Kenavenster april 2014

Page 1

GRATIS TIJDSCHRIFT VAN KENA VZW I VOOR EN DOOR MONITOREN MET KENANIEUWS EN KAMPIDEEËN VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS I 18DE JAARGANG NR. 2 I ERKENNINGSNUMMER P708156

België-Belgique P.B. – PP 2550 Kontich BC 30280

Kenavenster APRIL 2014

8 & 20 | De kampchefs en het bestuur: een mooi overzicht

12 | Annelies en Kathleen vergelijken: KSA VS Kena Een goede jeugdleidster steelt met haar ogen van andere leiders en verenigingen.


REDACTIONEEL De bloempotten barsten open met een knal ‌

Gelukkig nieuwjaar! Weeral? Voor de Romeinen startte het jaar immers op 1 maart. Geen onlogische keuze als je ziet dat ook de natuur enkele weken geleden een vliegende start nam. Ook voor Kena zou dit de start van een nieuw werkjaar kunnen zijn. Een nieuwe lichting animatoren staat immers klaar om ook de volgende zomers voor fantastische kampen in Heuvelsven te zorgen. We hadden meer dan 50 cursisten op paaskamp. En dat op eigen kracht nu de samenwerking met speelweken Borsbeek voorlopig afgelopen is. Een fantastisch resultaat! Naar aanloop van de paasvakantie en de zomer draaien verschillende werkgroepen op volle toeren. Van ontwaken uit een winterslaap kunnen we niet meer echt

spreken. Die hebben we sinds de uitvinding van voedingssupplementen bijna niet meer nodig. Of toch? Naast een nieuw zangboekje zijn er ook nieuwe Kena-truien. De cursussen werden nog eens tegen het licht gehouden en het bestuur werd vernieuwd en herverdeelde de werkgroepen. De werkgroep publicaties is nu in de goede handen van Julie Van Dooren. Na enkele jaren met veel plezier Kenavensters maken en verspreiden met een vaste ploeg, is het opnieuw tijd voor een verjonging en vernieuwing van de redactie. Tijd om even terug te blikken op drie maanden timmeren aan onze geliefde vzw. Veel leesplezier! ‌ En de blaadjes krijgen bomen

DE REDACTIE PUBLICATIES@KENA.BE


INHOUD

04 | Woordje van de voorzitter

We zijn allemaal spelden in een hooiberg. Maar wat betekent die hooiberg precies voor ons? .................................................................

06 | Het Bestuur

Elke organisatie draait op een bestuur. De onze werd de afgelopen weken weer eens stevig door de mixer gehaald. Maar wie zit er in dat bestuur en wie doet wat? .................................................................

10 | Het domein spreekt

16 | De magie van vrije tijd

Elke keer we in Heuvelsven aankomen, zien we ons domein veranderen. Continu wordt er hier en daar verbouwd om het domein piekfijn in orde te brengen. .................................................................

Kinderen op kamp hebben niets anders nodig dan hun rijke fantasie om zichzelf en hun vrienden te animeren. Hans blikt met enige nostalgie terug op het herfstkamp. .................................................................

12 - 15 | Interview

24 - 25 | Columns

Tijdens het schooljaar steken Kathleen en Annelies ontzettend veel tijd in de KSA, maar in de zomer is Kena aan de beurt. Hoe combineren zij twee engagementen die veel tijd vragen?

De rollen keren om. Julie neemt de hele lay-out in handen, terwijl Hans zich bij Ellen voegt als spraakmakende columnschrijver. Voor de traditie-liefhebbers onder ons: deze editie zijn zowel Julie als Ellen nog present!

Kenavenster COLOFON REALISATIE & REDACTIE

HOE ONS BEREIKEN?

Julie Van Dooren

JVC HEUVELSVEN

Veerle Van brabant

Heuvelsven 1

Hans Jacobs

3650 Dilsen-Stokkem

publicaties@kena.be

info@kena.be Telefoon: 089/36 45 31

Kenavenster verschijnt driemaandelijks. Verantwoordelijke uitgever is Hans Jacobs, Reynaertstraat 4, 2547 Lint Tel. 0473 52 63 44 Afgiftekantoor: Kontich

Online www.kena.be

VRIJE BIJDRAGEN

Facebook: /kenakamp

Annelies J., Margot VH., Ellen VH.,

De volledige inhoud © 2013 door Kena vzw tenzij anders vermeld in de specifieke

Jeroen H., Maxime P., Leo J., Kathleen J., Bijdragen, reacties en foto’s mogen gemaild worden naar publicaties@kena.be

artikels. Alle rechten voorbehouden.


voorzitter@kena.be

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

DE SPELD IN DE HOOIBERG De speld in de hooiberg was heel trots op zichzelf en zei tegen iedereen die het wilde horen, ik ben die speld in de hooiberg waar iedereen het altijd over heeft. Op een dag had de hooiberg genoeg van die eeuwige opschepperij. De speld was wel belangrijk, maar dat gold ook voor de hooiberg. Dus besloot de hooiberg om er vandoor te gaan en de speld in zijn sop gaar te laten koken. Arme speld, hij was geen speld in een hooiberg meer, maar gewoon een doodordinaire speld, zoals er zoveel waren. Onlangs werd op het werk een project afgerond waarbij 12 medewerkers betrokken waren van verschillende diensten en departementen. Na afloop van dit project werd, anoniem, aan elk individueel teamlid gevraagd om een procentuele inschatting te maken van zijn of haar bijdrage aan het uiteindelijke resultaat van het project. Na alle antwoorden te hebben opgeteld was de som … 340%. Enerzijds is deze overschatting van onze persoonlijke concrete invloed op het totaal, op de werkelijkheid een algemeen gegeven. Iedereen redeneert, handelt vanuit zijn eigen

perspectief, leefwereld, waardoor je ook elke realisatie die je zelf hebt gedaan voor 100% meetelt en de realisatie van andere enkel kan beoordelen vanuit uw gezichtspunt. Uiteraard is dit geen probleem, maar een bewustzijn ontwikkelen van dit uitgangspunt kan voor meer begrip en samenhorigheid leiden. Anderzijds ben ik er ook van overtuigd dat door onze onlosmakelijke verbondenheid met alles wat is, anderen altijd door alles wat het individu doet, worden beïnvloed. Dit betekent namelijk ook dat zelfs als ik geen enkel resultaat zie van wat ik doe, ik door mijn verbinding met alles wat is en dus met alles en iedereen, altijd anderen zal beïnvloeden. Hierdoor is het in wezen misschien wel mogelijk dat de som ook werkelijk meer dan 100% is en waardoor 1+1 echt 3 wordt …. Ik onderschat geenszins de inzet van alle betrokkenen binnen Kena en reken erop dat wij met het vernieuwde bestuur (waarover verder in het kenavenster meer) de ingeslagen weg verder gaan. Graag wens ik dan ook de individuele speldjes in de hooiberg alle succes toe te wensen. Het kan echter geen kwaad te beseffen dat je veel in je leven aan de hooiberg te danken hebt.

Jeroen 4

I

www . kena . be


Het nieuwe bestuur

wie doet wat?

Voorzitter: Jeroen Hendrickx

Materiaal: Geert Van de Laar

voorzitter@kena.be

materiaal@kena.be

Secretaris: Maxime Penen

Promo: Eline Mortelmans

secretariaat@kena.be Financiën: Margot Van Haegenborgh

financien@kena.be Initiatieven & Vrijwilligersbeleid: Liselotte Tersago

initiatieven@kena.be Kadervorming: Eline Vollens

kadervorming@kena.be

promo@kena.be Publicaties: Julie Van Dooren

publicaties@kena.be

NIE

Zingeving: Veerle Van brabant

UW

zingeving@kena.be Internationale samenwerkingen: Veerle Van brabant

internationaal@kena.be

Kampleiders: Hans Jacobs

kampleiders@kena.be

WIST-JE-DAT...? … Eline Vollens hoopt dat we ze hebben opgenomen in het nieuwe Kenabestuur. … Dit natuurlijk niet waar is. … We heel goed kunnen doen alsof. … Bart G. en Stijn na het vitaminenweekend naar Heuvelsven kwamen voor een korte, maar krachtige algemene vergadering. … Dit Bart zijn eerste algemene vergadering in al de jaren was. … Hij er heel trots op was. … In het bestuur zitten een heel engagement is. … Het een slecht idee is (voor in het slechte ideeënboek) om het aantal Kenadagen, avonden en vergaderingen per jaar op te tellen. … Het een grote paascursus was met meer dan 30 animatoren,10 uitdiepers en 8 hoofdanimatoren. … Deze cursusten enkel uit onze eigen werking komen.

5


BESTUURLIJK

“Het bestuur draagt de organisatie. Eind december sloten Kena en de Vlaamse overheid de subsidieovereenkomst voor de periode 2014-2017 af. In die overeenkomst staat, op basis van onze nieuwe beleidsnota, uitgeschreven waar Kena zich tegenover de Vlaamse overheid toe verbindt. In ruil krijgen we een jaarlijkse subsidie. Voor de komende vier jaar is die vastgesteld op 100.000 euro per jaar. Een mooi bedrag waar we de Vlaamse overheid dankbaar voor zijn. Met name ons voortdurende engagement om aan inclusief jeugdwerk te doen, een steeds kleiner wordende niche in het Vlaamse jeugdwerkland, wordt gesmaakt. Het is veel makkelijker om slechts bepaalde groepen aan te spreken. Inclusief jeugdwerk, jeugdwerk voor iedereen, stelt ons echter voor heel specifieke uitdagingen qua bestaffing, begeleiding en vorming. In een eerste strategische doelstelling handhaaft Kena haar visie om inclusief jeugdwerk met aandacht voor de sociale mix op onze kampen te handhaven. Hieronder vallen onder meer onze samenwerking met het Steunpunt Vakantieparticipatie, onze belofte om de inschrijvingsprijzen democratisch te houden en de partnerships die we al zijn aangegaan en nog plannen aan te gaan met grote bedrijven en instellingen. De tweede strategische doelstelling in de nieuwe subsidieovereenkomst handelt over ons activiteitenaanbod. Naast de organisatie van onze kampen en het jaarlijkse Kenafeest, engageren we ons ook om korte, projectmatige activiteiten aan te bieden in de toekomst, bijvoorbeeld rond een bepaald thema.

Gezien ons hoogstaand vormingsaanbod, verdient ook dat aandacht in de subsidieovereenkomst. In de derde strategische doelstelling verbinden we ons o.m. tot het jaarlijks organiseren van de cursus animator, tweejaarlijks de cursus hoofdanimator en minstens één maal in de beleidsperiode de cursus instructeur in het jeugdwerk. Nieuw is onze ambitie om korte, thematische vormingen te organiseren. Zo kunnen we denken aan bijvoorbeeld een korte, aanvullende workshop rond kampvuurspelletjes, rond spreken voor een groep, omgaan met kinderen, EHBO of muzische vorming. Deze vormingen zouden dan ‘aanvullend’ werken aan de basiscursussen. Ook willen we onze expertise meer delen met de buitenwereld. We engageren ons om ook vormingen aan te bieden aan externe organisaties, vooral rond onze sterktes: bv. kampvuuravonden, pleinspelen, etc.

We engageren ons om ook vormingen aan te bieden aan externe organisaties, vooral rond onze sterktes: bv. kampvuuravonden, pleinspelen, etc. We zetten ook alles in het werk om het deelnemersaantal van onze kampen verder op te drijven. Website, digitale communicatie, deftig promotiemateriaal en samenwerkingen met bedrijven: het zijn allemaal werven die verder uitgebouwd moeten worden. Ook willen we ons secretariaat en ons kampmateriaal blijvend up-todate houden. Voor een vrijwilligersorganisatie als Kena, is de werklast niet min. Overheid zowel als ouders en deelnemers verwachten steeds meer een professioneel werkende organisatie. Soms is dat ‘jongleren’ om alles gedaan te krijgen. Maar de appreciatie voor onze kampen, onze vormingen, voor onze werking: die maakt alles goed.

Max 6

I

www . kena . be


De kampen mogen de bloemen zijn. Ai. Hoe cliché!” De verkiezing van een nieuw bestuur is een feit. Koen, Hilde en Peter maakten plaats voor Julie Van Dooren en Eline Vollens. Daarmee is het evenwicht mannen-vrouwen weer tijdelijk om zeep. Het bestuur bestaat uit tien personen die evenveel werkgroepen in goede banen leiden. Wat doet een bestuur? Een bestuur zorgt ervoor dat een vzw kan bestaan. Het bestuur hakt interne knopen door als er beslissingen genomen moeten worden, maar verzorgt ook de noodzakelijke communicatie met de overheid (in functie van de noodzakelijke subsidies). Enkele jaren gelden (2009) beslisten we om verschillende werkgroepen op te richten zodat we de taken konden verdelen. Vzw’s schieten niet vanzelf uit de grond. In het bestuur zitten is een, soms zeer, intensief engagement dat het mogelijk maakt dat we allen af en toe kunnen thuiskomen in Heuvelsven. Het bestuur komt één keer per maand bijeen. Daarnaast vergadert elke werkgroep zo vaak als nodig. Op het bestuur wordt alles samengelegd. Het is immers het bestuur die de verantwoordelijkheid heeft en de beslissingen die in de verschillende werkgroepen genomen zijn moet goedkeuren. Hoe bepaalt een werkgroep wat hij moet doen? Je hebt als werkgroep twee soorten doelen. Allereerst sluit Kena om de vijf jaren een contract af met de Vlaamse Overheid. Daarin engageren we ons om bepaalde doelen te halen. In grote lijnen gaat het om het bereiken van meer deelnemers (met aandacht voor sociaal zwakkere jongeren en indicatorleerlingen) en het uitbouwen van ons aanbod wat vorming betreft (ook het geven van vorming aan andere organisaties).

De overheid subsidieert onze werking om onze missie en visie waar te maken én deze doelstellingen te realiseren over een beleidsperiode die in 2017 afloopt.Daarbij zijn er natuurlijk ook binnen de eigen werking noden. Zo willen we meer inzetten op ons vrijwilligersbeleid. Een vrijwillig engagement moet plezant blijven. Je steekt er veel energie in, maar haalt er ook tonnen energie uit. Hoe houden we beiden in evenwicht? Wie zit er in een werkgroep? De verantwoordelijke van elke werkgroep is vrij om vanuit de ledenvergaderingen, vanuit de monitoren of ook van buiten de werking zijn werkgroep samen te stellen. Ondanks verschillende oproepen merken we dat de werkgroepen vooral gevuld zitten met bestuursleden. Dat is heel erg gezellig en knus. Maar volgens ons kan het nog gezelliger. Het zou voor alle verantwoordelijken heel fijn zijn om een duwtje in de rug te krijgen van ons aanstormend talent (hoofdanimatoren, leden die nu nog niet in een werkgroep zitten). Je kan jezelf ook engageren voor één project doorheen het jaar om of om een klein onderdeel van een werkgroep voor jouw rekening te nemen. Benieuwd welke werkgroep bij jou zou passen? Overloop het overzicht, kies, contacteer en win!

Hans 7


Ons bestuur Julie Van Dooren

W

NIEU

Veerle Van Brabant

Liselotte Tersago Zingeving Internationaal

Publicaties

“Hans heeft de afgelopen jaren een leuke, frisse stijl ontworpen voor Kena (kenavenster, zangboekje, spelbundels). Ik hoop deze verder uit te werken binnen de details van Kena en daarnaast te blijven experimenteren met ons Kenavenster.”

“Kena biedt een betekenisvolle ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren. Met de (nieuwe) werkgroep Zingeving willen we onze kampleiding vitamientjes geven om onze kampen vorm te geven op spiritueel niveau.”

Initiatieven & Vrijwilligersbeleid

Eline Mortelmans

Het jaarlijks kenafeest en de kenacafés hebben al jaren veel succes. Natuurlijk wil ik hier dan ook verder op inzetten. Daarnaast wil ik bekijken welke initiatieven op vlak van vorming of samenkomst zullen aanspreken voor onze monitoren. Naast onze actieve leden hebben we ook de groep oudleden. Ook voor deze groep zou ik een activiteit willen organiseren of zien hoe ze opnieuw binnen de huidige werking ingezet kunnen worden.

Promo “Ik zou graag dankzij bepaalde promoacties verwezenlijken dat binnen 2 à 3 jaar onze kampen echt (of toch bijna) „volzet” zouden zijn. Met andere woorden: een stijging van onze deelnemers met ongeveer 20%, dat lijkt me een mooi en uitdagend doel!”

8

Eline Vollens

W

NIEU

Kadervorming

“Ik zou graag de werkgroep kadervorming optimaliseren zodat het voorbereiden van de paascursus zo vlot verloopt als ons vlot op de vijver.”

I

www . kena . be


Hans Jacobs

Maxime Penen

Kampleiders

Secretaris

“Vzw’s groeien niet aan de bomen. Die worden door mensen gecreëerd en gedragen. Ik hoop dat ik kampleiders voldoende kan samen brengen om formeel en informeel te praten over hoe we onze kampen willen aanpakken. Dit lijkt logisch, maar ik zie er, omdat het gaat om een grote groep geëngageerde mensen, toch een hele uitdaging in.”

Margot Van Haegenborgh

Jeroen Hendrickx

Voorzitter “Ik hoop dat we er in mogen slagen dat al onze vrijwilligers veel genoegen en vreugde mogen ervaren dankzij hun engagementen binnen Kena en dat wij onze inclusieve werking verder kunnen laten groeien waardoor het waardevolle project van Kena voor vele een bron van inspiratie mag zijn.”

Noot van de redactie ‘Ik heb een deadline op 25 mei. Ondertussen doe ik het noodzakelijke. Nadien doe ik het al het nodige! Beware!’

Geert Van de Laar

Financiën

Materiaal

“Eerst en vooral hoop ik de werkgroep financiën wat onder de knie te krijgen.

Noot van de redactie ‘Ik ben in staking tot de nieuwe Kenatruien er ook in mijn maat zijn.’

Verder zijn mijn doelen: onze centjes goed beheren en aan werkgroepen een duidelijk beeld geven van wat ze nog mogen uitgeven.”

9


Het domein spreekt... Wie ooit een eigen woning verwierf, weet dat nieuwbouw altijd goedkoper is dan een renovatie. Het probleem voor nieuwbouw is dat je meteen het hele budget (of een belangrijk deel ervan) moet neertellen om in aanvaardbare omstandigheden je intrek te kunnen nemen in je nieuwe huis. Voor arme mensen is nieuwbouw dus zelden of nooit een optie omdat ze onvoldoende beschikbaar kapitaal hebben. Heel wat renovaties gebeuren terwijl de eigenaars al in het pand wonen. Zo sparen ze de kost uit om elders te moeten huren. Uitgaven kunnen gespreid worden in de tijd, afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Zelf de handen uit de mouwen steken, bespaart erg veel op de arbeidskost. De werken worden gepland in volgorde van wat het eerst moet gebeuren. Zo zal niemand met gezond verstand een nieuwe keuken bouwen onder een lekkend dak, of een nieuwe badkamer installeren zonder vernieuwde toevoer- en afvoerleidingen. Alle mensen die ooit een renovatie hebben uitgevoerd, zullen ook getuigen dat heel wat planning gedwarsboomd wordt door onverwachte euvels die pas ontdekt worden na voorbereidende afbraakwerken. Wat eerst gepland werd, moet dan vooruitgeschoven worden om het probleem eerst op te lossen. Gevolg: onvoorziene kosten en de hele financiële planning die herbekeken moet worden. Jullie voelen mij al afkomen: In Heuvelsven is het niet anders …

10

Heuvelsven is een renovatieproject tot de 10de macht. Met minder dan bescheiden middelen moeten we ‘onze thuis’ bewoonbaar houden. Noodzakelijke werken kunnen echter niet eindeloos uitgesteld of vooruitgeschoven worden. Als het brandt, moet je blussen en als het overstroomt, moet je pompen. Zo schreven we in de decembereditie van Kenavenster dat onze keuken versleten en uitgeleefd is. Niets ondernemen komt neer op het spelen van Russische roulette. We mogen er niet aan denken wat het zou betekenen om de zomer zonder keuken te moeten doorkomen. Zoals ik in mijn inleiding schreef, moeten we ook ons gezond verstand gebruiken en gericht te werken. We moeten extra kosten tot een minimum beperken.

I

www . kena . be


HET DOMEIN

Wie met Pasen een weekje Heuvelsven boekt, zal met eigen ogen zien dat we alweer stappen in de goede richting aan het zetten zijn. Wat op het eerste gezicht niets met de keuken te maken heeft, is ons terras voor de eetzaal. Niets is minder waar. Aangezien de geldende regelgeving voor grootkeukens geen zichtbare leidingen op muren toelaat, moeten we alle toevoerleidingen vernieuwen. Het gaat over gas, elektriciteit, water en centrale verwarming. Om dit technisch tot een goed eind te brengen, moeten een aantal leidingen via de kelder onder het terras omgeleid worden. Al jaren zijn daar lekken die voor een vocht- en betonrotprobleem zorgden. We moesten daarom o.a. een elektriciteitskas met plastiek beschermen om kortsluiting te voorkomen. Dat probleem zou nu opgelost moeten zijn. Jullie kunnen vanaf nu, voor en na de maaltijden, pauzeren op een spiksplinternieuw terras. Daar zorgde onze aannemer voor. Kwestie van te besparen doen we het deel voor de kantoor-en vergaderruimte zelf… Daar is immers geen kelder onder. Onze Lieve Vrouw van Heuvelsven heeft zich er ook eventjes mee gemoeid. Uit de lucht viel een mooie en kwaliteitsvolle terrastegel aan € 12,50 (+6% BTW) per m2. Een prikje. We kunnen er nu ook meteen werk van maken om de afvoer en watertoevoer van de kamers boven aan te sluiten. Ook via de kelder onder het

vernieuwde terras. Maar daarvoor moeten wee eerst breken en kappen in de keuken en kan de gemaakte opening ook dienen voor de nieuwe toevoerleidingen voor de keuken. En daarmee is de cirkel rond, want om de keuken was het te doen. We hopen met een bedelbrief extra middelen te bekomen om het kookgedeelte tegen de zomer voldoende in orde te krijgen. Kers op de taart, deze lente, wordt de aansluiting van de voorkant van het hoofdgebouw op afvoerbuizen naar het riool in de straat. Daarvoor graven we een laatste (!?) keer van bij de buur tot aan de plek waar later het vuile water, van de rest van het hoofdgebouw, opgepompt moet worden. Lengte: rond de 100 meter. We voorzien ook een septische put voor het toilet aan de trap van de eetzaal naar boven. Ondertussen lopen de andere dossiers natuurlijk niet weg … In juni laten we jullie weten hoe het verlopen is. Een schietgebedje is, gezien de omstandigheden, wel om zijn plaats: Onze Lieve Vrouw van Heuvelsven. Bid voor ons!

Leo 11


INTERVIEW, door Julie

Annelies en Kathleen vergelijken Kena VS KSA

Annelies Jacobs (23) gaat al jaren mee met Kena. Na enkele jaren de sfeer in Heuvelsven te hebben opgesnoven, overtuigde Annelies ook haar zus, Kathleen (21), ervan mee te gaan op kamp. Beide zijn ondertussen al enkele jaren adjunct en vaste waarden in de organisatie. Buiten Kena zijn de twee ook heel erg actief in de KSA van Mortsel. Tijd om eens bij hen te horen hoe je dat combineert!

WAT is VOlGens JOU De CHARMe VAn KenA?

WAAR ZiT HeT GROOTsTe VeRsCHil MeT KsA?

KATHleen – ‘Volgens mij is Heuvelsven de charme van Kena. Doordat de kampen steeds op dezelfde plaats doorgaan, ken je het terrein van binnen en van buiten. Het is altijd leuk om terug in Heuvelsven te komen en toch altijd jammer om weer te moeten vertrekken. Uiteraard zijn het ook gewoon de activiteiten die Kena aanbiedt die je op andere kampen niet meer terugvindt; zingen rond het kampvuur, volksdansen, avondstilte…’

KATHleen – ‘KSA en Kena zijn moeilijk te vergelijken. Bij KSA kom je wekelijks samen om je leden een toffe middag te bezorgen, terwijl Kena enkel plaatsvindt in de zomer.’

Annelies – ‘De combinatie van sport, spel en waarden die ik onderschrijf. Als jongere vond ik het geweldig om telkens betere resultaten op mijn atletiekkaart te hebben. De bosspelen, het domein en de bontering vond ik geweldig. Doorheen de jaren ben ik steeds andere dingen belangrijk gaan vinden. De structuur, de normen en waarden die we meedragen, de zorg die er aan het domein wordt besteed, de combinatie werken – spelen, de avondstilte…’ ‘Ik vind het bewonderenswaardig hoe Kena omgaat met het inclusief werken. De dagstructuur, het domein en de activiteiten maken het mogelijk dat jongeren met heel verschillende achtergronden samen een groep vormen en functioneren op kamp. Het is dankzij Kena dat ik pedagogische wetenschappen (orthopedagogiek) ben gaan studeren. Ik geniet ervan om te zien hoe al deze verschillende jongeren samen spelen. Het doet er dan niet meer toe wie wat studeert, waar iemand woont, hoeveel geld ze hebben en wat ze hebben uitgespookt…’

12

Annelies – ‘Je kent je leden steeds beter waardoor je de spelen die je speelt kan aanpassen aan je groep. De meeste leden blijven ook lange tijd in KSA en nemen broers en zussen mee. Op die manier krijg je een band met je leden.’ KATHleen – ‘Bij KSA is het kamp het hoogtepunt van het hele jaar dat je met je leden hebt doorgebracht. Je gaat wel steeds naar een andere locatie, een andere indeling van de slaapplaatsen, keuken, badplaats… In het begin voelt dat minder vertrouwd dan op een Kena-kamp, maar wanneer alles opgesteld is, komt dat wel.’ Annelies – ‘Op KSA-kamp moet je het doen met wat je hebt, namelijk een wei, een bos en een tent. Op een Kena-kamp heb je meer mogelijkheden dankzij het domein, het materiaal en de gebouwen. Ook de leidingploeg is anders. Als leidingploeg ga je samen aan de slag en bouw je dingen op. Je moet goed samenwerken om op kamp van een lege wei een echt KSA-dorp te maken. Doorheen het jaar heb je ook een nauwe samenwerking op alle extra activiteiten, bijvoorbeeld dropping, eetavond, BBQ… De leidingploeg vormt een vriendengroep die ook daarbuiten vaak samen dingen doet. Bij Kena heb je veel verschillende ‘leidingploegen’ (per kamp), die elk hun eigen aanpak hebben.’

I

www . kena . be


‘Het is altijd leuk om terug in Heuvelsven te komen en toch altijd jammer om weer te moeten vertrekken.’ - Kathleen

GeBRUiK Je sOMs iDeeen VAn KenA BiJ KsA? Annelies – ‘Een goede jeugdleidster steelt met haar ogen van andere leiders en verenigingen om de eigen verenigingen zo optimaal mogelijk te maken! Ik heb mijn animatorcursus gedaan bij Kena toen ik nog lid was bij KSA. Pas twee jaar later, toen ik inmiddels ook al hoofdanimator was, ben ik leiding geworden bij KSA. Dit maakt dat ik intussen als leidster al héél veel geleerd had bij Kena. Kena heeft me gevormd als leidster en dit maakte dat ik een sterke leiding was binnen de leidingploeg van KSA. Ik heb mijn manier van leiding geven bij Kena voortgezet binnen KSA.’ ‘Elk jaar opnieuw, wanneer er nieuwe leiding bijkomt bij KSA, probeer ik hen de basisbeginselen van de animatorcursus van Kena bij te brengen. Dit zijn heel eenvoudige dingen zoals RE-DORE, inkleding van een bosspel, EHBDM, veiligheid, toespreken van een grote groep, originele pleinspelen… Ik merk dat dit binnen de leidingscursus van KSA allemaal veel minder aan bod komt. Opnieuw omgekeerd, omdat je bij KSA elke zaterdag opnieuw er als leiding staat, leer je heel veel bij op korte tijd als leiding, zowel qua omgang met kinderen, met groepen als qua spelletjes, activiteiten… Dit komt mijn leiding geven bij Kena dan ook ten goede.‘ KATHleen – ‘Alle goede ideeën die je ergens anders hebt gekregen, moet je uiteraard op andere kampen gebruiken. Dat maakt je tot goede leiding. Ik gebruik wel eens dingen van Kena in de KSA. Avondstilte of een rustige dag afsluiter kennen ze bij ons niet. De jongere groepen waar ik leiding van ben, laat ik na een spel wel nog even rond het kampvuur zitten. Dan lezen we een verhaaltje voor en nadien moeten ze stil gaan slapen.‘ Annelies – ‘Drie jaar geleden heb ik samen met Kathleen en een aantal enthousiaste medeleiders de ‘leidingsavond’ opnieuw ingevoerd. Dit is eigenlijk een bontering maar dan vorm gegeven binnen een KSAkamp. De leiding doet enkele sketches en leert nieuwe liedjes aan. Dit werd enthousiast onthaalt door de leden! Sindsdien gebeurt dit elk kamp één keer. Omgekeerd heb ik twee jaar geleden samen met Peter en Ward een echte Expeditie Robinson als themadag gedaan. De deelnemers moesten putten graven met een grondboor, vuur maken, sjorren, koken op open vuur…’

13


KsA is neT Als KenA een KATHOlieKe ORGAnisATie. is DiT OP DeZelFDe MAnieR ZiCHTBAAR Binnen De WeRKinG? KATHleen – ‘Neen, zeker en vast niet. KSA draagt inderdaad de K van Katholiek mee, maar dat merk je niet in de jeugdbeweging. We geven wel normen en waarden aan onze leden mee die zeker en vast een katholieke achtergrond hebben, maar echt katholieke momenten zijn in de loop van de jaren stilaan verdwenen. Sommige andere KSA’s hebben nog wel bezinnigsmomenten op kamp, dus dat is niet overal verloren gegaan. Wij zingen wel, net zoals bij Kena, nog een liedje voor en na het eten. Maar vergeleken met Kena is dat dus niet veel.’ Annelies – ‘Dat liedje voor het eten is ook geen katholiek gebedje meer. KSA zou moeten staan voor katholieke organisatie, maar in de praktijk is dat voor KSA Mortsel niet het geval. We vinden samen spelen, samen zingen, in groep samenwerken, elkaar helpen, respect voor elkaar en de natuur… belangrijk en trachten dit ook aan onze leden door te geven. Het katholieke is daar steeds minder en minder in aan bod gekomen.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat kinderen, jongeren en leiding héél veel leren in een jeugdvereniging. En dan heb ik het niet over sjorren of hoe je vuur moet maken.’ - Annelies DenK Je DAT Die KATHOlieKe WAARDe een MeeRWAARDe GeVen AAn ORGAnisATies? KATHleen – ‘Ik denk dat dat afhankelijk is van je organisatie. Als je het katholieke in je naam meedraagt, dan mag dit zeker op een bepaalde manier geuit worden in je werking. Een korte bezinning aan het einde van je kamp of een moment in de dag waarop je even rustig tot jezelf kan komen… Dat moet zeker kunnen!’

14

I

www . kena . be


ZOWEL KENA ALS KSA VRAGEN WAT VAN JE TIJD. HOE STEL JIJ JE PRIORITEITEN OP TUSSEN DE TWEE? Annelies – ‘Voor mij persoonlijk zijn de waarden op zich belangrijk. In elke godsdienst staan min of meer dezelfde waarden centraal en in onze maatschappij krijgt dat vorm doorheen het christendom omdat dit de godsdienst is hier. Dat geeft ons kader en handvaten om stil te staan bij deze waarden en ze ook verder uit te dragen en door te geven aan de anderen. Ik vind deze waarden dus zeker een meerwaarde en dat mag niet verloren gaan. Zowel binnen KSA Mortsel als binnen Kena. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen, jongeren en leiding héél veel leren in een jeugdvereniging. En dan heb ik het niet over sjorren of hoe je vuur moet maken.’

Kathleen – ‘Ksa is een jeugdbeweging waar je elke zaterdag met een nieuw spel moet afkomen. Elke week moeten we samenkomen om de vergadering voor te bereiden. Daar kruipt dus inderdaad al redelijk veel tijd in. Daarbovenop komt een maandelijkse vergadering met de hele leidingploeg en zijn er nog acties om geld in te zamelen voor de kas. Ik ben bovendien één van de twee hoofdverantwoordelijken dus gedurende het jaar ben ik heel veel met KSA bezig. Maar als ik me engageer voor een Kenakamp, dan sta ik er ook voor de volle procent. Die periode doe ik dan ook niets voor KSA en ben ik volledig gericht op het Kena-kamp.’ Annelies – ‘Toen ik lid en leiding was bij KSA Mortsel, heb ik altijd getracht de kerk in het midden te houden. Leiding geven en in het bijzonder hoofdleiding zijn van KSA Mortsel vraagt heel veel tijd. Omdat je in een leidingploeg zit, is het ook belangrijk voor de anderen dat iedereen zich voor de volle 100% geeft. Als er echter belangrijke Kena-activiteiten waren, probeerde ik altijd iets te regelen zodat ik erbij kon zijn. Ik heb me wel steeds voorgenomen om me meer in te zetten voor Kena wanneer ik gestopt ben met KSA. Zowel Kena als KSA liggen me nauw aan het hart, maar hoewel ik gestopt ben met KSA ben ik daar nog vaak en zal ik, waar nodig, helpen als oudleiding!

ZOU JE GRAAG MEER VERANTWOORDELIJKHEID BINNEN KENA OPNEMEN? Kathleen - “Zolang ik in KSA zit, blijft mijn engagement bij Kena beperkt. Maar stop ik met KSA, dan zal ik veel meer tijd hebben en kan ik uiteraard ook meer tijd in Kena steken.” Annelies – ‘Ik vind het belangrijk dat als ik iets doe, ik het ook goed kan doen. Deze zomer zal ik voor de eerste keer kampchef zijn omdat ik nu gestopt ben met KSA. Ik zal me hier de volle 100% voor inzetten! Misschien zal ik op termijn meer verantwoordelijkheden opnemen, maar eerst ga ik ervoor zorgen dat ik afstudeer dit schooljaar en werk vind.’

15


DE MAGIE VAN VRIJE TIJD amp�...

Het�vorige�herfstk

Terwijl er in het centrumgebouw volksdansmuziek klinkt, wordt er op de zolder weerwolfje gespeeld. Een van de deelnemers is het spel aan het begeleiden. Er zal een prettige chaos heersen. Dat zie je van ver aankomen. Er zal geen duidelijke winnaar zijn, maar na afloop roepen ze allemaal om nog een spel. In de verte schijnen er zaklampen. Ik had gezegd dat er een kampvuur gemaakt kan worden, maar dat ze zelf voor sprokkelhout moeten gaan zoeken omdat er niets meer ligt. Snel wordt er een oproep gelanceerd. Pas als ze met voldoende zijn om deze spannende queeste aan te vatten durven ze vertrekken.

Pas als ze met voldoende zijn om deze spannende queeste aan te vatten durven ze vertrekken. Een gemengde groep acht-, maar ook twaalfjarigen vertrekken onder begeleiding van het grootste meisje van de groep naar een donker bos. De kleinste jongen heeft haar hand vast. ‘Heeft iedereen een zaklamp bij?’, roept ze nog, als een echte monitrice. Ze is elf. De volksdans stopt. ‘Mag ik op uw gitaar spelen?’ Vijf minuten later klinken er liedjes in het centrumgebouw. Fien is mee aan het zingen en het klinkt goed. Echt goed! Het reisgezelschap dat ondertussen sprokkelhout gevonden heeft is terug. ‘Jullie mogen het vuur aansteken als het voorbereid is.’, zeg ik. Beter dan in de zomer verschijnt er in een mum van tijd een houten piramide. Papier en kleine droge takjes onderaan. Iets dikker takken maken de piramide af. ‘Ik wist wel dat ik het

16

I

www . kena . be


leuk zou vinden, maar niet dat ik alles leuk zou

Het hangt af van de groep, het dagprogramma

vinden!’, schreeuwt Marnix spontaan uit. Tof om

en het monitorenteam. Op herfstkamp heb ik

te horen! Ik kan geen glimlach onderdrukken.

vaak het gevoel gehad dat het lukt én dat het

Misschien vindt Marnix de grote spontaniteit,

zo bedoelt is. We zingen ook elke morgen: ‘Een

rust en vertrouwen op kamp tof. Misschien

staat van vrijheid en van vreugd’. Iedereen vindt

is het de unieke band tussen deelnemers en

zijn plaatsje.

monitoren die echt voor de jongeren zelf op

Voor anderen was dat dan weer Olly zoeken,

kamp komen die hem zo aanspreekt. Wat

macramébandjes afmaken of vissen in de

Marnix misschien fantastisch vindt is dat hij

duisternis. F. maakte tot viermaal toe het touw

hier zaken durft die hij voor het kamp nooit

aan het vlot vast. De knoop bleef nooit zitten

voor mogelijk had gehouden. Hij voelt zich in

en tot vier keer toe zag ik zijn laarzen vol

een hechte groep toch veilig in een pikdonker

water lopen. ‘Heb je geen natte sokken?’ ‘Nee’,

bos. De deelnemers zorgen zo goed voor elkaar

antwoordde hij telkens. Of hij had geen sokken

dat de monitoren zelf een soort van vrije tijd

aan of hij had geen zin om zijn spannende

hebben. Ze spelen mee. De kampleider kan mee

avonturen te onderbreken. Eén van de twee.

genieten van het kampvuur en de adjuncten en monitoren hebben samen met de groep een

Ook zo een vrije tijd is spiritueel. In en als groep

moment voor zichzelf. Het lijkt een contradictie,

het beste van jezelf naar boven laten komen.

maar het is echt. Alles gebeurt ongedwongen

Gelukkig dat we dat niet aan de deelnemers

en van verveling is er geen sprake.

moeten uitleggen. Ze doen dat spontaan als wij de mogelijkheid maar aanbieden.

Of hij had geen sokken aan of hij had geen zin om zijn spannende avonturen te onderbreken. Dit is natuurlijk een ideaalbeeld. Ik maakte al

Net voordat we naar de refter trekken, verzamelt de groep rond het kampvuur. In de lichtflakkeringen zie je de stralende gezichtjes. Wat een fantastische activiteit toch die vrije tijd. Ze zijn helemaal klaar voor het bosspel, de tocht door het donker, de tocht naar de refter. Njam njam!

talloze keer het andere uiterste mee. Hoe na vandaag deze vrije tijd overleven?

Hans 17


WIST-JE-DAT...?

KAART-VERBAND

… De samenwerking met speelweken is afgelopen omdat zij hun monitoren laten vormen door de Vlaamse dienst voor speelpleinwerking. … Dit natuurlijk niet zo onlogisch is. … Het zelfs logisch klinkt. … We de volgende jaren wel werk gaan maken van nieuwe samenwerkingsverbanden zowel voor wat onze cursus als onze kampen betreft. … Er de volgende maanden door Eline M. heel wat grotere promo-acties gepland zijn. … De inschrijvingen er nu al goed uiztien. … We gaan voor allemaal goed gevulde zomerkampen dit jaar!

Wat is het verband tussen al deze ancien-Kena�ers? Andreas Delaere, Annelies Jacobs, Bart Gerard, Samyn Benjamin, Dieter jacobs, Eline Hoefkens , Eline Vollens , Eline Mortelmans, Elke Jacobs, Elke Meuleman, Ellen Devriendt, Ellen Van Haegenborgh, Geert Van De Laar, Maud Van Haegenborg, Greet Jacobs, Hilde Vandewal, Hendrickx Jeroen, Jochem Machiels, Joris Van Camp, Julie Van Dooren, Karolien Maes, Kathleen Jacobs, Koen Stinders, Kristin Debruijn, Lars Jacobs, Lars Veelaert, Leen Van Looveren, leo Jacobs, Liesbet Hoorelbeke, Liselotte Tersago, Lore Wyers, Margot Van Haegenborgh, Maxime Penen, Peggy Van Hees, Peter Vandewal, Stijn Vloeberghs, Veerle Van brabant, Wouter Jacobs, Domie Vanhees, Fred Jacobs, Hendrik Stinders, Jasmien Muhammad, Jessie Van Dooren, Karlien Lambrichts, Lise Jacobs, Lotte Wildiers, Lynn Verbruggen, Valentine Hooft, Ward Mortelmans.

18

I

www . kena . be


WIST-JE-DAT...? … Jontahan en Fien volgend jaar de cursus hoofdanimator gaan doen. … Ze beide ook toffe plannen hebben de eerste week van de paasvaantie. … Die plannen voor Jonathan het voorbereiden van het -12-kamp de tweede week van de paasvakantie is. … Jasmien en David de cursus bijna nog eens wilden doen. … De cursus hoofdanimator dan wel heel erg plezant moet zijn. … Saan goed kan aanmoedigen op facebook. … Hij de monitoren met tien reacties bestookte om aan de noodzakelijk acht inschrijvingen te komen. … Julie, Simon, Veerle en Hans ook hun best hebben gedaan. … Er op het paaskamp nieuwe zangboekjes gaan zijn. … Er ook vernieuwde cursussen gaan zijn. … Er een nieuw terras voor de refter zal zijn. … Er een nieuwe oven in de keuken gaat zijn. … Er nieuwe Kena-truien gaan zijn. … Er een nieuw bestuur is. … Dat bestuur hard aan het werken is aan de uitvoering van de nieuwste beleidsnota en de volgende fantastische zomer! … De monitorenverdeling van de kampen rond is. … Monitoren zich konden inschrijven tot 5 april. … Er nu nog enkel ingeschreven kan worden voor kampen waarvoor we nog monitoren zoeken of kampen die heel groot lijken te worden. … Er drie nieuwe kampleiders zijn. … Dit Joris, Annelies en Eline V. … Geert het internationale kamp gaat doen (5de periode). … Veerle de achtste periode doet voor -12 en daarbij het hele domein voor zich heeft!

19


Onze kampchefs Veerle Van Brabant

Karolien Maes

Lore Wyers

“Ik kijk ernaar uit om alle kindjes op mijn kamp zich te laten thuisvoelen en een plek bieden waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn. En natuurlijk ook grappige straffen verzinnen voor de stoute kindjes (hoewel ik denk dat er geen stoute kindjes meekomen met mij).”

“Ik kijk er nu al naar uit om met onze -12-kinderen op het groot domein te vertoeven. Zingen in de vaste kampvuurkring, spelen op ruime sportvelden, veel materiaal voor handen, leuke hoekjes om met hen te verkennen... Zalig!”

“Dit jaar ga ik met een nieuw adjunctenteam op kamp, met Hanne en Laurie. Ik ben benieuwd naar hun frisse ideeën en hoop dat het adjunctenleven hen zal bevallen. Het kan niet snel genoeg zomer zijn.”

Margot Van Haegenborgh

“Ik kijk echt uit naar de zomer! Een zomer zonder Kena, zou geen echte zomer zijn! Ik kijk er naar uit om terug op het domein te zijn, de rust te ervaren en dit te kunnen delen met de jongeren. Ik hoop ze dan ook terug dit jaar een super week te kunnen geven waarbij ze even al hun zorgen kunnen vergeten! Alles geven en volop genieten!

Hilde Vandewal

Annelies Jacobs

Eline Vollens

W

NIEU

Liesbeth Hoorelbeke

W

NIEU “Ik wil deze zomer samen met mijn ploeg zorgen voor een energiek, zonnig, sfeervol en fantasierijk topkamp! Ik kijk al uit naar de momenten waarop heel de groep samen opgaat in een activiteit en je als kampleider glimlacht en hiervan geniet.”

20

“Mijn goede voornemen Noot van de redactie voor mijn eerste kamp als ‘Ik heb straffe plannen kampleider is om mij 200% in voor mijn zomerkamp, te zetten en er samen met de maar kon deze niet deelnemers een knallend kamp meedelen aan de van te maken met hilarische Kenavensterredactie bonteringen, spannende omdat ik het te druk had sportwedstrijden, griezelige met mega hard en lekker bosspelen, vrolijke volksdansen, koken op het paaskamp. Ik bangelijke vrije tijd en nog schreef zelfs een speech zoveel meer! Ik kijk er alvast voor de laatste maaltijd.’ naar uit om kennis te maken met de supercoolebangelijkenthousiaste deelnemers!”

“Ik kijk uit naar het gezellig samen zingen en spelen rond het kampvuur, naar het meeduiken in de fantasiespelen van de kinderen en ook naar de eerste stappen in het leiderschap van onze nieuwe lading animatoren!”

I

www . kena . be


Geert Van de Laar

Wouter Jacobs

Hans Jacobs

Noot van de redactie -

Noot van de redactie ‘Wij zitten vol goede voornemens zoals onze administratie in orde houden, vlot communiceren met Rina en onze monitoren en natuurlijk reageren op oproepen van de Kenavensterredactie.’

“Ik hoop dat mijn adjuncten en ik terug een mooi gebalanceerd kampschema kunnen opstellen met knotsgekke en toffe activiteiten, maar ook met ademruimte. Niet teveel bagage meezeulen en verschillende keren mee gaan zwemmen of mee atletiek doen, zijn de voornemens. Van mijn adjuncten mag ik ook niet meer plots verdwijnen. Dan vertrouw je ze al eens … Weer niet goed.”

Dieter Jacobs

Joris Van Camp

‘Ik ben in staking tot de nieuwe Kenatruien er ook in mijn maat zijn.’

Peter Vandewal

W

NIEU “ik kijk altijd uit naar de bonte ringen. Die zijn superbelangrijk! Een nieuwe, keitoffe ‘atelier’ is ook een doel. Vermits we met een klein groepje zullen zijn (jammer genoeg) is er wat dat betreft dan misschien weer net dat ietsje meer mogelijk.”

Noot van de redactie ‘Wij zitten vol goede voornemens zoals onze administratie in orde houden, vlot communiceren met Rina en onze monitoren en natuurlijk reageren op oproepen van de Kenavensterredactie.’

Noot van de redactie ‘Als nieuwe kampleider zit ik vol goede voornemens zoals onze administratie in orde houden, vlot communiceren met Rina en onze monitoren en natuurlijk reageren op oproepen van de Kenavensterredactie.’

21


Hij moet verder. Hij is opgejaagd. Ziet hij wel nog iets? Een mol wilde de wereld zien. Zijn weide was te klein, zijn vele gangen leken hem nog te beperkt. Hij wilde eruit, hij wilde reizen om te leren. Al te lang had hij, zoals alle andere mollen, zich in zijn weide opgesloten. Nu moest hij uitbreken. Elders is het immers altijd beter.

22

De eerste tijd is hij overgelukkig. Steeds maar nieuwe velden, steeds maar nieuwe weiden ontdekken. Hij geniet van zijn avontuur. Maar hij wordt zo moe. Hij heeft geen tijd om ergens te blijven. Hij moet verder. Hij is opgejaagd. Ziet hij wel nog iets? Heeft hij die nieuwe velden al niet tienmaal doorkruist? Is er nog wel iets nieuws te beleven? Hij heeft al zijn rust verspild. Als een opgejaagde doolaard bezwijkt hij van uitputting. Nooit heeft hij geweten hoeveel op een klein plaatsje te beleven valt.

I

www . kena . be


nder de appelboom

Eens op een nacht dat de lucht geurde van bloesems en de sterren pinkelden, liep de kleine nachtwaker met zijn lantaarn door de weilanden. Daar zag hij plots, precis bij zijn rechtervoet, een klavertjevier. “O”, zei de kleine nachtwaker blij. Hij bukte zich en plukte het. Omdat een klavertjevier geluk brengt, besloot hij de mensen wakker te maken, want het geluk is fijner als je het met anderen deelt. “Jullie moeten opstaan”, riep hij. “Ik heb een klavertjevier gevonden!” Toen kwamen de mensen naar hem toe: de bloemenvrouw, de dichter, de draaiorgelman, het meisje dat ballonnen verkoopt en de boer. Ze gingen voor hun huizen op het geluk zitten wachten. Zou het van links of van rechts komen? Of misschien wel van boven? Ze lieten hun ogen dwalen en legden hun oor te luister in de nacht. Aan de bosrand speelden de reeën en moeder vos was met haar kinderen aan het ravotten. Vlak in de buurt sjirpte een krekel en de zachte nachtwind plukte bloesems van de bomen en liet ze speels over de daken dwarrelen. Er wandelden vijftien muisjes door de dorpsstraat, het ene telkens een beetje kleiner dan het andere.

De maan spiegelde zich in de vijver. Dat zag er zo leuk uit dat de kikkers er een kring om heen vormden en een kikkerlied zongen. Het beekje murmelde. In de oude kastanje zaten uilen en hun lichtende ogen keken dromerig de nacht in. De mensen waren heel stil. Ze keken naar de hazen die haasje-over speelden en hoorden de klokjesbloem bengelen. “Wanneer komt nu eigenlijk het geluk?”, vroeg plotseling het meisje dat de ballonnen verkoopt. “Ssst!”, antwoordde de kleine nachtwaker en legde de vinger op de mond. “Het is er al lang. De hele nacht is vol geluk. Voelen jullie het niet?”

“Jullie moeten opstaan”, riep hij. “Ik heb een klavertjevier gevonden!”

23


Engagement Deze column wil ik graag wijden aan een groot, maar toch eenvoudig woord waar veel mensen vaak voor terugdeinzen: engagement. Mensen zijn buiten hun werk of studie niet graag gebonden aan andere verplichtingen. We willen ons zoveel mogelijk amuseren, maar vergaderen en wekelijks of maandelijks samenkomen is er voor velen vaak teveel aan. Ondanks het feit dat we ons vaak alleen maar willen amuseren, vergeten we wel eens dat achter ons amusement ook weer een groep vrijwilligers staat dat zich engageert om jou je amusement te gunnen. Je maandelijkse avondje bier drinken in het jeugdhuis kan enkel doorgaan wanneer iemand zijn avondje drinken opgeeft om achter de toog te staan en jouw pinten in te schenken.

Leiding geven. En dan? In het interview op pagina 10 vertellen Annelies en Kathleen hoe ze zich elke week inzetten om de leden van KSA Mortsel een leuke zaterdagactiviteiten te bieden. Ook Kena draait dankzij mensen die een engagement opnemen. Wanneer je animator wordt, zijn we binnen Kena uiteraard al een hele stap vooruit! Alles staat en valt met onze monitoren die een week lang hun eigen vakantie opzij schuiven om onze leden een schitterend kamp aan te bieden. Maar wist je al dat het ook meer kan zijn dan enkel leiding geven? Ik ben op dit moment het jongste lid aanwezig op de vitaminen-weekends (en sinds kort ook binnen het bestuur). Nochtans zijn alle adjuncten op vitaminen-weekend welkom. Ik moet eerlijk zijn. Wanneer je kampchef uitlegt wat er op een vitaminen-weekend besproken wordt en wie daarbij aanwezig is, dan heb je niet direct het gevoel dat je er onmiddellijk op je plek bent. Op zo’n weekend zit je bijvoorbeeld mee aan tafel met (bijna) alle kampchefs en de grote mensen van het bestuur. Wanneer er gevraagd wordt: ‘Wat doen we met de christelijke liedjes op kamp?’, dan is het niet evident om zo’n groep je stem te verheffen en je mening te geven over tradities die al jaren bestaan. Ook voor mij was dat niet evident!

Jullie mening = het antwoord! Maar jullie mening hebben we nodig! Elk jaar zijn er binnen Kena verschillende vragen die ons steeds opnieuw stellen. Moeten we meer investeren in het materiaal? Verliezen we leden door de verouderde infrastructuur? Moeten we nog verder monitorenweekends organiseren? Weten de monitoren dat ze ook zelf activiteiten kunnen organiseren? ... Het zijn eenvoudige vragen waar we steeds over blijven praten terwijl jullie ons vaak het antwoord kunnen bieden. Daarnaast worden op vitaminen-weekend ook tal van leuke, creatieve activiteiten georganiseerd om onder andere aan de teambuilding te werken. Naast het vitaminen-weekend kan je je ook engageren door te helpen in één van de werkgroepen, zelf een activiteit te organiseren voor monitoren, een artikel te schrijven voor het kenavenster enzovoort. De mate waarin je je engageert, ligt volledig in jouw handen! Want één ding weten we allemaal: SAMEN STAAN WE STERK!

Julie 24

I

www . kena . be


Columns

Dag allemaal Hoe voelen jullie je, nu, terwijl je dit leest? Goed, minder goed? Gelukkig? Vandaag wil ik het hebben over geluk. Vele filosofen en andere geleerden haalden dit thema al voor mij aan. Misschien heb ik het zelf al eens in een vorige column ter spraken gebracht? Het blijft dan ook gewoon zo een ontzettend boeiend thema, ĂŠĂŠn van de meest universele en intrigerende onderwerpen aller tijden vind ik. Geluk is datgene waar we allemaal (cultuurverschillen inbegrepen) zo naar op zoek zijn. En wie zoekt die vindt, althans dat hebben we toch van horen zeggen .. Gek, als het over geluk gaat zou ik dit gezegde wel eens aan het wankelen willen brengen. Versta me niet verkeerd, ik wil hier niet pleiten voor een leven zonder zoeken. Integendeel, ga op zoek naar datgene dat je drijft en ik ben er van overtuigd dat je geluk zal vinden! Maar soms als we zo hard aan het zoeken zijn, aan het proberen zijn om altijd maar dingen te bereiken, meer en beter en meer opnieuw, waar eindigt het dan? Als we tĂŠ hard proberen het geluk te vinden, jagen we het dan niet gewoon achterna? Vaak besef ik op de allergewoonste momenten door de allergewoonste dingen hoe gelukkig ik eigenlijk ben. Misschien zit geluk wel niet zo diep verstopt dat we er naar op zoek moeten gaan. Misschien is het er wel altijd en moeten we er gewoon naar leren kijken. Volgens mij zoekt het geluk ons en moeten wij ons er alleen maar door laten vinden!

Tot slot nog een gedichtje. Waar gaan we naartoe?

en als het dan gezegd is gebeurd is - bereikt is wat dan? brengt me dat verder dan? over bergen van altijd maar verder gaan wanneer zou ik dan grenzen aan gelukkig zijn? Laat het geluk je vinden en tot de volgende!

Ellen

25


Kruiswoordraadsel

26

Horizontaal

Verticaal

3. groepje 6. populaire themadag 9. eerste activiteit op kamp 10. nieuwe werkgroep 11. barakken 13. vernieuwde publicatie 14. helpers van de kampchef 15. cursus 17. naam internationaal kamp 20. aantal kampen per jaar

1. opendeurdag 2. officiële kamp weekplanning 4. promokleding voor animatoren 5. laatste liedjes van een bontering 7. naam secretariaatsmedewerkster 8. “hobbelvijver” 9. volledige naam Kena 12. ontspanningsmoment 16. pour nos frères … 18. beheerders domein 19. dagelijkse leiding over Kena

I

www . kena . be


D E K A A R T-V R A A G Het verband tussen al die Kena’ers? Het zijn allemaal potentiÍle instructoren op Paascursus. Enkele jaren geleden wijzigde het decreet. Je moet geen instructor meer zijn om les te geven aan animatoren en hoofdanimatoren. Je moet enkel het attest hebben van de cursus waarin je les geeft. We hebben jullie er volgend jaar graag bij!

27


Volgende keer in De monitorencursus en -12 paaskamp waren beide een groot succes!

Een hele lading nieuwe, knotsgekke animatoren

28

Voor het eerst op kamp en onmiddellijk leiding. Hoe doe je dat?

I

www . kena . be


het Kenavenster... Geweldig muzikaal talent

De kenatruien:

terug van weggeweest en helemaal vernieuwd!

En ook... ... Meer foto’s van de paaskampen! ... Alle wist-je-datjes over onze nieuwe monitoren, wijze instructoren,   -12-deelnemers, bestuursleden, kampchefs en domeinkabouters ... Nieuwe interviews en teksten ... Een handvol tips voor een geslaagde zomer ... Alles over het laatste kenacafé

.... En zoveel meer!

29


NIEUW ZANGBOEKJE ZE ZIJN ER! In deze nieuwe editie gaan we 58 liedjes

die zij zingen op de bonte ring staan in de eerste helft

moeten missen. Zij geraakten niet meer door de nog

van het boekje. Het voordeel is dat nu ook tijdens de

strengere selectieprocedure. In ruil daarvoor krijgen

vrije tijd uit het zangboekje gezongen kan worden of de

jullie er wel 101 nieuwe liedjes bij. Echt 101. We hebben

kampen zichzelf wat zang betreft uitgedaagd kunnen

ze geteld. Het nieuwe zangboekje is 100 pagina’s dikker

voelen in dat deel. We hebben gekozen om de boekjes

en telt in totaal 479 liedjes. Eerst waren het er 476, maar

die geleend kunnen worden een andere cover te geven

omdat in dat jaar het West-Romeinse Rijk viel wilden we

dan de boekjes die we te koop aanbieden. Dat maakt

het lot niet uitdagen. We zochten er nog drie bij, wat het

het makkelijker ze op het einde van een bonte ring uit

totaal op een onschuldige 479 brengt. In dat jaar wordt

elkaar te halen. De kapelhits zijn uitgebreid tot 33 liedjes

de Ambrosiaanse Illias voltooid in Constantinopel. Veel

in plaats van de 19 in het vorige zangboekje.

beter (met dank aan Wikipedia). Het vorige zangboekje (de eerste versie verscheen in 2008) telde 436 nummers.

In het deel opbouw en afdaling moet er, op drie liedjes

In dat jaar vond de slag bij Worms plaats. Atila de Hun

na, nooit een pagina omgedraaid worden tijdens het

vermorzelde het leger van de Bourgonden.

zingen van een liedje. In het deel uitbreiding hebben we dit niet altijd kunnen vermijden, maar we hebben wel

WAT ZIJN DE NIEUWIGHEDEN? Een opluchting voor

ons best gedaan.

menig animator. In hoeveel groepen is de canon en is

Liedjes op dezelfde melodie staan bij elkaar.

De liedjes staan opnieuw per taal.

het wel een canon? Niet langer getreurd. We hebben bij elke canon aangeduid in hoeveel groepen hij gezongen

Eline, Liselotte, Joris, Koen, Margot, Veerle, Maxime

kan worden. De liedjes staan bijna allemaal in toonaard

en Liesbet. Bedankt voor de nakijk-zoek-selecteer-en

D en de akkoorden zijn van alle liedjes nagekeken. We

inspiratiesteun. Drie vergaderingen, vele huiswerk- en

hebben ervoor gekozen om een nieuwe rubriek toe te

lay-out-uren later kunnen we weer enkele jaren verder.

voegen. Na opbouw, afdaling, kapelhits, Kenaclassics

We hopen dat iedereen er veel fantastische bonte

en kort maar krachtig is er een groot deel ‘uitbreiding’

ringen mee mag beleven.

gecreëerd. In dat deel staan de liedjes die minder bekend zijn of moeilijker aan te leren. Dat maakt voor

Hans

de deelnemers bij -12 zoeken iets makkelijker. De liedjes

30

I

www . kena . be


Kenagenda

r

jaarkalende

Cursus ANI & HANI 6 - 12 april 2014 Lentekamp (-12) 14-18 april 2014

KENACAFÉ voor animatoren 18 april 2014 Zomerkamp Week 1 (-12/+12) 29 juni-6 juli 2014 Zomerkamp Week 2 (-12/+12) 6-13 juli 2014 Zomerkamp Week 3 (-12/+12) 13-20 juli 2014

Zomerkamp Week 4 (-12/+12) 20-27 juli 2014 Internationaal Kamp +12 27 juli - 3 aug 2014 Zomerkamp Week 5 (-12/+12) 3-10 augustus 2014

Vitamineweekend II 11-12 oktober 2014 Algemene vergadering 12 oktober 2014 Herfstkamp (-12) 27-31 oktober 2014 Kerstkamp (+12) 26-30 december 2014

Zomerkamp Week 6 (-12/+12) 10-17 augustus 2014 Zomerkamp Week 7 (-12) 17-24 augustus 2014 Kenafeest 29 september 2014

31


SCHRIJF JE NU IN VOOR DEZE ZOMER

WWW.KENA.BE/ INSCHRIJVEN 32

Jeugdvakanties & vorming I www . kena . be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.