Page 1

КАТАЛОГ 2013 на активности во рамките на задолжителната континуирана обука за судии, јавни обвинители,претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства


ЈАНУАРИ 2013 ГОДИНА Датум

Област

Тема на обуката

Место на одржување Скопје

14-15 јануари 2013 понеделниквторник 21 јануари 2013 понеделник

граѓанско

Судска соработка во граѓанска материја

граѓанско

Примена на Законот за градежно земјиште и Законот за градење

Академија

22 јануари 2013 вторник

кривично

Криминалистички вештачења кај крвните деликти/најнови техники

Академија

23 јануари 2013 среда

општа

Комуникациски способности Вештина на комуницирање, видови, справување со стрес

Академија

24 јануари 2013 четврток

трговско

Работење со хартии од вредност / практични аспекти

Академија

Целна група Граѓански судии и учесници од Хрватска Судии од сите граѓански оддели од сите апелациони подрачја, судии од управните судови, по покана претставници на адвокатурата Судии на кривичните оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, (со покана) и претставници од МВР Судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја Судии на одделите за трговски спорови и граѓанските оддели од сите апелациони подрачја, на покана и претставници на Комисијата за хартии од

Организатор на обуката Академија за судии и јавни обвинители / Хрватска правосудна академија / ЕИПА Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители/МВР на РМ

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители / Комисија за хартии од вредност


25 јануари 2013 петок 28 јануари 2013 вторник 29 јануари 2013 вторник

кривично

граѓанско

управно

Кривични дела против честа и угледот

Академија ламела 1

Привремени мерки, со акцент на мерките во постапката за извршување

Академија

Улогата на судиите во спроведување на законодавството во контрола на државната помош

Академија

вредност и Берзата Судии на кривичните оддели и јавни обвинители од апелационите подрачја Гостивар, Скопје и Штип Судии на граѓанските оддели од сите апелациони подрачја, извршители Судии и советници на Вишиот управен суд , Управниот суд и на Врховниот суд на РМ

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители / Комора на извршители Академија за судии и јавни обвинители / Комисија за заштита на конкуренцијата


ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Датум

Област

Судии на граѓанските оддели од апелационо подрачје Скопје

Организатор на обуката Академија за судии и јавни обвинители

Јавни обвинители и судии од сите апелациони подрачја

Академија за судии и јавни обвинители

Карактеристики на Апелационен договорот за вработување суд Битола наспроти менаџерскиот договор

Судии на граѓанските оддели од апелационо подрачје Битола

Академија за судии и јавни обвинители

општа

Специјализирана обука за користење на системот за електронско учење

Академија

Судии од апелационото подрачје Скопје

Академија за судии и јавни обвинители

кривично

Судска медицинаобдукционен наод при разните причини за

Академија

Судии на кривичните оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја

Академија за судии и јавни обвинители /Институт за судска

1 февруари 2013 Петок

граѓанско

5 февруари 2013 Вторник

кривично

6 февруари 2013 Среда

граѓанско работни спорови

6 февруари 2013 Среда

7 февруари 2013 Четврток

Тема на обуката Практична примена на ЗПП со посебен осврт на примената на одредбите за електронска достава на писмена/Примена на Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис Содржина на обвинителен акт, жалби на ЈО на одлуките на судот

Место на одржување Академија

Академија

Целна група


ЕСЧП

смрт/содржина на вештачењето/оценка на исказот на вештакот Декриминализација на клеветата/праксата на ЕСЧП во врска со чл.10 и другите релевантни права

Aкадемија

Судии на граѓанските оддели од апелационо подрачје Скопје

Академија за судии и јавни обвинители

кривично

Кривични дела против честа и угледот

Апелационен суд Битола

Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационо подрачје Битола

Академија за судии и јавни обвинители

12 февруари 2013 вторник

кривично

Вонредни правни лекови во кривичната постапка/Вонредно преиспитување на странска пресуда

Академија

Судии на ВСРМ и јавни обвинители од ЈОРМ

Академија за судии и јавни обвинители

13 февруари

кривично

Кривични дела против

Академија

Судии на кривичните оддели и

Академија за судии и

8 февруари 2013 петок

12 февруари 2013 вторник

медицина


изборите и гласањето/измени и дополнувањата на КЗ

2013 среда 14 февруари 2013

граѓанско

Видови на тужби / Претходно испитување на тужба

јавни обвинители од сите апелациони подрачја, на покана ДКСК и другите надлежни институции Судии на граѓанските оддели од сите апелациони подрачја

јавни обвинители/ ДКСК

Академија Ламела 3

Судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд

Академија за судии и јавни обвинители

Академија Ламела 1

Судии од одделите за трговски спорови од сите апелациони подрачја, по покана претставници на адвокатурата и бизнис заедницата

Академија за судии и јавни обвинители

Академија

Академија за судии и јавни обвинители

четвротк 15 февруари 2013 петок

15 февруари 2013 петок

управно

трговско

19 февруари 2013 вторник 20 февруари 2013 среда

кривично

21 февруари 2013 четврток

граѓанско

општа

Надлежност на управното судство во врска со примената на Изборниот законик Докажување, квалитет на докази во трговските спорови со посебен осврт на вештачењето /Финансиските инструменти како докази во трговските спорови Процесни одлуки на вонрасправниот кривичен совет и одлуки по жалба Практична примена на Закон за спречување и заштита од дискриминација/говор од омраза Проценка на штетата во случаи на повреда на правата од интелектуална сопственост

Академија Академија

Академија

Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја Судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, на покана и претставници на други надлежни институции и претставници од Народниот правобранител, НГО Судии на граѓанските оддели и одделите за трговски спорови од апелационите подрачја Гостивар,Скопје, Штип

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители / Комисија за заштита од дискриминација/со покана Академија за судии и јавни обвинители


22 февруари 2013 петок

управно

22 февруари 2013 петок

ЕСЧП

22 февруари 2013 петок

специјализирана обука за јавните обвинители на Јавните обвинителства

26 февруари 2013 вторник

прекршоци

27 февруари 2013 среда 28 февруари 2013 четврток

граѓанско специјализирана обука за претседатели на судови

Повторување на постапката пред Управниот суд и Вишиот управен суд Декриминализација на клеветата/Праксата на ЕСЧП во врска со член 10 и другите релевантни права Практична примена на извршување на законските надлежности на јавниот обвинител во рамките на јавното обвинителство со посебен акцент на забрзување на постапките Одбрани процесни теми при примена на Закон за прекршоци-мерки за забрзување на постапката, достава, одлуки Надомест на нематеријална штета со фокус на инвалидитет Надлежноста на претседателите на судовите во постапката за извршување

Академија

Судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд

Академија за судии и јавни обвинители

Апелационен суд Битола

Судии на граѓанските оддели од апелационо подрачје Битола

Академија за судии и јавни обвинители

Академија Ламела 1

Јавни обвинители на јавните обвинителства

Академија за судии и јавни обвинители

Академија

Судии од одделите за прекршоци Академија за судии и од сите апелациони подрачја јавни обвинители

Академија

Судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја

Академија за судии и јавни обвинители

Академија

Претседатели на судови и извршители

Академија за судии и јавни обвинители/Нотарска комора


МАРТ 2013 ГОДИНА Датум

Област

1 март 2013 петок

ЕСЧП

1 март 2013 петок

кривично

5 март 2013 вторник 6 март 2013 година 6 март 2013 Среда

граѓанско

7 март 2013 четврток 7 март 2013 четврток

општа

работни спорови општа кривично

управно

Тема на обуката Декриминализација на клеветата/Праксата на ЕСЧП во врска со член 10 и другите релевантни права Тркалезна маса: Подготовка на јавните обвинители за примена на новиот ЗКП. Односите со полицијата и другите надлежни органи за прогон Некои позначајни аспекти во постапката за колективни отпуштања Етички кодекс/Конфликт на интереси/Антикорупциски мерки Стек на кривични дела / Продолжено кривично дело Специјализирана обука за користење на системот за електронско учење Разграничување на надлежноста на Управниот суд и редовните судови во врска со примена на Законот за земјоделско земјиште

Место на одржување Академија

Академија

Академија

Целна група

Организатор на обуката

Судии на граѓанските оддели од сите апелациони подрачја

Академија за судии и јавни обвинители

Јавни обвинители од Јавно обвинителство на РМ и Вишите јавни обвинителства, на покана претставници на МВР и надлежните институции Судии на граѓанските оддели од сите апелациони подрачја

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители

Академија

Претседатели на судови

Апелационен суд Битола

Судии на кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Судии од апелационото подрачје Штип

Академија за судии и јавни обвинители

Судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд, судии на граѓанските оддели

Академија за судии и јавни обвинители

Апелационен суд Штип Академија

Академија за судии и јавни обвинители


12 март 2013 вторник

кривично

Видови на кoнфискација/ примена на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривичната и прекршочната постапка

Академија

Судии на кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Скопје и Гостивар, претставници од Агенцијата за управување со одземен имот, МВР и другите надлежни институции

Академија за судии и јавни обвинители / Агенција за управување со одземен имот

13 март 2013 среда

Граѓанско

Академија

кривично малолетници

14 март 2013 четврток

кривично организиран криминал

Практична примена на одредбите за Злосторничко здружување

Судии на граѓанските оддели од апелационото подрачје Скопје, Штип и Гостивар Судии за малолетници и јавни обвинители од апелационото подрачје Гостивар и претставници на Министерство за труд и социјална политика Судии на кривичните оддели и судии од одделенија за ОК и корупција, јавни обвинители од ЈО за ОК и корупција, јавни обвинители, на покана претставници од МВР и од други надлежни институции

Академија за судии и јавни обвинители

13 март 2013 среда

Надомест на штета причинета од службените лица при вршењето на професионалната дејност Практична примена на Законот за малолетничка правда

Основен суд Гостивар

Академија

Академија за судии и јавни обвинители/Министерство за труд и социјална политика Академија за судии и јавни обвинители


14 март 2013 четврток

прекршоци

Постапката пред прекршочните органи согласно Законот за прекршоци

Академија ламела 3

Прекршочни комисии, на покана судии за прекршоци и судии на Управниот суд и на Вишиот Управен суд Судии од одделите за трговски спорови и стечај и судии од кривичните оддели од сите апелациони подрачја, по покана претставници на Здружението на стечајни управници Судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја, судии на Вишиот управен суд и на Управниот суд/претставници на Комисијата за заштита на конкуренцијатата

Академија за судии и јавни обвинители

трговско

Граѓанско-правни и кривично правни аспекти на стечајот/Одговорност на стечајните управници

Академија

19 март 2013 Вторник

право на ЕУ

Заштита на конкурентноста

Академија

20 март 2013 среда

граѓанско

Академија

Судии на граѓанските и трговските оддели од сите апелациони подрачја, нотари

Академија за судии и јавни обвинители / Нотарска комора на РМ

21 март 2013 четврток

кривично

Практична примена на одредбите за веродостојна исправа во постапката пред нотарите и во судска постапка Практична примена на Законот за извршување на санкции

Академија

Судии за извршување на санкции, судии од кривичните оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја/ на

Академија за судии и јавни обвинители/Управа за извршување на санкции

15 март 2013 петок

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители/Комисијаа за заштита на конкуренцијата


покана и претставници од надлежните институции за извршување на санкции Судии од граѓанските оддели и одделите за трговски спорови од апелационото подрачје Битола Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Штип

21 март 2013 Четврток

граѓанско

Проценка на штетата во случаи на повреда на правата од интелектуална сопственост

Апелационен суд Битола

22 март 2013 петок

граѓанско

Апелационен суд Штип

22 март 2013 петок

право на ЕУ

Аспекти од судската пракса поврзани со новите институти во ЗРО (член 78 и член 102 од ЗРО) Јуриспруденција на Европскиот суд на правдата поврзана со надлежноста на управните судови

Академија

Судии и советници на Управниот суд и на Вишиот управен суд

21-22 март 2013 четврток и петок

специјализирана обука за обучувачите /почетна и напредна обука

Техники на учење возрасни, ефективни методи и техники за практична обука, техники на презентација / Планирање и моделирање на обука

Академија

Предавачи на Академијата Академија за судии и јавни обвинители

26 Март 2013 вторник

прекршоци

Прекршоци според Изборниот законик и Законот за финансирање на политичките партии

Академија

26 март 2013

граѓанско работни спорови

Аспекти на колективните договори и колективното

Основен суд Гостивар

Судии од кривичните и прекршочните оддели од сите апелациони подрачја и претсавници од другите надлежни институции за спроведување на ИЗ и ЗФПП Судии од граѓанските оддели од апелационото

работни спорови

управно

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители


вторник 26 март 2013 вторник

кривично

27 март 2013 среда

меѓународно

27 март 2013 Среда

прекршоци

28 март 2013 четврток

кривично

28 март

право на ЕУ

договарање и мирното решавање на работните спорови Видови на конфискација/примена на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривичната и прекршочната постапка Тркалезна маса: Примена на Етичкиот кодекс и превенција на корупцијата/судир на интереси, подароци и други погодности, надворешни активности на судиите, имотни листови, даноците и други релевантни прашања поврзани со 4 от Круг на оценка на ГРЕКО Прекршочна постапка пред прекршочните органи согласно Законот за прекршоци Тркалезна маса на кривичните оддели од сите апелациони судови за воедачување на казнената политика Примена на правото на ЕУ

подрачје Гостивар Апелационен суд Битола

Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Битола

Академија за судии и јавни обвинители / Агенција за управување со одземен имот

Академија

Судии од апелационо подрачје Скопје, Штип и Гостивар, претставници на ДКСК и УЈП

Академија за судии и јавни обвинители/ ССРМ/ДКСК/УЈП

Академија

Прекршочни комисии, на покана судии за прекршоци и судии на Управниот суд и на Вишиот управен суд Судии од кривичните оддели од сите апелациони подрачја

Академија за судии и јавни обвинители

Судии и советници на

Академија за судии и јавни

Академија

ВСРМ

Академија за судии и јавни обвинители/Врховен суд на РМ


2013 четврток

во Република Македонија и праксата на Европскиот суд на правдата

Врховниот суд на РМ

обвинители/Биро за застапување на РМ пред ЕСЧП


АПРИЛ 2013 ГОДИНА Датум

Област

Тема на обуката

Место на одржување Академија

2 април 2013 вторник

кривично

Компјутерскиот криминал во поглед на повреда на авторското право и сродните права

2 април 2013 вторник

ЕСЧП

Основен суд Гостивар

3 април 2013 среда

општа

Декриминализација на клеветата//Праксата на ЕСЧП во врска со член 10 и другите релевантни права Слободен пристап до информации од јавен карактер

4 април 2013 четврток

кривично

Одговорност на правни лица

Академија

4 април 2013 четврток

кривично

Видови на конфикација/ примена на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во

Апелационен суд Штип

Академија

Целна група Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, претставници на МК и МВР Судии на граѓанските оддели од апелационото подрачје Гостивар Судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, претставници на Комисијата и на покана претставници на граѓанското општество и Народниот правобранител Судии од кривичните оддели од апелационите подрачја Скопје и Гостивар Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје

Организатор на обуката Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители/ Комисија за слободен пристап до информации од јавен карактер

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители / Агенција за управување со


кривичната и прекршочната постапка 5 април 2013 петок

трговско

Тркалезна маса на тема: Примена на институтот План за реорганизација во стечајна постапка/Причини за задоцнето отпочнување на стечајните постапки

Академија

9 април 2013 вторник 9 април 2013 вторник

граѓанско

Практична примена на одредбите за каматите

Академија

кривично

Кривични дела против половата слобода и половиот морал, со посебен осврт на кривичните дела каде жртва е дете или малолетник/педофилија/мерки за заштита на малолетни жртви

Апелационен суд Битола

10 април 2013 среда

кривично

Кривични дела против службена должност, со посебен осврт на злоупотреба на службената положба и овластување/практични проблеми

Академија

Штип

одземен имот

Судии од одделите за трговски спорови и стечај од сите апелациони подрачја, по покана претставници на адвокатурата и бизнис заедницата Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Скопје Судии за малолетници и судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Битола,на покана и претставници на Министерство за труд и социјална политика и граѓанското општество

Академија за судии и јавни обвинители

Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Скопје, Штип и Гостивар, на покана претставници на МВР

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители/Министе рство за труд и социјална политика


11 април 2013 четврток

општа

Заштита на лични податоци

Академија

12 април 2013 петок

управно

Академија

12 април 2013 петок

кривично

Законите во образовната дејност / просветна инспекција – од аспект на надлежноста на управните судови Кривични дела против културното наследство

16 април 2013 вторник

кривично

Одговорност на правни лица

Апелационен суд Битола

17 април 2013 среда

кривично

Кривични дела против половата слобода и половиот морал, со посебен осврт на кривичните дела каде жртва е дете или малолетник/педофилија/мерки за заштита на малолетни жртви

Академија

Апелационен суд Штип

Судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, претставници на Дирекцијата и на покана претставници на граѓанското општество и Народниот правобранител Судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд

Академија за судии и јавни обвинители / Дирекција за заштита на лични податоци

Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Штип Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Битола Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационите подрачја Скопје, Гостивар и Штип, преставници на Министерство за труд и социјалана политика и други надлежни

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители/ Министерство за труд и социјална политка


18 април 2013 четврток

општа

19април 2013 петок

кривично

19 април 2013 петок

специјализирана обука за јавните обвинители на Јавните обвиителства

меѓународно

управно 22 април 2013 понеделник

23 април

граѓанско

Тркалезна маса: Примена на Етичкиот кодекс и превенција на корупцијата/судир на интереси, подароци и други погодности, надворешни активности на судиите, имотни листови, даноците и други релевантни прашања поврзани со 4 от Круг на оценка на ГРЕКО Кривични дела против човечноста и меѓународното право, со посебен осврт на трговија со луѓе и криумчарење на мигранти

Апелационен суд Битола

Новите одговорности на јавните обвинители на јавните обвинителства согласно измените и дополнувањата на Законот за јавното обвинителство

Академија

Тркалезна маса: Закон за приватизација

Скопје, Академија

Доказното средство вештачење во

Академија

Основен суд Гостивар

институции и ГО за заштита на малолетните жртви Судии од апелационото подрачје Битола/ССРМ/ДКСК

Академија за судии и јавни обвинител//ССРМ/Д КСК и УЈП

Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационо подрачје Гостивар, на покана претставници на МВР и ГО Јавни обвинители на јавните обвинителства

Академија за судии и јавни обвинители

Судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд/претставници на Државното правобранителство Судии од граѓанските

Академија за судии и јавни обвинители/Државно правобранителство

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и


2013 вторник 23 април 2013 Вторник

парничната постапка

оддели од сите апелациони подрачја Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационите подрачје Битола

јавни обвинители

кривично

Кривични дела против службена должност, со посебен осврт на злоупотреба на службената положба и овластување/практични проблеми

Апелационен суд Битола

24 април 2013 среда

ЕСЧП кривично

Примена на Член 6 од Европската конвенција за човекови права во кривичната постапка во поглед на еднаквоста на оружјето/право на одбрана/

Академија

Судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја

Академија за судии и јавни обвинители/Владин агент

24 април 2013 среда 25 април 2013 четврток

општа

Специјализирана обука за користење на системот за електронско учење Практична примена на Закон за малолетничка правда

Основен суд Гостивар

Судии од апелационото подрачје Гостивар

Академија за судии и јавни обвинители

Академија

Академија за судии и јавни обвинители

25 април 2013 Четврток 26 април 2013 петок

граѓанско

Практична примена на одредбите за каматите

Апелационен суд Битола

специјализирана обука за претседателите на

Новите одговорности на претседателите на судовите согласно измените и

Академија

Судии за малолетници и судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационите подрачја Скопје, Гостивар и Штип,претставници на Министерство за труд и социјални работи Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Битола Претседатели на судови

кривично

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители


судовите

дополнувањата на Законот за судовите и Законот за управување со движење на предметите со фокус на должината на траење на постапките/најновите документи на ЦЕПЕЈ


МАЈ 2013 ГОДИНА Датум

Област

Тема на обуката

Место на одржување Скопје, Академија

8 мај 2013 Среда

Општа

Закон за класифицирани информации

8 мај 2013 Среда

ЕСЧП

Апелационен суд Битола

9 мај 2013 четврток

кривично

Декриминализација на клеветата/праксата на ЕСЧП во врска со чл.10 и другите релевантни права Психијатриско вештачење /прашања во врска со пресметливоста на сторителот на кривичното дело

9 мај 2013 четврток

ЕСЧП

Мерки за обезбедување присуство на лица во кривичната постапка/домашна пракса и праксата на ЕСЧП

Академија

10 мај 2013 петок

кривично

Скопје, Академија

10 мај 2013

граѓанско

Тркалезна маса на прекршочните оддели од 4-те апелациони судови за хармонизација на прекршочните санкции Камати: поим, видови, проблеми во праксата

кривично

Апелационен суд Битола

Апелационен суд Штип

Целна група

Организатор на обуката

Судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, лицата за врска во судовите и јавните обвинителства Судии на граѓанските оддели од апелационото подрачје Битола

Академија за судии и јавни обвинители / Дирекција за безбедност на класифицирани информации

Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Битола Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Скопје и Гостивар, на покана претставници на надлежните институции Судии од прекршочните оддели од 4-те апелациони судови

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители/Владин агент

Академија за судии и јавни обвинители

Судии од граѓанските Академија за судии и оддели од апелационото јавни обвинители


Петок 14 мај 2013 вторник

кривично

Даночно затајување и разграничување со перење пари/доказите од УЈП/улогата на Бирото за судски вештачења

Академија

14 мај 2013 вторник 15 мај 2013 среда

граѓанско

Камати: поим, видови, проблеми во праксата

Основен суд Гостивар

ЕСЧП управно

Јуриспруденција на ЕСЧП поврзана со чл 6 за постапката пред управните судови

Академија

16 мај 2013 четврток

граѓанско

Сопственичките тужби и запишувањата во Катастар

Академија

16 мај 2013 четврток

ЕСЧП кривично

Мерки за обезбедување присуство на лица во кривичната постапка/домашна пракса и праксата на ЕСЧП

Апелационен суд Битола

17 мај 2013 петок

прекршоци

Прекршоци според Законот за индустриска сопственост/Улогата на Државниот пазарен инспекторат во заштитата на

Академија

подрачје Штип Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационите подрачја Скопје,Штип и Гостивар Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Гостивар Судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд

Академија за судии и јавни обвинители/УЈП и Бирото за судски вештачења Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители/Владин агент Судии од граѓанските Академија за судии и оддели од апелационото јавни подрачје Скопје, Штип обвинители/Државно и Гостивар/на покана правобранителство претставници од ДП на РМ Судии од кривичните Академија за судии и оддели и јавни јавни обвинители од обвинители/Владин апелационото подрачје агент Битола, на покана претставници на МВР и други надлежни институции Судии од одделите за Академија за судии и прекршоци од сите јавни обвинители апелациони подрачја, по покана инспектори


правата од индустриска сопственост 17 мај 2013 петок

трговско

Постапка по редовни и вонредни правни лекови во трговски спорови

од ДПИ

Академија

Судии на одделите за трговски спорови од повисоките инстанци, по покана претставници на адвокатурата Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Штип, претставници на МВР Прекршочни Комисии

Академија за судии и јавни обвинители

17 мај 2013 петок

кривично

Увид и реконструкција /практични Апелационен проблеми суд Штип

20 мај 2013 Понеделник 21 мај 2013 вторник

прекршоци

Воедначување на казнената политика

Академија

општа

Академија

Јавни обвинители од апелационите подрачја Скопје, Штип и Гостивар, претставници на ДКСК, УЈП

Академија за судии и јавни обвинители / СЈОРМ/ ДКСК

22 мај 2013 среда

граѓанско

Тркалезна маса: Примена на Етичкиот кодекс и превенција на корупцијата/судир на интереси, подароци и други погодности, надворешни активности на обвинителите, имотни листови, даноците и други релевантни прашања поврзани со 4 от Круг на оценка на ГРЕКО Застареност на побарувањата, застој и прекин

Академија

Академија за судии и јавни обвинители

23 мај 2013 четврток

општа

Судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја Скопје Судии од сите апелациони подрачја, адвокати

меѓународно право

Етичкиот кодекс на судиите и на адвокатите/Односи на судиите со адвокатите/Судир на интереси и

Академија

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители / АКРМ


23 мај 2013 четврток 28 мај 2013 вторник

управно

29 мај 2013 Среда

право на ЕУ

граѓанско

антикорупциски мерки Работилница за практична примена на Законот за јавните набавки Сопственичките тужби и запишувањата во Катастар Заштита на потрошувачи

Академија Ламела 3 Апелационен суд Битола Академија

Судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Битола/ДП на РМ Судии од сите оддели од сите апелациони подрачја

Академија за судии и јавни обвинители/Биро за јавни набавки Академија за судии и јавни обвинители/Државно правобранителство Академија за судии и јавни обвинители/Дирекција за заштита на потрошувачите


ЈУНИ 2013 ГОДИНА Датум

Област

Тема на обуката

Место на одржување Академија

4 јуни 2013 вторник 4 јуни 2013 вторник

право на ЕУсемејно право

Закон за семејство/меѓународна соработка со семејните спорови

ЕСЧП

Мерки за обезбедување присуство на лица во кривичната постапка/домашна пракса и праксата на ЕСЧП

Апелационен суд Штип

5 јуни 2013 Среда

граѓанско

Солидарна одговорност кај договорите за кредит и кај меница и нејзиниот одраз во парница

Академија

5 јуни 2013 среда

кривично

Даночно затајување и разграничување со перење пари/доказите од УЈП/улогата на Бирото за судски вештачења

Апелационен суд Битола

6 јуни 2013 четврток

кривично

Психијатриско вештачење како Академија доказ во кривичната постапка во врска со пресметливоста на сторителот на кривичното дело

кривично

Целна група Судии од сите апелациони подрачја

Организатор на обуката Академија за судии и јавни обвинители

Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Штип, на покана и претставници на МВР и други надлежни институции Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Скопје

Академија за судии и јавни обвинители

Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Битола,претставници на МВР и другите надлежни институции Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелац. подрачја Скопје, Гостивар и Штип

Академија за судии и јавни обвинители/Биро за судски вештачења

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители


7 јуни 2013 петок 11 јуни 2013 вторник

специјализирана обука за претседателите на судовите управно

12 јуни 2013 Среда

граѓанско

13 јуни 2013 четврток

граѓанско

13 јуни 2013 четврток

ЕСЧП

13 јуни 2013 четврток 14 јуни 2013 петок 14 јуни 2013

граѓанско општа специјализирана обука за јавните

Примена на судскиот деловник и АКМИС

Академија

Претседатели на судови

Академија за судии и јавни обвинители

Управно – судска заштита на правата од интелектуална сопственост: Примена на Законот за индустриска сопственост Привремени и претходни мерки

Академија

Судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд и претставници на ДЗИС

Академија за судии и јавни обвинители/ДЗИС

Академија

Академија за судии и јавни обвинители

Практична примена на ЗПП со посебен осврт на примената на одредбите за електронска достава на писмена/Примена на Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис Декриминализација на клеветата/праксата на ЕСЧП во врска со чл.10 и другите релевантни права Сопственичките тужби и запишувањата во Катастар

Апелационен суд во Штип

Судии од граѓанските и трговските оддели од сите апелациони подрачја Судии од граѓанските оддели на апелационото подрачје Штип

Академија

Судии на граѓанските оддели од Апелационо подрачје Скопје

Академија за судии и јавни обвинители

Основен суд Гостивар

Академија за судии и јавни обвинители

Специјализирана обука за користење на системот за електронско учење Правилник за внатрешно работење на јавните

Апелационен суд Битола

Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Гостивар Судии од апелационото подрачје Битола Јавни обвинители на јавните обвинителства

Академија за судии и јавни обвинители

Академија

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители


петок 18 јуни 2013 Вторник 18 јуни 2013 вторник

19 јуни 2013 среда

обвинители на Јавните обвинителства трговско

обвинителства Привремени мерки во трговски спорови

Академија

меѓународно

Тркалезна маса: Примена на Етичкиот кодекс и превенција на корупцијата/судир на интереси, подароци и други погодности, надворешни активности на обвинителите, имотни листови, даноците и други релевантни прашања поврзани со 4 от Круг на оценка на ГРЕКО

Апелационен суд Битола

трговско

Тркалезна маса на тема: Медијација и арбитража како алтернативни начини за решавање на трговските спорови

Скопје, Академија

19 јуни 2013 среда

граѓанско

Сопственичките тужби и запишувањата во Катастар

Апелационен суд Штип

20 јуни 2013 четврток

управно

Работилница за практична примена на Законот за јавните набавки

Академија

Судии од одделите за трговски спорови од сите апелациони подрачја Јавни обвинители од апелационото подрачје Битола, претставници на ДКСК, УЈП

Судии на одделите за трговски спорови од апелационите подрачја Гостивар,Скопје и Штип, медијатори и претставници на бизнис заедницата номинирани од стопанските комори Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Штип Судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители / ДКСК

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители/Катастар на РМ Академија за судии и јавни обвинители/Биро за јавни набавки


25 јуни 2013 вторник

прекршоци

25 јуни 2013 Вторник

граѓанско

26 јуни 2013 среда 27 јуни 2013 Четврток

граѓанско

27 јуни 2013 Четврток

кривично

трговско

Примена на Законот за прекршоци во корелација со материјалните закони каде се предвидени прекршоци Солидарна одговорност кај договорите за кредит и кај меница и нејзиниот одраз во парница Надомест на материјална и нематеријална штета

Скопје, Академија

Судии од одделите за прекршоци од сите апелациони подрачја

Академија за судии и јавни обвинители

Основен суд Гостивар

Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Гостивар

Академија за судии и јавни обвинители

Академија

Академија за судии и јавни обвинители

Кривични дела поврзани со јавните набавки

Апелационен суд Битола

Тркалезна маса на тема: Медијација и арбитража како алтернативни начини за решавање на трговските спорови

Скопје, Академија

Судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Битола Судии на одделите за трговски спорови од сите апелациони подрачја, медијатори и претставници на бизнис заедницата номинирани од стопанските комори

Академија за судии и јавни обвинители/Биро за јавни набавки и

Академија за судии и јавни обвинители


ЈУЛИ 2013 ГОДИНА Датум

Област

Тема на обуката

Место на одржување Академија

2 јули 2013 вторник

граѓанско

Надлежноста на нотарите согласно Законот за извршување

3 јули 2013 среда

право на ЕУ кривично

Кривични дела и прекршоци против животната средина и природата

Академија

3 јули 2013 среда 4 јули 2013 четврток

граѓанско

Солидарна одговорност кај договорите за кредит и кај меница и нејзиниот одраз во парница

Апелационен суд Битола

5 јули 2013 петок 8 јули 2013 понеделник

трговско

Одговорност на органите на управување во трговските друштва/Одговорност за ненавремено поднесување на предлог за стечај/Одговорност на трговец поединец

специјализирана Процес на одвивање менторство, обука на техники на менторирање / Однос ментори ментор – кандидат, критериуми за вреднување и оценување општа

Етички кодекс/Конфликт на интереси/Антикорупциски мерки

Академија

Академија

Академија

Целна група Судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја и нотари Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја/Министерство за животна средина Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Битола Судии од одделите за трговски спорови од сите апелационите подрачја, по покана претставници на адвокатурата и бизнис заедницата Ментори на Академијата

Јавни обвинители на јавни обвинителства

Организатор на обуката Академија за судии и јавни обвинители / Нотарска комора на РМ Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители


9 јули 2013 Вторник 9 јули 2013 вторник

граѓанско

Примена на Законот за обезбедување на побарувања – претходни и привремени мерки Кривични дела во врска со злоупотреба на јавните набавки

Академија

10 јули 2013 среда 10 јули 2013 Среда 11 јули 2013 четврток 12 јули 2013 Петок

управно

Жалбена постапка пред Вишиот управен суд

Академија

граѓанско

Застареност на побарувањата, застој и прекин

Апелационен суд Битола

граѓанско

Солидарна одговорност кај договорите за кредит и кај меница и нејзиниот одраз во парница Примена на Протокол 1 од чл. 1 од ЕКЧП со осврт на предметите против РМ пред ЕСЧП

Апелационен суд Штип

кривично

ЕСЧП граѓанско

Академија

Академија

Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационите подрачја Скопје, Штип и Гостивар Судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд Судии од граѓанските одделиод апелационото подрачје Битола Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Штип Судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители/владин агент


СЕПТЕМВРИ 2013 година Датум

Област

Тема на обуката

6 септември 2013 петок

трговско

6 септември 2013 петок 11 септември 2013 среда

управно

Трговски спорови со меѓународен елемент/Примена на меѓународни конвенции во трговските спорови/Примена на добрите деловни обичаи Работилница за практична примена на Законот за јавните набавки Надомест на штета причинета од службени лица во вршење на професионалната дејност

11 септември 2013 среда

кривично

Одговорност на правни лица

Апелационен суд Штип

11 септември 2013 среда

кривично

Кривично правна заштита на правата од индустриска сопственост

Академија

12 септември 2013 четврток

општа

Закон за спречување и заштита од дискриминација, препознавање на сите форми и облици на дискриминација

Академија

граѓанско

Место на одржување

Академија Академија Апелационен суд Битола

Целна група

Организатор на обуката

Судии од одделите за трговски спорови, по покана претставници на адвокатурата и бизнис заедницата Судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Битола Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Штип Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, претставници на ДЗИС, МВР Судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја,на покана ,

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители/Биро за јавни набавки Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители/ДЗИС

Академија за судии и јавни обвинители / Комисија за заштита од дискриминација


13 септември 2013 Петок 17 септември 2013 вторник

граѓанско

Надомест на нематеријална штета предизвикана од лекарска грешка Борба против трговија со дрога, разграничување на одделните облици и меѓугранична соработка

Академија

18 септември 2013 среда

кривично

Судска медицина-најновите технологии во полза на откривање и докажување на крвните деликти

Апелационен суд Штип

18 септември 2013 среда

граѓанско

Трошоци на постапката/Примена на Законот за судски такси

Апелационен суд Битола

19 септември 2013 четврток 20 септември 2013 петок

граѓанско

Договор за вработување – склучување, измена, откажување Посебни истражни мерки

Апелационен суд Штип

Надлежност на службите задолжени за односи со јавност

Академија

23 септември 2013 понеделник

кривично

работни спорови кривично организиран криминал специјализирана обука за Јавните обвинители на ЈО

Академија

Академија

претставници на Народниот правобранител и на други надлежни институции и ГО Судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Скопје Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Штип Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Битола Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Судии од одделението за ОК и корупција и ОЈО за ОК, на покана претставници на МВР Јавни обвинители на јавните обвинителства

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители/

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители


24 септември 2013 Вторник

граѓанско

Трошоци на постапката/Примена на Законот за судски такси

Академија

24 септември 2013 Вторник

ЕСЧП

Апелационен суд Штип

25 септември 2013 среда

управно

Декриминализација на клеветата/праксата на ЕСЧП во врска со чл.10 и другите релевантни права Управни спорови во врска со данокот на додадена вредност и персоналниот данок на доход

25 септември 2013 среда

трговско

26 септември 2013 Четврток

кривично

27 септември 2013 петок

Специјализирана обука за претседателите на судовите

Академија

Толкување на трговските договори/Исполнување на договорите/извршни клаузули/Договор за Академија лизинг/Договор за кредит со посебен осврт на банкарското работење во врска со договорите за кредит Борба против трговија со дрога, Апелационен разграничување на одделните суд Битола облици, меѓугранична соработка Надлежност на службите задолжени за односи со јавност

Академија

Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Скопје Судии на граѓанските оддели од Апелационото подрачје Штип Судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд и претставници на УЈП Судии од одделите за трговски спорови од сите апелациони подрачја, по покана претставници на адвокатурата и бизнис заедницата Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Битола Претседатели на судови

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители/УЈП

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители


ОКТОМВРИ 2013 ГОДИНА Датум

Област

Тема на обуката

1 октомври 2013 вторник

кривично

2 октомври 2013 среда

кривично

Прекршочна и кривична одговорност за бесправно градење

2 октомври 2013 Среда

граѓанско

3 октомври 2013 четврток

трговско

Привремени мерки според Закон за индустриска сопственост и Закон за авторско право и сродни права Менаџерски договори/Правилна правна квалификација и разграничување на работни спорови од класичен работен однос по ЗРО и споровите кои произлегуваат од Договорите за

интелктуална сопственост

Кривична одговорност на нотарите во врска со нотарските исправи

Место на одржување

Академија Академија

Апелационен суд Битола

Академија

Целна група Судии , Јавни обвинители и нотари Судии од одделите за прекршоци и кривичните оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Битола Судии од одделите за трговски и работни спорови од сите апелациони подрачја, по покана претставници на

Организатор на обуката Академија за судии и јавни обвинители / Нотарска комора на РМ Академија за судии и јавни обвинители/Државно правобранителство

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители


4 октомври 2013 Петок

право на ЕУ граѓанско

4 октомври 2013 Петок

кривично

4 октомври 2013 Петок

управно

8 октомври 2013 вторник

кривично

уредување на меѓусебните права и обврски со извршните директори (менаџери) и лицата со посебни овластувања и одговорности (раководни лица) особено во ситуации кога договорите содржат спротивставени одредби од ЗРО и ЗТС. Судска соработка во граѓанска материја

адвокатура и бизнис заедницата

Академија Инкриминации во врска со поткупот/поткуп на службени лица, на домашни и странски арбитри/меѓународна рамка Даночни и царински спорови

Апелација Штип

Академија Ламела 3

Компјутерски криминал, злоупотреба на платежни картички, Академија разграничување на

Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Штип Судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд Судии од кривични оддели и јавни обвинители од

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители


одделните облици 8 октомври 2013 Вторник

граѓанско

Трошоци на постапката/Примена на Законот за судски такси

Апелационен суд Штип

9 октомври 2013 Среда

граѓанско

Заштита на правата на работниците во случај на статусни промени кај трговските друштва

Академија

10 октомври 2013 четврток

кривично

Унифицирање на казнената политика во правец на имплементација на Новиот ЗКП

Академија

10 октомври 2013 Четврток

работни спорови

општа

10 октомври 2013 Четврток

граѓанско

17 октомври 2013

управно

Етички кодекс на судиите и јавните Академија обвинители/Меѓународн и документи на Совет на Европа и ОН поврзани со правосудството Трошоци на Основен суд Гостивар постапката/Примена на Законот за судски такси Управни договори – надлежноста на

сите апелациони подрачја, на покана МВР Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Штип Судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја Јавни обвинители од Јавно обвинителство на РМ и Вишите јавни обвинителства Судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Гостивар Судии и советници на

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители


четврток 17 октомври 2013 Четврток

ЕУ право

17 октомври 2013 Четврток

кривично меѓународно

18 октомври 2013 петок

кривично Е-модул

18 октомври 2013 петок

општа

Управниот суд наспроти надлежноста на редовните судови Улогата на националниот судија во примена на правото на ЕУ Инкриминации во врска со поткупот/поткуп на службени лица, на домашни и странски арбитри/меѓународна рамка

Конфискација ( преку системот за електронско учење)

Академија

ВСРМ

Апелационен суд Битола

Основен суд Гостивар

Заштита на лични податоци Академија

22 октомври 2013 Вторник

граѓанско

Меѓународни и домашни аспекти во врска со надомест на штета по основ на осигурување од

Вишиот управен суд и на Управниот суд Судии и советници на Врховниот суд на РМ Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од Битола /претставници на МВР, ДКСК и другите надлежни институции Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационо подрачје Гостивар Судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, претставници на Дирекцијата Судии од граѓанските оддели од сите апелациони

Академија за судии и јавни обвинители/ВСРМ Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители / Дирекција за заштита на лични податоци Академија за судии и јавни обвинители


22 октомври 2013 вторник

кривично

25 октомври 2013 петок

специјализирана обука за јавните обивнители на Јавните обвиителства

25 октомври 2013 петок

граѓанско

29 октомври 2013

граѓанско

автомобилска одговорност и други задолжителни осигурувања за одговорност спрема трети лица Инкриминации во врска со поткупот/поткуп на службени лица/домашни и странски арбитри

Односот на обвинителите, полицијата и други надлежни органи за прогон

Академија

подрачја/претстав ници на осигурителни компании

Академија

Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Скопје и Гостивар/ДКСК, МВР Јавни обвинители на јавните обвинителства/пр етставници на надлежните институции кои соработуваат со ЈО согласно ЗКП Судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Битола

Академија за судии и јавни обвинители

Судии од граѓанските

Академија за судии и јавни обвинители

Академија

Практична примена на Апелационен суд ЗПП со посебен осврт на Битола примената на одредбите за електронска достава на писмена/Примена на Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис Привремени мерки Академија според Закон за

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители


вторник

интелектуална сопственост

индустриска сопственост и Закон за авторско право и сродни права

30 октомври 2013 среда

трговско

Тркалезна маса за унифицирање на судската пракса во врска со трговски спорови на 4-те апелациони судови

Академија

оддели од апелационите подрачја Скопје, Гостивар и Штип Судии од Академија за судии и трговските оддели јавни обвинители од 4-те апелациони судови


НОЕМВРИ 2013 ГОДИНА Датум

4 ноември 2013 понеделник

Област

граѓанско

5 ноември 2013 вторник 5 ноември 2013 вторник

граѓанско

6 ноември 2013 среда

општа

7 ноември 2013 четврток

кривично

8 ноември 2013 Петок

управно

кривично

Тема на обуката

Спорови што произлегуваат од стечајна постапка

Место на одржување

Академија

Процесни решенија, докази и изведување докази според ЗПП Кривични дела во врска со хартии од вредност и удели

Академија

Етика – национални и меѓународни прописи и меѓународни документи за правосудството Кривични дела против културното наследство

Академија

Апелационен суд Битола

Академија

Закон за лустрација и Академија надлежноста на Управното судство

Целна група Судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја, по покана претставници на адвокатурата Судии од граѓански и трговски оддели

Организатор на обуката

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители

Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Битола,на покана претставници од Комисијата, Берзата Судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја

Академија за судии и јавни обвинители / Комисија за хартии од вредност

Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелациони подрачја Скопје, Битола и Гостивар Судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители


8 ноември 2013 Петок

кривично Е-модул

Конфискација (преку системот за електронско учење)

Апелационен суд Штип

12 ноември 2013 вторник

ЕСЧП

Академија

12 ноември 2013 вторник

кривично

Декриминализација на клеветата/праксата на ЕСЧП во врска со чл.10 и другите релевантни права Кривични дела во врска со криумчарење, царинска измама

13 ноември 2013 среда

меѓународно граѓанско

Академија

14 ноември 2013 четврток

кривично

Меѓународни конвенции ратификувани од РМ кои директно наоѓаат примена во граѓанското право, а не се преточени во закон во РМ Кривични дела поврзани со - хартии од вредност и удели

15 ноември 2013 петок

Право на ЕУ

Судска соработка во кривична материја

Академија

кривично

Апелационен суд Битола

Академија

Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационо подрачје Штип Судии на граѓанските оддели од Апелационо подрачје Скопје

Академија за судии и јавни обвинители

Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Битола, на покана претставници на Царинската управа, МВР Судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја

Академија за судии и јавни обвинители/Царинска управа

Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационите подрачја Скопје, Гостивар и Штип, претставници на Комисијата, Берзата Судии од кривичните оддели од сите апелациони подрачја

Академија за судии и јавни обвинители / Комисија за хартии од вредност

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители


19 ноември 2013 Вторник

граѓанско

19 ноември 2013 Вторник

општа

20 ноември 2013 Среда

21 ноември 2013 четврток 21 ноември 2013 четврток 26 ноември 2013 вторник

Практична примена на ЗПП со посебен осврт на примената на одредбите за електронска достава на писмена/Примена на Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис Слободен пристап до информации од јавен карактер

Основен суд Гостивар

Судии од граѓанските оддели од апелационо подрачје Гостивар

Академија за судии и јавни обвинители

Академија

Судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, претставници на Комисијата

кривично

Кривични дела против во врска со - криумчарење, царинска измама

Академија

специјализирана обука за јавните обвинители на Јавните обвинителства Право на ЕУ Е-модул

Улогата на јавните обвинители на јавните обвинителства во организација на работата на јавните обвинителства Право на ЕУ (преку системот за електронско учење) Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај, со посебен осврт на причините за

Академија

Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационите подрачја Скопје, Гостивар и Штип/Царинска управа, МВР Јавни обвинители на јавните обвинителства

Академија за судии и јавни обвинители/ Комисија за слободен пристап до информации од јавен карактер Академија за судии и јавни обвинители/Царинска управа

кривично

Апелационен суд Битола

Академија

Судии и јавни обвинители од апелационо подрачје Битола Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од сите апелациони

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители


зачестените незгоди

27 ноември 2013 среда

граѓанско

Вознемирување на работно место – мобинг

Академија

27 ноември 2013 среда

кривично

Апелационен суд Битола

28 ноември 2013 четврток

управно

29 ноември 2013 Петок

специјализирана обука за претседателите на судовите

Инкриминации во врска со потпкупот поткуп на домашни и странски службени лица и домашни и странски арбитри Управно – судска заштита на правата од интелектуална сопственост: Примена на Законот за авторско право и сродните права Улогата на претседателите на судовите во организација на работата во судовите

Академија

Академија

подрачја,претставници на МВР, институции надлежни за безбедноста на сообраќајот Судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја, на покана и претставници на Министерството за труд и социјалан политика и други надлежни институции Судии од кривичните оддели и јавни обвинители од апелационото подрачје Битола Судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд

Претседатели на судови

Академија за судии и јавни обвинители/Министерство за труд и социјална политика

Академија за судии и јавни обвинители / ДКСК

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители


ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА Датум

Област

3 декември 2013 вторник

општа

4 декември 2013 среда

граѓанско

4 декември 2013 среда

ЕСЧП

5 декември 2013 четврток

трговско

Тема на обуката

Место на одржување

Тркалезна маса: Академија Примена на Етичкиот кодекс и превенција на корупцијата/судир на интереси, подароци и други погодности, надворешни активности на судиите, имотни листови, даноците и други релевантни прашања поврзани со 4 от Круг на оценка на ГРЕКО Практична примена на Академија Закон за семејство и Закон за наследување Примена на ефективниот правен лек за заштита на судење во разумен рок Одговорност на акционерите и содружниците согласно ЗТД со посебен осврт на

ВСРМ

Академија

Целна група

Организатор на обуката

Судии и јавни обивнители од сите апелационите подрачја,претставници на ДКСК, УЈП

Академија за судии и јавни обвинители / ССРМ, СЈОРМ, ДКСК/УЈП

Судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја, Министерство за труд и социјални работи, нотари Судии и советници на Врховниот суд на РМ

Академија за судии и јавни обвинители

Судии од одделите за трговски спорови од сите апелациони подрачја, по покана претставници на адвокатурата и бизнис

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители


6 декември 2013 петок 10 декември 2013 вторник 11 декември 2013 среда 12 декември 2013 четврток

Право на ЕУ Е-модул

управно ЕСЧП граѓанско меѓународно Граѓанско

посебната одговорност(чл.28 од ЗТД)/Деривативна тужба согласно ЗТД Право на ЕУ (преку системот за електронско учење Примена на Законот за прекршоци во корелација со одделни материјални закони во однос на прекршоците Примена на Член 6 од ЕКЧП во граѓанската постапка Меѓународна надлежност на судовите во граѓанското правосудство

заедницата

Академија

Академија ламела 3 Академија Академија

Судии и јавни обвинители од апелационо подрачје Скопје Судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд, судии од прекршочниот оддел Судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја Судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја

Академија за судии и јавни обвинители

Академија за судии и јавни обвинители Академија за судии и јавни обвинители/Владин агент Академија за судии и јавни обвинители

Katalog 2013  

Katalog 2013

Katalog 2013  

Katalog 2013

Advertisement