Page 1

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-679 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-703 redakcija)

LIETUVIŲ KALBA KURIAMOS GROŽINĖS LITERATŪROS BEI KITŲ LIETUVOS KULTŪRAI REIKŠMINGŲ LEIDINIŲ LEIDYBOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių finansavimo iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektų (toliau – leidybos projektų), finansuojamų iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, paraiškų teikimo, svarstymo, lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką. 2. Lėšos leidybos projektams finansuoti yra numatomos kiekvienais metais Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai (toliau – ministerija) skirtuose asignavimuose. 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Kultūros ministerijos finansų kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-531, apibrėžtas sąvokas. II. PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA 4. Paraiškas leidybos projektų finansavimui gauti gali teikti visi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys leidybinę veiklą (toliau – leidėjai). 5. Priimamos paraiškos leidybos projektams, kuriuos įgyvendinant leidžiami leidiniai ir tradicine forma, ir elektroninėje laikmenoje. 6. Priimamos paraiškos šių kategorijų leidybos projektams finansuoti: 6.1. leidybos projektai, kuriuos įgyvendinant leidžiama lietuvių kalba kuriama grožinė literatūra; 6.2. leidybos projektai, kuriuos įgyvendinant leidžiama lietuvių kalba kuriama kita Lietuvos kultūrai reikšminga literatūra: humanitarinės mokslinės literatūros ir bibliografiniai leidiniai. 7. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu pagal atskirai tvirtinamus nuostatus gali būti organizuojami specializuoti leidybos konkursai, finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis leidybai. Kiekvienas specializuotas konkursas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu tvirtinamais to konkurso nuostatais. 8. Kultūros ministro įsakymu patvirtintos formos paraiškos leidybos projektų finansavimui iš dalies gauti priimamos, ministerijai ketvirtą kalendorinių metų ketvirtį interneto tinklalapyje (www.lrkm.lt) paskelbus leidybos projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis konkursus. 9. Skelbime nurodoma: 9.1. paraiškų priėmimo laikas; 9.2. paraiškų pateikimo būdas; 9.3. paraiškas priimantis skyrius; 9.4. atsakingo asmens vardas, pavardė, elektroninis paštas ir telefonas; 9.5. paraiškų vertinimo kriterijai; 9.6. kita leidėjams reikalinga informacija.


2 10. Paraiškos siunčiamos registruotu laišku arba tiesiogiai pateikiamos ministerijos Bendrųjų reikalų skyriui ir yra registruojamos Kultūros ministerijos dokumentų valdymo sistemoje. Kartu su paraiška leidėjas privalo pateikti juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų (nuostatų) kopijas, 1 (vieną) leidybinio projekto anotaciją, 2 (dvi) rekomendacijas ir 1-2 (vieno-dviejų) puslapių apimties prašomo finansuoti leidinio teksto ištrauką. 11. Paraiškoje leidėjai privalo nurodyti kitus projekto finansavimo šaltinius ir iš jų planuojamas gauti lėšų sumas bei planuojamas iš projekto gauti pajamas. 12. To paties projekto daliniam finansavimui gauti paraiška gali būti teikiama tik į vieną ministerijos strateginiame plane nurodytą programos priemonę. Jeigu projektą vykdo keli vykdytojai, projektas laikomas neskaidomu ir daliniam finansavimui gauti paraišką (paraiškoje privalo būti nurodyti visi vykdytojai) tik į vieną ministerijos strateginiame plane nurodytą programos priemonę turi teisę teikti tik vienas, pagrindinis vykdytojas. 13. Paraiškos nesvarstomos, jeigu nustatyta bent viena iš šių aplinkybių: 13.1. paraiška finansavimui gauti užpildyta neteisingai; 13.2. paraiška pateikta pasibaigus ministerijos nustatytam paraiškų priėmimo terminui; 13.3. pateikti ne visi paraiškoje nurodyti dokumentai; 13.4. leidėjas nustatytais terminais neatsiskaitė su ministerija už anksčiau gautas lėšas, skirtas leidybos projektams įgyvendinti; 13.5. anksčiau gautos lėšos, skirtos leidybos projektams įgyvendinti, panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį; 13.6. vyksta teisminiai ginčai tarp ministerijos ir leidėjo dėl ministerijai negrąžinamų netinkamai panaudotų ar nepanaudotų lėšų, anksčiau gautų leidybos projektams įgyvendinti; 13.7. leidybos projekto sąmatoje nenumatytas autorinis atlyginimas autoriui (sudarytojui) arba jo teisių paveldėtojui, arba kartu su paraiška nėra pateiktas raštiškas autoriaus (sudarytojo) ir leidėjo susitarimas neatlygintinai išleisti jo kūrinį. Ši nuostata netaikoma leidybos projektams, kuriuos įgyvendinant leidžiami bibliografiniai leidiniai bei kūriniai, kurie sukurti vykdant darbdavio užduotį; 13.8. leidėjas pažeidė šių taisyklių 12 punkto reikalavimus. 14. Paraiškas svarsto ir kultūros ministrui teikia savo rekomendacijas dėl leidybos projektų finansavimo Literatūros ir leidybos ekspertų komisija (toliau – komisija). Komisija dirba vadovaudamasi Kultūros ministerijos ekspertų komisijų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. ĮV-121 (Žin., 2004, Nr.87-3186). 15. Komisijos sudėtį dvejiems metams tvirtina kultūros ministras. 16. Komisiją sudaro 7 nariai. Komisijos nariais skiriami kompetentingi lietuvių literatūros ir kultūros specialistai, humanitarinės srities mokslininkai. Komisijos sudėtis skelbiama ministerijos interneto tinklalapyje. 17. Komisijos posėdžiai ir sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Negalintys dalyvauti posėdyje komisijos nariai iki posėdžio pradžios gali pateikti nuomonę raštu posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais. Raštu pateiktą nuomonę įvertina posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai. Komisija sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. 18. Komisijos narys privalo nusišalinti ir neturi teisės dalyvauti svarstant konkrečias paraiškas bei teikti pasiūlymus dėl leidybos projektų finansavimo, jeigu: 18.1. jis yra leidėjo darbuotojas arba steigėjas; 18.2. jis išrinktas į leidėjo valdymo organus; 18.3. jis yra leidybos projekto kūrybinės grupės narys; 18.4. šių taisyklių 18.1-18.3 punktuose nurodyti asmenys yra jo artimi giminaičiai ar šeimos nariai; 18.5. kitais atvejais, kai komisijos narys mano, kad yra galimas viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktas.


3 19. Komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas, renkamas komisijos narių paprasta balsų dauguma. 20. Komisijos sekretoriumi skiriamas priemonės vykdytojas, kuris nėra komisijos narys ir neturi balso teisės. 21. Komisijos sekretorius: 21.1. priima ir registruoja pateiktas paraiškas ministerijos registre; 21.2. patikrina, ar gautos paraiškos atitinka taisyklėse nustatytus formaliuosius reikalavimus bei įvertina paraiškos teikėjo atsiskaitymo ir dalinio finansavimo sutarčių įvykdymo rezultatus pagal visas ministerijos finansuotas programas; 21.3. informuoja leidėjus apie paraiškas, neatitinkančias formaliųjų reikalavimų, leidžia patikslinti duomenis ir teikia jas komisijai svarstyti; 21.4. renka komisijos narių raštu pateiktą informaciją apie galimą privačių ir viešų interesų konfliktą ir jų pasirašytas nešališkumo deklaracijas; 21.3. organizuoja ir protokoluoja komisijos posėdžius; 21.4. rengia finansinio sprendimo projektą; 21.5. komisijai pateikus finansinio sprendimo projektą, vadovaujasi juo ir rengia ministro įsakymo projektą, jeigu teisės aktai nenumato kitaip; 21.5. kultūros ministrui priėmus sprendimą dėl projektų finansavimo, pagal leidėjų pateiktus išlaidų paskaičiavimus derina ir rengia sutartis bei išlaidų sąmatas šiems projektams įgyvendinti, teikia Finansų ir turto valdymo skyriui informaciją dėl lėšų perkėlimo tiesioginio pavaldumo įstaigoms; 21.6. registruoja pasirašytas sutartis priemonės vykdymo sutarčių registro žurnale; 21.7. siekdamas užtikrinti, kad sprendimai būtų įvykdyti tinkamai ir laiku, esant poreikiui, derina ir (ar) tikslina sutartis ir (ar) prie sutarčių esančias sąmatas; 21.8. renka nustatytos formos ataskaitas ir prižiūri, kad leidėjai laikytųsi sutartyje numatytų ataskaitų pateikimo ir (ar) patikslinimo terminų; 21.9. fiksuoja pavėlavusius pateikti ataskaitas bei netinkamai atsiskaičiusius leidėjus, apie tai juos informuoja ir primena sutarties sąlygas. Sutarties sąlygų neįvykdžiusius leidėjus įtraukia į neatsiskaičiusiųjų leidėjų sąrašą. 21.10. informuoja neatsiskaičiusius leidėjus apie jų prievolę grąžinti biudžeto lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir apie tai, kad jų projektai vienerius metus nebus finansuojami; 21.11. patikrina pagal savo kompetenciją veiklos ir finansines ataskaitas, nustatydamas, ar lėšos panaudotos pagal sąmatoje prie sutarties nurodytą paskirtį, parašu patvirtina atliktą patikrą ir finansines ataskaitas kartu su informacija apie projekto vykdymui skirtų lėšų nepanaudotą likutį, teikia Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus darbuotojui, atsakingam už tos priemonės finansuojamų projektų patikrą; 21.12. atsakingam Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus darbuotojui pagal kompetenciją atlikus finansinių ataskaitų patikrą ir pateikus priemonės vykdytojui sąrašą su informacija apie atsiskaitymus, įvertina, ar pasiektas projekto tikslas ir ar tinkamai panaudotos skirtos lėšos, t.y. atlieka paskesniąją finansų kontrolę; 21.13. nustačius, kad leidėjai valstybės biudžeto lėšas faktiškai panaudojo nesivadovaudami patvirtinta išlaidų sąmata, laiku ar iš viso neįvykdė sutarties sąlygų, nedelsiant raštu informuoja leidėjus, jog jų projektai vienerius metus nebus finansuojami bei nurodo, kad leidėjas privalo per 15 darbo dienų grąžinti ministerijai visą, gautą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sumą; 21.14. rengia leidybos projektų įgyvendinimo ataskaitų suvestines ir iki kitų metų sausio 20 d. teikia jas programos vykdytojams bei Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus valstybės tarnautojui (darbuotojui), atsakingam už priemonės lėšų apskaitos vykdymą; 21.15. registruoja, kiek sutartyse su leidėjais numatyta skirti savivaldybių viešosioms bibliotekoms leidinių, taip pat važtaraščių kopijų, kurias leidėjai pateikia ministerijai pristatę išleisto leidinio savivaldybių viešosioms bibliotekoms nurodytą sutartyje egzempliorių skaičių ministerijos nurodytai įmonei, pateikimo datą.


4 22. Literatūros, priklausančios taisyklių 6.1 punkte nurodytai kategorijai, leidybos projektų finansavimo prioritetai yra: leidybos projekte numatomo išleisti literatūros kūrinio meninė vertė, aktualumas, kūrinio leidimo kultūrinė reikšmė. 23. Literatūros, priklausančios taisyklių 6.1 punkte nurodytai kategorijai, leidybos projektams skiriamų valstybės biudžeto lėšų santykinė dalis viso leidybos projekto poreikio atžvilgiu gali siekti iki 50 procentų. 24. Finansuojamo leidinio, kuris priklauso taisyklių 6.1 punkte nurodytai kategorijai, nemokamai perduodamų bibliotekoms egzempliorių skaičius priklauso nuo santykinės valstybės biudžeto lėšų dalies viso leidybos projekto finansinio poreikio atžvilgiu: skiriant iki 30 procentų visų leidybos projektui reikalingų lėšų bibliotekoms nemokamai perduoti numatoma 70 egzempliorių, skiriant 31-50 procentų – 140 egzempliorių; nemokamai bibliotekoms perduodamų egzempliorių skaičius komisijos vertinimu gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į leidinio pobūdį ir jo poreikį, leidinio specifiškumą. 25. Literatūros, priklausančios taisyklių 6.2 punkte nurodytai kategorijai, leidybos projektų finansavimo prioritetai yra: leidybos projekte numatomo išleisti leidinio meninė vertė, aktualumas, jo kultūrinė ir mokslinė reikšmė, visuomenės poreikis. 26. Literatūros, priklausančios taisyklių 6.2 punkte nurodytai kategorijai, leidybos projektams skiriamos valstybės biudžeto lėšų santykinė dalis viso leidybos projekto finansinio poreikio atžvilgiu gali siekti iki 30 procentų. 27. Finansuojamo leidinio, kuris priklauso taisyklių 6.2 punkte nurodytai kategorijai, egzempliorių, nemokamai perduodamų bibliotekoms, skaičius yra 70 egzempliorių, tačiau komisijos vertinimu gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į leidinio pobūdį ir jo poreikį, leidinio specifiškumą. 28. Leidėjų pateiktos paraiškos svarstomos atsižvelgiant į tokius kriterijus: finansavimas siūlomas pagal šių taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose apibrėžtas leidybos projektų kategorijas; objektyviai pagrįstą projekto vykdymo išlaidų sąmatą; literatūrinę, meninę ir kultūrinę leidinio kokybę; leidyklų specifiką, specializaciją bei leidybos kokybę. Lėšos neskiriamos rekonstruoti pastatams, kapitaliniam remontui, įgyti ilgalaikį turtą arba panaudoti kitiems projektams. 29. Paraiškos, paraiškų registravimo žurnalai, sutarčių registravimo žurnalai, ekspertų komisijų posėdžių protokolai ir jų registravimo žurnalai, projektų įvykdymo ataskaitos ir jų registravimo žurnalai saugomi trejus metus ministerijos skyriuje, kuriame dirba priemonės vykdytojas. III. LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA 30. Sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo leidybos projektams finansuoti priima kultūros ministras, įvertinęs komisijos pateiktas rekomendacijas. Lėšos leidybos projektams finansuoti skiriamos kultūros ministro įsakymu. 31. Kultūros ministro įsakymas, kuriuo valstybės biudžeto lėšos paskirstomos leidybos projektams, yra skelbiamas ministerijos interneto tinklalapyje. Ministerijos interneto tinklalapyje taip pat skelbiamas visas konkursui pateiktų paraiškų sąrašas. 32. Leidybos projektų finansavimas vykdomas pagal ministerijos ir leidėjo, kuriam skiriamos valstybės biudžeto lėšos, sudaromą kultūros ministro nustatytos formos sutartį ir ministerijos patvirtintą sąmatą, kuri yra neatskiriama sutarties dalis. Nesudarius sutarties iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. ne dėl ministerijos kaltės, kultūros ministro įsakymo punktas, kuriuo skiriamos valstybės biudžeto lėšos leidybos projekto daliniam finansavimui, netenka galios. Su ministerijos tiesioginio pavaldumo biudžetinėmis įstaigomis sutartys nesudaromos. 33. Valstybės biudžeto lėšos turi būti laikomos atskiroje šioms lėšoms skirtoje banko sąskaitoje. 34. Valstybės biudžeto lėšos neskiriamos leidybos projekto administravimo ir nenumatytoms projekto įgyvendinimo išlaidoms. Į sąmatą netraukiamos netinkamos finansuoti išlaidos – su projekto tikslų pasiekimu tiesiogiai nesusijusios išlaidos (ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas;


5 pastatų statymas ir remontas; prekių, kurių kaina viršija 1 000 (vieną tūkstantį) Lt, įsigijimas), jeigu teisės aktai nenumato kitaip. 35. Skirtos valstybės biudžeto lėšos negali būti naudojamos kitiems projektams įgyvendinti arba perkeliamos į kitus biudžetinius metus. 36. Leidėjas, negalintis vykdyti leidybos projekto pagal ministerijos patvirtintą sąmatą, turi ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki sutartyje numatyto leidybos projekto įvykdymo termino pabaigos raštu kreiptis į ministeriją dėl jos tikslinimo ir nurodyti priežastis. Sąmatos tikslinti nereikia, jeigu skirtumas tarp planuotų ir faktiškai panaudotų lėšų pagal atskirą sąmatos straipsnį neviršija 10 procentų. 37. Sprendimą tikslinti sąmatą priima priemonės vykdytojas, įvertinęs leidėjo nurodytas priežastis. Kilus įtarimų dėl leidybos projekto turinio pasikeitimo, sprendimą tikslinti sąmatą priima komisija. 38. Leidėjui praleidus sąmatos tikslinimo terminą ar kitaip pažeidus sąmatų tikslinimo tvarką, sąmata netikslinama. Tokiu atveju išlaidos, viršijančios leidžiamus nukrypimus, yra pripažįstamos netinkamomis ir netinkamai panaudotos valstybės biudžeto lėšos privalo būti grąžintos į ministerijos nurodytą sąskaitą iki einamųjų biudžetinių metų pabaigos. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka. 39. Leidėjas, gavęs finansavimą leidybos projektui ir negalintis jo įvykdyti, turi ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki sutartyje numatyto leidybos projekto įvykdymo termino pabaigos raštu apie tai informuoti ministeriją. Tokiu atveju leidybos projektui skirtos valstybės biudžeto lėšos privalo būti grąžintos į ministerijos nurodytą sąskaitą iki einamųjų biudžetinių metų pabaigos. Negrąžintos lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka 40. Leidėjas už gautas lėšas atsiskaito sutartyje nustatyta tvarka ir teikia priemonės vykdytojui kultūros ministro nustatytų formų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamo leidybos projekto įvykdymo ataskaitą ir projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašą. Ministerijos tiesioginio pavaldumo biudžetinės įstaigos teikia tik Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamo leidybos projekto įvykdymo ataskaitą. 41. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamo leidybos projekto įvykdymo ataskaitoje leidėjas privalo nurodyti ir kitus projekto finansavimo šaltinius, iš jų gautų lėšų sumas bei planuojamas gauti pajamas iš įvykdyto projekto. 42. Valstybės biudžeto lėšos leidėjams pervedamos pagal nustatytas valstybės iždo valdymo procedūras. 43. Leidėjui pažeidus šių taisyklių ir sutarties reikalavimus, visos apgaulės būdu gautos valstybės biudžeto lėšos privalo būti grąžinamos ministerijai per ministerijos nustatytą laikotarpį, negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka, o leidėjas praranda teisę 1 (vienerius) metus gauti dalinį finansavimą iš ministerijos strateginiame plane nurodytų programų. 44. Leidybos projektui skirtų lėšų panaudojimo kontrolė vykdoma Kultūros ministerijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka. _____________________________

LEIDYBOS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS  
LEIDYBOS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS  

blah blahblahblahblahblah blahblahblahblah

Advertisement