Page 1

~1~

ความหมายของวรรณคดี

จุฬาลักษณ์ แก้วเขียว ภาษาไทย ๑ ชั้นปี ๓๕๓๑๕๘๘๑๐๐๙

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึง่ ของการศึกษาวิชาภาษาและเทคโนยีทางภาษาไทย ปี การศึกษา ๒/๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี


~2~

คานา วรรณคี เป็ นศิลปะและวัฒนธรรมทางภาษาที่มีคุณค่าทางภาษาไทย นับเป็ นสิ่งที่ควรค่าแก่การ อนุรักษ์และธารงไว้ การศึกษาการศึกษาความหมายของวรรณคดีน้ นั จะทาให้รู้จกั วรรณคดีและมีความรู้ เกี่ยวกับวรรณคดีอย่างถูกต้อง ผู้จดั ทา


~3~

สารบัญ หน้ า คานา สารบัญ ความหมายของวรรณคดี อ้างอิง

ก ข ๑


~4~

ความหมายของวรรณคดี เนื่องจากมีการเข้าใจสับสนระหว่างคาว่า วรรณคดี กับวรรณกรรม อยูเ่ สมอ เนื่องจากทั้งสองคา มาจากภาษาอังกฤษว่า Literature เช่นเดียวกัน สาหรับในภาษาไทย นั้นมีการใช้คาว่า "วรรณคดี" ก่อนภายหลังจึงได้เกิดมีคาว่า "วรรณกรรม" ขึ้น และจริ ง ๆ แล้ว ในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2457 ไทยเรายังไม่มีคาว่า "วรรณคดี" ใช้ เราเรี ยกหนังสือ วรรณคดีว่า "หนังสือ" (เช่นเรี ยกเรื่ องท้าวบาเจืองหรื อท้าวฮุ่งท้าวเจืองที่ทางเวียงจันทร์ส่งมาถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกว่า "หนังสือเจียง" หรื อเรี ยกเรื่ องมหาภารตะว่า "หนังสือมหาภา รตะ" เป็ นต้น) หรื อเรี ยกโดยใช้ชื่อผูแ้ ต่งกับชื่อลักษณะคาประพันธ์และประเภทของเนื้อหา (เช่น นิราศ นริ นทร์คาโคลงหรื อนิราศพระยาตรัง เป็ นต้น) หรื อเรี ยกโดยใช้ชื่อลักษณะคาประพันธ์และเหตุการณ์หรื อ โอกาสที่ทาให้เกิดเรื่ องนั้น ๆ ขึ้น (เช่น เพลงยางหรื อกลอนนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง หรื อโคลงนิราศเวียง จันทร์ พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร เป็ นต้น) (ชลดา เรื องรักษ์ลิขิต. 2541 : 15) และคาว่า "วรรณคดี" นี้รู้จกั กันอย่างเป็ นทางการเมื่อ พ.ศ. 2450 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยูห่ วั ในโอกาสที่ทรงตั้ง "โบราณคดีสโมสร" ขึ้น วัตถุประสงค์ของสโมสรนี้ก็เพื่อส่งเสริ มการประพันธ์ การศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี งานที่สาคัญที่สุดเกี่ยวกับวรรณคดีคือ การพิมพ์เผยแพร่ วรรณคดี โบราณ เช่น ลิลิตยวนพ่าย ทวาทศมาส และนิราศพระยาตรัง เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีคณะกรรมการตรวจคัด หนังสือที่แต่งดี เพื่อรับพระบรมราชานุญาตประทับพระราชลัญจกรมังกรคาบแก้ว หนังสือใดที่โบราณคดี สโมสรนี้ประทับพระราชลัญจกรมังกรคาบแก้วก็ได้ชื่อว่าเป็ น "วรรณคดี" ซึ่งในขณะนั้นถือว่าเป็ น "หนังสือ ดี" ต่อมาใน พ.ศ. 2457 คาว่า "วรรณคดี" จึงได้ประกาศใช้อย่างเป็ นทางการ เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงตั้งวรรณคดีสโมสร เพื่อส่งเสริ มการแต่งหนังสือ เช่นเดียวกับกิจการของโบราณคดี สโมสร และงานที่สาคัญของวรรณคดีสโมสรนี้กค็ ือการพิจารณายกย่องหนังสือสาคัญของชาติว่าเรื่ องใดเป็ น ยอดทางไหน (สิทธา พินิจภูวดล และนิตยา กาญจนะวรรณ. 2520 : 1-3)สาหรับคาว่า "วรรณคดี" ได้มีผใู้ ห้คา จากัดความไว้หลากหลายดังนี้ คือ คาว่า "วรรณคดี" ตามตัวอักษร หมายความว่า "แนวทางแห่งหนังสือ" คาว่าวรรณคดี เป็ นคาสมาส ประกอบด้วยคา "วรรณ" จากรากศัพท์สนั สกฤต วรณ แปลว่า หนังสือ กับคาว่า "คดี" จากรากศัพท์บาลี คติ แปลว่า การดาเนิน การไป ความเป็ นไป แบบกว้าง ทาง ลักษณะ ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2539 : 754) ได้ให้ความหมายว่า หนังสื อที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี สิทธา พินิจภูวดล , รื่ นฤทัย สัจจพันธ์ และเสาวลักษณ์ อนันตศานต์ (2524 : 1) ได้อธิบายเพิม่ เติมความหมาย ของวรรณคดีที่ว่าเป็ นหนังสือแต่งดี นั้นได้แก่ บทประพันธ์ทุกชนิดที่ผแู้ ต่งมีวิธีเขียนที่ดีมีศิลปะ ก่อให้เกิด ความประทับใจแก่ผอู้ ่านสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้แก่ผอู้ ่าน ทาให้ผอู้ ่านมีมโนภาพไปตามจินตนาการ ของผูแ้ ต่ง เร้าให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจไปตามความรู้สึกของผูแ้ ต่ง บางครั้งผูแ้ ต่งจะสอดแทรกความรู้และ ทัศนคติในเรื่ องต่าง ๆ ลงในงานของเขา แต่ก็มิได้หมายความว่าผูแ้ ต่งมุ่งให้ความรู้หรื อมุ่งสอนปรัชญา


~5~

ศีลธรรม หรื อเรื่ องของชีวิต ทั้งนี้เพราะวรรณคดีไม่ใช่ตาราซึ่งมุ่งสอนความรู้เป็ นสาคัญ ถ้าตาราเล่มใดมี ลักษณะเป็ นวรรณคดีกจ็ ะได้รับการยกย่อง เช่น ไตรภูมิพระร่ วง ปฐมสมโพธิกถา เป็ นต้น วรรณคดีเป็ นที่ รวมความรู้สึกนึกคิด ความรอบรู้ ความฉลาด และสติปัญญาอันลึกซึ้ง คนที่อ่านวรรณคดีก็จะได้รับถ่ายทอด ความฉลาดรอบรู้ไว้ดว้ ยมากบ้างน้อยบ้าง ชลธิรา กลัดอยู่ (อ้างถึงใน สนิท ตั้งทวี. 2528 : 1) อธิบายว่า วรรณคดี มีความหมายที่ใช้กนั ทัว่ ไปสอง ประการ คือ ความหมายประการแรกได้แก่ หนังสือที่เรี ยบเรี ยงออกมาเป็ นตัวหนังสือหรื อนัยหนึ่ งหมายถึง หนังสือทัว่ ไปนัน่ เอง แต่มีเงาความหมายว่าเป็ นหนังสือเก่าถือเป็ นมรดกที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ส่วน ความหมายที่สอง มีความหมายคล้ายคลึงกับคา "กวีนิพนธ์" คือถือว่าเป็ นหนังสือที่ได้รับการยกย่องแล้วจาก กลุ่มคนที่นบั ว่าเป็ นคนชั้นนาในวงการหนังสือ มีนยั ลึกลงไปอีกว่ามีคุณค่าสูงส่งเข้าขั้นวรรณศิลป์ คือเป็ น แบบอย่างที่ยกย่องเชิดชูกนั ต่อไป เจือ สตะเวทิน (2514 : 8) กล่าวว่า วรรณคดี คือหนังสือหรื อบันทึกความคิดที่ดีที่สุดด้วยท่วงทานองเขียน (Style) ที่ประณี ตบรรจงครบองค์แห่งศิลปะของการเขียน สามารถดลใจให้ผอู้ ่านผูฟ้ ังเกิดความปิ ติ เพลิดเพลิน มีความรู้สึกร่ วมกับผูแ้ ต่ง เห็นจริ งเห็นจังกับผูแ้ ต่ง เรี ยกกันเป็ นสามัญว่า มีความสะเทือนอารมณ์ ทั้งต้องประกอบไปด้วยคุณค่าสาระอีกด้วย ส่ วน วิทย์ ศิวะศริยานนท์ (2519 : 5) อธิบายว่า บทประพันธ์ที่เป็ นวรรณคดี คือ บทประพันธ์ที่มุ่งให้ความ เพลิดเพลินให้เกิดความสานึกคิด (Imagination) และอารมณ์ต่าง ๆ ตามผูเ้ ขียน นอกจากนี้บทประพันธ์ที่เป็ น วรรณคดีจะต้องมีรูปศิลปะ (Form) และรู ปศิลปะนี้เองที่ทาให้วรรณคดีมีความงาม ศุภชัย รัตนโกมุท และสะอาด อินทรสาลี (2518 : 2) กล่าวว่า วรรณคดีคือหนังสือแต่งดี ได้รับยกย่องจาก ผูอ้ ่านหลาย ๆ คนเห็นพ้องต้องกันว่าแต่งดี จะเป็ น "ร้อยแก้ว" เช่น สามก๊ก ฉบับของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) หรื อจะเป็ น "ร้อยกรอง" เช่น ลิลิตพระลอ หรื อบทละครเรื่ องอิเหนา ของ รัชกาลที่ 2 ก็ได้ พร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมว่า วรรณคดีเป็ นนามธรรมที่เราตั้งขึ้นเพื่อใช้เรี ยกศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งมีวิวฒั นาการมาแต่อกั ษรศาสตร์ กวีได้ใช้ความสามารถรจนาเรื่ องนั้น ๆ ขึ้น เช่น จัดวรรคคา เสียงคา ให้ ได้ความหมาย เกิดอารมณ์ เกิดสุนทรี ยะ ได้อ่านเรื่ องแล้วรู้สึกเพลิดเพลินเกิดอารมณ์คล้อยตามท้องเรื่ อง ส่งเสริ มความรอบรู้ มีสานวนโวหารงดงาม ไพเราะ คมคาย จูงใจให้เกิดความซาบซึ้ง เพราะใช้คาได้เหมาะ กับโอกาส เหตุการณ์ เป็ นต้น พระวรวงศ์ เธอ กรมหมืน่ นราธิปพงศ์ ประพันธ์ (2506 : 3) ทรงให้คาจากัดความของวรรณคดีไว้วา่ "วรรณคดีโดยแท้ เป็ นศิลปกรรมหรื อสิ่งสุนทร ซึ่งนักประพันธ์มีความรู้สึกนึกคิดอย่างใดแล้ว ก็ระบายภาพ ให้ผอู้ ่านได้ชมความงามตามที่นกั ประพันธ์รู้สึกนึกคิดไว้ดว้ ย ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมาย ของ ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ( 2517 : 190) ที่กล่าวว่า งานประพันธ์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นวรรณคดี มักจะได้รับ การยกย่องในทางความงามและทางความดีดว้ ย สาหรับพระยาอนุมานราชธน (2515 : 8) ได้ให้ความหมายว่า วรรณคดีในความหมายอีกนัยหนึ่ง หมายถึงบท ประพันธ์ซ่ึงมีลกั ษณะเด่นในเชิงประพันธ์ มีค่าทางอารมณ์และความรู้สึกแก่ผอู้ ่าน ผูฟ้ ังคือ วรรณคดีมี


~6~

วรรณศิลป์ วิลเลียม เจ. ลอง ( Long. 1964 : 3) กล่าวว่า วรรณคดี ในความหมายกว้าง ๆ หมายเอาเพียง การจดบันทึก ของเผ่าพันธุ์ ซึ่งรวมเอาประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บทกวีและข้อเขียนแบบนวนิยายของเผ่าพันธุน์ ้นั ๆ ใน ความหมายแคบ วรรณคดี คือการบันทึกชีวิตแบบมีศิลป์ สรุ ปแล้ววรรณคดี หมายถึง การแสดงออกซึ่งชีวิต ในลักษณะข้อเท็จจริ งและความสวยงาม วรรณคดีเป็ นบันทึกชีวิต ความคิด อารมณ์ และแรงดลใจของ มนุษยชาติ วรรณคดีคือประวัติศาสตร์ทางวิญญาณของมนุษย์ (กุเทพ ใสกระจ่าง, พระมหา. 2521 : 8) อาร์ โนล เบนเน็ท (Arnold Bennett) (อ้างถึงใน สิทธา พินิจภูวดล. 2515 : 5) อธิบายว่า วรรณคดีคือ การ แสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึกซาบซึ้งตรึ งใจของกวี อันเกิดจากการสัมผัสกับสิ่งจับใจของชีวิต ส่ วนข้ อคิดเห็นใน The Great World Encyclopedia (Clapham 1984 : 38) ได้อธิบายว่า วรรณคดี เป็ นงาน เขียนประเภทหนึ่งที่มีความยิง่ ใหญ่ สาคัญ และน่าจดจา ซึ่งเป็ นผลงานที่สร้างขึ้นจากความคิดของมนุษย์ บางครั้งคาว่า วรรณคดี จะหมายถึง งานเขียนทุกชนิด ตั้งแต่ หนังสือพิมพ์แผ่นปลิวเอกสารประกอบการสอน ไปจนถึงบทกวีของ John Keats หรื อ นวนิยายของ Charles Dickens แต่ในความเป็ นจริ งนั้นวรรณคดี จะ หมายถึง งานเขียนที่ยงั คงมีคนอ่านอยูใ่ นปัจจุบนั นี้ดงั เช่น งานของ Keats และ Dickens ขณะที่แผ่นปลิว เอกสารประกอบการสอน และหนังสือพิมพ์ อาจจะมีคนลืมหรื อโยนทิ้งไปแล้ว จากความหมายของวรรณคดีที่มีผใู้ ห้ไว้จานวนมากนั้นสรุ ปได้ว่า วรรณคดีเป็ นคาที่มีความหมายลึกซึ้ง ไม่ เฉพาะแต่เพียงพิจารณาความหมายตามรู ปศัพท์ แต่ตอ้ งศึกษาถึงความหมายลึกซึ้งกว่านั้นหนังสือที่เป็ น วรรณคดีจะต้องเป็ นหนังสือที่เขียนขึ้นด้วยความประณีตบรรจงทั้งในด้านการใช้ภาษา การแสดงความคิด รู ปแบบและเนื้อหา อีกทั้งคุณค่าทางอารมณ์และความประทับใจในความงามด้านต่าง ๆ ตามที่ผเู้ ขียนสร้าง ขึ้น (วันเนาว์ ยูเด็น. (2537 : 5) สรุ ปได้ว่า วรรณคดี ก็คือ หนังสือหรื องานเขียนที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี มี ความงามด้านภาษา การใช้คา มีคุณค่าเข้าขั้นวรรณศิลป์ และมีเนื้อหาที่ดีสามารถโน้มน้าวจิตใจผูอ้ ่านให้เกิด ความเพลิดเพลิน ความสานึกคิด และอารมณ์ต่าง ๆ ตามผูเ้ ขียน และเพื่อให้เข้าใจความหมายของวรรณคดีให้ ชัดเจนยิง่ ขึ้น จึงขอกล่าวถึงคุณสมบัติที่สาคัญของวรรณคดีซ่ึงพระมหากุเทพ ใสกระจ่าง (2521 : 9) ได้สรุ ป ไว้ดงั นี้ 1. มีความเป็ นศิลป (Artistic) ในคุณลักษณะข้อนี้วรรณคดีตอ้ งมีความงดงาม กล่าวคือ ต้องสะท้อนชีวิตในแง่ ความเป็ นจริ งที่ถกู ต้องงดงาม 2. มีลกั ษณะของการคาดคะเน (Suggestive) วรรณคดีจะไม่อยูใ่ นลักษณะเปิ ดเผยแบบตายตัว หากแต่จะ เข้าใจได้โดยการคาดคะเน การตีความหมายทางวรรณคดีจะขึ้นอยูก่ บั การคาดคะเนของแต่ละคน การ คาดคะเนอาจจะแตกต่างกันไปตามความซาบซึ้ง (Appreciation) ของคนอ่าน 3. มีลกั ษณะของความคงทน (Permanent) เป็ นที่น่าสังเกตว่า งานที่เป็ นวรรณคดีน้นั โดยมากจะมีลกั ษณะ คงทน กล่าวคือ เป็ นที่นิยมและอยูใ่ นความทรงจาของคนอ่านในระยะเวลาอันยาวนาน ไม่ใช่เป็ นที่นิยมกัน ในวันนี้วนั เดียว


~7~

ความหมายของวรรณกรรม คาว่า "วรรณกรรม" มีความหมายตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า "Literature Works" หรื อ "General Literature" และการใช้คาว่า "วรรณกรรม" มีปรากฏครั้งแรกในพระราชบัญญัติ คุม้ ครองศิลปะและวรรณกรรม พ.ศ. 2475 โดยให้คานิยามคาว่า "วรรณกรรมและ ศิลปกรรม" รวมกันไว้ดงั นี้ " วรรณกรรมและศิลปกรรม หมายความรวมว่าการทาขึ้นทุกชนิดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกศิลปะ จะแสดงออกโดยวิธีหรื อรู ปร่ างอย่างใดก็ตาม เช่น สมุด สมุดเล็ก และหนังสืออื่น ๆ เช่น ปาฐกถา กถาอื่น ๆ เทศนา หรื อวรรณกรรมอื่น ๆ อันมีลกั ษณะเช่นเดียวกัน หรื อนาฏกียกรรม หรื อนาฏกียดนตรี กรรม หรื อแบบฟ้ อนราและการเล่นแสดงให้คนดูโดยวิธีใบ้ ซึ่งการแสดงนั้นได้กาหนดไว้เป็ นหนังสือ หรื ออย่างอื่น ๆ …" คาว่า "วรรณกรรม" ก็ได้นิยมใช้กนั แพร่ หลายมาตามลาดับ และสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ จัดตั้งสานักงานวัฒนธรรมทางวรรณกรรมรวมอยูใ่ นกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2485 มีหน้าที่ เผยแพร่ วรรณกรรมและส่ งเสริ มศิลปะการแต่งหนังสือ เพือ่ รักษาวัฒนธรรมไทยอย่างเป็ นทางราชการสืบต่อ จากวรรณคดีสโมสร ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 (ธวัช ปุณโณทก. 2527 : 1) กุหลาบ มัลลิกะมาส (2517 :7) กล่าวว่า คาว่า "วรรณกรรม" มาจากการสร้างศัพท์ใหม่ แทนคาว่า "Literature" โดยวิธีสมาส หรื อรวมคา จากคาว่า วรรณ หรื อ บรรณ ซึ่งหมายถึงใบไม้ หรื อ หนังสือ รวมกับ คาว่า กรรม ซึ่งหมายถึงการกระทา ดังนั้นวรรณกรรม จึงหมายถึง การกระทาที่เกี่ยวกับหนังสือ โดย ความหมายของวรรณกรรม หมายถึง สิ่งซึ่งเขียนขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นไปในรู ปใด หรื อเพื่อความมุ่งหมาย ใด ซึ่งอาจจะเป็ นใบปลิวหนังสือพิมพ์ นวนิยาย คาอธิบาย ฉลากยา เป็ นต้นก็ได้ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2539 : 754) อธิบายว่า วรรณกรรม หมายถึง งานหนังสือ งานนิพนธ์ที่ทาขึ้นทุกชนิด ไม่ว่าแสดงออกมาโดยวิธีหรื อในรู ปอย่างใด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คาปราศัย สุนทรพจน์ สิ่งบันทึกเสียง ภาพ ส่วน ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ และเจตนา นาควัชระ (2520 : 58) ได้ให้ความหมายของวรรณกรรมว่า หมายถึง หนังสือ หรื อเอกสาร ที่มีศิลปกรรมในฐานะที่มีรูปแบบ มีสาระเนื้อหาที่ผเู้ ขียนพยายามสื่อความคิด ด้วยวิธีการหนึ่งมายังผูอ้ ่าน สิทธา พินิจภูวดล และคณะ (2515 : 35) กล่าวว่า วรรณกรรม หมายถึงงานเขียนในรู ปบทกวีนิพนธ์ ร้อย กรอง และข้อเขียนทั้งหมดที่ใช้ภาษาร้อยแก้ว ได้แก่ บทความ สารคดี นวนิยาย เรื้ องสั้น เรี ยงความ บทละคร บทภาพยนตร์ บทโทรทัศน์ ตลอดจนคอลัมน์ต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ พระยาอนุมานราชธน หรือ เสฐียรโกเศศ (2515 : 24) ได้กล่าวว่า วรรณกรรมหมายถึงการกระทาหนังสือ หรื อหนังสือที่แต่งขึ้นทัว่ ไปโดยมิได้จากัดว่าเป็ นหนังสือพวกใดพวกหนึ่งโดยเฉพาะ ส่วนจะมีคุณค่ามาก


~8~

น้อยเพียงใดนั้นเป็ นอีกเรื่ องหนึ่งต่างหาก สมพร มันตะสู ตร (2525 : 10-11) อธิบายว่า วรรณกรรม หมายถึง งานเขียนทุกชนิด ทุกชิ้นที่สามารถสื่อสาร ได้น่าจะเป็ นวรรณกรรม ซึ่งหมายความว่า เมื่อผูแ้ ต่งส่งสารไปยังผูร้ ับ ผูร้ ับสามารถสื่อความเข้าใจจากสารที่ ผูแ้ ต่งส่งมาได้ ก็ถือว่ามีการสื่อสารกันขึ้นแล้วงานเขียนนั้นนับว่าเป็ นวรรณกรรม ส่ วนโจเซฟ เมอร์ แซนต์ (Mersand 1973 : 313) กล่าวว่า คาจากัดความง่าย ๆ ของวรรณกรรมก็คือ การเขียน ทั้งในรู ปแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งถ้าพิจารณาคาจากัดความนี้ตามหลักการแล้วบทกวีที่เขียนขึ้นเป็ น ครั้งแรก หรื อ รายการสัง่ ซื้อสินค้าทางจดหมายก็เรี ยกว่าวรรณกรรมด้วยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้ความหมาย ชัดเจนยิง่ ขึ้น วรรณกรรมจะต้องเป็ นรู ปแบบการเขียนที่ดี มีประเด็นน่าวิจารณ์และมีความคิดที่น่าสนใจเป็ น อันดับสุดท้าย ทัศนะต่าง ๆ ที่มีผใู้ ห้คาจากัดความตามที่กล่าวมา มีความสอดคล้องกับความหมายของวรรณกรรมที่ให้ไว้ใน การสัมมนาของชุมนุมวรรณศิลป์ 6 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ และมหาวิทยาลัยการค้า เมื่อปี พ.ศ. 2518 ว่า วรรณกรรมคืองานสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ใช้ภาษาเป็ น สื่อกลางไม่ว่าจะมีเนื้อหาแบบใดก็ตาม มีขอบเขตถึงงานเขียนทุกชนิด เช่น วรรณคดี นวนิยาย เรื้ องสั้น บทความ รวมถึงวรรณกรรมที่เล่าสืบต่อกันมาด้วยปาก เช่น นิยายพื้นบ้าน บทเพลงต่าง ๆ เป็ นต้น (อ้างถึงใน วรรณี ชาลี. 2522 : 4) อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มีผใู้ ห้ความหมายขชองวรรณกรรมที่แตกต่างออกไป มิใช่จากัดอยูแ่ ต่เฉพาะงานเขียนทัว่ ๆ ไป เช่น เอมอร ชิตตะโสภณ (2521 : 11-12,21) อธิบายว่า วรรณกรรม หมายถึงข้อเขียนต่าง ๆ ที่ทาขึ้นด้วยความ ปราณี ต แต่ยงั ไม่ได้รับการยกย่องให้เป็ นวรรณคดี ซึ่งอาจจะเป็ นเพราะกาลเวลาหนึ่ง ยังไม่มีหน่วยงานใดที่มี หน้าที่พิจารณาหนึ่ง และ ฯลฯ พร้อมกับชี้ประเด็นว่าหากจะพิจารณาว่า วรรณกรรม คืองานเขียนทัว่ ๆ ไป แล้วไซร้ ทุกอย่างที่เป็ นงานเขียน เช่น พงศาวดาร ตัวบทกฏหมาย พระราชกฤษฎีกา ประกาศต่าง ๆ หรื อ แม้กระทัง่ จดหมายรัก ก็จะกลายเป็ นวรรณกรรมไปหมด เราควรคานึงถึงความจริ งข้อที่ว่า วรรณกรรมใน ภาษาอังกฤษก็มี "Literature" ปนอยูด่ ว้ ย ฉะนั้น วรรณกรรมไม่ควรจะเป็ นเพียงงานเขียนเฉย ๆ แต่ควรจะ เป็ นงานที่มีศิลปะปนอยูด่ ว้ ย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ วรรณกรรมชิ้นใดก็ตามควรจะเกิดมาจากความตั้งใจของ ผูเ้ ขียนในอันที่จะถ่ายทอดความรู้สึกหรื อทัศนะของเขาออกมาเป็ นตัวอักษรอย่างมีศิลปะ ไม่ว่าจะจาก ประสบการณ์หรื อแรงบันดาลใจ หรื ออารมณ์สะเทือนใจก็ตาม สมพร มันตะสู ตร (2524 : 5) อธิบายเพิ่มเติมจากคาจากัดความที่ได้กล่าวมาแล้วว่า วรรณกรรม หมายถึงงาน เขียนที่เกิดขึ้นจากอารมณ์สะเทือนใจ และมีศิลปะในการนาเสนอทั้งในด้านความรู้ ความคิด ความสะเทือน ใจด้วย การถ่ายทอดเป็ นภาษาทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ไม่จากัดรูปแบบและเนื้อหา วรรณกรรมนั้นมีความ ดีเด่น ให้ความประทับใจ หรือเสถียร จันท์ มาธร (2516 : 8) อธิบายว่าวรรณกรรม คือผลิตผลที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถ่ายความจัด


~9~

เจนที่ได้รับจากการต่อสูข้ องชีวิต ทั้งในทางธรรมชาติและทางสังคม เป็ นการสร้างวัฒนธรรมทางศิลปะ รับ ใช้ผลประโยชน์ของกลุ่มความคิดที่ตนสังกัดอยู่ อย่างไรก็ตาม ความหมายของวรรณกรรมที่มีผใู้ ห้ไว้หลากหลายนี้ ตามความหมายของหนังสือความรู้ทวั่ ไป ทางวรรณกรรมนั้นจะมีความหมายกว้าง โดยกินความครอบคลุมงานหนังสือทุกชนิดหรื อสิ่งพิมพ์ทุก ประเภท ทั้งหนังสือทัว่ ไป หนังสือตารา หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร และเอกสาร ต่าง ๆ เป็ นต้น


~ 10 ~

ที่มา knowledge.eduzones.com/knowledge-2-1-... -

วรรณคดี  
วรรณคดี  

ความหมายของวรรณคดี

Advertisement