Page 1

P

J

O

Ú

L

R

I

A

T

B

R

F

U

L

L

O

P

L

A

L

I

O

U


CURRICULUM VITAE

L’arquitectura, inconscientment, sempre l’he tingut present al llarg de la meva vida; jocs volumètrics, legos, construccions de ciutats amb l’ordinador, dibuixar... però mai m’havia plantejat que allò que estava intentant fer fós arquitectura. A través de les eines informàtiques i el dibuix tècnic vaig descobrir que estava feta per a mi. Estudiar una disciplina la qual poder exercir la teva visió espaial, el dibuix, la creació artística i a la vegada amb el rigor que et dóna la tècnica és quelcom gratificant. I si aquesta arquitectura arriba a la gent, respectant el paisatge i el medi ambient ja serà quelcom emocionant, perquè arribarà a jugar un important paper dins la societat i a millorar-la.


ACADÈMIQUES

CONEIXEMENTS

2010-2015 _Grau en arquiitectura (cursant 5è) / ETSAB 2008-2010 _Batxillerat tecnològic arquitectura / Escola ICCIC 2004-2008 _Educació secundària / Escola Els Arcs 1999-2004 _Educació infantil / Escola Reina Elisenda

Anglès _Nivell First Ceritificate B2 Francès _Nivell Diplôme DELF B1 Castellà _Llengua nativa Català _Llengua nativa

DADES

E X P E R I È N C I A Actual _Becària al departament de Composició arquitectònica (ETSAB)-tutora: Marta Llorente 2012-2015 _Guia i control d’accessos al festival Open House Bcn 2015_Workshop Arquitectes de Capçalera (ETSAB) 2013_Voluntariat a Pereslavl-Zalessky, Treball de rehabilitació (Rússia) 2013 _Racons públics 12è racó - Can Rigalt 2013 _Workshop Drawing 2A/5D/1B- Dibuix seleccionat i exposat al festival Inund’Art de Girona 2010-2015 _Classes particulars ESO i batxillerat

DADES

Autocad........................................ Sketchup...................................... Eva................................................. Dialux............................................ Rhinoceros................................... 3dMax............................................ Photoshop................................... Indesign........................................ Illustrator................................... V-ray............................................ Grasshopper...............................

PERSONALS

Nom..............................................................................................................................................................................................Júlia Brull Palou Data de naixement...........................................................................................................................................................................06/02/1992 Adreça..........................................................................................................................................Torrent de l’olla 203 2n 4a, 08012 Bcn E-mail..................................................................................................................................................................................brull_7@hotmail.com Telèfon....................................................................................................................................................................................................619645555


P R O J E C T E S

150 HABITATGES AL CARRER NUMÀNCIA PROJECTES III BARCELONA

6

T2

T2

M2

M 12

ET

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS D’UN EDIFICI D’HABITATGES CONDICIONAMENTS I SERVEIS II BARCELONA 12 2 HABITATGES UNIFAMILIARS PROJECTES IV LLEIDA

LOCAL 2

LOCAL 1

16

c/vila

c/albareda

paral·lel



U R B A N I S M E

SECCIÓ TRANSVERSAL E=1/1000 MERCAT I JARDINS PÚBICS A L’ESQUERRE DE L’EIXAMPLE PROJECTES V  BARCELONA 26   

MESQUITA I CENTRE CULTURAL ISLÀMIC AL PARAL·LEL PROJECTES VI BARCELONA 38


T A L L E R S

ORDENACIÓ URBANA DEL POLÍGON INDUSTRIAL MONSOLÍS URBANÍSTICA IV BCN-ST. ADRIÀ DEL BESÓS 46

PROJECTE SOCIAL D’UN EDIFICI D’HABITATGES AL RAVAL ARQUITECTES DE CAPÇALERA BARCELONA

DESPLAÇAMENT DEL CENTRE I PLAÇA A MATARÓ URBANÍSTICA V MATARÓ

WORKSHOP DRAWING 2A/5D/1B DRAWING 2A/5D/1B ETSAB BARCELONA 66

58

50

PLANEJAMENT DE CONNEXIÓ ENTRE MUNICIPIS URBANÍSTICA VI L’H-ESPLUGUES-CORNELLÀ 54

NOU ESPAI PÚBLIC DE CAN RIGAL RACONS PÚBLICS SANT ADRIÀ DE BESÓS 68

DIBUIXANT BARCELONA LA CIUTAT DIBUIXADA PELS ARQUITECTES BARCELONA

70


PROJECTES III 1R QUATRIMESTRE 2012 PROFESSOR EDUARD GASCÓN

T2

T2

M2

M 12

ET

LOCAL 2

LOCAL 1

c/vila

c/albareda

paral·lel

SECCIÓ TRANSVERSAL E=1/1000



   

6


1 40 H A B IT A T G E S AL C ARRE R N UM À NC I A

BA RCELONA

El conjunt està situat en un punt molt dinàmic i obert de la ciutat, carrer Numància amb la Diagonal i amb un seguit d’activitats hoteleres i comercials com la Illa Diagonal. És per això que l’edifici es tanca envers totes les activitats creant així una plaça més íntima tot jugant amb els accessos a través dels porxos i obrint-se al barri més tranquil de Les Corts. Les plantes baixes estan dotades de comerços i el segon bloc d’edificis -més apartat del c/numància- està dedicat a 40 habitatges socials, els quals disposen del seu propi espai privat, cuina i menjador. En ser una parcel·la molt gran i allargada, l’accessibilitat als habitatges (dúplex) és a través de passeres, amb els nuclis semiexteriors.

EMPLAÇAMENT

7


PLANTA BAIXA

8


SECCIÓ LONGITUDINAL

9


PLANTA TIPUS NIVELL ENTRADA

PLANTA TIPUS HABITATGE

SECCIÓ TIPUS HABITATGE

10


PLANTA TIPUS NIVELL INFERIOR

SECCIÓ TRANSVERSAL

11


M 12 M2 T2 T2

CONDICIONAMENTS I SERVEIS II ET 2N QUATRIMESTRE 2013 PROFESSOR JOAN LLUÍS FUMADÓ

LOCAL 2

LOCAL 1

c/vila

c/albareda

paral·lel

SECCIÓ TRANSVERSAL E=1/1000



   

12


PROJE CT E D ’IN S TA L · L AC I ONS D ’ U N E DI F I C I D’ HA BI TA TGE S

BA R CELONA

Per aquest projecte s’ha hagut d’establir una base teòrica que ha anat amb concordança amb el desenvolupament del projecte. S’ha generat una part de càlculs per al correcte dimensionament i disposició de totes les instal·lacions que un edifici d’habitatges plurifamiliars pugui necessitar. A partir d’aquest exercici hi ha hagut una presa de consciència dels projectes posteriors i els espais que es necessiten per les instal·lacions, tenint així un contacte directe amb les normatives vigents.

PLANTA TIPUS HABITATGE DÚPLEX

13


Habitatge 10A

25A

Kw-h

ICP

comptador

Interruptor general automàtic (IGA)

Interrup.diferencial (ID 30mA) 25A 30mA

16A 25A 16A 16A

Serveis Comuns 10A

25A

C1 Iluminació C2 Preses generals C3 Cuina-forn C4 Electrodomèstics C5 Banys i cuina

C1 Ascensor

30mA

C.G.P

Kw-h

I.G.M

Interrup.diferencial (ID 30mA)

ICP

comptador

25A 30mA

Interrup.diferencial (ID 30mA) 10A

10A

C2 Enllumenat

10A

C3 Enllumenat d'emergència

10A

C4 Preses generals

10A

C5 Grup de presió / ventilació

25A

C6 Telecomunicacions

30mA

Locals

25A

Kw-h

ICP

comptador

Interruptor general automàtic (IGA)

Interrup.diferencial (ID 30mA) 25A 30mA

10A 16A 16A

C1 Iluminació C2 Preses generals C5 Banys i cuina

cm

cm

∅1 20

20 ∅1

0

cm

DIPÒSIT CAPTADOR SOLAR TÉRMIC

cm

∅1

∅1

∅1

20

20

cm 20

cm 20 ∅1

∅1

∅1

20

20

cm

cm

cm

15

∅1 20

∅1 20

cm

cm

∅1 20

∅1 20

cm

cm

ESQUEMA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

pica

pica wc

wc dutxa

dutxa

20

cm

acumulador ACS

∅1

cm ∅1

20

∅1

cm ∅1

∅1

∅1

20

20

cm

cm 20

cm 20 ∅1

∅1

20

20

cm

cm

caldera

rentadora pica rentaplats pica

pica wc

wc dutxa

dutxa

PLANTA PRIMERA caldera

acumulador ACS



PLANTA TIPUS HABITATGE DÚPLEX: ACCESSIBILITAT

rentadora

PLANTA BAIXA

pica rentaplats pica

pica wc

HABITATGE EN DÚP wc

dutxa

dutxa caldera



0.9

0.9



rentadora pica

cm

cm

0

rentaplats

∅1 2

∅1 20

cm 20 ∅1

cm ∅1

20

  

0.9

0.9



acumulador ACS

Calentador

0.9 0.9



0.9

0.9



Calentador

LAVABO pica wc

LAVABO

pica wc

RESIDUS

BOMBES DE PRESSIÓ ARMARI DE REGISTRE

PRESA

DIPÒSIT TRENCADOR

 

14

   

CALDERÍ DE PRESSIÓ

ESQUEMA INSTAL·LACIÓ AIGUA


0mm

T2

T2

M2

M 12

ET

LOCAL 2

LOCAL 1

bp1 Ø 110mm

PLANTA BAIXA

 





bp1 Ø 110mm

bp1 Ø 110mm

1000 L

2%



CHP1 Ø110mm

PLANTA COBERTA SECCIÓ BAIXANTS

  

 15





  


T2

T2

M2

M 12

ET

PROJECTES IV 2N QUATRIMESTRE 2013 LOCAL 2 PROFESSOR EDUARD GASCÓN

LOCAL 1

c/vila

c/albareda

paral·lel

SECCIÓ TRANSVERSAL E=1/1000



   

16


2 HAB IT A T G ES UNI F A M I L I A RS

LLEIDA

Complex per estudiants de belles arts (aules, tallers...). La masia era de la familia del pintor Joan Hernández Pijuan, volien rehabilitar-la i construir dues cases pels fills. El complex i les cases estan projectades de tal manera que no tinguin impacte amb el paisatge. S’utilitza el desnivell que hi ha davant la masia i es crea una manta de coberta ajardinada. D’aquesta manera s’aconsegueix una millor intimitat pels fills. Les cases tenen una estructura vista quadriculada amb pilars d’acer que permet delimitar lliurement els espais interiors. Va ser a través de l’assignatura construcció IV on es detallà constructivament i es feren les especificacions de tota la casa d’un dels fills. Hi ha hagut una presa de consciència de la importància del detall i com aquest va acabar sent el projecte de la casa.

17


PLANTA EMPLAÇAMENT

ALÇAT

18


PLANTA HABITATGES

19


PLANTA HABITATGE MÚSIC

SECCIÓ TRANSVERSAL HABITATGE MÚSIC

20


21


PLANTA HABITATGE ARQUITECTE

SECCIÓ TRANSVERSAL

22


DETALL TROBADA ELEMENTS VERTICAL-HORITZONTAL

DETALL TROBADA MUR EXISTENT-HABITATGE

23


24


DETALL INTERIOR CUINA-MENJADOR

25


T2

T2

M2

M 12

ET

LOCAL 2

LOCAL 1

c/vila

c/albareda

paral·lel



PROJECTES V SECCIÓ TRANSVERSAL E=1/1000 1R QUATRIMESTRE 2013 PROFESSOR JORDI ADELL    

26


MERCA T I JA R D I N S P ÚBL I C S A L ’ E SQUE RRE DE L ’ E I X A M PL E

BA RCELONA

Projecció d’un mercat, supermercat, bar, floristeria, oficines en planta primera i els jardins. A través dels recorreguts habituals dels veïns i de l’entorn més immediat s’ha plantejat un eix vertebrador que connecta transversalment els dos tipus d’espais públics, els quals cadascun disposa d’un programa determinat. L’edicifi fa carrer donant façana a Consell de Cent i deixa l’espai amb l’edifici colindant amb una zona de parc. El projecte està pensat com una planta lliure per l’activitat que s’hi desenvolupa. S’ha plantejat a partir d’una nau industrial i per tant té una estructura pensada per grans llums. Combina l’escala domèstica del petit comerç front el que representa el funcionament d’una gran estructura comercial i s’ha pensat tot el sistema de llum, recollida d’aigües i ventil·lació a partir de la secció de la parada i l’estructura.

EMPLAÇAMENT

27


SECCIĂ“ AA' E= 1/150

CLIMATITZADOR A COTA +3

montacarga

local de neteja

conducte extractor 55x55

2,5%

1,5%

2,5%

conducte extractor 55x55 montacarga

4%

16% local de neteja

magatzem de residus

CLIMATITZADOR A COTA +3

PLANTA BAIXA E= 1/500

PLANTA BAIXA

28

magatzem de residus


SECCIÓ BB' E= 1/150

PLANTA -1 MAGATZEM dipòsit d'aigua 23-24

21-22

19-20

27-28

25-26

29-30

19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30

conducte extractor 55x55

manteniment

Instal·lacions

Instal·lacions

ESQUEMA ESTRUCTURAL -1,-2 E=1/500 16% 16

17

15

12

13

14

11

9

8

10

18

10

11 9

13

12 8

7

15

14 6

5

17

16 4

3

18 2

4%

1

conducte extractor 55x55

7

5

6

4

2

3

1

4%

16%

PLANTA -1 E=1/200

caixer automàtic

tractament de residus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 conducte extractor 55x55 17

1

(m)

2

42

18

22

41

4%

3 4

43

40

23

44

39

24

19

6

16%

7 8

45

38

25

46

37

26

47

36

27

48

35

28

49

34

29

50

33

30

51

32

31

caixer automàtic

5 20

21

9

caixer automàtic 10 11 59

12

58

57

56

55

54

53

52

13 14

15 16 60

17

61

62

63

64

65

66

conducte extractor 55x55

67

18 19

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

caixer automàtic

87

PLANTA -2 E=1/200

PLANTA -2

29


ALÇAT CONSELL DE CENT

30


9

11

6

12

10

7

8

12 9

4

5 2

3

6

10 10

9

9

13 1

AXONOMETRIA DETALL CONSTRUCTIU

2 3

14

4 5

31

8 7


32


PENDENTS JARDÍ E=

1,5%

1,5%

SECCIÓ TRANSVERSAL

9

1 18

15

16

14

9

17

10

3 12

1

8 18

10

13

7

6

11

2 4

33

5

DETALL COBERTA


B_ paviment llambordes eixample

A_ paviment plàstic

D_ paviment aripaq

C_ paviment llambordes de formigó

PLANTA TIPUS PAVIMENT EXTERIOR B

B A_ paviment plàstic

A

C

C D

1 2

3

4

5

6

3 7 B_ paviment llambordes eixample

34

Tipus de paviments E=1/1000

C_


14 8

12

9

13

5 3

10

11

SECCIÓ TIPUS PAVIMENT EXTERIOR

35


36


Subministre d'aigua

dipòsit d'aigua residual

dipòsit d'aigua reciclable

quadre elèctric

SECCIÓ TRANSVERSAL E=1:50

SECCIÓ TRANSVERSAL

37


T2

T2

M2

M 12

ET

LOCAL 2

LOCAL 1

c/vila

c/albareda

paral·lel

SECCIÓ TRANSVERSAL E=1/1000



   

PROJECTES VI 2N QUATRIMESTRE 2014 PROFESSOR JORDI ADELL

38


MESQU IT A I CENTRE C U L TURA L I S L À M I C A PA RA L · L E L

BA R CELONA

La idea parteix de posar la peça més important al centre de la parcel·la i que la resta de programa giri entorn d’aquesta. El principal problema del projecte era la quantitat i la complexitat de programa que hi havíem de disposar -sala exposicions, auditori, biblioteca, aules, habitatges, bar...- i que es tractava d’una parcel·la petita. Envers això s’ha optat per elevar l’element principal 9m, aïllant així la mesquita i creant una enorme plaça semiexterior dotant així les peces adjacents d’un espai lliure i d’activitats diverses. És per això i pel caràcter religiós que s’ideen dues estructures diferenciades, la de la mesquita i la resta. S’ha treballat molt l’estructura ja que a causa de la variabilitat de programa els espais canviaven notablement. També s’ha donat èmfasi a la interacció amb el carrer tot treballant la façana.

c/vila

c/albareda

paral·lel

c/peracamps

CENTRE ISLÀMIC I MESQUITA A PARAL·LEL (BARCELONA)

SECCIÓ TRANSVERSAL E=1/1000

EMPLAÇAMENT

39


JUNTES ESTRUCTURALS

NUCLI COMUNICACIONS

ESPAI LLIURE EXTERIOR

ESQUEMA ESTRUCTURAL E=1/200

40

AXONOMÈTRICA ESTRUCTURAL


SECCIÓ BB’ BIBLIOTECA-HALL-HALL AUDITORI-BAR

SECCIÓ A E=1/150

A

SECCIÓ AA’ AUDITORI-SALA EXPOSICIÓ-MAGATZEM

SECCIÓ B E=1/150

A

B

B

A

41


PLANTA 1 E=1/150

PLANTA BAIXA E=1/150

6%

sala de màquines

6%

16%

4%

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA

ALÇAT INTERIOR E=1/150

SUD-EST F

SUD G

SUD-OEST H

42

ALÇAT INTERIOR I


SECCIÓ C E=1/150

SECCIÓ BIBLIOTECA-MESQUITA

43


SECCIÓ AUDITORI-HALL-MESQUITA-AULES-HABITATGE IMAN

44


ALÇAT EXTERIOR E=1/25

ALÇAT INTERIOR E=1/25

DETALL FAÇANA

45


URBANÍSTICA IV 1R QUATRIMESTRE 2013 PROFESSOR SEBASTIÀ JORNET

46


ORDEN A CIÓ U R B ANA D E L P OL Í GON I NDUSTRI A L M ONSOL Í S BC N- ST. A DRI À BESÓS

L’exercici tracta de dinamitzar el lloc potenciant i creant un antic eix que connecta el triangle ferroviari amb el riu Besós. Un carrer de vianants amb una successió diversa d’activitats i que fa del polígon industrial un lloc obert i connectat a la ciutat. Contempla la connexió del parc lineal de la Sagrera amb l’activitat de lleure que es du a terme al riu, tot col·locant-li un equipament que ajudarà encara més a potenciar l’oci. El carrer Santander -que connecta el pont del riu amb el del tren- passa a ser un eix actiu on els usos comercials hi tenen molta importància. També es planteja un important treball de rehabilitació als interiors d’illa, barrejant usos que generen activitat i aprofitant els grans espais intersticials entre naus.

47


SECCIÓ C/SANTANDER

PLANTES BAIXES

48


CONNEXIONS

TIPOLOGIES ZOOM DE PARCEL·LA

SECCIÓ TRANSVERSAL

49


URBANÍSTICA V 2N QUATRIMESTRE 2013 PROFESSOR CARLES CROSAS

50


DESPL A ÇA M EN T D E L C E N TRE I PL A Ç A A M A TA RÓ

MATARÓ

El lloc de l’exercici es situa on hi conflueixen dues traces de teixits diferents. La proposta tracta de donar sol·lució, enllaçar la trama i portar el centre de gravetat de la ciutat en aquesta zona. Tot això es potencia fomentat per un programa d’habitatges, suportat per les antigues fàbriques del lloc, oficines, dos equipaments i un centre comercial a la confluència de l’antiga carretera d’entrada a la ciutat (eix transversal) i el carrer que porta a l’actual nacional o autopista (eix longitudinal). Tot flueix des de la plaça central que s’obre des del carrer històric Miquel Biada. Cada nou espai es potencia amb un ús específic, s’ha treballat molt la successió d’espais i la relació de visuals que s’hi crea amb l’ajuda dels nous i antics edificis.

51


PLANTA BAIXA Nou centre a Mataró - Urbanísitica V- Carles Crossas

PLANTA TIPUS PLANTA BAIXA E=1:500 i SECCIÓ TRANSVERSAL E=1:500

Ariadna Ardévol Vila i Júlia Brull Palou - 19_12_2013

52


TIPOLOGIES

53


URBANÍSTICA VI 2N QUATRIMESTRE 2014 PROFESSOR JAVIER EIZAGUIRRE

54


PLANE JA M EN T D E C O NNE X I Ó E N TRE M UNI C I PI S

L ’ H- E SPL UGUE S- C ORNELLÀ

És un exercici que treballa els límits entre municipis i com es dóna sol·lució a uns espais que queden morts, sense activitat i desconnectats. Després de l’analisi vam observar que la sol·lució que abastava més problemàtiques era la unió horitzontal d’una traça existent, que aconseguint una continuïtat d’aquesta ja teixia i donava activitat i relació entre municipis. Així doncs l’exercici s’ha basat en reconèixer aquells punts on poder donar una sol·lució local i d’altres on s’abastaven sol·lucions d’escala metropolitana. El pas de la Ronda de dalt ha jugat un paper molt important ja que era una barrera molt notable. L’hem utilitzat al nostre favor col·locant un gran centre comercial que potencia l’accés des de la ronda i la creació d’un nou espai (pont) que connecta l’eix per sobre la ronda. Ha estat a partir del treball intens de la topografia del lloc que s’ha anat ideant la proposta.

SUMA D’ESPAIS BUITS

del traçat proposat. s’observa pais buits relacionats estan més s i tractats a favor del vianant.

ElS BUITS DEGUTS A LA RONDA

Infraestructura difícil de connectar amb les prexistències. Relació inexistent ronda - ciutat

55


EL CARÀCTER DELS BUITS

Espais residuals contacte amb eixos viaris (barrera acústica) Pàrquings, barraques, caps esportius (zones toves) Parcs salvant desnivells Parcs tapant la ronda,

PLANTA BAIXA

56


FRAGMENT PLANTA BAIXA

BARRERES

Ronda de dalt -> passos i parcs elevats per sobre tren (part muntanyosa) -> passos per sota ronda a la part baixa industrial (plana) Via del tren -> passos per sota, mal estat quan no esta urbanitzat ->parc elevat a la zona urbanitzada de Cornella

SECCIÓ ESPAI CULTURAL

SECCIÓ CENTRE COMERCIAL I CONNEXIÓ ALS TRANSPORTS EXISTENTS

57


ARQUITECTES DE CAPÇALERA JULIOL 2015 PROFESSOR IBON BILBAO, JOSEP BOHIGAS, MARTA PERIS

58


PROJE CT E S O CIA L D ’ U N E D I F I C I D ’ HA BI TA TGE S A L RA V A L

BA RCELONA

A.C proposa crear la figura d’arquitectes de referència que cuidin el dia a dia dels habitatges i els seus veïns, una funció equivalent a la que exerceix el metge de familia en l’àmbit de la salut. A través d’una oficina d’atenció al ciutadà els veïns del barri poden plantejar problemes d’accessibilitat, patis, terrats...i atenent les demandes i pactant amb els veïns els hi proposem sol·lucions. Un dels casos, Lancaster 24, és un edifici el qual el PEMU del Raval planteja l’enderroc i la creació d’una nova plaça. Sarah, una de les inquilines, ha fet un estudi de l’edifici i del lloc on està situat i veu una oportunitat de recuperar la memòria del barri “chino” a bcn a partir de revitalitzar la planta baixa. A partir de la recollida d’informació històrica, la intervenció en planta baixa i els microprojectes vam donar a la comunitat una eina molt potent per poder defensar la seva causa. Gràcies a la col·laboració d’aquests, a entitats del barri com “Tot Raval”, “Sostre Cívic” o “Arrels”, i a empreses de materials de construcció s’han pogut i es duran a terme alguns dels microprojectes.

59


PEMU DEL RAVAL

HISTÒRIA DEL LLOC (del 1850 a l’actualitat)

FOTOGRAFIA LITERATURA

1850_quarterons de Garriga i Roca

60


61


ACCIÓ EN PLANTA BAIXA TRADUÏDA EN TAULA DE PRESSUPOST

62


LANCASTER 24, MICROPROYECTOS

ILUMINACIÓN

VENTILACIÓN

RECUPERACIÓN ESPACIO EN PB

REPARACIÓN DE BAJANTES

CHIMENEA SOLAR PLANTA BAIXA

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA

ALÇAT DES DE LA PLAÇA

63


64


65


ARQUITECTES DE CAPÇALERA JULIOL 2015 PROFESSOR IBON BILBAO, JOSEP BOHIGAS, MARTA PERIS

66


WORKS H O P D R A W I NG 2 A/ 5 D/ 1 B

BA R CELONA

Taller de dibuix promogut pel departament d’expressió gràfica de l’ETSAB, en el qual es practicà la tècnica del llapis, el bolígraf i la cera amb colors freds i càl·lids. A partir d’una panoràmica de la facultat d’arquitectura es dividí cada tècnica en quadrats de 1x1m, i aquests per petits quadrats de 20x20cm, imitant així la idea del rubicub. El panell va ser sel·leccionat pel Festival Inund’art i exposat a la Casa de la Cultura de Girona.

67


RACONS PÚBLICS NOVEMBRE 2013 EQUIP DE PROJECTE ARDÉVOL,BRULL,GODÉ,SALVATELLA

68


NOU E S P A I P Ú B L I C D E C AN R I GA L

Disseny presentat al concurs racons públics. Una única traça que tensenya i relaciona els trets característics i històrics d’aquest petit racó i que dóna la possibilitat d’adaptar-se per formar un espai públic. La cinta (acer corten) acaba sent un element visual potent, i restaurant la paret del poliesportiu i la façana de la masia, activa i convida a gaudir d’aquest nou espai.

69

ST. A DRI À DE BESÓS


LA CIUTAT DIBUIXADA PELS ARQUITECTES 2N QUATRIMESTRE 2015 PROFESSOR MONTSERRAT RIBES

70


DIBUIX A N T B A RC E L ONA

BA RCELONA

Taller de dibuix amb la tècnica del bolígraf, el qual tractà de passejar-se per Barcelona i dibuixar la deconstrucció de la ciutat i els espai buits. A partir d’això observar els elements que creiem interessants i que definien cada lloc. Vam fer dibuixos a l’espai del Fòrum, la Plaça de les Glòries, la Plaça Lesseps i la zona exterior del Parc de la Ciutadella.

71


72


73


Portfoli+CV 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you