Page 1

Benis : 59 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 59 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 59 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 59 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 79 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 79 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 79 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 79 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 99 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 99 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 99 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 99 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 159 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 159 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 159 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 199 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 239 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 289 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 289 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


Benis : 289 ฿

http://juicyjew4shops.lnwshop.com


วิธีสอบถามสินค้ า สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ 4 ทางนะคะ

1. ทางเว็บบอร์ด http://juicyjew4shops.lnwshop.com/webboard 2. ทางอีเมลล์ ที่ juicyjew4shops@gmail.com 3. ทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/juicykoreashop 4. ทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 089-7254778


เงื่อนไขการสั่งซือ้ 1. จานวนสินค้ าขันต ้ ่าที่รับสัง่ กรณีสงั่ เฉพาะสินค้ ากลุม่ pre-order - สัง่ ซื ้อครัง้ แรก ขันต ้ ่า 30 ชิ ้น/คู่ คละกันได้ ทงสี ั ้ แบบ และประเภทสินค้ า - สัง่ ซื ้อครัง้ ต่อไป ขันต ้ ่าลดลงเป็ น 20 ชิ ้น/คู่ คละกันได้ ทงสี ั ้ แบบ และประเภทสินค้ า กรณีสงั่ เฉพาะสินค้ ากลุม่ พร้ อมส่ง (สินค้ าที่มใี นสต็อคของร้ าน) - ขันต ้ ่า 20 ชิ ้น/คู่ คละกันได้ ทงสี ั ้ แบบ และประเภทสินค้ า กรณีสงั่ รวมกันระหว่างสินค้ ากลุม่ pre-order และพร้ อมส่ง - สัง่ ซื ้อครัง้ แรก ขันต ้ ่ารวมกันสองกลุ่ม 30 ชิ ้น/คู่ คละกันได้ ทงสี ั ้ แบบ และประเภทสินค้ า - สัง่ ซื ้อครัง้ ต่อไป ขันต ้ ่ารวมกันสองกลุ่ม 20 ชิ ้น/คู่ คละกันได้ทงสี ั ้ แบบ และประเภทสินค้ า จะสัง่ แต่ละกลุม่ มากน้ อยแค่ไหนก็ได้ คะ่ ให้ รวมกันเท่ากับเงื่อนไขข้ างต้ น โดยทางร้ านจะส่งสินค้ ากลุม่ พร้ อมส่งให้ พร้ อมกับสินค้ ากลุม่ pre-order (ถ้ าต้ องการให้ สง่ สินค้ ากลุม่ พร้ อมส่งก่อน รบกวนเพิ่มค่าขนส่งอีก 50 บาทค่ะ)


เงื่อนไขการสั่งซือ้ 2. ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ทางร้ านจะคิดค่าขนส่งในไทยจากร้ านไปยังลูกค้ าปลายทาง เป็ นค่าส่ง EMS 50 บาท ไม่วา่ จะสัง่ มากน้ อยเพียงใดก็คิดราคานี ้ค่ะ 3. เนื่องจากสินค้ าในร้ านจะเป็ นสินค้ าที่นาเข้ าจากเกาหลีโดยตรง ดังนัน้ ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ จะต้ อง รอสินค้ าเข้ าไทยอีกประมาณ 15-20 วันนับจากวันที่ทางร้ านได้ รับโอนเงินจากลูกค้ าค่ะ ทางร้ านจะแจ้ ง ให้ ทราบเป็ นระยะ ๆ นะคะ ว่าอยู่ในช่วงไหน เช่น ยังคงอยูใ่ นระหว่างขนส่งภายในเกาหลี หรือมาถึง ไทยแล้ ว กาลังรอเช็คสินค้ า และอาจเป็ นไปได้ นะคะที่จะได้ ของเร็วขึ ้นหรือช้ าลงกว่านี ้ ขึ ้นอยู่กบั การ จัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่อาจล่าช้ าได้ บ้าง และหลังจากจัดส่งให้ แล้ ว เราจะแจ้ งรหัสพัสดุ ให้ ทราบทางเว็บบอร์ดและอีเมลล์ของลูกค้ าค่ะ 4. เนื่องจากเป็ นการนาเข้ าสินค้ าจากเกาหลี ซึ่งทางร้ านไม่ทราบถึงลักษณะของสินค้ าจริงทุกชิ ้น ดังนัน้ ทางร้ านจึงไม่สามารถตอบได้ ละเอียดทุกแบบนะคะว่าสินค้ าที่ได้ มาจะทาด้ วยวัสดุอย่างไร สีสนั สวยงามเพียงใด ยกเว้ นขนาด ที่พอจะระบุให้ ทราบล่วงหน้ าได้


เงื่อนไขการสั่งซือ้ 5. ในการสัง่ ซื ้อสินค้ าแบบขายส่งในแต่ละครัง้ อาจมีความไม่แน่นอนว่าสินค้ ารหัสที่สงั่ ไปจะได้ ครบตาม จานวน หรือหมดแล้ ว เราจะเช็คให้ ในเบื ้องต้นก่อนหลังจากได้ รับออร์เดอร์ จากลูกค้ านะคะ และจะแจ้ งให้ ทราบว่ามีรหัสสินค้ าไหนที่ลกู ค้ าสัง่ แล้ วของขาด และภายหลังจากการสัง่ ซื ้อและโอนเงินแล้ ว เราจะทราบจานวนสินค้ าที่ได้จริง ๆ อีกครัง้ หลังจากกด สัง่ ซื ้อจริงที่เว็บเกาหลีคะ่ 6. อย่างไรก็ตาม อาจมีความไม่แน่นอน ของสินค้ าในการส่งขันสุ ้ ดท้ าย กล่าวคือ ถึงแม้ทางร้ านเกาหลี ยืนยันหลังจากกดสัง่ ซื ้อมาแล้ วว่ามีของ แต่ตอนส่งมา อาจไม่ได้ รหัสนันมา ้ เนื่องจากสาเหตุหมดกะทันหัน หรือทางโน้ นส่งขาด ตรงนี ้ทางร้ านจะโอนเงินคืนให้ ตามจานวนที่ถกู ต้ องโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มจากลูกค้ า เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน (แม่ค้าเองก็เคยเจอกรณีนี ้ตอนสัง่ โบว์ติดผม benis มาขายเป็ นสินค้ าปลีก เหมือนกันค่ะ) 7. อาจมีบ้างที่สง่ มาผิดสีนะคะ (แต่น้อยมากค่ะ) ถึงแม้ วา่ ตอนกดสัง่ ซื ้อจริงกับทางเกาหลีแล้ วเขาระบุวา่ มีสีที่ต้องการ อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนในกรณีที่มาผิดสีแต่แบบเดิม ยกเว้ นว่าทาง เกาหลีสง่ มาผิดแบบเป็ นแบบที่ท่านไม่ได้ สงั่ โดยเราจะแจ้ งท่านทราบก่อนในกรณีนี ้ ว่าท่านต้ องการรับ สินค้ าที่เป็ นรหัสอืน่ หรือเปลี่ยนเป็ นคืนเงินค่ะ


เงื่อนไขการสั่งซือ้ 8. ขอทาความเข้ าใจตรงกันนะคะว่า ภาพสินค้ าที่เรานามาลงนันจะเป็ ้ นภาพสินค้ าจากหน้ าเว็บ เกาหลี (ไม่มีการนามาดัดแปลงในลักษณะที่ปรับเปลี่ยนสี หรือความสว่างใด ๆ) ซึ่งโดยปกติแล้ ว เว็บ ขายสินค้ าออนไลน์เกือบทุกเว็บ มักจะทาภาพให้ ดสู ว่างกว่า และดูสีสดกว่าของจริง ไม่วา่ จะเป็ นเว็บ ขายของออนไลน์ของจีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี ( แม่ค้าเคยลองซื ้อมาหมดแล้ วค่ะ ) ดังนัน้ สินค้ าที่ได้ จริงอาจจะดูสีมืดกว่า หรือซีดกว่าของจริง อย่างเช่น ต่างหูสีแดงอมส้ มในหน้ าเว็บ ของจริงอาจมาเป็ น สีแดงกามะหยี่ก็ได้ คะ่ ถึงแม้ สีหรือแสงอาจผิดไปบ้ าง แต่จะอยู่ในโทนเดิมค่ะ (ไม่ใช่เปลี่ยนข้ ามเฉดสีไปเลย) แต่รับรองว่า รูปแบบหน้ าตา ส่วนโค้ งเว้ าจะเหมือนกับในภาพทังหมดค่ ้ ะ (จากประสบการณ์สงั่ สินค้ ามาขายปลีก หลาย ๆ ครัง้ )


วิธีส่ ังซือ้ สามารถแจ้ งรายการสัง่ ซื ้อได้ 2 ทางค่ะ คือ ทางเว็บบอร์ด และทางอีเมลล์ โดยระบุ - ประเภทสินค้ า - รหัสสินค้ า สี - จานวน งดรับสัง่ ซื ้อทางโทรศัพท์ (เหตุผลเช่นเดียวกับข้ างต้นค่ะ) และงดใช้ ระบบ add to cart สาหรับการสัง่ ซื ้อแบบขายส่งนะคะ


วิธีชาระเงิน หลังจากส่งรายการสัง่ ซื ้อแล้ ว กรุณารอการตอบกลับจากทางร้ านก่อนนะคะ เราจะสรุปยอดสัง่ ซื ้อทังหมด ้ เป็ นการทบทวนให้ อีกทีหนึ่ง ในขันนี ้ ้อย่าเพิ่งโอนเงินมาก่อนนะคะ

เลขที่บญ ั ชีและชื่อบัญชี จะแจ้ งผ่านทางอีเมลล์ พร้ อมกับไฟล์รายการสรุปค่ะ ลูกค้ าจะต้ องโอนเงิน อย่างน้ อย 70% ของยอดที่สงั่ ซื ้อเข้ ามา และโอนส่วนที่เหลือหลังจากทางร้ านได้ รับสินค้ าจากเกาหลี และ ตรวจสอบจานวน แล้ วแจ้ งให้ ท่านทราบอีกครัง้ ว่าได้ รับสินค้ าแล้ ว ต้ องขอแจ้ งว่า ยอดโอนที่ลกู ค้ าโอนมานี ้จะถูกโอนต่อไปให้ กบั เว็บเกาหลีที่เราสัง่ ซื ้อสินค้ าทังหมดทั ้ นทีใน วันนันค่ ้ ะ หรืออาจเป็ นวันถัดไป ในกรณีที่ลกู ค้ าโอนมาตอนดึกแล้ ว ซึ่งทางร้ านไม่ได้ มีสว่ นแบ่งเป็ นกาไร กับยอดนี ้มากมายแต่อย่างใด จึงขอรบกวน งดต่อรองจานวนโอนนะคะ และหลังจากสินค้ ามาถึงทางร้ านแล้ ว เราจะเช็คสินค้ าให้ อีกทีวา่ มีขาดหรือไม่ แล้ วจะแจ้ งยอดโอนที่ต้อง โอนที่เหลือให้ ลกู ค้ า และหลังจากได้ รับโอนแล้ ว ทางเราจะส่งสินค้ าไปให้ แบบ EMS และแจ้ งรหัสพัสดุ ให้ ทงทางอี ั้ เมลล์และเว็บบอร์ดค่ะ


การแจ้ งชาระเงิน แจ้ งได้ 2 ทางค่ะ คือ ทางเว็บบอร์ด และทางอีเมลล์ งดแจ้ งทางโทรศัพท์คะ่ โดยแจ้ ง ธนาคารปลายทาง วันที่ เวลาโอน จานวนเงินโอน และจากใคร

JuicyJewelry necklace 2013  

Benis jewelry necklace