Page 1

(version francophone ci-dessous) Wedstrijdreglement Rosé d’Anjou Contest Artikel 1 – Organisator van de wedstrijd Deze wedstrijd wordt georganiseerd door (de organisator) met maatschappelijke zetel te . De verantwoordelijker ‐ . Artikel 2 – Duur van de wedstrijd De wedstrijd gaat door van 25 october tot en met 25 november 2013. Artikel 3 – Prijs van de wedstrijd De prijs van de wedstrijd is een week-end voor twee personen in Chinon volgens de data en condities aangegeven door de organisator. Inbegrepen in het week-end zijn transport, accomodatie en enkele verrassingen. De prijs kan in geen enkel geval omgeruild worden met andere objecten of prestaties, ongeacht de waarde, of met geld. De datum van het week-end echter mag éénmaal gewijzigd worden volgens de beschikbaarheid van de winnaar. Artikel 4 – Deelnamewijze Om op een geldige manier deel te nemen aan deze wedstrijd, moet de deelnemer in de loop van de in artikel 2 bepaalde periode:

• • •

gaan naar de pagina Vins de Loirewijnen https://www.facebook.com/VinsDeLoireWijnen fan worden van de pagina Vins de Loirewijnen door op de ‘Vind ik leuk’-knop te klikken Schrijf een slogan voor de Chinon wijnen op de Facebook pagina in NL of FR

Onvolledige elektronische inzendingen en inzendingen die buiten de hierboven vermelde periode toekomen zullen onontvankelijk verklaard worden. Artikel 5 – Deelnemers Deelname aan deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van de organisator, of van een van de aan deze onderneming verbonden vennootschappen, van een van hun reclamebureaus, alsook hun familieleden. De deelname is persoonlijk en individueel. De organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer of een deelname aan de wedstrijd te weigeren wanneer wordt vastgesteld dat de deelname centraal wordt georganiseerd om zo artificieel de winstkansen van de leden van een club of enige andere vereniging te verhogen. Bovendien is de wedstrijd toegankelijk alleen voor alle personen die de leeftijd van veertien (18) jaar en meer hebben bereikt op na 4 Oktober 2013, en die officieel gedomicilieerd zijn in België. Elke persoon die verwant is aan een winnaar en onder hetzelfde dak woont, kan de wedstrijd niet winnen. Elke deelnemer dient toegang te hebben tot het internet en te beschikken over een geldig e‐ mailadres. Elke bezoeker (van de applicatie) kan slechts één keer spelen gedurende de hele wedstrijd. Artikel 6 – Bedrog of manipulatie


Herhaalde inschrijvingen onder verschillende e-mailadressen of door middel van catch-all e-mailboxen (e-mailboxen waarin die berichten ontvangen die naar onbestaande adressen worden gestuurd) of door middel van tijdelijke adressen hebben automatisch de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg. Eveneens zullen alle andere methodes van vervalsing of bedrog leiden tot de intrekking van de deelname aan de wedstrijd. De organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet uit te reiken in geval van bedrog of misbruik of in geval van schending van onderhavig reglement, zonder dat de deelnemer een aanspraak van welke aard ook kan laten gelden ten opzichte van de organisator. Elke deelnemer die niet aan deze regels voldoet, kan zonder verwittiging uitgesloten worden uit de wedstrijd. Artikel 7 – Winnaar van de wedstrijd De winnaar van de wedstrijd wordt bekendgemaakt in de loop van de maand december 2013 door een jury samengesteld van professionals van Vins de Loire De winnaar aanvaardt zijn slogan en de uitbating ervan volledig af te staan aan Vins de Loire zodat deze de officiële slogan wordt van Vins de Chinon voor het jaar 2014 in België. Artikel 8 - Opvragen van het reglement Over deze wedstrijd mag in geen geval briefwisseling worden gevoerd, met uitzondering van een schriftelijke aanvraag van het reglement, vergezeld van een geadresseerde en gefrankeerde envelop die wordt verstuurd naar het volgende adres: VOICE ‐ Vins de Loire Wijnen (de organisator) waarvan het hoofdkwartier gesitueerd is te Van Volxemlaan 281, 1190 Vorst. Artikel 9 - Aansprakelijkheden De deelname via Internet veronderstelt kennis en aanvaarding van de eigenschappen en grenzen van het Internet, met in het bijzonder wat betreft het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik of kraken en risico’s op besmetting via mogelijke virussen op het netwerk, technische prestaties, de responstijd voor opzoeking, opvraging of overmaking van inlichtingen, risico’s op onderbreking en meer algemeen, de risico’s die eigen zijn aan elke verbinding en overdracht op het Internet. De organisator weigert elke verantwoordelijkheid, zonder dat deze lijst exhaustief is, in geval van slecht gebruik of voorval verband houdende met het gebruik van de computer, van iedere disfunctie op het Internet netwerk, de servers van de wedstrijd, de informaticasystemen van de organisator of diens onderaannemers, de telefoonlijn of iedere andere technische verbinding die de goede werking van de wedstrijd verhindert. In geen geval zal een deelnemer aan de wedstrijd zich kunnen beroepen op een hierbovenvermeld gebrek van de netwerken en/of informaticasystemen om de resultaten van de wedstrijd in vraag te stellen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een integraal of gedeeltelijk verlies van de voorgelegde resultaten ten gevolge van een gebrek in het netwerk van de Internetsite www.facebook.com en https://www.facebook.com/VinsDeLoireWijnen of die van de deelnemer. Meer in het algemeen, kan de aansprakelijkheid van de organisator niet in het gedrang komen in geval van overmacht of in geval van toeval, onafhankelijk van diens wil. De organisator van deze wedstrijd wijst elke aansprakelijkheid af in geval van wijziging, vertraging of intrekking van de wedstrijd onafhankelijk van zijn wil. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke voorvallen die zich kunnen voordoen in het gebruik van de prijs door de begunstigd van zodra de winnaar de prijs in zijn bezit heeft. Evenmin kan de organisator door de begunstigd aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van de prijs van zodra deze in het bezit is van de winnaar.


Van zodra de wedstrijd toegankelijk is via Internet en zodoende geen werkelijke territoriale begrenzing heeft wat betreft de plaats van toegang (ongeacht de verblijfsvoorwaarde van artikel 5 van dit reglement), kan de organisator geen enkele verantwoordelijkheid opnemen wat betreft de naleving van alle nationale wetgevingen die op de een of andere manier deze wedstrijd zouden kunnen regelen. De organisator heeft zijn uiterste best gedaan om de naleving van de verschillende wetgevingen die van toepassing zouden kunnen zijn te verzekeren, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een gebrek, die met name te wijten is aan een wetswijziging of het gebrek aan een verificatie aan een algemene of specifieke wetgeving. Het is uiteindelijk aan de deelnemer om na te gaan of zijn deelname aan de wedstrijd geen enkele wet schendt die rechtstreeks betrekking zou hebben in zijn land van verblijf. In alle gevallen heeft de organisator de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen aan alle meegedeelde data en/of uren, met effect van zodra de mededeling van deze informatie online staat op de site https://www.facebook.com/VinsDeLoireWijnen of elke andere site die wordt vermeld op deze pagina. De mogelijke bijvoegsels die tijdens de wedstrijd per advertentie op deze website zouden worden gepubliceerd, zullen beschouwd worden als bijlagen aan het Reglement. Bovendien ontlast de deelnemer Facebook van iedere aansprakelijkheid betreffende deze wedstrijd. Artikel 10 - Persoonsgegevens Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, stelt de organisator de deelnemers ervan in kennis dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, in hun bestanden worden opgenomen. Die gegevens zullen door de organisator verwerkt worden in het kader van de wedstrijd, het klantenbeheer, marktstudies en om gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes betreffende de Vins de Loire producten en diensten te voeren. Indien de deelnemer dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan hij dat via e-mail of per brief te kennen geven. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor de individualisering van de reclame op de website https://www.facebook.com/VinsDeLoireWijnen en op alle andere websites van de organisator. Iedere deelnemer heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren, alsook het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor rechtstreekse marketing doeleinden. Artikel 11 - Andere bepalingen De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd en/of het verloop ervan en/of dit reglement te wijzigen indien omstandigheden buiten haar wil om dit vereisen. Elke situatie die niet uitdrukkelijk wordt voorzien in dit reglement zal door de organisator zelf worden beslecht. Er is geen verhaal mogelijk tegen een dergelijke beslissing van de organisator, die als definitief en onherroepelijk moet worden aangenomen. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat onderhavig reglement zonder voorbehoud wordt aanvaard. Iedere deelnemer die een van de bepalingen van het onderhavige reglement overtreedt, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. Artikel 12 – Klachten Elke klacht moet schriftelijk worden geadresseerd voor 4 oktober 2013 aan de organisator. Na deze datum zal geen enkele klacht meer worden aanvaard. Artikel 13 - Geschillen Onderhavig reglement en wedstrijd vallen onder het Belgisch recht. In geval van onenigheid van welke aard ook die in het bijzonder zou kunnen ontstaan uit de toepassing of de interpretatie van


huidig reglement, zullen de partijen zich inspannen om hun geschil minnelijk te regelen, in dien verstande dat geen enkele onenigheid zal toegelaten worden op de modaliteiten van de wedstrijd, op de resultaten, op de winsten of hun ontvangst na 4 oktober. Behalve in geval van manifeste fouten, wordt er overeengekomen dat de informatie die voortvloeit uit de systemen van de wedstrijd van de organisator en de ondernemingen die tussenkomen voor haar rekening, bewijskracht hebben in alle geschillen wat betreft de elementen inzake verbinding en de informatica verwerking van deze inlichtingen inzake de wedstrijd.


Règlement Concours Vins de Loire

Article 1 – Organisateur du concours Le présent concours est organisé par Vins de Loire dont le siège social est situé à 73 rue Plantagenêt - BP 52327 - 49023 Angers Cedex 02 - Responsable Claire Duchêne. Article 2 – Durée du concours Le présent concours se déroule du 25 octobre au 25 novembre 2013 inclus. Article 3 – Prix du concours Le prix du concours est un week-end pour deux personnes en pays de Chinon selon les dates et les conditions spécifiées par l’organisateur du concours. Ce week-end comprend le transport, l’hébergement et quelques surprises. Le prix ne pourra en aucun cas être échangé contre d’autres objets ou prestations quelle que soit leur valeur, ni même contre des espèces. La date du week-end pourra toutefois être modifiée une fois en fonction des disponibilités du gagnant. Article 4 – Mode de participation au concours Pour participer valablement à ce concours, le participant doit au cours de la période définie à l’article 2:

accéder à la page Vins de Loire – Wijnen

https://www.facebook.com/VinsDeLoireWijnen

• devenir fan de la page Vins de Loire – Wijnen en cliquant sur le bouton ‘J’aime’ • Rédiger un slogan pour les vins Chinon sur la page Facebook en FR ou en NL Les envois incomplets ou parvenant au serveur en dehors de la période mentionnée à l’article 2 seront déclarés irrecevables. Article 5 – Participants Le présent concours est ouvert à toute personne physique à l'exception de tous les employés fixes ou temporaires de l’organisateur, ou d'une des sociétés liées à cette société, d'une de leurs agences de publicité, ainsi que de leurs familles. La participation est personnelle et individuelle. L’organisateur se réserve le droit de refuser un participant, ou une participation au concours, lorsqu’il est établi que la participation est organisée de façon centralisée, de façon à augmenter artificiellement les chances de gain des membres d’un club ou de toute autre association. De plus, le concours est uniquement ouvert à toutes les personnes qui ont atteint l’âge de 18 ans ou plus au 25 octobre 2013 et qui sont officiellement domiciliées en Belgique. Chaque participant doit avoir accès à internet et disposer d’une adresse e‐mail valide. Chaque participant peut participer une seule fois pendant toute la durée du concours. Article 6 – Fraude ou manipulation Les inscriptions répétées sous différentes adresses e-mail, au moyen de boîtes e-mail catch-all (boîtes e-mail qui réceptionnent les messages envoyés à des adresses qui n’existent pas) ou au moyen d’adresses e-mail temporaires entraînent automatiquement la disqualification du participant. De même, toutes autres méthodes de falsification ou de fraude entraîneront l’annulation de la participation au concours. L’organisateur se réserve le droit de ne pas accorder le prix en cas de fraude ou d’abus ou en cas de violation du présent règlement, sans que le participant puisse faire valoir une quelconque revendication à l’encontre de l’organisateur. Le participant qui ne respecterait pas les règles édictées ci-dessus pourra se voir exclure de la participation au concours sans préavis.


Article 7 – Gagnant du concours Le gagnant du concours sera désigné au cours du mois de Décembre 2013 par un jury composé de professionnels de Vins de Loire. Le gagnant accepte de céder à Vins de Loire son slogan et son exploitation pour que celui-ci devienne le slogan officiel des Vins de Chinon pour l’année 2014 en Belgique. Article 8 – Demande de règlement Aucune forme de communication ne sera utilisée concernant le présent concours, à l'exception d'une demande écrite du règlement, accompagnée d'une enveloppe pré-adressée et pré-affranchie et envoyée à l'adresse suivante : VOICE ‐ Vins de Loire Concours (l’organisateur) dont le siège social est situé à 281 avenue Van volxem, 1190 Forest. Article 9 – Responsabilités La participation par Internet implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites d'Internet notamment en ce qui concerne l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou piratages et risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau, les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet. L’organisateur décline toute responsabilité, sans que cette liste soit limitative, en cas de mauvaise utilisation ou d'incident lié à l'utilisation de l'ordinateur, de tout dysfonctionnement du réseau Internet, des serveurs du concours, des systèmes informatiques de l’organisateur ou de ses sous-traitants, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique empêchant le bon déroulement du concours. En aucun cas, un participant au concours ne pourra se prévaloir d’une déficience des réseaux et/ou systèmes informatiques susmentionnés pour remettre en cause les résultats du concours. L’organisateur ne peut être tenu responsable de la perte totale ou partielle des résultats soumis dus à une déficience du réseau des sites Internet www.facebook.com et https://www.facebook.com/VinsDeLoireWijnen ou de celui du participant. Plus généralement, la responsabilité de l’organisateur ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas fortuit indépendant de sa volonté. L’organisateur de ce concours décline toute responsabilité en cas de modification, de retard ou d'annulation du concours indépendante de sa volonté. L’organisateur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels incidents pouvant intervenir dans l'utilisation du prix par le bénéficiaire dès lors que le gagnant en aura pris possession. De même l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable de la perte ou du vol du prix par le bénéficiaire dès lors que le gagnant en aura pris possession. Dès lors que le concours est accessible via Internet et par conséquent sans véritable limitation territoriale quant à l’endroit d’accès (indépendamment de la condition de résidence stipulée à l’article 5 du présent règlement), l’organisateur ne peut assumer aucune responsabilité quant au respect de toutes les législations nationales qui pourraient réguler d’une manière ou d’une autre le présent concours. L’organisateur a fait son meilleur effort pour s’assurer du respect des différentes législations susceptibles de s’appliquer mais il ne peut être tenu responsable d’un manquement notamment dû à un changement de législation ou à l’absence de vérification d’une législation générale ou spécifique. Il appartient en définitive au participant de vérifier que sa participation au concours ne viole aucune loi qui le concernerait directement dans son pays de résidence. L’organisateur se réserve dans tous les cas la possibilité de modifier toute date et/ou heure annoncées, avec effet dès l'annonce de cette information en ligne sur le site https://www.facebook.com/VinsDeLoireWijnen ou tout autre site renseigné sur cette page. Les éventuels avenants qui seraient publiés pendant le concours, par annonce en ligne sur ce site Web, seront considérés comme des annexes au Règlement. En outre, le participant décharge Facebook de toute responsabilité concernant ce concours. Article 10 – Données personnelles Conformément aux dispositions fixées par la loi du 8 décembre 1992, telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 relative à la Protection de la Vie Privée à l'égard des traitements des données à


caractère personnel, l’organisateur informe les participants de l'enregistrement des données personnelles les concernant dans son fichier. Ces données seront traitées par l’organisateur dans le cadre du concours, de l'administration clientèle, des études de marchés et dans le but de mener des campagnes d'information personnalisée et de promotion concernant les produits et services de Vins de Loire . Si le participant ne désire pas recevoir de telles informations, il peut le faire savoir par e-mail ou par lettre. Ces données peuvent également être utilisées pour la personnalisation de la publicité sur le site Internet https://www.facebook.com/VinsDeLoireWijnen et tous autres sites Internet de l’organisateur. Chaque participant dispose d'un droit d'accès et de rectification, ainsi que du droit de s’opposer au traitement de ses données à des fins de marketing direct. Article 11 – Autres dispositions L’organisateur se réserve le droit de modifier le concours et/ou son déroulement et/ou le présent règlement si des circonstances indépendantes de sa volonté le requièrent. Toute situation non expressément prévue par le présent règlement sera tranchée par l’organisateur lui-même. Aucun recours n’est possible contre la décision de l’organisateur qui doit être acceptée comme définitive et irrévocable. La participation au concours entraîne l'acceptation sans réserve du présent règlement. Les participants contrevenant au présent règlement pourront être exclus sans préavis et à tout moment du concours. Article 12 : Réclamations Toute réclamation doit être adressée par écrit avant le 4 octobre 2013 à l’organisateur. Passée cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. Article 13 : Litiges Le présent règlement et concours sont régis par le droit belge. En cas de contestations de quelque nature que ce soit pouvant résulter notamment de l’application ou de l’interprétation du présent règlement, les parties s’efforceront de régler leur différend à l’amiable, étant entendu qu’aucune contestation ne sera admise sur les modalités du concours, sur les résultats, sur les gains ou leur réception, après le 4 octobre. Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes du concours de l’organisateur et des sociétés qui interviennent pour son compte ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au traitement informatique des dites informations relatives au concours.

Reglement concours chinon  

Reglement concours chinon 2013 - 25/10 au 25/11

Reglement concours chinon  

Reglement concours chinon 2013 - 25/10 au 25/11

Advertisement