__MAIN_TEXT__

Page 1

Ă…rgang 7

December 2019


3     FORORD

4 4      INTERVIEW MED JAKOB SØNDERGAARD

8      POLITIHESTEN SHILTON

13 13

ET ÅR MED POLITIHESTE

19      HESTEKUNST

19 Annoncetegning,

Oplag

Kontakt Redaktionen

tryk og opsætning

2000 eksemplarer

politihesten@politihesten.dk

Bemærk at ophavsretten er Politihestens Venners. Eftertryk er ikke tilladt uden aftale med Politihestens Venner.

Kontakt Politihesten

Wihlborg, Østergaard & Hansen ApS. Telefon 32 96 00 64 blad@tilsend.dk Alle spørgsmål vedrørende annoncering bedes rettet hertil.

Per Thuesen Kommunikationsansvarlig c/o Bøstrupvej 45 4200 Slagelse thue@sport.dk

Forsidefoto Lars Kimer, Sjællandske Medier.

Foreningens formål At drage omsorg for de pensionerede politiheste, at arbejde for en genindførelse af den nu nedlagte Rytterisektion samt skabe og vedligeholde et økonomisk grundlag for ovenstående.

Besøg vores Facebookside - "Bevar det ridende politi i København"

Twitter


3

FORORD Det er nu 2 år siden, at politihestene kom på fi-

bragte ikke mindre en tre opslag. Et af dem kan

nansloven, og arbejdet med at reetablere en ryt-

ses på politihesten.dk. Et andet er fra

terisektion gik i gang. Vi i Politihestens Venner,

Københavns Politis facebookside den 1. december

har fulgt arbejdet, og for kort tid siden besøgte vi

hvor deres opslag i løbet af et døgns tid har op-

de nye stalde og hilste på de nye ryttere og he-

nået over 12 000 visninger, mere end 400 inter-

ste. Det er der kommet en artikel ud af, som kan

aktioner og 114 delinger.

læses på de følgende sider.

Ved siden af at være stærkt synlige i forbindelse med patruljer, high visibility patrols som englæn-

Vi har gennem 2019 med glæde kunnet påbegyn-

derne kalder det, er hestene med til at række

de vores præsentation af de nye politiheste.

hånden ud til borgerne og være nærværende, til-

Planen er, at de selvfølgelig alle skal præsenteres

stede og tryghedsskabende i lokal- og uroområ-

så I alle bliver bekendt med dem og deres rytte-

der. Dette beskrives nærmere i Politiforbundet

re.

fagblad DANSK POLITI, hvor hestene kom på forsiden. Artiklen kan læses her i bladet og på politi-

Men det er ikke kun her i bladet I har mulighed

hesten.dk.

for at følge med, også på facebooksiden

Stor tak til Politiforbundet og Journalist Stine

Politihestens Venner, og på politihesten.dk er der

Svarre Gaardhøj.

mulighed for at følge med. Det har altså været et spændende år, og vi ser Noget som vi i vores forening, Politihestens

frem til et lige så spændende 2020!

Venner, hele tiden har vidst er for fuld udblæsning blevet tydeliggjort her i 2019: Politihestene

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt

har en meget bred appeal og interesse i befolk-

nytår!

ningen. Bestyrelsen Et eksempel var TV2 Bornholms dækning af Folkemødet 2019, hvor de på deres Facebookside

Der kan nu indbetales til foreningen på MobilePay

Til nr. 60535


INTERVIEW MED JAK AF JULIE MARIE CHRISTENSEN Status på etableringen af den nye rytterisektion – Interview med Vicepolitiinspektør Jakob Søndergaard Det er en bleg mandag morgen sidst i november, da PHV’s udsendte (PHV) finder vej til rytterisektionens nye staldfaciliteter på Amager. Her har vicepolitiinspektør Jakob Søndergaard (JS) budt på en rundtur i stald, ridehus og de øvrige omgivelser, der skal udgøre rammen om den nye rytterisektion. JS viser rundt på den store gård. Her er flere ridehaller og staldbygninger og heste og ryttere omgiver os, på vej til og fra dagens træning i ridehuset eller til og fra fold. Det fremgår tydeligt, at der gang i flere forskellige byggeprojekter, hvor nye staldafdelinger begynder at tage form. I den store ridehal, som skal udgøre rytterisektionens rammer, er dressurunder-

JS i den stald, der skal huse politihestene.

visningen i fuld gang ved berider

senere tidspunkt.

Vi slutter af i gårdens særlige

Peter Amris. Vi hilser på et par

Og endelig når vi selve stalden,

afdeling, hvor også politiets

af de nye politiheste og deres

hvor politihestene skal bo. Den

heste har mulighed for, at nyde

ryttere, herunder en hest med

lange staldgang fremstår lys og

godt af mange professionelle fa-

irsk afstamning.

venlig. Og et lille kig ind i en af

ciliteter, som er kendetegnende

boksene, viser at staldens nye

for stalde der huser heste, der

Ridehallen er enorm, og JS

beboere både får en stor og flot

skal yde en særlig indsats. Om-

beskriver, hvilke planer der er

boks, men også adgang til hver

kring os arbejder politiryttere og

for at få den ene ende af hallen

sin ’paddock’ – en form for pri-

staldmesteren. Heste og udstyr

indrettet til mandskabsfaciliteter.

vat forhave, så hestene selv kan

bliver passet, én hest står under

Det bliver spændende at kunne

gå ud og ind, som de vil.

varmelamperne efter dagens

vise ’før og efter’ billeder på et

træning, en er i gang med en


KOB SØNDERGAARD gåtur i ’waterwalkeren’ (gå-bånd

træner i en anden model, sim-

med vand red.). Det er altså

pelthen for at undgå unødigt slid

topmoderne rammer der omgi-

på det dyre udstyr. Så vi veksler

ver os, da vi starter interviewet.

mellem en træningshjelm og en patruljehjelm.

PHV: Det er nu næsten 2 år siden at politihestene kom på fi-

PHV: Vi har i det forløbne år,

nansloven, og i skrivende stund,

på Facebook, kunnet se, at der

næsten på dagen 1 år siden vi

stadig har været en udfordring

sidst talte sammen om en status

i at skaffe heste. Er det fortsat

på reetableringen af rytterisek-

svært at finde heste?

tionen. Da var status, at I havde 4 heste, de første ryttere var i

JS: Det er ekstremt svært at

gang med deres uddannelse, og

finde egnede heste. Fra projek-

I var i fuld gang med at skaffe

tets start, er det nok det, jeg

udstyr og finde permanente

har været mest overrasket over,

staldfaciliteter. Nu er der gået et

hvor svært det er, at finde eg-

Politihesten med irske rødder, Kean, står under varmelamperne efter dagens træning.

år. Hvad er status?

nede heste. De seneste måneder

Tjekkiet, med det stutteri hvor

har vi haft rigtig godt momen-

De Kongelige Stalde får deres

JS: Status nu er, at vi har 10

tum og prøvet mange heste og

heste fra. Dette stutteri har væ-

heste. Vi har 12 ryttere og har

fået nye heste hjem. Vi har fået

ret med velvillige til at hjælpe

kig på flere. Vi er i en rivende

hul på udlandet…

os, deres heste er måske lige en

udvikling med at få flere he-

anelse for unge i øjeblikket til at

ste hjem. Vi får måske allerede

PHV: …Og det der netop mit

vi vil binde an med dem, men vi

en hest mere hjem på prøve i

næste spørgsmål. På rundturen

er i god dialog.

eftermiddag eller i morgen. Så

mødte vi jo en irsk hest. Betyder

vi er godt på vej. Jeg er meget

det, at I nu ikke kun kigger efter

PHV: Så de er de hvide Kladru-

fortrøstningsfuld med hensyn til

heste i Danmark?

bere I har kig på i Tjekket?

JS: Den er hentet af den tidli-

JS: Nej, de hvide Kladrubere, la-

PHV: Sidst talte vi også om

gere ejer i Irland. Vi har hul på

der vi De Kongelige Stalde tage

materiale og udstyr, vi talte bl.a.

Irland, og jeg er i god dialog

sig af, men de har også mange

om nogle refleksveste med air-

med rytteriet i Irland. Vi har fak-

heste som er i vores farver, hvis

bag og hjelme der skulle special-

tisk planer om at skulle derop og

man kan sige det sådan, og dem

fremstilles. Er I i mål med det?

lave en god aftale, og så skal vi

vil de gerne hjælpe os med, så

have nogle af vores hestefaglige

det er også et mål, at vi skal

JS: Vi har leverancer på det

folk derop og vurdere en masse

derned og besøge dem og se om

hele. Vi har vores gule airbag-

heste. Vi har et par gode hånd-

vi kan få lavet en god aftale.

veste, som vi rider i dagligt, og

fulde heste i kikkerten i Irland

vi har fået vores patruljehjelme,

i øjeblikket. Og så har vi også

PHV: Vi har jo netop været

udstyret med politimærker. Vi

været i rigtig god dialog med

rundt og kigge på jeres perma-

fremtiden.


6 året, har vi alligevel kunnet se, at hestene har været ude i rigtig meget politiarbejde, bla. på Bornholm til Folkemødet, og ved Aarhus Festuge. Hvordan er de første opgaver forløbet? JS: Jamen de første opgaver har været overvældende med positiv interesse for os. På Bornholm blev vi jo næsten medie-darlings. TV2 Bornholm lavede en flot udsendelse med os og det gjorde jo, at vi fik meget omtale på øen under Folkemødet. Vi havde sågar børnefamilier der kørte øen rundt, for at de kunne møde os, det var meget positivt. Aarhus Festuge gik jo også over al forventning. Vi havde en stor succesoplevelse ved, godt nok en ulykkelig omstændighed, men at et barn var blevet væk.

Politihesten Cafu træner i waterwalkeren.

En af vores ryttere kunne, i kraft

nente staldfaciliteter. Og det ser

bliver der, på førstesalen lavet

se, at et barn gå rundt alene og

jo flot og spændende ud, selvom

opholdsrum, møderum, kon-

rider hen og får kontakt til det

det jo stadig ikke er helt fær-

tor- og lederfaciliteter, så man

barn. Og det viser sig så, at det

digt, som I vil have det. I har

kan sidde og se direkte ned i

faktisk er det barn der er blevet

gang i en masse planer, for at få

ridehallen, så det bliver nogle

væk. Så det var en fantastisk

rammerne som I vil have dem.

superfaciliteter.

måde at vise, hvad vi også kan

Kan du fortælle lidt mere om det?

af at vi sidder højt, pludselig

bruge hestene til. PHV: Og det er sikkert I kan

Men udover det, så synes jeg,

blive her?

i bybillederne hvor vi kommer

JS: Efter min overbevisning,

rundt, både i København og i

har vi fundet et fantastisk sted

JS: Vi har i alt fald skrevet en

provinsbyerne at vi får meget

her. Det er topmål for hestene.

kontrakt der gør, at vi har bun-

positiv respons. Rytterne oplever

Udover hesteboksene, har de jo

det hinanden op på den lange

kun glade ansigter, og borgerne

paddocks, vi har stalden, som

bane.

vil rigtig gerne hilse på os.

ridehal med alle de faciliteter,

PHV: Da vi talte samme for et

PHV: Så denne her positive

som en ridehal nu skal have.

år siden, så talte vi også om,

modtagelse blandt befolkningen

Udover det, så mangler vi, og

hvornår vi ville kunne se he-

og hos medierne, hvad bety-

det er det vi i skrivende stund

stene i aktion på opgaver på

der det for jer som nyoprettet

er ved at gøre færdigt, at få

gaderne. Og der var lidt usik-

sektion?

lavet nogle bedre mandskabs-

kerhed, det ved man jo ikke når

faciliteter. I enden af ridehallen

det er nye heste. Men i løbet af

ligger lige op til en fantastisk

JS: Det betyder meget. Det er


7

En af de bokse, hvor politihestene skal bo. Her er fri adgang til en udendørs ’paddock’.

Her ses de ’paddocks’ som hestene har fri adgang til fra deres nye bokse.

Og så på fold…

jo rigtig dejligt, at vi både har

meget omtale om at det nære

hvad er så status?

en befolkningsopbakning der

politiarbejde er i fokus. Der ram-

gør, at vi kan berettige vores

mer hestene vel også plet?

eksistens, og det er jo en positiv

JS: Så har vi nogle færdige faciliteter herude, vi har 20 heste,

udvikling vi har mødt her. Jeg

JS: Jeg synes de rammer sær-

det er jeg faktisk overbevist om,

tror også på, at det faktisk gør

deles plet. Det er jo i den grad

at det skal nok lykkes os, med

noget internt i politikorpset. Jeg

en tryghedsskabende funktion

den ildhu, som medarbejderne

synes ikke jeg møder den store

hestene har, når de kommer ud j

lægger i det, og deres leder

negative omtale af os, som man

bybilledet. Vi oplever en nærhed

herude, så skal vi nok komme

måske gjorde førhen. Jeg synes

med vores borgere, ikke bare

i mål. Så længe vi får lov til at

der er en stor accept af, at det

Københavns borgere, men hele

arbejde fortrøstningsfuldt videre,

her blev sat i verden, det lyk-

landets borgere, altså der hvor

så skal vi nok komme i mål. Det

kes, og så er vi jo også politifolk

vi er. Vi vil snakke. Befolkningen

er det vi har lovet politikerne, så

ligesom alle andre. Rytterne

vil snakke. De må klappe vores

det kommer vi også.

her, deltager også i tværfaglige

heste. Vi vil gerne vise os frem.

opgaver i Københavns Politi, i

Men jeg tror også på, at det har

Og hermed siger vi tak for nu,

sidste uge, hjalp de faktisk i den

en tryghedsskabende virkning,

og glæder os til at følge det fort-

store fogedaktion vi havde i en

nå man kan høre hestene kom-

sat. Og ikke mindst at se facili-

anden sektion, det var ikke til

me gående, på nogle brosten

teterne, når de står færdige.

hest, men vi deltog også, dvs.

eller hvor vi nu er, så ved man,

man deltager også, og er politi-

at politiet er der. Og det giver

Artiklen fra Politiforbundets

folk ligesom alle andre.

tryghed.

blad kan læses her i dette nummer af Politihesten og på

PHV: Nu så vi jo i sidste num-

PHV: Nu er det et år siden at vi

politihesten.dk

mer af Politiforbundets blad,

talte samme sidst. Og vi har fået

På politihesten.dk kan ind-

at politihestene var kommet

lov til at følge med her, og frem

slag fra TV2 Lorry og Folke-

på forsiden, med en flot artikel

mod foråret hvor langt I er nået.

mødet på Bornholm ses.

inde i bladet. Og samtidig er der

Når vi taler sammen om et år,


8

SHILTON AF POLITIASSISTENT LINE PEDERSEN

fra en klinisk undersøgelse af en

rammer, vores dygtige berider

dyrlæge samt røntgenbilleder.

ønsker at alle vores heste går i.

Prøveperioden gik godt, den før-

Til miljøtræning går vi forsigtigt

ste uges tid gik med at falde til i

frem. Shilton og jeg er så heldi-

de nye omgivelser og lære de

ge, at der er nogle lidt mere er-

ansatte i sektionen at kende.

farne politiheste vi kan læne os

Shilton blev ”fastansat” d. 21.

op ad. For det kan godt være

Oktober 2019.

rigtig svært at forstå, hvorfor

Shilton er Dansk Varmblod med

man skal gå over en stor presse-

både tysk holstener, Selle

ning, gennem to ”striber” med

Francais (fransk sportshest) og

ild i ridehusbunden og accepte-

hollandsk varmblod i årene. Han

re, at der vælter dunke og store

er på far-siden efter en meget

tønder rundt omkring en.

berømt springhest Casall. Det tager enormt lang tid og Shilton er en høj hest – 187 cm i

kræver stor tålmodighed at træ-

stangmål, som måles over man-

ne heste op til at være politihe-

ken som sidder mellem hals og

ste. Vi arbejder med levende dyr

ryg, stort set der hvor det forre-

som i almindelighed ville tage

ste af sadlen slutter inden hal-

benene på nakken og rende de-

sen. Han er rigtig sød og om-

res vej, hvis de bliver forskræk-

gængelig, men hvis han først

kede. Derfor kan det sagtens

Shilton er en 8-årig vallak, som

løfter hovedet – ja, så har man

tage et år (for nogle mere) før vi

d. 23. September 2019 blev hen-

nærmest ikke en chance for at

har en hest som er SÅ lydig og

tet til politiets rytterisektion. Det

nå ørerne. Shilton er heldigvis

stoler ubetinget på sin rytter, at

var en lang køretur fra Vadum i

meget sød og er faldet godt til i

vi kan bede dem om nærmest

nordjylland til stalden i Dragør. I

afdelingen.

hvad som helst. Og i det år er

afdelingen bestod de første 4

der ikke taget højde for eventu-

uger af en prøveperiode, hvor

TRÆNINGEN INTENSIVERES

Shilton fortsat var under vurde-

Shilton viste allerede under prø-

ring for, om han egner sig som

veperioden gode takter i dres-

politihest. Vurderingen er både

surtimerne. Han er arbejdsvillig,

DE FØRSTE PATRULJER

mental, adfærdsmæssig og ud

prøver, men uden at gøre for

Shilton var allerede under sin

meget og fandt hurtigt ind i de

prøveperiode med på små pa-

elle skader, som jo også kan sætte udviklingen lidt tilbage.


99


10 10


11 11

truljer i nærområdet af stalden.

træt. Det kan ses (og for mig

patruljen, men når først han har

Og siden fastansættelsen har vi

mærkes i armene) når han be-

gået 15-20 minutter kan han

givet ham dels længere patruljer

gynder at slå lidt med hovedet.

godt stå stille, mens vi snakker

og også kørt ham længere væk

Det er ikke ulydighed, blot hans

med borgerne eller standser en

hjemmefra. Det er ret krævende

måde at gøre opmærksom på,

bil.

mentalt at ride ud i nye omgivel-

at nu er der ikke mere benzin i

ser. Shilton brugte en del krudt

tanken. Men Shilton har været i

Shilton har, ligesom de øvrige

på bare det at blive kørt afsted

både København NV, Brønshøj,

politiheste, skulle lære at gå

med trailer og læsset af i frem-

Sydhavnen, Hillerød og Roskilde,

med vores lange stav hængende

mede omgivelser, patruljeturen,

gået patrulje i 1 1/2 time og

i en krog i sadlen, men den har

hvor der var meget nyt at for-

stadig været en udsøgt fornøjel-

han taget med ophøjet ro (man

holde sig til og derefter læsset

se at være omkring.

er vel nordjyde)!

igen for at komme hjem i egen

Til miljøtræning viser han fine

fold og boks. Han sov vist godt

HIGH-SPEED LÆRING

de første mange uger....

Som nævnt, er Shilton meget

gennem vores opstillede forhin-

arbejdsvillig, og han har i eks-

dringer. Han kan godt kigge lidt,

Shilton kører nu længere væk

press-fart fundet fidusen med

men hans tjenestealder taget i

og han tager både køretur og de

det her patruljeridning. Han vil

betragning, er han virkelig godt

mange nye indtryk lidt lettere.

gerne have lidt fart i futterne

med.

Naturligvis bliver han stadig

(altså ikke stå stille) i starten af

takter og har tilmed gået forrest


12 over risten. Den var trods alt kun ca. 20 cm bred.

HOVENE BLEV BEMÆRKET Vi har også været en tur i Sydhavnen og her var vi forbi Anker Jørgensen Plads, hvor vi tog et lille ophold og snakkede med de hjemløse og hvem der ellers kom forbi. På et tidspunkt bemærkede jeg, at to mænd stod og snakkede lidt sammen mens de pegede på Shilton. Vi fik øjenkontakt og den ene siger ,så (med et smil på læben) :”Det ser sjovt ud – den har striber på neglene. Er det mode?” Hvortil jeg naturligvis måtte svare :”ja da, er det ikke smart...” (også med et smil på læben).

FREMTIDEN Shilton er i en rivende udvikling og jeg glæder mig over at være en del af hans dagligdag. Han tegner rigtig godt og kan han holdes skadesfri og sund og rask, vil han helt sikkert meget hurtigt blive en rigtig god paOg alligevel.... Man er stadig

Shilton fik øje på en ”farlig” rist,

truljehest. Dog er det vigtig

kun en hest

en jernplade med udstandsede

med heste at skynde sig lang-

blomster som lå på tværs af sti-

som, så Shilton og de øvrige po-

Shilton og jeg var for nylig i

en. Av av av, på trods af vores

litiheste kan holde sig fysisk og

Hillerød og skulle på trygheds-

ihærdige træning syntes Shilton

ikke mindst mentalt sunde. Det

skabende patrulje i byen. Vi

alligevel at DER var hans græn-

gør vi med så meget foldtid vi

parkerede, så vi skulle igennem

se nået. Vores patrulje-makker

overhoved kan give dem, og så

Frederiksborg Slot for at komme

Buffon viste heldigvis vejen og

ellers ro omkring dem hjemme

ned til centrum af Hillerød, og

da Shilton tog mod til sig..... Ja,

på vores base i Dragør.

sammen med vores patrulje-

Shiltons fortid som springhest

makker Berit og Buffon, sad vi

fornægtede sig i hvert fald ikke

op og satte kursen. Ingen af os

– han sprang højt over risten.

var særlig kendte i Hillerød og

Og over den næste på samme

omegn, så vi red gennem slots-

måde. Da vi nåede til 3. og 4.

haven med kurs mod slottet og

rist fandt han ud af, at måske

centrum af byen. Men ak –

man kunne nøjes med at GÅ


13

Et år med politiheste:

Positiv kontakt til borgerne på gaden AF STINE SVARRE GAARDHØJ

Ét år er gået med at opbygge en ny rytterisektion i dansk politi, efter det blev politisk besluttet at få politihestene tilbage. Det tager tid at træne og uddanne en god politihest, derfor går dagligdagen med ridetræning, miljøtilvænning og at ride patrulje. Selvom hestene endnu ikke kan indgå 100 procent i operative opgaver, så er de godt på vej. De skaber positiv kontakt og god dialog med folk på gaden.


14 De daglige patruljer med hestene kan gå til forskellige steder i København og omegn, hvor der kan være brug for at skabe tryghed eller for at fremme en dialog. Her er det to piger, der hilser på hestene på Christianshavns Torv.


O

FRA FAGBLADET DANSK POLITI

15

Det ridende politi bliver veralt bliver de mødt med smil,

medfik mange smil, Inden mødt opstarten Jesper et grundlæggende ridekursus. Det samme

hilsner og tilråb. - Må vi sige hej

gør nye ryttere, der kommer til. Tre gange om ugen kommer en profes-

til hestene, spørger to små piger, som kommer hen og klapper og aer de to store politiheste. Vi står midt på

hilsner og tilråb. Folk kommer med stor åbenhed sionel og berider og underviser ryttere og heste. nysgerrighed og stiller spørgsmål eller tager et - Der er meget teknik involveret i at lære at ride hesten på den rigtige billede af heste og ryttere. måde. Det er vigtigt, at det er os, der styrer hesten og ikke omvendt, fortæller rytter og politiassistent Susanne Carlsson.

Christianshavns Torv en blæsende efterårsdag i skolernes

Uniformeret patrulje på en hesteryg

efterårsferie. Det er et knude-

De daglige patruljer med hestene går til forskellige steder i København

punkt i København, som altid er

og omegn, hvor der kan være brug for at skabe tryghed eller for at

fyldt med mennesker, der er på vej i alle retninger. De lokale alkoholike-

fremme en dialog. Det kan for eksempel være på Nørrebro, hvor nogle

re, der plejer at sidde på bænkene med deres guldøl, finder deres mobil-

af de unge, som normalt løber langt væk, når de ser politiet, rent faktisk

telefoner frem og kommer hen for at tage et billede. Alle smiler og vil

kommer hen for at snakke.

gerne i kontakt med de to ryttere, Jeanett Vollmond og Mie Oppermann,

- De er meget nysgerrige, og ofte får vi meget mere at vide om dem og

der i dag rider patrulje på politihestene Figo og Inzaghi.

deres færden, end vi normalt ville få at vide, fortæller politiassistent

- Det er virkelig en positiv kontakt, vi har, når vi kommer ridende på pa-

Line Pedersen.

trulje. Det er alle, unge som ældre, der kommer hen til os og gerne vil

Jesper Eriksen fortæller, at politiopgaverne i opstartsfasen hovedsagelig

snakke. Det er utrolig kontaktskabende, fortæller Jeannett Vollmond.

er uniformeret patrulje, og på sigt kommer det til at være mere operati-

Hendes makker Mie Oppermann supplerer:

ve opgaver. De oplever, at deres arbejde har en stor effekt på de tryg-

- Vi har et kæmpe overblik og godt udsyn, når vi sidder højt oppe på en

hedsskabende indsatser.

hesteryg, og vi bliver mødt med meget stor åbenhed og nysgerrighed på

- På sigt ville det da være optimalt, at man kan bruge hestene til de

gaden, siger Mie Oppermann. De er begge ryttere ved rytterisektionen,

større og mere operative opgaver, men det kræver, at alle hestene er

som hører under Københavns Politi, men er landsdækkende.

fuldt uddannet, og det er de ikke endnu. Vi er stadig i en opstartsfase, forklarer Jesper.

En lille skurvogn Tidligere på dagen har fagbladet DANSK POLITI været på besøg hos rytterisektionen på den gård, hvor de holder til på Amager. I en lille skurvogn ved siden af staldene møder vi daglig leder, politikommissær Jesper Eriksen, og nogle af de politiassistenter, der er på arbejde den dag. Pladsen er trang i skurvognen, men der er akkurat plads til et lille spiserum og et lille omklædningsrum med skabe til tøj. Uniformer og våben skal de dog over på lokalstationen på Amager for at hente. Til februar 2020 får de deres eget hus og egen stald med plads til de 20 heste, som de på sigt skal være. Jesper Eriksen fortæller, at de lige nu er ti ryttere plus de to, som er under uddannelse. De har i skrivende stund cirka ti heste, hvoraf et par stykker er på prøve. Der er også skrevet kontrakt med gården på Amager, og det har givet ro på, at de nu ved, at de skal blive dér, fortæller den daglige leder.

En opstartsfase For Jesper Eriksen, der aldrig havde haft noget med heste at gøre før, var det en ny udfordring, han fik for et år siden, da han blev tilbudt at bygge rytterisektionen op fra bunden. - Jeg var måske lidt skeptisk i starten, men jeg er rigtig glad for, at jeg sagde ja til opgaven. Det har været spændende at starte en ny sektion op, og jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg har skiftet spor fra færdsel, siger Jesper Eriksen.

Sikkerhed og professionalisme skal gå hånd i hånd, tilføjer han.


16

FRA FAGBLADET DANSK POLITI

Rytterisektionen Ledes af vicepolitiinspektør Jakob Søndergaard og hører under Københavns Politi, men er en landsdækkende sektion. Der er ti ryttere og to under uddannelse. På sigt skal der være omkring 25 ryttere. Tre ud af de ti ryttere, er gengangere fra sidste gang, der var rytteri i dansk politi. Der er pt. cirka ti heste og et par stykker på prøve. På sigt skal der være omkring 20 heste. Det er ikke en forudsætning, at man kan ride, når man bliver ansat i rytterisektionen, men det kan være en fordel at have rideerfaring. Kan man ikke ride, kommer man på et ridegrundkursus i otte uger. Erfarne ryttere kommer på kursus i fire uger.

- Vi skal være HELT sikre på, at hestene kan klare opgaven, før vi begiver os ud i noget nyt, derfor siger jeg også nej til nogle ting, som

” Nogle tror fejlagtigt, at det er en kombination af hobby og arbejde. Det er det ikke. Vi er erhvervsryttere, der laver politiarbejde. Det gør vi også i regn og slud og i 20 graders frost.”

hestene ikke er parate til endnu. Vi skal passe på ikke at presse vores mest rutinerede heste for meget, som fungerer lidt som ”storebrødre” for de nyere heste. Det er vigtigt, at de også får nogle pauser ind imellem, fortæller Jesper.

I tæt dialog med borgerne Inden for det første år har hestene været rundt i hele Danmark lige fra Bornholm, sjællandske provinsbyer, Odense og Aarhus. I Aarhus var en af patruljerne med til at finde en lille dreng, der var blevet væk, fortæller Jesper Eriksen. Alle ryttere oplever, at de bliver mødt meget positivt af folk på gaden, og at det gør en stor forskel, når de møder folk på en hesteryg. - Jeg havde nok aldrig forudset, hvor positivt de ridende patruljer ville blive modtaget. Vi er synlige, men først og fremmest er vi i tæt dialog med befolkningen, og vi kommer i kontakt med folk på en anden måde, end hvis man sad i en bil eller på en motorcykel, siger Jesper.

Susanne Carlsson, politiassistent ved rytterisektionen.

Erhvervsryttere, der laver politiarbejde Det er ingen hemmelighed, at det har været en udfordrende opstart for rytterisektionen. Der har været stor opmærksomhed, siden den kom på finansloven i 2018. Debatten om politihestene har fyldt meget i medierne, men også blandt kollegerne i dansk politi.


FRA FAGBLADET DANSK POLITI

17

Politifolkene i rytterisektionen er blandt andet blevet mødt med kritik

de kan bruges til, og hvor effektivt det er med ridende patruljer, når

og fordomme som for eksempel, at de ikke laver rigtigt politifagligt

vi ikke er 100 procent oppe at køre endnu. Men det skal nok komme,

arbejde, eller at de dyrker deres fritidsinteresse i arbejdstiden. De op-

afslutter Jesper Eriksen.

lever dog ikke, at kritikken er rettet mod dem personligt, men mere som en generel kritik på, om rytterisektionen er en god idé eller ej.

Dejligt I er tilbage

- Vi er politifolk på lige fod med alle andre, og det er meget bekræf-

Tilbage på patruljeopgave på Christianshavn giver hest-enes skridt

tende, når vi kan se, at det arbejde, vi laver, rent faktisk virker. Den

genlyd på de toppede brosten. De kan høres på lang afstand. Hestene

kontakt, vi får med folk på gaden, er guld værd. Vi gør et stort præ-

fylder det meste af den smalle gade, og biler og cyklister må pænt

ventivt arbejde, og folk er åbne, når de møder os, fortæller Line

vente, til der bliver plads til at komme forbi. Ved kanalen stopper de

Pedersen.

to politifolk en bilist i en varevogn for at tjekke kørekort. Hestene står

Kollegaen hun supplerer:

tålmodigt og venter, mens bilisten finder sit kørekort frem.

- Det er også hårdt arbejde at træne hestene. Nogle tror fejlagtigt, at

Stemningen er god, og der er tid til småsnak med bilisten. Imens

det er en kombination af hobby og arbejde. Det er det ikke. Vi er er-

standser flere personer op på gaden og tager billeder af hestene. Alle

hvervsryttere, der laver politiarbejde. Det gør vi også i regn og slud

nikker anerkendende og respektfuldt til de to ryttere, som gladeligt

og i 20 graders frost, siger Susanne Carlsson.

svarer på nysgerrige spørgsmål.

Rytterne håber, at de mange positive effekter, de allerede kan se nu,

- Hvor er det dejligt, at I er tilbage igen, råber en mand på cykel og

kommer til at smitte af på deres omgivelser og omverden. Jesper

giver thumbs up til rytterne, da han cykler forbi.

Eriksen ser optimistisk på fremtiden og glæder sig til, når rytterisekti-

Der er ingen tvivl om, at denne efterårsdag med hestene Figo og

onen for alvor kan vise endnu mere politifagligt og trygheds- og dia-

Inzaghi og deres ryttere Jeanett og Mie har budt på masser af god

logskabende arbejde.

kontakt og dialog. De populære ord som ”borgernærhed” og ”borger-

- Vi skal selvfølgelig huske på, at vi er i en opstartsfase med hestene,

kontakt” har fået ny betydning.

det betyder også, at det stadig kan være svært at vise, hvor meget

” Jeg havde nok aldrig forudset, hvor positivt de ridende patruljer ville blive modtaget. Vi er synlige, men først og fremmest er vi i tæt dialog med befolkningen, og vi kommer i kontakt med folk på en anden måde, end hvis man sad i en bil eller på en motorcykel.”

Jesper Eriksen, politikommissær og daglig leder, rytterisektionen.

Det skal en politihest kunne Der stilles mange krav til en god politihest, derfor kommer hesten på prøve i fire uger, hvor den dels skal gennem en masse tests hos dyrlægen, men man skal også sikre sig, at den er mentalt stærk. En politihest skal være mentalt stærk, robust og rolig. Den skal helst være i alderen 6-11 år, når den indkøbes. Hestene kan bruges, til de er 18-20 år. Heste og ryttere får professionel ridetræning tre gange om ugen. De øvrige dage træner rytterne selv hestene. Hestene skal også miljøtrænes for at vænne sig til forskellige slags menneskemængder og forskellige slags beboelse. Det tager mellem 1½-2 år at uddanne en politihest.


18

Forrest Jesper Eriksen, daglig leder af rytterisektionen, sammen med Mie Oppermann pĂĽ hesten Figo og Jeanett Vollmond pĂĽ hesten Inzaghi.


19

HESTEKUNST AF BIRGITTE PRESTOV

KÆRLIGHED STYRKE & YNDE – EN HYLDEST TIL HESTEN Sådan lyder ordene fra kunstnerinde Lina Murel Jardorf. Denne sætning kan ikke være mere præcis og det kan ikke være en bedre måde at afslutte årets sidste nummer af Politihesten, med en hyldest til (Politi)hestene. Der er mange paralleller og ud-

kunstneriske “fundament” i Lina

Kunsterinden Lina Murel Jardorf har base på landstedet Æbleblomst Gård i Nordsjælland, hvor de 10 tønder plantage er rammen om hendes liv med heste, atelier, værksted, malerier og bronzeskulpturer.

Murel Jardorfs bronzefigurer -

farver, former - levende væse-

farver. Sanserne i et visuelt og

og hendes hyldest til hesten.

ner. Kunsten bliver til, når san-

fysik møde.

Forståelsen af - og formidlingen,

ser og indtryk bearbejdes om-

der kommer til udtryk, som gør

sorgsfuldt, passioneret, rumme-

Kom og mærk kunsten:

indtryk og imponerer med de

ligt, formende - forståelse af

Lyngby Torv 5, 2800 Kongens

begreber og værdier tilkoblet

mange elementer i en unik kom-

Lyngby eller Gentoftegade 33,

hesten. Metallet, Bronze. Den rå

bination. Kunst bliver til.

2820 Gentofte

og bløde former. Følelse, kærlig-

Lina Murel Jardorf formår at

Lina Murel Jardorfs atelier og

heden, blødheden, berøring - et

skabe og forene begreber som

bronzestøberi findes på adres-

levende væsen - lysten til kon-

både psykisk og fysisk kan være

sen:

takt. Modpoler - (Politi)heste

svære at forene. I hesten finder

Æbleblomst gård, Kollerød by-

kan forene. Sanserne i et fysisk

vi disse. Evnen til at forene

gade 36, 3450 Allerød

møde.

modpolerne. Rå kraft og mu-

sagn, der kan drages til politihestens kvaliteter, som er det

kraft, styrke. Hesten, dens ynde

skelstyrke, der kommer til ud-

www.LinaArt.dk

Inspirationen til sin kunst henter

tryk i en kærlig, blød, yndefuld

Lina Murel Jardorf i Naturen -

og indbydende form. En kunst-

Du kan kontakte Lina på tlf.:

Moder Jord. Og gerne på ryggen

ners evne til kommunikation

23991899 eller mail til:

af sin smukke hest Arancha.

kommer til udtryk i en form og i

Lina@LinaArt.dk

Glæde, kærlighed, omsorg - lys,


20

Bronzefigur Dressurhesten Thor med rytter Bronzeskulptur skabt på bestilling af Torben Kaufman, til evigt minde om hans elskede dressurhest Thor. Torben uddannede hesten fra hans tilridning til han som 11 årig gik Grand Prix. Derefter blev han solgt til Sverige, hvor han med navnet Carlson fik mange placeringer i Grand Prix klasser. Derefter solgtes han til USA som hest for en youngrider, og der gik han sit sidste stævne som 23 årig.

Akvareller og oliemalerier er også nogle af Linas måder hvorpå hun udtrykker sin kærlighed til naturen.


EN BRONZEFIGUR BLIVER TIL/ SKABELSEN/ PROCESSEN Støberi i Allerød Som noget helt unikt og sjældent foregår hele skabelsesprocessen i Allerød med danske håndværkere. Først i atelieret og derefter ude i det tilstødende bronzestøberi.  Skabt med respekt og kærlighed til heste Lina starter med at tegne en skitse, og derefter modelleres skulpturen op i voks hvorefter støberen går i gang med at forme omkring hendes model.

Voksfiguren lægges i støbesand, og når det er størknet bliver voksfiguren skrabet ud og går i stykker. Formene boltes sammen, og der hældes 1200 gram varm bronze i sandformene. Efter afkøling bankes skulpturen ud af formen. Alle indløb og grater skæres af og den rå bronzeskulptur pudses. Når bronzerne er kommet ud formen går  Lina i gang med patinering – enten i form af et syrebad eller med sin bundselbrænder. Til sidst bliver den poleret, så det smukke blanke

21

bronze kommer frem.   En skulptur går igennem  hænderne 10-11 gange før den er klar til at skabe glæde i en forventningsfuld kundes hjem. 


22


23

Den smukke blå grønne farve og kontrasten mellem det rå og det blankpolerede bronze, giver skulptererne det liv og skønhed, som er Linas varemærke.


24

VI SES I 2020!

JulegaveidĂŠ! Giv et medlemsskab af Politihestens Venner og modtag 4 blade i 2020.


25

Bladet

Bliv medlem af foreningen Politihestens Venner, og få vores blad “Politihesten”, 4 gange årligt.

Bladet er for alle der elsker heste, heste historier, billeder og kunst fra hesteverdenen, og for dem som følger foreningens egne pensionerede politiheste, samt har interessere i seriøs information om politiheste, fra de beredne afdelinger verden over.

Vi bestræber os på at få et interessant, informativt og underholdende blad, der favner bredt og flest mulige læsere.

Prisen for et medlemskab er kr. 120,- årligt eller kr. 10,- pr. måned.

Vi modtager med stor glæde og taknemlighed, alle bidrag - små som store!

Jyske Bank: reg. nr. 0697 konto nr.: 0003119041 MobilePay Til nr. 60535


26

NORGE

14

SVERIGE

60

DANMARK

8

STORBRITANIEN

272

IRLAND

14

HOLLAND

150

BELGIEN

110

TYSKLAND

234

TJEKKIET

40

ØSTRIG FRANKRIG Antal usikkert ca. 26 afdelinger

12

SLOVENIEN

18

PORTUGAL

483

ITALIEN

SPANIEN

210

454

MALTA

17


27 FINLAND

11

LETLAND

6

Antal politiheste i EU's 28 medlemslande

LITAUEN

20

23 lande har politiheste POLEN

5 har ikke Cypern, Estland, Grækenland, Kroatien, Luxenborg

62

Kilde: justistministeriet SLOVAKIET

(Norge er ikke et EU land og er sat på kortet af os i skandinavisk sammenhæng. Redaktionen)

20

UNGARN

37

RUMÆNIEN

51

BULGARIEN

30


JEG SKABER IKKE FRYGT

Jeg er nærværende, synlig og skaber rum, som er trygt!


Wihlborg, Østergaard & Hansen Mågevang 23 3450 Allerød.

Profile for jumach

Politihesten December 2019  

Politihesten December 2019  

Profile for jumach
Advertisement