Page 1

2009

www.upc.edu/aaupc

Rendició de comptes 2009. Memòria d’activitats de l’Associació d’Amics de la UPC

Rendició de comptes

Rendició de comptes

2009

Memòria d’activitats de l’Associació d’Amics de la UPC

Rendició de comptes

2009

Sensibilitzar i promoure el desenvolupament d’una cultura dels valors humans solidaris, afavorint la igualtat d’oportunitats en el món laboral.


2009

www.upc.edu/aaupc

Rendició de comptes 2009. Memòria d’activitats de l’Associació d’Amics de la UPC

Rendició de comptes

Rendició de comptes

2009

Memòria d’activitats de l’Associació d’Amics de la UPC

Rendició de comptes

2009

Sensibilitzar i promoure el desenvolupament d’una cultura dels valors humans solidaris, afavorint la igualtat d’oportunitats en el món laboral.


Rendició de comptes 2009

Memòria d’activitats de l’Associació d’Amics de la UPC


Edifici Nexus Gran Capità, 2-4 08034 Barcelona Tel. 93 401 63 12 a/e: associacio.amics@upc.edu http://upc.edu/aaupc Imprès en paper ecològic TCF Associació d’Amics de la UPC, 2010 Disseny de la coberta: David Andreu - Tercer Polo Disseny interior, maquetació i impressió: El Tinter, SAL (empresa certificada ISO 9001, ISO 14001 i EMAS) Dipòsit legal: B-12.849-2010

La impressió d’aquest volum s’ha dut a terme a El Tinter, SAL, empresa certificada amb els sistemes de qualitat i qualitat ambiental ISO 9001, ISO 14001, EMAS i Cadena de Custodia FSC. Per a aquesta publicació s’ha fet servir paper Biotop de 250 i 115 gr. Aquest prové d’una gestió forestal responsable, certificada amb el segell FSC, que implica un sistema de control de la producció paperera que garanteix una gestió ambiental, econòmica i social responsable amb el lloc originari dels boscos. A més es tracta d’un paper TCF (totalment lliure de clor), durant el blanqueig no es fa servir clor ni compostos del mateix, en la producció del paper no s’afegeixen blanquejants òptics.

Motxilla ecològica de la Rendició de comptes 2009. Memòria d’activitats de l’Associació d’Amics de la UPC. Cada exemplar té un pes 336,13 gr. Per produir cada unitat s’han generat els següents residus i consums: Residus: 0,52 kg Consum H20: 5,39 litres Consum elèctric: 3,39 kwh Matèries primeres: 0,83 kg El total d’emissions comptabilitzades en material i en el procés d’impressió és de 1,76 kg CO2 per unitat.


Presentació

De nou us fem arribar a mans la memòria-rendició de comptes de l’AAUPC corresponent a l’any 2009. El període ha estat marcat per la crisi econòmica que ha afectat de manera directe als professionals politècnics i de forma molt especial als professionals de l’arquitectura, els quals l’han patit de manera més crítica i profunda la situació. Segurament com a conseqüència d’aquest context, el passat 2009 ha estat un any en el qual s’ha incrementat notablement la nostra activitat d’assessorament pel desenvolupament de la carrera professional del nostre col·lectiu. Així s’han realitzat més de 600 entrevistes individuals d’orientació, duplicant el nombre de persones que l’any anterior van demanar aquest servei. No cal dir que el creixement exponencial d’aquesta xifra, es degut al sentiment d’inquietud i d’incertesa que han viscut molts dels nostres associats i associades, davant d’un entorn laboral inestable. Han estat moltes les persones que han arribat al servei d’orientació cercant ajut per definir millor el seu objectiu professional, alhora de descobrir noves estratègies de recerca de feina o una millor planificació del procés. L’Associació d’Amics, com a ens al servei de la universitat i dels seus associats i associades, ha continuat programant al llarg de l’any diverses activitats per identificar i aprofundir en sectors emergents, com ara el del vehicle elèctric i tota l’activitat que hem generat al seu voltant. Es pot dir que, com a entitat, tenim gravada la diversitat en el nostre ADN: diversitat de gènere, de col·lectius, d’empreses, d’origen de les persones, de capacitats i discapacitats, etc. Per això, no ha estat un fet casual que el 2009 signéssim un compromís –Xarter de la diversitat– per promoure un codi basat en la no discriminació com a concepte d’igualtat. És a dir, volem que les nostres actuacions afavoreixin un entorn que sigui autènticament inclusiu, especialment des del punt de vista del món del treball. Els programes “Fent Futur: Dones politècniques pel canvi professional” i “Superant Barreres: les persones i les empreses en xarxa”, que s’han desenvolupat en aquest període són dos bons exemples. En finalitzar l’any, hem publicat un nou llibre entorn els orígens del paisatge mediterrani, escrit per Alfred Fernández de la Reguera, arquitecte i paisatgista, així com membre de la nostra junta directiva. El volum s’emmarca en una temàtica, el paisatge i la seva preservació per la qual l’Associació ha fet una

5 | AAUPC


aposta clara des de gairebé els seus inicis a través de la Biennal Europa de Paisatge i l’atorgament del Premi de Paisatge Rosa Barba. Aquestes són només unes pinzellades sobre algunes de les activitats que he considerat important destacar, però us convido a conèixer més a fons la nostre activitat a través de les pàgines següents, on hi trobareu una relació exhaustiva sobre l’Associació d’Amics de la UPC durant l’any que hem finalitzat.

Francesc Boada President de l’AAUPC

6 | Memòria 09


Sumari

1. La nostra missió

8

2. Els nostres valors

8

3. L’estructura organitzativa

9

4. Quants associats tenim?

13

5. Quines sinèrgies establim amb les empreses associades?

15

6. Quines accions hem desenvolupat a l’entorn de la nostra línia de pensament estratègic?

21

7. Com és el servei d’orientació de carreres professionals que ofereix l’AAUPC? 24 8. Abordament d’un tema estratègic: vehicles elèctrics, oportunitat emergent de treball 27 9. Quines activitats d’orientació hem desenvolupat als campus de la UPC? 30 10. Quines accions hem portat a terme amb entitats externes? 11. Com abordem el tema de la diversitat?

35

39

12. Com posem en valor la màxima “aprofita el networking: enxarxa’t”? 13. Quins altres serveis fem arribar als associats? 14. Nous acords signats 15. Els acords vigents

50

57

59 61

16. Quin és el nostre pressupost i el grau d’acompliment?

66

7 | AAUPC


La nostra missió

1/

L’Associació d’Amics de la UPC (AAUPC) té com a missió servir de pont entre la Universitat i la societat, i potenciar i incrementar la doble direcció d’aquest vincle.

Els nostres valors

Altruisme

2/

Transparència

Lideratge

8 | Memòria 09

Eficàcia Els nostres valors

Honestedat


L’estructura organitzativa Junta Directiva (composició el 31 de desembre de 2009)

3/

President

Francesc Boada Pallerés President executiu d’Abantia

Vicepresidents

Josep Mas Sala

Manuel Ribas Piera

Empresari del sector de la construcció

Arquitecte i professor emèrit de la UPC

Tresorer

Secretària

Josep Maria Valeri Ferret

Teresa Bofill Gorina

Director general de Valeri Consultors Associats

Directora general de l’AAUPC

Vocals Membres nats

Joaquim Boixareu Antolín Antoni Giró Roca Rector de la UPC

President del Consell Social de la UPC

Antoni Massagué Oliart

Carles Sumarroca Claverol

Membre del Consell Social i president de l’ACE

Membre del Consell Social i vicepresident de COMSA EMTE

9 | AAUPC


Membres elegits

Miquel Barceló Garcia Josefina Auladell Baulenas Gerenta de la UPC

Comissionat per al Desenvolupament Sostenible de la UPC

Carles Cabrera Massanes

Enric de Bobes

Director general de l’Institut Ildefons Cerdà

Director general de Cementos Molins, SA

Alfred Fernández de la Reguera Arquitecte i tresorer de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya

Ramon Garriga Saperas Consultor i conseller de l’ICICT, SA

Marisol Marqués Calvo Antoni Llardén Carratalà President d’ENAGAS

Jordi Mercader Miró President d’Agbar, vicepresident de “la Caixa”

Vicerectora de Relacions Institucionals i Promoció Territorial

Francesc Solà Busquets Director general de Fira 2000

Benjamín Suárez Arroyo

Enriqueta Vidal Domènech

Catedràtic del Departament de Resistència de Materials

Adjunta a Gerència del Campus de Terrassa de la UPC

Membres convidats

Xavier Ortega Aramburu

Rosa Nonell Torres

Síndic de greuges de la UPC

Assessora tècnica de l’AAUPC

Al mes d’octubre (a la Junta Directiva del 19 d’octubre de 2009) Francesc Boada va ser nomenat nou president de l’Associació d’Amics de la UPC (AAUPC). Francesc Boada ha pres el relleu de Jordi Mercader Miró, que ha estat al capdavant de la institució durant 18 anys i que d’ara endavant continuarà com a vocal de la Junta.

10 | Memòria 09


Francesc Boada, president executiu d’Abantia Empresarial des del 2004 (grup d’empreses líder en enginyeria aplicada), és membre de la Junta des de fa 10 anys i ha estat nomenat a proposta del mateix Jordi Mercader. Boada és enginyer industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de Madrid; doctor enginyer industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de València; així com va ser catedràtic d’universitat a la Universitat Politècnica de Catalunya i postgraduat per l’Stanford Graduate School of Business Així mateix, és vocal del Consell Assessor del Banco Santander a Catalunya; conseller d’APD Zona Mediterrània; vocal de la Junta de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar; vicepresident d’ADEMI, la patronal espanyola d’empreses de muntatge i manteniment industrial, i vocal del Cercle d’Economia.

Equip tècnic de gestió Teresa Bofill Directora general Maricè Tàpies Cap de Secretaria Juli Boned Tècnic d’ocupació laboral Núria Llaràs Tècnica d’ocupació laboral (fins al juny de 2009) Anna Rosell Tècnica d’ocupació laboral Àngels Serrat Tècnica d’ocupació laboral Mireia Coll Administració Lídia Martínez Suport administratiu

Equip de suport: becaris del 2009 (el 31 de desembre) Ali Beizaee Estudiant d’Enginyeria Tècnica Aeronàutica Elisabeth Guzmán Estudianta d’Enginyeria Tècnica Industrial Rael Garcia Estudiant d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques (UPC) i Física (Universitat de Barcelona)

11 | AAUPC


Contracte programa Les relacions entre la UPC i l’AAUPC queden regulades a través d’un Contracte programa, sobre la base d’unes propostes i acords específics que estan relacionats amb les línies estratègiques de l’Associació. Aquest Contracte programa es revisa anualment. L’actual situació de recessió econòmica que afecta el nostre país, i, per consegüent, el sector industrial i tecnològic, ha portat a introduir alguns canvis en els indicadors inicialment establerts per l’any 2009, partint de la realitat del mercat de treball. Els canvis han afectat bàsicament als indicadors de tramitació d’ofertes de treball i de persones participants en accions d’orientació i assessorament. Taula amb els resultats assolits l’any 2009: Seguiment del contracte programa entre l’Associació d’Amics i la UPC (2006-2010)

Indicadors

Pes

Objectiu període 3 Any 2009

Resultat obtingut

Valoració

Valoració amb llindar

Valoració ponderada

1.1 Nombre de socis protectors

8%

290

260

89,65%

89,65%

7,2%

1.2 Nombre de socis numeraris

8%

3.880

3.866

99,63%

99,63%

7,9%

10%

43

42

97,67%

97,67%

9,7%

1.4 Nombre de visites a empreses no associades

9%

31

38

122,58%

115,00%

10,4%

1.5 Trameses anuals d’informació

1%

67

75

111,94%

111,94%

1,1%

2.1 Nombre de participants en accions d’orientació i assessorament

20%

2.275

2.498

109,80%

109,80%

22%

2.2 Nombre de tramitacions de demandes laborals

14%

1.300

712

54,76%

75,00%

10,5%

2.3 Nombre de programes específics d’intervenció en orientació laboral

4%

7

7

100%

100,00%

4,0%

3.1 Creació i difusió de materials de reflexió entorn als temes de la finalitat

8%

5

5

100%

100,00%

8,0%

3.2 Xarxes AAUPC

9%

1

1

100%

100,00%

9,0%

4.1 Rendició anual de comptes AAUPC

9%

1

1

100%

100,00%

9,0%

Grau d’assoliment

98,8%

1.3 Nombre de visites a empreses associades

100%

12 | Memòria 09


Quants associats tenim?

En finalitzar l’any 2009 l’Associació té 4.126 associats. Desglossats per tipologies, 260 són socis protectors (empreses i institucions) i 3.866 són socis numeraris (persones).

4/

Comparativa acumulada per anys del nombre de persones i empreses/ entitats associades 4.500

334 288 260

246 262

4.000

234

3.500

277

237 224

3.000 208

2.500 122

2.000 106

1.500 1.000 500 0

68 372

76

81

91

89

2.879

95

3.111

3.499

3.789 3.760

3.758

3.728 3.680 3.866

2.419 1.920

917 556 732

1.030 1.209

1.453

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Numeraris

Protectors

Flux d’associats 2009 Socis Numeraris

Altes

664

Baixes

478

Total Socis Numeraris Socis Protectors

Total Socis Protectors

3.866 Altes

18

Baixes

46 260

La recessió econòmica internacional ha tingut una gran incidència en el sector industrial i tecnològic. A Espanya, a més a més, s’ha viscut amb més intensitat a causa de la gran davallada del sector de la construcció. Aquesta situació de crisi del mercat de treball ha incidit directament en el moviment anual d’associats.

13 | AAUPC


TEnDència DE L’any • L’increment net anual del nombre de persones associades es va concentrar especialment en el segon semestre de l’any (un 70%), davant del percentatge assolit durant el primer trimestre (un 30%). • Reincorporació d’antics socis que s’havien donat de baixa de l’entitat i que han demanat de nou l’alta (22 socis) • S’ha frenat la tendència iniciada l’any anterior de davallada d’empreses associades. • Apareix un nou perfil de soci: persones a l’atur amb formació tècnica i amb experiència professional extensa.

D’una banda, la vivència de la crisi ha incrementat considerablement la inscripció de nous socis a l’AAUPC, els quals s’han acostat a l’entitat per aconseguir un suport personalitzat en el procés de cerca de feina (tant persones en actiu com a l’atur), per disposar de més recursos i definir (a vegades redefinir) més acuradament els seus objectius professionals També fruit de la crisi, l’AAUPC ha detectat l’aparició d’un nou perfil d’usuaris. Es tracta del col·lectiu de persones amb titulacions politècniques, amb experiència, al voltant dels 40 anys i actualment a l’atur. Es tracta de persones desorientades davant la crisi actual i que comparteixen un cert desconcert entorn aquesta situació, ja que possiblement mai no s’havien plantejat la possibilitat de trobar-s’hi. Els efectes de la crisi s’han fet sentir també en el nombre d’empreses protectores: 46 empreses s’han donat de baixa (tot i que la gran davallada es va produir al llarg del 2008).

14 | Memòria 09


Quines sinèrgies establim amb les empreses associades?

Alguns dels factors que les empreses tenen en consideració per associar-se són:

5/

• Contactar amb persones titulades per la UPC, des de l’etapa júnior fins a una primera etapa professional avançada. • Promoure la imatge de l’empresa entre l’estudiantat i les persones ja titulades, per facilitar-ne el reclutament posterior. • Disposar d’informació sobre l’estructura i el funcionament de la Universitat, per facilitar–ne l’apropament i establir possibles col·laboracions amb departaments, escoles, professorat... • Oferir el know-how de què disposen sobre el seu sector, mitjançant la participació dels seus professionals, cosa que permet introduir a la Universitat els continguts i les tendències professionals més actuals. La principal motivació de les empreses per contactar amb l’AAUPC és el reclutament de persones titulades; malgrat això, s’estableix amb aquestes empreses tot un seguit de sinergies de col·laboració que permeten desenvolupar activitats diverses d’acostament de la Universitat al món laboral. Les empreses associades disposen del servei de borsa de treball de persones titulades, que es gestiona a través de dues modalitats:

Durant l’any 2009 han estat 260 les empreses i institucions que han confiat en l’aaUPc

Difusió on line d’ofertes laborals: un servei gratuït i disponible per a qualsevol empresa (no cal que estigui associada), a través del formulari on line que es troba al web de l’AAUPC. Recerca de candidats: per a les empreses associades, amb el plus que inclou la cerca de candidats en totes les plataformes, espais, serveis i depar-

TEnDènciES DE L’any: • La situació actual del mercat de treball evidencia una forta davallada d’ofertes de treball en relació amb el 2008. La situació dels professionals politècnics amb formació en enginyeria informàtica i industrial ha tingut una davallada inferior a la mitjana. • Continua l’atur en els professionals lligats al sector de la construcció (especialment les persones titulades en arquitectura), fet que segueix la tendència iniciada l’any anterior.

15 | AAUPC


taments de la UPC que permeten ampliar la visibilitat de l’oferta, més enllà del web de l’AAUPC.

Algunes dades rellevants S’han rebut al web 712 ofertes de treball, 97 de les quals són específiques per a persones titulades i amb el certificat de discapacitat. Les activitats d’orientació que l’AAUPC obre a la participació de les empreses associades són:

S’han rebut al web 712 ofertes de treball, 97 de les quals són específiques per a persones titulades i amb el certificat de discapacitat

• Els tallers de recerca de feina i els workshops Hi participen professionals de l’enginyeria i de l’arquitectura, així com experts en temes de gestió d’empresa i de recursos humans. Aquestes activitats són una porta oberta a la participació de les empreses, per tenir l’oportunitat de transmetre la seva cultura d’empresa, els seus valors o les tendències de futur en l’enginyeria, la indústria, la recerca i la innovació. • Les presentacions d’empresa Estan orientades a oferir informació corporativa de les empreses i a parlar de les oportunitats que ofereixen de fer-hi carrera professional. • Visites a empreses Són un complement dels workshops. Resulten una eina molt útil i dinàmica per visualitzar determinades realitats empresarials i activitats laborals, in situ, a les instal·lacions de les mateixes empreses. • Formació en habilitats i competències Les empreses tenen l’oportunitat de participar en el procés de formació dels seus futurs possibles candidats, a través de la impartició de tallers de desenvolupament de les competències transversals dels nous professionals.

Algunes activitats dutes a terme han estat... Accenture va impartir el taller “Saps treballar en equip?”, per parlar de les competències transversals que valoren les empreses. La informació presentada és fruit dels estudis realitzats per Accenture. Es va parlar específicament de les competències que valoren les empreses del sector de la consultoria. En col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB), es van organitzar dues taules rodones sobre les sortides professionals de l’enginyeria tècnica industrial a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de Barcelona (EUETIB) i a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (EUETIT), sota el títol “Adaptant-se a un entorn canviant: l’enginyeria tècnica industrial”. Abantia va participar en la sessió de tancament de l’assignatura de lliure elecció (ALE) Incorporació al Mercat de Treball, impartida a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT), amb la

16 | Memòria 09


presència d’un enginyer júnior de l’àrea d’ofertes, que va explicar la seva trajectòria professional.

Algunes dades rellevants: • Nombre d’activitats organitzades amb empreses: 26. • Nombre d’empreses participants: 46. • Algunes activitats en què han participat empreses: programa Fent Futur, tallers, Xarxes and Beers, assignatures de lliure elecció...

17 | AAUPC


Quines són les nostres empreses i institucions associades? ABANTIA ABAST GESTIÓ, S.L. ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SA ABS INFORMATICA, S.L. ACCENTURE, SL ACCESAIR ACIEROID, SA ACS INFORMÁTICOS, SL ADIGSA AGBAR AIDIT, SL AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT AJUNTAMENT DE TERRASSA AJUNTAMENT DE VILADECANS ALTERNATIVAS TÉCNICAS FORJADOS ALTRAN ESPAÑA APLICACIONES INTELIGENCIA ARTIFICIAL ARAGÓN RAMOS, JOSÉ MARÍA ARBORA & AUSONIA ÁREA 5 OFICINA TÉCNICA AREMSA ARKTEC ARQUITECTES CONSULTORS, SCP AG ARQUITECTURA / ENGINYERIA / URBA-NISME, VALERI CONSULTORS ASCEM ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL ASM WS WEB SERVICES, SL ASSOCIACIÓ CONSULTORS D’ESTRUCTURES ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS GEÒLEGS ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA ASTRALPOOL ESPAÑA, SAU AUDI ESPAÑA, –VOLKSWAGEN S.A. AUTOMAT INDUSTRIAL, SL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA BATLLE & MASCAREÑAS BENEDITO ROVIRA, JOSEP BEST ASSOCIACIÓ BETEC CATALANA, SA BIS ARQUITECTES BITMAKERS BLANCH CRISTAL, SA BLÁZQUEZ-GUANTER ARQUITECTES BOMA I ASSOCIATS, SL BOSCH SISTEMAS DE FRENADO BUSINESS SOFTWARE, SL ALEA

18 | Memòria 09

BUXADÉ MARGARIT FERRANDO, SL CAATEEB CABEZAS GONGORA & MORENO CAIXA CATALUNYA CAIXA D’ENGINYERS CAIXA MANRESA CALLFER, SA CALVET VILA & ARRIAGA CONSULTING CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA CARANDINI C&G CARBUROS METÁLICOS CARSA CONSTRUCCIONES CARVER ADVANCED SYSTEMS CAST INFO, SA CECOT CELSA CEMENTOS MOLINS, SA CENTRO CATALÁN DE GEOTECNIA CESPA, SA CIVILSOFT, SL CLARIANT IBÉRICA SERVICIOS, SL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS COL·LEGI D’ENGINYERS DE TELECOMUNICACIONS COL·LEGI D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA COLORCENTER COM 2002, SL COMPUSOF, SA CONFIDE CORREDURÍA DE SEGUROS, SA CONSELL GENERAL DE CAMBRES DE DE CATALUNYA CONSORCI ZONA FRANCA CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIU ASSOCIATS CONSTRUCCIONES DECO, SA CONSTRUCTORA D’ARO, SA CONSTRUCTORA ESTHOR CONSTRUSOFT, SL CONSULTORS D’ESTRUCTURES DEL MARESME CONTRACTA I PROMOCIÓ D’OBRES, SL COTS CALL, JOSEP MARIA COTY ASTOR, SA CRITERIA CAIXA CORP CSC ESPAÑA


CSI SPAIN CTT STRONGHOLD, SA DAMA-UPC DAMM FUNDACIÓN PRIVADA DELOITTE, SL DIMENSION DATA ESPAÑA, SL DOMINION INSTALACIONES DOPEC, SL ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ECOTECNIA, SCL EMAGISTER.COM EMTE ENABLE CONSULTORES, SL ENCOFRADOS J. ALSINA, SA ENDESA S.A ENGIPROJECT, SL ESPAÑOLA DE MONTAJES METÁLICOS, SA ESTRUCTURAS NAVAS, SA ESTUDIOS Y SOLUCIONES EN LA INGENIERÍA ,SL EUROPERFIL, SA EVERIS EXPERTEL, SA EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS CALIZOS, SA EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS CALIZOS, J. PERXAS FDEZ. TADEO & ASOCIADOS, SL FERROBERICA FERROVIAL AGROMAN, SA FINFOREST IBÉRICA, SL FLOREL, SA FLUENDO EMBEDDED, SL FLUIDRA SERVICES, SAU FORBACSA FORUM DE L’ETSEIB FUNDACIÓ ECA BUREAU VERITAS FUNDACIÓ POLITÈCNICA CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT ILDEFONS CERDÀ FUPICSA GARCIA FAURA GECSA GERB, SA GESOND GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA GESTION CIM CONSULTORES, SL GFT IT CONSULTING, SL GREHI, ENGINYERIA, ESTRUCTURES, EDIFICACIO. SL GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA GRUPO JG INGENIEROS, SA

HENKEL IBÉRICA, SA HEWLETT PACKARD BARCELONA HIANSA, SA HIDROLOGIA I QUALITAT DE L’AIGUA, SL HILTI ESPAÑOLA, SA HORMIPRESA HORWOOD, SL IBERMAPEI, SA IBERPOTASH IBERTRAC, SL ICE CONSULTANTS EUROPE IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY IFC CIMENTACIONES ESPECIALES, SA IMAGSA INDO INTERNACIONAL, SA INDRA SISTEMAS, SA INDUS CÁLCULO, SA INFINITY COMUNICACIONES, SA INFOJOBS.NET INFORMÁTICOS ITELLIGENCE, SA INGENIERÍA ARQUITECTURA EUROPEA INSTITUT DE NAVEGACIÓ D’ESPANYA INTEGRAL INTEINCO INTEMAC JOHANN A. KRAUSE ESPAÑA, SA JUNIOR EMPRESA D’INFORMÀTICA KEMIT, SL KNAUF MIRET, SA KNOSOS, SL, HOMELAND SECURITY KOSTAL ELECTRICA, SA KUBIC CONSULTORÍA TÉCNICA, SL LEACH COSP, EMMA LEAR CORPORATION HOLDING SPAIN LLOBET COLOM, XAVIER LOGIC CONTROL SAGE MAJÓ CRUZATE, JOAN MANPOWER, SL MARKETPOOL, SL MATEU JOFRE, JOAN MECÁNICA DEL SUELO LOSAN, SA MEDIO AMBIENTE AQUAGEST MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS, SL MERCADOMOTIKA, SL MERIT SCHOOL, SL MIER COMUNICACIONES, SA MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, BV MONISTROL CHIC, RAMON MRC CATALUNYA

19 | AAUPC


MUTUAL MIDAT NB35 BARCELONA NEAR TECHNOLOGIES, SL NESTLÉ ESPAÑA, SA NETMIND, SL NEXTRET, SL NTR GLOBAL AND RECEIVE, SL OFICINA TÈCNICA DEL COAC OLIVERAS COLL I ASSOCIATS, SL OLLER PEÑA SCP AT3 OPSIA, SL PANALYTICAL, BV PARC MEDITERRANI DE LA TECNOLOGIA, SL PAYMA COTAS, SAU PBX CENTRE DE CÀLCUL, SL PEDELTA, SL PHILIPS IBÉRICA, SAU PL2 ENGINYERIA D’ESTRUCTURES I FONAMENTACIONS, SL PLANAS ÁLVAREZ ARQUITECTES RIUS POLYLUX PORTS DE LA GENERALITAT PREFABRICATS DE CATALUNYA PREFABRICATS PUJOL, SA PRICEWATERHOUSE COOPERS, SL PROCON SYSTEMS, SA PROCONOR, SA PROCTER & GAMBLE PROJECTE UNIVERSITAT EMPRESA PROSODIE IBÉRICA PROTEC PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS, SL RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SAU RGA ARQUITECTES RICOH ESPAÑA ROCA JUNYENT, SL SALVAT LOGISTICA SAU

RUCKER LYPSA SAME SISTEMES INFORMÀTICS SANOFI-AVENTIS SCHNEIDER ELECTRIC SEIDOR, SA SERVICIOS TECNOLÓGICOS APPLUS SERVIZURICH, SA, SOCIEDAD UNIP. SGS TECNOS, SA SIKA SISTEMAS DE CIMENTACIÓN, SA SISTEMES DE REFORÇ ACTIU, SL SOCOTEC IBERIA, SA SOLDADURA SERRA S.A SOLVAY IBERICA, SL SPERIT IT, CONSULTING SERVICES S.L. STATIC INGENIERÍA, SA SUMMA, SA SUN MICROSYSTEM IBÉRICA, SA TALLERES BALLESTE E HIJOS TALLERES MANUTENCIÓN, SA TANGO 04 TEA-CEGOS, SA TEC-4, SA TÉCNICAS DE DISEÑO TÈCNICS G3, SLP TECTUM ENGINEERING, SL TIC ALTEN TORNILLERÍA INDUSTRIAL TRETY, SA T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU UPCnet, SL VALERI CONSULTORS ASSOCIATS VASS VIDA CAIXA VIZCARRO PEDROL, JAUME 138-140 SARRIÀ, SL 2PE PILOTES

Cal destacar que s’integren a l’Associació tot un seguit d’associacions professionals lligades a l’entorn politècnic, de manera que els seus membres tenen la possibilitat d’accedir als diferents serveis de l’AAUPC. Es tracta d’entitats com ara el Cercle Fiber, l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE), l’Associació d’Enginyers en Organització Industrial de Catalunya (AENGOICAT) o la recentment constituïda Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció (CESC), formada inicialment per set empreses. Tant l’ACE com la CESC tenen el local social a l’AAUPC.

20 | Memòria 09


Quines accions hem desenvolupat a l’entorn de la nostra línia de pensament estratègic?

Aquesta línia d’actuació vol transferir i divulgar coneixement, elaborar i difondre un corpus de reflexió i anàlisi sobre diferents temes, com ara la transparència i el bon govern, la sostenibilitat o la política industrial, temes que són propis de la comunitat universitària i que tenen un impacte directe en la societat. A continuació es detalla quina ha estat la nostra aportació en activitats d’opinió i reflexió, i com s’ha transmès el nostre know-how en aquests temes.

6/

Durant l’any 2009 s’ha fet difusió entre els associats, institucions i persones rellevants de tots els materials generats l’any anterior; és a dir, s’ha fet tramesa de: • L’informe La política industrial: Una anàlisi a través del compte de resultats. • El llibre La innovació tecnològica i els paradigmes socials, del doctor Benjamín Suárez. • L’“Estudi sobre la revalorització dels estudis d’enginyeria”, elaborat pel personal tècnic de l’AAUPC.

Publicació de l’assaig Sota un sol ardent: Orígens del paisatge mediterrani Aquest assaig, escrit per l’arquitecte paisatgista Alfred Fernández de la Reguera, que també és vocal de la Junta, s’emmarca en un dels objectius de l’entitat, l’anàlisi de les accions humanes i la seva incidència en el medi biofísic. L’assaig planteja que un dels factors que més poderosament influeix en l’alteració de l’espai és la necessitat humana de crear un paisatge propi. Aborda el com i el perquè de la gènesi del paisatge mediterrani des dels orígens de la nostra cultura i l’esdevenir a través dels segles.

21 | AAUPC


Seminari sobre transparència i rendició de comptes La directora de l’AAUPC, Teresa Bofill, va ser invitada a participar en el seminari organitzat per la Fundació Jaume Bofill sobre transparència i rendició de comptes. La jornada va incloure: • La conferència “El lideratge de les administracions públiques en la implantació de pràctiques de transparència”, impartida per Emilene Martínez Morales, coordinadora de Programes de Transparència al National Security Archive, institut d’investigació amb seu a la Universitat George Washington (Washington) • Un debat sobre els primers resultats de la recerca “La rendició de comptes, una eina per a l’aprofundiment de la democràcia a Catalunya”, que actualment està portant a terme l’equip de Territoris i Organitzacions (TeO), liderat per Eduard Jiménez, per a la Fundació Jaume Bofill.

Càtedra UNESCO de Direcció Universitària, UPC L’AAUPC ha estat convidada un any més a participar en el Seminari de Direcció Estratègica de les Universitats, organitzat per la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària, UPC. Enguany la directora de l’AAUPC va abordar el tema “La relació universitatempresa des de la perspectiva de la inserció laboral”. En el seminari hi participen responsables de diferents centres i serveis universitaris d’Espanya i Llatinoamèrica.

Participació en el 4t Seminari d’Innovació UPC Sostenible 2015, X un bon clima… a la UPC. Els reptes del canvi climàtic El seminari va constituir l’acte central dels esdeveniments organitzats per la UPC sota el títol En el camí cap a la Cimera de Copenhaguen. Tenia un doble objectiu: • Ubicar les negociacions sobre el canvi climàtic en el context de Copenhaguen. • Reflexionar sobre la necessitat d’establir una acció climàtica a la UPC. Es van presentar diverses experiències d’accions d’educació, recerca i/o gestió desenvolupades a la UPC o encara en execució, relacionades amb el canvi climàtic.

22 | Memòria 09


La directora de l’Associació va explicar que s’ha apostat des dels seus orígens per la sostenibilitat, fins al moment actual, en què l’entitat calcula i compensa les emissions de CO2 generades per l’activitat diària (certificat d’emissions de carboni).

Compensem les emissions de CO2 L’AAUPC, a través de la Fundació Amics de la UPC, ha engegat una acció més respecte del canvi climàtic, amb la creació del Bosc dels Amics de la UPC en una zona degradada de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa pensada per compensar les emissions de CO2 generades per l’AAUPC, que durant l’any 2009 han estat de 9,8 tones. El càlcul de les emissions de l’AAUPC es realitza a partir del consum d’electricitat, del quilometratge en transports per carretera, avió o tren, i de la despesa anual de paper. El càlcul es realitza a través de la iniciativa cero CO2 http://www.ceroco2.org/ La compra de reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle s’ha fet aquest any a través del projecte “Segrest de carboni en comunitats de pobresa extrema a la Sierra Gorda de Mèxic” (Reserva de la Biosfera). Certificat d’emissió.

23 | AAUPC


com és el servei d’orientació de carreres professionals que ofereix l’aaUPc?

7/

L’orientació esdevé una eina bàsica per al desenvolupament personal Tal com corroboren diversos estudis (entre els quals, l’informe que va realitzar la mateixa AAUPC al voltant de la Revalorització dels Estudis d’Enginyeria), l’orientació professional esdevé una eina clau per ajudar a definir i enfocar el futur professional de les persones. L’etapa universitària no en pot quedar al marge, ja que és aquí on es determina l’activitat professional futura. Per tant, cal intensificar les activitats d’orientació durant els estudis, que constitueixen un suport clau per prendre les primeres decisions vocacionals. I un cop les persones s’han titulat, cal que segueixin pensant en termes de desenvolupament de la carrera professional. L’AAUPC, a través de l‘Oficina d’Orientació i Inserció Laboral (OOIL), actua en aquesta direcció i ha convertit l’orientació en la seva pedra angular. L’OOIL estructura les activitats d’orientació professional al voltant d’un seguit d’eixos vertebradors: Entrevistes individuals d’orientació i suport a la recerca de feina: per definir l’estratègia de recerca de feina, partint de la definició dels objectius professionals. Serveixen per: • • • • •

Guiar i tutoritzar el procés de recerca de feina Identificar els objectius laborals a curt i mitjà termini Supervisar els documents de presentació professional Oferir recursos que facilitin la recerca i el contacte amb empreses Donar suport en la presa de decisions

TEnDènciES DE L’any Cada vegada més arriben al servei d’orientació persones en situació d’atur amb formació politècnica i experiència laboral avançada. La seva actitud de desconcert generalitzada és conseqüència de la crisi i de la dificultat per trobar feina, situació poc habitual per al col·lectiu de professionals politècnics.

24 | Memòria 09


Tallers de recerca de feina: l’objectiu és desenvolupar les habilitats i les competències necessàries per superar amb èxit els processos de selecció de personal que estableixen les empreses. Els tallers que s’organitzen de manera periòdica són: • • • • •

Redacta el teu CV de manera atractiva Web 2.0 al servei de la cerca de feina Com superar amb èxit les entrevistes de treball Prepara’t a fons les proves psicotècniques Prepara’t a fons per a les dinàmiques de grup

En total, 1.893 persones van participar en aquestes activitats durant l’any 2009

Tallers de desenvolupament d’habilitats i competències, orientats al desenvolupament de les habilitats i les competències: comunicació, treball en equip, negociació, assertivitat, lideratge. Són una clara oportunitat per fer una autoavaluació dels punts forts i les àrees de millora, així com per integrar estratègies de millora personal. Workshops, taules rodones i presentacions d’empreses organitzades al voltant d’un sector professional o vinculades a la identificació de les sortides professionals d’un determinat col·lectiu. Algunes de les activitats organitzades enguany han estat... • Taller “Ocupabilitat internacional. Recursos per a la recerca de feina a l’estranger per a arquitectes”, impartit per Darko Kramer, International Project Management, que va aportar informacions i recursos sobre les oportunitats professionals dels arquitectes en d’altres països. • Taller “Organització i direcció de reunions”, impartit per Porta 22, de Barcelona Activa, amb l’objectiu de millorar la competència de les persones en la gestió del temps, els continguts i les persones que es reuneixen al voltant d’una reunió de treball. • “22 consells per trobar feina”, impartit per Porta 22, de Barcelona Activa, orientada a informar sobre els recursos informatius de què disposa aquest servei públic de l’Ajuntament de Barcelona al voltant de l’ocupació en sectors considerats com a estratègics des del municipi barcelonès.

Taller 22Consells per trobar feina.

25 | AAUPC


• “Descobrint el lideratge”, impartit per Porta 22, de Barcelona Activa, va permetre descobrir les claus del lideratge, així com els diferents estils de lideratge que existeixen i les claus per posar-los en pràctica. Els tres tallers anteriorment comentats es van desenvolupar a les instal·lacions de Porta 22, Barcelona Activa, però anaven dirigits específicament a persones membres de l’AAUPC. • Taula rodona sobre les sortides professionals de l’Enginyeria de Telecomunicacions, amb la presència de professionals amb una àmplia trajectòria, que va servir d’acte de clausura del XX Fòrum de Telecomunicacions i Electrònica que organitzen els estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB).

605 entrevistes individuals d’orientació

activitats grupals d’orientació i assessorament laboral (nombre de participants) 1.372 2005

1.614 2006

1.631 2007

1.866 2008

1.893 2009

Accions d’orientació dirigides a persones amb perfil politècnic i discapacitat durant el 2009: • Assessorament personalitzat: 18 persones. • Consultes on line: 19 persones. • Participants en activitats grupals d’orientació: 11 persones.

L’ocupabilitat del sector de l’arquitectura: un tema preocupant Durant l’any 2009, la crisi va afectar de ple el col·lectiu de persones titulades en arquitectura, que es van acostar a l’AAUPC per cercar orientació i trobar suport a la situació d’atur. Com a conseqüència d’això, l’AAUPC ha potenciat els contactes previs i les reunions amb persones relacionades amb el sector i implicades de manera més directa o indirecta en l’ocupabilitat del col·lectiu: el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), l’Escola Sert, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) (sotsdirecció, docents i responsable de convenis), així com professionals arquitectes. L’objectiu ha estat debatre la tendència iniciada l’any anterior de destrucció de l’ocupació (especialment en el sector constructiu) i trobar respostes a les inquietuds del col·lectiu sobre la seva ocupació futura.

L’objectiu és traçar un itinerari conjunt d’accions i activitats que permetin identificar diferents sortides professionals dels arquitectes i, a la vegada, fer difusió social de la seva activitat per obrir nous camps professionals.

26 | Memòria 09


abordament d’un tema estratègic: vehicles elèctrics, oportunitat emergent de treball

Com a conseqüència de la preocupació constant de l’AAUPC pels temes de sostenibilitat, que tenen una incidència directa en el desenvolupament industrial i de les ciutats, l’AAUPC va decidir dedicar un dels seus workshops a un tema de gran valor estratègic en la indústria i la societat actuals: els vehicles elèctrics. Són molts els experts que consideren els vehicles elèctrics com una important àrea de futur en l’àmbit industrial i un important nínxol d’activitat laboral de cara als propers anys.

8/

A fi d’afavorir la reflexió, prèviament a la realització de la taula rodona es va obrir a la pàgina web de l’AAUPC un espai específic dedicat al tema, on s’anaven penjant articles, vídeos i altres continguts informatius que donaven una idea de la ràpida maduració del sector. També es va oferir l’oportunitat als potencials assistents a l’acte de fer arribar les seves preguntes als ponents, a través del mateix espai web. El workshop “Vehicles elèctrics: oportunitat emergent de treball?” va tenir lloc el mes d’octubre a l’Aula Capella de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).

L’objectiu era fer reflexionar els assistents sobre les transformacions que s’han de donar en el sector de la indústria de l’automòbil i sobre les infraestructures urbanes necessàries per aconseguir fer realitat els vehicles elèctrics.

Un moment del parlament dels experts.

27 | AAUPC


Vista panoràmica de la sala.

L’actualitat del tema va suposar l’assistència de 140 persones entre estudiantat, persones titulades i personal docent de la UPC, així com professionals d’empreses del sector. L’acte es va desenvolupar en dues parts. Durant la primera es va donar veu a dos experts en el tema: • Ricard Bosch, expert en vehicles elèctrics, professor de la UPC. • Xavier Testar Ymbert, director del programa Barcelona, Recerca i Innovació, de l’Ajuntament de Barcelona. La segona part de l’acte va permetre sentir diferents representants

La taula d’experts.

d’empreses implicades en el desenvolupament dels vehicles elèctrics a Catalunya, que van parlar sobre el procés d’implantació i els canvis en l’àmbit de les infraestructures que cal incorporar a les ciutats: • Ramon Pruneda, Project Manager, Altran Technologies. • David Pou, Planificació i Qualitat de Xarxa, Endesa Distribución. • Ignacio Alvarez, Applied Research & Tech. Deployment Manager, Lear Corporation. • Santi Castellà, responsable de vehicles híbrids i elèctrics, R+D SEAT.

28 | Memòria 09


Els ponents de la taula rodona d’empreses.

Els dies posteriors a l’acte, l’AAUPC va crear a la xarxa Linkedin (dins del seu propi grup de seguidors) un subgrup per fer networking i seguir debatent el tema. També es va organitzar a posteriori un taller específic de cerca de feina aplicat al sector del vehicle elèctric. Entre els assistents es va decidir crear un espai web per compartir recursos.

29 | AAUPC


Quines activitats d’orientació hem desenvolupat als campus de la UPc?

Participació en els fòrums d’empreses organitzats per l’estudiantat de la UPC

9/

Els fòrums d’empreses tenen per funció afavorir el contacte entre l’estudiantat i les empreses per millorar la seva ocupació laboral, així com per fer-hi pràctiques durant la carrera. L’AAUPC participa any rere any en els fòrums d’empreses que organitzen els estudiants, i reforça amb la seva presència els continguts d’orientació de l’acte. Enguany s’ha participat en: Fòrum, centre

Activitats desenvolupades per l’AAUPC

Fòrum de les Tecnologies de la Informació, Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB)

Expositor informatiu

10

Fòrum de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

Expositor informatiu

10

Futurcivil, Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (ETSECCPB)

Expositor informatiu i conferències

40

Fòrum de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

Face to face

42

Fòrum de Telecomunicacions i Electrònica (ETSETB)

Conferències i expositor informatiu

86

Fòrum d’Industrials (ETSEIB)

Conferències i expositor informatiu

171

Fòrum de Mataró, Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT)

Conferència i expositor informatiu

8

Fòrum BEST

Expositor informatiu

4

Expositor Fòrum Mataró.

30 | Memòria 09

Assistents


Diversos moments del Fòrum de telecomunicacions i electrònica.

Expositor Fòrum FIB.

Diversos moments del Fòrum de telecomunicacions i electrònica.

31 | AAUPC


Impartició d’assignatures de lliure elecció sobre la incorporació al mercat de treball Als diferents campus i escoles de la UPC, i durant els dos semestres, l’AAUPC imparteix l’ALE Incorporació al Mercat de Treball, per apropar els estudiants als continguts d’orientació i de suport a la cerca de feina, quan aquests són encara a les aules universitàries. L’assignatura treballa des de les sortides ocupacionals dels alumnes en funció dels perfils acadèmics fins al desenvolupament de les competències i habilitats orientades a la superació dels processos de selecció. Participants: 99 alumnes.

Xerrades i conferències en l’entorn de la UPC L’AAUPC respon a les demandes concretes que li fan arribar les escoles de la UPC en matèria d’assessorament i orientació per al desenvolupament de la carrera professional. S’imparteixen tot un seguit de tallers, conferències i xerrades entorn de l’orientació, la presa de decisions vocacionals i la inserció en el mercat de treball. A tall d’exemple: 1. Xerrada als alumnes que han iniciat el primer curs a l’ETSEIAT, per motivar-los de cara a participar en la vida universitària i fer-los veure el valor d’ocupabilitat que això implicarà en el seu futur. 2. Participació en l’assignatura de Projectes de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC), per preparar els alumnes de cara a la sortida al mercat de treball.

Escola

Activitat

EPSC, dins l’assignatura de Projectes i cerca de pràctiques en empreses

2 conferències

ETSEIAT, “Caminant vers el futur”

1 xerrada

ALE Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV)

1 xerrada

Activitats amb l’associació Joves Enginyers de Terrassa (JET) S’han impartit per a aquest col·lectiu dos tallers específics de desenvolupament de les habilitats i competències: “Aprèn a treballar en equip” i “Desenvolupament de les habilitats de comunicació”. La JET van organitzar també la 2a edició del Concurs Internacional de Robòtica, dins la Setmana Cultural de Terrassa. El president de la JET es va dirigir a

32 | Memòria 09


Concurs robots. Moments de la prova.

l’AAUPC per demanar una col·laboració econòmica que permetés organitzar el concurs. Se’ls va atorgar una subvenció de 500 € a canvi de facilitar la difusió de l’AAUPC i les seves activitats.

Associació de Joves Enginyers de Terrassa. Concurs robots.

Altres activitats en l’entorn de la UPC Realització d’una sessió informativa als becaris i becàries de la UPC que s’encarreguen de l’atenció al públic a l’expositor de la UPC situat al Saló de l’Ensenyament, a fi que puguin donar respostes sobre la inserció laboral i el mercat de treball de les titulacions de la UPC. Fruit d’un conveni de col·laboració amb el Fòrum de l’ETSEIB, signat el mes de desembre, es va realitzar un taller de networking aplicat a la gestió de la carrera professional, al qual van assistir part dels membres de l’ETSEIB.

33 | AAUPC


Argumenta Argumenta és una plataforma de formació virtual multimèdia gestionada pels serveis de llengües de la UPC i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) conjuntament. Constitueix un recurs formatiu que dóna resposta als reptes del multilingüisme i l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i que permet millorar les competències comunicatives en l’àmbit universitari. L’AAUPC ha impartit un curs on line sobre l’elaboració de currículums.

BIP - Borsa Internazionale del Placement (International Placement Exchange) L’Associació va assistir, per recomanació de la UPC, al BIP Forum, que va tenir lloc a Cernobbio (Itàlia) el setembre passat. Es tracta d’un fòrum adreçat a universitats i empreses. L’activitat més important de l’esdeveniment va ser la jornada dedicada als face to face entre universitats i empreses. Entre d’altres, es va contactar amb les empreses Fiat, Tetra Pak, Artsana i Avio.

34 | Memòria 09


Quines accions hem portat a terme amb entitats externes?

Amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya Arq-09, jornades d’orientació professional per a arquitectes i estudiants

10/

Un any més han tingut lloc les jornades organitzades pel COAC, l’ETSAB, l’ETSAV i l’AAUPC, orientades a oferir informació sobre el mercat de treball de l’arquitectura i les sortides professionals actuals. Es va dissenyar un programa basat en la diversificació de les sortides professionals i en la visibilització pública dels perfils emergents, per anar més enllà de la tradicional sortida professional de l’arquitecte autònom. El format de les activitats ha estat divers: tallers sobre tècniques de cerca de feina (“L’art de l’entrevista: com superar-la amb èxit”, impartit per l’AAUPC), conferències, taules rodones (amb la participació de Teresa Bofill, directora de l’AAUPC) i sessions flash d’empresa. En el marc del programa formatiu de l’Escola Sert, el personal de l’AAUPC ha impartit vàries edicions dels següents mòduls de formació: • El currículum • L’entrevista de treball Taula de representants d’empreses.

35 | AAUPC


Taller formatiu sobre el currículum.

Taula amb els directors de les escoles d’arquitectura catalanes.

Expositor de l’AAUPC.

36 | Memòria 09


Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya ha engegat el projecte ETIOCUPACIÓ, que té per objectiu analitzar la situació del col·lectiu des del punt de vista laboral per dissenyar noves estratègies i eines dirigides als seus membres i als principals sectors econòmics i socials en què treballen. L’AAUPC ha col·laborat en aquest projecte enviant una enquesta a totes les persones associades titulades en Enginyeria Tècnica Industrial. L’enquesta permetrà obtenir una “fotografia” del mercat laboral lligat a l’enginyeria tècnica industrial. L’AAUPC també ha estat present a l’estudi a través d’una entrevista feta a la directora de l’entitat que s’engloba en l’informe final de resultats. Va participar igualment en una sessió de treball sobre eines de suport a l’ocupació dels col·legis.

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB) Enguany s’han realitzat dos workshops sobre les sortides professionals de l’enginyeria tècnica industrial. Van ser organitzats pel CETIB en col·laboració amb l’AAUPC. Ambdues sessions van ser moderades per membres de l’AAUPC, i van tenir lloc a l’EUETIT i a l’EUETIB alternativament.

Participació en el Programa MAGDES, Maestría en Gestión y Desarrollo de la Educación Superior Participació en el Programa MAGDES, Maestría en Gestión y Desarrollo de la Educación Superior, organitzat per l’Institut Politècnic Nacional (IPN) de Mèxic, en col·laboració amb la UPC. L’AAUPC va impartir la unitat Las Redes Universidad-Empresa dins del mòdul Servicios Complementarios y de Apoyo a las Personas. Es va redactar un document de treball per a l’alumnat, que descriu les activitats de l’Associació i d’altres unitats de la UPC que interactuen igualment amb empreses. L’informe incorporava dades comparatives amb serveis similars d’altres universitats. També es va mantenir una videoconferència amb l’alumnat per presentar els projectes més innovadors que s’han dut a terme des de l’Associació. Posteriorment es va mantenir obert un fòrum de debat durant tres setmanes.

37 | AAUPC


Projecte Dynamis L’AAUPC ha fet difusió entre els associats d’una iniciativa interessant, impulsada per Miquel Coll, enginyer industrial jubilat que, en observar la manca de recursos humans d’algunes entitats petites (associacions i fundacions amb finalitats socials i culturals diverses) per manca de recursos econòmics, va decidir facilitar el reclutament de professionals qualificats jubilats, competents i amb dinamisme, per dedicar uns quants anys de la seva vida a treballar de franc per a entitats del tercer sector. Així neix Dynamis. http://www.dynamis.cat/

38 | Memòria 09


com abordem el tema de la diversitat?

Un dels punts que l’AAUPC inclou en la seva visió és sensibilitzar i promoure el desenvolupament d’una cultura dels valors humans solidaris que afavoreixi la igualtat d’oportunitats en el món laboral.

11/

Seguint aquesta línia, es van dissenyar el 2008 els programes Fent futur: dones politècniques pel canvi professional i Superant barreres: inserció laboral de qualitat per a persones amb discapacitat i titulacions politècniques. Ambdós programes s’han portat a terme el 2009 amb la subvenció del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Dèiem: El programa Fent futur: dones politècniques pel canvi professional vol fer arribar a les dones politècniques amb experiència i que es volen promoure cap a càrrecs de responsabilitat un programa combinat de formació en habilitats directives, coaching per a la implementació d’aquestes en la seva vida professional i orientació professional per fer real el canvi i la promoció professionals.

Taula rodona moderada per la directora de l’AAUPC Teresa Bofill

39 | AAUPC


S’ha fet: Es va realitzar el programa amb una participació final de 40 dones predirectives i directives, que es van dividir en dos grups. El primer estava compost per dones que s’havien inscrit personalment en el programa, mentre que les dones del segon grup tenien el suport de la seva empresa. Les sis empreses participants han estat: • AGBAR, COAC, EVERIS • MC - MUTUAL, SCHNEIDER, SGS Els mòduls impartits han estat: • • • • •

Taula rodona moderada per la vicerectora Marisol Marqués.

Vista general de la sala.

40 | Memòria 09

Autocontrol: com gestionar les emocions en el món dels negocis. Negociació: com promoure acords favorables. Liderar i gestionar equips: com dirigir eficaçment. Gestionar conflictes: com establir relacions positives. Intel·ligència emocional aplicada a la direcció d’empreses.


Entrega dels diplomes.

Diferents moments de sessions de treball del Fent Futur/1.

Diferents moments de sessions de treball del Fent Futur/2.

41 | AAUPC


Diferents moments de sessions de treball del Fent Futur/3.

En acabar cada mòdul s’ha realitzat una sessió de seguiment (coaching grupal) per guiar la transferència de coneixements a la vida professional de cada participant. El programa també preveia la possibilitat de mantenir entrevistes d’assessorament per a la recerca de feina i la promoció laboral a través del servei que ofereix l’AAUPC. El programa va incloure també dues conferències d’una experta en temes de gènere i treball provinent de la UAB, per aportar una visió més àmplia i des del punt de vista de la sociologia. L’acte de cloenda va consistir en dues taules rodones. La primera, moderada per la vicerectora Marisol Marqués, es va centrar a explicar la repercussió de l’experiència en les dones participants. La segona, moderada per Teresa Bofill, es va centrar en les politiques i els plans d’igualtat d’oportunitats de les empreses SGS, Everis i Schneider, participants en el programa. A petició de les participants, s’ha constituït una xarxa de dones professionals Fent Futur, que programa trobades cada dos mesos, per seguir el procés de reflexió i anàlisi de la seva carrera professional.

Copa de cava pels assistents.

42 | Memòria 09


Dèiem: El programa Superant barreres: les persones i les empreses en xarxa s’adreça a l’estudiantat universitari de carreres politècniques amb i sense discapacitat. Els objectius són fomentar la normalitat de la discapacitat entre la població a partir d’experiències amb persones discapacitades, així com fer de mediadors entre empreses i professionals amb discapacitat per potenciar-ne la inserció laboral i el desenvolupament de la carrera professional.

S’ha fet: El curs Competències per a la Gestió de la Diversitat en el Lloc de Treball adreçat a l’estudiantat d’últims cursos i a persones amb titulacions tècniques, amb i sense discapacitat. L’objectiu del curs ha estat assolir coneixements pràctics per preparar les persones davant d’entorns laborals compartits amb treballadors i treballadores amb discapacitats, i, a la vegada, assolir tot un seguit de competències personals demanades pel mercat laboral. Les temàtiques que s’han abordat són: • • • •

Treball en equip i gestió de persones tenint en compte la diversitat. Orientació a clients i habilitats comercials. Planificació de temps i projectes. Perfils tècnics i discapacitats. Conèixer mesures que afavoreixen la contractació. • Com interactuar amb persones amb discapacitats en l’entorn laboral. Realització d’un focus grup amb professionals experts en temes de discapacitat i inserció laboral, provinents de diferents entitats col·laboradores de l’AAUPC: • Fundació Prevent. • Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (ACAPPS). • Fundació Seeliger y Conde.

Diversos moments del Curs de Competències del Programa Superant Barreres/1.

43 | AAUPC


Diversos moments del Curs de Competències del Programa Superant Barreres/2.

Diversos moments del Curs de Competències del Programa Superant Barreres/3.

L’objectiu de la sessió va ser fer una valoració conjunta i qualitativa dels resultats obtinguts en les enquestes realitzades per l’AAUPC, de cara a detectar les necessitats de persones amb discapacitat en l’entorn laboral.

Xarxa d’Inserció Laboral per a persones amb discapacitat i titulacions tècniques També s’ha constituït la Xarxa d’Inserció Laboral per a Persones amb Discapacitat i Titulacions Tècniques, en què participen, a més de l’AAUPC, els serveis d’inserció laboral i d’atenció a la discapacitat de la UAB, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Abat Oliva. Coincidint amb el segon acte de la Xarxa, i com a cloenda del programa, es va realitzar un seminari sobre la salut mental, a fi de treballar estratègies entorn al

44 | Memòria 09


tema que siguin d’utilitat pels serveis d’inserció laboral de les universitats. La sessió va ser dinamitzada per dos experts: Sergi Raventós, tècnic d’inserció laboral de la Fundació Els Tres Turons, i Aleix Caussa, codirector-consultor de Spora Consultoria Psicosocial.

Primera reunió de la Xarxa.

Seminari sobre salut mental.

45 | AAUPC


Cartell Concurs de Fotografia.

1r Concurs de Fotografia Digital de l’AAUPC “Dones politècniques en acció. Radiografia d’una professió” El 1r Concurs de Fotografia Digital organitzat per l’AAUPC va comptar amb el suport de l’Institut Català de les Dones i el patrocini de l’empresa Ricoh, que va aportar els premis per a les tres fotografies guanyadores. Les bases del concurs es van fer públiques a principis del mes d’octubre. Els objectius eren: • Donar visibilitat al treball que desenvolupen les dones amb formació politècnica. • Trencar l’imaginari que es té respecte del treball que desenvolupen “habitualment” les dones politècniques. • Apropar les joves a les activitats professionals que desenvolupen les dones amb formació politècnica, per incentivar-les a cursar estudis tècnics. • Sensibilitzar envers la igualtat d’oportunitats de la dona politècnica, per incentivar que l’estudiantat de la UPC, en sortir al mercat de treball, pensi en sortides professionals no estereotipades per motius de gènere. • Motivar les dones politècniques a assolir llocs de treball amb responsabilitat i a lluitar contra la segregació vertical.

El jurat deliberant.

46 | Memòria 09


De dreta a esquerra: Teresa Bofill, Miriam Pastor, Carles Roman (1r premi), Anna Ramos (2n premi), Marta Melgarejo (Ricoh España) Ruth Portas (3r premi).

Guanyadores i finalistes al Hall de l’edifici I Nexus I.

El jurat estava integrat per Rosa Boladeras, presidenta del Consell de les Dones del Baix Llobregat; Toni Bover, professor del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC; Francesc Casamajó, del Servei de Comunicació i Promoció de la UPC; Jordi Pareto, fotògraf professional i col·laborador habitual de la UPC; Teresa Bofill, directora de l’AAUPC, i Àngels Serrat, tècnica d’ocupació de l’AAUPC. Finalment, de les 51 fotografies presentades, se’n van seleccionar 3 de guanyadores i 17 finalistes. Les 20 obres s’exposaran de manera itinerant en espais de la UPC al llarg del 2010. Les obres premiades han estat:

Primer premi Ungles d’Ohm Carles Román Romero

Segon premi Cims borrascosos Anna Ramos

Tercer premi Enginyera de telecomunicacions fent la visita d’obra per preveure on aniran els vestíbuls de la seva tecnologia Ruth Portas Burón

47 | AAUPC


Assistents al seminari/1.

Assistents al seminari/2.

Seminari Diversitat, Dona i Desenvolupament L’Associació va organitzar el seminari Diversitat, Dona i Desenvolupament, dirigit especialment a professionals de l’àrea de recursos humans i afins de les empreses associades. Va ser impartit per Myrtha Casanova, fundadora i presidenta de l’Institut Europeu de Gestió de la Diversitat. Ben Capell, mànager de programes de desenvolupament de persones, diversitat i inclusió a l’empresa Hewlett Packard, va participar també en la trobada i va analitzar el cas pràctic d’HP, empresa compromesa amb la presència de la dona a totes les esferes organitzatives i tècniques. Debatre com abordar la gestió de la diversitat a les organitzacions era un dels objectius, així com entendre la diversitat, en l’accepció més àmplia, i assumir la realitat de la diversitat múltiple. Aquest seminari tenia el suport de l’Institut Català de les Dones.

48 | Memòria 09


El grup de signants del Xarter de la Diversitat

Josep Mas Sala, vicepresident de l’AAUPC en el moment de la signar el Xarter

Adhesió al Charter de la diversidad El vicepresident de l’AAUPC, Josep Mas Sala, va signar en nom de l’entitat el Charter de la diversidad en un acte públic que va tenir lloc al Caixa Fòrum el novembre del 2009. El Charter és promogut per la Fundació per a la Diversitat, entitat que fomenta les polítiques d’igualtat, antidiscriminació i gestió de la diversitat a Espanya. Es tracta d’una carta de compromís que promou la inclusió de totes les persones que viuen a la Unió Europea, independentment del sexe, l’edat, la raça, la nacionalitat, la cultura, la discapacitat, l’orientació sexual, l’origen social o qualsevol altra diferència que singularitzi les persones de la resta del perfil predominant a la seva organització o empresa. L’AAUPC ha esdevingut soci col·laborador d’aquesta Fundació i continuarà desenvolupant accions específiques compromeses amb la diversitat. http://www.fundaciondiversidad.org/

49 | AAUPC


com posem en valor la màxima “aprofita el networking: enxarxa’t”?

12/

Amb el creixement els últims anys de les xarxes socials, l’Associació ha anat creant els seus propis grups a les principals xarxes socials. En primer lloc, per fer captació d’antics titulats i titulades de la UPC; i en segon lloc, per aportar continguts de desenvolupament de la carrera professional.

L’AAUPC a les xarxes socials Enguany l’AAUPC ha mantingut la presència a les xarxes en què ja era present anteriorment (Linkedin, XING, Viadeo i Facebook), però ha centrat especialment l’activitat en les xarxes Linkedin i Facebook. Comparativament, Linkedin guanya pes respecte de la resta de xarxes socials com a espai de compartició del coneixement. Per facilitar aquesta funció s’han realitzat les següents accions: • Creació de subgrups: Vehicles elèctrics; Arquitectura - Treball internacional; Titulacions tècniques, discapacitat i ocupació, i Taller Web 2.0. Els subgrups integren nuclis més cohesionats de membres amb interessos comuns, cosa que implica una major participació. • Alimentació automàtica de continguts als grups i subgrups mitjançant els feeds RSS de l’AAUPC. Mitjançant la sindicació de continguts s’aconsegueix proporcionar als grups, de manera automatitzada i continuada, informació d’interès per als membres. • Augmentar la presència de l’AAUPC en grups existents en les xarxes i que són de l’entorn politècnic, per participar en els debats i difondre informació. Es monitoritza l’aparició de grups politècnics i es fa la inscripció als grups per fer arribar ofertes de treball, esdeveniments, notícies i captar nous socis. L’Associació segueix mantenint a les xarxes professionals un creixement sostingut. Actualment 2.550 persones es relacionen de forma directa amb l’AAUPC a través de 4 xarxes diferents (Linkedin, Facebook, Xing, Viadeo), indirectament, posen en contacte més de 5.261 persones. Cada vegada més, Facebook es confirma com una xarxa en la qual cal tenir presència per guanyar visibilitat pública. L’AAUPC té una pàgina pròpia i un grup amb 206 seguidors. S’ha potenciat la difusió automatitzada de continguts de cara a incrementar l’interès i la captació de nous usuaris.

50 | Memòria 09


Grup AAUPC

Contactes personals

Contactes de 2n grau

Contactes de 3r grau

708 (+ 80 %)

2.310 (+ 25 %)

584.300 (+ 58 %)

11.813.400 (+ 8 %)

206

377

1.366 (+ 6 %)

1.974 (+ 1 %)

111.588 (+ 14 %)

1.995.525 (+ 5 %)

Viadeo

270

600

TOTAL

2.550

5.261

Linkedin Facebook Xing

Impacte de les xarxes i de les eines socials (web 2.0) L’AAUPC mesura el seu impacte en les xarxes a través de tot un seguit d’indicadors. El primer indicador és la procedència dels visitants al web de l’Associació. Cinc dels deu primers proveïdors de visites corresponen a accions realitzades per l’Associació a les xarxes, per millorar el seu posicionament. Tres d’aquests proveïdors són fruit de la difusió d’informació de l’AAUPC mitjançant feeds RSS (Campus Virtual de la UPC, Google Reader i iGoogle. L’activitat de l’AAUPC a Linkedin ha suposat que s’incrementi en un 500% les visites al web de l’AAUPC. També s’ha donat més visibilitat a les ofertes de treball a través de les xarxes socials. Finalment, les eines socials (aplicacions de socialització de continguts) integrades en el web de l’Associació van permetre fer-la més participativa i guanyar visites. A tall d’exemple, van permetre recollir i votar les preguntes dels assistents als ponents d’una taula rodona.

Web de l’AAUPC Les visites al web de l’AAUPC s’han incrementat un 9,77 % respecte a l’any anterior. En concret, s’han rebut 74.663 visites, que han vist 363.171 pàgines.

Font: dades i gràfic extrets de Google Analytics.

51 | AAUPC


Networking de l’AAUPC: Xarxes & Beers 2a trobada de les xarxes socials de l’AAUPC: Xarxes & Beers. L’AAUPC va organitzar aquest esdeveniment el mes de setembre, a l’EUETIB, per potenciar l’establiment de xarxes professionals entre les persones associades i la comunitat politècnica. De nou, l’empresa Damm va ser la responsable de patrocinar l’acte. L’acte es va obrir amb una presentació sobre el Web 2.0 i la gestió de la carrera professional, durant la qual es va donar resposta a diverses preguntes sobre el tema que havien estat prèviament formulades pels assistents a través d’eines socials del web de l’AAUPC. Posteriorment es va dinamitzar l’acte amb una sessió de speed networking, per afavorir que els participants poguessin trencar el gel i establir uns primers contactes. Tot seguit es va deixar autonomia als assistents per fer networking amb aquelles persones que més els havien interessat

52 | Memòria 09


Per preparar acuradament els assistents a l’acte, els dies anteriors l’Associació havia organitzat el taller “Trenca el gel: fes networking eficientment”, orientat a potenciar la capacitat relacional dels assistents: com fer una presentació personal/professional clara i concisa, estratègies per iniciar una conversa...

Xarxa Conexiones Conexiones és un grup d’associacions d’antics alumnes i amics de les universitats que es reuneix periòdicament per compartir experiències i coneixements amb l’objectiu d’enfortir la cultura alumni en la societat. En el marc d’aquesta xarxa, enguany s’han organitzat dues jornades. Una d’orientada a les xarxes socials i una altra de dedicada a la dinamització de les comunitats d’antics alumnes.

53 | AAUPC


La primera va ser organitzada per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) el mes de març i va tractar sobre xarxes socials i privacitat de dades. De “Redes cerradas / redes abiertas” va parlar Gonzalo Fernández, Country Manager España d’IntraWorlds GmbH. La “Regulación jurídica de Internet” va ser a càrrec de Miguel Ángel Davara, catedràtic de Dret Informàtic i d’Informàtica per a Juristes de la Facultat de Dret de l’ICAI-ICADE.

Un moment de la jornada entorn a les xarxes socials.

Finalment, es van presentar sis tallers d’experiències de les entitats assistents, en un dels quals l’AAUPC va explicar com utilitza les xarxes per al desenvolupament de la carrera professional de les persones titulades a la UPC.

Juli Boned parlant en el taller d’experiències de l’AAUPC.

La segona jornada, Dinamització de les Comunitats d’Antics Alumnes, va ser organitzada per la Universitat Politècnica de València (UPV) al mes d’octubre. Va tractar sobre com el web social pot ajudar a connectar i dinamitzar els alumni. Es va debatre també sobre la importància de les xarxes socials per afavorir i multiplicar l’agenda de contactes professionals. Va parlar Francisco

54 | Memòria 09


Un moment de la jornada sobre dinamització de comunitats d’antics alumnes

Rodríguez, digital manager de Coca-Cola a Espanya, sobre l’statu quo del màrqueting i la publicitat en mitjans socials. El grup Conexiones té una pàgina a Facebook com a eina de relació entre les diverses entitats. http://fon.gs/conexiones

Xarxa d’antics becaris i becàries de l’AAUPC

L’any 2009 es va organitzar el taller “Desenvolupament de l’assertivitat i l’autoconfiança”, impartit per Josep M. Colomer, de Global, Consultors en Formació i Comunicació Corporativa, SL, dirigit especialment al col·lectiu d’antics becaris i becàries de l’Associació.

55 | AAUPC


Web “Universitats politècniques, discapacitat i ocupació” (UDE) L’AAUPC gestiona el web UDE des que es va crear l’any 2007: www.upc.edu/ude L’objectiu del portal és aconseguir una major visibilitat de la inserció laboral de les persones amb titulacions politècniques i discapacitat en l’àmbit nacional. El web permet: • Exposar informació específica sobre la discapacitat, ajuts, empreses, normativa, entre altres temes. • Fer difusió d’ofertes de treball per a persones amb discapacitat i perfil politècnic. Comparant aquest any amb l’anterior, s’observa que el nombre de visites del 2009 s’ha incrementat més d’un 80 % i, a més a més, aquestes visites han consultat més del doble de pàgines. Les pàgines consultades són més del doble respecte de les de l’any passat.

Font: dades i gràfic extrets de Google Analytics.

S’han DifóS: • 59 ofertes de treball en què el certificat de disminució és necessari o valorable • 68 notícies vinculades a la inserció i el món del treball de l’àrea tecnològica • 21 esdeveniments

56 | Memòria 09


Quins altres serveis fem arribar als associats?

• Tramesa d’informació. Estigues Informat, Informacions, Flash Informatiu.

13/

• Altres informacions i atenció a les consultes referents a la UPC. • Serveis d’orientació i suport al desenvolupament de la carrera professional a través de l’Oficina d’Orientació i Inserció Laboral. • Accés al Servei de Biblioteques de la UPC, integrat per 13 biblioteques presents en tots els campus. Els serveis que s’ofereixen als associats són: – Accés gratuït a les biblioteques i als seus recursos i serveis bibliotecaris bàsics. – Servei de préstec. http://bibliotecnica.upc.edu/Normatives/Prestec.pdf – Servei de cerca d’informació especialitzada que proporciona documentació procedent de les col·leccions de la UPC o de proveïdors externs (és un servei de pagament, segons les tarifes establertes per la UPC). – Obtenció de documents (text complet d’articles o altres tipus de documents). http://bibliotecnica.upc.edu/Normatives/SOD.pdf http://bibliotecnica.upc.edu • Accés al Servei d’Activitats Socials de la UPC, Univers. Aquest servei ofereix la possibilitat de fer esport a les instal·lacions de la UPC, de gaudir del cinema, l’esquí, el teatre o la música, i d’estalviar amb els descomptes i avantatges que ofereix. http://www.univers.upc.edu • Accés al Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la UPC. – Servei de traduccions i correccions. – Cooperació en la impartició de formació amb reconeixement de crèdits a l’estudiantat. Programa Argumenta. • Fundació Politècnica de Catalunya Descomptes d’un 10 % en part dels programes de formació contínua en els àmbits de gestió i organització d’empreses, arquitectura, engi-

57 | AAUPC


nyeria industrial i TIC que la Fundació Politècnica de Catalunya ofereix durant el curs. http://www.fundacio.upc.edu • Merit School, Programa d’Idiomes amb conveni amb la UPC. Preu universitari en els cursos que ofereix. Professorat nadiu, grups reduïts i una àmplia oferta horària. http://www.meritschool.com • Projecte Universitat Empresa (PUE). Descomptes en els cursos que organitza sobre informàtica en tots els seus àmbits, així com la certificació oficial de Cisco Systems. http://www.pue.es

58 | Memòria 09


nous acords signats

L’Associació d’Amics de la UPC ha signat aquest any els acords següents: • Amb la Fundació Privada Prevent. Antoni Giró, rector de la UPC; Montserrat Moré, gerent i apoderada general de la Fundació Prevent, i Teresa Bofill, directora general de l’AAUPC, van signar un conveni de col·laboració per fomentar els convenis de cooperació educativa de l’estudiantat amb discapacitat i per millorar-ne la inserció sociolaboral.

14/

Signatura amb la Fundació Prevent.

• Amb el Fòrum de l’ETSEIB. L’objectiu és fer extensives a tot l’any les activitats que fins ara tenien lloc en el Fòrum (tallers i accions de suport al desenvolupament de la carrera professional). Van firmar l’acord Xavier Erència, president del Fòrum de l’ETSEIB, i Teresa Bofill, directora de l’AAUPC.

Signatura amb el Fòrum ETSEIB.

59 | AAUPC


• Amb el Servei de Llengües i Terminologia. Aquest acord, a més dels serveis lingüístics adreçats als associats, servirà perquè l’AAUPC imparteixi formació on line sobre temes d’orientació laboral a l’estudiantat (programa Argumenta). • Amb la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT). Especialment orientat als temes d’ocupació, formació i mercat de treball, l’acord permetrà facilitar la difusió de les activitats d’ambdues institucions, així com altres col·laboracions en matèria d’ofertes de treball.

60 | Memòria 09


Els acords vigents

L’AAUPC manté acords amb les entitats següents:

15/

De l’entorn de la UPC • Fundació UPC. • Càtedra UNESCO de Gestió per a l’Ensenyament Superior de les Universitats. • Cercle Fiber (antics alumnes de la Facultat d’Informàtica de Barcelona). • Board of European Students of Technology (BEST). • Júnior Empresa d’Informàtica (JEDI). • Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC. • Servei d’Activitats Socials de la UPC, Univers. • Servei de Llengües i Terminologia.

Amb altres institucions de l’entorn professional i universitari • Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP), UPC, COAC i l’ AAUPC per a l’organització i desenvolupament de la Biennal Europea de Paisatge. • Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC). • Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. • Barcelona Activa, en el marc de Porta 22. • Fundació CIM.

Amb entitats i empreses • • • • • •

Associació de Consultors d’Estructures. Associació d’Enginyers en Organització Industrial de Catalunya. Manpower. FETS - Finançament Ètic i Solidari. Fundació Privada Ildefons Cerdà. Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon (Ajuntament de Viladecans). • Institut de Navegació d’Espanya (INAVE).

61 | AAUPC


• Fundació Agbar. • TecnoCredit i Banc Sabadell. • Círculo de Mujeres de Negocios (CMN).

Amb entitats de foment de l’ocupació de persones amb discapacitat • Associació Catalana per a la Integració Sociolaboral dels Disminuïts (ACVS). • Associació Catalana per a la Integració Laboral dels Disminuïts (ACIS). • Federació Ecom. • Sermes Planificación, SL, centre especial d’ocupació per a persones amb discapacitat.

62 | Memòria 09


I també hem assistit als esdeveniments següents... GENER Organitza/Convoca

Acte

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Assistència a la jornada d’estudi Accions Prioritàries per a l’Eliminació de les Desigualtats Retributives entre Dones i Homes.

FEBRER Organitza/Convoca

Acte

Direcció d’Usos del Temps, de l’Ajuntament de Barcelona

Assistència a la jornada europea Cap a On Va el Nostre Temps? Escenaris de Futur.

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Assistència a una nova sessió d’Àgora per a Directives, en què va tenir lloc la taula rodona “Les xarxes virtuals com a recurs per potenciar el lideratge i l’empoderament de les dones en l’àmbit professional”.

MARÇ Organitza/Convoca

Acte

UPC

Assistència a l’acte de presentació d’Indústria XXI al sistema universitari català. Indústria XXI és un pla de difusió de la realitat industrial a Catalunya.

Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) - UPC

Assistència a la presentació dels projectes de cooperació per al desenvolupament que es van realitzar a la UPC durant l’any 2008.

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Assistència al II Congrés del Tercer Sector Social a Catalunya.

Banc Sabadell i Alumni d’Esade

Assistència a la primera sessió del Fòrum Dona i Lideratge. Va consistir en una conferència de Montse Maresch, “El lideratge femení a IKEA, la meva experiència personal”.

BEST

Assistència a una nova sessió d’Àgora per a Directives, en què va tenir lloc la taula rodona “L Assistència al lliurament de premis de la ronda local a Barcelona de la II Competició Nacional d’Enginyeria BEST - gmv. es xarxes virtuals com a recurs per potenciar el lideratge i l’empoderament de les dones en l’àmbit professional”.

ABRIL Organitza/Convoca

Acte

Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) - UAB .

Assistència al seminari La Participació per la Cultura de la Sostenibilitat”, amb la col·laboració de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC.

Consell Interuniversitari de Catalunya

Assistència a la I Jornada UNIDISCAT, Universitat i Discapacitat a Catalunya.

MAIG Organitza/Convoca

Acte

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Assistència a la jornada sobre mercat laboral i plans d’estudi universitaris basats en competències.

Associació JET i el pla de comunicació de la recerca del Campus de Terrassa

Assistència a la classe magistral impartida per Dídac Lee, primer millor jove emprenedor creatiu a Catalunya l’any 2007 i millor emprenedor tecnològic de la Universitat de Cambridge l’any 2005.

Rectorat de la UPF

Assistència a l’homenatge a Mercè Sala, que va ser presidenta del Consell Social de la UPF.

Fundació Factor Humà

Assistència a l’homenatge a Mercè Sala i a l’acte de lliurament del I Premi Factor Humà Mercè Sala.

63 | AAUPC


JUNY Organitza/Convoca

Acte

Consell Social de la UPC

Assistència a la Nit UPC, 1a Trobada Empresarial UPC, acte de reconeixement i agraïment públic del suport i la confiança de moltes empreses i entitats envers la UPC. Assistència a l’acte de reconeixement dels membres de la comunitat universitària guardonats el 2008.

Fundació Politècnica, School of Professional & Executive Development

Assistència a l’acte de lliurament dels premis DonaTech XXI 2009 i a la conferència “L’impacte econòmic de la pèrdua de talent femení”, impartida per Xavier Carbonell, director gerent de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Antics UB

Assistència a la inauguració de l’exposició “La nostra memòria d’un temps de silenci.1950-1960”, en el marc de la trobada d’Antics UB.

Institut Català de les Dones

Assistència a la presentació de la publicació Recomanacions per a un habitatge no jeràrquic ni androcèntric, a càrrec de l’autora Zaida Muxí, professora d’urbanisme i ordenació del territori de l’ETSAB.

Banc Sabadell i Alumni d’Esade

Assistència a la segona sessió del Fòrum Dona i Lideratge. Va consistir en una conferència de Marimar Torres sobre la seva trajectòria professional.

Les universitats catalanes

Assistència a l’acte de cloenda de la Trobada de Contraparts Universitàries del Sud, en què es van donar a conèixer les conclusions de les jornades. Hi van participar 25 universitats i 15 representants de països del sud.

Programa EnginyCat en col·laboració amb la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Participació en les sessions de debat Enginyeria 2020, Fòrum de Debat Internacional.

Oficines d’inserció laboral de les universitats i la Xarxa Universitària d’Assumptes Estudiantils (RUNAE)

Assistència a les IX Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo, que van tenir lloc el 17, 18 i 19 de juny a Barcelona, a la UPF.

Oficines d’inserció laboral de les universitats i la Xarxa Universitària d’Assumptes Estudiantils (RUNAE)

Assistència a les IX Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo, que van tenir lloc el 17, 18 i 19 de juny a Barcelona, a la UPF.

JULIOL Organitza/Convoca

Acte

Cambra de Començ de Barcelona

Assistència a la jornada Dirigir en Temps de Canvi, de l’Observatori Dona, Empresa i Economia.

Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)

Assistència al I Congrés Treball i Ciutadania, Per la Igualtat d’Oportunitats.

SETEMBRE Organitza/Convoca

Acte

COAC, UPC, AAUPC i DPTOP

Acte pre-Biennal Paisatge i Societat, Processos en Canvi,una jornada de debat amb les administracions públiques, que han contribuït d’una manera determinant a la consolidació de la Biennal.

Programa Integral de Lideratge Femení, de l’ESCI-UPF

Assistència al I Congreso Internacional de Liderazgo Femenino - Life-09.

Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball de la Generalitat Catalunya

Assistència a la presentació del document marc El treball amb suport a Catalunya i a la taula rodona sobre l’experiència de les entitats i de les empreses.

64 | Memòria 09


OCTUBRE Organitza/Convoca

Acte

Direcció de l’ETSAB

Inauguració de la nova Biblioteca de l’ETSAB.

Eco-Union

Global Eco Forum-09: La Transició cap a la Sostenibilitat

NOVEMBRE Organitza/Convoca

Acte

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Jornada informativa entorn de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions als programes laborals per a la diversitat 2010-2011.

Observatori del Tercer Sector

5è acte anual de l’Observatori del Tercer Sector. La temàtica d’enguany ha girat entorn de la millora dels òrgans de govern al tercer sector.

DESEMBRE Organitza/Convoca

Acte

UPC, Oficina de Suport a la Igualtat d’Oportunitats

1r Girl’s Day organitzat per la UPC. El Girl’s té com a objectiu promocionar els estudis tecnològics entre futures estudiantes.

Associació Consultors d’Estructures

Sopar anual de l’Associació de Consultors d’Estructures.

65 | AAUPC


Quin és el nostre pressupost i el grau d’acompliment?

16/

Acompliment pressupost 2009 INGRESSOS € Quotes socis

AAUPC

OOIL

105.590,00 €

TOTAL €

31/12/2009

105.590,00 €

105.967,78 €

Aportacions de la UPC per l’OOIL

152.238,73 €

152.238,73 €

151.793,07 €

Projectes específics

31.750,00 €

31.750,00 €

35.291,00 €

Compensació Consell Social via UPC Altres Aportacions

9.000,00 €

9.000,00 €

9.000,00 €

930,00 €

930,00 €

299,77 €

Ingressos extraordinaris TOTAL INGRESSOS

DESPESES €

9.251,63 €

115.520,00 €

183.988,73 €

299.508,73 €

311.603,25 €

AAUPC

OOIL

TOTAL €

31/12/2009

Personal AA de la UPC Suport administratiu

51.125,85 €

51.125,85 €

52.318,37 €

158.724,00 €

169.865,22 €

33.135,78 €

29.638,19 €

20.902,08 €

20.902,08 €

16.197,17 €

6.584,89 €

6.584,89 €

7.133,54 €

Becaris Serveis professionals

Personal OOIL Tècnics - becaris

Funcionament de l’AA de la UPC Despeses Generals OOIL

33.135,78 €  

Serveis informàtics Provisió Biennal Paisatge

4.500,00 €

4.500,00 €

3.750,00 €

Fundació Amics de la UPC

11.000,00 €

11.000,00 €

11.000,00 €

Altres projectes

13.536,13 €

13.536,13 €

24.150,29 €

299.508,73 €

314.052,78 €

TOTAL DESPESSES

66 | Memòria 09

158.724,00 €

113.297,76 €

186.210,97 €


2009

www.upc.edu/aaupc

Rendició de comptes 2009. Memòria d’activitats de l’Associació d’Amics de la UPC

Rendició de comptes

Rendició de comptes

2009

Memòria d’activitats de l’Associació d’Amics de la UPC

Rendició de comptes

2009

Sensibilitzar i promoure el desenvolupament d’una cultura dels valors humans solidaris, afavorint la igualtat d’oportunitats en el món laboral.


2009

www.upc.edu/aaupc

Rendició de comptes 2009. Memòria d’activitats de l’Associació d’Amics de la UPC

Rendició de comptes

Rendició de comptes

2009

Memòria d’activitats de l’Associació d’Amics de la UPC

Rendició de comptes

2009

Sensibilitzar i promoure el desenvolupament d’una cultura dels valors humans solidaris, afavorint la igualtat d’oportunitats en el món laboral.

rendicio_2009  

Memòria d’activitats de l’Associació d’Amics de la UPC Sensibilitzar i promoure el desenvolupament d’una cultura dels valors humans solidari...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you