Page 1

Tema 1: Xarxes d’àrea local

Judith Bertolin Romero 4rtB 2010/2011


1. Xarxes d’àrea local Xarxa: Molts ordinadors connectats uns amb altres. Conjunt d’ordinadors connectats entre ells i que es poden intercanviar informació. ·Serveix per compartir i estar connectats entre ells perquè es pugin intercanviar informació. · Dispositius: router (Internet) adaptadors de xarxa, swich i hub. Repetidors, ponts i passarel·la, punt d’accés. Xarxa en cable: És més ràpid, has d’estar a dins amb wifi. Wifi: Pots estar en qualsevol lloc. Perquè no entri ningun ordinador, s’ha de ficar un codi adreça MAC... filtratges MAC- 192.168.1.1

2. Planificació i disseny de la xarxa A d’establir els següents elements: · Arquitectura de xarxa. · Dispositius de gestió de la xarxa. · Mitjans de difusió de dades. · Recursos disponibles i la seva utilitat. -Arquitectura de xarxa. L’arquitectura fa referència a l’estructura física de la xarxa. Bus: Els ordinadors que surten d’un punt central. Anell:Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. Estrella:Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que formen la xarxa. Cel·lular:Les xarxes sense fil, elements circulars. -Dispositius de gestió de xarxa. · Alguns dispositius serveixen per connecta un equip a la xarxa: adaptadors de xarxa. · D’altres gestionen el trànsit. Per exemple: connectors i commutadors. - Adaptadors de xarxa. Acoblat a l’equip:Totes les plaques base inclouen una connexió de xarxa, és sense fil. Tipus PCI:Ens permet connectar en xarxa equips. Tipus USB:S’utilitza en xarxes sense fil. Tipus PCMCIA:S’utilitza en ordinadors portàtils antics.


CONCENTRADOR (hub): Actua com a enllaç i transmet totes les dades per tots els seus ports. COMMUTADOR (switch): Llegeix totes les informacions i l’envia només a l’equip que l’ha de rebre i no pas a tots els de la xarxa. Nible—4 bits Byte—8 bits Word—10 bits DWord—32 bits

byte (8)__ Kilobyte (kb)= 1024 bytes __Megabyte (Mb)= 1024 Kb __Gigabyte (GB)= 1024 Mb __Terabyte (TB)= 1024 Tb

Router

Comunica xarxes entre si, de vegades també actua com a concentrador.

Pont

Permet dividir una xarxa en diferents fragments o unir dues xarxes que utilitzen el mateix sistema de comunicació.

Punt d’accés

És un tipus de pont, el concentrador utilitzat en xarxes sense fil.

Repetidor

Repeteix i amplifica la senyal per ampliar-ne l’abast.

Passarel·la

És un tipus de pont que uneix dues xarxes amb diferents tecnologies. Pot ser de tipus maquinari o programari.

Servidor d’impressió

Permet connectar una impressora a una xarxa, de manera que podem imprimir des de qualsevol equip connectat a la xarxa.

-Mitjans de difusió de dades. Les xarxes LAN utilitzen diferents mitjans per transmetre les dades. Els aspectes que cal tenir en compte són: · El cable de coure de parells trenats: Es basa en la tecnologia Ethernet, amb connectors R345. La informació es transmet mitjançant impulsos elèctrics per cables. · El cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita interferències. Es transmeten impulsos elèctrics pels cables, No s’utilitza en les xarxes grans. · El cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el més ràpid però també el més car. · El mitjà sense fil: S’utilitza a la wifi. La informació es transmet per mitjà d’ones de ràdio.


ACTIVITATS 1. Què succeeix en una xarxa en anell quan un ordinador deixa de funcionar? Se t’acut cap situació en què resulti útil aturar el funcionament de la xarxa després que s’hagi avariat uns dels terminals que hi estan connectats? Que la xara deixa de funcionar. Quant esta avariat un ordinador, s’atura la xarxa, es repassa l’ordinador i es torna a posar la xarxa en funcionament. 2. Pensa i respon: a) Quina topologia fa servir una xarxa formada per un router al qual es connecten dos ordinadors que sobretaula, un portàtil i una consola de joc? Topologia d’estrella i cel·lular. b) Per què una xarxa cel·lular està formada per esferes? Perquè esta formada per xarxes sense fil, que funcionen inhalambricament. 3.Quina és la diferència entre un concentrador i un commutador? El concentrador actua com un simple enllaç i transmet les dades per tots els seus ports i el commutador llegeix la informació i la transmet a l’equip que l’ha de rebre. 4. Quan vulguem un alt rendiment en la transmissió de les dades, què escollirem, un commutador o un concentrador? Per què? Perquè només transmet informació en l’equip que l’ha de rebre i al enviar-li tan sols a un equip fa que es transmeti més ràpid. 6. Calcula el temps que fa falta per transmetre la informació continguda en un DVD (4,7 GB).Recorda que 1 GB (gigabyte) equival a 8 GB (gigabit). a) Mitjançant un cable de xarxa que permet una velocitat de 100 Mb/s. 4,7 GB· 1.024 MB · 8 Mb · 1s = 385s 1 GB 1 MB 100Mb b) Mitjançant un cable de xarxa que permet una velocitat d’1 Gb/s. 4,7 GB· 8 Gb · 1s = 37,6s 1 GB 1 Gb c) Mitjançant una connexió sense fil que admet una velocitat màxima de 54 Mb/s. 4,6 GB · 1024 MB · 8 Mb · 1s = 713s 1 BG 1 MB 54 Mb


ACTIVITATS 12. Investiga a Internet i intenta esbrinar quants equips hi pot haver a les xarxes amb les màscares següents: a) 255.255.255.0 254]256 equips b) 255.255.255.128 126 equips c) 255.255.255.64 64 equips 14. Per esbrinar quina adreça té un equip, tant a Linux com a Windows, hem d’accedir a la consola del sistema i executar un comandament: a) A Windows escriu: ipconfig/all. b) A Linux escriu: ifconfig –a. Els comandaments ens informen de quants dispositius de xarxa disposem en el nostre ordinador i quina configuració tenen. 15. Esbrina a l’adreça MAC de la teva targeta de xarxa, Executa el comandament ipconfi/all (Windows) o ifconfig (GNU/Linux) 5.1.2600 22. Transforma els nombres decimals següents al sistema binari: 2= 10 16= 10000 4=100 32= 10000 8= 1000 64= 1000000 23. Quants dispositius pot tenir una xarxa amb la màscara 255.255.255.128? 126 dispositius. 24. A l’adreça IP del host els números 0 i 255 no es poden utilitzar. Esbrina per què. Per que els dos números són els que marquen el inici i el final de la sèrie i per tant no es poden utilitzar. 25. Pots configurar un equip perquè, en cas de no obtenir adreça IP dinàmica, treballi amb una d’estàtica? Com es faria a Windows? Sí. Windows: escrivint-la accedint a Mis sitios de res, ver conecciones inhalambricas, propiedades. 26. Si un equip no disposa d’accés a Internet, però sí que pot veure la resta dels equips de la xarxa, i fins i tot el router, què pot passar? Com ho esbrinaries? Direcció IP, Màscara de subred, Puerta de enlace permitida, i només falta posar els codis al servidor DNS. 28. Esbrina el codi de color d’un cable de xarxa Ethernet. Esta composat per: verd amb blanc, taronja amb blanc, blau amb blanc i marro amb blanc.


a) Quina utilitat té cada fil? Fes-ne un esquema. Blanc+verd (funció TD+), verd (TD-), blanc+taronja (RD+), blau (NC), blanc+blau (NC), taronja (RD),blanc+marro (NC) i marro (NC).

PINS

COLORS

FUNCIÓ

1

Verd/blanc

TD+

2

Verd

TD-

3

Blanc/taronja RD+

4

Blau

5

Blanc/taronja NC

6

Taronja

RD-

7

Blanc/marro

NC

8

marro

NC

NC

b) En què es diferencia d’un cable creuat? Un cable creuat està format pels mateixos colors però connectats a dos ordinadors i els cables estan creuats entre si perquè el codi de colors està desordenat, mentre que el cable de xarxa Etherned estan tots col·locats ordenadament però no es creuen. 33. Busca informació i digues què és una xarxa adhoc. Quan pot resultar útil una xarxa d’aquest tipus? Una red adhoc es un red inhalambrica en la que no hi ha un nodo central, sinó que tots els ordinadors estan en igualtat de condicions.

dossier tema 1  

dossier informàtica

Advertisement