Page 1

JÄ—zuitai ir Vilnius


Šv. Kazimiero bažnyčia

Bažnyčia pradėta statyti 1604, baigta 1618. Architektas – Jonas Frankevičius. Šv. Kazimiero bažnyčia buvo pirmoji barokinė bažnyčia Vilniuje. Tai buvo pirmoji jėzuitų bažnyčia Vilniuje. Šios bažnyčios jėzuitų išskirtinumas buvo teikiama pagalba visiems – ypač visuomenės apleistiesiems. Bažnyčioje 3 altoriai, kiekvienam nutapyta po 2 paveikslus. Svarbesni – Šv. Kazimiero už pagrindinio altoriaus, Šv. Ignaco Lojolos už dešiniojo ir Šv. Andriejaus Bobolos už kairiojo. Paveikslai tapyti Antano Kmieliausko. Nuo 1773 iki 1919 m. bažnyčia jėzuitams nepriklausė – ją naudojo kunigai augustinai, misionieriai, Prancūzijos kariuomenė. 1919 arkivyskupas Jurgis Matulaitis grąžino bažnyčią jėzuitams. Nuo 1949 iki 1988 bažnyčia buvo uždaryta sovietų valdžios. Bažnyčia buvo paversta vyno sandėliu, vėliau ateizmo muziejumi; sunaikintas visas bažnyčios inventorius. Bažnyčia restauruota kai ją gražino tikintiesiems 1988.


Šv. Jonų Bažnyčia

Pradėta statyti 1622, baigta 1647. 1737 sudegė, įgriuvo stogas. Ją atstatant, įrengti mūriniai altoriai. 1798 bažnyčia atiteko rusų armijos pulkui. Buvo sunaikinti altoriai, tapyba. Bažnyčia suskirstyta į 3 dalis, apgyvendinta apie 500 kareivių, įrengtos arklidės ir net karininkų klubas. 1925 bažnyčia rekonstruota, imituojant ankstyvąjį baroką. Bažnyčia nebuvo naudojama religinėms reikmėms iki 2004 m., dabar Šv. Ignaco bažnyčia yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės bažnyčia.


Šv. Ignoto bažnyčia

1387-1426 m. Jogailos iniciatyva statyta pirmoji parapinė gotikinė bažnyčia. 1571 Žygimanto Augusto atiduota jėzuitų įkurtai Vilniaus kolegijai. 1600-1610 pastatyta varpinė. Bažnyčia degė kelis kartus. Dėl dažnų garsų ir pastovaus perstatinėjimo, bažnyčioje jungiasi skirtingi architektūros stiliai – barokas, gotika, klasicizmas, t.t.. Nuo 1773 iki 1990 bažnyčia nepriklausė tikintiesiems. Per šį laikotarpį sunaikintą daug altorių, užtinkuota freskų, išvežti varpai, sugadinti ir išlaužyti vargonai, sunaikinta ir išvogta daug inventoriaus. Tačiau ne viskas buvo sunaikinta – 1949 apie 5000 rastų knygų perduota Knygų rūmams, kai kuris inventorius ir kai kurie meno kūriniai perduoti įvairioms organizacijoms, kai kas pateko į Istorijos ir etnografijos muziejų. Bažnyčia yra buvusi popieriaus sandėliu, mokslo muziejumi. 1964-1979 restauruota. 1990 gražinta tikintiesiems.


vvvvvvvv

Šv. Ignacas Lojola

Pagal kilmę baskas. Tarnavo kariuomenėje, buvo Pamplonos pilies komendantas. Ginant tvirtovę buvo sunkiai sužeistas, bet pasveiko. Po šio įvykio jis pradėjo skaityti religinio turinio knygas – Jėzaus ir šventųjų gyvenimai. Jų paveiktas nusprendė pasišvęsti Viešpaties Dievo tarnystei.


Darė: Julius Ignatavičius 8b Mokytojai: K. Januškienie, J. Karašauskienė, A. Balčiūnaitė.

Julius Ignatavičius 8b

Jezuitai ir vilnius  
Jezuitai ir vilnius  
Advertisement