__MAIN_TEXT__

Page 1

Ă…rgang 2

December 2014


4      forord

8 8    MAKING ANDF BREAKING BARRIERS Formand Torben Mikkelsen

Næstformand og Redaktør

Redaktør Birgitte Prestov

Kristian Madsen

12    CASSIUS

12 Kasserer

Presseansvarlig

Fundraiser

Anne Lobanoff

Tobias Flint

Kirsten Mikkelsen

20     GARDERHUSARREGIMENTET

24     HORSES GIVE SOLDIERS SOLACE

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Louise Sørensen

Jonas Kriegbaum

Ingrid Buhl

Julie Marie Christensen

Foreningens formål At drage omsorg for de pensionerede politiheste, at arbejde for en genindførelse af den nu nedlagte Rytterisektion og at skabe og vedligeholde et økonomisk grundlag for ovenstående.

Besøg vores Facebookside - "Bevar det ridende politi i København"

Twitter

24

30     HESTELIV

Foreningens adresse

Kontakt redaktionen

Annoncetegning,

Politihestens Venner

politihesten@politihesten.dk

tryk og opsætning

c/o Formand Torben Mikkelsen

Wihlborg, Østergaard & Hansen

Krumningen 18, Trørød

Bemærk at ophavsretten er

Telefon 32 96 00 64

2950 Vedbæk

Politihestens Venners. Eftertryk

logo@tilsend.dk

er ikke tilladt uden aftale med

Alle spørgsmål vedrørende

Politihestens Venner.

annoncering bedes rettet hertil.

Oplag 2000 eksemplarer


4

5

forord

ningens anseelse af og tillid til politiet skal hæves.

og det er med glæde, at vi i foreningen kan kon-

Der er kun én måde at genskabe dette. Synligt og

statere, at flere partier viser konkret interesse

nærværende politi. Dét skaber beredent politi,

Det er hovedsageligt partierne Venstre og Dansk

hvor de bliver indsat til dagligt i almindelig patrul-

Folkeparti, der allerede fra nedlæggelsen af

jering.

kapaciteten for et par år siden har kæmpet for at få genindført det ridende politi. Nu bakkes forenin-

af tobias flint

Med i pakken af beredent politi vil man have

gens og politikernes argumenter op af videnska-

muligheden for at tage en skarpere kniv eller en

ben. Ikke at argumenterne er nye - de er bare

politiheste, der kan indsættes med relativ kort

tang frem fra multi toolet. I forbindelse med

beviste. Beviste på akademisk niveau. Hvis ikke

varsel. Det eneste der kræves er viljen til at gen-

demonstrationer og ved håndtering af større

andet, så må tvivlerne nu vise overhøjde og tage

indføre ridende politi i Danmark.

folkemængder som fx ved fodboldkampe, hvor til-

argumenterne til sig.

hængere ryger i totterne på hinanden og udviser

Selvfølgelig skal Danmark have ridende politi – som alle vores naboer

Da Københavns Rytteriafdeling blev nedlagt for to

voldelige tendenser kan ridende betjente gøre en

Brug nu det der ligger lige for. Vi har hestene – I

år siden, fik Københavns Politi lov til at nedlægge

forskel. Netop i sådanne situationer viser forsknin-

har betjentene. Vi er klar – Er I klar?

en kæmpemæssig kapacitet, som man ikke umid-

gen, at ridende politi ikke bare hurtigt kan få ro på

delbart kan sammenligne med andre politimæssi-

situationen. De skaber også ro og en større følelse

Tobias Flint

ge kapaciteter og ressourcer. I foreningens øjne

af sikkerhed blandt betjentene til fods. Alt er

Kommunikationsansvarlig, medlem af bestyrelsen

var det en stor fejl at nedlægge den beredne afde-

naturligvis afhængigt af, hvorledes man vælger at

Politihestens Venner

ling. Vi bakkes op af den nyligt afsluttede forsk-

indsætte dem på taktisk niveau.

ning fra University of Oxford i Storbritannien. Rigspolitiet og politikerne kunne have fået om-

Beslutningen om at partiernes valgkamp skal in-

stødt Københavns Politis beslutning om lukningen,

deholde et punkt om genindførelse af ridende poli-

men det skete ikke på trods af stor bevågenhed

ti i Danmark ligger helt og holdent hos partierne

Folketingsvalget står for døren, så det er nu, at

fra de mange tusinde støtter af sagen og de

politikerne skal finde de argumenter, som skal an-

mangelfulde og forkerte argumenter, der blev an-

vendes i deres valgkamp.

vendt i forbindelse med lukningen.

Det er klart, at populære emner vil komme op. Et

Nu skal vi se fremad og få omstødt den forkerte

af de emner, der helt sikkert vil blive vendt og

beslutning. Nu skal vi have genindført det ridende

drejet, er borgernes tryghed. Trygheden i hjem-

politi. Danmarks ridende politi skal ind under

mene, trygheden i det offentlige rum og tryghed

Rigspolitiet som en ressource og kapacitet, der

på arbejdspladserne er noget der ligger danskerne

kan anvendes bredt over hele landet, hvor end der

på sinde. Det er netop derfor, at det vil blive an-

måtte være behov uden at påvirke økonomien i de

vendt i valgkampen som emne.

rekvirerende politikredse. Som videnskaben nu har bevist, så er ridende politi et multi tool af

Når jeg nu vælger, at tage emnet tryghed op og

rang. Et stykke værktøj, der i dagligdagen er syn-

ikke at koncentrere mig om andre og også meget

ligt politi og dermed tryghedsskabende. Det er nu

vigtige emner som fx økonomi, uddannelse og

bevist, at beredent politi oplever 6 gange så

beskæftigelse, der helt sikkert også fylder meget i

mange interaktioner med borgerne som betjente

danskernes bevidsthed, så er det fordi, at vi i

til fods i store og fredelige menneskemængder og

foreningen Politihestens Venner kan medvirke til

under den daglige patruljering. En hurtig lommea-

at levere tryghed.

nalyse kan jo kun komme frem til, at det må være hundreder af gange mere, når man måler det mod

Bevares vi kan måske ikke levere den fulde pakke

betjente i en patruljevogn med oprullede vinduer.

af tryghed til borgerne, men vi kan levere en vigtig del og vores ambitioner er større end tidligere.

Vi er i en tid, hvor lokalpoliti og landbetjente

Foreningen har stadig de førtidspensionerede

skæres væk. Det går den forkerte vej, hvis befolk-


6

POLITIHESTENE SØGER VENNER

7

Når du læser dette nummer af POLITIHESTEN ligger der et stort arbejde bag. Redaktionen søger konstant efter historier fra hele verden der kan kaste lys over de fantastiske egenskaber som politiheste har. Det vil vi gerne dele med ligesindende, folk der som os kan se de store fordele ved at have politiheste ridende i vores gader og som os, gerne vil hjælpe med at give tingene et skub i den rigtige retning. Vi er mange der i vores fritid lægger kræfter i det frivillige arbejde. Ikke kun med bladet, vi sørger også for de 10 politi heste som foreningen nu ejer, vi deltager i arrangementer med opvisning af de færdigheder som hestene blev trænet i, vi tager ud og holder foredrag og meget meget mere. Det er ikke alle der har den tid at give i en travl hverdag. Til dig der alligevel gerne vil hjælpe - BLIV MEDLEM. Det koster kun kr. 150,- årligt. Du vil oven i købet modtage bladet fire gange årligt på udgivelsesdagen. Vi er helt afhængige af vores medlemmer Nogle af pengene går til at give de pensionerede politiheste fra københavns politi en god pension, andre til at afholde ovennævnte arrangementer og aktiviteter. Som nævnt er alt arbejde friviligt og ingen i foreningen er derfor aflønnede. Som en del af vores forening bliver du også del af det håb og den medlemsskare der skal til, for at kunne påvirke beslutningstagerne, så vi kan få det beredne politi tilbage i Danmark igen. Du kan blive medlem ved at gå ind på vores hjemmeside

www.politihesten.dk


8

9

Politihestens Venner deltog med to repræsentanter ved offentliggørelsen i Oxford

af kristian madsen videnskabelige rapport over

da de begynder i politiet allerede

emnet nogen sinde.

som 18 årig så kan man sagtens

Tobias Flint og jeg rejste på

begynde en ny karriere omkring

vegne af Politihestens Venner

de 50!

til Oxford for at deltage i sym-

Da vi den 19. november om

posiet, som vores forening var

morgenen ankom til Lady Mar-

inviteret til. Vi havde aftalt med

garet Hall mødte vi med det

repræsentanterne fra Oslo politis

samme kollegaerne fra Oslo og

rytterkorps, at vi ville forsøge at

fra Göteborg. Også rigtig dej-

mødes forud for symposiet.

ligt at gense dem. Der har altid

Den 19. november 2014 var da-

Vi var nødt til at rejse til Lon-

været et nært bånd mellem Oslo

gen sat af til offentliggørelse af

don dagen før symposiet da der

og København og vi har besøgt

en uhyre vigtig undersøgelse af

ikke gik direkte fly fra Kastrup

hinanden rigtig mange gange

brugen af heste i polititjeneste.

til Oxford og mødet begyndte

gennem årene. Oslo udsta-

Offentliggørelsen fandt sted i

tidligt på dagen. Det betød, at vi

tionerede faktisk to af deres

Simpkins Lee Lecture Theatre,

på ankomstdagen havde tid til at

uddannede politiheste i Køben-

Lady Margaret Hall, University of

besøge en af politistaldene i Lon-

havn til hjælp med opstart af

Oxford, England.

don. Den meget spektakulære

afdelingen der i 1998. Vel at

Forskere fra University og Ox-

stald i to plan i gaden Great

mærke heste som man vidste

ford og Rand Europe havde

Scotland Yard. Ret vildt, at man

aldrig ville vende tilbage til Oslo

gennem 18 måneder studeret

har en stald med politiheste inde

igen. Det er en handling som

og undersøgt brugen af politi og

midt i London og så i to plan!

aldrig vil blive glemt. Endvidere

politiheste i England, nærmere

Stedet ligger lige rundt om hjør-

var der gæster fra USA, Tjekkiet,

bestemt i London og Gloucester-

net til Trafalgar Square, hvilket

Spanien og flere forskellige afde-

shire ligesom de havde indhentet

vil sige – trafik og mennesker

linger i England og Scotland.

oplysninger hos beredne politi-

døgnet rundt. De heste, som de

Symposiet blev åbnet af Depu-

afdelinger rundt om i verden.

bruger, er store og til dels meget

ty chief Constable Rod Hansen,

Og hvor har jeg ventet længe på

tunge heste. Blandinger mellem

som bød velkommen og re-

dag.

som ledte til denne videnska-

konkret rigtig viden og ikke bare

denne begivenhed. For ca. 2 år

Irsk Hunter og Draft horses i

degjorde for dagens program.

I 2012 var der i hele UK i alt 17

belige undersøgelse var, at man

lukke en specifik afdeling, fordi

siden kontaktede min gode ven,

Shire klassen. I stalden mødte

Rod Hansen, med dansk far, er

politienheder med egne politi-

fra ledelses hold blot nedlagde

det var den løsning man valgte i

tidligere inspector ved Metropoli-

vi en anden af mine engelske

til daglig tjenestegørende ved

hesteafdelinger. I dag er dette

beredne afdelinger uden at

nabokredsen.

tan Mounted Branch, Alan Hiscox

venner, Jon Allan, som tidligere

Gloucestershire Constabulary og

tal reduceret til 12 afdelinger og

kende de konsekvenser dette

Herefter gav han ordet til Chris

mig. Han var blevet involveret

var politirytter på stedet, men

er daglig leder af National Polic-

antallet af heste i afdelingerne er

ville medføre. Rapporten var

Giacomantonio RAND Europe,

i projektet og havde brug for

som efter sin pensionering havde

ing Lead on Mounted Policing.

ligeledes blevet reduceret!

således ment som et objektivt

som redegjorde for de metoder,

kontakter til de europæiske

uddannet sig til hestetandlæge

Han fortsatte herefter med en

Lukning og reducering er sket

værktøj til de politiledere, som

man havde brugt for indhentning

beredne politiafdelinger og vidste

og nu kom for at ordne hestenes

historisk gennemgang af politiets

som følge af de alvorlige ge-

står i den ubehagelige situation,

af data til en objektiv analyse af

at jeg kendte flere. Så jeg har

tænder i stedet. Og når man på

brug af heste i United Kingdom

nerelle nedskæringer som poli-

at skulle foretage nedskæringer,

et ridende politi.

ventet spændt – i alt for lang tid.

de kanter taler pension, så er

fra før 1829, hvor det politi vi

tiet i UK har været genstand

for at de kan træffe afgørelse på

Rapporten kan læses på

Spændende med denne første

det altså efter 30 års tjeneste og

kender i dag blev til, og op til i

for siden 2010. Bekymringen,

det rigtige grundlag og med en

www.Randeurope.org , men i

NATIONAL MOUNTED POLICE SYMPOSIUM 2014


10

11

det følgende er indsat nogle af

ikke har samme venlig interak-

med potentielt voldelige situa-

rapportens konklusioner.

tion med borgerne i forbindelse

tioner.

Beredent politi bruger forholds-

med demonstrationer etc., viste

Beredne politiafdelinger er en

mæssigt mere tid på patruljering

undersøgelsen, at hvor hestene

unik ressource med både god

som nærpoliti og på support af

blev indsat, blev roen med det

respons og engageret publikums

lokale polititiltag end på nogen

samme genoprettet og geno-

kontakt.

anden form for aktivitet.

prettet på en sådan måde, at det

Beredent politi genererer posi-

En analyse af date fra UK viser,

ville have krævet en anderledes

tiv forbindelse med borgerne

at de beredne afdelinger i UK

hårdhændet indsat fra andre

i forbindelse med patrulje

bruger 60-70 procent af deres

politienheder for at have gen-

i nærområderne og opnår en

tid på denne form for nærpo-

oprettet ro og orden.

substantiel højere kontakt med

litiarbejde og mindre end 20

Undersøgelsen viste, at det

borgerne end en tilsvarende

procent af tiden på indsatser

til dels havde med hestenes

politipatrulje til fods.

mod uroelementer (public order

uforudsigelighed at gøre og

I mere tilspidsede situationer,

situations). Resten af tiden går

med bekymringen for at blive

tilbyder hestene ydermere en

med opgaver af ceremoniel kar-

sparket og forfulgt af hestene.

hurtig og konkret indgriben.

akter osv.

Politirytternes høje placering

i forbindelse med patrulje i mere

over indsatsområdet gjorde,

uvejsomme områder gør hestene

cieres beredent politi med en

at de beredne enheder kunne

sig også gældende. Eftersøg-

højere grad af synlighed, tryghed

overvåge og gribe ind på et langt

ninger efter personer, eller i

og tillid til politiet.

tidligere tidspunkt end politi-

forbindelse med naturkatastrofer,

Undersøgelsen viste, at borgerne

patruljer til fods eller i køretøjer.

hvor der er behov for patrulje

havde en højre grad af trygheds-

Interwiev med ledende politi-

eller eftersøgning. Undersøgelser

følelse og tillid efter at have set

folk frembragte, at det var de

foretaget omkring disse situa-

en bereden politibetjent i deres

interwievedes opfattelse, at til-

tioner viser, at hestene er sær-

nærområde.

stedeværelsen af beredent politi

deles værdifulde og unikke i flere

i voldelige sammenhænge havde

af disse indsatsområder.

I nærpolitisammenhæng asso-

Både for så vidt angår nærpoli-

en beroligende effekt på de

tiopgaver som i situationer med

øvrige tilstedeværende politifolk

Viden baseret på undersøgel-

større menneskemængder, er de

og til dels fik dem til at udføre

serne, burde give anledning

mere som et sekondær ind-

men følgende citat fra en avis er

terne løftede deres hånd og gav

beredne politibetjente i større

deres job bedre. Formentlig for-

til en strategisk omlægning og

satsmiddel.

rammende:

stoptegn, stoppede fansene op

grad involveret i direkte interak-

di, at de øvrige politifolk følte sig

nytænkning om brugen af heste

Reassurance and Control

uden af protesterer.

tion med borgerne end betjente

mere sikre med hestene væren-

i politiet og måske bruge dem

Det var ikke muligt at vurdere,

”Tilbage ved Wembley Arena var

Det var fantastisk rørende at se

til fod er i samme situationer.

de til stede. Forstået således, at

strategisk mere i forbindelse

om det er hesten eller dens ryt-

menneskemængden i fuld gang

linien med de kun 6 politiheste

Forskerne fulgte efter patrul-

hvis det kom til en eskalering af

med patruljering i nærom-

ter, som skaber den gode rela-

med at forlade stadion. En me-

på overbevisende måde holde de

jer i ovennævnte situationer og

en situation, så kunne hestene

råderne.

tion til borgerne.

darbejder ved London Transport

35.000 fans tilbage.

kunne konstatere, at borgerne

hurtigt være med til at gribe ind

Undersøgelsen viste klart, at

Der var ingen tvivl om, at hes-

advarede den ledende politimand

Forholdet mellem det Britiske

er 6 gange mere tilbøjelige til at

og genvinde kontrol igen.

politirytterne og de overordnede

ten er en sympatidrager og er

om, at undergrundstogene arbej

publikum og politiet kan ofte

politiledere mest så politihes-

med til, at politibetjenten lettere

-dede på fuld kapacitet for at få

være problemfyldt, men dømt på

tene som en indsatsdel og ikke

kommer i kontakt med borgerne,

folk transporteret væk.

denne aftens oplevelse, syn-

Konklusionen har tilvejebragt

så meget som en patruljedel.

men rapporten nævner også, at

Police Constable Iànson beor-

tes det at politistyrkens hes-

I specielle situationer med

en mængde data om værdien af

Men her fremdrog forskerne,

politirytterens rolle for så vidt

drede de beredne betjente til at

tekræfter stadig vækker en hel

folkemængder ude af kontrol,

beredne politienheder. Forskerne

at man burde overveje denne

angår lyst til at kommunikere

få deres heste til at vende siden

del respekt.

vurderedes det, at beredne

har arbejdet med mange om-

del og mere se politihestene i

med borgerne er en medvirk-

mod menneskemængden (se

The Guardian, 9. december

patruljer udgør en unik kapac-

råder inden for emnet, men fok-

en patruljekontekst, hvor deres

ende faktor.

foto på forsiden af Politihesten

2011.

itet, som andre af politiets ind-

useret mest på brugen af heste

tilstedeværelse skabte positiv

satsmidler ikke indeholder.

til interaktion med borgerne og

interaktion med borgerne og var

Værdien af en bereden poli-

Der var stadig mellemrum mel-

Selv om de beredne patruljer

brugen af heste i forbindelse

tillids- og tryghedsskabende og

tienhed er ikke let monetireret,

lem hestene, men når politiryt-

interagere med beredne betjente end med betjente til fods.

Konklusion

nr. 3/14).


12

13

CASSIUS Louise Schiøler Sørensen Tidl. Politirytter

FOTO: JESPER CLAUSEN

utrolig let i hånden, og man følte

så en masse arbejde over bom-

ikke, at man sad på så stor en

me på jorden. De daglige patrul-

hest. Efter Cassius kom retur fra

jer klarede Cassius altid godt, og

Peter Amris red jeg dressur på

det eneste som kunne skræmme

Cassius, og Michael fortsatte

ham var livgarderne på

med træningen af Cassius på ga-

Amalienborg eller rettere sagt

den. I okt. 2011 overtog jeg

deres store bjørneskindshuer.

Cassius som patruljehest, og fra

Han var panisk angst for disse

første dag var jeg ret begejstret

huer, og selvom det blev trænet,

for ham. Han er en hest, som vil

så vænnede han sig aldrig helt

gøre sit bedste hver gang, og en

til dem. Cassius havde en dårlig

meget blød hest. Den daglige

vane, som ofte var til stor un-

dressurridning var en fornøjelse

derholdning for publikum på ga-

Cassius kom til rytterisektionen i

på Cassius, som, på trods af

den. På patrulje havde vores he-

2009, som 5 års. Han blev købt

størrelsen, hurtigt viste talent

ste altid reflekser på benene, og

fra Gitte og Arvid Larsen, som

for dressuren. Han havde en na-

Cassius havde efter meget lidt

har stutteri Ålborgdal. I starten

turlig fremdrift, og gjorde altid,

træning lært at bide velcroen op,

havde Michael Cassius, men in-

hvad man bad ham om. Hans

og hive dem af. Dette skete al-

den Michael fik Cassius, var han

eneste "svaghed" er hans lidt

tid, når vi stod stille på strøget,

i ridning hos berider og politias-

korte hals, så man skulle være

og Cassius kunne mærke, at jeg

sistent Peter Amris i 6 måneder.

opmærksom på ikke at ride ham

ikke var opmærksom på, hvad

Cassius var fra starten af en ro-

for snævert og for dybt fortil.

han lavede... vupti og den ene

lig og meget velafbalanceret

Det var tydeligt at mærke, at

forbensrefleks sad mellem

hest, og man kunne mærke, at

Peter Amris havde haft ham i

Cassius' fortænder. Vi nåede

han havde haft en god opvækst

ridning, og at hans grundridning

desværre aldrig de helt store op-

hos Gitte og Arvid i Jylland.

var i orden. Cassius er en af de

gaver inden afdelingen lukkede,

Cassius var afdelingens største

heste, som giver en god ridetur

men vi var med til eskorten, da

hest med et stangmål på lige

hver gang. Springning var deri-

den kinesiske præsident kom til

over de 180 cm, og en god

mod ikke det kønneste syn. Her

Danmark i 2012. Dette var et

kampvægt på ca. 880 kg. Man

var det tydeligt, at Cassius var

stort arrangement, hvor garde-

kunne fristes til at tro, at så stor

en stor hest, og springning var

husarerne også var med, og

en hest måtte være tung og

hårdt for ham. Han slap altid

Cassius klarede opgaven helt

svær at ride, men Cassius var

med et par små forhindringer, og

perfekt. Inden afdelingen lukke-


FOTO: Sille Arendt

15

de i dec. 2012 red vi en masse

handler om at skabe kontakt og

gerne ville købe ham til Malmø's

patruljer, hvor vi havde fotograf

have overblik. Efter lukningen

rytterisektion. Jeg havde utrolig

Anders Clausen med. Anders var

har vi været til nogle arrange-

svært ved at forestille mig, at

interesseret i den kontakt, som

menter, hvor Cassius også har

han skulle til Sverige, og efter

vores politiheste kunne skabe til

gjort det super godt. En af de

lidt kamp fik jeg lov til at købe

folk på gaden. Anders fik taget

bedste oplevelser var, da vi blev

ham fra Københavns Politi. Dette

en masse fantastiske billeder, og

inviteret til DM i dressur på

var ikke sket uden hjælp fra

det billede, som blev mest be-

Broholm af Anne Lütken.

Gitte Larsen fra Ålborgdal, og

rømt blev taget på Nørrebro. Jeg

Broholm ligger i skønne omgivel-

det er kun på grund af hende, at

lagde ikke mærke til noget, da

ser, og vi havde nogle skønne

jeg har Cassius den dag i dag.

jeg var optaget af at tale med en

dage, hvor vi mødte en masse

Cassius står nu i løsdrift og ny-

flok børn i en børnehave, og

mennesker. Vi var også til

der livet på landet. Jeg rider

imens vi stod stille, kom en ung

Galopderby på Klampenborg,

ham stadig et par dage om

fyr og han stod i et kort sekund

Store Hestedag i Roskilde og

ugen, og Hanne, som har ham

pande mod pande med Cassius.

Kulturnatten i København. Alle

stående, har ham resten af ti-

Dette øjeblik fangede Anders, og

arrangementer klarede han fint,

den.

det er et fantastisk billede.

og det var ikke til at mærke på

Anders fik taget en masse bille-

ham, at han ikke red faste pa-

der, hvor det netop var tydeligt

truljer i København længere. Da

at se, hvilket fantastisk dyr en

vores afdelingen skulle lukkes

hest er, og hvor vigtigt et red-

var det meget tæt på, at Cassius

skab den kan være, når det

var blevet solgt til Sverige, da de


16

17 Når man da ellers først var kom-

Anne Houmann Carlsson

met i sadlen :-)

Tidl. Staldmester, Københavns Politis Rytterisektion

På trods af hans størrelse er Cassius en let hest, der arbejder

Cassius blev da også sådan en

Skæbnen ville at vores mindste

villigt, og jeg har da også haft

hest man skulle vise frem når

staldpige kastede sin kærlighed

fantastiske turer på Amager fæl-

der kom gæster i afdelingen, og

på ham, og fik ham som hest

led på denne store hest.

alle blev imponerede.

(hestepasser) og de var et umange par.

Cassius er en af de heste der stadig bliver brugt til opvisnin-

At arbejde med Cassius var fantastisk, han var yderst samar-

Som staldmester var han dog

gen, så heldigvis kan man stadig

bejdsvillig og fulgte med os nær-

lidt af en udfordring. Han fyldte

møde ham som politihest. Men

mest som en hund. Alternativet

meget i boksen, og vi måtte

jeg er ydermere så privilegeret

ville da også være katastrofalt

dagligt muge meget og strø til-

at Cassius bor tæt på mig, og

grundet hans størrelse, kræfter

svarende. Men en anden udfor-

langs min cykelrute hjem fra job.

og vægt. Når han skulle i traile-

dring var i det hele taget at få

Der går han så fint på en bakke-

ren måtte han lige bukke hove-

udstyr der var stort nok.

skråning sammen med en af de andre pensionerede politiheste,

Kæmpe store Cassius er en af de

det lidt, ellers snittede ørene lige

nyere og yngere Politiheste. En

indgangen, og hele traileren

Men når man red ham var det en

ser så fin ud og nyder tilværel-

urolig stor og flot Oldenborg, der

gyngede under vægten når han

helt anden hest. Så virkede han

sen..

er lige så god som den er stor.

lige så fornøjet traskede op i

pludselig ikke så stor....

FOTO: Helle zebitz

den.

FOTO: kristian madsen

FOTO: Helle zebitz


18

19

Det var med stor spænding at

HUSK DIT MEDLEMSKAB OG BIDRAG TIL HESTENE FOR 2015

jeg skulle modtage Cassius, for

Vi nærmer os et nyt år

snart 1 1/2 år siden. Ud fra be-

og det betyder

skrivelserne var jeg ikke i tvivl

kontingentbetaling og

om, at han kunne blive min nye

ændringer heraf.

Hanne Gaarsdahl Cassius plejemor

ridehest og bedste ven. Det er han i den grad også blevet.

På vores

Store imponerende Cassius med

generalforsamling

sine 184 cm i stang og næsten

d. 22. maj blev vores

900 kg. er lige så blid og sart i

kontingentbetaling og

sjælen som han er stor. I starten

medlemskab ændret

en temmelig reserveret hest

ved afstemning (se evt.

som jeg skulle gøre mig fortjent

referat heraf på vores

til at komme ind på livet af. Det

hjemmeside.)

er bestemt lykkedes - han kender sin “mor” ...

Det betyder at vi for

Cassius er en fornøjelse at ride

kommende år, nu kan

på, hvad enten det er en god

tilbyde

skovtur eller dressur på rideba-

familiemedlemskab.

nen. Han er dygtig, fremadgående og samarbejdsvillig.

"Medlemsformen" og

Med hans gode sind og masser

prisen på medlemskab

af miljøtræning, er jeg sikker på

ændrer sig således at

at få en god ridetur og komme

et:

sikkert hjem. Om der flyver pla-

Enkelt medlemskab

stik poser op eller springer hjor-

koster kr. 150,- (1

te ind foran ham, er han til at

magasin modtages 4

stole på og er ganske upåvirket.

gange årligt).

En mere sikker hest er svær at finde.

Familiemedlemskab

Cassius bliver holdt igang 6 ud af

(uanset antal, men på

7 dage i ugen, og er bestemt i

ën og samme adresse)

god kondition.

koster kr. 200,- (1

Jeg har ham i “løsdrift” hvor han

magasin modtages 4

Dette nummers hestekunst er hentet fra Facebook siden "Bevar det ridende

stortrives sammen med de an-

gange årligt). Husk at

politi i København". tilbage i tiden fik vi denne flotte tegning, som Camilla

dre “drenge” på folden. Han har

oplyse navne på alle

Gilsgaard har tegnet og malet.

fået en god status i flokken. Han

familiemedlemmer.

har det fint med selv at bestem-

Alt i alt, en fantastisk hest, som

fremtiden at få mange skønne

me om han vil være ude eller

jeg har været så utrolig heldig at

ture med Cassius.

inde i stalden.

få i stalden. Jeg glæder mig til i

Besøg vores Facebookside - "Bevar det ridende politi i København"


20

21

af kristian madsen - foto: evan hemmingsen

I år er det GHRs 400 års fød-

showet blev ikke mindre af, at

kollegaerne fra Belgien. Jeg talte

selsdag og det blev fejret med et

jeg var bekendt med, at Belgiens

blandt andet med Patje Vranken,

ordentlig Galleshow på Antvor-

beredne politi skulle være med

som ved deres regiment er bere-

skov kaserne ved Slagelse.

ved opvisningen foruden nation-

den trompetspiller når de træk-

I vores tid i København havde

erne Polen, Frankrig, England og

ker op til cerimoniel tjeneste. Vi

vi et fantastisk forhold til og

Sverige og nogle danske dres-

var med det samme på god tale

samarbejde med Gardehusar-

surryttere.

fod og forstod hinanden rigtig

regimentet. Og selv om der nu

Medlem af vores forening og

godt og som han gav udtryk

ikke længere er politiheste i

også bestyrelsesmedlem, Anne

for, så har politifolk og specielt

København, er vores fælles fortid

Lobanoff, som ligeledes er løjt

beredne politifolk en med det

ikke glemt. Jeg modtog en rigtig

-nant ved regimentet, skulle

samme forståelse for hinanden,

fin invitation til at komme og

tage sig af belgierne og kunne

hvilket jeg kun kan give ham ret

overvære Gallashowet fra che-

op til showet fortælle mig om

i.

fen for Gardehusarregimentet,

deres kunnen og forberedelser.

Desværre var de fuldt i gang

Oberst Tommy Paulsen. Det var

Hun var begejstret, hvilket ikke

med forberedelserne og der var

en fin gestus som jeg blev glad

gjorden min spænding mindre.

ikke tid til alt for meget snak,

for.

På dagen havde jeg lejlighed til

hvilket jeg var lidt ked af, ville

Glæden over at skulle overvære

at komme lidt før og hilse på

gerne have talt lidt mere med


22

23

ham om deres afdeling. Den

Men tilbage til selve showet. Det

udført af de forskellige landes

kender jeg nemlig og har besøgt

var en aldeles flot kulisse husar-

beredent militær og politi.

den et par gange i Bruxelles.

erne havde fået stillet op og

Flot flot show og selv ikke den

Kæmpe stor kaserne, hvor de

dermed skabt et perfekt miljø for

afsluttende regnmængde kunne

har mere end 200 heste. Men

et flot show.

bringe skår i glæden over at se

som mange andre steder er de

Først blev prinsesse Bennedicte

disse flotte og stolte traditioner

under pres og trues af besparel-

kørt ind i åben karet fra De

udfoldet så flot.

ser hele tiden. Det var de også

Kongelige Stalde og eskorteret af

ved årtusinde skiftet, hvor vi

Gardehusarregimentet og siden

havde kontakt til dem og siden

blev vi tilskuere velsignet med et

købte to heste hos dem.

rigtig flot og professionelt show


HORSES GIVE SOLDIERS SOLACE af WILLIAM WARDLE, SUPERINTENDENT HOS TORONTO POLICE SERVICE OP PÅ SADLEN, SOLDAT!

endt. I en by som Toronto er

I 2003 henvendte ejeren af ride-

denne værdi endnu større, da

akademiet, Walter Shanly, sig til

Torontos ridende politienhe-

politiet har at gøre med store be-

mig for at høre, om den ridende

ds potentiale for PR-arbejde,

folkningsgrupper af nyankomne

politienhed ville overveje at blive

partnerskaber og opbygning af

og støder på markante sprogbar-

partner i et opsøgende ride-

lokalsamfundet er anerkendt af

rierer.

program, rettet mod “udsatte”

organisationen og bliver brugt

De politibetjente, som tildeles

unge.

med stor fordel.

opgaver inden for det ridende

Siden 1886 har Torontos ridende

politi, skal kunne udvise højtud-

politienhed været i fortsat drift,

viklede interpersonlige evner

Begyndelsen af "Saddle Up"-projektet

og dens primære funktion er

samt kulturelle kompetencer, der

Det indledende rideprogram

overvågning ved store opløb.

sætter dem i stand til at drage

"Saddle Up for Success" blev

En anden funktion er at være til

stor fordel af de muligheder, som

iværksat i 2003 og involverede

stede i områder, der kræver øget

deres hest giver dem i deres

unge i alderen 10-13 år. I årenes

politisynlighed.

daglige arbejde.

løb er programmets anven-

Toronto beskrives som en

En af de måder hvorpå Torontos

delsesområde blevet udvidet, så

"verden i en by", og er én af de

politi opbygger disse færdighed-

"Saddle Up"-oplevelsen bliver

mest kulturelt mangfoldige byer

er hos de ridende politibetjente,

anvendt til en lang række unge,

i verden.

er via deltagelse i en række

herunder de unge indfødte fra

Byen Toronto er den fjerde

såkaldte “Saddle Up”-program-

den oprindelige befolkning og

største by i Nordamerika, og

mer. Disse rideprogrammer er et

teenagepiger.

Torontos politi er én af de største

glimrende eksempel på effektivt

Hver enkelt "Saddle Up"-pro-

kommunale politiorganisationer

opsøgende arbejde i lokalsam-

gram var vellykket, og gav

på kontinentet. Politiheste har

fundet, som er muligt gennem

“udsatte” unge fra byen en

altid været fremragende ambas-

offentlige/private partnerskaber.

mulighed for at stifte bekendtsk-

sadører for politiet, da de gen-

The Horse Palace, en udsøgt

ab med og lære at ride på heste,

sidigt påvirker både beboere og

Art Deco-bygning, som også

samt etablere personlige rela-

besøgende hver dag.

er den største indendørs stald

tioner med politifolk i et sikkert

For mange af Torontos beboere

i Nordamerika, er beliggende

miljø. De unge deltagere lærte

vil en politihest sandsynligvis

i Torontos udstillingsområde

at tage forsvarlige risici og stole

være den første hest, som de

”Toronto’s Exhibition Place”, og

på deres hestepartner. De øgede

nogensinde har set. Politiheste

er hjemsted for Torontos ridende

deres tålmodighed, venlighed

har en enorm værdi i at bygge

politienhed. Anlægget deles med

og evne til empati, alt imens de

bro med samfundet og sænke

Torontos rideakademi i ”The

nød godt af en unik oplevelse og

barriererne for kommunikation,

Horse Palace”, en privatejet

lærte en ny sport. De deltagende

hvilket længe har været anerk-

rideskole.

politibetjente havde mulighed


26

27

for at opbygge relationer til unge

miet i ”The Horse Palace” havde

Shanly engagerede Canadas

fra marginaliserede befolknings-

allerede et ugentligt terapeutisk

militær og ”Soldier On” (en vel-

grupper. Betjentene fik viden om

rideprogram for fysisk handicap-

gørende organisation, der giver

de udfordringer, som de unge

pede.

ressourcer og muligheder til

deltagere står over for i deres

For seks år siden deltog Walter

aktive og pensionerede ansatte

liv og udvidede deres kultur-

Shanly i den første velgøren-

i de canadiske styrker, som lider

elle bevidsthed og empati, især

de middag ”True Patriot Love

af en permanent eller kronisk

igennem arbejdet med byens

Tribute Dinner”. Denne årlige

sygdom eller skade, til aktivt

indfødte ungdom.

velgørende begivenhed bliver

at deltage i fysiske, rekrea-

Heste er kendte for deres store

afholdt af fonden ”True Patriot

tive eller sportslige aktiviteter)

terapeutiske værdi. Rideakade-

Love Foundation” til støtte for

til at udtænke, planlægge og

sårede soldater og veteraner

iværksætte det første projekt

samt militærfamilier. I løbet af

"Saddle Up, Soldier!". Torontos

aftenen talte han med en officer

ridende politienhed var beæret

om de fysiske og mentale ud-

over at være iværksætterpartner

fordringer, som nogle af vores

i dette initiativ.

nuværende og tidligere militær-

Militære deltagere fra alle egne

folk er udsat for.

af Canada møder op, og de

Op på sadlen, soldat!

FOTO: ANNE DE HAAS PHOTOGRAPHY

rekrutteres til ”Saddle Up”-programmet via de væbnede sty-

Walter Shanly blev inspireret

rker. Ti soldater deltager hver i

af denne aften til at afprøve et

en uges session. Alle grene af

lignende program specielt ud-

organisationen kan deltage. I

viklet til at imødekomme de

løbet af de indledende sessioner

vanskelige terapeutiske behov

kunne soldaternes ægtefæller

for medlemmer af Canadas

ledsage dem til Toronto. I de

væbnede styrker.

seneste sessioner har soldaterne


28

29 ”Saddle Up, Soldier” starter

nu et rideprogram om foråret,

sagde senere til mig, at dette var

med, at soldaterne bliver for-

og vi har et efterårsprogram i

deres livs største oplevelse.

trolige med hestene. De lærer

Toronto.

Fordelene ved “Saddle Up, Sol-

at pleje og stige op på hestene,

dier!”-programmet har virkelig

samt at skridte, trave og gen-

Parade

nemføre en forhindringsbane. De

To ekstraordinære kandidater

Torontos ridende politienhed får

lærer at ride, og de får den tillid

deltog i programmet for to år si-

mulighed for at vise deres støtte

og det selvværd, der opnås, når

den, begge medlemmer af ”The

til Canadas militære medlem-

man tilegner sig helt nye fær-

Royal Canadian Dragoons”, et

mer og opnå en forståelse for

digheder.

pansret regiment med kavaleri-

de komplekse udfordringer, som

Alle mennesker er lige, når de

traditioner. Jeg inviterede sol-

man har, når man står over

sidder på en hesteryg. Fysis-

daterne til at ride med Torontos

for tilskadekomne militærfolk

ke begrænsninger eller ej; De

ridende politienhed ved den

og handicappede mennesker i

kommer fremad med samme

årlige parade ”Warriors Day Pa-

almindelighed. De deler også ud

hastighed og opnår samme re-

rade” på den canadiske nationale

af deres viden om heste og om

sultat som de andre, alt sammen

udstilling.

glæden ved forholdet til en hes-

på grund af partnerskabet med

Deres deltagelse viste vores

tepartner.

hesten.

engagement i dette partnersk-

For de deltagende soldater er

Ugen afsluttes med en ceremoni

ab, vores tillid til deres evner og

de observerede fordele en øget

for et veloverstået forløb, hvor

vores taknemmelighed for den

mobilitet, mindre stress og vok-

mange facetter. Politifolkene fra

dog deltaget alene, hvilket har

rudgående erfaring med ridning,

icap er veldokumenterede, og

rytterne viser deres nyfundne

service, som de yder for Canada,

sende tillid.

forbedret projektets teambuild-

og deres meget forskellige fysis-

denne terapi er en vigtig del af

ridefærdigheder. Når man taler

selvom det krævede styring af

Andre fordele bliver understreget

ing og kammeratskab.

ke handicap kræver tilpasning

”Saddle Up”-programmet. Mange

med soldaterne under ceremo-

den potentielle risiko, som det

gennem feedback fra rytterne:

I løbet af deres uge i Toronto

og imødekommenhed, som kun

af de militære deltagere lider

nien, er det tydeligt, hvor meget

omfatter at inkludere ryttere

Forbedring af deres evne til at

tilbringer deltagerne deres dage

en specialiseret og erfaren lærer

af posttraumatisk stresslidelse

denne uge har betydet for dem.

med begrænset erfaring i en

udvise tillid og risikovillighed,

sammen med hestene, og af-

kan give.

(PTSD) ud over et fysisk hand-

De kort- og langsigtede fordele,

større parade.

samt den positive udfordring

tenerne er fyldt med forskellige

Politifolk fra det ridende politi

icap. Et af symptomerne ved

som de har opnået, ses tydeligt i

Disse soldater red med stor

at lære nye færdigheder. Jeg

aktiviteter. En privatdonor betal-

bidrager med timer i staldstyr-

PTSD er tabet af ens evne til at

deres følelsesmæssige og intelle-

stolthed Torontos politiheste i

forstår, hvorfor "Saddle Up, Sol-

er for medlemmernes hotelop-

ing, og yder praktisk støtte med

stole på andre.

ktuelle reaktioner.

paraden, den ene i kampuniform

dier" nu er et af de mest pop-

hold i løbet af ugen, og talrige

pasning og sadling af heste.

Det at lære at ride kræver, at

Denne november markerer

og den anden i hans regiment-

ulære terapeutiske programmer,

generøse donorer har gjort det

Politibetjentene giver også prak-

deltageren lærer at stole på,

femårsdagen for ”Saddle Up,

suniform. En af hestene hed-

der tilbydes gennem ”Soldier On”

muligt for deltagerne at delt-

tisk støtte og instruktion i løbet

ikke kun på hesten, men også

Soldier!”-programmet i Toron-

der “Dragoon” til ære for deres

og de canadiske styrker.

age i professionelle sportsbe-

af ridetimerne, under overvågn-

ridelæreren og staldpersonalet.

to. For to år siden startede det

regiment. Publikum brød ud i

Som et strålende eksempel på

givenheder, skuespil, koncerter

ing af den ledende ridelærer,

Ridning kan blive et vigtigt første

kongelige canadiske ridende poli-

heppebifald, da vores trop red

den positive effekt af et partner-

og meget mere. Aktiviteterne

Sally Sharpe.

skridt mod at genvinde evnen til

ti (RCMP) et lignende program

forbi opvisningsstanden, og sol-

skab og teamwork, gør "Saddle

bidrager til at gøre deres oplev-

Mange andre yder frivillig hjælp

at have tillid til andre.

- med deltagelse af de samme

daterne blev personligt præsen-

Up, Soldier!"

else i programmet uforglemmelig

til programmet. Adskillige politi-

En deltagende soldat, som var

samfundspartnere. RCMP kører

teret af opråberen. Begge mænd

det muligt for medlemmerne

og sikrer, at de ved, hvor meget

betjente fra andre enheder

amputeret og dertil også led af

af Torontos ridende politienhed

deres tjeneste til Canada er

deltager sammen med en ræk-

PTSD fortalte os:

og andre programpartnere at

værdsat.

ke civile frivillige. Flere af disse

“Dette var en helt fænomenal

Politirytterne fra københavns Politis Rytterisektion del-

udtrykke vores taknemmelighed

personer bruger deres årlige

oplevelse. Den tillid, som jeg

tog i et lignede program, hvor ryttere og heste besøgt

til de enestående mænd og

ferieperiode for at sikre sig, at

har fået til mig selv og mine

Rigshospitalets Børneafdeling og der fik lejlighed for at

kvinder, som i øjeblikket tjener,

Ud over den service, som ydes

de kan finde tid til at støtte dette

rideevner, har sat mig på rette

besøge og opmuntre de indlagte børn. Vel at mærke de

og har tjent, i vores canadiske

af Sally Sharpe, en erfaren

program.

spor igen. Det er meget vigtigt

børn som havde mulighed for at komme ned på fortovet

styrker.

for mig. Dette program fik mig

foran hospitalet. Børnene fik mulighed for at fodre he-

ud af hjemmet, og jeg deltager

stene med gulerødder og klappe dem. Både børn og ryttere havde stor glæde af dette besøg.

"Saddle Up"-teamet terapeutisk ridelærer, bidrager rideakademiet også med skole-

Derfor virker det

hestene til programmet. De

De terapeutiske fordele ved rid-

nu i sportslige og sociale aktivi-

fleste af deltagerne har ingen fo-

ning for folk med fysiske hand-

teter.”


30

31

HESTELIV

af birgitte prestov

FOTO: METTE JUEL STEPHANSEN Politihestene til Hesteliv i Hillerød

“Hesteliv” - både med vores

Lørdag eftermiddag indtog de

Politihestens Venner sluttede

stand, men også med to af vores

ridebanen, hvor div. trænings-

dette år af med at gæste den

dejlige Politiheste, Atilla og Nel-

remedier og forhindringer igen

store hestemesse i Hillerød, -

son.

var hevet med, og ind på banen.

De - og “vi”, blev igen guidede

hed til sig - og her, ved “Hes-

nye medlemmer er kommet til:

igennem øvelser, forhindringer

teliv”, “trække fuldt hus”, stor

VELKOMMEN!

og udfordringer.

begejstring og mange klapsalver

Igen viste Politithestene at in-

fra publikum.

Tak til alle, vores medlemmer,

tet er glemt - og de er fortsat

Man kan vist roligt sige; “Sikke

plejefamilier, rytterne, PHV

(kamp)klar til at gå i tjeneste! Et

et “Hesteliv”” ;-)

hjælpere, og støtter for et helt

gensyn med politiheste og deres

Politihestens Venner, takker ALLE

fantastisk år!

politiryttere - og med helt rigtig

der har bidraget og hjulpet til

Vi ønsker ALLE en glædelig jul,

påklædning!

med at få hestene med til denne

samt et godt og lykkebringende

For en stund et glædeligt gen-

fantastiske succesfulde begiven-

nytår. Vi glæder os - og ser frem

syn, “rigtige” - akkurat som da

hed, vi håber at vi kan gæste

til et spændende år 2015!

de patruljerede i indre Køben-

“Hesteliv” igen til næste år.

havn, hvor de ligesom dengang,

Mange søde mennesker, blev

kunne trække folks opmærksom-

der hilst på og snakket med - og


FOTOS: JØRGEN BAK RASMUSSEN, MEDIEHUSET WIEGaaRDEN

32

Profile for jumach

Politihesten december 2014 julie  

Latest edition of the danish magazine on Mounted police

Politihesten december 2014 julie  

Latest edition of the danish magazine on Mounted police

Profile for jumach
Advertisement