__MAIN_TEXT__

Page 1

Ă…rgang 7

Juni 2019


IHK Anlæg VI LAVER ALT I ANLÆG VI TILBYDER Hækklipning • Lugning Beskæring • Nye træer & planter Anlæg af terrasse • Anlæg af indkørsel Alanya Kebab

Ægirsgade 73/Tagensvej 73 • 2200 København N • Tlf. 35 83 68 21

Telefon 26 70 10 55 info@ihkanlaeg.dk • www.ihkanlaeg.dk Hos Noras Bagel gør vi en kæmpe indsats for altid at levere friske og velsmagende bagels & sandwich.

Vesterfælledvej 61 1750 København V Telefon 42 91 26 61 nora@norasbagel.dk www.norasbagel.dk

Hos HD-Bilpleje er vores største fokus kvalitet og kundetilfredshed

Ærøvej 7A • 4700 Næstved Telefon 26 59 54 55 info@hd-bilpleje.dk • www.hd-bilpleje.dk

Nygade 17 4300 Holbæk Tlf. 59 43 18 06 www.nygadekebab.dk

Rengøring til virksomheder og erhverv Sankt Kjelds Plads 3 • DK - 2100 København Ø • CVR: 27248365 Telefon: 70 26 94 30 • Mobil: 27 11 01 96

ApS.

Proffesionel behandling Fordi dit gulv fortjener det bedste Borupvej 53 D • 3320 Skævinge Telefon 20 99 60 43 info@borupgulvafslibning.dk • www.borupgulvafslibning.dk


4      FORORD

7 7      FOLKEMØDETS SUPERSTARS

15      POLITIHESTENS NYE KOMMISÆR

22     BUFFON

15

27      GENERALFORSAMLING

27 Annoncetegning,

Oplag

Kontakt Redaktionen

tryk og opsætning

2000 eksemplarer

politihesten@politihesten.dk

Bemærk at ophavsretten er Politihestens Venners. Eftertryk er ikke tilladt uden aftale med Politihestens Venner.

Kontakt Politihesten

Wihlborg, Østergaard & Hansen ApS. Telefon 32 96 00 64 blad@tilsend.dk Alle spørgsmål vedrørende annoncering bedes rettet hertil.

Per Thuesen Kommunikationsansvarlig c/o Bøstrupvej 45 4200 Slagelse thue@sport.dk

Forsidefoto Udlånt af Rytteriets personale. Foreningens formål At drage omsorg for de pensionerede politiheste, at arbejde for en genindførelse af den nu nedlagte Rytterisektion samt skabe og vedligeholde et økonomisk grundlag for ovenstående.

Besøg vores Facebookside - "Bevar det ridende politi i København"

Twitter


4

FORORD AF NÆSTFORMAND PER THUESEN Politihestens Venner har som forening eksisteret i

politi og til Retsudvalget med det formål, at få sat

mange år, hvor foreningen, specielt si- den ned-

gang i tingene.

læggelsen af daværende Rytteriafdeling ved dansk politi 01. december 2012, arbejdet hårdt

Efter en relativ kort periode blev repræsentanter

for at få genindført en Rytteriafdelingen ved

fra Politihestens Venner inviteret til møde ved

dansk politi.

Rigspolitiet. Formålet med mødet var at drøfte mulighederne for genetablering af en

Det hårde arbejde med politiske partier m.v. bar

Rytteriafdeling ved dansk politi. Siden det første

endelig frugt i efteråret 2017, hvor en ny finanslov

møde ved Rigspolitiet har Politihestens Venner

blev vedtaget af regeringspartierne gældende for

gennemført mange møder med Rigspolitiet.

en fireårig periode. En ny Rytteriafdeling skulle

Politihestens Venner indgik efter eget valg ikke i

igen se dagens lys.

den til lejligheden opstillede arbejdsgruppe, men valgte som forening, at indgå som en følgegruppe

Nedennævnte tekst bærer måske præg af en lidt

til arbejdsgruppen.

negative holdning til den arbejdsproces, som Politihestens Venner har været igennem med re-

Rigspolitiet havde fået til opgave at være den an-

præsentanter fra Rigspolitiet, som er politiets

svarlige myndighed for opstilling af Rytte- riafde-

øverste ansvarlige institution i forbindelse med

lingen, og efterfølgende at Københavns politi ef-

genetablering af en Rytteriafdeling ved dansk po-

ter opstillingen af Rytteriafdelingen skulle stå for

liti, hvilket ikke er tilfældet. Indlægget er blot en

selve driften af Rytteriafdelingen.

konstatering af, hvordan ar- bejdet vedrørende

Politihestens Venner kunne efter første møderæk-

genetablering af en Rytteriafdeling ved dansk po-

ke hurtigt konstatere, at Rigspolitiet for- ventede,

liti er blevet gennem- ført.

at en opstilling af en Rytteriafdeling kunne gennemføres på relativ kort tid, hvilket ikke umiddel-

Ca. et halvt år efter vedtagelsen af ny finanslov

bart skete. Der var ved Rigspolitiet ingen heste-

om genetablering af en ny Rytteriafdeling ved

faglig ekspertise til stede under møderækkerne,

dansk politi var vedtaget af regeringspartierne,

hvorfor Politihestens Venner på hvert eneste

var der fortsat intet sket fra Rigspolitiets side.

møde er fremkommet med forslag til genetablering af en ny Rytteriafdeling ved dansk politi, her-

På denne baggrund fremsendte Politihestens

under anbefalet alle- rede ansatte betjente med

Venner en officiel skrivelse til Justitsministeren,

hestefaglig ekspertise i arbejdsgruppen.

Rigspolitichefen, politidirektøren i Københavns

Umiddelbart har politi- hestens Venner ikke set

Der kan nu indbetales til foreningen på MobilePay

Til nr. 60535


Traditionel italiensk køkken med moderne skandinaviske præg. Italiensk restaurant i centrum af København.

Kalkgravsvej 20 • 4000 Roskilde

Cafe Moccador

Gråbrødretorv 21 • 1154 København K • Telefon 33 11 47 07

Falkoner Alle 23 • 2000 Frederiksberg

Telefon 38 19 42 38

Frederiksborgvej 10 • 2400 København NV Telefon 35 83 33 29 • 40 81 50 50 www.baklavaci.dk

Lindsø Malerservice Kildeholm 10 2600 Glostrup Telefon 30 28 94 76 Kvalitet og pålidelighed - Ingen opgave for stor eller lille

Multiservice's

Lago Di Garda Italiensk Stenovns Pizzeria

Filskovvej 6 • 2770 Kastrup

Telefon 22 99 55 75

Vangedevej 142 • Munketorvet • 2870 Dyssegård Telefon 38 11 33 11 • 39 67 58 18

Mtz - Ren v/Antonia Martinez Fuentes

Tilbud på rengøring gives til private, offentlige og erhverv

Ægte italiensk pizza Kildegårdsvej 15 • 2900 Hellerup Telefon 27 11 95 12 • 39 30 00 54

Bispeengen 1, 4. th. • 2000 Frederiksberg Telefon 28 89 53 18


6 mange af de fremsatte forslag eksekveret, idet

henblik på at tilvejebringe permanente faciliteter

mange af de frem- satte forslag er blevet bragt til

til den genetablerede Rytteriafdeling. På nær en

standsning grundet langsom sagsbehandling og

kommune har alle kommuner positivt tilkendegi-

meget bureaukratiske arbejdsgange ved

vet, at de var interesserede i at få tilgang af

Rigspolitiet.

Rytteriafdelingen. Alle forslag og tilkendegivelser

I juni måned 2018 blev der gennemført optagel-

er meddelt Rigspolitiet.

sesprøver til ansættelse af ryttere til Rytte- riafdelingen. 34 ansøgere blev indkaldt til prøve. På

Rigspolitiet gennemførte fra medio januar 2019

nuværende tidspunkt er der ansat 6 politiryttere

en udbudsrunde med henblik på at tilveje- bringe

og en Staldmester, næstkommanderende i afde-

et permanent sted for Rytteriafdelingen og med

lingen samt en chef. Dags dato er der indkøbt fem

plads til mindst 20 heste og medar- bejdere.

heste. Udviklingsmulighederne for nuværende

Grundet en meget kort og mærkelig svarproces måtte kommunerne hurtigt melde fra, idet kom-

Rytteriafdeling i form af heste og medarbejdere

munerne ikke med en så kort frist kunne behand-

er ikke til stede grundet meget dårlige staldfacili-

le emnet på byrådsmøder m.v.

teter og arbejds- pladsforhold for det allerede ansatte personale. Politihestens Venner har på man-

Politihestens Venner afventer med stor spænding

ge møder beklaget sig til Rigspolitiet over de dår-

møde ved Rigspolitiet 24. juni 2019, hvor vi håber

lige arbejdsforhold, som er blevet budt medarbej-

på, at Rigspolitiet kan oplyse om et nyt perma-

de- re og heste på nuværende staldområde uden

nent sted for opstaldning af Rytteriafdelingen.

at der er sket noget som helst.

Nærmere vil tilgå i næste nummer af Politihesten.

Som et eksempel på en, set fra Politihestens Venners side langsommelig arbejdsgang skal oplyses, at vores forening fra efteråret 2018 havde møderækker med en lang række lokal- politikere inkl. Borgmestre i det københavnske område med


7

FOLKEMØDETS SUPERSTARS AF JULIE MARIE CHRISTENSEN

Politihestene er henover foråret blevet set på patrulje både i København, men også rundt omkring i andre byer. Eksempelvis har hestene været i Køge og ligeledes var politihestene på plads, da Dronningen stævnede ud med Kongeskibet Dannebrog på årets først sommertogt.

Det har altså været et travlt forår, og tilbage i april, kom det frem, at de nye politiheste, skulle patruljere ved Folkemødet på Bornholm. Folkemødet er jo blevet en overordentlig populær og velbesøgt årlig begivenhed og at skulle afsted med 4 heste over flere dage, må derfor antages at være en af de første store op-

TV2 Bornholm havde tre korte facebook indslag og et længere tv indslag, hvor de brugte frasen, at ”politihestene var gået hen og blevet de helt store superstars til dette års folkemøde”. Det ene facebook indslag havde følgende: 46.200 visninger, 2200 interaktioner, 100 delinger og 71 kommentarer.

gaver, som de nye heste skulle varetage. Vi, i Politihestens Venner, har naturligvis nøje fulgt med i mediernes dækning af hestenes arbejde på Solskinsøen, og vores forventninger er til fulde blevet indfriet.

Det andet havde 39.400 visninger, 2700 interaktioner, 82 delinger, og 71 kommentarer. Til sammen nåede disse to indslag på 24 timer mere end 80.000 Reaches. Det tredie indslag 17.200 visninger, 505 interaktioner, 26 delinger og 31 kommentater.


Bækkeskovvej 2B • 2665 Vallensbæk Strand Telefon 51 26 16 12 asn@as-nielsen.dk • www.as-nielsen.dk

MJ Rengøring Tagensvej 62, 4. tv. • 2200 København N Telefon 20 64 97 79

Birkedommervej 37, st. tv • 2400 København NV Telefon 38 33 01 40 Funktionalitet, lækkert design & en god pris – det os

Ama'r Pizza Burger Café Italiensvej 32 • 2300 København S Telefon 32 55 80 60

Winthersmindevej 2 • 2635 Ishøj • Telefon 53 33 30 33

Amagerbrogade 6, st. • 2300 København S

Telefon 27 20 53 55

Aslam 786 ApS

Bella Klip

Skyttehusene 50 • 2620 Albertslund

Frederikssundsvej 122 D • 2700 Brønshøj

Telefon 26 27 13 60

Telefon 38 28 13 44

Cykel Forretning

Østrigsgade 45, st. 2300 København S Telefon 32 59 65 92

Boheme Kaffebar VI SLUKKER DIN KAFFETØRST Holmbladsgade 22 2300 København S www.bohemekaffebar.com

Cafe Bauhouse Hovedvejen 155 • 2600 Glostrup

Telefon 22 24 73 76

Brønshøj Borger Kro Frederikssundsvej 128J • 2700 Brønshøj Telefon 38 60 58 49

Over Bølgen 20 2670 Greve Telefon 43 60 00 21 www.cafee.dk


Cafe Emmanuel

Café Grækenlandsvej

Milanovej 9, st. th. • 2300 København S

Grækenlandsvej 33, st hjørnet • 2300 København S

Telefon 28 38 22 73

Påfør Gluttenfri og laktosefri kager Påfør Find os på facebook

Telefon 27 72 02 51

Chicken & Burger House Amagerbrogade 171 • 2300 København S

Telefon 32 58 56 35

Dan Ren Service Valdemarsgade 46 1665 København V Telefon 33 31 11 22

DESI CORNER PIZZERIA Borgbjergsvej 2 st tv • 2450 København SV

Telefon 33 23 39 33

Frisør Salon Boulevarden Strandboulevarden 57 2100 København Ø Telefon 31 32 42 03

En venlig hilsen fra Gartner Pigerne v/Tanja Danielsen Tlf. 20 92 76 82

v/Kazi Sajan Tilbud på rengøring gives

Sibeliusgade 17, 1. tv. • 2100 København Ø

Telefon 54 62 70 41 • 28 19 18 99

DIAMOND RENGØRING ApS v/Mir Salahudin Anwarri Saven C 1 2, Høje Taastr. • 2630 Tåstrup Telefon 27 59 19 34

Holbergsgade 12 • 1057 København K

Telefon 33 33 83 84

Istedgade 3 1650 København V Telefon 33 31 19 99


10


11


Tag bladet med og få 10 % rabat Limfjordsvej 41, st. tv. • 2720 Vanløse Telefon 60 67 26 13 info@hansenogberg.dk • www.hansenogberg.dk

Il Capo del Forno Gammel Køge Landevej 310 2650 Hvidovre Telefon 48 42 08 90

Sallingvej 5 2770 Vanløse Tlf. 35 10 13 75

Hvidovrevej 178 2650 Hvidovre Tlf. 38 80 39 77

Se mere på www.indis.dk Eller ring på 50 45 63 19

Julle Transport IVS Herstedøstervej 27 • 2620 Albertslund

Tlf. 31 44 71 21

Lillians Smørrebrød Centrumgaden 31 • 2750 Ballerup Telefon 26 67 41 80

Vester Voldgade 108 • 1552 København V

Telefon 33 14 20 66

Horsekildevej 22 • 2500 Valby Telefon 36 16 35 06

Nemo's Kebab Hyldegårdsvej 7 • 2920 Charlottenlund

Telefon 39 64 30 30

Åbningstider: Hverdage: 10-19 Weekender: 10-17 Rødovre Centrum 258 • 2610 Rødovre Telefon 52 17 33 98

Sct. Jacobsvej 12 • 2750 Ballerup Telefon 34 10 60 04

Enghavevej 57 1674 København V Telefon 29 61 07 49


Vi bygger mange speciel maskiner bl. a. til jernbanen

Rail

Chrois

Chrois Rail • Industriarealet 71 • 6990 Ulfborg chrois@chrois.eu • Tlf. +45 20 82 63 31

Ta’ bladet med og få en gratis kop kaffe Søndre Ringvej 45 C 2605 Brøndby Telefon 51 90 90 01 www.cafebagel.dk

Isolering af hulmur, loft, etageadskillelse, skunk, krybekælder og isolering af facader. Udkradsning af fuger, sandblæsning, udskiftning vinduer mv. www.man-byg.dk • man@man-byg.dk • Tlf. nr. 30 30 48 41

Daruplund 37, 2. tv. • 2660 Brøndby Strand Telefon 51 24 70 21 www.nielsensvvs.dk

Auto & bilpleje Gammelgårdsvej 92 • 3520 Farum Telefon 31 42 05 04

Bryde's Portservice Garageporte • Industriporte

Nordentoften 101 • 8832 Skals Telefon 20 14 59 95

FREMSTILLING AF UNIKA REPARATION AF SMYKKER KØB AF GULD

Østerfælled Torv 17 A • 2100 København Ø Telefon 20 66 52 88 marryandme.dk facebook/Marry.and.Me


14 Reportagerne viste, med flotte billeder, hestenes patruljering og de mange mennesker der interesserede fulgte med, tog billeder og stillede spørgsmål til betjentene. De nye politiheste blev endog kaldt: ’…nogle rigtige superstars, her på Folkemødet…’ af studieværterne på TV2 Bornholm i deres udsendelse lørdag aften d. 15/6-2019. En af de journalister, der lavede indslag om og med politihestene er journalist Steffan Larsen fra TV2/Bornholm. Vi har spurgt ham om, hvordan han som objektiv journalist opfattede at hestene blev modtaget ved Folkemødet.

VI HAR JO SET DIN REPORTAGE FRA FOLKEMØDET, HVOR DU FULGTE HESTENE PÅ PATRULJE. HVORDAN OPFATTEDE DU, AT HESTENE BLEV MODTAGET? ’Hestene var yderst populære på Folkemødet. Der var nærmest ikke en gade, hvor der ikke var mennesker, der tog billeder af dem eller snakkede betjentene. Sektionens leder, Jesper Eriksen gik også nærmest hele tiden og svarede på de mange nysgerrige menneskers spørgsmål om hestene og sektionen’.

HVORDAN ADSKILTE PATRULJEN SIG FRA EN 'ALMINDELIG' PATRULJE PÅ BORNHOLM? ’De har helt sikkert mere opmærksomhed fra folket, end

en "normal" patrulje har… hestene er nok en klar og god icebreaker, der bløder menneskerne omkring op’.

JERES INDSLAG BLEV POPULÆRE PÅ FACEBOOK. KAN DU LØFTE SLØRET FOR, HVOR MANGE LIKES OG DELINGER I NÅEDE OP PÅ? ’Vores opslag på Facebook, hvor Inzaghi, Buffon, Figo og Isco er med i nået ud til mange flere, end langt størstedelen af vores opslag. Vi lagde en video op, hvor én af betjentene havde GoPro på hjelmen under patrujlen. Den nåede ud til næsten 115.00 personer, og den har indtil nu fået over 5.800 likes. Det er meget mere, end vi normalt er ser - så det er

nok også en indikator for, hvor populære de heste er’. Steffan Larsens indslag på TV2 Bornholm d. 15/6-19 fra Folkemødet kan ses på nettet hvis man taster dette link: tiny.cc/a6wi8y


15

POLITIHESTENS NYE KOMMISÆR AF JULIE MARIE CHRISTENSEN Etableringen af den nye rytterisektion er, som beskrevet flere steder i bladet her, samt i tidligere udgaver, i fuld gang. Og vi her i PHV gør hvad vi kan, for at følge med. Vi kigger nærmere på de nye heste, og ser med spænding frem til, at den nye permanente lokalitet for sektionen bliver offentliggjort.

MEN HVEM ER DET EGENTLIG, DER STYRER DAGLIGDAGEN I RYTTERISEKTIONENS STALD? Vi er så privilegerede, at Politikommissær Jesper Eriksen, der netop er hjemvendt fra travle dage på Folkemødet på Bornholm, har afset tid til at svare på nogle spørgsmål.

HVOR LÆNGE HAR DU VÆRET VED POLITIET? ’Jeg blev ansat 1. april 1998, så det er lidt over 21 år siden, jeg første gang mødte op på politiskolen.’

Foto: VPI Jakob Søndergaard. gyndte min lederuddannelse

ar 2015 til Københavns

som daglig leder af Station

Færdselsafdeling hvor jeg i knap

Amagers Operative gruppe un-

4 år var personaleleder for ca.

’Jeg har altid været ansat i

der Lokalpolitiet. I 2009 funge-

25 motorcykelbetjente og selv

Københavns Politi, hvor jeg de

rede jeg i en periode som sous-

kørte som eskorteleder ved fle-

første år kørte patrulje hovedsa-

chef i Københavns Politis bande-

re statsbesøg og royale begi-

geligt på Amager. I 2004 var jeg

enhed, hvorefter jeg i 2010 blev

venheder. I sommeren 2018

et år som halvdelingsfører i be-

udnævnt Vicepolitikommissær

blev jeg spurgt, om jeg ville på-

redskabsafdelingen, hvor vi bl.a.

og i den forbindelse blev vagt-

tage mig jobbet som chef for

brugte en del tid på Christiania

havende på stationen på

den kommende rytterisektion

og håndterede demonstrationer

Kamillevej.

og efter et par dages betænk-

mm. Herefter var jeg tilknyttet

Efter nogle år som vagthaven-

ningstid sagde jeg ”ja tak!”’

efterforskningssektionen på

de, først på Kamillevej og heref-

Kamillevej, før jeg i 2008 be-

ter i Lufthavnen, kom jeg i janu-

HVOR I POLITIET HAR DU TIDLIGERE VÆRET ANSAT?


16

Foto: Line Juul Pedersen

HVAD MOTIVEREDE DIG TIL AT SØGE JOBBET SOM POLITIRYTTER?

’Min tidligere erfaring med heste

og svær at opnå under andre ar-

begrænser sig alene til 8-10 af-

bejdsforhold som politibetjent.

tenture i ridehuset, da jeg for

Vores synlighed og overblik kan

Jeg syntes, som politikommis-

ca. 30 år siden gik på Brøderup

bl.a. understøtte politiindsatser i

sær i Dansk Politi, ud fra et le-

Ungdomsskole, men jeg har al-

større menneskemængder, hvor

delsesmæssigt synspunkt, at

drig modtaget egentlig under-

vi kan overskue et stort område,

det er meget spændende at

visning eller gået til ridning før

ligesom borgerne på lang af-

starte noget nyt op helt fra bun-

jeg blev chef for det nyoprette-

stand kan se politiet. Når vi får

den. Jeg må indrømme, at jeg

de rytteri.’

udvidet sektionen både i forhold

aldrig havde set mig i en stilling

til antal heste og personale, vil

var jeg jo nødt til at overveje

KAN DU BESKRIVE HVORFOR DU MENER, AT POLITIHESTE ER EN VIGTIG DEL AF ET MODERNE POLITI?

se med eksempelvis demonstra-

det seriøst og det endte som be-

’Da både befolkning og politikere

tioner og fodboldkampe. I øje-

kendt med et ”Ja Tak!”’

i øjeblikket efterspørger et mere

blikket ligger det ikke i kortene,

synligt, borgernært og tilgænge-

at Rytterisektionen skal bruges

ligt politi, syntes jeg, at det er

offensivt ved uorden som ek-

oplagt at indsætte politi til hest.

sempelvis i Sverige og Holland,

Den kontakt med borgerne man

men det kan heste og ryttere

som chef for Rytterisektionen, men da jeg blev spurgt af både vores enheds- og afdelingschef

HAR DU ERFARING MED HESTE FRA FØR DU STARTEDE SOM POLITIRYTTER?

har fra en hesteryg er helt unik

det også være oplagt at benytte hestene som en dialog- og tryghedsskabende enhed i forbindel-


17

trænes til, hvis det i fremtiden bliver aktuelt.’

HVORDAN HAR DET VÆRET AT STARTE OP I AFDELINGEN?

er en skøn blanding af politiar-

’Opstarten har været fuld af om-

jeg først nu er begyndt at lære.

væltninger i forhold til min tidli-

Derfor har jeg måtte støtte mig

gere politikarriere. Hele området

til forskellige fagpersoner, der

bejde, som jeg kender meget til, men også heste-faglighed hvor


18 longering en gang om dagen, resten af kurset stort set red 2 heste om dagen under kyndig vejledning af ridelærer og berider fra GHR’s (Garderhusar Regimentet red.) Remontesektion. I løbet af kurset lærte vi både praktisk ridning, men havde også undervisning af dyrlæge og beslagsmed, så det gav et solidt fundament til mit videre arbejde i sektionen. Kurset sluttede af med både en dressur- og springprøve inden udlevering af eksamensbeviser. Det var 8 utroligt lærerige uger, som har lagt et solidt fundament for min videre træning med sektionens heste og bevirket at jeg allerede her et halvt år efter jeg begyndte at ride, har deltaget i patruljer både i Københavns området og i Rønne under folkemødet.’

HVAD ER DET BEDSTE OG DET SVÆRESTE VED AT ARBEJDE MED HESTENE? kan give input når der skal træf-

nede som daglig leder af sektio-

’Arbejdet med heste er både

fes beslutninger. Disse input

nen, og fungerer fint, selv om vi

utroligt givende men også

kombineres så med mine egne

der dagligt arbejder med heste-

svært. Helt fra processen med

erfaringer, forventninger til sek-

ne, nogle gange kunne ønske

udvælgelse af de rigtige heste

tionen, samt hvad der er prak-

processen var hurtigere.’

og træning af disse, kræver det

tisk muligt, og så ender vi gerne

masser af arbejde og opmærk-

nødt til at sætte mig ind i ind-

DU HAR VÆRET PÅ RIDEKURSUS HOS GARDERHUSARERNE. KAN DU FORTÆLLE LIDT OM DET?

købs- og udbudsregler, så jeg til

’Fra januar til marts deltog jeg i

presse hesten til lidt mere end

stadighed kan sikre, at de mid-

Garderhusarernes grundlæggen-

dagen før, uden at den presses

ler vi er betroet også bliver for-

de ridekursus sammen med 7

over grænsen.

valtet med fornuft efter regler-

officerer og befalingmænd på

Heldigvis har jeg en række utro-

ne. Alt dette foregår i et dagligt

kasernen i Slagelse. Det var et

ligt dygtige politiryttere, som

samarbejde mellem Rigspolitiet,

fantastisk kursus hvor vi, efter

forstår denne balancegang i det

Københavns Politi og underteg-

en blid start i første uge med

daglige arbejde og med 2 af ryt-

på en fornuftig løsning på udfordringerne. Herudover har jeg også været

somhed, for at sikre vi ender med nogle dygtige politiheste. Når vi træner og rider patruljer, skal vi hele tiden forsøge at


19

terne, der har erfaring fra

de vante rammer på Amager.

og Nexø havde besøg af ridende

Københavns tidligere rytteri

Organisationen bag Folkemødet

patruljer.

som en vital ressource omkring

taler selv om en særlig ”folke-

Det var overvældende at opleve

denne træning, er vi nået et

mødeånd”, hvor alt kan diskute-

interessen og glæden blandt

langt stykke siden de første he-

res i et positivt og åbent forum,

Folkemødets besøgende, når vi

ste kom i stalden i oktober

og netop i den ånd passede mø-

mødte dem under patrulje.

2018. Når jeg så kan sende pa-

det fint ind til vores første store

Overalt henvendte folk sig for at

truljer rundt i københavnsområ-

indsats uden for Københavns

snakke og tage billeder og det

det og øvrige Sjælland, samt

området.

var tydeligt, at borgerkontakten

deltage i Kongehusets

Da vores heste endnu ikke har

når politiet er til hest, er helt

Sommertogt, mm., så glemmer

været rykket væk fra egen

unik.

man let frustrationerne over

stald, var det med spænding vi

Interessen fra medier og kom-

hvor lang tids træning der skal

mandag i Pinsen læssede 4 he-

munikationsfolk var ligeledes

puttes i hver hest.

ste og kørte mod Bornholm. Ved

massiv, og både på TV2

ankomsten til Allinge kunne vi

Bornholm og sociale medier blev

dog konstatere, at Bornholms

vores indsats dokumenteret,

Politi havde fundet en meget fin

kommenteret og fulgt af mange

stald, hvor vores heste hurtigt

mennesker.

fandt ro og stedet var en fin

I forhold til vores videre træning

’Sektionen har netop været af

base for vores indsats over de

af sektionens heste, var det

sted til Folkemødet på

næste 7 dage. De fleste patrul-

især en fornøjelse at se hvordan

Bornholm, hvor vi for første

jer foregik i Allinge omkring sel-

alle 4 heste, på trods af hårdt

gang rykkede alle 4 heste ud af

ve Folkemødet, men også Rønne

arbejde, udviklede sig i løbet af

I HAR NETOP VÆRET AFSTED TIL FOLKEMØDET OG REDET PATRULJER. HVORDAN ER DET GÅET?


20


21 mødet. Hestene accepterede fle-

Københavns Kulturhavn, Cirkus

med at etablere sektionen som

re nye indtryk sidst på ugen,

Summarum og andre events.’

en professionel og effektiv poli-

hvilket lover godt for den fortsatte træning, når vi er retur i vante omgivelser.’

ER DINE FORVENTNINGER TIL JOBBET BLEVET INDFRIET?

tienhed med ridende betjente.’ Vi i PHV ser ligeledes frem til det videre arbejde med at etablere og videreudvikle sektionen.

HVILKE STØRRE ARRANGEMENTER VENTER FORUDE FOR DE NYE POLITIHESTE?

’Det var med spænding, at jeg

– Og ikke mindst til at følge he-

trådte ind i jobbet som daglig

ste og ryttere i deres arbejde.

leder af Københavns Politis

Stort tak til Jesper Eriksen, for

’Fremadrettet planlægger vi

Rytterisektion, men jeg har ikke

at tage sig tid til at svare på vo-

daglige patruljer i

fortrudt et øjeblik. Jeg forventer,

res spørgsmål.

Københavnsområdet og på

at vi i de kommende år får udvi-

Sjælland, ligesom vi i august/

det sektionen, så vi bliver en

september skal deltage i både

naturlig og integreret del af for-

Tallship Race og Festugen i

skellige politiindsatser over hele

Århus. Herudover vil man kunne

landet og ser derfor med glæde

møde sektionen til hest ved

frem mod det videre arbejde


22

BUFFON

AF JULIE MARIE CHRISTENSEN | FOTOS UDLÅNT AF RYTTERIET INTERVIEW MED POLITIRYTTER IRENE K-M som gerne yder mere, end man

til selv at passere forhindringen.

beder om, og det gør ham til en

På den måde hjælper hestene

fornøjelse at arbejde med.

hinanden til at blive mere modi-

UDDANNELSEN TIL POLITIHEST

ge, og de har hver deres styrker, som vi er bevidste om. Gennem miljøtræningen lærer

Buffon er godt i gang med sin

hestene også at stole på, at det,

uddannelse til politihest.

vi byder dem, er ok. Derved op-

Gennem den daglige træning har

bygges der også tillid mellem

han fået sat nogle gode muskler,

hest og rytter, og den tillid er

som er nødvendige for, at han

meget vigtig, når vi rider patrul-

kan bære en rytter op til flere ti-

je.

mer om dagen.

PÅ PATRULJE

MOD OG TILLID

På patruljedelen klarer Buffon

Jeg blev introduceret for Buffon

Buffon udvikler sig fint i miljø-

sig også fint. Han startede med

på min første arbejdsdag i

træningen. Miljøtræningen fore-

små patruljer i nærområdet,

Rytterisektionen, hvilket var den

går i et ridehus, hvor vi i trygge

men har siden været på patrulje

1. november 2018, og vi har

rammer træner hestene i de

i flere omkringliggende byer bl.a.

dannet makkerpar siden.

ting, vi kan møde på gaden. Det

Fredensborg, Køge og Roskilde,

kan være alt fra blafrende pre-

ligesom han har gået flere pa-

senninger til en larmende ce-

truljer i Københavnsområdet.

Buffon er en 8-årig vallak og af

mentblander.

Den hidtil største patruljemæssi-

racen Dansk Varmblod. Han er

Når det kommer til nye ting, der

ge opgave, der venter, er

brun og måler 170 cm i stang.

skal passeres, er Buffon ikke den

Folkemødet på Bornholm. Det

Han er opkaldt efter den italien-

modigste hest, vi har. Det kan

bliver spændende.

ske fodboldmålmand Gianluigi

derfor tit være en fordel, hvis

Buffon.

han starter med at gå efter en af

KERNEKOMPETENCER

de andre heste. Her udnytter vi

På patrulje er Buffons største

Buffon kom til Rytterisektionen i

hestens flokinstinkt, idet den an-

styrker hans trafiksikkerhed og

september 2018, hvor han efter

den hest hjælper med ”trække”

fremadsøgning. Han er meget

en 4 ugers prøveperiode officielt

Buffon forbi forhindringen. Når

tryg i trafikken, hvilket er vigtigt,

blev politihest. Buffon er en

han er blevet hjulpet nogle gan-

da vi ofte rider på tæt trafikere-

energisk og arbejdsglad hest,

ge, har han typisk opbygget mod

de veje, og der dur det ikke, at

HVEM ER BUFFON?


23 23

hesten pludselig bliver bange for

gør, at han fra naturen har

der er anderledes end den, man

eksempelvis en modkørende

svært ved at stå stille. Heldigvis

som betjent normalt har til bor-

bus. Buffons fremadsøgning er

kan det trænes, og Buffon har

gerne.

også et stort plus, når han går

allerede rykket sig helt utroligt

patrulje. Der skal meget til at

på dette punkt.

trætte ham, og det er dejligt, at man som rytter ikke behøver at

EN ANDERLEDES KONTAKT

koncentrere sig om fremdriften.

Det bedste ved at være blevet

Det bliver især en fordel, når

politirytter er kontakten til bor-

han skal til at gå længere pa-

gerne. Vi får mange positive til-

truljer.

kendegivelser fra borgerne, når

TÅLMODIGHED ER EN DYD

vi kommer ridende. Det er både fra unge og ældre, og også fra

Det, vi træner mest, når vi rider

dem som måske ellers ikke har

patrulje, er Buffons tålmodighed

det bedste forhold til politiet.

til at stå stille. Som politihest

Hestene er på den måde en fan-

kommer meget af tiden til at gå

tastisk dialogstarter, da borger-

med at stå stille, og det er der-

ne henvender sig for at spørge

for nødvendigt, at hestene lærer

til hestene, og så kører samta-

det. Buffons høje energiniveau

len derfra. Det er en kontakt,


24 24


25 25


26

26


27

GENERALFORSAMLING Referat fra generalforsamlingen i foreningen Politihestens Venner Tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 19.00 - 21.00 - I De Kongelige Stalde Referent: BP Dagsordenen • Valg af dirigent Helle J. blev valgt til dirigent, og konstaterede efterfølgende, at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet rettidigt, via “Politihesten”, marts 2019. • Formandens beretning v/ Tobias F.: Tobias bød velkommen, og orienterede om årets gang. Først og fremmest har foreningens pensionerede politiheste det alle godt. De fleste er besøgt og tilset af vores tilknyttede hestekyndige. Kun nogle ganske få af vores heste mangler besøg, men de bliver planlagt henover sommeren. Vi har 7 heste: Alexander, Rollo, Nelson, Bülow, Attila, Cortes og Custer. Cassius er privatejet. PHVs overordnede arbejde har været med fokus på arbejdet m/ RP hvor PHV har to repræsentanter siddende i en samarbejdsfølgegruppe, ifm. etableringen af rytteriet. PHV har ikke haft mange arrangementer med foreningens heste. Det kommende valg gør at vi må vente på valgresultatet og om der sker et skift. Det bliver spændende. Vi har tilbudt en række partiledere vores tilstedeværelse under valgkampen. Og har deltaget ved to valg arrangementer: Pia Kjærsgaard (DF), Ballerup samt hos Jan E. Jørgensen (V), Frederiksberg. Der er en meget stor og positiv interesse når vi er tilstede med hestene. Der er et stigende medlemstal, det samme gælder vores Facebookside. Flere og flere kommer til - det er godt! Vi har været udfordret på vores hjemmeside, som er så gammel at den er umulig at opdatere på. Vi har haft den stående med de vigtigeste informationer, og har nu fundet webmaster der kan bygge siden op og til en fornuftig pris. Politihestens Venner fortsætter i sporet og med fokus på de opgaver der ligger foran os. En stor tak til alle der har bakket op, og lagt massive kræfter i vores forening, i bladet, hjemmeside & IT - m.m. Tak for ordet. /T.F.


28

JEG ER EN UUNDVÆRLIG DEL AF POLITIET


Kongelundsvej 448 • 2770 Kastrup Telefon 32 94 29 43 • www.pizza2770.dk

Pub Lord Nilsson Islevhusvej 49 • 2700 Brønshøj Telefon 38 60 74 84

Regnbuen Maler Og Gulv Kulsviervej 79 B, 1. th. • 2800 Kongens Lyngby Telefon 20 22 41 06

Ristorante Buono Besøg vores hyggelige restaurant, og nyd vores små retter, eller to-tre retters menu Abel Cathrines Gade 21 • 1654 København V

Telefon 33 25 40 10 • 78 76 28 10

Gråbrødretorv 1 kld • 1154 København K

Tel. 33 32 47 46

Sallingboe ApS Vi servicerer ejendomme på hele Sjælland med ejendoms-, vicevært-, skadeservice, rengøring og meget mere Ellekær 8 • 2730 Herlev Telefon 50 10 17 14

Høje Taastrup Boulevard 66 • 2630 Taastrup Telefon 4350 1001 www.salon2you.dk

Kastruplundgade 4 • 2770 Kastrup Telefon 31 50 15 45

TM MONTAGE ApS

Tony’s Pizzeria

Fælledvej 61 • 2791 Dragør Telefon 32 53 53 69 www.tmmontage.dk

Istedgade 38 C • 1650 København V • Telefon 33 31 32 65

SKRÆDDERSERVICE

UTTERSLEV PIZZERIA

Østerfælled Torv 35 • 2100 København Ø • Tlf. 33 23 20 11

www.tonyspizzeria.dk

Utterslev Torv 18 • 2400 København NV Telefon 38 28 49 80


30 • Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab (intern revisor). Anne L. fremlagde og gennemgik foreningens regnskab og poster. Der har ikke været de store udgifter - heller ikke til foreningens heste. Der er en lille stigning i udgifter til møder - hvilket er fordi vi holder flere arbejdsmøder. Men samlet set er udgifterne reduceret. Af indtægter ser det fint ud. Der er en stigning i medlemsskab og bladet tjener gode penge til foreningen. Regnskabet er gennemgået, og godkendt. • Godkendelse af næste års budget. Anne L, fortsatte med gennemgang af kommende års budget. Her forventes samme niveau som for sidste år. Budget gennemgået og godkendt. • Indkomne forslag. * Bestyrelsen har foreslået ændring af vedtægter (til afstemning). Forslag til vedtægtsændringer: Bestyrelsen foreslår ændring af §2, §6, §8 (se “Politihesten marts 2019”). Forslag er udleveret på generalforsamlingen, læst op og gennemgået, en for en. Nye vedtægter er enstemmigt vedtaget. • Valg af bestyrelse og revisor. Vores bestyrelsesmedlemmer, begge politiryttere, er udtrådt af bestyrelsen i det tidligere forår, for at undgå evt. interessekonflikter, idet de begge er tiltrådt en arbejds gruppe, nedsat af Rigspolitiet. Derfor består bestyrelsen nu af Tobias F., Per T., Anne L., BP - alle ønsker at fortsætte i denne “form” - og genopstiller. Ligeledes harJulie M.C. været tilknyttet bestyrelsen som konsulent (og har tidl. været bestyrelsesmedlem). Julie ønsker at tiltræde bestyrelsen. Julie er valgt ind, ligesom resten af bestyrelsen er valgt og fortsætter. Helle J. som har været vores dygtige revisor, ønsker også - og fortsætter som Revisor. • Fastsættelse af kontingent. Vi fastholder kontingentet, som er 120 kr. årligt. • Eventuelt Julie orienterede om vores hjemmeside og den stand den er i, samt at hun har fundet en ny webmaster der kan lave en ny side til os, og til en fair og overkommelig pris. Vores nye hjemmeside skal bygges op som en professionel udgangkanal, enkel og nem at navigere i (og rette i). Per orienterer om “Hest og Rytter”, som han er ved at lave en artikel til (efterår 2019). Vi skal videre med foreningens tøjsalg (der ligger allerede et forarbejde, leverandør m.m. som vi skal videre med i den kommende tid). Generalforsamlingen afsluttet - med tak for god ro og orden. Referent: Birgitte P.


31

Nuværende tekst/ vedtægter: §2 Foreningens formål er: At drage omsorg for de pensionerede politiheste, at arbejde for en genindførelse af den nu nedlagte Rytterisektion og at skabe og vedligeholde et økonomisk grundlag for ovenstående. §6 Bestyrelsen kan bestå af indtil 10 personer, hvoraf som minimum en er tjenestegørende polititjenestemand med kendskab til heste. Formanden er på valg i ulige år. Kasserer er på valg i lige år. Resten af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen kan frit oprette og nedlægge relevante udvalg i forhold til foreningens formål. Udvalg kan sammensættes af medlemmer og ikke-medlemmer af foreningen. Et udvalg er bemyndiget til at kontakte alle relevante i forhold til det enkelte udvalgs arbejde. Forslag til ny tekst/ vedtægter. §2: Foreningen formål er: At drage omsorg for de allerede pensionere politiheste. At den nyetablerede Rytteriafdeling i fremtiden får de bedste arbejdsbetingelser herunder opgaveanvisninger, faciliteter, bemanding, køretøjer, uniformer, materiel m.v. At tilsikre Rytteriafdelingen ved dansk politi fortsat har nødvendige økonomiske midler til drift af Rytteriafdelingen, herunder indkøb af heste m.v. §6: Bestyrelsen kan bestå af op til 10 personer, hvoraf en som minimum, bør være tjenestegørende polititjenestemand, alle med kendskab til heste. Formanden vælges for en to årig periode på lige år. Kasseren vælges for en to årig periode på ulige år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for en toårig periode, hvor halvdelen vælges på lige/ulige år. Bestyrelsen kan afhængig af situationen oprette og nedlægge udvalg, herunder tilføre kompetencepersoner midlertidig med henblik på opgaveløsning.

HUSK AT INDBETALE DIT KONTINGENT! INDBETALINGEN KAN SKE VIA MOBILEPAY TIL 60535 ELLER TIL VORES KONTO I JYSKE BANK: REG.NR.: 0697 KNT.NR.: 0003119041


Blågårdsgade 21 st tv 2200 København N Telefon 35 39 00 85 www.ahaaa.dk

Café Engholmen

Alt til Heste Rideskoler, Ridebaner, Stutterier og Stalde Barkflis, Sand og Muld Levering over hele Sjælland Rødovre Centrum 533 • 2610 Rødovre

Telefon 2871 9175 www.jordgrus.dk


Suhrs

AutoGenbrug

Prags Boulevard 92-94 • 2300 København S Eneste ISO godkendte autoophug på Amager

Modtagestation for skrotning af biler Miljøautoriseret

www.suhrs-autogenbrug.dk Medlem af

Dronningensgade 46 st. tv 1420 København K Telefon 32 13 70 00

DANSK AUTOOPHUG

ISO 1400 Certificeret

-vi skåner miljø og økonomi

alt i brugte reservedele 3259 4200 / 3258 4200

Nannasgade 11, kl. th. • 2200 København N Telefon 53 64 33 65 www.aaquist-el.dk

AUTO- OG PLADEVÆRKSTEDET Gerdasgade 2 • 2500 Valby

Telefon 36 30 43 14

Fejekosten Ejendomsservice ApS Din stabile partner

Vi leverer alt inden for rengøring og viceværtservice Trekronergade 126G • 2500 Valby Telefon 53 501 601 nc@fejekosten.dk • www.fejekosten.dk

Itohans v/Itohan Douglas

FINN INN

-stedet hvor gode venner mødes

TILBUD PÅ RENGØRING GIVES

TAASTRUP HOVEDGADE 77 - 2630 TAASTRUP TLF. 43521628

Elefantens Kvt 2 E • 2620 Albertslund Telefon 26 83 56 27

Kongens Nytorv Rengøring v/Homad Mahyou

Skydebanegade 8, 4. th. • 1709 København V

Telefon 20 64 18 71


34

Bladet

Bliv medlem af foreningen Politihestens Venner, og få vores blad “Politihesten”, 4 gange årligt.

Bladet er for alle der elsker heste, heste historier, billeder og kunst fra hesteverdenen, og for dem som følger foreningens egne pensionerede politiheste, samt har interessere i seriøs information om politiheste, fra de beredne afdelinger verden over.

Vi bestræber os på at få et interessant, informativt og underholdende blad, der favner bredt og flest mulige læsere.

Prisen for et medlemskab er kr. 120,- årligt eller kr. 10,- pr. måned.

Vi modtager med stor glæde og taknemlighed, alle bidrag - små som store!

Jyske Bank: reg. nr. 0697 konto nr.: 0003119041 MobilePay Til nr. 60535


Ræveskovsvej 26 • 2820 Gentofte Telefon 29 90 60 85 krenovering@gmail.com • www.krenovering.dk

MHT ApS 6660 Vejen www.horsetravel.dk Mobil +45 24 28 30 00 Mail info@horsetravel.dk CVR nr. 34489580

Nikolaj plads 10 DK-1067 København K Tel. +45 32 20 11 00 maven@restaurantmaven.dk

Gammel Strand 38 DK-1202 København K Tel. +45 33 15 89 15 krogs@krogs.dk

Lyngbyvej 87 2100 København Ø Telefon 41 41 06 31


Blågårdsgade 21 st tv 2200 København N Telefon 35 39 00 85 www.ahaaa.dk

Café Engholmen

Alt til Heste Rideskoler, Ridebaner, Stutterier og Stalde Barkflis, Sand og Muld Levering over hele Sjælland Rødovre Centrum 533 • 2610 Rødovre

Telefon 2871 9175 www.jordgrus.dk


JEG SKABER IKKE FRYGT

Jeg er nærværende, synlig og skaber rum, som er trygt!


38

NORGE

14

SVERIGE

60

DANMARK

4+

STORBRITANIEN

272

IRLAND

14

HOLLAND

150

BELGIEN

110

TYSKLAND

234

TJEKKIET

40

ØSTRIG FRANKRIG Antal usikkert ca. 26 afdelinger

12

SLOVENIEN

18

PORTUGAL

483

ITALIEN

SPANIEN

210

454

MALTA

17


39 FINLAND

11

LETLAND

6

Antal politiheste i EU's 28 medlemslande

LITAUEN

20

23 lande har politiheste POLEN

5 har ikke Cypern, Estland, Grækenland, Kroatien, Luxenborg

62

Kilde: justistministeriet SLOVAKIET

(Norge er ikke et EU land og er sat på kortet af os i skandinavisk sammenhæng. Redaktionen)

20

UNGARN

37

RUMÆNIEN

51

BULGARIEN

30

Profile for jumach

Politihesten juni 2019  

Politihesten juni 2019  

Profile for jumach
Advertisement