซองพร้อมเขียนระบุไว้ว่าเป็นทานมหาพรต ก็ยินดีครับ 3. เนื่องด้วย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 เมษายนนี้เป็นต้นไปจนถึงต้นเดือนหน้า คณะซิสเตอร์ จะไปเข้าเงียบประจําปี พร้อมทั้งพาพนักงานไปพักผ่อนประจําปีด้วย ฉะนั้น พ่อจึงขอ งดมิสซาเช้า (วันอังคารและพฤหัสบดี ) สําหรับสองสัปดาห์ข้างหน้านี้ ด้วย ส่วนมิสซาค่ํายังคงมีตามปกติ 4. เมื่อคืนวันพุธศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านมา หลังมิสซาเสกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ประการ การโยกย้ายพระสงฆ์ประจาปี ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับอาสนวิหารพระหฤทัย คือ คุณพ่อศศิน โหม่โพ ย้ายจากผู้ช่วยเจ้า อาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย ไปเป็น ผู้ช่วยจิตตาธิการบ้านมารีย์นิรมล จองทอง (ศูนย์คณะซิสเตอร์แม่ปอน) และพระสงฆ์ที่จะมาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส คือ 1/ คุณพ่อแสงชัย ไอ่จาง 2/ คุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน 3/ คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา ส่วนวันเวลาสําหรับการอําลาคุณพ่อศศินและ ต้อนรับคุณพ่อผู้ช่วยใหม่ทั้งสาม พ่อจะปรึกษากับสภาภิบาลฯและจะแจ้งให้พี่น้อง ทราบต่อไป 5. ขอเชิญ อาสาสมัครนําร่องวิถีชุมชนวัด ( BEC ) อาสนวิหาร พระหฤทัย เชียงใหม่ มาประชุม ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014 หลังมิสซาสาย เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ บ้านพักพระสงฆ์

6


วัน/เวลา

รายการมิสซา อา 20 เม.ย. 14 สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ 06.30 น สุขสาราญแด่ แคทริน จิราภา, มารีอา ภัทรา, มารีอา กานต์รพีร์ ทอย สกอลัสติกา ภัคพร, ฟรังซิสอัสซีซี ศักดิ์สิทธิ์, ครอบครัวมารีอาเอื้อมจิตต์ ผสมทรัพย์, ครอบครัวยอแซฟศรัทธา รัตนาวังเจริญ อุทิศแก่ ฟรังซิสเซเวียร์ มงคล – อันนา สุภา – ฟรังซิสเซเวียร์ วิทยา อรุณจิตต์ ยอแซฟ ประเสริฐ จิรวินิจ และวิญญาณในไฟชําระ 08.30 น. สุขสาราญแด่พี่น้องทุกครอบครัว 11.00 น.

สุขสาราญแด่พี่น้องทุกครอบครัว (มิสซาภาษาอังกฤษ)

18.00 น.

สุขสาราญแด่ มารีอามาลินี เธียรทานต์ และญาติพี่น้อง อุทิศแก่ มาร์โค จุ้งเพ้ง แซ่โล้ว, มารีอา มุ้ยเงิก แซ่แต้, อันนา ดารา ตรีสถาน, เทเรซา ประพิศ เนติธรรมาส, อังตัวนิก ประไพ โยธามาศ, สเตนฟาน วรดี ทุมมา

จ 21 เม.ย.14 อัฐมวารปัสกา 19.00 น. สุขสาราญแด่ เทเรซา สิรภัทร วรรธกจตุรพร, ครอบครัวอิ่นสม อุทิศแก่ เปโตร โฮ่ – มาทา ไกล อัง 22 เม.ย 14 อัฐมวารปัสกา (วันคุ้มครองโลก)

19.00 น.

สุขสาราญแด่ ดอมินิก ภูวดล – แบร์นาแด๊ต ดลนภา – ศิรินุช วิสุพร, เปโตร โสภาค – มารีอา พมพ์พิชชา และญาติพี่น้อง อุทิศแก่ คุณพ่อสุพล – คุณแม่ทองคํา เชียงหวอง, ยอห์นปัปติส ไสว – ลูซีอา อรุณ ธูปเทียน 7


วัน/เวลา พ 23 เม.ย.14 19.00 น. พฤ 24 เม.ย. 14

06.30 น.

19.00 น ศ 25 เม.ย.14 19.00 น.

ส 26 เม.ย.14 19.00 น.

รายการมิสซา อัฐมวารปัสกา สุขสาราญแด่ กอแร็ธตี, มอนิกา, เอลิซาเบ็ธ อุทิศแก่ เอสเตวัง ศิริชัย – อักแนส ทับทิม, เปาโล อัมพร – โรซา ยุพิน, วิญญาณ บรรพบุรุษตระกูล ยิ่งสมสุข – ตระกูลกาญจนธานินท์ - ตระกูลมุ่งหมาย – ตระกูลตัณยะกุล, ยายแล – ตาปาน ยศรุ่งเรือง และวิญญาณในไฟชําระ อัฐมวารปัสกา สุขสาราญแด่ ยวงบัปติส ชัชพงศ์ เทพารักษ์, ครอบครัว เทพารักษ์, ครอบครัว อินทรพิทักษ์, ครอบครัว สุขหทัยนิรันดร์, ครอบครัว นายพิพัฒน์ ดอยเจ๊ะ อุทิศแก่ เปาโล มณฑา – เอลิสซาเบ็ท สร้อย – มารีอา ราตรี – มารีอา สายหยุด อันา ทวี – ฟรังซิสกา ชูศรี – มารีอา อพันตรี, ลูกา ธานี วิลัยวงค์, ยอห์นบัปติสตา สวัส – เทเรซา แสงหล้า ชัยศรีมาเปโตร เลิ่ม เวียงเดช อัฐมวารปัสกา สุขสาราญแด่ ครอบครัว บุญศรี, มาระโก ปราชญ์ – ปิ่นนารี – ปฤทธิ์ – ปนาท – ปานดวงเนตร วิริยะวัลย์, กิจการงานของครอบครัวศิริรัตน์ อุทิศแก่ ยอแซฟ บุญทัน, มารีอา บัวแก้ว, เปโตร วราวุธ, มารีอา วิภาดา, ภีระ, เทเรซา เรณู, มารีอา เฮือง, ยอแซฟ ทวีศักดิ์, เปโตร วัลลภ, เปโตร อุดม, มารีอา บัวคํา และวิญญาณในไฟชําระ อัฐมวารปัสกา สุขสาราญแด่ ทุกครอบครัว อุทิศแก่ อกุสติใน สาววิทย์ – ยอแซฟ อิงบัน – มาการีตา กัลยาณี วัฒนวิทย์, ยอแซฟ ไป้ย – มารีอา อุ่น แซ่ลิ้ม, มารีอา อินบร ติณสวัสดิ์ 8

17 สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ 20 เม ย 14doc  

17 สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ 20 เม ย 14doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you