Page 1

L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ    

Universitat Autònoma de Barcelona Grau d’Educació primària Curs 2012 – 2013 Practicum IV

Júlia Ventura Vila CEIP Turó de Guiera, Cerdanyola 4t A, cicle mitjà Tutora centre: Isabel Delgado Tutora pràctiques: Melinda Dooly


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

ÍNDEX

Capítol 1:  L’escola  Turó  de  Guiera..................................................................................3   Capítol  2:  L  a  classe  dels  meteorits.................................................................................9   Capítol  3:  La  seqüència  didàctica....................................................................................13   Capítol  4:  Reflexions  i  conclusions  generals...................................................................17   ANNEXOS........................................................................................................................22  

Página 2  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

CAPÍTOL 1:  L’ESCOLA  TURÓ  DE  GUIERA    

         

        Página  3  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

    Introducció   El   C.E.I.P.   Turó   de   Guiera   és   una   escola   pública   de   Cerdanyola   del   Vallès,   a   la   comarca   del   Vallès  Occidental,  el  funcionament  de  la  qual  està  emmarcat  dins  de  la  Llei  Orgànica  del  dret   a  l'Educació.   L'escola   es   troba   a   la   part   sud   d'aquest   municipi,   prop   de   les   primeres   pendents   de   Collserola,  a  poca  distància  del  centre  històric  i  comercial,  dels  nous  barris  en  expansió,  del   Parc  Tecnològic  del  Vallès  i  de  la  zona  verda  de  la  Riera  Major  i  de  Can  Coll.   Estructura  de  l'escola   L'escola   està   composada   per   un   edifici   principal   (edifici   docent   i   administratiu),   dues   edificacions  secundàries  i  dos  magatzems.   Espais  interiors   L'edifici  principal  consta  de  tres  plantes:   –    Planta  baixa  o  soterrani:  hi  ha  les  aules  d'Educació  Infantil  de  3  i  4  anys,  tutoria,  racó  de   jocs  i  una  aula  petita.   –   Primera   planta:   Hi   trobem   el   vestíbul   d'entrada   al   centre,   els   despatxos   de   Direcció   i   Secretaria,   la   cuina,   el   menjador,   la   sala   d'usos   múltiples   i   una   sala   d'usos   diversos.   En   aquesta  planta  també  hi  ha  les  aules  de  cicle  inicial  d'Educació  Primària,  les  aules  d'Educació   Infantil  de  5  anys,  les  tutories,  el  gimnàs  i  una  aula  d'educació  especial.   –   Segona   planta:   Hi   trobem   la   biblioteca,   el   laboratori,   una   sala   doble   i   dues   sales   d'usos   diversos.   En   aquesta   planta   també   hi   ha   les   aules   de   cicle   mitjà   i   superior   d'Educació   Primària,  les  tutories,  una  sala  d'informàtica  i  una  aula  d'educació  especial.   Unint   les   tres   plantes   de   l'edifici   hi   ha   un   ascensor,   escales   interiors   i   exteriors.   A   més   a   més   Página  4  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

hi ha  escales  diferenciades  d'entrada  a  la  biblioteca  i  a  la  sala  d'usos  múltiples.   Espais  exteriors:   –      Dues  edificacions  secundàries:  la  casa  conserge  i  els  vestuaris.   –  Dos  magatzems  a  l'entrada  principal:  en  un  hi  trobem  la  caldera  de  la  calefacció  i  el  quadre   de  llum;  l'altre  serveix  de  local  per  l'AMPA.   –  La  zona  d'esbarjo  tot  al  voltant  de  l'edifici  principal  i  dividida  en  tres  parts  diferenciades  i   comunicades   entre   sí:   una   pista   poliesportiva   (est),   una   gran   zona   de   terra   a   la   cara   Sud   i   un   petit  pati  a  la  zona  sud-­‐est.   TRETS  D'IDENTITAT   El  C.E.I.P.  Turó  de  Guiera  entén  el  "Projecte  Educatiu"  d'una  escola  com  un  projecte  de  futur   que   es   reflecteix   en   els   fets   de   cada   dia   dins   del   centre;   una   declaració   de   principis   i   intencions  cap  a  on  encaminar  totes  i  cadascuna  de  les  diferents  actuacions  que  fa  l'escola   en  el  dia  a  dia.  El  seu  Projecte  Educatiu  es  basa  en:   ·∙                   Respectar   el   pluralisme   i   el   conjunt   de   valors   democràtics   promovent   el   respecte   als   Drets   Humans,   restant   oberts   a   tota   opció   social,   ideològica   i   religiosa   sense   fer   cap   discriminació   per   qüestions   de   llengua,   ideologia,   religió,   sexe   o   condició   social   i   entenent   la   diversitat   com   un   fet   enriquidor   dins   la   nostra   societat.   ·∙                  Rebutjar  qualsevol  idea  i/o  activitat  antidemocràtica,  totalitària  i  dogmàtica.   Com   a   Escola   Catalana,   prenem   Catalunya   com   a   marc   de   referència   a   l'hora   de   conèixer   i   relacionar-­‐nos   amb   el   món   i   utilitzem   el   català   com   a   primera   llengua,   amb   l'objectiu   de   donar   a   tots   els   nens   i   nenes,   sigui   quin   sigui   el   seu   origen,   un   ensenyament   arrelat   a   la   comunitat   on   viuen,   i   al   mateix   temps,   treballar   per   a   la   normalització   lingüística   de   la   llengua   catalana.   La   llengua   castellana   s'introduirà   al   Cicle   Inicial   per   tal   d'obtenir   el   total   coneixement  de  les  dues  llengües  oficials  en  acabar  l'Educació  Primària.   Página  5  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

  Entenen   l'educació   com   un   procés   integral   que   té   en   compte   les   capacitats   de   tots   i   cadascú   dels   i   de   les   alumnes   pel   que   fa   a   la   comprensió   de   la   realitat,   la   capacitat   d'actuar,   la   realització   intel·∙lectual,   l'elaboració   de   la   pròpia   identitat   i   les   opcions   personals,  emmarcant-­‐les  dins  dels  valors  ètics  de  la  nostra  societat.  Per  això  volen:     ·∙                   Educar   per   la   Pau   i   la   Solidaritat   fomentant   les   actituds   que   afavoreixin   el   coneixement  i  l'acceptació  pròpia,  la  llibertat,  el  respecte,  el  pensament  autònom  i   responsable,  el  coneixement  dels  drets  dels  altres  i  els  propis  i  la  tolerància.   ·∙                   Educar   per   a   la   Conservació   del   Medi   Ambient   fomentant   una   actitud   reflexiva   sobre   la   influència   de   l'activitat   humana   en   el   medi   per   preservar-­‐lo   i   cuitar-­‐lo.   ·∙                   Educar   per   a   la   Salut   fomentant   els   hàbits   d'higiene   tant   personal   com   de   l'entorn:  alimentació,  ritme  de  vida,...   ·∙                   Educar  per  a  la  Diversitat  sense  discriminar  ningú  per  qüestió  d'origen  ni  de   capacitat  física  o  intel·∙lectual  respectant  els  diversos  ritmes  de  treball  i  adequant   programes  i  mitjans  a  les  característiques  i  necessitats  de  cada  alumne.     Entenen   el   treball   escolar   com   un   mitjà   per   arribar   a   una   educació   integral   dels   nens   i   nenes:     ·∙                   Adequant-­‐lo  als  diferents  nivells  evolutius  de  l'alumnat  i  a  les  característiques  del   cicle.  

·∙                Guiant  els  nens  i  les  nenes  en  la  construcció  de  l'aprenentatge  a  partir  de  les  seves  pròpies  ex interessos   ·∙                   Transmetent   els   coneixements   sempre   a   partir   de   l'entorn   més   proper,   de   l'observació   directa   i   de   la   Página  6  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

manipulació (si  és  possible)       ·∙                   Potenciant   una   pedagogia   i   metodologia   activa   i   científica,   motivadora   i   no   rutinària   encaminada   a   aconseguir   l'autonomia   de   l'alumnat   en   les   tasques   d'aprenentatge  i  estudi       ·∙                   Fomentant   una   actitud   col·∙laboradora   combinant   diferents   sistemes   de   treball:   individual,   en   equip,   per   parelles,  ...       ·∙                   Aprofitant   els   recursos   de   l'entorn   i   la   utilització   de   les  noves  tecnologies       Consideren  important  mantenir  relació  i  col·∙laboració  amb  les  diferents  entitats  del  barri  per   arrelar-­‐se   amb   l'entorn.   Consideren   la   comunicació,   la   relació   i   la   col·∙laboració   amb   les   famílies  com  un  element  imprescindible  per  aconseguir  una  educació  coherent  de  l'alumnat   Aquesta  relació  es  fa:      

·∙                A  nivell  particular,  mitjançant  entrevistes  personals  amb  el  mestre-­‐tutor  i/o  altres  mestre amb  l'assistència  a  les  reunions  de  classe.     ·∙                  A  nivell  general,  mitjançant  els  representants  al  Consell  Escolar  i  l'AMPA.       EQUIP  DOCENT   L’escola  està  formada  actualment  per  un  equip  docent  de:   Página  7  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

·∙                13  mestres  generalistes   ·∙                  8  especialistes  en  Educació  Infantil   ·∙                  2  especialistes  en  Llengua  Anglesa   ·∙                  2  especialistes  en  Educació  Física   ·∙                  3  especialistes  en  Educació  Especial   ·∙                  1  especialista  en  Educació  Musical   ·∙                  1  tècnica  d’Educació  Infantil   ·∙                  1  educadora  d’Educació  Especial   ·∙                  1  especialista  en  Religió   També  disposen  del  següent  personal  col·∙laborador:   ·∙                  1  Psicòloga  de  l’E.A.P  (Equip  d’Assessorament  Psicopedagògic)   ·∙                  1  Assistent  Social  de  l’E.A.P.   ·∙                  1  Logopeda  del  C.R.E.D.A.V       I   altra   personal   d'administració   i   serveis,   neteja   i   menjador,   en   total   un   equip   humà   de   professionals  al  servei  de  l'Educació.   El  C.E.I.P  Turó  de  Guiera  s'identifica  com  a  Escola  Verda,  ja  que  duu  a  terme  diferents  accions   per   promoure   el   respecte   i   cura   del   medi   ambient,   com   ara   l'ús   de   carmanyola   a   l'esmorzar,   el  reciclatge,  la  reutilització  de  llibres,  la  recollida  de  cartutxos  de  tinta  i  tonners  d'impresora,   la  comunicació  amb  les  famílies  via  Internet  per  tal  d'evitar  l'ús  excessiu  de  papers,  el  conreu   d'un  hort,  etc.   Página  8  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

   

CAPÍTOL  2:  LA  CLASSE  DELS  METEORITS    

                  Página  9  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

    El   practicum   IV   l’he   realitzat   a   una   aula   de   quart   de   primària   amb   un   grup-­‐   classe   de   25   alumnes.   La  meva  tutora  i  la  d’aquests  alumnes  és  Isabel  Delgado,  una  professional  de  l’educació  que   porta   més   de   30   anys   dedicada   al   món   de   l’ensenyament.   Anteriorment,   treballava   de   política   al   país   basc   però   per   qüestions   personals   va   decidir   venir   a   Cerdanyola   a   viure   i   dedicar-­‐se   al   món   de   la   docència.   Comenta   que   li   apassiona   i   que   amb   l’experiència   saps   veure  quin  peu  calça  cada  alumne  i  també  els  pares,  un  altre  gran  component  de  l’univers  de   l’escola.  Té  una  metodologia  estricta,  metodològica  i  amb  un  ordre  molt  concret.  Cada  dia   comença  les  classes  amb  un  mateix  ritual:  situa  als  alumnes  al  calendari  per  a  que  prenguin   consciència   del   temps   i   de   la   organització.   Després   explica   les   assignatures   que   tindran   durant   el   dia   i   repassa   els   deures/material   que   havien   de   portar   per   a   aquell   dia   i   per   als   pròxims.   Seguidament,   repassa   si   els   diferents   càrrecs   de   la   classe   han   complert   amb   la   seva   tasca.  Arriba  el  moment  de  començar  la  classe.     Al  seu  paral·∙lel,  a  quart  de  primària  B,  està  el  tutor  Rafel  que  alhora  és  el  tutor  de  pràctiques   de   la   meva   companya   Carol   Ariño.   És   un   home   que   també   porta   molts   anys   dedicats   a   la   docència.   Intenta   renovar-­‐se   constantment   i   aposta   per   una   metodologia   en   la   que   els   alumnes   experimentin   i   descobreixin   el   coneixement   per   ells   mateixos.   Aquesta   intenció   sovint   el   porta   a   ser   molt   perfeccionista   i   a   voler   fer   les   coses   com   a   ell   li   agraden   sense   escoltar   altres   propostes.   Aquesta   característica   el   porta   sovint   a   tenir   conflictes   amb   la   meva  tutora  de  classe.     El  grup  classe  amb  el  qual  he  treballat  és  un  conjunt  de  nens  molt  moguts  i  plena  etapa  de   començar  a  descobrir  coses  personals  que  sovint  no  els  fan  estar  atents  a  classe,  sinó  més   pendents   dels   companys   entre   sí.   A   més,   la   meva   tutora   sempre   realitza   tasques   en   gran   grup   i   de   manera   individual   sense   tenir   cooperació   entre   companys.   Sempre   els   fa   estar   callats,  sense  participar  i  fent  feines  individuals  com  realitzar  fitxes  ja  estipulades.  En  quan   algun  altre  mestre  intenta  fer  una  activitat  en  grup  o  que  es  surt  de  la  seva  normalitat  els   alumnes  no  saben  realitzar  les  feines  i  no  tenen  una  actitud  correcta  per  aprendre.  A  més,   Página  10  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

no tenen   cooperació   i   companyerisme,   no   senten   que   són   un   grup   i   aquest   aspecte   és   un   inconvenient  molt  important  i  a  treballar.  A  educació  física  sovint  es  veu  aquest  aspecte  i  els   alumnes   estan   constantment   queixant-­‐se,   enfadant-­‐se,   insultant-­‐se,   plorant,   cridant   i   utilitzant  la  violència  per  “solucionar  el  problema”.  Sempre  han  d’acabar  demanant  ajuda  a   la  mestra  per  a  que  solucioni  els  problemes  entre  companys.         PROCESSOS  D’APRENENTATGE     Pel  que  fa  a  l’alumnat  amb  alguna  dificultat  d’aprenentatge  trobem  dos  alumnes  hiperactius;   un  està  medicat  i  l’altre  no.  La  diferència  entre  ambdós  és  molt  significativa  mentre  que  un   està   contínuament   amb   moviments,   sense   escoltar   i   aixecant-­‐se   de   la   cadira,   l’altre   està   passiu   atent   i   amb   resposta   lenta.   De   totes   maneres,   els   dos   tenen   unes   capacitat   d’aprenentatge  i  intel·∙lectuals  molt  elevades.   Vaig   informar-­‐me   sobre   la   hiperactivitat   per   ser   més   competent   a   l’hora   de   tractar   amb   aquests  alumnes  en  concret  i  saber  gestionar  el  seu  comportament.  La  hiperactivitat  és  un   estat   de   l'individu   caracteritzat   per   una   inusual   energia   i   ansietat   que   es   tradueix   en   moviments  impulsius  i  constants  i  dificultats  per  mantenir-­‐se  quiet  o  concentrat.  És  un  dels   símptomes  del  trastorn  per  dèficit  d'atenció  amb  hiperactivitat,  més  conegut  com  a  TDAH,   que   es   manifesta   en   nens   i   adults   però   especialment   en   els   primers.   El   seu   origen   pot   ser   genètic  o  nerviós,  associat  a  un  període  d'estrès  o  a  la  ingestió  de  determinats  medicaments.   Se  sol  tractar  combinant  els  fàrmacs  amb  teràpia  i  tècniques  de  relaxació     D’altra  banda,  trobem  una  alumne  que  de  petita  pensava  que  era  un  home.  ¨Ha  fet  teràpia   durant   anys   i   finalment   accepta   que   és   una   noia   però   el   seu   vestir,   actitud   i   semblança   és   el   d’un  noi.  A  més,  té  algun  problema  de  hiperactivitat  com  un  tic  amb  el  cap  que  no  el  para  de   moure  i  problemes  d’actitud.   En   aquest   cas   i   davant   la   meva   sorpresa   que   no   m’havia   trobat   mai   davant   d’un   cas   com   aquest   em   va   interessar   molt   buscar   informació   sobre   aquest   fet.   El   que   millor   em   va   ajudar   a   entendre   el   trastorn   d’identitat   de   gènere   i   a   diferenciar   de   l’homosexualitat   va   ser   el   següent::  

Página 11  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

“Disforia de  género  es  un  término  técnico  con  el  que  se  designa  a  las  personas  que  tienen   una  contradicción  entre  su  identidad  sexual  o  identidad  de  género  en  contraposición  al  sexo   biológico  de  su  anatomía.   La   enorme   mayoría   de   las   personas   se   identifica   y   siente   como   propio   el   sexo   genital   o   biológico  de  asignación,  pero  debido  a  la  diversidad  humana  (y  también  a  trastornos  físico-­‐ fisiológicos   como   el   seudohermafroditismo)   hay   un   grupo   minoritario   que   sufre   esta   disfunción”   A  més,  també  hi  ha  una  altra  alumna  que  té  problemes  a  casa.  Els  seus  pares  estan  separats  i   la   seva   mare   té   problemes   d’alcoholisme   i   drogues.   No   veu   gairebé   a   la   seva   mare   i   viu   amb   el  seu  pare,  la  seva  parella  i  els  seus  fills.  Sempre  arriba  a  l’escola  sense  dutxar,  descuidada,   bruta,   sense   canviar-­‐se   de   roba,   pentinar,   sense   esmorzar   en   algunes   ocasions   i   mai   fa   els   deures  ja  que  a  casa  seva  no  té  la  disciplina  ni  cap  adult  que  li  marqui  les  pautes  de  fer  les   responsabilitats.   És   una   nena   molt   sensible,   atenta   i   amb   problemes   d’integració   dins   del   grup  -­‐  classe  amb  els  seus  companys.  També  té  problemes  d’aprenentatge.    Un  altre  alumne  que  fins  ara  no  ha  estat  tractat,  tot  i  que  els  mestres  veuen  clarament  que   té   una   desconnexió   total   de   la   dinàmica   de   l’aula.   A   termes   generals,   les   seves   dificultats   acadèmiques   són   la   impossibilitat   de   treballar   en   grup,   la   desconnexió   i   falta   d’atenció   a   l’aula,  així  com  una  lentitud  excessiva  per  desenvolupar  les  tasques.     En   resum,   tot   i   que   es   tracta   d’un   grup   mogut,   inquiet   i   amb   actitud   incorrecta   de   cooperació,   pel   que   fa   a   problemes   en   els   processos   d’aprenentatge   no   és   una   aula   que   tingui   problemes   o   alumnes   amb   unes   dificultats   molt   greus,   a   més   que   el   nombre   d’alumnes  és  minoritari.                   Página  12  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

 

CAPÍTOL  3:  LA  SEQÜÈNCIA  DIDÀCTICA        

                    Página  13  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

PROGRAMACIÓ     La  seqüència  didàctica  al  complert  es  pot  veure  a  l’annex.     IMPLEMENTACIÓ     Els  alumnes  ja  estan  assabentats  que  les  properes  classes  de  de  medi  les  impartiré  jo  i,  per   tant,   es   predisposen   ràpidament   als   seus   llocs   de   treball   expectants   davant   la   novetat.   Començo  la  classe  amb  normalitat.  Genero  un  debat  a  partir  de  preguntes  i  de  les  imatges   que   poden   visionar   amb   el   projector.   Els   alumnes   participen   molt   activament   i   els   he   de   demanar  que  pensin  abans  de  contestar  i  regulin  les  seves  aportacions.  Per  cada  aportació   decidim   entre   tots   si   considerem   que   és   una   idea   prou   rellevant   com   per   anotar-­‐la   a   la   pissarra.  Els  coneixements  previs  dels  alumnes  són  molt  diversos  i  de  diferents  nivells,  però   n’hi   ha   alguns   que   saben   moltes   coses   en   relació   al   tema.  Prossegueixo   a   l’explicació.    En   general,  el  clima  de  treball  és  molt  bo,  estan  concentrats  i  callats.     Es   veu   clarament   quina   alumnes   posen   intenció,   ganes   i   motivació   per   resoldre   dubtes   a   partir  de  les  pròpies  reflexions,  de  l’ajuda  de  diccionaris  i  altres  recursos.  D’altres,  però,  es   frustren  ràpidament  en  veure  que  una  tasca  és  molt  difícil.     Tots  els  alumnes  estan  molt  implicats  i  posats  en  la  feina.  Sorgeix  alguna  baralla  perquè  no   escolten   alguna   aportació   d’algun   company   durant   les   classes   i   intentem   solucionar   el   problema  deixant  les  classes  de  medi  a  part.       Reflexió  sobre  el  desenvolupament  de  la  intervenció  i  el  rol  com  a  mestre   El  meu  rol  de  mestra  ha  estat  proper,  d’ajuda  als  alumnes  i  de  centrar  la  seqüència  didàctica   d’acord  al  seu  desenvolupament  en  l’aprenentatge.  M’he  sentit  a  gust,  útil  i  segura  amb  la   feina   realitzada.   D’altra   banda,   he   notat   que   m’agradaria   haver   pogut   donar   més   ajuda   i   atenció   a   certs   alumnes   que   ho   necessiten.   Però,   la   realitat   són   que   les   aules   són   massificades   i   l’ajuda   que   podem   donar   als   alumnes   amb   NNEE   són   limitades.   Tanmateix,   estic  satisfeta  de  la  preparació  a  l’atenció  a  la  diversitat  que  vaig  realitzar  prèviament  en  la   Página  14  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

planificació de  la  seqüència  didàctica.   La  participació  dels  alumnes  a  l’aula  ha  estat  molt  activa,  especialment  a  la  primera  sessió  en   la   que   es   demanava   les   seves   aportacions   i   idees   prèvies   sobre   el   tema.   A   més,   la   participació   ha   estat   molt   variada   i   en   algunes   ocasions   he   estat   jo   qui   ha   preguntat   directament   per   conèixer   les   seves   idees.  En   aquesta   aula   els   alumnes   que   requereixen   major  suport  no  coincideixen  amb  aquells  que  participen  menys  a  l’aula.  Per  aquest  motiu,   en  general  la  participació  d’aquests  alumnes  és  molt  positiva  i  activa.   Després  de  valorar  el  transcurs  de  les  sessions  de  treball  i  les  tasques  recollides  per  avaluar   la  qualitat  del  treball  el  resultat  és  satisfactori.  La  majoria  dels  alumnes  ha  assolit  amb  bon   resultat   qualitatiu   els   aprenentatges   que   s’havien   establert   prèviament.   Fins   i   tot,   hem   tractat   temes   que   no   estaven   contemplats   en   la   programació   de   la   unitat   didàctica.   Cal   destacar,   però   que   l’aspecte   de   reflexió   sobre   l’aparell   respiratori   ha   estat   més   difícil   de   treballar   ja   que   la   complexitat   que   vaig   seleccionar   per   treballar   a   l’aula   amb   les   fitxes   de   treball   era   força   elevada.   Aquesta   dificultat   que   va   sorgir   la   vaig   intentar   solucionar   amb   l’ajuda  de  diferents  recursos  didàctics  que  els  alumnes  podien  consultar,  la  meva  ajuda  i  el   canvi   de   gestió   de   grup.   Davant   d’aquest   obstacle   vaig   poder   observar   com   per   alguns   alumnes   els   va   resultar   satisfactori   perquè   hi   van   posar   més   ganes   en   la   feina   per   poder   arribar  a  esbrinar  la  solució  i,  d’altres  la  complexitat  de  la  tasca  els  va  resultar  excessiva  i  es   van  limitar  a  queixar-­‐se  i  dir-­‐me  que  la  feina  era  massa  difícil  per  a  ells.   La  major  sorpresa  que  em  vaig  trobar  va  ser  la  comentada  anteriorment  sobre  la  dificultat   d’algunes   feines   i   material   que   vaig   seleccionar.   És   cert,   que   els   vídeos   seleccionats   per   exemple   eren   per   alumnes   de   major   edat,   però   vaig   intentar   solucionar   aquest   fet   de   forma   senzilla   i   ràpida.   D’altra   banda,   una   petita   sorpresa   que   em   vaig   endur   va   ser   el   fet   que   alguns  alumnes  ja  sabien  tot  el  que  vaig  explicar  i  vaig  quedar  sorpresa  per  la  qualitat  dels   resultats  dels  exàmens  realitzats.     Per   finalitzar,   doncs,   com   he   anat   comentant   anteriorment   la   valoració   final   del   desenvolupament   de   la   intervenció   ha   estat   molt   positiva.   En   un   primer   moment   a   l’hora   de   redactar  i  planificar  la  intervenció  els  dubtes  i  interrogants  eren  constants,  però  un  cop  vaig   realitzar   la   primera   sessió   a   l’aula   em   vaig   tranquil·∙litzar   perquè   vaig   veure   que   és   important   Página  15  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

portar la   feina   preparada   però   també   s’ha   de   saber   actuar   i   corregir   els   error   en   el   desenvolupament  de  l’activitat.   Els   alumnes   van   participar   activament,   van   mostrar   un   gran   interès   per   la   feina   i   en   general,   els  resultats  d’aprenentatge  són  excel·∙lents.  És  cert,  però,  que  s’ha  de  tenir  en  compte  que   és   un   tema   que   ja   han   tractat   anteriorment   i   que   els   coneixements   previs   són   elevats.   La   feina  a  fer  ha  estat  més  senzilla  degut  a  aquest  fet,  però  també  podria  haver  resultat  pesat   pels  alumnes  pel  fet  de  conèixer  els  continguts.  Contràriament,  la  reacció  i  actitud  ha  estat   d’entusiasme  i  curiositat  pel  tema.  Possiblement,  també  perquè  els  feia  molta  gràcia  tenir-­‐ me  com  a  professora  i  l’atenció  ha  estat  major  que  han  altres  ocasions.   El  meu  rol  va  ser  adequat  segons  la  meva  percepció  i  pels  comentaris  d’avaluació  que  vaig   rebre  per  part  de  la  meva  tutora.                                         Página  16  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

 

CAPÍTOL 4:  REFLEXIÓ  I  CONCLUSIONS  GENERALS    

       

Página 17  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

El període  de  pràctiques  a  l’escola  Turó  de  Guiera  i  especialment,  l’estada  a  l’aula  de  4t  A  de   primària  amb  els  alumnes  i  la  tutora  Isabel  Delgado  m’han  permès  apropar-­‐me  a  la  realitat   de   l’escola   i   l’aula,   amb   els   seus   problemes   d’aprenentatge   individual,   les   característiques   com   a   grup   classe   i   el   funcionament   intern   de   l’escola.   Durant   l’estada   al   centre   he   pogut   observar  i  analitzar  la  metodologia  d’ensenyament  d  ela  meva  tutora  i  d’altres  mestres  del   centre.   He   pogut   observar   la   manera   que   tenen   d’enfrontar-­‐se   als   problemes,   a   la   programació,   les   relacions   de   docents,   gestionar   el   temps   a   l’aula,   relacions   amb   pares   i   mares  i  moltes  altres  qüestions  que  giren  entorn  al  món  educatiu  d’una  escola.     He   realitzat   les   pràctiques   docents   de   quart   curs   del   grau   d’educació   primària   durant   sis   mesos   a   l’escola   primària   Turó   de   Guiera   de   Cerdanyola   del   Vallès.   Aquestes,   les   he   desenvolupat   amb   un   grup   -­‐   classe   de   vint-­‐i-­‐cinc   alumnes   de   quart   de   primària.  Durant   aquests   sis   mesos   de   pràctiques   a   l’escola   la   meva   funció   principal   s’ha   basat   en   dos   aspectes  principals;  d’una  banda,  l’observació  sistemàtica  i  recollida  de  dades  per  analitzar   les   característiques   i   dinàmica   del   grup-­‐classe   juntament   amb   la   seva   tutora   i,   d’altra   banda,   elaborar   una   unitat   didàctica   de   medi.   A   més,   la   SD   elaborada   seguint   la   temporització   i   dinàmica  de  la  tutora  de  l’aula  les  he  desenvolupat  en  el  transcurs  de  vuit  sessions  en  dues   setmanes.   Pel   que   fa   a   la   part   d’observació   i   anàlisi   de   l’aula   de   pràctiques   queda   recollit   dins   la   memòria   presentada   a   mode   de   contextualització   i   aprenentatge   acadèmic   personal.   Altrament,   la   pràctica   docent   pròpiament   dita   que   vaig   realitzar   a   l’aula   és   la   part   que   probablement  pren  més  pes  i  és  estudi  de  reflexió  sobre  el  propi  procés  d’aprenentatge  al   centre  i  a  l’aula  per  fer  la  valoració  final  un  cop  acabades  les  pràctiques.   La   meva   pràctica   docent   i   realització   de   la   SD   a   l’aula   va   partir   dels   coneixements   previs   dels   alumnes  per  tenir  en  compte  que  són  persones  amb  experiència  i  aprenentatges  anteriors  i   d’alguna   manera,   tenir   en   compte   els   seus   interessos   i   les   seves   motivacions   personals.   És   essencial  que  per  evitar  el  fracàs  dels  alumnes  en  el  procés  de  construcció  del  coneixement   de   la   unitat   didàctica   s’ha   de   promoure   activitats   significatives   i   que   promoguin   la   interacció   social  entre  els  alumnes,  però  també  amb  la  mestra  i,  per  aquest  motiu,  vaig  planificar  les   activitats   al   voltant   d’aquests   aspectes.   Així   doncs,   vaig   donar   molta   importància   a   la   intervenció   dels   alumnes   i   el   diàleg   constant   o   l’aprenentatge   col·∙laboratiu   entre   iguals.   Página  18  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

D’aquesta manera,  es  potencia  l’aprenentatge  actiu  i  participatiu  de  tots  els  alumnes,  alhora   que   s’atén   a   la   diversitat   del   grup-­‐classe.   Pel   que   fa   al   meu   paper   com   a   mestre,   vaig   dissenyar  activitats  adequades  i  adaptades  als  alumnes  amb  tasques  d’enfocament  global  i   interdisciplinari  per  donar  relació  i  connexió  amb  les  diferents  àrees  que  treballen  a  l’escola.   A  més,  vaig  proposar  activitats  funcionals  i  significatives  vinculades  al  món  real  per  afavorir   un   aprenentatge   funcional.   Aquestes   activitats   que   vaig   plantejar   van   intentar   incloure   els   diferents  continguts;  conceptuals,  actitudinals  i  procedimentals.  Pel  que  fa  a  l’aprenentatge   dels   propis   continguts   procedimentals   vaig   tenir   en   compte   els   tres   moments   clau   de   la   realització   d’activitats   a   l’aula;   abans   de   la   tasca,   durant   la   seva   realització   i   al   final   de   les   activitats.  Així  doncs,  abans  d’iniciar  la  tasca  realitzava  el  modelatge  del  procés  a  realitzar  a   partir   d’exemples   de   resolució   i   assegurar-­‐se   que   tothom   ho   ha   entès.   Durant   l’activitat   vaig   crear  pautes  de  pensament  i  situacions  de  treball  col·∙laboratiu.     D’altra   banda,   amb   la   SD   dissenyada   junt   amb   la   meva   companya   es   potenciava   la   competència  de  l’autonomia  i  la  iniciativa  personal  per  tal  de  dotar  a  l’alumne  d’estratègies   d’aprenentatge   i   que,   sobretot,   l’infant   sigui   conscient   dels   propis   mecanismes.   És   a   dir,   aconseguir   que   l’alumne   sigui   capaç   de   pensar   sobre   el   propi   procés   de   pensament   i   tenir   presents  els  processos  cognitius  al  llarg  de  la  resolució  de  les  tasques.  A  més,  les  activitats   plantejades   tenien   una   clara   intenció   treballar   de   manera   col·∙laborativa   i   cooperativa   de   manera  que  els  alumnes  van  poder  compartir  recursos  i  eines  a  través  de  la  cooperació  en   gran  grup(ZDP).  En  aquest  cas,  es  tractava  d’un  grup  d’alumnes  en  què  el  treball  cooperatiu   era  una  feina  pendent  a  desenvolupar  perquè  la  seva  actitud  a  classe  no  afavoria  la  posada   en   pràctica   d’aquest   aspecte.   Tanmateix,   era   un   grup   dinàmic   i,   per   aquest   motiu,   vaig   adaptar-­‐   me   al   grup   classe   tot   treballant   el   treball   en   grup.   L’aprenentatge   cooperatiu   ajuda   a  motivar  als  alumnes  principalment  pel  fet  que  és  un  treball  col·∙laboratiu  d’equip.  El  fet  que   els   alumnes   treballin   conjuntament   permet   que   aquests   incorporin   la   responsabilitat   necessària   perquè   tenen   la   possibilitat   d’ensenyar   a   la   resta   de   companys   alhora   que   aprenen   d’ells.   Per   tant,   hi   ha   una   interdependència   mútua   entre   tot   el   grup-­‐classe   i   dins   de   l’equip  cooperatiu  que  permet  que  tots  els  membres  sentin  que  formen  part  d’un  grup  del   qual  són  imprescindibles.   D’aquesta   mateixa   manera   vaig   ajustar   les   activitats   a   les   característiques   individuals   de   manera  flexible,  fomentant  la  diversitat  de  situacions  o  donant  la  opció  de  tria  per  atendre  a   Página  19  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

la diversitat.   També,   remarcar   la   importància   que   vaig   donar   al   procediment   més   que   dels   resultats.  D’una  banda,  vaig  voler  realitzar  una  avaluació  continuada  i  formativa  a  partir  de   l’observació   constant   i   sistemàtica   del   desenvolupament   de   les   sessions,   així   com   l’avaluació   de  les  feines  realitzades  a  l’aula.     A   banda   de   tots   aquests   aspectes   més   formals,   també   vaig   voler   dissenyar   les   activitats   al   voltant  dels  seus  interessos  i  motivacions  ja  que  un  punt  molt  important  en  l’aprenentatge   dels   alumnes   és   la   motivació   personal   per   aprendre   i   com   a   mestres   hem   d’intentar   promoure-­‐la  al  màxim.   Com  ja  s’ha  comentat  anteriorment,  també  considerava  necessari  aconseguir  l’autonomia  de   l’alumne   en   el   procés   d’aprenentatge,   sense   treure   rellevància   al   treball   en   equip   i   en   xarxa.   A   més,   un   punt   important   és   la   funcionalitat   de   les   activitats   que   es   realitzen   a   l’aula.   Per   tant,   les   activitats   de   la   SD   eren   significatives   i   contextualitzades,   en   relació   amb   el   món   real   per  afavorir  la  transferència  a  noves  situacions.  Finalment,  vaig  tenir  en  compte  l’atenció  a  la   diversitat  i  intentar  fomentar  la  inclusió  educativa  a  l’aula  a  partir  d’ajudes  entre  companys  o   la  meva  pròpia  ajuda  individualitzada  a  aquells  alumnes  amb  més  dificultats  d’aprenentatge.   Aquesta  ha  estat  la  segona  pràctica  docent  real  en  la  meva  formació  acadèmica  i  he  intentat   en  tot  moment  aplicar  tots  els  coneixements  apressos  com  he  resumit  en  aquesta  valoració   final   del   propi   procés   d’aprenentatge.   És   cert   que   tot   i   la   intenció   de   realitzar   i   dissenyar   unes  activitats  acadèmicament  excel·∙lents  la  posada  en  pràctica  et  fa  aprendre  i  corregir  dels   propis   errors.   Així   doncs,   aquest   és   un   apropament   més   al   món   de   l’educació   per   anar   millorant   amb   cada   experiència   acadèmica-­‐-­‐professional   davant   les   intencions   exposades   en   aquesta  valoració.    

    Página  20  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

          ANNEXOS  

Página 21  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

UNITAT DIDÀCTICA: L’APARELL RESPIRATORI 1. JUSTIFICACIÓ I CONTEXT DEL PROJECTE 1.1. Curs en el què es realitzaria Aquesta unitat didàctica està pensada per realitzar-la al cicle mitjà de primària, concretament a 4t curs, tot i que es tracta d’un tema que pot ser treballat durant tota la primària adaptant les activitats. Es realitzarà a l’Escola Turó de Guiera de Cerdanyola del Vallès, una escola que acull nens amb necessitats educatives especials. 1.2. Temps de realització El temps necessari per desenvolupar aquesta unitat didàctica seria d’aproximadament entre 6 i 8 sessions. 1.3. Espais utilitzats A part d’utilitzar la classe, també es realitzaria una sessió al laboratori.

Página 22  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

2.

OBJECTIUS

DIDÀCTICS

I

D’APRENENTATGE

EN

FUNCIÓ DE COMPETÈNCIES 2.1. Objectius d’aprenentatge - Identificar les parts de l’aparell respiratori. - Descriure el procés de la respiració com a intercanvi de gasos. - Descriure el camí que recorre l’aire des de les foses nasals fins als alvèols pulmonars. - Descriure els moviments respiratoris. - Identificar de salut respiratòria - Aprendre a respectar el torn de paraula i mantenir amb respecte un clima de diàleg. 2.2. Objectius didàctics A través de les activitats planificades es vol: -

Promoure que   expressin   de   maneres   diferents   com   s’imaginen   el   funcionament   del   sistema  respiratori.    

-

Estimular que   regulin   les   seves   representacions   inicials   a   partir   de   contrastar-­‐les   amb   les   dels   companys   i   amb   les   dades   obtingudes   en   informacions:   activitats   d’observació  i  experimentació.    

-

Promoure que  expressin  les  idees  inicials  que  tenen  sobre  el  tema,  i  modificar-­‐les  en   funció  del  model  ésser  viu.    

Página 23  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

3. CONTINGUTS 3.1 Les persones i la salut - La respiració i l’aparell respiratori 3.2. Entorn, tecnologia i societat - Utilització d’Internet   per   a   la   cerca   d’informació   (imatge,   text   i   àudio)   a   través   de:   cercadors,  paraules  claus,  adreces  web.  Tractament  de  la  informació.   CONTINGUTS DE FETS I CONCEPTES • Medi  natural  ,  social  i  cultural.   - Els  éssers  vius  i  el  funcionament  del  cos  humà.   - L’aparell  respiratori  i  la  salut.   - Valors  democràtics.   • Llenguatges.   - Expressió  oral:  conversa  i  exposició.   - Expressió  escrita:  descripció,  explicació,  argumentació.   - Comprensió  lectora.   • Expressió  plàstica.   - El  dibuix  com  a  mitjà  per  comunicar  i  compartir.   - Realització  de  dibuixos.   - Us  de  diferents  materials  per  a  fer  una  dissecció.     • Matemàtiques   - Comptem  les  vegades  que  respirem.     • Noves  tecnologies.   - Utilització  de  les  noves  tecnologies  per  a  la  recerca  d’informació.       CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS - Participació  de  les  converses  del  grup  classe.   - Obtenció  de  la  informació  necessària  sobre  les  espècies  invasores.   - Obtenció  de  la  informació  a  través  de  l’ús  de  diverses  fonts  i  contrast  de  la   informació  extreta  dels  diferents  suports.   - Observació,  imaginació,  experimentació  i  recerca.   - Reflexió  i  extracció  de  conclusions.   - Reflexió  dels  propis  coneixements,  tant  previs  com  apresos,  i  dels   aprenentatges.   - Comunicació  de  les  informacions  obtingudes,  de  les  idees,  els  dubtes  i  les   propostes  d’actuació  en  diferents  llenguatges:  oral,  escrit  i  plàstic.   - Utilització  de  diferents  fonts  i  recursos  per  extreure  informació  i  per  extreure   conclusions.   Página  24  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

Diversificació de  materials  i  recursos  durant  el  procés.     CONTINGUTS D’ACTITUDS I VALORS - Expressió  de  les  idees  i  coneixements  sobre  els  fets  i  temes  a  tractar.   - Gaudir  del  procés  de  desenvolupament  de  les  activitats  de  la  seqüència  tot   aprenent.   - Capacitat  d’escoltar  als  altres.   - Valoració  d’actuacions  que  contribueixen  en  la  cura  del  medi  ambient.   -

4. COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN 4.1. Competències transversals que es vol ajudar a desenvolupar En aquest projecte relacionat amb el funcionament del cos humà, concretament l’aparell respiratori, es desenvolupen les competències esmentades a continuació amb les diferents activitats proposades. Aquestes activitats comporten connexions interdisciplinàries, així com pròpies de l’àrea, perquè els alumnes integrin les diferents experiències i aprenentatges. La finalitat és aconseguir que els nens/es entenguin el món en el què viuen i puguin esdevenir persones crítiques, conscients, responsables i actives dins la societat diversa i canviant en la què viuen. Aconseguir que els nens prenguin consciència del funcionament del cos humà. Com funciona, i quina repercussió té en el funcionament del cos humà, tot sabent argumentar i raonar la seva actuació a partir d’aplicar els coneixements adquirits sobre l’aparell respiratori. 4.2. Competències comunicatives Comunicar és quelcom imprescindible per comprendre la informació significativa i construir coneixement, així com per adoptar decisions i acceptar i realitzar crítiques constructives. Saber comunicar esdevé una competència clau per l’aprenentatge que es va desenvolupant en cadascuna de les activitats educatives. D’aquesta manera s’ajuda al desenvolupament propi i de la pròpia identitat. Per tant, adquirir aquesta competència suposa saber conversar, escoltar i expressar-se oralment i per escrit per poder comprendre, valorar i expressar la diversitat cultural així com la percepció del món. 4.2.1. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL És la base de tots els aprenentatges. Els nens han de saber escoltar, interpretar , parlar, descriure, explicar, justificar, argumentar i dialogar sobre el fenomen que se’ls planteja en aquest projecte per aprendre. Utilitzant tècniques com ara cercar, memoritzar, organitzar, Página 25  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

recuperar, resumir, reflexionar, sintetitzar la informació i reconèixer els codis per interpretar els diferents textos en suport de paper o digital els farà competents en les diferents situacions. Competència oral: es treballa la conversa en petit i en gran grup, l’exposició dels aprenentatges individuals i col·lectius a la resta del grup classe. Potenciem l’expressió de les idees tant individuals com grupals de manera fonamentada, i la utilització i incorporació de vocabulari específic de l’àrea de ciències. Incloem en aquest bloc el desenvolupament de les tècniques d’exposició oral. Competència escrita: es treballa la descripció, l’explicació de coneixements que es van aprenent, l’estructuració de les idees i la informació trobada. L’argumentació dels resultats de la recerca d’informació, així com de les seves observacions ha de ser coherent. Ús de les diferents tipologies textuals, com pot ser el conte. Competència lectora: es treballa la lectura del conte i de petits textos informatius. 4.2.2. COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar les manifestacions i tradicions culturals i artístiques que formen part del patrimoni dels pobles per contribuir a la seva conservació. Amb la problemàtica exposada en aquest projecte amb el musclo zebra, es pretén, a través d’aquesta competència, poder desenvolupar els coneixements, procediments i actituds que permetin manifestar les capacitats cognitives, perceptives, comunicatives i la sensibilitat per poder comprendre, valorar, emocionar-se i gaudir d’aquest patrimoni per actuar, viure i conviure en societat. Per tant, serà part important d’aquesta competència el conjunt de destreses, l’ús de recursos, la expressió i la creació individual i de grup. Destaquem l’ús del dibuix com a eina per expressar i comunicar les idees individuals i grupals. També treballem l’ús de diferents materials i recursos a l’hora de realitzar el conte. En aquests treballs artístics es potencia la imaginació, la creativitat i els hàbits de treballs adequats per obtenir un resultat estèticament bonic.

4.3.Competències metodològiques Fan referència a desenvolupar mètodes de treball eficaços i adequats a les diferents situacions i entorns per a la resolució de problemes. Convertir la informació en coneixement eficaç per guiar les accions. 4.3.2. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL Página 26  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

Els nens seran competents tant en l’accés i selecció de la informació, com en la seva transmissió utilitzant els diferents suports que hi ha. Cercar, captar, seleccionar, processar, triar i registrar la informació adequada i necessària serà decisiu per esdevenir competent; així com un llenguatge específic en cada moment i l’aplicació en els diferents contextos. L’ús reflexiu de les tecnologies és clau per a la comprensió de la manera d’operar dels sistemes tecnològics i l’efecte que aquests tenen en el món personal i sociolaboral. Aquesta competència afavoreix que els nens/es puguin esdevenir persones autònomes, eficaces, responsables i crítiques en el tractament i utilització de la informació. Utilitzem les eines TIC com a mitjà per a la recerca d’informació i el traspàs de conclusions entre grups que els diferents mitjans ens proporcionen: ordinador, càmera de vídeo, llibres, etc. 4.3.2.COMPETÈNCIA MATEMÀTICA Servirà als nens per a la vida personal, l’escolar i social. Caldrà analitzar, interpretar i valorar informacions de l’entorn i de les eines matemàtiques. Aquest conjunt serà un instrument eficaç i amb sentit per poder aplicar a les situacions quotidianes i resoldre problemes relacionats amb el món científic, laboral i social. Interpretar, expressar, predir o posar en pràctica dades, informacions, càlculs o lògiques entre d’altres, farà d’aquesta competència una eina important i necessària per aplicar i desenvolupar actituds i habilitats matemàtiques al llarg de tota la vida.

4.4.3.COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE Implica disposar d’habilitats per conduir el propi aprenentatge i continuar aprenent al llarg de la vida de manera eficaç i autònoma d’acord amb les pròpies necessitats i objectius. Aquesta competència guia les accions de les altres, ja que amb ella s’adquireix la consciència de les pròpies capacitats i com desenvolupar-les amb ajuda dels altres i de recursos. El sentiment de competència personal ajudarà a la motivació, la confiança en un mateix, al desenvolupament de les actituds i al gaudi d’aprendre. Per poder desenvolupar la competència d’aprendre a aprendre, cal que l’alumne sigui conscient del què sap, del què cal aprendre i de com s’aprèn, gestionant i controlant eficaçment els processos d’aprenentatge. També, ajudarà al pensament creatiu, a plantejar-se preguntes i respostes, a utilitzar diferents estratègies i mètodes i a aplicar el coneixement en els diferents contextos o situacions.

Página 27  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

Amb el treball, tant individual com grupal, es potencia la responsabilitat, el respecte, l’acceptació de les idees dels altres, l’empatia, la participació i l’aportació d’idees pròpies. A més, es treballa la curiositat, la creativitat, la imaginació, la comunicació, la reflexió i el ser crítics tant en la feina individual com grupal. Els infants aprenen a autoavaluar-se i autoregular-se. 4.4. Competències Personals Vinculada al desenvolupament de les competències emocionals i, per tant, de la pròpia identitat i personalitat i dels valors i autonomia necessaris per tenir una actitud oberta, flexible i de compromís envers les altres persones. 4.5.1. COMPETÈNCIA  D’AUTONOMIA  I  INICIATIVA  PERSONAL     Es   treballa   l’autoestima   i   l’autocrítica,   així   com   la   capacitat   de   relacionar   coneixements   previs  amb  els  nous  coneixement,  que  es  van  adquirint  per  tal  d’anar  reestructurant  els  seus   coneixements.   Suposa  transformar  idees  en  accions  i  tenir  una  actitud  positiva  cap  al  canvi  i  la  innovació.  Es   refereix   a   l’adquisició   de   la   consciència   i   a   l’aplicació   d’un   conjunt   de   valors   i   actituds   personals   interrelacionades   com   ara   la   consciència,   la   responsabilitat,   l’autoestima,   la   perseverança,   la   creativitat,   l’autocrítica,   el   control   emocional,   la   capacitat   de   calcular   riscos   i  afrontar  problemes,  aprendre  errades  i  assumir  riscos  o  demorar  la  satisfacció  immediata.    

4.5. Competències específiques per conviure i habitar el món Per tal que els ciutadans/es esdevinguin membres actius en una societat democràtica i participativa es requereix la comprensió del món que l’envolta. Això implica tenir en compte les relacions socials i el seu enriquiment, així com valorar la diversitat d’aportacions i manifestacions culturals com a part del patrimoni cultural de la humanitat. 4.5.1. CCOMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC L’ objectiu és treballar el plantejament de preguntes, la recerca d’informació a través de diferents fonts d’informació, l’exposició d’aquesta a través del llenguatge oral i escrit i de l’ús de diferents models teòrics científics per a l’argumentació, comprensió i extracció de conclusions. Página 28  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

D’aquesta manera s’ajuda als nens a desenvolupar els sabers que li permetran comprendre la societat i el món en que viuen. Per tant, interpretar, predir, dirigir i fer un ús responsable d’un mateix, de les persones, de la resta d’éssers vius, i dels recursos naturals contribuirà a la millora col·lectiva i a la qualitat de vida. Els nens hauran d’interpretar la realitat i aplicar el coneixement i la percepció necessària per intervenir i interactuar amb l’entorn per resoldre problemes, com ara el musclo zebra, amb una actitud responsable i de respecte envers a l’entorn i a les persones. Serà necessari aplicar algunes nocions i conceptes científics i tècnics com ara identificar i plantejar problemes o hipòtesis, realitzar observacions, plantejar i contrastar solucions, planificar ... 4.5.2. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA El desenvolupament d’aquesta competència permet exercir una ciutadania democràtica en una societat plural, exercint un compromís per contribuir en la seva millora i en els drets i deures de cada ciutadà. D’aquesta manera permetrà participar activament en situacions de manera responsable, prenent decisions tolerants i solidaries envers la societat. Caldrà tenir coneixements sobre l’evolució, la organització de les societats i els valors del sistema democràtic entre d’altres. Es treballen els valors democràtics a través del treball en grup i a l’hora de compartir idees a través de l’exposició d’aquestes. Treballar diferents zones on hi ha espècies invasores ens permet conèixer diferents àrees geogràfiques i, per tant, observar les semblances i diferències entre una zona o altra.

Página 29  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

5. PROPOSTA  DE  SUBPREGUNTES  QUE  ORIENTEN  LA  UNITAT     -­‐  De    què  depèn  que  respirem  més  ràpid  o  més  lentament?     -­‐  Com  es  produeix  l’intercanvi  de  gasos?      

6. DESENVOLUPAMENT I TEMPORITZACIÓ DE LES ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 6.1. Desenvolupament I temporització de les activitats SESSIÓ 1 ACTIVITAT 1: PRESENTACIÓ Descripció: explicar als alumnes que començarem a treballar el tema de l’Aparell Respiratori, i fer un mural sobre el que anirem treballant per penjar-lo a l’aula i que els serveixi de guia. Temps de durada: 20 minuts. ACTIVITAT 2: QUANT EN SAPS? Descripció: Passar un qüestionari inicial KPSI. Els alumnes han de respondre sincerament el que saben i el que no. És una autoavaluació. Temps de durada: 15 minuts. ACTIVITAT 3: A COMPTAR! Descripció: Durant un minut tots els alumnes han d’estar en silenci, per poder comptar quantes vegades respiren. En acabar, observem imatges de diferents nens fent diferents esports, i conversem en veu alta sobre el que veiem. Temps de durada: 20 minuts. ACTIVITAT 4: FEM LA PORTADA Descripció: Passar un qüestionari inicial KPSI. Els alumnes han de respondre sincerament el que saben i el que no. És una autoavaluació. Temps de durada: 15 minuts.

Página 30  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

SESSIÓ 2 ACTIVITAT 1: EXPLIQUEM... Descripció: Es tracta de començar a explicar la teoria. Què és l’aparell respiratori, i per quines parts està format. Temps de durada: 30 minuts. ACTIVITAT 2: MIREM UN VIDEO! Descripció: Es tracta d’observar un vídeo que explica què és el sistema respiratori, per què està format i quina és la seva funció. La primera vegada es veu tot seguit, i després es torna a visionar parant i explicant el què diu el vídeo, i resolent els dubtes del alumnes. Temps de durada: 30 minuts. SESSIÓ 3 ACTIVITAT 1: MAQUETA Descripció: Tornem a posar el vídeo de la sessió anterior per recordar el recorregut i les diferents parts de l’aparell respiratori. A,mb una maqueta muda gegant de l’aparell respiratori anem explicant el recorregut que segueix l’oxigen i els alumnes van sortint a la pissarra per anar enganxant els cartells amb noms a les diferents parts de la maqueta. Temps de durada: 30 min. ACTIVITAT 2: ENS POSEM A PROVA Descripció: Amb els ordinadors els alumnes es posen a prova amb uns jocs interactius que els ajuden a practicar el que hem après durant la sessió. Els alumnes que finalitzin abans el joc interactiu comencen amb les fitxes de deures que tindran per a la pròxima sessió. Temps de durada: 20 min SESSIÓ 4 ACTIVITAT 1: ELS MOVIMENTS RESPIRATORIS Descripció: Explicar els diferents moviments de la respiració; inspiració i expiració. Amb l’ajuda d’una fitxa i una cinta mètrica els alumnes es mesuren la caixa toràcica per adonar-se que canvia segons el moviments respiratori que efectuem. Temps de durada: 30 min

Página 31  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

ACTIVITAT 2: LA CAPACITAT PULMONAR Descripció: Explicar què és la capacitat pulmonar. Fem un experiment en el els alumnes intenten omplir un globus bufant de manera seguida tot el que puguin. Amb una conversa reflexió de gran grup els fem adonar-se que hi ha persones que tenen més capacitat i altres que en tenen menys. Temps de durada: 30 min

SESSIÓ 5 ACTIVITAT 1: A CONSTRUIR! Descripció: Es tracta de construir una maqueta que representa l’aparell respiratori, per tal que els alumnes puguin observar què passa quan inspirem i què passa quan expirem. L’objectiu és que la vagin construint ells sols llegint les instruccions, per tant, no és una activitat guiada. Temps de durada: 90 minuts SESSIÓ 6 ACTIVITAT 1: ANEM AL LABORATORI Descripció: Sessió dedicada a anar al laboratori per fer una dissecció d’uns pulmons de xai. Dividim la classe en tres grups per a que hi hagi una persona adulta en cadascun d’aquests. Amb l’ajuda d’una fitxa, les explicacions donades a classe i la guia del mestre els alumnes realitzen de manera autònoma la dissecció dels pulmons per veure les diferents parts. Alhora els alumnes van seguint la fitxa i van responent preguntes que els ajuden a reflexionar. Temps de durada: 1,30 min SESSIÓ 7 ACTIVITAT 1:  A  CORREGIR   Descripció: es tracta de corregir entre tots els deures que havien de fer a casa. Temps de durada: 20 minuts. ACTIVITAT  2:  REPASSEM!   Descripció: es tracta de fer un repàs de tot el tema per deixar clar què entra a l’examen, i per resoldre els dubtes que puguin sorgir als alumnes. Temps de durada: 35 minuts.

Página 32  


L’APARELL RESPIRATORI  HUMÀ  

ACTIVITAT 3:  RECORDEM...   Descripció: es tracta de repartir a cada alumne un paper amb els punts més rellevants del què han d’estudiar a casa sobre el tema per preparar l’examen. Temps de durada: 5 minuts. SESSIÓ 8 ACTIVITAT  1:  QUÈ  HEM  APRÉS?   Descripció: es tracta de fer un control per avaluar què han aprés els alumnes. Temps de durada: 60 minuts. ACTIVITAT 2: QUANT EN SAPS? Descripció: qüestionari KPSI d’autoavaluació final que fan els alumnes, i que serveix per contrastar-ho amb el que es fa al començament per així veure l’evolució de l’aprenentatge. Temps de durada: 15 minuts.

Página 33  

MEMÒRIA PRACTICUM IV  

Memoria del practicum d'educació primària