Page 1

Le Nombre: _____________________________________________________________ Grado: _____________________ Sección:________________ Fecha:____________ Escribe sobre el guión una de estas letras: c, z, qu, k.

bron_a al_ar co_

ban_ete bo_erón _edar

antifa_ balan_a andalu_

al_iler bo_illa antifa_

_esped abra_ar Badajo_ cru_ madure_

_asa ad_irir boti_ín _ieto _incena

nari_ King-_ong bra_alete porta_o cal_ado

_olegio man_ano _uriosidad ata_e _eja

lí_ido peon_a _iervo regali_ lí_ido

_umo po_o _ince feli_es ma_eta

_iervo _ince _uaderno feli_itar man_ana

_uaderno tan_e esfuer_o lápi_ pa_es

par_e _eso _orra llovi_na ban_eta

peon_a dis_o _ebada rebe_a altavo_

_icos _ienes cerve_a bo_ina ve_

po_o _oche _lavar ven_er vi_io

vo_ al_iler

abra_ar al_ar

ad_irir balan_a

_ompañerismo bo_erón

Escribe sobre el guión una de estas letras: y, ll Ejemplo: ma__or, escribe mayor; casti__o, escribe castillo

a_á calzonci_o ba_ena To_ota ave_ana a_í pae_a atra_ente Vizca_a mu_ bo_o apo_ar colmi_o cuchi_o ensa_ar su_o senci_o a_í Vizca_a _anto

_o atrope_ar ba_eta be_ota cuchi_a a_er le_ pe_izco asti_a arru_ar _ema came_o cosqui_as cue_o estre_a tomi_o _egua _ogur Ga_ur maneci_a

ani_o a_er Vizca_a tra_ecto pa_aso Go_a ca_ar a_á co_ar Ba_eu bombi_a carti_a costi_a desa_unar ho_o torti_a bolsi_o _ate Go_a _ena

antea_er chi_ar asti_a _ugo hu_ó ani_a arro_ar antea_er pa_aso pe_izcar bote_a a_untamiento ra_ajo ensaladi_a in_ección ventani_a _eso fa_o hebi_a horni_o

Lenguaje  

Remedial de Lenguaje

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you