Page 1

Suomen Omakotilehti on liiton jäsenlehti 4 • 2016

SISÄKATTO kuntoon s. 17

Valoa pihalle Energiaremontit

s. 13

s. 8

Omakotiliiton liittokokous s. 34-41

LIITY NYT!

Saat paljon etuja! s. 42-45 SUOMEN OMAKOTILEHTI 4 • 2016 1 i www.o m a ko t i l i i t to.f


Lämpöpumppuhankinta ei rasita talouttasi Läm maksa maltilliset erät kertyvillä säästöillä! -m ERVFKFOLPDWHȴ


I T T N O M E R O T T A K uulettuva kattorakenne takaa kiinteistölle pitkän iän ja puhtaamman sisäilman. Yläpohjassa on oltava hyvin tuulettuva ilmatila vesikatteen ja lämmöneristeen välissä, jotta talon rakenne pysyy kuivana. Rakenteiden on hengitettävä pois sekä sisältä talosta tuleva kosteus että mahdollisesti ulkopuolelta, vesikaton kautta tulevat kosteusvuodot.

T

Tuulettuva katto on terveen kodin takuu

JÄSENETU!

Omakotitaloliiton yhteistyökumppanina tarjoamme jäsenille

-30%

kattoturvatuotteista.

Ruode

Tuuletusrima 32x50 mm

Aluskate kondenssisuojattu tai hengittävä

Vanha ruode

Pystyjuoksu 48x48 mm

Kattoristikko Suomen KattoCenterin tuulettuva kattorakenne takaa katollesi pitkän iän.

ILMAINEN KATTOKARTOITUS

§010 423 1550

Jos kattorakenne ei hengitä, löytää kosteus aina tiensä rakenteen sisään joko sisäpuolisen vuotoilman mukana tai vesikatteen alapinnan kondenssivuotoina. Terveessä talossa on tuulettuva kattorakenne.

Vaihde: 010 423 1550 myynti@kattocenter.fi www.kattocenter.fi


Oletpa ahkera lämmittäjä tai herkeämätön tuleen tuijottaja, vaihtoehtoja piisaa. Olipa asumismuotosi tai sisustusmakusi mikä tahansa, Tulikiven kattavasta valikoimasta löydät helposti tarpeisiisi sopivat tulisijat, kiukaat, kivilaatat ja -tasot.

Takka-asioissa tilaa meidät ilmaiselle kotikäynnille, niin katsotaan yhdessä sinulle sopivin malli! www.tulikivi.fi/kotikaynti Tutustu tuotteisiimme: www.tulikivi.fi


TOIMINNANJOHTAJALTA

KŵĂŬŽƟůŝŝƩŽϭ͕ϭŵŝůũŽŽŶĂŶ ŬŽƟƚĂůŽƵĚĞŶ͕Ϭ͕ϱŵŝůũŽŽŶĂŶ ǀĂƉĂĂͲĂũĂŶĂƐƵŶŶŽŶũĂ Ϯ͕ϳŵŝůũŽŽŶĂŶƉĞƌŚĞĞŶũćƐĞŶĞŶ ĂƐŝĂůůĂ͊

KOTITALOUS JA KULUTTAJA KESKIÖÖN /ůŵĂƐƚŽŶŵƵƵƚŽŬƐĞŶŚŝůůŝŶƚćũĂůćŵƉƂƟůĂŶŶŽƵƐƵŶ ƌĂũŽŝƩĂŵŝŶĞŶĂůůĞŬĂŚƚĞĞŶĂƐƚĞĞƐĞĞŶǀĂĂƟŝŵĞƌͲ ŬŝƩćǀŝćƚŽŝŵŝĂ͘<ƵůƵƩĂũĂŽŶũććŵćƐƐćǀĂůƟŽǀĂůůĂŶ ŽŚũĂƵŬƐĞŶũĂŵĂƌŬŬŝŶĂǀŽŝŵŝĞŶƌŝƐƟƉĂŝŶĞĞŶũĂůŬŽŝŚŝŶ͘ ^ĂŶŽŵĂƩĂŬŝŶŽŶƐĞůǀć͕ĞƩćƉććƚƂŬƐĞƚƚĞĞŵŵĞŵĞ ŬĂŶƐĂůĂŝƐĞƚͲŬŽĚĞŝƐƐĂ͕ƚLJƂƉĂŝŬŽŝůůĂũĂǀĂƉĂĂͲĂũĂůůĂ͘ hƵƐŝhͲŬŽŵŝƐƐŝŽŶĞŶĞƌŐŝĂƉĂŬĞƫ ŬŝŶƚĂŚƚŽŽůŝƐćƚć ǀĂůƚĂĂŬƵůƵƩĂũŝůůĞ͘ƐĞƚĞƚĂĂŶƐŝŝƐŬƵůƵƩĂũĂŬĞƐŬŝƂƂŶ ũĂŬĂŶŶƵƐƚĞƚĂĂŶŬŽŶŬƌĞĞƫ ƐŝŝŶ͕ŬƵůƵƩĂũĂŶŬƵŬŬĂƌŽůůĞ sopiviin toimenpiteisiin.

SUOMEN OMAKOTILEHTI 4 • 2016 ϴKŝŬĞĂĂŝŬĂĞŶĞƌŐŝĂƌĞŵŽŶƟůůĞ ϭϯsĂůŽĂƉŝŵĞLJƚĞĞŶ ϭϳ^ŝƐćŬĂƩŽƵƵƚĞĞŶŝƐŬƵƵŶ ϮϭDŝůůĂŝŶĞŶŬLJůŵćůĂŝƚĞŬŽƟŝŶ͍ ϮϲWŝŬŬƵŚŝůũĂĂŬŽƟǀĂůŵŝŝŬƐŝƐĞŶŝŽƌŝͲŝŬććŶ Ϯϴ:ŽƵůƵŬƵŬŝƐƚĂƉŝƚŬćŝůŽ ϯϬhƵƩĂũĂƵƵƟƐŝĂ ϯϰ^ƵŽŵĞŶKŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶůŝŝƩŽŬŽŬŽƵƐ ϭϵ͘ͲϮϬ͘ϭϭ͘DŝŬŬĞůŝƐƐć͗ Ͳ>ŝŝƩŽŬŽŬŽƵƐƚƵŽLJŚƚĞĞŶũĂǀćůŝƩććƟĞƚŽĂ ͲKŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶƵƵƐŝƉƵŚĞĞŶũŽŚƚĂũĂ͗ zŚĚĞƐƐćĞƚĞĞŶƉćŝŶ ͲKŵĂŬŽƟůŝŝƩŽƐĂŝŬƵŶŶŝĂƉƵŚĞĞŶũŽŚƚĂũĂŶ ϯϲ:ćƌũĞƐƚƂƐŝǀƵƚ͗ ϯϳ>ŝŝƩŽŬŽŬŽƵŬƐĞŶũƵůŬŝůĂƵƐƵŵĂ͗^ƵŽŵĞƐƐĂ ƚĂƌǀŝƚĂĂŶŵŽŶŝŵƵŽƚŽŝƐƚĂĂƐƵŶƚŽƉŽůŝƟŝŬͲ ŬĂĂ͕ŵLJƂƐƉŝĞŶƚĂůŽĂƐƵŵŝƐƚĂ ϯϴKŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶůŝŝƩŽŚĂůůŝƚƵƐϮϬϭϳͲϮϬϮϬ DĂƫ hůŵĂůĂůŝŝƚŽŶŬƵŶŶŝĂũćƐĞŶĞŬƐŝ ϰϬKŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶůŝŝƩŽǀĂůƚƵƵƐƚŽϮϬϭϳͲϮϬϮϬ ϰϮKŵĂŬŽƟƚĂůŬŬĂƌŝƚŽŝŵŝŶƚĂĂ͕DŝŶŶĞŵĞŶŶć ϰϯDĂŬƐƵƚŽŶƚĂŶĞƵǀŽŶƚĂĂũćƐĞŶŝůůĞ ϰϰzůŝϮϬũćƐĞŶĞƚƵĂũćƐĞŶŬŽƌƟůůĂ ϰϱ>ŝŝƚLJũćƐĞŶĞŬƐŝ

SUOMEN OMAKOTILIITON JÄSENLEHTI • 24. VUOSIKERTA Painosmäärä 76.000 kpl. /^^EϭϮϯϲͲϭϳϴy;WĂŝŶĞƩƵͿ /^^EϭϳϵϵͲϱϯϰϱ;sĞƌŬŬŽũƵůŬĂŝƐƵͿ

dƵŽŵĂƐ>ĞǀŽŶŝĞŵŝ͕<ĂŝũĂ ^ĂǀŽůĂŝŶĞŶ͕:ƵŬŬĂWŽƌŬŽ͕ Pekka Porko

Julkaisija^ƵŽŵĞŶKŵĂŬŽƟůŝŝƩŽƌLJ

dĂŝƩŽdŝŝũĂ>ĞŚƚŽŶĞŶͬEƵƵĚĞůŝŬƵƵKLJ ;Ɛ͘ϭͲϰ͕ϲͲϯϲͿ KŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶƚŽŝŵŝƐƚŽƐ͘ϱ͕ :ćƌũĞƐƚƂƐŝǀƵƚϯϳͲϰϱ

WććƚŽŝŵŝƩĂũĂ KůůŝͲWĞŬŬĂ>ĂŝŶĞ ^ƵŽŵĞŶKŵĂŬŽƟůŝŝƩŽƌLJ ƉƵŚ͘Ϭϰϭϰϲϭϳϭϭϲ ŽůůŝͲƉĞŬŬĂ͘ůĂŝŶĞΛŽŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ͘Į Kustantaja WůƵƐͲ>ĞŚĚĞƚ͕ƉƵŚϬϵϲϴϰϰϱϱϬ͕ ƉĞŬŬĂ͘ƉŽƌŬŽΛƉůƵƐͲƌLJŚŵĂ͘Į DĞĚŝĂŵLJLJŶƟ WůƵƐͲ>ĞŚĚĞƚ͕:ƵŬŬĂWŽƌŬŽ Toimitusneuvosto KůůŝͲWĞŬŬĂ>ĂŝŶĞ͕ƌŬŬŝƵƐŬĂ͕ ,Ăƌƌŝ,ćŶŶŝŶĞŶ͕/ŵŵŽ<ƵƵƚƐĂ͕

dŝůĂƐƚŽŬĞƐŬƵŬƐĞŶĂƐƵŵŝƐĞŶĞŶĞƌŐŝĂŬƵůƵƚƵƐϮϬϭϱͲƟůĂƐƚŽŶŵƵŬĂĂŶƌĂŬĞŶŶƵƐƚĞŶ ũĂĞƌŝƚLJŝƐĞƐƟĂƐƵŝŶƌĂŬĞŶŶƵƐƚĞŶĞŶĞƌŐŝĂŬƵůƵƚƵƐŽŶůĂƐŬĞŶƵƚŚƵŽŵĂƩĂǀĂƐƟǀƵŽƐŝͲ ŬLJŵŵĞŶĞŶĂůƵƐƚĂǀƵŽƚĞĞŶϮϬϭϱ͘ƌŝůŝƐĞƚƉŝĞŶƚĂůŽƚŬćLJƫ ǀćƚǀƵŽŶŶĂϮϬϭϬĞŶĞƌŐŝĂĂ Ϯϵ͘ϭϬϭ'tŚ͕ŬƵŶŬƵůƵƚƵƐǀƵŽŶŶĂϮϬϭϱŽůŝƉƵĚŽŶŶƵƚϮϰ͘ϱϬϳ'tŚ͗ŝŝŶ͘^ĞůŝƩćǀćŶć ƚĞŬŝũćŶćŽƐĂůƚĂĂŶŽǀĂƚǀƵŽƐŝŬLJŵŵĞŶĞŶƉŽŝŬŬĞƵŬƐĞŶůćŵƉŝŵćƚǀƵŽĚĞƚ;ƵůŬŽŝůŵĂŶ ůćŵƉƂƟůĂͿ͘DƵƩĂŚƵŽŵĂƩĂǀĂŵĞƌŬŝƚLJƐŽŶŵLJƂƐŬŽƟƚĂůŽƵŬƐŝĞŶŝŶǀĞƐƚŽŝŶŶĞŝůůĂ ůćŵƉƂƉƵŵƉƉƵŝŚŝŶ͘>ŝƐćŬƐŝĞƌŝƚLJŝƐĞƐƟŬƵůƵǀĂŶĂǀƵŽŶŶĂƐćŚŬƂŶŬŽŚƚƵƵƩŽŵŝĞŶ ƐŝŝƌƚŽŵĂŬƐƵũĞŶƐĞƵƌĂƵŬƐĞŶĂŬƵůƵƩĂũĂƚŽǀĂƚŝŶǀĞƐƚŽŝŶĞĞƚĂƵƌŝŶŬŽƉĂŶĞĞůĞŝŚŝŶ͘Viime ƉćŝǀŝŶćƵƐĞĂƚũĂŬĞůƵLJŚƟƂƚŽǀĂƚũŽĞŚƟŶĞĞƚŝůŵŽŝƩĂĂƵƵƐŝƐƚĂ͕ŬŽƌŬĞŝƐƚĂƐŝŝƌƚŽͲ maksujen korotuksista. dćŵćůŝƐććĞŶƟƐĞƐƚććŶŬĂŶƐĂůĂŝƐƚĞŶŚĂůƵŬŬƵƵƩĂƐćŚŬƂŶ ƉŝĞŶƚƵŽƚĂŶƚŽŽŶ͘ ^ƵŽŵĞŶƉććƐƚƂǀćŚĞŶŶLJƐƚĂǀŽŝƚĞŽŶŶŽŝŶϰϬƉƌŽƐĞŶƫ Ă͘^ŝƚƌĂŶƐLJŬƐLJůůćƚĞĞƩćŵćŶ ƐĞůǀŝƚLJŬƐĞŶƉĞƌƵƐƚĞĞůůĂ͕ŬƵůƵƩĂũĂƚǀŽŝǀĂƚŽŵŝůůĂƚŽŝŵŝůůĂĂŶǀĂƐƚĂƚĂŶŽŝŶŬŽůŵĂŶͲ ŶĞŬƐĞƐƚĂ^ƵŽŵĞŶƉććƐƚƂǀćŚĞŶŶLJƐƚĂǀŽŝƩĞĞƐƚĂ͘^ŝƚƌĂŶŵƵŬĂĂŶŵĞƌŬŝƩćǀŝŶƉććƐͲ ƚƂǀćŚĞŶŶLJƐƉŽƚĞŶƟĂĂůŝŽŶũƵƵƌŝůćŵƉƂƉƵŵƉƵŝůůĂ͕ũŽŝƚĂ^ƵŽŵĞƐƐĂŽŶLJůŝϳϬϬ͘ϬϬϬ ŬĂƉƉĂůĞƩĂ͘DƵŝƚĂŬŽŶŬƌĞĞƫ ƐŝĂƚĂƉŽũĂŽŶĂƵƌŝŶŬŽĞŶĞƌŐŝĂƉŝĞŶƚƵŽƚĂŶƚŽ͕ƐćŚŬƂĂƵƚŽƚ͕ ĞŶĞƌŐŝĂƚĞŚŽŬŬĂĂƚŬŽĚŝŶŬŽŶĞĞƚũĂǀĂůĂŝƐƚƵƐƐĞŬćŽƐĂůůŝƐƚƵŵŝŶĞŶŬLJƐLJŶƚćũŽƵƐƚŽŶ ƚĂƌũŽŶƚĂĂŶ͘ <ĂŶƐĂůůŝŶĞŶĞŶĞƌŐŝĂͲũĂŝůŵĂƐƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĂũĂŵƵƵƉŽůŝŝƫ ŶĞŶŽŚũĂƵƐƉĂŶŽƐƚĂǀĂƚ ŚĂũĂƵƚĞƩƵƵŶĞŶĞƌŐŝĂƚƵŽƚĂŶƚŽŽŶũĂĂŬƟŝǀŝƐĞĞŶĂƐŝĂŬŬĂĂƐĞĞŶ͘<ĂŶƐĂůĂŝƐĞƚŚĂůƵĂǀĂƚ ƚĞŚĚćŽŝŬĞŝƚĂƌĂƚŬĂŝƐƵũĂ͕ŵƵƩĂƵƐĞĂƐƟŚĞŬƵŝƚĞŶŬŝŶƚƂƌŵććǀćƚŵĂƌŬŬŝŶĂƚŽŝŵŝũŽŝĚĞŶ ǀĂƐƚĂŬŬĂŝŶĂƐĞƩĞůƵƵŶ͘<ƵŶŬƵůƵƩĂũŝĞŶƚŽŝŵŝůůĂŽŶƐĞůŬĞćƐƟŵĞƌŬŝƚLJƐƚć͕ĂƐĞƚĞƚĂĂŶ ŚĞŝĚćƚƐŝƩĞŶŬĞƐŬŝƂƂŶ͗<ƵůƵƩĂũĂŶĂƐĞŵĂĂƚƵůĞĞƉĂƌĂŶƚĂĂ͕ŬƵŶƐĞůŬĞćƐƟƚĂŚĚŽƚĂĂŶ ŬćLJƩƂƂŶĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝŶŽŝŶƉƵŽůĞŶŵŝůũŽŽŶĂŶƐćŚŬƂůćŵŵŝƩĞŝƐĞŶŽŵĂŬŽƟƚĂůŽŶǀĞƐŝͲ ũĂůćŵƉƂǀĂƌĂĂũŝĞŶƐććƚƂƉŽƚĞŶƟĂĂůŝ͘KŚũĂƵƐŬĞŝŶŽũĞŶƚƵůĞĞŽůůĂƉLJƐLJǀŝćũĂƉŝƚŬćĂŝͲ ŬĂŝƐŝĂ͕ũŽƩĂŝŶǀĞƐƚŽŝŶŶŝƚŽǀĂƚŬƵůƵƩĂũŝůůĞŚŽƵŬƵƩĞůĞǀŝĂũĂŬĂŶŶĂƩĂǀŝĂ͘zůŝƉććƚććŶ ŵĂƌŬŬŝŶĂĞƐƚĞĞƚƚƵůĞĞƉŽŝƐƚĂĂũĂŬƵůƵƩĂũŝĞŶŬĂŶŶƵƐƟŵŝĂ;ǀĞƌŽƚƵĞƚ͕ŬŽƟƚĂůŽƵƐǀćͲ ŚĞŶŶLJƐͿŬĞŚŝƩćć͘ ^ƵŽŵŝƚćLJƩććĞŶƐŝǀƵŽŶŶĂϭϬϬǀƵŽƩĂũĂKŵĂŬŽƟůŝŝƩŽϳϬǀƵŽƩĂ͘KŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ LJŚĚĞƐƐćLJŚƚĞŝƐƚLJƂŬƵŵƉƉĂŶŝĞŶŬĂŶƐƐĂŽƩĂĂŽƐĂĂ^ƵŽŵŝϭϬϬͲũƵŚůĂǀƵŽƚĞĞŶũĂ ŬĂŶŶƵƐƚĂĂŬĂŶƐĂůĂŝƐŝĂůĂŝƩĂŵĂĂŶŬŽĚŝƚũĂƉŝŚĂƚŬƵŶƚŽŽŶ͘WŝĚĞƚććŶƐĂŵĂůůĂŚƵŽůƚĂ ŵLJƂƐŝůŵĂƐƚŽƐƚĂŵŵĞũĂůćŚŝLJŵƉćƌŝƐƚƂƐƚćŵŵĞ͘dƵůĞƐŝŶćŬŝŶŵƵŬĂĂŶ͕LJŚĚĞƐƐćƚĞŚͲ ĚĞŶƐĂĂŵŵĞƉĂůũŽŶĂŝŬĂĂŶ͊

PainopaikkaWƵŶĂDƵƐƚĂdĂŵƉĞƌĞ KLJ Kannen kuvasĂƐƚĂǀĂůŽ Tilaushinnat muille kuin jäsenille: ͻŬĞƐƚŽƟůĂƵƐϮϰĞƵƌŽĂ ͻǀƵŽƐŝƟůĂƵƐϮϱĞƵƌŽĂ ͻŝƌƚŽŶƵŵĞƌŽϳĞƵƌŽĂ >ĞŚƟĞŝǀĂƐƚĂĂƟůĂĂŵĂƩĂůćŚĞƚĞƚLJƐƚć ŵĂƚĞƌŝĂĂůŝƐƚĂĞŝŬćƐĞŶƉĂůĂƵƚƵŬƐĞƐƚĂ͘ dŝůĂĂũĂƌĞŬŝƐƚĞƌŝćŽŶŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂ ŬćLJƩććƐƵŽƌĂŵĂƌŬŬŝŶŽŝŶŶŝƐƐĂ͘

<ĂŝũĂ^ĂǀŽůĂŝŶĞŶ ƚŽŝŵŝŶŶĂŶũŽŚƚĂũĂ

OSOITTEENMUUTOKSET, TILAUKSET JA JÄSENASIAT: Suomen Omakotiliitto ry • Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 Helsinki Puh. 09 6803 710 • toimisto@omakotiliitto.fi • www.omakotiliitto.fi

Seuraa meitä somessa https://www.facebook.com/Omakotiliitto https://twitter.com/omakotiliitto https://www.instagram.com/omakotiliitto/


Suomen kauneimmat varaavat takat tulitikut käteen -periaatteella

Kuvassa Katrilli takkaleivinuuni alk. 6850€ + asennus

Helppo lämpöremontti Uuniseppien kokonaispaketilla • suunnittelu • vanhan takan purku • poiskuljetus • taustat ja perustukset

• uuden takan asennus • siivous • kotitalousvähennys • katso video: uunisepat.fi

^^^\\UPZLWH[Ä

Tilaa n uto maks ynti! kotikä WÀ D XXQLVHS


Aina täysi akku Calix-akkulaturilla

Uudenaikaiset, elektronisilla järjestelmillä varustetut autot vaativat akulta huippulatausta, varsinkin lyhyillä ajomatkoilla. Sen vuoksi Calixin akkulaturista on paljon hyötyä. Calix-akkulaturi asennetaan kiinteästi autoon, Calix – autolämmitysjärjestelmän yhteyteen. Akkulaturin käyttäminen on helppoa. Akku latautuu aina, kun auton lämmitysjärjestelmän johto on kiinnitettynä sähköverkkoon. Auton lämmetessä, akku latautuu samanaikaisesti.


Tiivistystä vai lisäeristystä

Oikea aika ene Mitä eri lämmitysjärjestelmäremontit maksavat? Esimerkkinä 150-160 neliömetrin suuruinen talo • suora sähkö 5000 € • maalämpö 14000-17000 € • öljylämmitys 10 000-12000 € • suora sähkö ja ilmalämpöpumppu 5000-7000 € • kaukolämpö 8000 € • pelletti 12 000-15000 € • ilma-vesilämpöpumppu 10 000 €

Ota huomioon lämmitystapaa valitessa

Nykypäivän asumistrendit suosivat vanhojen talojen kunnostusta. Milloin ja mitä pitää ja kannattaa kunnostaa ja mitä toimenpiteet maksavat. Mitä suurempi talo on ja mitä enemmän lämmitysenergiaa kuluu, sitä tärkeämpää on ryhtyä energiaremonttiin viipymättä ja lämmityskustannusten pienentämiseksi.

MISTÄ KANNATTAA ALOITTAA? Vanhassa talossa asuvien kannattaisi ennen remonttiin ryhtymistä teettää tutkimus, jossa talon ilmanvaihdon toimivuus ja mahdolliset lämpövuodot selvitetään. Lämpökamerakuvauksella ongelmakohdat saadaan helposti selville. Asiantuntijan arvio kannattaa ottaa myös olemassa olevan lämmitysjärjestelmän kunnosta ja sopivuudesta kohteeseen. Kun asukkaalla on asiantuntijan lausunto, on helpompi ryhtyä korjaustoimenpiteisiin. Mikäli suunnitelmissa on iso remontti, suunnitteluun kannatta palkata asiantuntija. Vanhaa taloa korjatessa kannattaa pitää mielessä ettei olla tekemässä uudisrakennusta tai nolla-energiataloa. Kaikkea ei saa eikä kannata korjata uudeksi muuten budjetti paisuu kohtuuttoman suureksi.

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ TALON MUKAAN

c Aurinkokeräin ottaa talteen auringon säteilyenergiaa keräimessä kiertävään väliaineeseen. Lämpö siirretään nestekierron avulla lämminvesivaraajaan. Keräimet toimivat jo aikaisin keväällä.

8

Sopiva lämmitysjärjestelmä on perhe- ja talokohtainen. Rakennuksen ja perheen koko, lämmitysenergian tarve ja asumistottumukset ovat valintaan vaikuttavia seikkoja. Asiaa voidaan tarkastella pelkästään rahallisena investointina tai sitten päätökseen voi vaikuttaa myös esim. ekologisuus. Ainoaa ja oikeaa vaihtoehtoa ei ole. Laitteiden hankintahinta vaikuttaa lämmittämisen kokonaiskustannuksiin. Lämmitysmuotojen hinnoissa on suuria eroja. Toiset lämmitysmuodot ovat kalliita asentaa, mutta suhteellisen

• Investointikustannukset • Energian hinta • Käyttökustannukset • Helppokäyttöisyys ja huollon tarve • Tilantarve • Ekologisuus ja hiukkaspäästöt

edullisia ylläpitää, kun taas toisten kohdalla käyttökustannukset ovat investointia suuremmat. Mitä pienempi talo ja talon energiankulutus on, sitä suurempi suhteellinen merkitys alkuinvestoinnilla on. Lämmityslaitteiden hankinta tehdään vuosikymmeniksi, eikä kukaan osaa sanoa varmasti, kuinka paljon esimerkiksi öljyn, sähkön tai kaukolämmön hinta nousee siinä ajassa. Lämmitystapavertailussa tulee huomioida oman talon erityispiirteet. Talo voi olla paljon lämpöenergiaa kuluttava, jolloin kannattaa valita käyttökustannuksiltaan halpa vaihtoehto. Jos taas talo on tiivis ja kuluttaa vain vähän lämpöenergiaa voi halvempi investointi ja kalliimmat käyttökustannukset olla paras vaihtoehto.

UUDISTA MALTILLA, VALITSE HYBRIDI Lämmitysjärjestelmät ja -laitteistot ovat kehittyneet. Erilaiset lämpöpumput ovat yleistyneet ja uusia lämpöpumppuratkaisuja on tullut markkinoille. Öljy- ja kaasukattiloiden hyötysuhteet ovat parantuneet, pellettilämmitys on vaivattomampaa kuin aiemmin. Lämmitystä voidaan ohjata entistä tarkemmin lämmönsäätöautomatiikalla, mikä omalta osaltaan vähentää lämmityskuluja. Lämmitysjärjestelmän remonttia suunniteltaessa kannattaa huomioida, että vain harvoin kannattaa jo olemassa olevaa järjestelmää vaihtaa kokonaan uudeksi. Vaihto voi tulla kannattavaksi jos entinen lämmitysjärjestelmä on kokonaan elinkaarensa päässä tai nykyisellä lämmitysratkaisulla kustannukset ovat keskimääräistä huomattavasti suuremmat. Tosin silloinkin kannattaa ensin tutkia, mistä suuri lämmityslasku johtuu. Syy voi olla ilmavuodoissa ja lämpöeristeissä jolloin se ei korjaudu lämmitystapaa vaihtamalla. Jos talossa on hyväkuntoinen vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä, vaihtoehtoja uudistukseen on useita. Mikäli öljykattila, sähkövaraaja tai puu- tai pellettikattila on hyvässä kunnossa, sitä ei kannata vaihtaa. Järjestelmän rinnalle lisälämmönlähteeksi sopivat ilmalämpöpumppu, ilma-vesilämpö-


Mitä energiaremontti maksaa?

Teksti Jaana Pesonen

rgiaremontille

• Uudet termostaatit 80-90 €/kappale • Ilmalämpöpumppu asennettuna 1500-2000 € • Varaava tulisija / kiertoilmatakka asennettuna 4000-10000 € • Takkasydän vanhaan avotakkaan asennettuna 2000-2500 € • Ilma-vesilämpöpumppu ja varaaja asennettuna 7000-13000 € • Ikkunaremontti asennettuna 8000-15000 € • Julkisivuremontti ja lisäeristys 10000-15000 € • Yläpohjan lisäeristys 2000-4000 €

pumppu tai aurinkokeräimet. Usein rinnakkaislämmityksessä hyödynnetään ilmaisenergiaa tai ratkaisua, joka tuottaa lämpöä tyypillisesti vain osan vuodesta. Esimerkiksi ilma-vesilämpöpumpuilla suurin hyöty saadaan varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Monessa pientalossa on varaava tulisija, joka toimii varalämmönlähteenä myös mahdollisten sähkökatkosten aikana.

Mitä kannattaa korjata?: • Rakennuksen ilmavuotojen tiivistäminen • Lisäeristäminen, yläpohja ja ulkoseinät • Lämmitysjärjestelmän uusiminen tai tehostaminen, hybridivaihtoehdot ja ilmaisenergian hyödyntäminen

ILMAVUODOT KURIIN Rakennuksen ilmatiiveys voidaan tarkistaa asiantuntijan tekemin mittauksin. Lämpökameratutkimus paljastaa ilmavuotokohdat ja mahdolliset kylmäsillat. Yleensä vuotokohdat ovat nurkissa, ulkoseinän ja lattian liitoskohdissa, yläpohjassa tai ulkoseinän ja välipohjan liitoskohdissa. Ensisijaisena korjaustoimenpiteenä on läpivientien ja höyrynsulkujen limityskohtien tiivistäminen. Vanha höyrynsulku voidaan korvata uudenaikaisella höyrynsulkulevyllä. Ilmavuotojen korjaaminen on yleensä huomattavasti halvempaa kuin lisäeristäminen.

Miksi kannattaa korjata?:

c Aurinkolämpöjärjestelmiä ohjataan ja valvotaan ohjausyksiköllä. Se vertaa keräimen ja varaajan lämpötilaa ja käynnistää pumpun lämpötilaeron mukaan.

• Asumisviihtyvyys lisääntyy • Energialasku pienenee • Rakennuksen arvo nousee • Kun korjaa pienet viat säännöllisesti, välttyy suurilta korjauksilta

LISÄÄ ERISTETTÄ Lisäeristäminen kannattaa, jos ennen sitä on tarkastettu rakenteen ilmanpitävyys. Itse eristämisen voi toteuttaa ilman ammattilaisen apua, mutta suunnittelussa kannattaa käyttää ammattilaista, joka tuntee materiaalien ja eri rakenteiden kosteustekniset ratkaisut. Kun rakennuksen vaipan, seinän tai yläpohjan energiataloutta parannetaan lisäeristeillä, saatetaan aiheuttaa suuriakin ongelmia jos tiiveys ei olekaan kunnossa. Kun eristemäärä lisääntyy, ei lämpimän sisäilman mukana tuleva kosteus pääse tuulettumaan pois ja kuivuminen hidastuu. Kosteana pysyvä eriste menettää lämmöneristetehonsa ja rakenteisiin päässyt

Talon energiatehokkuuden parantamiseen vaaditaan usein rakennusviranomaisen rakennuslupa, toimenpidelupa tai ilmoitus. Tämä vaihtelee eri paikkakunnilla.

Rakennuslupa tarvitaan:

c Ouman lämmönsäädin sopii jokaiseen vesikeskuslämmitystaloon. Säätimen ansiosta huoneiden lämpötila pysyy tasaisena ja lisää asumismukavuutta.

Edullinen pieni energiaremontti Vanhoissa vesikiertoisten pattereiden termostaateissa lämmön säätö on nykyaikaisiin laitteisiin verrattuna summittaista ja se tuhlaa energiaa. Esim. Danfoss on tuonut markkinoille älykkäät patteritermostaatit, joilla voidaan säästää lämmityskuluissa tuntuvasti. Termostaatti on itsenäinen ja ohjelmoitava. Se kytkee lämmityksen pois päältä, kun se havaitsee merkittävän pudotuksen lämpötilassa esimerkiksi huonetta tuuletettaessa. Poissaolotoiminnolla voidaan lämpötilaa laskea poissaolon ajaksi, termostaatti huolehtii, että lämpötila on halutulla tasolla kotiin saavuttaessa.

• Julkisivuun vaikuttavat muutokset, esimerkiksi rakennuksen ulkopuolelle tehtävä lisäeristäminen tai julkisivua muuttava ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen

Vesikiertoisen lämmityksen patteritermostaatin vaihto on helppo toimenpide. Vanha irtoaa muutaman ruuvin avaamalla, jonka jälkeen venttiiliin valitaan sopiva sovitin. Se kiinnitetään tapauskohtaisesti kierteellä tai ruuvilla. Netissä on selkeitä asennusvideoita työstä. 

• Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttaminen, esimerkiksi kylmän tilan, ullakon, tai terassin muutos lämpimäksi tilaksi

kosteus voi aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita.

• Tulisijan ja hormin rakentaminen

TÄRKEÄ JA HELPPO YLÄPOHJA

Toimenpidelupa tai ilmoitus tarvitaan: • Vähäiset julkisivumuutokset, esimerkiksi ikkunoiden uusiminen käyttäen vanhojen mitoitusta • Tulisijan uusiminen • Lämmitysjärjestelmän muutos Lupaa ei tarvita ylä- ja alapohjan lisäeristämiseen ja tiivistämiseen tai ilmalämpöpumpun asentamiseen. Ilmalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumpun asentajalla pitää olla asennusoikeudet, kotinikkari ei saa tehdä asennusta. 

Lisäeristäminen kannattaa aloittaa yläpohjasta, koska yläpohjan suhteellinen osuus rakennuksen ulkovaipasta on suuri. Rakennuksen sisällä lämmin ilma nousee ylöspäin. On kannattavaa estää lämmön karkaaminen yläpohjasta. Yläpohjan lisäeristäminen on energiaremontin näkökulmasta katsottuna erittäin kustannustehokasta. Lisäksi yläpohjan eristys on yleensä helpoiten toteutettavissa. Seinien lisäeristäminen on huomattavasti kalliimpaa, paitsi silloin kun taloon tehdään samanaikaisesti julkisivuremontti.  SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2016

9


Vain yksi voi olla tällainen Painotuotteet

Suurkuvatuotanto

JOENSUU | HELSINKI | TAMPERE | NURMES p. 010 230 8400 | www.punamusta.com PunaMusta Oy kuuluu Laakkonen-yhtiöihin

Sähköiset julkaisut


ww www w ww.a ww .alla aw a way. ay.fi fi

Rekisteröidy My Allaway -palveluun osoitteessa www.allaway.fi/my-allaway

H ei pää aitallinen m se tak ik aisin ropöly huon eilma an. Erino m sekä ainen valin lapsit ja lem a allergiko ille mikkip yli 30 erheil v. ko le k em kotim aista uksella laatua

Saat ensimmäisenä tietoa uutuuksistamme, sinulle sopivimmista tuotteista sekä siivoamiseen liittyvää ajankohtaista infoa.

Kaikk

i pois

TE

H

S

A

IN

SU O MES

ND

TY LA

!

F • M A D E IN

Uudista Allaway-järjestelmäsi huippukuntoon uusilla komponenteilla. Myös kokonaan uuden, mukavan ja vaivattoman keskuspölynimurijärjestelmän asentaminen on yllättävän helppoa – kysy lisää! • Laajasta tuotevalikoimasta ratkaisut kaikkiin koteihin • Helppo asentaa uudiskohteisiin ja jälkiasennuksena ilman erikoistyökaluja • Ilmainen suunnittelupalvelu! • Laaja valikoima lisävarusteita • Markkinoiden hiljaisin käyntiääni • A- ja C-sarjassa paloturvalliset teräskuoriset keskusyksiköt • Hiljainen • Kevyt ja helppo käsitellä • Tehokas ja hygieeninen • Pitkäikäinen, käytössä edullinen

Yhteensopivuustaulukko: VANHA KESKUSYKSIKKÖ

VANHAAN ALLAWAY-JÄRJESTELMÄÄN UUSI KESKUSYKSIKKÖ

ALLAWAY OY:N SUOSITTELEMA MALLI VANHAN KESKUSYKSIKÖN TILALLE

CV C

C-sarja

Kaikki pois KP AW

A-sarja DV 30

Kaikki pois KP

TEKNISEEN TILAAN/ KOMEROASENNUKSEEN VARASTOON 1) C-sarja

A-sarja

2) Duo

Vaihda myös siivousvälineesi uuteen! Vanhan kansiasennelman vaihtoon tarvittavat osat VANHA KANSIASENNELMA

V Vanha Classic 1987-

KANSIASENNELMA LASSIC 80175 CLASSIC

KOHOASENNUSKEHYS 80205

UPPOASENNUSKEHYS 80195

TAI

JATKE + TIIVISTE 80214 Vanha puurasia 1982-

Myynti: K-Rauta, Rautiat, Hanakat ja LVI-liikkeet

Kaikki Allawayn uudet siivousvälineet, myös kahvakäynnisteiset, ovat käytettävissä uusilla Classic-kansiasennelmilla. Tutustu ohjeisiin ja opasvideoihin Allawayn kotisivuilla. Huomioi asennukk sessa tarvittavat osat ja tarvikkeet. Lisätietoja Allawayn asiakaspalvelusta.


Teksti: Dakota Lavento, kuvat: valmistajat

VALOA pimeyteen c Puutarhassa kannattaa valaista kauniita kohtia, kuten vesiaiheita. Näin niitä voi ihailla myös pimeällä. Airamin Led Puutarhakohdevalo IP54 on asennusvalmis ja siinä on 226 mm maapiikki, alkaen 40 €. Parasta aikaa valaistuksen parantamiseen olisi tietenkin kevät tai syksy, jolloin pihalla ja puutarhassa yleensä tulee muutenkin myllättyä esimerkiksi uusia kukkapenkkejä rakennettaessa ja kiinteiden valopisteiden edellyttämät kaapelivedot olisi helppo vedättää samalla. Jos talossa tai ulkotiloissa tehdään sähköistykseen liittyviä töitä, kannattaa aina miettiä myös jouluvaloille tarvittavia ohjattavia, ulkokäyttöön tarkoitettuja pistorasioita. Niitä ei ole koskaan liikaa.

VALAISTUS KUNTOON KEVYEMMIN KEINOIN

c Märissäkin olosuhteissa toimivat Aguligt 100led-valaisimet tuovat helposti satumaisen tunnelman puutarhaan, verkkokauppa Biro.fi

volttia ja niitä saavat asentaa vain ammattilaiset. Monet halogeeni- ja ledivalaisimista toimivat 24 voltin tai 12 voltin jännitteellä ja valaisimissa on erillinen muuntaja. Niitä saa maallikkokin asentaa, mutta noudata asennusohjeita tarkkaan. Lue lisää valaisimista: www.lampputieto.fi. Lisätietoa kodin sähköasennuksista sekä oman alueen sähköasentajien yhteystiedot löytyvät osoitteesta: loydasahkomies.fi

MUUTA TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄÄ

Sähkölaitteen koteloinnin suojaustason kertoo IP-luokitus. UlJos talon ja pihan valaistuksen perusrunko on suurin piirtein kona käytettävän valaisimen olisi hyvä olla vähintään IP44. Vielä kunnossa, mutta sieltä täältä kaipaa lisäystä ja päivitystä, se on parempi on, jos pihavalaisimet ovat IP65-luokiteltuja. helposti toteutettavissa ei–kiinteästi EU:ssa merkintä valaisimen IPasennettavilla valoilla. Tällaiset valot luokituksesta on valaisinvalmistavoi asentaa myös itse ja mikä pajan vastuulla. Järkeä kannattaa silPimeä kausi hukuttelee tuomaan ti käyttää. Vaikka ulkovalaisimena rasta, kun tarve tai mieli muuttuu, valoa pihan pimeimpiin sopukoihin niiden paikkaa myös voi vaihtaa. mainostetussa tuotteessa olisikin Vuosien vieriessä entiset pihairtovaloilla ja kausivaloilla. Pihavalot IP65-tarra, jos se vaikuttaa liiankin valot eivät enää riitäkään. Ikääntyedulliselta ja myös halvan näköivä silmä tarvitsee enemmän valoa. seltä, se ei ehkä kuitenkaan kestä lisäävät turvallisuutta valaisemalla Viisikymppinen tarvitsee valoa noin suomalaisessa talvessa. kulkuväyliä ja piristävät myös viisi kertaa enemmän kuin kaksiKÄTEVYYTTÄ ULKOkymppinen ihminen. mieltä alkutalven synkkyydessä. VALOJEN KÄYTTÖÖN Ongelman ratkaisuksi ei vältHämäräkytkimet hoitavat ulkovatämättä riitä aikaisempaa tehokkaampi valaistus. Kirkas valo luo nimittäin pimeässä myös voi- lot päälle oikeaan aikaan, yleisimmin kun valon määrä on alle 30 makkaampia varjoja ja silmä mukautuu hitaasti pimeään. Valon lx. Hämäräkytkintä voi täydentää myös kellokytkinohjaus, jolla ulkopuolista aluetta on entistä hankalampi hahmottaa. Tarvitaan voidaan haluttuja alueita kytkeä pois myös pimeän aikaan. siis mieluummin aikaisempaa useampia valonlähteitä. Jos aikaiLiiketunnistusohjaus on varmasti yksi yleisin kotiautomaation semmin riitti kiinteä valo rakennusten seinillä, nyt olisi hyvä lisätä osa. Liiketunnistimia kannattaa hankkia paikkoihin, joissa ei tarvita jatkuvaa valoa ja joihin valot helposti jäävät palamaan pitkiksi valaisin polulle rakennusten väliin. Myös valaisimen korkeuteen kannattaa kiinnittää huomiota. ajoiksi, esimerkiksi autokatoksiin ja sisäänkulkureiteille. Liian korkealla sijaitseva valaisin heittää helposti varjoja, mikä KAUSIVALOJEN TURVALLISUUDESTA myös vaikeuttaa hämärässä kulkemista. Lisävaloa voivat kaivata ovien edustat ja katokset, joissa säi- Ulkokäyttöön tarkoitetussa valosarjassa ja sen muuntajassa tulee lytetään esimerkiksi polkupyöriä, rattaita tai rollaattoria. Puutar- olla erillisessä lapussa merkintä IP 44 tai IP 54 ja/tai ulkokäytöstä hasta voidaan valaista kauniita yksityiskohtia, kuten upeita kiviä, kertova symboli. Valosarjan liittimien (muuntajaan) pitää olla tiiviitja mielellään varustettu kierrettävällä suojuksella. puita tai vesiaiheita. Myös ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon IP-luokan tulee MITÄ SAA ITSE ASENTAA olla vähintään IP 44 tai IP 54. Sähköä saa ottaa vain ulkopistoraKiinteiden asuntoihin asennettavien valaisinten jännite on 230 siasta.  SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2016

13


c Kahdeksan metriä pitkässä Hem & Hus Havuköynnöksessä on 80 lämpimän valkoista LED-lamppua,IP44, HongKongissa ja verkkokaupassa 29,95 €.

c Hem & Hus 144-osaisessa LED-räystäsvalosarjassa on kirkkaat lamput ja valo-osuuden pituus on kolme metriä, muuntaja IP44, HongKongissa ja verkkokaupassa 21,95 €.

Tarkkana verkkokauppaostoksilla Kausivaloja saa nykyisin ostaa kätevästi myös verkkokaupasta. Erityisesti EU:n ulkopuolelta hankittujen sähkölaitteiden turvallisuudesta on vaikea mennä takuuseen. Hiemankaan epämääräisestä verkkokaupasta ei kannata lähetä tilaamaan. Siellä myytävä tavara voi olla muualta vaarallisena poistettua.

c Konstsmide 40-osainen lämpimän valkoinen LED-valosarja sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön, Bauhausissa 9,95 €.

Tukesin markkinavalvontarekisteristä löytyy aina joulun alla myös koriste- ja kynttilävalosarjoja, jotka on satunnaistarkastuksissa todettu vaarallisiksi. www. tukes.fi Lue lisää sähköturvallisuudesta: h Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry www.stek.fi

c Konstsmiden 105 cm korkea,

c Seitsemän metriä pitkä

150 LEDillä valaistu akryylifiguuri Poro koristaa puutarhaa, IP44, Bauhausissa, 129 €.

c Airam Bile 20-osainen LEDjuhlavalosarja sopii myös ulkokäyttöön, Bauhausissa, 19,95 €.

latvasarja Airam Eiffel on kytketty kymmenen LEDin sarjaan. Lämpimän keltaisia lamppuja ei voi vaihtaa, mutta niiden paloikä on noin 10 000 tuntia, K-raudoissa ja Rautioissa 59,90 €.

Kauniita kausivalosarjoja c Ulkovalosarja Airam Teno on 30 m pitkä 1000-osainen LED-ulkovalosarja, IP44, Bauhausissa, 64,90 €.

c Sisä- ja ulkokäyttöön sopivas-

c Laajennettava LED-

sa 40-osaisessa LED-valosarjassa on lämpimän valkoinen valo. Valojen väli on 7,5 cm, IP44, Kraudoissa ja Rautioissa 9,95 €.

valosarja voidaan yhdistää jopa 3200 lampun sarjaksi, Biltemassa alkaen 19,99 €.

c Airamin suloinen c Akryylisissä Konstsmiden LED-pupu valaisee 12 lampullaan pimeimmänkin pihan, alkaen 15 €.

Puoli vuotta juhlaa Jotkut aloittavat talon ja pihan valokoristelun ensimmäisenä adventtina ja lisäävät valon määrää viikko viikolta. Osa naapureista ja ohikulkijoista ihailee ja osaa valosaaste raivostuttaa – varsinkin, jos joukossa on eri väreissä välkkyviä koristeita, josta herkimmät tuntevat saavansa migreenikohtauksia. Runsaasti keskustelua saa myös aikaan oikeasta ajankohdasta valojen riisumiseen.

14

pikkulinnuissa on 40 LEDlamppua ja ulkokäyttöön sopiva muuntaja, K-raudat ja Rautiat, 29,95 €.

Onko se ehkä loppiaisena, nuuttina vai kynttilänpäivänä? Ja sitten on aina niitä, jotka ottavat valot pois vasta sitten, kun illat ovat jo niin valoisat, ettei valoa enää ollenkaan erota. Överiksi vedetystä jouluvalomerestä voi saada aikaan naapurustosodan. Jokaisen koristelijan pitäisi miettiä, ettei valomäärällään häiritse kohtuuttomasti naapureitaan. Ne kirkkaimmat ja välkkyvimmät valot voisi ajastimella sammuttaa

yösydämen ajaksi, että valot eivät paistaisi kenenkään makuuhuoneen ikkunaan. Kannattaa myös miettiä, miten liiketunnistin/pihavaloyhdistelmä toimii ja minne kirkkaan valoheittimen valo suuntautuu. Jos se aamuyöllä paistaa suoraan naapurin tai omaan makuuhuoneen ikkunaan ja syttyy, kun tuuli heiluttaa oksaa tai jänis loikkii pihan poikki, tulee yöunista takuulla levottomat. 


c Kattoon tai seinälle asennettava PIR-liiketunnistin Steinel sopii käytettäväksi niin sisällä kuin ulkonakin. Hämäryystaso ja kytkentäaika on helppo asentaa, K-raudoissa ja Rautioissa 89,90 €. c Vuorokausiajastimessa on kiinteät jaksot 15 minuutin välein sekä 48 on/off-ohjelmointia, Biltemassa, 5,99 €.

Hyödyllisiä kapineita

c Koteloitu Vuorokausiajastin Gelia, IP44 on tarkoitettu ulkokäyttöön jopa vaativissa olosuhteissamme: se on testattu -25 asteeseen saakka. Ajastimessa on 96 erilaista kytkentävaihtoehtoa ja lyhin aikaväli on 15 minuuttia, K-raudoissa ja Rautioissa, 7,95 €.

c Liiketunnistin Steinelissa c Bilteman edullisen liiketunnistimen toimintasäde on 12 m ja asennuskorkeus 1,8–2,5 m IP44, 9,99 €.

on 140 asteen toimintakulma, himmennys 2 - 2000 luxia ja teho maksimissaan 1000 W, IP54, Bauhausissa 46,90 €.

c Hämäräkytkin Steinel NightMatic 2000 tunnistaa ympäristön valoisuuden ja kytkee liitetyt valaisimet illalla havaitessaan asetetun hämäryystason. Valo sammuu jälleen automaattisesti aamun sarastaessa, IP54, Bauhausissa 27,90 €.

c Aqualight 100 valaisin ulos puutarhaan ja veden alle sijoitettava 3W:n POWER LED valaisin sopii asennettavaksi mihin tahansa – vaikkapa veden alle. Paketissa on kaikki tarvittava käyttöä varten: viiden metrin sähköjohto ja muuntaja/adapteri. Valaisimella on viiden vuoden takuu. www.biro.fi, 119 €, Agulight 100, kolme ketjuun kytkettävissä olevaa valaisinta, 199 €.

Valoa pihalle ja puutarhaan c Mustassa Eglo LED-valaisimessa on maapiikki ja liitosjohto. Se soveltuu hyvin esimerkiksi pensaiden ja seinien valaisemiseen, korkeus 185 mm, IP44, K-raudoissa ja Rautioissa 19,95 €.

c Tunnistimella varustettu LED-valaisin, E27 sopii esimerkiksi terassille, sillä se syttyy automaattisesti hämärän laskeutuessa ja sammuu päivän valjettua. Valaisimessa on kaksi tunnistinta toiminnan varmistamiseksi. Valaisuaika: 15000 tuntia. Lampun anturit säätyvät kohdalleen ja alkavat toimia oikein parissa päivässä, Biltemassa 7,99 €.


Kaikki kodin upeat pinnat! Eur Eu urode decor cor or Si S su sustttu sus usm us usmaa ma maa aa a ali l

Freja -tapetti

Blend Bl Ble nd Grey Gre Gre r y -lat attia ttia tia tialaa ti i llaa aattta ttta

L mel Lam La ella ell a Long ng ng Wi dso Win so or Oak Oak -la la ami min i a aa aat a ttillatt latt attttia ia

Muistathan, että ttä SSuomen Omakotiliiton jäsenkorttia näyttämällä saat alennusta ostoksistasi! Meiltä löydät parhaat tuotteet maalaukseen, yli 1000 tapettikuosia, yli 800 laattamallia ja upean valikoiman laadukkaita lattianpäällysteitä. Tervetuloa tutustumaan kodin pintamateriaaleihin lähimpään RTV-myymälääsi, jossa asiantuntevat sisustusmyyjämme auttavat valitsemaan unelmiesi sisustuksen. Espoo | Forssa | Helsinki | Hyvinkää | Hämeenlinna | Iisalmi | Joensuu | Jyväskylä | Kaarina | Kangasala | Kerava | Kotka | Kouvola | Kuopio Lahti | Laihia | Lappeenranta | Lohja | Nokia | Pori | Porvoo | Riihimäki | Salo | Seinäjoki | Tampere | Turku | Vaasa | Vantaa | Varkaus


Teksti Timo Kiiski Kuvat Timo Kiiski, Tikkurila Oyj

SISÄKATTO Vaikka sisäkaton pinnat pysyvätkin siisteinä kauemmin kuin lattian kaltaiset kulutuspinnat, kaipaavat nekin ehostamista noin 15 vuoden välein. Lämmityskausi talvella onkin otollista aikaa puupaneelikaton huoltomaalaukselle. selle.

c Tikkurilan Multistop Eristyspohjamaali peittää tehokkaasti tummenneiden kattojen oksakohdat ja muut läpilyönnit.

uuteen iskuun Koska sisäkattoa ei rasiteta samalla tavalla kuin lattiaa, siinä voi helpommin käyttää myös materiaaleja ja värejä, jotka eivät kestä hankausta tai kolhuja. Katon värin ja struktuurin avulla voi vahvasti vaikuttaa koko huoneen tunnelmaan. – Nyt haetaan valoisuutta huoneeseen ja maalataan sisäkaton tummuneet puupaneelipinnat vaalealla, sanoo Tikkurila Oyj:n tekninen neuvoja, maalari ja pintakäsittelyinsinööri Marianne Anttila. Sisäkatot maalataan yleensä himmeällä maalilla, keittiössä ja kylpyhuoneessa suositaan puolihimmeää maalia. Himmeät maalit eivät peilaa pinnan epätasaisuuksia samalla tavalla kuten kiiltävämmät maalit. Talven lämmityskausi sopii puupaneelikaton huoltomaalaukselle siksi, että silloin ilman suhteellinen kosteus on alhaisimmillaan ja puupinta kuivimmillaan. Tällöin paneelien elämisen myötä ei tule näkyviin maalaamattomia kohtia.

MAALAUS RIITTÄÄ HUOLLOKSI Sisäkaton tummumiseen vaikuttaa luonnollisesti talon käyttö, esimerkiksi se, kuinka paljon käytetään takkaa tai liesituuletinta. Paljon riippuu siitäkin, kuinka paljon ja mistä suunnasta huoneeseen tulee valoa: ovatko ikkunat pohjoiseen vai etelään päin. Suosituimpia kattomateriaaleja on puupanelointi. Sen elinikää voidaan lisätä niin maalaamalla kuin lakkaamalla. Paneelikattoa ei halkeamienkaan takia tarvitse yleensä ruveta kokonaan uusimaan, vaan huoltomaalaus riittää. – Seinän ja katon raoissa käytetään maalattavaa elastista kittiä, joka antaa rakenteen pienet liikkeet periksi. 20-50 senttimetriä pitkätkin halkeamat korjaa kitillä tunnissa. Paneelien vaihtaminen on SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2016

17


kuitenkin äärettömään hankalaa, sanoo saneeraus- ja maalausliike Triasole Pinnoitus Oy:n toimitusjohtaja ja osakas Jari Jussila. Jussila on koulutukseltaan maalarimestari ja ammattikorkeakoulun käynyt rakennusmestari, joka toimii myös Pintaurakoitsijat ry:n puheenjohtajana ja antaa alan opetusta Helsingin maalariammattikoulussa ja aikuiskoulutuskeskus Amiedussa.

VAIHTOEHTOJA RIITTÄÄ Kaikki orgaaniset materiaalit kuitenkin elävät ja se on hyvä huomioida, kun valitaan paneeleja: esimerkiksi mäntypanelointi tummuu nopeammin kuin kuusipaneeli. Pitkäkestoisia sisäkattoratkaisuja ovat niin ikään kipsi- ja valmislevyt. Saatavilla on myös perinteisiä tai uusilla kuoseilla ja väreillä pinnoitettuja puukuitu- eli MDF-kattolaattoja ja –paneeleita, jotka ovat suosittuja esimerkiksi rintamamiestalojen peruskorjauksissa. Alakaton kipsilevyt ovat varsin edullisia, kestäviä ja paloturvallisia vaihtoehtoja. Asennuskin on paneelikaton tekoon verrattuna nopeaa, joskin kipsilevyjen asennuksessa pinnan tasoitus voi olla amatöörille vaativa urakka. Kokemattoman kannattaakin luottaa ammattilaisen apuun. Kipsilevyn pinnan voi toki käsitellä myös epätasaiseksi: silloin lopputulos muistuttaa rappausta. Katon voi pinnoittaa ruiskumaalaamalla röpelöpintaiseksi roiskekatoksi. Se on hyvin yleinen ja kestävä kattopinnoite, joka sopii myös kosteisiin tiloihin. Eläväpintainen roiskekatto on paras ratkaisu ontelolaattakatoille.

mattilaisen osaamista. Maalaamiseen suositellaan laadukasta pitkänukkaista telaa, joka nostaa ja luovuttaa tasaisesti maalia. Hyvästä telasta kannattaa maksaa hieman enemmän, sillä edulliset telat ovat usein hyvin heikkolaatuisia, nukka menee kasaan maalin määrästä, maali ei tasoitu hyvin eikä rulla pyöri telattaessa. Roiskekattoa maalattaessa käytetään telaan kiinnitettävää jatkovartta, jolloin maalaaminen on helpompaa. Roiskemaalattua kattoa ei saa mekaanisesti hangata vaan se täytyy imuroida tai puhdistaa pölyhuiskulla. Se pitää myös maalata kerralla ja nopeasti loppuun, ettei pintaan jää ikäviä työsaumoja.

veltimellä, Anttila neuvoo. Liuotinohenteisia maaleja käytettäessä on kuitenkin hyvä muistaa, että ne tuoksuvat pitkään. – Roiskekatot ovat kuitenkin omakotitaloissa hyvin harvinaisia. Tyypillisempiä ne ovat kerrostalokohteissa, Jussila huomauttaa.

VIRHEITÄ VAIKEA KORJATA Vesiohenteisilla maaleilla ja lakoilla maalattavat puupaneelipinnat viimeistellään aina siveltimellä ja toisin kuin roiskekattoa maalatessa, ne sallivat myös työssä taukoja. Samoja maaleja käytetään Jussilan mukaan yleensä myös kipsikatoissa. – Meidän firma on tehnyt paljon paneelipintaisia sisäkattoja vesiohenteisella kalustemaalilla, Jussila kertoo. Jos pinnat on aiemmin maalattu epätasaisesti tai aiempi maalityyppi on jättänyt huokoisen pinnan, myös uusi maalikerros saattaa imeytyä epätasaisesti. Tällaiset pinnat vaativat usein pohjamaalauksen. –Tikkurilan uusin pohjamaali on Multistop Eristyspohjamaali , joka on tarkoitettu tummuneiden paneelikattojen pohjamaalaamiseen ja oksakohtiin, Anttila sanoo. Jos betoni- ja roiskekatoissa jälkikäteen huomaa pinnan jääneen epätasaiseksi, ei sitä kannata lähteä korjaamaan, vaan tulee maalata koko pinta uudelleen. – Harvemmin korjausjälki jää peittoon, Anttila korostaa. Vesiohenteisten maalien kuivuminen kestää nykyään vain muutaman tunnin. – Niillä voi hyvin maalata silloinkin, kun perhe on paikalla, Anttila sanoo.

” Talven lämmityskausi sopii puupaneelikaton huoltomaalaukselle siksi, että silloin ilman suhteellinen kosteus on alhaisimmillaan ja puupinta kuivimmillaan.”

VAATIVA ROISKEKATTO Roiskekatto on kuitenkin myös hyvin haastava korjattava. Usein se vaatiikin am-

Maalatessaan roiskekattoa vesiohenteisilla maaleilla ammattilaiset tekevät työn niin, että toinen vie maalin ensin ylös ruiskuttamalla ja toinen viimeistelee heti perässä lopputuloksen telalla. Tikkurilan maalilinja ei tätä menetelmää kuitenkaan suosittele ainakaan tee itse –maalaajille. Riskinä on, että maali ei saa hyvää tartuntaa alustaan ja irtoaa, kun tullaan telalla perässä. – Ensin pitää testata, sietääkö katto vettä. Jos ei kestä, niin suosittelemme liuotinohenteista Tixomatt -sisäkattopohjamaalia. Se on peittävä ja eristävä maali rappaus-, tasoite-, lastulevy-, puukuitulevy- ja puupinnoille. Hyytelömäistä maalia on helppo työstää telalla, ruiskulla tai si-

c Maalatessa roiskekattoa vesiohenteisella ammattimiehet tekevät työn kahteen pekkaan: toinen nostaa maalin ylös kattoon ruiskuttamalla ja toinen viimeistelee työn telaamalla. Roiskekaton maalaaminen pitää tehdä kerralla alusta loppuun (kuva: Timo Kiiski)

18 18

HANKI OIKEAT TYÖVÄLINEET Valmiit sisäkatot kannattaa maalata talvella lämmityskauden aikana, jolloin ilman suhteellinen kosteus on alhaisimmillaan ja puupinta kuivimmillaan. Tällöin paneelien elämisen myötä ei tule näkyviin maalaamattomia kohtia. Vaihdettaessa kattoon kokonaan uudet paneelit tai tehtäessä uudistaloon sisäkattoa maalaus kannattaa tehdä ensin paneelit irrallaan. Hyvät työvälineet ovat sisäkaton maalaamisessa yhtä tärkeitä kuin maalitkin. Hyvästä telasta kannattaa maksaa hieman enemmän, sillä edulliset telat ovat usein hyvin heikkolaatuisia. – Anza ja Sokeva ovat hyviä merkkejä. Kunnon tela on ainakin 25 senttimetriä leveä ja siitä pitää varautua maksamaan hyvinkin 30 euroa. Siihen päälle tarvitaan vielä jatkovarsi, mutta sen voi tehdä ilmai-


• Sisäkaton maalaus ja paneloinnin uusiminen, Espoo. 1980-luvun rivitalokoti, jossa paneelikatto. Remontissa sisäkatto purettiin ja siihen asennettiin uusi panelointi, samalla uuden sisäkaton pinta maalattiin. Maalattavaa kattopintaa oli 35 m2 asunnon yläkerran keittiössä ja olohuoneessa. Hinta 1300 euroa. • Kolmen huoneen maalaus, omakotitalo Tuusulassa. Remontissa maalattiin kolmen huoneen sisäkaton vanhat paneelit, maalattavaa pinta-alaa oli 75 m2. Hinta 1500 euroa. • Pienomakotitalon sisäkaton ja sisäseinien maalaus, Helsinki. Kahden huoneen kokoisen pienomakotitalon seinät ja sisäkatto maalattiin valkoisiksi. Maalattavaa pinta-alaa 45 m2, hinta 1600 euroa. • Edellä mainitut hinnat ovat esimerkkiki hintoja ja suuntaa-antavia h Lähde: Urakkamaailma.fi

c Täyshimmeällä

c Tämän päivän koteihin haetaan valoi-

maalilla saadaan vanhan kuultavan puupaneelin oksaiset kohdat siististi peittoon. Puupaneelissa maalausjälki viimeistellään aina siveltimellä. (kuva Tikkurila)

suutta täyshimmeillä tai puolihimmeillä vaaleilla kattomaaleilla.

c Tummalla paneelikatolla saa tyylikkään kontrastin vaaleille seinille. (kuva Tikkurila). seksi vaikka pitkävartisesta katuharjasta, Jussila neuvoo. Hyvästä keinokuitusiveltimestäkin pitää varautua maksamaan ainakin 10 euroa. Maalien hinnat ovat kauppakohtaisia ja hintahaitari laaja. Esimerkiksi Hankkijan verkkokaupassa Tikkurilan Multstop Eristyspohjamaalin litrahinta on 21,90 euroa ja 9 litran purkki Siro Himmeä –sisäkattomaalia maksaa Taloon.comissa 69,95 euroa. Täyshimmeän Cello-sisäkattomaalin litrahinta mm. K-rauta Kajaanissa on 7,43 euroa. Pohja- ja sisäkattomaali Teknos Trend 3:n litrahinta Bauhausissa on 4,43 euroa.

ÄLÄ PIHISTÄ MAALEISSA Maalatessa on hyvä tarkkailla maalin menekkiä niin, että se on suositusten mukainen. Jos maalin käytössä alkaa pihistellä, voi pinta jäädä kuivaksi ja raitaiseksi. Maalia ei pidä ohentaa, ettei sen peittokyky kärsi. Ohennettu maali myös roiskuu ja kuplii ja se taas näkyy valmiissa pinnassa. Tämän päivän omakotitalossa maalattavaa kattopintaa on yleensä noin 100 neliötä. Siihen kuluu maalia noin 30 litraa.

– Siinä 200 euron tietämissä tuollaiset 30 litraa maalia maksaa. 100 neliön kattopinnan maalaaminen kustantaa tee itse –miehelle välineineen ja maaleineen sellaiset 300-400 euroa. Kannattaako amatöörin sitten urakkaan ryhtyä vain kustannussäästö mielessä? – Varmasti on paljon taitaviakin tee itse -miehiä, mutta ammattiliikkeenä itseään mainostavan maalausyrityksen jälkeen voi aina luottaa. Ammattilaiselta tuo 100 neliön kattopinnan huoltomaalaus vie arviolta pari päivää ja hinta on sen mukainen, Jussila sanoo. Hän muistuttaa kuitenkin, että yksityistaloudet voivat sisäkattoremonttia teettäessään hyödyntää kotitalousvähennystä. Kun ostaa työn ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, saa vähentää 45 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa ja vähennyksen enimmäismäärä 2 400 euroa henkilöltä kalenterivuoden aikana. Vähennystä ei saa siis esimerkiksi laskuun sisältyvistä tarvikkeista tai matkakuluista.  SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2016 3

19


VALLOX AITO KOTILÄMPÖ - energiatehokas ilmalämmityskone Nyt kannattaa nykyaikaistaa ilmalämmityskone! Uuden Vallox Aito Kotilämpö -koneen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on jopa 72%, ja sen sähkönkulutus on vain noin puolet vanhoihin ilmalämmityskoneisiin verrattuna. Sisäänrakennettu kosteusanturi tehostaa a ilmanvaihtoa automaattisesti ilmankosteuden muuttuessa. Koneen ohjaus on muutenkin helppoa joko MyVallox-ohjaimella tai taloautomaation, kotiverkon tai pilvipalvelun kautta. Saatavilla alkuvuodesta 2017.

Vaihda vanha Valmet uuteen

www.vallox.com

Jäsenkortillasi alennusta lämmitysöljystä ja polttoaineista • Polttoainealennusta kaikilta St1-asemilta ja miehitetyiltä Shell-asemilta • Lämmitysöljystä alennusta, kun tilaus yhdessä erässä www.st1.fi tai 0600 166 266, voit voittaa 1000€ polttoainetta lue lisää www.st1.fi Kaikki edut www.omakotiliitto.fi/jasenetu

www.st1.fi


Teksti Jaana Pesonen, kuvat valmistajat

Energiapihi ruuan tuoreena säilyttäjä

Millainen kylmälaite kotiin? Nykyajan trendit suosivat avokeittiöitä. Uusilta kylmälaitteilta vaaditaan kaunista ulkonäköä, yhtenäisyyttä muun keittiön kalustuksen kanssa sekä sopivuutta sisustukseen. c Miele-jääkaappien XL-sisätila tarjoaa elintarvikkeiden säilyttämiseen huomattavasti enemmän tilaa ja kätevyyttä. Tavallista syvempään jääkaappiosaan mahtuu myös suuria ja tilaa vieviä esineitä, kuten uunipeltejä.

Energiamerkintä kertoo Energiamerkintä on yhtenäinen kaikissa EU-maissa ja se antaa kuluttajille vertailukelpoista tietoa laitteiden energiankulutuksesta. Heinäkuun 2012 jälkeen valmistettujen laitteiden pitää olla vähintään energiatehokkuusluokkaa A+.

Selvitä jääkaapin oikea sisälämpötila ja säädä kylmyys kohdalleen. Helpoin tapa mitata todellinen lämpötila on laittaa vesilasi kaapin hyllylle ja lämpömittari siihen. Näin saadaan selvitettyä hyllyn tarkka lämpötila.

Kylmälaitteen, yhä useammin jääkaappipakastimen, hankinta on kuluttajalle vaikea paikka. Malleja on runsaasti, hinnat vaihtelevat suuresti. Monissa tapauksissa kodinkoneliikkeen myyjällä ei ole tarjottavana asiakkaalle kuin hinta- ja tilavuustiedot sekä energialuokka. Lähes samanlaisia mallilaitteita on esillä lukuisia. Miten valita perheen käyttötarkoituksiin mahdollisimman sopiva kylmälaite. Kun hankitaan kylmälaitetta, tärkeintä ja kannattavinta on valita laite, joka vastaa tilavuudeltaan oman kotitalouden säilytystarpeita.

SÄHKÖN KULUTUS Laiteiden valmistajien ilmoittama sähkönkulutus on optimaalisissa olosuhteissa

mitattu arvo, jolla on vain harvoin mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Sähkönkulutukseen vaikuttaa eniten laitteen sijoituspaikka. Kylmälaite tulee sijoittaa niin, ettei sen vieressä ole liesi, astianpesukone tai lämpöpatteri. Myös käyttötottumukset vaikuttavat laitteen sähkönkulutukseen. Mitä useammin kaappia aukaistaan ja ovea pidetään auki, sitä enemmän energiaa kuluu. Myös lämpimien ruokatavaroiden lisääminen ja kaapin liian täyteen ahtaaminen nostavat energiankulutusta. Kylmälaitteet tarvitsevat ympärilleen tilaa, missä ilma pääsee kiertämään kunnolla. Puutteellinen ilmankierto voi moninkertaistaa laitteen sähkönkulutuksen. Samalla laitteen ja kompressorin käyttöikä

lyhenee.

VAIKEA LÄMPÖTILANSÄÄTÖ Kylmälaitteen tehtävänä on säilyttää elintarvikkeet, tuoretuotteet ja pakasteet tuoreina ja hyvänlaatuisina mahdollisimman pitkään. Tähän vaikuttaa se, kuinka helposti laitteen lämpötila on säädettävissä. Kylmyys ei useinkaan pilaa ruokaa, mutta liika lämpö tekee sen. Lämpö saa elintarvikkeet pilaantumaan oletettua nopeammin. Myöskään liian kylmää ei kannata jääkaapissa pitää, sillä se on energiantuhlausta. Jääkaapin viilentäminen yhden asteen verran lisää energiankulutusta viisi prosenttia. Jääkaapissa lämpötilan pitäisi olla 3-4 astetta, mutta viileys ei jakaudu tasaisesSUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2016

21


4

jääkaappipakastinta, NELJÄ HINTAA edullinen

keskihintainen

Electrolux EN3602MOW, 450 euroa

Miele KFN 28032 D ws, 1139 euroa

• 60 cm leveä jääkaappipakastin peruskäyttöön

• Leveys 60 cm, jolloin käyttötilavuus kasvaa

• Jääkaapissa automaattisulatus ja pakastin manuaalinen, vaatii sulattamisen

• Kahvaton design

• Jääkaapissa muunneltavat turvalasihyllyt

• FreshTouch- hipaisuohjaus, jossa kattavat toiminnot (Holiday, Party- ja QuickCoolajastin)

• Jääkaapissa vihanneslaatikot ja lasihyllyn alla tilaa säästävä pulloteline • Saatavana myös teräksenvärisenä • Äänitaso 40 dB • Energiatehokkuusluokitus A++

• DuplexCool – kaksi erillistä kylmäkiertoa

• Myös NoFrost- automaattisulatteinen pakastinosa • DynaCool- puhallin tasaa tasaisen säilytyslämpötilan jääkaappiin • Äänitaso 39 dB • Energiatehokkuusluokitus A++

kalliimpi ja varusteltu

Miele KFN 29683 D obsw, 2995 euroa

• Käyttötilavuus kasvaa kahdesta syystä: Korkeus 201,1 senttimetriä ja XLsisätilavuus, koska lauhdutin sijoitettu rakenteellisesti laitteen alaosaan. Myös laitteen takaseinä on tasainen, jolloin takaseinän puhdistus pölystä on tarpeetonta

• Obsidian- musta lasiovi

• DailyFresh- laatikko tavallisten vihanneslaatikoiden sijasta (hedelmät ja vihan nekset säilyvät pidempään kosteudensäädön ansiosta) • Click2Open- ovenavausmekanismi • Äänitaso 38 dB • Energiatehokkuusluokitus A+++

22

PUHTAANAPITO ERITTÄIN TÄRKEÄÄ Kylmälaiteiden säännöllinen puhdistus on tärkeää. Sillä vaikutetaan eniten laitteen kestävyyteen ja sähkönkulutukseen. Kylmälaite kytketään puhdistamisen ajaksi pois päältä ja ruuat ja juomat nostetaan hetkeksi ulos. Kylmälaitteen takana oleva lauhdutin ja kompressori ja laitteen alle kertyvä pöly pitää imuroida vähintään vuoden

c Osassa jääkaapeista on vakiona ja osaan on saatavissa lisävarusteena aktiivihiilisuodattimia. Suodatin neutraloi kaapin sisällä olevia voimakkaita tuoksuja, kuten juustojen, mausteisten makkaroiden tai kalaruokien tuoksuja.

kallis ja ylellinen

Miele KFN 29233 D edt/cs, 1795 euroa

• Ovi CleanSteel- terästä, joka hylkii rasvaa ja likaa (puhdis tus helppoa – vesi ja mikro kuituliina)

ti. Lämpimintä on jääkaapin yläosissa ja ovihyllyissä. Viileintä on vihanneslokeron päällä olevan hyllyn takaosassa tai erillisessä 0-astelokerossa. Tämä 0-astetila on lihan, kalan ja leikkeleiden säilytystä varten. Uusissa jääkaapeissa jäähdytysilmapuhallin ja ilmankiertokanava lisäävät ilmankiertoa ja tasoittavat lämpötilaeroja.

• SoftClose- saranointi • FlexiLight- valaistus jääkaapissa. Valaistusta voidaan siirtää vapaasti – siirtyy, kun lasihyllyä siirretään. • PerfectFreshProtuorealue tavallisten vihanneslaatikoiden sijasta. Siinä hedelmät ja vihannekset säilyvät jopa 5 kertaa pidempään kosteudensäädön ja matalamman lämpötilan ansiosta. • Äänitaso 37 dB • Energiatehokkuusluokitus A+++

c Jääkaapista ja pakastimesta erilleen eristetyssä PerfectFresh-tilassa useat kasvikset, hedelmät, liha, kala ja juustot säilyvät huomattavasti paljon pidempään, kuin perinteisessä jääkaapissa. PerfectFreshtilan lämpötila (0 °C - 3 °C) yhdistettynä oikeanlaiseen kosteustasoon takaa pitkän säilyvyyden ja raaka-aineen tuoreuden.


Tiedätkö nämä asiat ennen kylmälaitteen hankintaa PUHALLIN. Jääkaapin takaseinässä on puhallin, joka kierrättää kylmää ilmaa pitäen jääkaapin sisälämpötilan tasaisena. Puhallusjäähdytyksen ansiosta kylmä ilma leviää tehokkaasti ja tasaisesti, mikä pidentää ruoan säilyvyyttä. DYNAAMINEN KYLMENNYS. Dynaaminen kylmennys huolehtii siitä, että kaapin lämpötila on tasainen kaikilla tasoilla, erikoistiloja lukuun ottamatta. Kylmennys toimii tuulettimen ja erityisten ilmakanavien avulla, jotka jakavat kylmyyden tasaisesti koko kaappiin. PAKASTUSTEHO. Luku kertoo, kuinka monta kiloa voidaan pakastaa kerralla. HUURTEENESTO. Monissa laitteissa on huurteenestojärjestelmä, joka varmistaa tasaisen ilmankierron ja vähentää kosteutta estäen huurteen muodostumista. AUTOMAATTISULATUS. Automaattisulatuksessa kosteus valuu takaseinän kouruun ja sieltä putkea pitkin kompressorin päällä sijaitsevaan astiaan. Automaattisulatuksen tekniikka pitää pakastimen ilman kylmänä ja kuivana. Pakastetut tuotteet säilyvät irrallisina eivätkä muodosta yhtä suurta jääklönttiä.

Yhteistyössä omakotiasujien asialla:

Hämeen Laaturemontti ja Omakotiliitto

Paikalliset pojat ei pakkasta pelkää! Katto 2 päivässä, myös talvella! • PPienempi ien ieene nem em mpi kosteusriski kooste stteeusr ussrrisski ppaakkkkas kaase seella • Te Tehokas eho hoka kas ja kas ja la laa laadukas laad adukas du duka kas as as ase asennusk asennuskon sen enn nnu nus usskoons nse seepptti • Vesivekin Veesive ivveeki kin kke kestävät estä tävväät kka kattov att tto tov ova vaarusstteeet • Tuotteet Tuo Tu uootte tttee eet et omalta omaalta ltta tehtaalta, teeht hta taa aaalta ltta, a, ilman ilm lma maan välikäs välikäsiä käässiä

SOITA

019 211 7390

PIKAJÄÄHDYTYS/PIKAKYLMENNYS. Jääkaapin lämpötila laskee nopeasti tietyksi ajaksi, jonka jälkeen se palautuu automaattisesti aiemmin asetetulle tasolle. Pikajäähdytystä ja pakastusta käytetään, kun lisätään kerralla suuria määriä tuotteita. AKTIIVIHIILISUODATIN. Suodatin neutraloi kaapin sisällä olevia voimakkaita tuoksuja, kuten juustojen, mausteisten makkaroiden tai kalaruokien tuoksuja. LOMA/HOLIDAY-TOIMINTO. Jos jääkaappia ei haluta kytkeä kokonaan pois päältä loman ajaksi, Holidaytoiminnolla jääkaappi toimii normaalisti, mutta pienemmällä teholla. Jääkaapin lämpötila säätyy 15 asteeseen, mikä säästää energiaa.

www..la www.laaturemontti.fi aature emo onttti..fi

Briggs & Stratton lumilingot nyt -20% tarjoushinnoin! 6 mallia joista löytyy sopiva linko pihalle kuin pihalle!

Hinnat alkaen 639,-

LUMILINKOJEN YKKÖNEN!

HÄLYTYSKELLO/QUICKCOOL TIMER. Kylmälaitteen hälytyskello munakellon tapaan, esim. kaulittavaa taikinaa jäähdyttäessäsi. Merkkiääni ilmoittaa, milloin valitsemasi aika on kulunut. Hälytyksen voit asettaa enintään 9 tunnin ja 59 minuutin päähän. NOLLA-ASTETILA. Nollatila on jääkaapin alaosassa sijaitseva kylmempi tila, jonka lämpötila on nimen mukaisesti nollassa tai jopa muutaman asteen sen alapuolella. ANTIBAKTEERINEN PINNOITE. Kaapin sisäpintojen materiaalin tarkoituksena on vähentää bakteerikasvuston muodostumista jääkaapin sisäpinnoissa. PAKASTUSKYTKIN. Pakastimessa on pakastuskytkin, jota käyttämällä pakastin sisältöineen jäähdytetään maksimikylmyyteen ennen tuotteiden pakastamista. Pakastuskytkin laitetaan päälle 12 – 24 tuntia ennen pakastusta. Jos pakastimessa on pakastusautomatiikka, säätö kytkeytyy pakastuksen jälkeen. LÄMMÖNNOUSUAIKA. Lämpötilan nousuaika (h) kertoo ajasta, jonka pakastin säilyy kylmänä esimerkiksi sähkökatkon sattuessa. Se on aika, joka kuluu pakasteiden lämpenemiseen -18 asteesta -9 asteeseen.

Kuva Kuvan uvv n BH17730 300SE 30SE nyt yt 1830 18 0,,-- (229 2290 90,,-))

BM1227SE

M IN ADE US A!

1490,-

(1890,-)

› › › › › › › › › › ›

Moottori: Briggs & Stratton 900 Series 205 cc Jäätymätön vetokäynnistin 230V sä sähk h ökäynnistys S2 kä käyn yn nnistystakuu -25°c saakka S äh ähkö kkööin nen heittoputken kierto Free Hand™ -hallinta Artic Trac™ -renkaat Halogen työvalot Työleveys 69 cm Takuu 2 vuotta

Omakotilehden lukijoille yli 500 euron tilaukset RAHTIVAPAASTI kampanjakoodilla OMAKOTI2016 Kampanjakoodi on voimassa 31.12.2016 saakka! Tutustu lumilinkovalikoimaamme verkkokaupassamme:

Myllyojankatu 20 SALO puh. 040 350 3090 myyn my ynti@p @puu uuta tarhat atukku.fi


c Liitutaulupintainen jääkaappipakastin on lapsiperheen keittiön kohokohta.

välein. Pöly estää ilmankiertoa, heikentää suorituskykyä sekä lyhentää käyttöikää. Pöly lisää myös palovaaraa. Kylmälaite ja oven tiivisteet pestään miedolla astianpesuaineliuoksella sekä kuivataan heti pesun jälkeen. Samoin sulamisvesikouru ja veden poistoaukko puhdistetaan liasta. Myös automaattisulatuksella varustetut kaapit tarvitsevat puhdistusta. 

c Lasihyllyjen FlexiLight-LED-valaistus valaisee jääkaapin sisäosat kirkkaasti mutta häikäisemättä. Valaistus voidaan myös sijoittaa mille tahansa hyllytasolle.

Selvitä nämä asiat ennen kylmälaitteen hankintaa Energiamerkinnän tiedot: energiatehokkuusluokka, vuotuinen energiankulutus, käyttötilavuus sekä äänitaso. Laitteen tilavuus. Pienelle kahden hengen kotitaloudelle riittää pieni jääkaappi, mutta 4-6 henkilön perhe tarvitsee 200 -litraisen jääkaapin. Jäähdytysteho eli se, miten nopeasti jääkaappi jäähdyttää sinne laitetut ruokatarvikkeet. Asia on erityiden tärkeä perheissä, joissa kaupassa käydään 1-2 kertaa viikossa ja ruokatarvikkeita lisätään kaappiin kerralla runsaasti. Laitteen käyttöominaisuudet. Hyllytilojen monipuolisuus ja säädettävyys sekä puhtaanapidon helppous. Laitteen äänitaso. Hiljaisten laitteiden äänitaso on alle 40 dB.

c Ohjauspaneelit ovat yhä enemmän

Äly tulee kodinkoneisiin

käyttäjäystävällisiä. Digitaalinen näyttö kertoo lämpötilasta asteen tarkkuudella.

Kodin langattomaan verkkoon yhdistettävät kodinkoneet ja sovellukset tuovat tullessaan monia ominaisuuksia. Esimerkiksi jääkaapissa on kaksi kameraa, jolla jääkaapin sisältöä voidaan katsella esimerkiksi kaupasta käsin. Samoin kylmälaitteen lämpötilaa voidaan muuttaa. Tietoturva älykkäissä kodinkoneissa on yhtä huono kuin kodin muissakin teknisissä laitteissa. Kun laite kytketään internetiin, on se aina vaaran paikka, ellei tietoturvasta erikseen huolehdita. Kaikkien laitteiden oletussalasanan vaihtaminen toiseksi on vähin turvatoimenpide jokaiselta käyttäjältä, muuten tarjotaan väärinkäyttäjille avoimet ovet.

c DynaCool-puhallin kierrättää tasaisesti ilmaa, jotta lämpötila ja kosteus jakautuisivat optimaalisesti jääkaapissa.

c Siemensin kylmäkeskuksissa jääkaappi ja pakastin ovat vierekkäin samassa laitteessa. Kylmäkeskuksissa on pariovet, lisäominaisuuksia, kuten esimerkiksi juomavesiautomaatti tai jääpala-automaatti.

c Bosch Serie 8 –jääkaappimalliston retromuotoiltu Cool Classic –jääkaappipakastin on saatavissa sekä punaisena että valkoisena. Pyöreät kulmat sopivat hyvin yhteen niin suoralinjaisen nykykeittiön kuin täydellisen 50-lukulaisittain sisustetun keittiön kanssa. Retroilu jää pelkästään ulkokuoreen, sillä sisäpuolelta laite on tämän päivän teknologiaa ja A++ energialuokkaa.

24

c Vapaasti sijoitettava, pariovellinen 92 senttimetriä leveä jääkaappi, tilavuus 417 litraa. Alapuolella on laatikkomainen, ulosvedettävä pakastin, 119 litraa. Jääkaapissa matalalämpölaatikko (0-5°C), ovessa vesiannostelija.

c Avauspainike kätkeytyy huomaamattomasti kaapin sivuun. Click2Open- kahvasyvennyksen avulla ovi aukeaa vaivatta.


2016

IDEOITA,VINKKEJÄ, KEITTIÖIDEN UUSIMMAT TRENDIT

PUUSTEL

LI.FI

TILAA MAKSUTON IDEAKIRJA KOTIISI

WW W.

WWW.PUUSTELLI.FI

PUUSTELLIN 124-SIVUINEN IDEAKIRJA TÄYNNÄ

124 SIVUA

Lähetä tekstiviesti PUUSTELLI OMAKOTI ETUNIMI SUKUNIMI OSOITE numeroon 18252

IDEAT T K ASVAVA SA PUUSTELLIS

Viestin lähettäminen on sinulle maksuton. Toimii kaikkien kotimaisten operaattorien liittymillä. KAIKKI EI OLE KULTAA, MIKÄ KIILTÄÄ Silti voit heittäytyä rohkeasti arjen vietäväksi. Kotona kokatessa yhdessäoloa säestää kotikenttäetu, jossa jokainen on voittaja. Maukkaimmat ruoat valmistuvat yhdessä inspiroiden, ilman ohjeita. Mausteeksi vain paljon rakkautta, joka on kultaakin kalliimpaa rikkautta.

IDEAKIRJA tarjoaa inspiroivia keittiökokonaisuuksia ja apua suunnitteluun. Saat siitä ideoita tyyleistä, mutta jokainen Puustelli-keittiö mitoitetaan ja suunnitellaan yksilöllisesti, toiveidesi mukaan.

1

Vitriini muuttaa ilmettä valaistuksen mukaan. Lasivaihtoehtojakin on runsaasti.

2

LEGRABOX-laatikon varusteena on huopalokerikko, joka on oivallinen mausteiden säilytyspaikka.

PUULAJIEN KUNINGAS KRUUNAA KEITTIÖN Puulajien kuninkaaksi tituleerattu tammi on hitaasti kasvanut ja vankkarakenteinen puu. 1 Se sopii keittiökalusteiden pitkäikäiseksi ja luotettavaksi materiaaliksi sellaisenaan tai muiden materiaalien kumppaniksi. Ja kaunistuu vain vanhetessaan. Niin se vain on.

Astiapyyhkeet löytyvät omalta paikaltaan.

2

Tyylikään lasipinnan takana on massiivinen tammikehys.

2

PUUSTELLI ALL INCLUSIVE.

VINKKI: Mikro saa raikkaan tuoksun, kun laitat pieneen kulhoon pari desiä vettä ja muutaman sitruunaviipaleen. Keitä noin 10 minuuttia. Kuivaa mikro puhtaalla keittiöpyyhkeellä.

INFO:

1

Rulokaappi on kätevä säilytyspaikka tarvikkeille, joita tarvitaan usein.

OVET: PM40 MDF, Musta / PM40RUK, Kirkas lasi / PM40LA, Etsattu lasi t VETIMET: VNKO t TASOT: CMP30 Kvartsi, CarraraQuartz

INFO: LEGRABOX-laatikot ovat yksi uusimmista, arkea juhlistavista ratkaisuistamme.

VINKKI: Kahvin- ja vedenkeittimen kalkkikertymät puhdistat helposti, kun ripautat vesisäiliöön hieman soodaa. Huuhtele huolella.

Puustelli ALL Inclusive -palvelukonseptimme ydinajatuksena on, että voimme palvella juuri Sinua kaikissa keittiöremonttiin liittyvissä asioissa

OVET: TP20SY Tammiviilu vaakakuvio / LP15, PintaLasi, DG78, Ruskea t VETIMET: Vedinura t TASOT: RST

PUUSTELLI IDEAKIRJA

IDEAT KASVAVAT PUUSTELLISSA.

1

2

34

35

mahdollisimman hyvin ja joustavasti.

PUUSTELLI IDEAKIRJA

Olemme alan ammattilaisia ja tiedämme,

TAKUU Puustelli-keittiökalusteiden toimivuustakuu on jopa 30 vuotta. Lisäksi annamme Puustelli-asentajien tekemälle asennustyölle kahden vuoden takuun. Tuotteissa, joita emme itse valmista kuten esimerkiksi kodinkoneet, altaat ja hanat, takuuaika on 2 vuotta. Takuuasioissakin on helppo muistaa vain yksi osoite – Puustelli.

PUUSTELLI IDEAKIRJA

mitä teemme ja mistä puhumme. Me kaikki Puustellin ammattilaiset olemme palveluksessasi!

40

PUUSTELLI IDEAKIRJA

Lue lisää palvelukonseptimme sivuilta 124-125. PUUSTELLI IDEAKIRJA

41

10

11

PUUSTELLI IDEAKIRJA

VARAA MAKSUTON SUUNNITTELUAIKA JA PYYDÄ TARJOUS!

WWW.PUUSTELLI.FI


Teksti: Dakota Lavento, kuvat: Vanhustyön keskusliitto

Pikkuhiljaa koti valmiiksi Kodin esteettömyyden ja toimivuuden parantamiseen voi hyvin ryhtyä ennen kuin on pakko. Asiantuntijoiden mukaan asiaa kannattaisi ryhtyä miettimään jo viisikymppisenä. Yli 65-vuotias saa kotiinsa halutessaan ilmaisen korjausneuvojan.

Vanhuus tulee aikanaan. Sitä ei tietenkään voi ennustaa, kuinka hyvässä kunnossa kultaisia vuosia viettää. Useimmat meistä haluavat asua kotonaan mahdollisimmat pitkään ja siihen myös valtiovaltakin meitä kannustaa. Kodin pitäisi kuitenkin olla sellainen, että askelten vähitellen lyhentyessä ja toimintakyvyn heikentyessä siellä olisi mahdollisimman mukava asua ja kotona käyvien ammattilaisten asumisessa ja hoitamisessa avustaa. Koskaan ei ole liian aikaista katsella kotia sillä silmällä ja parantaa remontin yhteydessä myös esteettömyyttä. Monesta hyväkuntoisesta työikäisestä seniorivuosiin varautuminen saattaa tuntua varsin kaukaiselta ajatukselta. Suomen Omakotiliiton kehityspäällikkö Katja Keränen ymmärtää sen hyvin ja muistuttaakin, ettei rollaattoriramppeja suinkaan tarvitse heti ryhtyä ulko-oven viereen rakentamaan. – Tärkeintä on miettiä ajoissa ja varautua tulevaan muiden remonttien yhteydessä. Näin tarpeet tulee toteutettua ajoissa ja huomattavasti edullisemmin kuin nopeasti pakon edessä, hän huomauttaa.

VAROIT TIMISSA TARKISTA, ET TÄ PALOPA ON TOIMIVAT TTERIT! ista, Kun liikkuminen on verkka pelastautua. palovaroitin antaa aikaa Kehittämisohjelma pureutuu tulevaisuuden asumiseen Vuonna 2030 meistä jo 1,5 miljoonaa on täyttänyt 65 vuotta. Valtiovalta pyrkii asuntopolitiikallaan varmistamaan, että ikääntyneet voivat asua turvallisesti kodeissaan toimintakyvystä tai varallisuudesta riippumatta. Hyvät asuinolot osaltaan myöhentävät ja ehkäisevät siirtymistä palveluasumiseen ja kalliiseen laitoshoitoon. Ympäristöministeriön vuonna 2013 alkaneen ja vuoden 2017 loppuun jatkuvan ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toimenpiteisiin kuuluu mm. asuntokannan korjaamista, uudenlaisten asumisratkaisujen ja palveluasumisen kehittämistä, asuinalueiden kehittämistä ikääntyneiden näkökulmasta sekä asumista tukeviin palveluihin liittyviä kysymyksiä. Ohjelman kautta vaikutetaan sekä ikääntyneiden itsensä että kuntien ja asunto- ja rakennusalan toimintaan. Kehittämisohjelmassa on käynnissä monipuolisesti hankkeita niin asuinalueiden ja elinympäristöjen kehittämiseksi ikäystävällisemmäksi, asumisratkaisujen monipuolistamiseksi kuin esteettömyyden parantamiseksi ja asuntojen korjaamiseksikin. Kuntien toimintaa pyritään parantamaan esimerkiksi luomalla kunnille toimintamalleja ja kehittämällä vanhusneuvostojen roolia kunnissa. Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho huomauttaakin että vanhusneuvostot ovat erinomainen vaikuttamisväylä kunnissa.  h www.ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen h http://www.ym.fi/fi-FI/Asuminen/Ohjelmat_ja_strategiat/ Ikaantyneiden_asumisen_kehittamisohjelma h www.ara.fi

26

SELVIYTYMISKERROS KÄYTTÖÖN Monikerroksisessa omakotitalossa asuvan pitää miettiä sitäkin, mitä tehdään sitten, kun kerroksesta toiseen ei enää pääsekään kätevästi liikkumaan. Taloon voidaan miettiä pientä hissiä tai ns. seniorihissiä. Jos ne eivät ole syystä tai toisesta toimiva ratkaisu, ehkä talossa voisi olla ns. asuttava selviytymiskerros. Selviytymiskerroksessa on oltava uloskäynti, keittiö ja pesutilat sekä makuu- ja oleskelutilat. Jos tekninen tila tai pannuhuone on kellarissa jyrkkien portaiden takana, olisi ainakin lämmityksen ohjaus saatava selviytymiskerrokseen. Lämmitysremontti on yksi suuremmista perusparannuksista, joita ei saa siirtää liian pitkään. Aktiivista puuhastelua edellyttävä lämmittäminen ei sovi huonokuntoisille asukkaille.

TOIMIVAT PESUTILAT Kun asuntoja muutetaan esteettömiksi, muutostöitä tehdään useimmin nimenomaan wc- ja pesutiloissa. Yleisimpiä ongelmia ovat liian kapeat oviaukot ja korkeat kynnykset. Erityisesti ns. rintamamiestaloissa wc:t ovat myös hyvin pieniä. – Jos wc- ja pesutiloissa avataan seinärakenteita, kannattaa niitä vahvistaa samalla niin, että tulevaisuudessa voidaan tarpeen vaatiessa kiinnittää tukia, Katja Keränen neuvoo.

KEITTIÖT JA OLESKELUTILAT Modernit avarat yhtenäiset oleskelutilat ovat muuten esteettömyyden kannalta erinomaisia, sillä niissä on huonojalkaisenkin helppo liikkua ja pyörätuolillakin pääsee tilasta toiseen ketterästi. Keittiössä kaapistoja vaihdettaessa on syytä panostaa


seniori-ikään kauneuden lisäksi käytännöllisyyteen ja sijoittaa jokapäiväiset asiat kevyesti avautuviin alalaatikostoihin. Turvaliesi on hyvä hankinta myös lapsi- ja lemmikkiperheeseen! Valoa tarvitaan myös vuosi vuodelta enemmän. Hämärässä hissuttelu sopii nuorille ja paikallaan istuskeluun – ei ehdottomasti ainakaan portaissa kulkemiseen.

PIHAA REMONTOITAESSA Katja Keränen muistuttaa, että kotiin pitäisi myös päästä helposti. Kun pihaa uusitaan, kannattaa miettiä, miten mahdollisesti jyrkkiä etuportaita voitaisiin madaltaa ja mahtuuko etupihalle ramppia tai luiskaa. – Kaiteista ei ole kenellekään haittaa ja ramppeja käytetään tietysti lastenvaunujenkin kanssa. Jos niitä ei vielä tarvita, riittää, että miettii, mihin ne voitaisiin tarvittaessa toteuttaa, hän vinkkaa.

ESTEET TÖMYYS ON ELÄMISEN HELPPOUTTA ntyneiden Ympäristöministeriön ikää an 2013asumisen kehittämisohjelm viimeistään 2017 mukaan asiaa pitäisi ana. ryhtyä pohtimaan 55-vuotia Hyvä senioriasumissuunnitelma on muuten loistava myyntivaltti, jos joskus on kotiaan vähän vanhemmalle ostajalle kauppaamassa. 

Muutostöihin on saatavissa erilaisia avustuksia • Korjausavustus vanhusväestön ja vammaisten asuntoihin • Sotilasvammalain mukainen korvaus • Vammaispalvelulain mukainen korvaus • Kotitalousvähennys Valtion vuoden 2017 talousarviossa vanhusten ja vammaisten korjausavustuksiin on varattu 7-8 M€. Vuoden alusta tulee voimaan lakiuudistus korjausavustuksista, joka siirtää korjausavustusten hallinnoinnin Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARAlle. Avustusta voi myös hakea jatkossa ympäri vuoden ja sähköisesti. Korjausavustuksen enimmäisosaa korotetaan 50 %:iin ja korotettu enimmäisosuus on 70%. h www.ara.fi

Hyödynnä korjausneuvonta Omakotiliitto järjestää yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton (VKTL) kanssa asunnon muutostyön korjausneuvontaa ikääntyville. Kaikkiaan 15 VKTL:n alueellista korjausneuvojaa avustavaa yli 65vuotiaita muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa ilmaiseksi ympäri Suomen. Kokeneet korjausneuvojat ovat koulutukseltaan rakennusmestareita tai rakennusinsinööreitä. Korjausneuvoja tulee kotiin ja kartoittaa paikan päällä tilanteen, tekee mittaukset, selvittää muutostöiden vaihtoehdot ja niihin saatavat avustukset. Hän tekee hankkeen luonnospiirustukset, kustannusarvion ja laittaa myös avustushakemukset liikkeelle. Tarvittaessa korjausneuvojat auttavat myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä. Vaikka itse korjausneuvonta on maksutonta, remonttikulut asiakas kuitenkin maksaa itse. Avustukset kattavat pääsääntöisesti vain osan korjauksen kokonaiskustannuksista. Myös mahdollisesti tarvittavan rakennusluvan korjauksen teettäjä joutuu hakemaan ja maksamaan itse.

Kysytty palvelu Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso kertoo, että viime vuonna yhteydenottoja korjausneuvontaan tuli 12 000. Osa soittajista saa apua jo puhelimessa. Suunnitelma tehtiin kymmenelle prosentille yhteyttä ottaneista. Yleisimmin apua kaivataan pesutilojen muuttamiseen toimivammiksi. – Toinen ongelmakohta on omakotitalojen sisääntulo. Suomalaisten pientalojen sisäänkäynneistä 99 % on portaiden takana, Jukka Laakso huomauttaa. Pesutilojen muuttaminen turvallisemmaksi ei ole ihan halpaa puuhaa, sillä ne on käytännössä rakennettava kokonaan uusiksi vesieristeineen kaikkineen. Ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa kylpyhuoneista on selvitettävä myös asbestipitoisuus ja kun sitä todennäköisesti löytyy, purku on toteutettava tarkasti suojattuna asbestipurkutyönä. Pesuhuoneremontin kustannukset vaihtelevat 10 000 euron molemmin puolin.

Ajoissa toimeen

c Tukeva ramppi helpottaa kotiin pääsemistä niin rollaattorilla kuin pyörätuolilla liikuttaessa.

c Eniten muutoksia toteutetaan ikääntyvien pesu- ja WC-tiloihin.

Jukka Laakso pahoittelee, että aivan liian usein asiakkaat ottava yhteyttä korjausneuvojiinkin vasta, kun kotona ei enää pärjätä ja silti on sinnitelty jo pitkään. – Aina on parempi varautua ajoissa. Pienilläkin keinoilla elämästä voi tehdä helpompaa, hän rohkaisee.  SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2016

27


Teksti ja kuvat Sari Toikkanen

c Jos amarylliksen kukkavarsi uhkaa virua liian pitkäksi eikä se pysy komeine kukkineen pystyssä, voi varren leikata ja käyttää leikkokukkana. Tuolloin varren päähän kannattaa kiepsauttaa kuminauha, jotta se ei ala rullautua maljakossa auki.

c Tässä hauskassa asetelmassa mehikasvien juuripaakut ja hyasintin sipuli on kiedottu kosteiden sammalpallojen sisään. Leikkotulppaanit voi uusia välillä tuoreisiin. Joulun jälkeen mehikasvit ja hyasintti siirretään muualle kasvamaan.

Joulukukkia ei kannata viskata pois pyhien mentyä. Vaali niitä viherkasveina, istuta keväällä penkkiin tai kukita uudestaan. Joulukukat ovat kauneimmillaan jouluna, mutta hyvin hoidettuina ne ilahduttavat paljon pidempäänkin. Esimerkiksi suosittu joulutähti kukoistaa kauan viihtyessään. Siitä kasvaa komea viherkasvi, jonka viitseliäimmät kukittavat seuraavanakin jouluna. Joulutähti pitää tasaisesta lämmöstä. Jo tuuletusikkunasta käyvä veto tai kylmä kasteluvesi saa sen riiputtamaan lehtiään. Tähteä kastellaankin lämpimällä vedellä tasaisesti mutta niukahkosti. Viherkasvina sitä myös lannoitetaan miedosti. Jotta joulutähden saisi uudelleen kukkimaan, se vaatii lyhytpäiväkäsittelyn. Syksyllä kasvi viedään pimeään komeroon noin 14 tunniksi päivittäin parin kuukauden ajan. Käsittelyn jälkeen ylälehdet alkavat vähitellen värittyä.

RITARINKUKAN UPEA UUSINTANÄYTÖS Joulukukkien kuningattaren amarylliksen voi niin ikään saada uudestaan kukkimaan. Näytöksestä ei ehkä tule ensimmäisen veroista useine vanoineen ja lukuisine kelloineen, mutta silti mielenkiintoista seurattavaa on luvassa. Jouluna amaryllistä, eli oikeammin ritarinkukkaa, kastellaan melko niukasti ja pidetään mahdollisuuksien mukaan vaikka öisin viileässä. Sitä mukaa kun vanat ovat kukkineet, ne leikataan pois. Siten kasvi ei ala suotta muodostaa siemeniä. Vaikka

c Hyasintti ja amaryllis kasvavat joulun jälkeen ikkunalaudalla. Niiden lakastuneet kukkavanat on leikattu pois.

28

vanat poistetaan, lehtien annetaan komistua. Kasvia aletaankin hoitaa kastellen ja lannoittaen. Kesäksi amarylliksen voi siirtää ruukkuineen ulos vaikka varjostavan pensaan alle, jossa se ei ole sateelle alttiina. Syksyllä ruukku nostetaan sisälle ja viedään viileään, pimeään paikkaan noin kymmeneksi viikoksi. Ruukku nostetaan jälleen esille ja sipuli istutetaan uuteen multaan. Varovasti kastellen sipulin annetaan puhjeta kukkaan.

TULILATVAT JA SYPRESSIT TERASSIKAUDELLE Samaan pensaaseen, jonka juurella amaryllis jo viettää kesää, voi ripustaa joulukaktuksen. Sitä on hoidettu joulun jälkeen viherkasvina ja kesäksi sen voi jättää huolettomasti ulos. Riittää kun kaktukselle antaa välillä hieman vettä ja nostaa sen ennen pakkasia sisälle. Pikkuhiljaa versojen kärkiin pullistuu valkoisia tai punaisia nuppuja. Yhtä helppo kasvatettava on tulilatva. Sitäkin pidetään suotta vain kertakäyttökasvina. Komeiltuaan joulun ajan sen lakastuneet kukinnot taitetaan poikki ja kasvia aletaan hoitaa niukasti kastellen ja lannoittaen. Lehdistö komistuu ja keväällä

c Valkokukkainen jouluruusu ja punertava skimmia viihtyvät parhaiten hieman viileässä. Jouluruusun voi istuttaa kukkapenkkiin ja skimmiankin siirtää kesäksi ja syksyksi ulos. Se kannattaa kuitenkin ottaa sisälle ennen pakkasia. kasvin voi istuttaa kesäkukkien joukkoon tuomaan vihreyttä. Eikä tavatonta ole sekään, että tulilatva alkaa työntää uusia kukkia. Samoin joulusypressejä kannattaa pitää hengissä terassikauteen. Ne ovat komeita katseenvangitsijoita piharuukkuihin istutettuina. Niitä on kuitenkin muistettava kastella ahkerasti. Multaa ei saa päästää kertaakaan kuivahtamaan, sillä silloin neulasetkin kuivuvat ja ruskettuvat. Tämä kannattaa pitää mielessä jo joulun aikaan sypressejä hoitaessa.

IHASTUTTAVA JOULURUUSU PUUTARHAAN Muutamat joulukukat jatkavat kasvua puutarhan mullassa. Tällainen on perinteinen jouluruusu. Se on oikeasti perenna, joka on vain joulukielon tapaan hyödetty kukkaan keskellä talvea. Joulun jälkeen sille tarjotaan hieman viileä mutta valoisa kasvupaikka, sitä kastellaan säännöllisesti ja sen lehtiä sumutellaan aika ajoin. Kasvi istutetaan puutarhan suojaan, varjoisaan ja kosteutta pidättävään penkkiin. Aikaisin seuraavana keväänä se saattaa avata viehättävät, valkoiset kukkansa jälleen ihailtaviksi. Myös joulutuoksun tuoja hya-

c Joulutulppaanien kukinta jatkuu pidempään, kun ruukun siirtää yöksi viileään.


c Herkkäjuurista joulutähteä on käsiteltävä varovasti, kun sitä siirtää asetelmasta ruukkuun jatkamaan kasvuaan.

c Valkoinen hyasintti on aseteltu istutukseen trendikkäästi niin, että sipuli ja juuret ovat näkyvissä. Juuria kastellaan sumuttamalla. Hyasintin voi istuttaa myöhemmin puutarhaan. sintti ja pikkuinen, ihana joulutulppaani viihtyvät viileässä. Lämpimässä niiden kukinta menee nopeasti ohi, mutta kasvit ovat toki sen hetken ajan suloisia. Etenkin hyasinttia kannattaa vielä kasvattaa ikkunalaudalla, kunnes sipulin saa upotettua puutarhaan. Hyvällä onnella se lähtee kasvamaan ja kukkii seuraavana keväänä. 

c Pienet istutustulilatvat jäävät usein kertakäyttökukiksi, mutta varsinkin isommat yksilöt kannattaa siirtää asetelmista jatkamaan elämää viherkasveina. Taustalla kasvava timanttiananas on myös helppohoitoinen ja pitkään kukkiva luottokasvi.

c Amarylliksen voi tukea koristeellisiin jäkäläoksiin. Tukikeppejä ei tule pistää sipulin läpi, jos amarylliksen haluaa kukittaa uudestaan.


Uu Oikeat työvälineet lumitöihin Noin 40 prosenttia suomalaisista asuu talossa, jonka lumityöt hoitavat asukkaat itse. Työvälineiden laadun koetaan vaikuttavan siihen, miten raskaalta lumityöt tuntuvat. Masi-lumityövälineiden valmistaja kokosi parhaat vinkit kolaan tarttuville. Mitä tarkemmin lumen poistaa, sitä vähemmän pinnoille muodostuu jäätä ja polanteita, eli kovaksi tallautuneita lumi- ja jääharjanteita. Lumikolaa ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota kärjen vahvuuteen ja materiaaliin. Masi Nova Max on uudenlainen lumikola, jossa on tuplaluja lisävahvike ja kantokahva kuupan takalaidassa. Kuupan takalaidassa on vahva kennorakenne ja ainutlaatuinen lisävahvike, joka kestää potkuja ja vääntöä. Luja 1,5 mm teräskärki on muotoiltu hyvin toimivaksi kaikilla alustoilla. Teräksinen kärkivahvike auttaa höyläämään lumen tarkasti pinnoilta ja pitämään kolan suorana. Kuuppa on luistavaa ja pakkasenkestävää HDPE muovia. Kolan työleveys 75 senttimetriä. Tukeva, kestävä sekä ergonomisesti muotoiltu 25 millimetrin vahvuinen työntöaisa. Masi Swing- lumilastalla lumet saa puhdistettua entistä helpommin rappusilta, käytäviltä ja terasseilta. Lastaa käytetään kuten haravaa, jolloin yhdellä liikkeellä saadaan lumesta puhdasta pintaa.

h Lisätietoa: Motoseal Components Oy, www.motoseal.fi. Tuotteita myyvät Starkit ja K-Raudat.

jien asialla: su a ti o k a m o ä Yhteistyöss kotiliitto

ma Vesivek ja O

Pänniikö kinos, rännitki vinos?

Turvaa kulkusi, tilaa katollesi Vesivekin laadukas lumieste. • • • •

Sopivatt lumiesteet kaikille kattotyypeeille 5 vuodeen asennustakuu Tuotteeet omalta tehtaalta, ilman välikkäsiää Vakuutus t s ei aina korvaa liikkuvan liikk lumeen aiheuttamaa vahinkoa

Ota yhteyttä,

räätälöidään sinulle sopivin ratkaisu

019 211 7390 tai pyydä tarjous: vesivek.fi

PUHKIRUOSTUMATTOMUUS-

TAKUU

sadevesijärjestelmän alumiinimateriaalilla


tta & uutisia Ripustettava kiuas Pallonmallinen Harvia Globe-kiuas romuttaa perinteiset ajatukset siitä, missä ja miten kiukaan kuuluisi saunassa sijaita. Globen voi kiinnittää seinään, asentaa jalustalle tai ripustaa kattoon. Valinnanvapaus antaa tilaa lauteiden suunnittelun suhteen. Globekiukaassa on otettu huomioon myös ympäristöseikat. Kiukaan materiaalina on ruostumaton teräs ja uudenlaista ajattelua edustaa myös kiukaan rakenne, joka koostuu tarkasti la-serleikatuista teräskaarista ja -renkaista. Kiukaan kivimäärä on optimoitu: kiuas lämpenee riittävän nopeasti ja antaa pehmeät löylyt. Harvia Globe -kiukaita ohjataan kosketusohjauspaneelilla, joka voidaan asentaa saunaan sisään tai ulkopuolelle. Harvia Globe –kiukaita on kahta teholuokkaa: 7 ja 11 kilowattia. Hinta alkaen noin 1500 euroa.

h Lisätietoa: Harvia Oy, www.harvia.fi

Perinteiset valkeat puulattiat lipeäkäsittelyllä Lipeä on perinteikäs keino vaalentaa puulattioita. Entisaikaan lattioita kuurattiin lipeällä ja hiekalla, jotta niistä saataisiin puhtaan ja uuden näköisiä. Lipeäkäsittely on alkanut uudestaan kiinnostaa sisustajia. Osmo Colorin maahantuoja Sarbon Woodwise Oy tuo maahan myös ruotsalaista Gammeldags-puulipeää. Gammeldagspuulipeä vaalentaa puuta ja suojaa sitä tehokkaasti auringon aiheuttamalta kellastumiselta. Aine sopii uusille, käsittelemättömille havupuupinnoille, eli männylle, kuuselle ja lehtikuuselle. Lipeää käytetään ennen kaikkea lattioihin, mutta se käy myös puupaneelien ja huonekalujen valkaisuun. Samalla käsittely kovettaa puuta ja tekee siitä kestävämpää. Saatavana on sekä valkoista että väritöntä Gammeldagspuulipeää. Valkoinen puulipeä on suosituin ja sisältää enemmän kalkkia. Se valkaisee lautalattian ja antaa sille luonnollisen, kuultavan valkean pinnan. Väritön puulipeä muuttaa puun luonnollista sävyä hieman kellertävämmäksi. Käsittely jättää puun mattapintaiseksi. Puulipeää levitetään keinokuitusiveltimellä reilu kerros puunsyiden suuntaisesti ja litra riittää noin viidelle neliölle runsaallakin levityksellä. Öljyvaha viimeistelee lipeöidyn pinnan, pelkälle lipeäpinnalle puuta ei voi jättää. Gammeldags-puulipeä, väritön tai valkoinen, pakkauskoot: 1 litra 32,50 euroa ja 5 litraa 115 euroa.

Voit maksaa NunnaUuni-tulisijasi kuukausierissä!

Nunn a Raho Uuni itus

Nyt 6 kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa! Lue lisää nunnauuni.com

NunnaUuni-tulisijat ovat tuoneet lämpöä ja tunnelmaa koteihin jo yli 30 vuoden ajan. NunnaUunit valmistetaan ehyestä ja yhtenäisestä luonnonkivestä, ainutlaatuisesta Mammuttivuolukivilajista, jonka kuumuudenkestävyys, erinomainen lämmönjohtavuus ja hyvä lämmönvarauskyky takaavat puhtaan palamisen ja ainutlaatuisen lämpönautinnon. Takkaremontti kokonaispalveluna lähimmältä NunnaUuni-jälleenmyyjältäsi!

www.nunnauuni.com

h Lisätietoa: Sarbon Woodwise Oy, puhelin 019 264 4200 ja www.osmocolor.com

Aito NunnaUuni. Se lämmittää.


Lämpöä asumiseen ROM\ODPPLW\VÀ

Vaihda vanha öljylämmitys uuteen öljylämmitykseen Pienet päästöt Energiatehokas ja turvallinen Edullisin asentaa, taloudellinen käyttää Lisätietoa ja säästöneuvoja: ZZZROM\ODPPLW\VÀ


KABE Imperial 630

Jos talvi on haaste, vaihda Kabeen. Joillekin talvi on haaste. Kabelle se on vain yksi vuodenaika ja sitäkin mieluisampi, sillä talvella mitataan matkailuvaunujen ja -autojen laatu sekä markkinointilupausten pitävyys. Pohjolan talvi on harrastusten parasta aikaa. Ota sinäkin siitä ilo irti. Lämpimästi tervetuloa Kabe kaupoille.

Hacienda Kaben matkailuvaunujen jälleenmyyjät: • Helsinki/Vantaa Helsinki Caravan Oy • Jalasjärvi Jalasjärven Kalustetalo • Jyväskylä Jyväs-Caravan • Kajaani Kemppaisen Auto Oy • Kempele JP-Caravan Oy • Kokkola Kokkolan Vaunupalvelu Oy

Imperial 09-2766560 (06) 4560669 0400 407 066 (08) 614 0464 050 3030 819 040 515 8159

Royal www.helsinkicaravan.fi www.jyvascaravan.fi www.kemppaisenauto.fi www. jpcaravan.fi www.vaunupalvelu.fi

Jalokivi • Kouvola • Kuopio • Rovaniemi • Salo • Tampere • Turku • Tuusula

www.kabe.se/fi

Classic Kouvolan Vaunu Oy Caravan Larvanto Caravankeskus Reatalo Auto Simelius Oy Caravan Erälaukko Oy Turun Länsi-Vankkurit Oy K&K Kivinen Oy

(05) 311 9077 017 5800 645 (016) 315 440 (02) 733 1550 02075 59960 (02) 274 9880 (09) 273 1707

www.kouvolanvaunu.com www.caravanlarvanto.fi www.reatalo.net www.auto-simelius.fi www.eralaukko.fi www.lansivankkurit.com www.kkkivinen.fi


Teksti ja kuvat: Dakota Lavento

Omakotiliiton liittokokous 19.-20.11. Mikkelissä Liittokokous on tärkeä tapahtuma monellakin tapaa. Eri puolilta maata saapuneet tutut tapaavat pitkästä aikaa toisiaan. Ensikertalaiset tutustuvat ja löytävät hengenheimolaisia eri puolilta Suomea. Kaksi päivää samoissa tiloissa antaa mukaan paljon hyödyllistä tietoa, uutta ajateltavaa ja lisää virtaa työhön paikallisyhdistyksissä.

Liittokokous tuo y Merja Pulkkinen Rekola-Asolan Omakotiyhdistyksestä oli liittokokouksessa ensimmäistä kertaa. – Mielenkiintoinen kokemus tämä on kyllä ollut, hän sanoo. Merja ymmärtää, että kokousedustajilla on tarve ottaa kantaa tärkeisiin ja ajankohtaisiin asioihin. – Mutta turha asioita on toistaa ja annetussa ajassa olisi kyllä hyvä pysyä, hän kritisoi. c Merja Pulkkinen RekolaLiittokokous on antanut MerjalAsolan Omakotiyhdistyksestä le erinomaisen tilaisuuden tutustua seuraa erityisellä mielenkiinOmakotiliiton aktiiveihin eri puonolla sisäilmakeskustelua. lilta Suomea. – Hirmuisen mukavia ihmisiä me olemme. Kaikki tulevat ensikertalaisellekin juttelemaan eivätkä pysy vain omassa porukassaan, hän kiittää. Myös Rekola-Asolan omakotiyhdistyksen jäseniä huolestuttaa hallituksen suunnitelmat korottaa kiinteistöveroa. Yhdistyksessä mietitään kovasti keinoja jäsenmäärän lisäämiseksi. – Olemme toteuttaneet juuri jäsenhankintakampanjan, jossa hallituksen jäsenet jalkautuivat jakamaan mainoksia postilaatikoihin, Marja kertoo.

HYVÄÄ TYÖTÄ KULUNEELLA KAUDELLA Paula Pöntynen Lounais-Espoon Omakotiyhdistyksestä ihmettelee liittokokouksen ja Omakotiliiton ylä-

c Paula Pöntynen LounaisEspoon Omakotiyhdistyksestä sanoo, että Omakotiliitossakin on nyt aika katsoa tulevaisuuteen.

Omakotiliiton uusi puheenjoht

”Yhdessä ete Omakotiliiton uusi puheenjohtaja Ari Rehnfors korostaa, että omakotiasukkaiden edunvalvonta vaati kaikkien työpanosta. Hän haluaa saada myös rivijäsenten äänen paremmin kuuluviin. Juuri Suomen Omakotiliiton puheenjohtajaksi vuosiksi 20172020 valittu espoolainen Ari Rehnfors (65) on selvästi iloinen saamastaan luottamuksesta ja innokas ryhtymään työhön. – Painotan kuitenkin, ettei tämä ole mikään yhden miehen show. Yhdessähän me tätä teemme. Ari on varsin kokenut niin järjestötoiminnassa kuin omakotiasumisessakin. Järjestötyötä hän on tehnyt 1980-luvulta saakka ja omakotitalossa hän kertoo asuneensa koko ikänsä. Hän on ollut mukana perustamassa kuutta edelleen toimivaa paikallisyhdistystä. Liittovaltuuston puheenjohtajana hän on ollut 2013-2016 ja 1.

34


hteen JA VÄLITTÄÄ TIETOA rakenteen valtavaa byrokratiaa sekä kömpelöä ja hidasta lippuäänestyskäytäntöä. Paula kannattaa kokouksessa esitettyä sähköiseen äänestyskäytäntöön siirtymistä, jotta kokoukset sujuisivat juohevammin. Myös hän on liittokokouksen ensikertalaisia ja sanoo aistineensa ilmapiirissä tiettyä kireyttä. Liittokokouksen avauspäivä ei valitettavasti tukenut kokemustani omakotiväen avoimesta yhteistoiminnasta, hämmästelee Paula. Iltatilaisuudessa oli aikaa vapaaseen keskusteluun ja mahdollisuus tavata todella mielenkiintoisia ihmisiä eri puolilta Suomea. Paula kertoo olevansa tyytyväinen siihen, miten hyvin Omakotiliitto on saanut ajettua omakotiasukkaiden etua kuluneella kaudella. Toimiston väki tekee todella hyvää työtä!

JÄSENMÄÄRÄ NOUSUUN Jäsenmäärän kasvattaminen on nelivuotiskauden suurimpia haasteita ja siihen on asetettu myös kunnianhimoiset tavoitteet. Osa liittokokouksen osallistujista piti niitä jopa hieman liiankin kunnianhimoisina, ottaen huomioon, miten nuoret ihmiset eivät oikein halua kuulua minkäänlaisiin yhdistyksiin ja useat nykyisetkin jäsenet alkavat olla seniori-ikäisiä. Keravan Omakotiyhdistyksen edustaja Harri Hänninen kuuluu

niihin, jotka painottavat, jäsenmäärän kasvattamisen tärkeyttä. – Tai ainakin sen laskeminen pitäisi saada estettyä, hän hymähtää realistisesti. Suuri jäsenmäärä tuo Omakotiliitolle lausunnonantajana painoarvoa ja vaikuttaa positiivisesti sen talouteen. Rahoituspuolta auttaa tosin myös yhteistyö elinkeinoelämän kanssa. Tomi Jylänki Jyvässeudun Omakotiyhdistyksestä haluaa olla optimisti ja sanoo, ettei kaikkia tarvitse sitouttaa, jos he eivät siiten ole valmiita. – Hyvää asiaa he silti saattavat lähteä kannattamaan. Erilaiset Pop up -tapahtumat voivat tuoda rahavirtoja. Tarkoitan niillä tapahtumia, joissa ihmiset pääsevät c Tomi Jylänki sanoo, että myös itse osallistumaan. somea ja eri yhdistysten Tomin mukaan nuoret perheet saayhteistoimintaa pitäisi hyödaan mukaan hyödyntämällä tehokdyntää nuorten perheiden aktivoimisessa nykyistä kaasti somea tapahtumien järjestämihuomattavasti enemmän. sessä ja tiedon välittämisessä. Myös järjestöjen kanssa voitaisiin tehdä enemmän yhteistyötä paikallistasolla. 

c – Jäseniä olisi saatava lisää sekä painoarvon että talouden tasapainon vuoksi, sanoo Harri Hänninen Keravan Omakoti-yhdistyksestä.

aja:

enpäin!”

c Ari Renforsista Suomen Omakotiliitto saa avoimen, keskustelevan ja innokkaan puheenjohtajan.

varapuheenjohtajana 2009-2012 sekä Uudenmaan piirin puheenjohtajana vuodesta 2009. Uudenmaan piirin puheenjohtajuudesta hän on itse päättänyt luopua tultuaan valituksi Omakotiliiton puheenjohtajaksi. – Puheenjohtajana olen kaikkien liiton jäsenten käytettävissä, enkä voi samanaikaisesti toimia yhdenkään yksittäisen Omakotiliiton piirin edustajana, hän huomauttaa.

HAASTAVAT AJAT EDESSÄ Arin puheenjohtajakausi alkaa vuodenvaihteesta 2017 ja tilanne Omakotiliitossa on erittäin miellyttävä, sillä edellisellä kaudella Omakotiliiton toimintaa on jo kehitetty erittäin paljon. Toimintaa kehittetään toki edelleen ja siihen tarvitaan jatkossakin lisää resursseja. – Omakotiliiton taloudellisia ja toiminnallisia resursseja voidaan lisätä projektitoimintaa kehittämällä ja lisäämällä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Omakotiasukkaille ajat ovat varsin haastavat ja Omakotiliiton on terästettävä edunvalvontaansa saadakseen jäsentensä äänen kuuluviin. Ari sanoo, että juuri nyt ajankohtaisin asia on kiinteistöverotus. Jokavuotisista veronkorotuksista on päästävä! Monilla paikkakunnilla omakotiasumisesta on tulossa yhä hankalampaa, kun tuleville asukkaille pyritään kaavoittamaan vain SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2016

35


c Liittokokouksen 1.1.2017 lähtien kunniapuheenjohtajaksi kutsuma Mauri Harjula kiitti huomionosoituksesta liittokokousväkeä.

kerrostaloalueita. Tähänkin Omakotiliitto pyrkii jatkossa paneutumaan entistä voimakkaammin.

PAIKALLISTASO PAREMMIN ESILLE Ari haluaisi jatkossa saada Omakotiliitossa voimakkaammin esille piirien ja paikallisyhdistysten ääntä. Hän muistuttaa, että omakotiliiton paikallisyhdistysten jäsenet ovat koko Omakotiliiton todellinen voimavara. – Meidän tulee jatkossa löytää keinot hyödyntää entistä paremmin jäsenten ja luottamushenkilöiden tietoa, taitoa ja osaamista. –Myös Vapaa-ajan asukkaiden Liiton kanssa yhteistyötä tulee entisestään tiivistää. Meillä on paljon yhteisiä etuja ajettavana ja pitää muistaa myös, että Omakotiliiton jäsenistä 45% :lla on myös vapaa-ajan asunto, hän huomauttaa. Ari haluaa olla sovitteleva ja keskusteleva, oikeudenmukainen puheenjohtaja. Hän toivoo, että asiat valmistellaan hyvin ja keskustellaan selviksi. Hän haluaa luottamuselinten toimintaan ja päätöksentekoon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä – Kaikkien pitää saada tietää asiat ajoissa, jotta jokainen voi muodostaa mielipiteensä ennen kuin tehdään päätöksiä, hän sanoo.

TÄYSI TUKI KOTOA Vapaa-ajallaan Ari harrastaa Lionstoimintaa. Hän on myös innokas karavaanari. Matkailuautossa reissuille seuraa myös perheen suloinen Cavalier kingcharlesinspanieli Minttu. Eläkkeelle vuoden vaiheessa jäävä vaimo antoi muuten täyden hyväksyntänsä Arin puheenjohtajaehdokkuudelle – Niin sen pitää ollakin. Puheenjohtajana toimiminen vie niin paljon aikaa, että kotijoukkojen täysi tuki sille on oltava, Ari huomauttaa. 

36

Suomen Omakotiliitto sai kunniapuheenjohtajan Mauri Harjula jättää seuraajalleen hyvät lähtökohdat Omakotiliiton kehittämiseen.

Omakotiliiton liittokokouksen 1.1.2017 lähtien kunniapuheenjohtajaksi kutsuma Mauri Harjula sai kunnianosoituksen aiheesta: takana on hieno ja pitkä rupeama suomalaisen omakotiasumisen hyväksi. Se käynnistyi Kouvolan Omakotiyhdistyksestä, johon hän liittyi heti omakotitalon rakennettuaan 1976 ja jatkui Omakotiliiton luottamustehtävissä, jotka kulminoituvat kahteen puheenjohtajakauteen 2008-2016. On hieman vaikea uskoa, kun tunnettu kansalaisjärjestöaktiivi ja entinen kunnallispoliitikko Mauri sanoo, että koko hänen vaikuttava järjestöuransa Omakotiliitossa oli alun perin sattumaa. Yhdistykseen hän kertoi liittyneensä, kun kysyttiin ja aktiiviksi ryhtyi vasta myöhemmin. Omakotiliiton toimintaan Mauri pääsi syvällisemmin tutustumaan Imatran ja Turun liittokokousten puheenjohtajistossa. Liittokokouskaudella 2001-2004 hän oli valtuuston varajäsen ja 2005-2008 jo varsinainen jäsen sekä puheenjohtaja. Loppu onkin sitten useimpien hyvin tuntemaa historiaa. Kahdeksan vuotta Omakotiliiton puheenjohtajana on antanut Maurille erinomaisen näköalapaikan seurata paitsi valtakunnan sisäpolitiikkaa asumisen suhteen ja omakotiasumisen aseman muutosta. Hän sanoo olevansa kiitollinen, että on saanut olla mukana vaikuttamassa omakotiasukkaiden puolesta muuttuvassa maailmassa.

PALJON SAATU AIKAAN – Erityisesti viimeiset neljä vuotta on ol-

lut varsin voimakkaan muutoksen aikaa. Olemme todella saaneet paljon aikaan. Omakotiliiton lausuntojen painoarvo on nykyisin aivan toista luokkaa kuin aikaisemmin. Olemme saaneet äänemme kuuluviin niin energiakertoimiin kuin jätevesien käsittelyyn kuuluvissa asioissa. Kiinteistöverotus on aina ajankohtainen ongelma. Mauri jakaa kiitosta sinne, minne kiitos kuuluu ja kehuu vuolaasti Omakotiliiton osaavia työntekijöitä. –Yhteistyö toimiston työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välillä on toiminut hienosti. Mauri sanoo jättävänsä seuraajalleen hyvässä kunnossa olevan Omakotiliiton, mutta painottaa, että näyttää silti haastavalta. – Edunvalvonta tulee vaatimaan entistä tarmokkaampia toimia. Jäsenmäärän kasvattaminen vaatii myös kekseliäisyyttä. Mauri haluaa painottaa palveluiden kehittämisen merkitystä. – Omakotiliiton aktiivien tulee entistä paremmin kulkea perusjäsenten rinnalla.

KALENTERISSA TAAS TILAA Jatkossa Maurilla on halutessaan taas aikaa palata vaikka kunnallispolitiikkaan, josta hän joutui puheenjohtajakaudellaan ajan puutteen vuoksi luopumaan. Mauri on innokas penkkiurheilija ja ulkoiluttaa ahkerasti perheen unkarinpaimenkoira Reneä. Mittariin tulee päivässä 15 000 askelta. Hänen lapsensa, poika ja tytär puolisoineen, ovat jo toisen polven Kouvolan Omakotiyhdistyksen jäseniä! 


JÄRJESTÖSIVUT

^hKDEKD<Kd/>/ > /ddK d Zz͗E:h :h h ></>h^h h D͕ D/<<>/E>//ddK<K<Kh^ϭϵ͘ͳϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϲ

SUOMESSA TARVITAAN MONIMUOTOISTA ASUNTOPOLITIIKKAA, MYÖS PIENTALOASUMISTA sƵŽŶŶĂϮϬϭϳ^ƵŽŵŝƚćLJƩććϭϬϬũĂKŵĂŬŽƟůŝŝƩŽϳϬǀƵŽƩĂ͘ƐƵŶƚŽƉŽůŝŝƫŶĞŶŬĞƐŬƵƐƚĞůƵ ŽŚũĂĂĂƐƵŵŝƐƚĂ͕ũŽƉĂǀĂƐƚŽŝŶŬĂŶƐĂůĂŝƐƚĞŶ ƚĂŚƚŽĂŬĂƐǀƵŬĞƐŬƵŬƐŝŝŶũĂŬĞƌƌŽƐƚĂůŽŝŚŝŶ͘ dƵƚŬŝŵƵƐƚĞŶŵƵŬĂĂŶϲϬͲϴϬƉƌŽƐĞŶƫĂ ƐƵŽŵĂůĂŝƐŝƐƚĂŚĂůƵĂĂĂƐƵĂŽŵĂŬŽƟƚĂůŽƐƐĂũĂ ůƵŽŶŶŽŶůćŚĞŝƐLJLJĚĞƐƐć͘ ƐƵŶƚŽƉŽůŝƟŝŬŬĂĂŶƚĂƌǀŝƚĂĂŶƚĂƐĂƉƵŽůŝƐƵƵƚƚĂ͘^ĂƚĂǀƵŽƟĂĂŶ^ƵŽŵĞŶƚƵůĞĞƉŝƚććŚƵŽůƚĂ ŬĂŶƐĂůĂŝƐƚĞŶƐĂƚĂƌƉĞŝƐƚĂ͕ƌĂŬĞŶŶƵŬƐŝƐƚĂ͕ ůƵŽŶŶŽƐƚĂũĂŝůŵĂƐƚŽƐƚĂ͘dĂƌǀŝƚĂĂŶŬŽŚƚƵƵŚŝŶƚĂŝƐŝĂŽŵĂŬŽƟƚŽŶƩĞũĂũĂͲŬŽƚĞũĂƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶ ůćŚĞůƚć͘ KŵĂŬŽƟƚĂůŽŝƐƐĂĂƐƵŵŝŶĞŶŽŶƵƐĞŝĚĞŶĞƌŝ ƚƵƚŬŝŵƵƐƚĞŶŵƵŬĂĂŶƐƵŽŵĂůĂŝƐƚĞŶƚŽŝǀĞŝĚĞŶ ĂƐƵŵŝƐŵƵŽƚŽ͘ EƵŽƌŝĂŬŝŝŶŶŽƐƚĂĂŽŵĂŬŽƟĂƐƵŵŝŶĞŶƐĞŶƚƵŽŵĂŶƟůĂŶũĂŬćLJƚćŶŶƂůůŝƐLJLJĚĞŶ ƚĂŬŝĂ͘ƐƵŵŝƐĞŶƚŽŝǀŽƚĂĂŶŽůĞǀĂŶƚƵƌǀĂůůŝƐƚĂ͕ ƌĂƵŚĂŝƐĂĂũĂLJŚƚĞLJĚĞƐƐćůƵŽŶƚŽŽŶ͘ƐƵŵŝŶĞŶ ƉŝĞŶƚĂůŽƐƐĂƚĂƌũŽĂĂƐŽƐŝĂĂůŝƐŝĂ͕LJŚƚĞŝƐƂůůŝƐŝćũĂ LJŵƉćƌŝƐƚƂŚLJƂƚLJũć͘ ĂůƚŽͲLJůŝŽƉŝƐƚŽŶƚƵƚŬŝŵƵŬƐĞŶŵƵŬĂĂŶ͕Ɛŝŝƚć ŚƵŽůŝŵĂƩĂ͕ĞƩćŽŵĂŬŽƟƚĂůŽƐƐĂĂƐƵŵŝŶĞŶǀĂĂƟŝƵƐĞŝŶLJŬƐŝƚLJŝƐĂƵƚŽŝůƵĂ͕ĂƐƵŵŝƐĞƐƚĂĂŝŚĞƵƚ-

ƚĂǀŝĞŶŚŝŝůŝĚŝŽŬƐŝĚŝŶŬŽŬŽŶĂŝƐƉććƐƚƂũĞŶŵććƌć ŽŶƉŝĞŶĞŵƉŝŬƵŝŶŬĞƌƌŽƐƚĂůŽĂůƵĞŝůůĂ͘zƌŝƩĞůŝććƚ ũĂƐććƐƚćǀćŝƐĞƚŽŵĂŬŽƟĂƐƵŬŬĂĂƚƉĂŶŽƐƚĂǀĂƚ ĞŶĞƌŐŝĂƚĞŚŽŬŬƵƵƚĞĞŶũĂŝůŵĂƐƚŽŶƐƵŽũĞůƵƵŶ ŝŶǀĞƐƚŽŝŵĂůůĂƵƵƐŝŝŶLJŵƉćƌŝƐƚƂLJƐƚćǀćůůŝƐŝŝŶ ůćŵŵŝƚLJƐƌĂƚŬĂŝƐƵŝŚŝŶ͕ŬƵƚĞŶ/ůŵĂůćŵƉƂƉƵŵƉƵƚ͕ŵĂĂůćŵƉƂũĂĂƵƌŝŶŬŽƉĂŶĞĞůŝƚ͘WŝĞŶƚĂůŽĂƐƵŬŬĂŝĚĞŶĞŶĞƌŐŝĂŶũĂǀĞĚĞŶŬƵůƵƚƵƐŽŶ ŬĞƌƌŽƐƚĂůŽŝƐƐĂĂƐƵǀŝŝŶǀĞƌƌĂƩƵŶĂŚƵŽŵĂƩĂǀĂƐƟƉŝĞŶĞŵƉćć͘WŝĞŶƚĂůŽĂƐƵŬŬĂĂƚŬŝĞƌƌćƩćǀćƚũĂ ŬŽŵƉŽƐƚŽŝǀĂƚďŝŽũćƩĞĞŶƐć͘ ^ƵŽŵĞƐƐĂƚĂƌǀŝƚĂĂŶŵŽŶŝŵƵŽƚŽŝƐƚĂĂƐƵŵŝƐƚĂŬĂƐǀƵŬĞƐŬƵŬƐŝƐƐĂũĂŚĂũĂͲĂƐƵƚƵƐĂůƵĞŝůůĂ͘ <ĂŶƐĂůĂŝƐĞƚĂƐƵǀĂƚĞůćŵćŶƐćĂŝŬĂŶĂĞƌŝůĂŝƐŝƐƐĂ ĂƐƵŶŶŽŝƐƐĂŽŵŝƐƚƵƐŵƵŽĚŽƐƚĂƌŝŝƉƉƵŵĂƩĂ͘ ^ƵŽŵĞƐƐĂƚƵůĞĞŽůůĂƚĂƐĂͲĂƌǀŽŝŶĞŶĂƐƵŶƚŽƉŽůŝƟŝŬŬĂ͕ũŽŬĂŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂĂĞƌŝůĂŝƐĞŶĂƐƵŵŝƐĞŶ ũĂŝŚŵŝƐƚĞŶŵƵƵƩĂŵŝƐĞŶĂƐƵŵŝƐŵƵŽĚŽƐƚĂ toiseen. KŵĂŬŽƟůŝŝƩŽĞĚĞůůLJƩćć͕ĞƩćŽŵĂŬŽƟͲũĂ ŽŵŝƐƚƵƐĂƐƵŵŝŶĞŶƚƵůĞĞŽůůĂŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂ ŬĂƐǀƵŬĞƐŬƵŬƐŝƐƐĂ͘dĂƌǀŝƚĂĂŶĞŶĞŵŵćŶ ŬŽŚƚƵƵŚŝŶƚĂŝƐŝĂŽŵĂŬŽƟƚŽŶƩĞũĂƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶ ůćŚĞŝƐLJLJĚĞƐƐćũĂŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵƩĂƌĂŬĞŶƚĂĂ ŶŝŝůůĞŬŽŚƚƵƵŚŝŶƚĂŝƐŝĂƚĂůŽũĂ͘WŝĞŶƚĂůŽƌĂŬĞŶƚĂ-

ŵŝƐĞƐƐĂŬćLJƚĞƚććŶƉĂůũŽŶƉƵƵƚĂ͕ũŽŬĂŽŵĂůƚĂ ŽƐĂůƚĂĂŶĞĚĞƐĂƵƩĂĂŚŝŝůĞŶƐŝƚŽƵƚƵŵŝƐƚĂ͘ ^ƵŽŵĞƐƐĂŽŶLJůŝϱ͕ϱŵŝůũŽŽŶĂĂĂƐƵŬĂƐƚĂ͕ũŽŝƐƚĂ LJŬƐŝŶĂƐƵǀŝĂŽŶϭ͕ϭŵŝůũŽŽŶĂĂũĂŬĂŚĚĞŶŚĞŶŐĞŶƚĂůŽƵŬƐŝĂŽŶϴϳϰϬϬϬ͘^ƵŽŵĞƐƐĂŽŶLJůŝϮ͕ϲ ŵŝůũŽŽŶĂĂĂƐƵŶƚŽŬƵŶƚĂĂ͕ũŽŝĚĞŶŬĞƐŬŝŵććƌćŝŶĞŶŬŽŬŽŽŶϮ͕ϬϰŚĞŶŬĞć͘ ^ƵŽŵĞŶǀćĞƐƚƂƌĂŬĞŶŶĞŽŶŵƵƵƩƵŶƵƚ͕ƐŝŬƐŝ KŵĂŬŽƟůŝŝƩŽŬĂŶŶƵƐƚĂĂƐƵƵŶŶŝƩĞůĞŵĂĂŶ ũĂŬĞŚŝƩćŵććŶƵƵƐŝĂ͕ĞƌŝůĂŝƐŝĂũĂĞƌŝŬŽŬŽŝƐŝĂ ƉŝĞŶƚĂůŽũĂ͘

^ƵŽŵĞŶKŵĂŬŽƟůŝŝƩŽŽŶŵĂĂŵŵĞƉŝĞŶƚĂůŽĂƐƵŬŬĂŝĚĞŶũĂǀĂƉĂĂͲĂũĂŶĂƐƵŶŶŽŶŽŵŝƐƚĂũŝĞŶǀĂůƚĂŬƵŶŶĂůůŝŶĞŶĞĚƵŶǀĂůǀŽŶƚĂͲũĂƉĂůǀĞůƵũćƌũĞƐƚƂ͘KŵĂŬŽƟůŝŝƩŽŽŶ ŬƵƵůƵƵϮϲϬǀĂƉĂĂĞŚƚŽŝƐǀŽŝŵŝŶƚŽŝŵŝǀĂĂŽŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐƚćũĂǀĂƉĂĂͲĂũĂŶĂƐƵŬŬĂŝĚĞŶLJŚĚŝƐƚLJƐƚć͕ ũŽŝĚĞŶLJŚƚĞĞŶůĂƐŬĞƩƵũćƐĞŶŵććƌćŽŶůŝŬŝϳϰ͘ϬϬϬ ũćƐĞŶƚć͘KŵĂŬŽƟůŝŝƩŽŽŶŵĂĂŵŵĞϭ͕ϭŵŝůũŽŽŶĂŶ ƉŝĞŶŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂŶŽŵŝƐƚĂũŝĞŶũĂϮ͕ϳŵŝůũŽŽŶĂŶĂƐƵŬŬĂĂŶ ĂƐŝĂůůĂ͘>ŝƐćŬƐŝůŝŝƩŽĂũĂĂŵĂĂŵŵĞůćŚĞƐϱϬϬ͘ϬϬϬ ǀĂƉĂĂͲĂũĂŶĂƐƵŶŶŽŶŽŵŝƐƚĂũŝĞŶĞƚƵĂ͘

SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2016

37


JÄRJESTÖSIVUT

^ƵŽŵĞŶKŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶ

>//ddK,>>/dh^ϮϬϭϳͲϮϬϮϬ Wh,E:K,d: Ari Rehnfors <ĂƵŬůĂŚĚĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

sZ^/E/EE: ^E͗

,E</>P<K,d/EEsZ: ^E͗

,>^/E</ Osmo Turunen sĂƌƟŽͲũĂDĞůůƵŶŬLJůćŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ůŝŶĂ>ĞŚŵƵƐǀƵŽ sĂƌƟŽͲũĂDĞůůƵŶŬLJůćŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

hh^/D sĞŝŬŬŽ,ĂůůŝŬĂŝŶĞŶ sŝŚĚŝŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

sĞŝŬŬŽ<ĞŬćůćŝŶĞŶ sŝŚĚŝŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

sZ^/E/^ͳ^hKD/ :ĂĂŬŬŽ<ŽƌƉĞůĂ ^ĂůŽŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ ZĂŝŶĞƌ,ƵŽƉĂůĂŚƟ <ŽŝǀƵůĂͲ,ĂƌŝƚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

<Ăƌŝ^ĂůŵŝŶĞŶ sĂƌƐŝŶĂŝƐͲ^ƵŽŵĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ :ŽƵŶŝDćŬŝŶĞŶ >ŝĞĚŽŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

^d<hEd WĂƐŝ<ĂƵŶŝƐǀŝƌƚĂ ZĂƵŵĂŶWŝĞŶƚĂůŽƚzŚĚŝƐƚLJƐ

Jukka Heinonen ^ĂƐƚĂŵĂůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

, D ƌƚŽ^ĞƉƉćůć dĞƌǀĂŬŽƐŬĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ůůĂ<ŽƐŬĞůĂ ZŝŝŚŝŵćĞŶWŝĞŶŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂLJŚĚŝƐƚLJƐ

<^</ͳ^hKD/ dƵŽŵŽZĂƵŚĂůĂ :LJǀćƐƐĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Liisa Kuparinen :LJǀćƐƐĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

<zD/ Juhapekka Haikonen <ŽƵǀŽůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

<ŝŵŵŽŚŽůĂ <ŽƵǀŽůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

D/<<>/ EŝŝůŽ,ćŵćůćŝŶĞŶ WŝĞŬƐćŵćĞŶWŝĞŶŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂLJŚĚŝƐƚLJƐ

WĞƚƌŝWLJůǀćŶćŝŶĞŶ DŝŬŬĞůŝŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

WK,:K/^ͳ^sK ZŝƐƚŽ^ŬŽƩŵĂŶ ^ŝŝůŝŶũćƌǀĞŶ^ĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

dĂƌũĂDĂƌƟŬĂŝŶĞŶ /ŝƐĂůŵĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

WK,:K/^ͳ<Z:> Ŭŝ/ŬŽŶĞŶ >ŝĞŬƐĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

WĞŶƫWƵůŬŬŝŶĞŶ zůćͲ<ĂƌũĂůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

WK,:ED Jarmo Kurikka <ƵƌŝŬĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

hŶƚŽDćŶŶŝƐƚƂ <ĂƵŚĂũŽĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Kh>h Jarmo Kiuru sćůŝǀĂŝŶŝŽŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

:ƵŬŬĂdƵŽƌŝůĂ KƵůƵŶůććŶŝŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

>WW/ ^ŝƌŬŬĂͲ>ŝŝƐĂDćůůŝŶĞŶ >ĂƵƟŽƐĂĂƌĞŶKŬLJ

Jorma Hovi ^ĂĂƌĞŶŬLJůćŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

sWͳ:E^h<</E>//ddK WĞŶƫ,ĞŝŬŬƵƌŝŶĞŶ EĞƫŵƂŬŬŝůćŝƐĞƚ

:ƵŚĂŶŝ&ŝůƉƉƵůĂ sĂƉĂĂͲĂũĂŶĂƐƵŶŶŽƚ

38

KŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶůŝŝƩŽŚĂůůŝƚƵƐǀ͘ϮϬϭϳͲϮϬϮϬ͘>ŝŝƩŽŚĂůůŝƚƵŬƐĞŶ :ĂƌŵŽ<ŝƵƌƵ͕ƌƚŽ^ĞƉƉćůć͕:ƵŚĂƉĞŬŬĂ,ĂŝŬŽŶĞŶ͕ZĂŝŶĞƌ

MATTI ULMALA OMAKOTILIITON KUNNIAJÄSENEKSI ^ƵŽŵĞŶKŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶůŝŝƩŽŬŽŬŽƵƐDŝŬŬĞůŝƐƐćϭϵ͘ͲϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϲŬƵƚƐƵŝDĂƫhůŵĂůĂŶ dƵƌƵƐƚĂ KŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶ ŬƵŶŶŝĂũćƐĞŶĞŬƐŝ͘ WććƚƂƐ hůŵĂůĂŶ ŬƵŶŶŝĂũćƐĞŶLJLJĚĞƐƚć ƚĞŚƟŝŶ ŬŽŬŽƵŬƐĞŶ ĂůƵƐƐĂ ũĂ ŬƵŶŶŝĂũćƐĞŶLJLJƐ ĂƐƚƵŝǀŽŝŵĂĂŶŚĞƟ͘ ZĂŬĞŶŶƵƐŵĞƐƚĂƌŝ DĂƫ hůŵĂůĂ ŽŶ ŽůůƵƚ KŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶ ƉŝƚŬćĂŝŬĂŝƐĞŶĂ ƌĂŬĞŶŶƵƐŶĞƵǀŽũĂŶĂ ϭϵϵϬͲůƵǀƵůƚĂ ĂůŬĂĞŶ ǀƵŽƚĞĞŶ ϮϬϭϱƐĂĂŬŬĂ͘>ŝƐćŬƐŝŚćŶŽŶƚŽŝŵŝŶƵƚŵŵ͘ KŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶ ůŝŝƩŽǀĂůƚƵƵƐƚŽŶ ũćƐĞŶĞŶć ǀ͘ ϮϬϬϱͲϮϬϭϮ ƐĞŬć KŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶ sĂƌƐŝŶĂŝƐͲ^ƵŽŵĞŶƉŝŝƌŝŶƉŝŝƌŝŚĂůůŝƚƵŬƐĞŶũćƐĞŶĞŶć ũĂ ƐŝŚƚĞĞƌŝŶć͘ DĂƫ hůŵĂůĂ ŽŶ sĂƐĂƌĂŵćĞŶ KŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJŬƐĞŶ ƉŝƚŬćĂŝŬĂŝŶĞŶ ũćƐĞŶ ƐĞŬć sĂƌƐŝŶĂŝƐͲ^ƵŽŵĞŶ KŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJŬƐĞŶƉŝƚŬćĂŝŬĂŝŶĞŶũćƐĞŶ͘


JÄRJESTÖSIVUT

ũćƐĞŶĞƚǀĂƐĞŵŵĂůƚĂĂůŬĂĞŶ͗^ŝƌŬŬĂͲ>ŝŝƐĂDćůůŝŶĞŶ͕KƐŵŽdƵƌƵŶĞŶ͕sĞŝŬŬŽ,ĂůůŝŬĂŝŶĞŶ͕:ĂĂŬŬŽ<ŽƌƉĞůĂ͕Ŭŝ/ŬŽŶĞŶ͕EŝŝůŽ,ćŵćůćŝŶĞŶ͕ZŝƐƚŽ^ŬŽƩŵĂŶ͕ ,ƵŽƉĂůĂŚƟ͕:ĂƌŵŽ<ƵƌŝŬŬĂ͕WĞŶƫ,ĞŝŬŬƵƌŝŶĞŶũĂƉƵŚĞĞŶũŽŚƚĂũĂƌŝZĞŚŶĨŽƌƐ͘<ƵǀĂƐƚĂƉƵƵƩƵǀĂƚWĂƐŝ<ĂƵŶŝƐǀŝƌƚĂũĂdƵŽŵŽZĂƵŚĂůĂ͘

KŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶ ŵƵƵƚ ŬƵŶŶŝĂũćƐĞŶĞƚ ŽǀĂƚ <ĂůĞǀŝ dĂĂǀŝůĂ <ŽƵǀŽůĂƐƚĂũĂZĂŝůŝDĞŚƚŽŵĂĂKƵůƵƐƚĂ;ŬƵǀĂƐƐĂͿ͘

SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2016

39


JÄRJESTÖSIVUT

^ƵŽŵĞŶKŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶ

>//ddKs>dhh^dKϮϬϭϳͲϮϬϮϬ sZ^/E/EE: ^E

,E</>P<K,d/EEsZ: ^E

,>^/E</ ,ĞůĞŶĂZƵƵƐŬĂ ^ƵƵƚĂƌŝůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ƌũĂŶƟŬĂŝŶĞŶ <ĂĂƌĞůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Tuomo Hanhivaara sĂƌƟŽͲũĂDĞůůƵŶŬLJůćŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

,ĞŝŬŬŝdŽůǀĂŶĞŶ sĞƐĂůĂŶWŬLJ

<ĂůĞǀŝŚůŐƌĞŶ WƵŝƐƚŽůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

WĞŬŬĂDĂŬŬŽŶĞŶ WƵŝƐƚŽůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

hh^/D ZĂŝŵŽdŝŝůŝŬĂŝŶĞŶ ƐƉŽŽŶũĂ<ĂƵŶŝĂŝƐƚĞŶWŝĞŶŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂLJŚĚŝƐƚLJƐ

>ĞŽ<ŽůƩŽůĂ ƐƉŽŽŶũĂ<ĂƵŶŝĂŝƐƚĞŶWŝĞŶŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂLJŚĚŝƐƚLJƐ

WćŝǀƂ<ƵƵƐŝƐƚŽ ,LJƌLJůćŶ^ĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ůŝŶĂ,ŝĞƚĂůĂ ZĞŬŽůĂͲƐŽůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

dŝŵŽ,ƵŚƚĂůƵŽŵĂ ,LJƌLJůćŶ^ĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Rauno Turkki ,LJƌLJůćŶ^ĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

<ƌŝƐƟŝŶĂhƌƚĂŵŽ ,LJǀŝŶŬććŶ^ĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ŶŶĞsŝůĞŶ ,LJǀŝŶŬććŶ^ĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Lasse Laaksonen :ŽŬĞůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Juha Hirvonen ZĞŬŽůĂͲƐŽůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

WĞŬŬĂWĂĐŬĂůĞŶ :ćƌǀĞŶƉććŶ<ŝŝŶƚĞŝƐƚƂLJŚĚŝƐƚLJƐ

WĞƚƌŝ<ŽůũŽŶĞŶ :ćƌǀĞŶƉććŶ<ŝŝŶƚĞŝƐƚƂLJŚĚŝƐƚLJƐ

hůůĂ>ĂŝƚŽŶĞŶ <ĂƌŬŬŝůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

WĞƚƌŝ^ĂůŵŝŶĞŶ sŝŚĚŝŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ZĂŝŵŽ^ĂĂƌĞůĂ <ĞŝŵŽůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐLJ

Kari Simonen <ĂƵŬůĂŚĚĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

sZ^/E/EE: ^E

,E</>P<K,d/EEsZ: ^E

Hannu u Ruuth <ŝƌŬŬŽ ŽŶƵŵŵĞŶWŝĞŶŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂLJŚĚŝƐƚLJƐ

Simo Ahonen <ŝƌŬŬŽŶƵŵŵĞŶWŝĞŶŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂLJŚĚŝƐƚLJƐ

,ĞŝŬŬŝZĂƵŚĂůĂ ^ŽŵĞƌŽŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ƌƚŽĂůƚŽ ^ŽŵĞƌŽŶKŬLJ

,ĂŶŶĞĞůĞWƵƵƐĂͲZƵŽŚŽŶĞŶ <ŽƌƐŽŶ ŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

dĂƉŝŽWĞůƚŽŚĂŬĂ <ŽƌƐŽŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

dŝŵŽ:ćƌǀŝŶĞŶ hƵĚĞŶŬĂƵƉƵŶŐŝŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

WĂƐŝ^ƵŽŵŝŶĞŶ hƵĚĞŶŬĂƵƉƵŶŐŝŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

sĞŝŬŬŽ Ž,ćLJƌŝŶĞŶ >ŽŚũĂŶ Ŷ^ĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ŶũĂĂůƚŽŶĞŶ >ŽŚũĂŶ^ĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ƌŬŬŝDƵƵƌŝ WĞƌŶŝƂŶͲ^ćƌŬŝƐĂůŽŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ŚƟ<ĞŝŶŽŶĞŶ WĞƌŶŝƂŶͲ^ćƌŬŝƐĂůŽŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

DĂƌƫ ƫELJŬćŶĞŶ DćŶƚƐƐćůćŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Tiina Hast DćŶƚƐćůćŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Veikko Karvinen ^ƵŽŵƵƐũćƌǀĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

WŝƌŬŬĂdƵƌŬŬŝ ZLJŵćƩLJůćŶWŝĞŶŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂLJŚĚŝƐƚLJƐ

ĞƌŽE EŝĞŵĞůć EŝŬŝŶŵ ŵćĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

DĂƫ ZŝŶƚĂůĂ ^ŝƉŽŽŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

,ĞŝŬŬŝWĂũƵůĂ ƵƌĂŶƐƵŬĂƐLJŚĚŝƐƚLJƐ

Heimo Nieminen ƵƌĂŶƐƵŬĂƐLJŚĚŝƐƚLJƐ

Simo Ruuska WŽƌǀŽŽŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

<ĂŝƚĞůćŵćŬŝ <ŽƌƐŽŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Harri Nurmi >ŝĞĚŽŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ƌƚŽ:ƵůŬƵ >ŝĞĚŽŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

DŝŬĂZ ZĂƵƟŽ ZĞŬŽůĂĂͲƐŽůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Ari Lehikoinen ZĞŬŽůĂͲƐŽůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

:ŽƵŬŽsćůŝŵćŬŝ WŽŝŬůƵŽŵĂŶũĂzŵƉćƌŝƐƚƂŶ KŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

WŝƌũŽ>ĞŚƚŽŶĞŶ WŽŝŬůƵŽŵĂŶũĂzŵƉćƌŝƐƚƂŶ KŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Raimo o Hokkanen sŝŚĚŝŶ ŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ZĂŝũĂKũĂůĂ sŝŚĚŝŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

^d<hEd

/ƌŵĂ, ,LJƫŶĞŶ sŝŚĚŝŶ ŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

WŝƌũŽ<ĞƚŽ sŝŚĚŝŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

^ŝŵŽsĂůůŝ hůǀŝůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

^ĞƉƉŽ,ĂůůŝŽ EŽŽƌŵĂƌŬƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Oiva Hannukainen ZĂƵŵĂŶWŝĞŶƚĂůŽƚzŚĚŝƐƚLJƐ

ƵůŝƐ:ŽŬŝŶĞŶ ZĂƵŵĂŶWŝĞŶƚĂůŽƚzŚĚŝƐƚLJƐ

sZ^/E/^ͳ^hKD/ ,ĞŝŵŽ Ž <ůĂƵŬŬĂ sĂĂůĂŶ ŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

dĂƵŶŽDĞƚƐćŶŬLJůć sĂĂůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

, D

Seppo o Timonen >ŽŝŵĂĂĂŶ^ĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Taisto Jaanu >ŽŝŵĂĂŶ^ĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

^ĞŝũĂZĂŶƚŽŶĞŶ /ŝƩĂůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

dƵŽŵĂƐĞƌŽůĂ /ŝƩĂůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

hůůĂsĂŚƚĞƌĂ EƵŵŵ ŵĞŶŵćĞŶWŝĞŶƚĂůŽƚ

ZĞŝũŽƵůŝŽ EƵŵŵĞŶŵćĞŶWŝĞŶƚĂůŽƚ

:ĂĂŬŬŽdĞŝƩŽ ZŝŝŚŝŵćĞŶWŝĞŶŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂLJŚĚŝƐƚLJƐ

Janne Haverinen ZŝŝŚŝŵćĞŶWŝĞŶŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂLJŚĚŝƐƚLJƐ

ĂƌůͲ' 'ƵƐƚĂǀŚŶ dƵƌƵŶƐĞŵŝĞƐŽŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ŶƫWĂĂũĂŶĞŶ <ŽŝǀƵůĂͲ,ĂƌŝƚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Henrik Bergh >ĂŚĚĞŶ^ĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

,ĞŝŬŬŝ>ĞŚƟŶŝĞŵŝ >ĂŚĚĞŶ^ĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

40


JÄRJESTÖSIVUT

sZ^/E/EE: ^E

,E</>P<K,d/EEsZ: ^E

sZ^/E/EE: ^E

,E</>P<K,d/EEsZ: ^E

,ĂŶŶƵ>ĂŝƟŶĞŶ :ćŵƐćŶ^ĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

DĂƫWĂƐĂŶĞŶ zůćͲ<ĂƌũĂůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

<ĂŝũĂ<ŽƌƚĞůĂŝŶĞŶ͕ zůćͲ<ĂƌũĂůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Ritva-Liisa Haikonen <ŽƵǀŽůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

hůůĂdŽŚŬĂ <ŽƵǀŽůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ZĂŝŵŽ<ĞƌćŶĞŶ <ĞƐŬŝͲ<ĂƌũĂůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ :ŽƌŵĂ>ĞŚƚŽũƵƵƌŝ :ƵƵĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

KůĂǀŝdƵƌƵŶĞŶ <ĞƐŬŝͲ<ĂƌũĂůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ DĂƌƫ^ƵǀĂŶƚŽ WŽůǀŝũćƌǀĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ůĞŬƐĂŶƚĞƌŝ^ĐŚĂƌŝŶ >ĂƉƉĞĞŶƌĂŶŶĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ůƉŽ,ćƌŬƂŶĞŶ >ĂƉƉĞĞŶƌĂŶŶĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Erkki Buska KƵƚŽŬƵŵŵƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

sĞŝũŽdĂŶƐŬĂŶĞŶ KƵƚŽŬƵŵŵƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

,ĞŝŬŬŝ,ƵƩƵŶĞŶ DŝŬŬĞůŝŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

DĂƌŬŬƵ<ĂƌŝůƵŽŵĂ ůĂũćƌǀĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

:ĂƌŬŬŽ<ĂůůŝŽŶŝĞŵŝ ^ĞŝŶćũŽĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

:ĂƌŝWŝůƚŽŶĞŶ ^ĞŝŶćũŽĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

DĂƵƌŝ:ĂŶƐƐŽŶ <ƌŝƐƟŝŶĂŶƐĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

<^</ͳ^hKD/ dŽŵŝ:LJůćŶŬŝ :LJǀćƐƐĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ <zD/

D/<<>/ <ĂůĞǀŝ<ĂĂƐŝŶĞŶ WŝĞŬƐćŵćĞŶWŝĞŶŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂLJŚĚŝƚLJƐ

WK,:ED

WK,:K/^ͳ^sK ŚƟWůĂŶŵĂŶ ^ŝŝůŝŶũćƌǀĞŶ^ĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

WĞŬŬĂWĂƌǀŝĂŝŶĞŶ <ŽŝůůŝƐͲ^ĂǀŽŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ŶƫDŝĞƫŶĞŶ <ƵŽƉŝŽŶ^ĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

DĂƵƌŝ^ƵůŬƵ <ƵŽƉŝŽŶ^ĞƵĚƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

/ŵŵŽ<ƵƵƚƐĂ /ŝƐĂůŵĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

DĂƫEŽƚŬŽ /ŝƐĂůŵĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Hannu Kuparinen ,ĂĂƉĂůĞŚĚŽŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

>WW/ <ĂƵŬŽsƵŽƌũŽŬŝ ZŽǀĂŶŝĞŵĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

WK,:K/^ͳ<Z:> WĞŬŬĂ/ŬŽŶĞŶ /ůŽŵĂŶƚƐŝŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Kh>h <ĂƌŝDLJůůLJŶŝĞŵŝ KƵůƵŶůććŶŝŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

dĂŝƐƚŽsŽůŽƟŶĞŶ /ůŽŵĂŶƚƐŝŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Kauko Honkanen :ŽĞŶƐƵƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

Airi Sinkkonen :ŽĞŶƐƵƵŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

,Ğůŝ,ĂƌũƵůĂ <ŽŶƟŽůĂŚĚĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

WĞŶƫ^ĂĂƌĞůĂŝŶĞŶ <ŽŶƟŽůĂŚĚĞŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

ƌũĂ<ĞƚŽůĂ <ĞŵŝͲ<ĂƌŝŚĂĂƌĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐ

sWͳ:E^h<</E>//ddK WĞŶƫ>ƂĨŐƌĞŶ ,ĂƌƚŽůĂŶsĂƉĂĂͲĂũĂŶĂƐƵŬŬĂĂƚ

WŝƌũŽWŝĞŶƐĂůŵŝ <ŽƵǀŽůĂŶsĂƉĂĂͲĂũĂŶĂƐƵŬŬĂĂƚ

SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2016

41


JÄRJESTÖSIVUT

KD<Kd/d><<Z/W//Z/E z,dz^,E</>Pd hhEDEW//Z/ ƉƌŽũĞŬƟĂƐƐŝƐƚĞŶƫ ŶŶĞ<ŝůƉŽŶĞŶ ƉƵŚ͘ϬϱϬϯϬϬϱϳϯϰ ĂƐƐĂƌŝ͘ƵƵƐŝŵĂĂΛŽŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ͘Į

sZ^/E/^ͳ^hKDEW//Z/ ZĂŝũĂdƵŽŵŝŶĞŶ ƉƵŚ͘ϬϰϬϳϭϱϭϲϳϴ ƉƌŽũĞŬƟ͘ǀƐƉŝŝƌŝΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ , DEW//Z/ ^ĞƉƉŽdĂŵŵŝŶĞŶ ƉƵŚ͘ϬϰϰϬϮϯϲϬϬϭ ƐĞƉƉŽ͘ƚĂŵŵŝŶĞŶΛŽŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ͘Į

,>^/E'/EW//Z/ ĂƐƐŝƐƚĞŶƫ ^ĞŝũĂŬďĞƌŐ ƉƵŚ͘ϬϱϬϯϬϬϲϱϮϳ ĂƐƐĂƌŝ͘ŚĞůƐŝŶŬŝΛŽŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ͘Į DƵŝĚĞŶĂůƵĞŝĚĞŶŽƐĂůƚĂ͕ŽƚĂƐƵŽƌĂĂŶ LJŚƚĞLJƩćƉĂŝŬĂůůŝƐĞĞŶLJŚĚŝƐƚLJŬƐĞĞŶ͘ dĂůŬŬĂƌŝLJŚĚŝƐƚLJŬƐĞƚũĂŚĞŝĚćŶLJŚƚĞLJƐƟĞƚŽŶƐĂůƂLJĚćƚKŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶ ǀĞƌŬŬŽƐŝǀƵŝůƚĂ ǁǁǁ͘ŽŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ͘Į

, DEW//Z/: Z:^dPZz>hE KD<Kd/d><<Z/Ez,dz^d/Kd <Edͳ, DE KD<Kd/d><<Z/d ,ćŵĞĞŶůŝŶŶĂ͗ϬϱϬϱϲϰϭϳϱϱ͕ ϬϰϱϭϮϭϬϱϱϲũĂϬϰϬϰϱϬϵϳϭϳ dƵƌĞŶŬŝ͗ϬϰϬϬϵϵϮϳϭϳ W /: dͳ, DE KD<Kd/d><<Z/d >ĂŚƟũĂLJŵƉćƌŝƐƚƂ͗Ϭϰϰϱϲϲϰϳϭϭ ũĂϬϰϰϳϯϰϬϬϬϭ ,ŽůůŽůĂ͗Ϭϰϰϱϲϲϰϳϭϰ EĂƐƚŽůĂ͗Ϭϰϰϱϲϲϰϳϭϯ KƌŝŵĂƫůĂ͗ϬϰϰϳϭϮϲϲϲϵ

W/Z<EDE KD<Kd/d><<Z/d ,ĞƌǀĂŶƚĂ͗ϬϰϬϵϭϲϲϭϰϯ dDWZE>h ΈW/Z<<>͕EK</͕zW : : >DW > Ή͗ϬϰϰϯϮϲϲϮϭϰ sĂůŬĞĂŬŽƐŬŝ͗ϬϰϰϱϲϲϰϳϭϮ

,ĂŶŬŝŶLJƚŽŵĂŬŽƟƚĂůŬŬĂƌŝůĂŚũĂŬŽƌƫǀĂŶŚĞŵŵŝůůĞŶŶĞĞƐŝŵ͘ ćŝƟĞŶƉćŝǀćͲƚĂŝũŽƵůƵůĂŚũĂŬƐŝ͘ >ŝƐćƟĞƚŽũĂƚĂůŬŬĂƌŝƚŽŝŵŝŶŶĂƐƚĂ͗ WƌŽũĞŬƟƉććůůŝŬŬƂ^ĞƉƉŽdĂŵŵŝŶĞŶ ƉƵŚ͘ϬϰϰϬϮϯϲϬϬϭƚĂŝ ƐĞƉƉŽ͘ƚĂŵŵŝŶĞŶΛŽŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ͘Į͕WƵŚĞĞŶũŽŚƚĂũĂWĞƌƫKŬƐĂŶĞŶ͕ƉƵŚ͘ϬϰϰϱϲϲϰϳϮϬƚĂŝ ƉĞƌƫ͘ŽŬƐĂŶĞŶΛƉŚŶĞƚ͘Į

MINNE MENNÄ KZ/Ddd/>E KD<Kd/z,/^dz^Zz dddZ/Zd</<KhsK>EdddZ//E >Ăϭϭ͘Ϯ͘ϮϬϭϳE zd EdP͗^hhZEDK/^d >ćŚƚƂKƌŝŵĂƫůĂŶƚŽƌŝůƚĂŬůŽϭϭ͘ϬϬ͘DĂƚŬĂŶŚŝŶƚĂũćƐ͘ϯϱΦͬŚůƂ͘ ŝũćƐĞŶĞƚƉććƐĞĞŵĂƚŬĂĂŶŚŝŶƚĂĂŶϰϬΦͬŚůƂƐŝƐ͘ŵĂƚŬĂŶũĂ ƐŝƐććŶƉććƐLJŶ͘>ĂƉƐĞƚƉƵŽůĞĞŶŚŝŶƚĂĂŶ͘WćŝǀćŶćLJƚƂƐĂůŬĂĂŬůŽ ϭϯ͘ϬϬ͘<ĞƐƚŽϮ͕ϱƚ͘WĂůƵƵK͗ůĂĂŶŶ͘ŬůŽϭϳ͘ϯϬ͘/ůŵŽŝƩĂƵƚƵŵŝƐĞƚ ϭϬ͘ϭ͘ϮϬϭϳŵĞŶŶĞƐƐć͗ZŝŝƩĂ,ŝĞƚĂůĂƉ͘ϬϰϬϳϭϲϭϳϳϯ d<Ͳd/dK:Ͳ<hZ^^/KZ/Ddd/>EK<z͗E: ^E/>> DĂϵ͘ϭ͘ϮϬϭϳŬůŽϭϯ͘ϬϬͲϭϱ͘ϯϬ WĂŝŬŬĂ͗:ćƌũĞƐƚƂƚƵƉĂZĂŶƚĂƟĞϮ͕ŬĂƵƉƵŶŐŝŶƚĂůŽŶĂůĂŬĞƌƚĂ͘ <ƵƌƐƐŝŵĂŬƐƵũćƐĞŶŝůƚćϱΦͬŬĞƌƚĂ͘<ƵƌƐƐŝŵĂŬƐƵƵŶƐŝƐćůƚLJLJŽƉĞƚƵƐ ũĂŬĂŚǀŝƚ͘<ŽƵůƵƩĂũĂŶĂKƌŝŵĂƫůĂŶƚĂůŬŬĂƌŝ<ĂƌŝsŝŝƚĂŶĞŶ͕ũŽŬĂ ŽŶŵLJƂƐd<ͲƚĂůŬŬĂƌŝ͕ƐĞŬćLJŚĚŝƐƚLJŬƐĞŶŚĞŶŬŝůƂŝƚćǀĞƌƚĂŝƐƚƵŬŝŬŽƵůƵŬƐĞŶĂ͘>ŝƐćƟĞƚŽũĂͬŝůŵŽŝƩĂƵƚƵŵŝŶĞŶ͗WĞƌƫKŬƐĂŶĞŶƉ͘ ϬϰϬϬϰϱϵϮϮϮƚĂŝƉĞƌƫ͘ŽŬƐĂŶĞŶΛƉŚŶĞƚ͘Į <ƵƌƐƐŝůůĞŽƚĞƚĂĂŶϰʹϴŚůƂͬƟůĂŝƐƵƵƐ͘KƌŝŵĂƫůĂŶKŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJŬƐĞŶũćƐĞŶƚć͘KŵĂ>ćƉƉćƌŝũĂŵŽŬŬƵůĂŵƵŬĂĂŶ͘<ƵƌƐƐŝŽŶ ƚĂƌŬŽŝƚĞƩƵƐĞŶŝŽƌĞŝůůĞ͕ŝŬćŝŚŵŝƐŝůůĞ͕ǀĞƚĞƌĂĂŶĞŝůůĞ͕ĞůćŬĞůćŝƐŝůůĞ ũĂŬĂŝŬŝůůĞŶŝŝůůĞũćƐĞŶŝůůĞ͕ũŽƚŬĂƚĂƌǀŝƚƐĞǀĂƚd<͗ŶũĂůŝƐćůĂŝƩĞŝĚĞŶ ŬćLJƚƂůůĞůŝƐćŽƉĂƐƚƵƐƚĂ͘ KDEWh/EZh/^<hdh^/>ddŝϳ͘Ϯ͘ϮϬϭϳ <ĞǀćŝƐĞƚŽŵĞŶĂƉƵŝĚĞŶƌƵŝƐŬƵƚƵŬƐĞƚŽǀĂƚƉŝĂŶĞĚĞƐƐć͘ KŵĂŬŽƟLJŚĚŝƐƚLJƐũćƌũĞƐƚććŝůůĂŶƟϳ͘Ϯ͘ϮϬϭϳŬůŽϭϴ͘ϬϬʹ WĂŝŬŬĂ͗:ćƌũĞƐƚƂƚƵƉĂZĂŶƚĂƟĞϮ͕ŬĂƵƉƵŶŐŝŶƚĂůŽŶĂůĂŬĞƌƚĂ͘ ůĂŶĂƐŝĂŶƚƵŶƟũĂŬĞƌƚŽŽŬćLJƚĞƩćǀŝƐƚćĂŝŶĞŝƐƚĂũĂĂŶŶĞƚĂĂŶ ƚĂƌǀŝƩĂǀĂĂŝŶĨŽƌŵĂĂƟŽƚĂ͘sŽŝƚƚĂƌǀŝƩĂĞƐƐĂƟůĂƚĂKŵĂŬŽƟƚĂůŬŬĂƌŝŶƌƵŝƐŬƵƩĂŵĂĂŶ͕<ĂƌŝsŝŝƚĂŶĞŶŽƩĂĂǀĂƐƚĂĂŶƌƵŝƐŬƵƚƵƐƟůĂƵŬƐŝĂ͘sĂƉĂĂƉććƐLJ͘<ĂŚǀŝƚĂƌũŽŝůƵ͘>ŝƐćƟĞƚŽũĂ͗WĞƌƫKŬƐĂŶĞŶƉ͘ ϬϰϬϬϰϱϵϮϮϮƚĂŝƉĞƌƫ͘ŽŬƐĂŶĞŶΛƉŚŶĞƚ͘Į

42

Egnahemsföreningen i Dragsfjärd rf vill tillönska alla sina medlemmar samt andra föreningar en Skön Jul och ett Gott Nytt År! Egnahemsföreningen i Dragsfjärd rf toivottaa kaikille jäsenille ja muille yhdistyksille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Foto Cami Moberg

, DE:W/Z<EDEKD<Kd/: DP<</> /^z,/^dz^, W/Zz <ŽƵůƵƚƵƐƚŽŝŵŝŶƚĂĂƚĂůǀĞůůĞϮϬϭϳͲ>,d/:zDW Z/^dP < EEz< E͕ >zWh,>/DEd/d>d/E< zddP<Kh>hdh^d͘ DLJƂƐd<ͲŬŽƵůƵƚƵŬƐĞƚŬLJƐLJŶŶćŶŵƵŬĂĂŶ͘ <ŽƵůƵƚƵƐƟůĂŝƐƵƵĚĞƚƐĞƵƌĂĂǀŝƐƐĂƉĂŝŬŽŝƐƐĂ͗ • ϭϮ͘ϭ͘ϮϬϭϳŬůŽϭϯʹϭϱƵƌŝŽʹ,ŽŝǀĂKLJƚŽŝŵŝƟůĂ͕ KŵĞŶĂƉĞůůŽŶƟĞϳ͕>ĂŚƟ • Ϯϲ͘ϭ͘ϮϬϭϳŬůŽϭϯʹϭϱDƵŬŬƵůĂŶŬĂƚƵϮ͕ ŬŽŬŽƵƐƟůĂ͕>ĂŚƟ • Ϯ͘Ϯ͘ϮϬϭϳŬůŽϭϯͲϭϱsŝƌĂƐƚŽƟĞϯ͕ ,ŽůůŽůĂŶǀŝƌĂƐƚŽƚĂůŽŬŽŬŽƵƐƟůĂ͕<ƵŬŬŝůĂ,ŽůůŽůĂ • ϭϲ͘Ϯ͘ϮϬϭϳŬůŽϭϯʹϭϱDLJůůLJƉŽŚũĂŶŬĂƚƵϰ͕>ĂŚƟ͕͕ <ŽŶĚŝƚŽƌŝĂ>ĞŝƉŽŵŽ>ŝŶŬŽƐƵŽŶŝŽ<LJ<ĂďŝŶĞƫ

EzdhhdE <Kh>hdh<^E͊

:ŽƐŽůĞƚŬŝŝŶŶŽƐƚƵŶƵƚĂƐŝĂƐƚĂŽƚĂLJŚƚĞLJƩćũĂŝůŵŽŝƩĂƵĚƵ͗ ƌũĂdŝŬŬĂϬϰϰϳϯϭϵϱϴϬĂƌũĂ͘ƟŬŬĂΛŽŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ͘Į >ŝƐćƟĞƚŽũĂ͗WĞƌƫKŬƐĂŶĞŶϬϰϰϱϲϲϰϳϮϬƉĞƌƫ͘ŽŬƐĂŶĞŶΛƉŚŶĞƚ͘Į ^ĞƉƉŽdĂŵŵŝŶĞŶϬϰϰϬϮϯϲϬϬϭƐĞƉƉŽ͘ƚĂŵŵŝŶĞŶΛŽŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ͘Į


JÄRJESTÖSIVUT

MAKSUTONTA NEUVONTAA JÄSENILLE >ĂŬŝͲ͕ƌĂŬĞŶŶƵƐͲũĂĞŶĞƌŐŝĂŶĞƵǀŽŶƚĂƐĞŬćƉŝŚĂͲ ũĂƉƵƵƚĂƌŚĂŶĞƵǀŽŶƚĂŽǀĂƚũćƐĞŶŝůůĞŵĂŬƐƵƚŽŶƚĂ ƉƵŚĞůŝŶŶĞƵǀŽŶƚĂĂ͕ũŽŬĂŽŶŬƵƐƚĂŶŶĞƩƵũćƐĞŶŵĂŬƐƵǀĂƌŽŝŶ͘ΎͿ

Rakennus

Laki

></EhsKEd • D DE EE E E E d /^^ /E E < >K ϭϯͳ ϯͳϭϵ ϭϵ • d/ d//^ /^d d /^^ /E < >K ϭϳͳ ϳ ϭϵ • <^</s s //<<K/ / / K/ // K/^/ ^// E <>K ϭϯ ϯͳϭ ϭϲũĂĂ <>K > ϭϳͳͳϭϵ ϵ <z^z^ ,<P/^^d/ - Lak L kine Laki ineuvo ineuvo uvoaa ǀŽŝ Ž ŬLJLJƐLJć LJ ŵLJ ŵLJƂƐ ƂƐ ƐćŚŬƂŝ ƂƐ ƐćŚ ŚŬƂŝ Ƃ ƐĞƐ ƐĞƐƟǀ Ɵ ǀĞƌŬ Ɵǀ ƟǀĞƌŬ ĞƌŬŬŽů ŬŽů Ž ŽŵĂŬŬĞĞ ŵĂŬ ŬĞĞ ĞĞŶŬ Ŷ ŬĂƵƩ ŬĂƵƩ ƵƩĂŽ Ă ŽƐŽŝ ŽƐŽŝ Ɛ ƩĞĞ ƩĞĞƐƐĂ ƐĂ ǁ ͘ŽŵĂŬŽ ǁǁǁ ĂŬŽƟůŝ ƟůŝŝƩ ŝƩŽ͘ĮͬŶĞƵ ĮͬŶĞƵ ƵǀǀŽŶ ŽŶƚĂ͘ ƚĂĂ

></D/^dsdds/^^:K< dK/EEdKZ^d/ - La Lakim kim mies ies e ta ta-ǀĂƩ ǀĂ ĂĂƩ ƩĂǀ Ăǀŝ ǀŝƐƐ ƐƐƐĂ ƐĂ Ɛ Kŵ ŵĂŬŽ Ă Ɵůŝ ƟůŝŝƚŽ ŝƚŽŶƚ ŝƚ ŝƚŽ Ŷƚ Ŷ ƚƚŽŝŵ ŽŝŵŝƐƚ ŝƐ Žůů ŽůůĂ ůůůĂ Ă ,Ğů , ĞůůƐƐŝŶ ŝŶŐŝƐƐƐć Ɛ ũŽŬ Ɛć Ž Ăƚ ŽŬ ĂƚŽŝŶ ŽŝŶĞŶ ĞŶ ƚŽƌ ĞŶ ŽƌƐƚ Ɛƚ ŝ͕ ƐƚĂŝ ƐƚĂ ƉĂƌ Ɖ ƉĂ ĂĂƌƌŝůů ŝůůŝƐŝ ŝůŝůů ŝƐŝŶĂ ŝƐŝ Ŷ ǀŝŝ ŶĂ ǀ ŬŬŬŽ ǀŝ ŽŝŝŶĂ ŶĂ ŶĂ͕Ŭ Ă͕Ŭ ͕ ŬůŽ ͕Ŭů ůŽϭ ůŽϭϱ ϭϱͲ ϱͲϭ ϱ ϭϳ͘ ϳ͘ ,Ğ , ŶŬŝůŝůůƂŬŽ ƂŬŽŚƚĂ ŬŽŚƚ ŚƚĂ ŚƚĂŝƐĞ ƚ ŝƐĞ ƚĂ ƐĞĞŶů Ŷ ĂŬŝ ĂŬŬ ŶĞƵ ĞƵ ƵǀŽŶ ŽŶŶĂŶ ŽŶ ĂŶ Ŷ Ăŝ Ă ŬĂ Ŭ ŽŶ ŽŶ Ϯ ŵŝŶ ϮϬ ŵŝŶ͘ ͘ ũĂŶ ũĂŶǀĂƌ ǀĂƌĂƵŬ ǀĂ ǀĂƌ ĂƵŬ ĂƵŬƐĞƚ Ƶ ƐĞƚ Ğƚƚ ƚŽ Žŝŵŝ ŵ ƐƚŽ ƐƚƚŽĂƐƐ Ă ŝƐŝƐƐƚĞĞŶƫ ƚĞŶ ƫ ŶŶĞ ,Ž ŶŶĞ ,ŽŶŬĂ Ŷ ƐĞŶ ĞŶ ŬĂ ŬĂƵƩĂ ƵƩĂ ƩĂ͕Ɖ ͕Ɖ ͕ƉƵŚ͘ ƉƵŚ͘ Ƶ ƵŚ ;Ϭϵ ϵͿϲ ϲϴ ϴϬϯ Ϭϯ ϯ ϳϭ ϳϭϱϬ͕ ϱϬ Ŭů ϱϬ͕ ŬůŽϵ Žϵ Ž ϵ͘ϬϬ ϬͲϭϱ ϭϱ͘ϬϬ ͘ϬϬ ǀć ǀćůŝůŝůŝ-ƐĞŶćĂ ƐĞŶ ćĂŝŬĂ ćĂ ŝŬĂ ŬĂŶĂ͘ ŶĂ͘ ,Ƶ ŶĂ ,ƵŽŵ͘ ƚĞ ƚ ĞĂ Ğ ĂũĂŶ ũĂŶǀĂƌ ǀĂƌƌĂƵƐ ǀĂƌĂƵƐ ĂƵƐ ǀŝŝŝŝŵĞŝ ǀŝ ŵĞŝƐƚć ƐƚćććŶ ć ĞĚĞ ĞĚ ĚĞůůŝ ůůŝůŝƐĞŶ ƐĞŶ ĞŶćƉćŝǀ ć Ɖćŝǀ ćƉ ćŝǀćŶć ćŶć͘͘ ćŶć

Energia

Piha

Z<EEh^ͳ EhsKEd

EZ'/ͳ EhsKEd

W/,ͳ:WhhdZ,ͳ EhsKEd

• dKZ^ Z^d/^ ^ ^ /E E < >K ϭϳͳͳϭϵ ϵ

EE E E>d E >d >dD D D Z Z Z ddd z/ z E E W Z::E WZ: Ed d /W /W / W / s/ s / E <>>K Kϭ ϭϳ ϳ ϭϵ ϳͳϭ

D >/^ D> /^ͳ^^zz z^< ^ <h h ^^͕ ^<hh ^ ^͕ :K< :K < dK/ < K/E EE E d/ d//^ /^^d d// ΈΈW WZ WZ Z /> / >/ > ^/ ^ >>> s s// /< <K// >> >>Ή ΉΉ < K ϭϯ <> ϭ ͳϭ ϭϱ

<KZ:h^Z<EEh^ͳ EhsKEd • dKZ^ Z^dd Z^ /^^ /E / E < >K > ϭϯͳ ϯͳϭϱ ƐƵŶŶŽŶ Ŷŵ Ŷŵ Ŷ ŵƵƵƚ ƵƵƚŽƐƚ ŽƐƚ ŽƐƚLJƂŶ ƐƚLJƂŶ Ŷ ŬŽ Ŭ ƌƌũĂ ũĂĂƵƐƌ Ƶ ĂƵƐƌ ŬĞŶŶƵƐ ŶƵƐ ŶƵƐŶĞ ƵƐŶĞƵǀŽŶ ŶĞƵ ŶĞ ĞƵǀŽŶ ǀŽŶƚĂĂ ƚĂĂĂ ŝŬ ŝŬććŶ ć ƚLJŶ ćć ććŶ ƚLJŶĞŝů Ğ ůĞ Ğŝ Ğŝů ů yh yhyhƚĞŝƐƚLJ ƚ Ƃ ƂƐƐ ƐƐć ƐƐć ćsĂŶŚ ćs ĂŶŚ ĂŶŚƵƐƚ ŶŚƵƐƚLJƂŶ Ƶ ƚLJƂŶ <Ğ ƵƐƚ <ĞƐŬƵ Ɛ Ɛůŝ ƐŬƵ Ɛůŝŝƚ ŝƚƚŽ ŝŝƚŽ ŽŶ ;s<d>Ϳ d>Ϳkan ka sssa kan s . s<d>͗Ŷ s<d>͗Ŷ ͗Ŷ Ŷ ϭϱ ϭϱ Ăů ĂůƵĞĞ ĞĞůůŝ ůůŝůŝƐƚĂĂ ŬŽ ůůŝƐƚĂ ŬŽƌũĂ ƌũĂƵƐŶ ƌũĂ ƵƐŶĞƵ ƵƐŶ ĞƵ-ĞƵ ǀŽũĂĂ ǀŽũ ĂĂĂǀƵ ĂĂ ĂĂ ĂǀƵƐƚĂ ĂǀƵ ƐƐƚĂĂǀĂƚ ǀ ƐƐŽ ŽƚĂŝ ĂŝŶǀĂ Ŷ ůŝĚĞũĂ ůŝĚ ĚĞũ ĞĞũĂ ũ ͕͕ ǀ ĞƌĂ ǀĞ ǀĞƚ ĞƌĂĂŶĞ ĂĂŶĞĞũĂ ũĂ ũĂ ŵƵŝ ŵƵ Ƶ ƚĂĂ ŝŬć ŬćććŶƚ ŬććŶ ŶƚLJǀ LJǀŝć ĂƐƵ Ɛ ŶŶŽƐƐĂ ƐƵ ŶŶŽ ŽƐƐĂ ƐƐ ƚĂĂƌǀŝ ƌǀǀŝƩĂǀ ƩĂǀŝĞŶ ƩĂ ŝĞŶ ĞŶ ŵƵ ŵ Ƶƚ ƵƚŽ ƚŽ ƚŽƐƚƂ ŽƐƚƂŝ ƐƚƂ Ɛƚ ƐƚƂ ƂŝĚĞŶ ĞŶ ŬĂ ŬĂƌƚŽ ƌƚŽŝƩĂ ƌƚŽ ŝƩĂ ƩĂŵŝƐ ŵŝƐĞƐƐ ŵŝƐ ĞƐƐƐĂ͕ Ă͕ƐƵƵ Ă͕ ƐƵƵ Ƶ ŶŶŝ ŶŶ ŶŝƩĞů Ŷŝ Ʃ ƵƐƩĞ ƩĞů ƵƐƐƐĂũĂ ƐĂ ũĂ ŬŽƌ ũĂ ŬŽƌũĂƵ ũĂ ƐĂǀ ũĂƵ ƐĂĂǀƵƐƚ Ƶ ƵƐƚ ƵƐƚ ƐƚĞŶ Ğ ŚĂŬ ĞŶ ŚĂ Ğŵŝ ĞŵŝƐĞƐ ƐĞƐ ĞĞƐ ƐĂ <Ž ƐĂ͘ <ŽƌũĂ ƌũĂĂƵƐŶ ƵƐŶĞƵǀ ƵƐ Ğ Žũŝ ĞƵǀ ŽũŝĞŶ ĞŶLJŚƚ LJŚƚ Ś ĞLJƐƐƟĞ Ɵ Žƚ ƟĞĚ Žƚƚ ůƂ ůƂLJ ƂLJĚćƚ Ěććƚǁǁǁ Ěćƚ ǁ ͘Žŵ ǁǁǁ ͘ŽŵĂŬŽ ĂŬŽƟůŝ ƟůŝŝƩŽ ŝƩŽ Ž͘Įͬ Ŷ ǀŽŶ ŶĞƵ ǀŽŶƚĂ ƚĂ

^ĞƵƌĂĂ ^ĞƵ ƌĂĂ Ă ǀǀĂŬ ĂĂ Ă Ɛŝ͗ ϭϲ ϭϲ͘ϭ ͘͘ϭϮ ϭϮ͕͘ ͕͕͘ϮϬ͘ ͕ ϮϬ ϮϬ͘ Ϭ͘ϭ Ϭ ϭ͕͘ ͕͘ ϭϳ ϭϳ͘͘Ϯ͘ ͘Ϯ Ϯ͕͕͘ ϭϳ͘ ϳ͘ϯ͘ ϳ͘ ϯ͘

^ĞƵ ĞƵ ƵƌĂĂǀĂŬŬƐŝ͗ ŝ ϳ͘ϯ ϳ͘ϯ͕͘ ϯ͕͘ Ϯ Ϯϭ ϭ͘ϯ͘ ͘ϯ ϯ͘

< ƐLJŵLJ <LJƐ LJŵLJŬƐĞ ŬƐĞĞƚǀŽŝǀ ƚƚǀǀŽ Žŝǀ ŝǀǀĂƚ ǀĂƚ Ăƚ ůŝŝŝŝŝŝƩLJć Ăƚ ŝƩLJć ƩLJLJć Ğƌ ĞƌŝŝůĂ Ğƌŝ ůĂŝŝƐƐƚĞŶ ůćŵŵŝƚ ŝƚLJƐũ LJ ćƌũ LJƐ LJƐũ ćƌũĞ ƌũĞƐƚ ĞƐ Ğůŵ ĞƐ ŵŝĞŶ ŝŝĞĞŶ Ŷ ǀĂ ǀĂůŝŶƚĂĂ ůŝŝŶƚƚĂĂ ůŝŶ ĂĂŶ͕ ŬćLJƩƂƂ ƩƂ Ŷ͕ŝŶǀ ƩƂƂ ŝŶǀǀĞƐƚ ŝŶǀ ĞƐƚŽŝŶ ĞƐ ŶƟͲ ƟͲ ͲũĂ ũũĂĂ ŬćLJ ŬććLJLJƩƂ ƩƂŬ ƂŬƵƐ ƂŬ ƂŬƵƐ ƵƐ-ƚĂŶ ŶŶƵŬ Ƶ ƐŝŝŶƐ ŶƐĞŬć ŶƐ Ŷ Ŭć ĂƐƐĞŶŶ ŶŶƵ ŶŶ ƵŬƐŝŝŶ ƵŬƐ ŬƐŝŝŶ ŝŶ Ŷ ĞĞƌƌŝƚLJŝ LJ ƐĞƐ ĞĞƐƟƐĂŶ ŶĞĞƌĂ ŶĞĞƌĂ ŶĞ Ğ ƵƐ ƵƐŬŬŽ ŽŚƚ ŚƚƚĞŝƐ ŝƐƐƐĂ ƐĂŵ ŵƵ ŵƵƩ ƵƩ Ƶ ƩĂ ŵLJƂ ŵLJ LJ ƐƵ ƐƵƵĚŝ ƵĚŝƐƌĂ ĚŝƐƌĂŬĞŶ ŬĞŶ Ğ ŶƵŬƐŝƐ ŶƵŬ Ƶ ƐŝƐ ƐŝƐƐĂ͘ ƐĂĂ͘

: ^E^ : ^ ^ E^ /sh sh//>d / >d> /> >P Pz Pz z d dd W d W / W s < s K,d/^dEhsK:d: ,/ , E E E d/ d/dKE / dKE KE K E^͘ ^͘ ͘ E Ehs h hsK hs sK sKE K E d /K / >:h,>Wz,/E d/E//  E E dd ddK/E K/E /E E ͘͘ ΎͿͿ EĞƵ ΎͿ ƵǀŽŶ Ž ŶĂƐ Ŷ ƚĂ ŶĂ ƚĂ Ğŝŝ ƉĞƌ Ɖ ŝƚććĞƌŝůůŝƐƚćŵĂŬƐƵĂ͘ƐŝĂŬĂƐũŽƵƚƵƵŬƵŝƚĞŶŬŝŶ Ŷ ŵĂŬƐĂ ŬƐĂŵĂĂ ŵĂĂŶ Ŷ Žŵ ŽŵĂ ŵ ƚƉ ƚ ƉƵŚĞ Ƶ ůƵŵ ƵŚĞ ůƵŵĂŬƐ Ŭ ƵŶƐĂ͘^ŽŝƩĂŵŝŶĞŶϬϭϬϴ ϴϬƉĂůǀĞůƵ ů ŶƵŵ Ƶŵ ŵĞƌŽ Ğ ŽŶŵĂŬŬƐƐĂ ƐĂĂ ĂĂ ŬĂ ĂĂ Ŭ ŝŬŝ ŝŬŝƐƚĂ ƐƚĂ ŬŽ ŬŽƟŵĂĂŶ ŵĂĂ ŶůĂŶŬ Ŷů ĂŶ ĂǀĞ ĂŶŬ Ă ƌŬŽ Ŭ ŶũĂŵĂƚŬĂƉƵŚĞůŝŶǀĞƌŬŽŶůŝŝŝƩLJŵ Ʃ ŝƐƚćϴ͕ϯϱ ͕ϯ ϯ ƐŶƚͬƉƵŚн ннϭϲ͕ϲ нϭ ϭϲ͕ϲ ϲ ϵƐƐŶƚͬ ŶƚͬŵŝŶ ŵŝŶ͘͘ ,ŝŶ ŶŶĂƚ Ŷ ƐŝƐ͘͘ Ăůǀ ŶĂ ů ͘Ϯϰй͘

>EEh^d></dK/D/^dK:EdK/D<^/EdKW><</K/^dϭϱй͕<h/dE</EE/Ed EϯϬϬhZK sZ^,^ ^/E:KdK/D/^dKKz &ĂďŝĂŶŝŶŬĂƚƵϮϵ͕ϬϬϭϬϬ,ĞůƐŝŶŬŝ ǁǁǁ͘ĞǀĞƌƐŚĞĚƐ͘ĐŽŵ ^/E:KdK/D/^dK<h,EE͕ ^/</EEΘ<EZsKz hŶŝŽŶŝŶŬĂƚƵϭϯ͕ϬϬϭϯϬ,ĞůƐŝŶŬŝ WƵŚĞůŝŶϬϮϵϯϲϬϭϭϬϬ ǁǁǁ͘ŬĂŬͲůĂŬŝ͘Į ></^//EdK/D/^dK W>KΘKKz sĞƐƉĞƌƟĞϵ͕ϬϬϯϮϬ,ĞůƐŝŶŬŝ WƵŚĞůŝŶ;ϬϵͿϰϳϳϴϳϵϬ ƚŽŝŵŝƐƚŽΛƉůƚͲůĂŬŝ͘Į ǁǁǁ͘ƉůƚͲůĂŬŝ͘Į ></^//EdK/D/^dK ,EW ΘKKz >ĂƵƌŝŶŵćĞŶŬƵũĂϯ͕ϬϬϰϰϬ,ĞůƐŝŶŬŝ WƵŚĞůŝŶϬϱϬϱϱϵϴϱϲϭ ĂƐŝĂŬĂƐƉĂůǀĞůƵΛŚĐůĂǁ͘Į ǁǁǁ͘ŚĐůĂǁ͘Į

:hZ/EdKz WĂŬŝůĂŶƟĞϳϭ͕ϬϬϲϲϬ,ĞůƐŝŶŬŝ WƵŚĞůŝŶϬϮϵϬϬϵϮϱϵϬ ŝŶĨŽΛũƵƌŝŶĞƚ͘Į ǁǁǁ͘ũƵƌŝŶĞƚ͘Į ^/E:KdK/D/^dK DhZ/,><<h> DŝŬŬŽůĂŶƟĞϮϬ͕ϬϬϲϰϬ,ĞůƐŝŶŬŝ WƵŚĞůŝŶϬϱϬϬϳϮϮϳϵϭ ŵĂƵƌŝ͘ŚĞůŬŬƵůĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ ǁǁǁ͘ŚŬƵůĂǁ͘ĐŽŵ ^/E:KdK/D/^dK />KE<zdP,KE< WĞƌƫůćŶƟĞϭϮ͕ϬϰϰϮϬ:ćƌǀĞŶƉćć WƵŚĞůŝŶ;ϬϵͿϮϳϭϮϵϬϳ ŝůŽŶĂ͘ŬLJƚŽŚŽŶŬĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ ^/E:KdK/D/^dK ^WWK<hWW/>Kz <ƌŝƐƟŝŶĂŶŬĂƚƵϰϭ͕ϮϬϭϬϬdƵƌŬƵ WƵŚĞůŝŶ;ϬϮͿϮϱϬϬϵϳϴ ƐĞƉƉŽ͘ŬĂƵƉƉŝůĂΛƐĞƉƉŽŬĂƵƉƉŝůĂ͘Į ǁǁǁ͘ƐĞƉƉŽŬĂƵƉƉŝůĂ͘Į

^/E:KdK/D/^dK dDDZͳ:hZ/^d/dKz ůĞŬƐŝƐ<ŝǀĞŶŬĂƚƵϭϭ͕ ϯϯϭϬϬdĂŵƉĞƌĞ WƵŚĞůŝŶϬϭϬϯϰϲϲϲϰϬ ŝŶĨŽΛƚĂŵŵĞƌͲũƵƌŝƐƟƚ͘Į ǁǁǁ͘ƚĂŵŵĞƌͲũƵƌŝƐƟƚ͘Į ^/E:KdK/D/^dK ,>KEE͕><<ΘdhKD/ sćŝŶƂŶŬĂƚƵϮϴ͕ϰϬϭϬϬ:LJǀćƐŬLJůć WƵŚĞůŝŶϬϭϬϯϮϮϭϴϵϬ ƚŽŝŵŝƐƚŽ;ĂƚͿŚůƚůĂŬŝ͘Į ǁǁǁ͘ŚůƚůĂŬŝ͘Į ^/E:KdK/D/^dK<dd>h^͕ ZhK<K>ΘDh<<>Kz <ĂůĞǀĂŶŬĂƚƵϲͲϴ͕///ŬƌƐ͕͘ ϲϬϭϬϬ^ĞŝŶćũŽŬŝ WƵŚĞůŝŶ;ϬϲͿϰϮϵϳϬϬϬ ƚŽŝŵŝƐƚŽΛƌƵŽŬŽůĂ͘ĐŽŵ ǁǁǁ͘ƌƵŽŬŽůĂ͘ĐŽŵ ^/E:KdK/D/^dK <KEddhZ/ΘKKz <ĂƵƉƉĂŬĂƚƵϭϳ͕ϴϬϭϬϬ:ŽĞŶƐƵƵ WƵŚĞůŝŶ;ϬϭϯͿϭϮϬϳϯϭ ĂƐŝĂŶĂũŽƚŽŝŵŝƐƚŽΛŬŽŶƩƵƌŝ͘Į ǁǁǁ͘ĂƐŝĂŶĂũŽƚŽŝŵŝƐƚŽ͘ĐŽŵ

^/E:KdK/D/^dK :h,E/^WW EE <ĂƵƉƉĂŬĂƚƵϭϬ͕ ϴϵϲϬϬ^ƵŽŵƵƐƐĂůŵŝ WƵŚĞůŝŶ;ϬϴͿϳϭϯϴϮϭ ĂƐŝĂŶĂũŽƚŽŝŵŝƐƚŽΛũƵŚĂŶŝƐĞƉƉĂŶĞŶ͘Į ǁǁǁ͘ũƵŚĂŶŝƐĞƉƉĂŶĞŶ͘Į ></^//EdK/D/^dK ZdK,/<</> ƐĞŵĂŬĂƚƵϮϬ͕ϵϬϭϬϬKƵůƵ WƵŚĞůŝŶ;ϬϴͿϯϳϭϭϱϱ ĂƌƚŽ͘ŚĞŝŬŬŝůĂΛĂǀĂŝŶƚĞĞŵĂ͘Į ǁǁǁ͘ĂǀĂŝŶƚĞĞŵĂ͘ĮͬŝŶĚĞdžϮ͘Śƚŵů ^/E:KdK/D/^dK ></ͳ&KZhDKz W>ϭϭϵϯ͕ZŽǀĂŬĂƚƵϭϯ͕ϵϲϭϬϭ Rovaniemi WƵŚĞůŝŶ;ϬϭϲͿϯϰϬϬϱϮϬ ĞƐĂ͘ůƵŽŵĂũŽŬŝΛůĂŬŝͲĨŽƌƵŵ͘ĐŽŵ ǁǁǁ͘ůĂŬŝͲĨŽƌƵŵ͘ĐŽŵ

:ćƐĞŶŵĂŬƐƵŶƐĂŵĂŬƐĂŶĞĞƚ ũćƐĞŶĞƚƐĂĂǀĂƚũćƐĞŶŬŽƌƫĂ ŶćLJƩćŵćůůćƚćƐƐćŵĂŝŶŝƩƵũĞŶ ĂƐŝĂŶĂũŽͲũĂůĂŬŝƚŽŝŵŝƐƚŽũĞŶ dK/D<^/EdKW><</K/^d ϭϱй>EEh^d͕͕ ŬƵŝƚĞŶŬŝŶ ĞŶŝŶƚććŶϯϬϬĞƵƌŽĂ͘ ,hKD͊KŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶƚĂƌũŽĂŵĂ ŵĂŬƐƵƚŽŶŶĞƵǀŽŶƚĂƉĂůǀĞůƵǀĂŝŶ ĞƌŝůůŝƐĞƐƚćŶĞƵǀŽŶƚĂŶƵŵĞƌŽƐƚĂ͗ ϬϭϬϴϬϭϯϬ͘EĞƵǀŽŶƚĂͲĂũĂƚũĂ ƉƵŚĞůŝŶŶƵŵĞƌŽŵLJƂƐǀĞƌŬŽƐƐĂ ũćƐĞŶƐŝǀƵŝůůĂ͊

KD<Kd/>//ddK ^hK^/dd>E /E ^/E:Kͳ:></ͳ dK/D/^dK:EW>sͳ >h:E< zddP ͊

SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2016

43


JÄRJESTÖSIVUT

YLI 20 ETUA JÄSENKORTILLA >ƵĞƚĂƌŬĞŵŵĂƚƟĞĚŽƚĞĚƵŝƐƚĂ͗ǁǁǁ͘ŽŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ͘ĮͬũĂƐĞŶĞƚƵͬũĂƐĞŶĞƚƵũĂ

Zds͗DLJLJŵćůƂŝƐƚćƚƵŽƚĞƌLJŚŵćƐƚć ƌŝŝƉƉƵĞŶĂůĞŶŶƵƐƚĂϭϬͲϯϱйƐĞŬć ĂŝŶĂŬĂŵƉĂŶũĂƚƵŽƩĞŝƐƚĂŬŝŶĂůĞŶŶƵƐƚĂϱй͘ ____________________________

sZ/^hZ͗ϭϬϬΦĂůĞŶŶƵƐsĞƌŝƐƵƌĞ ͲƉĂŬĞƩĞŝŚŝŶũĂŝůŵĂŝŶĞŶŬŽĚŝŶƚƵƌvakartoitus. ____________________________

/&͗/ĨƚƵŽŚũĞůŵĂƉĂůŬŝƚƐĞĞ͘^ĂĂƚ ǀĂŬƵƵƚƵŬƐĞƐŝƉLJƐLJǀćƐƟĞĚƵůůŝƐĞĞŶ ŚŝŶƚĂĂŶ͘^ććƐƚƂćĞƐŝŵ͘ϯϬϬΦũŽŬĂ vuosi. ____________________________

, DE>dhZDKEdd/͗ <ĂƩŽƌĞŵŽŶƟŶƟůĂĂũĂůůĞŶćƉƉćƌć <ŽƵƌƵͲ<ĂĂƉŽƌćŶŶŝĞŶƉƵŚĚŝƐƟŶ ŬĂƵƉĂŶƉććůůĞ͘ ____________________________

ZDK͗ůĞŶŶƵƐƚĂϭϬͲϱϬйǀƵŽŬƌĂŬŽŶĞŝƐƚĂũĂůĂŝƩĞŝƐƚĂ͘ ____________________________

Kevätmessut <s dD^^hdϲ͘Ͳϵ͘ϰ͘ϮϬϭϳ͗ ϮƉććƐLJůŝƉƉƵĂϭŚŝŶŶĂůůĂ;ŶŽƌŵ͘ ŚŝŶƚĂŝƐĞƐƚĂƐŝƐććŶƉććƐLJƐƚćͿ͘ ^ĂŵĂŶĂŝŬĂŝƐĞƐƟƐŝŝƐϱŵĞƐƐƵƚĂƉĂŚƚƵŵĂĂ͗KŵĂ<ŽƟ͕KŵĂDƂŬŬŝ͕ <ĞǀćƚƉƵƵƚĂƌŚĂ͕>ćŚŝƌƵŽŬĂΘ>ƵŽŵƵ͕ Sisusta! ____________________________

44

^DZd,KDz<͗ ^ćŚŬƂͲũĂ ĂƵƚŽŵĂĂƟŽƐƵƵŶŶŝƩĞůƵŬĂƵƉĂŶ ƉććůůĞŬƵŶƟůĂĂƚŬŽƟĂƵƚŽŵĂĂƟŽͲ ũćƌũĞƐƚĞůŵćŶ͘ĚƵŶĂƌǀŽũŽƉĂ LJůŝϭϱϬϬΦ͘ ____________________________

EKZ/'ZEEZ'zʹ^ ,<P^KW/Dh^͗<ĂƚƐŽĂũĂŶƚĂƐĂŝƐĞƚ ĞĚƵůůŝƐĞƚƐćŚŬƂƐŽƉŝŵƵƐŚŝŶŶĂƚ ǁǁǁ͘ŽŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ͘ĮͬũĂƐĞŶĞĚƵƚͬ ŶŽƌĚŝĐŐƌĞĞŶĞŶĞƌŐLJ͘ ____________________________

W<^WZ//Dʹ^ ,<P^KW/Dh^͗ <ĂƚƐŽĂũĂŶƚĂƐĂŝƐĞƚĞĚƵůůŝƐĞƚƐćŚŬƂƐŽƉŝŵƵƐŚŝŶŶĂƚǁǁǁ͘ŽŵĂŬŽƟůŝŝƚƚŽ͘ĮͬũĂƐĞŶĞĚƵƚͬW<^͘ ____________________________

s/</E'>/E͗ůĞŶŶƵƐƚĂƉćŝǀćŶ ƌŝƐƚĞŝůLJŚŝŶŶĂƐƚĂ͘hƵƩĂ͊:ŽƉĂϭϱ йĂůĞŶŶƵƐƚĂƉćŝǀćŶƌĞŝƫŚŝŶŶĂƐƚĂŬĂŝŬŝůůĂƌĞŝƚĞŝůůć͘<ŽƐŬĞĞŵLJƂƐ ĂƵƚŽƉĂŝŬŬŽũĂ͘ ____________________________

ZKE&/y^hKD/Kz͗ZĂĚŽŶŵŝƚƚĂƵƐƉƵƌŬŝƚŚŝŶƚĂĂŶϯϯΦͬƉƌŬ;ŶŽƌŵ͘ ϯϵΦͿ͘,ŝŶƚĂƐŝƐćůƚććŵŝƩĂƵƐƉƵƌŬŝŶ͕ ǀĂůŵŝŝŬƐŝŵĂŬƐĞƚƵŶƉĂůĂƵƚƵƐŬƵŽƌĞŶƉƵƌŬĞŝůůĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽŽŶ ƉĂůĂƵƚƵƐƚĂǀĂƌƚĞŶũĂƐćŚŬƂŝƐĞŶ raportoinnin. ____________________________

^hKZΈ^hKDEZ<EEh^ͳ ^/EdhEd/:dKzΉ͗ dĂůŽŬĂƚƐĂƐƚƵƐĞůŝƚĞŬŶŝŶĞŶĂƌǀŝŽŬŽŚƚĞĞŶ ŬƵŶŶŽƐƚĂ͕ŬŽƌũĂƵƐƚĂƌƉĞŝƐƚĂũĂ ƌŝƐŬŝƌĂŬĞŶƚĞŝƐƚĂŚŝŶƚĂĂŶϯϵϱΦ ;ŶŽƌŵ͘ϰϵϱΦͿ͘ ____________________________

EZsEd͗ůĞŶŶƵƐƚĂϭϱйŬĂŝŬŝƐƚĂ ostoksista Enervent-verkkokaupassa. <ćLJƚćĂůĞŶŶƵƐŬŽŽĚŝĂKŵĂŬŽƟϭϲ͘ _____________________________

<Kd/WhhdZ,ʹ>,d/͗hƵƐŝůůĞ ƟůĂĂũŝůůĞǀƵŽƐŝƟůĂƵƐƉƵŽůĞĞŶŚŝŶƚĂĂŶ ũĂŶLJŬLJŝƐŝůůĞƟůĂĂũŝůůĞϭϬΦĂůĞŶŶƵƐ ǀƵŽƐŝƟůĂƵƐŚŝŶŶĂƐƚĂ͘ _____________________________

^/^ />D,hK>dK^hKD/Kz͗ ϱϬΦĂůĞŶŶƵƐŽŵĂŬŽƟƚĂůŽŶŝůŵĂŶǀĂŝŚĚŽŶƉƵŚĚŝƐƚƵŬƐĞƐƚĂ͘ _____________________________

^hKDE<ddKEdZ͗ Orima-katƚŽƚƵƌǀĂƚƵŽƩĞĞƚϯϬйĂůĞŶŶƵŬƐĞůůĂ͘ >ŝƐćŬƐŝ<ĂƩŽĞŶƚĞƌƚĂƌũŽĂĂŝůŵĂŝƐĞŶ ŬĂƩŽƚĂƌŬĂƐƚƵŬƐĞŶƚŽŝŵŝĂůƵĞĞůůĂĂŶ ŽůĞǀŝŝŶƉŝĞŶƚĂůŽŝŚŝŶ͘ _____________________________

EZ^͗ϱůŝƚƌĂŶĂƐƟĂŬĂƩŽͲũĂ ŬŝǀŝƉĞƐƵĂŝŶĞƩĂŚŝŶƚĂĂŶϱϬΦ;ŽǀŚ͘ ϴϯΦͿнƚŽŝŵŝƚƵƐŬƵůƵƚ͘ _____________________________

^zE^D͗ ^ŝůŵćůĂƐĞŝƐƚĂͲϮϱй͕ƵƌŝŶŬŽůĂƐĞŝƐƚĂ ͲϮϬй͕WŝŝůŽůŝŶƐƐĞŝƐƚćͲϭϬй͘ĚƵƚ ŵLJƂŶŶĞƚććŶŬĂŝŬŝƐƚĂ^ƵŽŵĞŶ ^LJŶƐĂŵͲůŝŝŬŬĞŝƐƚćũćƐĞŶŬŽƌƫĂŶćLJƚƚćŵćůůć͘ _____________________________

^dϭ͗KŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶũćƐĞŶŬŽƌƫŽŶ ŚĞƟŬćLJƩƂǀĂůŵŝƐ^ƚϭ͗ŶŬćƚĞŝƐĂůĞŶŶƵƐŬŽƌƫ͘ůĞŶŶƵƐŽŶĂƐĞŵĂŬŽŚƚĂŝŶĞŶũĂǀĂŝŚƚĞůĞĞĂũĂŶŬŽŚĚŝƩĂŝŶ͘ ůĞŶŶƵƐƚĂŵLJƂƐůćŵŵŝƚLJƐƂůũLJƐƚć ŶƵŵĞƌŽƐƚĂϬϴϬϬϭϲϲϮϲϲ͕ŬƵŶ ŵĂŬƐĂƚƟůĂƵŬƐĞŶLJŚĚĞƐƐćĞƌćƐƐć͘ ____________________________

^hEEZ'/͗KŵĂŶŬĂƩŽƐŝĂƵƌŝŶŬŽƐćŚŬƂŝŶǀĞƐƚŽŝŶŶŝŶŬĂŶŶĂƩĂǀƵƵƐƌĂƉŽƌƫͲϱϬй͘ ____________________________

ZEd^/W/Ͳ<z>Wz> ,Kd>>/d͗ ůĞŶŶƵƐƚĂϭϮйƉćŝǀćŶŚŝŶŶĂƐƚĂ͘ ____________________________ >EEh^d></dK/D/^dK:E dK/D<^/EdKW><</K/^d͗ KŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶLJŚƚĞŝƐƚLJƂĂƐŝĂŶĂũŽͲũĂ ůĂŬŝƚŽŝŵŝƐƚŽũĞŶƚŽŝŵĞŬƐŝĂŶƚŽƉĂůŬŬŝŽŝƐƚĂĂůĞŶŶƵƐƚĂϭϱй͕ŬƵŝƚĞŶŬŝŶ ĞŶŝŶƚććŶϯϬϬΦ͘ ____________________________ /E:ʹd//s/^dz^>/^dd͗ TiivisƚLJƐůŝƐƚĂƉĂŬĞƫǀĞƌŬŬŽŬĂƵƉĂƐƚĂ ŚŝŶƚĂĂŶϯϰΦнƌĂŚƟϭϮ͕ϬϬΦd/ ϯƉŬƚϭϬϬΦƌĂŚƟǀĂƉĂĂƐƟ͘ ____________________________ /EZ/<^<Kd/͗ /ůŵĂŶǀĂŝŚƚŽŬŽŶĞĞŶƐƵŽĚĂƫŵĞƚŬŽƟŝŶƚŽŝŵŝƚĞƚƚƵŶĂ͘ůĞŶŶƵƐƚĂϭϬйǀƵŽƐŝƐŽƉŝmuksesta. ____________________________


JÄRJESTÖSIVUT

LIITY JÄSENEKSI TÄNÄÄN JA SUOSITTELE JÄSENYYTTÄ TUTTAVILLESI! KŵĂŬŽƟůŝŝƩŽŬĂŶƐĂůĂŝƐũćƌũĞƐƚƂŶćĞĚƵƐƚĂĂƉŝĞŶƚĂůŽĂƐƵŬŬĂŝƚĂũĂǀĂƉĂĂͲĂũĂŶ ĂƐƵŬŬĂŝƚĂůĂŝŶƐććĚćŶŶƂŶǀĂĂůŵŝƐƚĞůƵƐƐĂũĂŬĞŚŝƩćŵŝƐĞƐƐć͘zŚĚĞƐƐćƉĂŝŬĂůůŝƐLJŚĚŝƐƚLJƐƚĞŶŬĂŶƐƐĂůŝŝƩŽĂƵƩ ƩĂĂũćƐĞŶŝćƉŝƚćŵććŶŬŽƟŶƐĂũĂůćŚŝLJŵƉćƌŝƐƚƂŶƐćŚLJǀćƐƐćŬƵŶŶŽƐƐĂƚĂƌũŽƚĞĞŶƟĞƚŽĂ͕ŶĞƵǀŽŶƚĂĂũĂƚLJƂŬĂĂůƵũĂ͘

Saat neuvontaa & hyötytietoa, alennuksia & edunvalvontaa!

ĚƵůůŝŶĞŶũćƐĞŶŵĂŬƐƵƐĂĂŶ ŶŽƉĞĂƐƟǀĂƐƟŶĞƩĂƉĂŝŬĂů ĂůůŝůŝƐLJ ƐLJŚĚ ŚĚŝƐ ŝƐƚLJ ƚ ƐƚĞŶ͕ƉŝŝƌŝũćƌũĞƐƚƂũĞŶũĂKŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶŚLJLJǀŝƐƚćũćƐĞŶĞĚƵŝƐƚĂ͊

ϭϬ,zs ^zzd >//ddz : ^E<^/ ϭ͘ Ϯ͘ ϯ͘ ϰ͘

>ĂŬŝŶĞƵǀŽŶƚĂ ZĂŬĞŶŶƵƐŶĞƵǀŽŶƚĂ ŶĞƌŐŝĂŶĞƵǀŽŶƚĂ WŝŚĂͲũĂƉƵƵƚĂƌŚĂͲ ŶĞƵǀŽŶƚĂ ϱ͘ dĂůŽŶŚƵŽůƚŽŬŝƌũĂ ϲ͘ KŵĂŬŽƟůĞŚƟ

ϳ͘ KŵĂŬŽƟ ŽƟƚĂ ƚĂůŬŬŬĂ Ŭ ƌŝ ƌ ϴ͘ ůĞŶŶƵ ŶƵŬƐ ŬƐĞƚ ĞƚũćƐ ćƐĞŶ Ğ ŬŽƌƟůůĂ ϵ͘ WŝŝƌŝŶ Ŷ ũĂ LJŚ LJŚĚŝ ĚŝƐƚ ƐƚLJŬ LJŬƐĞŶũćƐĞŶĞĚƵƚƚ͕͕ƚĂ ƚĂƉĂĂŚƚ ŚƚƵŵ ƵŵĂƚ Ă ΘƌĞƚŬĞƚ ϭϬ͘ sĂŚǀǀĂ ǀĂůƚĂŬ ĂŬƵŶ ƵŶŶĂ ŶĂůůůŝŶĞŶũćƌũĞƐƚƂ ƉƵŽ Ƶ ůƵƐƚĂĂĂ ũĂ ĂǀĂ ǀĂůǀ ůǀŽŽĞƚƵũĂƐŝ

VOITA MATKA!

/ůŵŽ ŽŝƩ ŝƩĂŵĂůůůĂ ƐćŚŬƂƉŽ ƉŽƐƟŽƐŽŝ Ž ƩĞ ƩĞĞƐ ĞƐŝũć ũćƐĞ ƐĞŶƟ ŶƟ ƟĞƚŽŝŚŝƐƐŝŝƐĂĂƚ ƐćććŶŶ Ŷ ƂůůŝƐĞƐƟƟĞĚŽƩĞŝƚĂĂũĂŶŬŽŚƚĂŝŝƐŝ Ɛ ƐƚĂĂƐ ĂƐŝŽ ŽŝƐƚĂ ŝƐƚĂ ũĂĞĚ Ğ ƵŝƐƚĂƐćŚŬƂƉ ƉŽƐ ŽƐƟŝ ƟŝƐŝ Ɛŝŝ͘ <ĂŝŬŬŝ ƐćŚ ć ŬƂ ƂƉŽƐƟ ƐƟŶƐ ŶƐƐĂ ŵĂ ŵĂƌƌ ƌƌĂƐ ƌĂƐŬƵ ŬƵ ƵƵŚ Ƶ ƵŶ Ƶ ϮϬϭ ϭϳ ŵĞŶŶĞƐƐƐć Ɛ ŝůŵ ŵŽŝƩĂŶĞ ŶĞĞĞƚƚ ũćƐ ćƐĞŶ ĞĞŶ ŶĞƚ ŽƐĂ ƐĂůůůůůůŝƐ ŝƐƚƵ ŝƐ ƚƵ ƚƵǀĂ ƵǀĂ ǀĂƚƚ arvontaaan. n

LIITTYMISKORTTI

LIITTYMISKORTTI

LIITTYMISKORTTI

KůĞŶƉĂƌĞŵŵĂŶĂƐƵŵŝƐĞŶŬĂŶŶĂƩĂũĂũĂŚĂůƵĂŶůŝŝƩLJć^ƵŽŵĞŶKŵĂŬŽƟůŝŝƚŽŶƉĂŝŬĂůůŝƐĞĞŶũćƐĞŶLJŚĚŝƐƚLJŬƐĞĞŶ͘>ćŚĞƩćŬćć ŵŝŶƵůůĞũćƐĞŶŬŽƌƫƐĞŬćƟůŝƐŝŝƌƚŽũćƐĞŶŵĂŬƐƵĂǀĂƌƚĞŶ͘KƐĂůůŝƐƚƵŶƐĂŵĂůůĂĂƌǀŽŶƚĂĂŶũĂǀŽŝŶǀŽŝƩĂĂƉƉůĞŶŝWĂĚͲƚĂƵůƵƟĞƚŽŬŽŶĞĞŶ͘;ƌǀŽŶƚĂũŽƵůƵŬƵƵƐƐĂ͕ǀŽŝƩĂũĂůůĞŝůŵŽŝƚĞƚĂĂŶŚĞŶŬŝůƂŬŽŚƚĂŝƐĞƐƟͿ͘dćLJƚćĂŝŶĂŬŝŶƚćŚĚĞůůćΎŵĞƌŬŝƚLJƚŬŽŚĚĂƚ͘

KŵĂŬŽƟͲ ůŝŝƩŽ maksaa ƉŽƐƟͲ maksun

ƚƵͲũĂƐƵŬƵŶŝŵŝΎ >ćŚŝŽƐŽŝƚĞ;ǀĂŬŝƚƵŝŶĞŶŽƐŽŝƚĞͿΎ WŽƐƟŶƵŵĞƌŽũĂͲƚŽŝŵŝƉĂŝŬŬĂΎ ^ćŚŬƂƉŽƐƟ WƵŚĞůŝŶ WĂŝŬĂůůŝƐLJŚĚŝƐƚLJƐ;ƚćLJƚć͕ŵŝŬćůŝƟĞĚćƚͿ

dƵŶŶƵƐϱϬϬϱϲϱϱ ϬϬϬϬϯs^dh^> ,dz^

:ćƐĞŶŚĂŶŬŬŝũĂŶũćƐĞŶŶƵŵĞƌŽ;ƚćLJƚć͕ŵŝŬćůŝƟĞĚćƚͿ ƐƵŶ KŵĂŬŽƟƚĂůŽƐƐĂZŝǀŝƚĂůŽƐƐĂWĂƌŝƚĂůŽƐƐĂ<ĞƌƌŽƐƚĂůŽƐƐĂ DŝŶƵůůĂŽŶǀĂƉĂĂͲĂũĂŶĂƐƵŶƚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŬƵŶŶĂƐƐĂ͘ ŝĚŝŶŬŝĞůŝ ƐƵŽŵŝƌƵŽƚƐŝdŝĞƚŽũĂŶŝĞŝƐĂĂŬćLJƩććƐƵŽƌĂŵĂƌŬŬŝŶŽŝŶƟŝŶ ^ƵŽŵĞŶKŵĂŬŽƟůŝŝƩŽLJůůćƉŝƚććŬĞƐŬŝƚĞƚLJƐƟũćƐĞŶƌĞŬŝƐƚĞƌŝćƉĂŝŬĂůůŝƐLJŚĚŝƐƚLJƐƚĞŶũćƐĞŶŝƐƚć͘KŵĂŬŽƟůŝŝƩŽǀŽŝůƵŽǀƵƩĂĂũćƐĞŶĞŶŽƐŽŝƚĞƟĞĚŽƚƚĂƉĂƵƐŬŽŚƚĂŝƐĞŶ ŚĂƌŬŝŶŶĂŶƉĞƌƵƐƚĞĞůůĂũĂŬĞƌƚĂůƵŽŶƚŽŝƐĞƐƟůŝŝƚŽŶLJŚƚĞŝƐƚLJƂŬƵŵƉƉĂŶŝůůĞ͘<LJƐĞŽŶƚćůůƂŝŶũćƐĞŶĞƚƵũĞŶũĂͲƉĂůǀĞůƵũĞŶŵĂƌŬŬŝŶŽŝŶŶŝƐƚĂŬŝƌũĞŝƚƐĞŵƵƩĂũŽƐŬƵƐŵLJƂƐ ƉƵŚĞůŝŵŝƚƐĞ͘:ŽƐĞƚŚĂůƵĂũćƐĞŶĞƚƵŵĂƌŬŬŝŶŽŝŶƟĂ͕ǀŽŝƚĂƐĞƩĂĂƐƵŽƌĂŵĂƌŬŬŝŶŽŝŶƟŬŝĞůůŽŶĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝƐćŚŬƂƉŽƐƟůůĂƚŽŝŵŝƐƚŽΛŽŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ͘ĮƚĂŝŶĞƫůŽŵĂŬŬĞĞŶ ĂǀƵůůĂǁǁǁ͘ŽŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ͘ĮͬũĂƐĞŶŚĂŬĞŵƵƐͬŽƐŽŝƩĞĞŶŵƵƵƚŽƐ͘:ŽƐŚĂůƵĂƚƉŽŝƐƚĂĂƐƵŽƌĂŵĂƌŬŬŝŶŽŝŶƟŬŝĞůůŽŶ͕ƐĞŽŶŶŝƐƚƵƵĞĚĞůůćŵĂŝŶŝƚƵŝŶƚĂǀŽŝŶ͘

SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2016

45


Printtiviestintä Kirjojen ja lehtien taitto, ulkoasusuunnittelu ja toimitusjärjestelmien hyödyntäminen. Asteessa sisältö taipuu kaikkiin jakelukanaviin ja formaatteihin.

Digiviestintä Uutiskirje, digilehti, verkkosivusto tai mobiiliapplikaatio. Kaikki Asteen digiratkaisut ja -tuotannot perustuvat HTML5tekniikkaan.

Markkinointi Asteen osaamista on yhdistää markkinointi digi- ja printtiviestintään tavalla, joka rakentaa brändiä joka suunnasta.

Tuotevastaavat Asteessa jokainen asiakas saa oman tuotevastaavan, joka kerää ympärilleen aina kuhunkin prosessiin parhaiten sopivat osaajat.

www.astehelsinki.fi


IDO GLOW RIMFREE® Smart-lasite ja huuhtelukauluksettomuus tekevät Glow’sta hygieenisen ja helpon pitää puhtaana.

TUTUSTU TUOTTEISIIN LIVENÄ: IDO Kylpyhuonenäyttely, Kaupintie 2, Helsinki. Aukioloajat ja yhteystiedot: www.ido.fi

#idoglow www.ido.fi/glow


VOIMAA LUONNOSTA

6

VUODEN NIBETURVA

ERI T T R E V IN 255 NIBE F1

POHJOLAN ENITEN EN NITEN M MYYTY YYTY IINVERTTERIMAALÄMPÖPUMPPU NV Arvostatko laatua, tehokkuutta ja helppokäyttöisyyttä? h l k Uusin teknologia, joka on osoittanut toimivuutensa Pohjolan vaativissa olosuhteissa on myös sinulle tärkeää? Valitsemalla NIBE F1255 -maalämpöpumpun saat luonnosta lämpöä arkeesi ja selvää säästöä energiakuluihisi.

NIBEn monipuolisesta maalämpöpumppuvalikoimasta löydät lompakkoosi sopivan, turvallisen ja tehokkaan lämmitysratkaisun sinun kotiisi. Me NIBEllä luotamme tuotteisiimme ja myönnämme kaikille lämpöpumpuillemme ainutlaatuisen kuuden vuoden NIBETURVAn. Lue lisää nettisivuiltamme.

Tutustu valikoimaamme ja löydä sopiva NIBE lämmitysratkaisu sekä lähin jälleenmyyjä osoitteessa www.nibe.fi. NIBE Energy Systems Oy Juurakkotie 3, 01510 Vantaa Puh. 09 274 6970

A +++

F1255 yhdistelmämerkki/lattialämpö

Omakotilehti 4.2016  
Omakotilehti 4.2016