Page 1

INTRODUCTIE     Dit  verslag  is  gebaseerd  op  data  uit  2013.  Echter  geven  de  grote  lijnen  meer  aan   welke  kansen  er  waar  liggen.     In  Nederland  zijn  bijna  150.263  personen  een  onderneming  gestart.  Het  aantal   starters  binnen  de  dienstensector  blijft  onverminderd  hoog,    63%.  De   bouwsector  is  goed  voor  9%  van  de  starters.  Inmiddels  is  1/3  van  de  startende   ondernemers  vrouw.  De  gemiddelde  leeftijd  van  de  startende  ondernemer   is  38  jaar.  Het  aandeel  ZZP’ers  1  binnen  de  totale  groep  starters  is  vanaf  2005   flink  gestegen,  waar  in  2005  nog  84  procent  van  de  starters  als  ZZP’er  kon   worden  aangemerkt  is  dit  in  2013  gestegen  tot  94  procent.  Onder  de   buitenlandse  starters  is  het  aantal  van  oorsprong  Turkse  en  Marokkaanse   starters  het  opvallendst.  Spectaculair  is  de  hoge  percentuele  stijging  van   Chinezen.     2  Kerncijfers  startende  ondernemers     2.1  Onverminderd  populair  blijft  het  starten  van  eigen  onderneming     Het  aantal  starters  groeit  al  enkele  jaren  stevig  en  ligt  sinds  2008  boven  de   100.000.      

  In  Nederland  zien  je  dat  in  vrijwel  elke  provincie  het  aantal  starters  is   toegenomen.  Gemiddeld  is  dat  het  aantal  starters  met  11%  is  toegenomen.   Limburg  kent  de  kleinste  groei  met  7%  en  Overijssel  kent  de  grootste  groei  met   15%.  (tabel  1).  


Deel conclusie   We  kunnen  de  groepen  ondernemers  onder  verdelen  naar  regio  waar  ze  vandaag   komen.  Het  is  op  zich  zelf  geen  reden  om  de  provincies  links  te  laten  liggen  waar   het  minst  aantal  startende  ondernemers  beginnen.  Wat  hier  uit  te  concluderen  is,   is  dat  we  regio  een  belangrijke  rol  moeten  laten  spelen  in  het  targetten  van  de   doelgroep.       Totale  target  market  algemeen    


Voorbeeld 1  provincie  

  uit  de  doelgroep  waar  een  relatief  laag  startend  aantal  beginnende  ondernemers   is,  kunnen  we  alsnog  3500  personen  targetten.  Als  wij  er  voor  kiezen  om  op  om   deze  manier  te  werk  te  gaan,  kunnen  we  exact  analyseren  uit  welke  regio  relatief   de  meeste  leads  +  aanvragen  komen  en  hierop  verder  borduren.  In  het  cijfer   overzicht  is  verdere  informatie  hierover  te  vinden.       Soort  advertentie   -­‐  Algemeen.  We  maken  geen  onderscheid  in  leeftijd      


2.2 Opvallende  groei  in  Detailhandel   In  tabel  2  is  de  ontwikkeling  van  het  aantal  startende  ondernemers  naar  sector   weergegeven.  In  het  oog  springt  de  groei  in  de  detailhandel  met  21%.  Dit  is  te   verklaren  door  het  enorme  aantal  online  detaillisten,  maar  ook  door  het  aantal   kookprogramma’s  in  de  media  waardoor  de  detailhandel  in  food  is  gestegen.  En   tot  slot  ook  door  de  crisis  aangewakkerde  hang  naar  goedkope  producten   waardoor  de  markt-­‐  en  straathandel  floreert.      

  Deel  conclusie   Er  is  een  duidelijk  onderscheid  te  vinden  in  de  soorten  beroepen  die   ondernemers  hebben.    Er  zijn  target  woorden  binnen  Facebook  die  kunnen   horen  bij  een  beroepsgroep.  Een  voorbeeld  hiervan  is  te  vinden  in  het   onderstaande  overzicht.    


Aandeel vrouwelijke  starters   Inmiddels  is  zo’n  één  op  de  drie  startende  ondernemers  vrouw  (figuur  2).  In   absolute  aantallen  gaat  het  om  49.512  vrouwen  die  in  2013  een  bedrijf  zijn   gestart.  Het  grootste  aantal  vrouwelijke  starters  is  te  vinden  in  de  sector   Persoonlijke  diensten  in  de  volgende  branches:  Informatie  &  Communicatie,   Advisering  &  Onderzoek,  Onderwijs  en  Cultuur,  sport  &  recreatie.    

Deelconclusie   Wanneer  specifiek  op  vrouwen  getarget  wordt  hebben  we  een  doelgroep  die   groot  genoeg  is.      


Gemiddelde leeftijd  ondernemers   De  gemiddelde  leeftijd  van  een  startende  vrouwelijke  ondernemer  is  tussen  de   40  en  44  jaar.  Het  aandeel  vrouwen  per  leeftijdscategorie  is  weergegeven  in  het   volgende  deel  bij  figuur  4.  Startende  ondernemers  naar  leeftijd     3.1  Aantal  jongere  starters  neemt  toe   De  grootste  groep  starters  is  tussen  de  25  en  29  jaar  oud.  Opvallend  is  dat  de   leeftijdscategorie  20  t/m  34  enorm  is  gegroeid  het  afgelopen  jaar.  Dit  laat  een   tendens  zien  dat  jongeren  niet  eerst  bij  een  baas  gaan  werken  maar  in   vroeg  stadium  voor  ondernemer  kiezen.    


De gemiddelde  leeftijd  van  de  startende  ondernemer  is  38  jaar.     Deel  conclusie   We  kunnen  de  target  groepen  onderverdelen  naar  leeftijd.  Zo  krijgen  we  een   goed  beeld  wat  de  beste  conversie  oplevert.    


20 -­‐25  jaar  

  25  –  30  jaar  

               


Top 10  branches  onder  50+  ers.    

  Deel  conclusie    

 


De groep  beginnende  ondernemers  is  groot  genoeg  om  te  targetten  vanaf  50  jaar.     Startende  ondernemers:  ZZP’ers    

In  tabel  5  is  het  aantal  startende  ondernemers  met  1  werkzame  persoon   weergegeven,  te  zien  is  dat  het  merendeel  van  de  starters  (79,6%)  aangemerkt   kan  worden  als  ZZP’er.     Aandeel  ZZP´ers  binnen  startende  ondernemers  stijgt     Het  aandeel  ZZP’ers  binnen  de  totale  groep  starters  is  sinds  2005  flink  gestegen.   Daar  waar  in  2005  nog  84,5  procent  van  de  starters  als  ZZP’er  kon  worden   aangemerkt,  is  dit  in  2012  gestegen  tot  94  procent.  


5.1  Startende  ondernemers  uit  het  buitenland     Buitenlandse  starters  zijn  goed  voor  20  procent  van  totaal.  In  2013  waren  er   29.809  startende  ondernemers  van  buitenlandse  origine,  goed  voor  18,9%   procent  van  het  totaal  aantal  starters  in  Nederland.  


Groeiende groep  buitenlandse  ondernemers     Het  aantal  starters  uit  Turkije  en  Marokko  is  in  2013  gestegen  (figuur  7).  In   totaal  zijn  3.090  Turken  en  1.616  Marokkanen  gestart  als  ondernemer  in   Nederland.  Een  stijging  van  20%  t.o.v.  2012  voor  het  aantal  startende  Turken.   Voor  het  aantal  Marokkanen  betreft  dit  +22%  waardoor  het  aantal  weer  boven   het  peil  van  2007  is  gekomen  nadat  het  in  2009  aanzienlijk  was  afgenomen.    


Opvallend is  dat  het  hoogste  aandeel  vrouwelijke  starters  niet  meer  bij  Bulgaarse   vrouwen  ligt  maar  bij  Surinaamse  en  Duitse  starters.  5.4  Turkse  en  Marokkaanse   starters  vooral  actief  in  de  gezondheid  en  welzijn  De  Turkse  en  Marokkaanse   starters  zijn  vooral  actief  in  de  gezondheid  en  welzijn.  Onder  het  totaal  aan   buitenlandse  starters  zijn  veruit  de  meeste  vrouwen  werkzaam  als  kapper  of  in   de  schoonheidsverzorging  (5.600),  cultuur  en  recreatie  (4.500),  fotografie,   beurzen  ov  (4,000),  economische  diensten  (3.100)  en  detailhandel  non  food   (1.100).  

     


Deel conclusie     Dit  zou  een  interessant  gegeven  kunnen  zijn,  behalve  dat  op  Facebook  behalve   de  groep  met  Duitse  achtergrond  goed  te  vinden  is.  Dit  zou  een  optie  kunnen  zijn   om  te  testen  of  deze  conversie  werkt,  aangezien  blijkt    dat  het  een  groeiende   groep  is  binnen  de  Nederlandse  ondernemers  groep.    

     

Verkoopplan codebrush  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you