Page 1

PORTFOLIO CHUNCHIRA SETTAKORN Landcape Architecture Design | Thammasat University


CONTENTS

Landscape Architecture Design PROJECT : TUTORAL SCHOOL PROJECT : I TARA RESORT AND SPA PROJECT : THA TIEN : INNOVATIVE HERITAGE PROJECT : CREATIVE AGRICULTURAL SCHOOL PROJECT : GREENROOF GARDENT PROJECT : BANG KRADI : INDUSTIAL PROJECT : COMPACT CITY : REDLINE PROJECT : RESORT HEALTH AND SPA PROJECT : MATERIAL AND CONSTRUCTION


ENLARGEMENT PLAN

PERSPECTIVE

TUTORAL SCHOOL

project : SCHOOL AND OPEN SPACE การจัดวางอาคารเพื่อใหเกิดพื้นที่ open space ที่เหมาะสมกับการใชงานภายนอกอาคาร สำรหับโรงเรียนกวดสำหรับเด็กสาธิตแมงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยเปนพื้นที่กิจกรรม นันทนาการที่สามารถใชงานไดทั้งวันปกติและวันที่มีงานเทศกาลตางๆ


PERSPECTIVE

PERSPECTIVE

SECTION

I TARA RESORT AND SPA project : RESORT AND SPA

บานพักตากอากาศสำหรับผูใหญชวงอายุหลังวัยเกษียณที่มีชวงเวลาการมาพักผอนในระยะยาว และบานพักตากอากาศสำหรับครอบครัวในวันหยุดยาว


THA TIEN INNOVATIVE HERITAGE project : CULTURAL

การเดินทางสวนกันระหวางความเจริญ กับ รากเหงาประวัติศาสตร การผสมผสานระหวางกิจกรรมสมัยใหม และการอนุรักษพื้นที่วัฒนธรรมเดิม กอใหเกิดโครงการ GATE WAY ประตูสูรัตนโกสินธุที่นำความหมายของ การเปนทาเรือและเปนจุดแรกจากการเดินทางทางเรือที่เปนหนาบานของรัตนโกสินธุใหกลับมามีชีวิตอีกครั้ง


CREATIVE AGRICULTURE SCHOOL FOR THAI HILL COMMUNITY CHIANG MAI project : CULTURAL โรงเรียนเกษตรสรางสรรคชุมชนชาวไทยภูเขา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม เปนโรงเรียนศูนยรวมความรูเกี่ยวกับ เกษตรทฤฎีใหมใหชาวไทยและชาวไทยภูเขาไดเรียนรูเพื่อการอาศัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน


ENLARGEMENT PLAN

SECTION

PERSPECTIVE


BANG KRADI INDUSTRAL project : ECOLOGY

ฟนฟูและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปรับปรุงพื้นที่ดาดแข็งรอบโรงงานใหเปนพื้นที่สีเขียว ที่สามารถใชงานไดทั้งคนและสัตวที่อาศัยอยูโดยรอบๆ เปนทั้งพื้นที่ชุมน้ำและสวนพักผอนหยอนใจภายใน นิคมอุตสาหกรรม


COMPACK CITY TU RED LINE project : URBAN DESIGN

พัฒนาพื้นที่ชานเมืองที่ใกลกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ที่ในอนาคตจะมีการตัดรถไฟฟา สายสีแดงผาน สงผลใหตองการผังเมืองที่สามารถขยายและอยูอาศัยไดอยางยั่งยืน เกิดการคาดการณ วานาจะมีการพัฒนาไปในแนวเมืองกระชับ หรือ compack city


OVERALL


section


section detial

section detial

สวนหยอม พน ื ทท ี างเชอ ื มระหวางอาคาร เปนพน ื ทน ี ง ั พก ั ผอน

perspective

พน ื ทช ี ม ุ นำ เปนพน ื ทก ี ก ั เกบ ็ นำและเรย ี นรู เรอ ื งการเปนพน ื ทช ี ม ุ นำ ยส ู เซอรเปนนก ั เรย ี นจาก โรงเรย ี นสาธต ิ ธรรมศาสตร

perspective

perspective


RESORT HEALTH AND SPA project : THESIS

โครงการออกแบบบานพักตากอากาศเพื่อสุขภาพ อ.แมออน จ.เชียงใหม โดยลักษณะของโครงการเปนการนำ สมุนไพร การนวด การแชน้ำพุรอน และการออกกำลังกาย มาเปนสวนชวยในการเปนกิจกรรมฟนฟูสุขภาพทาง รางกายและนำการทานผักปลอดสาร การใชผลิตภัณฑปลอดสารตางๆที่ผลิตเองภายในโครงการเปนสวนชวย ในการฟนฟูสุขภาพที่เกิดขึ้นจากภายใน


MASTER PLAN


MATERIAL AND CONSTRUCTION project : MATERIAL AND CONSTRUCTION


Profile for Juljira Setthakorn

porfolio J.st  

porfolio J.st  

Advertisement