Page 1

L I NKE DI N/ht t ps : / / www. l i nk edi n. c om/ i n/ j ul i a hi ns on/ OBJ E CT I VE/T oobt a i na nent r y l ev el pos i t i oni ni nt er i ordes i gnwher emy educ a t i on, wor ke x per i enc e , a ndpa s s i onf ora l l t hi ngsdes i gnwi l l beofv a l uet o t he r m.

Ba c hel ori nF i neAr t s-I nt er i orDes i gn

RELEVANTEXPERI ENCE Compl et edi nt a s k si nbot hi nt er i ora nda r c hi t ec t ur edepa r t ment si nc l udi ng butnotl i mi t edt o: ha nddr a f t i ng, Rev i twor k , a nd oorpa t t er na nd el ev a t i onr ender i ngs . Col l ec t edi ndept hr es ea r c honE v i denc eBa s edDes i gn a ndc ompi l edi nt oapr es ent a t i ont oi nf or m pa r t nerc ompa ni es .

I nt e r n As s i s t edl oc a l At hensdes i gneri nt a s k ss uc ha sma t er i a l s el ec t i ona nd s pec ic a t i on, Aut oCADwor k , c ommuni c a t i onwi t hv endor sf orpr i c i ng, a nd or ga ni z i nga ndma i nt a i ni ngma t er i a l sl i br a r y .

F al l 2 0 1 5P r e s e nt

3DSMa x AdobeS ui t es : Phot os hop, I nDes i gn, L i ght r oom, Pr emi er ePr o Ha nddr a f t i nga ndr ender i ng S k et c hup2018 Mi c r os of tOffic e

Dev el opeds t r ongl ea der s hi pa ndpeopl es k i l l sa swel l a st i mema na gement whi l ec oor di na t i ngev ent sl i k ePr oduc tE x poa ndRa t eMyRes ume , a nd f a c i l i t a t i ngweek l ymeet i ngs . L ea dwor k s hopsi nRev i ta ndPhot os hopa nd c r i t i quesf orunder c l a s s men.

I NT E RI ORDE S I GNS UMME R PROGRAM Cor t ona , I t a l y J uneAugus t 2 0 1 7 CROAT I ANS OCI ETYAND CUL T UREPROGRAMwi t h c onc ent r a t i oni nCr oa t i a n F ol kAr t May2 0 1 5

Re f e r e nc e sav ai l abl euponr e que s t .

L i nkt opor t f ol i o:

Julia Hinson Resume  
Julia Hinson Resume  
Advertisement