Page 1

2011‐10‐19

1


2011‐10‐19

Innehållsförteckning e å s ö tec g

1. Handledarrollen 2. Handledningsmetodik 3. Bedömning och betygssättning y 4. Styrdokument 5. Lärlingsråd 6. Individuellt 7. Övrigt

2


2011‐10‐19

Handledarrollen Handledaren som medtänkaren Lärandet präglas av att handledaren ‐ställer frågor kring hur den studerande tänker ‐stimulerar och utmanar den studerandes tankar ‐hjälper den studerande att analysera och  reflektera  över sitt arbete ‐uppmärksammar teoretisk förståelse  ‐ger exempel utifrån sin egen erfarenhet Handledaren som förebild Lärandet präglas av att handledaren Lärandet präglas av att handledaren  ‐förmedlar ‐ger riktlinjer ‐instruerar ‐ger tips och förslag Handledaren som trygghetsskapare Lärandet präglas av att handledaren ‐finns bredvid ‐är delaktig i arbetet ‐bekräftar ‐uppmuntrar men samtidigt vågar säga ifrån ‐lyssnar och godtar förslag

3


2011‐10‐19

Handledningsmetodik vid lärlingsutbildning Handledaren ska: ‐informera den studerande om verksamhetens  innehåll, struktur och profil samt om  arbetsplatsens organisation och dess ledning. ‐introducera den studerande i olika  i t d d t d d i lik förekommande arbetsuppgifter inom  verksamheten ‐informera övriga anställda om den studerandes  roll och uppgifter vid arbetsplatsen ‐tillsammans med den studerande gå igenom de  olika kursmomenten som ska ingåvad gäller  innehåll och genomförande, samt hur de olika  momenten ska bedömas g ‐undervisa och vägleda den studerande så väl  teoretiskt som praktiskti de olika  arbetsmomenten  ‐ge individuell handledning till den studerande ‐i samråd med berörda arbetskollegor bedöma  och ge feedback till den studerande och ge feedback till den studerande ‐medbedömare vid betygssättning

4


2011‐10‐19

Tips

Ta inte bort min spontana nyfikenhet, stimulera den och  gör mig nyfiken. Ge mig bara den information jag behöver. Låt mig få tänka själv, tänk inte åt mig. Låt mig få dra egna slutsatser, inte i första hand dina. Hjälp mig att förstå och få sammanhang Hjälp mig att förstå och få sammanhang. Hjälp mig att se hur jag kan använda det jag lärt mig.

5


2011‐10‐19

Studiemodell för arbetsplatsförlagt lärande och praktik g p g Restaurang och livsmedelsprogrammet Ämne: Hygienkunskap Kurs: Hygien Kurskod: HYGH0 Poäng: 100 Examensmål: Efter genomgånget program ska eleven ha:  g g g p g ‐ kunskaper om restaurang ‐ livsmedelsbranschen ‐ kunskaper om hantverksmässiga metoder, såväl moderna som  traditionella ‐ kunskaper om livsmedelsproduktion, matlagning och servering ‐ kunskaper om måltiden som helhet och måltidsupplevelser ‐ förmåga att bemöta kunder ‐ kunskaper om exponering och skyltning av varor ‐ förmåga att se och förstå sin roll i verksamheten ‐ kunskaper för att arbeta arbetsmiljöriktigt ‐ kunskap om entreprenörskap och företagande Efter examen ska från programmet ha de kunskaper som behövs för  att arbeta inom restaurang – och livsmedelssektorn Ämnets syfte: Utvecklar förmåga att säkert hantera råvaror och  färdiga produkter. Utveckla kunskaper om hygienbestämmelser som  gäller för hela livsmedelskedjan där hantering och  produktionsmetoder påverkar livsmedlens hygieniska kvalitét.  Mikroorganismers förekomst och livsbetingelser. Utveckla förmåga  att genomföra provtagning på råvaror och färdiga produkter  genomföra egenkontroll.  fö k ll

6


2011‐10‐19

Studiemodell för arbetsplatsförlagt lärande och praktik R t Restaurang och livsmedelsprogrammet  h li d l t Centrala begrepp för kursen: Mikroorganismer i samband med livsmedelshantering Smittvägar,  livsmedelsburna infektioner och matförgiftningar Personlig hygien/hygienpraxis Provtagning och andra kontroller Metoder för hantering av råvaror samt för tillagning varmhållning Metoder för hantering av råvaror samt för tillagning, varmhållning,  nedkylning, uppvärmning och förvaring Rengöring av utrustning och lokaler Lagar och andra bestämmelser inom området Kunskapskrav för att uppnå betyget E: Betyget E Eleven identifierar med viss säkerhet förekomster av  Eleven identifierar med viss säkerhet förekomster av mikroorganismer samt beskriver översiktligt deras betydelse i  samband med livsmedelshantering. Dessutom beskriver eleven  översiktligt livsmedelsburna smittor och förgiftningar. I sitt arbete hanterar eleven livsmedel på ett hygieniskt sätt samt  redogör översiktligt för risker i hanteringen och arbetet. Dessutom  utför eleven i samråd med handledare provtagningar på råvaror och utför eleven i samråd med handledare provtagningar på råvaror och  färdiga livsmedelsprodukter. Efter genomfört arbete rengör eleven  noggrant utrustning och lokaler enligt krav för säker  livsmedelshantering. Eleven följer lagar och andra bestämmelser, följer system för  kontroll av livsmedelshygien samt utför i samråd med handledare  egenkontroll. Eleven motiverar översiktligt ege o o e e o e a ö e s t gt ssitt handlande utifrån  a d a de u å god hygienpraxis, lagar och andra bestämmelser. När eleven  samråder med handledare bedömer hon eller han med viss  säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

7


2011‐10‐19

8

Handledarkursen  
Handledarkursen  

Kurs för handledare

Advertisement