Page 1


Головними критеріями, які визначені в Стратегії розвитку університету, стосовно наукової діяльності університету, перш за все, є обсяги фінансування фундаментальних, прикладних та госпдоговірних робіт, видання монографій, індекси цитування в зарубіжних журналах, захист кандидатських і докторських дисертацій, отримання патентів і ліцензій. Особливої уваги заслуговує робота аспірантури, де сьогодні навчається 208 аспірантів, докторантів і здобувачів, а на 26 кафедрах університету зосереджено потужний науковий потенціал (79 штатних докторів наук і 234 штатних кандидатів наук). У контексті програми підтримки наукової діяльності реорганізовано діяльність редакційно-видавничого відділу, основними напрямами роботи якого стало надання допомоги у виданні збірників наукових праць, монографій, депонуванні рукописів. Нині ДонДУУ відомий навчальний заклад, де працюють 434 викладачів, у тому числі 82 професора, висококваліфіковані керівники підприємств, асоціацій, корпорацій, банків, фірм Донецької області. Серед професіонально-викладатського складу 19 осіб мають почесне звання «Заслужений працівник України» в різних галузях, 6 - Лауреати державних премій, 46 - нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 1 - почесний громадянин міста Донецьк, і 1 - почесний громадянин міста Макіївка. Невід’ємною частиною наукової роботи ВНЗ є студентська наукова діяльність, яка сьогодні реалізована через студентське наукове товариство (СНТ). Якщо процитувати К. Маркса, «... Розвиток науки, цього ідеального і разом з тим практичного багатства, є лише однією зі сторін, однією з форм, в яких виступає розвиток продуктивних сил людини, тобто розвиток багатства», в свою чергу нові горизонти наукової діяльності ДонДУУ дозволяють підняти на новий рівень багатство університету - запитаних випускників.

Ректор ДонДУУ, д.е.н., професор Поважний О.С.


Проректор з наукової роботи ДонДУУ, д.е.н., професор Дорофієнко В.В.

2013 рік почав новий відлік (етап) в історії ДонДУУ. Пройшли перші 20 років діяльності ВНЗ. Підбито перші підсумки. Прийнята Стратегія розвитку університету до 2020 року. У зв’язку з цим відбувається переосмислення багатьох видів діяльності професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів університету. На зміну кількісним показникам приходять показники якості, підвищення ефективності, показники, що характеризують імідж університету. Одна з найважливіших ролей у цьому процесі належить науковій діяльності, яка повинна забезпечити безперервне вдосконалення навчально-виховного процесу на основі фундаментальних і прикладних досліджень за існуючими напрямами підготовки та впровадження в освітню діяльність найсучасніших методик і педагогічних технологій. Зараз в університеті створено інфраструктура науково-дослідного комплексу, а саме: діє науковотехнічна рада, до якої ввійшли заступники завідувачів кафедр з науки, керівники наукових, науково-педагогічних та юридичних лабораторій, керівники деяких структурних підрозділів. Розширено права і повноваження лабораторії трансферту технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, дістав нового наповнення університетський бізнес-інкубатор. Крім того, курс економічних реформ, запропонований Президентом України, вимагає формування потужного джерела інноваційних ідей і технологій в системі вищої освіти. У зв’язку з цим університет має стати провідним майданчиком регіону для аутсорсингу дослідних робіт у сфері управління організацій реального сектора економіки, а також органів державної влади і місцевого самоврядування.


Наукова діяльність ДонДУУ є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти. 1.«Фінансовий механізм державного 8.«Розвиток теоретико-методологічних управління економікою України» (науковий засад фінансово-банківських механізмів керівник – д.е.н., проф. О.С. Поважний); управління економікою» (науковий керівник – д.е.н., проф. С.Ф. Смерічевський); 2.«Теоретико-методичні засади розроблення та функціонування механізмів дер9.«Дослідження педагогічних аспектів жавного управління» (науковий керівник – підвищення якості та ефективності д.е.н., проф. О.С. Поважний); підготовки менеджерів у вищій школі» (науковий керівник – д. держ.упр., проф. В.І. 3 . « О р г а н і з а ц і й н о - г о с п о д а р с ь к и й Токарева); механізм розвитку економіки Донбасу та Східного регіону України» (науковий 10.«Правове забезпечення діяльності керівник – д.е.н., проф. С.Ф. Поважний); місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування у сучасних умо4.«Соціальний менеджмент та управління вах» (науковий керівник – д.ю.н., проф. В.А. інформаційними процесами» (науковий Устименко); керівник – д.е.н., проф. В.В. Дорофієнко); 11.«Теоретико-методологічні та науково5.«Теоретико-методичні основи практичні проблеми формування, розвитуправління соціально-етичним маркетин- ку і управління зовнішньоекономічною гом» (науковий керівник – чл.-кор. НАН діяльністю» (науковий керівник – д.е.н., України, д.т.н., проф. В.Л. Пілюшенко); проф. Л.В. Батченко); 6.«Соціально-гуманітарні аспекти ме12.«Інформатизація соціальнонеджменту» (науковий керівник – д.соц.н., економічних систем» (науковий керівник -д. проф. В.В. Бурега); держ. упр., доц. Л.П. Полякова). 7.«Механізми формування соціально ефективної державної економічної політики» (науковий керівник – д.е.н., проф. Г.К. Губерна);


: «ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ» «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

У рамках першого напряму досліджень Перший напрям наукових досліджень сформована однойменна школа, робота в включає також такі теми: якій ведеться за п’ятьма підтемами: - інвестиційний механізм державного - розвиток державного механізму національною економікою управління фінансовим ринком (наук. управління (наук.керівник - д.е.н. проф. Ситнік І.В.); кер. - д.е.н., проф. Поважний О.С.); - розвиток та застосування математичних - державне управління національною економікою в умовах інтеграції та методів та моделей в задачах управління, глобалізації (наук.кер. - акад., д.е.н., проф. економіки, екології, соціології, освіти (наук. керівник: д.ф.-м.н.,проф. Шайхет Л.Ю.); Пахомов Ю.М.); - формування динамічної бізнес- бюджетні відносини в системі дерміждержавного російськожавного управління і місцевого само- моделі бізнес-інкубатора як врядування (наук. керівник - к.е.н., проф. українського технологічно змішаної бізнес-групи (наук. Пабат М.Г.); керівник: д.е.н., проф. Дорофієнко В.В.). - організація державного регулюПрактична реалізація теоретичвання фінансової діяльності cуб’єктів науковців кафедри господарювання (наук. керівник - д.е.н., них розробок відбувається шляхом укладаня та викопроф.Чилікін О.І.); - удосконалення фінансових відносин нання господарських договорів кафедри підприємств (наук.кер. - д.е.н.,проф. По- з підприємствами, організаціями та установами. клонський Ф.Ю.).


З напряму досліджень «Фінансовий У рамках другого напряму досліджень механізм державного управління під керівництвом Поважного О.С. наукоекономікою України» укладено такі ва робота ведеться за такими темами: господарські договори: - педагогічна складова у змісті інвестиційне забезпечення суспільно-гуманітарної компоненреалізації проекту піролізу і когенерації ти фахової підготовки студентів нарегіональному полігоні будівельних управлінських спеціальностей (наук. і промислових відходів з комплексом кер. -д.е.н., проф., Поважний С.Ф.); переробки; - філософські та соціологічні аспекти організаційно-аналітичне забезпе- державного управління (наук.керівник чення бюджетної політики в контексті не- д.філос.н., проф. Гаврилов М.І.); прямого оподаткування; підвищення професійної - управління інвестиційною компетентності викладачів вищої шкопривабливістю вугільнодобувного ли в умовах оновлення змісту вищої підприємства в умовах хронічної освіти та вимог кредитно-модульної нерівноваги на стикуінвестиції - за- організації навчального процесу в ощадження. підготовці управлінців (наук. кер. -д.держ.упр., проф. Діденко Н.Г.); філософсько-психологічні проблеми взаємодії в системі сучасного управління (наук. кер. - д.держ.упр., проф. Діденко Н.Г.).


ВХОДИТЬ ДО НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПОВАЖНОГО О.С.

Основні напрями науково-дослідницької роботи кафедри: участь у виконанні кафедральної та держбюджетних тем наукових досліджень; надання практичної допомоги установам та організаціям на підставі договорів співпраці; участь у науково-практичних конференціях та висвітлення наукової думки у статтях фахових та інших видань; методичне оснащення математичних курсів: розробка робочих програм, навчальних посібників, конспектів лекцій, практикумів; організація та керівництво науково-дослідною роботою студентів. Завідувач кафедри доктор фізикоматематичних наук, професор Леонід Юхимович Шайхет є автором понад 200 наукових праць, у тому числі 4 монографії, його роботи знайшли визнання у низці провідних університетів різних країн. Основний напрямок його наукової діяльності − теорія стохастичних систем з післядією та її застосування. Системами з післядією є системи, майбутній стан яких визначається не тільки станом на даний момент часу, але і всієї передісторією. У теорії таких систем особливий інтерес представляють задачі оптимального управління та стійкості. Нові результати теорії стійкості

та оптимального управління системами з післядією представлені в книгах, виданих у Росії «Управление системами с последействием» (Андреева Е.А., Колмановский В.Б., Шайхет Л.Е. Москва, Наука, 1992. 336 c.), у США «Control of systems with aftereffect» (Kolmanovskii V.B., Shaikhet L.E. American Mathematical Society, USA, Provi¬dence, 1996. 336 p.), у міжнародному видавництві Springer: «Lyapunov Functionals and Stability of Stochastic Difference Equations» (Shaikhet L. Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2011. 370p.), «Lyapunov Functionals and Stability of Stochastic Functional Differential Equations» (Shaikhet L.E. Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London, 2013. 342p.). Тема проведених досліджень дуже актуальна і представляє міжнародний інтерес. У різний час ці дослідження проводилися спільно з математиками різних країн: Росії (Московський університет електроніки та математики), Великобританії (Страсклайдскій університет м. Глазго і Університет м. Честер), Італії (Університети м. Урбіно і м. Салерно), Франції (Університет м. Лілль), Іспанії (Університет м. Севілья), Китаю (Університет м. Гуанджоу), Ямайки (Університет ВестІндії), США (Університет Південного Іллінойсу). Результати спільних досліджень опубліковані в провідних міжнародних математичних журналах. Шайхет Л.Ю. неодноразово запрошувався до університетів США і Європи для спільної наукової роботи, для участі в міжнародних математичних конгресах і конференціях. За наукові заслуги завідувач кафедри, професор Шайхет Л.Ю. двічі (у 1999 і 2001 ро-


ках) внесений до щорічника визначних людей світу “Who’s Who in the World” та «Кто есть кто в Донецке» (2000, 2004). Він є лауреатом Міжнародного Наукового Фонду Дж. Сороса (1993), академіком Української академії інформатики (з 1995 року), членом Товариства прикладної математики і механіки в Германії (з 1995 року), почесним членом НьюЙоркської академії наук (з 1997 року). Викладачами кафедри науководослідницька робота виконується за комплексною темою “Розвиток та застосування математичних методів та моделей в задачах управління, економіки, екології, соціології, освіти”, охоплює різні напрями досліджень: задачі статистичного аналізу (к.ф.-м.н., доцент Чинкуляк Н.М., к.ф.-м.н., доцент Ніколаєва О.А.), рефлексивне моделювання споживчого вибору в системі виробник-споживач-конкурент (к.е.н., доцент Петрачкова О.Л.), проблеми недержавного пенсійного забезпечення (к.е.н., доцент Папазова О.М.).

Основним завданням, що ставиться перед викладачами – це впровадження результатів науково-дослідної роботи в навчальний процес. Більше 30 навчальних і навчально-методичних посібників з математичних дисциплін було розроблено за останні роки. Значна робота проводиться викладачами кафедри по залученню студентів до наукової роботи. При кафедрі функціонує студентський науково-практичний семінар «Математичні методи в економіці і управлінні», підготовлено

більше 100 студентських доповідей на семінарах і конференціях різних рівнів, публікуються спільні статті студентів і викладачів.


«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДОНБАСУ ТА СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ»

Поважний Станіслав Федорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері, академік академії економічних наук України, член-кореспондент інженерної академії України, академік академії наук технологічної кібернетики України, академік Української асоціації регіональних наук, академік академії наук вищої школи України, академік Міжнародної академії науки і практики організації виробництва (м.Москва), академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (м.Санкт-Петербург). Наукова школа д.е.н., проф. Поважного С.Ф. «Організаційно-господарський механізм розвитку економіки Донбасу та східного регіону України» сформувалася у 1998 р.

Мета наукової школи: розробка науково-методологічних засад організаційно-господарського механізму розвитку економіки Донбасу та Східного регіону України і підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. Основна тематика наукових досліджень: 1. Соціально-економічний розвиток підприємств та галузей національної економіки: механізми і методи управління та регулювання. 2. Стратегічний розвиток національної економіки, регіонів і підприємств. 3. Структурні пропорції і розвиток національної економіки України. 4. Удосконалення механізмів управління якістю та гармонізацією нормативної бази. 5. Дослідження процесів управління проектно-орієнтованою діяльністю соціально-економічних систем. 6. Аналіз та дослідження методів управління інтелектуальною власністю


промислового підприємства. 7. Розробка ефективних стратегій управління інноваційними проектами. В рамках даної наукової школи захищено більше 40 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук та 8 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук. Кількість наукових публікацій за тематикою досліджень наукової школи наближається до 1000, серед них: монографій – 31, підручників і навчальних посібників – 95, статей у наукових журналах і збірниках наукових праць – 789, в тому числі у таких виданнях, як: «Держава та регіони», «Економіка промисловості»», «Менеджер», «Уголь Украины», «Экономика и прогнозирование», збірники наукових праць ДонДУУ та інших наукових установ.

В рамках наукової школи досліджено стан та особливості соціальноекономічного розвитку вугледобувних, машинобудівних та інших промислових підприємств, а також галузей національної економіки, в тому числі промисловості, освіти, державного управління та місцевого самоврядування на сучасному етапі. Проаналізовано фактори, що впливають на можливості удосконалення механізмів і методів управління та регулювання означеними вище об’єктами, визначено відповідні напрямки вдосконалення. Результати наукових досліджень за тематикою наукової школи постійно обговорюються на міжнародних, всеукраїнських, регіональних, вузівських конференціях, семінарах, круглих столах, як на базі ДонДУУ, так на базі інших наукових установ.


«СОЦІАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ»

Концепція наукової діяльності, що пропонується на наступне десятиліття, ставить за основну мету збереження наукових досягнень і розвиток наукового потенціалу в рамках однієї кафедри «Менеджмент невиробничої сфери».

основі унікальної методики організації моніторингу тарифної і цінової політики підприємств житлово-комунального господарства. Такі напрацювання дали можливість в подальшому проводити фундаментальні дослідження в даному напряму.

За роки існування наукового напряму було видано: монографій – 58, навчальних посібників – 25, підручників – 28. У науковій роботі беруть участь не тільки професорсько-викладацький склад, але й аспіранти денної і заочної форм навчання, здобувачі, студенти. Це створює сприятливі передумови для підготовки дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів наук. За період існування наукової школи було захищено 73 кандидатських і 28 докторських дисертацій.

Так, в рамках наукової школи проводяться фундаментальні дослідження на період 2013-2015 роки за темою: «Концепція муніципального управління і капіталізації активів території». Результатом роботою над темою стане розробка основних засад капіталізації ресурсів житлово-комунального господарства шляхом їх перетворення в активи бізнес-структур з подальшим перерозподілом дивідендів на відтворення ресурсів, що дає змогу сформувати якісно нові проекти сталого розвитку на муніципальному рівні.

Найбільш вагомим доробком стаЩе однією найбільш ефективною ли результати науково-дослідних робіт щодо розробки програми реформування розробкою в рамках наукової школи є обстеження органів та розвитку житлово-комунального го- «Функціональне сподарства міст Донецького регіону на державної та виконавчої влади».


Суть розробки полягає в тому, що застосовано сучасні підходи та методи для наукового обґрунтування чисельності апарату управління або виконавчого комітету органа місцевого самоврядування або державної влади. Доведення ефективності роботи державних службовців та організаційної структури органів виконавчої влади на місцях до європейських стандартів дозволить налагодити механізми планування, організації та контролю розвитку окремих регіонів і держави в цілому. Оптимізація організаційної структури управління також полягає в економії витрат на утримання персоналу. Подібна методика не має аналогів у зв’язку з тим, що вона адаптовано до умов українського законодавства та органів державної і виконавчої влади.

Таким чином, науковий напрям приділяє значну увагу комерціалізації наукових розробок в сфері управління та економіки.


«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИМ МАРКЕТИНГОМ»

Основною концепцією роботи наукової школи на найближче майбутнє є розвиток та реалізація здібностей обдарованих видатних науковців, молодих вчених та аспірантів, стимулювання їх творчої праці, активізація навчальнопізнавальної діяльності, формування їх компетенцій для наукової, виробничої та підприємницької діяльності в межах досліджень 3 кафедр, а саме: маркетингу, логістики та екологічного менеджменту. За роки існування наукової школи було видано: 37 монографій, 49 підручників та навчальних посібників, з них 7 посібників та 4 підручники з грифом МОН України. З останні роки аспірантами та здобувачами кафедр захищено 4 докторські та 10 кандидатських дисертацій. Набуті здобутки, в свою чергу, сприяють науковому обґрунтуванню теоретичних положень та практичних рекомендацій результатів фундаментальних досліджень наукового напряму.

Отже, в рамках наукової школи проводяться фундаментальні дослідження на період 2013-2016 роки за темами: «Розробка концепції ревіталізації постіндустріальних територій на підставі загального польськоукраїнського досвіду», «Розробка теоретичних та практичних основ оцінки техногенного ризику, створюваного екологічно небезпечними технологічними процесами та устаткуванням» та «Розроблення моделі реалізації стратегії Європейської економічної комісії ООН з освіти збалансованого розвитку у процесі підготовки майбутніх екологів». Результатом роботи над темами стане розробка моделі реалізації стратегії Європейської економічної комісії ООН з освіти з метою покращення підготовки майбутніх екологів, а також створення основ оцінки техногенного ризику, створюваного екологічно небезпечними технологічними процесами та устаткуванням.


Суттєвими розробками за результатами роботи наукової школи можна вважати: розробку наукових рекомендацій ОДА Донецької та Луганської областей; розробку концепції системного розвитку маркетингового управління суб’єктами господарського комплексу Донбасу; науково методологічні рекомендації з трансформаційних перетворень в регіональних господарських системах в умовах інтеграційних процесів; наукові рекомендації до діагностики деформації трудових відносин в сфері інновацій в умовах нестабільності і соціальних ризиків. Одним з найефективніших доробків стали результати науково-дослідних робіт щодо розробки рекомендацій до рішення проблем узгодження соціально-економічних інтересів в умовах шляху регіонів до інноваційної моделі розвитку як перспективи впровадження новітніх методик удосконалення управління територіями з використанням маркетингових підходів в розвитку комплексних засад організації регіонів.

Головною метою роботи наукового напряму виступає практична значущість отриманих результатів та можливість їх комерціалізації.


« С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І ТА Р Н І АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

Концепція наукової діяльності, що пропонується на наступне десятиліття, ставить за основну мету збереження наукових досягнень і розвиток наукового потенціалу в рамках однієї кафедри «Соціології управління».

За роки існування наукової школи було видано: монографій – 14, навчальних посібників – 33, з підручників з грифом МОН України – 14. У науковій роботі беруть участь не тільки професорсько-викладацький склад, але й аспіранти денної та заочної форм навчання, здобувачі, студенти. Це створює сприятливі передумови для підготовки дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів наук. За період існування наукової школи було захищено 18 кандидатських і 4 докторських дисертацій.

Наукова школа співпрацює з програмою міжнародного Фонду країн Вишеградської четвірки «Вишеград і Україна: результати міжнародних соціологічних досліджень» («Visegrad and Ukraine: in the context of the international comparative sociological researches») (договір № 61000020 від 18.05.2011 р.). Це дає можливість залучати науковий потенціал країн Західної Європи. Так, наукова школа співпрацює з директором інституту соціології НАН Угорщини Пал Тамашем, головою центру соціальних досліджень краківського університету Криштофом Загорськи. Завдяки тісній співпраці з РосійськоБаварським дослідницьким центром імені О.О. Зінов’єва в рамках наукової школи у 2011 р. було відкрито «Українське представництво Російсько-Баварського дослідницького центру імені О.О. Зінов’єва».


Завдяки тісній співпраці з Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у місті Донецьку школа задіяна в розробці наукового проекту Національного Конвенту України щодо ЄС «Регіональний вимір євроінтеграційної стратегії України: регіональний розвиток та міжрегіональне співробітництво» та проектах Адміністрації Президента України, щодо підготовки аналітичної доповіді «Ефективність діяльності органів місцевого самоврядування: взаємодія та відповідальність» в контексті проведення адміністративних реформ в нашій державі.

Найбільш вагомим доробком стали результати науково-дослідних робіт щодо розробки концепції соціально адекватного менеджменту та соціології управління.


«МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ»

Механізми формування соціально перспективі – д.н.д.у, проф. Т. А. Маляренефективної державної економічної ко. політики. 6. Методичні та науково-практичні засади формування комунікативної політики органів державного управління та громаВ рамках кафедрального наукового на- дянського суспільства – д.н.д.у., проф. А. пряму досліджуються наступні проблеми: А. Халецька. 7. Теоретико-методологічні основи формування системи соціального захисту 1. Ринкові відносини як основа населення в умовах суспільно-економічних економічної соціалізації –д.е.н.,проф.. Г. К. трансформацій – д.н.д.у., проф. А. А. ХаГуберна. лецька. 2. Влада та управління – д.е.н., проф. Г. 8. Якість життя як основа та К. Губерна. стратегічний орієнтир соціальної політики 3. Теоретико-методологічні підходи до –к.н.д.у., доц. Д. В. Колесников. застосування соціальної відповідальності 9. Розвиток місцевого самоврядування при формуванні умов сталого розвитку – –к.н.д.у., доц. О. Т. Рибалка. к.н.д.у., доц.. М. Є. Дейч. 4. Соціокультурні складові державноуправлінського механізму сприяння В дослідженнях по кожній з означеінституалізації взаємодії влади та громади них тем приймають участь всі чле– к.н.д.у.,доц. І. В. Костенок. 5. Безпека держави і права людини: ни кафедри, аспіранти, магістри, студенти. інститути та політика у Європейській


Головна практична ідея досліджень – поєднання їх результатів з навчальним процесом, викладацькою роботою. Це привело до публікацій відповідних учбових посібників.

були прийняти до впровадження Верховною радою України та Кабінетом Міністрів України, що підтверджується листами з цих установ.

Кафедра має високий науковий За результатами дослідження на кафедрі потенціал щодо виконання госпдоговірної та з її допомогою підготовлено і захищено роботи, про що свідчить участь в ній 7 докторських й десятки кандидатських викладачів, в рамках договорів. дисертацій. В період з 2011року реалізовано 165 Результати досліджень доводяться до публікацій (у т.ч. 4 монографії одноосібні широкого кола на науково-практичних та 3 – колективні). конференціях та через засоби масової Наукові дослідження, проведені на інформації. кафедрі, мають практичне застосування:


«РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ»

Головною метою наукової діяльності в рамках кафедри «Банківської та біржової справи» є одержання, накопичення і використання нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів. За роки існування кафедри було видано: монографій – 14, навчальних посібників – 13, понад 300 наукових робіт. У науковій роботі беруть участь не тільки професорсько-викладацький склад, але й аспіранти, здобувачі, студенти, що створює сприятливі передумови для підготовки дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів наук. Дисертаційні дослідження кафедри ведуться переважно за напрямками кафедральної специфіки, результати яких використовуються і в Донецькому регіоні, і в Україні в цілому.

діяльності комерційних банків і страхових компаній». В межах цього напряму досліджено теоретико - методичні засади для розбудови комплексної системи страхування вуглевидобувних проектів як складової реформування української вуглевидобувної галузі. Доведено, що окремі форми державного страхування доходів вуглевидобувних проектів, які реалізуються на засадах державно-приватного партнерства, за своєю економічною сутністю тотожні державним гарантіям мінімального доходу, які значно підвищують привабливість інвестування для приватного капіталу. Визначено, що ці форми можуть застосовуватися для стимулювання залучення приватних інвесторів у галузь.

Результати досліджень дозволяють удосконалити страхові програми та розроТак, в рамках наукової теми прово- бити комплексні комерційні пропозиції, дяться фундаментальні дослідження за те- орієнтовані на сегмент вугледобувних мою: «Дослідження проблем інвестиційної компаній приватної форми власності.


Методика комплексного підходу щодо формування механізму страхування інвестиційних проектів у вугільній галузі адаптована до інституційного середовища і не має аналогів у вітчизняній практиці страхування. Ще однією найбільш ефективною розробкою в рамках наукової школи є «Модель фінансово – кредитного механізму іпотечного банківського кредитування». Встановлені взаємовигідні зв’язки між банківськими інститутами та небанківськими фінансово – кредитними установами, які в тісній співпраці виступають фінансовими посередниками на грошовому ринку, що сприятиме розвитку іпотечного та фондового ринків як у Донецькому регіоні, так і в цілому в Україні. Згідно проведеним науковим

дослідженням кафедри рекомендовано впровадження економічно ефективних кредитно – фінансових механізмів розвитку ринку іпотеки для всіх його учасників при участі банків у створенні фондів фінансування будівництва, фондів операцій з нерухомістю та інститутів спільного інвестування. Впровадження створених кредитно – фінансових механізмів дозволить вигідно розмістити тимчасово вільні кошти з одержанням високого рівня доходності для всіх його учасників за умови існування мінімальних ризиків при інвестуванні коштів інвесторів в нерухомість, сертифікати фондів операцій з нерухомістю, іпотечні облігації та іпотечні сертифікати. Подібна розробка адаптована до умов українського законодавства та не має аналогів у практиці функціонування суб’єктів кредитної системи України.


«ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ»

Під керівництвом доктора державного управління, професора токаревої валентини іванівни на кафедри організована наукова школа дослідження педагогічних аспектів підвищення якості і ефективності підготовки менеджерів у вищій школі, у межан якої розробляються такі наукові теми:

«Механізми державного регулювання підготовки управлінського персоналу в Україні» Науковий керівник – д.держ.упр., проф., В.І.Токарева

Мета: Розробка теоретичних, методичних та практичних положень механізму державного регулювання підготовки управлінського персоналу в реальному секторі економіки за умов утвердження ринкових відносин в Україні.

Результати: – розроблено теоретичні положення і практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму державного регулювання та забезпечення соціальної стабільності в Донецькому регіоні; – визначено набір компонентів, необхідних для створення і функціонування цивілізованого ринку праці; - удосконалено підходи щодо ефективного цільового програмування соціального розвитку в регіоні. – теоретично обґрунтовано основні положення щодо підготовки управлінського персоналу в реальному секторі економіки, значення менеджмент-освіти для стабілізації економіки та завершення періоду трансформації економіки доринкової; –розроблено напрямки управління цією сферою в нових умовах, узагальнено заходи, необхідні для адаптації міжнародних процедур акредитації в україні, яка базуватиметься на самооцінці навчального закладу; – запропоновано методичні та практичні положення щодо формування механізму державного регулювання цього процесу.


«Історико-політичні, соціальні та національно-культурні процеси в Донбасі» Науковий керівник – д.держ.упр., проф., В.І.Токарева

війні 1941 – 1945 рр.: Донецька область. – т.22, 23, 24/ голова редколегії.: герасимов і.о.; обл. редкол. – Донецьк: тов «впп «промінь»;

Видано монографії: реабілітовані історією. Донецька область. Книга шоста. – донецьк: видавництво КП «Регіон » (підготовлені довідки про громадян, що були репресовані натериторії донецької області з 1917 до 1990рр. На букву «п» - Павлакі – П’янцев.);

У межах розробки теми планується участь у конференціях, наукові публікації, використання результатів у навчальному процесі. Протягом 2012-2013 років на викладачами кафедри захищені докторські дисертації беганською і.ю. тема: «розвиток системи професійної орієнтації та професійної освіти в україні» та ущапівською о.м. тема: «музичне мистецтво донбасу в трансрегіональних соціокультурних процесах кінця хіх – початку ххі століття» та кандидатська дисертація осиповою г.м. тема: «механізм державного управління функціонування соціальнокультурної сфери в донецькій області».

Книга пам’яті України по увічненню учасників бойових дій у Великій вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.: Донецькаобласть. – т. 25, Мета: 26/ Голова редколегії.: Герасимов І.О.; Обл.редДослідження особливостей історико- кол. – Донецьк: ТОВ «ВПП «Промінь». політичних, соціальних та національнокультурних процесів у Донбасі. Зокрема, Організована і проведена Всеукраїнська специфіки національних мов та культур у студентська наукова конференція «Молодіжні багатонаціональному регіоні, формування виміри якості життя та соціального капіталу та розвитку політичних партій, громадських в сучасному суспільстві» (секція «українська організацій та рухів, що на практиці може мова в умовах білінгвізму. Культурологічні пробути використано для удосконалення сучасної цеси в україні»). державної регіональної політики. Результати: «Формування міжкультурної Видано наукові та науково-методичні комунікативної компетенції у студентів праці за напрямом дослідження: Осипова немовних вищих навчальних закладів в Г.М., Садовська Н.М., Світлична В.Ю. «Історія української культури» (для студентів 1-го процесі навчання професійно орієнтованої іноземної мови» курсу всіх напрямів підготовки); Усова О.О., Науковий керівник - к.пед.н. Доцент Соловйов Ю.І. практична риторика (для студентів напряму підготовки «менеджмент»). Л.Я.Личко

Реабілітовані історією. Донецька область. Книга сьома. – Донецьк: видавництвокп «Регіон » (підготовлені довідки про громадян, що були репресовані на території Донецької області з 1917 до 1990рр. Набукву «с» - Саар Сьомін.); книга пам’яті україни по увічненню учасників бойових дій у Великій вітчизняній


«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ

ТА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ

ПРОБЛЕМИ

ФОРМУВАННЯ,

РОЗВИТКУ І УПРАВЛІННЯ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

Протягом останніх 5 років отримано два гранти за проектом «Жана Моне» (керівник – д.е.н., проф. Батченко Л.В.). Науково-технічне співробітництво охоплює широкий спектр взаємодії: кафедри зарубіжних вузів, науково-дослідні інститути НАН України, національні університети України, обласні органи управління, підприємства. Серед основних наукових доробок, отриманих в результаті фундаментальних досліджень за 2009-2013 роки в рамках кафедральної тематики розроблено механізм ефективного функціонування соціально-економічної системи для визначення умов та факторів сталого розвитку економіки України; розроблено механізм адаптації державної системи стандартизації і сертифікації України до міжнародних і європейських норм, що створить умови для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств; розроблено методику оцінки конкурентної позиції регіонів України в сфері ЗЕД за системою показників,

що відображають рівень концентрації експортної діяльності; розроблено методику оцінки соціального розшарування на регіональному рівні, що може бути використана при визначенні перспективних центрів розвитку ЗЕД України; удосконалено механізми соціального захисту населення як фактора, що сприяє інтеграції України до ЄС; розроблено факторну модель і модель системи забезпечення формування соціального капіталу як підґрунтя сталого розвитку економіки і ЗЕД України; удосконалено організаційний механізм регулювання соціального капіталу на рівні регіону. Найбільш значущою та вагомою розробкою стала Методика системної діагностики стану зовнішньої торгівлі на зміну рівня економічного суверенітету України. Використання методики апробовано шляхом діагностики розвитку зовнішньої торгівлі України, гірничо-металургійного і агропромислового комплексів національного господарства і оцінено їх вплив зміну рівня економічного суверенітету України. На що отримано авторське свідоцтво.


України, гірничо-металургійного і агро- проф. Ткаченко О.Г.; промислового комплексів національного - розвиток механізмів забезпечення господарства і оцінено їх вплив зміну рівня зовнішньоекономічної безпеки України – економічного суверенітету України. На що д.держ.упр., проф. Філіпенко Т.В.; отримано авторське свідоцтво. - економіко-екологічний розвиток: міжнародний та регіональний аспект – Концепцією наукової діяльності кафе- наук. керівник – к.е.н, доц. Коняхіна Т.В.; - механізми розвитку системи дердри на наступне десятиліття передбачено науково-дослідні роботи за такими жавних, муніципальних і корпоративних тендерних закупівель – к.держ.упр., доц. напрямами: - організаційно-економічні засади Науменко С.М. сталого розвитку в контексті інтеграційних трансформацій – наук. керівник – д.е.н., проф. Батченко Л.В.; - механізми регулювання галузей і сфер економіки та соціальних параметрів суспільства – наук. керівник – д.е.н., проф. Дятлова В.В.; - розвиток зовнішньоекономічної сфери національного господарства в сучасних умовах – наук. керівник – к.е.н.,

Наукова школа ставить за основну мету збереження наукових досягнень і розвиток наукового потенціалу в рамках кафедри «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». В рамках наукової школи: захищено 2 докторські і 15 кандидатських дисертацій.


«ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ»

Місія кафедри інформаційних технології – навчання студентів теоретичним та практичним основам інформатики та комп’ютерної техніки, виховання у них наукового світогляду, формування уміння використовувати інформаційні технології при вирішенні управлінських і економічних проблем в різних сферах практичної діяльності. Наукові дослідження, що проводяться на кафедрі спрямовані на фахову орієнтацію вузу, на поглиблене вивчення процесів з точки зору фундаментальних дисциплін. Загальний науковий напрям включає кілька наукових тем, якими керують викладачі кафедри, зокрема, «Розробка математичних моделей, інформаційних систем для аналізу, прогнозування та управління сучасними відкритими системами» (керівник: доктор наук з державно-

го управління, професор Полякова Л.П.) та «Розробка моделі сучасної системи контролю якості знань у ВНЗ» (керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Антонов Ю.С.). На основі проведених досліджень за даними напрямками отримані результати наукової роботи знайшли застосування у процесах Державного управління інформаційними ресурсами навчальних закладів, формування університетських комплексів на засадах концепції безперервної освіти. Найбільш вагомі розробки втілились в методичних рекомендаціях щодо організації та проведення моніторингу цінової та тарифної політики на підприємствах житлово-комунального господарства Донецької області використовувались результати досліджень представниками кафедри, які проводились на замовлення Донецької обласної державної


адміністрації, а саме: методика рейтингової оцінки стану цінової та тарифної політики кожного підприємства (адміністративної одиниці) регіону, яку використали для розробки регуляторного управлінського інструменту стимулювання підприємств області до зниження собівартості і тарифів на комунальні послуги на основі запропонованої методики розрахунку обґрунтованої нижньої межі тарифу для населення на підприємствах водо- та теплопостачання.

Найближчі плани кафедри в області інформатизації полягають в завершенні розробки системи тестування знань студентів та створенні інформаційних продуктів для забезпечення роботи Донецького державного університету управління в глобальному освітньому просторі.


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ Пс и х о л о г о - п е д а г о г і ч н у лабораторію створено на підставі Закону України «Про вищу освіту», «Положення про державний вищий заклад освіти», «Статуту Донецького державного університету управління» та згідно з наказом ректора ДонДУУ № 601 від 25.07.2005 р. Лабораторія співпрацює з Національною академією педагогічних наук України; проводить психологічні дослідження, консультації відповідно до Договору про співробітництво з Донецьким міським бізнес-інкубатором; представляє розробки результатів досліджень на конференціях міжнародного рівня в Україні та за кордоном, зокрема:

На основі результатів досліджень лабораторією підготовлено і впроваджується в навчально-виховний процес ДонДУУ методичні рекомендації щодо розвитку підприємницького потенціалу у студентів та наукові розробки, які представлені в міжнародній монографії «Концептуальні засади розвитку підприємницького потенціалу студентів управлінських спеціальностей як особистісного фактору становлення соціального інноваторства в Україні».

- ІІ Международный конгресс «Психология и социология в бизнесе: актуальные проблемы современности» (Минск, Белоруссия); - Х European congress of Psychology «Mapping of Psychological Knowledge for Society» (Prague, Czech Republic); -

Regional Conference of Psychology (Sofia, Bulgaria);

- ІІІ Международная научная конференція «Психологопедагогические проблемы образования в условиях инновационного развития» (Алмата, Казахстан); ІІІ Міжнародна конференція «Трансфертехнології: від ідеї до прибутку – у рамках презентації результатів діяльності Донецького міського бізнес-інкубатору» та ін.


Новим напрямом в діяльності лабораторії психолого-педагогічних досліджень стала розробка та проведення тренінгових занять : - для професорсько-викладацького складу ДонДУУ – «Профілактика «професійного вигорання» викладачів вищої школи»; - для спеціалістів з організаційної роботи членських організацій Облсовпрофа - «Профілактика «професійного вигорання»; - для керівників середнього рівня фірми «Донбас-Фармація Трейдинг» «Управління та лідерство».

На основі наукових розробок для студентів проводиться факультатив «Психологічні основи вміння вчитися протягом життя». Під керівництвом лабораторії студенти приймають участь у проведенні психологічних моніторингів з вивчення особистісної готовності до відкриття власної справи, виявлення особистісних ресурсів підвищення якості суспільно-гуманітарної складової фахової підготовки у вищій школі управління.


СОЦІОЛОГІЧНА

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ЛАБОРАТОРІЯ СОЦІОЛОГІЧНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ – підрозділ кафедри соціології управління, здійснює соціологічні дослідження в інтересах державних структур управління обласного та міського рівнів, за замовленням підприємств, установ, фірм різних форм власності, забезпечує створення умов для набуття студентами напрямів підготовки «Соціологія» та «Соціальна робота» практичних навичок та вмінь планування, організації та проведення досліджень із суспільної проблематики.

Наші можливості Соціологічне забезпечення прийняття та реалізації управлінських рішень. Проведення кількісних, якісних та комплексних досліджень. Соціологічне забезпечення досліджен+ь (розробка концепції та інструментарію дослідження; збір соціологічної та маркетингової інформації; первинна обробка та статистичний аналіз даних; підготовка аналітичних звітів; розробка рекомендацій; консультаційний супровід). Реалізовані проекти Соціологічною науково-дослідною лабораторією організовуються та проводяться соціологічні дослідження відповідно до наукової тематики кафедри, потреб університету та на замовлення зовнішніх структур.

Внутрішні дослідження

«Перспективи працевлаштування очами студентів ДонДУУ», «Поточні результати впровадження кредитно-модульної системи у ДонДУУ», «Викладач очима студентів», «Соціально-психологічний портрет абітурієнтів ДонДУУ та їх мотиви вступу у ДонДУУ», «Інноваційні технології викладання у ДонДУУ: стан та перспективи», «Значення професійних та особистих якостей викладача для створення сприятливого комунікативного середовища у процесі навчання очима студентів та викладачів ДонДУУ», «Студентське самоуправління у ДонДУУ».

Зовнішні дослідження

«Оцінка населенням м. Донецьк якості адміністративних послуг, що надаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування» та «Оцінка мешканцями м. Донецька корумпованості органів місцевого самоврядування і органами виконавчої влади» (на замовлення Управління державної служби Головдержслужби України в Донецькій області). «Взаємодія органів місцевого самоврядування та об’єднань мешканців» (спільний проект з Євразійською академією адміністративних наук та Інститутом економіки промисловості НАН України).


«Ефективність діяльності органів місцевого самоврядування: взаємодія та відповідальність» (спільний проект з Інститутом стратегічних досліджень при Президентові України).

мовлення громадської організації «Союз «Золотой Век Украины»).

«Ставлення до молодіжної політики і вивчення потреб, інтересів молоді м. Донецька» (на замовлення Управління у спра«Електоральні настрої мешканців вах сім’ї, молоді та міжнародних зв’язків Донецької області напередодні місцевих Донецької міської ради виконавчого виборів» (на замовлення Головного комітету). управління взаємодії з громадськістю і в справах національностей і релігій Донецької «Проблеми усиновлення (за материалами обласної державної адміністрації). проведения фотовиставки «Назустріч щастю»)» (на замовлення Благодійного фонду «Аналіз рівня інформованості осіб, які пе- Ріната Ахметова «Розвиток України»). ребувають у місцях позбавлення волі, з питань соціальної адаптації після звільнення, Розробка «Гендерного паспорможливостей захисту власних прав, само- та Луганської області» (на замовлення вдосконалення й самореалізації» (на за- Луганської ОДА).


ЛАБОРАТОРІЯ З

ТРАНСФЕРУ, КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Головною метою лабораторії є: формування інтелектуального потенціалу Університету; - отримання охоронних документів на нові технології, результати наукових досліджень наукових структурних підрозділів (кафедр) Університету; - дослідження провідного досвіду у сфері інтелектуальної власності та його застосування у навчально-виховному процесі.

власності, спрямованої на розвиток освітньої, наукової інноваційної діяльності; - проведення експертизи комерційного потенціалу результатів наукової та науково-дослідної діяльності з метою визначення серед них найбільш перспективних; - захист прав та законних інтересів Університету та його працівників-творців об’єктів права власності; - проведення наукової та науковотехнічної експертизи дисертаційних робіт; - підготовка та подання документів (заявок) на об’єкти права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для отримання охоронних документів в Україні.

Протягом останніх 5 років у Донецькому державному університеті було Основні завдання лабораторії: - формування і здійснення політики отримано 3 патенти і 1 авторське свідоцтво. Університету у сфері інтелектуальної Брошура «Методика системної діагностики стану зовнішньої торгівлі на зміну рівня економічного суверенітету України». Автори: Л.В. Батченко, О.О. Ашурков, О.Г. Ткаченко

Наведена в брошурі методика розроблена із метою системної діагностики впливу зовнішньої торгівлі на зміну рівня економічного суверенітету України в умовах міжнародної інтеграції. ЇЇ використання передбачає отримання об’єктивної оцінки ситуації і ідентифікацію проблем у розвитку зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі і в розмірі певних галузей економіки. В брошурі обґрунтовано загальну структуру методики, яка передбачає виділення трьох рівнів її проведення, такі як національний рівень в системі світової торгівлі і світової економіки, галузевий рівень в системі світових товарних ринків, галузевий рівень в системі національного господарства, що дозволяє оцінити рівень розвитку відповідної галузі і її вплив на економічний розвиток національного господарства.


Спосіб управління проектом дегазації високонавантаженого діючого очисного вибою

Автори: В.Л. Пілюшенко, Б.В. Бохій, О.В. Пономаренко, Т.К. Гречко, Л.М. Захарова, В.В. Назимко.

Спосіб належить до вугільної галузі і може бути використаний для підтримки безпеки підземних очисних робіт при інтенсивному видобутку вугілля з навантаженням очисних вибоїв 4000-5000 тон на добу і вище з одночасним раціональним використанням енергетичних ресурсів вугільного родовища. Технічний результат винаходу полягає у підтриманні допустимої концентрації метану у підземних гірничих виробках та підтриманні оптимальної концентрації метану у газоповітряній суміші, що подається на когенерацію, завдяки чому забезпечується підтримка необхідного рівня безпеки підземних робіт при одночасному забезпеченні рентабельної роботи когенераційної установки.

Спосіб лінеаризації характеристики конвеєрної ваги

Автори: Ю.М. Кусайко, С.В. Свістєльнік, А.П. Стехін.

Винахід належить до галузі приладобудування та ваговимірювальної техніки і може бути використаний в конвеєрних вагах та дозаторах. В основу винаходу поставлено задачу підвищення точності лінеаризації, завдяки більш коректному визначенню шляху, який пройдено стрічкою, осереднених точок дійсної характеристики вагів і розташуванню точок апроксимованої характеристики при різко змінному характері лінійної щільності (продуктивності) матеріалу на конвеєрі. Техніко-економічні переваги винаходу виникають завдяки більш корректному використанню відомого раніш способу градуювання та лінеаризації характеристики ваги при різко змінній лінійній щільності матеріалу або продуктивності конвеєра. Крім того підвищується точність важення, завдяки більш вдалій апроксимації характеристики ваги в її нижній частині та виключення похибок оператора, і розширюється діапазон лінійних щільностей, в якому ваги працюють точно.

Спосіб розмітки місць тимчасового і постійного зберігання автомобілів Винахідники : С.В.Кононихін, Л.С.Ляхова, І.В Петенко.

Винахід належить до технології розмітки покриттів і може використовуватися при будівництві автостоянок і місць паркування автомобілів здебільшого в міських умовах. Задачею запропонованого винаходу є покращення екологічного стану в місцях тимчасового і постійного зберігання автомобілів, раціонального використання місць тимчасового і постійного зберігання автомобілів для зростання зелених масивів, підвищення точності установки автомобіля щодо середини границь його стоянки, зниження вірогідності його пошкодження об сусідні автомобілі, захисту автомобілів від сонячних променів і граду під час дощу.


Основна мета створення «Донецького міського бізнес-інкубатора» (ДонМБІ) – забезпечення інтенсивного розвитку малого і середнього бізнесу, перш за все, за рахунок випускників ДонДУУ. Така модель бізнесінкубатора пристосована під рішення таких актуальних завдань як розвиток підприємництва і конкурентного середовища, створення робочих місць за рахунок молодих фахівців і зниження соціальної напруженості, розукрупнення виробництв і розвиток певних галузей промисловості у сфері малого бізнесу.

Основним інструментом процесу інкубації бізнесу є спеціально створене тимчасове місце перебування нових або тільки що створених малих підприємств і фізичних осіб – підприємців з потенціалом до зростання. Це значно збільшує шанси на виживання підприємств і зменшує витрати на організацію підприємницької діяльності. Діяльність Донецького міського бізнесінкубатора на базі ДонДУУ для міста Донецька дало наступні позитивні моменти: 1. Створення нових робочих місць в необхідних сегментах ринку міста Донецьк; 2. Вирішення основних питань стратегії соціально-економічного розвитку м. Донецька до 2020 року.

Для ДонДУУ– це і ще ряд позитивних моментів:

- працевлаштування випускників ВНЗ. - реалізується одна з основних задач, яка поставлена Міністерством освіти і науки України перед вищими навчальними закладами – впровадження в учбовий процес сучасних наукових досягнень у тому числі і відкриття бізнес-інкубаторів, підвищення якості підготовки випускників.


За результатами роботи з 2009 року Основні задачі та послуги даної створено і ефективно працюють 43 структури:

1. Функція підтримки: 1.1. Використання інформаційноаналітичних баз даних; 1.2. Консультації з питань правового захисту бізнесу; 1.3. Експертна оцінка бізнес-проектів, тощо. 2. Освітня функція: 2.1. Проведення тренінгів, семінарів, майстер класи відомих фахівців за напрямами діяльності малого бізнесу; 3. Наукова функція – розробка концептуальних засад, формування інфраструктури рекреації і соціального розвитку: 3.1. Розробка і узгодження проектів нормативно – правових актів органів місцевого самоврядування, які стосуються підприємців. 3.2. Обґрунтування і розробка систем консультативно – інформаційної підтримки підприємців. 3.3. Проведення маркетингових і соціологічних досліджень.

підприємства в тому числі 10 юридичні та 33 фізичні особи підприємця. У даному випадку враховані тільки ті підприємства, які повністю пройшли консультаційну підтримку щодо розробки та впровадження бізнес-проекту, в окремих випадках здійснена допомога в пошуку інвестора і деякі послуги ведуться консультантами бізнес-інкубатора з аутсорсингу (бухгалтерія, документообіг , юридичні послуги). Всього працівниками бізнес-інкубатора надано більше 700 консультацій з проблем створення підприємства (тобто в середньому на місяць проходить до 200 осіб) , розглянуто понад 450 бізнес -проектів для м.Донецька проведено 65 тренінгів, семінарів та майстер-класів через які пройшли підготовку більше 450 осіб.


ЮРИДИЧНА КЛІНІКА ДОНДУУ (2012-2013 р.р.)

Завдання юридичної клініки ДонДУУ полягає в тому, щоб за потребами ВНЗ та факультету організовувати практику студентів-юристів, одночасно надаючи правову допомогу соціально малозахищенним громадянам.

За той же час в друкованих та електронних ЗМІ працівниками та практикантами клініки розміщено понад 10 просвітніх матералів відносно прав громадян, забезпечених відповідними нормативно-правовими актами.

В 2012-2013-му навчальному році на її базі пройшли практику понад 15 студентівюристів, більщість з них - заочної форми навчання. На той же час безкоштовна правова допомога була надана понад 90-ти представникам соціального контінгенту – студентам, інвалідам, пенсіонерам, багатодітним жінкам, колишнім засудженим.

В той же час представник юридичної клініки за службовими відрядженнями приймав участь в роботі наукових форумів відносно питань роботи юридичних клинік країни в умовах введення в дію Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Вказані заходи проходили в м.Київі в листопаді 2012р. та березні 2013р. на базі Київо-Могилянської академіх.

В 2013-2014 учбовому році стажування практикантів продовжується.

Головною темою віщевказаних заходів семінару був плануємий та проведений з’їзд керівників юридичних клінік України.


БІБЛІОТЕКА

ДОНДУУ

Бібліотека Донецького держав- Основні завдання діяльності: забезпечення літературою в ного університету управління є провідним структурним відповідності з навчальними планами; - повне оперативне задоволення потреб підрозділом університету в напрямкористувачів у інформації; ку задоволення інформаційних по- - покращення якості обслуговування; треб усіх категорій користувачів – як - ліквідація читацької заборгованості; студентів так і професорсько - ви- - підвищення професійного і культурнокладацького складу, співробітників го рівня обслуговування; - популяризація наявних видань; університету.

- сприяння інтелектуальному розвитку і самоствердженню особистості студента.

На співробітників бібліотеки покладеЕлектронні ресурси бібліотеки: но важливе завдання - забезпечення на- електронна бібліотечна система Unilib; вчального процесу і наукових досліджень, - електронний каталог бібліотечної сиінформаційних потреб розвитку освіти, науки, виховання і підвищення стеми Unilib; - веб - сайт бібліотеки http://lib.dsum. інтелектуального потенціалу, культурного рівня викладачів, студентів та інших edu.ua/; - ДонДУУ у ЗМІ (публікації про категорій читачів. університет 2009-2013 рр.); - електронні бібліографічні покажчики. Основні напрямки впровадження інформаційних технологій у бібліотеці : - комп’ютеризація процесу обробки інформації; - об’єднання комп’ютеризованих робочих місць у єдину інформаційну систему; - створення власних спеціальних електронних баз даних; - використання можливостей мережі Інтернет на стадії збирання інформації.


Донецький державний університет управління існує 20 років. З кожним роком розвивається та вдосконалюється його діяльність; збільшується кількість факультетів, кафедр. Відповідно збільшується й кількість наукових та навчально-методичних робіт, підготовлених викладачами. У Донецькому державному університеті управління існує редакційно-видавничий відділ як підрозділ з циклом науково-видавничого процесу – від додрукарської підготовки (літературне, технічне, художнє редагування, правка, верстка, коректура) до поліграфічного виготовлення. Редакційно-видавничий відділ виготовляє два види робіт: готує макети робіт для видання об’ємних замовлень у друкарні, з якою ДонДУУ щороку укладає відповідну угоду; а також готує макети й тиражує їх у множильному бюро.


Кількісні показники видавничої діяльності ДонДУУ Вид видання Монографії Підручники

Навчальні та навчально-методичні посібники Збірники наукових праць, матеріали конференцій

Кількість статей

2007 -2008 2008 -2009 26 29 9 11

2009 -2010 51 26

2010 -2011 58 15

2011 -2012 Усього 81 245 15 76

44

72

99

75

81

371

23

29

27

40

50

169

1124

1175

1416

1420

1427

6562

На рис. 1 показано чітку тенденцію до збільшення кількості видань та їх обсягів. Головною метою видавничої діяльності має бути підготовка викладачами ДонДУУ високоякісних книг з грифами МОН України. За минулий період - 2012 рік з грифом МОНУ видано 24 найменування видань.


Щорічно за зайняті призові місця та перемоги близько 50 студентів запрошуються на Ректорський прийом, де вони нагороджуються грамотами, подяками та грошовими винагородами. Так, за підсумками 2012 року було нагороджено 70 студентів та 47 викладачів.


З приводу Дня науки з метою визначення досягнень та нагородження науковців університету, студентів, які займаються науковою діяльністю, проводиться святковий Ректорський прийом за такими номінаціями:

- «За наполегливу та результативну працю наукових керівників з підготовки кадрів вищої кваліфікації для ДонДУУ»; - «За активну наукову роботу, підготовку та захист кандидатських дисертацій викладачами ДонДУУ»; - «За активну наукову роботу, підготовку та захист докторських дисертацій викладачами ДонДУУ»; - «За активну участь в олімпіадах, конференціях та студентській науковій роботі».


Науково-дослідна робота студентів Донецького державного університету управління відбувається на принципах підвищення якості підготовки та виховання спеціалістів з вищою освітою, які здатні творчо застосовувати в практичній діяльності найвищі досягнення науковотехнічного прогресу.

Щорічно у студентській науковій роботі приймає участь більше, ніж 2500 студентів. Вони долучаються до таких видів робіт, як участь у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах та змаганнях, публікація статей, участь у Всеукраїнських, міжнародних та регіональних конференціях, семінарах, круглих столах тощо.

Науково-дослідну роботу студентів ДонПротягом 2008 – 2012 років за участю ДУУ організовано на всіх кафедрах та фа- студентів ДонДУУ було опубліковано 9831 культетах у вигляді Студентського науко- наукову статтю. вого товариства (СНТ) ДонДУУ, яке було засновано 15 вересня 1994 року. За цей період було видано 118 збірників студентських наукових праць та матеріалів студентських конференцій.


Щорічно в ДонДУУ відбувається знач- щороку стають переможцями ІІ етапів на кількість студентських міжнародних, Всеукраїнських конкурсів та ІІ етапу всеукраїнських, регіональних конференцій. Всеукраїнських олімпіад в інших ВНЗ України. З 2007 по 2012 рік в ДонДУУ проходив ІІ етап Всеукраїнського конкурсу стуСтуденти ДонДУУ беруть участь та дентських наукових робіт зі спеціальності стають призерами за результатами «Державне управління», у 2012 році – конференцій, семінарів та круглих столів, ІІ етап Всеукраїнського конкурсу сту- які відбуваються за кордоном – в Росії, дентських наукових робіт зі спеціальності Польщі, Словаччині, Болгарії. При цьому «Інтелектуальна власність», з 2007 якщо у 2007 році в конференціях за межапо 2012 роки – ІІ етап Всеукраїнської ми університету взяло участь 62 студенти, олімпіади зі спеціальності «Менеджмент то в 2012 році – 340. зовнішньоекономічної діяльності» та зі спеціальності «Соціологія», з 2009 по 2011 Студенти, що займаються НДР, рік – зі спеціальності «Англійська мова», у заохочуються стипендіями різного рівня. 2011 році – зі спеціальності «Економічна безпека». При цьому студенти ДонДУУ


Протягом 2013 року було проведено аудит 220 дисертаційних робіт аспірантів і здобувачів за останні п’ять років, які захищено у відповідних Спеціалізованих вчених радах. Відповідно сформовано базу даних за критерієм «вперше» і проведено класифікацію за галузями. Для патентного пошуку виділено 54 дисертації викладачів ДонДУУ, що становить 24,5% від загальної кількості дисертацій.

В ДонДУУ діють наступні спеціалізовані вчені ради: 1. Спеціалізована вчена рада Д 11.107.01 25.00.02 – Механізми державного управління 25.00.04 – Місцеве самоврядування Голова: д.е.н., проф. Поважний Станіславов Федорович Вчений секретар: к.е.н., доц.. Клейнер Яків Семенович


2. Спеціалізована вчена рада Д 11.128.01

4. Спеціалізована вчена рада К 11.128.05

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством; 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища Голова: д.е.н., проф. Поважний Олександр Станіславович Вчений секретар: Шкрабак Ірина Володимирівна

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами е кономічної діяльності) Голова ради : Рекова Наталія Юріївна Вчений секретар: д.е.н. Веріга Ганна Володимирівна

3. Спеціалізована вчена рада Д 11.128.02

5. Спеціалізована вчена рада К 11.128.06

08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; Голова: д.е.н., проф. Дорофієнко Вячеслав Володимирович Вчений секретар: к.е.н., проф. Сапельнікова Надія Леонідівна

25.00.02 - «Механізми державного управління», 25.00.04 - «Місцеве самоврядування». Голова ради: д.е.н. Пілюшенко Віталій Лаврентійович Вчений секретар: д.е.н. Гречко Тетяна Костянтинівна


scientific magazine  
scientific magazine  
Advertisement