__MAIN_TEXT__

Page 1

ÖPPNA ATELJÉER AVOIMET ATELJEET OPEN STUDIOS

8 – 9.9.2018 11 – 17 W W W.KONSTRUNDA N.FI


2

KONSTRUNDAN • 2018

VÄLKOMMEN PÅ KONSTRUNDAN!

www.konstrundan.fi

TERVETULOA WELCOME TO KONSTRUNDANille! KONSTRUNDAN!

T

P

T

I å r ord nas Konstr u nda n f ör elf te gå ngen. Som nyhet för i år erbjuder Konstrundan gemensamma utrymmen för konstnärer, konsthantverkare och formgivare som vanligtvis jobbar hemma, i det offentliga rummet eller på annat sätt utan permanent arbetsrum. De här gemensamma utrymmena finns i Pargas och i Tammerfors.

Konstrundan järjestetään nyt yhdennentoista kerran. Uutta on tänä vuonna se, että Konstrundan tarjoaa yhteisiä tiloja taiteilijoille, taidekäsityöläisille ja muotoilijoille, jotka yleensä työskentelevät kotonaan, julkisissa tiloissa tai ilman varsinaisia työtiloja. Näitä yhteisiä tiloja on Paraisilla ja Tampereella.

This is the eleventh edition of Konstrundan. New this year are the common spaces for artists, ­a rtisans and designers, who usually work from home, in public spaces or otherwise without a studio. The common spaces are situated in Pargas and Tampere.

idningen du håller i din hand presenterar deltagarna i Konstrundan 2018. Konstnärer, konst­ hantverkare och formgivare bjuder in dig till sina arbetsrum 8–9.9! Du är välkommen att bekanta dig med deltagarnas kreativa processer och arbetsmetoder. Du kanske till och med får prova att göra någonting själv.

Konstrundan-teamet försöker vara lyhörda för deltagarnas och besökarnas önskemål. För deltagarnas del betyder det här fler regionala nätverksträffar och rum för personlig information också på de små affischerna. Dessutom fortsätter fjolårets insats med rundturer för inbjudna branschfolk. För besökarnas del betyder det här ännu aktivare kommunikation från Konstrundans sida. Tidningen delas flitigt ut både via dagstidningar och på bibliotek, turistbyråer samt olika kulturevenemang. Konstrundan är också synlig på Facebook och Instagram – följ oss där för de färskaste nyheterna, deltagarnas evenemang och en skymt av jobbet bakom kulisserna.

Konstrundan är inte bara en möjlighet för gemene person att lära sig mer om samtidskonst, konsthantverk och formgivning, utan också en viktig kanal för deltagarna att vidga sitt professionella nätverk. Flera av deltagarna får uppdrag och beställningar tack vare Konstrundan. Också du, som bara vill ha en snygg tavla till ditt hem eller en ny hatthylla kan beställa direkt av konstnären, konsthantverkaren eller formgivaren. Bakom Konstrundan finns Konstrundan-teamet, bestående av projektkoordinatorn och fem region­ kontakter, och Konstrundans styrgrupp med sex medlemmar från olika relevanta områden. Både Helsingfors, Västra Nyland, Åland och Österbotten har fått nya regionkontakter i år. Många tack till Konst­r undans team och styrgrupp för all hjälp och inspiration!

itelet käsissäsi lehteä, jossa esitellään vuoden 2018 Konstrundanin osallistujat. Taiteilijat, taidekäsityöläiset ja muotoilijat kutsuvat sinut työhuoneilleen 8.–9. syyskuuta! Olet tervetullut tutustumaan osallistujien luovan työn prosesseihin ja työmenetelmiin. Voit ehkä kokeilla tehdä jotain itse.

he magazine you are holding presents the participants in Konstrundan – The Art Circuit 2018. Artists, artisans and designers invite you to their studios on the 8th and 9th of September! You are welcome to learn about their creative processes and working methods. You might even have the ­opportunity to try something yourself.

Konstrundanin tiimi pyrkii ottamaan huomioon osallistujien ja kävijöiden toiveet. Osallistujat ovat toivoneet useampia alueellisia verkostotapaamisia ja tilaa omille tiedoille myös pienissä julisteissa. Kutsutuille alan ammattilaisille järjestetyt kiertokäynnit jatkuvat viime vuoden tapaan tänäkin vuonna.

The Konstrundan team tries to be responsive to the w ishes of t he v isitors a nd t he pa r t icipa nt s . In accordance to the participants needs, we are arranging more regional networking opportunities this year and have left space for personal information on the posters. Furthermore, last years effort, with tours for invited professionals from relevant fields, continues.

Kävijöille Konstrundan pyrkii tarjoamaan entistä aktiivisempaa tiedotusta. Lehteä jaetaan ahkerasti päivälehtien kanssa sekä kirjastoissa, matkailuneuvontapisteissä ja eri kulttuuritapahtumissa. Konstrundan on mukana myös Facebookissa ja Instagramissa – sieltä näet tuoreimmat uutiset ja voit seurata osallistujien järjestämiä tapahtumia sekä työskentelyä kulissien takana.

As for the visitors, we aspire to increase our communication. This magazine is eagerly distributed through news papers, in libraries, visitor centres and during cultural events during the summer. Konstrundan is also present on Facebook and ­Instagram – f­ollow us for the latest news, related events and a peak behind the scenes

Konstrundan ei ole vain mahdollisuus kenelle tahansa tutustua nykytaiteeseen, taidekäsityöhön ja muotoiluun, vaan myös tärkeä kanava osallistujille laajentaa ammatillista verkostoaan. Monet osallistujat saavat toimeksiantoja ja tilauksia Konstrundanin ansiosta. Sinäkin, joka haluat seinällesi kauniin taulun tai uuden hattuhyllyn, voit tilata sen suoraan taiteilijalta, taidekäsityöläiseltä tai muotoilijalta. Konstrundanin järjestely istä vastaavat Konstrundan­-tiimi, jossa on projektikoordinaattorin lisäksi viisi aluevastaavaa, sekä Konstrundanin ohjausryhmä, jossa on kuusi jäsentä tapahtumaan osallistuvilta alueilta. Helsinkiin, Läntiselle Uudellemaalle, Ahvenanmaalle ja Pohjanmaalle on saatu tänä v uon na uudet a lueva sta avat . Suu ret k i itok set Konstrundanin tiimille ja ohjausryhmälle kaikesta avusta ja inspiraatiosta!

Konstrundan is not only an opportunity for people to expand their knowledge of contemporary art, crafts and design, it is also an important platform for the participants to widen their professional network. Many of our participants get new commissions and work ing opportunities thanks to Konstrundan. If you want an interesting painting or a new coat rack? Konstrundan offers the opportunity to order it direct from the artist, artisan or designer. There is a team of six people working with Konst­ rundan, the project coordinator and five regional assistants, as well as a steering group consisting of six people from different relevant fields. Many thanks to Konstrundan’s team and the steering group for all the help and inspiration! With these words, I would like the pleasure of ­ elcoming You to Konstrundan. Plan your very own w studio tour with the help of this magazine and our website. Let’s meet in the studios!

Med de här orden välkomnar jag just dig till Konstrundan. Ta tidningen och hemsidan till hjälp för att planera din alldeles egna konstrunda. Vi ses i vimlet!

Näiden sanojen myötä toivotan juuri Sinut tervetulleeksi Konstrundanille. Suunnittele aivan oma taidekierroksesi tämä lehden ja kotisivujemme avulla. Tapaamisiin taiteen pyörteissä!

KREATIVA HÄLSN I NGAR,

LUOVI N TERVEISI N,

CREATIVE REGARDS,

JUL I A N Y M A N P R O J E K T KO O R D I N AT O R

JUL I A N Y M A N P R O J E K T I KO O R D I N A AT T O R I

JUL I A N Y M A N P R O J E C T C O O R D I N AT O R


www.konstrundan.fi

3

8 – 9.9.2018 11 – 17

KONSTRUNDAN • 2018

1.

JOHAN KARLSSON KO N S T R U N DA N 2 0 07 – 2 018 S.1 2 F OTO/K U VA 1: M A D E LE N H O LM STR Ö M 2 : N I N A A HTO L A

2.

K

onstrundan är ett öppna ateljéer-evenemang. Det betyder att konstnärer, konsthantverkare och formgivare bjuder in allmänheten till sina arbetsrum. Det finns 220 besöksplatser på 169 adresser ­r untom i Finland att besöka i år, då Konstrundan ordnas för elfte gången. Ta den här tidningen och hemsidan till hjälp för att planera din egen konstrunda! Besökspunkterna är markerade efter kategorier och tillgänglighet. Eventuella ändringar i programmet meddelas på hemsidan.

-

K

onstrundan on avoimet ateljeet -tapahtuma, jonka aikana taiteilijat, taidekäsityöläiset ja muotoilijat kutsuvat kävijöitä tutustumaan työhuoneisiinsa. Eri puolilla Suomea on 220 vierailukohdetta 169 osoitteessa tänä vuonna, kun Konstrundan järjestetään yhdennentoista kerran. Ota tämä lehti ja kotisivumme avuksi, kun suunnittelet oman taidekierroksesi! Vierailukohteet on merkitty taiteen eri alojen sekä esteettömyyden mukaan. Ohjelmaan mahdollisesti tulevista muutoksista ilmoitetaan kotisivuilla.

LOTTERI ARVONTA LOTTERY S.24 | PG. 24

ISABELLA CABRAL

T E I J A L E H T O L I L J E K O N VA L J VA S / KI ELOVA AS I

SAMARBETSPARTNERS | YHTEISTYÖKUMPPANIT TA C K T I L L VÅ R A S A M A R B E T S PA R T N E R S K I I T O S Y H T E I S T YÖ K U M P PA N E I L L E : A R T O T E K E T I V A S A , B O R G Å K O N S T S K O L A , E L V E R K E T, K A B E L F A B R I K E N , L U C K O R N A , M A R I E H A M N S B I B L I O T E K , O N O M A , S I N N E , S P I N N E R I E T, T O B A K S M A G A S I N E T

INNEHÅLL | SISÄLLYS | TABLE OF CONTENT KYMENL A AKSO ..................................................................................... 4 Ö S T R A N Y L A N D I TÄ- U U S I M A A   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 H U V U D S TA D S R E G I O N E N PÄ Ä K A U P U N K I S E U T U  ............................................ 6 VÄ S T R A N Y L A N D L Ä N S I - U U S I M A A   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

K

onstrundan, The Art Circuit, is an open studio event. Artists, artisans and designers invite the general public to their studios during the event. This is the eleventh edition of Konstrundan, and there are 220 studios to visit in 169 different locations all over Finland. Use this magazine and the website when planning your very own art circuit! The studios are marked with categories and availability. Check out our website in case of changes in the program.

ÅBOL AND TURUNMA A ........................................................................... 11 E LVA Å R AV Ö P P N A D Ö R R A R Y K S I T O I S TA V U O T TA AV O I M I A O V I A   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 2 ÅL AND AHVENANMA A ........................................................................... 16 S ATA K U N TA   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 BIRK AL AND PIRK A NM A A ....................................................................... 18 E G E N T L I G A TAVA S T L A N D K A N TA- H Ä M E   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 0 P Ä I J Ä N N E -TAVA S T L A N D P Ä I J ÄT- H Ä M E   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 0 S Ö D R A S AV O L A X E T E L Ä-S AV O   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 M E L L E R S TA F I N L A N D K E S K I -S U O M I  ........................................................ 2 0 ÖSTERBOT TEN POHJANMA A .................................................................. 20 N O R R A S AV O L A X P O H J O I S -S AV O   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 K AJANAL AND K AINUU .......................................................................... 23 L APPL AND L APPI ................................................................................ 23 L O T T ER I A R PA JA ISE T LOT T ERY .............................................................. 24

A R R A N G Ö R | J Ä RJ ESTÄJ Ä

REDAKTION | TOIMITUS: JULIA NYMAN PÄ R M E N S I L L U S T R AT I O N | K A N N E N KU V I T U S: M .G. L Ö N N B E R G L AY O U T | TA I T T O : E R T R U


4

KONSTRUNDAN • 2018

www.konstrundan.fi

KYMENLAAKSO

Lovisa Konstverkstad Loviisa taidetehdas

KOTKA

6. Ilar Gunilla Persson,

1. Vuokko Salmenkivi

Loviisa Artists Studio

Brandensteinsgatan 13 Brandensteininkatu 13 il a r g u n il l a .c o m

10. Luru Hirva Norrtullsvägen 16-18 Pohjoinen Tullitie 16-18

Korkeavuorenkatu 20 A 4, Kotkansaari

0 4 073 3 4193 l ov iis a n t aid ever s t as.f i

0 5 0 32 27 3 0 6

7. Linda Varoma,

2. Liisa Mäkelä Karhulantie 69 B 9, Karhula

Wärkstan

Alexandersgatan 8 Aleksanterinkatu 8

10. Kaija Ilomäki Norrtullsvägen 16-18 Pohjoinen tullitie 16-18

0 4 076 6 8 470 l i n d a v a r o m a .c o m

0 4 4 5 3 6 0 2 91

0 4 0 0 810 0 42 l o v ii s a n t a i d e v e r s t a s .f i

3. Katarina Ögård, studio-k

Rantakatu 32, Vanha Hovila 0 4 0 578 2825

8. Alf Forsström,

ÖSTRA NYLAND ITÄ - UUS IM A A

Almska Gården Almintalo

Brandensteinsgatan 3 Brandensteininkatu 3

10. Jari Matti Karhula Norrtullsvägen 16-18 Pohjoinen Tullitie 16-18

0 4 0 0 4 87 3 01

0 4 0 0 4170 0 6 l o v ii s a n t a i d e v e r s t a s .f i

LOVISA LOVIISA

9. Nina Granlund 4. Stefan Willner,

VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

Hagalund gård Hagalund tila

Labbyvägen 667, Hommansby Lapinkyläntie 667

Norrtullsvägen 21 Pohjoinen tullitie 21

10. Tero Maksimainen Norrtullsvägen 16-18 Pohjoinen tullitie 16-18

0 5 0 4 87249 8 n i n a g r a n l u n d .w i xs i t e. c o m /n i n a g r a n l u n d

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

0 4 0 526 4 52 2 loviisant aidever st as.fi ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


www.konstrundan.fi

KONSTRUNDAN • 2018

5

6.

11. Marja-Liisa Aalto-Annala,

Lovisa företagarhus Loviisan yritystalo

Norrtullsvägen 16–18 Pohjoinen Tullitie 16–18

15. Miia Elisa Westerlund Verkstadsvägen 38 Työpajatie 38 m ii a w e s t e r l u n d .c o m

0 4 0759 0 019 a a lt o a n n a l a .c o m

MÖRSKOM MYRSKYLÄ

ILAR GUNILLA PERSSON

K

onstnärsbanan var ingen självklarhet för Ilar Gunilla Persson som alltid varit en sökare. I retrospektiv var det ett uttrycksätt hon letade efter, vilket hon hittade i fotografiet på en kvällskurs. Persson som är född och uppvuxen i Sverige hittade till fotolinjen på Folkhögskolan i Karis, trots att hon aldrig varit i Finland förut, därifrån ledde fotografiet vidare till Yrkes­högskolan i Nykarleby. Inspiration får fotografen från sin omvärld. Spontan inspiration kommer från vackra eller abstrakta saker, natur, landskap och bilder i vardagen, medan det planerade skapandet snarare har sin grund i frustration. Frustrationen grundar sig i orättvisor och händelser i världen samt miljö- och klimatfrågor. De här problemen, som finns både nära och fjärran, vill Persson beröra i sin konst.

17. Tommi Laine Gamla Tavastehusvägen 2 Vanha Hämeenlinnantie 2

12. Pia Hynninen,

0 5 0 376 87 76

PianKera

Forsbyvägen 829, Övitsböle Koskenkyläntie 829, Hyövinkylä 0 5 0 3 5 51979 p i a n k e r a .c o m

18. Linnea Ekstrand Katri Valas gränd 9 Katri Valan kuja 9

13. Aino Ulmanen Kilpinensvägen 293, Kankböle Kilpisentie 293, Kankkila

0 5 0 32 016 81 l i n n a r t .c o m

T

BORGÅ PORVOO

Postbacken Postimäki

Gamla Viborgsvägen 12, Illby Vanha Viipurintie 12, Ilola

19. Eivor Ewalds Mäntsälävägen 378, Saxby Mäntsäläntie 378, Saksala 0 5 0 596 576 6 e i v o r.f i

0 4 0 59470 8 0 p o s t b a c k e n .f i VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

Tack vare studietiden i Finland har Persson ett nära förhållande till Finland och besöker sina vänner här flera gånger i året, även om hon nuförtiden bor och arbetar i Stockholm. För det mesta jobbar Persson hemma i sin lägenhet, men under Konstrundan är hon gästkonstnär hos Loviisa Artists’ Studio (lovart.fi).

JAG TÄNKER I BILDER DE T MESTA AV MIN VA K N A TID.

0 414 49 0 0 8 2

14. Sirpa Tuomaala,

Det här syns också i serien God Love Pride/Tro Hopp Kärlek som är under arbete just nu. Den handlar om hur det är att växa upp i eller ha en bakgrund inom ett religiöst samfund och sa mtid ig t ti l l höra en sex uel l m inor itet . Att komma ut och leva öppet som homosexuell i ett sådant sammanhang kan för många betyda att de får bryta helt med sin familj, vänner och den gemenskap som finns i en församling, berättar Persson.

KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

SUURIMM A N OSA N VA LV EILL AOLOAJASTA NI AJAT TELEN KU VIN A .

aiteilijan ura ei ollut mikään itsestäänselvyys Ilar Gunilla Perssonille, joka on aina ollut etsijä. Jälkeenpäin ajatellen hän etsi itselleen ilmaisukeinoa, jonka hän sitten löysi valokuvauksesta. Persson on syntynyt ja kasvanut Ruotsissa, mutta hän hakeutui valokuvauslinjalle Karis folkhögskolaniin Karjaalle, vaikkei ollut koskaan aikaisemmin käynyt Suomessa. Sieltä valokuvaus vei hänet Nykarleby Yrkeshögskolaniin Uuteenkaarlepyyhyn. Valokuvaaja saa inspiraationsa ympäröivästä maailmasta. Spontaani inspiraatio tulee kauniista tai abstrakteista asioista, luonnosta, maisemasta ja arkielämän kuvista, kun taas suunnitelmallinen luominen synty y pikemminkin turhautumisesta. Turhautuminen pohjautuu maailmassa vallitsevaan epäoikeudenmukaisuuteen ja maailman tapahtumiin sekä ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Juuri näitä ongelm ia lä hel lä ja k au k a na Persson ha lua a käsitellä taiteessaan. KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

Tämä näkyy myös hänen työn alla olevassa God Love Pride/Tro Hopp Kärlek -sarjassaan. Se kuvaa, millaista on kasvaa taustanaan uskonnollinen yhteisö ja kuulua samanaikaisesti seksuaaliseen vähemmistöön. ”Kun tulee ulos kaapista ja elää avoimesti homoseksuaalina sellaisessa ympäristössä, se tarkoittaa usein, että joutuu katkaisemaan välinsä perheeseensä, ystäviinsä ja seurakuntaan yhteisönä”, Persson kertoo. Suomessa viettämänsä opiskeluajan ansiosta Perssonilla on läheinen suhde Suomeen, ja hän vierailee täällä ystäviensä luona useita kertoja vuodessa, vaikka asuu ja työskentelee nykyään Tukholmassa. Persson työskentelee enimmäkseen kotonaan, mutta Konstrundanin aikana hän on vierailevana taiteilijana Loviisa Artists’ Studiossa (lovart.fi).

ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


6

KONSTRUNDAN • 2018

www.konstrundan.fi

HELSINGFORS HELSI N K I

20. Ter ttu SchroderusGustafsson & Alva Henriksson,

Galleria ArtMarina

21. Keramikverkstad Keramiikkapaja Gun Tallqvist Pilvilinnavägen 2 G, Nickby Pilvilinnantie 2 G, Nikkilä

Eidisvägen 261, Storpellinge Eidiksentie 261, Suurpellinki

Artborg 35

Svanströmsgränden 1 B 105, Degerö Svanströminkuja 1 B 105, Laajasalo

0 5 0 5 6 42 0 9 0

0 4 070 574 61 artmarinablog. wordpress.com a l b a d e s i g n .f i

SIBBO SI POO

23. Anna Kantanen

24. Leena Räsänen,

26. Sevde Leila Altunluoglu,

Studio Laippa

Flänsvägen 11 B, 3 vån. Laippatie 11 B, 3. krs 0 4 01816196 l e e n a r a s a n e n .c o m

Atelier Leila

Bultvägen 20 Pulttitie 20 0 4 5 3 3 0 9793

0 4 0 8 3 378 6 4 a n n a k a n t a n e n .c o m

HUV UDSTA DSREGIONEN PÄ Ä K AUPUNK ISEUTU

Kasåkerns konstkvarter Roi hupellon taidekortteli

25. Merja Salonen Di Giorgio 26. Ville Heimala

VANDA VANTA A

Bultvägen 10 B, 3 vån. Pulttitie 10 B, 3. krs merjasalonen.net

Bultvägen 20 Pulttitie 20 0 4 0726 3 673 v il l e h e i m a l a .f i

24. Heidi Hakkarainen,

21. Pike Kokkonen

Pilvilinnavägen 2 G, Nickby Pilvilinnantie 2 G, Nikkilä p i k e a r t .c o m

Studio Laippa

Flänsvägen 11 B, 3 vån. Laippatie 11 B, 3. krs h e i d i h a k k a r a i n e n .c o m

22. Tiina Herttua Guldvingevägen 10 A, Nissbacka Kultasiiventie 10 A, Nikinmäki 0 4 0 0 4 8 875 8 t ii n a h e r t t u a .f i

21. Ritva Sirjala Pilvilinnavägen 2 G, Nickby Pilvilinnantie 2 G, Nikkilä

25. Heli Tuhkanen 24. Maria Mughal,

0 4 0 5 5 4 8 414

Studio Laippa

Flänsvägen 11 B, 3 vån. Laippatie 11 B, 3. krs

Bultvägen 10 B, 2 vån. Pulttitie 10 B, 2. krs

26. Johanna Ryönänkoski,

0 41524 395 0 h e l i t u h k a n e n .c o m

Studio Metso

Bultvägen 20 Pulttitie 20 0 5 0 5 6 3 078 4 johannar yonankoski.com

0 5 0 5 8 2 9596 m u g h a l .f i

VA N H A K A P PA L A I S E N TA LO GAMLA KAPLANSGÅRDEN galleria . galleri

8.6-2.9.2018 NATURLIGTVIS LUONNOLLISESTI Teemu Liakka, Nelli Nio, Paula Salmela, Petteri Saario Öppet: mån-fre 10-18, lör-sön 11-17 Avoinna: ma-pe 10-18, la-su 11-17 Mellangatan 13, Borgå / Välikatu 13, Porvoo 040 489 1771, kappalainen@porvoo.fi VISUELL KONST

Konstrundan V I S150x84.indd U A A L I N E 1N T A I D E

8.6-5.8.2018 FÖRÄNDRING STUND FÖR STUND JOKA HETKI MUUTOS Iiris Pessa & Virpi Kanto Öppet: tis-fre 10-18, lör-sön 11-16 Avoinna: ti-pe 10-18, la-su 11-16 Västra Alexandersgatan 1, Borgå / Läntinen Aleksanterinkatu 1, Porvoo 040 730 9273, taidehalli@porvoo.fi KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING

15.5.2018 T A I D E T 15:55:12 EOLLISUUS JA MUOTOILU

ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


www.konstrundan.fi

26. Maria Wolfram Bultvägen 20 Pulttitie 20

KONSTRUNDAN • 2018

30. Hanna Uggla Manegegatan 7, Kronohagen Maneesinkatu 7, Kruunuhaka

0 5 0 3 397310 m a r i a w o lf r a m .c o m

Elfvik-ateljéerna Elfvik- ateljeet

Lappvikens sjukhus Lapinlahden sairaala

37. Katja Kotikoski

38. Lotta Esko

7

33. Päivi Maunu,

Stora Räntans konstnärshus Harakan taiteilijatalo

Stora Räntan Harakan saari

0505850083 h a n n a u g g l a .c o m

0 414 5 8 8 596

Medelhavsgatan 14 A 5, Busholmen Välimerenkatu 14 A 5, Jätkäsaari

Lappviksstigen 8 Lapinlahdenpolku 8 0 4 0 070 3 693 l o t t a e s k o.c o m

0503086089 k a tj a k o t i k o s k i .c o m

34. Soila Hänninen,

27. Jaana Kangas Brysselgatan 1 E 109, Arabiastranden Brysselinkatu 1 E 109, Arabianranta 0 4 0 8 4 0 6 317

studio shh

Vävaregatan 8, Rödbergen Kankurinkatu 8,Punavuori 0 4 0 5 4 0 973 6

Medelhavsgatan 14 A 209, Busholmen Välimerenkatu 14 A 209, Jätkäsaari

31. Jutta Keski-Orvola,

37. Carl Sebastian Lindberg

Antikvariaatti Sofia

38. Rose-Mari Torpo Lappviksstigen 8 Lapinlahdenpolku 8 0 4 4971 2 813 r o s e m a r i t o r p o.c o m

0 4 5 6 5114 41 sebastianlindberg.net

Berggatan 5 Vuorikatu 5, Kaisaniemi 0 415 3 39 0 01

28. Riikka Ahlfors Pälkänevägen 13 B, 3 vån., Vallgård Pälkäneentie 13 B, 3. krs, Vallila

35. Hanna Holma Idrottsgatan 54, Tölö Urheilukatu 54, Töölö 0 4 0718 6 6 4 4 hannaholma.net

0 4 51 2 2 2 278 r ii k k a a h lf o r s .c o m

37. Emma Rönnholm

39. Anna-Leena Kinnunen, Lapinlahti LAB Lappviksstigen 8 Lapinlahdenpolku 8

Medelhavsgatan 14 A 3, Busholmen Välimerenkatu 14 A 3, Jätkäsaari

0 4 0732 0 819

0 5 0 52 2 95 51 e m m a r o n n h o l m .c o m

32. Pot Viapori,

29. Aino Aksenja & Saara Kanerva Tamminen Kalliolabrinken 4, Alphyddan Kalliolanrinne 4, Alppila 0 4 42 8 2 8 6 5 6 a k s e nj a .c o m saarakanervatamminen.com

VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

Soile Paasonen, Johanna Ojanen, Pirjo Pesonen, Liisa Ikävalko, Saana Murtti & Elisa Ikonen

B 45, Sveaborg Suomenlinna

0 4 5237 7 78 0 p o t v i a p o r i .f i

40. Taru Aromäki 36. Jaana Tuomisto,

7.dream gallery&studioshop

Museigatan 7, Tölö Museokatu 7, Töölö 0 5 0 5 6 67624 j a a n a t u o m i s t o.f i

KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

Lappviksstigen 8 Lapinlahdenpolku 8

37. Heidi von Wright Medelhavsgatan 14 A 4, Busholmen Välimerenkatu 14 A 4, Jätkäsaari 0 5 0 371496 3

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


8

KONSTRUNDAN • 2018

www.konstrundan.fi

Kabelfabriken Kaapelitehdas

37.

43. Johanna Virtanen Tallbergsgatan 1 C, 5 vån. Tallberginkatu 1 C, 5. krs 0 5 0 526 8 3 0 3 j o h a n n a v i r t a n e n .c o m

41. Aino Keinänen Tallbergsgatan 1 E, källarvåningen Tallberginkatu 1 E, k-krs 0 4 0 57 71967 a i n o k e i n a n e n .c o m

CARL SEBASTIAN LINDBERG

B

ildkonst intresserade Carl Sebastian Lindberg redan som barn. Han gick i Grankulla konstskola där han målade och tecknade serier. Efter gymnasiet var det klart att han ville jobba med konst. På Lahtis Konstinstitut hittade Lindberg videokonsten. Videokonsten ger andra möjligheter och utmanar till att göra sådant som inte gjorts förut då tekniken hela tiden utvecklas i rasande fart. Med samtida teknik kan en ofta behandla samtida frågor mer konkret än med traditionella tekniker, säger Lindberg. För Lindberg blir skapandet som en kedja där det föregående verket eller projektet inspirerar till nästa. Följande verk blir som en fördjupning eller komplettering. I ämnena, som ofta har med historia att göra, finns alltid någonting mer att undersöka eller spinna vidare på.

Lindberg är också en av de grundande medlemmarna i The Speech Karaoke Action Group.​  Den finländsk-tyska gruppen har återkommande Talkaraokekvällar på Nationalteatern, men ordnar också Talkaraoke runtom i världen. Just nu har Lindberg sitt arbetsrum i Elfvik­ ateljéerna i Victoriakvarteret i Helsingfors. Att ha ett skilt arbetsrum är inte alltid nödvändigt för honom. Det beror på i vilket skede av arbetsprocessen han befinner sig i. För ljudoch bildeditering är arbetsrummet ett måste, men i ett annat skede av processen kan en sitta på ett café någonstans.

” ”

Lindberg näkee luomisen ketjuna, jossa edellinen työ tai projekti antaa inspiraation seuraavaan. Seuraava työ syventää ja täydentää edellistä. Aiheissa, jotka käsittelevät usein historiaa, on aina jotain enemmän tutkittavaksi tai kehiteltäväksi.

0 5 0 5 679 969 m a a r i a m a r k a l a .c o m

44. Bambu Hellstedt Tallbergsgatan 1 D, 5 vån. Tallberginkatu 1 D, 5. krs 0400553800

VIDEOTAIDE H A ASTA A TEK EM Ä Ä N JOTAIN, MITÄ EI OLE TEHT Y ENNEN.

K

Tallbergsgatan 1 B, 4 vån. Tallberginkatu 1 B, 4. krs

Under konstrundan har ytterligare tre Elfvik-­ ateljéer öppet på Medelhavsgatan 14.

VIDEOKONST U TM A N A R AT T GÖR A N ÅGONTING SOM INTE G JORTS FÖRR.

u v a t a ide k i i n no s t i C a rl S e b a s t i a n Lindbergiä jo lapsena. Hän kävi Kauniaisten taidekoulua, jossa hän maalasi ja piirsi sarjakuvia. Lukion jälkeen hänelle oli selvää, että hän halusi työskennellä taiteen parissa. Lahden taideinstituutissa Lindberg löysi videotaiteen. Videotaide tarjoaa toisenlaisia mahdollisuuksia ja haastaa tekemään sellaista, mitä ei ole tehty ennen, koska tekniikka kehittyy koko ajan huimaa vauhtia. ”Nykyajan tekniikalla voi usein käsitellä nykyhetken kysymyksiä konkreettisemmin kuin perinteisillä tekniikoilla”, Lindberg sanoo.

42. Maaria Märkälä

Lindberg on myös yksi The Speech Karaoke Action Groupin perustajajäsenistä. Tällä suomalais-saksalaisella ryhmällä on jat k uva sti pu hek a raokei ltoja K a nsa l l is­ teatterissa, mutta niitä järjestetään myös eri puolilla maailmaa.

42. Michael Rahikainen Tallbergsgatan 1 B, 4 vån. Tallberginkatu 1 B, 4. krs 0 4 07072 01 2

Tällä hetkellä Lindbergillä on työhuone​ Elfvik-ateljeissa Helsingin Victoria-korttelissa.​ Erillinen työhuone ei ole hänelle aina välttämätön – se riippuu kulloinkin meneillään o ­ levasta työprosessin vaiheesta. Äänen ja kuvan editoinnissa työhuone on välttämätön, mutta prosessin muissa vaiheissa voi vaikka istua jossain kahvilassa. Kolme muutakin Elfvik-ateljeeta on avoinna Konstrundanin aikana osoitteessa Välimerenkatu 14.

45. Ulla Fogelholm Storsvängen 15 a A, Drumsö Isokaari 15 a A, Lauttasaari 0 5 0 5973 3 3 8 u l l a f o g e l h o l m .c o m

43. Carita Savolainen Tallbergsgatan 1 C, 3 vån. Tallberginkatu 1 C, 3. krs +324 8 872 93 59 c a r i t a s a v o l a i n e n .c o m

VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


www.konstrundan.fi

KONSTRUNDAN • 2018

9

VÄSTRA NYLAND LÄNSI-UUSIMAA ESBO ESPOO Björnholms konstcentrum Karhusaaren taidekeskus 47. Antti Minkkinen

47. Noora Ylipieti Vävarsvägen 3 Kutojantie 3

Vävarsvägen 3 Kutojantie 3 0505344054

51. Sari Nikola Sjökullavägen 676 Sjökullantie 676, Kylmälä

53. Mari Leskinen Gamla Sjukhusvägen 5 Vanha Sairaalantie 5

0 5 0 3 6 6 6 4 32

0 5 0 3 5 8 94 61

46. Nina Sarkima Björnholmsgården 5 Karhusaarenpiha 5, Hevosmiehen talo 0 4 0 5916 5 41 ninasarkima.wixsite.com/ website

48. Anissa Nauckhoff Halim, 47. Matti Rantanen

Vävarsvägen 3 Kutojantie 3 0 4 4 0 8 0 678 3 m a t t i r a n t a n e n .c o m

Anissas sommarateljé

Poilaxvägen 11, Sommaröarna Poilahdentie 11, Suvisaaristo

54. Age-Elisa Riekkinen, 52. Anne Kuntsi

Volsvägen 756, Evitskog Volsintie 756

0405533820 agethear t.blogspot.com

0 4 0 07878 8 6

0 5 0 5 5 0 3 817 summerislandsblog.com

Ateljee AgeTheArt

Sockermästarvägen 8, Kantvik Sokerimestarintie 8

INGÅ INKOO

46. Susanna Suikkari, Grafikverkstad Grafiikanpaja Björnholmsgården 5 Karhusaarenpiha 5, Hevosmiehen talo 0 5 0 52 0 8 3 3 6

49. Jakke Haapanen

Kera konstnärshus Keran taiteilijatalo

47. Annika Ruuska

0 4 4 018 5 470 h i e n o s t e l l a .f i

Vävarsvägen 3 Kutojantie 3 0 4 0 5 3 5 0 811

55. Maarit Lassila,

Elevvägen 2 A Oppilaantie 2 A

KYRKSLÄTT K I RKKONUMM I

53. Soile Kortesalmi Gamla Sjukhusvägen 5 Vanha Sairaalantie 5

Workshop Karaija

Bollstavägen 5 Bollstantie 5 0 4 0 5 3 015 07 k a r a ij a .c o m

0 5 0 4 314167 s o il e k o r t e s a l m i .c o m

47. Johanna Lemettinen Vävarsvägen 3 Kutojantie 3 joha n nal em e t tinen.c om

50. Sublima tolkningar Subliimit tulkinnat,

Vävarsvägen 3 Kutojantie 3 0 4 0 5 6 41131

Jolin Slotte & Pauliina Pesonen

Gamlavägen 29 Vanhatie 29, Veikkola

0 4 4 5 4 3 8 8 4 3 s u b l ii m i t t u l k i n n a t .c o m

Eurooppalaista keramiikkataidetta Europeisk keramikkonst European Ceramic Art

Kuparipaja / Kopparsmedjan / Copper Smithy Fiskars Village 13.5.–2.9.2018 www.onoma.fi • www.fiskarsvillage.fi

VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

ÖVRIGT MUUT

Rainer Kurka: Dragon Girl

47. Sofia Wilkman

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


10

KONSTRUNDAN • 2018

www.konstrundan.fi

50.

56. Showroom HC BERG Västankvarnvägen 377 Västankvarnintie 377

60. Camilla Moberg

0 4 0 5 476 615 h c b e r g .c o m

Studio Galleri Sirius

Fiskarsvägen 386 Fiskarsintie 386

0 5 0 59 0 9 961 c a m il l a m o b e r g .f i

FISKARS FISK AR I

SUBLIMA TOLKNINGAR | SUBLIIMIT TULKINNAT

N

yhetsmedia är den största inspirationskällan för det tvärkonstnärliga projektet Sublima Tolkningar. Projektet har pågått sedan 2014 och består av bildkonstnär Pauliina Pesonen och författare Jolin Slotte. De jobbar oftast i sina respektive arbetsrum på olika ort, gärna med linjen öppen på Skype.

aktuella teman. De jobbar med dagsaktuella händelser, tidningstexter och nyheter. Arbetsmetoderna styrs av ämnet; ibland kräver det en dikt, ibland en musikvideo eller en tavla. Den sjätte dagen varje månad presenteras ett nytt verk på projektets hemsida (subliimittulkinnat. com).

Arbetsfördelningen är naturlig då Slotte jobbar med text och Pesonen med bild. Arbetet ­f örflyter organiskt och de litar fullständigt på varandra. Samarbetet driver dem att skapa mer vågade och experimentella konstverk tillsammans, än de skulle göra individuellt. Sublima Tolkningar bygger på kommunikation och konstverken föds ur samtal kring

Sublima Tolkningar vill diskutera samhället och världen genom konst. Under Konstrundan får besökarna delta i processen och skapa konst av nyheter tillsammans med dem.

” ”

61. Ateljee Tuire Hämäläinen Bakluravägen 12 Baklurantie 12

Kopparhamarvägen 5 F, på Kopparsmedjans bakgård Kuparivasarantie 5 F, Kuparipajan takapihalla

0 5 0 511 2 232 k a r i n w i d n a s .f i

0 4 0 5 6110 0 6 t u i r e h a m a l a i n e n .c o m

57. Studio Karin Widnäs

EKENÄS TAMMISA ARI

De firar också utgivningen av lyrikboken ”Alla dessa döda ögon / Kaikki nämä kuolleet silmät” under Konstrundan.

VÅ RT PRO JEKT BYGGER PÅ KOMMUNIK ATION .

PRO JEKTIMME R A K ENT UU KOMMUNIK A ATIOLLE.

U

utismedia toimii suurimpana inspiraation lähteenä poikkitaiteellisessa Subliimit Tulkinnat -projektissa. Projekti on jatkunut vuodesta 2014 ja siinä ovat mukana kuvataiteilija Pauliina Pesonen ja kirjailija Jolin Slotte. He työskentelevät yleensä omissa työhuoneissaan eri paikkakunnilla tavallisesti Skypen välityksellä. Työnjako toimii luontevasti siten, että Slotte työstää tekstit ja Pesonen luo kuvat. Työskentely sujuu orgaanisesti, ja kumpikin luottaa toiseen täysin. Yhteistyö auttaa heitä luomaan uskalletumpia ja kokeellisempia taideteoksia yhdessä kuin mitä he tekisivät yksin. Subliimit Tulkinnat rakentuu kommunikaatiolle, ja teokset synty vät ajankohtaisista aiheista käydyistä keskusteluista.

58. Eeva-Kaisa Ailus

Työskentelyn lähtökohtana ovat ajankohtaiset tapahtumat, lehtikirjoitukset ja uutiset. Aihe ohjaa työskentelymenetelmiä – joskus se on runo, joskus musiikkivideo tai taulu. Uusi teos esitellään joka kuukauden kuudentena päivänä projektin kotisivulla (subliimittulkinnat.com).

Åkerraden 9 B Peltorivi 9 B

5huset

Rosenvägen 20 Ruusutie 20

0 5 0 3 0 5 6761

0 4 0 5 5 3 575 4 t a nj a i s .c o m

Subliimit Tulkinnat haluaa ottaa kantaa yhteiskuntaan ja maailmaan taiteen keinoin. Vierailijat saavat Konstrundanin aikana osallistua prosessiin ja luoda taidetta uutisista yhdessä taiteilijoiden kanssa. Konstrundanin aikana Pauliina Pesonen ja Jolin Slotte juhlivat myös runokirjansa ­”Alla dessa döda ögon / Kaikki nämä kuolleet silmät” julkaisua.

59. Katja Öhrnberg

VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

62. Tanja Is,

KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

63. Lagercrantz Jewellery

Åkerraden 9 B Peltorivi 9 B

Gustav Wasas gata 12 Kustaa Vaasan katu 12

0503602986 k a tj a .f i

0 4 07151117 l a ger cr an t zjewell er y.fi

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


www.konstrundan.fi

KONSTRUNDAN • 2018

ÅBOLAND TURUNMAA

11

TY KÖ TEIJO

SOMERO

Somero stenmejeri Someron kivimeijeri 64. Larson Österberg Västvallen 11 Länsivalli 11 0 5 0 5 8 579 93 l a r s o n o s t e r b e r g .c o m

65. Yoshi Omori

72. Ateljé Tjuda Pedagogi,

Skogby Bruksvägen 209 Skogbyn Ruukintie 209

0 4 4239 0 3 6 3 yoshiomori.wixsite.com/ yoshiomori

Skogby bruk Skogbyn Ruukki

70. Tiina Harjola, Keramiikkastudio Oribe

Telakkatie 17, Teijon Masuuni 0 4 4 32 918 8 0 t ii n a h a r j o l a .f i

67. Marika Jensen Turuntie 1034, Pyöli

Kati Hemmi, Liisa Ilveskorpi, Sara Ilveskorpi, Paula Puikko-Laakso, Lisa Roberts, Aino Toivettula

Pedagogivägen 9, Tjuda Pedagogiontie 9

0 4 0 5 4 01 2 23 a t e l j e 3 6 0.w e e b ly.c o m

KIMITO KEMIÖ

0 4 075974 57

65. Vivianne Seege Skogby Bruksvägen 209 Skogbyn Ruukintie 209

65. Jan Lappalainen

71. Velipekka Lukka

0 4 0 5 8 5 8 819 v i v i a n n s e e g e.c o m

Bjärnåvägen 789 A, Strömma Perniöntie 789 A

67. Antero Kare

Skogby Bruksvägen 209 Skogbyn Ruukintie 209

Turuntie 1034, Pyöli

0 4 0 5 6 8 2 93 5

0 4 4 3 0 8 0 947 a n t e r o k a r e.c o m

73. Johan Vestin

0 4 4 5 42 23 5 5 v p - l u k k a . b l o g s p o t .c o m

Labbölevägen 332, Mark Labbölentie 332 0 4 0 8 3 8 59 8 0

65. Hans Valmiala Skogby Bruksvägen 209 Skogbyn Ruukintie 209

65. Micaela Lappalainen

0 4 0 8 3 6 6 513 t u l e n t a i k a .f i

Skogby Bruksvägen 209 Skogbyn Ruukintie 209

68. Keramiikkastudio Pirjo Lautiainen Joensuuntie 29

0 414 69 26 0 3

0 5 0 5 5 49 0 0 5

HANGÖ H ANKO

SALO

66. Isabella Cabral 65. Ulla Kostiainen Skogby Bruksvägen 209 Skogbyn Ruukintie 209

Tvärminnevägen 42 Tvärminnentie 42 0 4 0 8273 3 39 i s a b e l l a c a b r a l .o r g

69. Seppo Lagom,

0 5 0 52 81 2 8 3 VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

Vanha Pappila

Suomusjärventie 266 A, Kiikala 0 5 0 3 3 87 3 87

KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


ELVA ÅR AV ÖPPNA DÖRR AR

1.

2007–

Ett axplock av bilder från de gågna åren 1.BRITT MARIE SMEDS, CERACON D A L S B R U K TA A L I N T E H D A S 2 01 1

2.

Foto | Kuva: J o h a n n a A h lstra n d

2 .T A N J A A U M A N E N J A K O B S TA D P I E TA R S A A R I 2013

Foto | Kuva: Li n d a Ta llroth-Pa a n a n e n

3. ISABELL A CABR AL HANGÖ HANKO 2 015 Foto | Kuva: N i n a A hto la

4. ARJA M A A RIT PUH A K K A PA R G A S PARAI N EN 2 015 Foto | Kuva: H e n ri k Zo o m

3.

5. ANTERO KARE SOMERO 2012

4.

Foto | Kuva: J o h a n n a A h lstra n d

6. JOHAN K ARLSSON MARIEHAMN MAARIANHAMINA 2014 Foto | Kuva: M a d e le n H o lm strö m

7. C A T A A H L B Ä C K K O R S H O L M M U STA S A A R I 2 011

Foto | Kuva: R o d a s & Alexa n d re s c u

5.

6.


YKSITO ISTA VUOTTA AVO IM IA OVIA

14.

–2018

Valikoima kuvia menneiltä vuosilta 1 4 . E E VA- K A I S A A I L U S FISK ARS FISKARI 2012

13.

Foto | Kuva: A stri d Li n d ro o s

12.

11.

13. ANNA NYRÉEN NAGU NAUVO 2 017

Foto | Kuva: H e n ri k Zo o m

12. JUDY KUIT UNEN JOMALA 2014

Foto | Kuva: M a d e le n H o lm strö m

11. K ARIN L IPK I N- FORSÉN NÄRPES NÄRPIÖ 2016 Foto | Kuva: J e s s i c a Li n d g re n

10. STURE SUNABACK A J A K O B S TA D P I E TA R S A A R I 2013

10.

Foto | Kuva: Li n d a Ta llroth-Pa a n a n e n

9. C O R N E L I U S C O L L I A N D E R PA R G A S PARAI N EN 201 2 Foto | Kuva: J o h a n n a A h lstra n d

8. H A NN A WI IK- ROSENQV IS T MARIEHAMN MAARIANHAMINA 2 015 Foto | Kuva: J a c o b S a u ré n

7.

8.

9.


14

KONSTRUNDAN • 2018

DALSBRUK TA ALINTEHDAS

www.konstrundan.fi

UTÖ

80. Sandy Bee, 77. Elina Koskimies, 74. Jarl Hohenthal Tackjärnsgjuteriet Takkirautavalimo

Binusas

Kesnäsvägen Kesnäsintie

83. T. A. Leino

Sandra Wallin

Klockarståget 7, Gamla Malmen Lukkarinkuja 7, Vanha Malmi

Köpmansgatan 24 Kauppiaskatu 24 0 4 0 510716 3

86. Jill Christiansen, Stentorp

Skråbbovägen 222 Skråbbontie 222 0400844506 s t e n t o r p .f i

0 4 5 6 5 39 0 0 3

0 5 0 5247315

Gula huset Keltainen talo

NAGU NAUVO

S:T KARINS K AAR I N A Kustö konstgård Kuusiston taidekartano

75. Britt-Marie Smeds, Ceracon

78. Ateljé Anna Nyreen

Sabbelsvägen 8 Sapelintie 8

Lytarvägen 7 Lytarintie 7, Sydänperä

0 4 07 7116 4 8 c e r a c o n .f i

0 4 07 71 24 52 a n n a n y r e e n .c o m

81. Marika Holm,

Gamla Kommunalstugan Vanha Kunnantupa

84. Hans G. Hästbacka Klockarståget 5, Gamla Malmen Lukkarinkuja 5, Vanha Malmi

Fredrikaplanen 1, Gamla Malmen Fredrikanaukio 1, Vanha Malmi

0 4 0 0 3 81513

0 4 670 3 6 0 974 5 ikaholm.blogspot.se

PARGAS PAR A INEN

87. Sonja Elenius & Greta Marjamäki Linnanrauniontie 577 0505536002 gretamarjamaki. w i xs i t e.c o m /t a i d e

84. Jenny Puputti,

79. Cornelius Colliander, 76. Lenita Söderlund, Lillrödjan

Kasnäsvägen 209 Kasnäsintie 209 0 4 0 5 572 97 7

Krukmakeri

82. Helena Hartman Fredrikaplan 4, Gamla Malmen Fredrikanaukio 4, Vanha Malmi

Storgårdsgatan 8 Storgårdinkatu 8 0405800545 k r u k m a k e r i .f i

0 4 0 0 4 07616

Puputti design

Klockarståget 5, Gamla Malmen Lukkarinkuja 5, Vanha Malmi 0 5 0 4 011395 p u p u t t i d e s i g n .f i

87. Merja Markkula Linnanrauniontie 577 0 4 0 5 8 0 39 01

KIRJALA

83. Seppä Flemming Klockarståget 7, Gamla Malmen Lukkarinkuja 7, Vanha Malmi 0 415 6110 2 9 m i k k o f l e m m i n g .f i VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

85. Arja Maarit Puhakka

87. Tuija Ramsay Linnanrauniontie 577

Skråbbovägen 166 Skråbbontie 166

0 4 0 5 8 0 39 01

0 5 0 3 61 2137 arjamaaritpuhakka. w e e b ly.c o m

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


www.konstrundan.fi

KONSTRUNDAN • 2018

15

74.

88. Merja Pitkänen

92. Aino Kivisaari

Vihersalontie 80, Pikis Piikkiö

Nokiagatan 5 D 15 Nokiankatu 5 D 15, Martti

0 4 0 0 613237 m e r j a p i t k a n e n .c o m

0 5 0 379 2714 saariaino.wordpress.com

PEMAR PAIMIO

JARL HOHENTHAL

89. Anu’Sko, Anu Klemola & Kenkiks, Karoliina Nikitin

93. Lotta Leka & Marjo Yli-Antola,

Työhuone Kutomo

Vistantie 11 A, Vista

Fiskaregatan 1 B Kalastajankatu 1 B

0 5 0 313 0 8 26

0 5 0 4 6 6110 6

Logomo

I

Jarl Hohenthals familj hade det redan gjorts tekniker och lösningar som kan användas i konst och konsthantverk av brons, rostfritt framtida moment, berättar Hohenthal.­ Den småskaliga produktionen ska vara enkel stål och keramik. En dag spelade han golf med sin far, vars golfboll hamnade i en sandbun- och stilren, men det får inte bli stelt. För bruksker. Far slog bunkerslag efter bunkerslag, medan föremålen handlar det om balans mellan miniJarl funderade på den vackra sanden.­ malism och tilltalande färger. Glaset ska känVilket slöseri med fin sand. Vad kunde en göra nas svängigt och levande! med sand? Efter golfrundan kom han på idén Ifjol byggde Hohenthal sin egen glashytta i med glas – det kan en göra av sand. Glas är fortfarande det enda medium som tilltalar, även om Dalsbruk. Den är öppen för besökare under han på sistone intresserat sig för bronsgjutning. sommarmånaderna och han gillar att ha folk i verkstaden. Ibland när det är helt fullt blir det Hohenthal använder sig inte av skisser. en skön avslappnad stämning där alla kan ­Eventuellt kan det bli någon skiss på en servett känna sig hemma, men det absolut bästa är när som sedan begravs i bakfickan, men idéerna kompisen kommer med kvällskaffet. föds främst i glashyttan och då är det bara att köra på. En måste läsa glaset och prova sig fram. Efter tusentals misslyckanden uppstår

MED LITE T UR SÅ K A NSK E DU FÅ R N ÅGON BR Ä NNSK A DA MED DIG HEM (HELT GR ATIS).

90. Teija Lehto Ruokolinnantie 244, Preitilä 0 4 073 39 25 3

ÅBO TUR KU

94. Sini-Meri Hedberg Repslagaregatan 14 Köydenpunojankatu 14 0 4 0 8 311 2 2 8 s i n i m e r i h e d b e r g .c o m

91. Pipa Hytinkoski Nylandsgatan 15, Kuppis Uudenmaankatu 15, Kupittaa 0 4 076 49 0 0 3

94. Kristina Isaksson Repslagaregatan 14 Köydenpunojankatu 14 0 4 0 8 611757 kristinaisaksson.net

VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

HY VÄSSÄ LYKYSSÄ SA AT EHK Ä KOTIIN VIEMISEKSI PIENEN PA LOVA MM A N ( TÄYSIN ILM AISEKSI).

J

arl Hohenthalin perheessä on tehty taidetta ja taidekäsitöitä pronssista, ruostumattomasta teräksestä ja keramiikasta. Eräänä päivänä hän pelasi golfia isänsä ­k anssa, ja isän golfpallo tupsahti hiekkaesteeseen. Isä löi useamman bunkkerilyönnin, kun taas Jarl katseli kaunista hiekkaa. Mitä kauniin ­h iekan tuhlausta – voisiko hiekasta tehdä jotain? Golfkierroksen jälkeen hänelle tuli mieleen lasi – sitähän tehdään hiekasta. L ­ asi on edelleen ainoa materiaali, joka kiehtoo häntä, vaikkakin hän on viime aikoina kiinnostunut pronssivalusta. Hohenthal ei tee luonnoksia. Joskus voi syntyä jokin luonnos lautasliinaan, joka sitten unohtuu takataskuun, mutta ideat syntyvät ensisijaisesti lasipajassa, ja silloin on ryhdyttävä tuumasta toimeen. Lasia on osattava lukea ja on edettävä yrityksen ja erehdyksen kautta.

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

”Tuhansien epäonnistumisten kautta syntyy tekniikoita ja ratkaisuja, joita voi käyttää tulevissa töissä”, Hohenthal kertoo. Pienimuotoisen tuotannon on oltava yksinkertaista ja tyylipuhdasta, mutta ei jäykkää. Käyttöesineiden kohdalla on kyse tasapainosta minimalismin ja kiinnostavien värien välillä. Lasin tulee tuntua jännittävältä ja elävältä!

Hohenthal rakensi viime vuonna oman lasipajan Taalintehtaalle. Se on avoinna vierailijoille kesäkuukausina, ja hänestä on mukavaa, kun lasipajassa käy ihmisiä. Joskus, kun kävijöitä on tungokseen asti, tunnelma on rento ja kaikki tuntevat olonsa kotoisaksi. Parasta on kuitenkin, kun hyvä ystävä tulee tuomaan iltakahvia.

ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


16

KONSTRUNDAN • 2018

www.konstrundan.fi

LEMLAND

94. Reija Palo-oja Repslagaregatan 14 Köydenpunojankatu 14 0 5 0 3 810 8 67 r e ij a p a l o - oj a .f i

97. Arita Mäkelä,

CarniWear, Dixieland

Kärsämäkivägen 35 B 1 Kärsämäentie 35 B 1, Leaf Center

101.Pekka Pyykönen & Rannveig Steinthórsdóttir,

0 4 0 5 5 4 8 3 39

Villa Rannveig

108. Inger Nygård

Punttistentie 62

Flakavägen 675, Västeränga

0 4 5 675 0 2 9 2 r a n n v e i g .f i

0 4 01596727 henrikalax.wordpress.com

ÅLAND AHVENANMAA

0 4 0 8 4 49 8 0 0 warm.ax

105. Henrika Lax

MARIEHAMN MA ARI ANHAMINA

BRÄNDÖ

94. Jaana Valtari Repslagaregatan 14 Köydenpunojankatu 14 0405582002 j a a n a v a lt a r i .c o m

108. Hanna Wiik-Rosenqvist

98. Jenny Wiik

0 4 573 42 8 3 0 2 h w t ex t il .c o m

Paavolagatan 3 I 75 Paavolankatu 3 I 75, Perno 0 4 073 0 8 39 8 jennywiik.wordpress.com

106. Johan Karlsson, 102. Erica Törnroth,

Ege T Hantverk

Munkviksvägen, Torsholma

The Litte BBQ`s Junk Art

Krokviksgränd 2 0 4 0 8 4 8 49 0 4

0400403330 egethantverk.ax

KÖKAR 108. Annika Åkerfelt, STUDIÅ

99. Mari Metsämäki 95. Kimmo Tulimetsä Virusmäkivägen 28 Virusmäentie 28, Raunistula 0 4 0 0 623 519 t u l i m e t s a .f i

Auvaismäkivägen 347, Patis Auvaismäentie 347, Paattinen

0 4 0 5 3215 3 5 a n n i k a a k e r f e lt .c o m

107. Maj Branders

0 4 0 51114 37

Skillnadsgatan 33

TÖVSALA TAI VASSALO

0 415 4726 6 4

103. Elisa Matikainen Vålö Högholm 2

Torggatan 15

0 4 0 5 393 416

LUMPARLAND

96. Enda Mattila Raunistulavägen 25 Raunistulantie 25, Raunistula 0 5 0 593 6 8 0 4 e n d a m a t t il a .c o m VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

100.Leena Pylkkö Onnikmaantie 103 0 4 425 5 6173 aj a t u k s e t s a v e s s a . b l o g s p o t .f i

108. Linda Karlsson, 104. Sixten Jansson, Hamnbacken

Gamlahamnvägen 17, Svinö

109. Ateljé Jonas Wilén

Labelled

Sjökvarteret 0 4 573 425969

0 4 0 8 61 2375 labelled.ax

0 4 5724 3 4196 KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


www.konstrundan.fi

Kulturfabriken

110. Tiina Barck,

KONSTRUNDAN • 2018

JOMALA

17

115.

111. Judys Hantverk & Inredning Hindersvägen 1, Norra Gölby

Studio T

Fabriksgatan 4

0 4 070 8 8 23 5

0 4 0 072 2 8 91

JOHAN WIKLÖV

112. Rainer Jansson Postgårdsvägen 44, Gölby

110. Ralph Branders

0 4 0 8 278 3 6 8

Fabriksgatan 4 0 5 0 3 5 613 3 4

HAMMARLAND

T

rä var det första valet för Johan Wiklöv. Han fick sin utbildning inom trä i början på 1990-talet och har hållit på sedan dess. Alla träslag duger att jobba med, även om han helst undviker barrträ. Barrträ har mycket kåda och smutsar ner verktygen, förklarar snickaren, men det duger till blindträ, det vill säga trä som inte syns i den färdiga produkten. Wiklöv snickrar det mesta på beställning. Det blir mest möbler och egen småskalig produktion. Just nu har han utvecklat en serie minimalistiska askar, som han kommer att visa under Konstrundan. Wiklöv gillar också att laga surfbrädor och det är något av hans specialitet.

” 110. Bo Torgé Fabriksgatan 4 0 4 0 0 9713 0 0 botor gegaller ysite.n.nu

113. Hannele Ögård,

Ateljé Blå Fisken

Vargsundsvägen 12, Byttböle 0 4 0 07218 24 ateljeblafisken. w o r d p r e s s .c o m

0 4 573 4 31876 k e a t h y.w o r d p r e s s .c o m r i t v a s a l o r a n t a .c o m brittagustafsson.se

VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

Wiklöv hoppas kunna inspirera andra att skapa med händerna och föra hantverket vidare.­ Han tycker att det är bättre att dela med sig av sin kunskap än att tiga som en mussla. Genom att lära vidare vad en kan får vi bättre och snyggare produkter.

OF TA K R Å NGL A R M A N TILL DE T FÖR MYCK E T.

USEIN T ULEE MONIMU TK AISTE T T UA LIIK A A .

uu oli itsestään selvä valinta Johan Wiklöville. Hän opiskeli puun käsittelyä 1990-luvulla, ja puu on ollut hänen materiaalinsa siitä lähtien. Kaikkia puulajeja voi käyttää, vaikkakin hän mieluiten välttää käyttämästä havupuuta. ”Havupuun pihka likaa työkalut”, hän selittää, ”mutta havupuuta voi käyttää niissä kohdissa, joissa se jää piiloon valmiissa tuotteessa”. Wiklöv valmistaa puusta useimmiten tilaustöitä – enimmäkseen huonekaluja ja omaa pienimuotoista tuotantoa. Hän on juuri saanut kehitettyä sarjan minimalistisia rasioita, joita hän esittelee Konstrundanin aikana. Wiklöv valmistaa myös surffilautoja ja ne ovat hänen erikoisalaansa.

110. Keathy Ericsson-Jourdan, Britta Gustafsson & Ritva Saloranta Fabriksgatan 4

P

Wiklöv inspireras av mönster på träet och låter det skapa med honom. Han följer med andra snickare och motiveras att försöka uppnå lika god kvalité som sina förebilder. Att utveckla tekniker och metoder är kärnan i arbetet och det som håller upp arbetsglädjen. Misslyckanden är det bästa som kan hända, anser Wiklöv, då får en analysera vad som gick fel och att lösa problemet ger en ovärderlig kick.

Wiklöv saa inspiraatiota puun kuvioista ja antaa niiden ohjata työtään. Hän seuraa m ­ uiden puuseppien työtä ja häntä motivoi, kun hän yrittää saada aikaiseksi yhtä korkeaa laatua kuin ­e sikuvansa. Eri tekniikoiden ja menetelmien kehittäminen on keskeisintä hänen työssään ja synnyttää työn iloa. ”Epäonnistumiset ovat parasta, mitä voi tapahtua”, Wiklöv sanoo. ”Silloin saa analysoida, mikä meni pieleen, ja ongelman ratkaiseminen antaa uskomatonta lisäpotkua.” Wiklöv toivoo voivansa inspiroida muita luomaan käsillä ja siirtämään kädentaitoja eteenpäin. Hänen mielestään on parempi jakaa tietämystään kuin pitää se omana tietonaan. Jakamalla osaamista voidaan saada aikaan parempia ja hienompia tuotteita.

114. Birgitta Häggblom Vedbergsvägen 90, Sålis 0 4 573 4 3 0 4 57

KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


18

KONSTRUNDAN • 2018

www.konstrundan.fi

BIRKALAND PI RK ANMA A

ECKERÖ

KOEN VANMECHELEN DET HANDLAR OM TIDEN, FRAM TILL 16.9.2018

RUOVESI

119. Meri Pauniaho Kanavakatu 23 B 51

115. Johan Wiklöv,

0 5 0 3 8 47 75 6

Wiklövs Finsnickeri

Eckerövägen 17, Marby

122. Tiina Lamminen

0 4 0 523 8 971

Koen Vanmechelen, Evolution I, 2018.

Tuuhoskyläntie 653, Tuuhoskylä

SAMPSA VIRKAJÄRVI

0 5 0 3 6 4 6 674 t ii n a l a m m i n e n .f i

MED DIG | VAD ÅTERSTÅR?, FRAM TILL 3.2.2019

NOTSJÖ NUUTAJÄRVI

116. Peter Winquist

120. Katariina Mannio Syväraumankatu 14, Syvärauma Ingång via Urheilukatu. Sisäänkäynti Urheilukadun kautta.

Södra Överbyvägen 137, Överby 0 4 57524 4 0 0 0 p e t e r. a x

Sampsa Virkajärvi, Vad återstår?, 2015–18, (Stillbild ur videoverket).

0 4 0 57 79676 k a t a r ii n a m a n n i o. b l o g s p o t .c o m

SALVADOR DALÍ

123. Petra Jäppinen,

DALÍS GALA, FRAM TILL 21.10.2018

Nokuro design

Pruukinraitti 15 0 4 073 674 5 0

BJÖRNEBORG PORI 117. Saija Saarela Skagvägen 40, Böle 0 4 0142 9 9 07 Salvador Dalí, The I Eat Gala’s (delbild), 1971.

ELINA BROTHERUS PLAYGROUND / LEKPLATS, FRAM TILL 6.1.2019

124. Markku Salo

SATAKUNTA RAUMO R AUM A

Pruukinraitti 15 0405634356 m a r k k u s a l o.c o m

121. Portait-työhuone,

Raija Kuisma, Kari Kuisma, Timo Lintula, Tea Söderlund

Antinkatu 33 A

0 4 07310 3 6 4 r a ij a k u i s m a .f i k a r i k u i s m a .f i , taasontiistai.blogspot.fi t i m o l i n t u l a .c o m

PÄLKÄNE

Elina Brotherus, Apelsinhändelse (delbild), 2017.

118. Eila Minkkinen-Niinimäki Vanhankirkonkatu 20, Gamla Raumo, Vanha Rauma

MÄNTTÄ | SERLACHIUS.FI VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

125. Marika Viskari Kansikantie 25

0 5 0 572 0 916 d l c .f i /~ e il a m i n k

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

0 4 5118 2 810 m a r i k a v i s k a r i .c o m ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


www.konstrundan.fi

TAMMERFORS TAMPERE

126. Johanna Pihlajamaa Sammonkatu 1, Kaalamonaukio, Kaleva 0 5 0 4 6 8 51 23 j o h a n n a p i h l aj a m a a . n e t

KONSTRUNDAN • 2018

Arbetsrum Työhuone Kita

127.

128. Laura Laurila Hallituskatu 27 0 5 0 32 2 9742 l a u r a l a u r il a .f i

Nordens hus Pohjolan talo

LIISA AHLFORS

N 128. Toni-Petri Ruotsalainen Hallituskatu 27 0 4 072 8 4 42 8 t o n i r u o t s a l a i n e n .f i

127. Liisa Ahlfors Otavalankatu 9

är Liisa Ahlfors studerade på Tammerfors yrkeshögskola gjorde hon ett miljökonstverk som en del av sin praktik vid Tammerfors stad. Hon fascinerades av hur miljökonstverket förändrade proportionerna. Den rumsliga upplevelsen var någonting helt annat än upplevelsen av ett konstverk på en avgränsad yta. Ahlfors varseblev det temporala som en oskiljaktig del av det rumsliga. Rumslig konst understryker konsten som upplevelse ­f ramom konsten som objekt. När Ahlfors jobbar i det offentliga rummet är förbipasserande människor väldigt nyfikna och frågar vem hon är och vad hon gör. Människor som inte annars besöker museer eller gallerier är väldigt intresserade av samtidskonst, trots att de kanske inte kan benämna miljökonsten

0 5 0 3 4 8 6725 l ii s a a h lf o r s .c o m

som samtidskonst. Växelverkan som uppstår mellan Ahlfors och människorna i det offentliga rummet är det som intresserar henne allra mest. Åskådarna kan upptäcka saker i konstverken som hon inte sett själv. Under Konstrundan förevisar Ahlfors sitt arbete i Nordens hus i Tammerfors, men vanligtvis jobbar hon hemma. Där gör hon efterforskningar och skapar koncept för utställningsplatsen eller -situationen. Den här delen av processen är huvudsakligen skriftlig. Det slutliga konstverket blir till på plats. Ofta är det själva platsen som inspirerar till verket, men idéerna kan också komma från vardagliga föremål och material.

A LL A OLIK A BE TR A KTA RE H A R INTRESSE OCH FÖRM ÅGA AT T TOLK A SA MTIDSKONST.

128. Inka Ylihärsilä Hallituskatu 27

127. Soile Jääskeläinen

0 4 4 3 5 31196 i n k ay l i h a r s il a .c o m

Otavalankatu 9 0 4 0 8 326 0 61

O

129. Maarit Blomqvist Teivaalantie 55, Ryydynpohja

K AI K ENL AISILL A K ATSO JILL A ON K IINNOST USTA JA KYKYÄ T ULK ITA NYKY TAIDE T TA .

piskellessaan Tampereen ammattikorkeakoulussa Liisa Ahlfors teki ympäristötaideteoksen osana harjoittelutyötään Tampereen kaupungilla. Häntä kiehtoi se, kuinka ympäristötaideteos muutti mittasuhteita. Tilallinen kokemus oli jotain aivan muuta kuin kokemus taideteoksesta rajatulla alueella. Hänellä syntyi myös oivallus ajallisuuden erottamattomana osana tilallisuutta. Tilataide korostaa taidetta elämyksenä eikä niinkään objektina.

Otavalankatu 9

127. Tuuli Pollari

19

Kun Ahlfors työskentelee julkisessa tilassa, ohikulkijat kyselevät uteliaina, kuka hän on ja mitä hän tekee. Ihmiset, jotka eivät muuten käy museoissa tai taidegallerioissa, ovat hyvin kiinnostuneita nykytaiteesta, vaikka eivät ehkä pysty yhdistämään ympäristötaidetta nykytaiteeksi.

Ahlforsia kiinnostaa eniten vuorovaikutus, joka syntyy hänen ja ihmisten välillä julkisessa tilassa. Katsojat voivat havaita teoksissa asioita, joita hän itse ei ole nähnyt. Konstrundanin aikana Ahlfors esittelee työtään Pohjolan Talossa Tampereella, mutta yleensä hän työskentelee kotonaan. Siellä hän tekee tutkimusta työtään varten ja laatii luonnoksen näy ttely paikalle tai -tilanteeseen. Tämä osa prosessia on pääasiallisesti kirjallista. Lopu llinen teos sy nt y y paikan pää llä . Usein itse paikka antaa inspiraation teokselle, mutta ideoita voi syntyä myös arkipäiväisistä esineistä ja materiaaleista.

0 5 0 4 0 6 814 0

VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


20

KONSTRUNDAN • 2018

NOKIA

www.konstrundan.fi

PÄIJÄNNETAVA S T L A N D PÄ IJÄT- H Ä ME LAHTIS LAH T I 136. Leena Halonen Puistokatu 3

130. Saija Lehtonen

139. Marja de Jong,

142. Stina Engvall,

Gottorp

0 4 0 5 69493 4

Pirkkalaistie 1

STUDIO 23

Skrattnäsvägen 353 Skrattnäsintie 353

Hiirolantie 21, Hiirola 0 5 0 4 625 675 m a r j a d ej o n g .c o m

0 4 072 9 2 9 0 2 s a ij a l e h t o n e n .c o m

0 4 0 5 0 9473 3 g o t t o r p .f i

133. Laura Ruotsalainen Sammonkatu 8 H, Paavola

MELLERSTA F I N L A N D KESK I -SUOMI

0 4 070 5 3 3 07

EGENTLIGA T A V A S T L A N D SÖDRA SAVOLAX K ANTA- HÄME E T E L Ä - S AV O TAVASTEHUS HÄMEENLINNA

S:T MICHEL MIKKELI

NÄRPES NÄRPIÖ

JYVÄSKYLÄ 136. Pirjo Vartiainen Puistokatu 3 0 5 0 3 4 5 3210 pirjovar tiainen. p o r t f o l i o b ox . n e t

143. Karin Lipkin-Forsén Nybrovägen 3 Uudensillantie 3

140. Panu Koskimies Pitkäkatu 25, Mäki-Matti

131. Keramiikka Rykmentti,

Anna-Kaisa Haanaho, Anni Honkajuuri, Piia Lieste, Marja Neuvonen

0 5 0 5 621 2 21

134. Kirsi Manninen,

0 4 07072 871 karinlipk in.bits-by tes.fi

Little Big Woman

Akuntie 7, Otava

0 5 0 3 4 3 8 373 l i t t l e b i g w o m a n .f i

Miehistönkatu 5, Taidekasarmi

137. Lauri Nykopp,

0 4 0 595 6 670

Koivupuisto

Porrassalmenkatu 35-37 0 4 0 5 0 0 32 2 8 l a u r i n y k o p p .c o m

ÖSTERBOT TEN POHJANMAA

VASA VA ASA

KRISTINESTAD KRISTIINANKAUPUNKI

144. Ann-Christine & Anders Lindman,

135. Tupu Mentu,

Vuolinko station Vuolingon asema

Vanhamäentie 28 B

132. Liisa Turunen,

Liisan keramiikka

Toivontie 15

0 5 0 3 6 878 67

138. Kirsimaria E. Törönen-Ripatti,

0 5 0 5 8 213 41 l ii s a n k e r a m iii k k a .f i

VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

Studio Wäkewä

Tenholankatu 4 C 0 4 0 0 9 0 3 476 wakewa.net

KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

0 5 0 3752 951 oskars-gjuterivalimo.com

141. Tarja Boström,

Oskars klockgjuteri kellovalimo

Långängstået 5A, Sundom Pitkäniityntie 5A

Galleri O.B.S. Garage

Staketgatan 26 Aitakatu 26

0 4 07474 6 0 6 tarjabostrom.webnode.fi

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


www.konstrundan.fi

KONSTRUNDAN • 2018

21

TERJÄRV TEER IJÄRVI

145. Harri Lehtinen & 148. Tapani Tammenpää, Susanna Paavola-Lehtinen, Printmakers Studio - Galleri

Ateljè 3

Frilundsvägen 2, Vasklot Frilundintie 2, Vaskiluoto 0 4 5 3 52 25 5 4 susannapaavolal e h t i n e n .f i

152. Peter Borotinskij,

157. Elina Rebers

Villa Havsborg Villa Merilinna

Kyrkoesplanaden 19 Kirkkopuistikko 19

Kolaskärsvägen 104, Replot Raippaluoto

0 4 0 0 524 471 d a m m e n .f i

0 4 0 0 972747 b o r o t i n s k ij .c o m

Gustav Adolfsgatan 30 Kustaa Aadolfinkatu 30

155. Ateljé Sixten Ahlsved

0 4 014 0 23 32 e l i n a r e b e r s .f i

Lassasvägen 6 Lassaksentie 6, Kortjärvi 0 5 0 3 0 876 42 s i x t e n s .f i

JAKOBSTAD PIETARSA ARI

Kasern Kasarmi 13

NYKARLEBY UUSIK AARLEPY Y 153. Camilla Forsén-Ström Kunisundsvägen 6, Kuni

158. Heidi Keskitalo,

0 5 0 3 4 324 6 3 k u n i f oxs t o r i e s .f i

Risako Fabriik

Paul Hallvars gata 1 Paul Hallvarin katu 1

146. Ossi Lehto Korsholmsesplanaden 6 Korsholmanpuistikko 6 0 4 0 0 69718 9

149. Paula Blåfield Trollstensvägen 8, Vapenbrödrabyn Hiidenkiventie 8, Asevelikylä

0 5 0 3 62 9 9 0 0 r i s a k o.f i

LAPPO LAPUA 156. Leif Strengell, studioTripod

Sollefteågatan 5 Sollefteånkatu 5

0 4 0 0 8 3 8 8 93 p a u l a b l a f i e l d .f i

0 5 0 5170 5 4 6 strengellart.strikingly.com

154. Panu Hemminki,

146. Sirpa Seppelin

Korsholmsesplanaden 6 Korsholmanpuistikko 6

0 4 0 0 9 213 4 8 m a i r e r u o t s a l a i n e n .f i VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

0 5 0 3 4 8 8 317 t a nj a a u m a n e n .c o m

0 4 0 5 5 3 3947 p a n u h e m m i n k i .f i

Besök utställningarna i Tobaksmagasinet Tutustu näyttelyihin Tupakkamakasiinissa Jakobsgatan 9,Jakobstad Jaakonkatu 9, Pietarsaari ti-su 12-16, också ons / myös ke 18-20 3.-30.8. Jakartes årsutställning / Jakarten vuosinäyttely Aki Koskinen Målningar / Maalauksia Jakobstads museum / Pietarsaaren kaupunginmuseo

Strandgatan, Rantalinna Rantakatu, Rantalinna

Åkervägen 9, Vestanpå Peltotie 9, Läntelä

Kauppakatu 23

KO RSHOLM MUSTASA ARI

147. Ateljé Ateljee Maire Ruotsalainen

159. Tanja Aumanen

Kulttuurikeskus Vanha Paukku

KONST TILL MODERNA HEM

SANDY BEE

150. Lars Höglund, Stundars

Stundarsvägen 5, Solf Stundarsintie 5, Sulva 0 5 0 5 3 0 814 0 h o g l u n d .f i / l a r s h o g l u n d KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

sandybeedesign@gmail.com / +33 (0) 7 68 36 30 88 Facebook : @sandybeedesign Instagram : @_sandy_wall

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


22

KONSTRUNDAN • 2018

www.konstrundan.fi

PEDERSÖRE

161.

160. Timo Konttinen Järnvägsgatan 20, Norrmalm Rautatienkatu 20, Pohjoisnummi

162. Pia Kääpä Söderholmsvägen 267, Lepplax Söderholmintie 267

0 5 0 5 323 4 0 9 t i m o k o n t t i n e n .c o m

+ 491573 3 876 4 39 p i a k a a p a .c o m

KRONOBY KRUUNUPY Y

MOA CEDERBERG

M

oa Cederberg jobbar gärna i gränslandet mellan olika konsttyper. Hon blandar textilkonst, installation, video och bildkonst. Ibland inspireras hon av någon specifik teknik hon vill lära sig andra gånger är det vissa teman som intresserar, till exempel mellanförskap­, kronisk smärta och miljöfrågor. Miljöfrågorna handlar ofta om konsumtion, då Cederberg jobbar med textil. Hon vill kommentera slit och släng-kulturen som dominerar textilbranschen idag och föreslå mer hållbara sätt att konsumera. Konsumismen är en del av den större frågan om människans förhållande till naturen som hon också behandlar i sin konst. Projekten tar form i en arbetsbok. I den för hon in idéer och efterforskning. Arbetsboken är behändig, då en kan gå bakåt i processen och till tidigare verk, berättar Cederberg. Oftast fylls hela boken innan det blir ett färdigt konstverk.

Cederberg vill lära sig så många hantverkstekniker som möjligt och anser det viktigt att bibehålla hantverkskunskaper. Hon letar upp människor som behärskar de tekniker hon är intresserad av och ber dem lära henne. Just nu håller hon på med spinneri och kommer också att visa hur en spinner i sitt arbetsrum under Konstrundan.

M

VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

Cederberg haluaa oppia mahdollisimman monia käsityötekniikoita ja hänen mielestään on tärkeää säilyttää kädentaidot. Hän etsii tekijöitä, jotka hallitsevat tekniikat, joista hän on kiinnostunut, ja pyytää heitä opettamaan ne hänelle. Tällä hetkellä hän perehtyy kehräämiseen ja esittelee myös kehräämistä työhuoneellaan Konstrundanin aikana. Cederberg on osallistunut Konstrundaniin aikaisemmin, ja hänestä on todella mukavaa, kun ihmiset tulevat käymään hänen ateljeessaan. ”Vierailijat näkevät, kuinka taiteilija työskentelee ja kuinka paljon aikaa teoksen työprosessiin todella kuluu. Jokin idea voikin lähteä täysin eri suuntaan kuin oli tarkoitus”, hän kertoo.

KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

163. Maria Forsblom Forsnäsgränd 13 Koskenniemenkuja 13 0 5 0 4 313 8 0 4 m a r i a f o r s b l o m .c o m

161. Moa Cederberg

OLEMME VIER A A NT UM ASSA LUONNOSTA .

Ympäristökysymykset liittyvät usein kuluttamiseen, koska Cederberg käyttää töissään tekstiilejä. Hän haluaa ottaa kantaa tekstiilialalla tällä hetkellä vallitsevaan kertakäyttökulttuuriin ja tuoda esiin kestävämpiä tapoja kuluttaa. Kerskakulutus on osa suurempaa kysymystä, joka koskee ihmisen suhdetta luontoon, jota hän myös käsittelee taiteessaan. Projekti muotoutuu työkirjassa. Siihen hän kirjaa ideoita ja tutkiskelujaan. ”Työkirja on kätevä, koska sen avulla voi siirtyä taaksepäin prosessin aikaisempiin vaiheisiin ja aikaisempiin teoksiin”, Cederberg kertoo. Usein koko kirja täyttyy ennen kuin syntyy valmis taideteos.

Ateljé SRAS

Järnvägsgatan 20, Norrmalm Rautatienkatu 20, Pohjoisnummi

Cederberg har varit med i Konstrundan förut och tycker det är väldigt roligt att ha folk på besök i sin ateljé. Besökarna får se hur en jobbar och hur mycket tid det verkligen går åt till arbetsprocessen bakom konst. En idé kan ta en helt annan väg än det var tänkt, berättar hon.

oa Cederberg työskentelee mielellään taiteen tekemisen eri tapojen välimaastossa. Hän yhdistelee tekstiilitaidetta, installaatiota, videota ja kuvataidetta. Joskus hän saa inspiraation jostain tietystä tekniikasta, jonka hän haluaa oppia, toisinaan häntä kiinnostavat tietyt teemat, kuten välitilaisuus, krooninen kipu ja ympäristökysymykset.

0 4 0 016 4 8 96

VI H Å LLER PÅ AT T GÅ IFR Å N N AT UREN.

160. Sture Sunabacka,

Järnvägsgatan 22, Norrmalm Rautatienkatu 22, Pohjoisnummi

KARLEBY KOKKOL A

0 4 0 6 5 015 01 m o a c e d e r b e r g .f i

164. Merja Pohjonen,

Batteribackas keramikateljé Batteribackan keramiikka­ateljee

Gamla Uleåvägen 141, Vittsar Vanha Ouluntie 141, Vitsari

161. Johan Sandås Järnvägsgatan 22, Norrmalm Rautatienkatu 22, Pohjoisnummi

0 5 0 4 0 4 325 4

0 5 0 527 75 47 johansandas.weebly.com

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


www.konstrundan.fi

BRAHE R A AH E

KONSTRUNDAN • 2018

L APPLAND LAPPI K EM I

165. Raija Korppila & Juha Laakso,

Grafikhuset Lapaluoto Lapaluodon grafiikanpaja

Lautatarhankatu 2, Lapaluoto 0 4 0 5 518 6 0 5

NORRA SAVOLAX PO H J O I S - S A V O

168. Marjo Hyttinen Lapintie 7 0 4 07214 317 m a r j o h y t t i n e n .f i

ANSÖK HAE A P P LY 21.1–22.2.2019 A N S Ö K E L E K T R O N I S K T PÅ H E M S I D A N . H A E S Ä H K Ö I S E S T I K O T I S I V U I L L A . A P P LY O N T H E W E B S I T E .

W W W. KO N ST RU N DA N . F I

ENARE I N A R I

VILL DU DELTA I KONSTRUNDAN 2019? Ansök 21.1–22.2.2019! Konstrundan är ämnad för professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare. En jury bestående av fyra personer från relevanta områden utvärderar ansökan.

PI ELAVES I

169. Ami Avellán Jewellery Paannetie 4 A 1 0 4 0 0 6 816 49 a m i a v e l l a n .c o m

166. Susanna Hotari, Ruukkumaa Ay & Sylvi ry

23

HALUATKO OSALLISTUA KONSTRUNDANIIN 2019? Hae osallistujaksi 21.1.–22.2.2019! Konstrundan on tapahtuma ammattitaiteilijoille, taidekäsityöläisille ja muotoilijoille. Eri aloja edustava nelihenkinen jury arvioi hakemukset.

Luupääntie 136, Pajuskylä 0 4 0 0 25 0 2 25 r u u k k u m a a .f i

KAJANAL AND KAINUU

DO YOU WANT TO PARTICIPATE IN KONSTRUNDAN 2019? The application is open from the 21st of January until the 22nd of February 2019! Konstrundan is an event for professional artists, artisans and designers. A jury consisting of four people from relevant fields evaluate the applications.

K AJANA K A J A AN I

7–8.9.2019

167. Maija Vanhatapio Alakatu 10, Lehtikangas 0 4 0 0 51 25 0 0 m a ij a v a n h a t a p i o.f i

VISUELL KONST VISUAALI N EN TAI DE

KONSTHANTVERK OCH HANTVERK TAI DEKÄSITYÖ JA KÄS I TYÖ

KONSTINDUSTRI OCH FORMGIVNING TAI DETEO LLISU US JA M UOTO I LU

ÖVRIGT MUUT

TILLGÄNGLIGT ESTEETÖN


4. 1. S T E FA N W IL L N E R , L OV IS A LOVI ISA SLIDKNIV PUUKKO, 2018 T O TA L L Ä N G D K O K O N A I S P ITU U S 2 1 , 5 C M

T EIJA L EH T O, PEM A R PAIM IO L I L J E K O N VA L J VA S K I ELOVA AS I , E D. 4 /4 , 2 0 1 6 43 CM X 60 CM Tr ä s n i t t . Pu u p i i rro s.

K o l s t å l , m a s u r bj ö r k , r e n h o r n , m ä s s i n g . H i i lite rä s, vi s a k o ivu, p o ro n s a r vi, m e s s i n k i.

5. SAIJA SA ARELA, ECKERÖ L ÄDERBJÖRN NAHKAKARHU, 2018 42 CM X 15 CM X 22 CM Läderhant verk med dekor och rattsöm. Ko ri stettu n a h k a k ä s it yö ratti s a u m a lla.

L O T T E R I A R PA J A I S E T L O T T E R Y

2. VILLE HEIMAL A,HELSINGFORS H ELSI N KI SNÄCKSAML ARE K OTI LO I D EN K ER Ä I LIJ Ä , 2 01 8 HÖJD KORKEUS 22 CM K e r a m i k , l i n n e b l å r. Ke ra m i i k k a, ro h d i n p e llava.

Delta och vinn!

PÅ VA R J E B E S Ö K S P U N K T FÅ R D U E N G R AT I S L O T T, V I L K E T B E T Y D E R AT T D I N A C H A N S E R AT T V I N N A E T T AV K O N S T V E R K E N H Ä R I N T I L L Ö K A R F Ö R VA R J E S TÄ L L E D U B E S Ö K E R . PA S S A A L LT S Å PÅ AT T B E S Ö K S Å M Å N G A BESÖKSPUNKTER SOM MÖJLIGT!

6. SIX TEN AHLSVED, TERJÄRV TE E R IJÄRVI S T R A N D B O D A R R A N TA P U O D I T 2 0 1 7 28 CM X 28 CM Tr ä c o l l a g e. Pu u k o lla a s i.

V I N N A R N A K O N TA K TA S P E R S O N L I G E N I OKTOBER.

Osallistu ja voita!

J O K A I S E S S A K ÄY N T I KO H T E E S S A S A AT TÄY TTÄ Ä Y H D E N A R P A L I P U K K E E N I L M A I S E K S I . E L I M I TÄ U S E A M M A S S A S T U D I O S S A V I E R A I L E T, S I TÄ S U U R E M P I O N M A H D O L L I S U U T E S I V O I T TA A J O K U O H E I S I S TA T EO K S I S TA . V IER A IL E S II S N IIN M O N ES S A PA IK A S S A KUIN EHDIT! V O I T TA J I I N O T E TA A N H E N K I L Ö KO H TA I S E S T I Y H T E Y T TÄ L O K A K U U S S A .

3. TA N J A I S , E K E N Ä S TA M M I S A A R I F I R S T L OV E, 2 017 25 CM X 20 CM A k r y l p å d u k . A k r y yli k a n k a a lle.

Participate and win!

IN E V ERY ST UDIO YOU GE T ONE FR EE LOT T ERY T I C K E T, T H AT I S , T H E M O R E S T U D I O S Y O U V I S I T, T H E G R E AT E R YO U R C H A N C E S A R E T O WIN ONE OF THESE ART WORKS. DO TRY TO VISIT AS M ANY AS POSSIBLE! T H E W I N N E R S W I L L B E C O N TA C T E D ­P E R S O N A L LY I N O C T O B E R .

W W W.KONSTRUNDA N.FI

7. MARJO HYTTINEN, KEMI U R SER IEN SARJASTA D OT M – DI A RY O F T HE TAT TO O ED MIND, 2 018 27 CM X 24,5 CM Et s n i n g , t o r r n å l , m e z z o t i n t . Ets a u s, k u iva n e u la, m ezzoti nto.

Profile for Julia Nyman

Konstrundan 2018  

The zine for the open studio event Konstrundan 8–9.9.2018.

Konstrundan 2018  

The zine for the open studio event Konstrundan 8–9.9.2018.

Advertisement