Page 1

 

225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ (053) 271859 โทรสาร. (053) 271861 225 Charoenprathet Road, Chiang Mai,Thailand 50100 Tel: (053) 271859 Fax: (053) 271861 E-mail : sc_cathedral@hotmail.com ปีที่ 43 ฉบับที่ 856

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ประจาวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2014 “” บทพระวรสาร

พระวรสารนักบุญมัทธิว 17 : 1 - 9

ต่อมาอีกหกวัน พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นน้องชายไปบนภูเขาสูงที่ ปราศจากผู้คน แล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา พระพักตร์เปล่งรัศมีดุจ ดวงอาทิตย์ ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวดุจแสงสว่าง โมเสสและประกาศกเอลียาห์สาแดง ตนสนทนาอยู่กับพระองค์ เปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริง ๆ ถ้าพระองค์มีพระประสงค์ ข้าพเจ้าจะสร้างเพิงขึ้นสามหลัง หลังหนึ่งสาหรับพระองค์ หลังหนึ่งสาหรับโมเสส อีกหลัง หนึ่งสาหรับเอลียาห์ ” ขณะที่เปโตรพูดอยู่นั้น มีเมฆสว่างจ้าอยู่ก้อนหนึ่งปกคลุมพวกเขาไว้ เสียงหนึ่งดังจากเมฆนั้นว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟังท่าน เถิด” เมื่อได้ยินดังนั้น ศิษย์ ทังสามคนซบหน้าลงกับพื้นดิน มีความกลัวอย่างยิ่ง พระเยซูเจ้า เสด็จเข้ามาใกล้ ทรงสัมผัสเขา ตรัสว่า “จงลุกขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย ” เมื่อเงยหน้าขึ้น เขาไม่ เห็นผู้ใด นอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้น ขณะที่กาลังลงจากภูเขา พระเยซูเจ้าทรงกาชับศิษย์ทั้งสามคนว่า “อย่าเล่านิมิตที่ได้เห็นนี้ ให้ผู้ใดฟัง จนกว่าบุตรมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย” (พระวาจาของพระเจ้า)

1


 A reading from the holy Gospel according

Jesus took Peter, James, and John his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them; his face shone like the sun and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, “Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make three tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them, then from the cloud came a voice that said, “This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him.” When the disciples heard this, they fell prostrate and were very much afraid. But Jesus came and touched them, saying, “Rise, and do not be afraid.” And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone. As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, “Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead.” 2


บทสนทนาจากพ่อเจ้าวัด สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน ครั้งหนึ่ง หลายปีมาแล้ว พ่อไปตรวจสุขภาพประจาปีที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เลยถือโอกาส ไปหาหมอหลายคนหน่อย จะได้ไม่ต้องไปบ่อยๆ ตอนหนึ่ง ขณะที่กาลังนั่งรอคิวหาทันตแพทย์ ก็ได้ยิน เสียงเด็กเล็กคนหนึ่ง ร้องลั่นทีเดียวดังออกมาจากห้องตรวจ เสียงที่ร้องบ่งบอกว่า ทุกข์ทรมาน เหลือเกินและร้องอยู่เป็นเวลานาน เสียงแม่ที่อยู่ข้างๆ ก็ดังออกมาด้วย กาลังปลอบและให้กาลังใจลูก พ่อคิดว่า แม่และลูกอาจทุกข์ทรมานพอๆ กัน แต่พ่อและคนไข้อื่นๆ ที่กาลั งรอหมออยู่กลับรู้สึกนึกขา สังเกตได้จากการอมยิ้มและพูดคุยกันตอนนั้นพ่อจึงจาคาเตือนสติของผู้ใหญ่คนหนึ่งในอดีตได้ท่านเตือน ว่า “ความสุขของคนหนึ่ง อาจเป็นความทุกข์ของอีกคนหนึ่ง ” หรือพูดอีกอย่างก็คือ เราอาจ กาลังเพลิดเพลินกับความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นก็ได้ แต่กรณีของเด็กคนนี้ เราขาเพราะรู้อยู่ว่า สิ่งที่หมอกาลังทาอยู่ไม่ใช่การทรมานแต่เป็นการ รักษา เพียงแต่ เวลานี้ เด็กยังไม่รับรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดี เขาคิดแต่ว่าอะไรที่ทาให้เจ็บปวด เป็นสิ่งไม่ดี คงเป็น สิ่งที่เหลือเชื่อสาหรับเด็กถ้าเราจะบอกว่าความทุกข์ทรมานขณะนี้เป็นสิ่งดีสาหรับชีวิตในอนาคต แต่ว่า ไปแล้ว ผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่อยากเชื่อเรื่องนี้เลย เพราะไม่เคยมองเห็นผลดีที่อาจเกิดขึ้น หลังจากผ่าน ความทุกข์ทรมานไปแล้ว หลายครั้ง ความทุกข์ทรมานไม่จบสิ้นไป แต่มันนาไปสู่สิ่งที่ดีหรือมีความหมาย อีกสิ่งหนึ่งและสิ่งนั้นให้คุณค่ายิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ทรมาน อย่างไรก็ตาม พ่อพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่า การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความทุกข์ทรมานดีกว่า การเป็นผู้มีสุขภาพดี หรือสุขสบาย ตรงข้าม พื้นฐานของชีวิตที่บังเกิดคุณค่า ย่อมมาจากสุขภาพที่ดีโดย ไม่ต้องสงสัย ด้ วยเหตุนี้ การรักษาสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีค่า จึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคน เพียงแต่ใน มุมมองหนึ่งความทุกข์ทรมานและการเป็นผู้มีสุขภาพดีนั้นมักเดินไปด้วยกัน พ่อคิดถึงคาสอนของนักคิดคนหนึ่ง “ยิ่งออกกาลังกาย ร่างกายยิ่งแข็งแรง ความกดดันด้านจิตใจและอารมณ์ เ สริมสร้างจิตใจที่ แข็งแกร่ง การทดลองของพระเจ้าเติมแต่งให้วิญญาณสัตย์ซื่อ” การออกกาลังกาย ดูเผินๆ เหมือนทาให้เหน็ดเหนื่อย อ่อนแอ หลายคนมีความเกียจคร้านที่จะ ออกกาลังกาย เพราะรู้สึกว่าอยู่เฉยๆ สบายกว่า แต่ผลกลับเป็นตรงข้ามกับที่เห็นภายนอก คนที่เป็น 3


ผู้ใหญ่ย่อมหมายถึงคนที่สามารถจัดการกับอารมณ์และจิตใจของตนเองได้ดี ไม่ใช่คนที่เอาแต่อารมณ์ ความรู้สึกของตนเป็นที่ตั้ง ถ้าไม่ได้ดังใจ มีอันต้องเป็นเรื่องทุกที อย่างนี้ก็เป็นเหมือนเด็กตัวโตนั่นเอง ฉันใดก็ฉันนั้น คนที่ผ่านการทดลองต่างๆของพระเป็นเจ้า ย่อมเข้าใจมากขึ้น ถึงคุ ณค่าแห่งคุณธรรม ความดีที่ซ่อนอยู่ในสถานการณ์แห่งความยากลาบากของชีวิต และยืนหยัดเพื่อรักษาคุณค่านั้นไว้ อย่าง ซื่อสัตย์มั่นคง พ่อยังนึกถึงคาสอนของพระสงฆ์องค์หนึ่ง ที่สอนว่า เรามนุษย์หลายครั้ง ไว้วางใจในเครื่องไม้ เครื่องมือที่ทันสมัยของทันตแพทย์ ที่ยิ่งวันยิ่ง มีประสิทธิภาพและสามารถช่วยลดทอนความเจ็บปวดใน การรักษาฟันและเหงือก แต่กลับไม่ไว้วางใจและละเลยการรักษาสุขภาพปาก ด้วย การรักษาความ สะอาดประจาวัน อย่างเช่นการแปรงฟัน เป็นต้น หากเปรียบเทียบกับสุขภาพฝ่ายวิญญาณ คงหมายถึง การสวดภาวนาและการทาหน้าที่ประจาวัน ซึ่งหากเราปฏิบัติอย่างสม่าเสมอแล้ว โรคร้ายฝ่ายวิญญาณ ก็คงจะมาเยี่ยนเยียนได้ยาก คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตาเคยสอนว่า “มนุษย์หิวโหยความรักมากกว่าขนมปัง” หมายความ ว่า ไม่มีวัตถุหรือกิจการภายนอกใดๆ มีคุณค่ายิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ให้คุณค่าต่อจิตวิญญาณ ฉะนั้น กิจการดี เล็กๆน้อยที่เรากระทาเป็นประจาสม่าเสมอนั่นแหละ ที่จะช่วยให้ชีวิตมีความเข้มแข็งที่แท้จริง จงมอง ให้เห็น จงฟังให้ได้ยิน สิ่งมีคุณค่ามากมาย ที่ล้อมรอบตัวเราอยู่ หรือที่อยู่ใกล้ตัวเรา แทนที่จะเอาแต่ แสวงหาอานาจ หรือความสุขรูปแบบอื่นใด ที่ตั้งอยู่บนความทุกข์ยากของค นอื่นเลย เพราะถึงจะได้มา ตามปรารถนา ก็คงไม่อาจข่มตาให้หลับได้ พ่อชอบคาสอนของคนจีนบทหนึ่งที่ว่า “ บางครั้ง ความมืดเยียวยา ในสิ่งที่ความสว่างไม่ สามารถทาได้ “ ความมืดอาจแปลความได้ว่าหมายถึง ความทุกข์ยากลาบาก และความสว่างหมายถึง ความสนุกสุขสบาย หรือพูดอีกอย่างหนึ่ งคือ ความสบายอาจให้โทษ และความทุกข์กลับให้คุณ แต่ไม่ ว่าใครจะแปลความอย่างไร สาหรับพ่อแล้ว คืนไหนนอนหลับได้ ก็มีความสุขทุกที และคงเป็นเช่นนั้นทุก คน ปัญหาจึงอยู่ที่ เราจะมีมโนธรรมอันบริสุทธิ์ปลอดโปร่งเพียงพอที่จะนอนหลับได้อย่างสบายหรือไม่ ต่างหาก หากเรามีมโนธรรมสว่าง คงพูดได้เช่นเดียวกับท่านนักบุญเปโตรว่า “พระเจ้าข้า ที่นี่สบายน่า อยู่จริงๆ” พ่อสุรสิทธิ์ surasit@catholic.or.th

4


1. ตลอดเทศกาลมหาพรต นี้ ขอเชิญพี่น้องร่วม “เดินรูป 14 ภาค” ทุก วันศุกร์ เวลา 18.30 น. หรือ 2.

3.

4. 5.

ก่อนมิสซาค่านั่นเอง คุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิ ตธรรม อธิการสามเณราลัยแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ .พาน แจ้งมาว่าปีนี้จะไม่มีค่าย กระแสเรียกในเดือนมีนาคมเช่นทุกปี นักเรียนที่สนใจจะเข้าบ้านเณรสามารถไปทดสอบชีวิตได้ในช่วง เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ที่โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 2 พฤษภาคม 2014 โดย มีค่าเล่าเรียนคนละ 1000 บาท นักเรียนที่จบชั้น ป.6 คนใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่พระสงฆ์ครับ การเรียนคาสอนภาคฤดูร้อน ขณะนี้ เราเข้าสู่ช่วงปิดเทอมของนักเรียนแล้ว สาหรับนักเรียนซึ่งไม่มี โอกาสเรียนคาสอนเลยตลอดปี อาจเป็นเพราะเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ไม่ใช่คาทอลิก ปิดเทอมนี้ เราจัด ให้มี “การเรียนคาสอนภาคฤดูร้อน” เพื่อเตรียมนักเรียนรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น ศีลมหาสนิทครั้ง แรก และศีลกาลัง เป็นต้น เริ่มตั้งแต่ 25 มีนาคม ถึง 25 เมษายน 2014 และกาหนดรับศีลต่างๆนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014 โดยเรียนตั้งแต่ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น.ถึง15.30 น. ฉะนั้น ผู้ปกครองที่มีนักเรียน ตั้งแต่ชั้น ป .2 ขึ้นไป ( จบ ป .1 แล้ว ) ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ สานักงานของวัด ตั้งแต่บัดนี้ หมายเหตุ การเรียนคาสอนนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากท่านผู้ปกครองจะทาบุญช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายบ้างก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม แต่ทั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจและกาลังความสามารถครับ แต่ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ การที่ผู้ปกครองให้ความสาคัญกับการเรียนคาสอนของบุตรหลาน เอาใจใส่ให้ พวกเขาได้รู้จัก รัก และปรนนิบัติรับใช้พระ รับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามเวลาอันเหมาะสม อย่าสนใจแต่เพียง วิชาฝ่ายโลกเท่านั้น ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มีนาคมนี้ พ่อจะเดินทางไปยุโรปตะวันออก ในระหว่างนี้ คุณ พ่อศศิน โหม่โพ จะทาหน้าที่แทนครับ หากพี่น้องมีเรื่องด่วน กรุณาติดต่อที่คุณพ่อได้ บัดนี้ เราได้สมาชิกสภาภิบาลฯชุดใหม่เกือบครบถ้วนแล้ว จึงขอเชิญสมาชิกสภาภิบาลฯทุกท่าน เข้า ร่วมประชุมนัดแรก ในวัน อาทิตย์นี้ (16 มีนาคม 2014 ) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านพัก

5


พระสงฆ์ครับ ทั้งนี้ เพื่อเลือกตั้งตาแหน่งและหน้าที่ต่างๆในสภาภิบาลฯต่อไป รายนามสมาชิกสภาภิบาลอาสนวิหารพระหฤทัย 2014-2017 1. คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ ประธาน (โดยตาแหน่ง) 2. คุณพ่อศศิน โหม่โพ รองประธาน (โดยตาแหน่ง) 3. ซิสเตอร์ศรีกัลยา เดื่อมคั้น (โดยตาแหน่ง อธิการิณีบ้านพระหฤทัย ชม.) 4. ซิสเตอร์สุรีย์พร ระดมกิจ (โดยตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนพระหฤทัย) 5. บราเดอร์ศุภนันท์ ขันธปรีชา (โดยตาแหน่ง บ้านมงฟอร์ต) 6. ซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ (โดยตาแหน่ง ผู้แทนบ้านเรยีนาเชลี) 7. คุณณรงค์ สุขหทัยนิรันดร์ (โดยตาแหน่ง สชค.) 8. คุณจันทรีย์ เลาหบุตร (โดยตาแหน่ง พลมารีย์) 9. คุณไพโรจน์ วิจิตรพร (โดยตาแหน่ง ผู้สูงอายุ) 10. คุณวิลาวัณย์ ศิริรัตน์ (โดยตาแหน่ง กลุ่มสตรี) 11. คุณภักดี สร้างสุขดี (โดยตาแหน่ง คูร์ซิลโล) 12. คุณโกวิท นาลาภ (โดยตาแหน่ง พระเมตตา) 13. คุณสยอง กิจพิทักษ์ (โดยตาแหน่ง เซอร์ร่า) 14. คุณเจริญ คาปัน (โดยตาแหน่ง วินเซนเดอปอล) 15. คุณทัศนีย์ ทุกมกานนท์ (โดยตาแหน่ง สหกรณ์เครดิตยูเนียน) 16. คุณปรีชา วิจิตรพร (โดยเลือกตั้ง บ้านเหนือ) 17. คุณอานวยพร ตั้งธรรมากร (โดยเลือกตั้ง บ้านเหนือ) 18. คุณธวัชชัย เลิศกุศล (โดยเลือกตั้ง บ้านใต้) 19. คุณเกศริน เลิศกุศล (โดยเลือกตั้ง บ้านใต้) 20. คุณเกษม ไชยพร (โดยเลือกตั้ง หนองหอย-หนองประทีป) 21. คุณรุ่งอรุณ สุขดี (โดยเลือกตั้ง หนองหอย-หนองประทีป) 22. คุณจิราภา พูนลาภยศ (โดยเลือกตั้ง ในเมือง) 23. คุณเพ็ญศรี เปเรร่า (โดยเลือกตั้ง ในเมือง) 24. คุณอ้าผ่า กฤตนัน (โดยเลือกตั้ง ชนเผ่าอาข่า) 25. คุณมานพ เลาหบุตร (โดยแต่งตั้ง) 26. คุณสุรีย์ ธูปเทียน (โดยแต่งตั้ง) 27. คุณสุรางค์ ธูปเทียน (โดยแต่งตั้ง) 27. คุณศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ (โดยแต่งตั้ง)

6

อ่านต่อ หน้า 8


วัน/เวลา

รายการมิสซา

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต อา 16 มี.ค.14 สุขสาราญแด่ นายอาผ่า, มารีอาเอวเยน ปานดวงเนตร – ปนาท – ปฤทธิ์ – 06.30 น ปิ่นนารี – ปราชญ์ วิริยะวัลย์ และครอบครัว ปูตอเรีย หยิงเหม่ย แซ่งจาง อุทิศแก่ ยอแซฟ สมพงษ์ – มารีอา จันติ๊บ ชาอ้าย, เปโตร บุญจม พรหมมา, ยอห์นบอสโก สวิง – แม่บุญมีสังแดง, ไมเคิ้ลไมตรี –มารีอา จันทร์ทิพย์ วิจิตรพร 08.30 น.

สุขสาราญแด่พี่น้องทุกครอบครัว

11.00 น.

สุขสาราญแด่พี่น้องทุกครอบครัว (มิสซาภาษาอังกฤษ)

18.00 น.

สุขสาราญแด่ ครอบครัวไชยศรีมา, ครอบครัวจินตภาด้อยสว่าง อุทิศแก่ มารีอา บัวจันทร์ ไชยศรีมา, มารีอา อาพร เกษมสุข น.ปาตริก พระสังฆราช

จ 17 มี.ค.14 สุขสาราญแด่ ทุกครอบครัว 19.00 น. อุทิศแก่ ฌัฐกานนต์ – ดลใจ สร้างสุขดี อัง 18 มี.ค. น.ซีริลแห่งกรุงเยรูซาเล็ม พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 14 มิสซาสาหรับ ครอบครัวปัญญาภูษิต 6.30 น. อุทิศแก่ วินเซ็นต์ บุญชู ศิริจันทร์, 19.00 น.

สุขสาราญแด่ ครอบครัว เปโตรสุรพงษ์ ตั้งถาวร และกิจการของครอบครัว อุทิศแก่ โตร ไฮ่ แซ่เหวี่ยน, เปโตร ธวัธชัย – มารีอาไกล อิ่มสม, มารีอา วรรณวีร์ บุญเจริญ, ยอแซฟ สมคิด ตั้งถาวร, ยอแซฟ สนั่น กมลรักษ์ 7


วัน/เวลา

รายการมิสซา

สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี(วันคล้ายวันสมณ ภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส) พ 19 มี.ค. 14 สุขสาราญแด่ ยอแซฟ ธีระเสน เลาหบุตร, ครอบครัว สมชัย บัวขจร 19.00 น. อุทิศแก่ อันนา เป๋งซี้ – ฟรังซิสโก นุมัส นันทโกวัฒน์ , ฟรังซิสโก วัฒนา สิริศุภ เชษฐ์, มารีอา วันดี จังจริง, ยูเลีย จาเนียร แซ่ลี และวิญญาณในไฟชาระ พฤ 20 มี.ค. สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 14 มิสซาสาหรับ ดอมินิกภูวดล – แบร์นาแด๊ตดลนภา, ศิรินุช วิสุพร 06.30 น. อุทิศแก่ ลูซีอา อรุณ – ยวงบัปติสตาไสว ธูปเทียน สุขสาราญแด่ ครอบครัวศิริรัตน์ อุทิศแก่ ยอแซฟ บุญทัน , มารีอา บัวแก้ว , เปโตรวราวุธ , มารีอาวิภาดา , มารีอา 19.00 น เฮือง , ภีระ , เปโตรวัลลภล , ยอแซฟทวีศักดิ์ , เปโตรอุดม , มารีอาบัวคา และวิญญาณในไฟชาระ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ศ 21 มี.ค.14 สุขสาราญแด่ ครอบครัวบ้านดิน 19.00 น. อุทิศแก่ ยอแซฟ ธีระ สุหฤทดารง ส 22 มี.ค.14 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 19.00 น. สุขสาราญแด่ ครอบครัวนครินทร์ รัตนมงคล อุทิศแก่ อากาทา ประพิมพ์ รัตนมงคล 6. ขอเชิญสมาชิกพลมารีย์ ทั้งสมาชิกประจาการและสนับสนุน เข้าร่วมพิธี อาซีแอส ประจาปี วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014 เวลา 08.00 น. สวดบทเปิดประชุมคอมิเซียม ณ ศาลาพระหฤทัย 10.00 น. พิธี มิสซา 7. ในวัน อาทิตย์ ที่ 23 มีนาคม 2557 ขอเชิญชวน พี่น้องสัตบุรุษทุกท่านร่วมพิธีฉล อง “ วัดนักบุญยอ แซฟ ดอยสะเก็ด ” เวลา 15.00 น โดยคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานในพิธี

8

12 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 16 มี ค 2014  

12 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 16 มี ค 2014

12 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 16 มี ค 2014  

12 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 16 มี ค 2014

Advertisement