Page 1

Bas-Pol

Pobudzamy do wzrostu Katalog 2013


Witam Szanownych Pañstwo! Nazywam siê Barbara Stró¿yk i jestem w³aœcicielk¹ firmy Bas-Pol. D³ugoletnia praktyka w bran¿y nasienniczej, znajomoœæ rynku, nawi¹zywane przez d³ugie lata kontakty biznesowe sk³oni³y mnie do powo³ania dzia³alnoœci, która prowadzê na w³asny rachunek. W swojej dzia³alnoœci koncentruje siê na sprzeda¿y nasion oraz drzewek owocowych. Produkty przeze sprzedawane selekcjonuje wed³ug jakoœciowego kryterium doboru. Sprzedaje tylko cenione i pewne marki. Postulowane przeze mnie ceny s¹ adekwatne do sprzedawanych wyrobów, a ich wysokoœæ odzwierciedla umiejêtnoœæ negocjacji,które jest tak wa¿na w mojej firmie. Jako kobieta, matka i babka wiem jak wa¿ne jest udzielanie siê kobiet w biznesie. Umiejêtnoœæ podejmowania wyzwañ po³¹czona z œwiadom¹ polityk¹ prowadzenia biznesu jest nie tylko cennym doœwiadczeniem, ale tak¿e stanowi przes³ankê do konstruowania idei odpowiedzialnego biznesu.

Kontakt: tel. 509-327-384 www.bas-pol.cba.pl barbara.strozyk.baspol@gmail.com Miejsce sprzeda¿y: Kuczyynka 18


Nasiona W swojej ofercie posiadamy ponad 40 odmian pomidorów, w tym: Polfest, Polfast, Polbig, Polonais, Grandimant, Benito, Suria, Surimia, Golna, Volna, Olga, Hektor, Esmeralda, Mieszko.. G³ownie sprzedajemy nasiona odmian nadaj¹cych siê do uprawy na polu ale tak¿e posiadamy nasiona odmian dedykowanych do tuneli. Sprzedajemy nasiona jedynie czo³owych, najlepszych producentów. Wyspecjalizowanie w sprzeda¿y nasion pomidorów ³¹czymy z doradztwem, pomagamy dobraæ odpowiedni gatunek do potrzeb uprawy, terminu sadzenia, mo¿liwoœci transportowych, w³aœciwego przeznaczenia. Orientujemy siê w aktualnych trendach na œwie¿ym rynku, wiemy co nadaje siê w przetwórstwie w danej porze na koncentrat, sok, mro¿on¹ kostkê. Posiadamy w swojej ofercie nasiona owoców kulistych i pod³u¿nych o ró¿nych kszta³tach piêtki. Wiemy, które owoce s¹ twarde i odporne na spêkania, które maj¹ wyborny aromat i smak, a których atutem jest ³atwoœæ zbioru, d³ugie trzymanie siê szypu³ki przez dojrza³y owoc. Nasza “pomidorowa oferta” jest bardzo szeroka. Potrzebujesz nasion pomidorów- skontaktuj siê!

Æ JAKOŒ

PLE NNO ή

ODPO RNOŒ Æ

OR WI G


Sprzedajemy nasiona marchwi odmiany Joba. Jest to póŸna odmian ustalona, stosowana w przetwórstwie na mro¿onki do suszenia. Unidor to najbardziej znana odmiana fasoli ¿ó³tostronkowej. Wykszta³ca ona proste, b³yszcz¹ce str¹ki o intensywnej z³ocisto¿ó³tej barwie, wyrównane kszta³tem i wielkoœci¹. Odmiana ta jest bardzo plenna i stanowi wysokiej jakoœci surowiec do mro¿enia, jest powszechnie uprawiana na plantacjach wielkotowarowych. Wielu producentów wybiera tê odmianê do uprawy w tunelach foliowych do zbioru przyœpieszonego i sprzeda¿y na œwie¿ym rynku. Przeroœniête str¹ki z du¿ymi, wykszta³conymi ziarnami nie maj¹ tendencji do tworzenia w³ókien i wyœció³ki pergaminowej, przez co odmiana ta zachowuje trwale swoje walory smakowe. Unidor jest wysoce odporny na wirusa zwyk³ej mozaiki fasoli, antraknozê i bakteriozê obwódkow¹.

Jesteœmy dystrybutorem nasion fasoli Paulistej. Jest to jedna z powszechniejszych odmian fasoli uprawianej w Polsce. Odporna na ró¿ne warunki œrodowiskowe, tak¿e na upa³ i suszê. Jest ona odporna nie tylko na wirusa zwyk³ej mozaiki fasoli czy antraknozê, ale równie¿ na obwódkow¹ bakteriozê fasoli. Wznios³y pokrój sztywnych roœlin i bardzo wysokie osadzenie skoncentrowanych str¹ków umo¿liwiaj¹ efektywny zbiór mechaniczny.Wed³ug badañ COBORU fasola Paulista jest odmian¹ bardzo plenn¹, rzadko wykszta³caj¹c¹ str¹ki niekszta³tne, niewykszta³conych i przejrza³ych. Paulista uprawiana jest na plantacjach wielkotowarowych z przezaczeniem zastosowania w przemyœle, zw³aszcza w rejonach zagro¿onych wystêpowaniem chorób bakteryjnych.


Pietruszka Eagle- odmiana w typie Berliñskiej o œrednio d³ugich korzeniach. Pietruszka tej odmiany jest nieco ciê¿sza, a plon jest wy¿szy, powoduje to bardziej ob³y kszta³t charakterystyczny dla tej¿e odmiany. Eagle ma bardzo silny aromat (który cechuje odmiany typu Berliñskiej) i g³adkie, bia³e korzenie atrakcyjne w sprzeda¿y na œwie¿ym rynku, które zachowuj¹ swoj¹ jakoœæ nawet po d³ugim przechowywaniu.

Drzewka i krzewy owocowe Sprzedajemy sadzonki jab³oni. Miêdzy innymi sprzedajemy takie odmiany jak: Antonówka, Szara Reneta, Papierówka, Idaret, Gala, Golden Delicious, Kosztela, Lobo, Szampion, Rubin, Cortland, Delikates i wiele innych.

Do odmian œliwy, któr¹ sprzedajemy nale¿y: Opal, Stanley, Wêgierki, Wêgierka D¹browicka, Ulena Brzoskiniowa, Blufre, Cacañska, Lepotica, President, Silvia i wiele innych.

Agrest

Sliwka

‘Odmiany sprzedawanego agrestu: Bia³y i Czerwony Triumf, Robustenta.


Sprzedawane odmiany czarnej porzeczki to: Ojebyn", Titania; czerwonej: Jonkheer van Tets.

Porzeczka czarna i czerwona

Brzoskwinia

Sprzedajemy sadzonki brzoskwini odmiany: Iskra, Redhaven, Red Gold, Inka, Reliance.

Morele odmiany: Early Orange, Harcot, Somo.

Morela

Nektarynka Do odmian sprzedawanych nektarynek zaliczamy: Redgold, Harko, Harblaze.


Odmiany gruszy, które sprzedajemy to: Konferencja, Faworytka, Lukasówka, Komisówka.

Gruszka Odmiany wiœni zaœ to: £utówka, Nefris, Groniasta z Ujfehertoi Kelris, Sabina , North Star.

Czereœni: Burlat, Bûttnera Czerwona (Poznañska), Kordia.

a i n Ma s Wisnia e r e z C

Katalogi Bas-Pol  

Katalogi firmy Bas-Pol