__MAIN_TEXT__

Page 1

Ă…rgang 2

Marts 2015


6 Formand Torben Mikkelsen

Næstformand og Redaktør

Redaktør Birgitte Prestov

Kristian Madsen

23 Kasserer

Presseansvarlig

Fundraiser

Anne Lobanoff

Tobias Flint

Kirsten Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Louise Sørensen

Jonas Kriegbaum

Ingrid Buhl

Julie Marie Christensen

Foreningens formål At drage omsorg for de pensionerede politiheste, at arbejde for en genindførelse af den nu nedlagte Rytterisektion samt skabe og vedligeholde et økonomisk grundlag for ovenstående.

Besøg vores Facebookside - "Bevar det ridende politi i København"

Twitter

37 Foreningens adresse

Kontakt redaktionen

Annoncetegning,

Politihestens Venner

politihesten@politihesten.dk

tryk og opsætning

c/o Formand Torben Mikkelsen

Wihlborg, Østergaard & Hansen

Krumningen 18, Trørød

Bemærk at ophavsretten er

Telefon 32 96 00 64

2950 Vedbæk

Politihestens Venners. Eftertryk

logo@tilsend.dk

er ikke tilladt uden aftale med

Alle spørgsmål vedrørende

Politihestens Venner.

annoncering bedes rettet hertil.

Oplag 2000 eksemplarer


POLITIHESTENE SØGER VENNER

4

FORORD AF REDAKTIONEN Det har, som bekendt, siden 2012, hvor det

Ovennævnte er ikke blot ensidige betragtninger,

Ridende Politi blev nedlagt, været foreningen

men er med Oxfordundersøgelsen fra 2014 også

Politihestens Venners formål, at få genindført poli-

dokumenteret.

tiheste i Danmark.

Med politihestene har politiet en vældig funktions-

Terrorhandlingerne i København har, i al sin

palette, til at løse alle typer af opgaver i hverda-

skræmmende og sørgelig alvor, sat kraftigt poli-

gen. Lige fra det helt bløde værdibaserede kon-

tisk fokus på politiets ressourcer. Er der, set i lyset

takt- og dialogskabende politiarbejde (ssp), patrul-

af terrorhandlingen i København, ændret ved for-

je i Strøgområder om dagen, aftenen og om nat-

eningens mål og ønske?

ten, til en hårdere indsats i forbindelse med de-

Nej, bestemt ikke! Mere end nogensinde er der

monstrationer, fodboldkampe og andre begivenhe-

brug for et nærværende politi ude blandt borgerne

der, hvor mange mennesker forsamles og en syn-

og netop den funktion kan politihestene klare.

lig, venlig, men bestemt polititilstedeværelse er

Politihestene klarer naturligvis ikke alle opgaver,

påkrævet.

men forekommer naturligt som en del af de man-

I 2015 skal der udskrives valg. Der er allerede på

ge værktøjer, et moderne politi skal kunne benyt-

nuværende tidspunkt tale om, at politiet skal have

te i deres opgaveløsning.

penge til indkøb og opgradering af udstyr og an-

Netop synligheden i gadebilledet er overordentlig

den form for hjælpemidler. Det er klart og ønske-

vigtig, når vi som samfund er trængt.

ligt, at vores politi er opdateret på bedst mulig vis!

Politihestene er tidligere brugt med stor succes

Vi i Politihestens Venner mener, at det er vigtigt

under bandekrigen i København, hvor de dagligt

ikke at glemme, tilsidesætte eller overhøre det be-

patruljerede på Nørrebro, hvor de kom i kontakt

hov, som er hos borgerne - omend endnu mere

med helt almindelige borgere og dermed var et

nu, efter terrorangrebet i København. Et behov for

tryghedsskabende og nærværende politi.

at se, møde, og føle at politiet er tilstede, helt tæt

Kontakten til de grupper af samfundet som politiet

på og meget synligt. Det vil man kunne løse nemt,

traditionelt har sværest ved at komme i dialog

hurtigt og billigt - og vigtigst af alt:

med, klarer hestene til højeste karaktér.

Et ridende politi er selvskrevet til den opgave!

Succesen ved at bruge politiheste i de områder hvor det er svært at vise sig som betjent, kan stort set alle rytterier verden over, skrive med om og fortælle, at med heste kan de nå ud til, og tale med folk, virke præventive, være synlige og nærværende, uden at det udløser en konflikt. Det er ikke en patruljebil, en cykel eller lignende de kan takke for det, den succes kan de tilegne og takke hesten for – politihesten.

Når du læser dette nummer af POLITIHESTEN ligger der et stort arbejde bag. Redaktionen søger konstant efter historier fra hele verden der kan kaste lys over de fantastiske egenskaber som politiheste har. Det vil vi gerne dele med ligesindende, folk der som os kan se de store fordele ved at have politiheste ridende i vores gader og som os, gerne vil hjælpe med at give tingene et skub i den rigtige retning. Vi er mange der i vores fritid lægger kræfter i det frivillige arbejde. Ikke kun med bladet, vi sørger også for de 10 politi heste som foreningen nu ejer, vi deltager i arrangementer med opvisning af de færdigheder som hestene blev trænet i, vi tager ud og holder foredrag og meget meget mere. Det er ikke alle der har den tid at give i en travl hverdag. Til dig der alligevel gerne vil hjælpe - BLIV MEDLEM. Det koster kun kr. 150,- årligt. Du vil oven i købet modtage bladet fire gange årligt på udgivelsesdagen. Vi er helt afhængige af vores medlemmer Nogle af pengene går til at give de pensionerede politiheste fra københavns politi en god pension, andre til at afholde ovennævnte arrangementer og aktiviteter. Som nævnt er alt arbejde friviligt og ingen i foreningen er derfor aflønnede. Som en del af vores forening bliver du også del af det håb og den medlemsskare der skal til, for at kunne påvirke beslutningstagerne, så vi kan få det beredne politi tilbage i Danmark igen. Du kan blive medlem ved at gå ind på vores hjemmeside

www.politihesten.dk


7

AF GLEN POTTER, SENIOR SERGEANT menneskemængder og • Eftersøgning og redning. Siden 2007 har sektionen genopfundet sig selv for at kunne leve op til de nye politiudfordringer, de står over for. Forud for dette var sektionen mere fokuseret på PR og mindre på politiarbejdet. I modsætning til hvad nogle poli-

Samtidigt skabte det vestaus-

er politiarbejde på hesteryg på

Vestaustralien er større end Texas, Storbritannien, New Zealand og Japan tilsammen.

vej tilbage i mange retskredse.

Enheden består nu af 20

primære funktion af politiarbe-

Vestaustraliens ridende politi har

edsvorne officerer, herunder en

jdet var at holde offentligheden

tilpasset sig et moderne politi-

seniorsergent, der leder sek-

sikker. Der blev gjort en stor ind-

miljø og er derfor afgørende for

tionen,

sats for at nedlægge de enheder,

opsøgende politiopgaver.

3 sergenter og 16 konstabler.

der ikke bidrog til at bekæmpe

Desuden er der 3 civile staldh-

kriminalitet. Dette satte den

Politiet i Vestaustralien er ans-

jælpere og en administration-

ridende sektion i skudlinjen, og

varligt for politiarbejdet i den

sofficer. Sektionen bliver drevet

der måtte foretages ændringer.

største politiretskreds i verden,

fra dens staldkompleks tæt ved

Med en ny ledende officer, senior

et område, der dækker 2,5 mil-

byen Perth. Komplekset ligger på

sergeant Glen Potter, undergik

lioner kvadratkilometer med en

7 hektarer og kan huse 24 heste

sektionen en gennemgribende

struktur, der omfatter tre region-

i båse, der åbner op til gårdsp-

forandringsproces, som fjernede

er, 14 distrikter og 163 politista-

ladser, samt en central arena og

enhver aktivitet, der ikke var

tioner.

folde.

relevant for det opsøgende ar-

tikorps rundt i verden mener, så

tralske politi strategien “Frontline First”, hvilket betød, at den

bejde. Forandring er ikke noget, Den vestaustralske ridende poli-

Den vestaustralske ridende

som politiet har det godt med,

tienhed (The WA Police Mounted

politisektion er en fuldt opera-

og hestefolk er endnu værre.

Unit) er den ældste sektion i

tionel politienhed, der udfører

departementet og kan spore sin

opsøgende funktioner på hes-

begyndelse tilbage til 1830’erne.

teryg over hele den vestaus-

I al den tid har enheden opre-

tralske stat. Enhedens vigtigste

tholdt en kontinuerlig eksistens.

funktioner er:

Den har konstant udviklet sig

• Patruljer med synlighed og

inden for det stadigt skiftende

nærvær som formål.

politimiljø.

• Respons på asocial adfærd, herunder ukontrollerede fester. • Styring af optøjer og store

Ca.1890’erne, en betjent på hesteryg, Kalgoorlie under optøjeret i Goldfields.

Kvægarbejde øger hestens naturlige instinkt for at “vogte” andre, hvilket forøger hestens selvtillid i situationer med politiarbejde.


8

9 Efter udvælgelsen begynder ansøgerne som ridende politibetjente og gennemgår et rytterkursus, der er opbygget, så de kan gøre fremskridt baseret på deres tidligere ridekapacitet. For en ikke-rytter tager det omkring 16 uger at blive fuldt trænet, men nogle kan blive færdige på meget kortere tid. På dette stadie er rytterprogrammet på linje med ’Equestrian Australia’s niveau 1 i hesteforståelse. Derefter er det sektionens trænere og mentorbetjente, der hjælper den nye rytter En ansøger til den ridende sektion på hans 4. dag i sadlen på Cross Country-banen uden at have redet før.

Ridende betjente iført det offentlige politiudstyr og klar til aktion.

med at blive en fuldt operationel ridende politibetjent. Sektionen har 4 ridelærere,

Over de følgende år endte sek-

tiarbejde, skiftede sektionen til

bærer; skydevåben, radio, poli-

Alle sektionens heste er nu

TRÆNING

tionen dog med at udvikle sig til,

trækheste, herunder den aus-

tistav, ikke-dødbringende våben

trækheste, bestående af Clydes-

Betjenttræningen starter med

’Equestrian Australia National

hvad den er i dag, en væsentlig

tralske hest kaldet Waler. Hes-

osv. betød, at hestens styrke,

dale, Percheron og Shire blod-

et 5 dages udvælgelseskursus,

Coaching scheme; NCAS’ ge-

del af retshåndhævelsen i Ves-

tenes stærkere statur og stør-

samt dens fatning i bevægende

linjer.

hvor ansøgerne testes for at

nerelt niveau 1, der gør det

taustralien.

relse viste sig at være perfekt til

situationer, var afgørende for,

De varierer fra 15,3 til 18 hh (fra

se, om de har format til at blive

muligt for træneren at give ryt-

politiarbejde. De mange timer i

om den kunne blive en succes-

ca. 156-183 cm høje). Næsten

ridende betjente. Ikke-ryttere er

terinstruktion og hestetræning

Forandringsprocessen var inten-

sadlen bærende på en politibet-

fuld politihest.

40 % af hestene er faktisk ind-

velkomne til at ansøge og skal

på et akkrediteret niveau.

siv, hvor alle aspekter af dens

jent med alt det udstyr, som de

købt mellemstatsligt fra Bingara

alle gennemføre en fitnesstest,

drift og ledelse blev revideret, og

i centrum af New South Wales.

samt have mindst 2 års opera-

HESTETRÆNING

i de fleste tilfælde revitaliseret

Et godt forhold er blevet opbyg-

tionel politierfaring.

Som tidligere omtalt er alle

eller ændret. Dette omfattede

get med John Wade, der driver

Kursets første dag starter med

Vestaustraliens politiheste træk-

hestetypen, ridetræning, udstyr

en stor besætning nær Gwy-

en introduktion til hesten og en

heste. Når hesten ankommer til

og funktioner.

dir-floden.

sikkerhedsbriefing, derefter er

sektionen bliver den redet og

det op på sadlen for ansøgerne,

vurderet, for at se hvilket niveau

som alle er kvalificerede under

Otte år senere er sektionen

Disse heste løber vildt i de

som rider uafbrudt i 5 dage,

den enkelte hest kan starte

indskrænket, fra 38 heste til

første 2 til 3 år af deres liv og

hvilket er en udfordring for alle,

(eller genstarte) på. Alle hes-

23, mere effektiv og i stand til

“hverves” fra deres primære

især for dem, der ikke har redet

tene modtager grundlæggende

at levere fremragende støtte til

gård, hvor de udvalgte heste

før. Desuden skal ansøgeren

rideinstruktion for at sikre, at de

politifolk rundt om i staten.

trænes i at bære sadel. Derfra

igennem diverse fitness- og

reagerer på alle hjælpemidler.

udvælger det vestaustralske

generelle politimæssige ud-

Træning inden for typen uro og

politi hestene og får dem trans-

fordringer. Processen viser, at

“gener” bliver også introduc-

Oprindeligt havde enheden kun

porteret til Vestaustralien for at

disse er de vigtigste egenskaber

eret på et niveau, som hesten

fuldblods- eller varmblodsheste.

starte optræningen som politi-

for at blive en ridende politibet-

kan klare. Der tilføjes mere

Disse viste sig at være for reak-

hest.

jent i det vestaustralske politi.

avanceret arbejde såsom spring,

HESTE

tive eller var ikke stærke nok til

dannelse og den offentlige or-

den stigende politifunktion. Ved

Disse heste har vist sig at være

Ved at lade ikke-ryttere ansøge,

den. I løbet af denne periode

at tage et kig på ‘The Australian

meget hårdføre og klarer over-

har sektionen rekrutteret erfarne

begynder hesten på små dag-

Army Light horsemen’ fra første

gangen til at blive en meget god

politifolk og har opnået ligevægt

patruljer, og til sidst udvides der

politihest ekstremt godt.

mellem kønnene inden for enhe-

til natpatruljer i underholdning-

den.

skvarteret i Perth.

verdenskrig og de heste, der nu bruges i Storbritannien til poli-

Politihesten “Bluey” en nu 5 år gammel og 174,75 cm høj, Percheron Gelding fra Bingara New South Wales.

Profile for jumach

Phv marts2015 (1)  

Newest from the danish organization, that work to re-establish mounted police in Denmark

Phv marts2015 (1)  

Newest from the danish organization, that work to re-establish mounted police in Denmark

Profile for jumach
Advertisement