Page 1

Український Католицький Університет Інститут Юдаїки

МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ 1941–1944 УПОРЯДНИК ЖАННА КОВБА УПОРЯДНИК ТА

СПІЛЬНИЙ ВИДАВНИЧИЙ ПРОЕКТ ТЕЛЕКАНАЛУ 1+1 ТА ВИДАВНИЦТВА ДУХ І ЛІТЕРА АВТОР КОМЕНТАРІВ Ж

АУКОВИ

КИЇВ–2003РАР


УДК 262.12 ББК 86.377 Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали 1941– 1944/ Упорядник Жанна Ковба. Науковий редактор Андрій Кравчук. – Київ: Дух і Літера. 2003. – 313с. Вперше публікуються записи послань, листів Андрея ШептиF цького, актів Митрополичого Ординаріяту з часів німецької окупації Східної Галичини (1941–1944), які вів секретар Митрополита о. Володимир Грицай. Подані історикоFархівна довідка про документи, які зберігаються у Центральному державному архіві вищих органів влади України у фонді ОУН (ф. 3833, оп. 3, спр. 13), коментарі до записів, біографічна довідка про о. В. Грицая, структура і склад Митрополичого Ординаріяту, стаття наукового редактора видання Андрія Кравчука “Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації Галичини”. Для фахівців – істориків, богословів – і широкого кола читачів, яких цікавлять питання діяльності Митрополита Андрея Шептицького та ГрекоFкатолицької Церкви в роки Другої світової війни. Відповідальні за випуск

Рецензенти Упорядник Науковий редактор Комп’ютерний набір Комп’ютерна верстка

ISBN 966 F 7034 F 38 F 0

Мирослав Маринович, Костянтин Сігов Леонід Фінберг Ігор Скочиляс, Олег Турій Жанна Ковба Андрій Кравчук Анна Шарикова, Галина Ліхтенштейн, Світлана Невдащенко, Інна Злотник Світлана Невдащенко, Анна Шарикова

© ÄÓÕ I ËIÒÅÐÀ

...Як при тому не згадати далекоглядну і ґрунтовну пастирську діяльність Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького... Треба зробити належне посилання на його героїчну апостольську діяльність, щоб зрозуміти по1людському незрозумілу живучість Української Греко1Католицької Церкви в темні роки переслі1 дування. Іван Павло ІІ Зустріч з молоддю. Львів. Площа перед церквою Різдва Пресвятої Богородиці. 26 червня 2001 р.


Переднє слово

ЗМІСТ Переднє слово 5 Список скорочень 8 1. ПРО РУКОПИС (ІсторикоFархівна довідка) 9 2. АКТИ МИТРОПОЛИЧОГО ОРДИНАРІЯТУ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ УГКЦ (1941–1944 рр.) 23 3. КОПІЇ ВИБРАНИХ ОРИГІНАЛЬНИХ ЗАПИСІВ 157 4. Андрій Кравчук СОЦІАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО ПІД ЧАС НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 241 ДОДАТКИ 299 Секретар Високопреосвященного Митрополита 299 Організаційна структура і склад Митрополичого Ординаріяту (1941–1944 рр.) 313 Словник термінів 319 Леонід Фінберг Данина нашої пам’яті 327

24 липня 1944 р. у пивниці Митрополичого дому, де свято юрські мешканці крилися від бомб і снарядів, Андрея Шептицького хвилювала «турбота про майбутню епоху». Турбота, яка на його думку «наказує дбайливе збереження усіх минулих [епох], а між тими надбаннями найперше завдання збереження архівів, що дають знання про ті епохи». Того ж дня 24 липня у турботі про майбутнє Митрополит Шептицький продиктував такі слова: «Донедавна ще само поняття історії ще було настільки тотожне з поняттям об’єктивности, що не треба було в праці істориків підносити важливість архівальних праць. Хто говорив «історія» тим самим казав про об’єктивне і дійсне представлення предмету. В останніх майже десятиліттях та справа змінилася. Сенс критики досягнув того, що ніякий історик не є абсолютно об’єктивним, на кожного впливає його оточення народність, віросповідання, партійна заангажованість. Дійшли навіть до того, що вартість історії узалежнили від релятивного ставлення до правди, ніж від її об’єктивності. Не той найліпший історик, що об’єктивну правду послідовно подає, а той, що вміє подати її зі свого становища для оборони, атаки чи звільнення від вини оскаржених. Тепер, хто хоче об’єктивної історії, той мусить її виразно казати». Нині в Україні, переважно у Львові, формуються джерелознавчі бази Української грекокатолицької Церкви, Митрополита Шептицького, впорядковуються фонди Центрального державного історичного архіву у Львові (ЦДІАЛ, ф. 201) видаються збірники документів. Наведені вище слова Митрополита Андрея Шептицького лишаються практично невідомими, навіть, дослідникам, бо входять у записи звернень, послань Митрополита, розпорядчо організаційних документів – актів Митрополичого Ординаріяту. Ці документи зберігаються у Києві у ЦДАВОУ у фонді 3833


«Краєвий провід ОУН на західноукраїнських землях» справа 13, опис 3 з титулом «Щоденник українських буржуазних націо налістів» і тому практично випадають з інформаційного простору дослідників. Зробити записи доступними дослідникам, всім, хто цікавиться історією Церкви, працюючими, знаними – один з мотивів підготовки цього видання. Мету видання вбачаємо і у ліквідації деяких білих плям в історії Української греко католицької Церкви, зокрема, діяльності Митрополита Андрея часів німецької окупації. Оприлюднення цих документів уможливить дослідження малознаного механізму управління Митрополичого Ординаріяту, організаційної діяльності Церкви за екстремальних умов, впливу священиків, особисто Митрополита, на формування поведінки вірних на основі християнської етики. Сподіваємося, що ця публікація слугуватиме об’єктивному науковому висвітленню все ще спірних питань діяльності Митрополита періоду німецької окупації. В головній частині видання «Акти Митрополичого Ординаріяту Львівської Архієпархії, липень 1941 – липень 1944 р.» подаємо розшифрований рукопис. Ориґінальний текст – це запис усного мовлення, зроблений з численними скороченнями, поправками. З метою підвищення інформативності скорочення подані повністю, текст поданий за сучасним правописом. У квадратних дужках подаються пояснення діалектних слів і зворотів, їх відповідники сучасній літературній українській мові. У примітках до кожного документа подані коментарі, вказівки на наявність чи відсутність публікації. З метою надати історикам, філологам більші можливості дослідження творчого процесу Митрополита, саморедагування (виправлення, викреслення, скорочення, заміни слів, перебудова речень) подаємо копії частини ориґінальних записів. Щоб полегшити читачеві, особливо молодому і без фахової історичної, богословської підготовки, орієнтацію у ситуації 1941 1944 рр., еволюції етичних поглядів Митрополита Шептицького, крім біографічної інформації вміщуємо найбільш інформативну нині працю з цієї теми – статтю наукового редактора цього видання Андрія Кравчука «Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації Галичини».

На початку видання вміщено статті упорядника «Митрополит Андрей Шептицький. (Біографічна довідка)», «Архівна справа «Щоденник українських буржуазних націоналістів» (Історико архівна довідка)». У «Додатках» вміщуємо біографічну довідку про секретаря Митрополита отця Володимира Грицая, який записував з голосу Шептицького листи, послання, а також нотував акти М.О. Оскільки інформація про М.О. майже відсутня, подаємо його структуру і персональний склад. Незрозумілі сучасному читачеві слова, поняття, вирази пояснені у «Словнику термінів та забутих понять часів німецької окупації». У праці над підготовкою видання професійними порадами допомагали ректор Львівської Богословської Академії о. Борис Гудзяк, академік, доктор історичних наук Ярослав Дашкевич, директор Інституту історії Церкви Львовської Богословської Академії Олег Турій, директор Інституту Церкви та суспільства Мирослав Маринович, директор Інституту юдаїки Леонід Фінберг. Висловлюємо вдячність о. Йосифу Андріїшину – Голові Патріар шого Трибуналу при УГКЦ, викладачу Львівсько Богословської Академії Лесі Коваленко, богословському редактору видавництва «Свічадо» Тарасу Шманько, директору бібліотеки Духовної семінарії Святого Духа у Львові о. Миколі Пристаю, колишнім учням о. В.Грицая Владиці Юліяну Воронівському, о. Василю Боянівському, а також небожу о. В.Грицая Андріяєві Грицаю, які ділилися знаннями та спогадами, підтримували у праці над цим виданням. Щира вдячність працівникам Центрального державного історичного архіву у Львові, працівникам Центрального державного архіву вищих органів влади України. Всевишньому Господу, з Ласки і Волі Якого почата і закінчена ця робота, честь і хвала!


Список скорочень АЄП, АЄп., аєпархія — архієпархія ( льний) Ап. Апост. — апост., апостл., апостольска ( ий) Арк. — аркуш Архієп. — архієпископ, архієпархія Бл. п. — блаженної пам’яті Впр. — Високопреосвященний Вс. Всеч. — Всечесний, Всечесні Г.Бог, Г.Б., Г. І.Хр. — Господь Бог, Господь Ісус Христос ДАЛО — Державний архів Львівської області І.Х. — Ісус Христос ЛАЄВ — Львівські Архієпархіяльні відомості М.О. — Митрополичий Ординаріят н. пр. — наприклад н. с. — нового стилю О., ОО, о., оо. — отець, отці од. зб. — одиниця збереження ОУН — Організація Українських Націоналістів П. д.в. — подає до відома р., рр. — рік, роки Св. — святий С., СС. — сестра, сестер Сл. Б. — служба Божа спр. — справа ст. ст. — старого стилю УГКЦ — Українська Греко католицька Церква Ф. — Фонд ЧСВВ — Чин Святого Василія Великого Ч. — число Чит. — читано ЦДАГОУ — Центральний державний архів громадських організацій України ЦДАВОУ — Центральний державний архів вищих органів влади України ЦДІАЛ — Центральний державний історичний архів у Львові

ПРО РУКОПИС (Історикоархівна довідка) Місце знаходження рукопису Всупереч булгаківському оптимістичноFкатегоричному «Рукописи не горять!», їх палять, знищують, вони зникають. Тоді нащадкам лишається духовна пустка, перерваний зв’язок поколінь, байдужоF ворожий, дірявий інформаційний простір. Безцінними є рукописи, які не згоріли, не зникли, які Божа ласка повертає людям із забуття. Може, то знак, що треба прагнути пізнавати минуле, вчитися шукати. Поважати, берегти знайдене? Загальний зошит у лінійку у чорній ледериновій обкладинці списаний дрібним порівняно чітким почерком, що становить предмет цієї публікації потрапив упорядникові до рук у Центральному державному архіві вищих органів влади України (далі ЦДАВОУ) у Києві у фонді 3833 «Краєвий провід Організації українських націоналістів на західних українських землях». Фонд складається з трьох описів. Перший і другий описи були складені у 1983 р., третій – у 1995 р. Історична довідка до фонду й описів відсутня. В описі № 3 публікований рукопис позначений як справа № 13 під назвою «Щоденник українських буржуазних націоналістів». Нині неможливо з’ясувати, за яких обставин потрапив цей зошит до Києва, чому опинився серед щоденників, звітів, листування членів ОУН. Відомо, що архівні документи української грекоFкатолицької Церкви (далі УГКЦ) після сумнозвісного псевдоFсобору 1946 р.1 надійшли до Києва з Обласного архіву Львова та Бібліотеки Академії наук України у Львові (нині Львівська наукова бібліотека ім. В.СтеF фаника) 1948 р. у вигляді «100 кг. розсипу». Ці документи у кількості 421 справа були опрацьовані у Центральному державному історичному архіві так званим скороченим описом. 1958 р. документи УГКЦ були передані до Львова у Центральний державний історичний архів (львівська філія), де склали основу фонду 358 «Митрополит Андрей Шептицький». Відтоді багато документів, на довгі роки засекречені владою, були майже недоступні для дослідників.


У Києві у ЦДАВОУ у фонді 3833 зберігаються, однак, кілька документів пов’язаних з Митрополитом Андреєм Шептицьким, під назвами «Пастирський лист Митрополита А.Шептицького до народу у зв’язку з нападом німців на Радянський Союз2 «; «Із звіту про роботу ОУН по організації державної адміністрації на теренах західних областей. Про послання Митрополита Шептицького» 3 . Обидва документи – друковані на машинці копії, невідомо коли і ким зроблені. У фонді 4465 «Колекція документальних матеріалів українських еміграційних установ, організацій та осіб» зберігаються «Лист української інтелігенції до Митрополита Шептицького у справах з’єднання української православної та грекоFкатолицької церкви»4 і «Повідомлення про смерть Митрополита Галицького, архієпископа Львівського, засновника Богословської Академії А.Шептицького»5 . У Центральному державному архіві громадських організацій України (далі ЦДАГОУ) у фонді 57 «Колекція документів з історії Комуністичної партії» зберігаються фотокопії документів з ЦДІА у Львові з фонду 201 «ГрекоFкатолицька митрополича консисторія». Фотокопії виготовлені у 1960 р. Супровідна записка, датована 1960 р., може бути певною ілюстрацією до критеріїв вибору назв окремих документів, а отже уведення їх у науковий обіг. Наводжу її. «Директору Інституту історії партії ЦК КП України тов. Назаренко І.Д. Партархів Львівського обкому КП України при цьому надсилає на ваш розгляд документи ЦГА м.Львова із фонда (так у тексті – упорядник) А.Шептицького. Із виступу А.Шептицького по радіо. (ф. 201, оп. 4б дело 2653 л.1 3) (так у тексті упорядн.). Звернення Митрополита Шептицького до української віруючої православної інтелігенції. (ф. 201, оп. 4 б, дело 2862, л.1 зворот). Звернення Шептицького до селян про здачу хліба німцям (ф. 201, оп.1 с. (секретно – упорядн.) д.1, л.1). Звернення радехівського попа до Митрополита з проханням похоронити убиту німцями християнку і відповідь канцелярії Шептицького (ф. 201, оп. 1 с. д. 345. лл. 7475) Зав. Партархівом Львівського обкому КП України Гнатюк».

Ориґінали документів подають зовсім іншу інформацію. Так, Митрополит Шептицький не звертався особисто до селян про здачу хліба німцям. Через М.О. він виконував розпорядження, «команди німецької армії», як читаємо в документі, оголосити народові відозву німецької господарської комісії, тому «поручаю отцям душпастирям щоби по богослуженню поза церквою перечитати зібраному народові ту відозву з потрібними може поясненнями»…) Справа «Звернення Радехівського попа до Митрополита...» – це два документи. Лист отця Павла Олійника, пароха села Августівка до М.О. 12.Х. 1942 містить прохання про негайну допомогу. Прихожанку його церкви 75Fрічну Теклю Андрусишин, вихрещену єврейку, вбив «поручник німецької поліції незнаного прізвища зі Львова». Німець наказав синові вбитої Іванові негайно викопати на городі яму і закопати матір, «відходячи заборонив її вигребувати, а через хоростецького війта заборонив мені її поFхристиянськи похоронити». Священик пише, що його обов’язок поховати загиблу, але стероризовані сини й внуки бояться на це відважитися і тому через М.О. просив «о інтервенцію в цій справі, бо ця подія викликала в селі велике обурення і огірчення». Відповіді канцелярії Митрополита немає. Є лист К.Паньківського з канцелярії українського Допомогового комітету (відділення у Львові), де повідомляється, що прохання М.О. від 27.10.1942 і 31.10.1942 «...не може бути виконане. Комітет на жаль займається справами лише українців», а «згідно з розпорядженням генералFгубернатора від 27.4.1940 Текля Андрусишин расово є жидівка». Таке довге пояснення викликане тим, що назви документів, їхніх копій, навіть спосіб виготовлення суттєво впливали на використання дослідниками. Однією з останніх публікацій, де документ про «Радехівського попа» наводиться як приклад «единодушного пособничества» місцевого населення у справі знищення євреїв є книжка Й.Єліяху «Евреи Львова в годы второй мировой войны и катастрофы европейского еврейства 1939F1944»6 . Документальні записи під титулом «Щоденник українських буржуазних націоналістів», що не розкриває їх змісту, довгі роки не привертали уваги дослідників. Хоч лист використання свідчить, що дослідники перечитували справу, починаючи з 1981 р. У процесі роботи над записами розкриті скорочення: † А – вірчий підпис Митрополита Андрея, М.О. – Митрополичий Ординаріят, чит.– читано, ч. – число.


Кому належать записи? У рукописі немає жодних вказівок про автора записів, звірено тексти записів з публікаціями у тогочасній періодиці: органі Львівської архієпархії «Львівські Архієпархіяльні Відомості» – 1942, 1943, 1944 рр.; масових газетах 1941F44 рр.: «Українські щоденні вісті», 1941 р., «Львівські вісті» 1941F1944 рр., а також у збірниках: «ПисьмаF послання Митрополита Андрея з часів большевицької окупації» Бібліотека Логосу, Т.ХХIV. – Йорктон, Саскачеван. Канада: «Голос Спасителя», 1961. – 80 с. (далі «ПисьмаFпослання Митрополита Андрея з часів большевицької окупації»); «ПисьмаFПослання Митрополита Андрея Шептицького ЧСВВ часів німецької окупації». Бібліотека Логосу Т.ХХХ. – Йорктон. Саскачеван. Канада: «Голос Спасителя».1969. 454 с.; «Митрополит Андрей Шептицький. Життя і діяльність. Документи і Матеріали. 1899F1944. т.І Церква і церковна єдність». – Львів. Монастир Монахів Студійського Уставу Видавничий відділ «Свічадо», 1995. 522 с.; «Митрополит Андрей Шептицький. Життя і діяльність. Документи і Матеріали. 1899F1944.» Т.ІІ. «Церква і суспільне питання» Кн. 1, «Пастирське вчення та діяльність». Ред. А.Кравчук. – Львів: ВидFво ОО Василіан «Місіонер», 1999. 1090 с. З 76 записів – 31 – непублікований, 25 опубліковано у 1942F44 рр. 23 записи мають вірчий підпис † А – Андрей Митрополит. У 8 записах зустрічаються займенники «Я», «Мій», «Мого», контекст дозволяє вважати, що вони вжиті Митрополитом. Інші документи засвідчують поточну організаційну діяльність М.О. Це повідомлення про сесії Соборів, запрошення на сесії священиків, настанови, рекомендації парохам, деканам, оголошення для «Львівських Архієпархіяльних Відомостей». Кількість і порядок нумерації записів Труднощі викликали нумерація і порядок розміщення записів. Більшість з них супроводжуються такими реквізитами: число (номер), М.О., дата запису, «читано дата». Усі реквізити подано скорочено. Нумерація записів – від ч. 62 до ч. 114 охоплює записи липня 1941 – червня 1943. Практично випадає 1943 рік. Є лише запис: «LVII, Львів, січень 1943 Усіх священиків присутніх у Львові, запрошую на сесії, які

стало відбуваються в кожний четвер о годині 11Fй перед полуднем». Супроводжено дописаним олівцем «Виставити на двері капітули». Запис від 4.ІІ.1944 р. пояснює одну з причин відсутності записів за 1943 р. «Досвід останніх місяців минулого 1943 р. навчив нас, що не можемо друком видавати «Архієпархіяльних Відомостей». Численні, нічим не оправдані конфіскати, затримки на довгий час поданих до цензури текстів спричинили, що нормальне видавництво ставало неможливим. Ми були змушені тими обставинами припинити видавництво «Львівських Архієпархіяльних Відомостей», обіцяючи собі на майбутнє так як в 1940 і 41 рр. повні «Відомості» проголошувати на зібраннях, що ми їх маємо намір скликати кожного четверга об 11 год. ранку». Не можна було обійтися без відповіді на питання, чому записи у зошиті починаються з числа 62., де є попередні? Пошуки аналогічного зошита або рукопису в архівах Києва і Львова виявились марними. Однак, що такі записи ведено у 1941 р. свідчать наступні факти. Посилання у тексті на число 51 під числом 99 (Читано 19.ІІ.1942 р.)7 . У протоколах Архієпархіяльних соборів за 1941 рік є дані про числа 1F 61. Після проголошення «предмету нарад» – порядку денного записано: «Вслід за тим відчитав о. Вол. Грицай «Архієпархіяльні Відомості» ч.12, 13, 14, 15 з січня 1941 р.» (Засідання Львівського Архієпархіяльного собору 24 січня ст. ст. 1941р.)8 . Аналогічний запис, який стосується чисел 35, 36, 37, 38, виявлений у протоколі ІХ засідання Собору 21 березня ст. ст. 1941 р.9 Розпорядження М.О. ч.32, 40, 41 були зачитані на Соборі 18 квітня ст. ст. 41 р., розпорядження ч.44, 43, 45, 46, 48 на ХІІ сесії Собору 2 травня ст. ст. 1941 р. 10 Інформація М.О. ч.52 про нові вивезення священиків оприлюднена на ХІV сесії собору 22 травня ст. ст. 1941 р.11 . Опосередкованим підтвердженням практики ведення подібних записів є той факт, що записи чисел 76, 78, 91, 92, які співпадають з текстом рукопису, були зачитані на сесіях Архієпархіяльних соборів у вересніFжовтні 1941 р.12 . У Додатку ІІ до «Львівських Архієпархіяльних Відомостей» № 1. 1940 р. «Документи з часів большевицької окупації» є примітка: «ЛАЄВ в 1940F41 рр. не друковано, уже тільки зберігано в рукописах. Прочитувано їх на сесіях соборів і таким способом проголошувано»13 .


Можливо, рукопис із записом чисел 1F61 був втрачений за сумних обставин, які згадував Митрополит у промові на закінченні IV Архієпархіяльного собору 11 листопада 1943 р.: «...Так само два роки тому назад однієї днини всі мешканці святоюрських забудов стояли під «стєнкою» і вже був даний наказ арештувати і перевести їх на вул.Лонцького, а відтак наказ був відмінений чи невиконаний з невиясненої причини...»14 Варто взяти до уваги ще один факт. В одному з загальних зошитів, у яких о.Грицай робив різні записи, у записі 11 березня 1971 р. після переліку книжок (Ю.Пелеш «Пастирське богословіє», Л.Лужницький «Літурґіка ГрекоFКатолицької Церкви» для середньої школи, о. Т.Галущинський «Історія Біблійна») читаємо: «Страчені як числа для Л.А.В. 1941 р.»15 . Оскільки Митрополит Андрей практично не міг писати, виникло законне питання хто записував не лише розпорядження М.О., але і його послання, міркування. Записувати міг секретар. У «Списі ГрекоFКатолицького духовенства Львівської Архієпархії» (Львів. Накладом Гр.FКат. М.О. 1944) на с.23 знаходимо. «Отець Володимир Грицай – секретар Високопреосвященного Митрополита». На підставі порівняння почерків, якими велися записи 1941F44 рр., підписів о. Грицая у «Списках...» присутніх на Соборах, почерку, яким написана автобіографія Володимира Грицая 16 , його листів до Митрополита 17 , упорядник дійшов висновку, що почерк, яким зроблено записи, належить о. Володимирові Грицаєві. Цей висновок підтвердили учні о. Грицая з часів підпілля о.Василь Боянівський, а також владика Юліан Вороновський, небіж о. Грицая Андрій Грицай. Таким чином, публікований рукопис – це записи послань листів, звернень Митрополита Шептицького, а також записи, розпоряджень, повідомлень, нагадувань, рекомендацій керівництва М.О., які стосувалися організації діяльності парохів, священиків. Записи у липні 1941 – липні 1944 рр. вів секретар Митрополита о. В.Грицай. (Про отця В.Грицая див. у Додатку – «Секретар Високопреосвященного Митрополита»).

Структура і функції Митрополичого Ординаріяту Митрополичий Ординаріят – виконавчий орган Митрополичої капітули і консисторії. Консисторія – збори, на яких Митрополит та його найближчі радники вирішували важливі питання митрополії. Галицька Митрополія складалася з трьох єпархій – Перемиської, Станіславівської, Львівської, архієпархії, які поділялися на 5 протопресвітеріатів: 1. Галицький з 11 деканатами; 2. Золочівський з 11 деканатами; 3. Львівський з 10 деканатами; 4. Стрийський з 11 деканатами; 5. Тернопільський з 11 деканатами. Влада Митрополита поширювалась також на Апостольську адміністратуру Лемківщини і Апостольську візитатуру Волині. Галицька митрополія у 1939 р. – це майже 4 млн. вірних, 3 тис. священиків, 8 єпископів. З ними співпрацювали чоловічі і жіночі монаші чини. Митрополит Шептицький очолював як М.О. так і консисторію. Членами М.О. були єпископи митрополії, члени капітулу, що за їх підписами видавалися розпорядження. У своїй діяльності М.О. керувався розпорядженнями та рішеннями капітулу та консисторії. Основним завданням М.О. було забезпечення зв’язків між керівництвом Церкви та деканатами, парохами, посередництво між церковними установами та державною владою при вирішенні адміністративних справ Церкви, парохій. М.О. здійснював опіку і нагляд за станом церков, церковної власності, вів облік прибутків митрополичих маєтків, фінансові справи. У його компетенцію входило призначення і переміщення священиків, завідателів, вчителів релігії у школах, нагляд за прийомом, випуском, працевлаштуванням вихованців Духовної семінарії і випускників Богословської академії. М.О. організовував духовні місії чи брав участь в їх організації, надавав допомогу вірним. До складу М.О. у 1941F44 рр. входили всі члени Митрополичої капітули, канцелярія, Митрополичий церковний суд першої і другої інстанцій. Канцелярія здійснювала посередництво між М.О. і


деканатами, парафіяльними, священиками, вірними. Вона фактично була одночасно і канцелярією консисторії. Тут складалися протоколи засідань консисторії, соборових і передсоборових сесій, велися справи, які полагоджувалися на засіданнях консисторії. Через канцелярію здійснювалося листування з деканатами, священиками, мирянами. Канцелярія публікувала і поширювала розпорядження Митрополита, М.О. Періодичним органом М.О. були у Львівській архієпархії «Львівські Архієпархіяльні Відомості». М.О., якому Архієпархіяльний собор, що мав законодавчу владу, делегував свої повноваження, забезпечував адміністративну, а у роки війни також і богословську діяльність, постійний зв’язок з деканатами, парохіяльними священиками, мирянами. М.О. готував проведення соборів, координував і контролював проведення соборчиків у деканатах. У 1941F44 рр. він фактично визначав і координував дії парохіяльних священиків, єднав їхні організаційні і інтелектуальні зусилля, забезпечуючи інформацією18 . Тематика записів Зміст записів засвідчує, що М.О. за екстремальних обставин німецької окупації виконував свої функції у різних сферах діяльності Церкви, громад, взаєминах із світською владою. Так, 10 записів стосуються організації соборів, ведення протоколів соборів, адміF ністративних питань, повернення священиків з еміграції, зумовленої більшовицькою окупацією, висвячення випускників Богословської Академії. Предмет 10 записів – церковне право, священичі права і обов’язки в умовах воєнного часу. Організації «парохії і громади», участі парохів у відбудові зруйнованого у 1939F41 рр. громадського і релігійного життя стосуються послання Митрополита Шептицького: «Послання до духовенства про організацію парохії і громади». (10.VII.1941 р.), звернення «До тих, що обіймають душпастирські посади у Кам’янецькій єпархії». Про церковну практику, проведення Служб Божих у свята і буденні дні, забезпечення вірним можливості відбувати традиційні рухомі й нерухомі свята, проповіді, їхній зміст, – йдеться у 10 записах. Так, у записі від 9 жовтня 1941 р. М.О. доручає «Всечесному духовенству часто

розтлумачувати вірним злобу нерозкаяного гріха добровільного чоловікоубійства...», наголошує на «першому постуляті християнської культури, – пошануванні людського життя». Душпастирів зобов’яF зували роз’яснювати молоді, що «нема на світі влади, яка б могла дозволити чи схвалювати злочин чоловікоубійства. І нема влади, яка могла б наказувати щось противного Божому законові». На трьох сторінках викладені думки, що близькі до основних тез відомого послання Митрополита «Не убий!», опублікованого в ЛАЄВ у листопаді 1942 р. Цінну для священиків інформацію щодо проведення щоденних Марійських Богослужінь упродовж травня 1942 р. містить Послання Митрополита «МаріяFМати». Враховуючи психологічний стан душпастирів і вірних, Шептицький наголошує: «Серед найтрудніших, найтяжчих обставин майже упадаємо під натиском хвилі, бо до страждань, спричинених війною, прилучаються минулорічний неврожай, осінні повені, голод, недуга плямистого тифу. Зі всіх напастей найстрашніша є напасть злочинів, добровільно скоєних нашими людьми. Для того, щоб проповіддю слова Божого дати вірним потіху скріпити їх сили немає відповідніших слів лиш та молитва до Пресвятої Діви». Стосунки світської влади і церкви, обставини життя священиків і вірних, цензурні заборони – зміст 19 записів. Це короткі інфорF маційноFхронікальні повідомлення про контингенти і податки, обов’язки священиків, які прийняли «світський уряд», спростування невірно поданої у пресі інформації від М.О. Записи наочно свідчать про згубні наслідки періоду радянської окупації, суперечливість дозволів і обмежень німецької окупаційної влади. Самостійне значення мали для тогочасних душпастирів, і для сучасних дослідників подані восени 1941 р. рекомендації священикам роз’яснювати вірним шкоду від дій «большевицьких аґентів, які намовляють людей до саботування німецької влади, криючись під виглядом українських патріотів», і «виразної тенденції усунути Христа і поставити Батьківщину на його місце» («Тризуб без хреста»). Три записи стосуються роботи катехитів і катехиток, важливості катехизації молоді. Окремими темами, хоч і взаємопов’язаними є записи про єдність церков, історії церкви, «працю над з’єдиненням».


Заповітом майбутнім історикам не лише історії церкви, а й історії взагалі, можна вважати запис, зроблений під звуки розривів бомб і снарядів 24F27 липня 1944 р. Йдеться про організацію архівної справи, археографічні дослідження. «В науці і історіографії проходить той сам процес, що здавна розділює клініку від лабораторії в науці медицини. Лябораторія подає чисто науково стверджені факти, а клініка є тереном медицини, прийнятої як мистецтво. В історії архіви подають факти, а історіограф є мистцем, що в коротких і влучних образах може дати ліпшу історію, ніж письменник, який зводить докупи всі науково стверджені факти. Може подати ліпший образ і в тому значенні, що той образ поFмистецьки подібніший, що ліпше передає дух предF ставленої справи. Але таким буде вся інтерпретація мистця, коли буде спиратися на фактичні дані науки».

Способи і форми поширення змісту записів Як надходила інформація, що містилася у робочих записах, до адресатів? До священиків – усно й письмово, через публікації у ЛАЄВ. До вірних – від священиків: проповіді у церквах, розмови, сповіді. Використовувалися вдосконалені форми поширення ще з часів більшовицької окупації. У перших місяцях звернення Митрополита, розпорядження М.О. друкувалися на циклостилю в ЛАЄВ числом до 200 примірників. Рівночасно М.О. доручав священикам, які отримали випуски ЛАЄВ, переписувати тексти для своєї парафії і для сусідів19 . Важливість поширення інформації саме таким способом розкриває розпорядження М.О. ч. 86 за 1940. Воно було актуальним і чинним і у 1941F44 р. «М.О. обов’язує під канонічним послухом заприсяженим при рукоположенні всіх священиків, які дістали чи то на циклостилю відбиті числа АЄВ за Х, ХІ, ХІІ 1939 р. чи то відпис І, ІІ, ІІІ, ІV за 1940 р. переписати ці документи і передати їх до відома найближчого сусіда. Коли хто зі священиків зробив це, є від того канонічного обов’язку звільнений, щодо чисел ним переписаних, переданих».20 У 1941F44 рр. можливості прямого і зворотного зв’язку Ординаріяту і священиків стали гіршими: погано працювала пошта, посилювались цензурні заборони. У 1941 р. не вийшло жодного числа ЛАЄВ. У 1942 р.

– 12 чисел, у 1943 – 10 здвоєних номерів. У 1944 році три числа в одному зошиті. Найбільш складним і тяжким для комунікації був 1943 р. Обшуки у Соборі Святого Юра і у парохіях, арешти вірних і священиків. Оцінка ситуації подана у записі від 4 лютого 1944 р.: «Досвід останніх місяців минулого 1943 р. навив нас, що не можемо друком видавати «АрхієпарF хіяльні Відомості» Численні і нічим не оправдані конфіскати, заF тримки на довгий час поданих до цензури текстів спричинили, що нормальне видавництво ставало неможливе. Ми змушені були тими обставинами припинити видавництво ЛАЄВ, обіцяючи собі на майбутнє так як у 1940 і 1941 рр. повні «Відомості» проголошувати на зібраннях, що ми їх маємо намір скликати кожного четверга об 11 год ранку. Зачитування на такому зібранні акту «Львівських АрхієпарF хіяльних Відомостей» прирівнюється до його проголошення друком.» Кожного четверга об 11Fй годині ранку у митрополичих палатах відбувалися зібрання священиків, на яких зачитували всі розпорядF ження М.О. У записах зазначено: «Чит[ано]»... «дата», деякі зачитувалися два і три рази. Була ще одна форма доведення інформації: «Виставити на двері капітули». Вплив інформації Митрополичого Ординаріяту Важко прослідкувати реакцію священиків і мирян на зміст інформації, яку містять записи. Однак аналізуючи хронологію, практику поширення, еволюцію форм повідомлень для душпастирів і вірних за екстремальних обставин воєнного часу можна припустити зворотній зв’язок з адресатами інформації. Про це свідчать архівні матеріали – протоколи деканальних конференцій, звіти про проведення соборчиків, виголошення на них рефератів21 , листи священиків до Митрополита Шептицького22 . Так, о. Михайло Волинець з Вовкова у рефераті, надісланому до М.О. 1 листопада 1942 р., писав: «Наша церква з духовенством буде завсігди творити державу в державі, яка б вона не була. Жодна інституція не має так чисельного урядничого апарату рівномірно розпиленого по цілому краю. Церква то поважна армія, певні батальйони інтелігентів». Водночас він зауважує, що «треба перестати думати давніми категоріями, коли то будь з якою справою просто до


Святого Юра, а там най клопочуться, обстають боронять, радять, вставляються, а я буду собі тим часом спокійненько сидів вдома і чекав, що справу поза тим буде полагоджено». Він запропонував кілька цікавих заходів, які б оперативно забезпечували зв’язок М.О. з парохами23 . Про те, як Послання Митрополита, їхній зміст, ідеї впливали на священиків може свідчити лист «сотрудника» (заступника пароха) парохії у Перегінську Олександра Буця. Перебуваючи в обставинах прямої і опосередкованої небезпеки для власного життя і життя членів родини, про що, як видно з тексту листа, його попереджали вірні і декан Патрило, ця молода людина (народився 1910 р.) дякує Митрополитові за його працю, розмірковує про підстави християнської науки, християнську думку минулого і майбутнього. На його гадку «...засади відношення до підстав християнської науки» мають: «Дві річі, ревізія освяченого капіталізмом титулу призначення приватної власності і друге – усвідомлення, що побіч сили є ще й інші способи розв’язки проблем, а власне почуття людського братерства і культа праці, понятої як вселюдський зрив. Ці дві умовини для розв’язку тих справ – це ніщо інакше, як заторкнення найглибших наук про призначення роду людського і вартість дочасного світу. Думаю, що дасть підставу для активізації християнської думки по війні. Це також дасть підставу наглядно представити і правду про тих, що будують на піску і правду про хрести і допусти, які ведуть до опам’ятання… Очевидно, християнська наука не дає основ вірити в абсолютну розв’язку суспільних квестій, бо убогих все одно будемо мати між собою. Вона лише твердить, що число тих «убогих» не мусить перевисшувати богатих і вона веде людство до ідеалу. Оскільки люди до нього дійдуть це вже Божа воля, а що якнайдальше ми повинні йти це вже наша праця і наш труд». Лист написано 8 серпня 1943 р. І як знак біди для о.Буця особисто, священиків грекоFкатоликів 40F х років з їхніми світлими головами, бажаннями «праці і труду» в ім’я ближнього, знак реалій 1943 р. телеграма дружини О.Буця від 12 серпня 1943 р. на ім’я Митрополита. «Декан Патрило і отець Олександр арештовані і вивезені з ПереF гінська до Станіславова»24 . Священиків, як правило, звинувачували у «протидії німецької справі», зв’язках з бандерівськими організаціям25 .

Робочі записи пасторських послань, звернень Митрополита, розпорядника М.О. своїм змістом, формою подачі, способом пошиF рення, забезпечували важливу функцію формування інформаційного поля священиків і вірних, формування відповідних християнській етиці моделей поведінки. Ці записи є також ілюстрацією способу думання Митрополита, оцінки ним ситуації, форм і методів управління діяльністю церкви через М.О.

1 У післявоєнні роки Західна Україна була піддана прискореній насильницькій «радянизації». Жертвою насильства стала і греко католицька церква, попри її намагання в ім’я християнського вчення співпрацювати з владою. Митрополит Шептицький надіслав радянському урядові листа, в якому висловлював бажання і готовність співпрацювати з радянською владою. Після його смерті (23 листопада 1944 р.) новий Митрополит Йосип Сліпий виступив зі зверненням «До духовенства і віруючих», закликаючи, зокрема, бандерівців «вернутися з неправильного шляху». Але радянський режим відкинув можливість співпраці, інкримінуючи Ватикану підтримку гітлерівського режиму. Це звинувачення поширювалося на дві церкви, що перебували під зверхністю Папи – римо католицьку і греко католицьку. Але за вигадані гріхи колаборації довелося розплачуватися лише греко католицькій церкві. 8 червня 1945 р., майже через місяць після арешту всієї верхівки УГКЦ на чолі з Митрополитом Сліпим, була затверджена ініціативна група на чолі з Гавриїлом Костельником. За дорученням НКВД, вона підготувала возз’єднання з православною церквою. 8 10 березня 1946 р. на Львівському Соборі УГКЦ проголосила про свій перехід в лоно Російської православної церкви, Берестейська унія 1596 р. була визнана недійсною. Протоігумен оо.Студитів о.Клементій Шептицький подав протест Сталіну, посилаючись на свободу віросповідання, записану в радянській Конституції. Це не мало наслідків. Почалися репресії, переслідування. Понад 1000 священиків, які відмовилися визнати рішення Собору, бути засуджені, вислані до Сибіру. Всі храми, приміщення монастирів автоматично перейшли у власність Російської православної церкви. Довгі роки греко католицька церква перебувала у підпіллі. У 1989 р. у Галичині починається масовий рух за її легалізацію. У Незалежній Україні Українська греко католицька церква поновила свою діяльність. 2 ЦДАВОУ, ф.3833 (оп. 1, спр. 66 арк. 1) 3 Там само (оп. 1, спр. 15, 4 арк.) 4 ЦДАВОУ, ф.4465 (оп. 1, спр. 341, 1 арк.) 5 Там само (оп. 1, спр. 349, арк. 240, 248, 248) 6 И.Елиаху. Евреи Львова в годы второй мировой войны и катастрофы европейского еврейства 1939 1944. – Иерусалим Москва, 1999. С. 282 285.


7 ЛАЄВ. 1940, № 3, Додаток ІІ «Документи з часів большевицької окупації», арк.1. 8 ЦДІАЛ, ф. 201, оп.1 спр. 10, арк.1. 9 Там само, арк. 14. 10 Там само, арк. 27. 11 ЦДІАЛ ф. 201, оп. 1. арк. 24, 22, 27 12 ЦДІАЛ ф. 201, оп. 1. спр. 10, арк. 42, 56. 13 ЛАЄВ № 1. січень 1940 р. 14 Письма послання Митрополита Андрея Шептицького ЧСВВ з часів німецької окупації. С. 440 441. 15 Зошити о. В.Грицая зберігаються в архіві о. Василя Боянівського, секретаря владики Самбірсько Дрогобицької єпархії Ю.Вороновського. 17 липня 2001 р. упоряднику була надана можливість ознайомитися з записами. 16 ЦДІАЛ. Ф. 408, оп. 1 спр. 717, арк. 32 34. 17 Там само, спр. 641, арк. 68 69. 18 Оскільки дані про склад Митрополичого Ординаріяту, його структуру малодоступні і можуть становити інтерес для дослідників і ширшого читацького загалу подаємо їх у «Додатках» – упорядник. 19 Письма Послання Митрополита Андрея з большевицької окупації. С. 10. 20 Там само. С. 67. 21 ЦДІАЛ. ф. 201, оп. 1, спр. 18 20, 27. 22 Там само, оп. 1т, спр. 107 116. 23 ЦДІАЛ. ф 408, оп. 1, спр. 39, арк. 18. 24 ЦДІАЛ. ф. 201, оп 1 т, спр. 107, арк. 149 153. 25 Дані про долю отця Буця упорядникові знайти не пощастило.

2. АКТИ МИТРОПОЛИЧОГО ОРДИНАРІЯТУ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ УГКЦ (1941 – 1944 РР.) Äîê. ¹ 1 Ëèïåíü 1941 Àªï. ³ä. [Àðõ³ºïàðõ³ÿëüí³ â³äîìîñò³] Ì.Î. ×. 62 Â÷åðà âå÷åðîì î 7 ãîä., ñåáòî â ÷àñ³, êîëè âæå í³õòî íå ñì³â âèõîäèòè ç äîìó, ñ÷èíèâñÿ ó ñâÿòîþðñüêèõ áóäèíêàõ îãîíü. Çàïàëüíà áîìáà, êèíåíà, ÿê çäàºòüñÿ, ç³ ñîâºòñüêîãî ë³òàêà, ïóêëà [= âèáóõíóëà] íàä ñâ. Þðîì, çàñèïàþ÷è äîìè, ïîäâ³ð’ÿ äîâêîëà öåðêâè, ïëîùó ì³æ öåðêâîþ ³ ìî¿ì äîìîì ³ ö³ëèé ìèòðîïîëè÷èé ãîðîä [= ñàä] çàïàëüíèêàìè. ¯õ áóëî ê³ëüêàäåñÿòü, ùî âèêëèêóâàëè íà êîæí³ì ì³ñö³ ïîæàð.  îäí³é õâèë³ âèáóõ ïîæàð â öåðêîâí³é êîïóë³ [= áàí³], â êàï³òóëüíîìó äîì³ íà ïîëóäí³ [= ï³âäí³] â³ä öåðêâè, â äâîõ ì³ñöÿõ íà ñòðèõó ìîãî äîìó ³ â áîãîñëóæåáí³é êàïëèö³, ïîáóäîâàí³é íà ï³âí³÷í³é ñòîðîí³ ïëîù³ ïåðåä öåðêâîþ. Äåðåâ’ÿíà êàïëèöÿ ñòàíóëà â³äðàçó ö³ëà â îãí³, êîïóëà öåðêâè çà÷àëà ãîð³òè, çàíÿâñÿ äàõ íàä êàï³òóëîþ ³ çà÷àëè ãîð³òè óñ³ çàïàëüíèêè íà âñ³õ ïëîùàõ, íà ãîðîä³ ³ íà ìî¿ì ñòðèõó. Ïîæàðíî¿ ñòîðîæ³ íå ìîæíà áóëî äîïðîñèòèñÿ, çàíÿòà ïðàâäîïîä³áíî ³íøèìè ïîæàðàìè, ÿêèõ ð³âíî÷àñíî â ì³ñò³ áóëî ê³ëüêàíàäöÿòü, ñèêàâîê [= ïîìï], àí³ ãèäðàíò³â âäîìà íå áóëî. dz ñóñ³ä³â â îêîëèö³ ïðèá³ãëî ê³ëüêàíàéöÿòü ëþäåé ³ ç ìåøêàíöÿìè ñâÿòîþðñüêèõ áóäèíê³â çà÷àëè ãàñèòè îãîíü ÿê ìîãëè. Äî êîïóë íà öåðêâ³ í³ÿê íå ìîæíà áóëî ïðèñòóïèòè çàäëÿ äóæå òÿæêîãî ïðèñòóïó [= äîñòóïó], äèìó ³ îãíÿ. Íà ñòðèõó ìîãî äîìó â ÷îòèðüîõ ì³ñöÿõ âèáóõ îãîíü, òà éîãî çàãàøåíî ï³ñêîì. Äàõ íàä áóäèíêîì êàï³òóëüíèì çàéíÿâñÿ òàê, ùî ãðîçèëî ïîæàðîì ö³ëîìó áóäèíêîâ³ äîâêîëà öåðêâè. Ëþäè á³ãàëè áåçðàäíî íà âñ³ ñòîðîíè, íå çíàþ÷è ùî ðîáèòè. Ìíîãî ëþäåé ç âåëèêèì çàïàëîì ³ ïîæåðòâîâàíÿì â³äçíà÷èëîñÿ æåðòâåíîþ ³ â³äâàæíîþ [ïðàöåþ] â ãàøåííþ îãíÿ. Ç öåðêâè âèíåñåíî Íàéñâ. Òàéíè 23


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

äî ì êàïëèö³ ³ âñüî, ùî ò³ëüêè ìîæíà áóëî ç öåðêâè âèíåñòè. Âèäàâàëîñÿ, ùî âñ³ çãîðèìî ³ ùî çàãàøåííÿ îãíþ íåìîæëèâå. Ïîëîæåííÿ âèäàâàëîñÿ òèì ãð³çí³éøå, ùî ð³âíî÷àñíî ãîð³ëè ñêëàäè äîùîê, øîïè ³ áàðàêè, ³ áóäèíêè ï³ä ñâ. Þðîì íà Ãîðîäåöüê³é óëèö³. Ëþäÿì, çàíÿòèì ïðè ãàøåíí³ îãíÿ, äîíîñèëè âîäó ä³â÷àòà.

Äîê. ¹ 2 Ì.Î. ×. 63 ëèïåíü 1941 Äî Äóõîâåíñòâà ³ â³ðíèõ Àðõ³ºïàðõ³¿

Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî. Ïðî ïîæåæó ó ñâÿòîþðñüêèõ áóäèíêàõ Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé çãàäóâàâ ó âèñòóï³ íà ²V Àðõ³ºïàðõ³ÿëüíîìó ñîáîð³ 11.²Õ.1943 ð.: “... êîëè äâà ðîêè òîìó íàçàä îäíî¿ äíèíè âñ³ ìåøêàíö³ ñâÿòîþðñüêèõ çàáóäóâàíü ñòîÿëè ï³ä “ñòºíêîþ” ³ âæå áóâ äàíèé íàêàç àðåøòóâàòè ³ ïåðåâåñòè ¿õ íà âóë.. Ëîíöüêîãî, ³ â³äòàê òîé íàêàç áóâ ÷è â³äêëèêàíèé, ÷è íåâèêîíàíèé ç íå âèÿñíåíî¿ ïðè÷èíè, ³ íà äðóãèé äåíü, 27 ÷åðâíÿ â ïðàçíèê Ïðå÷èñòî¿ Ñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ³ Õðèñòîâîãî Ñåðöÿ çàïàëüíà áîìáà îáñèïàëà âñ³ äîìè äîâêîëà ñâ. Þðà çàïàëüíèêàìè, ÿê³ âèêëèêàëè â îäí³é õâèë³ âîãîíü â áàí³ êàòåäðè, â îáîõ êðèëàõ êàï³òóëüíîãî äîìó ³ íà ãîðèù³ ïåðåä öåðêâîþ, à ìè íå ìàëè ïîæåæíî¿ ñòîðîæ³, í³ á³ëüøîãî çá³ðíèêà âîäè, í³ ïîìî÷³ â³ä ëþäåé, ò³ëüêè ê³ëüêà ñóñ³ä³â òà ìåøêàíö³â äîìó ìîãëè ïîãàñèòè ÷è îáìåæèòè âîãîíü ³ â äâ³ ãîäèíè ï³ñëÿ ïî÷àòêó ïîæåæ³ âñ³ ñïîê³éíî âåðíóëèñÿ äî ñâî¿õ çàíÿòü”. Äèâ.: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, ×Ñ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. (Äàë³ – “Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿”). – Éîðêòîí (Ñàñêà÷åâàí. Êàíàäà): “Ãîëîñ Ñïàñèòåëÿ”, 1969. – (Á³áë³îòåêà Ëîãîñó). – Ò. ÕÕÕ. – Ñ. 442.

Ç âîë³ Âñåìîãó÷îãî ³ Âñåìèëîñòèâîãî çà÷èíàºñÿ íîâà åïîõà â æèòò³ íàøî¿ Áàòüê³âùèíè. Ïîá³äîíîñíó í³ìåöüêó àðì³þ, ùî çàíÿëà âæå ìàéæå ö³ëèé êðàé, âèòàºìî ç ðàä³ñòþ ³ âäÿ÷í³ñòþ çà îñâîáîæäåííÿ â³ä âîðîãà. Ó ò³é âàæí³é ³ñòîðè÷í³é õâèë³ ñåðäå÷íî â³òàþ Âñå÷åñíèõ Îòö³â ³ Áðàò³â, âçèâàþ äî âäÿ÷íîñòè äëÿ Áîãà, â³ðíîñòè äëÿ Éîãî Öåðêâè, ïîñëóõó äëÿ âëàäè, óñèëüíî¿ ïðàö³ äëÿ äîáðà Áàòüê³âùèíè. Äî ñïîâíåííÿ íàøèõ îáîâ’ÿçê³â ïîòðåáà íàì êàðíîñòè [= â³äïîâ³äàëüíîñò³], ñîë³äàðíîñòè, à ïåðåäîâñ³ì Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ. Ùîá óïðîñèòè ñîá³ Áîæó áëàãîäàòü ³ òàê ïîòð³áíó äî õðèñò. æèòòÿ ³ õðèñòèÿíñüêî¿ ïðàö³ Áîæó ìóäð³ñòü ³ äëÿ ïîäÿêóâàííÿ Âñåâèøíüîìó íàøèõ ìîëèòîâ êîæíèé äóøïàñòèð, äî ÿêîãî òî çàâ³çâàííÿ [= â³äîçâà] ä³éäå, â³äïðàâèòü â íàéáëèæ÷ó íåä³ëþ òîðæåñòâåííå Áîãîñëóæåííÿ, ïî ÿê³ì â³äñï³âຠç íàðîäîì áëàãîäàðñòâåííó ï³ñíþ “Òåáå Áîãà õâàëèì...” ³ âíåñå ìíîãîë³òñ⳺ óêð. íàðîäîâ³ ³ ïîá³äîíîñí³é í³ìåöüê³é àð쳿. [Öåé àáçàö ó ðóêîïèñ³ âèêðåñëåíèé]. Äàíî ó Ëüâîâ³ 1. V²² 1941. Óñ³, ùî ïî÷óâàþòüñÿ óêðà¿íöÿìè ³ õîòÿòü ïðàöþâàòè äëÿ äîáðà Óêðà¿íè, íåõàé çàáóäóòü ïðî ÿê³-íåáóäü ïàðò³éí³ ðîçäîðè, íåõàé ïðàöþþòü â ºäíîñòè ³ çãîä³ íàä â³äáóäîâîþ òàê äóæå çíèùåíîãî áîëüøåâèêàìè íàøîãî åêîíîì³÷íîãî, ïðîñâ³òíüîãî ³ êóëüòóðíîãî æèòòÿ. Òîä³, â Áîç³ íàä³ÿ, ùî íà ï³äâàëèíàõ ñîë³äàðíîñò³ ³ óñèëüíî¿ ïðàö³ óñ³õ óêðà¿íö³â ïîâñòàíå Ñîáîðíà Óêðà¿íà íå ò³ëüêè ÿê âåëèêå ñëîâî ³ ³äåÿ, àëå ÿê æèâèé æèòòºçäàòíèé, çäîðîâèé, ìîãóòí³é, äåðæàâíèé îðãàí³çì, âèáóäîâàíèé æåðòâîþ æèòòÿ îäíèõ, à ìóðàâëèíîþ ïðàöåþ, áàãàòüìà çóñèëëÿìè ³ òðóäàìè äðóãèõ. Ùîáè Âñåâèøíüîìó ïîäÿêóâàòè çà âñå, ùî äàâ ³ óïðîñèòè ïîòð³áíèõ ëàñê íà áóäó÷å, êîæíèé äóøïàñòèð â³äïðàâèòü ó íàéáëèæ÷ó íåä³ëþ ïî îòðèìàíí³ òîãî çàâ³çâàííÿ áëàãîäàðñòâåíó Áîãîñëóæáó, ïî ï³ñí³ “Òåáå

24

25


Акти Митрополичого Ординаріяту

Áîãà õâàëèì”, ìíîãîë³òñò⳺ ïîá³äîíîñí³é í³ìåöüê³é àð쳿 ³ óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³. Äàíî ó Ëüâîâ³ 5 ëèïíÿ 1941 Ö³ äâà ôðàãìåíòè ç ð³çíèìè äàòàìè áóëè ïîºäíàí³ â îäèí äîêóìåíò, ÿêèé ïóáë³êóâàëè. Ïîâíèé òåêñò â³ä 01.V²².1941 ð. ³ 05.V²².1941 ð. ï³ä çàãîëîâêîì “Äî äóõîâåíñòâà ³ â³ðíèõ àðõ³ºïàðõ³¿” îïóáë³êîâàíî ó ãàçåòàõ: “Óêðà¿íñüê³ ùîäåíí³ â³ñò³” (1941 ð., 5 ëèïíÿ), “Êðàê³âñüê³ â³ñò³” (1941 ð., 20 ëèïíÿ); ó âèäàííÿõ: Ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü: Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. 1899–1944 / Íàóê. ðåä. À. Êðàâ÷óê. – Ëüâ³â: Âèä-âî ÎÎ Âàñèë³ÿí “Ì³ñ³îíåð”, 1998. – Ò. 2: Öåðêâà ³ ñóñï³ëüíå ïèòàííÿ. Êí. 1: Ïàñòèðñüêå â÷åííÿ òà ä³ÿëüí³ñòü. – Ñ. 516–517; êí. 2: Ëèñòóâàííÿ. – 1999. – Ñ. 924; Óêðà¿íñüêå äåðæàâîòâîðåííÿ. Àêò 30 ÷åðâíÿ 1941. Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. – Ëüâ³â-Êè¿â: ˳òåðàòóðíà àãåíö³ÿ “ϳðàì³äà”, 2001. – Ñ.149. Àáçàö “Äëÿ ñïîâíåííÿ íàøèõ îáîâ’ÿçê³â ïîòð³áíî íàì êàðíîñòè, ñîë³äàðíîñòè, à ïåðåäóñ³ì Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ” íå ïóáë³êóâàâñÿ. ßê óâàæຠÀíäð³é Êðàâ÷óê, öå ñòàëîñÿ òîìó, ùî ïîíÿòòÿ “êàðíîñòè, ñîë³äàðíîñòè ³ Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ” ç ïåðøî¿ ÷àñòèíè äîêóìåíòà ìຠøèðøå, ïîâí³øå âèðàæåííÿ ó äðóã³é ÷àñòèí³. Äîêóìåíò â³ä 5 ëèïíÿ áóâ äðóãèì ïî ÷åðç³ îô³ö³éíèì öåðêîâíèì çâåðíåííÿì ç ïðèâîäó ïåðåõîäó â³ä ñîâºòñüêî¿ äî í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. À. Êðàâ÷óê ïîäຠïóáë³êàö³¿ ïåðøîãî çâåðíåííÿ áåç â³òàííÿ äëÿ “í³ìåöüêî¿ àð쳿” (â³ä 01.VII.1941 ð.): “Ñàìîñò³éíà Óêðà¿íà” (Ñòàí³ñëàâ) (1941 ð., 10 ëèïíÿ), “Óêðà¿íñüêà ä³éñí³ñòü” (Áåðë³í) (1941 ð.,1 ñåðïíÿ), “Íàø êëè÷” (Ëîíäîí) (1941 ð., 30 ñåðïíÿ).

26

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 3 Ì.Î. ×. 64 Ïîñëàí³º äî Äóõîâåíñòâà ïðî îðãàí³çàö³þ ïàðîõ³¿ ³ ãðîìàäè Òðåáà íàì ÿêíàéñêîðøå áðàòèñÿ äî óñèëüíî¿ ïðàö³ íàä äîïðîâàäæåííÿì äî ïîðÿäêó ïàðîõ³¿ ³ ãðîìàäè. Ç-ïîì³æ óñ³õ ïðîâ³äíèê³â áðàòñòâ âèáåðå äóøïàñòèð íàéâ³äïîâ³äí³øèõ ³ íàéñïîñîáí³øèõ äî â³äíîâëåííÿ æèòòÿ ó áðàòñòâ³. Äóøïàñòèð çàâ³çâå ãðîìàäó äî âèáðàííÿ â³éòà ³ ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ìåíøå-á³ëüøå ç ÷èñëà óñ³õ äàâí³õ ãðîìàäñüêèõ ðàä. Íàêîëè áè ò³ âèáîðè íå ìîãëè áóòè ïåðåâåäåí³ ñêîðî ³ áåç í³ÿêîãî ðîçäîðó, äóøïàñòèð ñàì íàçíà÷èòü íàéâ³äïîâ³äí³øèõ êàíäèäàò³â íà â³éòà ³ ðàäíèõ. ϳñëÿ ðàäè [= çà ïîðàäîþ] òèõ íàéïîðÿäí³øèõ ëþäåé ïîðó÷èòü íàéâ³äïîâ³äí³øîìó çîðãàí³çóâàòè ì³ë³ö³þ.  øê³ëüí³ì áóäèíêó ïî ìîæëèâîñòè âæå òåïåð çîðãàí³çóâàòè öåðêîâíó øêîëó, ïðèíèìàþ÷è íà ó÷èòåë³â ÷è ó÷èòåëüîê íàéâ³äïîâ³äí³ø³ ñèëè ïîì³æ õðèñòèÿíàìè íàøîãî îáðÿäó, âñüî çà ðàäîþ ³ ïðè ïîìî÷³ ãðîìàäè. Ñëóæáîâó óìîâó ç ÷ëåíàìè ó÷èòåëüñòâà çðîáèòü ò³ëüêè ïðîâ³çîðè÷íî íà ð³ê ³ íà ïðîáó. гê øê³ëüíèé ì³ã áè çà÷àòèñÿ áåçïîñåðåäíüî ïî æíèâàõ. [Âñòàâêà] Îñê³ëüêè ñå ìîæëèâå â³äáåðå ïàðîõ³ÿëüíèé àðõ³â ³ ìåòðèêè. Íàêîëè öåðêâà ïîòåðï³ëà â³ä âîºííèõ ïîä³é, òðåáà ÿê íàéñêîð³øå áðàòèñÿ äî íàïðàâè, îáìåæóþ÷èñÿ íàðàç³ äî íàéêîíå÷í³øå ïîòð³áíîãî. Íàëåæèòü ïîäáàòè ïðî ðîäèíè àðåøòîâàíèõ ³ äîáðî çàñëàíèõ. Êîæíèé äóøïàñòèð ïîâèíåí ñåáå óâàæàòè çà êóðàòîðà íåïðèñóòí³õ ïàðîõ³ÿí, ùîáè ¿õ ðîäèíàì ³ ìàéíîâè... [Íà öüîìó ì³ñö³ òåêñò ðóêîïèñó ïåðåðâàíèé / íåäîê³í÷åíèé]. Íàêîëè â ñåë³ áóëî êîëåêòèâíå ãîñïîäàðñòâî, ïîâèíåí äóøïàñòèð íàíîâî çàéíÿòè åðåêö³îíàëüí³ ґðóíòè ³ åðåêö³îíàëüí³ áóäèíêè. Íàêîëè ò³ ґðóíòè ïîñ³äàþòü ãîñïîäàð³, òðåáà áè ìèðíîþ äîðîãîþ çðîáèòè ç íèìè íà ð³ê àáî òðè óìîâó ñï³ëêè. Äóøïàñòèð ìóñèòü ìàòè íàïîãîòîâ³ ïðàïîð í³ìåöüêî¿ àð쳿, ñåáòî ÷åðâîíèé ïðàïîð, à íà íüîìó óøèòà ÷îðíà ñâàñòèêà íà á³ëîìó òë³, ÿêèé ìîæíà áè âèñòàâëÿòè íà ïàðîõ³ÿëüíîìó äîì³, í³êîëè íà öåðêâ³. Äóøïàñòèð íàïèøå õðîí³êó ïàðîõ³¿ çà ë³òà áîëüøåâèöüêî¿ âëàäè ³ çà ÷àñ âîºííèõ ïîä³é, çðîáèòü äîêëàäíèé ñïèñ ëþäåé óáèòèõ, àðåøòîâà27


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

íèõ ³ âèâåçåíèõ. Íàëåæèòü òàêîæ ìàòè ñïèñ ëþäåé, ùî ùèðî ñëóæèëè áîëüøåâèêàì íà øêîäó ãðîìàäè, íå ùîáè íà íèõ ìñòèòèñÿ, àëå ùîá ¿õ ñòåðåãòèñÿ ³ íå äîïóñêàòè äî í³ÿêî¿ ãðîìàäñüêî¿ ïðàö³. Çà ïîëÿãëèõ â áîþ â³äïðàâèòü ïàðîõ òîðæåñòâåííå Áîãîñëóæåííÿ, íà êîòðå âñ³õ çàïðîñèòü. Íàêîëè [= ÿêùî] ïîçà êëàäáèùåì º ïîõîâàí³ óáèò³ â áîÿõ, òðåáà öå ì³ñöå ïîñâÿòèòè, ãðîáè çàïå÷àòàòè ³ õî÷ ìàëèì õðåñòîì îçíà÷èòè. Âñ³ çîðãàí³çîâàí³ ïåðåä â³éíîþ êîîïåðàòèâè, ÷èòàëüí³, ìîëî÷àðí³ òîùî àâòîìàòè÷íî âåðòàþòü äî æèòòÿ, êîæíà ³íñòèòóö³ÿ â³äíîâëÿº ïî ìîæíîñòè ñâîþ ïðàöþ. Äå öåðêâà çíèùåíà, Áîãîñëóæåííÿ â³äïðàâëÿþòü íà äâîð³ ó íàéâ³äïîâ³äí³øîìó ì³ñö³ ³ ï³äãîòîâëÿþòü íà îñ³íü áîäàé øîïó, àáî á³ëüøó ñàëþ [= çàëó] íà â³äïðàâè. Ïðî âñ³ ñòðàòè ñåðåä âîºííèõ ïîä³é ³ ïðî âñå çä³ëàíå [= çðîáëåíå] íàïèøå äóøïàñòèð äîêëàäíå ñïðàâîçäàííÿ äî Îðäèíàð³ÿòó. Âñ³ âëàñòè [= ïðàâà] â³äïðàâëÿòè ïîïîëóäí³ Ñëóæáó Áîæó óñòàþòü [= çàëèøàþòüñÿ]. Äóøïàñòèð, êîòðèé ñàìîâ³ëüíî îïóñêຠïàðîõ³þ ïåðåä íåä³ëåþ àáî ñâÿòîì, äî ïàðîõ³¿ íå âåðòàº, ïîçà íåþ æ íå ìຠàí³ þðèñäèêö³¿ äî ñëóõàííÿ ñïîâ³ä³, àí³ ïðàâà â³äïðàâëÿòè Ñëóæáè Á. Ïðàâî ïðàâèòè äâ³ Ñëóæáè Á. äî ê³íöÿ 1941 ð. ìàþòü ò³ëüêè ò³ äóøïàñòèð³, êîòð³ ìóñÿòü îáñëóãóâàòè äâ³ ïàðîõ³¿, âñ³ ïðî÷³ ìóñÿòü ìàòè íà öå ïðàâî ãðàìîòó Ì.Î., âèñòàâëåíó ñåãî ðîêó. Òðåáà âèáðàòè òðüîõ íàéïîâàæí³øèõ ³ íàéìóäð³éøèõ ãîñïîäàð³â äëÿ ìèðíîãî ïîëàãîäæåííÿ óñ³õ ñïîð³â ó ãðîìàä³, ÿê³ ìîãëè áè ñïîâíÿòè óðÿä ìèðîâèõ ñóää³â. Çàãàëüíà ãàäêà âñ³õ ãðîìàäÿí â ñåë³ º âèñòàð÷àþ÷îþ ñèëîþ íàêëîíèòè âñ³õ ñâî¿ ñïîðè â³ääàòè òàêîìó ñóäîâ³ äî ðîçñóäæåííÿ. Çëîæèâøè Âñåâ. Áîãîâ³ íàéãàðÿ÷³øó ïîäÿêó çà òå, ùî ïî äâîõ ë³òàõ ã³ðêî¿ ³ ïðÿìî íåëþäñüêî¿ íåâîë³ íå äîïóñòèâ äî òîãî, ùîá âîðîãè õðèñò[èÿíñüêî¿] â³ðè, ùî º é òàê çàâçÿòèìè âîðîãàìè íàøîãî íàðîäó, âèêîíàëè âïîâí³ âîðîæ³ ñóïðîòè Öåðêâè ³ íàðîäó íàì³ðè, à âê³íö³ ñîêðóøèâ íàêèíåí³ íàì êàéäàíè, ìóñèìî òåïåð óñ³ìà ñèëàìè âçÿòèñÿ äî ïðàö³ íàä óñóíåííÿì ðó¿í, ãîºííÿì ðàí ³ â³äáóäîâàííÿì öåðêîâíîãî, ìîðàëüíîãî ³ íàðîäíîãî æèòòÿ. [Öåé àáçàö ó ðóêîïèñ³ âèêðåñëåíèé]. ³ä õâèë³, êîëè çà ëàñêîþ Âñ. Áîãà ìè ñâîá³äí³, âñ³ Âè Âñ. Îòö³ âçÿëèñÿ âæå äî óñèëüíî¿ ïðàö³ íàä â³äíîâëåííÿì ³ â³äáóäóâàííÿì æèòòÿ

ó Âàøèõ ïàðîõ³ÿõ ³ ãðîìàäàõ. Ñàìî ïîëîæåííÿ âêàçóâàëî êîæíîìó ç Âàñ, ùî é ÿê íàëåæàëî çðîáèòè. Ñèì ìî¿ì ïèñüìîì õî÷ó âàì ò³ëüêè çâåðíóòè óâàãó íà äåÿê³ ñòîðîíè æèòòÿ, ÿê³ ì³ã äåõòî ç âàñ íå ñïîñòåð³ãàòè, çàêè áóäó ì³ã â îáøèðí³øîìó ïîñëàíí³ îáãîâîðèòè âñåñòîðîííº ö³ëå ïîëîæåííÿ íàøî¿ Öåðêâè ³ íàðîäà. Íà ïåðøîìó ìîæå ì³ñö³ íàëåæèòü ïîäáàòè ïðî ðîäèíè ³ äîáðî àðåøòîâàíèõ ³ âèâåçåíèõ áîëüøåâèêàìè â³ðíèõ. Ðîäèíè âèìàãàþòü ïîìî÷³, ÿêó ìóñèòü äóøïàñòèð ðàäî é ñàì óä³ëèòè ³ çîðãàí³çóâàòè, áî âäîâèö³, ñèðîòè àáî æ³íêè ³ ä³òè, ùî íà äîâøèé ìîæå ÷àñ ïîçáàâëåí³ îï³êè áàòüêà ³ ìóæà, ìàþòü ïðàâî òî¿ îï³êè â³ä öåðêâè æàäàòè. Äëÿ âèâåçåíèõ ðîäèí òðåáà òàêîæ îï³êè íàä òèì, ùî ëèøèëîñÿ ç ¿õ ãîñïîäàðñòâà. Äóøïàñòèð íåõàé óâàæຠñåáå êóðàòîðîì òàêèõ ðîäèí ³ íåõàé çðîáèòü ç íàéïîðÿäí³øèìè ãîñïîäàðÿìè êîíòðàêòè î ñï³ëêó, ÿê³ çàïåâíèëè áè íåïðèñóòí³ì ÿêèéñü äîõ³ä ç ¿õ ґðóíò³â. Íàêîëè ëèøèëèñÿ ñâîÿêè àáî áëèçüê³ âèâåçåíèõ ðîäèí, òðåáà ðîçïîðÿäèòè[ñÿ] çà ¿õ â³äîìîñòþ, à ìîæå é çãîäîþ. Òàì, äå íåìà ùå óïðàâè ãðîìàäè òà ì³ñöåâî¿ ì³ë³ö³¿, íàëåæèòü ãðîìàä³ îðãàí³çóâàòè âèá³ð ãðîìàäñüêî¿ ðàäè, â³éòà ³ íà÷àëüíèêà ì³ë³ö³¿. Íàêîëè áè íå ìîæíà áóëî ïåðåâåñòè âèáîðó áåç ïàðò³éíèõ ðîçäîð³â, ÿê³ º ðó¿íîþ ³ íåùàñòÿì íàøî¿ ñïðàâè, ïîâèíåí äóøïàñòèð ñâîºþ âëàñòþ íàçíà÷èòè â³éòà, ðàäíèõ ³ íà÷àëüíèêà ì³ë³ö³¿, ïðèãàäóþ÷è â³ðíèì êîíå÷í³ñòü ö³ëêîâèòîãî ïîñëóõó äëÿ í³ìåöüêî¿ â³éñüêîâî¿, à ìîæå é ç ÷àñîì öèâ³ëüíî¿ âëàäè. ×àñ, ÿêèé ìè ïåðåæèëè â íåâîë³ áîëüøåâèöüêî¿ íàâàëè, ì³ã âèðîáèòè ó ìíîãèõ ÿêèéñü ðåâîëþö³éíèé äóõ, çðîçóì³ëèé ï³ä íåëºґàëüíîþ âëàäîþ, à øê³äëèâèé òîä³, êîëè âæå íå òðåáà ðåâîëþö³¿, à ò³ëüêè óïîðÿäêóâàííÿ ³ óñòàëåííÿ òîãî, ùî â³ä íàñ çàâèñèòü [= çàëåæèòü], ³ ùî óçíàºìî çà ïîòð³áíå é äîáðå äëÿ íàøîãî íàðîäà ³ äëÿ áóäó÷èíè íàøî¿ äåðæàâè.  òîìó çãëÿä³ íàéá³ëüøîþ íåáåçïåêîþ [º] âíóòð³øí³ ðîçäîðè, ïîáîðþâàííÿ ñåáå âçàºìíî, âèïëèâàþ÷à ç ðîçäîð³â àòàìàíùèíà, êîòðà âæå òàê äóæå ìíîãî ïðè÷èíèëàñÿ äî ðó¿íè ³ óïàäêó óñ³õ íàøèõ íàä³é ïðè ïåðø³é íàø³é ïðîá³ ïîáóäóâàòè óêð. äåðæàâó. ³òàþ÷è ö³ëèì ñåðöåì òó íàøó ìîëîäü, ÿêà çìóøåíà îïóñòèòè â ïðîòÿç³ äâîõ îñòàíí³õ ë³ò ð³äíèé êðàé ³ óäàòèñÿ íà åì³ґðàö³þ, à òåïåð âåðòàº[òüñÿ] äî íàñ, [ùîá] ïî ìîæíîñòè ïðàöþâàëà äëÿ äîáðà íàøîãî íàðîäó ³ äëÿ çä³éñíåííÿ ³äå¿ óêð. äåðæàâè, ïðèçíàþ÷è ¿õ ùèð³ çóñèëëÿ â ò³ì íàïðÿì³ ³ ïîíåñåí³ æåðòâè, ìóñèìî îäíàê â³ä âñ³õ äîìàãàòèñÿ çàëèøåííÿ ðàç íà âñå âñÿêèõ ïàðò³éíèõ ðîçäîð³â ³ âíóòð³øíüî¿ ïàðò³éíî¿

28

29


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

áîðîòüáè. Õòî ïðèíîñèòü íàì äîìàøíþ â³éíó, òîé øêîäèòü íàðîäí³é ñïðàâ³ íàâ³òü òîä³, êîëè á äëÿ íå¿ ìàâ ³ âåëèê³ çàñëóãè. Óñ³, ùî ïåðåíåñëè íàâàëó áîëüøåâèöüêó, ñâ³äîì³ òîãî, ùî ïàðò³éí³ ðîçäîðè º íàö³îíàëüíèì çëî÷èíîì, ÿêîãî òåðï³òè íå ìîæåìî. Äóøïàñòèð âîçüìåòüñÿ òàêîæ äî çîðãàí³çîâàííÿ øêîëè, òàê ùîá ÿêíàéñêîð³øå ïî æíèâàõ ì³ã çà÷àòèñÿ øê³ëüíèé ð³ê. Øêîëà, ÿêó îðãàí³çóº Öåðêâà, º øêîëîþ, êîòðà óçãëÿäíþº ïåðåäóñ³ì ïðàâà ðîäèòåë³â äî âèõîâàííÿ ä³òåé ³ ¿õ áàæàííÿ â ñïðàâ³ òîãî âèõîâàííÿ. Äóøïàñòèð âèáåðå, àáî çà ðàäîþ íàéë³ïøèõ â ãðîìàä³ óñòàíîâèòü òðüîõ íàéïîâàæí³éøèõ ³ íàéìóäð³éøèõ ãîñïîäàð³â äëÿ ìèðíîãî ïîëàãîäæåííÿ óñ³õ ñïîð³â â ãðîìàä³, ÿê³ ìîãëè áè ñïîâíÿòè óðÿä ìèðîâèõ ñóää³â. Çàãàëüíà ãàäêà âñ³õ ãðîìàäÿí â ñåë³ º âèñòàð÷àþ÷îþ ñèëîþ íàêëîíèòè âñ³õ â³ääàòè ñâî¿ ñïîðè òàêîìó ñóäîâ³ äî ðîçñóäæåííÿ. Ó â³ä³áðàí³ âæå ìåòðèêè íàëåæèòü ñïèñàòè [= âíåñòè] âñ³ àêòè, ïðîïóùåí³ çà ÷àñ, êîëè ìåòðèêè íå áóëè â íàøèõ ðóêàõ. Âïèñè, çðîáëåí³ óðÿäîâèì “Çàãñîì”, íàëåæèòü ïåðåïèñàòè ³ çãëÿäíî çàì³íèòè íà çàïèñ òàêèé, ÿêèé ïîâèíåí áóòè. Î÷åâèäíî ðåºñòðàö³¿ â³í÷àíèõ íå ïðèíèìàºìî, à â ìåòðèêó â³í÷àíèõ âïèñóºìî àêò öåðêîâíîãî â³í÷àííÿ. ³äíîâëÿþ÷è ÷è äîïîâíþþ÷è êíèãó “Status animarum”, ùî áîäàé äî ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â ïîâèííî áóòè çðîáëåíå â ìàò³ðíèõ ³ äî÷åðíèõ ñåëàõ, ïîòð³áíî çðîáèòè äîêëàäíèé ñïèñ æåðòâ áîëüøåâèöüêîãî ðåæèìó, çàïèñóþ÷è óáèòèõ áîëüøåâèêàìè, àðåøòîâàíèõ ³ ïåðåñåëåíèõ – êîæíó êàòåãîð³þ çîêðåìà ³ç ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè.  ê³íö³ ïðîøó âñ³õ âàñ, Äîðîã³ Îòö³, óñèëüíî óïîìèíàòè íàøó ìîëîäü, ùîáè â³ðí³ñòþ â çàõîâóâàíí³ Á. çàêîíó çàñëóãóâàëà íà Á. áëàãîñëîâåíñòâî â ïðàö³ äëÿ áàòüê³âùèíè. Íåõàé íå çàáóâàþòü, ùî í³ÿê³ ëþäñüê³ çãëÿäè [= ì³ðêóâàííÿ] ³ í³ÿê³ äàí³ ïðèðå÷åííÿ íå îïðàâäóþòü ãð³õà ïðîòè Á. çàïîâ³ä³. Íåõàé íå çàáóâàþòü, ùî ïîñòóïîâàííÿ [= ïîâåä³íêà], îïðàâäàíå ï³ä áîëüøåâèöüêîþ íàâàëîþ, ìîæå áóòè ãð³øíå â ÷àñàõ, êîëè âæå òîãî îïðàâäàííÿ íåìà. Ìîæóòü ïðèéòè õâèë³, â ÿêèõ áóäóòü âàì ðàäèòè ïîñòóïîâàííÿ ïðîòèâíå âàø³é ñîâ³ñòè ³ Áîæîìó çàêîíîâ³, â òàêèõ õâèëÿõ ïîñòóïàéòå çàâñ³ãäè ÿê õðèñòèÿíè, â³ðí³ é ïîñëóøí³ Á. çàêîíîâ³. Áîæà áëàãîäàòü äî âñüîãî ïîòð³áíà, ³ ÷èì âàæí³øå ä³ëî, òèì á³ëüøå ïîòð³áíà ïîì³÷ ç íåáà. Òîìó ³ âè, Âñ. îî, ³ âè, Äîðîã³ Ñèíè ³ Áðàòòÿ, ïàì’ÿòàéòå ñîâ³ñíî ³ ñâÿòî ñïîâíÿòè òîé ïåðøèé ³ íàéâàæí³øèé îáîâ’ÿçîê õðèñòèÿíèíà, îáîâ’ÿçîê ìîëèòâè. Áåç óñèëüíî¿ ³ ïîê³ðíî¿ ìîëèòâè òðóäíî

äîáðå æèòè ïî-õðèñòèÿíñüêè, ñåáòî òàê æèòè, ùîá óñå ìàòè â äóø³ îñâÿ÷óþ÷ó Áîæó áëàãîäàòü, áóòè êîæíî¿ õâèë³ ãîòîâèì óìèðàòè ³ ñòàâàòè ïåðåä Á. ñóäîì, áóòè óñå ãîòîâèì ïðèñòóïàòè äî ñâ. Ïðè÷àñò³ÿ. Íàøå çàâäàííÿ äóøïàñòèð³â òàê ó÷èòè ³ äàâàòè òàêèé ïðèì³ð, ùîá ïîì³æ íàøèìè â³ðíèìè íå áóëî àí³ îäíîãî, ùî âñòàâ áè â íåëàñö³ ³ Áîæîìó ãí³â³. Õðèñòèÿíèí ìîæå â ãð³õ óïàñòè, àëå íå ïîâèíåí â ãð³ñ³ òðèâàòè, ïîâèíåí ÿêíàéñêîðøå ïîêàÿííÿì ÿê áëóäíèé ñèí âåðòàòè äî ìèëîñåðäíîãî áàòüêà. ßê äîâãî ïîì³æ âàøèìè â³ðíèìè, Âñ. îî, º ëþäè, ùî öüîãî íå çíàþòü ³ íå óì³þòü òàê æèòè, òàê äîâãî âè ùå íå ñïîâíèëè íàéâàæí³øî¿ ÷àñòèíè âàøî¿ äóøïàñòèðñüêî¿ ïðàö³. Çà÷èíàþ÷è â³äáóäîâó ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ, ïåðåäóñ³ì ïàì’ÿòàéòå ïðî îäèíîêó êîíå÷íó îñíîâó òîãî æèòòÿ – ïðî Á. áëàãîäàòü ³ ìîëèòâó, êîòðîþ ìîæåìî ñîá³ ºäíàòè ëàñêó Íåáà. Íåõàé æå Âñåâ. áëàãîñëîâèòü âàñ â ò³é òàê âàæí³é ³ òðóäí³é ïðàö³, íåõàé áëàãîñëîâèòü âàø³ ïàðîõ³¿, óñ³ õðèñò. ðîäèíè, ìîëîäü ³ ä³òåé ³ òèõ âñ³õ, ùî ïðàöþþòü äëÿ çàãàëüíîãî äîáðà. Áëàãîäàòü ç âàìè. † À. Äàíî ó Ëüâîâ³ äíÿ 10 ëèïíÿ 1941.

30

Ïóáë³êàö³é âñüîãî òåêñòó íå âèÿâëåíî. Ôðàãìåíòè îïóáë³êîâàí³: “Êðàê³âñüê³ â³ñò³” (1941 ð., 7 ñåðïíÿ); Ì. Õîì’ÿê. ijÿëüí³ñòü Ìèòðîïîëèòà Êèð Àíäðåÿ ï³ä í³ìåöüêîþ îêóïàö³ºþ // Ëîãîñ. – 1955. – Ò. 6. – ×. 4 (æîâòåíü-ãðóäåíü). – Ñ. 294–295; Ê. Ïàíüê³âñüêèé. ³ä äåðæàâè äî êîì³òåòó. – Íüþ-Éîðê-Òîðîíòî: Êëþ÷³, 1957. – Ñ. 42. ϳä çàãîëîâêîì “Ç Ïîñëàííÿ Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî äî äóõ³âíèöòâà ç çàêëèêîì ï³äòðèìóâàòè í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ îêóïàíò³â” ç ïîñèëàííÿì íà “Ëüâ³âñüê³ Àðõ³ºïàðõ³ÿëüí³ Â³äîìîñò³” ¹ 7 çà 1941 ð. îïóáë³êîâàí³ ôðàãìåíòè, äå éäåòüñÿ ïðî åðåêö³îíàëüí³ ґðóíòè, ðåêîìåíäàö³¿ ñâÿùåíèêàì ùîäî âèáîð³â â³éòà, ðàäíèõ, îðãàí³çàö³¿ ïàðîõ³¿, ìîëîäü, ÿêà âåðòàºòüñÿ ó ð³äí³ êðà¿. Ïðè öüîìó âèëó÷åí³ ðå÷åííÿ, ùî ðîçêðèâàþòü ðåà볿 ðîê³â á³ëüøîâèöüêî¿ îêóïàö³¿. Íàïð., “Íà ïåðøîìó ì³ñö³ íàëåæèòü ïîäáàòè ïðî ðîäèíè ³ äîáðî àðåøòîâàíèõ, âèâåçåíèõ áîëüøåâèêàìè â³ðíèõ”; “Óñ³, ùî ïåðåæèëè áîëüøåâèöüêó íàâàëó, ñâ³äîì³ òîãî, ùî ïàðò³éí³ ðîçäîðè º íàö³îíàëüíèì çëî÷èíîì, ÿêîãî òåðï³òè íå ìîæåìî”; “³äíîâëþþ÷è ÷è äîïîâíþþ÷è êíèãó “Status animarum”, ùî áîäàé äî ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â ïîâèííî áóòè çðîáëåíå â ìàò³ðíèõ ³ äî÷åðíèõ ñåëàõ, ïîòð³áíî çðîáèòè äîêëàäíèé ñïèñ æåðòâ áîëüøåâèöüêîãî ðåæèìó, çàïèñóþ÷è óáèòèõ áîëüøåâèêàìè, àðåøòîâàíèõ ³ ïåðåñåëåíèõ – êîæíó êàòåãîð³þ çîêðåìà, ç³ ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè”.

31


Акти Митрополичого Ординаріяту Ïðàâäà ïðî Óí³þ: äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. – 2-å âèä. / Ðåä. Â. Ìàëàí÷óê. – Ëüâ³â: Êàìåíÿð, 1968. – Ñ. 202–204. – Äîê. 195. Ó êíèç³ Ñ. Äàíèëåíêà “Äîðîãîþ ãàíüáè ³ çðàäè” (Ê.: Íàóêîâà äóìêà, 1970. – Ñ. 302–304) áåç ïîñèëàíü òà ëàïîê íàâåäåí³ àíàëîã³÷í³ ôðàãìåíòè “Ïîñëàííÿ” ç âèä³ëåííÿì êóðñèâîì àáçàö³â, ñë³â, ðå÷åíü òèïó “êîíå÷í³ñòü ïîñëóõó í³ìåöüê³é àð쳿”, “³ä õâèë³, êîëè çà ëàñêîþ Âñåìîãóòíüîãî Áîãà ìè â³ëüí³, âñ³ Âè Âñå÷åñí³ îòö³, âçÿëèñÿ âæå äî óñèëüíî¿ ïðàö³ íàä â³äíîâëåííÿì ³ â³äáóäóâàííÿì æèòòÿ ó Âàøèõ ïàðîõ³ÿõ ³ ãðîìàäàõ”. Ïðèì³ðíèêà “Ëüâ³âñüêèõ Àðõ³ºïàðõ³ÿëüíèõ ³äîìîñòåé” ¹ 7 çà 1941 ð. íå âèÿâëåíî.

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 4 Ì.Î. ×. 65 ×èò. 20.V²² 1941 Êîìàíäà í³ìåöüêî¿ àð쳿 ïðîñèòü ìåíå ïîðó÷èòè Âñ. Äóõîâåíñòâó ïðîãîëîñèòè íàðîäîâ³ â³äîçâó í³ìåöüêî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ êîì³ñ³¿. Òîìó ïîðó÷àþ Îòöÿì äóøïàñòèðÿì, ùîáè ïî áîãîñëóæåíí³ ³ ïîçà öåðêâîþ ïåðå÷èòàëè ç³áðàíîìó íàðîäîâ³ òó â³äîçâó ç ïîòð³áíèìè ìîæå ïîÿñíåííÿìè ³ â³ðíèì íà ñåðöå ïîëîæèëè óñèëüíó ÿêíàéïðàâèëüí³øó ïðàöþ íàä ñâî¿ì ð³ëüíèì ãîñïîäàðñòâîì, â³ä ÿêî¿ çàâèñèòü ³ òî, ùî ñàì³ áóäóòü ìàòè äëÿ óòðèìàííÿ ðîäèíè, â³äáóäîâè ãîñïîäàðñòâà ³ ïîêðèòòÿ âñ³õ âèäàòê³â, ³ òî, ÷èì áóäóòü ìîãëè ïîìîãòè í³ìåöüê³é àð쳿 ÷åðåç ïðîäàæ ñâî¿õ ïðîäóêò³â äî ò. çâ. çá³ðíèõ ïóíêò³â, êîëè ò³é àð쳿 çàâäÿ÷óºìî íàøå âèñâîáîäæåííÿ â³ä áîëüøåâèöüêî¿ íåâîë³. Äëÿ âëàñíîãî äîáðà, äëÿ äîáðà íàøî¿ äåðæàâè ìóñèìî ïîâèíóâàòèñÿ ñïðàâåäëèâèì æàäàííÿì ³ ðîçêàçàì [= íàêàçàì] â³éñüêîâî¿ í³ìåöüêî¿ âëàäè. Îïóáë³êîâàíî ó ãàçåò³ “Óêðà¿íñüê³ ùîäåíí³ â³ñò³” (1941 ð., 27 ëèïíÿ) ï³ä çàãîëîâêîì “Â³äîçâà Ìèòðîïîëèòà À. Øåïòèöüêîãî äî õë³áîðîá³â”; ó çá³ðíèêó: Ïðàâäà ïðî Óí³þ: äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. – 2-å âèä. – Ê., 1968. – Ñ. 310.

32

33


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 5

12. ʳëüêî â äåíü ïðàöþâàëè, ê³ëüêî ìîëèëèñÿ ³ ê³ëüêî â³äïî÷èâàëè? 13. ×è áóâàëè â òåàòð³ àáî â ê³íàõ ³ ê³ëüêî ðàç³â ³ íà ÿêèõ ïðåäñòàâëåííÿõ? 14. Âê³íö³ íàçâóòü óñ³õ ñâÿùåíèê³â, ÿêèõ áè ìîãëè íàâåñòè ÿê ñâ³äê³â íåäîãàííîãî ñâîãî æèòòÿ. ³ä Ì.Î. 28.V²². 1941. † À.

Ì.Î. ×. 66 ×èò. 28.VII. 41 ð. Ïðî ñâÿùåíèê³â ïîâåðòàþ÷èõ ç åì³ãðàö³¿ Ïîäàºìî äî â³äîìà Âñ. Îòö³â, ùî îïóñòèëè ñâî¿ äóøïàñòèðñüê³ ïîñàäè ³ ïåðå¿õàëè çà êîðäîí, ùî, âåðòàþ÷è äî ºïàðõ³¿, íå ìîæóòü îáíÿòè ñâî¿õ äàâí³õ ïîñàä ³ ìóñÿòü ïðèéíÿòè òó äóøïàñòèðñüêó ïðàöþ, ÿêà ç³ çãëÿäó íà ïîòðåáè ³ äîáðî â³ðíèõ áóäå ¿ì Îðäèíàð³ÿòîì ïîðó÷åíà. Óñ³ ïîâåðòàþ÷³ ñâÿùåíèêè, òî æ º íå ò³ëüêè äóøïàñòèð³, àëå é ïðîôåñîðè áîãîñëîâ³ÿ ³ êàòåõåòè, ìóñÿòü â ïèñüì³ äî Îðäèí. çäàòè äóæå äîêëàäíèé çâ³ò ç âñüîãî òîãî, ÷èì çàíèìàëèñÿ â³ä õâèë³ âè¿çäó. Ó òîìó çâ³ò³ îïèñóþòü íå ò³ëüêè ÿêíàéäîêëàäí³øå çîâí³øí³ îáñòàâèíè æèòòÿ òà çîâí³øíþ ïðàöþ, ç ÿêî¿ æèëè, àëå ïåðåäóñ³ì ñïîñ³á, â ÿêèé ñïîâíÿëè äóõîâí³ ³ ñâÿùåíè÷³ ñâî¿ îáîâ’ÿçêè. Ó òîìó çâ³ò³ â³äïîâ³äÿòü ï³ä ñëîâîì ñâÿùåíè÷î¿ ÷åñò³, íàâîäÿ÷è äâîõ àáî é òðüîõ ñâ³äê³â íà ïðåäëîæåíå ñïðàâîçäàííÿ ³ â³äïîâ³äàþ÷è íà ñë³äóþ÷³ ïèòàííÿ: 1. ßê ÷àñòî ïðàâèëè Ñëóæáó Á.? 2. Î ÿêèõ ãîäèíàõ äíÿ ³ ÿê â³äïðàâëÿëè ïðàâèëî öåðêîâíå? 3. ßê ÷àñòî ñïîâ³äàëèñÿ? 4. ×è ðîáèëè ùîäåííå ðîçâàæàííÿ? 5. ×è ³ ÿê³ äóõîâí³ êíèæêè ïåðå÷èòàëè, îñîáëèâøèì ñïîñîáîì, ÷è ÷èòàëè ³ ÿê³ êíèãè Ñâ. Ï[èñüìà]? 6. ×è ñîâ³ñíî ðîáèëè ùîäåííèé ³ñïèò ñîâ³ñòè? 7. ×è ³ ê³ëüêî ðàç³â íà òèæäåíü â³äâèäæóâàëè ².Õð. â Íàéñâ. Ò[àéíàõ]? [= Óä³ëÿëè Ñâ. Ïðè÷àñòÿ] 8.  ÿêèõ òîâàðèñòâàõ áóâàëè ³ ÷è íå ëó÷èëîñÿ [= òðàïëÿëîñÿ] âàì íàéòèñÿ ó çëîìó, íåâ³äïîâ³äíîìó òîâàðèñòâ³? 9. ×è áóëè ö³ëêîâèòèìè àáñòèíåíòàìè, àáî ÷è óæèâàëè ³ â ÿê³é ì³ð³ àëêîãîëþ? 10. ×è é ñê³ëüêè äàâàëè ìèëîñòèíþ? Öå òðåáà âèðàçèòè â ïðîöåíò³ äî ñóìè çàðîá³òêó àáî ïåíñ³é. 11. ×è é ê³ëüêî ðàç³â â³ä ÷àñó âè¿çäó ðîáèëè äóõîâí³ âïðàâè, ÿê äîâãî ³ ï³ä ÷è¿ì ïðîâîäîì?

34

Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

35


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 7

Äîê. ¹ 6 Ì.Î. ×. 67

Ì.Î. ×. 68

 ÷èñë³ 19 “Óêð. Ùîä[åííèõ] ³ñòåé” íåâ³ðíî â³ääàíî ïèñüìî Îðä. ÷. 65 ç “Àðõ³ºï ³äîì.” çà ëèïåíü 1941. Ïåðåäóñ³ì íåâ³ðíèé çàãîëîâîê, áî öå ïèñüìî íå º â³äîçâîþ Ìèòðîïîëèòà äî õë³áîðîá³â, àëå ïèñüìî, ÿêèì íà ïðîõàííÿ êîìàíäè ïîðó÷àºòüñÿ äóõîâåíñòâó ïåðå÷èòàòè ³ ïîÿñíèòè â³ðíèì â³äîçâó Ãîñïîäàðñüêî¿ í³ìåöüêî¿ êîì³ñ³¿.  îðèґ³íàëüíîìó òåêñò³, ïðîãîëîøåíîìó â “Àªï. ³äîìîñòÿõ” ïî ïåðøîìó alinea º ïîì³ùåíå çàê³í÷åííÿ “³ä Ì.Î. ó Ëüâîâ³ 25.V²²² 1941” ³ ïîì³ùåíèé ï³äïèñ Ìèòðîïîëèòà. Äîäàòêîì äî òîãî ïèñüìà ÿâëÿºòüñÿ â³äîçâà Ãîñïîäàðñüêî¿ êîì³ñ³¿, ïîì³ùåíà íåïðàâèëüíî â òåêñò³ ñàìîãî ìèòðîïîëè÷îãî ïèñüìà. ³ä Ì.Î. 28.V²² 1941 † À.

Ïîñëàí³º äî Äóõîâåíñòâà ïðî ïðàöþ íàä ç’ºäèíåííÿì Öåðêîâ

Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî. Ñïðîñòóâàííÿ íåâ³ðíî ïîäàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó ãàçåò³ “Óêðà¿íñüê³ ùîäåíí³ â³ñò³” íå áóëî íàäðóêîâàíî.

36

×åðåç äâà ðîêè áîëüøåâèöüêîãî íà¿çäó ìàëè ìè â êðàþ ìíîãî íåç’ºäèíåíèõ, ÿê³ ó íàñ øóêàëè ðåë³ã³éíî¿ ïîò³õè ³ ïðèíîñèëè ñâî¿õ ä³òåé äî õðåùåííÿ. Òåïåð, êîëè í³ìåöüêà àðì³ÿ ä³éøëà àæ äî Êèºâà, ñòàºòüñÿ äóæå ïðàâäîïîä³áíèì, ùî ìíîãî ç íàøèõ ñâÿùåíèê³â ñõî÷å ïðàöþâàòè äëÿ òèõ á³äíèõ ³ îïóùåíèõ íàøèõ áðàò³â, ïîçáàâëåíèõ ìàéæå ö³ëêîì äóøïàñòèð³â, òîìó ïîòðåáà ìåí³ ³ ïîðîçóì³òèñÿ ç Âàìè, Âñ. îî., ùîäî òî¿ ïðàö³ ³ ñïîñîáó ¿¿ âåäåííÿ. À íà ñàìîìó âñòóï³ òðåáà ñòâåðäèòè, ùî ñïðàâà ç’ºäèíåííÿ Öåðêîâ ìຠâåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ óêð. íàðîäó. ªäí³ñòü â³ðîñïîâ³äàííÿ º, ìîæå, êîíå÷íîþ óìîâîþ ³ äî íàö³îíàëüíî¿ ñîë³äàðíîñò³ óñ³õ óêðà¿íö³â, ñêëîííèõ ç ìíîãèõ ïðè÷èí ä³ëèòèñÿ íà ïàðò³¿ ³ ðîç’ºäíàíèõ ó â³ðîñïîâ³äàíí³. Ðåë³ã³éíà ºäí³ñòü á³ëüøå, ÷èì ºäí³ñòü íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñòè ³ äåðæàâíî¿ ïðèíàëåæíîñòè, ìîæå ñòàòè îñíîâîþ ìîðàëüíî¿ çëóêè, ãëèáîêî¿ ºäíîñò³ óñ³õ, ùî ïî÷óâàþòüñÿ óêðà¿íöÿìè. Òî çíà÷åííÿ ðåë³ґ[³éíî¿] ºäíîñòè äëÿ óêðà¿íñüêîãî ïàòð³îòèçìó, îäíà÷å, íå ìîæå áóòè ïðè÷èíîþ, ùîáè õòî-íåáóäü çì³íÿâ ñâî¿ ðåë³ã[³éí³] ïåðåñâ³ä÷åííÿ. Ðåë³ã³ÿ òà îáîâ’ÿçêè ÷îëîâ³êà çãëÿäîì Ã. Áîãà º ñïðàâîþ òî ç ïðèðîäè ðå÷³, òîìó âèùîþ ³ ñâÿò³øîþ â³ä âñÿêèõ äî÷àñíèõ çãëÿä³â, íàâ³òü íàéâèùèõ ³ íàéáëàãîðîäí³øèõ. Íå ìîæíà ç ïàòð³îòèçìó ïîñòóïèòè ïðîòè âëàñíî¿ ñîâ³ñòè ³ îáîâ’ÿçê³â çãëÿäîì Ã. Áîãà. Àëå òîé çãëÿä íà äîáðî íàðîäà íå ò³ëüêè ìîæå, àëå ïîâèíåí áóòè ïðè÷èíîþ, çàäëÿ ÿêî¿ êîæíèé óêðà¿íåöü ïîâèíåí ç óñ³õ ñèë ³ äëÿ ñïðîìîæíîñòè ïðàöþâàòè íàä òèì, ùîáè ïîºäíàòè óñ³õ ³ ïî ìîæíîñòè äîïðîâàäèòè óñ³õ óêðà¿íö³â äî ïîâíîãî âçà¿ìíîãî ïîðîçóì³ííÿ â ò³é ñïðàâ³ ñîâ³ñòè é îáîâ’ÿçêó, ùî º íàéâàæí³øîþ ³ íàéñâÿò³øîþ ñïðàâîþ êîæíî¿ îäèíèö³, äî ïîðîçóì³ííÿ, ùî º áåç ñóìí³âó ïåðøîþ íàéâàæí³øîþ ñïðàâîþ ö³ëîãî íàðîäà. Ìè óñ³, íå ò³ëüêè ñâÿùåíèêè, àëå ³ ñâ³òñüê³ ëþäè, ìóñèìî ñòàðàòèñÿ øóêàòè äîð³ã äî òàêîãî çàãàëüíîãî ïîðîçóì³ííÿ óñ³õ íàñ, ñåáòî ïîâèíí³ äáàòè ³ ñòàðàòèñÿ ïðî ïîìèðåííÿ Öåðêîâ. Òîìó äóìàþ, ùî é ìåí³ òðåáà ç Âàìè, Âñ. îî ³ Òîâàðèø³ â ïðàö³, ïîðîçóì³òèñÿ â ñïðàâ³ öåðêîâíîãî ïîºäíàííÿ. Íå º ìî¿ì íàì³ðîì ïîáîãîñëîâñüêè ïåðåõîäèòè óñ³ òî÷êè íåïîðîçóì³ííÿ ïîì³æ Ñõîäîì ³ 37


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Çàõîäîì, àáî ïðèãàäóâàòè äàâí³ ³ñòîðè÷í³ ïðè÷èíè ðîçäîðó ïîì³æ ãðåêàìè ³ ëàòèííèêàìè, ³çàíò³ºþ ³ Ðèìîì òà íà ïëàòôîðì³ áîãîñëîâ³ÿ ³ ³ñòî𳿠øóêàòè äîð³ã ïîìèðåííÿ. ²ñòîðè÷í³ ïðè÷èíè ðîçäîð³â ³ ð³çíèö³ äîêòðèíàëüí³ º âàì äîáðå çíàí³ ³ ëåäâå íà ò³é äîðîç³ çíàéäåìî ï³äñòàâè ïîðîçóì³ííÿ. Øóêàþ ³íøèõ äîð³ã ³ òîé íàïðÿì ì äóìêè ³ ïðàö³ òèì á³ëüøå âèäàºòüñÿ ìåí³ îïðàâäàíèì, ùî õî÷ ãîâîðþ äî Âàñ, ñâÿùåíèê³â, ïèøó ñå é äëÿ ñâ³òñêèõ ëþäåé ³ íå ò³ëüêè íàøèõ â³ðíèõ, àëå é íåç’ºäèíåíèõ ïðàâîñëàâíèõ. À ãîâîðÿ÷è äëÿ íèõ, çãëÿäíî äî íèõ, íå øóêàþ íà ðàç³ óñï³õ³â äóøïàñòèðÿ ÷è ïðîïîâ³äíèêà, à õî÷ó ëèøåíü ñïîâíèòè ïàòð³îòè÷íèé îáîâ’ÿçîê òà âêàçóâàòè íà òå, ùî ìè ïîâèíí³ ïî îáîõ áîêàõ çä³ëàòè, áàæàþ÷è ïîðîçóì³òèñÿ ó ñïðàâàõ ñï³ëüíî¿ ðåë³ґ³¿. Òîìó íà ïåðøîìó ì³ñö³ ñòî¿òü ïðàâäà, ÿñíà ÿê íà äîëîí³, äëÿ êîæíîãî, ùî ó ÿê³ì-íåáóäü ïîºäíàíí³ òðåáà âçà¿ìíèõ óñòóïñòâ ³ âèïëèâàþ÷å ç òîãî ïèòàííÿ, ÿê äàëåêî ìîæå â³ðóþ÷èé õðèñòèÿíèí éòè íà äîðîç³ êîíöåñ³¿ äî ïîºäíàííÿ ç ðîçä³ëåíèì áðàòîì. Ç â³äïîâ³ä³ íà òå ïèòàííÿ âèéäå ÿñíî ³ çàñàäíè÷î íà÷åðêíåíà äîðîãà òîãî, ùî êîæíèé ç íàñ ìóñèòü çðîáèòè íà äîðîç³ êîíöåñ³é, áî êîæíèé ç íàñ ìóñèòü óñòóïèòè â ò³ì, â ÷³ì ìîæå óñòóïèòè. Êîëè çíàéäåìî êîíöåñ³¿, ÿê³ êîæíèé ç íàñ ïîâèíåí çðîáèòè, çàïèòàºìî, ÷è º é òàê³ óñòóïñòâà, ÿê³ º âæå îáîâ’ÿçêîì íå îäèíèöü, àëå öåðêîâíèõ ñóñï³ëüíîñòåé, ³ òîä³ çíàéäåìî, ùî é íàø³ Öåðêâè ìîæóòü ³ ïîâèíí³ çäîáóòèñÿ íà óñòóïñòâà, ÿê³ ïåâíî äîâåäóòü äî áàæàíîãî ïîºäíàííÿ. І Íå òðåáà, çäàºòüñÿ, äîêàçóâàòè, ùî äî ïîìèðåííÿ ïîð³çíåíèõ áðàò³â êîíå÷íî òðåáà âçà¿ìíèõ óñòóïñòâ. Ëèøåíü â äóæå âè¿ìêîâèõ â³äíîñèíàõ ìîæëèâå òàêå ïîºäíàííÿ, ïðè ÿêîìó îäíà ñòîðîíà ï³ääàºòüñÿ ö³ëêîâèòî äðóã³é, óñòóïàþ÷è ó âñ³ì, òà çàãàëüíå ³ âñþäè é âñå ïîì³æ ëþäüìè âåðòàþ÷å ïîëîæåííÿ òàêå, ùî ïðè ñïîðàõ ³ ðîçä³ëåíí³ ç îáîõ ñòîð³í îøèáêè, áëóäè, ëþäñüê³ ñëàáîñòè, à â³äòàê ç îáîõ ñòîð³í ïîòð³áíå óñòóïëåííÿ ç³ ñâîãî. Áóëî áè íåíà÷å çàïåðå÷óâàííÿì ëþäñüêî¿ ïðèðîäè äóìàòè, ùî ìîæå áóòè ³íàêøå ³ â ò³é ñïðàâ³ ðîçä³ëåííÿ öåðêîâ, ùî â³ä ê³ëüêîõ ñòîë³òü ðîáèòü ñõ³äíèõ ³ çàõ³äíèõ õðèñòèÿí ëþäüìè, ùî ¿ì òàê íåçâè÷àéíî òðóäíî ïîìèðèòèñÿ. Òîìó öåãî íå ïîòðåáà íàì äîêàçóâàòè, à ðàäøå øóêàòè, äå é â ÷³ì ìè ìîæåìî ³ ïîâèíí³ çðîáèòè óñòóïêè. Ïåðåäîâñ³ì òðåáà ñòâåðäèòè, ùî íå éäå òóò î òåîðåòè÷íå ïðèçíà÷åííÿ, ïî ÷è¿é ñòîðîí³ â äàâíèí³ áóëè ïðîìàõè, àáî ÿê³ áóëè ïðîìàõè. Ëþäÿì

íàøîãî ïîêîë³ííÿ äàâíî âæå ö³ëêîâèòî îáîÿòí³ [= áàéäóæ³] ïðè÷èíè ðîçäîðó, ÿê³ ìîãëè ³ñíóâàòè ïîì³æ ³çàíò³ºþ òà Ðèìîì. Âïðàâä³ áåçïåðå÷íî óñ³ ñõ³äí³ ñëîâ’ÿíè ñòàëè ñïàäêîºìöÿìè â³çàíò³éñüêîãî õðèñòèÿíñòâà ç³ âñ³ìè éîãî íàâ³òü ïðèíàã³äíèìè ïðèêìåòàìè ÷è ñëàáîñòÿìè. Òèì òî ³ íà îôîðìëåííÿ ïðàâîñëàâíèõ õðèñòèÿí ìîãóòíüî âïëèíóëè óñ³ òðàäèö³¿ ³çàíò³¿, àëå ò³ òðàäèö³¿ áóäü-ùî-áóäü ïåðåäàþòü ïðè÷èíè â³ä³ðâàí³ òåîðåòè÷íî, ÿê³ â æèòò³ íå ìàþòü í³ÿêîãî æèòòºâîãî ïðèì³íåííÿ. Òîìó é âçà¿ìí³ óñòóïñòâà, ÿêèìè ìóñèìî äî ñåáå çáëèæàòèñÿ, íå ìîæóòü áóòè ò³ëüêè òåîðåòè÷íèì ïðèçíàííÿì, ùî ïî îäí³é ÷è äðóã³é ñòîðîí³ áóëè òàê³ ÷è òàê³ âèíè ³ ïðîìàõè.  ïîä³áíèé ñïîñ³á, äóìàºìî, íå ìàëè áè ïðàêòè÷íîãî çíà÷åííÿ äëÿ ïîìèðåííÿ ðîç’ºäíàíèõ ì³æ ñîáîþ óêðà¿íö³â ïðèçíàííÿ îøèáîê, ïðîìàõ³â é âèíè òî¿ ÷è òî¿ ñòîðîíè â ðîçäîðàõ, ÿê³ ä³ëèëè êîëèñü ³ íàø íàðîä íà äâà ìàéæå âîðîæ³ ñîá³ òàáîðè. Õî÷ òðåáà ïðèçíàòè, ùî ïðè÷èíè òèõ ñïîð³â ìîæóòü ìàòè á³ëüøå æèòòºâîãî çíà÷³ííÿ. Âñå æ òàêè òåîðåòè÷íå ïðèçíàííÿ îøèáîê ÷è áëóä³â íàøèõ ³ ïð[àâîñëàâíèõ] ïîïåðåäíèê³â â ïðàö³ íàä ä³ëîì ç’ºäèíåííÿ ìîæå áóòè òðóäíîþ äî çðîáëåííÿ, à ìèìî òîãî áåçõîñåííîþ óñòóïêîþ. Çäàºòüñÿ, ùî áåç ïîð³âíÿííÿ âàæí³ø³ óñòóïñòâà, ÿê³ ìîæåìî çä³ëàòè â íàøèõ òåïåð³øíèõ ïîçèö³ÿõ àáî ïðèíöèïàõ, àáî çì³íè, ÿê³ ìè ç îáîõ ñòîð³í ãîòîâ³ áè çðîáèòè, ùîá îäí³ äî îäíèõ íàáëèçèòèñÿ. ІІ Ùîá íàéòè ïðåäìåò òèõ óñòóïñòâ, òðåáà ïåðåäóñ³ì âçà¿ìíî ïðèçíàòè ñîá³, â ÷³ì í³õòî ç íàñ àí³ ç îäíîãî, àí³ ç äðóãîãî áîêó íå ìîæå óñòóïèòè. Öå òèì âàæí³øå, ùî ç îáîõ ñòîð³í òðåáà íàì ÿñíî çäàòè ñîá³ ñïðàâó íå ò³ëüêè ç òîãî, â ÷³ì ñàì³ íå ìîæåìî òàêèõ óñòóïñòâ â³ä äðóãî¿ ñòîðîíè æàäàòè. ßñíå îçíà÷åííÿ òèõ ãðàíèöü òîãî, ùî ìîæåìî, ìóñèòü áóòè ïåðøîþ óìîâîþ ïîðîçóì³ííÿ. Ùîáè îïåðòèñÿ íà ïåðøèõ ³ íàéâàæí³øèõ ïðèíöèïàõ ïîñòóïîâàííÿ, òðåáà íàì òóò ïîâòîðÿòè òî, ùî ìè âæå íà âñòóï³ çãàäàëè, íå ìîæåìî àí³ ñàìè óñòóïèòè, àí³ óñòóïñòâ æàäàòè ó âñ³õ ñïðàâàõ, â ÿêèõ âèäèìî æàäàííÿ ñîâ³ñòè. Ò³ æàäàííÿ ñîâ³ñòè â ïåðøîìó ðÿä³ ìóñÿòü â³äíîñèòèñÿ äî â³ðè, ñåáòî ïðèçíàííÿ ³ çàõîâóâàííÿ òîãî, ùî êîæíèé ç íàñ óâàæຠçà Áîæó ïðàâäó. Ìîæå áóòè, ùî ìàºìî â äå÷³ì â³äì³ííèé ñïîñ³á áðàííÿ Á. Îá’ÿâëåííÿ. Ìîæåìî ìàòè â äå÷³ì â³äì³íí³ ïîíÿòòÿ, âèòÿãíåí³ ç Áîæî¿ íàóêè, ÿêà ÿê ïî ïðèíöèïàì ñõ³äíî¿, òàê é çàõ³äíî¿ Öåðêâè ì³ñòèòüñÿ â Ñâ. Ïèñüì³ ³ öåðêîâí³ì Àï[îñòîëüñüê³ì] Ïåðåäàíí³. Àëå ç îáîõ ñòîð³í ìè çà ïðàâäó óçíàºìî íàóêó Áîæîãî Îá’ÿâëåííÿ. Ç îáîõ ñòîð³í óçíàºìî òî Á.

38

39


Акти Митрополичого Ординаріяту

Îá’ÿâëåííÿ çà îñíîâó ³ çì³ñò ö³ëîãî õðèñòèÿíñòâà. ßêùî êàæåìî, ùî íå ìîæåìî àí³ óñòóïèòè, àí³ æàäàòè óñòóïñòâà â ñïðàâàõ â³ðè, òî í³÷îãî ³íøîãî íå êàæåìî, ÿêùî ç îáîõ ñòîð³í ìóñèìî îïèðàòèñÿ íà îñíîâíèõ ï³äâàëèíàõ õðèñòèÿíñòâà. ³ä Ì.Î. 1.VIII.1941. †À. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî. Ïîñëàííÿ º ïðîäîâæåííÿì òåìè, îáãîâîðåíî¿ íà Àðõ³ºïàðõ³ÿëüíîìó ñîáîð³ 1940 ð. Äèâ âèòÿã: “Àêòè, äåêðåòè ³ ïðàâèëà Ëüâ³âñüêîãî Àðõ³ºïàðõ³ÿëüíîãî Ñîáîðó 1940 ð. // Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. – Éîðêòîí, 1969. Ñ. 16–17.

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 8 Ì.Î. ×. 69 Àáñîëüâåíòè [= âèïóñêíèêè] Áîãîñëîâñüêî¿ Àêàä[å쳿], ÿê³ íàì³ðÿþòü ïðîñèòè î ðóêîïîëîæåííÿ, íåõàé çãîëîñÿòüñÿ äî 14 cåðïíÿ îñîáèñòî ó Ìèòðîïîëèòà, ïðåäêëàäàþ÷è âñ³ ïîòð³áí³ ìåòðèêè ³ ñâ³äîöòâà, àáñîëþòîð³þ, äîêàç çëîæåíèõ ³ñïèò³â ïåðåäîðäèíàö³éíèõ, ïèñüìî â³ä ïàðîõà ³ äåêàíà ³ íàéäîêëàäí³øèé ïåðåá³ã æèòòÿ â³ä õâèë³ çàê³í÷åííÿ ñòó䳿â. Ò³, ùî çàê³í÷èëè ÷åòâåðòèé ð³ê, ìîæóòü çãîëîñèòèñÿ äî ³ñïèò³â ç ï’ÿòîãî ðîêó. ² ç ñâ³äîöòâîì òèõ ³ñïèò³â ïðåäëîæèòè òàêå ñàìå ïðîõàííÿ î ðóêîïîëîæåííÿ ç â³äïîâ³äíèìè àëåґàòàìè [= ç³áðàí³ ó ºäèíó, ó òåêñò³ îñîáîâó, ñïðàâó îêðåì³ äîêóìåíòè]. Õòî íå óñï³â áè çðîáèòè öå òåïåð ïåðåä 14 ñåðïíÿ, íåõàé òî çðîáèòü ïåðåä 12 âåðåñíÿ. ³ä Ì.Î. 1.V²²² 1941. † À. ϳä çàãîëîâêîì “Ó ñïðàâ³ ñâÿ÷åíü” îïóáë³êîâàíî â: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. – Ñ. 90.

40

41


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 9 Ì.Î. ×. 70 ×èò 4.²Õ.1941 ×èò. 14.V²²².1941

Äîê. ¹ 10 Ì.Î. ×. 71 ×èò 14.V²²².1941 ×èò. 4.²Õ.1941

 äîïîâíåíí³ ïîðó÷åííÿ Îðäèíàð³ÿòó ç ÷. 64 ïðî ïîäàííÿ óñ³õ âòðàò çà ÷àñ³â áîëüøåâèê³â ïîðó÷ຠÎðäèíàð³ÿò çâåðíóòè îñîáëèâ³øó óâàãó íà âñ³ ò³ ñëó÷à¿ óáèâñòâ ç³ ñòîðîíè áîëüøåâèê³â, â ÿêèõ ÿê ïðè÷èíà óáèâñòâà ïðîÿâëÿëàñÿ íåíàâèñòü äî Õðèñòîâî¿ â³ðè. Âèñêàçè òàêî¿ íåíàâèñòè òðåáà ñïèñàòè ïî ç³çíàíí³ ñâ³äê³â, ÿê³ ò³ âèñêàçè ñàì³ ÷óëè, ñåáòî ÿê³ º ¿õ íàî÷íèìè ñâ³äêàìè. dzçíàííÿ, êîëè ñòâåðäæóþòü òó íåíàâèñòü, íàëåæèòü â³ä³áðàòè ï³ä ïðèñÿãîþ. Ïðî óáèòèõ íàëåæèòü òàêîæ ç³áðàòè ñâ³äîöòâà íà òó îáñòàâèíó, ùî ñìåðòü ïðèéìàëè ÿê ñìåðòü ìó÷åíèê³â, ñåáòî ÿê ñìåðòü çà Õðèñòîâó â³ðó.  ñëó÷àÿõ, â ÿêèõ íàñòóïèëî óáèâñòâî, ÿê íàïð[èêëàä] â ñëó÷àþ çàñóäæåííÿ íà ñìåðòü 45 â’ÿçí³â, àáî é â ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîöåñàõ, õî÷ çàñóä íà ñìåðòü áóâ â³äòàê öîôíåíèé [= ñêàñîâàíèé], òðåáà íàî÷íîãî ñâ³äêà ïðîöåñó çàïðèñÿãíóòè ³ ïåðåñëóõàòè íà óñ³ âèñêàçè ïðîêóðîð³â, ñóää³â ³ ñàìèõ ñêàçàíèõ [= çàñóäæåíèõ], ç ÿêèõ ÿñíî âèõîäèëî áè, ùî ïðè÷èíîþ çàñóäó çãëÿäíî ïðèéíÿòòÿ çàñóäó áóëà íåíàâèñòü äî â³ðè, çãëÿäíî ïðèéíÿòòÿ çàñóäó ñìåðòè, ÿê ñìåðòè çà â³ðó. ³ä Ì.Î. 1.V²²².1941 ð. † À.

Ì.Î. ï. ä. â., ùî â ³íøèõ äèñòðèêòàõ ґåí[åðàëüíîãî] ґóáåðíàòîðñòâà (ó ëüâ³âñüêîìó ùå í³) º öåðêâè, çàïðîøåí³ äî äàííÿ íà âîºíí³ ö³ë³ öåðêîâíèõ äçâîí³â, çàäåðæàòè [= çàòðèìàòè] ìîæóòü ò³ëüêè äçâîíè ³ñòîðè÷íî¿ âàðòîñòè. † À. ϳä çàãîëîâêîì “Ó ñïðàâ³ öåðêîâíèõ äçâîí³â” îïóáë³êîâàíî â: ÏèñüìàÏîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. – Ñ. 327.

Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

42

43


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 12

Äîê. ¹ 11 Ì.Î. ×. 73 ×èò. 4.²Õ.1941 ×èò. 21.V²²².1941

Ì.Î. ×. 72 . ×èò. 14.V²²².1941 ×èò. 4.IÕ.1941 † Ì.Î. ï. ä. â. ïðî ñìåðòü ñâÿùåíèê³â: 1. î. Êîíðàä Ìèêîëà, Ñòðàä÷å (äåê[àíàò] ßí³â) óáèòèé 26.V² 1941. 2. î. Äð. Ñòàíèñëàâ Ñÿðîê ç Íåçíàíîâà (äåê[àíàò] Ïåðåìèøëÿíè) óáèòèé 26.V².1941. 3. î. Äð. ²ùàê Àíäð³é â Ñèõîâ³ óáèòèé 27.V².1941. 4. î. Îëåêñ³é Áîäíàð ç Áîðùåâà (äåê[àíàò] Ïåðåìèøëÿíè) óá[èòèé] 1.V²².1941. 5. î. ßíóàð³é Ôåäþê ×[èí] Ñòóä[èò³â] – Æóê³â (äåê[àíàò] Çîëî÷³â) óá[èòèé] 1.[V²²].1941. 6. î. Âîëîäèìèð Ñàäîâñüêèé – Ïîëþõ³â Ìàëèé (äåê[àíàò] Ïåðåìèøë[ÿíè]) óáèòèé 1.V²²².1941. 7. î. Ìèêèòêà Âîëîäèìèð, Ñòðóòèí Âèæíèé, ïîìåð 27.V².1941. 8. î. Äàâèäîâè÷ Éîàí, ïàðîõ Þíàøêîâà (äåê[àíàò] Ðîãàòèí) ïîìåð 7.V²²².1941. Äóø³ ¿õ ïîðó÷àºòüñÿ ìîëèòâàì Âñ. Äóõîâåíñòâà, à ³ìåíà ¿õ âïèñàí³ â “À[ðõ³]ªï[àðõ³ÿëüíèé] Ïîì’ÿíèê”. ³÷íàÿ ¿ì ïàì’ÿòü! ³ä Ì.Î. 14.V²²².1941. † À. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

44

²íñòèòóö³ÿ êàòåõ³[è]ñòîê Õî÷ óòâîðåíà â ÷àñ³ áîëüøåâ[èöüêî¿] ³íâà糿, ç³ çãëÿäó íà êîíå÷í³ ïîòðåáè õâèë³ íå ïåðåñòàëà áóòè àêòóàëüíîþ é òåïåð. Áî é òåïåð òðåáà äóøïàñòèðåâ³ îðãàíó, ÿêèé ïîìàãàâ áè éîìó ðîçòÿãàòè [= ïîøèðþâàòè] ñâîþ îï³êó ùîäî íàóêè êàòåõèçìó íà âñ³õ ä³òåé ïàðîõ³¿ áåç íàéìåíøîãî âè¿ìêó. Äóøïàñòèð â³äïîâ³äຠçà êîæíó äóøó çîêðåìà ³ ìîæå ìàòè ñòðàøíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä Á. õî÷ áè ò³ëüêè çà äóøó îäíî¿ äèòèíè, ÿêà áè â ë³òàõ â³ä 5-10 ð. æèòòÿ íå íàáóëà áè ïîâíî¿ â³äîìîñòè óñ³õ ïðàâä â³ðè. Îäíà òàêà äèòèíà çàíåäáàíà ùîäî êàòåõèçìó çàâàæèòü íà øàë³ [= òåðåçàõ] Áîæî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ á³ëüøå, ÿê äèòèíà íåîõðåùåíà, áî õðèñòèÿíèí, ùî íå ä³ñòàíå õðèñòèÿíñüêîãî âèõîâàííÿ, ìîæå áóòè â ã³ðøîìó ïîëîæåíí³ â³ä ÷îëîâ³êà íåîõðåùåíîãî, êîòðèé ùîñü ïðî â³ðó äîâ³äàºòüñÿ. ²íñòèòóö³ÿ êàòåõèòîê ïîâèííà ñòàòèñÿ íàéàêòóàëüí³øîþ ³ íàéæèâ³øîþ îðãàí³çàö³ºþ ïàðîõ³¿. Ïàðîõ³ÿ áóäå ïîä³ëåíà íà ÷àñòèíè, ÿê³ ìîæíà áè ðåã³îíàìè íàçâàòè, ìåíøå-á³ëüøå ð³âí³. Ó êîæí³é ç íèõ º óñòàíîâëåíèé ïàðîõîì êàòåõèò àáî êàòåõèòêà, ÿêèõ îáîâ’ÿçêîì º òàê ïîìàãàòè äóøïàñòèðåâ³ â óä³ëþâàíí³ íàóêè êàòåõèçìó, ùîáè î êîæíó äèòèíó çîêðåìà äáàòè, áóòè ñâ³äîìèì, ê³ëüêî êîæíà íàóêè â³ðè çíຠ³ ê³ëüêî ¿¿ íåäîñòàº, òà äóøïàñòèðåâ³ ïîìàãàòè äîïîâíèòè óñ³ ò³ íåäîñòàòêè.  êîæíîìó ñåë³ º äåÿê³ ä³òè çàíåäáàí³, ïðî ÿê³ äóøïàñòèð ìຠîáîâ’ÿçîê îñ³áíèì ñïîñîáîì äáàòè ³ äëÿ ÿêèõ ìóñèòü ïðàöþâàòè ³íøèì ñèñòåìîì, í³æ äëÿ ³íøèõ ä³òåé. Ìóñèòü äóøïàñòèð ñîá³ ³ Îðäèíàð³ÿòîâ³ çäàâàòè ñïðàâó ç òîãî, ê³ëüêî º ä³òåé, ùî äî öåðêâè âçèì³ íå õîäÿòü çàäëÿ áðàêó îäÿãó ÷è ÷îá³ò, ê³ëüêî òàêèõ, ùî ïàñå õóäîáó â íåä³ëþ ³ ñâÿòà, ê³ëüêî òàêèõ, ùî äî øêîëè íå õîäèëî àáî õîäèòü, ³ ùî äëÿ ä³òåé óñ³õ òèõ êàòåãîð³é çðîáëåíî, ùîá äàòè ïîâíå çíàííÿ ïðàâä â³ðè. Êàòåõèò³â ïîâèíåí äóøïàñòèð ïîó÷óâàòè ïðî âàæí³ñòü ¿õ óðÿäó ³ ïðî ñïîñîáè ç óñï³õîì â íüîìó ïðàöþâàòè. Âçèâàþ

45


Акти Митрополичого Ординаріяту

Âñ. Äóõîâåíñòâî ïîâ³äîìèòè ìåíå ïðî ñòàí òî¿ ³íñòèòóö³¿ ³ ïðî òðóäíîñòè ¿¿ ââåäåííÿ ³ ïðîâàäæåííÿ. ³ä Ì.Î. 21.V²²².1941. † À. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê ¹ 13 Ì.Î. ×. 74 ×èò: 4.²Õ.1941 ×èò 21.V²²².1941 Âçèâàºìî îõî÷èõ ñâÿùåíèê³â çãîëîøóâàòèñÿ äî äóøïàñòèðñüêî¿ ïðàö³ â Êàì’ÿíåöüê³é ºïàðõ³¿. Êîæíèé, ïðèíÿòèé äî òî¿ ïðàö³, ìóñèòü íàðàç³ çà ðåâåðñîì ïîçè÷èòè ôåëîí ³ ïî ìîæíîñò³ òî, ùî äëÿ â³äïðàâè êîíå÷íî ïîòð³áíå, à ïåðåäîâñ³ì ìèðíèöþ, áî â êîæí³é òàê³é ºïàðõ³¿ çãîëîøóþòüñÿ ïåðåäóñ³ì ñîòí³ ä³òåé äî õðåùåííÿ. Çàïðîøóþ öåðêâè ë³ïøå óïîñàäæåí³ çíàðÿäèòè ðèçè, ïîòð³áí³ äî äóøïàñòèðñüêî¿ ïðàö³, ùîáè äåÿê³ ïðåäìåòè, â ïàðîõ³¿ íåïîòð³áí³, çâîëèëè æåðòâóâàòè äëÿ òèõ ïàðîõ³ÿí, â ÿêèõ óñå áîëüøåâèêàìè çíèùåíå. Äàðè íà òó ö³ëü ïðîøó ñêëàäàòè â Ìèòðîï[îëè÷³é] êàíöåëÿð³¿. ³ä Ì.Î. 21.V²²² 1941. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

46

47


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Êîëè ëþäè ç ÿêîãî ñåëà ÷è ì³ñòå÷êà ïðèéäóòü âàñ ïðîñèòè î ñâÿùåíèêà, òðåáà â³ä íèõ ïåðåäîâñ³ì äîêëàäíî âèâ³äàòèñÿ ïðî âñ³ ì³ñöåâ³ îáñòàâèíè ³ ñïèñàíèé ç íèìè ïðîòîêîë ïåðåñëàòè äî Îðäèíàð³ÿòó.  íüîìó ìàëà á áóòè â³äïîâ³äü íà òàê³ ïèòàííÿ: ×è º öåðêâà? ßê â³ääàâíà íåìà ñâÿùåíèêà? Äî ÷îãî öåðêîâíèé áóäèíîê áóâ óæèòèé? ×è çàõîâàëèñÿ [= çáåðåãëèñÿ] ïðè öåðêâ³ êíèæêè, ðèçè, ³êîíè? ʳëüêî êîëî öåðêâè ìåøêຠðîäèí â³ðíèõ (íóìåð³â)? ×è º ïðèñ³ëêè àáî äî÷åðí³ ñåëà? Ïîìåøêàííÿ ñâÿùåíèêà, óäåðæàííÿ éîãî, îãîðîä, ґðóíòè? Ïðè¿õàâøè â Êàì’ÿíå÷÷èíó, îäèí ç îòö³â îá³éìå ïàðîõ³þ Ãîâîðè, 70 êì â³ä Êàì’ÿíöÿ-Ïîä[³ëüñüêîãî], îêîëî 2000 ëþäåé, 400 íóìåð³â. Ãîñïîäàð³: Êàðèáàëü ²âàí ³ Ìàçóð ßê³â ïðè¿çäæàëè äî Ëüâîâà ïðîñèòè ïðî ñâÿùåíèêà. [² ïîâ³äîìëÿëè], ùî öåðêîâí³ êíèãè ó ëþäåé çàõîâàëèñÿ, öåðêîâíèõ ðèç íåìà. Äðóãèé ìîæå îñ³ñòè â ì³ñòå÷êó Ñìîòðè÷ çà 30 êì â³ä Êàì’ÿíöÿ.  ³ìåí³ ãðîìàäè ïðîñèâ ïðî ñâÿùåíèêà ãîñïîäàð Íåñòîð Øàðóê. Öåðêâè íåìà, àëå äîñèòü âåëèêà ñàëÿ â øêîë³, ãîòîâ³ áóäóâàòè öåðêâó. ²íôîðìàö³¿ ïðî ö³ëå ïîëîæåííÿ çíàéäåòå ó ãàëè÷àí – ì³ë³ö³ÿíò³â â Êàì’ÿíö³ Þð³ÿ Êðèâåöüêîãî ³ Äìèòðà Êàñ³ÿíà. Íàêîëè öåðêâà ñëóæèëà äî ÿêîãî-íåáóäü ñâ³òñüêîãî óæèòêó, òðåáà ¿¿ íàíîâî áëàãîñëîâèòè, çà ÷èíîì, ÿê â Òðåáíèêó. Âëàñòü áëàãîñëîâèòè öåðêâó ä³ñòàþòü â³ä Îðäèíàð³ÿòó âñ³ âèñëàí³ äî Êàì’ÿíå÷÷èíè ñâÿùåíèêè. Ïî ìîæíîñòè, ïîñâÿ÷åííÿ [ìຠáóòè] íàéòîðæåñòâåíí³øå. Ïåðåä âëàñòÿìè ìîæíà îïðàâäàòè ñâ³é ïðè¿çä ì³ñ³ºþ Ëüâ³âñüêîãî ìèòðîïîëèòà ÿê êàì’ÿíåöüêîãî ºïèñêîïà àáî ôàêòîì, ùî ïî ö³ëîìó êðàþ âñþäè ãàëè÷àíè ïîòðåáóþòü äóõîâíî¿ îáñëóãè. Îäíà ç íàéâàæí³øèõ ïðàöü ñâÿùåíèêà áóäå õðåñòèòè ³ ìèðîïîìàçóâàòè ä³òåé. ×èí óä³ëþâàííÿ òèõ Òà¿íñòâ â³äïðàâëÿºòüñÿ ðàçîì ç âñ³ìè ä³òüìè, ò³ëüêè íàä êîæíîþ äèòèíîþ ïîâòîðÿºòüñÿ: î÷åâèäíî äëÿ êîæíî¿ äèòèíè çîêðåìà. Òàê ñàìî êîíå÷íî òðåáà ìîëèòâó ïî çàêðåùåííÿõ íàä êîæíîþ äèòèíîþ çîêðåìà â³äìîâëÿòè â³ä ì³ñöÿ: “…²çæåíè âñÿêîãî ëóêàâîãî…”

Óñ³ îáðÿäè õðåùåííÿ òðåáà íàðîäîâ³ äîêëàäíî îá’ÿñíèòè, öå º íàãîäîþ íàâ÷èòè ïðî Áîæó áëàãîäàòü, ïðî Õðèñòîâó âñåëåí[ñüêó] Öåðêâó, ïðî â³÷íå ñïàñåííÿ, ïðî ãð³õ ïåðâîðîäíèé, ïðî ãð³õ ÿê íåâîëþ äèÿâîëà. Ó äóøïàñòèðñüê³é ïðàö³ òðåáà ïåðåäóñ³ì ëþäåé ïðîñâ³÷óâàòè ÿê íàéîáèëüí³øèì ñâ³òëîì Áîæîãî Îá’ÿâëåííÿ. Ïî ïðîïîâ³äÿõ àáî â³äïðàâ³ ïðîâîäèòè ñï³ëüí³ ìîëèòâè ùîäåíí³ ³ óñèëüíî ëþäåé çàîõî÷óâàòè òàê ñàìî äîìà ñï³ëüíî ìîëèòèñÿ ãîëîñíî. Êàòåõèçóâàòè ä³ò[åé] òàê, ùîá òà íàóêà êàòåõèçìó ïîÿñíþâàëà ïðàâäè â³ðè ³ ñòàðøèì. ijòåé ó÷èòè ìîëèòîâ òàê, ùîáè âñ³ ÷åðåç òå íàâ÷èëèñÿ ìîëèòîâ ³, ùî ñòî ðàç âàæí³øå, íàâ÷èëèñÿ ìîëèòèñÿ. Ïðî ãîëîâíèõ 6 ïðàâä â³ðè òðåáà ÷àñòî â ïðîïîâ³äÿõ ñïîìèíàòè, ïîâòîðþþ÷è îäíó ç íèõ ïðè êîæí³é ðîçóìí³é íàãîä³. Ïðî ð³çíèö³ ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè ãîâîðèòè òîä³, êîëè ç ðÿäó ïðèéäåòüñÿ ãîâîðèòè ïðî Öåðêâó ³ òî íå òàê, ùîáè ëþäÿì ï³ääàâàòè ãàäêó, ùî âîíè é ìè äî ³íøèõ Öåðêîâ íàëåæàëè. Õî÷, çèñêàâøè òðîõè äîâ³ð’ÿ, òðåáà ëþäÿì ïîÿñíèòè, ùî âñåëåíñüêà â³ðà, ÿêó ¿ì ïðîïîâ³äóºìî, öå â³ðà, ÿêó ïðèéìàâ ñâ. Âîëîäèìèð ³ ÿêî¿ äîâãî äåðæàëèñÿ íàø³ ïðåäêè, ÿêó âèçíàâàâ ö³ëèé íàðîä íà Ïîä³ëë³ äîíåäàâíà, ñåáòî äî õâèë³, êîëè Ìîñêâà íàñèëüíî â³ä³ðâàëà íàðîä â³ä Âñåëåíñüêî¿ Öåðêâè. Äóæå ñêîðî òðåáà ëþäåé íàâ÷èòè ñïîâ³äàòèñÿ, çãëÿäíî êàÿòèñÿ ç ãð³õ³â ³ â³äðàçó çà÷àòè ëþäåé çàîõî÷óâàòè äî öåðêâè ³ çðîáèòè â³äïðàâó ÿêíàéêðàùîþ. Òðåáà ïî ìîæíîñòè ÿêíàéñêîðøå çîðãàí³çóâàòè öåðêîâíèé ñï³â ³ ïî ìîæíîñòè âñåíàðîäíèé ñï³â. ßê äîâãî öåðêâà íå â³äíîâëåíà àáî íå ïîáóäîâàíà, ìîæíà â³äïðàâëÿòè àáî íà äâîð³, àáî â ÿêíàéá³ëüø³é ³ íàéë³ïø³é ñàë³, ïðèêðàøàþ÷è ¿¿ ÷èì ò³ëüêè ìîæíà. Íàêîëè áè äî êîòðîãî ç îî. çãîëîøóâàâñÿ ñâÿùåíèê, õî÷ áè ç äàëüøî¿ îêîëèö³, ìóñèòå éîãî ïèñüìî ïåðåñëàòè äî Îðäèíàð³ÿòó äî Ëüâîâà ³ ÷åêàòè ð³øåííÿ. Íàêîëè á îäíà÷å áóëà ùå äàëüøå òàê òðóäíà êîìóí³êàö³ÿ ÿê òåïåð, ìîæåòå éîãî ïðèéíÿòè äî êàò[îëèöüêî¿] Öåðêâè ³ ïðèéíÿòè â³ä íüîãî ³ñïîâ³äàííÿ â³ðè, îäíàê äîïåðâà òîä³, êîëè ïåðåêîíàºòåñÿ, ùî º ñîâ³ñíèì ³ äîáðèì ñâÿùåíèêîì, à ïåðåäóñ³ì, ùî íå çäèðຠëþäåé ³ íå º ïèÿêîì. Òàêå ïðèíÿòòÿ òðåáà áóäå â³äëîæèòè äî íàéáëèùîãî âàøîãî ç’¿çäó, áî îòö³, âñ³ ïðàöþþ÷è â Êàì’ÿíå÷÷èí³, ìóñèòå áîäàé 2-3 ðàçè äî ðîêó ç¿çäæàòèñÿ íà íàðàäè, äå ðàäèòè[ñÿ] ïðî âñ³ âàæí³ø³ ñïðàâè, ïåðåäîâñ³ì ïðî òàê³, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî ç’ºäèíåííÿ Öåðêîâ. Ïðè Ñë. Á. òðåáà òðèìàòèñÿ Ñëóæåáíèêà ç 1929 ð. Ç óñ³ìè òèìè ïîïðàâêàìè ³ äîäàòêàìè, óõâàëåíèìè ëüâ³âñüêèì Ñîáîðîì

48

49

Äîê ¹ 14 Ì.Î. ×. 75 ×èò. 4.²Õ.1941 Äî îáíèìàþ÷èõ äóøïàñòèðñüê³ ïîñàäè â Êàì’ÿíåöüê³é ºïàðõ³¿


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

1941 ð. Ïðè áðàêó êíèã ìîæíà óæèâàòè òàêîãî, ÿêèé º ïðè öåðêâ³ àáî ïîì³æ ëþäüìè çíàéäåíèé, àæ äî õâèë³ ñïðàâëåííÿ íîâèõ. Íàêîëè ïðî ç’ºäèíåííÿ Öåðêîâ ëó÷èòüñÿ [= òðàïèòüñÿ] íàãîäà ãîâîðèòè ç³ ñâÿùåíèêàìè àáî ç ³íòåë³ґåíö³ºþ, ùî íàëåæàòü äî íåç’ºäèíåíî¿ ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, òðåáà ñïðàâó òàê ïðåäñòàâëÿòè, ùîá ¿ì ïî ìîæíîñòè óëåêøèòè ïðèíÿòòÿ âñåëåí[ñüêî¿] â³ðè. Äî òîãî ïîñëóæàòü ñë³äóþ÷³ ïðèíöèïè. Ïðàâîñëàâíà â³ðà â ïîíÿòòÿõ íåç’ºäèíåíî¿, â³äëó÷åíî¿ â³ä Ðèìó Öåðêâè, ñå â³ðà ïåðøèõ ñåìè âñåëåí[ñüêèõ] Ñîáîð³â, ñåáòî ñå â³ðà âñåëåíñüêà ç ²Õ ÷è Õ ñò. ïåðåä ðîçäîðîì Ôîò³ÿ ³ Êåðóëÿð³ÿ. Äî òî¿ â³ðè íå íàëåæàòü ò³ çàïåðå÷åííÿ, ÿêèìè íåç’ºäèíåí³ îïðàâäóþòü ðîçäîð. Ñåáòî, ùî Ïàïà íå º ãîëîâîþ Öåðêâè, ùî Õðèñòîñ íå äàâ ñâ. Ïåòðîâ³ âëàäó íàä ö³ëîþ Öåðêâîþ, ùî Ñâ. Äóõ íå ïîõîäèòü â³ä Îòöÿ ³ Ñèíà òîùî. Ïðèíèìàþ÷è âñåëåíñüêó â³ðó, íåç’ºäèíåí³ äîïîâíÿþòü ï³çí³øèìè äåô³í³ö³ÿìè â³ðó ñåìè ñîáîð³â. ͳ÷îãî íå â³äð³êàþòüñÿ ç ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè, ò³ëüêè ¿¿ äîïîâíþþòü. ϳääàþ÷èñÿ âëàä³ âñåëåí[ñüêîãî] Àðõ³ºðåÿ íå çì³íÿþòü í³÷èì ïðàâîñëàâ’ÿ, êîëè â ïîíÿòòÿõ ñàìèõ íåç’ºäèíåíèõ ïðàâîñëà⳺ ëèøàºòüñÿ òàêèì ñàìèì ï³ä âëàäîþ öàðãîðîäñüêèõ ÷è ìîñêîâñüêèõ ïàòð³ÿðõ³â ÷è íàâ³òü òàêî¿ íåêàíîí³÷íî¿ ³íñòèòóö³¿, ÿê Ïåòåðáóðçüêèé ñèíîä. Óâàæàòè çàïåðå÷åííÿ, ïðî ÿê³ áóëà áåñ³äà, çà ïðàâäè â³ðè º âåëèêîþ îøèáêîþ ³ îáìàíîì, íàêèíåíèì Ìîñêâîþ Öåðêâ³ íàøî¿ áàòüê³âùèíè. Óâàæàòè íåç’ºäèíåíó ìîñêîâñüêó â³ðó çà ºäèíó ïðàâäèâó ñå ãðóáèé îáìàí, áî º î÷åâèäíîþ ïðàâäîþ, ùî Õðèñòîâà â³ðà ìóñèòü áóòè âñåëåíñüêîþ, íå íàö³îíàëüíîþ, íå ìîíîïî볺þ îäíîãî íàðîäà. Ç’ºäèíåííÿ Öåðêîâ º ñïðàâîþ êîíå÷íîþ äëÿ äîáðà óêð. íàðîäà. Îäíà Öåðêâà ³ îäíà â³ðà äàñòü óêðà¿íöÿì ñîë³äàðí³ñòü ³ ºäí³ñòü, ÿêî¿ ¿ì òàê êîíå÷íî ïîòð³áíî. Äî òîãî ç’ºäèíåííÿ ïîòð³áíî, ùîáè ç îáîõ ñòîð³í çðîáèòè óñòóïñòâà. Ò³ óñòóïñòâà ìè ç³ ñâ ñòîðîíè ãîòîâ³ çðîáèòè, êîæíèé çîêðåìà â³äð³êàºòüñÿ âñüîãî, ùî íå º â³ðîþ â Õðèñòà, éîãî äîêòðèíîþ ³ îáîâ’ÿçêîì íàøî¿ ñîâ³ñò³. Ó äóøïàñòèðñüê³é ïðàö³ íàøèì ³äåàëîì º õî÷ áè âëàñíå æèòòÿ, âëàñí³ âèãîäè, âëàñíå äîáðî äëÿ ñïàñåííÿ áëèæí³õ íàøèõ áðàò³â. Àëå é ç³ ñòîðîíè íàøî¿ Öåðêâè ãîòîâ³ ìè óñòóïñòâà ðîáèòè ÿê íàéäàëüøå éäó÷³, ãîòîâ³ óñòóïèòè â íàçâ³ íàøîãî â³ðî³ñïîâ³äàííÿ, íå õî÷åì íàêèíóòè ãðåêî-êàòîëèê, àí³ óí³ÿò, ìè áóëè áè ãîòîâ³ íàçâàòèñÿ ïðàâîñëàâíèìè âñåëåíñüêî¿ â³ðè, àáî òó âñåëåíñüêó ïðàâîñëàâíó â³ðó íàçâàòè, ÿê íàø³ áàòüêè íà Óêðà¿í³ –

áëàãî÷åñò³ºì. ³ä íàøèõ áðàò³â íåç’ºäèíåíî¿ Öåðêâè ìîæåìî î÷³êóâàòè, ùî é âîíè íàì óñòóïëÿòü ³ â³äðå÷óòüñÿ âñüîãî òîãî, ùî ¿ì íàêèíóâ Ìîñêîâñüêèé ñèíîä ³ íåïðàâîñëàâíå áîãîñëîâ’ÿ ñèíîäàëüíèõ áîãîñëîâ³â.  îáðÿäàõ ìè òàêîæ â³äñòóïàºìî â³ä óñ³õ çâè÷à¿â, ÿêèìè ìîæå íàøà Öåðêâà â³äñòóïèëà â³ä íàøèõ òðàäèö³é ÕV² ñò. Ñîáîð Ëüâ³âñüêèé 1941 º òîãî î÷åâèäíèì äîêàçîì. Ç òîãî, ùî º ñóùí³ñòþ âñåëåí[ñüêî¿] â³ðè, òîãî çðåêòèñÿ í³ÿêèì ñïîñîáîì íå ìîæåìî, ñîâ³ñòü íà òå íå ïîçâîëÿº. Íå ìîæåìî òàêîæ çðåêòèñÿ äîáðèõ, çäîðîâèõ ïåðåäàíü íàøî¿ Öåðêâè. Äî òèõ ïåðåäàíü íå íàëåæàòü íåäîñòàòêè, îøèáêè íàøèõ ïðåäê³â ³ îáìàí÷èâèé âïëèâ ðîçäîðó Öåðêîâ ³ ñèíîäàëüíî¿ Öåðêâè. Àâòîêåôàëüíà óêð. Öåðêâà ç³ðâàëà ç ïåðåäàííÿìè â³ðè ïåðøèõ ñîáîð³â òèì, ùî ïðèéíÿëà æîíàòèõ ºïèñêîï³â ³ óçíàëà ºïèñêîïàìè ñâÿùåíèê³â íåïîñâÿ÷åíèõ ºïèñêîïàìè ï³ñëÿ [çã³äíî] â³äâ³÷íî¿ òðàäèö³¿ ö³ëî¿ õðèñòèÿíñüêî¿ Öåðêâè. Ó ëó÷íîñòè ç³ âñ³ìà õðèñòèÿíñüêèìè Öåðêâàìè ö³ëîãî ñâ³òà ÷åðåç ðèìñüêèé ïðèìàò íàáóâຠíàö³îíàëüíà Öåðêâà, ÿêîþ º ³ íàøà Öåðêâà, îïåðòÿ ïðîòè óñ³õ çàò³é âîðîã³â â³ðè ³ çàò³é òèõ õðèñòèÿí, ÿê³ õîò³ëè áè ïàíóâàòè íàä Öåðêâîþ ³ óæèâàòè ¿¿ äî ñâî¿õ ö³ëåé. Êîæíà ò³ëüêè íàö³îíàëüíà Öåðêâà ìóñèòü ñêîð³øå ÷è ï³çí³øå ñòàòè íåâ³ëüíèöåþ ñâ³òñüêî¿ âëàäè. Öå äîêàçàëè ùå ïî䳿 ïîñë³äí³õ ë³ò â áîëüøå⳿. Öåðêâà ïàòð³ÿðõàëüíà ï³ääàëàñÿ ï³ä ÍÊÂÄ, ÿê öå ìè äóæå âèðàçíî áà÷èëè íà ïðåäñòàâíèêàõ òî¿ Öåðêâè â Çàõ[³äí³é] Óêðà¿í³. ßê íåâîëÿ ï³ä ñâ³òñüêîþ âëàäîþ ïñóº íàóêó Õðèñòà ³ õðèñò. ïðàêòèêó, íàéë³ïøå ïîêàçóº ðåґóëÿìåíò Ïåòðà Â[åëèêîãî], ÿêèì ïðèêàçàíî ñïîâ³äíèêàì äîíîñèòè äî ñâ³òñüêî¿ âëàäè óñ³ â³äîìîñò³, íàáóò³ â ñïîâ³ä³ ïðî ãð³õè ïðîòè äåðæàâè [Íà öüîìó ì³ñö³ â ðóêîïèñ³ äîäàíî: “(âñòàâèòè òî, ùî íà ïî÷àòêó!)”]. Íåçâè÷àéíî âàæíà º ïðàöÿ äëÿ íàðîäà, ÿêó ìîæíà áè íàçâàòè ãðîìàäÿíñüêîþ ÷è ñóñï³ëüíîþ: ïîì³÷ ïåðåä í³ìåöüêîþ âëàäîþ, ñï³âïðàöÿ ó âñ³õ ñóñï³ëüíèõ óñòàíîâàõ, äîáðà ðàäà, óä³ëþâàíà ó âñ³õ îáñòàâèíàõ æèòòÿ. Ç òî¿ ñóñï³ëüíî¿ ïðàö³ íàéâàæí³øà – õàðèòàòèâíà ïðàöÿ, îï³êà íàä õâîðèìè, âäîâèöÿìè, ñèðîòàìè. Äóæå ïðàêòè÷íèì ñïîñîáîì ï³çíàâàííÿ ³ ç’ºäíóâàííÿ ñîá³ ëþäåé, [º] â³äâ³äóâàííÿ ïî ÷åðç³, âñ³õ â³ðíèõ. Ãîëîâíèì ïðèíöèïîì óñÿêî¿ äóøïàñò[èðñüêî¿] ïðàö³ º æåðòâåííà ëþáîâ äî áëèæíüîãî. Ïðè êîæí³é íàãîä³ äîêëàäí³ ñïðàâîçäàííÿ [= çâ³òè] ïðî âñå ïðîøó çäàâàòè Îðäèíàð³ÿòîâ³, ïåðåäàâàòè ñïèñè ïîòð³áíèõ äëÿ öåðêâè, ïàðîõà ³ â³ðíèõ ïðåäìåò³â. Êîëè ìàëî ãðàìîòíèõ, ïîòð³áíà øêîëà äëÿ

50

51


Акти Митрополичого Ординаріяту

àíàëüôàáåò³â.  êîðîòêîìó ÷àñ³ òðåáà áóäå äóìàòè ïðî çàëîæåííÿ çàõîðîíêè [= äèòÿ÷îãî ñàäêó] ³ ñïðîâàäæåííÿ ñåñòåð. Äóøïàñòèð, êîòðèé íå ìîëèòüñÿ ìíîãî ³ äîáðå, íå ïîòðàôèòü â³äïîâ³äàòè îáîâ’ÿçêàì. Âïîâí³ â³äïîâ³ñòü òèì îáîâ’ÿçêàì ò³ëüêè òîé, õòî âèòðèâàëîþ ³ ïîê³ðíîþ ìîëèòâîþ ä³éäå äî ãëèáîêîãî ïåðåñâ³ä÷åííÿ, ùî ñàì º âåëèêèì ãð³øíèêîì, ëèøåíü òîä³ ïîòðàôèòü ñïîâíèòè ïîðó÷åííÿ Àïîñòîëà ñòàâèòè áëèæí³õ âèùå ñåáå ³ â ïîâíîìó çíà÷åíí³ òîãî ñëîâà áóòè ¿õ ñëóãîþ. † À. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî. Óìîâè ïðàö³ ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â ó Êàì’ÿíåöüê³é ºïàðõ³¿ áóëè íàäçâè÷àéíî ñêëàäí³. Îäíî÷àñíî âïëèâàëè: íåãàòèâ³çì, óïåðåäæåí³ñòü ïðàâîñëàâíèõ ñâÿùåíèê³â, íàñë³äêè ðàäÿíñüêî¿ àòå¿ñòè÷íî¿ ïðîïàãàíäè, âîðîæå ñòàâëåííÿ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³éíî¿ âëàäè. Ó æîâòí³ 1941 ð. çà äîðó÷åííÿì Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî òà íà ïðîõàííÿ ïðàâîñëàâíèõ óêðà¿íö³â äëÿ ì³ñ³éíî¿ ïðàö³ äî Êàì’ÿíöÿÏîä³ëüñüêîãî âèðóøèâ ³ãóìåí Ñòàí³ñëàâ³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ ðåäåìïòîðèñò³â, òàëàíîâèòèé îðãàí³çàòîð, áîãîñëîâ î. Âàñèëü Âåëè÷êîâñüêèé (1903–1973). Éîìó ïîùàñòèëî ïðîòðèìàòèñÿ ó ì³ñò³ ê³ëüêà äí³â. Âæå íà òðåò³é äåíü ïî ïðè¿çä³ éîãî âèêëèêàâ êîìåíäàíò, çâèíóâàòèâ ó çâ’ÿçêàõ ç áàíäåð³âöÿìè, ñïðîòèâ³ í³ìåöüê³é âëàä³. ϳä çàãðîçîþ ðîçñòð³ëó î. Âåëè÷êîâñüêèé çìóøåíèé áóâ âè¿õàòè ç ì³ñòà ³ ïåðå¿õàòè äî Òåðíîïîëÿ. Äî 1945 ð. â³í áóâ ³ãóìåíîì ìîíàñòèðÿ ïðè Óñïåíñüê³é öåðêâ³. Ó ëèïí³ 1945 ð. áóâ çààðåøòîâàíèé, çâèíóâà÷åíèé â àíòèðàäÿíñüê³é àã³òàö³¿. Äî ëèïíÿ 1955 ð. ïåðåáóâàâ â óâ’ÿçíåíí³. Ç 1955 ð. ïðîâàäèâ äóøïàñòèðñüêó ïðàöþ ó ï³äï³ëë³. Ó 1959 ð. Àïîñòîëüñüêà ñòîëèöÿ ïðèçíà÷èëà î. Âåëè÷êîâñüêîãî ºïèñêîïîì “Ìîâ÷àçíî¿ Öåðêâè”. Ó ñ³÷í³ 1969 ð. áóâ çíîâó àðåøòîâàíèé ³ äî 1972 ð. ïåðåáóâàâ ó â’ÿçíèö³ ïîñèëåíîãî ðåæèìó. Ïîìåð ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ó 1973 ð. â Êàíàä³. Ó 2001 ð. ºïèñêîï, ðåäåìïòîðèñò Âàñèëü Âåëè÷êîâñüêèé áóâ áåàòèô³êîâàíèé.

52

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê ¹ 15 Ì.Î. ×. 76 ×èò. 11.²Õ.1941 Çàðÿäæåííÿì ґåíåðàë-ґóáåðíàòîðà ìàþòü áóòè ó âñ³õ óðÿäàõ ³ ôàáðèêàõ çàõîâóâàí³ [= äîòðèìóâàí³] ñë³äóþ÷³ íàø³ ñâÿòà: À. Ïðàçíèêè íåäâèæèì³: ² 7, 8 ³ 9 ñ³÷íÿ – гçäâî Õðèñòîâå ²² 14 ñ³÷íÿ – Íîâèé Ð³ê ²²² 19 ñ³÷íÿ – Áîãîÿâëåííÿ ²V 7 êâ³òíÿ – Áëàãîâ³ùåííÿ V 12 ëèïíÿ – Ïåòðà ³ Ïàâëà V² 19 ñåðïíÿ – Ïðåîáðàæåí³º Ãîñïîäíº V²² 28 ñåðïíÿ – Óñïåí³º Ïðå÷[èñòî¿] Áîãîðîä[èö³] V²²² 21 âåðåñíÿ – Ðîæäåñòâî Ïðå÷[èñòî¿] Áîãîðîä[èö³] ²Õ 27 âåðåñíÿ – Âîçäâèæåííÿ ×[åñíîãî] Õðåñòà Õ 19 ãðóäíÿ – ñâ. Íèêîëàÿ ×óäîòâ[îðöÿ] Â. Ïðàçíèêè äâèæèì³: 1. Âåëèêà Ï’ÿòíèöÿ 2. Ñâ³òëèé Ïîíåä³ëîê, Ñâ³òëèé â³âòîðîê 3. Âîçíåñ³ííÿ Õð[èñòà] 4. Ïðåñâ[ÿòî¿] Òðîéö³ Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ñâÿòà ïåðåäàâàëàñÿ ïàðîõàì óñíî ÷åðåç êàíöëåðà î.Ìèêîëó ґàëÿíòà [çàâ³äóâàâ êàíöåëÿð³ºþ] òà ïèñüìîâî [ìàøèíîïèñí³ êîﳿ, ðóêîïèñè]. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ðîçïîâ³ä³ î. ²âàíà Êîëîä³ÿ [çàïèñàíà óïîðÿäíèêîì ó ñåëèù³ Çèìíà Âîäà (Ëüâ³â) ó âåðåñí³ 1999], î. Ìèõàéëà Çàõàðê³âà [çàïèñàíà óïîðÿäíèêîì ó Ëüâîâ³ ó ñåðïí³ 2000 ð.]. Ëüâ³â’ÿíèí Éîñèï Ìàêàð³â [ïðàöþâàâ ó í³ìåöüê³é áóä³âåëüí³é îðãàí³çàö³¿] ðîçïîâ³äàâ, ùî, ïî÷óâøè â³ä ñâÿùåíèêà ñâ öåðêâè ïðî “Çàðÿäæåííÿ” Ìèòðîïîëèòà, óêðà¿íñüê³ ðîá³òíèêè âèìàãàëè çâ³ëüíåííÿ â³ä ðîáîòè ó ñâÿòà. [Ðîçïîâ³äü çàïèñàíà óïîðÿäíèêîì â ñåë³ Ìøàíà Ãîðîäîöüêîãî ð-íó Ëüâ³âñüêî¿ îáë. â êâ³òí³ 1999 ð.] 53


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 16 Ì.Î. ×. 77

Äîê. ¹ 17 ×. 78 ×èò. 11.²Õ.1941

×èò. 11.²Õ.1941

Òðèçóá áåç õðåñòà

Áóâàº, ùî äî ñ³ë çàõîäÿòü áîëüøåâèöüê³ àґåíòè, ùî íàìîâëÿþòü ëþäåé äî ñàáîòàæóâàííÿ í³ìåöüêî¿ âëàäè àáî íàâ³òü çáèðàþòüñÿ îðãàí³çóâàòè áî¿âêó ïðîòè âëàäè. Ì.Î. ïîðó÷ຠÂñ. Äóõîâåíñòâó óñèëüíî ³ ÷àñòî ïåðåñòåð³ãàòè ëþäåé ïåðåä òèìè ïðîâîêàòîðàìè. ×àñò³ ïåðåñòåðåæåííÿ ïîòð³áí³ òîìó, áî àґåíòè óäàþòü óêðà¿íñüêèõ ïàòð³îò³â, ÷àñîì ìîæå ëºґ³òèìóþòüñÿ ï³äðîáëåíèìè ïàïåðàìè ³ ìîæóòü ëåãêî çáàëàìóòèòè ëþäåé, ùî íå äîñèòü âñåñòîðîííüî îð³ºíòóþòüñÿ ó ïîëîæåíí³. Êîæíèé ðîçóìíèé ³ îð³ºíòóþ÷èéñÿ óêðà¿íåöü ìóñèòü óâàæàòè ¿õ çà àґåíò³â ÍÊÂÄ, íàâ³òü íàêîëè áè ëó÷èëàñÿ ð³÷ ö³ëêîì íåïðàâäîïîä³áíà, ùî êîëèøí³é äîáðå íàðîäîâ³ çíàíèé óêðà¿íñüêèé ïàòð³îò ï³äíÿâñÿ òàêî¿ ïðîïàґàíäè, òðåáà áè éîãî áåçïåðå÷íî óâàæàòè çà àґåíòà ÍÊÂÄ. Áî áóëà áè ð³÷åþ ÿñíîþ, ÿê á³ëèé äåíü, ùî òîþ ïðîïàґàíäîþ êîëèøí³é ïàòð³îò ñòàâàâ áè çðàäíèêîì íàö³îíàëüíî¿ ñïðàâè, ïåðåõîäÿ÷è â òàá³ð áîëüøåâèöüêèé ³ çà÷èíàâ áè ðîáîòó, ÿêà, íàêîëè áè óäàëàñÿ, ìóñ³ëà áè óêð[à¿íñüê³é] ñïðàâ³ íàíåñòè íåîá÷èñëèì³ øêîäè. Âçèâàþ Âñ. Äóõîâ[åíñòâî] ïåðåñòåð³ãàòè íàðîä ìî¿ì ³ìåíåì ³ çàïåâíÿòè éîãî ñëîâîì ñâÿùåíè÷î¿ ÷åñò³, ùî òàêà º ãàäêà âñ³õ ðîçóìíèõ ïàòð³îò³â, à ì³æ ³íøèì ³ ïðîâ³äíèê³â Îðãàí³çàö³¿ Óêð[à¿íñüêèõ] Íàö³îíàë³ñò³â, ÿê âîíè ìåí³ öå ÷àñòî çàÿâëÿëè. ³ä Ì.Î. Ó Ëüâîâ³ 6.²Õ.1941. † À. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

Íå çíàòè ç ÿêî¿ ³í³ö³àòèâè ³ äëÿ ÿêî¿ ïðè÷èíè óêð[à¿íñüê³] ïàòð³îòè íîñÿòü ÷àñîì ìàëó â³äçíàêó òðèçóáà áåç õðåñòà. Êîëè ñâ. Âîëîäèìèð ³ ïî íüîìó óñ³ óêð[à¿íñüê³] êíÿç³ óæèâàëè ÿêî äåðæàâíîãî çíàìåíè òðèçóáà ç õðåñòîì, òðåáà ïðèçíàòè, òðèçóá áåç õðåñòà çà ñèìâîë ïîâîðîòó äî ïîãàíñòâà ³ çà ñóìíèé ïðèçíàê ïåðåâàãè áåçáîæíèöüêèõ òå÷³é ñåðåä íàøî¿ íåùàñíî¿ ñóñï³ëüíîñò³. Ìîæå áóòè, ùî ïðèêëîííèêè òîãî ïîãàíñüêîãî ñèìâîëà â³äêëèêóþòüñÿ íà òå, ùî òàêîãî òðèçóáà óæèâàëà óêð[à¿íñüêà] Öåíòðàëüíà ðàäà ç 1917 ³ 1918 ð. Òàêå îïðàâäàííÿ íå ìàëî áè í³ÿêî¿ ðàö³¿. Öåíòð[àëüíà] ðàäà äîïóñòèëàñÿ ìíîãî îøèáîê ³, çîêðåìà, ï³ä âïëèâîì çàñ³äàþ÷èõ â í³é áåçáîæíèê³â ñïðè÷èíèëà íàö³îíàëüíó ðó¿íó ³ ïîìîãëà áîëüøåâèêàì çàïàíóâàòè íàä Óêðà¿íîþ. Õîò³òè ïîâòîðþâàòè ¿¿ îøèáêè áóëî áè íåðîçóìíîþ ïîë³òèêîþ. Ïîä³áíèì ïðîÿâîì áåçáîæíèöòâà áóâຠçàñòóïëþâàííÿ ñëîâîì “Ñëàâà Óêðà¿í³” â³äâ³÷íó ïîõâàëó â³ääàâàíó Õðèñòó: “Ñëàâà ²[ñóñó] Õðèñòó!”. Î÷åâèäíî, í³õòî ç óêðà¿íö³â íå ìîæå ìàòè í³÷îãî ïðîòè ïîêëèêó “Ñëàâà Óêðà¿í³”, àëå òèì ñëîâîì çàñòóïèòè àêò ðåë³ã³éíîãî ïðîñëàâëåííÿ Õðèñòà º âèðàçíîþ òåíäåíö³ºþ óñóíóòè Õðèñòà ³ ïîñòàâèòè áàòüê³âùèíó íà éîãî ì³ñöå, çíà÷èòü º îçíàêîþ âèðàçíî¿ áåçáîæíèöüêî¿ òåíäåíö³¿, ùî îáìàíþº íà¿âíèõ óêðà¿íñüêèõ ïàòð³îò³â. Óêðà¿íà íå ìîæå âçàãàë³ ³ñíóâàòè ÿê ñàìîñò³éíà äåðæàâà, à òèì ìåíøå ìîæå áóòè ñëàâíîþ äåðæàâîþ áåç âîë³ Öàðÿ öàðñòâóþùèõ ³ Ãîñïîäà ãîñïîäñòâóþùèõ Ïðåäâ³÷íîãî Áîãà ². Õðèñòà, íàøîãî Ñïàñèòåëÿ, Áàòüêà ³ Ïàíà. Âçèâàþ óñ³õ õðèñòèÿí ºïàðõ³¿ ïîáîðþâàòè ò³ äâà ïðîÿâè áåçáîæíèöòâà â ïðàêòèêàõ óêð. ïàòð³îòèçìó. ³ä Ì.Î. Ó Ëüâîâ³ 6.²Õ.1941 † À. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî. ³äçíàêó òðèçóá íîñèëè íà ãîëîâíîìó óáîð³– “ìàçåïèíö³” – ïîë³öà¿ óêðà¿íñüêî¿ äîïîì³æíî¿ ïîë³ö³¿.

54

55


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 18

Äîê. ¹ 19 ×. 80. ×èò. 2.Õ.1941. Ñâ. Îòåöü ïîðó÷èâ óñ³ì Öåðêâàì â³äìîâëÿòè ÷åðåç ö³ëèé ì³ñÿöü æîâòåíü 1941 ïóáë³÷íî ìîëèòâó çà ñâ. Öåðêâó ³ çà ìèð ö³ëîãî ñâ³òà. Ñïîâíþþ÷è òî ïîðó÷åííÿ, Ì.Î. ïîðó÷ຠÂñ. Äóõîâåíñòâó â êîæí³é öåðêâ³ ùîäíÿ â³äïðàâëÿòè Ìîëåáåí äî Ïðåñâ[ÿòî¿] Áîãîðîäèö³ ç òèìè ñêîðî÷åííÿìè, ç ÿêèìè â³äïðàâëÿºòüñÿ éîãî â ì³ñÿö³ òðàâí³, í. ïð. ó Äóõîâí³é Ñåì³íàð³¿. Äëÿ îäíîîáðàçíîñòè ïîäàºìî òóò êîðîòêó éîãî ñõåìó: Íà÷àëî îáè÷íå. Áîã Ãîñïîäü 3 ð[àçè] … Òðîïàð³: êî Áîãîðîäèö³. Íå óìîë÷èì – 3 êàíîíà – 2 ï³ñí³, ñåáòî â ïîíåä[³ëîê] – ² ³ ²Õ, â³âòîðîê – ²²² ³ ²Õ, ñåðåäó –²V ³ ²Õ, ÷åòâ[åð] – V ³ ²Õ, ï’ÿòí[èöþ] – V² ³ ²Õ, â ñóáîòó – V²² ³ ²Õ, â íåä[³ëþ] – V²²² ³ ²Õ. Ïî ï³ñíÿõ êàòàâàñ³ÿ, ì³æ íèìè ªâàíãå볺, ïî ²Õ ï³ñí³ ñòèõàð³ “Çà âñ³õ ìîëèøñÿ” ïð[î÷àÿ]. ªêò[åí³ÿ] ñóãóáà ³ â í³é 3 çàçèâè ç³ ñëóæáè “Î ìèð âî âðåìÿ âîéíè” (Ñëóæåáíèê ç 1930 ð., ñò. 114, à Ñëóæåáíèê – 1929 ð., ñò. 132 ³ 133) ³ îòïóñò. Ñâÿùåíèêè, íå çàíÿò³ â äóøïàñòèðñòâ³, íå çàëèøàòü äî êîæíîäíåâíî¿ Ñëóæáè äîäàâàòè ìîëèòâó ïðî ìèð, íàïð., 1, 2, 4 çàçèâ ªêòåí³¿ ñóãóáî¿, ïðî ÿêèé âèùå çãàäàíî. Ì.Î. ïðèãàäóº ïðè ò³é íàãîä³ ðîçïîðÿäîê ùå ç 1939 ð., ïîðó÷àþ÷èé ìîëèòâó çà ìèð ÷åðåç ö³ëèé ÷àñ â³éíè. Ì.Î. ïîðó÷ຠïîäàòè äî â³äîìà Âñ. îî. ñóñ³ä³â öåé ðîçïîðÿäîê Ñâ. Îòöÿ. Äî êîãî íå ä³éøëà áè â³äîì³ñòü â íàéêîðîòøîìó ÷àñ³ ïðî òå çàðÿäæåííÿ, òîé äîáðå çðîáèòü, ÿê â³äïðàâó ìîëåáíÿ ïðîäîâæèòü íà ö³ëèé ì³ñÿöü æîâòåíü ïî ñòàðîìó ñòèëþ. ³ä Ì.Î. Ëüâ³â 2.²Õ.1941. † À.

×. 79 ×èò. 11.²Õ 1941 † Ì.Î. ïîäຠäî â³äîìà ïðî ñìåðòü ñâÿùåíèê³â: î. Êîíîâàëåöü Âîëîäèìèð, ïàðîõ Ìàëåõîâà 2.²Õ.1941 ð. î. Äóáàíîâè÷ Éîñèô, ïàðîõ Ñòðàòèíà 7.²Õ. 1941 ð. Äóø³ ¿õ ïîðó÷àºòüñÿ ìîëèòâàì Âñ. Äóõîâåíñòâà, à ³ìåíà ¿õ âïèñàí³ â “Àªï Ïîì’ÿíèê”. ³÷íÿ ¿ì ïàì’ÿòü! ³ä Ì.Î. Ëüâ³â 15.²Õ.1941. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî. Áîãîñëóæåííÿ ³ ìîëèòâè äåííîãî êðóãà íåçì³íí³, çà âèíÿòêîì Âåëèêîäíüîãî ÷àñó. Öå: Âå÷³ðíÿ, Ïîâå÷³ð’ÿ, Ïîëóíîùíèöÿ (ùîäåííà, ñóáîòíÿ ³ íåä³ëüíà), Óòðåíÿ ³ ×àñè 1, 3, 6, 9 òà Ñâÿòà ˳òóðã³ÿ, à êîëè ¿¿ íåìຠ– Îá³äíèöÿ àáî ²çîáðàç³òåëüíà. Ö³ Áîãîñëóæåííÿ ìàþòü ñâ³é ïðèáëèçíî âèçíà÷åíèé ÷àñ (áëèçüêî çàõîäó ñîíöÿ, ïî çàõîä³, ï³çíüîãî âå÷åðà àáî áëèçüêî ï³âíî÷³, ïðè ñõîä³ ñîíöÿ òà î ãîäèíàõ 7, 9, 12, 15 –

56

57


Акти Митрополичого Ординаріяту ×àñè. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ïîðÿäîê Ñëóæá Áîæèõ ó æîâòí³ 1941 ð. çà ñêîðî÷åíèì êàíîíîì áóâ ïîâ’ÿçàíèé ç íàñë³äêàìè ð³çêèõ çì³í ó æèòò³ ìèðÿí ï³ñëÿ ïðèºäíàííÿ Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè äî ґåíåðàë-ґóáåðíàòîðñòâà: òóðáîòà ïðî õàð÷³, òðóäîâà ïîâèíí³ñòü, æèòòÿ íèí³øí³ì äíåì.

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 20 ×. 81 ×èò. 9.Õ.1941 ͳìåöüêà âëàäà, íàì³ðÿþ÷è çàâ³çâàòè ëþäí³ñòü äî æåðòâîâàííÿ öåðêîâíèõ äçâîí³â íà ö³ëü â³éíè, áóäå ïðàâäîïîä³áíî ç³ñòàâëÿòè ò³ëüêè ò³ äçâîíè, ùî â³äëèò³ ïåðåä ð. 1750. Òîìó äîáðå, ùîáè äåê[àíà]ëüí³ óðÿäè ñïèñàëè âñ³ ò³ äçâîíè, îïèñóþ÷è äîêëàäíî, ÿêèé íàïèñ ³ ÿêà äàòà íà äçâîíàõ ì³ñòèòüñÿ ³ ÿêèé îðíàìåíò àáî ô³ґóðè. Äî òîãî òðåáà äîäàòè ðîçì³ð, âèñîòó ³ ïðîì³ð äçâîí³â. Ñïèñè ïåðåøëþòü îî. Äåêàíè Îðäèíàð³ÿòîâ³. ³ä Ì.Î. 5.Õ.1941. † À. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

58

59


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 21

áàæàþ÷èõ òîãî ñâÿùåíèê³â, ùî íå ìîæóòü áðàòè ñòàëî¿ ó÷àñò³ â ¿¿ ðîçïðàâàõ. Òèì ñïîñîáîì í. ïð. ïðàâèëà, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî ïîïðàâîê Ñëóæåáíèêà 1929, áóëè äèñêóòîâàí³ íà ìíîãèõ çàñ³äàííÿõ ïåðåäñîáîðîâî¿ êîì³ñ³¿ ïðîòÿãîì ìàéæå äâîõ ë³ò. Ïðàâèëà, ïðèíÿò³ ïåðåäñîáîðîâîþ êîì³ñ³ºþ, áóëè êîì³ñ³ºþ ïðåäëîæåí³ ³ ïåðåäèñêóòîâàí³ íà ïðèãîòîâíèõ ç³áðàííÿõ ñîáîðà, íà ÿê³ º çàïðîøåí³ âñ³ áåç âèíÿòêó ñâÿùåíèêè ö³ëî¿ ºïàðõ³¿, ºðîìîíàõè âñ³õ ìîíàøèõ ÷èí³â, íàâ³òü íå ðåçèäóþ÷èõ ó Ëüâîâ³, ³ âñ³ ñâÿùåíèêè ³íøèõ ºïàðõ³é, õâèëåâî ïåðåáóâàþ÷³ ó Ëüâîâ³. Ïî âè÷åðïóþ÷³é äèñêóñ³¿ ïðàâèëà áóâàþòü ïðèíÿò³ ïðèãîòîâíèìè ç³áðàííÿìè ³ â³ä÷èòàí³ ÿê ïðèéíÿò³ â ïðîòîêîë³ ñë³äóþ÷îãî ïðèãîòîâíîãî ç³áðàííÿ, â³äòàê íà ñâÿòî÷íèõ çàñ³äàííÿõ áóâàþòü â³ä÷èòàí³ ïðè ãîëîñóâàííþ íàä íèìè ³ íà äðóãîìó ñâÿòî÷íîìó ç³áðàíí³ çíîâó ïåðå÷èòàí³ â ïðîòîêîë³, ÿê âæå äåô³í³òèâíî ïðèéíÿò³. Òèì ñïîñîáîì êîæíå ïðàâèëî, õî÷ â³äíîñèòüñÿ äî íàéìåíøî¿ äð³áíèö³, º ï’ÿòü ðàç³â ïðèëþäíî â³ä÷èòóâàíå ³ ï³ääàâàíå êîíòðîë³ ö³ëîãî äóõîâåíñòâà ºïàðõ³¿. Òî¿ ñàìî¿ ïðàêòèêè áóäåìî ïðèäåðæóâàòèñÿ é íà áóäó÷å, àëå ò³ëüêè â ñëó÷àÿõ, êîëè òîãî ñîáîð çàæàäàº, â ìíîãèõ ³íøèõ ñëó÷àÿõ ïðàâèëà, ÿê³ ç ïðèðîäè ð³÷è íå ñïðè÷èíÿþòü ìíîãèõ äèñêóñ³é ³ ÿê³ ïðàâèëüíî ³ ðàäî óñ³ ïðèíèìàþòü, áóäåìî â³ä÷èòóâàòè ò³ëüêè íà ïðèãîòîâí³é ñîáîðîâ³é êîì³ñ³¿ ïðè ïåðåäèñêóòîâàííþ ³ ãîëîñóâàííþ íàä íèìè ³ ïðè ïåðø³é ñîáîðîâ³é ñâÿòî÷í³é ñåñ³¿, ÿêà ¿õ äåô³í³òèâíî çà ïðàâèëà ñîáîðà ïðèéìå.  ïðîòîêîëàõ äðóãîãî ïðèãîòîâíîãî ³ äðóãîãî ñâÿòî÷íîãî ç³áðàííÿ ñï³ìíåñÿ ò³ëüêè êîðîòêî, ùî âîíè ïðèéíÿò³ ïî çâóêó, óñòàëåíîìó â òåêñò³ ï³äïèñàíèì ïðîòîíîòàðåì ³ îäíèì ç íîòàð³â àáî ñåêðåòàð³â ñîáîðó. ϳäïèñ òèõ çàïðèñÿæåíèõ óðÿäíèê³â ñîáîðà äຠäîñòàòî÷íó ïåâí³ñòü, ùî ìàºìî ¿õ àâòåíòè÷íèé òåêñò. Ì.Î. ïîäຠöå ðîçïîðÿäæåííÿ äî â³äîìà ïåðåäñîáîðîâî¿ êîì³ñ³¿ ³ ºïàðõ³ÿëüíîãî ñîáîðó. ³ä Ì.Î. 5.Õ.1941. † À.

×. 82 ×èò. 9.Õ.1941 Çì³íà ïðîòîêîëóâàííÿ çàñ³äàíü Ñîáîðó. Ñîáîðîâ³ ïðîòîêîëè Ìè äîñ³ íà ñîáîðîâèõ ç³áðàííÿõ òðèìàëèñÿ ïðàêòèêè â³ä÷èòóâàííÿ ïðîòîêîëó êîæíîãî ç³áðàííÿ ³ ïðåäêëàäàííÿ [= ïîäàííÿ] éîãî äî àïðîáàòè ñë³äóþ÷îãî ç³áðàííÿ. Òî¿ ïðàêòèêè íå äåðæàòüñÿ í³êîëè í³ÿê³ àí³ âñåëåíñüê³, àí³ ïðîâ³íö³îíàëüí³, àí³ ºïàðõ³ÿëüí³ ñîáîðè, à òî ïî ò³é ïðè÷èí³, áî ñîáîðîâèõ çàñ³äàíü áóâຠíåìíîãî ³ âåëèêèì îáòÿæåííÿì º ìàòåð³àëè ñîáîðó ê³ëüêà ðàç³â â³ä÷èòóâàòè. Ñîáîðè, çâè÷àéíî, âäîâîëÿþòüñÿ ñòâåðäæåííÿì ÷åðåç íîòàð³â ³ ñåêðåòàð³â ïðî ä³éñí³ñòü ïðîãîëîøåííÿ ÷è â³ä÷èòàííÿ äåêðåò³â íà òàê³é ÷è òàê³é ñåñ³¿. Ìè äîñ³ òî¿ â³äì³ííî¿ ïðàêòèêè äåðæàëèñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàøîãî ñîáîðó ïåðåä îøèáêàìè ³ ïðîïóùåííÿìè òàêèìè ÿê ò³, ùî ¿õ êîíñòàòóºìî íà çàñ³äàííÿõ ïðîâ³íö³îíàëüíîãî ñîáîðó ç 1891 ð. Òà íàøà äîòåïåð³øíÿ ïðàêòèêà º òàêîæ äîêàçîì, ç ÿêîþ îáåðåæí³ñòþ ð³øàºìî ñïðàâè îáðÿäîâ³, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ ºïàðõ³ÿëüíîãî ñîáîðó. Íàêîëè â ïðàêòèö³ óñ³õ ºïàðõ³é íàøî¿ öåðêîâíî¿ ïðîâ³íö³¿ îáðÿäîâ³ çì³íè íå ðàç âåëèê³ ³ âàæí³ áóâàëè âïðîâàäæåí³ áåç íàëåæíîãî ðîçð³çíåííÿ òîãî, ùî ìîæå ³ ÷îãî íå ìîæå ïîçâîëÿòè ºïàðõ³ÿëüíå çàêîíîäàâñòâî, ³ ÷àñòî íà ï³äñòàâ³ îäíîñòîðîííüîãî ³ ìàéæå íå êîíòðîëüîâàíîãî ð³øåííÿ âèäàâö³â öåðêîâíèõ êíèã. Ò³ âèäàâö³ áóëè ðåôåðåíòàìè îðäèíàð³ÿò³â â äàí³é ñïðàâ³ ³ ïðåäëàãàëè äî îäîáðåííÿ Îðäèíàð³ÿòó ÷àñòî òåêñò âæå ïðèãîòîâëåíèé ³ âèïå÷àòàíèé, ïîçâîëÿþ÷è ñîá³ íå ðàç çì³íè ùå é â ïîñë³äí³é êîðåêò³ áåç â³äîìà îðäèíàð³ÿòó ³ íå ëèøàþ÷è íàâ³òü â àðõ³âàõ ïîñë³äíüîãî, îäîáðåíîãî Îðäèíàð³ÿòîì ïðèì³ðíèêà. Òàêà ïðàêòèêà, òîëåðîâàíà ó âñ³õ ºïàðõ³ÿõ, äîïðîâàäèëà äî òîãî õàîñó, â ÿê³ì îïèíèëàñÿ íàøà öåðêîâíà ïðîâ³íö³ÿ â ñïðàâàõ îáðÿäîâèõ.  ïîð³âíÿíí³ ç òîþ äîòåïåð³øíüîþ ïðàêòèêîþ íåçð³âíÿíî ñòàð³øà ³ îáåðåæí³øà ïðàêòèêà, ÿêîþ íàø ºïàðõ³ÿëüíèé ñîáîð ï³øîâ ð³øàòè, îòæå ³ ñïðàâè îáðÿäîâ³. Âîíè áóâàþòü ñò³ëüêè ðàç ïåðåäèñêóòîâàí³, ùî íåìèñëèìà [áóäü] ÿêà âàæí³øà îøèáêà àáî ð³øåííÿ, ùî íå â³äïîâ³äàëî áè áàæàííþ Äóõîâåíñòâà ³ Îðäèíàð³ÿòó.  ò³é ïðàêòèö³ êîæíà íàéìåíøà ïîäðîáèöÿ ïåðåäèñêóòîâàíà ïåðåäóñ³ì íà ç³áðàííÿõ ïåðåäñîáîðîâî¿ êîì³ñ³¿, äî ÿêî¿ ìèòðîïîëè÷à êàï³òóëà çàïðîøóº ìíîãî ÷ëåí³â ³ äîïóñêຠ60

Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

61


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 22

êîãî æèòòÿ. Íàðîä, ùî íå ó쳺 ëþäñüêîãî æèòòÿ øàíóâàòè, öå íàðîä äèêèé, íåäîñòîéíèé ñòàâàòè â ðÿäè ç õðèñò. íàðîäàìè ñâ³òà. Äåðæàâè ïðèïèñóþòü ñîá³ ïðàâî ó ëåґàëüíî óñòàíîâëåíèõ ñóäàõ ³ ï³ñëÿ [= çã³äíî] çàêîí³â êàðíèõ êîäåêñ³â, ñêàçóâàòè íà ñìåðòü ëþäåé, êîòðèì äîêàçàí³ òàê³ çëî÷èíè ³ ÿê³ íå äàþòü íà䳿 ïîïðàâè, àëå é òîä³ ïðàâîâ³ äåðæàâè ìóñÿòü ñòåðåãòèñÿ, ùîá ïðèêëàäîì íå ïåðåéòè ì³ðè, ïðèïèñàíî¿ Áîæèì çàêîíîì ³ ëþäñüêîþ ïðèðîäîþ. À Á[îæèé] çàêîí ³ ëþäñüêà ïðèðîäà âèìàãàþòü, ÿêî óìîâ, áåç ÿêèõ çàñóä íà ñìåðòü ÷îëîâ³êà º çëî÷èíîì ÷îëîâ³êîóá³éñòâà, ùîáè çëî÷èí áóâ äîêàçàíèé, ùîá çëî÷èíöåâ³ äàíà áóëà ìîæí³ñòü îáîðîíè ³ ùîáè ð³øåííÿ ñóäó çãëÿäíî äîêàçó âèíè ìîãëî áóòè íà æàäàííÿ ñòîð³í òèì ³ íàéâèùèì ñóäîì, ïðèçíàíèì ïðàâèëüíèì. Òîãî ïðàâà, ÿêå ñîá³ á³ëüø³ñòü äåðæàâ ï³ä òèìè óìîâàìè ïðèïèñóº, ìíîã³ áîãîñëîâè ³ ô³ëîñîôè íå óçíàþòü çã³äíèì ç ïðàâîì ïðèðîäè. Âîíè º äóìêè, ùî é äåðæàâíà âëàäà, õî÷ ìîæå çëî÷èí êàðàòè, íå ìຠïðàâà êàðàòè éîãî ñìåðòþ. Íåõàé íàøà ìîëîäü çíàº, ùî íåìà íà ñâ³ò³ âëàäè, ÿêà ìîãëà áè ïîçâîëÿòè îäîáðÿòè àáî íàêàçóâàòè çëî÷èí ÷îëîâ³êîóá³éñòâà. ² íåìà âëàäè, ÿêà ìîãëà áè ðîçêàçóâàòè [= íàêàçóâàòè] ùîñü ïðîòèâíîãî Áîæîìó çàêîíîâ³. Íåõàé ïàì’ÿòàþòü ïðî òå, ùî áóäó÷í³ñòü íàøîãî íàðîäà çàâèñèòü â³ä â³ðíîñòè, ç ÿêîþ áóäåìî ñïîâíÿòè Á[îæ³] çàêîíè, íåõàé ïàì’ÿòàþòü, ùî íå ò³ëüêè âåëèê³ çëî÷èíè, ÿê ÷îëîâ³êîóá³éñòâî, ñòÿãàþòü Á[îæó] êàðó íà âåñü íàðîä, àëå é ìåíø³ çëî÷èíè, ùî º âñå-òàêè òÿæêèìè ãð³õàìè ïåðåä Ã[îñïîäîì] Áîãîì, ìîæóòü çàâàæèòè íà ñóä³ ñïðàâåäëèâîñòè Âñåâèøíüîãî, â ÿêîãî ðóêàõ º äîëÿ íàðîä³â. ³ä íàøî¿ â³ðíîñòè ñóïðîòè Á[îãà] çàâèñèòü ³ áóäó÷à íàøà äîëÿ. Ïðè ò³é íàãîä³ ïðèãàäàéòå ëþäÿì, ùî é ñàìîâáèâñòâî º çëî÷èíîì ÷îëîâ³êîóáèâñòâà òèì ñòðàøí³øèì, ùî ñïîâíåíèé ìàéæå â õâèë³, êîëè ÷îëîâ³êîâ³ ïðèõîäèòü ñòàâàòè ïåðåä Á[îæèì] Ñóäîì. Óñòóïè òîãî ïèñüìà Âñ. Îòö³ ñõî÷óòü ïðî÷èòàòè ç ïðîïîâ³äàëüíèö³ íàðîäîâ³ ³ â³ä ñåáå äîäàòè ïîÿñíåííÿ, ùî ìîãëè á ïîáóäèòè äî îáðèäæåííÿ òîãî ãð³õà, à ì³æ ³íøèìè ³ òó îáñòàâèíó, ùî öå ãð³õ, ùî êëè÷å î ï³ìñòó äî íåáà, ùî ñòÿãຠíà ÷îëîâ³êà ïðîêëÿòòÿ ³ ùî íèùèòü ³ ï³äêîïóº äîëþ ö³ëîãî íàðîäà. ³ä Ì.Î. 5.Õ.1941. † À.

×. 83. ×èò. 9.Õ.1941. Ïðî çëî÷èí ÷îëîâ³êîóá³éñòâà Ì.Î. ïîðó÷ຠÂñ. Äóõîâåíñòâó ÷àñòî ïðåäñòàâëÿòè â³ðíèì çëîáó çàäåðæàíîãî ãð³õà äîáðîâ³ëüíîãî ÷îëîâ³êîóá³éñòâà, áî, íà æàëü, ìíîæàòüñÿ ñëó÷à¿, â ÿêèõ íåâèíí³ ëþäè óêðà¿íö³ ïàäàþòü æåðòâîþ ñë³ïî¿ íåíàâèñòè ð³äíèõ ïî íàö³îíàëüíîñòè áðàò³â óêðà¿íö³â. ×àñè âîºíí³ ³ âèä ïðîëèâàþ÷î¿ñÿ íà ôðîíòàõ ëþäñüêî¿ êðîâè ìîæå ëåãêî çðîáèòè õðèñòèÿí îáîÿòíèìè [= áàéäóæèìè] íà òîé ñòðàøíèé çëî÷èí, ÿêèé º ðó¿íîþ õðèñòèÿíñüêî¿ ëþáîâè ïîì³æ ëþäüìè ³ êðàéí³ì óïàäêîì õðèñòèÿíñüêî¿ êóëüòóðè íàðîäà. Ëþáîâ áëèæíüîãî º îñíîâîþ ö³ëîãî õðèñòèÿíñüêîãî æèòòÿ. ³ä çàêîíà ëþáîâè çàëåæèòü âåñü çàêîí, ïðîðîêè. Õðèñòîñ íàçèâຠçàêîí ëþáîâè äî áëèæíüîãî “ñâî¿ì çàêîíîì” ³ êàæå, ùî ïî ò³é ÷åñíîò³ ëþäè ï³çíàâàòèìóòü, ùî ìè º õðèñòèÿíàìè. Íàðîä, ùî ïðèâèêຠäî ÷îëîâ³êîóá³éñòâà, ÿêîãî íå ðàçèòü, íå îáóðþº òîé çëî÷èí, çàòðà÷óº ïîâîë³ ïî÷óòòÿ õðèñò. ëþáîâè [äî] áëèæíüîãî, ïðèâèêຠäî âèäó íåíàâèñò³, à ïîâîë³ ïåðåíèìàºòüñÿ ³ îòðóºþ íåíàâèñò³. Çà÷èíຠâèäàâàòèñÿ ëþäÿì, ùî íåíàâèñòü ïîì³æ ëþäüìè – öå ÿâèùå ïðèðîäíå, êîíå÷íå. Ïîêóñà ÷îëîâ³êà óáèâàòè ñòàºòüñÿ äîñòóïíà ëþäÿì. Çëî÷èí Êà¿íà, õî÷ ò³ëüêè â ìèñë³ ³ áàæàííÿõ, ñòàºòüñÿ äëÿ ëþäåé ÷èìñü àêòóàëüí³øèì â³ä õðèñòèÿíñüêî¿ äóìêè – ñâîº æèòòÿ â³ääàòè çà áëèæí³õ, ñòàâàòè æåðòâîþ ëþáîâè çà ¿õ æèòòÿ ³ ñïàñåííÿ. ʳëüêàíàäöÿòü ñëó÷à¿â, â ÿêèõ óêðà¿íö³ áåçâèííèõ áðàò³â ñâî¿õ óêðà¿íö³â óáèëè, ìóñèòü íàïîâíèòè íàø³ äóøïàñòèðñüê³ ñåðöÿ, Âñ. Îòö³, ñòðàõîì ïðî áóäó÷å õðèñòèÿíñòâà ó íàøîìó íàðîä³. ² êîëè íå ìàºìî ìîæíîñòè ãîëîñíî ïðîòåñòóâàòè ïðîòè òàêèõ çëî÷èí³â â ïðåñ³ òà ãîëîñîì îáóðåííÿ ï’ÿòíóâàòè [= çàñóäæóâàòè] òîé çëî÷èí ³ ãîëîñîì îáóðåííÿ â³äñòðàøóâàòè ïåðåä éîãî ñïîâíåííÿì íàøèõ â³ðíèõ, à ïåðåäîâñ³ì íàøó ìîëîäü, òî òèì óñèëüí³øå, òèì ÷àñò³øå ³ òèì á³ëüøå ð³øó÷î ìóñèòü ï³äíîñèòèñÿ òîé ãîëîñ ç õðèñò. ïðîïîâ³äàëüíèö³. Íåõàé óñ³ õðèñòèÿíè ðîçóì³þòü, ùî, õòî ìຠðóêè ñïëÿìëåí³ ëþäñüêîþ íåïîâèííîþ êðîâ’þ, òîé ìຠíà ÷îë³ ï’ÿòíî Êà¿íà ³ º ïðîêëÿòèì ïîì³æ ñâî¿ìè áðàòàìè. Çëî÷èí ÷îëîâ³êîóá³éñòâà íàðóøóº òàêîæ íàéãëèáø³ îñíîâè êóëüòóðè íàðîäà, áî ïåðøèì ïîñòóëÿòîì òî¿ êóëüòóðè º ïîøàíóâàííÿ ëþäñü62

Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî. 63


Акти Митрополичого Ординаріяту Òåêñò ï³çí³øîãî ïàñòèðñüêîãî ïîñëàííÿ “Íå óáèé” íà ïîä³áíó òåìó îïóáë³êîâàíî â ËÀªÂ (1942 ð., ¹ 11); ó âèäàííÿõ: “Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿”. – Ñ. 222–231; “Ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü. Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. Ò. ²², êí. 1: Öåðêâà ³ ñóñï³ëüíå ïèòàííÿ. – Ñ. 259–268. Øåïòèöüêèé áóâ ïî³íôîðìîâàíèé ïðî íàñèëüñòâà, â ÿêèõ áðàëè ó÷àñòü óêðà¿íö³, âçàºìíå ïîáîðþâàííÿ äâîõ â³äëàì³â ÎÓÍ – ìåëüíèê³âö³â ³ áàíäåð³âö³â, ºâðåéñüê³ ïîãðîìè, íîâå ïðîòèñòîÿííÿ ç ïîëÿêàìè, âáèâñòâà ñâÿùåíèê³â. Ìèòðîïîëèòà ãëèáîêî âðàçèëà çâ³ñòêà ïðî âáèâñòâî ó Æèòîìèð³ çà íåç’ÿñîâàíèõ îáñòàâèí ïðîâ³äíèê³â ïîõ³äíèõ ãðóï ÎÓÍ – Ìèêîëè Ñö³áîðñüêîãî é Îìåëÿíà Ñåíèêà. Äèâ. òàêîæ: À. Øåïòèöüêèé. Ïðî Ìèëîñåðäÿ. Ïàñòèðñüêå ïîñëàííÿ äî äóõîâåíñòâà é â³ðíèõ // Ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü: Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. Ò. ²², êí. 2. – Ñ. 259–261; Ëèñò äî ïîëêîâíèêà À. Ìåëüíèêà ç âèìîãîþ ïîðîçóì³òèñÿ ç Ñ. Áàíäåðîþ òà ë³êâ³äóâàòè ðîçêîë ÎÓÍ. // Òàì ñàìî. – Ñ. 925; ×åðíåòêà ëèñòà Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî ðèìîêàòîëèöüêîãî ºïèñêîïà [Á. Òâàðäîâñüêîãî] ç ïðèâîäó âîðîæíå÷³ ì³æ ïîëÿêàìè òà óêðà¿íöÿìè // òàì ñàìî. – Ñ. 956; Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ Õ²² ïðî ñèòóàö³þ ï³ä í³ìåöüêîþ îêóïàö³ºþ // Òàì ñàìî. – Ñ. 980–982.

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 23 ×. 84. 7.Õ.1941. ×èò. 9.Õ.1941. Ïîâ³íü Âåëèêà ïîâ³íü çíèùèëà øèðîêó ïîëîñó ϳäêàðïàòòÿ. Âçèâàþ Âñ. Îòö³â ç³ ñ³ë, ÿê³ ïîòåðï³ëè â³ä ïîâåí³, ïîäàòè ÿêíàéòî÷í³ø³ çâ³òè äî Ì.Î., à âñ³õ îî. ö³ëî¿ ºïàðõ³¿ äî çàðÿäæåííÿ ñêëàäîê äëÿ ïîòåðï³âøèõ. Õðèñòèÿíñüêå ìèëîñåðäÿ äëÿ òåðïëÿ÷èõ êàæå íàì ðîáèòè, ùî ìîæíà, ùîáè ¿ì ïðèíåñòè ÿêóñü ï³ëüãó. Õðèñò. ìèëîñåðäÿ º òàêîæ ºäèíèì ñåðåäíèêîì âèïðîñèòè ñîá³ Á. Ìèëîñåðäÿ â òèõ òàê íåçâè÷àéíî òÿæêèõ ÷àñàõ. Ïîì³÷, äàíó óáîãîìó, ñêëàäàºìî â ðóêè Âñ. Áîãà, çàïåâíÿþ÷è ñîá³ òèì ñïîñîáîì îáèëüíó íàãîðîäó. Âîíà º ïîì³÷÷þ, äàíîþ ñàìîìó ². Õðèñòó, ÿêèé íà ñóä³ Áîæ³ì ñêàæå áëàæåííèì: “ß áóâ ãîëîäíèé ³ âè äàëè ìåí³ ¿ñòè”. Âñ. îî. íå çàëèøàòü â ïðîïîâ³äÿõ ÷àñòî ïðèãàäóâàòè öþ ïðåñâÿòó ³ ïðåâàæíó ÷åñíîòó õðèñò. æèòòÿ. Óáîã³, ÿêèì ñàìèì íåäîñòàº, íåõàé çíàþòü, ùî öå îäèíîêèé ñïîñ³á ðîçìíîæèòè ñâîº âëàñíå äîáðî. Ïîì³÷, äàíà óáîãîìó, âåðòàºòüñÿ âäåñÿòåðî ñåé÷àñ ïîì³÷÷þ ç Íåáà, àëå êîëè õòî âæå ö³ëêîì íå ìîæå äàòè, òî íàé äàñòü îäèí ãð³ø ³ íåõàé ìîëèòâîþ ³ ïàì’ÿòòþ ïðî òåðïëÿ÷èõ ïîêàæå ². Õðèñòó ùèðó âîëþ äëÿ íèõ. ³ä Ì.Î. 5.Õ.1941. † À. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî. Ïðî ñòàíîâèùå ïîòåðï³ëèõ â³ä ïîâåí³ ó Ïðèêàðïàòò³ ïèñàëà ãàçåòà “Ëüâ³âñüê³ â³ñò³” (1941 ð., 12 æîâòíÿ, 2 ëèñòîïàäà). Ðåàëüíó äîïîìîãó ïîòåðï³ëèì ïîäàëè Öåðêâà òà ëüâ³âñüêå â³ää³ëåííÿ Óêðà¿íñüêîãî Öåíòðàëüíîãî Êîì³òåòó. Ïðî öå ïèøå Ê. Ïàíüê³âñüêèé. (“Ðîêè í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ 1941-44” )(Íþ-Éîðê-Òîðîíòî, 1965).

64

65


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 24

Äîê. ¹ 26

×. 85. ×èò. 16.Õ.1941.

×. 87. ×èò. 16.Õ.1941.

Ì.Î. ï. ä. â., ùî íàéáëèæ÷à ñâÿòî÷íà ñåñ³ÿ â³äáóäåòüñÿ 31 æîâòíÿ ñò. ñò., 13 ëèñòîïàäà íîâ. ñò. Çàïðîøóþ î. êàï[åëàíà] Õì³ëüîâñüêîãî âèãîëîñèòè ñëîâî äî îòö³â ñîáîðó.

Êîæíèé äóøïàñòèð, ÿê òàêèé, ìຠâæå îáîâ’ÿçîê, à òèì ñàìèì ³ ì³ñ³þ, ó÷èòè êàòåõèçìó â öåðêâ³ ³ øêîë³. Íàêîëè äóøïàñòèð ìຠçàñòóïèòè êàòåõèòà ³ ìàòè á³ëüøå ãîäèí â øêîë³, ìóñèòü äî òîãî áóòè çàâ³çâàíèé [= ïðèçíà÷åíèé] Îðäèíàð³ÿòîì íå ç ïîòðåáè êàíîí³÷íî¿ ì³ñ³¿, àëå íà òå, ùîáè Îðäèíàð³ÿò çíàâ, ê³ëüêî º øê³ë, â êîòðèõ ìàëè áè áóòè êàòåõèòè. Íàêîëè êàòåõèò ìàâ áè ìàòè ïîâíå ÷èñëî ãîäèí, ñåáòî 30 íà òèæäåíü, äóøïàñòèð ëèøå â äóæå âè¿ìêîâèõ ñëó÷àÿõ ³ íà êîðîòêèé ÷àñ ìîæå éîãî çàñòóïèòè. 16.Õ.1941.

Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

Äîê. ¹ 25 ×. 86. ×èò. 16.Õ.1941. Ì.Î. âçèâຠâñ³õ îòö³â, ÿê³ ìàþòü ïîçèòèâí³ äàí³ ïðî íàëîæåí³ íàäì³ðí³ êîíòèíґåíòè àáî ïîäàòêè, ïîäàòè íàéòî÷í³ø³ â³äîìîñòè Îðäèíàð³ÿòîâ³. 16.Õ.[1941]. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

66

Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî. Ïðî åòè÷íå çíà÷åííÿ íàâ÷àííÿ ä³òåé òà ìîëîä³ ðåë³ã³¿, ðîëü êàòåõèò³â ³ êàòåõèòîê éäåòüñÿ ó ïîñëàíí³ Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî “Äî óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³”. (Ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü: Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. – Ò. ²², êí. 1: Ïàñòèðñüêå â÷åííÿ òà ä³ÿëüí³ñòü. – Ñ. 376–379).

67


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 27

Äîê. ¹ 28

×. 88. ×èò. 16.Õ.1941.

×.89. ×èò. 16.Õ.1941.

dz çãëÿäó íà ôàíòàñòè÷í³ â³äîìîñò³ ïðî îá³òíèö³, íåíà÷å îòðèìàí³ â³ä Îðäèíàð³ÿ, óâàæàþ ñåáå îáîâ’ÿçàíèì ïîäàòè äî ïðèëþäíîãî â³äîìà ñë³äóþ÷å: ñâ³äîìèé íåïîðÿäêó ³ ïðèêðîñò³, ÿêó ìîæóòü íàðîáèòè íåîñòîðîæí³ îá³òíèö³, ÿ í³êîëè í³êîìó í³÷îãî óñíî íå îá³öÿþ ³ ñòàðàþñÿ íå óæèâàòè óñÿêîãî çâîðîòó, ÿêèé áè õòî ì³ã âçÿòè çà îá³òíèöþ, êîëè ìèìî òîãî ëó÷àºòüñÿ ÷àñòî, ùî õòîñü ïîêëèêóºòüñÿ íà îá³òíèöþ, ïðî ÿêó ÿ í³÷îãî íå çíàþ, ïðèãàäóþ Âñ. Îòöÿì, ùî êàíîí³÷íà îá³òíèöÿ ìóñèòü áóòè äàíà íà ïèñüì³ ³ ïèñüìåííî ïðèéíÿòà òèì, êîìó äàíà. Ëèø òàêà îá³òíèöÿ º îáîñòîðîííüî îáîâ’ÿçóþ÷îþ óìîâîþ, ñåáòî êàíîí³÷íîþ îá³òíèöåþ. Êîæíå óñíå îñâ³ä÷åííÿ, ÿêå áè õòî õîò³â óâàæàòè çà îá³òíèöþ, ÿê äî 24 ãîäèí íå º ïîòâåðäæåíîþ ïèñüìîì îá³òíèöåþ ³ ïèñüìåííî â³äòàê ïðèéíÿòîþ, íå ìຠíàâ³òü í³ÿêîãî çíà÷åííÿ. 16.Õ.1941.

Äíÿ 26 æîâòíÿ í. ñò. îáõîäèòü Öåðêâà â ëàò[èíñüêîìó] îáðÿä³ ïðàçíèê Õðèñòà Öàðÿ. Ó íàñ õî÷ é Õðèñòà, ÿêî Öàðÿ ïî÷èòàºìî ³ öàðñòâî Éîãî ïðè ìíîãèõ Áîãîñëóæåííÿõ âåëè÷àºìî ³ î ïðèõ³ä òîãî öàðñòâà ùîäíÿ ïðîñèìî, ïðàçíèê íå º ùå çàêîííî â íàø³é Öåðêâ³ îäîáðåíèé. Äî îäîáðåííÿ òàêîãî ïðàçíèêà òðåáà àáî ð³øåííÿ ïðîâ³íö[³àëüíîãî] Ñîáîðó, àáî ñòîëèö³ Àïîñò[îëüñüêî¿] ÷åðåç Ñõ³äíó Êîíґðåґàö³þ. ªïàðõ[³ÿëüíèé] Ñîáîð ³ âëàñòü Îðäèíàð³ÿ ó ò³ì çãëÿä³ íå ìîæå í³÷îãî çä³ëàòè. Ìîæå îäíàê ïîçâîëÿòè ³ îäîáðÿòè îñîáëèâøèì ñïîñîáîì â³ääàâàòè ÷åñòü Õðèñòó-Öàðåâ³ â òîé äåíü, õî÷ íå îáðÿäîâî. Ñåãî ðîêó, êîëè Õðèñòó Ñïàñèòåëåâ³ çàâäÿ÷óºìî óâ³ëüíåííÿ â³ä áîëüøåâ[èöüêî¿] íåâîë³ ³ êîëè ìàºìî [ñ]ò³ëüêè áóäó÷èõ ùå òåðï³íü, ñêëàäàòè ó ñò³ï Õðèñòà ³ áëàãàòè Éîãî ïðî îáèëüí³ áëàãîäàò³ íà áóäó÷å, ìíîã³ ïîáîæí³ äóø³ áàæàëè áè â òîé äåíü Ïðè÷àñò³ºì, äîâøîþ àäîðàö³ºþ Ñâ. Òàéí, â³äïðàâëåííÿì Àêàôèñòó ÷è Ìîëåáíÿ äî ². Õð. âèñêàçàòè ñâî¿ ÷óñòâà ³ áàæàííÿ. Òîìó Ì.Î. ïîðó÷ຠÂñ. Äóõîâåíñòâó â êîæí³é öåðêâ³ ï³ñëÿ ïîòðåáè ³ ìîæíîñò³ çàðÿäèòè ÿêåñü Áîãîñëóæåííÿ (Ìîëåáåí ÷è Àêàôèñò) ³ â³äâèäæóâàííÿ ÷è ïîêë³í âèñòàâëåíèì Ñâ. Òàéíàì ³ ëþäåé íàïåðåä çàîõîòèòè äî ïî÷èòàííÿ ³ âîçâåëè÷åííÿ ³ âèÿâëåííÿ âäÿ÷íîñòè äëÿ Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. 16.Õ.[1941].

Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî. Êàíîí³÷íà îá³òíèöÿ ÿê ïðàâèëî 䳿, þðèäè÷íà ³ ìîðàëüíà íîðìà ³ â ìèðíèé ÷àñ ïîºäíóâàëàñÿ ó ïðàêòèö³ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè ç òðàäèö³ºþ, çâè÷àºâèì ïðàâîì. Ëèñòóâàííÿ Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî çàñâ³ä÷óº ïðî âåëèê³, ÷àñòî îñòàíí³ íà䳿 â³ðíèõ ³ ñâÿùåíèê³â íà ðîçâ’ÿçàííÿ îñîáèñòî íèì ³ Ìèòðîïîëè÷èì Îðäèíàð³ÿòîì íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ïðîáëåì, ÿê³ íàâ³òü çà çâè÷àéíèõ îáñòàâèí þðèäè÷íî íå çàâæäè áóëè â ¿õí³é êîìïåòåíö³¿. Ëèñò ñâÿùåíèêà ²âàíà Á³ãóíà ïðî ñòàíîâèùå ó ïàðîõ³¿ ñ. Êðóøåëüíèö³ Ñèíåâ³äñüêîãî ä-òó (ÖIJÀË, ô. 201, îï. 1ò, ñïð. 107, àðê. 161-162). Ëèñò ñâÿùåíèêà ˳ùèíñüêîãî, ïàðîõà ñ. Áà÷åâà Íàðà¿âñüêîãî ä-òó ç îïèñîì ñòðàøíèõ ïîä³é “ïåðåõîäó” ÷åðåç ñåëî ó ëþòîìó 1944 ð. ÷åðâîíèõ òà óêðà¿íñüêèõ ïàðòèçàí³â, ïîëüñüêèõ áî¿âîê Àð쳿 Êðàéîâî¿ ç ïðîõàííÿìè “î ëàñêàâ³ ³íñòðóêö³¿, ùî ðîáèòè ç òèìè íåùàñíèìè ëþäüìè, ÿêèõ æèòòÿ òðåáà çà âñÿêó ö³íó ðÿòóâàòè” (ÖIJÀË, ô. 201, îï. 1 ð, ñïð. 31, àðê. 31). Ó ÖIJÀË çáåð³ãàþòüñÿ 145 ëèñò³â-ïðîõàíü ºâðå¿â ïðî âèõðåùåííÿ. Á³ëüø³ñòü ¿õí³õ àâòîð³â, ÿê ³ áàãàòî ñâÿùåíèê³â, áóëè ïåðåêîíàí³, ùî Ìèòðîïîëèò ìîæå âïëèíóòè íà í³ìåöüêó âëàäó, õî÷ ó Ñõ³äí³é Ãàëè÷èí³ ç 1 ñåðïíÿ 1941 ð. ñòàâàëè ÷èííèìè ðàñîâ³ çàêîíè, ÿê³ ä³ÿëè ó ґåíåðàë-ґóáåðíàòîðñòâ³ ç 1940 ð. (ÖIJÀË, ô. 408, îï. 1, ñïð. 158, àðê. 35-59, 101, 145).

68

Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

69


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 29 ×. 90 ×èò. 23.Õ.1941

Äîê. ¹ 30 ×. 91. ×èò. 23.Õ 1941.

Äî âñ³õ ñâÿùåíèê³â, ùî ïðèíÿëè ñâ³òñüêèé óðÿä Ì.Î. âçèâຠâñ³õ ñâÿùåíèê³â, ùîáè â ÿêíàéêîðîòøîìó ÷àñ³ ïîäàëè äî â³äîìà, äî ÿêîãî ñòåïåíÿ âîíè ìîæóòü óíèêíóòè íåìèëó ³ ïåðåä íàðîäîì êîìïðîì³òóþ÷ó ó÷àñòü â ñòÿãàííþ ïîäàòê³â ³ êîíòèíґåíò³â ³ îñê³ëüêè ìîæëèâå íàðîäîâ³ â òèõ ñïðàâàõ ïîìàãàòè, çãëÿäíî ñòàðàòèñÿ óçèñêóâàòè [= îäåðæóâàòè] ï³ëüãè. À òàêîæ, îñê³ëüêè óðÿä â ò³ì íå ïåðåøêîäæàº, äâà ðàçè íà òèæäåíü õîäèòè äî øêîëè. Ì.Î. 22.Õ.1941. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

Äî ÎÎ. Äåêàí³â Ïðîøó íåãàéíî ïîäàòè ñïèñ ïàðîõ³é â äåêàíàò³ ³ äóøïàñòèð³â, ÿê³ ïàðîõ³ÿìè çàâ³äóþòü. Ïðè òîìó ïðîøó çàïðèì³òèòè, êîòðîãî çàâ³äàòåëÿ íàçíà÷èâ ñàì î. äåêàí, ïåðåíîñÿ÷è éîãî ç ïàðîõ³¿ íà ïàðîõ³þ, ³ ÿê³ ïàðîõ³¿ º îïîðîæíåí³. Ñïèñ ìîæíà áè ïîäàòè íà êîðåñïîíäåíö³éí³é êàðòö³, äî ìåíå ïðÿìî àäðåñîâàí³é. Ïðîøó ïîäàòè çãàäêó, õòî ç³ ñâÿùåíèê³â ïðèíÿâ ÿêèé óðÿä ³ ÿêîþ âëàäîþ íà ñâîº ñòàíîâèùå ïîñòàâëåíèé. ³ä Ì.Î. Ëüâ³â. 22.Õ.1941. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî. Îðäèíàð³ÿò äóæå ïîòðåáóâàâ ³íôîðìàö³¿. Îñòàíí³é ïîâíèé “Øåìàòèçì Àðõ³ºïàðõ³¿” âèéøîâ ó 1935 ð., ñêîðî÷åíèé – ó 1938 ð. Ó 1943 ð. ÷åðåç “Ëüâ³âñüê³ Àðõ³ºïàðõ³ÿëüí³ Â³äîìîñò³” (÷. 7–8) ïî ïàðîõ³ÿõ áóëè ðîç³ñëàí³ îá³æíèêè, ³ Ì.Î. ïî÷àâ çáèðàòè äàí³ äëÿ âèïóñêó íîâîãî Øåìàòèçìó. Îäíàê ó 1944 ð. âèéøîâ ëèøå éîãî ñêîðî÷åíèé âàð³àíò: “Ñïèñ äóõîâåíñòâà Ëüâ³âñüêî¿ Àðõ³ºïàðõ³¿ ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 1944 ð.” (Ëüâ³â: Íàêëàäîì Ãðåêî-êàòîëèöüêîãî Ìèòðîïîëè÷îãî Îðäèíàð³ÿòó, 1944).

70

71


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 32 Äîê. ¹ 31 ×. 92.. ×èò. 30.Õ 1941 ð.

Griech/Kath. Pfarramt in ..............Kreis ............ District Galizien.

Ì.Î. ïîðó÷ຠîî. äóøïàñòèðÿì â ñâÿòà, â ÿê³ â³ðí³ ìóñÿòü ïðàöþâàòè, â³äïðàâëÿòè äëÿ íèõ Ñëóæáè Á[îæ³] â âå÷³ðíèõ ãîäèíàõ âðàç ç Âå÷³ðíåþ, ÿê áóëî âæå çàðÿäæåíî â ïîïåðåäí³õ ì³ñÿöÿõ. Äî öèõ ñâÿò íàëåæèòü: 1) 8 ëèñòîïàäà: ñâ. Äèìèòð³ÿ 2) 21 ëèñòîïàäà: ñâ. Ìèõà¿ëà 3) 4 ãðóäíÿ: Ââåäåííÿ â Õðàì Ïð[å÷èñòî¿] Ä[³âè] Ì[àð³¿] 4) 22 ãðóäíÿ: Íåï[îðî÷íîãî] Çà÷àòòÿ Ïð[å÷èñòî¿] Ä[³âè] Ì[àð³¿] 5) 12 ëþòîãî: Òðüîõ Ñâÿòèõ (â íåä³ëþ 1942) 6) 15 ëþòîãî: Ñòð³òåííÿ Ãîñï[îäíº] 7) 7 ëèïíÿ: гçäâî ñâ. Éîàííà Õðåñò[èòåëÿ] ³ä Ì.Î. Ëüâ³â, 4 æîâòíÿ 1941.

Bescheinihung Es wird hiermit bescheinigt, das H.(F.) ........... geboren ............Ukrainer/ in/ und Arier/in/ ist. Diese Bescheinigung ist für die Arbeitsämter, Polizei zivilbehörden im Reich ausgestellt. .................. von ..... 1941 Stampiglie, Unterschrift Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

72

73


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 33 ×. 93 ×èò. 30.Õ.1941

Äîê. ¹ 34 ×. 94

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êðàùîãî ñïîñîáó ³ñíóâàííÿ íà òåðåí³ Í³ìå÷÷èíè íàøèõ óêð[à¿íö³â] åì³ґðàíò³â-ðîá³òíèê³â êîæíèé ç îî. ïàðîõ³â ïåðåäàñòü ñâî¿ì ïàðîõ³ÿíàì ïåðåä âè¿çäîì ëºґ³òèìàö³þ-âèêàçêó. Íà ðàç³ âèñòàâëÿòè çàñâ³ä÷åííÿ ïèñàí³, ó íàéáëèæ÷èõ äíÿõ áóäå ìîæíà îäåðæàòè äðóêîâàí³ ôîðìóëÿð[è], çà ÿê³ íàëåæèòü ñòÿãíóòè â³ä ñòîð³í ïî 10 ãð[îø³â] íà êîøòè äðóêó. ³ä Ì.Î. Ëüâ³â, 29 æîâòíÿ 1941.

Ì.Î. ïîðó÷ຠäóøïàñòèðÿì, ÿê³ ïðèéíÿëè ÿê³ñü îáîâ’ÿçêè â àäì³í³ñòðàö³¿ ïîâ³òó àáî îáëàñò³, äî òèæíÿ ïî îòðèìàííþ öüîãî ïèñüìà çäàòè Îðäèíàð³ÿòîâ³ äóæå äîêëàäíèé çâ³ò ç ïðàö³ íà ò³ì ñòàíîâèù³. Ïðè ò³ì íàëåæèòü äîêëàäíî ïîÿñíèòè, äî ÿêîãî ñòåïåíÿ áóëà ÷åðåç òå çàíåäáàíà ïðàöÿ äóøïàñòèðÿ â øêîë³, ñåáòî ÷è ì³ã â êîæí³é øêîë³ â ñâî¿é ïàðîõ³¿ ó÷èòè ðåë³ã³¿ áîäàé 2 ðàçè íà òèæäåíü, îî. äåêàíàì ïîðó÷àºòüñÿ ïðî âñ³ ñëó÷à¿ òàêîãî ðîäó äîíåñòè ñâîþ äóìêó. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî. Ïîñâ³ä÷åííÿ, ÿê³ âïðîâàäæóâàâ Ì.Î., çàáåçïå÷óâàëè âèâåçåíèì ó ͳìå÷÷èíó ìîæëèâîñò³ ò³ñí³øî¿ êîìóí³êàö³¿ ç çåìëÿêàìè, ñâÿùåíèêàìè, ì³ñ³ÿìè ãðåêî-êàòîëèê³â ó ð³çíèõ ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè. Áóâàëè âèïàäêè, ùî òàê³ ïîñâ³äêè ðÿòóâàëè âèâåçåíèì æèòòÿ [Ñïîãàäè Þç³ Þíèê òà Ì. ³ëü÷èíñüêî¿, çàïèñàí³ óïîðÿäíèêîì ó Ëüâîâ³ â 1998-1999 ðð.].

74

75


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 35

1) Äóøïàñòèð³, ñåáòî ïàðîõè-çàâ³äàòåë³, º ï³ä òÿæêèì ãð³õîì îáîâ’ÿçàí³ Ñë. Á. â³äïðàâëÿòè çà íàðîä â íåä³ë³ ³ òîðæåñòâåí³ ñâÿòà. Íå â³ëüíî ¿ì çà òó Ñë. Á. ïðèéìàòè í³ÿêèõ äàòê³â, àí³ òó Ñëóæáó â³äïðàâëÿòè íà ³íøå íàì³ðåííÿ. (dz çãëÿäó íà âèíÿòêîâå ïîëîæåííÿ ìàòåð³àëüíå äóõîâåíñòâà Ñâ. Îòåöü áóâ äàâ Îðäèíàð³ÿòîâ³ âëàñòü ñâÿùåíèê³â, ïåðåñåëåíèõ ÷è âèâåçåíèõ â ãëóáèíó Ðîñ³¿, óâ³ëüíÿòè â³ä îáîâ’ÿçêó àïë³êóâàííÿ çà íàðîä, à òàêîæ òèõ, ùî íå ìàþòü í³ÿêîãî äîõîäó ç ïàðîõ³¿). [Òåêñò ó êðóãëèõ äóæêàõ âèêðåñëåíèé]. 2) Êîëè äóøïàñòèð ç³ çãëÿäó íà ïîòðåáó â³ðíèõ, ìຠïðàâî â³äïðàâëÿòè äâ³ Ñë. Á., íå â³ëüíî òîìó íà äðóãó Ñë. Á. ïðèéìàòè í³ÿêî¿ ñòèïåí䳿. Óñ³ çâ³ëüíåííÿ â³ä òèõ îáîâ’ÿçê³â, ÿê³ áè Ì.Î. áóâ êîìó-íåáóäü óä³ëèâ íà ï³äñòàâ³ âëàñò³ äàíî¿, Àï. Ïðåñòîëîì, âæå â³ä õâèë³ óñòóïëåííÿ áîëüøåâèê³â ñòðàòèëè ñèëó. Äðóãó Ñë. Á. ñâÿùåíèêè îáîâ’ÿçàí³ æåðòâóâàòè íà îáîâ’ÿçêè ºïàðõ³¿, ñåáòî çà êòèòîð³â, êîòðèõ ôóíäàö³¿ çàòðàòèëèñÿ àáî ñòðàòèëè âàðò³ñòü, ³ çà ³íø³ îáîâ’ÿçêè àïë³êóâàííÿ Ñë. Á. äóõîâåíñòâà, íåñïîâíåí³ ÷åðåç íåóâàãó àáî çàáóòòÿ, àáî ñìåðòü. 3) Íå â³ëüíî ñâÿùåíèêîâ³: à) ïðèéìàòè ñòèïåíä³þ çà Ñë. Á. âæå â³äïðàâëåíó ç íàì³ðîì òó ñëóæáó â³äïðàâëÿòè çà òîãî, ÿêèé äàñòü ñòèïåíä³þ, â) ïðèéìàòè ñòèïåíä³þ çà Ñëóæáó ³íøèì òèòóëîì íàëåæíó, íà ïðèêëàä, ïàðîõ³ÿëüíó çà â³ðíèõ, ñ) ïðèéìàòè äâ³ ñòèïåí䳿 íà îäíó ñëóæáó ³ d) ïðèéìàòè îñ³áíó ñòèïåíä³þ çà â³äïðàâëþâàííÿ Ñëóæáè, à îñ³áíó çà íàì³ðåííÿ Ñëóæáè, õ³áà íàïåâíî çíàºòüñÿ, ùî ñòèïåíä³ÿ äàíà íà ñàìî â³äïðàâëåííÿ áåç íàì³ðåííÿ. 4) Íàëåæèòü äóæå ñòåðåãòèñÿ âñÿêîãî íàâ³òü ïîçîðó [= íàòÿêó] ÿêîãîíåáóäü òîðãó ³ ñïåêóëÿö³¿. 5) Òðåáà â³äïðàâèòè ñò³ëüêè Ñë. Á., ê³ëüêî ïðèíÿòî õî÷ áè ìàëèõ ñòèïåíä³é. 6) ßêùî ³ áåç âèíè òîãî, ùî ìຠâ³äïðàâèòè Ñëóæáó, ìèëîñòèíÿ çà Ñëóæáó, âæå ïðèéíÿòà, ïðîïàäå, íå óñòຠîáîâ’ÿçîê. 7) Êîëè õòî äàâ ÿêóñü ñóìó íà Ñë. Á., íå ñïîìèíàþ÷è ¿õ ÷èñëî, íàëåæèòü â³äïðàâèòè ò³ëüêè Ñë. Á., ê³ëüêî äàíà ñóìà ïîêðèâຠñòèïåí䳿 ïî ºïàðõ³ÿëüí³é òàêñ³, õ³áà ìîæíà ðîçóìíî äóìàòè, ùî íàì³ðåííÿ äàþ÷îãî áóëî ³íøå. 8) Íà À[ðõ³ºïàðõ³ÿëüíîìó] Ñîáîð³ ïðè íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿ äî äðóãî¿ òîðæåñòâåíî¿ îáãîâîðèìî, à íà äðóã³é òîðæåñòâ[åí³é] ñåñ³¿ ïðîãîëîñèìî ìèòðîïîëè÷èé äåêðåò ïðî âèñîê³ñòü ñòèïåí䳿 íà Ñë. Á. ͳêîìó ç ñâÿùåíèê³â íå â³ëüíî æàäàòè âèùî¿ ñòèïåí䳿.

×. 95 26.Õ²².1941 ³ä Ì.Î. Ñâÿùåíèê, ÿêèé ïðèéìå ò. çâ. ñòèïåíä³þ, ñåáòî äàòîê çà îá³òíèöþ â³äïðàâëåííÿ Ñëóæáè Á[îæî¿], º äî òîãî â³äïðàâëåííÿ îáîâ’ÿçàíèé ï³ä òÿæêèì ãð³õîì. Íå ñòàíîâèòü í³ÿêî¿ ð³çíèö³, ÷è äàþ÷èé íà ñëóæáó Á. ðîáèòü öå ç âëàñíî¿ âîë³, ÷è ç îáîâ’ÿçêó, íàëîæåíîãî çàïèñîì ÷è çàâ³ùàííÿì, ÷è äຠáåçïîñåðåäíüî, ÷è ÷åðåç òðåòþ îñîáó, Ì.Î. íå ìຠí³ÿêîãî ïðàâà çìåíøóâàòè àáî ì³íÿòè îáîâ’ÿçîê, ïðèéíÿòèé ðàçîì ç³ ñòèïåí䳺þ, õ³áà ôóíäàòîð [ïðè áîãîñëóæåáíèõ ôóíêö³ÿõ Îðä³íàð³ÿòîâ³ öå ïðàâî âèðàçíî óä³ëèâ]* . Ëèøåíü Àï. Ïðåñòîë ìຠâëàñòü Áîãîñëóæåáí³ ñòèïåí䳿 ðåäóêóâàòè, ñåáòî çìåíøóâàòè îáîâ’ÿçêè â³äïðàâëþâàííÿ Ñëóæá Á[îæèõ]. Ðåäóêóþ÷è îáîâ’ÿçîê, ïðèíÿòèé ç³ ñòèïåí䳺þ, Ñâ. Îòåöü ç³ ñêàðáíèö³ ñâ. Öåðêâè ïðèçíຠòèì, çà êîòðèõ ìàëà áóòè â³äïðàâëåíà Ñ. Á., ò³ îâî÷³ [= ïëîäè], æåðòâè, ÿê³ íà íèõ ïðèïàäàþòü.  ñëó÷àÿõ îäíàê, â ÿêèõ áåç í³ÿêî¿ âèíè ñâÿùåíèêà, ùî ïðèéíÿâ ñòèïåíä³þ, âèêîíàííÿ ïðèíÿòîãî îáîâ’ÿçêó ñòàëî íåìîæëèâèì, ÷è òî ÷åðåç çìåíøåííÿ äîõîä³â ôóíäàö³¿, ÷è çàäëÿ ÿêî¿ ïðè÷èíè, Îðäèíàð³é ìîæå ïî âèñëóõàííþ ³íòåðåñîâàíèõ ³ ïðè çàõîâàííþ âîë³ ôóíäàòîðà, òàê ÿê ñå ïðè äàíèõ îáñòàâèíàõ ìîæëèâå, ìîæå îáîâ’ÿçêè ôóíäàö³¿ çìåíøóâàòè, àëå ò³ëüêè òîä³, êîëè éäå ïðî ÿê³ñü Áîãîñëóæåííÿ, ÿê ìîëåáí³ ³ àêàôèñòè àáî äîäàòêîâ³ îáñòàâèíè Ñëóæáè Á. Ðåäóêö³ÿ Ñ. Á., ñåáòî â³äïðàâëåííÿ ìåíøîãî ÷èñëà Ñ. Á., º âñå çàñòåðåæåíà Àï. Ïðåñòîëîì. Ñâ. Îòåöü, óçãëÿäíÿþ÷è îñîáëèâ³ îáñòàâèíè ³ ïîòðåáè äóõîâåíñòâà, óä³ëèâ Îðäèíàð³ÿòàì âëàñòü ðåäóêóâàòè äî ïîëîâèíè îáîâ’ÿçêè, ïðèéíÿò³ ç³ ñòèïåíä³ÿìè. Òà âëàñòü íàäàíà äî ê³íöÿ 1942 ð. Ìàþ÷è òÿæêèé îáîâ’ÿçîê íàäçîðó íàä ñïîñîáîì, â ÿê³ì óñ³ ñâÿùåíèêè ñïîâíÿþòü âàæêèé îáîâ’ÿçîê â³äïðàâèòè çà êîæíó ñòèïåíä³þ Ñ. Á., Ì.Î. ïðèãàäóº ñâÿùåíèêàì îáîâ’ÿçîê óñ³õ ïðîâàäèòè äîêëàäíèé ñïèñ ïðèíÿòèõ ñòèïåíä³é ³ â³äïðàâëåíèõ çà ñòèïåí䳿 Ñ. Á.  òó êíèãó ìàþòü áóòè âïèñàí³ ôóíäóøåâ³ Ñëóæáè, ñåáòî äîõ³ä ç ôóíäàö³¿, ³ ÷èñëî â³äïîâ³äíèõ ¿¿ Ñëóæá, ÿê íå ìåíøå ñòèïåí䳿 ³ íåôóíäàö³éí³ â³äïîâ³äí³ Ñëóæáè. Ì.Î. ïðèãàäóº Âñ. Äóõ[îâåíñòâó] ïðèíöèïè öåðêîâíîãî ïðàâà, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî òîãî îáîâ’ÿçêó: *

Êâàäðàòí³ äóæêè â îðèã³íàëüíîìó ðóêîïèñ³.

76

77


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

9) Êîëè íåìà (îòæå, â íàøîìó ïîëîæåíí³ ÿê äîâãî íåìà) äåêðåòó ºïàðõ[³ÿëüíîãî] ªïèñêîïà, ñåáòî Îðäèíàð³ÿ, íàëåæèòü äåðæàòèñÿ çâè÷àþ, çàõîâóâàíîãî â ºïàðõ³¿. 10) Ìîíàõè, íàâ³òü âèéíÿò³ ç-ï³ä þðèñäèêö³¿ ì³ñöåâîãî Îðäèíàð³ÿ, º îáîâ’ÿçàí³ ïðèì³íÿòèñÿ ó âèñîêîñò³ ñòèïåí䳿 äî äåêðåòó àáî çâè÷àþ ºïàðõ³¿ (Êîäåêñ êàí. 83, §§ 3). 11) ³ëüíî ñâÿùåíèêîâ³ ïðèéìàòè âèùó ñòèïåíä³þ ïîíàä ºïàðõ³ÿëüíó òàêñó äîáðîâ³ëüíî æåðòâîâàíó. Ìîæå òàêîæ ïðèéìàòè íèæ÷ó, íàêîëè Îðäèíàð³é íå çàâ’ÿçàâ ñåãî.  äåêðåò³ ñâ. Êîíґðåґàö³¿ Concilii äíÿ 1.VIII.1941 ï³ä ¹ 5 äàíà ðàäà Îðäèíàð³ºì äóõîâåíñòâó çàêàçóâàòè ïðèéíÿòòÿ íèæ÷èõ ñòèïåíä³é, áî òàêå ïðèíèìàííÿ ïîòÿãຠçà ñîáîþ ð³çí³ òðóäíîñò³. Íà ñîáîðîâ³é ñåñ³¿ ïî ïåðåäèñêóòóâàíí³ ñïðàâè Ì.Î. ñïðàâó ð³øèòü. 12) Ùîäî ÷àñó â³äïðàâëåííÿ Ñë. Á. íàëåæèòüñÿ: à) â³äïðàâèòè â äåíü íàçíà÷åíèé äàþ÷èì, áî ïðèéìàþ÷èé ñòèïåíä³þ äî òîãî ÿêðàç çîáîâ’ÿçàâñÿ, á) êîëè äàþ÷èé íå íàçíà÷èâ ÷àñó, íàëåæèòü Ñë. Á. â³äïðàâèòè ÿêíàéñêîð³øå, êîëè ïðè÷èíà ñòèïåí䳿 íàãëà (í. ïð., çà íåäóæîãî), â) â ³íøèõ ñïðàâàõ ï³ñëÿ ÷èñëà ñòèïåíä³é ïî òðîõè äîâø³é ïîòð³áí³é ïðîâîëîö³ [= çâîë³êàíí³], ã) êîëè äàþ÷èé ñòèïåíä³þ âèðàçíî ëèøèâ ñâÿùåíèêîâ³ ñâîáîäó â âèáîð³ ÷àñó â³äïðàâè, ìîæå ñâÿùåíèê òî¿ ñâîáîäè óæèòè, îäíàê: 13) ͳêîìó íå â³ëüíî ïðèéíÿòè ñò³ëüêè ñòèïåíä³é, ÿêèõ íå ìຠìîæíîñòè äî ðîêó â³äïðàâèòè. 14)  â³äïóñòîâèõ ì³ñöåâîñòÿõ àáî ïðè öåðêâàõ, äå â³ðí³ äàþòü ñò³ëüêè ñòèïåíä³é, ùî ¿õ ñâÿùåíèê íå ìîæå â³äïðàâèòè â ïðèïèñàíîìó ÷àñ³, íàëåæèòü â³ðíèõ ïîâ³äîìèòè ïðîãîëîøåííÿì, àáî ïîâòîðþâàíèì ïðè ïðîïîâ³äÿõ ê³ëüêà ðàç³â, àáî ïðèáèòèì íà öåðêîâíèõ äâåðÿõ, ïðî òå, êîëè ³ äå Ñëóæáè áóäóòü â³äïðàâëåí³. 15) Õòî ìຠäî ðîçäà÷³ á³ëüøå ÷èñëî ñòèïåíä³é, ïîâèíåí ¿õ ðîçäàòè ÿêíàéñêîð³øå. ×àñ, ïðèçíà÷åíèé íà ¿õ â³äïðàâëåííÿ, çà÷èíàºòüñÿ â³ä äíÿ, êîëè ïðèéìຠñòèïåíä³þ ñâÿùåíèê, ùî ìຠ¿¿ â³äïðàâèòè. 16) Õòî â³äñòóïຠñòèïåíä³þ ç îáîâ’ÿçêîì â³äïðàâëþâàííÿ Ñëóæáè, â³äïîâ³äຠçà òî â³äïðàâëåííÿ ñâÿùåíèê, êîòðîìó ñòèïåíä³þ äàâ, ³ òî äî õâèë³ îäåðæàííÿ ïîñâ³äêè ïðèéíÿòî¿ ñòèïåí䳿 ³ â³äïðàâëåíî¿ Ñëóæáè. 17) Õòî ñòèïåí䳿 ïðèíÿò³ ³íøèì óñòóïàº, ïîâèíåí â³äñòóïàòè ö³ë³ ñòèïåí䳿, õ³áà äàþ÷èé âèðàçíî çãîäèâñÿ íà òå, ùîá ÷àñòü çàõîâàâ ñîá³ ïîñåðåäíèê, àáî êîëè ïåâíèì º, ùî íàäâèæêà íàä ºïàðõ³ÿëüíîþ òàêñîþ äàíà ç³ çãëÿäó íà îñîáó.

18) Ïðè ôóíäàö³ÿõ, ÿêèõ âèðàçíîþ ö³ëåþ º äîòàö³ÿ ñâÿùåíèê³â ÷è êàï³òóëè, ìîæíà îáîâ’ÿçîê ôóíäàö³¿ ñïîâíèòè, ðîçäàþ÷è ñòèïåí䳿 ïî ºïàðõ³ÿëüí³é òàêñ³. 19) Ò³, ùî çàâ³äóþòü æåðòâàìè â³ðíèõ íà Ñë. Á. â ì³ñöÿõ â³äïóñòîâèõ, ïîâèíí³ ç ê³íöåì ðîêó â³ä õâèë³ ïðèéíÿòòÿ ñòèïåí䳿 â³ääàòè Îðäèíàð³ºâ³ âñ³ ñòèïåí䳿 ³ Ñëóæáè, ùå íå â³äïðàâëåí³. 20) Îáîâ’ÿçîê ÷óâàííÿ íàä ñïîâíþâàííÿì îáîâ’ÿçê³â, ïðèéíÿòèõ ç³ ñòèïåíä³ÿìè, â ñâ³òñüêèõ öåðêâàõ îáòÿæóº [= ëÿãຠíà] ºïàðõ³ÿëüíîãî ºïèñêîïà, â ìîíàøèõ öåðêâàõ åêëåç³ÿðõ³â àáî ³ãóìåí³â. 21)  öåðêâàõ, äå íàðîä ìíîãî äຠñòèïåíä³é, íàñòîÿòåë³ ÷è åêëåç³ÿðõè ïîâèíí³ ìàòè îñ³áíó êíèæêó, â ÿê³é çàïèñóþòü äàí³ ñòèïåí䳿 ³ ¿õ ÷èñëî, íàçíà÷åííÿ ³ â³äïðàâó. 22) ª îáîâ’ÿçêîì ªïèñêîïà, çãëÿäíî äåêàíà, ùîðîêó òàê³ êíèãè ïåðåãëÿäàòè. 23) Ïîä³áíó êíèæêó îáîâ’ÿçàíèé ìàòè êîæíèé ñâÿùåíèê, êîòðèé ïðèéìຠñòèïåí䳿, òàê, ùîáè â ñëó÷àþ ñìåðòè, áóëî ÿñíèì, ñê³ëüêè ïðèéíÿòèõ ñòèïåíä³é ³ â³äïðàâëåíèõ Ñëóæá, ñåáòî ñê³ëüêè çàëÿãàþ÷èõ. Ïî ñìåðòè ñâÿùåíèêà äåêàí îáîâ’ÿçàíèé çàëÿãàþ÷³ Ñëóæáè ðîçäàòè ñâÿùåíèêàì àáî ïåðåñëàòè ñïðàâó äî Îðäèíàð³ÿòó. 24) Êîëè äåêðåòîì Îðäèíàð³ÿòó â ºïàðõ³ÿëüí³ì Ñîáîð³ ð³øåíèé áóäå çàêàç [= çàáîðîíà] ïðèéìàòè ñòèïåí䳿 íèæ÷³, òðåáà áóäå ïîì³ñòèòè â öåðêâ³ ïóøêó [= ñêðèíüêó] íà äð³áí³ æåðòâè íà ñòèïåí䳿 Ñë. Á. Òàê æåðòâîâàíó ñóìó áóäå ä³ëèòèñÿ ï³ñëÿ [= çã³äíî] ºïàðõ³ÿëüíî¿ òàêñè.

78

79

Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

*** Äîê. ¹ 36 ×. 96 ×èò. 19.II.1942 Çàïðàøàþ [= çàïðîøóþ] Âñ. Äóõîâåíñòâî Ëüâ³âñüêî¿ àðõ³ºïàðõ³¿, Ãàëèöüêî¿ ³ Êàì’ÿíåöüêî¿ ºïàðõ³¿ íà ªïàðõ³ÿëüíèé Ñîáîð. Ñîáîð â³äáóäå ñ³ì òîðæåñòâåííèõ ñåñ³é. Ïðåäìåòîì íàðàä áóäå çàõîâóâàííÿ [“Äåñÿòè” – ó ðóêîïèñ³ âèêðåñëåíî] Á[îæèõ] Çàïîâ³äåé ³ âíåñåííÿ [ïðîïîçèö³¿] Äóõîâåíñòâà, ùî â³äíîñèòüñÿ äî êàíîí³÷íî¿ äèñöèïë³íè êë³ðó. Äàíî ó Ëüâîâ³ 25.² ñò. ñ. [ñò. ñ.] (12.² í. ñ. [í. ñ.]) 1942. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

Äîê. ¹ 37 ×. 97 ×èò. 19.II. 1942 Óä³ëÿºìî âñ³ì ñâÿùåíèêàì, ÿê³ ìàþòü ñóäîâëàñòü â Àðõ³ºïàðõ³¿, âëàñòü ðîçð³øàòè â³ä âñ³õ ºïèñêîïñüêèõ ³ ïàïñüêèõ ðåçåðâàò³â, çà âèíÿòêîì ñëó÷à¿â çàäåðæàíèõ specialissimo modo Àï. Ïðåñòîëîì íà ÷àñ Âåëèêîäíüî¿ ñïîâ³ä³, ñåáòî äî Âîçíåñ³ííÿ 1942 ð. Ç òèì äíåì óñòàþòü [= ïðèïèíÿþòüñÿ] óñ³ âëàñò³ ðîçð³øàòè â³ä ðåçåðâàò³â, íà ÿê³ íåìà äîêóìåíòó, âèäàíîãî Îðäèíàð³ÿòîì ïî 31.Õ²² 1934 ð. 18.²².1942.

Äîê. ¹ 38 ×. 98 ×èò. 19.²².1942 Íà ÷àñ ×îòèðèäåñÿòíèö³ 1942 ð. óä³ëÿºìî âñ³ì ñâÿùåíèêàì, ùî íå ìàþòü äóøïàñòèðñüêèõ îáîâ’ÿçê³â, âëàñòü â³äïðàâëÿòè â ñåðåäó ³ ï’ÿòíèöþ Ñë. Á. Ñâ. Éîàíà Çîë[îòîóñòîãî] çàì³ñòü Ïðåæäåîñâÿù[åíèõ] Äàð³â. Íà òðè ïåðø³ äí³ Âåëèêîãî òèæíÿ íå óä³ëÿºòüñÿ í³ÿêî¿ äèñïåíçè íà çâè÷àéíó Ñë. Á. 18.²I.1942.

Îïóáë³êîâàíî ï³ä çàãîëîâêîì “Äèñïåíçè” ó ËÀªÂ (1942, ¹ 2). “ÏèñüìàÏîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿”... – Ñ.38. ϳä ÷àñ Âåëèêîãî Ïîñòó ó ñõ³äíîìó îáðÿä³ ìîæíà â³äïðàâëÿòè ˳òóðґ³þ Éîàíà Çîëîòîóñòîãî ó ñóáîòó, â ïðàçíèê Áëàãîâ³ùåííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³.  ñåðåäó ³ ï’ÿòíèöþ â³äïðàâëÿþòü ˳òóðґ³þ Íàïåðåäîñâÿùåíèõ Äàð³â, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ â³ðí³ ìàþòü çìîãó ïðè÷àñòèòèñÿ. Ó íåä³ëþ â³äïðàâëÿþòü ˳òóðґ³þ Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî. Ó âîºííèé ÷àñ â³ðí³ ÷àñòî íå çíàëè, ÷è äîæèâóòü äî çàâòðà, ÷è áóäå äëÿ íèõ íåä³ëÿ, ªâõàðèñò³ÿ, ìîæëèâ³ñòü ïðèéíÿòè Ñâÿò³ Òàéíè.

Îïóáë³êîâàíî ï³ä çàãîëîâêîì: “Ó ñïðàâ³ ñóäîâëàñòè â³ä ðåçåðâàò³â” ó ËÀªÂ (1942 ð., ¹ 2); “Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿”... – Ñ. 38.

80

81


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 39

Äîê. ¹ 40

×. 99 ×èò. 19.²².1942

×. 100 ×èò. 19.²².[1942]

×. 51. 1940 ð. ³äíîâëÿºòüñÿ íàíîâî, â ³ä[îìîñòÿõ] îãîëîñèòè.

Ïîäàºìî äî â³äîìà Âñ. Äóõ., ùî âñ³ ãðàìîòè íà äóøïàñòèðñüê³ ïîñàäè º âàæí³ ò³ëüêè 21 äí³â â³ä õâèë³ ï³äïèñó. Ñâÿùåíèê, ÿêèé äî òîãî ðå÷åíöÿ [= òåðì³íó] íå ì³ã áóòè âïðîâàäæåíèé äåêàíîì íà äàíó ãðàìîòîþ ïîñàäó, òðàòèòü äî íå¿ ïðàâî. Õòî áóâ ïåðåä òèì ðå÷åíöåì ââåäåíèé äåêàíîì, ìຠñàì ïîñâ³äêó ââåäåííÿ äåêàíà ïðèñëàòè äî Ì. Î. ßêùî äî ì³ñÿöÿ ïî ï³äïèñ³ ãðàìîòè òîãî ïîñâ³ä÷åííÿ â Îðäèíàð³ÿò³ íåìà, áóäå óâàæàòèñÿ ïîñàäà çà îïîðîæíåíó. Ñâÿùåíèê, ââåäåíèé íà íîâó ïîñàäó, ç äíåì ââåäåííÿ òðàòèòü ïðàâî ñïîâ³äàòè ³ ïðàâèòè Ñë. Á. â äîòåïåð³øí³é ïîñàä³. 18.²².1942.

Ïîäàºìî òåêñò îãîëîøåííÿ: Ì.Î., ÷. 51 (ËÀªÂ, 1940 ð., L²²², Äîäàòîê ²² “Äîêóìåíòè ç ÷àñ³â áîëüøåâèöüêî¿ îêóïàö³¿”. – Ñ. 12–13). Ùîäî çàõîâàííÿ ïîâçäåðæíîñòè ïîñòó â ÷àñ³ ×îòèðèäåñÿòíèö³ ïðèãàäóºòüñÿ ð³øåííÿ ïðîâ³íö³îíàëüíîãî Ñèíîäó. Ëèøåíü íàäçâè÷àéí³ ïðè÷èíè ìîæóòü îïðàâäàòè äàëüøå ³äó÷³ äèñïåíçè. ³ä ïîñòó çâ³ëüíåí³ ò³, ÿê³ â áóðñàõ àáî çàêëàäàõ ä³ñòàþòü õàð÷³. Òèì ïîçâîëÿºìî ¿ñòè òàê, ÿê ¿ì äàþòü, ç îáîâ’ÿçêîì ïðèïèñàíî¿ ìîëèòâè, êîæíèé çîêðåìà. Ç îãëÿäó íà òðóäíîù³ ÷àñ³â ïîçâîëÿºìî çàì³ñòü ìàñëà óæèâàòè ñìàëüöþ. Óñ³ì îî. ïàðîõàì ïîçà ñïîâ³ääþ, à ñïîâ³äíèêàì ó ñïîâ³ä³ ïîçâîëÿºìî óä³ëÿòè äàëüøå ³äó÷èõ äèñïåíç îäâ³òíî ïîòðåáè òîãî, õòî ïðîñèòü çãëÿäíî éîãî ðîäèíè. Ó ËÀªÂ (1942.– ¹ 2) áóëî îãîëîøåíî: “Ùîäî çàõîâóâàííÿ ïîâçäåðæíîñòè ïîñòó â ÷àñ³ ×îòèðèäåñÿòíèö³ ïðèãàäóþ ð³øåííÿ ïðîâ³íö³îíàëüíîãî Ñèíîäó. Ò³ëüêè íåçâè÷àéí³ ïðè÷èíè ìîæóòü îïðàâäóâàòè äàëüø³ ³äó÷³ äèñïåíçè.  ïîíåä³ëîê, ñåðåäó ³ ï’ÿòíèöþ äèñïåíçóº Ñèíîä íà óæèâàííÿ íàá³ëó.  ñóáîòó, íåä³ëþ, â³âòîðîê ³ ÷åòâåð äèñïåíçóº íà óæèâàííÿ ì’ÿñà, ïîðó÷àþ÷è, ùîáè ò³, ÿê³ òî¿ äèñïåíçè óæèâàþòü, â³äìîâëÿëè ç êë³ðèêàìè 50 Ïñàëîì, à êîëè ç ñâ³òñüêèìè 5 Îò÷å Íàø ³ 5 Áîãîðîäèöå ijâî.  ïåðøèé òèæäåíü Âåëèêîãî Ïîñòó ³ Ñòðàñíèé òèæäåíü òðåáà çäåðæàòèñÿ â³ä ì’ÿñà, à óæèâàííÿ íàá³ëó äîçâîëÿºòüñÿ ò³ëüêè ó â³âòîðîê, ÷åòâåð, î÷åâèäíî ³ ñóáîòó. ³ä òîãî ïîñòó (äèâ. ÿê ÷. 51). ³ä Ì.Î. 17.I².1942 †Àíäðåé. Ìèòðîïîëèò”.

Îïóáë³êîâàíî â ËÀªÂ ï³ä çàãîëîâêîì “Ó ñïðàâ³ îáíÿòòÿ äóøïàñòèðñüêî¿ ïîñàäè” (ËÀªÂ, 1942, ¹ 2); “Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿”. – Ñ. 39.

Îïóáë³êîâàíî: Ïèñüìà-ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â áîëüøåâèöüêî¿ îêóïàö³¿. – Ò. ÕÕIV– Éîðêòîí, Ñàñêà÷åâàí. Êàíàäà: Ãîëîñ Ñïàñèòåëÿ, 1961. – Ñ. 29. – Á³áë³îòåêà Ëîãîñó; Ç äâîìà äîäàòêîâèìè àáçàöàìè îïóáë³êîâàíî ó “Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿”... – Ñ. 38–39.

82

83


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 41 ×. 101 ×èò. 19.²².[1942]

Äîê. ¹ 43 ×. 103

Ñâÿùåíèê, ùî ìຠãðàìîòó íà äóøïàñòèðñüêó ïîñàäó, çàêè áóäå äåêàíîì âïðîâàäæåíèé, ìîæå â íîâ³é ïàðîõ³¿ â³äïðàâèòè Ñë.Á., âèêàçóþ÷èñÿ ãðàìîòîþ. Ïåðåä ââåäåííÿì äåêàíîì íå ìîæå àí³ â³ðíèõ ñïîâ³äàòè, àí³ â³í÷àòè. 18.²². Îïóáë³êîâàíî â ËÀªÂ ï³ä çàãîëîâêîì “Ãðàìîòà ñâÿùåíèêà íà äóøïàñòèðñüêó ïîñàäó” (ËÀªÂ, 1942, ¹ 2).

Äîê. ¹ 42 ×. 102 Äî ðåґóëÿì³íó Ñîáîðó (ïèñàíî íà ìàøèíö³ 20.²². [1942]) Ó ðóêîïèñ³ òåêñò â³äñóòí³é. Îïóáë³êîâàíî â ËÀªÂ (1942, ¹ 3–4). Äèâ: çàïèñ Ì.Î. ÷.105.

Ìèòðîï[îëè÷èé] Îðäèíàð³ÿò, ùîáè â³ðíèì äàòè â³äñòðàøàþ÷èé ïðèì³ð ³ óñï³øíî çâåðíóòè óâàãó âñ³õ õðèñòèÿí íà íåëþäñüêó çëîáó çëî÷èíó ÷îëîâ³êîóáèâñòâà, íàêëàäຠíà âñ³õ, ùî ñâ³äîìî ³ äîáðîâ³ëüíî äîïóñòèëèñÿ òîãî çëî÷èíó íàâ³òü íàä ÷îëîâ³êîì, ùî íå ïðèéøîâ íà ñâ³ò, â ëîí³ ìàòåð³, öåðêîâíó êàðó êëÿòâè [= ïðîêëÿòòÿ], çàñòåðåæåíó Åï[èñêîïñüêèì] Îðäèíàð³ÿòîì. Òà öåðêîâíà êàðà íå ïîòÿãຠùå çà ñîáîþ îáîâ’ÿçêó õðèñòèÿí óíèêàòè ÷îëîâ³êà, íà ÿê³ì òÿæèòü. Ñåáòî, ëþäèíà ïðîêëÿòà çà ÷îëîâ³êîóá³éñòâî íå íàëåæèòü ùå äî òèõ, ùî ¿õ õðèñòèÿíè ìàþòü óíèêàòè, íå º excomunicatus vitandus. Êîëè îäíàê çëî÷èí ÷îëîâ³êîóáèâñòâà ñàì ñîáîþ íåíà÷å âèêèäຠç ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ÷îëîâ³êà, ùî óáèâ áëèæíüîãî, Îòö³ Äóøïàñòèð³, ïðîãîëîøóþ÷è òó êëÿòâó, çàîõîòÿòü â³ðíèõ äî òîãî, ùîáè ëþäåé, ïðî ÿêèõ íàïåâíî çíàþòü, ùî ñïëÿìèëè äóøó ³ ðóêè íåïîâèííî ïðîëèòîþ êðîâ’þ, áëèæí³ óíèêàëè, íå â³äìîâëÿþ÷è ¿ì õðèñòèÿíñüêèõ ïðèñëóã, ïðèêàçàíèõ ëþáîâ’þ äî áëèæíüîãî, àëå òàê, ùîáè îêàçóþ÷è ¿ì îáðèäæåííÿ ³ íåñëàâó, íà ÿêó çàñëóãóþòü, óñï³øí³øå äîâåëè ¿õ äî ùèðîãî ïîêàÿííÿ çà ñòðàøíèé çëî÷èí, êîòðîãî ï’ÿòíî ³ ïî ïîêàÿííþ äî ñìåðò³ áóäóòü íîñèòè, ÿê ò³, ùî ï³øëè çà ïðèì³ðîì ïåðøîãî ÷îëîâ³êîâáèâöÿ Êà¿íà. Íà ÷àñ ñåãîð³÷íî¿ ïàñõàëüíî¿ ñïîâ³ä³ âñ³ àïðîáîâàí³ â ºïàðõ³¿ ñïîâ³äíèêè ìàþòü ïðàâî ³ ãð³õà, ³ êëÿòâó òîãî çëî÷èíó ðîçð³øàòè [= äàâàòè ðîçãð³øåííÿ]. Ïðè çëî÷èí³ ÷îëîâ³êîóá³éñòâà íåõàé îäíàê ñïîâ³äíèêè çàâäàþòü òàê òÿæêó ïîêóòó, ùîáè íåùàñíîìó çëî÷èíöåâ³ äî ñìåðò³ ïðèãàäóâàëà ëþäñüêó êðîâ íåïîâèííî ïðîëèòó. 27.²²².1942. Didach twn Apodtolwn 3 ² [íå ÷èòàºòüñÿ] ïî Õð. 1890 ð. â³äêðèòå?? [Íîòàòêè àáî ïîñèëàííÿ, äîïèñàí³ â ê³íö³ ñòîð³íêè]. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî. Öåðêîâíó êàðó çà çëî÷èí ÷îëîâ³êîâáèâñòâà ðåàë³çóâàëè äîðó÷åííÿ Ì.Î. “ðîçòëóìà÷óâàòè â³ðíèì çëîáó íåðîçêàÿíîãî ãð³õà äîáðîâ³ëüíîãî ÷îëîâ³êîâáèâñòâà” [äèâ. ÷. 83 “Àêòè Ì.Î.” â³ä 9.Õ.1941 ð.].

84

85


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 44

ìîæå çðîáèòè ñâ³òëîãî àíãåëà, æèòåëÿ íåáåñ, òî ãàäêà Õðèñòîâîãî âîñêðåñåí³ÿ. Òàê º, áðàòòÿ ³ ñåñòðè, ä³òè – Õðèñòîñ âîñêðåñ! Õî÷ ìè é íåäîñòîéí³, õî÷ ìè íóæäåíí³ ãð³øíèêè, Õðèñòîñ ³ äëÿ íàñ âîñêðåñ; îñü ùå îäèí-äâà äí³ é ïîáà÷èìî íà íåá³ ÿñíå ñîíöå. ³ðîþ, ïîáà÷èìî âîñêðåñëîãî Õðèñòà, à íà êðèëàõ íåáåñíî¿ íà䳿 ³ á³ëüøå í³æ íåáåñíî¿, áî Áîæî¿ ëþáîâ’þ ï³äíåñåìîñü íà íåáî äî Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, äî Ïðå÷èñòî¿ Ä³âè, ï³äíåñåìñÿ äî íåáà, äî ìåòè ö³ëîãî íàøîãî æèòòÿ, äî òîãî äîáðà, ùî íàì í³õòî éîãî íå â³äáåðå, äî òîãî äîáðà, ïðè ÿêîìó íàøå ñåðöå, õî÷ ùå é òåðïèòü, àëå ñïàñàºòüñÿ, ìîæå, ÿêðàç òåðï³ííÿì. Áî íåìà ³íøî¿ äîðîãè äî ñïàñ³ííÿ ÿê òåðïåëèâ³ñòü, âèòðèâàë³ñòü, ëàã³äí³ñòü, â³ðí³ñòü ó ñïîâíþâàíí³ ùîäåííèõ îáîâ’ÿçê³â ³ öå ïåðåñâ³ä÷åííÿ, ùî éîãî ÷àñîì ëèøå íàäì³ð áîëþ çàòèðàº: â³ä âåëèêî¿ ñåðåäè íåäàëåêî äî ñâ³òëîãî Õðèñòîâîãî Âîñêðåñåííÿ. Òàê³ ìî¿ ïîáàæàííÿ äî êîæäîãî ç Âàñ çîêðåìà, äëÿ áàòüê³â ³ ä³òåé, äëÿ ñòàðèõ ³ ìîëîäèõ, äëÿ òèõ, ùî âæå íàä ãðîáîì, ³ òèõ, ùî âèéøëè äîïåðâà ç êîëèñêè, äëÿ âàñ òóò ³ äëÿ âàñ òàì, äëÿ òèõ, ùî ïî òþðìàì, äëÿ òèõ, ùî òåðïëÿòü ãîëîä, ³ äëÿ òèõ, ùî íàñè÷åí³, äëÿ òèõ, ùî æèþòü ó Áîæ³é áëàãîäàò³ ³ äëÿ òèõ, ÿê³ ñüîãîäí³ ùå ìàþòü ðóêè, ñïëÿìëåí³ êðîâ’þ. Íåõàé æå äëÿ íàñ óñ³õ áåç âèíÿòêó Õðèñòîñ âîñêðåñå! (Ïèñüìî 1 êâ³òíÿ í. ñò. 1942).

×. 104 Ñâÿòî÷í³ ïîáàæàííÿ äëÿ â³ðíèõ, ïîì³ùåí³ â ÷àñîïèñàõ “Ëüâ³âñüê³ Â³ñò³” Òåêñò ó ðóêîïèñ³ â³äñóòí³é. Ïîáàæàííÿ îïóáë³êîâàíî ï³ä çàãîëîâêîì “Õðèñòîñ âîñêðåñ! Àðõ³ïàñòèðñüê³ ïîáàæàííÿ” (Ëüâ³âñüê³ â³ñò³. – 1942. – 7 êâ³òíÿ; “ÏèñüìàÏîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿”. – Ñ. 40). Ç îãëÿäó íà âàæëèâ³ñòü ðîçóì³ííÿ ³ñòîðè÷íîãî êîíòåêñòó ôîðì âïëèâó íà â³ðíèõ, ïîäàºìî òåêñò ïîñëàííÿ: “Õðèñòîñ âîñêðåñ! Àðõ³ïàñòèðñüêå ïîáàæàííÿ. Ïèøó öå â Ñòðàñíó Ñåðåäó, öå íàéñòðàøí³øèé äåíü â öüîìó ðîö³. Ñòðàøíà, ñòðàñíà Ï’ÿòíèöÿ, äåíü Õðèñòîâî¿ ñìåðò³, àëå ïðè÷èíîþ Õðèñòîâî¿ ñìåðò³ Þäèíà çðàäà. Õðèñòîâà ñìåðòü º íàøèì â³äêóïëåííÿì, íàøèì ñïàñåííÿì ³ òîìó, íàâ³òü äëÿ íàéá³ëüøèõ ãð³øíèê³â, öå äåíü ïðîñâ³÷åííÿ íåáåñíèì ñâ³òëîì íàäõîäÿ÷îãî ïðàçíèêà Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ, çðàäà Þäè ïðèãàäóº íàì, íåùàñíèì ãð³øíèêàì, áåçäîííó çëîáó ëþäñòâà, éîãî áåçïðèêëàäíó, íåïîíÿòó, ïðÿìî çàãàäî÷íó íåâäÿ÷í³ñòü, ïðèãàäóº áåçîäíþ ãëóïîòè, äîáðîâ³ëüíå çàñë³ïëåííÿ ëþäåé, ùî íå õîòÿòü âèä³òè ïðàâäó, ïðèãàäóº íàì íàøå çàñë³ïëåííÿ, íàøó áåçêîíå÷íó áåçñòèäíó ñëàá³ñòü, íàø³ ïðèñòðàñò³, íàøó çëîáó, âñ³ íàø³ çëî÷èíè òà Þäèíó çðàäó, “ñâÿòîêðàöü[äñ]êîãî Ïðè÷àñò³ÿ”, ÿêå äëÿ íàñ óñ³õ õðèñòèÿí º áîäàé ìîæëèâèì óïàäêîì. Êîëè õî÷åòå ê³ëüêà ñë³â ðàä³ñíèõ ïîáàæàíü íà Âåëèêäåíü, íå êàæ³òü ¿õ í³êîìó ïèñàòè â Âåëèêó Ñåðåäó, áî çàì³ñòü ðàä³ñíèõ ïîáàæàíü âè ãîòîâ³ ïî÷óòè çîéêè ïåêåëüíî¿ áåçîäí³, ÿêîþ º çëîáà öüîãî ñâ³òó. Âè ãîòîâ³ ïî÷óòè âèòòÿ ñêàæåíèõ ñîáàê, ÿêèìè º ò³, ùî â æèòòþ ìàëè íåùàñòÿ âæå äîïóñòèòèñÿ ñâÿòîêðàäñüêîãî Ïðè÷àñò³ÿ, àëå ïåðåä òèì çëî÷èíîì çàäåðæàí³ Áîæîþ áëàãîäàòòþ, çðîçóì³ëè, äî ÷îãî ¿õ ïðèñòðàñòü âåäå é ïîêàÿëèñÿ. À öå ïîêàÿííÿ ïåêåëüíèì âîãíåì íàïîâíÿº ¿õ äóøó òàêèì áåçì³ðíèì ñòèäîì ³ æàëåì, ùî íå áàãàòî áðàêóâàëî, à áóëè áè çëî÷èííó ðóêó çëî÷èíöÿ ï³äíåñëè íà íàéá³ëüøîãî äîáðîä³ÿ, íà Ñïàñèòåëÿ, íà Áàòüêà, íà îäèíîêîãî Äàòåëÿ æèòòÿ ³ ñïàñåííÿ òà äîâã³ ùå ë³òà ïî ñòðàøí³é õâèë³ çàáóòòÿ ¿õ ñåðöå âèº ç áîëþ ³ ÿê ðîçòîïòàíèé õðîáàê ïîâçຠïî ñâ³òó, ùîá ñòåðòè ç äóø³ íåçìèòó é íå äî çìèòòÿ ïëÿìó òî¿ íåâ³ðíîñò³ ìîæí³ñòü òàêîãî çëî÷èíó. À îäíàê ³ Âåëèêà Ñåðåäà íåäàëåêà â³ä Ñâ³òëîãî ïîðàíêó Ïàñõè. ² ñåðåä íàéá³ëüøîãî áîëþ òà ñòèäó, ÿêùî ç ãíèþ÷îãî òðóïà, ÿêèì º ãð³øíèê,

86

87


Акти Митрополичого Ординаріяту

Äîê. ¹ 45 ×. 105 Äî ðåґóëÿì³íó Ñîáîðó.

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 46 ×. 105 [÷èñëî 105 âèêðåñëåíî] 13.²V.1942 “À[ðõ³ºïàðõ³ÿëüí³] ³äîìîñò³” çà òðàâåíü 1942 Ìàð³ÿ Ìàòè

Ó ðóêîïèñ³ òåêñò â³äñóòí³é Îïóáë³êîâàíî: ËÀªÂ (1942, ¹ 3–4), à òàêîæ ó: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿... – Ñ. 87–88. Äèâ. òàêîæ çàïèñ ÷. 102 ó ðóêîïèñ³.

88

“Íå ìàºìî ³íøî¿ íà䳿, êð³ì Òåáå, Ïðåñâ[ÿòà] ijâî”. Êîëè ñåðåä íàéòðóäí³øèõ ³ íàéòÿæ÷èõ îáñòàâèí óïàäàºìî ìàéæå ï³ä áðåìåíåì õâèë³, áî äî ñòðàæäàíü, ñïðè÷èíåíèõ â³éíîþ, ïðèëó÷àºòüñÿ ìèíóëîð³÷íèé íåóðîæàé, îñ³íí³ ïîâåí³, íåäóãà ïëÿìèñòîãî òèôó ³ ç³ âñ³õ ÿçâ íàéñòðàøí³øà ÿçâà çëî÷èí³â, äîáðîâ³ëüíî ñïîâíþâàíèõ íàøèìè ëþäüìè. Õòî ìຠïðîïîâ³ääþ ñëîâà Áîæîãî äàâàòè â³ðíèì ïîò³õó ³ ñèëó, ï³ääåðæóâàòè ¿õ, íå íàõîäèòü â³äïîâ³äí³øèõ ñë³â, ÿê òà ìîëèòâà äî Ïðåñâ[ÿòî¿] ijâè.  êîðîòêîìó ÷àñ³ çà÷èíàþòüñÿ ïî âñ³õ öåðêâàõ Ìàð³éñüê³ ùîäåíí³ Áîãîñëóæåííÿ ÷åðåç ö³ëèé ì³ñÿöü òðàâåíü. Âñåâèøíüîìó Áîãîâ³ ñëàâà, ùî äàâ íàì ä³æäàòèñÿ Âåëèêîäí³õ ñâÿò, Ñâ³òëîãî òèæíÿ, Ï’ÿòèäåñÿòíèö³ ³ òèõ Áîãîñëóæåíü, â ÿêèõ ñåðåä áîëþ ³ òåðï³ííÿ ïðèá³ãàºìî î ïîì³÷ äî íàøî¿ Ìàòåð³ Ìàð³¿. Òÿæêî ä³òêíóëà íàñ Ãîñïîäíÿ ðóêà, áî ñüîãîäí³ íå ò³ëüêè â áîëþ òà òåðï³íí³, àëå ç³ âñòèäîì ³ ïî÷óòòÿì âëàñíî¿ âèíè ñòàºìî ïåðåä Áîæèì ïðåñòîëîì. Ïî÷óòòÿ çëî÷èí³â, ñïîâíåíèõ íàøèìè â³ðíèìè – öå òàêå áðåì’ÿ [= òÿãàð], ùî ä³éñíî íå çíàõîäèòüñÿ ³íøèõ ñë³â ÿê: “Íå ìàºìî ³íøî¿ ïîìî÷³, íå ìàºìî ³íøî¿ íà䳿”. Ùîáè [â] õâèëþ, êîëè â³ä çàõîâóâàííÿ Áîæî¿ çàïîâ³ä³ çàëåæèòü óñÿ íàøà áóäó÷í³ñòü, êîëè â³ä íàøî¿ ïðàâåäíîñòè çàëåæèòü, ÷è áóäåìî ñêàçàíèìè íà ñìåðòü ðàáàìè, ÷è ñâîá³äíèìè ³ ùàñëèâèìè ãðîìàäÿíàìè, çíàõîäèëèñÿ ïîì³æ íàøèìè ä³òüìè ëþäè, äî òîãî ñòåïåíÿ íåðîçóìí³ ³ íåñîâ³ñí³, ùî íà âåñü íàðîä ñòÿãàþòü ã³ðø³ ùå Áîæ³ êàðè – ñåãî ïðÿìî íå ìîæíà çðîçóì³òè.  õâèë³, êîëè âåñü íàðîä òåðïèòü, êîëè â³ä Âñåâèøíüîãî î÷³êóº ìèëîñåðä³ÿ, íàõîäÿòüñÿ ëþäè äîñèòü áåçáîæí³, ùî ñâî¿ìè çëî÷èíàìè íå áîÿòüñÿ çäåðæóâàòè â³ä íàðîäà Áîæå áëàãîñëîâåíñòâî ³ ñòÿãàòè íà íüîãî ÷èì ðàç á³ëüø³ ³ òÿæ÷³ Áîæ³ êàðè.  òàêîìó ïîëîæåííþ îäíà Ïðåñâ[ÿòà] ìîæå ñïàñòè íàñ. Ñüîãîäí³ òðåáà ö³ëîãî, ìîãóòíüîãî ¯¿ çàñòóïíèöòâà, ùîáè çäåðæóâàëî â³ä íàñ Áîæèé ãí³â ³ âèïðîñèòè äëÿ íóæäåííèõ ãð³øíèê³â ³ äëÿ òèõ, ùî ¿õ ðóêè ñïëÿìëåí³ êðîâ’þ, ìèëîñåðä³ÿ ³ ëàñêè íàâåðíåííÿ. 89


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Êîëè ï³ä áîëüøåâèêàìè âîðîãè Öåðêâè âèñòóïàëè ÿâíî ç íàì³ðîì çíèùåííÿ Öåðêâè ³ õðèñòèÿíñüêîãî íàðîäà, âèäàâàëîñÿ, ùî õðèñòèÿíè çà÷èíàþòü ðîçóì³òè, ÷èì º â³ðà, â³÷íå ñïàñåííÿ ³ Áîæà áëàãîäàòü. Ëþäè ãîðíóëèñÿ äî öåðêâè ³ íàâ³òü òàê³, ùî íå ñïîâ³äàëèñÿ â³ä ë³ò, ñï³øèëèñÿ ç îñêàðæåííÿì ñåáå ñàìèõ ó Ñâ. Òà¿íñòâ³ Ïîêàÿííÿ, ùîáè ïîìèðèòèñÿ ç Áîãîì, äîñòîéíî ïðèñòóïàòè äî Íàéñâÿò³øî¿ ªâõàðèñò³¿. Ñüîãîäí³, êîëè íàíîâî â³ëüíî ñâÿùåíèêàì ó÷èòè ä³òåé êàòåõèçìó, êîëè ìîæíà õîäèòè äî öåðêâè áåç íàðàæåííÿ íà ïðèêðîñò³, ðåâí³ñòü ñëàáíå, ëþäè çà÷èíàþòü ìåíøå äáàòè ïðî Öåðêâó ³ çíîâó º òàê³, ùî íàéñâÿò³øå ïàñõàëüíå Ïðè÷àñò³º â³äêëàäàþòü íà ï³çí³øå, ³ íàâ³òü, ñòðàòèâøè ÷åðåç òÿæêèé ãð³õ Áîæó áëàãîäàòü, íå ñï³øàòüñÿ ç ïîêàÿííÿì. Õòî æ â òàêîìó ïîëîæåíí³ ïîìîæå íàì, äóøïàñòèðÿì, òàê ïðîìîâëÿòè, ùîá ïðîáóäèòè òèõ, ùî ñïëÿòü, ³ îòâîðèòè î÷³ çàñë³ïëåíèì, ùî íå âèäÿòü, íà ùî íàðàæàþòüñÿ ñâîºþ áàéäóæ³ñòþ ³ â³äêëàäàííÿì ç äíÿ íà äåíü ïîêàÿííÿ. Îäíà Ïðå÷[èñòà] ijâà, Ìàòè ìèëîñåðä³ÿ ìîæå äàòè íàì, äóøïàñòèðÿì ³ ïðîïîâ³äíèêàì, òàê³ îãíåí³ ñëîâà, ùîáè ïðàâåäíèõ ³ ïîáîæíèõ ëþäåé çàïàëèòè îãíåì Áîæî¿ ëþáîâè, à ãð³øíèê³â ïåðåéíÿòè ñòðàõîì ïåðåä Áîæèì ñóäîì. 14.²V.1942 Âîíà æ Ïðåáëàãîñëîâåííà ijâà, Ìàòè ². Õðèñòà Áîãà ³ Ñïàñèòåëÿ, âîíà ñòîÿëà ï³ä õðåñòîì â õâèë³, êîëè Õðèñòîñ óìèðàâ ³ ìó÷èëàñÿ ç Íèì â êðîâàâ³é Æåðòâ³ Ãîëãîòè çà ãð³õè ëþäñòâà. ͳõòî íå ðîçóì³â òàê ãëèáîêî, ÿê Âîíà, íàì³ð³â Õðèñòà â ò³é Æåðòâ³. Ñòîÿ÷è ï³ä õðåñòîì, Âîíà ç³ Ñèíîì ñâî¿ì òó æåðòâó ïðèíîñèëà ³ ç æåðòâîþ Éîãî ëó÷èëà ñâîþ æåðòâó. Ñïîñîáîì äëÿ íàñ íåïîíÿòèì, àëå ïåâíèì, Âîíà ä³ëèëàñÿ ç Õðèñòîì Éîãî ìóêîþ, òåðï³ëà ç Íèì, òåðï³ëà â äóø³ óñ³ Õðèñòîâ³ òåðï³ííÿ, òåðï³ëà òàêèì áåçì³ðíèì, òàêèì ãëèáîêèì òåðï³ííÿì, ùî òå òåðï³ííÿ íå áóëî ìåíøå, ÿê êîëè á áóëà ïåðåíîñèëà ñâî¿ì ò³ëîì ö³ëó Õðèñòîâó ìóêó. Áî òåðï³ííÿ äóø³ ìîæóòü áóòè á³ëüø³ â³ä íàéá³ëüøèõ òåðï³íü ò³ëà, äóøà ìîæå â³ä÷óâàòè òàêèé áåçì³ðíèé á³ëü, ùî òîé á³ëü ðîáèòü ò³ëî íåíà÷å íåâðàçëèâèì íà í³ÿêèé á³ëü. Äóøà ìîæå ïåðåõîäèòè òàê³ âíóòðåíí³ ìóêè, ìîæå áóòè òàê ðîçòÿòîþ, òàê îïóùåíîþ, òàê ðîçãíåòåíîþ [= ðîç÷àâëåíîþ], ùî íàéá³ëüø³ òåðï³ííÿ ò³ëà â ¿¿ î÷àõ º í³÷èì. Á³ëü äóø³ òàê ïîãëèíຠ¿¿ ö³ëó, äóøà ï³ä òÿãàðåì áîëþ òàê ðîçòîðîùåíà, òàê ðîçòÿòà, ùî íà âñå çàáóâàº, íå â³ä÷óâຠõî÷ áè íà íàéá³ëüø³ ìóêè ò³ëà, íåíà÷å íå ìຠàí³ ìîæíîñò³ çâåðòàòè óâàãó íà òå, ùî ìîãëà á ò³ëîì ÷è â ò³ë³ òåðï³òè. Òàêîþ

ìóñèëà áóòè ìóêà Ïðå÷[èñòî¿] Ä[³âè] Ìàð³¿, êîëè ñòîÿëà ï³ä õðåñòîì. Ïåâíî, í³ÿêà ìàò³ð íà ñâ³ò³ íå ëþáèëà ñâîþ äèòèíó òàê, ÿê òà Ìàò³ð ëþáèëà Ñâîãî Ñèíà. Ïåðåäóñ³ì òîìó, áî òîé Ñèí çàñëóãîâóâàâ íà òàêó ëþáîâ, Éîãî äîáðîòà, êðàñà, âåëè÷, áåçêîíå÷í³ ïðèêìåòè äóø³ ³ ò³ëà, Éîãî ëàã³äí³ñòü ÿãíÿòêà, ïðè ãåðîéñüê³é ñèë³ âîæäÿ ³ âåëåòíÿ. Òåðïåëèâ³ñòü äèòèíè, ïðîñòîòà ãîëóáà, ìóäð³ñòü, çíàííÿ, íàì³ðè, ö³ëå ïîñòóïîâàííÿ äî íàéìåíøèõ ð³÷åé – âñå òî ïðÿìî Áîæå, íåáåñíå.  êîæíîìó ñëîâ³, â êîæíîìó ðóñ³, â êîæíîìó ïîãëÿä³ áåçêîíå÷íà ãëèá³íü ÿêî¿ñü ëþáîâ³, ÿêî¿ í³õòî íà ñâ³ò³ íå âèä³â. À äî òîãî, ÿêèì áóâ ³í äëÿ Íå¿ Ñèíîì! Ïåðåäîâñ³ì îäèíàêîì ³ Ñèíîì, ÿêèì Ïðåñâ[ÿòà] Ìàò³ð íå ìîãëà ïîä³ëèòèñÿ ç í³ÿêèì Îòöåì, áî ÿê ÷îëîâ³ê íàðîäèâñÿ ÷óäîì Ñâ. Äóõà ³ ç ìàòåð³-ä³âèö³ áåç îòöÿ. À â³äòàê Âîíà òîìó Ñèíîâ³ óñå çàâäÿ÷óâàëà. ³í áóâ ¿¿ Áîãîì ³ Ñïàñèòåëåì, ³í óñòåð³ã ¯¿ ïåðåä íåùàñòÿì ïåðâîðîäíîãî ãð³õà. ³í äàâ ¯¿ ñâÿò³ñòü âèùó â³ä ñâÿòîñò³ íåáåñíèõ Àíãåë³â ³ äîñòî¿íñòâî, ùî ïåðåâàæàëî óñ³ ëþäñüê³ ïîíÿòòÿ. ³í ÷åðåç 33 ðîêè áóâ ¯¿ ó÷èòåëåì, êîæíå Éîãî ñëîâî áóëî äëÿ Íå¿ îá’ÿâëåííÿì, äàíèì ç íåáà. ϳä Éîãî ïðîâîäîì Âîíà ïåðåéøëà òàêó øêîëó ñâÿòîñòè, ïðî ÿêó íàéâèù³ ïðîðîêè ìîãëè ìàòè ëåäâå ìàëå ïîíÿòòÿ. Òîìó Ïðåñâ[ÿòà] ijâà áà÷èëà â òîìó Ñèí³ íå ò³ëüêè ñâîãî Ñîòâîðèòåëÿ, ³äêóïèòåëÿ, Ñïàñèòåëÿ, Ó÷èòåëÿ ³ Áîãà. Âîíà áà÷èëà â íüîìó ñâîº âëàñíå æèòòÿ, ö³ëå ñâîº ùàñòÿ, ö³ëó ñâîþ ñëàâó. Òîìó ³ â³ä÷óâàëà â ñâîìó ñåðö³ êîæíèé óäàð áè÷óâàííÿ ³ êîæíèé òåðíåâèé â³íåöü, êîæä³ñ³íüêó ðàíó Ïðåñâÿò[îãî] Ò³ëà. Êîæíà ðàíà áóëà ðàíîþ ¯¿ ñåðöÿ ³ Éîãî á³ëü áóâ òàê ¯¿ áîëåì, ùî â êîæíîìó ç íèõ â³ä÷óâàëà êîæíó ïîäðîáèöþ, âñ³ îáñòàâèíè. Êîëè ¯¿ Õðèñòà â³äáèðàëè, êîëè Éîãî âåëè ïåðåä ñóä, òî ðîçäèðàëè ¯¿ âíóòðåíîñòè ã³ðøå, ÷èì íàéñòðàøí³øèìè çíàðÿäàìè ìóê. Äëÿ Íå¿ òðàòèòè Ñèíà áóëî ÿêèìîñü âíóòð³øí³ì êîíàííÿì, â ïîð³âíÿííþ ç ÿêèì, êîíàííÿ ñìåðò³ áóëî í³÷èì. ² òî êîíàííÿ, òî ðîçäèðàííÿ äóø³, òà âíóòð³øíÿ áîðîòüáà æèòòÿ ç³ ñìåðòþ ïðîäîâæóâàëàñÿ áëèçüêî 20 ãîäèí. À êîëè ñòîÿëà ï³ä õðåñòîì ³ áà÷èëà ìóêó Ñèíà, Âîíà ìîãëà çäîáóòèñÿ íà òàêó ñèëó æåðòâè ³ ëþáîâè, ùî Âîíà ãîäèëàñÿ íà Éîãî ìóêó ³ íà êîæíó çîêðåìà ïîäðîáèöþ òèõ ìóê ³ íà êîæíèé á³ëü äîáðîâ³ëüíî âñå ïðèéìàëà ³ ðàçîì ç³ Ñèíîì ïðèíîñèëà òó æåðòâó çà ñïàñåííÿ ëþäñòâà, çà ñïàñåííÿ íàøå. ³ääàâàëà Ñèíà ñâîãî íà ñìåðòü ç ëþáîâè äî íàñ. ßêà áåçì³ðíà áóëà òà ëþáîâ, òîãî í³ÿêèé ëþäñüêèé ðîçóì íå çìîæå îö³íèòè, ìîæå ì³ã ò³ëüêè çäîãàäàòèñÿ, çäàëåêà ì³ðèòè ³ ïîäèâëÿòèñÿ âåëè÷³ òî¿ ëþáîâè ³ æåðòâè. Ùîáè ëþäñüêó äóøó Ïðåñâ[ÿòî¿] Áîãîðîäèö³ äîâåñòè äî òàêî¿ ãåðî¿÷íî¿ æåðòâè ³ ëþáîâè,

90

91


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

ïîòð³áíî áóëî äîâãîë³òíüî¿ ïðàö³ ñàìî¿ Áîãîðîäèö³. Çà÷èíàëà â³ä ñâÿòîñòè Íåïîðî÷íîãî Çà÷àòòÿ, ñåáòî â³ä ñâÿòîñòè çâåðøåí³øî¿ â³ä ñâÿòîñòè íàéâèùèõ ñâÿòèõ ³ ðîñëà â ò³é ñâÿòîñòè æèòòÿì, â³ääàíèì Âñåâ[èøíüîìó] Áîãîâ³, áåçíàñòàííîþ ïðàöåþ ìîëèòâè ³ æåðòâè, ç íåáåñíîþ áëàãîäàòòþ âèùîþ ³ ïîâí³øîþ â³ä òî¿ áëàãîäàò³, ùî áóëà ó÷àñòþ íåáåñíèõ Àíãåë³â. ³äòàê Õðèñòîñ Ñïàñèòåëü Ñàì ÷åðåç ö³ëå Ñâîº æèòòÿ, ïðàöþþ÷è íàä îñâÿ÷åííÿì äóø³ Ïðå[÷èñòî¿] ijâè, â³â ¯¿ äîðîãîþ òåðï³íü, æåðòâè ³ ìîëèòâè àæ äî õâèë³, êîëè, ñòîÿ÷è ï³ä õðåñòîì, ñâîºþ æåðòâîþ äîïîâíèëà æåðòâó ªâõàðèñòè÷íó Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. Òèì òî òîé âèÿâ ëþáîâè Ïð[åñâÿòî¿] Ä[³âè] Ìàð¿¿ âèïëèâàâ ç ÷åñíîòè ëþáîâè äî Áîãà ³ ëþäåé òàê âçíåñåíî¿, òàê Áîæî¿, ùî í³ÿê³é ðîçóì ëþäñüêèé àí³ àíãåëüñüêèé íå ìîæå îö³íèòè âåëè÷³ òî¿ ñâÿòîñòè ³ æåðòâè. ² êîëè ï³ä õðåñòîì ïðèíîñèëà òó æåðòâó, êîëè Áîæîþ ëþáîâ’þ îáí³ìàëà ö³ëå ëþäñòâî, çà ÿêå Õðèñòîñ óìèðàâ íåïîíÿòîþ ëþáîâ’þ [äî] áëèæí³õ, êîëè òîþ ëþáîâ’þ îáí³ìàëà ³ âñ³õ âîðîã³â, ñåáòî ëþäåé, ùî ñâî¿ìè ãð³õàìè Õðèñòà ðîçïèíàëè, òèõ æèä³âñüêèõ àðõ³ºðå¿â, êíèæíèê³â ³ ôàðèñå¿â ³ òèõ òåìíèõ ³ íåðîçóìíèõ ëþäåé, ùî íàïîâíÿëè ªðóñàëèì äèêèìè ñâî¿ìè êðèêàìè: “Ðîçïíè, ðîçïíè”, êîëè ëþáîâ’þ [äî] áëèæí³õ îáí³ìàëà óñ³ ïîãàíñüê³ íàðîäè ñâ³òà, êîëè çà âñ³õ ç ëþáîâè äî Áîãà, ç ëþáîâè äî Õðèñòà ðàçîì ç Õðèñòîì ïðèíîñèëà Âñåâèøíüîìó Áîãîâ³ ªâõàðèñòè÷íó Æåðòâó Õðåñòà, äîëó÷àþ÷è äî íå¿ æåðòâó ñâîãî æèòòÿ, ïî÷óëà ñëîâî Õðèñòà, ùî âêàçóâàâ ìîæå î÷èìà íà Àï[îñòîëà] Éîàíà ³ ãîâîðèâ: “Ñå – Òâ³é Ñèí”. ßêùî áóëî ìîæëèâå ïîá³ëüøåííÿ æåðòâè, íîâèé á³ëü, äîäàþ÷è äî óñ³õ äîòåïåð³øí³õ áîë³â, òî ñëîâî Õðèñòà ìóñèëî ìàòåð³ çàâäàòè òîé á³ëü. Ùå äîâãî ïðî æåðòâó Õðèñòà äóìàëà, îáí³ìàþ÷è ö³ëå ëþäñòâî ëþáîâ’þ äî áëèæíüîãî, íå áóëà ïîñòàâëåíà ïåðåä òèì ÿñêðàâèì ç³ñòàâëåííÿì, íàâåäåíèì ïåðåä ¯¿ äóøåþ òèì ñëîâîì Õðèñòà. Î÷åâèäíî, çðîçóì³ëà, ùî Àï[îñòîë] Éîàí ìàâ áóòè äëÿ Íå¿ Ñèíîì òèì ñàìèì òèòóëîì, ÿêèì ³ òèì ñëîâîì Õðèñòà ñòàâàëè ñèíàìè óñ³ ò³, çà ÿêèõ Õðèñòîñ óìèðàâ. “Òàê, âîíè òî ìàþòü ìåí³ çàñòóïèòè Òåáå, ì³é Ñèíó? Òðà÷ó Òåáå, â³ääàþ òåáå ³ â çàì³íó ä³ñòàþ ¿õ, òèõ ïîãàíèõ ³ áåçáîæíèõ, òèõ, ùî Òåáå íà ñìåðòü ñóäèëè, ùî Òåáå ìó÷èëè, ðîçïèíàëè, ¿õ çà Òåáå? ×è æ ìàþ ðàçîì ç íèìè áàæàòè Òâ ñìåðò³, ùîá óâ³ëüíèòè Âàðàâó? Âàðàâà ìຠìåí³ Òåáå çàñòóïèòè? ² íå ò³ëüêè Âàðàâà, àëå ò³ äîâã³ ðÿäè, ùî ç Þäîþ Òåáå íàíîâî ðîçïèíàòèìóòü ³ ñâÿòîêðàäñüêèìè Ïðè÷àñò³ÿìè òîïòàòè, íà çåìëþ ïðîëèâàòè Íàéñâ. Êðîâ Òâ ªâõàðèñò³¿. ß æåðòâó ñâîþ ëó÷ó ç

Æåðòâîþ Òâîºþ, Ñèíó ì³é! ß ãîòîâà ç Òîáîþ óìèðàòè, é ãîòîâà äîïîâíÿòè Ñâî¿ìè Æåðòâàìè, ùî áóäå áðàêóâàòè Òâî¿é õðåñòí³é æåðòâ³ äëÿ ñïàñåí³ÿ ëþäåé. Àëå â òó æåðòâó çà âîðîã³â, â òó ëþáîâ äî Òâî¿õ âîðîã³â âëîæèòè ö³ëå ìàòåðèíñüêå ñåðöå, òàê ùîá ¿õ ïðèéíÿòè çà ð³äíèõ ä³òåé? Âàðàâó, Þäó ñèíîì íàçèâàòè ³ ëþáèòè ñåðöåì ìàòåð³ – ÷è ìîæåø ³ òî¿ æåðòâè â³ä ìåíå âèìàãàòè? ×è âèìàãàþ÷è ¿¿, íå â³äáèðàºø ìåí³ òî îäíîîäí³ñ³íüêå, ùî ìåí³ ëèøàëîñÿ, – ìàòåðèíñòâî? Òà æåðòâà, ÿêî¿ âèìàãàºø, [º] ðîçï’ÿòòÿì ìîãî ìàòåðèíñòâà. ² âæå ìåí³ í³÷îãî íå ëèøèòüñÿ. Âçÿëè ìåí³ îäèíîêó ïîò³õó æèòòÿ, Òåáå, ìîãî Ñèíà. Ñóäèëè Òåáå, áè÷óâàëè, ïëþâàëè íà Òåáå, ðîçï’ÿëè Òåáå. Òàêà áóëà âîëÿ Îòöÿ íåáåñíîãî, òàêà áóëà Òâîÿ æåðòâà. Íà âñå ÿ ïîãîäèëàñÿ, àëå òî, ÷îãî òåïåð â³ä ìåíå æàäàºø, òî ïåðåõîäèòü ìî¿ ñèëè. Òî áè óñ³ áðóäè ö³ëîãî ñâ³òà, çëîáà óñ³õ ëþäåé ìàëà ïëþâàòè, òîïòàòè, ïîíèæàòè ìîº ìàòåðèíñòâî. Ìàò³ð Òâîÿ, Õðèñòå, ìຠñòàòè ìàò³ð’þ Þäè ³ Âàðàâè – ÷è æ öå ìîæëèâî? ßêùî öå ìîæå áóòè, õàé â³ä³éäå â³ä ìåíå òà ÷àøà, îäíàê, ÿêùî íå ìîæå â³ä³éòè, ÿêùî ìóøó ¿¿ âèïèòè, õàé áóäå âîëÿ Òâîÿ. Àëå, ÿêùî ìîæëèâå, õàé â³ä³éäå â³ä ìåíå òîé ñòèä, òî ïîíèæåííÿ, òî ïîòîïòàííÿ, òî çáåùåùåííÿ òîãî, ùî ó ìåí³ íàéêðàùå – ìàòåðèíñòâî Áîãà. ×è æ äî òîãî ñòåïåíÿ, Îò÷å ïðåäâ³÷íèé, Òè Éîãî îïóñòèâ, ÷è äî òîãî ñòåïåíÿ ³ íà ìåíå ö³ëêîì Òè çàáóâ, ùî ìàþ ñòàòè ìàò³ð’þ òèõ ìíîãèõ, çðîäæåíèõ â ïðîñòèòóö³¿ ³ ç ïðîñòèòóö³¿. Òàê ìîãëà Ïðå÷[èñòà] Ä[³âà] âèïðàøàòèñÿ [= ïðîñèòè], áî çà ïðèêëàäîì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ Âîíà ìóñèëà ïåðåéòè ÷åðåç ñâîþ Ãîëãîòó ³ ç Õðèñòîì ñêàçàòè “Ëÿìà ñà âàõòàí³”. Àëå æåðòâó ñâîþ äîâåðøèëà ³ ñòàëà Ìàò³ð’þ ëþäñòâà, õðèñòèÿí, ãð³øíèê³â, ìàò³ð’þ êîæíîãî ç íàñ çîêðåìà. Áî äëÿ êîæíîãî ç íàñ çîêðåìà Âîíà º Ìàò³ð’þ, ³ õî÷ íå ïîâòîðþºòüñÿ âíóòð³øíÿ áîðîòüáà, çàê³í÷åíà ïîá³äîþ æåðòâè, íàä êîæíèì ç íàñ, ¯¿ ìàòåðèíñüêå ñåðöå ïîêàçóº Îòöþ íåáåñíîìó æåðòâó, ïðèíåñåíó çà êîæíîãî ç íàñ çîêðåìà. Áî òà ïðå÷óäíà äóøà º òàê áëèçüêà Õðèñòà, òàê â í³é ïîâòîðþºòüñÿ ö³ëå æèòòÿ ³ ö³ëà æåðòâà Õðèñòà, ùî Âîíà îäíà-îäí³ñåíüêà ïîì³æ âñ³ìè ñîòâîð³ííÿìè ìຠòîé ïðèâ³ëåé ÷è äàð ç íåáà, ùî òàê, ÿê ªâõàðèñòè÷íà æåðòâà Õðèñòîâà, Æåðòâà Ãîëãîôòè ïðèíîñèòüñÿ êîæíî¿ äíèíè, íà êîæíîìó ïðåñòîë³ çîêðåìà ³ ãîòîâà ïîâòîðþâàòèñÿ äëÿ êîæíî¿ äóø³ çîêðåìà â ïîä³áíèé ñïîñ³á. Ïðå÷[èñòà] Ä[³âà] Ìàð³ÿ º íàøîþ êîæíîãî çîêðåìà Ìàò³ð’þ, ÿê êîëè á ð³äí³ ä³òè áóëà íà ñâ³ò ïðèâåëà ³ çà ð³äí³ ä³òè Îòöþ íåáåñíîìó ïîâòîðþº ³ ïðèãàäóº æåðòâó, çëîæåíó ï³ä õðåñòîì â õâèë³, êîëè ïðèéíÿëà íàñ çà ä³òåé. Êîæíîãî ç íàñ ð³äíà ìàò³ð ãîòîâà áóëà ìîæå

92

93


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

ñïàñàòè âëàñíîþ ñìåðòþ, êîæíîãî ç íàñ ð³äíà ìàòè ëþáèëà ìàòåðèíñüêîþ ëþáîâ’þ ð³äíî¿ ìàòåð³ äëÿ ð³äíî¿ äèòèíè. Ïðå÷[èñòà] Ä[³âà] Ìàð³ÿ çà êîæíîãî ç íàñ çîêðåìà ïðèíåñëà æåðòâó ð³äíîãî ñèíà ³ òèì ñòàëà äëÿ ïðèáðàíèõ ä³òåé á³ëüøå, í³æ ð³äíîþ ìàò³ð’þ, áî ìàò³ð’þ, ùî äëÿ òèõ ñâî¿õ ä³òåé íå ò³ëüêè â³ääàëà Ñâîº æèòòÿ, àëå é á³ëüøå í³æ âëàñíå æèòòÿ, î ñò³ëüêè á³ëüøå, ùî í³ÿêà ëþäñüêà áåñ³äà [= ìîâà] íå çìîæå òîãî àí³ îïèñàòè, àí³ âèñêàçàòè [= âèñëîâèòè]. ІІ Òàêîþ ëþáîâ’þ ëþáèòü Ïðåñâ[ÿòà] ijâà ëþäåé ³ ç òàêîþ ëþáîâ’þ âèïðîøóº äëÿ íèõ óñ³ ëàñêè, ïîòð³áí³ äî ñïàñåííÿ, òàêîþ ëþáîâ’þ çàñòóïàºòüñÿ çà íèõ, ùîá â³äâåðíóòè â³ä íèõ Áîæèé ãí³â. À êîëè õî÷åìî ò³é ìàòåðèíñüê³é ëþáîâ³ áëèæ÷å ïðèäèâèòèñÿ, çðîçó쳺ìî, ùî òàê º, ³ òîä³ çà ïîì³÷þ Á[îæî¿] áëàãîäàò³ áóäåìî äî íàøî¿ Ìàòåð³ â íåá³ ïðèá³ãàòè ç áëèæ÷èì äîâ³ð’ÿì ³ ç ãëèáøèì äîâ³ð’ÿì ïåðåñâ³ä÷óâàòèñÿ â ¯¿ ëþáîâ³ ³ ìàòåðèíñüê³é ¯¿ äîáðîò³ äëÿ íàñ. Ïð[åñâÿòà] ijâà, Ìàð³ÿ Ìàòè ëþáèòü íàñ ëþáîâ’þ ð³äíî¿ ìàòåð³, áî â íàñ áà÷èòü ñïðàâó ð³äíîãî ¯¿ Ñèíà ²[ñóñà] Õðèñòà. Ñïðàâà íàøîãî ñïàñåííÿ, íàøî¿ ñâÿòîñò³ – öå æ ñïðàâà Õðèñòà Ñï[àñèòåëÿ].  íàñ õòî æ òîãî íå çíàº? Ñïðàâà íàøîãî ñïàñåííÿ ïîëÿãຠíà òîìó, ùîá ìè æèëè íàäïðèðîäíèì æèòòÿì Á[îæî¿] áëàãîäàò³. Óñå â ò³ì íàøå ñïàñåííÿ, íàøà ñâÿò³ñòü – ñå îñâÿ÷óþ÷à áëàãîäàòü Áîæà â íàøèõ äóøàõ. Õòî â õâèë³ ñìåðò³ ìຠòó áëàãîäàòü, ùàñëèâèé, áî ñïàñåíèé íà â³êè. À òà îñâÿ÷óþ÷à áëàãîäàòü – öå âåëèêà òàéíà, óêðèòà â ãëèáèí³ äóø³, òàéíà íå ò³ëüêè òîìó, ùî ¿¿ íå áà÷èìî, ùî äîïåðâà ïîáà÷èìî òîä³, êîëè “âèÿâèòüñÿ ÷èì áóäåìî”, êîëè “âèÿâèòüñÿ áóäåìî Éîìó ïîä³áí³, áî òî áà÷èìî Éîãî ÿê º” (² Éîàíà 3:2). Áîæà ëàñêà òî âåëèêà òàéíà ³ òîìó, òî ëèø â ìàëåíüê³é ÷àñòèí³ çíàºìî, ÷èì âîíà º. Íàéë³ïøå ùå ïîÿñíþº òó òàéíó òà íàóêà Á[îæîãî] Îá’ÿâëåííÿ, ùî Á[îæà] áëàãîäàòü öå íåíà÷å æèòòÿ Õðèñòà Ñï[àñèòåëÿ] â íàø³é äóø³. Õðèñòèÿíè, ùî êîðìëÿòüñÿ Ïðåñâ[ÿò³øîþ] ªâõàðèñò³ºþ, æèâóòü ç Õðèñòîì ³ íå ò³ëüêè ç Õðèñòîì, àëå Õðèñòîì, ñåáòî Õðèñòîâèì æèòòÿì. Ñâ. Àï[îñòîë] Ïàâëî äî òî¿ ïðàâäè ÷àñòî âåðòàº. Êàæå, í. ïð., ùî “Õðèñòîñ ìåí³ æèòòÿì” (Ôèëèï’ÿí 1:21). Ùå âèðàçí³øå êàæå: “Æèâå â ìåí³ Õðèñòîñ” ³ “ß ç Õðèñòîì ïðèáèòèé äî õðåñòà” (Ãàëàò³â 12:19). Òî ñàìî çíà÷èòü òî äèâíå ñëîâî, ùî éîãî ïîâòîðþºìî ó êîæíèé âåëèêèé ïðàçíèê çàì³ñòü Òðèñâÿòîãî: “Ò³, ùî â Õðèñòà îõðåñòèëèñÿ, âî Õðèñòà îäÿãëèñÿ” (Ãàëàò³â 3:27).  “Õðèñòà îäÿãàòèñÿ” çíà÷èòü ò³ëüêè,

ùî íàïîâíÿòèñÿ Õðèñòîâèì æèòòÿì. Ñâ. Àïîñòîëà ïðàöÿ íàä â³ðíèìè ïîëÿãຠâ òîìó, ùîáè â íèõ Õðèñòîñ “âîáðàçèâñÿ”. Òîìó êàæå, íàïðèêëàä: “ijòî÷êè ìî¿, êîòðèõ ÿ çíîâà ðîäæó â áîëÿõ, äîêè Õðèñòîñ âîáðàçèòüñÿ â âàñ” (Ãàëàò³â 4:19). Òàê ³ Ïð[å÷èñòà] ijâà, ïðàöþþ÷è íàä â³ðíèìè, ðîäèòü ¿õ íåíà÷å âî Õðèñò³, à Ïð[å÷èñòà] ijâà ïðàöþº íàä êîæíèì ç íàñ çîêðåìà, ïðàöþº á³ëüøå ÷èì õòî-íåáóäü ³íøèé íà ñâ³ò³, áî ïðàöþº ìîëèòâàìè; à ìîëèòâè íàéâàæí³øà, íàéóñï³øí³øà ïðàöÿ äëÿ ñïàñ³ííÿ äóø³. Òîþ ïðàöåþ Ïð[å÷èñòà] ijâà âèðîáëÿº â íàøèõ äóøàõ òî Õðèñòîâå æèòòÿ Áîæî¿ áëàãîäàò³. Òèì òî íåíà÷å ðîäèòü äëÿ íàñ ³ â íàñ ². Õ. Ðîçøèðÿº íà íàñ Éîãî æèòòÿ, äຠíàì òî æèòòÿ. Òîìó ³ ëþáèòü íàñ òîþ ñàìîþ ëþáîâ’þ, ùî ëþáèòü ². Õ., ïðèéìàþ÷è íàñ çà ä³òåé, ðîçòÿãຠíà íàñ ñâîþ ëþáîâ äî Õðèñòà. Ëþáèòü íàñ ìèìî óñ³õ íàøèõ ãð³õ³â ³ ñëàáîñòåé çàäëÿ ².Õ. Àëå ÷åðåç òå íå ìåíøå ëþáèòü íàñ, äëÿ íàñ ïðàöþº, íàì äຠÕðèñòà, íàíîâî íåíà÷å ðîäèòü Õðèñòà. Àëå öå âñå ðîáèòü äëÿ íàñ ç ëþáîâè äî íàñ, áî íàñ ëþáèòü ëþáîâ’þ, ÿêîþ ëþáèòü Õðèñòà. Î÷åâèäíî, òà íàóêà Á[îæîãî] Îá’ÿâëåííÿ âåëèêà, ñâÿòà ³ íàøîìó ñëàáîìó ðîçóìîâ³ ëèøåíü â ÷àñòè äîñòóïíà ñâ³òëîì â³ðè. Àëå âæå òî, ùî çíàºìî ç òî¿ ïðàâäè, âèñòà÷ຠíà òå, ùîá ³ ìè ç³ ñâ ñòîðîíè Ïð[å÷èñòó] ijâó ëþáèëè ÿê ð³äíó ìàò³ð ³ ùîá ìè ñòàðàëèñÿ â ö³ëîìó æèòò³ æèòè ÿê ùèð³ ³ ïðàâäèâî ëþáëÿ÷³ ä³òè Ïð[åñâÿòî¿] Áîãîðîäèö³. Òîìó ñâ. Öåðêâà ïðîïîâ³äóº â³ðíèì ëþáîâ äî Ïð[å÷èñòî¿] ijâè Ìàð³¿, ìîæíà ñêàçàòè, óñ³ìè ìàéæå ìîëèòâàìè íàøîãî ñâ. îáðÿäó. Íåìà â³äïðàâè, â ÿê³é íå áóëî áè ê³ëüêà, à òî é ê³ëüêàíàäöÿòü Õðèñò[îâèõ] ìîëèòîâ, ÿêèìè õðèñò[èÿíñüêà] äóøà âèÿâëÿº ñâîþ ëþáîâ äî íåáåñíî¿ ñâ Ìàòåð³. À ùîá ùå óñï³øí³øå çàîõîòèòè ëþäåé äî òî¿ ëþáîâè, Öåðêâà ³ äàâíèìè óñòàíîâàìè, ³ íîâèìè ïðàêòèêàìè ïîñâÿ÷óº Ïð[åñâÿò³é] Áîãîðîäèö³ ö³ë³ ì³ñÿö³. ² òàê äàâíî ïåðåäâ³÷íîþ óñòàíîâîþ º ö³ëèé ì³ñÿöü ñåðïåíü ïîñâÿ÷åíèé ïî÷èòàííþ òà ëþáîâè Ïð[åñâÿòî¿] Áîãîðîäèö³.  ñàì³é ñåðåäèí³ ì³ñÿöÿ: ïðàçíèê Óñïåííÿ, äâà òèæí³ íàïåðåä ϳñò, ÿêèì ïðèãîòîâóºìîñÿ íà òîé ïðàçíèê, à ïî ïðàçíèêó, ïîïðàçäåíñòâî, ùî òÿãíåòüñÿ ìàéæå äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ. À ùîá âèðàçíå áóëî áàæàííÿ Öåðêâè ïî÷èòàòè Ïð[å÷èñòó] ijâó ÷åðåç ö³ëèé ì³ñÿöü, à íåìà çâè÷àþ òàê äîâãèõ ïîïðàçäåíñòâ, õ³áà ïîïðàçäåíñòâî Ïàñõè, ùî òðèâຠ40 äí³â, – Îòö³ íàø³ ïîñòàíîâèëè çàê³í÷èòè ì³ñÿöü Áîãîðîäè÷íèì ïðàçíèêîì Ïîëîæåííÿì ðèç Ïð[åñâÿòî¿] Áîã[îðîäèö³] â ïîñë³äíèé äåíü ñåðïíÿ.

94

95


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Òó ñàìó ïåðåäâ³÷íó óñòàíîâó â³äíîâëþº ïðàêòèêà íàøèõ ÷àñ³â, îäîáðåíà ñâ. Öåðêâîþ – äðóãèé ºùå ì³ñÿöü ïîñâÿ÷óâàòè Áîãîðîäèö³. ̳ñÿöü òðàâåíü, êîëè òî ç âåñíîþ çàçåëåí³º ñâ. çåìëÿ ³ âñ³ äåðåâà ³ êâ³òè çàêâ³òíóòü, òîä³ ïðèâèêëè ëþäè çáèðàòèñÿ ïî öåðêâàõ êîæíî¿ äíèíè, ùîá ó ñò³ï Ïð[å÷èñòî¿] ijâè Ìà𳿠çíàéòè ïîò³õó, ðîçðàäó ³ ñèëó òà íàø³é Ïð[åñâÿò³é] Ìàòåð³ â íåá³ ïðèíåñòè ïîêë³í ëþáîâè, âäÿ÷íîñòè ³ ïîê³ðíîãî ïðîõàííÿ ïðî âñå, ÷îãî íàì òðåáà. Öüîãî ðîêó á³ëüøå, ÿê êîëè-íåáóäü, òðåáà íàì ãîðíóòèñÿ ö³ëèì ñåðöåì íà ò³ Ìàð³éñüê³ Áîãîñëóæ³ííÿ ì³ñÿöÿ òðàâíÿ, òðåáà íàì Ïð[åñâÿò³é] Áîãîðîäèö³ ïåðåäîâñ³ì ïîäÿêóâàòè çà ¯¿ âåëèêó ëþáîâ ³ îï³êó, ÿêîþ ñòåðåãëà íàñ ÷åðåç äâà ðîêè áîëüøåâèê³â. Áàãàòî â ò³ì ÷àñ³ íàãð³øèëè áåçáîæíèêè ïðîòè Ïð[åñâÿòî¿] íàøî¿ Ìàòåð³. ³äâåðòàþ÷èñü â³ä Á[îãà], â³äð³êàþ÷èñü Õðèñòà, âîíè çàïåðå÷óâàëè íàëåæíó Ïð[å÷èñò³é] ijⳠ÷åñòü, òà óñ³ìà ñïîñîáàìè ëþäåé, à ùî íàéã³ðøå, ä³òåé ÷è ìîëîäü ñòàðàëèñÿ â³ä³ðâàòè â³ä íàøî¿ Íåáåñíî¿ Íåíüêè. Çà ò³ âñ³ çíåâàãè ³ îáðàçè áåçáîæíèê³â òðåáà íàì Ïð[åñâÿòó] Áîãîðîäèöþ ïåðåïðîñèòè. Ëþáîâ’þ òà ðåâí³øèì ïî÷èòàííÿì òðåáà ¯¿ ïîøàíóâàííÿ ó÷èíèòè. Îñîáëèâøèì ñïîñîáîì òðåáà íàì ïåðåïðîøóâàòè ¯¿ çà ãð³õè ³ çëî÷èíè íàøèõ ð³äíèõ áðàò³â, çà òèõ, ùî ïðèêëàäîì áîëüøåâèöüêèõ áåçáîæíèê³â â³äïàëè â³ä Õð[èñòà] ³ çà òèõ, ùî íå ïåðåñòàþòü Áîãà îáðàæàòè ñàìîðîäíèì áîëüøåâèçìîì ³ áåçáîæíèöòâîì. Àëå òðåáà ¿ì âèïðîñèòè ³ ïîêàÿííÿ. Ïð[åñâÿòà] Áîãîðîäèöÿ òàê ìîãó÷à, ìàéæå âñåìîãó÷à, áî ìîæå [âñå] âèïðîñèòè ó Ñâîãî Ñèíà. Íåõàé æå çìèëóºòüñÿ íàä íàìè, íåõàé çäåðæóº Áîæèé ãí³â ³ çàñòóïèòü íàñ ïåðåä Áîæèìè êàðàìè, ùî çàäëÿ ãð³øíèê³â ìîãëè áè âïàñòè íà âåñü íàðîä. À â³äòàê ïîðó÷àéìî ¯¿ ö³ëó íàøó ìîëîäü â³ä ìàëåíüêèõ íåìîâëÿò äî òî¿ âæå äîðîñëî¿ ìîëîä³, ÿêà çà÷èíຠ÷èñòå æèòòÿ äëÿ íàðîäó, äëÿ Öåðêâè, äëÿ ðîäèíè. ßêáè ìîæíà ö³ë³é ò³é ìîëîä³ çàïåâíèòè ãîðÿ÷ó ëþáîâ Íåáåñíî¿ Ìàòåð³, ìè çàïåâíèëè áè ¿¿ á³ëüø³ ñêàðáè, í³æ ò³ äîñòàòêè, ÿê³ áàæàºìî äëÿ íèõ ³ äëÿ âñ³õ íàøèõ ðîäèí. Âåëèêèì ñêàðáîì äóø³ º ëþáîâ äî Ïð[åñâÿòî¿] ijâè, âåëèêèì äàðîì ç Íåáà – âîëÿ áóòè ùèðèìè ä³òüìè Ìàð³¿. Ðîäè÷³, ùî ä³òåé ñâî¿õ äî òîãî äîâåäóòü, ëèøàòü ¿ì ñêàðá ö³íí³øèé â³ä äî÷àñíèõ, õî÷ áè é âåëèêèõ, ìàºòê³â, òîé ñêàðá óñòåðåæå ìîëîäèõ â³ä íåîäíîãî óïàäêó, çàïåâíèòü êîæåí ö³ííèé äàð ç Íåáà ³ ïîâåäå ¿õ äîðîãîþ ñâÿòîñòè õðèñò. æèòòÿ äî ùàñëèâî¿ â³÷íîñòè â íåá³.

Ïðå[ñâÿò³é] Áîãîðîäèö³ òðåáà íàì â ìîëèòâàõ ïîðó÷óâàòè ³ âåñü íàø íàðîä, ö³ëó áàòüê³âùèíó äî Äí³ïðà ³ çà Äí³ïðîì ³ âèïðîøóâàòè äëÿ íèõ, äëÿ íàñ óñ³õ ëàñêó ùèðî¿ ³ ïðàâäèâî¿ ëþáîâè [äî] áàòüê³âùèíè ³ óñ³õ òèõ ëàñê, ÿêèõ íàì òàê äóæå òðåáà â ëþòèõ ³ ñóìíèõ ÷àñàõ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïð[åñâÿòà] Áîãîðîäèöÿ ðîçó쳺 íàø³ òåðï³ííÿ, íàø³ ïîòðåáè ³ ÿê äîáðà Ìàòè ñõî÷å âèïðîñèòè íàì ðîçðàäó ³ ïîì³÷ ó âñ³õ òèõ ñïðàâàõ, ùî íàñ áîëÿòü. Òîìó ãîðí³òüñÿ ñåãî ðîêó äî òèõ òðàâíåâèõ Áîãîñëóæåíü, ñòàðàéòåñÿ â ò³ì ì³ñÿö³ â ÷åñòü ñâ. Áîãîð[îäèö³] ÷àñò³øå ïðè÷àùàòèñÿ, íå çàíåäáóéòåñÿ â ãîëîâíîìó – â³äìîâëþâàííþ êîæíî¿ äíèíè óñ³õ õðèñò. ìîëèòîâ. ßê ìàºòå ÿêó ïîáîæíó êíèæå÷êó àáî ùå ë³ïøå Ñâ. Ïèñüìî, ÷èòàéòå ¿õ íà ãîëîñ â íåä³ë³ ³ ñâÿòà äëÿ ö³ëî¿ ð³äí³ ³ êîæíî¿ äíèíè ïðèá³ãàéòå äî íàøî¿ Ìàòåð³ ³ ñêëàäàéòå ó ¯¿ ñò³ï âñå òî, ùî âàñ áîëèòü, ÷îãî áàæàºòå äëÿ ñåáå, äëÿ ðîäèíè, äëÿ ñåëà, äëÿ ö³ëî¿ Öåðêâè ³ ö³ëîãî íàðîäà. Íåõàé Âñ[åìîãóòí³é] Áîã áëàãîñëîâèòü íàø³ ì³ñòà, íàø³ ñåëà, íàø³ õàòè ³ õðèñò. äóø³, ùî â íèõ æèâóòü. Áëàãîäàòü Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà. Ïèñàâ 14 ³ 15 êâ³òíÿ 1942 ð. ïåðåïèñàíî 30.²V.1942. (1 êîï³ÿ). † À.

96

Çàãîëîâîê “Ìàð³ÿ Ìàòè” íàïèñàíèé îë³âöåì íàä âèêðåñëåíèì ïåðøèì ðå÷åííÿì “Ì³ñÿöü Òðàâåíü ïîñâÿ÷åíèé Ïðàâ. Áîãîðîäèö³ Ìà𳿔. ³äðåäàãîâàíèé òåêñò îïóáë³êîâàíî ó ËÀªÂ (1942, ¹ 5); “ÏèñüìàÏîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿”... – Ñ. 92–100.

97


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 46

Õðèñòîñ ó÷èòü ëþáîâ’þ îáí³ìàòè ö³ëå ëþäñòâî ðàçîì ç³ âñ³ìè âîðîãàìè ³ ç òèìè, ùî íàñ êðèâäèëè ³ êðèâäÿòü. Òàêà Õðèñòîâà ëþáîâ º ñïîâíåííÿì ö³ëîãî çàêîíà (Ðèìëÿí 13:9). Õòî ëþáèòü, ñïîâíÿº óñ³ çàïîâ³ä³ Áîæ³.  ò³ì îäí³ì ñëîâ³ çàìèêàºòüñÿ ö³ëà íàóêà Õðèñòà ³ ö³ëà õðèñòèÿíñüêà ïðàâåäí³ñòü: “Áî âåñü çàêîí âèïîâíÿºòüñÿ â îäí³ì ñëîâ³: Ëþáè áëèæíüîãî ñâîãî, ÿê ñåáå ñàìîãî (Ãàëàò³â 5:13). Òîìó Õðèñòîñ íàçèâຠçàïîâ³äü ëþáîâ³ “Ñâî¿ì çàêîíîì” ³ áàæàº, ùîáè ñîá³ ëþäè ïî ò³ì ï³çíàâàëè Éîãî ó÷åíèê³â. Ëþáîâ íàøà äî áëèæí³õ ìຠáóòè òàêà, ÿê ëþáîâ Õðèñòà, àæ äî â³ääàííÿ æèòòÿ çà íèõ, äî ïðîëèòòÿ êðîâ³. “Íîâó çàïîâ³äü äàþ âàì, ùîá âè ëþáèëè îäèí îäíîãî, ÿê ÿ ïîëþáèâ âàñ, ùîá ³ âè ëþáèëè îäèí îäíîãî. Ïî ñ³ì ñï³çíàþòü âàñ ³ ùî âè ìî¿ ó÷åíèêè, êîëè ëþáîâ ìàòèìåòå ì³æ ñîáîþ”. (Éîàí. 13:34). À ùî “Â³í ñâîþ äóøó ïîëîæèâ çà íàñ, ³ íàì òðåáà êëàñòè äóø³ çà áðàò³â”. (² Éîàí. 3:16). Ìîëèòâà çà Öåðêâó – öå øêîëà òàêî¿ ëþáîâ³ äî âñ³õ ëþäåé. Êîëè ìîëèìîñÿ çà Öåðêâó, íàøà ìîëèòâà ìຠòàêå çíà÷åííÿ, ùî áàæàºìî óñ³ì ëþäÿì òèõ ëàñê ³ Áîæèõ äàð³â, ÿê³ äຠÖåðêâà. Áàæàºìî ¿ì ï³çíàííÿ ªâàíãåë³ÿ, ùî éîãî Öåðêâà ïðîïîâ³äóº, ³ äîñòîéíîãî ïðèíÿòòÿ Ñâ. Òà¿íñòâ, ÿê³ Öåðêâà ðîçäàº, ïðàâåäíîãî õðèñò. æèòòÿ, êîòðîãî äîðîãîþ âåäå Öåðêâà, ³ âñ³õ òèõ ëàñê õðèñò. æèòòÿ, êîòð³ íàì âèïðîøóþòü ìîëèòâè Öåðêâè, ñåáòî ìîëèòâè óñ³õ â³ðíèõ çà Öåðêâó ³ çà áëèæí³õ. Íåõàé æå íàø³ ùîäåíí³ ìîëèòâè çà Ñâ. Îòöÿ, çà ºïèñêîï³â, çà Öåðêâó áóäóòü ä³éñíî ïðîÿâàìè ëþáîâè äî áëèæíüîãî.  ò³ì äóñ³ 13 òðàâíÿ àáî â äåíü Õðèñòîâîãî Âîçíåñ³ííÿ âñ³ îî. äóøïàñòèð³ â³äïðàâëÿòü Ñë. Á. â íàì³ðåííþ çëóêè ñâî¿õ ìîëèòîâ ç ìîëèòâàìè Âñåëåí[ñüêîãî] Àðõ³ºðåÿ. Áóäåìî ïðîñèòè äëÿ Íüîãî ïðî Áîæó ìóäð³ñòü ç íåáà, òàê ïîòð³áíó â òàê íåçâè÷àéíî òÿæêèõ ÷àñàõ, ïðî çäîðîâ’ÿ ³ äîâãå æèòòÿ ³ ïðî Áîæå áëàãîñëîâåííÿ äëÿ âñ³õ íàì³ð³â ³ ïðàöü äëÿ äîáðà Âñåëåí[ñüêî¿] Öåðêâè. ³äïîâ³äíîþ ïðîïîâ³ääþ, ïðè ÿê³é äóøïàñòèð³ ïåðå÷èòàþòü òî íàøå êîðîòêå ñëîâî, ïîÿñíÿòü íàðîäîâ³ âàãó òîãî ïîëó÷åííÿ ç Âñåë[åíñüêèì] Àðõ³ºðåºì â Éîãî íàì³ðàõ ³ ìîëèòâàõ ³ çàîõîòÿòü ëþäåé äî æåðòâè, õî÷ áè íàéìåíøî¿ íà “ãð³ø ñâ. Ïåòðà”.  òèõ ñêëàäêàõ á³ëüøå éäå ïðî íàì³ð íàøèõ ñåðäåöü, ÿê ïðî ä³éñíó æåðòâó. Íàðàç³ ãðîøåé íå ìîæíà ïîñëàòè äî Ðèìó, ïåðåøëåìî òîä³, ÿê áóäå ìîæíà. Òîìó íåõàé êîæíèé â³ðíèé äàñòü õî÷ áè íàéìåíøó ëåïòó. Íåþ ëó÷èòüñÿ ç

Þâèëåé Ïàïè 13 òðàâíÿ ö[üîãî] ð[îêó] âèïàäຠ25-òà ð³÷íèöÿ ºïèñêîïñüêî¿ õèðîòîí³¿ Ïàïè ϳÿ Õ²². dz çãëÿäó íà âîºíí³ ÷àñè ³ íà òåðï³ííÿ ìàéæå ö³ëîãî ëþäñòâà ñâÿò³øèé Îòåöü íå õî÷å æîäíèõ çîâí³øí³õ ïðîÿâ³â, ÿêèìè áè õðèñòèÿíè õîò³ëè Çâåðõíèêîâ³ âñåë[åíñüêî¿] Öåðêâè âèÿâèòè ñâî¿ ÷óñòâà ³ áàæàííÿ. Ñâ. Îòåöü â³äïðàâèòü ò³ëüêè òîãî äíÿ òîðæåñòâåííó Ñëóæáó Á[îæó] â áàçèë³ö³ ñâ. Ïåòðà, à ö³ëà Öåðêâà áóäå ëó÷èòèñÿ ç Ïàïîþ ìîëèòâàìè ³ æåðòâîþ. Äî òîãî ñàìîãî ³ ìè çàîõî÷óºìî â³ðíèõ. Ìîëèòâè çà Ñâ. Îòöÿ º íå ò³ëüêè çíàêîì ïðèíàëåæíîñòè äî Âñåëåí. Öåðêâè, àëå ÷åðåç òå ñàìå âèÿâîì âäÿ÷íîñòè äëÿ Âñåâ. Áîãà çà òîé íåîö³íåííèé äàð, ³ ëþáîâ³ äî òîãî Õðèñòîâîãî Ò³ëà, ÿêîãî Íàì³ñíèê Õðèñòà º Çâåðõíèêîì ³ ãîëîâîþ. À ëþáîâ äî Öåðêâè – öå ïåðøà ³ íàéâàæí³øà ÷àñòèíà ëþáîâ³ äî áëèæíüîãî, à ÷åðåç òå íàéâèæ÷èé ïðîÿâ ëþáîâè Áîãà. Ìè âïðàâä³ êîæíî¿ äíèíè, ïðè êîæíîìó Áîãîñëóæåíí³ ìîëèìîñÿ çà Âñåë[åíñüêîãî] Àðõ³ºðåÿ ³ çà ñâ. Âñåë[åíñüêó] Öåðêâó, àëå ïîòðåáà ³ íàøèì â³ðíèì ïðèãàäóâàòè âàãó òî¿ ìîëèòâè ³ ñàìèõ ñåáå çàîõî÷óâàòè äî òîãî, ùîá â òó ìîëèòâó âêëàäàòè ö³ëå ñåðöå. ͳêîëè íå ìîæåìî äîñèòü ïðèãàäóâàòè ñîá³ òîé ïðåñâÿòèé ³ âåëèêèé îáîâ’ÿçîê ëþáîâè áëèæíüîãî. “Ïî ñ³ì ï³çíàòè Áîæ³ ä³òè ³ ä³òè äèÿâîëà. Êîæíèé, õòî íå ÷èíèòü ñïðàâåäëèâîñòè, íå º â³ä Áîãà, [à é òîé] õòî íå ëþáèòü ñâîºãî áðàòà. Áî ñå º çâ³ùåííÿ, êîòðå âè ÷óëè â³ä ïî÷àòêó, ùîá âè ëþáèëè îäèí îäíîãî íå ÿê Êà¿í...” (² Éîàí. 3:10–11). “Ìè çíàºìî, ùî ìè ïåðåíåñåí³ â³ä ñìåðò³ äî æèòòÿ, áî ëþáèìî áðàò³â. Õòî íå ëþáèòü áðàòà, ïåðåáóâຠâ ñìåðò³” (òàì æå 14 ñòèõ). “Óëþáëåí³, ëþá³ì îäèí îäíîãî, áî ëþáîâ º â³ä Áîãà ³ êîæíèé, õòî ëþáèòü, â³ä Á[îãà] ðîäèâñÿ ³ çíຠÁîãà. Õòî íå ëþáèòü íå çíຠÁîãà, áî Áîã º ëþáîâ”. (² Éîàí. 4:7–8). Ëþáîâ äî áëèæí³õ, äî âñ³õ áëèæí³õ, äî âñ³õ ëþäåé, çà ÿêèõ Õðèñòîñ ïðîëèâ Ñâîþ êðîâ, íàéë³ïøå ïðîÿâëÿºòüñÿ â ìîëèòâàõ çà Öåðêâó ³ çà ¿¿ Çâåðõíèêà – Ðèìñüêîãî Àðõ³ºðåÿ. Êîæíà ëþäèíà ç ïðèõîäà áà÷èòü ëèøåíü òî, ùî áåçïîñåðåäíüî ¿¿ îáõîäèòü, òèì òî íàâ³òü ó äîáðèõ õðèñòèÿí ëþáîâ äî áëèæíüîãî ñÿãຠòàê äàëåêî ÿê ç³ð. Ëþáèìî ïåðåäîâñ³ì òèõ, ùî íàì íàéáëèæ÷³ ³ ç ÿêèìè æèâåìî, ùî íàì ¿õ â æèòò³ íåíà÷å ïîòð³áíî. Çàêîí Õðèñòà ï³äíîñèòü òó ñëàáó ëþäñüêó âîëþ ³ ðîçòÿãຠ¿¿ ëþáîâ äî ö³ëîãî ñâ³òó. 98

99


Акти Митрополичого Ординаріяту

Öåðêâîþ ³ ïðîÿâëÿº ùèðå ñåðöå äëÿ ñâîãî íàéâèùîãî öåðêîâíîãî Çâåðõíèêà. Ïèñàâ 17.4.42. † À.

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 48 ×. 105 Ïðîãîëîøåííÿ ð³øåíü ªïàðõ[³ÿëüíèõ] Ñèíîä³â

[Îë³âöåì äîïèñàíî çë³âà ïåðåä äàòîþ ³ ï³äïèñîì “Â Ì.Î. ó À.ª.”]. Îïóáë³êîâàíî: ËÀªÂ, 1942, ¹ 5 ï³ä çàãîëîâêîì “ªïèñêîïñüêèé Þâèëåé Ïàïè”; Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿... – Ñ. 90–92.

Íå ìàþ÷è ìîæíîñòè çàäëÿ áðàêó ïàïåðó âèäàòè äðóêîì ìàéæå ïðèãîòîâàíèõ äî äðóêó òðüîõ òîì³â êíèãè “Ä³ÿííÿ, äåêðåòè ³ ïðàâèëà Àªï. Ñîáîð³â ç ë³ò 1940, 1941, 1942”, ñòàðàºìîñÿ â Àªï. [³äîìîñòÿõ] âèäàòè áîäàé ïðàâèëà ³ äåÿê³ äåêðåòè, ÿê³ íàì âèäàþòüñÿ âàæí³øèìè. Ïðè ò³é íàãîä³ ìóñèìî ïðåäëîæèòè íàóêó ñâ. Öåðêâè òà öåðêîâíîãî ïðàâà ïðî ºïàðõ³ÿëüí³ Ñîáîðè. ̳æ ïðàâèëàìè á³ëüøà ÷àñòü º óâàãàìè, âêàç³âêàìè, ðàäàìè, äàâàíèìè äóõîâåíñòâó, ùîáè éîãî äóøïàñòèðñüêà ïðàöÿ ñòàâàëà óñï³øí³øîþ. Ïðè íèõ íå ïðèõîäèòüñÿ ãîâîðèòè ïðî îáîâ’ÿçóþ÷ó ñèëó, âîíè íå íàêëàäàþòü íà ñâÿùåíèê³â í³ÿêèõ íîâèõ îáîâ’ÿçê³â.  äåêðåòàõ ºïàðõ³ÿëüíèé ºïèñêîï, ìèòðîïîëèò ï³ñëÿ íàïåðåä îáäóìàíîãî ³ ñâîá³äíî âèêîíóâàíîãî ïëàíó çâåðòຠäóõîâåíñòâó óâàãó íà ò³ ñòîðîíè äóøïàñòèðñüêî¿ ïðàö³ ÷è äóõîâíîãî æèòòÿ ñàìèõ ñâÿùåíèê³â, â ÿêèõ ñïîñòåð³ãຠùîñü äî îäîáðåííÿ, ÿê çì³íè àáî ïîïðàâëåííÿ. Íà ï³äñòàâ³ òèõ óâàã ïåðåäñîáîðîâà ñåñ³ÿ ³ ïðèãîòîâí³ ñåñ³¿ Ñîáîðó ïðèãîòîâëÿþòü, îáãîâîðþþòü ³ ïðèéìàþòü ïðàâèëà, ÿê³ ïðåäêëàäàþòü [= ïîäàþòü] òîðæåñòâåí³é ñåñ³¿ Ñîáîðó äî ïðèéíÿòòÿ. À ùî ò³ ïðàâèëà º òâîðîì ñîáîðîâèõ îòö³â, à íà Ñîáîð º çàïðîøåí³ óñ³ ñâÿùåíèêè ºïàðõ³¿ â õâèë³ ¿õ ïðîãîëîøåííÿ íà òîðæåñòâåíí³é ñåñ³¿, ïðèéìàþòü ¿õ ñâÿùåíèêè ÿê âëàñí³ ïîñòàíîâè, ÿê ïðîãðàìó ïðàö³ íàä ñîáîþ ³ íàä â³ðíèìè. ² çà÷èíàþòü ¿õ âïðîâàäæóâàòè â æèòòÿ. ̳æ òèìè ïðàâèëàìè íàõîäÿòüñÿ ³ òàê³, ùî º ïðàâäèâèìè çàêîíàìè, ÿê³ â ñîâ³ñòè êîæíîãî ñâÿùåíèêà â ºïàðõ³¿ îáîâ’ÿçóþòü. Òîìó, çà÷èíàþ÷è äðóêîì ïðîãîëîøóâàòè ñîáîðîâ³ ïðàâèëà, ìóñèìî Âñå÷. Äóõîâåíñòâó ïðèãàäàòè íàóêó ïðî ºïàðõ³ÿëüí³ çàêîíè [³] ïðî ð³çíèöþ ñîáîðîâèõ çàêîí³â ³ çàêîí³â, âèäàíèõ ñàìèì ºïàðõ[³ÿëüíèì] ºïèñêîïîì, ïðî õâèëþ, â ÿê³é çà÷èíàþòü îáîâ’ÿçóâàòè, ïðî âàãó òîãî îáîâ’ÿçêó.  ê³íö³ ïðî ñïîñîáè, â ÿêèõ ìîæóòü ïåðåñòàòè îáîâ’ÿçóâàòè. À ïåðåäîâñ³ì òðåáà ñòâåðäèòè, ùî îäèíîêèì çàêîíîäàâöåì â ºïàðõ³¿ º ºïàðõ³ÿëüíèé ºïèñêîï, à â ñëó÷àþ éîãî ñìåðò³ – ñîáîð êðèëîøàí. ª ïðàâäîþ â³ðè, ùî ºïàðõ³ÿëüí³ ºïèñêîïè ìàþòü òàêó

100

101


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

ñóäîâëàñòü, ùî ìîæóòü âèäàâàòè îáîâ’ÿçóþ÷³ â ñîâ³ñò³ ºïàðõ³ÿëüí³ çàêîíè. Óñ³ áîãîñëîâè º òî¿ äóìè, ùî öå íàóêà â³ðè. Íàâåäåìî ò³ëüêè ñëîâà ó÷åíîãî Ïàïè Âåíåäèêòà Õ²V, ÿêèé íàâîäèòü ìíîãî òåêñò³â áîãîñëîâ³â ³ ïðàâíèê³â, ÿê³ çáèðຠâ òîìó âèñêàç³: ͳõòî íå ìîæå áåç íàðóøåííÿ â³ðè â³äìîâëÿòè ºïàðõ³ÿëüíèì ºïèñêîïàì ñóäîâëàñòü äî çâ’ÿçóâàííÿ çàêîíàìè ñâî¿õ â³ðíèõ, ÿêèì âîíè ìóñÿòü ï³ääàâàòèñÿ (Nemo salva fide potest iurisdictionem illis (episcopis) abiudicare suas oves legibus obstringendi, quibus obtemperare cogantur. (Då Synodo dioecesana Lib. XIII cap: IV III). Òó ïðàâäó â³ðè äîêàçóþòü óñòóïè Ñâ. Ïèñüìà, â ÿêèõ ñêàçàíî, ùî ºïèñêîïè º “ïîñòàâëåí³ Ñâ. Äóõîì, ùîáè ïàñòè Öåðêâó Áîæó” (ijÿííÿ 20:28) ³ òèìè ñëîâàìè, êîòðèìè ². Õð. äàâ Àïîñòîëàì âëàñòü â’ÿçàòè ³ ðîçâ’ÿçóâàòè. Òîìó óñ³ ïðàâíèêè óâàæàþòü çà îñíîâíèé ïðèíöèï, ùî ñîáîðîâ³ çàêîíè ñòàíîâëÿòü ïàðòèêóëÿðíå ïðàâî, ÿêå îáîâ’ÿçàí³ º çàõîâóâàòè óñ³ ò³, ùî æèâóòü íà òåðèòî𳿠ºïàðõ³¿. Ãîäÿòüñÿ òàêîæ ïðàâíèêè íà òå, ùî äî çàõîâóâàííÿ ºïàðõ³ÿëüíèõ çàêîí³â îáîâ’ÿçàí³ º ³ ò³ ìîíàõè ÷è çàêîíí³ êîíґðåґàö³¿, ÿê³ ìàþòü ïðèâ³ëåé, ò. çâ. åêçåìïö³¿ àáî ñòàâðîï³ã³¿, ñåáòî ÿê³ âèùîþ öåðêîâíîþ âëàäîþ º âèéíÿò³ ç ï³ä âëàäè ºïàðõ[³ÿëüíîãî] ºïèñêîïà. Ìèìî òîãî ïðèâ³ëåþ, âîíè îáîâ’ÿçàí³ òèìè ºïàðõ³ÿëüíèìè çàêîíàìè, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî äóøïàñòèðóâàííÿ ³ ñïðàâóâàííÿ Ñâ. Òà¿íñòâ. Òàê ð³øèâ ³ Òðèäåí[ñüêèé] Ñîáîð â 25 ñåñ³¿ ðîçä³ë: “Ïðî ìîíàõ³â”. Ìîíàõè âèéíÿò³ ç ï³ä ñóäîâëàñòÿ ºïàðõ[³ÿëüíîãî] ºïèñêîïà º, êð³ì òîãî, çâ’ÿçàí³ ºïàðõ[³ÿëüíèìè] çàêîíàìè ³ â ñëó÷àÿõ, â ÿêèõ ºïèñêîïè ìàþòü ñóäîâëàñòü äåëåãîâàíó Àï. Ïðåñòîëîì. Âê³íö³ ³ â òèõ âèïàäêàõ, â ÿêèõ â³ðí³ ñîáëàçíÿëèñÿ áè íåçàõîâàííÿì [= íåäîòðèìàííÿì] íèìè ïðèïèñ³â, çàõîâàíèõ ö³ëèì äóõîâåíñòâîì àáî é âñ³ìè â³ðíèìè, ÿê í. ïð. íåçàõîâóâàííÿì ïîñòó, íàëîæåíîãî íà âñ³õ â³ðíèõ ÿêèìñü ºïàðõ³ÿëüíèì çàêîíîì.  òàêîìó ñëó÷àþ, õî÷ â³ä çàõîâóâàííÿ òîãî çàêîíà º ñâîá³äí³ òèòóëîì ñòàâðîï³ã³¿, ìóñÿòü îäíàê éîìó ïîâèíóâàòèñÿ òèòóëîì óíèêàííÿ ñîáëàçíó. ªïàðõ³ÿëüí³ çàêîíè º çàêîíàìè òåðèòîð³ÿëüíèìè, òîìó íå îáîâ’ÿçóþòü â³ðíèõ ÷è ñâÿùåíèê³â, ïåðåáóâàþ÷èõ ïîçà ãðàíèöÿìè ºïàðõ³¿. Òèì ð³çíÿòüñÿ â³ä ïðèêàç³â ÷è ïîðó÷åíü, âèäàíèõ ºïàðõ[³ÿëüíîþ] âëàäîþ ïîîäèíîêèì îñîáàì. Ò³ îáîâ’ÿçóþòü ³ ïîçà ãðàíèöÿìè ºïàðõ³¿. Çàêîíîì îáîâ’ÿçàíèé ³ òîé, ùî âèéøîâ ç ãðàíèöü ºïàðõ³¿, ùîá óâ³ëüíèòèñÿ â³ä îáîâ’ÿçêó, ùîá îáìàíóòè çàêîí (in fraudem legis). Çàêîíè

ºïàðõ³ÿëüí³ âèäàí³ ºïèñêîïîì ïîçà ñèíîäîì, îáîâ’ÿçóþòü òàê ñàìî ÿê çàêîíè âèäàí³ â ñèíîä³, àëå ò³ëüêè òîä³, êîëè º ïðàâäèâèìè çàêîíàìè, íå ðîçïîðÿäêàìè àáî ñòàòóòàìè ç ïðèðîäè ð³÷è äàíèìè äî ÷àñó ç³ çãëÿäó íà ÿê³ñü ïåðåìèíàþ÷³ îáñòàâèíè. Äî âèäàííÿ ºïàðõ[³ÿëüíîãî] çàêîíó ïîòð³áíî, ùîá ºïèñêîï çàñÿãíóâ ðàäè ñîáîðó êðèëîøàí, õî÷ ¿õ çãîäè íå ïîòð³áíî. Îäèí ºïàðõ[³ÿëüíèé] çàêîí, ùî ìîæå áóòè ³ çâè÷àéíèì ðîçïîðÿäêîì, à âèäàíèé ïîçà ñîáîðîì, îáîâ’ÿçóº ò³ëüêè äî ñìåðòè ºïèñêîïà, à òèì º çàñòåðåæåííÿ ó ò. çâ. ðåçåðâîâàíèõ ñëó÷àÿõ. Òèì-òî çàêîíè, âèäàí³ â ºïàðõ³ÿëüíîìó Ñîáîð³, íàçèâàþòüñÿ ñòàëèìè, ÷è â³÷íèìè (perpetua). Öå íå îçíà÷àº, î÷åâèäíî, ùîá òàêèé çàêîí íå ì³ã áóòè ñêàñîâàíèé. Íå ò³ëüêè ºïèñêîï, ÿêèé çàêîíè âèäàâ, àëå é êîæíèé íàñë³äíèê ìîæå öå çðîáèòè. Òîìó òî, êîëè º äâà ñîáîðîâ³ ð³øåííÿ ñîá³ ïðîòèâí³ [= ùî ñîá³ ñóïåðå÷àòü], îáîâ’ÿçóº ò³ëüêè ïîñë³äíº ð³øåííÿ, áî “ïðàâî ï³çí³øå óñóâຠïîïåðåäíº” (ius posterius derogat priori). Êð³ì â³äêëèêàííÿ ÷è ñêàñóâàííÿ çàêîíà, º ùå äâà ñïîñîáè, â ÿêèõ ºïàðõ[³ÿëüíèé] çàêîí ïåðåñòຠ³ñíóâàòè. Ïåðøèì º ñëó÷àé, ùî â³ðí³ â ºïàðõ³¿ â³ä ïåðøî¿ õâèë³ çàêîíà íå ïðèéìàþòü ³ íàâ³òü íå çà÷èíàþòü çàõîâóâàòè, à äðóãèé – òî ïî ïðèéíÿòòþ çàêîíà óñóâàþòüñÿ â³ä íüîãî ïðîòèâíèì ïðàâíèì çâè÷àºì. Ùîäî ïåðøîãî, òðåáà ïåðåäîâñ³ì ñêàçàòè, ùî âçàãàë³ çàêîíè, à îñîáëèâèì ñïîñîáîì öåðêîâí³ çàêîíè, íå çàëåæàòü â³ä ïðèéíÿòòÿ ÷è îäîáðåííÿ íàðîäà. Òîìó çàêîí íåïðèéíÿòèé º çðàçó âïîâí³ âàæíèì, ³ ãð³øàòü â³ðí³, íå ñëóõàþ÷è éîãî. Çàêîí ïåðåñòຠ³ñíóâàòè ç âîë³ çàêîíîäàâöÿ, ÿêèé íå ìîæå õîò³òè îáîâ’ÿçóâàòè ï³äëÿãàþ÷èõ éîãî ñóäîâëàñòþ, êîëè çàõîäèòü òàêèé ñïðîòèâ ïðîòè ñâîãî çàêîíà. Êîëè çíຠïðî òîé ñïðîòèâ ³ ëåãêî ì³ã áè äîìàãàòèñÿ ïîñëóõó, à òîãî íå ðîáèòü, òèì ñàìèì ìîâ÷àëèâî çàêîí â³äêëèêóº. Êîëè íå çíຠïðî ñïðîòèâ, òðåáà óâàæàòè çàêîí âæå íå îáîâ’ÿçóþ÷èì. Çíà÷íî äîâøîãî ÷àñó òðåáà íà òå, ùîá îáîâ’ÿçîê çðàçó ïðèéíÿòèé óñóíóòè íàñòóïàþ÷èì [= íàñòóïíèì] ïðîòèâíèì ïðàâíèì çâè÷àºì. Òàêèé çâè÷àé ñòàºñÿ çàêîíîì, àëå ò³ëüêè òîä³, [à)] êîëè º ðàö³îíàëüíèé, ñåáòî íå ïðîòèâíèé ïðàâó Áîæîìó ³ ïðèðîäíîìó, àí³ íå çãàíåíèé ïðèïèñîì öåðêîâíîãî ïðàâà, êîëè [á)] íå áóâ ââåäåíèé íà ïåðåê³ð çàêîíîäàâöåâ³, [â)] êîëè ïðèíÿòèé äîáðîâ³ëüíî ³ çàõîâóâàíèé á³ëüøîþ ÷àñòèíîþ ñóñï³ëüñòâà ³ â á³ëüøå ñëó÷àÿõ íå ïîîäèíîêèõ, à ÷àñòî ïîâòîðþâàíèõ. Âê³íö³, êîëè áóâ îäîáðåíèé çãîäîþ çàêîíîäàâöÿ íå òàê îñîáèñòî ³ âèðàçíî âèñêàçàíîþ, ÿê ðàäøå òîãî çàêîííîþ çãîäîþ, ùî º âèñêàçàíà â çàãàëüíèõ çàêîíàõ, êàíîíàõ àáî çâè÷àÿõ, îäîáðÿþ÷èõ

102

103


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

çâè÷à¿, ÿê³ ñòàíîâëÿòü [= ð³øàþòü], ùî òàêèé çâè÷àé óñóâຠïðîòèâíèé çàêîí. Òàêèé çâè÷àé ç òèìè âñ³ìè ïðèêìåòàìè ñòàºòüñÿ çàêîíîì ïî äîâøîìó ïðèì³íåííþ ÷åðåç ö³ëó ñóñï³ëüí³ñòü. ʳëüêî íà òå ïîòð³áíî ë³ò – ð³÷ íåïåâíà, ìîæíà ò³ëüêè ñêàçàòè, ùî çâè÷àé, ïðîòèâíèé öèâ³ëüíîìó çàêîíîâ³, ð³âíÿºñÿ â ò³ì çãëÿä³, çâè÷àºâ³ ïðîòèâíîìó öåðêîâíîìó çàêîíîâ³. Öå çàâèñèòü â ÷àñò³ â³ä òîãî, ÿê âàæíèé ³ ÿê â³ä äàâíà ïðèéíÿòèé áóâ çàêîí, ùî éîãî óñóâຠíîâèé çâè÷àé. Íàéìåíøå ïîòð³áíî 10 ë³ò, à íàéá³ëüøå 40, àáî 100-ë³òíüîãî çâè÷àþ. ³ä îáîâ’ÿçêó çàõîâóâàííÿ ºïàðõ[³ÿëüíîãî] çàêîíó ìîæå ºïàðõ[³ÿëüíèé] ºïèñêîï óâ³ëüíÿòè äèñïåíçîþ. Íà òàêó äèñïåíçó íå òðåáà çãîäè ñîáîðà êðèëîøàí. (Äî äèñïåíçè òðåáà îäíàê ðàö³îíàëüíî¿ ïðè÷èíè.) [Ó äóæêàõ âèêðåñëåíî. Äèâ.: Ïèñüìà-ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. – Ñ. 104: “Íà òàêó äèñïåíçó íå òðåáà çãîäè ñîáîðó êðèëîøàí, à ò³ëüêè ðàö³îíàëüíî¿ ïðè÷èíè”]. ªïàðõ[³ÿëüíîìó] ºïèñêîïîâ³ íå â³ëüíî äàâàòè äèñïåíçè â³ä çàêîí³â ïðîâ³íö[³îíàëüíîãî] Ñîáîðó. Ñîáîð ïðîâ³íö. º âèùèé â³ä ïîîäèíîêèõ ºïèñêîï³â ³ â³ä ìèòðîïîëèòà. Òîìó çàêîíè ïðîâ³íö. Ñîáîðó º çàêîíàìè âèùî¿ âëàäè äëÿ íèõ. Òàê³ ð³øåííÿ ïðîâ³íö. Ñîáîðó ìîæóòü áóòè çì³íåí³ ÷è óñóíåí³ òàêèì ñàìèì ïðîòèâíèì çâè÷àºì, àáî é íîâèì ð³øåííÿì ïðîâ³íö. Ñîáîðó íàâ³òü òîä³, êîëè òàê³ ð³øåííÿ º îäîáðåí³ Àï. Ïðåñòîëîì. Òàêå îäîáðåííÿ çâè÷àéíî íå çì³íþº õàðàêòåðó ïðîâ³íö³îíàëüíîãî ÷è ºïàðõ³ÿëüíîãî çàêîíà. (Òî îäîáðåííÿ Ïðåñòîëà) [ó äóæêàõ âèêðåñëåíî] ìîæå ìàòè òàêèé õàðàêòåð ëèø òîä³, êîëè áåç íüîãî ð³øåííÿ ñîáîðó íå ìàëî áè í³ÿêî¿ îáîâ’ÿçóþ÷î¿ ñèëè. Âîíî º òàêèì äëÿ ò. çâ. íàðîäíèõ ñîáîð³â, àáî äåðæàâíèõ ñîáîð³â, äî ÿêèõ íàëåæàòü ºïèñêîïè îäíîãî íàðîäó ÷è îäíî¿ äåðæàâè. Òàê³ ñîáîðè íå º ç³áðàííÿìè çíàíèìè ó öåðêîâíîìó ïðàâ³, ÿêå óçíຠò³ëüêè íàðàäè ºïèñêîï³â, ùî íàëåæàòü äî îäíî¿ ïðîâ³íö³¿ çãëÿäíî ïàòð³àðõàòó. Òàêîãî, ñåáòî ïîòð³áíîãî äî âàæíîñòè, îäîáðåííÿ Àï. Ïðåñòîëîì ïîòð³áíî ³ ò. çâ. ºïèñêîïñüêèì êîíôåðåíö³ÿì, ñåáòî íåêàíîí³÷íèì ç’¿çäàì ÷è íàðàäàì ºïèñêîï³â. Òàêå îäîáðåííÿ íàçèâàþòü åññåíö³îíàëüíèì â ïðîòèñòàâëåííþ äî àêöèäåíòàëüíîãî, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî ñîáîðó, ÿêèé ìຠïðàâî âèäàâàòè âàæí³ çàêîíè. Ïåðøå ñòàºòñÿ íåíà÷å çàêîíîì Àï. Ïðåñòîëà, íå çì³íÿº õàðàêòåðó çàêîíó ³ òîìó ìîæå áóòè çíåñåíå àáî çì³íåíå äðóãèì ñîáîðîì. Òàê ñàìî â â³çàíò³éñüêîìó ïðàâ³ òåñòàìåíò, íàâ³òü çàòâåðäæåíèé ³ìïåðàòîðîì, ì³ã áóòè çì³íåíèé.

dz çãëÿäó íà âàæí³ñòü òàêîãî îäîáðåííÿ ïðîâ³íö³îíàëüíèõ ñîáîð³â, íàâåäó òóò ùå ³íøó ð³çíèöþ. Àï. Ïðåñòîë ìîæå ïðîâ³íö. ñîáîð îäîáðèòè, àáî ñïîñîáîì çàãàëüíèì in forma communi àáî in forma speñifica, ñåáòî ìîæå ¿õ îäîáðÿòè ïî äîêëàäíèõ äîñë³äàõ ³ ñòóä³ÿõ íàä ïîîäèíîêèìè ð³øåííÿìè ñîáîðó ³ òîä³ óæèâຠñïîñîáó ãîâîðåííÿ ÷è êëÿâçóë³ motu proprio atque ex certa scientia àáî áåç òî¿ ôîðìóëè ïðè çàãàëüí³é óìîâ³ öåðêîâíîãî ïðàâà, ùî ò³ ð³øåííÿ áóëè ñïðàâåäëèâ³, â³äïîâ³äí³ ³ íå áóëè ïðîòèâí³ àí³ êàíîíàì öåðêîâíèì, àí³ äåêðåòàì Òðèäåíò[ñüêîãî] ñîáîðó, àí³ Àïîñòîëüñêèì êîíñòèòóö³ÿì. Ñòàòóòè, ïåðøèì ñïîñîáîì îäîáðåí³, íàáèðàþòü ñèëè çàêîíà Àï. Ñòîëèö³. Ç íàøèõ ïðîâ³íö. ñîáîð³â í³ îäèí íå áóâ òèì ñïîñîáîì àïðîáîâàíèé. Âåðòàþ÷è äî çàêîí³â ºïàðõ³ÿëüíèõ Ñîáîð³â, ñêàæåìî, ùî âîíè çà÷èíàþòü îáîâ’ÿçóâàòè ç õâèëåþ ¿õ ïðîãîëîøåííÿ íà Ñîáîð³, ñåáòî íà òîðæåñòâåíí³é ñîáîðîâ³é ñåñ³¿. Íå ìîæå áóòè òîðæåñòâåíí³øî¿ ôîðìè ïðîãîëîøåííÿ ÿê òàêà. Òîìó âîíà ïðèðîäíî º õâèëåþ, â ÿê³é çàêîí çà÷èíຠîáîâ’ÿçóâàòè. Ò³ îòö³, ÿê³ íå º ïðèÿâí³ íà ñåñ³¿, ïðî òîé îáîâ’ÿçîê ìîæóòü ùå íå çíàòè, ³ ÷åðåç òå íå ñïîâíÿòè ñâîãî îáîâ’ÿçêó áåç âèíè. Î÷åâèäíî, òî áåçâèííå íåçíàííÿ óñòóïຠâ õâèë³, êîëè äîâ³äàþòüñÿ ïðî ïðîãîëîøåííÿ. Ìîæå, îäíàê, Ñîáîð, ÷è ðàäøå ºïàðõ[³ÿëüíèé] ºïèñêîï íà Ñîáîð³ ³ çà çãîäîþ Ñîáîðó, ïðèïèñàòè ³íøó õâèëþ ïî÷àòêó çàêîííî¿ óõâàëè. Òàê â Ñîáîð³ ç ð. 1941 âñ³ îáðÿäîâ³ ïðàâèëà, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî Ñëóæáè Á. Ñâ. Éîàíà Çîë[îòîóñòîãî], ìàëè çà÷àòè îáîâ’ÿçóâàòè äîïåðâà ç ïî÷àòêó 1942 ð. гøåííÿ ðèìñüêî¿ Êîíґðåґàö³¿, ïðè ÿêîìó áóëî çàïîâ³äæåíå âèäàííÿ îñ³áíîãî ùå Òèï³êîíó, çðîáèëî êîíå÷íèì äåÿê³ çì³íè ³ äîïîâíåííÿ òèõ îáðÿäîâèõ ïðàâèë. Âèéøëî ïîëîæåííÿ òàêå, ùî ç óõâàëåíèõ Ñîáîðîì ïðàâèë äåÿê³ îáîâ’ÿçóþòü, äåÿê³ ð³øåííÿì Êîíґðåґàö³¿ àáî çì³íåí³, àáî óñóíåí³. À ùî ïðàöÿ íàä ïîð³âíÿííÿì òåêñòó ðèì[ñüêîãî] ˳òóðã³êîíà ç ïðàâèëàìè íàøîãî Ñîáîðó äîñ³ Ñîáîðîì íå çðîáëåíà, ìîæíà ïîëîæåííÿ òàê îçíà÷èòè, ùî ò³ ïðàâèëà ç³ñòàëè ñóìí³âíèìè ³ òîé ñóìí³â ÷åðåç ÿêèé ÷àñ ºùå ïîòðèâàº, ñåáòî äî õâèë³ îòðèìàííÿ ðèìñüêîãî Òèï³êîíó ³ ïðèì³íåííÿ [= óçãîäæåííÿ] íàøèõ ïðàâèë äî íüîãî ³ äî ðèìñüêèõ âèäàíü. ×åðåç òå [“Ïèñüìà-ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. – Ñ. 105: “Îäíà÷å...”] ïðàöÿ ñîáîðó íàä òèìè ïðàâèëàìè íå îêàçàëàñÿ îäíàê áåçõîñåííîþ íàâ³òü ç ïîâåðõîâîãî ïîð³âíÿííÿ íàøèõ ïðàâèë ç ð³øåííÿìè ³ âèäàííÿìè Êîíґðåґàö³¿, ïîêàçóþ÷è, ùî â ïåðåâàæàþ÷³é á³ëüøîñò³ íàø³

104

105


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

ïðàâèëà â³äïîâ³äàþòü âïîâí³ ðèìñüêèì ð³øåííÿì ³ ò³ëüêè â ê³ëüêîõ ïóíêòàõ â³ä íèõ â³äñòóïàþòü. Ðèìñüêà êîì³ñ³ÿ ï³øëà â äóæå ìíîãèõ ïóíêòàõ çà íàøèìè ðàäàìè ³ ðèìñüê³ ð³øåííÿ îäîáðèëî íåíà÷å íàøó ïðàöþ íà Ñîáîð³. Ïèñàâ â òèæäåíü Ìèðîíîñèöü â 20–24. êâ³òíÿ í. ñò. 1942.

Äîê. ¹ 49

Ïðè÷èíó ïîäàííÿ äâîõ îäíàêîâèõ ÷èñåë 105 âñòàíîâèòè íå ïîùàñòèëî. Î÷åâèäíî, òóò âêðàëàñü ïîìèëêà. Îïóáë³êîâàíî: ËÀªÂ (1942 ð.), ¹ 3–4 (ïî÷àòîê), ¹ 5 (äîê³í÷åííÿ). “Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. – Ñ. 41–43, 103–105. ijÿííÿ ³ Ïîñòàíîâè Àðõ³ºïàðõ³àëüíèõ Ñîáîð³â 1940–1941 ðð.; 1942–1943 ðð., ï³ä ïðîâîäîì ñëóãè Áîæîãî Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî (Winnipeg: Central Jubilee Committee of the Ukrainian Catholic Church, 1984. – Ð. 43–45, 90–92).

106

Äî òèõ, ùî íà Ïàñõó íå ñïîâ³äàëèñÿ [Îë³âöåì äîïèñàíî çë³âà: “äî À.Â. íà ìàé”]. Çàêè çà÷íó â³äçèâàòèñÿ äî òèõ, ùî íå ñïîâ³äàëèñÿ íà Ïàñõó ³ ÿêèõ ñïèñè ïðèñèëàþòü ìåí³ äóõîâí³ îòö³, ùîá çîêðåìà äî êîæíîãî ïèñàòè, â³äçèâàþñÿ äî âñ³õ ðàçîì. Îòö³ äóøïàñòèð³ ïåðå÷èòàþòü öå ïèñüìî ó âñ³õ öåðêâàõ ìàò³ðíèõ ³ äî÷åðíèõ, äîäàþ÷è äî ìî¿õ ñë³â ò³ ïîòð³áí³ ïîÿñíåííÿ ³ äîïîâíåííÿ, ùîáè êîíå÷íî óñ³õ çàîõîòèòè äî ñïîâíåííÿ â ê³íö³ ñâîãî îáîâ’ÿçêó, ÿêå ç ðîêó íà ð³ê â³äêëàäàþòü, íàðàæóþ÷è ñåáå íà ñòðàøíó íåáåçïåêó. ×è âè ö³ëêîì âæå íå äáàºòå ïðî â³÷íå ñïàñåííÿ? ×è äëÿ âàñ ö³ëêîì îáîÿòíå [= áàéäóæå], äå ïî ñìåðòè ï³äåòå, ÷è ó â³÷íó ðàä³ñòü ç áëàãîñëîâåííèìè, ÷è ó â³÷íèé îãîíü â ïðîêëÿòèìè äèÿâîëàìè? ×è âè íå âèäèòå, ùî íå ìîæåòå áóòè ñïàñåí³, êîëè äëÿ ñïàñåííÿ í³÷îãî íå çðîáèòå? ×è âè íå ÷óëè í³êîëè Õðèñòîâî¿ ïðèò÷³ ïðî 10 ä³â, ç êîòðèõ ïîëîâèíà ò³ëüêè ñïàñëàñÿ, à äðóãà ïîëîâèíà º â îïîâ³äàííþ Õðèñòà îáðàçîì ³ ñèìâîëîì òèõ, ùî ïðîïàäàþòü íà â³êè. Õðèñòîñ íàçèâຠ¿õ – íåðîçóìíèìè ä³âèöÿìè, à âè, â³äêëàäàþ÷è ïîêàÿííÿ, ïîñòóïàºòå ã³ðøå â³ä íèõ ³ ñòàâèòå ñåáå â ã³ðøå ïîëîæåííÿ ïåðåä ñòðàøíèì ìàºñòàòîì Âñåâ. Áîãà, Ñó䳿 æèâèõ ³ ìåðòâèõ. Âîíè, êîëè ñïîñòåðåãëè, ùî ¿ì ìîæå çàáðàêíóòè îëèâè äî ñâ³òèëüíèê³â, ñåáòî Áîæî¿ áëàãîäàòè äî æèòòÿ äóø³, ïðîñèëè ìóäðèõ ïîçè÷èòè ¿ì, à êîëè ò³ â³äìîâèëè, ï³øëè êóïóâàòè. Âèäèòå, âîíè äáàëè ïðî òå, ñòàðàëèñÿ, õîò³ëè êóïèòè, à îï³ñëÿ ³ ìîëèëèñÿ, êðè÷àëè: “Ãîñïîäè, Ãîñïîäè, îòâîðè íàì”, à îäíàê ïî÷óëè ñòðàøíå ñëîâî: “Íå çíàþ âàñ”. Ùî æ âàñ ÷åêàº, êîëè íå ñïîâíÿºòå ³ 1/ 10 ÷àñòêè òîãî, ùî òàì ò³ íåðîçóìí³ ä³âèö³? ×è âè íå ÷óëè ïðèò÷³ ïðî òàëàíòè, êîëè ïðèéøîâ ïàí ðîáèòè ðàõóíêè ç³ ñëóãàìè, ³ êîëè êîæíèé â³äáèðàâ íàãîðîäó çà ñâîþ ïðàöþ? Ïîñë³äí³é ï³äí³ñ ïàíîâ³ ö³ëèé äàíèé ñîá³ ÷è ðàäøå ïîçè÷åíèé òàëàíò, íå çìàðíóâàâ éîãî, à îäíàê ïî÷óâ ñòðàøíå ñëîâî: “Íåïîòð³áíîãî ñëóãó âêèíüòå â òüìó êðîì³øíó, òàì áóäå ïëà÷ ³ ñêðåã³ò çóá³â”. À âè äàíèé âàì òàëàíò òàê ìàðíóºòå, äàðè ïðèðîäí³ ò³ëà ³ äóø³, à äàðè áëàãîäàò³: Õðåùåííÿ ³ ³íø³ Òà¿íñòâà Õðèñòîâî¿ â³ðè, à ê³ëüêî ëàñê, ê³ëüêî äàð³â? ×è æ íå áî¿òåñÿ, ùî ïî÷óºòå ³ âè ëþòå ñëîâî: “Ëóêàâèé ñëóãî ³ ë³íèâèé”, – êîëè âè ã³ðø â³ä òàìòîãî â ïðèò÷³. ³í î ö³ëå íåáî ë³ïøèé â³ä âàñ. 107


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

À êîëè â öåðêâ³ ñâÿùåíèê ÷èòຠïðèò÷ó Õðèñòîâó î Áîæ³ì Ñóä³, ÷è íå áî¿òüñÿ ïî÷óòè òî ñëîâî: “²ä³òü â³ä Ìåíå, ïðîêëÿò³”. Áî äå æ âàø³ ìèëîñåðäí³ ä³ëà, äå æ ëþáîâ [äî] áëèæíüîãî, äå æ óáîã³ íàêîðìëåí³ ÷è ïðèîä³ò³? ×è âè íå çíàºòå, ùî çàïèñàíå â Ñâ. Ïèñüì³, ùî òðåáà íàì “ñî ñòðàõîì ³ òðåïåòîì íàä ñïàñåííÿì ñâî¿ì ïðàöþâàòè” (Ôèë. 2:12). À äå æ ó âàñ ïðàöÿ íàä ñïàñåí³ºì? Äå æ ñòðàõ ïåðåä Áîæèì ñóäîì? Æèþ÷è, ÿê âè æèºòå, íå ìîæíà ñïàñòèñÿ, íå ãîäèòüñÿ òàê æèòè. Íàðàæàºòåñÿ íà ïåâíå çàñóäæåííÿ. ×è æ âè íå ÷óëè í³êîëè, ùî ïèøå â ñâî¿ì Ïîñëàíí³ ñâ. Ïåòðî (² Ïåòðà 4:18): “Êîëè ïðàâåäíèé ëåäâå ñïàñàºòüñÿ, òî áåçáîæíèê ³ ãð³øíèê äå áóäå ì³ã ïîêàçàòèñÿ?” “² ïðàâåäåíèì, òèì, ùî ÷àñòî ñïîâ³äàþòüñÿ, òðóäíå ñïàñåí³º, ¿ì òðåáà çóñèëëÿ ³ ïðàö³ ³ ¿ì òðåáà ïîêàÿííÿ ³ ïîêîðè, íà ÷³ì æå âè îïèðàºòå äóìêó, ùî ñïàñåòåñÿ, êîëè í³÷îãî ç òîãî íå ðîáèòå, ÷îãî ïîòðåáà. Íå ò³ëüêè íå äáàºòå ïðî òå, ùîá êîðìèòè ñâîþ äóøó Íàéñâ. Ò³ëîì ³ Êðîâ’þ Ñïàñèòåëÿ Õðèñòà, íå ò³ëüêè íå çëèâàºòå ç äóø³ ãð³õîâíîãî áðóäó, ÿêèé ñàìî æèòòÿ íàíîñèòü, àëå ñòÿãàºòå íà ñåáå Á[îæèé] ãí³â ïðîêëüîíàìè, íå÷èñòîþ, ëþäñüêîþ êðèâäîþ, áåçáîæíèìè áåñ³äàìè ³ òàêîþ áàéäóæí³ñòþ íà âñüî, ùî ñâÿòå. Ìèìî [= çàì³ñòü] æèòè ïî Áîæ³é âîë³, ³äåòå äîðîãàìè ïîõîò³ “â ðîçïóñò³ ³ ïðèñòðàñòÿõ, ï³ÿíñòâ³” (² Ïåòðà 4:3). Ïðÿìî ñòÿãàºòå íà ñåáå ñêîðó ïîãèáåëü (2 Ïåòðà 2:1). Âñòèäàºòåñÿ ïðèçíàòèñÿ äî ñâî¿õ ãð³õ³â â ñïîâ³ä³? ßê æå æ ïîòðàôèòå ïåðåíåñòè òîé ñòèä, êîëè âñ³ âàø³ ä³ëà, âàø³ ãàäêè áóäóòü âèÿâëåí³ íà Õðèñòîâîìó ñóä³? Êîëè íà Áîæîìó ñóä³ îòâîðÿòü âñ³ êíèãè ñîâ³ñòè, â êîòðèõ çàïèñàí³ âàø³ ãàäêè, ñëîâà ³ ä³ëà. Ñòèäàºòåñÿ ñïîâ³äàòèñÿ ïåðåä çíàêîìèì ñâÿùåíèêîì? À õòî æ âàì êàæå ÿêðàç äî íüîãî éòè? Õòî æ âàì áîðîíèòü ñïîâ³äàòèñÿ ó òàêîãî, ùî âàñ íå çíàº? À êîëè íå áóëî âàì ñòèäíî ãð³øèòè, òî íàé æå íå áóäå ñòèäó ³ óïîêîðèòèñÿ. Ïîêîðà ë³êóº ãð³õ, òà ïîêîðà ïîòð³áíà, íå á³éòåñÿ ¿¿, õî÷ ë³ê ã³ðêèé, òðåáà éîãî âèïèòè. Òà ò³ëüêè ïðî òå éäå, ùîá âåðíóëî çäîðîâ’ÿ, ³ íå ìîæíà â³äêëàäàòè ïîâîðîòó äî çäîðîâ’ÿ ,íå ìîæíà ³ñêàòè ÿêî¿ñü ³íøî¿ ë³ïøî¿ íàãîäè. Áî õòî âàì ñêàçàâ, ùî äîæèºòå äî äðóãèõ âåëèêîäíèõ ñâÿò? ×è æ âè áà÷èëè ìíîãî ëþäåé, ùî ð³ê, à íàâ³òü ì³ñÿöü ïåðåä ñìåðò³þ íàïåâíî çíàëè, ùî óìèðàþòü. Íàâ³òü íåäóæ³, ïî ÿêèõ âñ³ âèäÿòü, ùî çáëèæàºòüñÿ ¿ì îñòàííÿ ãîäèíà, íàä³þòüñÿ ùå íà áóäó÷å, ðîáëÿòü âñ³ëÿê³ ïëÿíè.

Êàæåòå, ñüîãîäí³ àáî çàâòðà ï³äåìî â òå ì³ñòî ³ ïåðåáóäåìî òàì ð³ê ³ òîðãóâàòèìåìî ³ ãðîø³ ìàòèìåìî. Âè, ùî íå çíàºòå, ùî çàâòðà áóäå. “Òîãî, ùî º âàøå æèòòÿ, êàðîþ º, ùî æ íà êîðîòêèé ÷àñ ÿâëÿºòüñÿ, à îï³ñëÿ ³çùåçíå”. (ßê[îâà] 4, 13:14). Âè ïðåö³íü íå õîò³ëè áè óìèðàòè â òàêîìó ñòàí³, â ÿê³ì âè ñüîãîäí³, ñåáòî â ñòàí³ òÿæêîãî ãð³õà. Áî âè â ñòàí³ òÿæêîãî ãð³õà, áî é òî âæå òÿæêèì ãð³õîì îïóñòèòè íà Ïàñõó Ñâ. Ïðè÷àñò³º – öå ãð³õ íåïîñëóõó äëÿ ñâ. Öåðêâè, íàøî¿ ìàòåð³. Õî÷ áè âè ³íøîãî ãð³õà íå ìàëè, òîé îäèí âèñòàð÷èòü íà çàñóäæåííÿ, òîé îäèí ãð³õ ðîáèòü, ùî âè çàñëóãóºòå íà â³äêèíåííÿ â³ä Áîãà. Æèòòÿ õðèñòèÿíñüêå, äîðîã³ áðàòòÿ, òàêå, ùî âèãëÿäຠÿê ò³ñí³ âîðîòà. Äîðîãà, ùî âåäå äî ñïàñåííÿ âóçüêà, ïîòðåáà òðóäó ³ ïðàö³, ùîá íåþ éòè. Òàê æèþ÷è, ÿê æèºòå íå ò³ëüêè ìîæëèâå, àëå ïðàâäîïîä³áíå, ùî ïðîïàäåòå íà â³êè. Îñü ïðèãàäàéòå ñîá³ òî ñëîâî Õðèñòà: Õòîñü Éîãî ïèòàâ: ÷è ìàëî º òàêèõ, ùî ñïàñóòüñÿ? Õðèñòîñ â³äïîâ³â: Ñòàðàéòåñÿ óâ³éòè ÷åðåç ò³ñí³ âîðîòà, áî ìíîã³, êàæó âàì, áóäóòü ñòàðàòèñÿ óâ³éòè ³ íå çìîæóòü. À êîëè âñòàíå ãîñïîäàð äîìó ³ çà÷èíèòü äâåð³, çà÷íåòå íà äâîð³ ñòîÿòè òà ñòóêàòè â äâåð³, êàæó÷è: Ãîñïîäè, â³ä÷èíè íàì ³, â³äïîâ³äàþ÷è, ñêàæå âàì: íå çíàþ âàñ, çâ³äêè âè. Òîä³ çà÷íåòå ãîâîðèòè: ìè ¿ëè ïåðåä Òîáîþ ³ ïèëè íà íàøèõ äîðîãàõ, [ÿê] Òè íàâ÷àâ ³ ñêàæå: êàæó âàì, íå çíàþ âàñ, çâ³äêè âè? ³äñòóï³òü â³ä ìåíå âñ³, ùî òâîðèòå íåïðàâäó. Òàì áóäå ïëà÷ ³ ñêðåã³ò çóá³â. (Ëóêà 23: 24-27). Äèâ³òüñÿ, – ñòóêàþòü ó äâåð³, âïðàøàþòüñÿ, õîòÿòü – çàï³çíî, äâåð³ çàìêíåí³. Óâàæàéòå æ, äîð[îã³] Áðàòè, âè ñåãî ðîêó íå ñïîâ³äàëèñÿ â Âåëèêîäí³ ñâÿòà, íå â³äêëàäàéòå ñïîâ³ä³ íà äðóãèé ð³ê, íå ÷åêàéòå äðóãî¿ Ïàñõè, êîæíî¿ äíèíè ìîæíà ñïîâ³äàòèñÿ, à õòî â òÿæê³ì ãð³ñ³, òîé ³ ìóñèòü ñïîâ³äàòèñÿ. Íå ÷åêàé çàõîäó ñîíöÿ, íåõàé ñîíöå íå çàõîäèòü íà äóøó, ñïëÿìëåíó òÿæêèì ãð³õîì. Íå â³äêëàäàé äî çàâòðà, ÿê ìîæåø ñüîãîäíÿ, òî ñïðàâà çàíàäòî âàæíà, çàíàäòî ñâÿòà, ùîá ãîäèëîñÿ áóòè òàêèì áàéäóæèì. Ñîâ³ñòü â³ääàâíà çàêèäຠòîá³ ãð³õ, ìîæå íå îäèí, ìîæå ìíîãî òÿæêèõ ãð³õ³â, – ìîæå ñâÿòîêðàäñüê³ ñïîâ³ä³ ³ Ïðè÷àñò³ÿ, ìîæå çàòàºííÿ â ñïîâ³ä³ òÿæêèõ ãð³õ³â, ìîæå Ïðè÷àñò³º áåç ñòàíó îñâÿ÷óþ÷î¿ Áîæî¿ áëàãîäàò³ ³ íå ìàºø òî¿ ñèëè, ùîáè âñòàòè ÿê áëóäíèé ñèí ³ âåðíóòè äî ìèëîñåðäíîãî áàòüêà, ùî ÷åêຠíà òåáå. Íå ìàºø òî¿ ñèëè, áî íå ïðîñèø ïðî íå¿.

108

109


Акти Митрополичого Ординаріяту

Ïîêàÿííÿ – öå äàð ç íåáà, ïðî ÿêèé òðåáà óñèëüíî ³ ïîê³ðíî ïðîñèòè. Òè íàâ³òü íå ìàºø îõîòè êàÿòèñÿ, áî òè íå ïðîñèâ ³ ïðî òó äîáðó âîëþ. À ùî â³ä ÷àñó äî ÷àñó ïðèõîäèòü òîá³ íà äóìêó: ìîæå áè âèñïîâ³äàòüñÿ – òî é öå Áîæèé äàð, áëàãîäàòü Á[îæà], íåíà÷å ñòóêຠäî òâîãî ñåðöÿ ³ êëè÷å äî ïîêàÿííÿ. Íå áóäü æå ãëóõèì íà òîé ïîêëèê ³ íà ãîëîñ Öåðêâè, ùî òåáå íàïîìèíàº. À ÿêùî òâî¿ ãð³õè äóæå òÿæê³, ÿê òè, ñåðäå÷íèé Áðàòå, íå ñïîâ³äàâñÿ â³ä äîâãèõ ë³ò, àáî ÿê òè ìîæå â³ä äóæå äàâíà äîáðå íå ñïîâ³äàâñÿ, ÿê ìîæå ÷åðåç ö³ëå æèòòÿ çàòàþâàâ íàéòÿæ÷³ ãð³õè â ñïîâ³äè, òî ïîñòàíîâè òåïåð âèñïîâ³äàòèñÿ ó ò³ì ì³ñÿö³ íàøî¿ Íåáåñíî¿ Ìàòåð³. ¯¿ â³ääàé òó ñïîâ³äü, ïîðó÷àé ñâî¿é Ìàòåð³ òÿæêó íåäóãó ñâ äóø³, ¯¿ ïðîñè ïðî âñå, ÷îãî òðåáà äî çäîðîâ’ÿ. Íåõàé Îíà âîçüìå òåáå çà ðóêó, íåõàé ïîâåäå, íàâ÷èòü, íåõàé âèïðîñèòü ëàñêó ùèðîãî ïîêàÿíèÿ, äîáðî¿ ñïîâ³äè ³ ñâÿòîãî Ïðè÷àñò³ÿ. À êîëè Ïðå÷[èñòà] ijâà äîâåäå òåáå äî òîãî Ïðè÷àñò³ÿ, âæå íà áóäó÷å íå âåðòàé äî äàâíèõ ãð³õ³â, à ïåðåäîâñ³ì íå âåðòàé äî òî¿ íåáåçïå÷íî¿ ïðàêòèêè äîâãî â³äêëàäàòè ñïîâ³äü. Çàðàç íà äðóãèé äåíü ïî Ïðè÷àñò³þ, ÿêùî ìîæåø, ïðèñòóïè äðóãèé ðàç äî Ïðè÷àñò³ÿ, ÿê äîâãî äóøà ÷èñòà ³ ñîâ³ñòü íå çàêèäຠòÿæêîãî ãð³õà, ìîæåø ïðè÷àùàòèñÿ áåç ñïîâ³äè. Çàïðè÷àùàéñÿ áîäàé 3-4 ðàçè, òèì íàäîëóæåí³ çàäàâíåí³ Ïðè÷àñò³ÿ ³ çàäàâíåí³ ãð³õè, òèì çäîáóäåøñÿ ìîæå íà Áîæó ëþáîâ ³ ëþáîâ áëèæíüîãî, ïðî ÿêó íàïèñàíå, ùî ïîêðèâຠìíîæåñòâî ãð³õ³â. ² âæå çà÷íè íîâå æèòòÿ, âæå çà÷íè ïðèãîòîâëÿòèñÿ íà òó õâèëþ, êîëè Áîã òåáå äî ñåáå ïîêëè÷å. Íå çíàºø, ê³ëüêî ë³ò Áîã ïðèçíà÷èâ ùå æèòè, ìîæå ¿õ âæå íå ìíîãî, íåõàé æå âîíè áóäóòü ë³òàìè ïðàâåäíîãî õðèñòèÿíñüêîãî æèòòÿ. Íàé áóäóòü òàêèìè, ÿêèì ïîâèííî áóòè æèòòÿ õðèñòèÿíèíà – ïðèãî[òî]âëåííÿì äî â³÷íîñòè. Òåðïåëèâèì íåñåííÿì õðåñòà ³ çáèðàííÿì çàñëóã ³ â³ðíîþ ùèðîþ ñëóæáîþ Âñåâ. Áîãîâ³, êîòðîìó íàé áóäå ÷åñòü ³ ñëàâà âî â³êè. – Àì³íü. Ïèñàâ 25 êâ³òíÿ 1942 í.ñ. † À.

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 50 ×. 106 Àïðîáàòà Êàòåõèçìó Ñàëºç³ÿí Òåêñò â³äñóòí³é. “Ñàëåç³ÿíñüêå ìîíàøå çãðîìàäæåííÿ “Òîâàðèñòâî Ñâÿòîãî Ôðàíöèñêà Ñàëåç³ÿ”, ñêîðî÷åíî – “Ñàëåç³ÿíè Äîí Áîñêî” – çàñíîâàíå ³òàë³éñüêèì ñâÿùåíèêîì î. Äæîâàíí³ (²âàíîì) Áîñêî (1815–1888). ª âñåëåíñüêèì çà ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ãîëîâíèì çàâäàííÿì îòö³â ³ ñåñòåð Ñàëåç³ÿí º âèõîâàííÿ ìîëîä³ ç á³äíèõ ñåðåäîâèù. Ôîðìè ñàëåç³ÿíñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³: ìîëîä³æí³ êëóáè, øêîëè ³ ïðîôåñ³éí³ ó÷èëèùà, ³íòåðíàòè é ãóðòîæèòêè, ì³ñ³¿. Îñíîâíà õàðèçìà – ºâàíãåë³çàö³ÿ òà êàòåõ³çàö³ÿ ìîëîä³ ÿê âèõîâíà çàñàäà.  óêðà¿íñüê³é Öåðêâ³ îî. Ñàëåç³ÿíè ñòàëè â³äîì³ âæå ç ê³íöÿ Õ²Õ ñò. Ó 1897 ð. î. Êèðèëî Ñåëåöüêèé ç Ïåðåìèñüêî¿ ºïàðõ³¿ âèäàâ êíèæêó “Îòåöü ²âàí Áîñêî – éîãî æèòòÿ ³ ä³ëî”. Ó 30-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. ïåðåìèñüêèé âëàäèêà Êèð Éîñàôàò (Êîöèëîâñüêèé) óïîâíîâàæèâ äâîõ ñâî¿õ ñâÿùåíèê³â ñòâîðèòè óêðà¿íñüêó ã³ëêó öüîãî çãðîìàäæåííÿ. Ó 1932, 1937, 1938, 1939 ðð. â ²òà볿, ó ì³ñò³ Òîð³íî, êîëèñö³ ñàëåç³ÿí, ïðîéøëè âèøê³ë 30 óêðà¿íñüêèõ þíàê³â. ³éíà ïåðåøêîäèëà ¿õíüîìó ïîâåðíåííþ â Óêðà¿íó. ϳñëÿ â³éíè Ñàëåç³ÿíè ïë³äíî ïðàöþâàëè ó ä³àñïîð³ (Àðãåíòèíà, ²òàë³ÿ). Ç â³äðîäæåííÿì Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè ó Ëüâîâ³ ïðè õðàì³ Ìàòåð³ Áîæî¿ Îñòðîáðàìñüêî¿ íà âóë. Ëè÷àê³âñüê³é óêðà¿íñüê³ Ñàëåç³ÿíè ç ä³àñïîðè ðàçîì ç ëüâ³âñüêèìè ñï³âáðàòàìè ðîçïî÷àëè ñâîþ ïðàöþ. Ç 2001 ð. ïîøèðèëè ä³ÿëüí³ñòü íà ñõ³äí³ óêðà¿íñüê³ çåìë³, ìàþòü âèäàâíèöòâî ó Ëüâîâ³. Êàòåõèçì, ïðåäñòàâëåíèé äî àïðîáàö³¿, âèÿâèòè íå âäàëîñÿ.

Íóìåðàö³ÿ Ì.Î. â³äñóòíÿ. Òåêñò îïóáë³êîâàíî: ËÀªÂ (1942, ¹ 5. – Ñ. 79– 82), à òàêîæ: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. – Ñ. 100–103.

110

111


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 51

Äîê. ¹ 53 ×. 109

×. 107 Ì.Î. ïîâ³äîìëÿº óñ³õ áîãîñëîâ³â, ùî ñê³í÷èëè 4-é ð³ê Áîãîñë[îâñüêî¿] Àêàäå쳿, à íå ìàþòü ñïðîìîæíîñò³ ê³í÷èòè 5-é ð³ê, ùî, íàêîëè ñõîòÿòü ñòàëî ïðàöþâàòè â Àï. Àäì³í³ñòðàòóð³ Ëåìê³âùèíè ³ Àï. Àäì³í³ñòðàòîð ¿õ òàì ïðèéìå ³ ïîðó÷èòü ñâÿòèòè, ìîæóòü îäåðæàòè ðóêîïîëîæåííÿ íà ºðå¿â. ³ä Ì.Î. äíÿ 19.V².1942. ϳä çàãîëîâêîì “Ó ñïðàâ³ ñâÿ÷åíü ïèòîìö³â ï³ñëÿ ²V ðîêó áîãîñëî⳿” îïóáë³êîâàíî ó ËÀªÂ (1942., ¹ 6), à òàêîæ ó: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. – Ñ. 164.

Ì. Î. ïîðó÷ຠêíèæêó À.Êîõà: “Homiletisches Handbuch” â 10 òîìàõ, ç êîòðèõ âèéøëî âæå 5 ÿê çíàìåíèòèé ï³äðó÷íèê äëÿ ïðàö³ ïðîïîâ³äíèê³â. Íà êîæíèé ïðåäìåò áîãîñëîâ’ÿ, àñêåçè ³ êàòåõèçìó çíàõîäèòüñÿ â í³ì äóæå îáèëüí³ çá³ðêè òåêñò³â Ñâ. Ï[èñüìà] ³ îî. Öåðêâè, à äî òîãî ³ ïðåìíîãî ïðèêëàä³â ç ³ñòî𳿠³ æèòòÿ. Ìîæíà ñïðîâàäèòè ÷åðåç êðàê³âñüêó êíèãàðíþ â Êðàêîâ³, ö³íà çà 1 òîì – 11.40 RM. ³ä Ì.Î. 6.V²²².1942 Îïóáë³êîâàíî ó ËÀªÂ (1942 ð., ¹ 7–8) ï³ä çàãîëîâêîì “Íîâ³ êíèæêè”, à òàêîæ ó: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿... – Ñ. 214.

Äîê. ¹ 52 ×. 108 Ïîäàºìî äî â³äîìà, ùî ñâÿùåíèê, ÿêèé íå ìຠîáîâ’ÿçê³â çàòÿæåíèõ çà áîãîñëóæåáí³ ñòèïåí䳿 á³ëüøå, ÿê ìîæå äî ê³íöÿ æîâòíÿ â³äïðàâèòè, ìîæå â³ä ìåíå ä³ñòàòè ñòèïåí䳿, êîëè äàñòü ñëîâî ÷åñò³ íà âèùå îçíà÷åíó îáñòàâèíó ³ íà öå, ùî â ïîðÿäêó óòðèìóº êíèæêó, â ÿê³é çàïèñóº óñ³ ïðèíÿò³ çîáîâ’ÿçàííÿ ç äíåì, êîëè îáîâ’ÿçîê ïðèíÿòèé, ³ äàòó, êîëè ñïîâíåíèé îáîâ’ÿçîê. Ëüâ³â, 1 Ñåðïíÿ 1942. Îïóáë³êîâàíî ï³ä çàãîëîâêîì “Â ñïðàâ³ ì³ñàë³é” ó: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿... – Ñ. 214.

112

113


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 54

Äîê. ¹ 55

×. 110

×. 111

Íà ñëó÷àé, êîëè áè ïîòð³áí³ áóëè ðîáîòè â ïîë³ â ïðàçíèêè Ïðåîáðàæåííÿ ³ Óñïåííÿ, àáî âëàäà äîìàãàëàñÿ òèõ ðîá³ò, íå óçãëÿäíþþ÷è ò³ ïðàçíèêè, àáî â ì³ñöåâîñòÿõ, äå º ðîá³òíèêè, ùî â ò³ äí³ ìóñÿòü ïðàöþâàòè ³ íå ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Ñë. Á., Ì.Î. óä³ëÿº âñ³ì ñâÿùåíèêàì âëàñòü, äàíó Àï. Ïðåñòîëîì â³äïðàâëÿòè Ñë. Á. âå÷åðîì î 7 ãîä. ïî 4-ãîäèíí³ì ïîñò³. ³ðí³ ïî òàê³ì ñàì³ì ïîñò³ ìîæóòü â ò³ äí³ ïðèñòóïàòè äî ñâ. Ïðè÷àñò³ÿ. Ïðè ò³é íàãîä³ ïîêëèêóþ äóõîâåíñòâî ³ â³ðíèõ íåïðîòèâí³ Áîæîìó çàêîíîâ³ çàðÿäæåííÿ âëàäè ñîâ³ñíî âèïîâíÿòè, â äàíîìó ñëó÷àþ óæèòè ïîçâîëåííÿ äàíîãî âåñíîþ Îðäèíàð³ÿòîì ç³ çãëÿäó íà ïîòðåáè ð³ëüíî¿ ãîñïîäàðêè ïðàöþâàòè â íåä³ëþ ³ ñâÿòà. ³ä Ì.Î. Ëüâ³â 14.VIII.1942.

Ïðî ïî÷èòàí³º ëþäåé, íåâïèñàíèõ Öåðêâîþ â ðÿäè ñâÿòèõ, ðåë³ã³éíèì êóëüòîì.

Îïóáë³êîâàíî ï³ä çàãîëîâêîì “Ó ñïðàâ³ ï³ëüíèõ ðîá³ò ó íåä³ë³ ³ ñâÿòà òà â³ääà÷³ êîíòèíґåíòó” ó ËÀªÂ (1942 , ¹ 7–8), à òàêîæ: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿, – Ñ. 210–211.  îñòàíí³é ïóáë³êàö³¿ íàÿâíèé àáçàö: “Ñâÿùåíèêè ïðè ò³é íàãîä³ ïîâèíí³ ÿê ïðèêëàäîì, òàê ³ ðàäîþ ïîìîãòè õë³áîðîáàì ñïîâíèòè âàæêèé îáîâ’ÿçîê çëîæèòè â ïðèïèñàíîìó ðå÷åíö³ [= òåðì³í³] êîíòèíґåíò. ×è òî ÿê ÷ëåíè êîì³ñ³¿, ÷è ïîçà íåþ ïîâèíí³ óæèòè ö³ëîãî âïëèâó, ùîáè ðîçëîæåííÿ òÿãàðó íà ïîîäèíîê³ ñåëà ÷è ïîîäèíîêèõ ãîñïîäàð³â â³äáóëîñÿ ïî ñïðàâåäëèâîñò³ ³ â³äïîâ³äàëî ä³éñí³é ñïðîìîæíîñò³ êîæíîãî ãîñïîäàðÿ. Òî äàºòüñÿ îñÿãíóòè ò³ëüêè òîä³, êîëè âñ³ ìàòèìóòü äîáðó âîëþ ñïîâíÿòè ñâ³é îáîâ’ÿçîê. Õòî óñóâàòèìåòüñÿ â³ä ñâîãî îáîâ’ÿçêó, òîé ñïèõຠòÿãàð, ùî ìîæå ïåðåâèùຠâæå ñïðîìîæí³ñòü íà áëèæíüîãî ³ ìîæå íàðàæຠñåáå ³ ñóñ³ä³â íà íåáàæàí³ íàñë³äêè”. Ïîäàíà äàòà 1 ñåðïíÿ 1942 ð.

Îêðåìîãî òåêñòó äî ÷èñëà 111 íå çíàéäåíî. Îïóáë³êîâàíî: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿... – Ñ. 201 [â ê³íö³ äåêðåòó Àðõ³ºïàðõ³ÿëüíîãî ñîáîðó ç 1941 ð. ï³ä çàãîëîâêîì “Ïî÷èòàííÿ ñâÿòèõ”].

Äîê. ¹ 56 ×. 112 Ì. Î. ïðèãàäóº, ùî ç äíåì “Ïîêëîíó ñâ. Êàéäàíàì ñâ. Àï. Ïåòðà” çà÷èíàºòüñÿ ªâõàðèñò³éíèé òèæäåíü óí³éíèõ ìîëèòîâ, Âñ[å÷åñí³] îî. äóøïàñòèð³ ïåðå÷èòàþòü íàðîäîâ³ îäíî ç ìíîãèõ ïèñüì ç ìèíóëèõ ë³ò, ïðî ç’ºäèíåííÿ öåðêîâ ³ çàêëèê Êîíґðåґàö³¿ ç 14.Õ².1941 “Àªï.³ä.”, ÷.1 Îïóáë³êîâàíî: Ïèñüìà-ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿... – Ñ.296.

Äîê. ¹ 57 ×. 113 Ì. Î. ïðèãàäóº, ùî 12.²²² ïðèïàäຠð³÷íèöÿ êîðîíàö³¿ Ïàïè. Òîìó, ùî ïðàâäîïîä³áíî íå áóäåìî ìîãëè çàâ÷àñó âèäàòè á³ëüøîãî ïèñüìà, ïîðó÷àºìî ïåðå÷èòàòè íàðîäîâ³ îäíî ç íàøèõ ïèñüì, âèäàíèõ ïåðåä â³éíîþ, ïðî öåðêîâíó ºäí³ñòü ³ â äåíü ð³÷íèö³ â³äïðàâèòè ÿê çâè÷àéíî Áîãîñëóæåííÿ ç ïðèïèñàíèìè ìîëèòâàìè ³ ïðîïîâ³ääþ. ³ä Ì.Î. 20.Õ²².1942. Îïóáë³êîâàíî: ËÀªÂ (1942, ¹ 12) ï³ä çàãîëîâêîì “Ó ñïðàâ³ ð³÷íèö³ êîðîíàö³¿ Ïàïè”; Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿... – Ñ. 296.

114

115


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 58

***

×. 114 Äîê. ¹ 60 Ïðî çàíåäáóâàííÿ îáîâ’ÿçê³â êàòåõèçóâàííÿ ìîëîä³ Â³ä Ì.Î. 7.V².1943 Ó ðóêîïèñ³ òåêñò â³äñóòí³é. Îïóáë³êîâàíî ó ËÀªÂ (1943, ¹ 6–7), à òàêîæ: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿... – Ñ. 416.

*** Äîê. ¹ 59 Ëüâ³âñüê³ Àðõ³ºïàðõ³ÿëüí³ Â³äîìîñò³, г÷íèê LV²², Ëüâ³â, ñ³÷åíü 1943, ÷. 1 ËÀ [ËÀªÂ]* Óñ³õ ñâÿùåíèê³â, ïðèñóòí³õ ó Ëüâîâ³, çàïðàøàþ [= çàïðîøóþ] íà ñåñ³¿, ÿê³ ñòàëî â³äáóâàþòüñÿ â êîæíèé ÷åòâåð î ãîä. 11 ïåðåä ïîëóäíåì. Âèñòàâèòè íà äâåð³ êàï³òóëè. [Äîïèñàíî îë³âöåì]. Ë.À.Â.

×. ²² [²]* [ËÀªÂ] 4.²².1944 Äîñâ³ä îñòàíí³õ ì³ñÿö³â ìèíóëîãî ðîêó 1943 íàâ÷èâ íàñ, ùî íå ìîæíà äðóêîì âèäàâàòè “Àªï. ³äîìîñòåé”. ×èñëåíí³ ³ í³÷èì íåîïðàâäàí³ êîíô³ñêàòè, çäåðæóâàííÿ ÷åðåç äîâãèé ÷àñ ïîäàíèõ äî öåíçóðè òåêñò³â ñïðàâëÿëè, ùî íîðìàëüíå âèäàâíèöòâî ñòàâàëî íåìîæëèâå. Ìè áóëè çìóøåí³ òèìè îáñòàâèíàìè çàâ³ñèòè [= ïðèçóïèíèòè] âèäàâíèöòâî “Ëüâ. Àªï. ³äîì.”, îá³öÿþ÷è ñîá³ íà áóäó÷å ïîâí³ Â³äîìîñò³ ïðîãîëîøóâàòè òàê, ÿê â ð. 1940 ³ 1941, íà ç³áðàííÿõ, ùî ìè ¿õ íàì³ðÿºìî ñêëèêóâàòè êîæíîãî ÷åòâåðãà î ãîä. 11 ðàíî. Ïåðå÷èòàííÿ íà òàêîìó ç³áðàíí³ àêòó “Ë.Àªï. ³ä.” ð³âíÿºòüñÿ éîãî ïðîãîëîøåííþ äðóêîì. Çà àâòåíòè÷íèé ïðèì³ðíèê áóäå óõîäèòè [= ñëóæèòè] â³äïèñ äîêóìåíòó ç êíèæêè “Ëüâ³â. Àªï. ³äîì.” çà ð. 1941, 1942... Òàê³ â³äïèñè ìóñÿòü áóòè çàîñìîòðåí³ ï³äïèñîì îäíîãî ç íîòàð³â Îðäèíàð³ÿòó. Îñê³ëüêè áóäå ìîæëèâå, äåÿê³ äîêóìåíòè ç “Ë.Àª.Â.” âèäàâàòèìåìî â çîøèòàõ “Ç Ëüâ³âñüêèõ Àªï. ³äîìîñòåé”, çà ð. 1944. Ó ïåðøîìó ÷èñë³ “Ë.Àªï.³ä.” ïîì³ùàºìî òî, ùî íå áóëî äîïóùåíå öåíçóðîþ. Íóìåðàö³ÿ çàïèñ³â ó ðóêîïèñ³ ñï³âïàäຠç ÷èñëàìè çîøèò³â-âèïóñê³â “Ç Ëüâ³âñüêèõ Àðõ³ºïàðõ³ÿëüíèõ ³äîìîñòåé”. Ïóáë³êàö³¿ öüîãî òåêñòó íå âèÿâëåíî.

Ïóáë³êàö³¿ íå âèÿâëåíî.

* Òåêñò â³äñóòí³é. г÷íèê ËÀªÂ LVII çà 1943 ð. ì³ñòèòü ¹: 1–2 (ñ³÷åíü–ëþòèé); ¹ 3–4 (áåðåçåíü–êâ³òåíü); ¹ 5 (òðàâåíü), ¹ 6–7 (÷åðâåíü–ëèïåíü); ¹ 8–9 (ñåðïåíü– âåðåñåíü). Ó ¹ 1 çà 1943 ð. îïóáë³êîâàíî: Ïîñëàííÿ äî äóõîâåíñòâà ³ íàðîäó. (Ïîêëèê äî ïîêàÿííÿ). Äåêðåò ïðî äóõîâå ÷îëîâ³êîâáèâñòâî, ñåáòî ñîáëàçí. Ïðî ë³áåðàëüíó ñîâ³ñòü. Ç Äåêðåò³â ÀªÏ Ñîáîðó 1942 ð. Çàðÿäæåííÿ ³ îïîâ³ñòêè. Õðîí³êà.

116

*

Ó ðóêîïèñ³ ïîìèëêîâî ïîäàíî ÷. ² ÿê ÷. ²².

117


Акти Митрополичого Ординаріяту

Äîê. ¹ 61 ×. 2. Ë.À.Â. [ËÀªÂ] 5.²².[1944 ð.] Îðäèíàð³ÿò ï³ä êàí[îí³÷íèì] ïîñëóõîì æàäຠâ³ä óñ³õ îî. äåêàí³â ³ óñ³õ ñâÿùåíèê³â äîêëàäíèõ çâ³ò³â ç³ âñüîãî, ùî â ïàðîõ³ÿõ ³ ïî ñåëàõ 䳺òüñÿ. Òàê³ çâ³òè êîæíèé ñâÿùåíèê îáîâ’ÿçàíèé ùîíàéìåíøå ðàç â ì³ñÿöü ïîñèëàòè Îðä[èíàð³ÿòó] ³ òî òàê äîâãî, ÿê äîâãî ìîæëèâà ïîøòîâà êîìóí³êàö³ÿ. Êîëè îäíà÷å ëó÷àºòüñÿ íàãîäà ï³ñëàòè ïèñüìî íå ïîøòîþ, óñèëüíî ïðîøó ïðî òàêå ñïðàâîçäàííÿ. Ñïðàâà íåçâè÷àéíî âàæíà. Àáî äî íàñ íå äîõîäÿòü í³ÿê³ â³ñò³ ïðî íàéôàíòàñòè÷í³ø³ ïî䳿, [àáî] äîõîäÿòü ïåðåñàäæåí³ [= ïåðåá³ëüøåí³] ³ íåïðàâäèâ³. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 63 ×. 4. Ë.À.Â. 24.²².[1944] Íàäçâè÷àéí³ âëàñòè [= ïîâíîâàæåííÿ] äàí³ äåêàíàì ³ ñâÿùåíèêàì íà ÷àñ ïåðåðâàíî¿ êîìóí³êàö³¿ Òåêñò ó ðóêîïèñ³ â³äñóòí³é. Îïóáë³êîâàíî ï³ä öèì ñàìèì çàãîëîâêîì ó ËÀªÂ (1944, ¹ 1–3), à òàêîæ ó: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿... – Ñ. 435–436.

Äîê. ¹ 64 ×. 5. Ë.À.Â.[ËÀªÂ] 24.²².[1944] Êëÿòâà [= ïðîêëÿòòÿ] çà ÷îëîâ³êîâáèâñòâî

Äîê. ¹ 62 ×. 3. Ë.À.Â. 24.²².[1944]

Òåêñò ó ðóêîïèñ³ â³äñóòí³é. Ïóáë³êàö³é ï³ä òàêèì çàãîëîâêîì íå âèÿâëåíî.

Îáîâ’ÿçîê äóøïàñòèð³â ëèøàòèñÿ â ïàðîõ³¿ ³ â íàéòÿæ÷èõ õâèëÿõ Òåêñò ó ðóêîïèñ³ â³äñóòí³é. Îïóáë³êîâàíî ï³ä öèì ñàìèì çàãîëîâêîì ó ËÀªÂ (1944, ¹ 1–3), à òàêîæ ó: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿... – Ñ. 433–435.

118

119


Акти Митрополичого Ординаріяту

Äîê. ¹ 65 ×. 6 Ë.À.Â.[ËÀªÂ] 24.²².[1944]. Îï³êà íàä ÷åñò³þ æ³íîê ³ [íàä] ìàéíîì íåïðèñóòí³õ [¿õí³õ ìóæ³â] Ïîñëàí³º  âîºííèõ ÷àñàõ â êîæíîìó ñåë³ ëèøàºòüñÿ ìíîãî ìîëîäèõ æ³íîê, ÿêèõ ìóæ³ ÷åðåç äîâãèé ÷àñ íåïðèñóòí³. ×è íà ðîáîò³, ÷è ó â³éñüêó, ÷è ïî òþðìàõ, ìîëîä³ ëþäè â³äëó÷åí³ â³ä ðîäèíè, ì³ñÿöÿìè êàðàþòüñÿ, íå ìàþ÷è, ìîæå, äîìà ïðèðîäíèõ îï³êóí³â-áàòüê³â. ¯õ òîâàðèø³, ç³ñòàâøè ñëó÷àéíî â ñåë³, êîðèñòàþòü íå ðàç ç íåïðèñóòíîñò³ òîâàðèø³â, ùîá íàðàçèòè ¿õ æ³íêè íà íîâó òÿæêó íåáåçïåêó, ÿêó íàíîñÿòü íà íèõ òîâàðèø³ íåïðèñóòíèõ ¿õ ìóæ³â. ¯ì âèäàºòüñÿ, ùî íåïðèñóòí³ñòü ìóæ³â º, ìîæå, îïðàâäàííÿì íàâ’ÿçàòè ¿õ æ³íêàì â³äíîñèíè, ÿê³ âåäóòü ó áåççàêîí³º. Íå çäàþòü ñîá³ ñïðàâè ç òîãî, ÿê íå ïî-õðèñòèÿíñüêè ³ íå ïî-òîâàðèñüêè îñóäæóþòü [= îö³íþþòü] ïîëîæåííº. Íåïðèñóòí³ñòü ìóæ³â ïîâèííà áóòè íå íàãîäîþ ãð³õà, à íàãîäîþ õðèñòèÿíñüêî¿ ùèðî¿ îï³êè íàä ìàéíîì, à ïåðåäîâñ³ì íàä ÷åñò³þ ³ âñ³ìè æèòòºâèìè êëîïîòàìè îïóùåíî¿ æåíè. Íå âèäÿòü, çàñë³ïëåí³ ìîæå ïðèñòðàñòþ ÷è ãð³õîì, ÿêó âåëèêó êðèâäó ä³ëàþòü òèì, ùî ¿õ íàçèâàþòü äðóãàìè ³ áðàòàìè. Íå çäàþòü ñîá³ ñïðàâè, ùî êîæíà é íàéìåíøà íåâ³ðí³ñòü ç³ñòàâøî¿ âäîìà æåíè ðîáèòü ¿¿ ìóæåâ³ ÷óæîþ ³ óòðóäíÿº ³ òàê âæå òðóäíå â³äíîâëåííÿ ðîäèííèõ â³äíîñèí ³ ñóïðóæî¿ ëþáîâè. Îäíèì íåðîçâàæíèì àáî ïðèñòðàñíèì ñëîâîì ìîæóòü äî ñìåðòè ïîçáàâèòè áðàòà ÷è òîâàðèøà ö³ëîãî ùàñòÿ ðîäèííîãî, çíèùèòè ö³ëó éîãî äîëþ. Òîìó, ùî òàêå ïîëîæåííÿ ìîæå íàõîäèòèñÿ ìàéæå â êîæíîìó ñåë³, Ì. Î. ïîðó÷ຠóñ³ì ìîëîäèì â ãðîìàä³ ëèöàðñüêó îï³êó íàä ÷åñòþ ìîëîäèõ æ³íîê. Ñòàðøèì â ãðîìàä³ íå òðåáà òî¿ ÷åñòè ïîðó÷àòè, îï³êà íàä íåþ íàëåæèòü äî ïðèðîäíèõ íåíà÷å îáîâ’ÿçê³â ³ ïðàâ ñòàðøèõ â ãðîìàä³. Âîíè æ ìóñÿòü äáàòè ïðî ñï³ëüíå äîáðî ðàçîì çàìåøêóþ÷èõ â îäí³ì ñåë³ ëþäåé. Õðèñò. ÷åñòü æ³íêè, îáîðîíà ïåðåä âñ³ìè, ùî ïîñòóïîâàííÿì ñâî¿ì ìîæóòü ò³é ÷åñò³ øêîäèòè, º ìîæå ïåðøèì ñï³ëüíèì äîáðîì óñ³õ. Äå æ³íêà íå º áåçïå÷íà ïåðåä áàíäèòñüêèìè íàïàäàìè íà ¿¿ íåâèíí³ñòü, òàì æèòòÿ õðèñòèÿíàì íå ìîæå áóòè ìèëå. Îï³êà íàä îïóùåíèìè æ³íêàìè ³ ä³òüìè ðîçòÿãàºòüñÿ î÷åâèäíî íà óñ³ ìàºòêîâ³ ³ äî÷àñí³ ñïðàâè. Íå ïîòðåáóºìî îñ³áíî ïðî íèõ ïèñàòè, áî õòî ðîçó쳺 îï³êó íàä æèòòÿì ³ õðèñò. ÷åñò³þ íåâ³ñòè, òîé áóäå óâàæàòè ñåáå îáîâ’ÿçàíèì ðîçòÿãàòè ÿêóñü ìîðàëüíó îï³êó íàä âñ³ìè, ùî òî¿ 120

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

îï³êè ïîòðåáóþòü. Áî, î÷åâèäíî, òà õðèñò. îï³êà ðîçòÿãàºñÿ íà âñ³õ õðèñòèÿí, ùî ¿¿ ïîòðåáóþòü, íå º ïðàâíîþ îï³êîþ, äî ÿêî¿ îáîâ’ÿçàí³ ñóäîâ³ îï³êóíè ìàëîë³òíèõ. ² ¿õ îáîâ’ÿçîê çãëÿäîì òèõ ìàëîë³òíèõ, º â ÷àñàõ â³éíè î ñò³ëüêè âàæí³øèì ³ ñâÿò³øèì, î ñê³ëüêè îï³êà ïîòð³áí³øà. Áîë³ñíó ÿçâó çàâäàþòü íàðîäîâ³ îï³êóíè, ÿê³ äáàþòü ïåðåäîâñ³ì, à ÷àñîì, ³ âèêëþ÷íî ïðî ñâîº âëàñíå äîáðî ³ äîáðà [= ìàéíà] ìàëîë³òíèõ, ÿêèìè îï³êóþòüñÿ, çëîâæèâàþòü äëÿ ñåáå. ×àñîì ò³øàòüñÿ, ÿê äóìàþòü äîáðîþ íàãîäîþ çáàãàòèòèñÿ. Ò³øàòüñÿ ïåðåäâ÷àñíî, áî Âñåâ. Áîã çàâñ³äè [º] îï³êóíîì âä³â ³ ñèð³ò ³ çàâñ³äè êàðຠñêîðøå àáî ï³çí³øå êðèâäó ñèð³ò àáî çëî, çàïîä³ÿíå ñëàáøèì ³ íåâèííèì. Õòî ç âàñ ìàâ áè íà ñîâ³ñòè òàê³ ãð³õè, ïðî ÿê³ òóò ÿ ñï³ìíóâ [= çãàäàâ], íåõàé óñèëüíîþ ìîëèòâîþ ³ ùèðèì ñïîâíåííÿì îáîâ’ÿçê³â õðèñòèÿíñüêèõ â òèõ ÿêðàç ïðèïèñàõ ªâàíãåë³ÿ, íåõàé îäíèì â³ääàñòü òî, â ÷³ì ³íøèì ïîøêîäèâ. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

121


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Íà ïîñë³äí³é ñâÿòî÷í³é ñåñ³¿ Àªï. Ñîáîðó ç ð. 1943 îòö³ ç³áðàí³ íà Ñîáîð³ ïîçà óõâàëàìè Ñîáîðà âæå, ñåáòî íåñîáîðîâîþ óõâàëîþ âèñêàçàëè ñâîº áàæàííÿ, ùîá ìè ³ â ð. 1944 ñêëèêàëè ï’ÿòèé â³ä â³éíè Àªï. Ñîáîð. Âïðàâä³ ñïðàâè íå äèñêóòîâàíî, áî âñÿê³ äèñêóñ³¿ íà ñâÿòî÷íèõ ñåñ³ÿõ âèêëþ÷åí³, à íà ïîñë³äí³é ïðèãîòîâí³é ñåñ³¿ ÿ çàáóâ ïèòàííÿ ïîñòàâèòè ³ ç ïðèñóòí³ìè îòöÿìè ïåðåäèñêóòóâàòè, äîïåðâà íà ïîñë³äí³é ñâÿò. ñåñ³¿ çðîáèâ öå ìî¿ì ³ìåíåì Âïðåîñâ. î. Êîàä’þòîð. Äóìàþ îäíà÷å, ùî é áåç äèñêóñ³¿ â³äïîâ³äü îòö³â Ñîáîðó áóëà ùèðà ³ â³äïîâ³äàëà çàãàëüíîìó áàæàííþ Âñ. Äóõîâåíñòâà â ºïàðõ³¿.  ïîñë³äí³õ 4-õ ðîêàõ ñêëèêóºìî ùîðîêó Àªï. Ñîáîð ³ â³ä òèõ 4-õ ë³ò ìè íå ñòð³íóëèñÿ ç íåîõîòîþ í³êîãî ç-ïîì³æ äóõîâåíñòâà. Áóëè, áåçïåðå÷íî îòö³, ÿêèõ òà ñïðàâà ö³ëêîì íå îáõîäèëà ³ ÿê³ íå ³íòåðåñóâàëèñÿ àí³ Ñîáîðîì, àí³ éîãî óõâàëàìè. Òàêèõ, ÿê³ áóëè áè ïðÿìî ïðîòèâí³ äóìö³ â³äáóâàííÿ Ñîáîðó, íå áóëî. Íå íàäóæèâàºìî ³íñòèòóö³ºþ ºïàðõ[³ÿëüíèõ] Ñîáîð³â äî íàêëàäåííÿ íà äóõîâåíñòâî íîâèõ òÿãàð³â ó ôîðì³ ºïàðõ[³ÿëüíèõ] çàêîí³â.  äâîõ âàæêèõ ñïðàâàõ íàëîæèëè ºïàðõ. Ñîáîðè ïðàâäèâ³ îáîâ’ÿçêè íà äóõîâåíñòâî. Çàêîíîì, ùî ïðèïèñóº îáîâ’ÿçîê ïåðå÷èòóâàííÿ Ñâ. Ïèñüìà, ³ çàêîíîì îáîâ’ÿçóþ÷èì ñâÿùåíèê³â äî 3-õ ñïîâ³äåé â ð³ê. Íà 4-õ ºïàðõ³ÿëüíèõ Ñîáîðàõ áóëè óõâàëåí³ äâà òàê³ çàêîíè. Öå ä³éñíî íå çà ìíîãî, à é ïðåäìåò çàêîí³â ñàìèõ ñâ³ä÷èòü õ³áà ïðî âåëèêó ïîâçäåðæí³ñòü [= ñòðèìàí³ñòü] âîë³ íàêèäàòè íà äóõîâåíñòâî âåëèêèõ îáîâ’ÿçê³â. Óõâàëè Ñîáîð³â çâè÷àéíî º ðàäàìè, ïîÿñíåííÿìè, ïðèãàäêîþ ñòàëèõ ³ äàâíî çíàíèõ çàêîí³â, ïðèíöèïàìè ìîðàëüíîãî áîãîñëîâ’ÿ, ÿê³ ïðèíàã³äíî Ñîáîð ïðèãàäóº, îäíèì ñëîâîì, – óõâàëè Ñîáîðó âèðàçíî ìàþòü òó ö³ëü äóõîâåíñòâó ïîìî÷è ñïîâíèòè ñâÿòî ñâî¿ äóøïàñòèðñüê³ îáîâ’ÿçêè. Ñîáîðè ñòàâëÿþòü ñîá³ çà ìåòó çîðãàí³çóâàòè äóøïàñòèðñüêó ïðàöþ ÿêíàéâ³ðí³øå â äóõó ñâ. Âñåëåí. Öåðêâè, ÿêèé º äóõîì ². Õðèñòà. Òà îðãàí³çàö³ÿ äóõîâåíñòâà [ó ðîçóì³íí³: ñâÿùåíè÷à “çîðãàí³çîâàí³ñòü”, “îðãàí³÷í³ñòü”, “ºäí³ñòü”, “ñîë³äàðí³ñòü” ïðî ùî áóëà ìîâà â áàãàòüîõ ðàí³øèõ ïîñëàííÿõ], ùî º ìåòîþ Ñîáîð³â, º ³ ïðåäìåòîì ïðàöü áàæàíü, ìîëèòîâ ñàìîãî äóõîâåíñòâà. Òàê ïðàâèëüíî ³ ïîâèííî áóòè. Áî, ÿêùî

ìîæåìî íàä³ÿòèñÿ ä³éòè â òîìó íàïðÿì³ äî ÿêî¿ñü çãëÿäíî¿ ìîæëèâî¿ íà ö³ì ñâ³ò³ çâåðøåíîñòè, òî õ³áà íà ö³é äîðîç³. Ìè äàëåê³ â³ä äóìêè, ùî ìàºìî äîñêîíàëó îðãàí³çàö³þ, ìè ñâ³äîì³ ñâî¿õ ïîõèáîê, ìè àðõ³ºïàðõ³ÿëüí³ Ñîáîðè óâàæàºìî çà ïðèëþäí³ âèÿâè õðèñò. ïîêàÿííÿ, ìè â³ä ìîëèòâè, â³ä Á[îæî¿] áëàãîäàò³ î÷³êóºìî ïîïðàâè â³äíîñèí á³ëüøå í³æ â³ä íàøèõ çìàãàíü, ìè óñ³ ñï³ëüíî ðóêè äî íåáà çíîñèì ìîëèòâîþ, î÷èìà çâåðòàºìîñÿ â íåáî, î÷³êóþ÷è ïîìî÷³ â òîìó Áîæ[îìó] ä³ë³ ñïàñåííÿ ëþäåé, â ÿêîìó ïðàöþºìî. Ðîáèìî öå ñï³ëüíî ïî ïðèïèñàì ñâ. Öåðêâè ³ òîìó ìîæåìî ìàòè íåïîõèòíó íàä³þ, ùî ä³éäåìî òîþ äîðîãîþ äî çâåðøåíîñòè, ÿêî¿ áàæàºìî, òà ùî ëüâ³âñüê³é Àªïàðõ³¿ ³ ¿¿ äóõîâåíñòâó âèïðîñèìî ò³ äàðè ³ ëàñêè ç íåáà, ÿê³ ïîòð³áí³ á³äíèì ëþäÿì äî óñï³øíî¿ ïðàö³ íàä ñïàñåí³ºì ëþäåé. Ïðîåêò â³äáóâàòè ùîðîêó Ñîáîðè ìຠñâî¿ òðóäíîñòè. Çà³íòåðåñîâàííÿ ïåðøèõ ë³ò äî íîâî¿ ³íñòèòóö³¿, àáî áîäàé ïðàêòèêè, ñïðàâëÿëî, ùî Âñ. Îòö³ ðàäî çáèðàëèñÿ ³ ç çàö³êàâëåííÿì ïðàöþâàëè íàä ïðåäìåòîì íàðàä. Ç ÷àñîì ôðåêâåíö³ÿ [= ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâàíü] çìåíøóºòüñÿ, õî÷ öå ìîæå á³ëüøå ñïðè÷èíåíå òðóäíîùàìè êîìóí³êàö³¿. Àëå öåìó âæå íå êîìóí³êàö³¿ âèíí³, ÷èì ðàç á³ëüøå ïðàâèë ïåðåõîäèòü îäíîãîëîñíî áåç ñëîâà äèñêóñ³¿. Ïðè ³íø³é íàãîä³ ÿ âæå â ñîá³ ñàì³ì ñïîñòåð³ãàâ ïðè÷èíó çâ³ëüíåííÿ òåìïà ³ îñëàáëåííÿ åíåð㳿, ç ÿêîþ Ñîáîðè ïðàöþþòü. Ñòàþñÿ ñòàðèì, â³ä äàâíà âæå êàë³êîþ, òðóä ïðèãîòîâëåííÿ íîâîãî Ñîáîðó ÷èì ðàç á³ëüøå ìåíå ñòðàøèòü. Íå ïîçâîëÿþ ñîá³ îäíà÷å çðàæóâàòèñü [= çíåîõî÷óâàòèñü] äî ñïðàâè. ß ïåðåñâ³ä÷åíèé, ùî é Âïðåîñâ. ì³é Êîàä’þòîð çàéìåòüñÿ òèì ïðèãîòîâàííÿì îäíî¿ ÿêî¿ñü ÷àñòè äîêòðèíè ÷è ïðàâà Öåðêâè, ÿêèõ ö³ë³ñòü º âñå ìîæëèâèì ïðåäìåòîì ñîáîðîâèõ ð³øåíü, êîëè ò³ëüêè âåëèê³ îáîâ’ÿçêè ³ çàíÿòòÿ íà òå Éîìó ïîçâîëÿòü. Àëå íàä³þñÿ ³ íà öå, ùî ÷è òî õòî ç³ ñîáîðíèõ êðèëîøàí, ÷è ç äóõîâåíñòâà âèáåðå ñîá³ ÿêèéñü ñâ. ïðåäìåò, ùî ì³ã áè éîãî Ñîáîð òðàêòóâàòè ³ â òîìó ïðåäìåò³ ïðèãîòóº, ÿê ïðîïîçèö³þ, ðÿä äåêðåò³â ³ ïðàâèë ³ îæèâèòü òèì ñïîñîáîì çàñèïëÿþ÷ó åíåðã³þ ëüâ³âñüêèõ Ñîáîð³â ï³ä óñèïëÿþ÷èì ïðîâîäîì óñèïëÿþ÷îãî ïðîâ³äíèêà. Ñåãîð³÷íèé Ñîáîð, íà ÿêèé íàì³ðÿþ çàïðîñèòè Âñ. Äóõîâåíñòâî, ì³ã áè ìàòè âñÿê³ äàí³ íà öå, ùîáè áóòè ïðåâàæíèì ³ äóæå ³íòåðåñíèì ä³ëîì. гê 1944, à íàéäàëüøå 45, áóäå ðîêîì ìèðó. Íàø Ñîáîð ïîâèíåí áóòè Ñîáîðîì ïðèãîòóâàííÿ, à â ÷àñòè ïðèâ³òàííÿ ìèðó. Òîìó â ÷àñòè ì³ã áè áóòè Ñîáîðîì âåëèêèõ íàä³é, òðèþìô³â ³ ðàäîñò³, ìîæå íå ìåíøå

122

123

Äîê. ¹ 66 ×. 16 “Àªï. ³äîìîñò³” 29.²².1944. Ïîñëàí³º


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

ÿê Ñîáîðîì ïîê³ðíî¿ ïîêóòè, ïðîõàííÿ ³ ïîñòàíîâ. Ïðè òîìó áóäå íàø ñåãîð³÷íèé Ñîáîð ñîáîðîì ïîñâÿòè ö³ëî¿ íàøî¿ Öåðêâè ³ ö³ëîãî Íàðîäà áåçêîíå÷í³é ëþáîâè, Ñåðöþ Ïðåíåï[îðî÷íî] Çà÷àòî¿ Áîãîð[îäèö³] ijⳠÌàð³¿. ß âæå ìèíóëîãî ðîêó (ËÀªÂ, ÷...) [Äèâ.: Ïèñüìà-ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿...// ËÀªÂ. – 1943. – ¹ 5. – Ñ. 428] çàïðîøóâàâ âñ³õ Âñ. Îòö³â ³ âñ³õ â³ðíèõ ö³ëî¿ ºïàðõ³¿ ïîñâÿòèòè ñåáå, ñâîþ ðîäèíó, ñâîþ ïðàöþ, ñâî¿ âñ³ áàæàííÿ ³ íàì³ðè ¯¿ Ìàòåðèíñüêîìó Ñåðöþ. Äîñ³ îäíà÷å íå ä³ñòàâ ÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî öå, ÿê ³ Âñ. Îòö³ ³ â³ðí³ ïðèíÿëè òîé ì³é ïîêëèê. Õòîñü ç Îòö³â óëîæèâ äóæå âëó÷íî, ÿê ìåí³ âèäàëîñÿ, ïëÿí òàêî¿ ïîñâÿòè â ïàðîõ³ÿõ ³ ðîäèíàõ. Òîé ïëÿí âåðíå, ÿê äóìàþ, äî Ñîáîðó ïîì³æ âíåñåíÿìè äóõîâåíñòâà ³ ìîæå ñïðè÷èíèòü ÿêóñü âàæíó óõâàëó. 1.²²².[1944] Ñì³ëî ìîæåìî ñåãîð³÷íèé Àªï. Ñîáîð ïîñâÿòèòè Ïðå÷[èñò³é] Ä[³â³] Ìàð³¿. Äâîìà íàïðÿìàìè ìîæåìî â Ñîáîð³ ïðîÿâèòè ëþáîâ ³ ÷åñòü äî Ïð[åñâÿòî¿] Ä.Ì. Ïîñâÿòèìî ¿¿ ñàì Ñîáîð ³ âñ³ éîãî ïðàö³, à â³äòàê âæå ïðàöåþ Ñîáîðó ïîñâÿòèìî Ïð[åñâÿò³é] Áîãîðîäèö³ íàøó Öåðêâó, íàø íàðîä. Âñå öå â ïîðÿäêó âèïðîøåííÿ ç íåáà çàê³í÷åííÿ â³éíè ³ ñïðàâåäëèâîãî ìèðó. Ëþäè íå ìîæóòü äàòè ñîá³ ðàäè, â íåíàâèñòè ³ ñïîðàõ ä³éøëè äî ïîëîæåííÿ, â ÿêîìó íå ìîæóòü çíàéòè äîðîãè äî ïîìèðåííÿ ³ çà÷àòòÿ íîâîãî æèòòÿ. Ìîæóòü íàä³ÿòèñÿ, ùî Ïðå÷[èñòà] Ìàòè ëþäñòâà, ùî ñëóæèòü Õðèñòó ³ ïðÿìóº äî ñïàñåííÿ òîìó á³äíîìó ëþäñòâó, âèïðîñèòü ÷è äàñòü ö³ëêîâèòå ³ ùèðå ïîìèðåííÿ, ÿêå ñòàëî á ïî÷àòêîì íîâî¿ åïîõè. “Äî òåáå, Ïðåñâÿòà ³ Ïðåíåïîðî÷íà ijâî, Ìàòè ²[ñóñà] Õðèñòà Áîãà ³ äëÿ Íüîãî, íàøà Ìàòè, äî Òåáå ïðèá³ãàºìî â ò³é êðàéí³é ïîòðåá³, â ÿê³é ëþäè íå òî ìè, àëå í³õòî ç ëþäåé, íå ìîæå ñîá³ äàòè ðàäè. Ðîçìíîæèëèñÿ ïîì³æ íàìè âîðîæíå÷³, ðîçäîðè, íåíàâèñòü, ÿê³ ïðè øàë³þ÷³é áóð³ â³éíè ò³ëüêè ðîñòóòü ³ ìíîæàòüñÿ ³, âèäàºòüñÿ, íå óñòàíóòü. ×åðåç öå çàãàëüíå ïîëîæåííÿ ëþäñòâà óñ³ òåðïèìî. Íåìà îäíî¿ ÷àñòèíè ïîñâÿ÷åíî¿ Òîá³ íàøî¿ Öåðêâè, ÿêà íå òåðï³ëà áè ñåðåä òî¿ áóð³. ͳãäå íå ìîæå ïðàöÿ â ïàðîõ³ÿõ òà êàòåõèçóâàííÿ ä³òåé â öåðêâàõ ³ øêîëàõ òàê â³äáóâàòèñÿ, ÿê òðåáà áè. Âñþäè íàðîä, õî÷ é ìຠïàñòèð³â, æèâå, ÿê êîëè á ¿õ íå ìàâ. ³ðí³ ðîçáðåëèñÿ â áàãàòüîõ ïàðîõ³ÿõ, ëèø ÷àñòèíà ïðèñóòí³, á³ëüø³ñòü ïî ñâ³ò³ äåñü áëóêàº, çâè÷àéíî, áåç ìîæíîñò³ âèñëóõàííÿ Ñë. Á., ïðèíèìàííÿ ñâ. Òàéí. ijòè â ìíîãèõ ì³ñöÿõ ðîñòóòü áåç âïëèâó ðîäè÷³â,

÷àñòî áåç ïðîâîäó øêîëè ³ áåç íàóêè ïðî Áîãà ³ õðèñòèÿíñüêå æèòòÿ. À ëþäè, îïàíîâàí³ æàæäîþ ïîñ³äàííÿ, ÷è ñòðàõîì ïåðåä ãðÿäó÷èìè ïîä³ÿìè áåç ïàì’ÿò³ íà çàïîâ³ä³ Âñåâèøíüîãî, äîïóñêàþòüñÿ ìåðçåííèõ çëî÷èí³â, à ð³äêî [õòî] ç íèõ êàºòüñÿ. À ò³ õðèñòèÿíè, ùî õîò³ëè áè â³ðíî Òîá³ ñëóæèòè, íå ìàþòü îäíî¿ äíèíè, ïåâíî¿. Íàä ãîëîâàìè âñ³õ âèñèòü ÿê çìîðà ñìåðòü, ìîæå ñåðåä òÿæêèõ ìóê. Ñåðåä ìíîæåñòâà òèõ òåðí³â ³ íåáåçïåê Òè îäíà, Ïð[åñâÿòà] ijâî, ìîæåø íàñ ðÿòóâàòè. Âîçüìè ñïðàâó ìèðà, ñïðàâó ïîºäíàííÿ ëþäåé â Ñâî¿ ðóêè, âèïðîñè ó ñâîãî Ñèíà ò³ ëàñêè, ÿêèõ ïîòðåáà á³äíîìó, óïàâøîìó â ïðîïàñòü â³éíè ëþäñòâó, ùîá äâèãíóâñÿ. Ïîãëÿíü íà òèõ á³äíèõ ëþäåé, âèêèíåíèõ ç ð³äíî¿ õàòè, ùî íàâ³òü íå ïåðåäáà÷àþòü ìîæíîñò³ ïîâîðîòó. Ðÿòóé íàñ, Ïðå÷[èñòà] ijâî, Òè íàøà Ìàòè. Äàé íàì âåðíóòè äîì³â, äàé íàì ñïîê³éíî âåðíóòè äî íàøèõ çàíÿòü ³ ïðàö³, õàé âòèõíå òà áóðÿ, ùî øà볺, õàé çàñâ³òèòü ñîíöå. Ó êîãî æ øóêàòè íàì ïîìî÷³? Äî Òåáå îäíî¿, äî Òâîãî Ñèíà ìàºìî äîâ³ð’ÿ, Âàì îäíèì â³ääàºìî ö³ëå íàøå æèòòÿ ³ óñ³ íàø³ íà䳿. Ñêëèêóþ÷è òîé Àªï. Ñîáîð, ÿ íåäîñòîéíèé äóøïàñòèð òîãî ñòàäà, ïðèñâÿ÷óþ Òîá³, ñåé ï’ÿòèé â ÷àñ³ â³éíè Ñîáîð. Íåõàé â³í áóäå Ñîáîðîì Ïðåñâ. Áîãîðîäèö³ Ìàòåð³. Ñêëèêóþ÷è ñâÿùåíèê³â ºïàðõ³¿, âçèâàþ ¿õ îáäóìàòè, ïðèãîòîâèòè é óõâàëèòè òàê³ ïðàâèëà, ÿê³ óñï³øíî äîâåëè áè âñ³ õðèñò. ðîäèíè ³ âñ³ õðèñò. äóø³ äî ïîñâÿòè ³ â³ääàííÿ ñåáå ìàòåðèíñüêîìó Ñåðöþ Ïðå÷[èñòî¿] ijâè. Íåõàé âèáåðóòü ÿêèéñü ïðàçíèê, íà ÿêèé ïðèãîòîâèëè á ºïàðõ³ÿëüíå òîðæåñòâî ïîñâÿòè ñåáå ³ â³ääàííÿ ìàòåðèíñüêîìó Òâîìó Ñåðöþ. Ùî öå ö³ëå ä³ëî ìຠñëóæèòè Òâ ÷åñòè, Ñàìà ïîìîæè òàê ïåðåâåñòè ïîñâÿòó ºïàðõ³¿ ³ âñ³õ ¿¿ ïàðîõ³é, ðîäèí ³ äóø, ùîá âîíà â³ä òî¿ õâèë³ ä³éñíî ïåðåáóâàëà ï³ä ñâÿòèì Òâî¿ì ïîêðîâîì ³ ò³øèëàñÿ ïîì³÷÷þ Òâîãî áëàãîñëîâåíñòâà. Àì³íü. Âè æå, Âñå[÷åñí³] Îòö³, êîëè ç’¿äåòåñÿ íà Ñîáîð, àáî é òåïåð ùå â äîì³ ³ ñàì³, ³ ç ðîäèíîþ, ³ ç ïàðîõ³ºþ çëó÷³òüñÿ ç³ ìíîþ ó ò³ì ìî¿ì ïðîõàííþ, à íà Ñîáîð³ çíàéä³òü ñïîñ³á ïåðåâåäåííÿ â æèòòÿ òèõ íàøèõ ñï³ëüíèõ áàæàíü. À ùîáè ñïîâíèòè ä³ëî, äëÿ ÿêîãî ÿ öå Ïîñëàí³º çà÷àâ ³ìåíåì Âñåâ[èøíüîãî] Áîãà, íà Éîãî õâàëó ³ ÷åñòü, à íà äîðîç³ ñïàñåííÿ äóø, ïîðó÷åíèõ íàì â³ðíèõ, ðîçïèñóºìî íà ð³ê 1944 – ï’ÿòèé â³ä â³éíè Àªïàðõ. Ñîáîð, ÿêèé áóäå íàçèâàòèñÿ Ñîáîðîì ìèðà Ïðåñâ[ÿòî¿] Ïðåíåïîðî÷íî¿ Áîãîðîäèö³ ijâè Ìàð³¿. Óñ³õ ñâÿùåíèê³â ºïàðõ³¿, Âñå÷[åñíó] Ìèòðîï[îëè÷ó] êàï³òóëó, âñ³õ ñîáîðíèõ ³ ïî÷åñíèõ êðèëîøàí, Áîãîñëîâñüêó Àêàäåì³þ ³ óñ³õ íàñòîÿòåë³â

124

125


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

âåëèêî¿ ³ ìàëî¿ Ñåì³íàð³¿, ¿¿ ïðîôåñîð³â, äóõîâíèõ ³ ñâ³òñüêèõ Âñå÷. ïàðîõ³â, çàâ³äàòåë³â ³ ñîòðóäíèê³â, Âïðåîñ. Âåðõîâíèõ íàñòîÿòåë³â ìîíàøèõ ÷èí³â, âñ³õ íàñòîÿòåë³â ³ ªðîìîíàõ³â ìîíàñòèð³â Ëüâîâà, Àªïàðõ³¿ çàïðîøóºìî ³ âçèâàºìî äî ó÷àñò³ â òîìó ï’ÿòîìó ç ðÿäó Àªï. Ñîáîð³ ìèðà Ïðåñâ. Áîãîðîäèö³. Óñ³õ ïåðåáóâàþ÷èõ ó Ëüâîâ³ ñâÿùåíèê³â ÷óæèõ ºïàðõ³é, íà ÿêèõ íå òÿæèòü í³ÿêà öåðêîâíà êàðà, çàïðîøóºìî íà ñåñ³¿ Ñîáîðó, ïðè ÿêèõ âîíè ìîæóòü âèñêàçóâàòè ñâîþ ãàäêó, â ãîëîñóâàííþ îäíàê ó÷àñò³ áðàòè íå ìîæóòü. Òàê ÿê ìèíóëîãî ðîêó â³äïðàâèìî 5 ñâÿòî÷íèõ ñåñ³é, à ³ìåííî óñå â îñòàíí³é ÷åòâåð ì³ñÿöÿ ïî þë³ÿíñüêîìó ñòèëåâ³.

Ïàì’ÿòàºìî, Âñå÷. Îòö³, ùî âñ³ óñï³õè íàøèõ çìàãàíü ³ ïðàöü çàâèñÿòü â³ä ïîìî÷³ ç íåáà. Íå âèñòàð÷èòü ñàìèì òðóäèòüñÿ, ïîòðåáà âèïðîñèòè Áîæîãî áëàãîñëîâåíñòâà äëÿ íàøèõ òðóä³â. Äëÿ òîãî òàê, ÿê ó âñ³õ ñïðàâàõ Âàøîãî ïðèâàòíîãî æèòòÿ, ÿê ó âñ³õ âàøèõ äóøïàñòèðñüêèõ îáîâ’ÿçêàõ, òàê ³ â òîìó ñâÿùåíè÷îìó îáîâ’ÿçêîâ³, ÿêèé º îäíèì ç íàéâàæí³øèõ îáîâ’ÿçê³â ñâÿùåíñòâà, ñåáòî íàëåæèòü äî òèõ îáîâ’ÿçê³â, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî ö³ëîñòè õðèñò. æèòòÿ ³ Õðèñòîâî¿ îðãàí³çàö³¿ â ö³ë³é ºïàðõ³¿. Äëÿ òîãî ³ âè÷èñëþºòüñÿ íà ïåðøîìó ì³ñö³ ïîì³æ îáîâ’ÿçêàìè ñâÿùåíèêà. Ïàì’ÿòàéòå, ùî º Âàøèì îáîâ’ÿçêîì òèì ñàìèì òèòóëîì, ÿêèì îáîâ’ÿçàí³ º áðàòè ó÷àñòü â Ñîáîð³, ïðîñèòè Âñåâ. Áîãà î ïîì³÷ äëÿ ö³ëîãî äóõîâåíñòâà ºïàðõ³¿ â ñïîâíåíí³ òîãî îáîâ’ÿçêó. (Îñîáëèâèé íàòèñê êëàäó íà òîé îáîâ’ÿçîê, áî ìè ïðèâèêëè ïðî âàãó ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ñóäèòè ï³ñëÿ ¿õ çîâí³øíîãî âèãëÿäó, óâàæàºìî çà âàæí³øå òî, ùî íàì âèäàºòüñÿ âàæí³øèì. Ö³ííèì â äóõîâíîìó æèòò³ º ñïîñòåðåæåííÿ, ÿê ëåãêî ìèëèìîñÿ â ñïðàâ³ ïåðøîðÿäíîãî çíà÷³ííÿ îö³íþâàííþ çãëÿäíî¿ âàæíîñòè íàøèõ îáîâ’ÿçê³â. Ìóñèòü îäíà÷å óäàðèòè ëþäèíó, êîëè ñïîñòåðåæåñÿ, ùî íå ïàì’ÿòຠïðî íàéâàæí³ùå. À òàê áóâຠíå ò³ëüêè â ñïðàâàõ ïóáëè÷íîãî æèòòÿ, àëå é â ñïðàâàõ, ùî íàéáëèæ÷å â³äíîñÿòüñÿ äî ïðèâàòíèõ ïîòðåá ëþäåé. Òàê [í. ïð.] ìàëî õòî ïàì’ÿòàº, ùî ïåðøèì ó âñ³õ íàïðÿìàõ íàéâàæí³øèì îáîâ’ÿçêîì õðèñòèÿíèíà [º] ïðàâèëüíî â³ääàâàòè ïîêë³í Áîãîïî÷èòàííÿ Ïðåñâ[ÿò³é] Òðîéö³. Òîìó ïî÷àòêîì äîáðîãî õðèñòèÿíñüêîãî æèòòÿ ïðîõàííÿ, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî òîãî îáîâ’ÿçêó ³ ïðàâèëüí³ñòü õðèñò. æèòòÿ, çàâèñèòü ïåðåäîâñ³ì â³ä ïðàâèëüíîñòè ðîáëåííÿ çíàêó õðåñòà. Òî æ ìîë³òüñÿ ïðî öåé íàø Àªï. Ñîáîð ³ ïðèãîòîâóéòåñÿ äî âàæíî¿ ïî䳿 â³ääàííÿ ñåáå ñàìèõ Ìàòåðèíñüêîìó Ñåðöþ Ìàð³¿). [Òåêñò ó êðóãëèõ äóæêàõ âèêðåñëåíî]. Äàíî ó Ëüâîâ³ ïðè Àðõ³êàòåäðàëüíîìó Ñîáîðîâ³ ñâ. Ãåîðã³ÿ â ñåðåäó ²-ãî òèæíÿ Â[åëèêîãî] Ïîñòó 1944 ð.

² ñâÿòî÷íà ñåñ³ÿ â³äáóäåòüñÿ – 28.²V. ñò. ñò. [ñò. ñò.] (11.V) í. ñò. [í. ñò.]) ç 2 ïðèãîòîâíèìè ñåñ³ÿìè, ç ÿêèõ ïåðøà â Ñâ³òëèé ×åòâåð. ²² ñåñ³ÿ ñâÿòî÷íà â³äáóäåòüñÿ – 26.V. [ñò. ñò.] (8.V²) [í. ñò.] ç äâîìà ïîïåðåäæàþ÷èìè ïðèãîòîâíèìè ñåñ³ÿìè. ²²² ñåñ³ÿ – 30.V² [ñò. ñò.] (13.V²²) [í. ñò.] [ç] ÷îòèðìà ïðèãîòîâíèìè ñåñ³ÿìè. ²V ñâÿòî÷íà ñåñ³ÿ – 25.V²²² [ñò. ñò.] (7.²Õ) [í. ñò.] ç òðüîìà ïîïåðåäæàþ÷èìè ïðèãîò[îâ÷èìè] ñåñ³ÿìè. V ñâÿòî÷íà ñåñ³ÿ – 29.²Õ [ñò. ñò.] (12.Õ) [í. ñò.] ç òðüîìà ïîïåðåäæàþ÷èìè ñåñ³ÿìè. [[Ìîæíà áè îïóñòèòè ñåñ³þ 25.V²²², à â³äáóòè V ñåñ³þ – 27.Õ. (9.Õ²) ç òðüîìà ïðèãîòîâíèìè ñåñ³ÿìè.]] – âèêðåñëåíî. Ïåðøà òîðæåñò[âåíà] ìຠò³ëüêî 2 ïðèãîòîâí³ [ñåñ³¿]. 30.V² [ñò. ñò.] (13.V²²) [í. ñò.] Òàê, ÿê â ìèíóëèõ ë³òàõ, ïåðåä êîæíîþ ïðèãîòîâíîþ ñåñ³ºþ â³äáóäåòüñÿ â ïîíåä[³ëîê] çàñ³äàííÿ ïðèãîòîâíî¿ êîì³ñ³¿. [Äî ó÷àñòè â ö³é êîì³ñ³¿] Âñ[å÷åñíà] Êàï³òóëà çàïðîøóº, êîãî óâàæຠâ³äïîâ³äíèì. Òàê ÿê â ìèíóëèõ ë³òàõ, çàïðîøåí³ äî ó÷àñòè â Ñîáîð³ º âñ³ ñâÿùåíèêè Àªïàðõ³¿. dz çãëÿäó íà òðóäíîñòè ïîäîðîæ³, àáî íà â³ê ³ çäîðîâ’ÿ ñâÿùåíèê³â, çâ³ëüíÿºìî âñ³õ ñâÿùåíèê³â â³ä îáîâ’ÿçêó ó÷àñòè íà âñ³õ ñåñ³ÿõ, êð³ì îäíî¿ ç ï’ÿòüîõ òîðæåñòâåííî¿. Íàêîëè áè êîìóñü ç Îòö³â çäîðîâ’ÿ íå ïîçâîëÿëî ïðèáóòè íà ñåñ³þ, ìîæå ³ â³ä òîãî îáîâ’ÿçêó áóòè çâ³ëüíåíèé, çâåðòàºìî ò³ëüêè óâàãó Âñ. Äóõîâåíñòâà, ùî ÷èì ³íøèì º “áóòè çâ³ëüíåíèì â³ä îáîâ’ÿçêó”, à ÷èì ³íøèì “ñåáå çâ³ëüíèòè”, à â³äòàê îïðàâäàòè íåïðèñóòí³ñòü. Äî ïåðøîãî òðåáà íàïåðåä íàïèñàòè.

Îïóáë³êîâàíî â ËÀªÂ (1944, ¹ 1–3). Ïî÷àòîê: “Áîæîþ ìèë³ñòþ ³ ñâÿòîãî Àïîñòîëüñüêîãî Ðèìñüêîãî ïðåñòîëó áëàãîñëîâåííÿì Ìèòðîïîëèò Àðõ³ºïèñêîï Ãàëèöüêèé ³ Ëüâ³âñüêèé, ªïèñêîï Êàì’ÿíåöüêèé. Ïðåïîäîáí³é êàï³òóë³, Âñå÷åñíîìó ìîíàøîìó ³ ñâ³òñüêîìó äóõîâåíñòâó, Áîãîñëîâñüê³é Àêàäå쳿, äåêàíàì, ïàðîõàì, çàâ³äàòåëÿì ³ ñîòðóäíèêàì, íàñòîÿòåëÿì ìîíàøèõ ÷èí³â ³ ïîîäèíîêèõ ìîíàñòèð³â. Ìèð î Ãîñïîä³ ³ áëàãîñëîâåíñòâî”. Íàÿâí³ òàêîæ ïóáë³êàö³¿ ó çá³ðíèêàõ: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. – Ñ. 426–430; ijÿííÿ ³ Ïîñòàíîâè Àðõ³ºïàðõ³àëüíèõ Ñîáîð³â 1940-1941; 1942-1943, ï³ä ïðîâîäîì ñëóãè Áîæîãî

126

127


Акти Митрополичого Ординаріяту Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî. – (Winnipeg; Central Jubilee Committee of the Ukrainian Catholic Church, 1984). – Ñ. 273–278 (ï³ä íîìåðîì 15, à íå 16, ÿê ó ðóêîïèñ³).

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 67 ×. 17 Ë. ªï. ³ä. Ïåðå÷èòàíå íà ñåñ³¿ 9.²²².[1944] 12.²²². â íåä³ëþ ñâÿòêóº êàò[îëèöüêà] Öåðêâà 5-òó ð³÷íèöþ êîðîíàö³¿ Éîãî Ñâÿòîñòè Ïàïè ϳÿ Õ²². Îáñòàâèíè íå ïîçâîëèëè íàì ñåãî ðîêó Ïîñëàí³ºì, ïðîãîëîøåíèì äðóêîì, ïðèãàäàòè òó ð³÷íèöþ Âñ. Äóõîâåíñòâó. Ðîáèìî, ùî ìîæåìî, ïðîãîëîøóþ÷è íà ÷åòâåðãîâ³é ñåñ³¿ ïèñüìî ïðî òî òîðæåñòâî. Âñåâèøíüîìó ïîäîáàëîñÿ ïîðó÷èòè êåðìó Ñâ Öåðêâè ϳþ Õ²² â ÷àñàõ òàê íåçâè÷àéíî òÿæêèõ äëÿ Öåðêâè ³ ëþäñòâà, ÿêèõ ùå ³ñòîð³ÿ íå çíàº. Íå ñïîìèíàþ÷è âæå î ïîòðÿñ³ííÿõ ó âñ³õ êðàÿõ ö³ëîãî ìàéæå ñâ³òà, ñàì Ðèì áóâ ñâ³äêîì ïîä³é, ÿêèõ ùå íå áóëî. Òðåáà ïîâåðíóòèñÿ â åïîõó ãëèáîêîãî ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, ùîá ïðèãàäàòè ñîá³ òàê³ çíèùåííÿ öåðêîâ, ÿê³ ñïðè÷èíÿº áîìáàðäóâàííÿ Ðèìó âæå çà ê³ëüêà íàâîðîòàìè [= íå îäíîðàçîâå]. ² ùå òî çíèùåííÿ òåïåð³øíº íàíîñèòü á³ëüø³ øêîäè â ëþäÿõ ³ á³ëüøå çíèùåííÿ ïàì’ÿòîê, õðèñò. êóëüòóðè. Áàòüê³âñüêå ñåðöå Ïàïè ìóñèòü ãëóáîêî â³ä÷óâàòè á³ëü çàäëÿ ïîëîæåííÿ, â ÿêîìó í³÷îãî íå ìîæíà çðîáèòè äëÿ îáîðîíè Ðèìó â³ä çíèùåííÿ, à â³ðíèõ â³ä òèõ ñòðàøíèõ ñòðàæäàíü, ÿê³ âñþäè ïðèõîäèòüñÿ ¿ì çíîñèòè.  íåä³ëþ â³äïðàâèìî Ñë. Á. â íàì³ðåíí³ Ñâ. Îòöÿ. Áóäåìî ëó÷èòèñÿ ç íèì, â éîãî òåðï³ííÿõ, áàæàííÿõ ³ ìîëèòâàõ. Áóäåìî íàéâèùîìó Çâåðõíèêîâ³ Öåðêâè áàæàòè ÿêíàéñêîð³øîãî ñïðàâåäëèâîãî ³ òðèâàëîãî ìèðó ³ òàêèõ îáñòàâèí ó âñ³õ êðàÿõ, â ÿêèõ áóëà áè äàíà ìîæí³ñòü Öåðêâ³ âñþäè ïðîïîâ³äàòè ªâàíãå볺. Áóäåìî Ñâ. Îòöåâ³ áàæàòè, ùîáè ³ íà ñõîä³ ªâðîïè çä³éñíèëèñÿ Éîãî áàæàííÿ, ³ ùîá áà÷èâ ì³ë³îíè â³ðíèõ, â³ää³ëåíèõ äîñ³, [ÿê³] ïîâåðòàþòü äî öåðêîâíî¿ ºäíîñò³. Ñâ. Îòöåâ³ Ï[³ºâ³] Õ²² ñîòâîðè Ãîñïîäè ìíîãàÿ ë³òà! 8.²²². 1944. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

128

129


Акти Митрополичого Ординаріяту

Äîê. ¹ 68  Ë.À.Â. [Ó Ëüâ³âñüê³ Àðõ³ºïàðõ³ÿëüí³ Â³äîìîñò³]  ïàì’ÿòü î. Äèìèòð³ÿ Äèîí³ç³ÿ Òêà÷óêà, ïðîòîàðõ³ìàíäðèòà îî. Âàñèë³ÿí 24.². ïîìåð â Ðèì³ ïåðøèé àðõ³ìàíäðèò â³äíîâëåíèõ Âàñèë³ÿí î. Äèìèòð³é Äèîí³ç³é Òêà÷óê... [äàë³ òåêñò â³äñóòí³é]. ϳä çàãîëîâêîì “Â ïàì’ÿòü î. Äèìèòð³ÿ Äèîí³ç³ÿ Òêà÷óêà ïðîòîàðõ³ìàíäðèòà îî. Âàñèë³àí” öå ïîâ³äîìëåííÿ îïóáë³êîâàíî â ËÀªÂ (1944, ¹ 1–3), à òàêîæ ó: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. – Ñ. 444–448.

130

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 69 ×. 18 Àªïàðõ. ³ä. çà áåðåçåíü 1944 Ùîðîêó â Âåëèêèé ï³ñò Öåðêâà ïðèãàäóº â³ðíèì îáîâ’ÿçîê áåçïåðåñòàííîãî êàÿííÿ çà ãð³õè. Ìè íå ç ïîêîðè, àëå ç ãëèáîêî¿ ïîòðåáè äóø³ ìóñèìî ùîäíÿ ïîâòîðÿòè â Îò÷åíàøó: “Îñòàâè íàì äîëãè íàø³”. Õî÷ íàøå æèòòÿ òåïåð áóëî á é ïðàâåäíå, äàâí³ ãð³õè âèñòàð÷àþòü, ùîá òðèâàòè â äóñ³ ïîêàÿííÿ ³ ñåáå óâàæàòè óñå çà ãð³øíèê³â. Òîìó é Öåðêâà ï³ääຠïðàâåäíèì ³ ïîáîæíèì õðèñòèÿíàì êîæíîãî ðîêó ó ïðå÷óäí³é ³ íåîö³íåí³é îáðÿäîâ³é êíèæö³ “Ïîñòí³é Òð³îä³” ö³ë³ ðÿäè äóõîâíèõ âïðàâ, ùîá ¿ì ïîìî÷è ï³ääåðæóâàòè â äóø³ æàëü çà ìèíóâøå æèòòÿ, äóõà ïîêàÿííÿ ³ òî ðîçïîëîæåííÿ ìèòàðÿ, ç ÿêèì ïîðó÷ຠçà÷èíàòè ñâ. ×îòèðèäåñÿòíèöþ. Íà âñòóï³ äî Âåëèêîãî ïîñòó ïåðøà íåíà÷å äóõîâíà âïðàâà ñâ. Òð³îä³ ïðèêëàä ìèòàðÿ, ùî, ìàþ÷è âñòóïèòè â õðàì, íå ñì³â î÷åé äî íåáà ï³äíåñòè, à áèâñÿ â ãðóäè ïîâòîðþþ÷è: “Áîæå, ìèëîñòèâ áóäü ìåí³ ãð³øíîìó”. Òèì ñëîâîì çà÷èíàºòüñÿ Òð³îäü, òèì ñëîâîì ×îòèðèäåñÿòíèöÿ, òèì ñëîâîì çà÷èíàºòüñÿ äëÿ õðèñòèÿíèíà êîæíèé äåíü. Áî é òèì ñëîâîì ìóñèòü äëÿ ëþäèíè çà÷àòèñÿ äåíü â³÷íîãî ñïàñåííÿ, êîëè ÿâèòüñÿ ïåðåä Áîæèì ñóäîì. Áî áåç íüîãî, áåç òîãî ñëîâà ïîêàÿííÿ íåìà äëÿ ëþäèíè ñïàñåííÿ. Öåðêâà òó íàóêó ïîâòîðÿº êîæíîãî ðîêó ³ Áîãîñëóæáàìè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â Òð³îä³, ³ ïðèïèñàíèìè íà íåä³ë³ ªâàíãåë³ÿìè ³ ïðîïîâ³äÿìè íà ò³ ªâàíãåë³ÿ. ² ìè, äóøïàñòèð³, ³äó÷è çà ïðèêëàäîì Öåðêâè, â³ðíèì, ïîáîæíèì ³ ïðàâåäíèì ïðèãàäóºì áåçíàñòàííî îáîâ’ÿçîê ïîêàÿííÿ, à ìîæå, ë³ïøå ñêàçàòè, êîíå÷íó ïîòðåáó ïîêàÿííÿ. Òàê ðîáëþ ³ ÿ êîæíîãî ðîêó â Âåëèê³é ï³ñò, òàê ðîáëþ ³ ñüîãîäí³, õî÷ é íå çíàþ, ÷è ³ êîëè áóäó ì³ã òî ìîº ñëîâî äî âàñ, äóõîâåíñòâà ³ â³ðíèõ àðõ³ºïàðõ³¿, âèïå÷àòàòè ³ ðîç³ñëàòè. Ïèøó öå ÿê ëèñò. ³í ìîæå é ö³ëêîì íå ä³éäå äî âàøèõ ðóê, à ìîæå äîïåðâà ïî ì³ñÿöÿõ. Äî òî¿ ïåðøî¿ ÷àñòè ìîãî ëèñòà äîäàþ äðóãó âàæí³øó. Ó ïåðø³é – ïðèãàäóþ êîíå÷í³ñòü ïîêàÿííÿ âàì, ùî ïðî òå çíàºòå, ïðî òå ïàì’ÿòàºòå, Âàì, ùî ¿ì ïîòðåáà õ³áà ïðèâ³òó â³ä ìåíå, ïîñòíîãî êëè÷à ³ ñëîâà çàîõîòè. Äðóãà ÷àñòü âàæí³øà, áî â³äíîñèòüñÿ äî òèõ, ùî ¿ì 100 ðàç á³ëüøå ïîòðåáà ïîêàÿííÿ, õî÷ âîíè òîãî àáî íå ðîçóì³þòü, àáî ìàþòü î÷³ íà òó ïðàâäó òàê çàìêíåí³, ùî íå çäàþòü ñîá³ ñïðàâè ç³ ñòðàøíî¿ ãðîçè ñâîãî ïîëîæåííÿ. 131


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Òà äðóãà ÷àñòü – çâåðòàííÿ äî ãð³øíèê³â, ùî æèþòü áåç Áîæî¿ áëàãîäàò³. Áî íå óì³þòü ³ íå õîòÿòü óì³òè ñêàçàòè ìèòàðåâå ñëîâî: “Áîæå, ìèëîñòèâ áóäü ìåí³ ãð³øíîìó”. Áåç òîãî ñëîâà ¿õ íåùàñí³ äóø³ â òÿæêîìó ñìåðòíîìó ãð³ñ³ º Âñåâ. Áîãîì îñóäæåí³ ñïðàâåäëèâèì ñóäîì íà â³÷íå â³äêèíåííÿ ó ïðîïàñòü ïåêåëüíîãî âîãíÿ. Òîé çàñóä Âñåâ. Áîãà ùå òàêèé, ùî ìîæíà éîãî óíèêíóòè, ìîæíà éîãî çì³íèòè íà ïðèíÿòòÿ ìèëîñåðäíèì Áàòüêîì áëóäíîãî ñèíà ñëîâîì áàòüê³âñüêî¿ ëþáîâ³ ³ ìèëîñåðä³ÿ. Ãð³øíèê, çàñóäæåíèé çà æèòòÿ çà íàéòÿæ÷³ ïðîâèíè íà íàéá³ëüùó Áîæó êàðó, ìîæå çàì³íèòè ñîá³ æàõëèâó ãðîçó â³÷íî¿ ñìåðòè íà ðàä³ñíó íîâèíó â³÷íîãî æèòòÿ òèì ìèòàðåâèì ñëîâîì: “Áîæå, ìèëîñòèâ áóäü ìåí³ ãð³øíîìó”. Î÷åâèäíî, íå âèñòàð÷èòü òî ñëîâî ñêàçàòè ÿê-áóäü, áåçäóìíî.  íüîãî òðåáà âëîæèòè ³ äóøó, ³ ñåðöå, ³ ãëèáîêèé æàëü, ³ ñèëüíó âîëþ ïîïðàâè. Íå âèñòàð÷èòü òî ñëîâî ñêàçàòè êîëè-íåáóäü ³ ÿê-íåáóäü, òðåáà ñêàçàòè éîãî ïåðåä ñâ³äêàìè Öåðêâè, ùî ïîñâ³ä÷àòü ïåðåä Âñåâèøí³ì ïðî ãëèáîêó ïåðåì³íó ïîêàÿííÿ, ùî ç³éøëà â äóø³ ãð³øíèêà. Òèõ ñâ³äê³â ïîêàÿííÿ ³ ïîïðàâè ìîæóòü ëèøåíü â âèíÿòêîâèõ ñëó÷àÿõ çàñòóïèòè ³íø³ íåâèäèì³, íåçâè÷àéí³ ñâ³äêè. Ñåáòî, êîëè ãð³øíèê ç ðîçáèòèì â³ä áîëþ ïîêàÿííÿ ñåðöåì øóêຠâåðíóòè äî Áàòüêà, ìèëîñåðäíîãî Áîãà, ùîá â ëþáîâ³ äî Íüîãî ïåðåä íèì, â Éîãî âæå õàò³ îñâ³ä÷èòè ð³øó÷ó âîëþ ïîêèíóòè ãð³õ ³ çà÷àòè íîâå æèòòÿ ³ êîëè ç òèì ðîçïîëîæåííÿì øóêຠòèõ ñâ³äê³â, ùî ìàþòü éîìó ïåðåä Áîãîì ïîñâ³ä÷èòè, à òèìè ñâ³äêàìè [º] ñëóæèòåë³ Öåðêâè, à ¿õ í³ÿê íå ìîæå çíàéòè ³ íå ìຠñïîñîáó âèñïîâ³äàòèñÿ, òîä³ á³ëü äóø³ ïðî ëþáîâ áëóäíîãî ñèíà, ïðî ð³øåííÿ ïîïðàâè ³ ïîâîðîò äî Áîãà ìîæóòü ïîñâ³ä÷èòè íåáåñí³ àíãåëè, ³ á³äíîãî ãð³øíèêà Áîã ïðèíèìຠÿê áëóäíîãî ñèíà ³ âåðòຠéîìó ñâîþ áëàãîäàòü. Òîìó íàâåðíåíîìó áëóäíîìó ñèíîâ³ ïîòðåáà áóëî âîë³ øóêàòè òèõ ñâ³äê³â, ñëóæèòåë³â Öåðêâè, ùî ìàëè éîãî âèñëóõàòè â Òà¿íñòâ³ Ïîêàÿííÿ. Êîëè ¿õ íå çíàéøîâ, à â ïîñë³äí³é õâèë³ æèòòÿ ÷è â ïîñë³äí³é õâèë³ êîíàííÿ, ç ÿêîãî ùå ïðîáóäèâñÿ äî æèòòÿ, Áîã ìèëîñåðäíèé áåç Òà¿íñòâà Ïîêàÿííÿ ïðîñòèâ éîìó óñ³ éîãî ãð³õè, ìóñèòü, âåðíóâøè äî çäîðîâ’ÿ, ï³òè äî òèõ ñâ³äê³â Öåðêâè ³ ïåðåä íèìè âèñïîâ³äàòèñÿ ç³ âñ³õ ñâî¿õ ãð³õ³â. Ìóñèòü ï³ääàòè ñóäîâ³ ñâ. Öåðêâè ñâîº ãð³øíå ïîñòóïîâàííÿ, áî âîíè Âñåâ. Áîãîì íà òå ïîñòàâëåí³, ùîá âèêîíóâàòè òîé ñóä ìèëîñåðä³ÿ, ÿêèì º Òà¿íñòâî Ïîêàÿííÿ, ³ æàäàòè â³ä ãð³øíèê³â òîãî óïîêîðåííÿ, ÿêèì º ïðèçíàííÿ äî âèíè. Âñåâ. Áîã íå õî÷å ñìåðò³ ãð³øíèêà äëÿ òîãî, êîëè òîé ñóä Öåðêâè, òà ñïîâ³äü º íåìîæëèâà. Áîã ãð³øíèêîâ³ ïðîùຠ³ íàéòÿæ÷³ ïðîâèíè çà âèÿâ

çâåðøåíîãî æàëþ. Àëå êîëè òà ñïîâ³äü ñòຠìîæëèâà, Áîã æàäຠóïîêîðåííÿ ïðèçíàííÿ äî âèíè ³ â³ä òàêîãî ãð³øíèêà, ùî éîìó ïðè ÿêèõñü îáñòàâèíàõ ïðîñòèâ òÿæêèé ãð³õ áåç ñïîâ³äè çà çâåðøåíèé æàëü. Óñ³ì õðèñòèÿíàì ïîòðåáà êîíå÷íî äîáðå çíàòè òó íàóêó ñâ. â³ðè ïðî íàñë³äêè çâåðøåíîãî æàëþ. ͳõòî íå çíàº, ïðè ÿêèõ îáñòàâèíàõ ïðèéäåòüñÿ éîìó óìèðàòè, êîíå÷íî ïîòðåáà, ùîá êîæíèé óì³â çàïåâíèòè ñîá³ â³÷íå ñïàñåííÿ íàâ³òü òîä³, êîëè ïåðåä ñìåðòþ íå ìîæå ñïîâ³äàòèñÿ. Àëå ùå á³ëüøå ïîòðåáà ïðî òó íàóêó çíàòè òèì íåùàñíèì ëþäÿì, ÿê³ äîâøèé ÷àñ æèþòü áåç Áîæî¿ áëàãîäàò³. Êîëè áè ïðèéøëîñü ¿ì óìèðàòè áåç ñïîâ³ä³, íåõàé íå ïîïàäàþòü â ðîçïóêó ³ äëÿ íèõ º ñïàñåííÿ, Áîã ³ ¿õ ìîæå ïðèéíÿòè, ÿê ìèëîñåðäíèé Áàòüêî ïðèéíÿâ áëóäíîãî ñèíà. Íåõàé ò³ëüêè íàâ÷àòüñÿ ðîáèòè âèÿâ çâåðøåíîãî æàëþ çà óñ³ òÿæê³ ãð³õè ö³ëîãî ñâîãî æèòòÿ. Áîæå ìèëîñåð䳺 áåçêîíå÷íå, Õðèñòîñ ð[î]çï’ÿòèé íà õðåñò³, ïðîñòèâ ðîçá³éíèêîâ³. Çà õâèëþ æàëþ ³ ïîêàÿííÿ îá³öÿâ éîìó: “Ùå ñüîãîäí³ áóäåø ç³ ìíîþ â ðàþ”. Òàê ñàìî ìîæå ³ òîá³, íåùàñíèé, á³äíèé ãð³øíèêó, ïðîñòèòè íàéá³ëüø³ ïðîâèíè ³ ïðèéíÿòè òåáå äî ñâîãî öàðñòâà. Òîä³ äàñòü òîá³ ïðèãîòîâèòèñÿ ñåðäå÷íèìè ñëüîçàìè ïîêàÿííÿ. Àëå íà òàêó áåçêîíå÷íó ëþáîâ Õðèñòà ìîæå íàä³ÿòèñÿ ò³ëüêè òîé, ùî ç³ ñâ ñòîðîíè âñå çðîáèâ, ùî ìîæå, ùîá ïîïðàâèòèñÿ ³ çì³íèòè æèòòÿ. ßê æå ì³ã áè ðàõóâàòè íà òàêå âèíÿòêîâå ³ âåëèêå ÷óäî ìèëîñåðä³ÿ, õòî ïðî öå ìèëîñåð䳺 íå äáàº. Õòî äî ãð³õà òàê ïðèâ’ÿçàíèé, ùî íå õî÷å â³ä íüîãî â³äñòóïèòè, ùî á³ëüøå éîãî ëþáèòü, í³æ ñïàñåííÿ äóø³, òîé ³ íå ïîäóìຠïðî çì³íó æèòòÿ. À òàêèõ ïîì³æ [ëþäåé] ìîæå é ìíîãî. Òàêèìè [º] ïåðåäîâñ³ì ò³, ùî íå õîòÿòü ñïîâ³äàòèñÿ íà Ïàñõó, ³, î÷åâèäíî, ³ âñ³, ùî ìèíóëîãî ðîêó, à ìîæå é â³ä ê³ëüêîõ ë³ò íå ñïîâ³äàëèñÿ. Ïîì³æ íèìè îñîáëèâèì ñïîñîáîì íåáåçïå÷íî íåäóæèìè [º] ò³, ùî çëå ñïîâ³äàëèñÿ, ñåáòî ç³ ñòðàõó, àáî âñòèäó íå ïðèçíàâàëèñÿ äî ãð³õà, à â³äòàê ïî ñâÿòîêðàäñüê³é ñïîâ³ä³ íîâèì ã³ðøèì ñâÿòîêðàäñòâîì Áîãà îáðàçèëè, ïðèñòóïàþ÷è â ãð³ñ³ äî ñâ. Ïðè÷àñò³ÿ. Òàêå Ïðè÷àñò³º íàëåæèòü äî ãð³õ³â, ÿê³ îñîáëèâøèì ñïîñîáîì çàñë³ïëÿþòü ãð³øíèêà. Êîæíèé ãð³õ â ÿê³éñü ì³ð³ â³äáèðຠäóø³ äóõîâíèé ç³ð, êîæíèé ãð³õ îñëàáëÿº ³ ïðèòåìíþº òîé äóõîâíèé ç³ð, ÿêèì º â³ðà. ßê äîâãî îäíà÷å äóøà íå â³äâàæèëàñÿ íà ãð³õ ñâÿòîêðàäñüêîãî Ïðè÷àñò³ÿ, Áîæå ñâ³òëî, ÿêå á’º â³ä Ïðåñâ[ÿòîãî] Ò³ëà Õðèñòîâîãî, õî÷ ÿê âîíî óêðèòå â ªâõàðèñò³¿, òàê ñèëüíî ä³ëຠíà äóøó, ùî ÷àñîì ³ íàéá³ëüøîìó ãð³øíèêîâ³ âåðòຠç³ð äóø³. ×àñîì ñàìà íàéñâ. ïðèñóòí³ñòü Õðèñòà ñïðàâëÿº, ùî é íåâèäþ÷³ âèäÿòü.

132

133


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Àëå êîëè äóøà òàê äî ãð³õà ïðèâèêëà, òàê çæèëàñÿ ç íèì, ùî âñ³ì ãîðäèòü, íàâ³òü íàéñâ. Òà¿íñòâîì ªâõàðèñò³¿, êîëè â³äâàæèòüñÿ õî÷ áè ò³ëüêè îäèí ðàç óæèòè òîãî Òà¿íñòâà äëÿ çíåâàæåííÿ ìèëîñåðäíîãî Áîãà, ñòຠéîãî ñåðöå ïðÿìî îêîâîþ, à ç³ð äóø³ òàê íèêíå, ùî ïðÿìî í³÷îãî ç íàäïðèðîäíîãî æèòòÿ íå äîõîäèòü äî äóø³. Òàêèé íåùàñíèé ãð³øíèê ïðîïàâ, äëÿ íüîãî ðÿòóíêó, äëÿ íüîãî ñïàñåííÿ íåìàº. Òî íå çíà÷èòü, ùî íå ì³ã áè ïîêàÿòèñÿ, êîëè áè õîò³â, ì³ã áè, àëå íå ñõî÷å. Òà âîëÿ â íüîìó çàâìåðëà, ïðÿìî çîãíèëà. Òî íå çíà÷èòü, ùîá ³ Áîã íå ì³ã éîãî ÷óäåñíèì ñïîñîáîì óçäîðîâèòè, ì³ã áè, àëå â³äàé, íàêîëè á íàâ³òü Áîã õîò³â òàêå ÷óäî çðîáèòè, ãð³øíèê ñàì ïîêèíóâ áè ³ òîé ïîñë³äíèé äàðóíîê íåáà. ³í ïðîïàâ ùå íå íà â³êè, â³í ùå íå â ïåêë³. Çàñóä ùå íå ïðîãîëîøåíèé, éîãî íåùàñíà äóøà ñòî¿òü íàä ñàìîþ ïðîïàñòþ â³÷íîãî çàñóäæåííÿ, âæå íîãó ï³äí³ñ, âæå ò³ëî íàõèëÿºòüñÿ, ùå îäíà õâèëèíà – çàïàäåñÿ â ïðîïàñòü. Äî òàêèõ íåùàñíèõ ìîº ñëîâî. Çàêè éîãî íå íàïèøó â ò³ì ëèñò³, çàêèì íå âèñêàæó, çâåðòàþñÿ ïåðåäîâñ³ì äî áåçêîíå÷íîãî ìèëîñåðä³ÿ Áîæîãî, ïîðó÷àþ÷è éîìó íåùàñíó äóøó, ùî íà â³êè ïðîïàäàº. Âè æå, äîðîã³ ìî¿ áðàòòÿ, âàñ ñâÿùåíèê³â, âàñ â³ðíèõ, à ïåðåäîâñ³ì, âàñ óñ³õ, íåâèííèõ ä³òåé, ïðîøó ïîìîë³òüñÿ óñ³ ðàçîì ç³ ìíîþ çà òó íåùàñíó äóøó, ùî íàâ³êè ïðîïàäàº. Ìîæå óäàñòüñÿ íàì óñ³ì ðàçîì âèðÿòóâàòè òó äóøó: “Ç äîâ³ð’ÿì äî Òâîãî áåçêîíå÷íîãî, áàòüê³âñüêîãî ìèëîñåðä³ÿ ïðèá³ãàºìî äî Òåáå â ñïðàâ³ òî¿ íåùàñíî¿ äóø³. Ïîçâîëü íàì ïðèãàäàòè Òîá³, ùî Òè, Ñîòâîðèòåëþ ñâ³òà, òó á³äíó äóøó ñîòâîðèâ íà ñâ³é îáðàç ³ ñâîº ïîäîᳺ ³ ïîêëèêàâ ¿¿ äî æèòòÿ ä³ëîì Ñâ âñåìîãó÷îñòè, ùî áóëî îäíà÷å ³ ä³ëîì Òâîãî ìèëîñåðä³ÿ. Áî Òè ïðåäâèäæóâàâ [= ïåðåäáà÷àâ] ìíîæåñòâî ãð³õ³â òî¿ á³äíî¿ äóø³, àëå ïîñòàíàâëÿâ çàðàçîì óæèòè ìîãóòí³õ ñåðåäíèê³â äî ¿¿ ñïàñåííÿ. Ç äîâ³ð’ÿì äî òîãî ìèëîñåðä³ÿ ïðèãàäóþ Òîá³, ùî Òè í³êîëè íå õî÷åø ñìåðòè ãð³øíèêà, àëå ùîá íàâåðíóâñÿ ³ æèâ. Òè òàê áàæàºø ñïàñåííÿ ãð³øíèê³â, ùî Ñâîãî Ñèíà ºäèíîðîäíîãî äàâ [¿ì äëÿ] ñïàñåííÿ. Ç ïîâíèì äîâ³ð’ÿì, ÿêå õîò³ëè á ìè çðîáèòè áåçêîíå÷íèì, ïðèá³ãàºìî äî òâîãî ìèëîñåðä³ÿ, Õðèñòå Ñïàñèòåëþ, ùî ïðèéøîâ íà ñåé ñâ³ò ãð³øíèê³â ñïàñòè ³ áëàãàºìî: ñïàñè ³ òó íåùàñíó äóøó, êîòðà òàê áëèçüêî â³÷íîãî îñóäæåííÿ. Ó Òâîìó ìèëîñåðäþ, Òè äàðóâàâ ò³é äóø³ íàäïðèðîäíå æèòòÿ áëàãîäàò³ â ñâ. Õðåùåíí³, òà äóøà áóëà Òâîºþ äèòèíîþ. Òè äàâ ò³é äóø³ ï³çíàòè ïðàâäè Òâîãî îá’ÿâëåííÿ, Òè äàâ ¿¿ ÷åñíîòó â³ðè, à ç â³ðîþ ³ ÷åñíîòó íà䳿 ³ ëþáîâè. ×åðåç óñ³ ë³òà äèòèíñòâà Òè äàâàâ ò³é äóø³ ÷åðïàòè

íàäïðèðîäíå æèòòÿ ³ áóòè ó÷àñíèöåþ ìîëèòîâ ö³ëî¿ Òâ Âñåëåíñüêî¿ Öåðêâè. Òè ïîñòàâèâ ¿¿ â òÿæêèõ, ìîæå, óìîâàõ æèòòÿ, âîíà ìîæå íå ìàëà äîáðîãî ó÷èòåëÿ, ìîæå âæå â ìîëîäèõ ë³òàõ áóëà çâåäåíà çëèì ïðèêëàäîì â ñìåðòåëüíèé ãð³õ. Ç äîâ³ð’ÿì äî Òâîãî ìèëîñåðä³ÿ, Áîæå, áëàãàºìî Òåáå, íå êàðàé ¿¿ çà ÷óæ³ ãð³õè. ßêùî ïî ïåðøèõ óïàäêàõ ¿¿ ñïîâ³ä³ íå áóëè òàê çâåðøåí³, ùî ïî íèõ íàñòóïàëà ïîïðàâà, òî ìîæå á³ëüøå íå ¿¿ âèíà, à âèíà îáñòàâèí, çëîãî ïðèêëàäó, íàìîâè çëèõ ëþäåé. Òà á³äíà äóøà, ìèìî ñâî¿õ òÿæêèõ ïðîâèí, âñå-òàêè íå ðàç ùèðî êàÿëàñÿ, ïðèá³ãàëà äî Òåáå ÿê áëóäíèé ñèí.  äîâ³ð’þ äî Òâ äîáðîòè, ïðèãàäóºìî Òîá³ ò³ õâèë³ ïîêàÿííÿ ³ ïðîùåííÿ. Òà äóøà áóëà Òâîºþ ³ íå ðàç ñïîâíÿëà ä³ëà ïðèêàçàí³ Òâî¿ì ñâ. çàêîíîì. Ç äîâ³ð’ÿì äî Òâîãî ìèëîñåðä³ÿ ïðèãàäóºìî Òîá³ ¿¿ ìèëîñòèí³, ¿¿ âèÿâè ëþáîâè áëèæíüîãî, ¿¿ ìîëèòâè, Òâîº áåçêîíå÷íå ìèëîñåð䳺 âëîæèëî â òó äóøó ò³ëüêè ïðàö³ ³ òðóä³â, Òè ¿¿ ò³ëüêè ðàç³â ñïàñàâ, Òè ò³ëüêè ðàç³â ïîêëèêóâàâ äî íîâîãî íàäïðèðîäíîãî æèòòÿ áëàãîäàò³, Òè òó äóøó êîðìèâ Ïðåñâ[ÿòèì] Õë³áîì ªâõàðèñò³¿. ×è æ óñ³ ò³ Òâî¿ äàðè ìàþòü ìàðíî ïðîïàäàòè? ×è æ äîïóñòèø äî òîãî, ùîá â ïåêåëüíèé âîãîíü çàïàëàñÿ òà íåùàñíà äóøà, ÿêó ìîãëî á ñïàñòè îäíî Òâîº ñëîâî. Ïðàâäà öå, ïðèçíàºìî, òàê ÿê â æèòò³ êîæíîãî ç íàñ Òè ³ íàä íåþ íå ðàç âèêàçóâàâ òî ñëîâî ïðîùåííÿ ³ ñïàñåííÿ ³ ñîòêè ðàç³â, òàê ÿê ìè, òàê ³ âîíà, ìè ëåãêîâàæèëè äàðóíêîì ñïàñåííÿ ³ âåðòàëè ó ñâî¿ áåççàêîí³ÿ. Òè íàì ïðîñòèâ ³ äàâ ïî ë³òàõ áîðîòüáè æèòè õðèñòèÿíñüêèì æèòòÿì áîäàé ó ò³é ì³ð³, ùî ïàì’ÿòàºìî ³ äáàºìî ïðî â³÷íå ñïàñåííÿ. Òà á³äíà äóøà íà âñå òå çàáóëà, âæå â³ä ë³ò íå ñïîâ³äàºñÿ, ãíèº ó ãð³õàõ, ÿêèõ äîïóñòèëàñÿ âæå äàâíî. Àëå ÷è òî º ïðè÷èíà, Õðèñòå Ñïàñèòåëþ, ùîá Òè ïðî íå¿ çàáóâ? ×è òî º ïðè÷èíà, ùîá ³ ìè ïðî íþ [= íå¿] çàáóëè? Ìè æ â³ä íå¿ íå ë³ïø³, îäèíîêå ìèëîñåð䳺 Òâîº â³ää³ëèëî íàñ â³ä íå¿.  äîâ³ð’þ äî òîãî Òâîãî áåçêîíå÷íîãî ìèëîñåðä³ÿ ïðîñèìî, áóäü äëÿ íå¿ ìèëîñåðäíèì, ÿê Òè áóâ ³ äëÿ íàñ ìèëîñåðäíèì. Òâîº æ ìèëîñåð䳺 ïîíàä âñ³ìè ä³ëàìè Òâî¿ìè ñïàñòè òàêîãî ãð³øíèêà á³ëüøèì ä³ëîì, ÷èì ñîòâîðåííÿ ñâ³òà. Òà íåùàñíà äóøà â óïîð³ ñâî¿ì ãîðäèòü Òâîºþ áëàãîäàòòþ âèë³÷èòè ¿¿ ç òàêîãî êðàéíîãî çàñë³ïëåííÿ, âèðâàòè ç òàêîãî áåçáîæíîãî ïîëîæåííÿ òî ÷óäîâå ä³ëî áåçêîíå÷íî¿ ëþáîâè. À òåïåð äî òåáå, íåùàñíèé ãð³øíèêó, çâåðòàþñÿ òèì ñëîâîì: ìîæå ëèø êîðîòêà õâèëÿ äî÷àñíîãî æèòòÿ òîá³ ëèøèëàñÿ, ìîæå çà õâèëþ, äî âå÷åðà çàïàäàºøñÿ ó òó ïðîïàñòü, ç ÿêî¿ íåìà âæå âèáàâëåííÿ. Êîëè íå ìîæåø çäîáóòèñÿ íà àêò æàëþ ³ ïîêàÿííÿ, çðîáè áîäàé îäíî, ïðî ùî

134

135


Акти Митрополичого Ординаріяту

òåáå ïðîøó, ñêàæè: “Ïðåñâÿòà Áîãîðîäèöÿ, ñïàñè ìåíå!” Ïîäóìàé ïðî òó îäíó Ïðåñâÿòó ³ Ïðåäîáðó, ùî é äëÿ òåáå ìຠìàòåðèíñüêå ñåðöå. Çâåðíèñü äî òîãî ìàòåðèíñüêîãî ñåðöÿ, ïðîñè ¯¿ î ïîì³÷ â ä³ë³, â ÿêîìó ñîá³ íå ìîæåø äàòè ðàäè. Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè ³ íàñ âñ³õ ãð³øíèõ. Ïèñàíî ó Ëüâîâ³ â ïîíåä³ëîê Âà³é... 3.²V.1944. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 70 ×. 19 Ì.Î. ïîäຠäî â³äîìà Âñ. Äóõ. [1)] ïåðåêëàä Ëèñòà Àñåñîðà Ñõ³äíî¿ Êîíґðåґàö³¿ â ñïðàâ³ íîâîãî ðèìñüêîãî âèäàííÿ Ñëóæåáíèêà, íàïèñàíèé äî ïðîòîàðõ³ìàíäðèòà Âàñèë³ÿí. 2) Ïåðåêëàä ëèñòà Êàðäèíàëà-ñåêðåòàðÿ, ïèñàíèé äî âñ³õ ºïèñêîï³â. Òåêñò ëèñòà êàðäèíàëà-ñåêðåòàðÿ íå ïîäàíèé â ðóêîïèñ³ “Àêò³â Ì.Î.” Ïóáë³êàö³é öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ íå âèÿâëåíî.

Äîê. ¹ 71 ×. 20 Õðîí³êà: Ïîìåðø³ é ïîñàäè. Òåêñò â³äñóòí³é ó ðóêîïèñ³ “Àêò³â Ì.Î.”

136

137


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 72

Äîê. ¹ 73 ×. 22

×. 21

×åòâåð ïî Òîìèí³é íåä³ë³ Ïåðøà ç äâîõ ïðèãîòîâíèõ ñåñ³é äî ïåðøî¿ ñâÿòî÷íî¿ ñåñ³¿ Ñîáîðó.

Äåêðåò ïðî ä³âñòâî ßêùî ñåãîð³÷íèé ÀªÏ Ñîáîð ìຠáóòè ïîñâÿ÷åíèé Ïðåñâ[ÿò³é] Íåï[îðî÷í³é] Áîãîðîäèö³, ïðàâèëüíî áóäå çà÷èíàòè éîãî â³ä ïðàâèë ïðî ò³ âñ³ ÷åñíîòè, ÿê³ º íàñë³äóâàííÿì Ïðåñâÿòîãî ä³âñòâà Ìàòåð³ Áîæî¿. Ò³ ÷åñíîòè ïðîñëàâëÿþòü ¯¿ ³ º òèìè õàðàêòåðèñòè÷íèìè çíàìåíàìè, ÿêèìè â³äçíà÷àòèñÿ ïîâèíí³ ïðàâäèâ³ ñëóãè Ïðåñâ [ÿòî¿] Áîãîðîäèö³: Òîãî ñàìîãî âèìàãຠ³ ïëÿí Àªï. Ñîáîðó, ÿêèé áóâ áè äîâåðøåííÿì ³ äîïîâíåííÿì ïîïåðåäí³õ äâîõ Ñîáîð³â. Ìè ïåðåõîäèëè ç ðÿäó Áîæ³ çàïîâ³ä³. Íà ïåðøîìó Ñîáîð³ ìè çàíèìàëèñÿ çàïîâ³äÿìè, ùî íîðìóþòü îáîâ’ÿçêè ñóïðîòè Áîãà.  äðóãîìó – îáîâ’ÿçêè ²V çàïîâ³äè.  òðåòüîìó – îáîâ’ÿçêè V çàïîâ³äè.  ñåãîð³÷í³ì Ñîáîð³ ïðèõîäèëî á çàíèìàòèñÿ V² ³ V²² çàï[îâ³äÿìè]. Òîé çàãàëüíèé ïëÿí íàøèõ Ñîáîð³â ç³éøîâñÿ ç ïðîºêòîâàíèì ñåãî ðîêó ïîñâÿ÷åííÿì Ñîáîðó, à íà ò³ì ö³ëî¿ ºïàðõ³¿ ìàòåðèíñüêîìó Ñåðöþ Ïðåñâ[ÿòî¿] Áîãîðîäèö³. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

Ñâ. Îòåöü, ïàì’ÿòàþ÷è ïðî ïîòðåáè âñ³õ Öåðêîâ, à ïåðåäîâñ³ì ïðî öå, ùî â öåðêâàõ íàéâàæí³øå, ùîá ïðàâèëüíî âñþäè ìîãëà áóòè â³äïðàâëåíà ñâ. Æåðòâà Ñë. Áîæî¿, ïðèñëàâ ³ äëÿ íàøî¿ Öåðêâè â äàð³ âèíî äëÿ äóõîâåíñòâà. Ïî ê³ëüêîõ ïåðåïèñàõ ä³éøëî äî òîãî, ùî ìè îòðèìàëè .......... ïëÿøîê óãîðñüêîãî âèíà. Ìè äîâãî íå óæèâàëè òîãî âèíà, î÷³êóþ÷è íàãîäè, â êîòð³é æåðòâà Ñâ. Îòöÿ ùå á³ëüøå â³äïîâ³äàëà áè íàøèì ïîòðåáàì. Òà õâèëèíà çäàºòüñÿ âæå íàä³éøëà, ³ Ì.Î. ð³øèâ òî âèíî ðîçäàòè ïîì³æ ïîîäèíîêèõ ñâÿùåíèê³â. Ïåðåâåäåííÿ òîãî ä³ëà äîðó÷ຠÌèòð. êàíöåëÿ𳿠³ Àªï. êàñ³. Êîæíèé ñâÿùåíèê, ùî íàëåæèòü äî Ëüâ³â[ñüêî¿] ºïàðõ³¿ àáî ÿê ºðîìîíàõ ïðàöþâàâ â íàø³é ºïàðõ³¿ ³ äëÿ íå¿ ïðàöþâàâ, îòðèìຠïî 5 ïëÿøîê âèíà. Îòðèìàþòü âèíî é êàòåõèòè ³ êàïåëàíè æ³íî÷èõ ìîíàñòèð³â. Íå îòðèìàþòü âèíà ñâÿùåíèêè, êîòð³ äî ñüîãîäí³ ñàìîâ³ëüíî îïóñòèëè ïîâ³ðåíó ¿ì äóøï[àñòèðñüêó] ïîñàäó ³ äîñ³ íå îïðàâäàëè ñâîãî ïîñòóïîâàííÿ. Êîøò ïåðåñèëêè âèíà áåðå íà ñåáå Ì.Î. Ìè â ëèñòàõ äî Ñâ. Îòöÿ âèñêàçóâàëè íàøó ãàðÿ÷ó âäÿ÷í³ñòü çà ïàì’ÿòü ïðî íàñ ³ òàêèé ö³ííèé â íàøèõ ÷àñàõ äàðóíîê. Ñüîãîäí³ âèñêàçóºìî íàøó òåïëó âäÿ÷í³ñòü ùå é òèì ïèñüìîì, ÿêå áóäå ïåðå÷èòàíå â ïåðøèé ÷åòâåð ïåðåä ðîçïî÷àòòÿì Ñîáîðîâî¿ ñåñ³¿. Òèì äàðîì Ñâ. Î. ëó÷èòüñÿ ç íàøèìè æåðòâàìè òà ìîëèòâàìè. Ìè ç âäÿ÷í³ñòþ äëÿ Ñâ. Î. ëó÷³ìñÿ íàøèìè æåðòâàìè ³ ìîëèòâàìè ç³ âñ³ìè éîãî íàì³ðàìè æåðòâ ³ ìîëèòîâ, à ïåðåäîâñ³ì ëó÷³ìñÿ â âèÿâàõ [= íàì³ðàõ] Ñâ. Îòöÿ, ÿêèìè ïîñâÿòèâ ö³ëó Öåðêâó ìàòåðèíñüêîìó Ñåðöþ Áîæî¿ Ä³âèö³ Ìàòåð³. ³ä Ì.Î. â äåíü ñâ. Ñèìîíà Çèëîòà 1944. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

138

139


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 74

Âåëèêèì àðõ³âîì º ç³áðàí³ ð³çí³ àðõ³âè âîëèíñüêèõ “Ïðîñâ³ò”, ñêîíô³ñêîâàíèõ ïîëÿêàìè. Ìîðàëüíî äî òîãî àðõ³âó âæå íàëåæàòü, õî÷ é ìàòåð³ÿëüíî ùå â³ä íüîãî â³ää³ëåí³ òàê³ àðõ³âè: 1) Àðõ³â äåðæàâíèé ãàëèöüêî-óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè [= Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè], ïåðåäàíèé ïðåçèä[åíòîì] Ïåòðóøåâè÷åì â ìî¿ ðóêè ³ ç òèì, ùî òîé àðõ³â ìàâ áè áóòè ïåðåäàíèé íàóêîâ³é ³íñòèòóö³¿ ÿê Òîâàðèñòâî Øåâ÷åíêà, àáî Íàö[³îíàëüíîìó] Ìóçåþ. (Òîâàðèñòâó Øåâ÷åíêà ÿ ê³ëüêà ðàç³â õîò³â ïåðåäàòè âëàñí³ñòü òîãî àðõ³âó. Íàóêîâå Òîâàðèñòâî í³êîëè íå áóëî â ìîæíîñòè éîãî ïðèéíÿòè ³ ñïðîâàäèòè äî Ëüâîâà. Àðõ³â äåïîíîâàíèé ó ³äí³ â äåðæàâíîìó àðõ³â³, äîêóìåíòè äîñ³ çàõîâàâ î. Ãîðíèêåâè÷* , ïàðîõ ³äíÿ). [2)] Äðóãèé àðõ³â, çëîæåíèé ó ³äí³, òàê ÿê âèùå, º àðõ³â Óêð. ×åðâîíîãî Õðåñòà ç ÷àñ³â ñâ³òîâî¿ â³éíè. Àðõ³â Ïîñîëüñòâà ó ³äí³ ïåðåäàíèé íàì áóâøèì ì³í³ñòðîì ѳíãàëåâè÷åì. Ç òèìè àðõ³âàìè äåïîíîâàíèé î. Ãîðíèêåâè÷åì º é àðõ³â Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî.  éîãî òåñòàìåíò³ ñêàçàíî, ùî öåé àðõ³â º âëàñí³ñòþ Íàö[³îíàëüíîãî] Ìóçåþ ó Ëüâîâ³. Òàê äóìàâ Ëèïèíñüêèé, ó êîòðîãî ÿ öåé àðõ³â íàáóâ, íå ñêàçàâøè ïðî öåé ïðîåêò, â³ääàòè éîãî àðõ³â “Ñòóä³îíîâ³”. Äî “Ñòóä³îíó” áóäóòü ïåðåäàí³ ò³ àðõ³âè ³ çá³ðêè, ÿê³ íàõîäÿòüñÿ äîñ³ â Íàö[³îíàëüíîìó] Ìóçå¿, ³ ÿêèõ äð.[= äîêòîð] Ñâºíö³öüêèé äàñòü äîêëàäíèé ñïèñ [= îïèñ]. Äî “Ñòóä³îíó” íàëåæèòü âê³íö³ “Àðõ³â ðèìñüêèõ êîï³é”, çä³ëàíèõ ïåðåä ñâ³òîâîþ â³éíîþ îòöåì Êèðèëîì Êàðàëºâñüêèì â Ðèì³. Äåÿê³ â³äïèñè, ùî çíàõîäèòüñÿ â ÷àñòè â Ìóçå¿, à â ÷àñòè ó ìåíå, º ÷àñòî íåêîëÿö³îíîâàí³ äóïë³êàòè. Äî “Ñòóä³îíó” íàëåæèòü ùå “Àðõ³â Óêð. Íàðîä. Ðåñïóáë³êè”, íàáóòèé ìíîþ â³ä ïîëêîâíèêà Äîöåíêà. Çáåðåæåííÿ àðõ³â³â óâàæàþ òîìó çà íàéâàæí³øó ñòîðîíó ðîçâîþ ç’ºäèíåííÿ Öåðêîâ, áî ÿ ãëèáîêî ïåðåñâ³ä÷åíèé, ùî ïîâíà ³ îá’ºêòèâíà ïðàâäà ìóñèòü ïðè÷èíèòèñÿ äî ïîá³äè îñíîâíî¿ äóìêè ç’ºäèíåííÿ Öåðêîâ, â êîíå÷íîñò³ ³ êîðèñò³ öåðêîâíî¿ ºäíîñòè. Òà ãàäêà ñàìà ïîá³äèòü, êîëè ¿¿ ëþäè áóäóòü ò³ëüêè çíàòè. ²ñòîð³ÿ óí³¿ ìîæå ïðèáèðàòè âèä àïîëî㳿, ìîæå ùå äîâãî òðåáà ïåðåä çàãàëîì äóìàþ÷èõ ëþäåé áîðîíèòè, êîëè

Ñüîãîäíÿ, 24 ëèïíÿ 1944, îòâîðèëàñÿ ìîæå íîâà åïîõà â ³ñòî𳿠璺äèíåííÿ íàøî¿ Öåðêâè [ç³] ñâ. Àï. Ðèìñüêèì Ïðåñòîëîì. Ñâ. Þð çàéíÿëà ñîâºòñüêà âëàäà.  ïèâíèöÿõ Ìèòðîï. äîìó êðèºìîñÿ ïåðåä ãðàíàòàìè ³ áîìáàìè, ùî âæå îêîëî 10 ðàç³â óäàðÿëè â öåðêâó, â ñâÿòîþðñüê³ áóäèíêè ³ ì³é ä³ì. Æóðáà ïðî áóäó÷ó åïîõó íàêàçóº äáàéëèâå çáåðåæåííÿ ïðàâ óñ³õ ìèíóâøèõ, à ì³æ òèìè ïðàâàìè – ïåðøå çàõîâóâàííÿ àðõ³â³â, ÿê³ äàþòü çíàííÿ ïðî ö³ åïîõè. Äî ïèâíèö³ ïåðåíîñèìî ñêðèíüêè ç àðõ³âàìè. Ïîïåðøå, [1)] óñ³ ìî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ ç Ðèìîì ³ Íóíö³ÿìè, ÷àñòü ìèòðîïîëè÷èõ àðõ³â³â. 2) Àðõ³â åêçàðõàò³â, ðèìñüê³ äîêóìåíòè, íà ï³äñòàâ³ êîòðèõ ïîâñòàëè åêçàðõàòè, âëàñí³ñòü çäàºñÿ, ïîâèííà ïî ìî¿é ñìåðòè áóòè [ó] åêçàðõàò³â, çîðãàí³çîâàíèõ ïî äóìö³ [= çà ð³øåííÿì] ïåðøîãî ñîáîðó åêçàðõ³â. 3) Àðõ³â ïîëüñüêî¿ óí³¿, âåëèêà ÷àñòü àðõ³âó Ïðåîñâ. Íèêîëàÿ, ÿêèé â Êîâëþ â ïîñë³äí³õ òèæíÿõ áóâ, ÿê äîíîñÿòü, ñïàëåíèé. 4) Àðõ³â âåëèêîðóñüêîãî åêçàðõàòó, êîðåñïîíäåíö³¿ Ôéîäîðîâà, Äàéáíåðà, Âåðõîâñüêîãî ³ ïðî÷èõ ðîñ³ÿí-êàòîëèê³â. (Íàêîëè âìðó ïåðåä Îòöåì ²ãóìåíîì [Êëèìåíò³é Øåïòèöüêèé, áðàò Ìèòðîïîëèòà], òèì àðõ³âîì ðîçïîðÿäèòüñÿ òåïåð³øí³é Åêçàðõ Âåëèêî¿ Ðîñ³¿). Êð³ì ñòèñëî óðÿäîâîãî Àðõ³âó ðèìñüêèõ êîðåñïîíäåíö³é, ùî, ÿê ñêàçàíî, íàëåæàòü äî ìèòðîï. àðõ³âó, â ìî¿é äóìö³ óñ³ ö³ àðõ³âè ç àðõ³âîì åêçàðõàò³â ìàëè áè áóòè ÷àñòÿìè àðõ³âà ²ñòîðè÷íî¿ Óí³¿, çàëîæåíîãî â äîì³ “Ñòóä³îíó” íà âóë. Ïåòðà Ñêàðãè ðàçîì ç á³áë³îòåêîþ, îñê³ëüêè òàêèé àðõ³â ì³ã áè ùå áóòè çîðãàí³çîâàíèé. Ìî¿ì ïëÿíîì áóëî, ùîáè â òîìó äîì³ “Ñòóä³îíó”, ïîáóäîâàíîìó ³ óñòðîºíîìó äëÿ àðõ³â³â ³ á³áë³îòåêè, áóëè ïîì³ùåí³: 1) Á³áë³îòåêà â³çàíò³éñüêà ³ 2) Àðõ³â. Âîíè ìàëè áè áóòè âëàñí³ñòþ “Ñòóä³îíó”, îáîâ’ÿçàíîãî äî óäåðæóâàííÿ á³áë³îòåêè ³ àðõ³âó ó âç³ðöåâîìó ëàä³ äëÿ óæèòêó â÷åíèõ. Ñòóäèòàì ìóñ³ëî á áóòè çàïåâíåíå óäåðæàííÿ äîìó, âèõîâóâàííÿ ³ óäåðæàííÿ ëþäåé, ïîòð³áíèõ äî âåäåííÿ á³áë³îòåêè ³ àðõ³âó.  ñêëàä Àðõ³âó âæå óâ³éøëè ÷èñëåíí³ ³ ö³íí³ çá³ðêè ÷è àðõ³âè, ÿê³ ìóñ³ëè áè çàõîâàòè îêðåì³øí³ñòü ñâî¿õ ³íâåíòàð³â ³ êàòàëîã³â. Òàêèìè áóëè áè ò³ ïåðâ³ñí³ çá³ðêè, íàáóò³ ìíîþ ó ³ëüí³ ³ Ëèòâ³ â ïåðøèõ ë³òàõ 20 ñòîë³òòÿ. Îäíà çá³ðêà äàðîâàíà ïàíîì Àëåêñàíäðîì ªëüñêèì, äâ³ ³íø³ íàáóò³ ó ³ëüí³ çà ïîñåðåäíèöòâîì î. Ðóäîâè÷à, â³äòàê ê³ëüêà á³ëüøèõ àáî ìåíøèõ çá³ðîê, íàáóòèõ ìíîþ íà Âîëèí³, Á³ë³é Ðóñè ³ íà Ëèòâ³ çà ïîñåðåäíèöòâîì ï.[àíà] Øåíäðèêà ç ïîì³÷÷þ ïï.[àí³â] Öèíêàë³âñüêîãî, Îëüõ³âñüêîãî. 140

* Òåîô³ëü Ãîðíèêåâè÷, óïîðÿäíèê â³äîìîãî 4-òîìîâîãî çá³ðíèêà àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â: Ereignisse in der Ukraine, 1914-1922, deren Bedeutung und historische Hintergründe. – Philadelphia: W.K. Lypynsky East European Resarch Institute, 1966-1969.

141


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

éäå ïðî íàøó Óí³þ ð³øåííÿ êè¿âñüêîãî ºïèñêîïàòó ³ Áåðåñòÿ 1596 ³ âñ³ éîãî íàñë³äêè. Àëå ñïîñ³á, ÿê òî ð³øåííÿ ó ìíîãèõ ³ñòîðèê³â ïðåäñòàâëåíå, ùå á³ëüøå ñïîñ³á, â ÿêèé ïðàöÿ ç’ºäèíåííÿ Öåðêîâ ïðåäñòàâëåíà â ïîïóëÿðíèõ áðîøóðàõ, º äîêàçîì, ÷èì òà ïðàöÿ â ä³éñíîñòè º äëÿ íàðîäà. Àëå àïîëîã³ÿ Óí³¿ âñå áóäå ò³ëüêè ïîòð³áíîþ çîâí³øíîþ ôîðìîþ. Íàéë³ïøó îáîðîíó äຠîá’ºêòèâíà ïðàâäà, òîìó òàê êîíå÷í³ àðõ³âè ³ ³ñòîðè÷íà ïðàâäà ³ îá’ºêòèâí³ñòü ³ñòîðèê³â. Äîíåäàâíà ùå ñàìî ïîíÿòòÿ ³ñòî𳿠áóëî òàê òîòîæíå ç ïîíÿòòÿì îá’ºêòèâíîñò³, ùî íå ïîòðåáà áóëî â ïðàö³ ³ñòîðèê³â ï³äíîñèòè âàæí³ñòü àðõ³âàëüíèõ ïðàöü. Õòî ãîâîðèâ “³ñòîð³ÿ”, òèì ñàìèì êàçàâ îá’ºêòèâíå ³ ä³éñíå ïðåäñòàâëåííÿ ð³÷è.  ïîñë³äíèõ ìàéæå äåñÿòèë³òòÿõ òà ñïðàâà çì³íèëàñÿ. Çìèñë êðèòèêè äîãëÿíóâñÿ [= ä³éøîâ] òîãî, ùî í³ÿêèé ³ñòîðèê íå º àáñîëþòíî îá’ºêòèâíèì, íà êîæíîãî âïëèâຠéîãî îêðóæåííÿ, íàðîäí³ñòü, â³ðî³ñïîâ³äàííÿ, ñòîðîííè÷³ñòü [= ïàðò³éí³ñòü], êîæíèé îá’ºêòèâíó ïðàâäó ïðåäñòàâëÿº ç ³íøîãî ñòàíîâèùà. ijéøëè íàâ³òü äî òîãî, ùî âàðò³ñòü ³ñòî𳿠çàâèñëà á³ëüøå â³ä òîãî ðåëÿòèâíîãî â³äíåñåííÿ äî ïðàâäè, í³æ â³ä ¿¿ îá’ºêòèâíîñòè. Íå òîé íàéë³ïøèé ³ñòîðèê, ùî îá’ºêòèâíó ïðàâäó áåçãëÿäíî ïðåäñòàâëÿº, à òîé, ùî ó쳺 ïðåäñòàâèòè ¿¿ ç³ ñòàíîâèùà ñâîãî äëÿ îáîðîíè, àòàêè, îñêàðæåííÿ ÷è óíåâèíåííÿ îñêàðæåíèõ. Òåïåð, õòî õî÷å îá’ºêòèâíî¿ ³ñòîð³¿, òîé ìóñèòü ¿¿ âèðàçíî êàçàòè. Àðõ³âè âèñóâàþòüñÿ íà ïåðøèé ïëÿí îá’ºêòèâíîñòè ³ ï³ñëÿ òîãî íàáèðàþòü çíà÷åííÿ.  íàóö³ ³ñòîð³îãðàô³¿ ïåðåâîäèòüñÿ [= â³äáóâàºòüñÿ] òîé ñàì ïðîöåñ, ùî â³ääàâíà ðîçä³ëþº êë³í³êó â³ä ëÿáîðàòî𳿠â íàóö³ ìåäèöèíè. Ëÿáîðàòîð³ÿ ïîäຠ÷èñòî íàó÷íî ñòâåðäæåí³ ôàêòè, êë³í³êà º òåðåíîì ìåäèöèíè, ïîíÿòî¿ ÿê ìèñòåöòâî.  ³ñòî𳿠àðõ³âè ïîäàþòü ôàêòè, ³ñòîð³îãðàô º ìèñòöåì, ùî â êîðîòêèõ ³ ÿäðåíèõ îáðàçàõ ìîæå äàòè ë³ïøó ³ñòîð³þ ÷èì ïèñüìåííèê, ÿêèé ñêóïëþº [= îá’ºäíóº] óñ³ íàó÷íî ñòâåðäæåí³ ôàêòè. Ìîæå ïîäàòè ë³ïøèé îáðàç ³ â òîìó çíà÷åíí³, ùî òîé îáðàç ïî-ìèñòåöüêè ïîä³áí³øèé, ùî ëèøå â³ääຠäóõà ïðåäñòàâëåíî¿ ñïðàâè. Àëå òàêèì áóäå óæå ïðåäñòàâëåííÿ ìèñòöÿ, íàêîëè áóäå îïèðàòèñÿ íà ôàêòè÷íèõ äàíèõ íàóêè. Íà æàëü, ³ñòîð³ÿ Óí³¿ ó íàñ çàíåäáàíà, ìè íå ìàëè óí³âåðñèòåò³â, íå ìàëè êàòåäð ³ñòî𳿠³ íå ìàëè äîñòàòî÷íèõ àðõ³â³â. Îäèíîêèé ³ñòîðèê íàøèõ ÷àñ³â, êîòðèé îáíÿâ ö³ë³ñòü ³ñòî𳿠Óêðà¿íèÐóñè, Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé, çàéìຠâ ñâî¿é ³ñòî𳿠ñòàíîâèùå ïðÿìî íåçè÷ëèâå, à ìè ñêàæåìî – ³ íåñïðàâåäëèâå ñóïðîòè ºðàðõ³¿ êè¿âñüêî¿ ïðîâ³íö³¿, çëó÷åíî¿ ç Àï. Ïðåñòîëîì. Òî éîãî ñòàíîâèùå ïîÿñíþº á³ëüøå ìîæå, ÷èì éîãî ïðàâîñëà⳺, òîé ôàêò, ùî îïèðàºòüñÿ íà ³ñòîðè÷íèõ ÷àñòêî-

âèõ ñòóä³ÿõ ìíîãèõ ïîïåðåäæàþ÷èõ ³ñòîðèê³â. À áàæàþ÷è ïðåäñòàâèòè ö³ëèé îáðàç ³ñòîð³¿, ìóñ³â âäîâîëèòèñÿ ìîíîãðàô³ÿìè ³ñíóþ÷èìè ³, ç êîíå÷íîñò³, áóâ â³ä íèõ çàâèñèìèé. Ìîíîãðàô³¿ ³ñòî𳿠璺äèíåíî¿ Öåðêâè ìàéæå íå ìàâ.  ò³é ä³ëÿíö³ áóâ çäàíèé íà ëàñêó ³ íåëàñêó ðîñ³éñüêèõ ³ñòîð³îãðàô³â, ùî ïðî ç’ºäèíåííÿ ïèñàëè. Òèì òî âèïàâ éîãî ñóä äóæå ñëàáèì â ò³é ñïðàâ³. Ðîñ³éñüê³ ³ñòîð³îãðàôè, ùî ïèñàëè ìîíîãðàô³¿ ïðî óí³þ Öåðêîâ íå ìàëè ùå ìíîãèõ ìàòåð³àë³â. ¯ì íàêèäàëàñÿ îô³ö³ÿëüíå ñòàíîâèùå ðîñ³éñüêî¿ äåðæàâè ³ Öåðêâè, ùî íå çìîãëè ò³é ïðåñ³¿ [= òèñêó] îïåðòèñÿ. Ìóñèìî îäíà÷å ïðèçíàòè âñÿê³ ¿õ çàñëóãè äëÿ âèäàííÿ äîêóìåíò³â ³ñòî𳿠Óí³¿. “Àêòà Çàïàäíî¿ Ðîñ³¿”. “Àðõ³â Þæíî-Çàïàäíî¿ Ðîñ³¿” “Àðõåîãðàô³÷åñê³é Çáîðíèê” Äîêóìåíòè âèäàí³ êîì³ñ³ºþ...* Ìàòåð³ÿëè äî ³ñòî𳿠璺äèíåííÿ Öåðêîâ íàõîäÿòüñÿ ó âñ³õ íàâåäåíèõ ìîíóìåíòàëüíèõ âèäàâíèöòâàõ [= âèäàííÿõ], à ïðèíàã³äíî â ìíîãèõ ³ ìíîãèõ ³íøèõ. Ó âñ³õ í. ïð. öåðêîâíèõ óðÿäîâèõ â³ñòíèêàõ ÷è â³äîìîñòÿõ ñèíîäàëüíî¿ Öåðêâè âèõîäèëè ÷àñîì äóæå âàæí³ ³ ö³íí³ äîêóìåíòè. Òðåáà ïðèçíàòè, ùî ìè ðîñ³éñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ âèíí³ âåëèêó âäÿ÷í³ñòü çà çáåðåæåííÿ ³ âèäàííÿ òèõ ìàòåð³ÿë³â. Ìèìîõîäîì ñêàæ³ì, ùî â ïîíÿòò[ÿ] íàøîãî àðõ³âó âõîäÿòü â ñêëàä éîãî ³ óñ³ âæå âèäàí³ àðõ³âàëüí³ ìàòåð³ÿëè. Âîíè íàâ³òü òîä³, êîëè â á³ëüø³é êíèæö³ âèäàíèõ º ò³ëüêè ê³ëüêà äîêóìåíò³â, º ïðè÷èíîþ, äëÿ ÿêî¿ òàêà êíèæêà âïèñàíà â êàòàëîãè ³ ³íâåíòàð³ òî¿ ÷àñòè àðõ³âó, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç âèäàíèõ âæå äðóêîâàíèõ äîêóìåíò³â. Ïðè÷èíà âïèñó òàêîãî âèäàâíèöòâà [= âèäàííÿ] â àðõ³â ìóñèòü áóòè â ³íâåíòàð³

142

143

* Òóò éäåòüñÿ ïðî íàñòóïí³ àðõåîãðàô³÷í³ âèäàííÿ: “Àêòà Çàïàäíî¿ Ðîñ³¿” [“Àêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê èñòîðèè Çàïàäíîé Ðîññèè, ñîáðàííûå è èçäàííûå èìïåðàòîðñêîé àðõåîãðàôè÷åñêîé êîìèññèåé”. – Ò. I–V. – ÑÏá., 1846-1853]; “Àðõ³â Þæíî-Çàïàäíî¿ Ðîñ³¿” [“Àðõèâ Þãî-Çàïàäíîé Ðîññèè, èçäàâàåìûé âûñî÷àéøå ó÷ðåæäåííîþ ïðè Êèåâñêîì âîåííîì, Ïîäîëüñêîì è Âîëûíñêîì ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðå êîìèññèåé äëÿ ðàçáîðà äðåâíèõ àêòîâ”. – ×. 1–8: â 34-õ ò. – Ê., 1859–1914]; “Àðõåîãðàô³÷åñê³é Çáîðíèê” [Àðåõîãðàôè÷åñêèé ñáîðíèê äîêóìåíòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñòîðèè ÑåâåðîÇàïàäíîé Ðóñè, èçäàâàåìûé ïðè óïðàâëåíèè Âèëåíñêîãî ó÷åáíîãî îêðóãà]: â 14-òè Ò., Âèëüíà, 1867–1904; “Äîêóìåíòè âèäàí³ êîì³ñ³ºþ…” [“äëÿ ðàçáîðà äðåâíèõ àêòîâ”], – öå [Ïàìÿòíèêè, èçäàâàåìûå Âðåìåííîþ êîìèññèåþ äëÿ ðàçáîðà äðåâíèõ àêòîâ âûñî÷àéøå óòâåðæäåííîþ ïðè Êèåâñêîì âîåííîì, Ïîäîëüñêîì è Âîëûíñêîì ãåíåðàëãóáåðíàòîðå: â 4-õ ò. – Ê., 1845-1859; Àêòû, èçäàâàåìûå Âèëåíñêîþ êîìèññèåþ, âûñî÷àéøå ó÷ðåæäåííîþ äëÿ ðàçáîðà äâåðíèõ àêòîâ â Âèëüíå: â 38 ò. – Âèëüíà, 1865-1915].


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

çàïèñàíà.  êàòàëîãàõ, çäàºòüñÿ, ìóñÿòü áóòè çàïèñàí³ ñàì³ ëèøåíü àðõ³âí³ ìàòåð³ÿëè. Õî÷ íàø àðõ³â îáíèìຠò³ëüêè ³ñòîð³þ ç’ºäèíåííÿ Öåðêîâ, î÷åâèäíî, ÿêíàéøèðøå ïîíÿòó, äî äðóêîâàíîãî àðõ³âó íàáóâàºìî ÷è ïðèíèìàºìî ïðèíàã³äíî ³ ñâ³òîâ³ àðõ³âàëüí³ âèäàâíèöòâà, ÿê³ â íàøîìó àðõ³â[³] ñëóæàòü âç³ðöåì ïðèêìåò âèäàííÿ äîêóìåíò³â, ïðî ÿê³ òðåáà ñòàðàòèñÿ ³ õèá, ÿêèõ òðåáà óíèêàòè. Íå ïîòðåáà, â³äàé, ïðî öå ñïîìèíàòè, ùî â àðõ³â âõîäÿòü ³ òàê³ ðóêîïèñè, àáî êíèæêè, ÿê³ äî àðõ³âó íàëåæàòü ò³ëüêè ÿêèìèñü â íèõ çðîáëåíèìè çàïèñàìè. Çíàíà ð³÷, ùî â ìíîãèõ öåðêîâíèõ êíèæêàõ áóâàþòü çàïèñóâàí³ íå ðàç äóæå âàæí³ ïî䳿, à ÷àñîì é ö³ëèé äîêóìåíò. Áàæàííÿì íàøèì áóëî áè, ùîá àðõ³â áóâ òàêîæ îñåðåäêîì ïàëåîãðàô³÷íî¿ øêîëè ³ çá³ðêè âèäàíèõ êíèæîê, ïîòð³áíèõ äî íàóêè ïàëåîãðàô³¿.

ïåðåä ïî÷àòêîì â³éíè 1939 ð. áóâ Øåíäðèê àðåøòîâàíèé ³ âèâåçåíèé äî Áåðåçè Êàðòóçüêî¿. Ïîä³ÿìè âîºííèìè óâ³ëüíåíèé, ï³øêè âåðíóâ äî Ëüâîâà, ÿê ÷îëîâ³ê çëîìàíèé ô³çè÷íèì òåðï³ííÿì. Ëèøåíü ïîâîëè âåðòàâ äî ñèë. ̳ã íàâ³òü ïðèéíÿòè ïðàöþ â óí³âåðñèòåòñüê³é á³áë³îòåö³, ïî ê³ëüêîõ ì³ñÿöÿõ áóâ ñîâºòñüêîþ âëàäîþ àðåøòîâàíèé ³ âñÿêèé ñë³ä ïî í³ì ïðîïàâ. Íàä³þñÿ, ùî õòîñü ç ñï³âðîá³òíèê³â ïðîô. Øåíäðèêà áóäå ì³ã îáøèðí³øó çãàäêó ïðî íüîãî ïîäàòè, òîä³ êîëè öå áóäå ìîæëèâå. Ìîæå áóòè, ùî â àðõ³â³ íàéäóòüñÿ éîãî çàïèñêè, ÿê³ ùîñü íàì ïðî íüîãî ëèøàòü. Êîëè ìè â÷îðà ïåðåíîñèëè äî ïèâíèöü ñêðèí³ ç ÷àñòÿìè àðõ³âó, ÿ ïðèãàäóâàâ ñîá³ ñóìíó äîëþ, ÿêó ïåðåæèâàâ àðõ³â â ë³òàõ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Äëÿ ïàì’ÿòè çàïèøó äåùî ç òîãî. Ïðè ðåâ³ç³¿, ÿêó â ìåíå ðîñ³éñüêà âëàäà ðîáèëà â ê³ëüêà äí³â ïî çàíÿòò³ Ëüâîâà â 1914 ð. ³ ïåðåä ìî¿ì îñòàòî÷íèì àðåøòóâàííÿì, çàáðàëè â³ä ìåíå ê³ëüêà ö³ííèõ êîíâîëþò³â. Ïî-ïåðøå, áîðîòüáà ç ïðàâîñëàâíî-ñõèçìàòèöüêîþ àґ³òàö³ºþ ÷è ïðîïàґàíäîþ ó Ëüâîâ³ ÷è ïðîâ³íö³¿. Ïî-äðóãå, ãðóáà äîñèòü òåêà, â ÿê³é ì³ñòèëèñÿ ëèñòè Êèðèëà Êàðàëºâñüêîãî ç Ðèìó äî ìåíå â ê³ëüêà ë³ò ïåðåä ïî÷àòêîì â³éíè. Ò³ ëèñòè áóëè íåçâè÷àéíî ö³êàâ³, áî â êîæíîìó ç íèõ çäàâàâ î. Êèðèë ñïðàâó ç³ ñâî¿õ ïîøóêóâàíü â ðèìñüêèõ àðõ³âàõ çà äîêóìåíòàìè, â³äíîñÿ÷èìèñÿ äî ³ñòî𳿠óí³¿. À â³äòàê ïðî âñ³ âàæí³ø³ ïî䳿 â ðèìñüê³é Êóð³¿. [Çàïèñ îáðèâàºòüñÿ].

ІІ Ïðàöþ äëÿ ç’ºäèíåííÿ Öåðêîâ ìè îïèðàºìî íà îá’ºêòèâíîìó ï³çíàíí³ ³ñòî𳿠íå â ò³é äóìö³, ùî íàø³ ïîïåðåäíèêè ÷è ìè ñàì³ â ïðàö³ äëÿ ç’ºäèíåííÿ Öåðêîâ óñå ïðàâèëüíî ³ áåç çàêèäó ïîñòóïàëè. Ïðèçíàºìî, ùî ó âåäåíí³ ñïðàâè â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó áóëè ðîáëåí³ íåðàç âåëèê³ ïðîìàõè, íå áî¿ìîñÿ, îäíà÷å, ïðèçíàâàòèñÿ äî íèõ. Óâàæàºìî íàâ³òü òàêå ìàéæå êîíå÷íîþ óìîâîþ ïîïðàâè. Íå ìîæå çðåøòîþ áóòè ³íàêøå. Õðèñòèÿíñüêó ³ñòîð³îãðàô³þ îáîâ’ÿçóþòü õðèñò. ÷åñíîòè, à íà ïåðø³ì ì³ñö³ ÷åñíîòà ïîêîðè. Íå õî÷ó çàê³í÷èòè áåç ñï³ìíåííÿ âåëèêèõ çàñëóã ùèðîãî ìîãî ñï³âðîá³òíèêà ³ ïðèÿòåëÿ ïðîô. Øåíäðèêà*. Çàìèëóâàíèé â àðõ³âàëüí³é ðîáîò³, çàëþáëåíèé â ñòàðèõ äîêóìåíòàõ ìàéæå òàê, ÿê ñòàðèé íàø Øàðàíåâè÷, ùî ç åíòóç³àçìîì âèñêàçóâàâñÿ íàâ³òü ïðî çàïàõ ñòàðèõ äîêóìåíò³â, ÷îëîâ³ê â âèñîê³é ñòåïåí³ ðåë³ã³éíèé, ïðàöüîâèòèé, áóâ ïðîô. Øåíäðèê íåíà÷å Áîæèì Ïðîâèä³ííÿì íàçíà÷åíèé íà ïðîâ³äíèêà íàøîãî àðõ³âó ³ ó÷èòåëÿ àðõ³âàëüíî¿ ïðàö³ äëÿ íàøî¿ ìîëîä³. Íå ïàì’ÿòàþ ïðî ïî䳿 ç æèòòÿ Øåíäðèêà. Ïðîôåñîðîì ïðè ÿê³éñü âîºíí³é øêîë³ çà ãåòüìàíà åì³ґðóâàâ äî Ëüâîâà, îñê³ëüêè ïàì’ÿòàþ, ïî 1921 ð. Ñåãî ðîêó ìè ï³çíàëèñÿ ³ çà÷àëè ñïèñóâàòè ³íâåíòàð³ ³ êàòàëîãè ïåðøèõ ìíîþ ó ³ëüí³ íàáóòèõ çá³ðîê àðõ³âàëüíèõ ìàòåð³àë³â. ʳëüêà òèæí³â * Ïðîôåñîð Øåíäðèê ²âàí, äèðåêòîð Àðõ³âó ³ñòî𳿠Óí³¿ ó 1928–1939 ðð. Îðãàí³çîâóâ çáèðàííÿ é îïðàöþâàííÿ äîêóìåíò³â. Îñîáèñòî çä³éñíþâàâ àðõåîãðàô³÷í³ åêñïåäèö³¿ íà Âîëèí³, Áåðåñòåéùèí³, Õîëìùèí³, Á³ëîðóñ³, Ëèòâ³. dzáðàí³ ìàòåð³àëè òåïåð çáåð³ãàþòüñÿ â: ÖIJÀË Óêðà¿íè. Ô. 201, îï. 4,5 [ñïðàâè ôîíäó ïåðåáóâàþòü â îïðàöþâàíí³].

144

1944 Ñüîãîäí³, â ÷åòâåð 27.V²²., í³ìö³ îïóñòèëè Ëüâ³â ³ ïî 6-òè íî÷àõ, 5-òè äíÿõ, ïåðåáóòèõ â ïèâíèö³, ìè âèéøëè íà ñâ³òëî äåííå. ³ä 24.V²² í³ìö³ çàäåðæóâàëè ùå ÷àñòü ì³ñòà ³ ôðîíò ïåðåõîäèâ, çäàºòüñÿ, ÷åðåç ì³é ãîðîä [= ñàä] ³ ïëîùó ñâ. Þðà, õî÷ é òðóäíî áóëî çîð³ºíòóâàòèñÿ. [Âñòàâêà ó òåêñò³ çàïèñ³â]. Êð³ì òîãî, ïî ðåâ³ç³¿ çàáðàëè ìåí³ ìíîãî ³íøèõ ùå ïðèâàòíèõ ³ êîíñèñòîðñüêèõ ïàïåð³â. Êîëè â ê³ëüêà äí³â ï³çí³øå àðåøòóâàëè ìåíå ³ âèâåçëè âãëèá Ðîñ³¿, çàáðàëè ç ìî¿õ äîêóìåíò³â ê³ëüêà ñêðèíü. Á³ëüøó ÷àñòü ìèòðîï[îëè÷îãî] àðõ³âó ³ âñ³ äîêóìåíòè ç³áðàí³ ìíîþ â³ä äåñÿòè ë³ò. Çäàºòüñÿ ï³ä ïðåòåêñòîì, ùî öå ì³é îñîáèñòèé àðõ³â, áàæàþ÷è â íüîìó íàõîäèòè äîêàçè íà ìîþ âèíó ìîæå ó âåëèê³é ÷àñòè ó [= ÷åðåç] íåçíàííÿ, àðõ³âè ö³ çëîæåíî â äåïàðòàìåíò³ ïîë³ö³¿ â Ïåòðîãðàä³ â ðÿä³ äóæå 145


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

ïðèëè÷íèõ ³ ïîðÿäíèõ øàô. Êîëè 1917 âèáóõëà ðåâîëþö³ÿ, òîëïà, ï³äáóðåíà ïðàâäîïîä³áíî ñàìèìè àґåíòàìè ïîë³ö³¿, êèíóëàñÿ íà ïîë³ö³éí³ àðõ³âè ³ çà÷àëà ¿õ íèùèòè. Çàòèðàòè ñë³äè ä³ÿííÿ ïîë³ö³¿ ³ îõðàíè [= îõðàíêè] áóëî î÷åâèäíî ðîáëåíå â êîðèñòü ïîë³ö³¿. Äåÿê³ ìîëîä³ íàó÷í³ ðîá³òíèêè Àêàäå쳿 íàóê, äîâ³äàâøèñÿ ïðî öå, ñïàñëè á³ëüøó ÷àñòü òèõ àðõ³â³â ³ ïåðåíåñëè ¿õ äî Àêàäå쳿 íàóê, äå ÿ áà÷èâ ê³ëüêàäåñÿòü øàô ç ïîë³ö³éíèõ àðõ³â³â. ʳëüêî ìî¿õ àðõ³â³â ìîãëî òîä³ çãèíóòè, òðóäíî çíàòè. Çà âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà óâ³ëüíåíèé ç íåâîë³, ÿ â³äâèäæóâàâ â Ïåòðîãðàä³ ïðåçèäåíòà Àêàäå쳿 íàóê Øàõìàòîâà ç ïðîõàííÿì ïåðåäàòè ìåí³ ìî¿ àðõ³âè. ³í ïîçâîëèâ ìåí³ ¿õ îãëÿíóòè. Áóëè íàíîâî çëîæåí³ â áëÿøàí³ ñêðèíüêè ³ êóôðè, â ÿêèõ áóëè âçÿò³ ç³ Ëüâîâà. Íàõîäèëèñÿ â âåëèê³ì íåëàä³. Âèäíî áóëî, ùî âèðâàíî ¿õ ç ðóê òîëïè, ùî ¿õ íèùèëà. Á³ëüøî¿ ÷àñòè àðõ³âó ÿ òîä³ íå çíàéøîâ, ïåðåãëÿíóâ òî, ùî ìåí³ ïîêàçàëè, îá³öÿþ÷è â³ä³ñëàòè òî â ñëóøíóþ ïîðó äî Ëüâîâà. Íå â³äíàéøîâ ÿ â òèõ àðõ³âàõ ê³ëüêà ö³ííèõ óí³âñüêèõ äðóê³â ç ê³íöÿ ÕV²² ñò., ÿê³ ÿ ïåðåä â³éíîþ íàáóâ â Ìîñêâ³ ó àíòèêâàðà. Óí³âñüêå “Ó÷èòåëüíå ªâàíãåë³å”, ïðèì³ðíèê çíàìåíèòî çàõîâàíèé, ÿ íàáóâ â îäí³ì ç âåëèêèõ àíòèêâàð³â í³ìåöüêèõ. Íå â³äíàéøîâ ö³ëîãî ðÿäó êîíâîëþò³â ìèòðîïîëè÷îãî àðõ³âó, ÿêèé ïåðåä â³éíîþ ùå íàõîäèâñÿ ó ìåíå, ìåí³ îñîáèñòî â³ääàíèé ïðàëàòîì Ïåòðóøåâè÷åì. Ïî ìî¿ì ïîâîðîò³ äî Ëüâîâà, âèáðàâñÿ äèðåêòîð Ñâåíö³öüêèé äî Ìîñêâè ³ Ïåòðîãðàäó, ùîá â³ä óðÿäó Ñîâºò³â âèäîáóòè âçÿò³ ç³ Ëüâîâà ç ìóçåþ ð³çí³ äîêóìåíòè ³ çá³ðêè, ÿê ³ íå ìåíøå ö³ëèé Ñòàâðîï³ã³éñüêèé ìóçåé. Òîä³ âäàëîñÿ ³ ìî¿ äîêóìåíòè âèäîáóòè ï³ä ïðåòåêñòîì, ùî âîíè º âëàñí³ñòþ ìóçåþ, ìèòðîïîëèòîâ³ íå áóëè á í³÷îãî çâåðíóëè. Âîíè ñüîãîäí³ â ìèòðîï. àðõ³â³ âðàç ç ê³ëüêîìà äîêóìåíòàìè â³äïîëÿãëèñÿ äî çàðÿäó [= óïðàâë³ííÿ] ïîëüñüêîãî êîðîë³âñòâà çà Àëåêñàíäðà ², ÿê³ ÷åðåç îøèáêó äî ìî¿õ àêò³â äîëó÷èëè. Äëÿ ïàì’ÿòè, à ìîæå ùå é äëÿ äàëüøîãî óïîìèíàííÿ çàïèøó òóò äåùî ç àêò³â, ïðî ÿê³ ïàì’ÿòàþ. 1. Êîﳿ íà ìàøèí³ ðèìñüêèõ àêò³â, ïèñüìà Àðêóä³ÿ äî ìèòðîïîëèòà Ôîò³ÿ. 2. Äîêóìåíòè íà ê³ëüêàíàäöÿòü ñòîð³í ìàґ³ñòðàòó Êèºâà. 3. ʳëüêàíàäöÿòü ãðàìîò íîì³íàö³¿ ïàðîõ³â ³ äåêàí³â ç ï³äïèñàìè Âàðëààìà Øåïòèöüêîãî ³ äóæå ãàðíî çàõîâàíèìè ïå÷àòêàìè.

Òàêà ñàìà çá³ðêà ãðàìîò Ëüâà Øåïòèöüêîãî. Îá³ ö³ çá³ðêè ìàëè ñëóæèòè â ïðîöåñ³ ìèòðîïîëèòà Ëüâà, ÿêî êîàä’þòîðà ìèòðîïî볿, â ïðîöåñ³ ç Âîëîäêîâè÷åì. Ëüâ³â. 31.V²².1944.

146

Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî. Éäåòüñÿ ïðî Àðõ³â ³ñòî𳿠Óí³¿, ÿêèé ì³ñòèòü äîêóìåíòè, ç³áðàí³ â 1928–1939 ðð. Âîíè çáåð³ãàëèñÿ ÷àñòêîâî ó ïàëàò³ Ìèòðîïîëèòà, ÷àñòêîâî ó ïðèì³ùåíí³ êîíñèñòîðñüêîãî àðõ³âó.  ê³íö³ 1938 ð. âèð³øóâàëîñÿ ïèòàííÿ ïðî ïåðåäà÷ó Àðõ³âó ðàçîì ç á³áë³îòåêîþ Ëüâ³âñüêîìó “Ñòóä³îíó”. Îäíàê, íà ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè Àðõ³â, ÿê ñâ³ä÷èòü çàïèñ, çàëèøàâñÿ ó ìèòðîïî볿, ³ ðîáîòà íàä éîãî îïðàöþâàííÿì ïðîäîâæóâàëàñÿ. Íèí³ äîêóìåíòè ç êîëèøíüîãî Àðõ³âó ³ñòî𳿠Óí³¿ ì³ñòÿòüñÿ ó ôîíäàõ 201 ³ 408 ÖIJÀË Óêðà¿íè, îêðåì³ êàðòîãðàô³÷í³ ìàòåð³àëè ç êîëèøíüî¿ êîëåêö³¿ ïîòðàïèëè ó ôîíä 742 “Êîëåêö³ÿ êàðò ³ ïëàí³â”, ÷àñòèíà êíèã ç á³áë³îòåêè àðõ³âó çáåð³ãàþòüñÿ â á³áë³îòåö³ ÖIJÀË. Ïðî Àðõ³â ³ñòî𳿠Óí³¿ äèâ.: Í. Øåñòàêîâà. Àðõ³â ³ñòî𳿠Óí³¿ 1596 ð.ó ôîíäàõ Öåíòðàëüíîãî äåðæàâíîãî ³ñòîðè÷íîãî àðõ³âó Óêðà¿íè ó Ëüâîâ³. // Çàïèñêè Íàóêîâîãî Òîâàðèñòâà ³ì. Øåâ÷åíêà. Ïðàö³ êîì³ñ³¿ ñïåö³àëüíèõ (äîïîì³æíèõ) ³ñòîðè÷íèõ äèñöèïë³í. – Ëüâ³â. 2000. – Ò. ÑÑXL. – Ñ. 86–94; Í.Øåñòàêîâà. Êîëåêö³ÿ Àðõ³âó ³ñòî𳿠Óí³¿ ó ôîíä³ “Ãðåêî-Êàòîëèöüêà ìèòðîïîëè÷à êîíñèñòîð³ÿ ó Ëüâîâ³” â ÖIJÀË Óêðà¿íè // Ñòó䳿 ç àðõ³âíî¿ ñïðàâè òà äîêóìåíòîçíàâñòâà. – Ê., 2001. – Ò. 7. – Ñ.61–65. Çàñëóãîâóþòü íà óâàãó òàêîæ îïèñè ïîä³é 24–27 ëèïíÿ 1944 ð. – âñòóï ÷åðâîíî¿ àð쳿 äî Ëüâîâà. Çã³äíî ç îô³ö³éíîþ ðàäÿíñüêîþ âåðñ³ºþ â³éñüêà óâ³éøëè äî ì³ñòà 27 ëèïíÿ âóëèöåþ Ëè÷àê³âñüêîþ. Ëèøå â íàóêîâîìó âèäàíí³ “²ñòîð³ÿ Ëüâîâà ó äîêóìåíòàõ ³ ìàòåð³àëàõ” (Ê., 1986. – Ñ. 225–226) ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî áî¿ çà ì³ñòî òî÷èëèñÿ ç 22 äî 27 ëèïíÿ.

147


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 75

Îïåðò³ íà àðõ³âàõ ³ñòîðè÷í³ ïðàö³ íàä ³ñòîðè÷íèì ç’ºäèíåííÿì Öåðêîâ âêàæóòü íàì íà îøèáêè, ÿêèõ äîïóñòèëèñÿ íàø³ ïîïåðåäíèêè â³ä äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕV² ñò. Ñüîãîäí³ áàæàþ ïðåäñòàâèòè ïðàöþ äëÿ ç’ºäèíåííÿ Öåðêîâ ³ óñ³ òðóäíîñò³, íà ÿê³ íàòðàïëÿâ ç âëàñíîãî äîñâ³äó. Ìè âïðàâä³ â ãàëèöüê³é öåðêîâí³é ïðîâ³íö³¿ íå ìàëè í³ÿêî¿ ìîæíîñòè ïðàöþâàòè äëÿ Óí³¿. À âñå òàêè ìè óâàæàëè ç’ºäèíåííÿ Öåðêîâ çà íàø ³äåàë. Âèñêàç Ïàïè Óðáàíà V²²². “Per vos .......” ìóñ³â áóòè ïîâòîðþâàíèé ìàëî íå ïðè êîæí³é íàãîä³ ³ ïðè êîæí³é áåñ³ä³ ïðî íàøó Öåðêâó. Áóëî íàøîþ ãîðä³ñòþ ïðèïèñóâàòè ò³é íàø³é Öåðêâ³ øèðîê³ çàâäàííÿ çàê³í÷åííÿ öåðêîâíèõ ðîçäîð³â. Àëå òàêîþ áóëà ò³ëüêè òåîð³ÿ, â ïðàêòèö³ ìè íå ìàëè íàãîäè äî òàêî¿ ïðàö³. Äåðæàâíèìè ãðàíèöÿìè â³ää³ëåí³ â³ä òåðèòî𳿠ïðàâîñëàâíèõ Óêðà¿íè ³ Ðîñ³¿, ìè ç íèìè ìàéæå íå ñòèêàëèñÿ, à íà Áóêîâèí³ îá³ Öåðêâè ãð[åêî]-êàòîëèöüêà ³ ïðàâîñëàâíà æèëè ç ñîáîþ ìèðíî ³, ìàþ÷è òó ñàìó îðãàí³çàö³þ ³ ò³ ñàì³ ïðàâà ïåðåä äåðæàâîþ, íàâ³òü íå äóìàëè ïðî çëóêó àáî âçà¿ìíèé âïëèâ. Âèíÿòêîâèì ³ íåâèêëèêàíèì ïðàöåþ äëÿ ç’ºäèíåííÿ ôàêòîì áóëî ïðèëó÷åííÿ ñåëà Ðàðàí÷à íà Áóêîâèí³ äî ãð. êàò. Öåðêâè. Ñïðè÷èíåíèé ì³ñöåâèìè ³ äð³áíèìè îáñòàâèíàìè ñòàâ òàêèé çäîáóòîê ãð. êàò. Öåðêâè áåç çíà÷³ííÿ äëÿ çàãàëüíî¿ ñïðàâè. Êîëè 1888 ð. íà ºïèñêîïñüêèé þâèëåé Ïàïè Ëüâà Õ²²², ºïèñêîï ñòàí³ñëàâ³âñüêèé Êèð Þë³ÿí Ïåëåø âçÿâ ç ñîáîþ äî Ðèìó â³éòà ç ñåëà Ðàðàí÷à, ùîá òèì òð³þìôîì íåíà÷å ïîõâàëèòèñÿ, âîíî â Ðèì³ íå çðîáèëî âåëèêîãî âðàæ³ííÿ, áóëî íåíà÷å ð³÷åþ ïðèéíÿòîþ [= ñïðàâîþ çâè÷àéíîþ], ùî ãð. êàò. Öåðêâà ìîæå ìàòè çíà÷³ííÿ â ä³ë³ ç’ºäèíåííÿ ò³ëüêè ïðè äóæå çì³íåíèõ îáñòàâèíàõ. ßêùî áóëè â ñïðàâ³ ç’ºäèíåííÿ òåðòÿ, à òî é ñïîðè ì³æ ãð[åêî]-êàòîëèêàìè ³ ïðàâîñëàâíèìè, òî ÷àñò³øå âèãðàâàëè ïðàâîñëàâí³. Ùîá ò³ëüêè çãàäàòè ïðî â³äñòóïñòâî â³ä ãð[åêî]-êàò[îëèöüêî¿] Öåðêâè ñåëà Ãíèëè÷îê, â³äòàê âåëèêî¿ îáàâè ïðî òàêå ñàìå â³äñòóïñòâî ñåëà Òó÷àï â ïåðåìèñüê³é ºïàðõ³¿. Ïîíÿòòÿ, ÿê³ ðîçä³ëÿëè ìîñêâîô³ëüñüêó ³ óêðà¿íñüêó ³íòåë³ґåíö³þ, íå ìàëè ìíîãî ðåë³ã³éíîãî çíà÷³ííÿ ³ âèõîäèëè, çâè÷àéíî, â êîðèñòü ïðàâîñëàâ’ÿ. 5.V²²².1944.

Òàê íà ïðàâîñëàâ’ÿ ïåðåéøîâ Íàóìîâè÷, à ñòàðèé Äîáðÿíñüêèé, ÿêèé óñå ç åíòóç³àçìîì ãîâîðèâ ïðî ç’ºäèíåííÿ Öåðêîâ, ìàâ ïðî òó ñàìó ñïðàâó ïîíÿòòÿ ïðàâîñëàâíå. Ìîñêâîô³ëüñüêà ³íòåë³ґåíö³ÿ â³äçíà÷àëàñÿ âèðàçíèì íàõèëîì äî â³äñòóïñòâà â³ä â³ðè, à óêðà¿íñüêà îñâ³ä÷àëàñÿ [= âèñòóïàëà] çà Óí³ºþ ò³ëüêè ç ïîë³òè÷íèõ ì³ðêóâàíü, ïðîòèâíèõ ìîñêâîô³ëàì. Íàääí³ïðÿíñüê³ óêðà¿íö³ áóëè äëÿ Óí³¿ ð³âíî íåïðèõèëüí³, ÿê Ðîñ³ÿíè. Òàê í. ïð. Ãðóøåâñüêèé çàíèìຠâ ñâî¿é ³ñòî𳿠ïðÿìî íåïðèõèëüíå ñòàíîâèùå, à Àëåêñàíäåð Áàðâ³íñüêèé äóæå íå ïîêàòîëèöüêè ïèñàâ ïðî ñâ. Éîñàôàòà â îäí³é ç³ ñâî¿õ ïîïóëÿðíèõ êíèæå÷îê. Êîëè â 70-ë³òàõ Õ²Õ ñò. öàðñüêèé óðÿä õîò³â çíåñòè Óí³þ â õîëìñüê³é ºïàðõ³¿, óæèâ äî òîãî ãàëè÷àí, ì³æ ÿêèìè çíàéøëèñÿ ëþäè, ãîòîâ³ äî ö³ëêîâèòîãî â³äñòóïñòâà, ÿê î. Ìàðêèë Ïîïåëü, Öèáèê ³ ìíîãî ³íøèõ. Õî÷ ºïèñêîï Ìèõàéëî Êóçåìñüêèé â³ä Óí³¿ íå â³äñòóïèâ, ïîêèíóâ ñâîþ ºïàðõ³þ áåç îòðèìàííÿ íà òå ïîçâîëåíèÿ Àï. Ïðåñòîëà ³ íå ìàâ äîñèòü â³äâàãè âîþþ÷îìó ïðàâîñëàâ’þ îïåðòèñÿ. Ó ãðåöüêèé Êîëåґ³¿ â Ðèì³ âèõîâóâàëîñÿ âïðàâä³ óñå ÷îòèðüîõ ïèòîìö³â ãàëè÷àí. Ç Êîëåґ³¿ âèéøîâ ïðàëàò ²çèäîð Äîëüíèöüêèé, Ñèëüâåñòð Ñåìáðàòîâè÷, î. Êîöþáà, ç äàâíüîãî ïîêîë³ííÿ á³ëüøå íå ïàì’ÿòàþ. Âîíè âñ³ áóëè â Ðèì³ â³ä ïåðøèõ ë³ò ñåðåäíüî¿ øêîëè ³ îòðèìóâàëè âèõîâàííÿ, ÿêå çðîáèëî ¿õ ö³ëêîì ÷óæèìè äëÿ íàøîãî êðàþ. Äóõîâåíñòâî õîëìñüêî¿ ºïàðõ³¿, ÿêå îïóñêàëî â 70 ð. ñâîþ ºïàðõ³þ ³ ïàðîõ³¿, óíèêàþ÷è ïðèìóñó ³ íåáåçïåêè ïåðåõîäó íà ðîñ³éñüêå ïðàâîñëà⳺, ðîáèëî òå ç ÷èñòî ðåë³ã³éíèõ ìîòèâ³â. Áóëè òî ëþäè, ïðèâ’ÿçàí³ äî Àï. Ïðåñòîëà, äî êàòîëèöüêî¿ â³ðè ³ äî êàòîëèöüêèõ òðàäèö³é íàøî¿ ºïàðõ³¿. Äîáð³ ñîâ³ñí³ ñâÿùåíèêè, ùî â ïðàö³ íàä íàðîäîì îãðàíè÷àëèñÿ äî ïðàö³ â öåðêâ³, àëå ïî íàö³îíàëüí³é äóìö³ ñòîÿëè áëèæ÷å äî ïîëÿê³â, ÿê äî íàñ. À íà êîæíèé ñïîñ³á ñâî¿ ïàòð³îòè÷í³ ïî÷óâàííÿ çàêðèâàëè ³ í³êîëè íå îïèðàëèñÿ òåíäåíö³ÿì óðÿäó ³ ïîëÿê³â ïîëüùåííÿ íàøîãî íàðîäó. Äëÿ ïàì’ÿòêè òèõ ÷åñíèõ ³ äîáðèõ ëþäåé çàïèøó áîäàé äåÿê³ ïð³çâèùà ñâÿùåíèê³â-õîëìùàê³â, ÿêèõ ÿ çàïèñàâ â Ëüâ³âñüê³é ºïàðõ³¿: î. Ïàíàñ³íñüêèé, êàïåëàí çàêëàäó äëÿ áîæåâ³ëüíèõ â Êóëüïàðêîâ³, ÿêîãî ÿ ç³ Ëüâîâà â ïåðøèõ ë³òàõ ìîãî ìèòðîïîëèòóâàííÿ ÷àñòî â³äâèäæóâàâ. Îäèí ç ð³äêèõ öåëåáñ³â â õîëìñüê³é ºïàðõ³¿, ÷îëîâ³ê îáðàçîâàíèé, ìóäðèé ³ âåëèêî¿ ïðàâåäíîñòè. Î. Êóðìàíîâè÷, áàòüêî ґåíåðàëà Êóðìàíîâè÷à ³ ïàðîõà Çàïèòîâà, ÷îëîâ³ê ùèðî ïðèâ’ÿçàíèé äî Óí³¿ ³ äî ñâîãî íàðîäà, ÿê öå äîêàçàâ âèõîâàííÿì ñèí³â, Î. Áîáðîâè÷, êàïåëÿí ãîëîâíîãî

148

149

Ïðàöÿ íàä ç’ºäèíåííÿì


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

øïèòàëÿ, ðåäàêòîð “Ìèðà” â 80-ë³òàõ Õ²Õ ñò., Àäîëüô Âàñ³ëºâñüêèé, ïàðîõ ñâ. Ï’ÿòíèöü ö³ëêîâèòî îòâåðòî ïîëÿê.  ñòàí³ñëàâ³âñüê³é ºïàðõ³¿ ïàì’ÿòàþ î. Íàçàðåâè÷à, Óëÿí³öüêîãî (äâîõ éîãî ñèí³â ñâÿùåíèêàìè â Àìåðèö³). Î. Êàëèíñüêèé, ñèí íîì³íàòà ºïèñêîïà õîëìñüêîãî, ïàðîõ ³ äåêàí â Òîâìà÷³.  ïåðåìèñüê³é ºïàðõ³¿ î. Ô³ëåâè÷ (áàòüêî Âîëîäèìèðè ³ Éîàêèìè, äâîõ ññ. Âàñèë³ÿíîê), äâîõ îòö³â Ëîíöüêèõ, ïàðîõ³â â ϳäëóáàõ. Ñòàíèñëàâ, ì³é ³í³ö³ÿòîð ó ñõ³äíüîìó îáðÿä³, ³ Ëåâ, ïàðîõ â Äåâ’ÿòèíèêàõ. ² ñòàðóøîê îäíîãî ç íèõ (áî âîíè, çäàºòüñÿ íå áóëè áðàòàìè), ÿêèé ïðè ñèí³ Ëåîí³ â ãëèáîê³é ñòàðîñò³ ïîìåð. Êîëè âîíè ³ ìíîãî ùå ³íøèõ åì³ãðóâàëè ç Õîëìùèíè ³ íå ìàëè ç ÷îãî æèòè, ïîëüñüê³ âëàñòè â Ãàëè÷èí³ (íàì³ñíèê ґîëóõîâñüêèé) õîò³ëè äàâàòè ¿ì ïàðîõ³¿ ³ âïëèâàëè íà íàøèõ ºïèñêîï³â, ùîáè ïðèíèìàëè ¿õ â ïðîïîçèö³þ íà ïàðîõ³¿ ö³ñàðñüêîãî íàäàííÿ. Íàøå äóõîâåíñòâî êðèâî íà òó åì³ґðàö³þ äèâèëîñÿ ³ áóëî ïðîòèâíå íàäàâàííþ ¿ì ïàðîõ³é. dz âñ³õ ñâÿùåíèê³â, õîëìñüêèõ åì³ãðàíò³â, ÿ çíàâ ò³ëüêè äâîõ, ùî æèëè áåç äóõîâíèõ ïîñàä: î. Ïàíàñ³íñüêèé, ñâîÿê íàâåäåíîãî, æèâ ç ðèñóíê³â ³ î. Êóðìàíîâè÷, áðàò äåêàíà, âèíàéìàâ ÿêèéñü ô³ëüâàðîê ³ æèâ ç ãîñïîäàðêè. Íàø³ ñâÿùåíèêè íå êðèëèñÿ ç òèì, ùî õîëìùàêè, óò³êàþ÷è ïåðåä ïðàâîñëàâ’ÿì, çëå ðîáèëè. Ïîâèíí³ áóëè ïðàâîñëà⳺ ïðèéíÿòè. 7.VIII.1944.

î. Øóâàëîâ, ÿêîãî âïëèâ ïõíóâ [= íàäèõíóâ] î. Òîíä³íüî äî ïðàöü íàä ç’ºäèíåííÿì Öåðêîâ. Íàéñëàâí³øèì êîíâåðòèòîì àáî ðàäøå ïðèêëîííèêîì òåçè, ùî ðîñ³éñüêà Öåðêâà í³êîëè íå áóëà â³äëó÷åíà â³ä ðèìñüêî¿ ³ äî íå¿ ôàêòè÷íî äîñ³ íàëåæèòü, [º] çíàíèé ïèñüìåííèê ³ ô³ëîñîô ðîñ³éñüêèé Âîëîäèìèð Ñîëîâéîâ.  ÷àñ³ ì ïîäîðîæ³ ïî Óêðà¿í³ ³ Ðîñ³¿ â ð. 1887 ÿ Â.Ñîëîâéîâà ï³çíàâ ³ â³äâèäæóâàâ [= â³äâ³äóâàâ] â Ìîñêâ³. Ïðèéíÿâ ìåíå òîä³ íåçâè÷àéíî ùèðî, äàâ ìåí³ ê³ëüêà ñâî¿õ êíèæîê ³ áðîøóð, ÿê³ ÿ, âñòóïàþ÷è äî Âàñèë³ÿí, ïðèâ³ç ç ñîáîþ äî Äîáðîìèëÿ, ³ ÿê³ â Äîáðîìèëüñüê³é àáî Êðåõ³âñüê³é á³áë³îòåö³ ïîâèíí³ ùå íàõîäèòèñÿ. Íîâ³ö³ÿò ç Äîáðîìèëÿ ïåðåíåñåíèé áóâ äî Êðåõîâà 1897 ÷è 1898 ð. Ìîæå â ÷àñòè âïëèâ Ñîëîâéîâà ³ éîãî òåçè òà ñòàíîâèùà, ÿêèì íå çðèâàâ ³ íå õîò³â çðèâàòè ç ðîñ³éñüêîþ Öåðêâîþ, ñïðàâèëî, ùî íîâîïðèëó÷àþ÷³ñÿ äî êàòîëèöüêî¿ Öåðâè ðîñ³ÿíè íå òàê ïðèíèìàëè ëàòèíñüêèé îáðÿä, à ÷àñò³øå ó ñõ³äíüîìó îáðÿä³ áàæàëè ëèøàòèñÿ. Ïåðøèì òàêèì áóâ î. Àëåêñ³é Ǻð÷àí³íîâ. Êîëè ÿ áóâ âæå ó Ëüâîâ³, â³äâèäæóâàâ ìåíå òóò ³ ïîáóâ ê³ëüêà äí³â, ïðè ò³é íàãîä³ íàïèñàâ ê³ëüêà áðîøóð, ÿê³ ìè âèäðóêóâàëè â Æîâêâ³. Ëèøèâ ó ìåíå ðóêîïèñü ñâ êíèæêè “Öàðñòâî Áîæå”, ÿêî¿ îäåí çîøèò â Êðàêîâ³, à 5 ÷è 6 â Æîâêâ³, âèéøëè äðóêîì. Ìàéæå òîãî ñàìîãî ðîêó, äóìàþ, 1901 ÷è 1902 â³äâèäæóâàâ [= â³äâ³äóâàâ] ìåíå ó Ëüâîâ³ î. Ñö³ñëàâñüêèé, ëàòèíñüêèé ïîëüñüêèé ñâÿùåíèê ç Ïåòðîãðàäó, ïàðîõ ìàëüòàíñüêî¿ öåðêâè. Ðàçîì ç íèì ¿õàâ äî Ðèìó ïåðåêîíàíèé âæå î ïðàâä³ âñåëåíñüêî¿ â³ðè, àëå ùå íåç’ºäèíåíèé, ˺îí³ä Ôéîäîðîâ, çàïèñàíèé òîä³ â Äóõ[îâí³é] Àêàäå쳿 â Ïåòðîãðàä³. Îáà ïîáóëè ó Ëüâîâ³ ê³ëüêà äí³â. ˺îí³ä, ïàëêà íàòóðà, äóæå ñïîñ³áíèé ìîëîäåöü, ìð³ÿâ ïðî öå, ùîá áóòè â Ðèì³ ³ ç³ñòàòè êàòîëèêîì, àëå ïðî çàõîâàííÿ ñõ³äíîãî îáðÿäó é íå äóìàâ.  äíÿõ ¿õ ïîáóòó ó ìåíå âèïàäàëî ìåí³ ïî¿õàòè äî Òóõë³ íà ïîñâÿ÷åííÿ öåðêâè. Ïàðîõîì Òóõë³ áóâ òîä³ î. Äàâèäÿê, êîòðèé ïîìåð ÿê ïàðîõ Óñïåíñüêî¿ öåðêâè ó Ëüâîâ³. Çàïðîïîíóâàâ ÿ Ôéîäîðîâîâ³ ç³ ìíîþ ïî¿õàòè äî Òóõë³.  ÷àñ³ äîðîãè íå ì³ã íàò³øèòèñÿ íåçíàíèì ùå äîñ³ éîìó âèäîì ã³ð. Ìîæå òî ç³òêíåííÿ ç íàøîþ Öåðêâîþ áóëî ïðè÷èíîþ, ùî Ôéîäîðîâ, òîä³ ùå ïðèêëîííèê ëàòèíñüêîãî îáðÿäó, çì³íèâ ñïîñ³á ñóäæåííÿ ïðî öþ ñïðàâó ³ ñòàâñÿ â³äòàê ãàðÿ÷èì ïðèêëîííèêîì çàõîâóâàííÿ ñõ³äíüîãî îáðÿäó.

Êîëè â Ãàëè÷èí³ ³ íà Áóêîâèí³ í³õòî é íå äóìàâ ïðî ïðàöþ íàä ç’ºäèíåííÿì Öåðêîâ, â Õîëìùèí³ ðîç³ãðóâàâñÿ ïîñë³äíèé àêò òðàґå䳿 ç’ºäèíåííÿ â ôîðì³ âàðâàðñüêîãî íàñèëüñòâà íàä íàðîäîì, çìóøåíèì ïðèéíÿòè ñèíîäàëüíå ïðàâîñëà⳺ íàãàéêàìè, ãðîøåâèìè êàðàìè ³ åêñïîðòàö³ÿìè, ïðè ÷îìó ò. çâ. óïîðñòâóþ÷èõ ïåðåñë³äóâàíî âñ³ìè ìîæëèâèìè ñïîñîáàìè. À ³íòåë³ґåíö³ÿ ðîñ³éñüêà, êîëè ñëó÷àéíî õòî ç íèõ ï³çíàâàâ äåñü â ÷àñ³ ïîäîðîæ³ íà ñõ³ä Âñåëåíñüêó Öåðêâó ³ áàæàâ äî íå¿ ïðèñîºäèíèòèñÿ, çàâñ³äè çíàëà ò³ëüêè îáðÿä ëàòèíñüêèé ³ í³êîìó íå ïðèõîäèëî íà ãàäêó, ùî ìîæëèâå º çàõîâóâàííÿ âñåëåíñüêî¿ â³ðè ó ñõ³äí³ì îáðÿä³. ³ä ïî÷àòêó ÕIÕ ñò. áàãàòî ðîñ³ÿí òèì ñïîñîáîì ç³ñòàëî êàòîëèêàìè ëàòèíñüêîãî îáðÿäó. Çãàäàºìî ò³ëüêè äâ³ êíÿãèí³ Âîëêîíñüê³, ïàíþ Ñâº÷³í, ÿêà áóëà çàãàëüíî çíàíà ³ âèñîêî ö³íåíà ö³ëèì òîâàðèñòâîì ïàðèçüêèì. Ìíîãî çàêîííèõ êîíґðåґàö³é ìàëî êàíäèäàò³â íàâåðíåíèõ ðîñ³ÿí. Ó ªçó¿ò³â áóëè îòö³ Ãàãàðèí ³ Ìàðò³íîâ ³ äâîõ ϳºðë³íґ³â, êàòîëèêè ç ðîäó ç äàâíüî¿, çäàºòüñÿ, í³ìåöüêî¿ ðîäèíè. Ó Áàðíàá³ò³â áóâ

Çàïèñ îáðèâàºòüñÿ. Ïóáë³êàö³é òåêñòó íå âèÿâëåíî. Ëèñòè â³ä ïðàâîñëàâíèõ, ÿê³ ïåðåéøëè ÷è áàæàëè ïðèºäíàòèñÿ äî ÓÃÊÖ çà 1903– 1943 ðð. îïóáë ó.: Ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü:

150

151


Акти Митрополичого Ординаріяту Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. 1899–1944. – Ò. 1: Öåðêâà ³ öåðêîâíà ºäí³ñòü. – Ñ. 109–129. Îòåöü Ëåîí³ä Ôüéîäîðîâ íàðîäèâñÿ 4.Õ².1879 ð. ó Ïåòåðáóðç³ â ïðàâîñëàâí³é ðîäèí³. Ó 1902 ð. çàëèøèâ Äóõîâíó àêàäåì³þ. Ó Ðèì³ ïðèéíÿâ êàòîëèöüêå ³ñïîâ³äàííÿ â³ðè. Ñòóä³þâàâ ó Àíàíü¿, Ðèì³, Ôðàéáóðç³. 23 áåðåçíÿ 1911 ð. áóâ ðóêîïîëîæåíèé íà ñâÿùåíèêà. Ó 1913 ð. ïðèéìຠñõèìó â ñòóä³éñüêîìó ìîíàñòèð³ ó Áîñí³¿. ×åðåç ð³ê áóâ äåïîðòîâàíèé äî Òîáîëüñüêà çà ïðèíàëåæí³ñòü äî Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè. Ó 1917 ð. îáðàíèé åêçàðõîì ÐÃÊÖ. Ó 1923 ð. âäðóãå óâ’ÿçíåíèé íà 10-ð³÷íèé òåðì³í. Ç 1926 ïî 1929 ðð. â³äáóâàâ ïîêàðàííÿ íà Ñîëîâêàõ, à ïîò³ì íà çàñëàíí³, ó ϳíåç³, Êîòëàñ³, Â’ÿòö³. Ó 1905 ð. ïîçíàéîìèâñÿ ç Ìèòðîïîëèòîì Øåïòèöüêèì, óâàæàâ éîãî ñâî¿ì äóõîâíèì îòöåì. Ôüéîäîðîâ áóâ ïîñë³äîâíèêîì ºäíîñò³ öåðêîâ. Ïîìåð ÿê ìó÷åíèê â³ðè 7 áåðåçíÿ 1935 ð. Ó 2001 ð. áåàòèô³êîâàíèé*.

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 76 ×.2 Äåêðåò íà Ñîáîð 1944 Íà ïåðøèõ òðüîõ ñâÿòî÷íèõ ñåñ³ÿõ ñüîãîð³÷íîãî Ñîáîðà ìè ïåðåéøëè ÷åðåç ìîþ íåäóãó çíà÷íî ìåíøå ç íàì³÷åíî¿ ìíîþ ïðîãðàìè, ÷èì çðàçó ïîñòàíîâëÿëè. ³ä ñ³÷íÿ äîñ³ áóâ áåçíàñòàííî íåäóæèé, à çà ê³ëüêîìà íàâîðîòàìè òÿæêî íåäóæèé ³, ìèìî ùèðî¿ âîë³, ÿ íå ì³ã íàïèñàòè òîãî, ùî áàæàâ, êð³ì íåâèñòàð÷àþ÷èõ ê³ëüêîõ ïðàâèë ïðî ä³âñòâî. Âñ³ òðè ñâÿòî÷í³ ñåñ³¿ çàíèìàëèñÿ çðîáëåííÿì ïîïðàâîê ³ äîïîâíåíü. [Çàïèñ îáðèâàºòüñÿ]. Ïóáë³êàö³é íå âèÿâëåíî.

* Á³îãðàô³þ íàäðóêîâàíî â Ðèì³: äèàêîí Âàñèëèé. Ëåîíèä Ôåäîðîâ: Æèçíü è äåÿòåëüíîñòü. – Roma: Tipografia poliglotta. Città del Vaticano, 1966.

152

153


Акти Митрополичого Ординаріяту

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941–1944

Äîê. ¹ 77

ñòðó¿ ïðàâîñëàâíîãî ïåðåäàííÿ, ùî ä³éøëà äî íàøèõ áðàò³â íàä Äí³ïðîì ÷åðåç ͳêîíà ³ Ìîñêîâñüêèé Ñèíîä. Ïîð³âíÿéìî íàø³ ïðàâîñëàâ³ÿ, öåðêâè, äóõîâåíñòâà, æèòòÿ ðåë³ã³éíå ³ íàö³îíàëüíå, ïîðîçóì³âàéìîñÿ – ìîæå ïåðåêîíàºòåñÿ, ùî ìî¿ òâåðäæåííÿ ïðàâäèâ³... ...Áðàòè, Ïàíîâå, – ó Âàñ, ñâ³òñüêî¿, óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ґåíö³¿, ñâÿòå ïåðåäàííÿ ÷èñò³øå, í³æ òå, ùî éîãî ÷åðïàëà Óêðà¿íà ç³ øê³ë, âåäåíèõ Ïåòåðáóðçüêèì Ñèíîäîì. Âàøå ïðàâîñëà⳺ áëèæ÷å äî ïðàâîñëàâ³ÿ øèðîêèõ ìàñ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Òå Âàøå ïðàâîñëà⳺ ³ äî íàøîãî áëèæ÷å. Ó íüîìó á³ëüøå çðîçóì³ííÿ äëÿ ïîòðåá ñòðàæäó÷îãî â³ä â³ê³â ïîíåâîëåíîãî íàðîäó...”

Ìè, íàçâàí³ ãðåêî-êàòîëèêàìè, ñåáå ñàìèõ óâàæàºìî ³ â îáðÿäîâèõ ìîëèòâàõ íàçèâàºìî ïðàâîñëàâíèìè. Ìàºìî òó ñâ³äîì³ñòü, òó ïåâí³ñòü, ùî ìè íå çàòðàòèëè í³ îäíî¿, ö³ííî¿, ñâÿòî¿ ïàì’ÿòêè ìèíóâøèíè. Ìè ñâ³äîì³, ìè ïåâí³, ùî ìè ç³ ñâÿòîãî Ïåðåäàííÿ íàøîãî Âåëèêîãî Âîëîäèìèðà í³÷îã³ñ³íüêî íå ñòðàòèëè. Ñòðóÿ òîãî ïåðåäàííÿ ïåðåéøëà äî íàñ ÷åðåç öàðãîðîäñüêèõ ïàòð³ÿðõ³â Âåêêà ³ Éîñèôà ³ íàøèõ ìèòðîïîëèò³â ²çèäîðà òà Ãðèãîð³ÿ ÷èñò³éøîþ ³ ïîâí³øîþ â³ä òî¿ ñòðó¿ ïåðåäàííÿ ïðàâîñëàâ’ÿ, ÿêà ä³éøëà äî íàøèõ áðàò³â â Âåëèê³é Óêðà¿í³ ÷åðåç ͳêîíà, Ïðîêîïîâè÷à ³ ìîñêîâñüêèé ñèíîä. Ïîð³âíÿéìî íàø³ ïðàâîñëàâ’ÿ, ñêàæ³òü íàì, ùî [ïî] âàø³é äóìö³ ìè ç³ ñâ. ñòàðîãî [íåðîçá³ðëèâî] ïåðåäàííÿ çàòðàòèëè, à ìè âàì ñêàæåìî, ùî â íàø³é äóìö³ âè çàòðàòèëè. Ïîðîçóì³âàéìîñÿ, äîñâ³äîì ïåðåêîíàéìîñÿ, ùî ìî¿ òâåðäæåííÿ ïðàâäèâ³. Ïàíîâå ³ Áðàòòÿ çàãëÿíüòå â íàóêó áîãîñëîâ’ÿ. Ïî íàø³é äóìö³, ó Âàñ, ñâ³öüê³é, óêðà¿íñüê³é ³íòåë³ґåíö³¿, âîäà ñâ. Ïåðåäàííÿ ÷èñò³øà, í³æ ó òèõ, ùî ¿¿ ÷åðïàëè ç³ øê³ë, âåäåíèõ ïåòåðáóðçüêèì ñèíîäîì. Âàøå ïðàâîñëàâ’ÿ áëèæ÷å äî ïðàâîñëàâ’ÿ øèðîêèõ ìàñ óêð[à¿íñüêîãî] íàðîäó. Òî âàøå ïðàâîñëàâ’ÿ ³ áëèæ÷å íàøîãî. Ó âàøîìó ïðàâîñëàâ³þ áîäàé íå áóäå çàñóäó íà íàéâàæí³ù³ òåçè Ìîãèëÿíñüêîãî ïðàâîñëàâ’ÿ ³ ïðàâîñëàâ’ÿ êè¿âñüêî¿ àêàäå쳿 ³ áóäå á³ëüøå çðîçóì³ííÿ äëÿ øèðîêèõ ïîòðåá ñòðàæäóùîãî ³ â³ä â³ê³â ïîíåâîëåíîãî íàðîäó. Öåé ôðàãìåíò óâ³éøîâ ó â³äðåäàãîâàíîìó âèãëÿä³ äî òåêñòó “Ëèñò äî óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ ³íòåë³ґåíö³¿” â³ä 3 áåðåçíÿ 1942 ð. Îïóáë³êîâàíèé ó: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. – Ñ. 341–342, à òàêîæ ó çá³ðíèêó: “Ñâ³òèëüíèê ²ñòèíè. Äæåðåëà äî ³ñòî𳿠Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Áîãîñëîâñüêî¿ Àêàäå쳿 ó Ëüâîâ³. 1928/1929–1944”, ÷. ²² (Òîðîíòî-׳êàãî, 1976. – Ñ. 144–146). Äèâ. òàêîæ: Ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé: Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. Ò. 1. Öåðêâà ³ öåðêîâíà ºäí³ñòü. – Ëüâ³â, 1995. Ïîäàºìî â³äðåäàãîâàíèé òåêñò: “Ìè, íàçâàí³ ãðåêî-êàòîëèêàìè, ââàæàºìî ñåáå ñàìèõ ³ â îáðÿäîâèõ ìîëèòâàõ íàçèâàºìî ñåáå ïðàâîñëàâíèìè. Ìàºìî òó ñâ³äîì³ñòü, òó ïåâí³ñòü, ùî ìè íå âòðàòèëè í³ îäíî¿, ö³ííî¿ ³ ñâÿòî¿ ïàì’ÿòêè ìèíóâøèíè. Ìàºìî òó ñâ³äîì³ñòü, òó ïåâí³ñòü, ùî ìè íå çàòðàòèëè í³ îäíî¿ ö³ííî¿ ïàì’ÿòêè ìèíóâùèíè ³ ìè í³÷îãî íå ñòðàòèëè ç³ ñâÿòîãî ïåðåäàííÿ íàøîãî Âåëèêîãî ñâ. Âîëîäèìèðà. Ñòðóÿ òîãî ïåðåäàííÿ ïåðåéøëà äî íàñ ÷åðåç öàðãîðîäñüêèõ ïàòð³ÿðõ³â Âåêêà ³ Éîñèôà òà íàøèõ Ìèòðîïîëèò³â ²ñèäîðà ³ Ãðèãîð³ÿ ÷èñò³øîþ ³ ïîâí³øîþ â³ä òî¿ 154

155


Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

3. КОПІЇ ВИБРАНИХ ОРИҐІНАЛЬНИХ ЗАПИСІВ

157


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

158

159


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

160

161


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

162

163


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

164

165


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

166

167


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

168

169


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

170

171


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

172

173


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

174

175


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

176

177


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

178

179


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

180

181


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

182

183


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

184

185


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

186

187


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

188

189


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

190

191


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

192

193


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

194

195


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

196

197


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

198

199


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

200

201


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

202

203


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

204

205


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

206

207


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

208

209


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

210

211


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

212

213


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

214

215


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

216

217


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

218

219


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

220

221


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

222

223


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

224

225


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

226

227


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

228

229


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

230

231


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

232

233


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

234

235


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

236

237


Копії оригінальних записів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

238

239


Копії оригінальних записів

4. Андрій Кравчук СОЦІАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО ПІД ЧАС НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ Ñåðåä ñï³ðíèõ ïèòàíü ùîäî îñîáè Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî íàéñåíñàö³éí³øèìè º ò³, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ Ãàëè÷èíè. Ñàìå â öüîìó ïåð³îä³ ðàäÿíñüêà êðèòèêà “çíàõîäèëà”, àáî é âèãàäóâàëà, íàéïîòóæí³øó àíòèóí³àòñüêó çáðîþ. Íà æàëü, ñàìå öåé ïåð³îä çäåá³ëüøå é çàìîâ÷óâàâñÿ â ä³àñïîðí³é ï³ñëÿâîºíí³é ³ñòîð³îãðàô³¿. Òîìó äîñ³ íå áóëî ґðóíòîâíî¿ íàóêîâî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ öüîãî âàæëèâîãî â³äòèíêó ³ñòî𳿠ÓÃÊÖ – ðîçãëÿíóò³ ïî ñüîãîäí³ ïèòàííÿ òà âåñü íàïðÿì äèñêóñ³¿ ÷àñòî ìîæíà ââàæàòè ðàäøå ³äåîëîã³÷íèìè, í³æ íàóêîâèìè. Äëÿ âèâ÷åííÿ åòè÷íîãî ìèñëåííÿ òà ä³ÿëüíîñò³ Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî ó 1941–1944 ðð. íåîáõ³äíî, íà íàøó äóìêó, íàñàìïåðåä â³äòâîðèòè ³ñòîðè÷íèé êîíòåêñò, éîãî ñïåöèô³êó é õðîíîëîã³þ, âèõîäÿ÷è ç³ ñïðèéíÿòòÿ ñèòóàö³¿ Ìèòðîïîëèòîì Àíäðåºì. Ïðè öüîìó ìóñèìî ïàì’ÿòàòè, ùî â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ í³ìåöüêà îêóïàö³ÿ áóëà äðóãîþ çà ÷åðãîþ – íà ïåð³îä ç âåðåñíÿ 1939 ð. äî ÷åðâíÿ 1941 ð. öþ òåðèòîð³þ çàéíÿëà ×åðâîíà àðì³ÿ1 . Ïåðåõ³ä äî í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ â³äáóâñÿ øâèäêî: ç³ Ëüâîâà ðàäÿíñüê³ â³éñüêà âèñòóïèëè 29 ÷åðâíÿ 1941 ð. ³ âæå íàñòóïíîãî äíÿ ó ì³ñòî óâ³éøîâ âåðìàõò. Ó çâ’ÿçêó ç öèì, çðîçóì³ëî, ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ ñîö³àëüí³ ïèòàííÿ, íà ÿê³ ãëàâà ÓÃÊÖ íàìàãàâñÿ â³äïîâ³äàòè ç ïîçèö³é õðèñòèÿíñüêî¿ åòèêè. Ùîá çðîçóì³òè éîãî â³äïîâ³ä³, ïðîàíàë³çóºìî ïåðåäîâñ³ì åìï³ðè÷íó òà áîãîñëîâñüêó îö³íêó ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ. Çãîäîì ðîçãëÿíåìî îñíîâí³ õðèñòèÿíñüê³ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, êîòð³, íà äóìêó Øåïòèöüêîãî, áóëè îñîáëèâî çíà÷óùèìè ó òîãî÷àñíîìó õðèñòèÿíñüêîìó æèòò³. Íà çàâåðøåííÿ ïðîïîíóºìî õðîíîëîã³þ ðîçâèòêó åòè÷íîãî ìèñëåííÿ òà ä³ÿëüíîñò³ Ìèòðîïîëèòà, ³ çîêðåìà éîãî ïåðåõîäó â³ä ïðèñòîñóâàííÿ äî îïîðó îêóïàö³éí³é âëàä³. 240

241


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

Îö³íêà ñèòóàö³¿ Îö³íþþ÷è íîâó ñèòóàö³þ, Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé áðàâ äî óâàãè, ïîïåðøå (ÿê ³ íà ïî÷àòêó ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿), ñòàâëåííÿ âëàäè äî ÓÃÊÖ òà ñóñï³ëüñòâà ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³, ïî-äðóãå, ïîñò³éíó çàãðîçó ïîâåðíåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè â Ãàëè÷èíó, ïî-òðåòº, áåçïðåöåäåíòíèé ð³âåíü òà ÷àñòîòó àêò³â íàñèëüñòâà, ÿê³ ÷èíèëè ÿê îêóïàö³éí³ â³éñüêà, òàê ³ ì³ñöåâå íàñåëåííÿ. Ïðîàíàë³çóºìî äåòàëüí³øå ö³ òðè ôàêòîðè òà ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè åìï³ðè÷í³ ì³ðêóâàííÿ Ìèòðîïîëèòà. Ïîë³òèêà íàöèñòñüêèõ îêóïàö³éíèõ â³éñüê ñòîñîâíî ÓÃÊÖ âèÿâëÿëàñÿ ó íèçö³ ñóïåðå÷ëèâèõ äîçâîë³â òà îáìåæåíü. 18 ëèïíÿ 1941 ð. ì³ñüêà âëàäà Ëüâîâà âèð³øèëà ïîâåðíóòè Öåðêâ³ àðõ³ºïàðõ³ÿëüí³ çåìåëüí³ óã³ääÿ, ùî áóëè êîíô³ñêîâàí³ ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ2 . Âîäíî÷àñ ñ³ëüñüê³ çåìë³, êîíô³ñêîâàí³ êîìóí³ñòàìè, âñå ùå ââàæàëèñü âëàñí³ñòþ í³ìåöüêî¿ äåðæàâè. Îñê³ëüêè óêðà¿íñüêå êàòîëèöüêå äóõîâåíñòâî çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæàëî â³ä çåìë³, ÿêà áóëà çàñîáîì äëÿ ³ñíóâàííÿ, òî Ìèòðîïîëèò âèñëîâëþâàâ ñâîº íåâäîâîëåííÿ òèì, ùî âëàäà óòðèìóâàëà öþ âëàñí³ñòü, à “íàä³ëè äóõîâåíñòâà ïðàêòè÷íî çâîäèëèñü äî òîãî, ùî ìîæå çàîùàäèòè á³äíÿê”3 . Äåðæàâà òàêîæ íàäàëà ñóáñè䳿 óêðà¿íñüêèì äóøïàñòèðÿì (50 ðàéõñìàðîê íà îñîáó ùîì³ñÿöÿ), àëå Øåïòèöüêèé íàçâàâ öå ëèøå “ïîë³òè÷íèì æåñòîì”, à íå ñïðàâæíüîþ äîïîìîãîþ (íà ñóáñèä³þ áóâ íàêëàäåíèé 25-â³äñîòêîâèé ïîäàòîê)4 . Îêð³ì ô³íàíñîâèõ ïèòàíü, Ìèòðîïîëèò Àíäðåé äîêëàäíî ðîçãëÿäàâ ³íø³ àñïåêòè í³ìåöüêî¿ ïîë³òèêè ùîäî Öåðêâè. Îá³çíàíèé ³ç àíòèêàòîëèöüêèì çàêîíîäàâñòâîì Ðàéõó, â³í çàÿâèâ ó êâ³òí³ 1942 ð., ùî òàê³ çàõîäè ùå íå çàñòîñîâóâàëèñü ó Ãàëè÷èí³. Ôàêòè÷íî, äåÿê³ çì³íè íàâ³òü çäàâàëèñü ñïðàâæí³ì ïîë³ïøåííÿì òèõ óìîâ, ÿê³ ³ñíóâàëè ïðè ðàäÿíñüê³é âëàä³5 . ² âñå æ íîâó ñèòóàö³þ àæ í³ÿê íå ìîæíà áóëî íàçâàòè ïîçèòèâíîþ. ßê ïèñàâ Ìèòðîïîëèò, “âñå öå çîâñ³ì íå ïåðåâàæຠò³º¿ ïðèõîâàíî¿ äåìîðàë³çàö³¿, íà ÿêó íàðàæàþòüñÿ á³äí³ òà ñëàáê³”6 . ² äàë³, ó òîìó æ ñàìîìó òåêñò³, ùå êðèòè÷í³øå: “Ñïðîáè çàëÿêàòè äóõîâåíñòâî, ÿê ³ âñ³õ ³íøèõ ãðîìàäÿí, âèìàãàþ÷è ïàñïîðòè, äîçâîëè òà äîòðèìàííÿ âñ³õ ³íøèõ ðîçïîðÿäæåíü, ÿê³ ò³ëüêè ìîæíà óÿâèòè, ùî îáìåæóþòü ãðîìàäÿíñüê³ ïðàâà... íàä íàøèìè ãîëîâàìè ÿê Äàìîêë³â ìå÷ ïîñò³éíî âèñèòü çàãðîçà ñïðàâæíüîãî ïåðåñë³äóâàííÿ... [ïàñòèðñüê³ ïîñëàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ] êîíô³ñêóþòü ç íàéáåçãëóçä³øèõ ïðè÷èí”7 . Ââàæàþ÷è ñèòóàö³þ äàëåêî íå ñòàá³ëüíîþ, Ìèòðîïîëèò Àíäðåé çàçíà÷àâ, ùî îêð³ì îáøóê³â òà àðåøò³â8 , äóõîâåíñòâî Ëüâ³âñüêî¿ àðõ³-

ºïàðõ³¿ çàçíàº é ³íøèõ ôîðì ïåðåñë³äóâàííÿ. Çîêðåìà, óêðà¿íñüêèì êàòîëèöüêèì ñâÿùåíèêàì áóëî çàáîðîíåíî óä³ëÿòè Ñâ. Òàéíè ãîñï³òàë³çîâàíèì ðàäÿíñüêèì â³éñüêîâîïîëîíåíèì ×åðâîíî¿ àð쳿 ó Ñõ³äí³é Óêðà¿í³9 , à òàêîæ îõðåùóâàòè ºâðå¿â10 . Ïîïðè â³äíîâëåííÿ âèõîäó îô³ö³éíîãî äðóêîâàíîãî îðãàíó àðõ³ºïàðõ³¿ òà ìîæëèâîñò³ âèäàííÿ ïàñòèðñüêèõ ëèñò³â áåç ñêîðî÷åíü (îáñÿã ÿêèõ ó 1939–1941 ðð. ìàéæå í³êîëè íå âèõîäèâ çà ìåæ³ îäí³º¿-äâîõ ñòîð³íîê òåêñòó), ïðîäîâæóâàëèñü êîíô³ñêàö³¿, ³ í³ìåöüêà âëàäà âðåøò³-ðåøò ââåëà ñèñòåìó öåíçóðè. Òîæ, ÿê ³ ï³ä ÷àñ ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿, ºïàðõ³ÿëüíèé ñîáîð11 , íà äóìêó Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî, çàëèøàâñÿ ºäèíèì 䳺âèì çàñîáîì ï³äòðèìàííÿ âíóòð³øíüîãî çâ’ÿçêó ç³ ñâÿùåíèêàìè. Çîâí³øí³é çâ’ÿçîê, õî÷à é áóâ ìåíø îáìåæåíèì, í³æ ó ïîïåðåäí³é ïåð³îä, ïðîòå ³ â ö³é ñôåð³ Ìèòðîïîëèò âæèâàâ óñ³õ çàñîá³â ïåðåñòîðîãè: ëèøå äåÿê³ ç éîãî ëèñò³â äî Ïàïè áóëè àäðåñîâàí³ áåçïîñåðåäíüî äî Âàòèêàíó, – Ìèòðîïîëèò áóâ îáåðåæíèì ³ íå çëîâæèâàâ öèì â³äíîâëåíèì ïðèâ³ëåºì12 . Îäíîãî ðàçó â³í âèð³øèâ íå ïóáë³êóâàòè ïîñëàííÿ Ïàïè, â³ä÷óâàþ÷è, ùî éîãî ñêîíô³ñêóþòü13 . Øåïòèöüêèé ðîçóì³â, ùî ï³ä ìàñêîþ ðåë³ã³éíî¿ òåðïèìîñò³ í³ìåöüêà äåðæàâà íàñïðàâä³ ñïðèÿº öåðêîâíîìó ðîçêîëó14 . Íå ëèøå Öåðêâà çàçíàëà îáìåæåíü; íàñåëåííÿ â ö³ëîìó òàêîæ ñòàëî æåðòâîþ íàöèñòñüêèõ ðåïðåñ³é. Á³ëüø³ñòü íîâîââåäåíü ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿ òðèâàëè ³ â íîâèõ óìîâàõ. Äåìîêðàòè÷í³ ïðîöåñè çàâèñëè â ñòàí³ íåâ³äîìîñò³, à ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, áàãàòî ç ÿêèõ áóëè ðîç³ãíàí³ ï³ä ÷àñ êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó, é íàäàë³ çàëèøàëèñü ï³ä çàáîðîíîþ ïðè íàöèñòàõ 15 . Ìàéíî, êîíô³ñêîâàíå ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ, çàõîïèâ í³ìåöüêèé îêóïàö³éíèé óðÿä. Áàãàòî ñ³ìåé çààðåøòîâàíèõ òà äåïîðòîâàíèõ á³ëüøîâèêàìè îñ³á íå ìàëè æîäíî¿ çâ³ñòêè ïðî ñâî¿õ ð³äíèõ íàâ³òü ÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ â³äñòóïó ðàäÿíñüêèõ â³éñüê16 . Ç îãëÿäó íà öå âñå, Øåïòèöüêèé ñêàðæèâñÿ, ùî íàöèñòè, íå çä³éñíþþ÷è í³ÿêèõ î÷³êóâàíèõ çì³í, “óñò³éíþþòü, ïîøèðþþòü òà óêð³ïëþþòü áîëüøåâèöüêó ñèñòåìó”17 . Îêð³ì çáåðåæåííÿ áàãàòüîõ ðèñ ðàäÿíñüêîãî ñòàòóñ-êâî, íàöèñòñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ òàêîæ çàïðîâàäæóâàëà âëàñí³ çàõîäè, ùî âèìàãàëè çíà÷íî¿ óâàãè ç áîêó Ìèòðîïîëèòà. Ó ïåðø³ äí³ îêóïàö³¿ ïðîâ³äí³ óêðà¿íñüê³ ïîë³òè÷í³ ä³ÿ÷³ áóëè çààðåøòîâàí³ òà óâ’ÿçíåí³18 . ͳìåöüêà ïîë³ö³ÿ îñîáëèâî ëþòóâàëà â ãàëèöüêèõ ñåëàõ, äå, ÿê çàçíà÷àâ Øåïòèöüêèé, “ñ³ëüñüêîìó íàñåëåííþ íàâ’ÿçàíèé ðåæèì ðàáñòâà; ïðàêòè÷íî âñ³õ ìîëîäèõ ëþäåé íàñèëüíî âèâîçÿòü äî ͳìå÷÷èíè ïðàöþâàòè íà ôàáðèêàõ òà ôåðìàõ. Ó

242

243


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

ñåëÿí â³äáèðàþòü âñå, ùî âîíè âèðîùóþòü, ³ â³ä íèõ âèìàãàþòü ïîäâî¿òè ïðîäóêö³þ. Ïîêàðàííÿ çà êóï³âëþ ÷è ïðîäàæ áåçïîñåðåäíüî ÷åðåç âèðîáíèêà – ñìåðòü”19 . Ïîïðè äåïîðòàö³¿ òà âèìîãè ïîñòà÷àòè íåéìîâ³ðíó ê³ëüê³ñòü ïðîäóêò³â äëÿ â³éñüêîâèõ ïîòðåá, ñåëÿíè çàçíàâàëè òàêîãî áåçïðåöåäåíòíîãî íàñèëüñòâà òà çíóùàíü ç áîêó ïîë³ö³¿ é ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, ùî Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé íå ì³ã “ïîâ³ðèòè, ùî ìîæóòü ³ñíóâàòè òàê³ ëþäè. Ïðîòå âîíè º ðåàëüíèìè”20 . Ïîñò³éíèé ïð³îðèòåò ïîòðåá àð쳿 çóìîâèâ íåñòà÷ó ïðîäóêò³â òà ï³äâèùåííÿ ö³í äëÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ; çðîñòàëà ê³ëüê³ñòü á³äíèõ ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³, áàãàòî ëþäåé ãîëîäóâàëè. Íàâ³òü ò³, õòî äîñ³ áóâ äîñèòü çàìîæíèì, ïèøå Ìèòðîïîëèò, çàçíàëè çóáîæ³ííÿ òà ïîòåðïàëè â³ä ãîëîäó21 . ²íøèì ñîö³àëüíèì ÷èííèêîì, ÿêèé ôîðìóâàâ åòè÷í³ ïîãëÿäè Øåïòèöüêîãî, áóëî ãðîìàäñüêå ñïðèéíÿòòÿ ñèòóàö³¿. ϳñëÿ çàâåðøåííÿ äâàäöÿòèäâîõì³ñÿ÷íîãî ïåð³îäó ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, ç óñ³ìà ¿¿ çãóáíèìè íàñë³äêàìè äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà çàãàëîì ³ Öåðêâè çîêðåìà, ïîñòàëà ïðîáëåìà çì³öíåííÿ öüîãî “ïîñòðàäÿíñüêîãî” ïîðÿäêó. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî íàöèñòè âñòóïèëè íà ö³ çåìë³ ç³ ñâî¿ìè âëàñíèìè ïð³îðèòåòàìè òà ïëàíàìè, ìîæíà ç ïåâí³ñòþ ñêàçàòè, ùî ñòðèìàíà ïðèõèëüí³ñòü, ÿêó âîíè ìàëè ñåðåä óêðà¿íö³â Ãàëè÷èíè, áóëà á³ëüøîþ ì³ðîþ çóìîâëåíà ñòðàõîì ïåðåä ïîâåðíåííÿì ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, í³æ áåçïîñåðåäíüîþ ï³äòðèìêîþ íàö³îíàë-ñîö³àë³çìó. Ñâ³äîìèé öüîãî, Øåïòèöüêèé ó ñâîºìó ïàñòèðñüêîìó ïîñëàíí³ â³ä 10 ñåðïíÿ 1943 ð. çàêëèêàâ óêðà¿íñüêó ìîëîäü: “Ïàì’ÿòàéòå, ùî êîæíèé íåïîðÿäîê ó íàøîìó êðàþ º êîðèñòþ êîìóí³ñò³â ³ ìîæå áóòè âèêëèêàíèé ðàäàìè ÷è íàìîâàìè ¿õ àãåíò³â”22 . Ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó ïàíóâàííÿ íàöèñò³â Ìèòðîïîëèò â³ä÷óâàâ öþ àòìîñôåðó ñòðàõó, ÿêà ãëèáîêî ïðîíèçóâàëà óñ³ âåðñòâè óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Öåé ñòðàõ ïîñèëèâñÿ â ëþòîìó 1943 ð., êîëè, ï³ñëÿ ïîðàçêè í³ìö³â ï³ä Ñòàë³íãðàäîì, ðàäÿíñüê³ â³éñüêà ðîçïî÷àëè ñâ³é êîíòðíàñòóï íà çàõ³ä. Ç íàáëèæåííÿì íàñòóïó ×åðâîíî¿ àð쳿, ïîâ³äîìëåííÿ Øåïòèöüêîãî äî Âàòèêàíó â³äîáðàæàëè çðîñòàþ÷ó òóðáîòó çà áåçïåêó ÿê öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ, òàê ³ äóõîâåíñòâà23 . Ïåðøå â³ä÷óòòÿ ñâîáîäè, ÿêå âèíèêëî âíàñë³äîê â³äñòóïó ðàäÿíñüêèõ â³éñüê, áóëî êîðîòêî÷àñíèì – áî ãîëîâíîþ ñóòí³ñòþ ëàäó, ÿêèé ïðèéøîâ íà çì³íó êîìóí³ñòè÷íîìó, çàëèøàëîñÿ íàñèëüñòâî. Ó ñâîºìó ëèñò³ äî Ïàïè Øåïòèöüêèé ïîâ³äîìëÿâ: “Ñüîãîäí³ ö³ëà êðà¿íà ïîãîäæóºòüñÿ, ùî í³ìåöüêèé ðåæèì º, ìîæëèâî, ùå á³ëüøèì çëîì, í³æ áîëüøåâèöüêèé, ìàéæå

äèÿâîëüñüêèì. Âæå ìàéæå ð³ê íå ìèíຠ³ äíÿ áåç íàéæàõëèâ³øèõ çëî÷èí³â, âáèâñòâ, ïîãðàáóâàíü ³ ïåðåâîðîò³â”24 . Øåïòèöüêèé áóâ ãëèáîêî âðàæåíèé íàñèëüñòâîì, ÿêå ÷èíèëîñÿ ìàéæå ùîäíÿ: ìàñîâ³ âáèâñòâà ºâðå¿â (íà éîãî äóìêó, íå ìåíøå 200 000 îñ³á ï³øëî ç æèòòÿ ëèøå çà ïåðøèé ð³ê îêóïàö³¿)25 ; ïîâàëüí³ àðåøòè òà åêçåêóö³¿, ÷àñòèíà ç ÿêèõ, ÿê ââàæàâ Ìèòðîïîëèò, áóëà ñïðÿìîâàíà íà âèíèùåííÿ óêðà¿íö³â ³ ïîëÿê³â26 , à òàêîæ âáèâñòâà ñâÿùåíèê³â27 . Îïèñóþ÷è ìàñîâ³ ðåïðåñ³¿, ÿê³ íà ñåðïåíü 1942 ð. ñòàëè çâè÷íèì ÿâèùåì, Øåïòèöüêèé ñêàðæèâñÿ: “Öå ÿê çãðàÿ îñêàæåí³ëèõ òà ëþòèõ âîâê³â ïðîíåñëàñü íàä öèì á³äíèì íàðîäîì”28 . Îñê³ëüêè íàñèëüñòâî ïî÷àëî ïîøèðþâàòèñü ³ ïîçà ñôåðàìè âïëèâó â³éñüêîâèõ òà í³ìåöüêî¿ ïîë³ö³¿, áóëî âàæêî âèçíà÷èòè âèíóâàòö³â; ç’ÿâëÿëèñü ãðóïè ï³äï³ëüíîãî îïîðó ð³çíîìàí³òíèõ åòí³÷íèõ òà ³äåîëîã³÷íèõ ñïðÿìóâàíü, ó ðåçóëüòàò³ íå çàâæäè ìîæíà áóëî ç ïåâí³ñòþ çíàéòè â³äïîâ³äàëüíèõ çà â÷èíåí³ çëî÷èíè29 . Ïðîòå, ç ïëèíîì ÷àñó Ìèòðîïîëèò çðîçóì³â âðàæàþ÷èé ôàêò – óêðà¿íö³ íå ëèøå çàçíàâàëè òèñêó ç áîêó í³ìåöüêèõ îêóïàö³éíèõ ñèë òà ïåðåáóâàëè ó ïîñò³éíîìó ñòðàõó ïåðåä ïîâåðíåííÿì ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, àëå é òàêîæ áðàëè ó÷àñòü ó àêòàõ íàñèëüñòâà. ßê äóõîâíèé ïàñòèð, Øåïòèöüêèé â³ä÷óâàâ îáîâ’ÿçîê íàãîëîñèòè íà ö³é ïðîáëåì³, áî, çäàâàëîñü, ùî çðîñòàííþ íàñèëüñòâà òà ðåïðåñ³ÿì íå áóäå ìåæ. Íàïðèê³íö³ 1942 ð. â³í ïèñàâ äî êàðäèíàëà T³ccepaía: “...òåðîð çðîñòàº. Çà îñòàíí³ äâà ì³ñÿö³ ëèøå ó Ëüâîâ³ áóëî ìàñîâî çíèùåíî á³ëüøå í³æ 40 òèñÿ÷ æèä³â. Áóëè ïðîâåäåí³ îáøóêè â ñîáîð³, ó ìî¿é ðåçèäåíö³¿, êàï³òóë³ òà â ìîíàñòèð³... Äâà ºðîìîíàõè áóëè óâ’ÿçíåí³, ìîæëèâî, áóäóòü ñïðîáè ñôàáðèêóâàòè ÿêóñü cause célèbre, çàñíîâàíó íà áðåõí³. Ïðîäîâæóþòüñÿ àðåøòè. Öå ðåæèì øàëåí³þ÷èõ áîæåâ³ëüíèõ”30 . Ðîçäóìóþ÷è ïðî íåéìîâ³ðíó ìàñøòàáí³ñòü ëþäñüêèõ ñòðàæäàíü íà ñâî¿é çåìë³, Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé äàâ òàêîæ áîãîñëîâñüêó îö³íêó ïîä³é, ùî â³äáóâàëèñü. Çàäëÿ öüîãî â³í çîñåðåäèâ îñîáëèâó óâàãó íà ñòðàæäàííÿõ, ïîðîäæåíèõ íàñèëüñòâîì. Îêð³ì æîðñòîêèõ ìàòåð³àëüíèõ âòðàò íàðîäó, Øåïòèöüêèé áà÷èâ “ã³ðø³ ùå òåðï³ííÿ äóø³”31 . ³í âèñëîâëþâàâ òðèâîãó ç ïðèâîäó äåìîðàë³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, ÿêó âáà÷àâ ó ðîçâàë³ ñ³ì’¿, íåâèçíà÷åíîñò³ ó æèòò³, áëèçüêîñò³ ñìåðò³, çàãàëüíîìó ðîçïà÷åâ³, âòîì³ â³ä æèòòÿ òà âòðàòè íà䳿 íà êðàùå ìàéáóòíº. Öåé îïèñ äóõîâíîãî âèðîäæåííÿ ñóñï³ëüñòâà, ÿêèé çäàºòüñÿ ïîâòîðåííÿì àíàë³çó ñèòóàö³¿ ïðè ðàäÿíñüê³é âëàä³, â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîïåðåäíüîãî, ïðèíàéìí³, â îäíîìó. Çà ñëîâàìè Øåïòèöüêîãî, ðîçâàë ñ³ì’¿ òà ïîâ’ÿçàí³

244

245


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

ç öèì ãîðå é òóðáîòè íå áóëè íàñë³äêîì ëèøå çîâí³øí³õ ôàêòîð³â, ÿê öå áóëî ïðè ðàäÿíñüêèõ àðåøòàõ òà äåïîðòàö³ÿõ ÷îëîâ³ê³â ³ áàòüê³â. Øåïòèöüêèé â³ä÷óâàâ, ùî çà í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ ç’ÿâèëèñü òàêîæ ³ âíóòð³øí³ ôàêòîðè – íåâäÿ÷í³ñòü ä³òåé òà ñîðîì áàòüê³â çà ïîâåä³íêó ñâî¿õ ä³òåé. Ï³ä “ãàíåáíîþ ïîâåä³íêîþ” Øåïòèöüêèé ìàâ íà óâàç³ ñàìå àêòè âáèâñòâà: “Ç ÿêèì áîëåì ñåðöÿ ìóñÿòü äèâèòèñÿ áàòüêè íà ä³òè, ùî êîëèñü áóëè ãîðäîùàìè ³ ðàä³ñòþ ðîäèíè, à ñòàëèñÿ äíåñü òÿæêèì ¿õ õðåñòîì ³ áîëþ÷èì âñòèäîì! ßêèì áîëåì äëÿ áàòüêà âèä³òè ñèíà, ñïëÿìëåíîãî íåïîâèííî ïðîëÿòîþ êðîâ’þ, â³ä ÿêîãî ç îáìåðç³ííÿì â³äâåðòàþòüñÿ ñóñ³äè ³ çíàéîì³!”32 Òàêèì ÷èíîì, Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé âèçíàâàâ, ùî íàñèëüñòâî, ÿêå ç’ÿâèëîñü ç ïî÷àòêîì í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿, çàðàçèëî éîãî âëàñíèé íàðîä, áóëî íå ò³ëüêè ñïðàâîþ îñîáèñòî¿ âèíè ÷è îñîáèñòîãî â÷èíêó; íà äóõîâíîìó ð³âí³ âèíà ïðîëèòî¿ êðîâ³ ñòàëà çàãðîçîþ äëÿ âñ³º¿ õðèñòèÿíñüêî¿ ñï³ëüíîòè é âðàçèëà ñàìå ñåðöå õðèñòèÿíñüêî¿ ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè – ñ³ì’þ. Õî÷à â òîé ÷àñ ³ñíóâàëà ìåíøà çàãðîçà äëÿ æèòòÿ Öåðêâè ÿê óñòàíîâè â ïîð³âíÿíí³ ç ðàäÿíñüêîþ îêóïàö³ºþ, ñòðóêòóðà ñóñï³ëüñòâà òà éîãî õðèñòèÿíñüê³ îñíîâè, çîêðåìà, áóëè ï³ä³ðâàí³. Îäíèì ç íàéïåðøèõ âèïàäê³â ñîö³àëüíî¿ äåãåíåðàö³¿, íà äóìêó Øåïòèöüêîãî, áóëî çàëó÷åííÿ ì³ñöåâî¿ ìîëîä³ äî í³ìåöüêèõ äîïîì³æíèõ ÷àñòèí ïîë³ö³¿, îñê³ëüêè “í³ìåöüêà âëàäà âèêîðèñòîâóâàëà òàê³ çáðîéí³ ï³äðîçä³ëè äëÿ äîñÿãíåííÿ ñâî¿õ ñïîòâîðåíèõ ö³ëåé33 . Ó òîãî÷àñíèõ ³ñòîðè÷íèõ ðåàë³ÿõ äîì³íóþ÷îþ áóëà äóìêà, ùî âëàñíèìè ñèëàìè ïîì³ñíà Öåðêâà íå â çìîç³ ïðèïèíèòè ïîò³ê íàñèëüñòâà ³ òîìó, ââàæàâ Ìèòðîïîëèò, ïîòð³áíî øóêàòè íàä³þ òà ï³äòðèìêó ó âèù³é ñèë³ Áîæîãî Ïðîâèä³ííÿ: “Áåðó÷è äî óâàãè, ùî í³ìöÿì âæå äîçâîëåíî âñå, ¿õ øàëåíñòâî íå âùóõàòèìå, íåìຠòàêî¿ ñèëè, ÿêà á çìóñèëà ¿õ äîòðèìóâàòèñü õî÷ ÿêîãîñü ïîðÿäêó. Òîìó ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî öåé êðàé çíîâó çàòîïëÿòü õâèë³ íåâèííî¿ êðîâ³, äîêè ÿêèéñü íàäçâè÷àéíèé âèïàäîê íå ïðèïèíèòü ïîò³ê öèõ ïîä³é. ªäèíîþ âò³õîþ â ö³ æàõëèâ³ ÷àñè [çíàòè], ùî ç íàìè í³÷îãî íå ñòàíåòüñÿ áåç âîë³ Íåáåñíîãî Îòöÿ”34 . Îñìèñëþþ÷è ìàñîâå êðîâîïðîëèòòÿ, îñîáëèâî ºâðå¿â, ³ íàìàãàþ÷èñü ÿêîñü çðîçóì³òè éîãî äóõîâí³ íàñë³äêè, Øåïòèöüêèé çðîáèâ âèñíîâîê, ùî äóø³ íåõðèñòèÿí, ÿê ³ äóø³ õðèñòèÿí, ìîæóòü äîâ³ðèòèñü Ïðîâèä³ííþ: “Äóìàþ, ùî ñåðåä áàãàòüîõ çàìîðäîâàíèõ æèä³â áàãàòî äóø

íàâåðíóëîñü äî Áîãà, àäæå âîíè ñòîë³òòÿìè í³êîëè òàê íå ïîñòàâàëè ïåðåä éìîâ³ðí³ñòþ íàñèëüíèöüêî¿ ñìåðò³, ÿê ñüîãîäí³; ÷àñòî ìèíàþòü ì³ñÿö³ äî òîãî, ÿê íàñòàíå ¿õ ñìåðòü. Äîëÿ õðèñòèÿí, ç ÿêèõ ñîòí³ òèñÿ÷ âæå ïîìåðëè àáî ïîìèðàþòü áåç Ñâÿòèõ Òàéí, òàêîæ çíàõîäèòüñÿ â ðóêàõ Ãîñïîäà”35 . Ìèòðîïîëèò òàêîæ øóêàâ äóõîâíî¿ ï³äòðèìêè ó Âàòèêàí³, ³, ïèøó÷è äî Ïàïè ϳÿ XII, ïðîñèâ àïîñòîëüñüêîãî áëàãîñëîâåííÿ äëÿ óêðà¿íö³âêàòîëèê³â, ÿê³ “òàê ñòðàæäàþòü ³ íàðàæàþòüñÿ íà âåëèêó íåáåçïåêó òà ùå á³ëüøèé ñîðîì”36 . Íàñèëüñòâî òà âáèâñòâà áóëè äëÿ Øåïòèöüêîãî ïðîÿâîì ìîðàëüíîãî óïàäêó. Á³ëüøå òîãî, ÿê çàóâàæèâ Ìèòðîïîëèò, çâè÷àéí³ ñëàáê³ ëþäè, äîâåäåí³ äî ðîçïà÷ó, “ñïðàâä³ â÷àòüñÿ êðàñòè òà âáèâàòè; âîíè âòðà÷àþòü â³ä÷óòòÿ ñïðàâåäëèâîñò³ òà ëþäÿíîñò³”37 . ² õî÷à â³í ïîñò³éíî íàïîëÿãàâ íà ïðèïèíåíí³ íàñèëüñòâà, îäíàê â³ä÷óâàâ, ùî éîãî âòðó÷àííÿ áóëè “í³÷èì â ïîð³âíÿíí³ ç³ çðîñòàþ÷èìè õâèëÿìè ìîðàëüíî¿ íå÷èñòîòè, ÿê³ çàòîïèëè âåñü êðàé”38 . Öÿ äåìîðàë³çàö³ÿ ìàëà äëÿ Øåïòèöüêîãî ôóíäàìåíòàëüíå åòè÷íå çíà÷åííÿ: âîíà íåñëà íà ñîá³ ïðîêëÿòòÿ Êà¿íà, ÷åðåç ÿêå ëþäñüêà ïðèðîäà ïîâí³ñòþ çì³íèëàñü, âèðîäèëàñü, ç³ïñóâàëàñü òà ïðèíèçèëàñü; ó öüîìó â³äíîøåíí³ ëþäñüêà ïðèðîäà îïóñòèëàñü íèæ÷å ð³âíÿ äèêèõ òâàðèí39 . Ïåðåêîíàíèé ó òîìó, ùî àêòè âáèâñòâà ìîæóòü îòðó¿òè ö³ëå ñóñï³ëüñòâî, â ñåðåäîâèù³ ÿêîãî æèâóòü âáèâö³, Øåïòèöüêèé áóâ ãëèáîêî ñòóðáîâàíèé ïåðñïåêòèâîþ ìàéáóòíüîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó40 . Çëî÷èíè ê³ëüêîõ ëþäåé ìîãëè á ñïðè÷èíèòè ñòðàæäàííÿ áàãàòüîõ41 . Øåïòèöüêèé â³ðèâ ó òå, ùî íàïðèê³íö³ ïðèéäå ðîçïëàòà: âèíí³ ó âáèâñòâ³ çàçíàþòü ïîìñòè “³ñòîðè÷íî¿ Íåìåçè”42 ³ áóäóòü â³äïîâ³äàòè çà ñâî¿ â÷èíêè â “ãîäèíó ñïðàâåäëèâîñòè ³ êàðè”43 . Àäæå âáèâñòâî – öå “æàõëèâèé çëî÷èí, ÿêèé âèêëèêຠïðîêëÿòòÿ Íåáåñ äëÿ äóø³ ³ çàëèøຠíà ò³ë³ ïëÿìó íåïîâèííî ïðîëèòî¿ êðîâ³”44 ; âîíî “êëè÷å î ïîìñòó äî íåáà”45 . Ó øèðøîìó, ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîìó çíà÷åíí³ öÿ ïîìñòà ìîãëà á óñêëàäíþâàòè çàâåðøåííÿ â³éíè. Ñïðàâä³, Ìèòðîïîëèò íå ì³ã ïåðåäáà÷èòè í³ÿêîãî ðîçâ’ÿçàííÿ çáðîéíîãî êîíôë³êòó, ïîêè ìîðàëüíà êðèçà çàëèøàëàñÿ íåâèð³øåíîþ: “Õòî ñïîñòåð³ãຠçà íåéìîâ³ðíèì íàõàáñòâîì òèõ, ÿê³ ùîäíÿ ïîðóøóþòü Áîæèé çàêîí ³, îñîáëèâî, ï’ÿòó çàïîâ³äü, ùî º íåéìîâ³ðíèì çëî÷èíîì äëÿ çâè÷àéíèõ ëþäåé, ïåðåêîíàíèé, ùî ñë³ä î÷³êóâàòè ñòðàøíèõ ïîêàðàíü. Äî ïåâíî¿ ì³ðè, êîæíà ëþäèíà ìàéæå ùîäíÿ ïåðåäáà÷ຠê³íåöü â³éíè, àëå íåìàº

246

247


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

æîäíèõ ï³äñòàâ äëÿ öüîãî, îêð³ì ïàëêîãî áàæàííÿ ïðèïèíåííÿ öüîãî ñòðàõ³òòÿ”46 . Íàäçâè÷àéíî ïîøèðåí³ âáèâñòâà òàêîæ ñóòòºâî âïëèâàëè íà õðèñòèÿíñüêó ºäí³ñòü. Òîìó êîæåí àêò íàñèëüñòâà ïðîòè ñâÿùåíèê³â Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé çàñóäæóâàâ ³ ÿê íàñòóï ïðîòè Öåðêâè ÿê óñòàíîâè, ³ ÿê çëî÷èí ïðîòè õðèñòèÿíñüêî¿ ºäíîñò³. ³í óâàæàâ, ùî âáèâñòâî ñâÿùåíèê³â ï³äáóðþº ïðèõîâàí³ ì³æêîíôåñ³éí³ òåðòÿ, çàãîñòðþº äàâí³ ðîçìåæóâàííÿ òà óíåìîæëèâëþº âîçç’ºäíàííÿ47 . Àíòèêëåðèêàëüíå íàñèëüñòâî ìîãëî çðóéíóâàòè áðàòåðñüê³ ñòîñóíêè ãðåêî- òà ðèìî-êàòîëèê³â: “Õòî ïîñòóïóâàííÿì ñâî¿ì ðîçä³ëþº ³ ðîç’ºäíóº äâà êàòîëèöüê³ â³ðî³ñïîâ³äàííÿ, ùî ð³çíÿòüñÿ ëèøåíü îáðÿäîì òà òèì ñïîñîáîì â³ðíèì îäíîãî îáðÿäó íàêèäóº æàëü, óðàçó, íåíàâèñòü äî â³ðíèõ äðóãîãî îáðÿäó, – òîé íàíîñèòü Öåðêâ³ óäàð â íàéñóùí³ø³é ¿¿ ïðèêìåò³ âñåîáíèìàþ÷î¿ áðàòíüî¿ ëþáîâè”48 . Íà äóìêó Øåïòèöüêîãî, îñíîâíà åòè÷íà ïðîáëåìà, ÿêà ïîñòàëà ïåðåä õðèñòèÿíàìè, ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá çàëèøèòèñü â³ðíèìè Áîæèì çàïîâ³äÿì òà õðèñòèÿíñüê³é ïðàâåäíîñò³. Òàêà â³ðí³ñòü áóëà ºäèíîþ ñïðàâæíüîþ çàïîðóêîþ òîãî, ùî ëþäñüê³ ñòîñóíêè, ïî÷èíàþ÷è â³ä ñ³ì’¿ é çàâåðøóþ÷è ñóñï³ëüíèìè òà ì³æíàðîäíèìè â³äíîñèíàìè, ìîæóòü ï³äòðèìóâàòèñü äóõîì ãàðìîí³¿ òà ïîðÿäêó. Òîìó “õàé í³õòî ç íàñ, – çàêëèêàâ Ìèòðîïîëèò, – íå éäå çà ìîäåðíèìè ïîë³òè÷íèìè ÷è ñóñï³ëüíèìè êëè÷àìè, ùî íåìîâáèòî â ³ì’ÿ íàö³îíàëüíîãî äîáðà âàæóòüñÿ óñóâàòè ç æèòòÿ Áîæ³ çàïîâ³ä³, ÿê íåàêòóàëüí³ ÷è øê³äëèâ³. Ñê³ëüêè ðàç³â â ³ñòî𳿠ìè áà÷èëè ³ áà÷èìî, äî ÷îãî äîêî÷óºòüñÿ ëþäèíà, êîëè ç ãîðäîñòè ³ çëîáè ðîçáèâຠòàáëèö³ Áîæèõ çàïîâ³äåé, à íà ¿õ ì³ñöå ñòàâèòü ñâîþ ñàìîâîëþ! Ñê³ëüêè ðàç³â ìè áà÷èëè ³ áà÷èìî, ùî 䳺òüñÿ, êîëè ç â³äíîñèí ëþäèíè äî ëþäèíè ³ íàðîäó äî íàðîäó óñóíåòüñÿ ïîíÿòòÿ ñïðàâåäëèâîñòè, ò³º¿ îñíîâè âñ³º¿ õðèñòèÿíñüêî¿ ïðàâåäíîñòè. Ö³ëà ëþäñüêà êóëüòóðà, âñ³ â³ä â³ê³â íàãðîìàäæåí³ çäîáóòêè ëþäñüêîãî óìà ³ ñåðöÿ áóäóòü òîä³ çâåäåí³ äî óïàäêó ³ ðó¿íè. Íàñòàíå õàîñ ³ âàðâàðñòâî. Íå áóäå í³ÿêîãî ëàäó ³ ïðàâà. Çàêîíîì áóäå ñàìîâîëÿ ³ íàñèëüñòâî ñèëüí³øîãî íàä ñëàáøèì”49 .

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

Ïðèíöèïè ñîö³àëüíî¿ åòèêè Øóêàþ÷è øëÿõ³â âèõîäó ç òðèâàëî¿ ñîö³àëüíî¿ êðèçè, ïîðîäæåíî¿ â³éíîþ òà íàöèñòñüêîþ îêóïàö³ºþ, Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé çîñåðåäèâ ñâîþ óâàãó íà çîâí³øí³õ öåðêîâíèõ â³äíîñèíàõ ç ðåæèìîì ³ ñåêóëÿðíèì

óêðà¿íñüêèì ñóñï³ëüñòâîì òà íà âíóòð³øíüîìó æèòò³ Öåðêâè ÿê õðèñòèÿíñüêî¿ ñï³ëüíîòè. Ñòàâëåííÿ Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî í³ìåöüêîãî ðåæèìó ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿ Ãàëè÷èíè ïðîéøëî ïåâí³ ñòà䳿. Íàÿâí³ äîêóìåíòàëüí³ äæåðåëà ñâ³ä÷àòü ïðî òðè åòàïè ñïðèéíÿòòÿ Øåïòèöüêèì íàöèñòñüêî¿ îêóïàö³¿ òà òðè ïîçèö³¿ ó ñòàâëåíí³ äî äåðæàâè. Öÿ çì³íà ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â Ìèòðîïîëèòà áóëà ÷è íå íàéäðàìàòè÷í³øîþ ó éîãî æèòò³. Ñïî÷àòêó â³í ïîçèòèâíî òðàêòóâàâ í³ìåöüêå çàâîþâàííÿ ÿê çâ³ëüíåííÿ â³ä ðàäÿíñüêîãî ãí³òó, çãîäîì ï³äõîäèâ êðèòè÷í³øå äî äåÿêèõ àñïåêò³â ã³òëåð³âñüêî¿ ïîë³òèêè ³, íàðåøò³, éîãî âèñëîâëþâàííÿ òà 䳿 ñòàëè àáñîëþòíîþ îïîçèö³ºþ äî íàöèñòñüêîãî ðåæèìó. Ñïî÷àòêó Øåïòèöüêèé â³òàâ ïðèõ³ä í³ìö³â ó Ãàëè÷èíó. Ó ïåðø³ äí³ îêóïàö³¿ Ìèòðîïîëèò âèäàâ äâà âàæëèâ³ äîêóìåíòè: 1 ëèïíÿ 1941 ð. – ïàñòèðñüêå ïîñëàííÿ, â ÿêîìó ï³äòðèìàâ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, à í³ìö³â òðàêòóâàâ ÿê “âèçâîëèòåë³â”50 ; à ÷åðåç ÷îòèðè äí³, 5 ëèïíÿ, – äðóãå ïàñòèðñüêå ïîñëàííÿ, â ÿêîìó â³í â³òàâ “ïåðåìîæíó í³ìåöüêó àðì³þ”, âèñëîâëþâàâ “âäÿ÷í³ñòü çà çâ³ëüíåííÿ â³ä âîðîã³â” ³ çàêëèêàâ ñâÿùåíèê³â òà ¿õí³õ ïàðîõ³ÿí äî ìíîãîë³òñòâ³ÿ çà “ïåðåìîæíó í³ìåöüêó àðì³þ” íàïðèê³íö³ ë³òóðґ³¿51 . Ç ðåë³ã³éíîãî ïîãëÿäó, çì³íà ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿ íà í³ìåöüêó ïåðø çà âñå îçíà÷àëà, ùî Ãðåêî-Êàòîëèöüêà Öåðêâà â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ïîçáóëàñÿ îô³ö³éíîãî àòå¿çìó, ³ Øåïòèöüêèé ñïîä³âàâñÿ, ùî ïðè í³ìöÿõ óêðà¿íñüê³ êàòîëèêè ìàòèìóòü á³ëüøó ðåë³ã³éíó ñâîáîäó. Äî ïåâíî¿ ì³ðè ö³ ñïîä³âàííÿ ñïðàâäèëèñü, îñê³ëüêè í³ìö³ äîçâîëèëè ÓÃÊÖ ÷àñòêîâî â³äíîâèòè ä³ÿëüí³ñòü, çàáîðîíåíó êîìóí³ñòàìè. Ïî-äðóãå, ÿê ³ â ïåðø³ äí³ ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿, Øåïòèöüêèé ïîâòîðèâ ïðèíöèï “â³ääàòè êåñàðåâ³ êåñàðåâå” ³ çàêëèêàâ ñâ³é íàðîä äî “íàëåæíîãî ïîñëóõó” ñóïðîòè “ìóäðîãî, ñïðàâåäëèâîãî ïðîâîäó òà çàðÿäæåíü” óðÿäó52 . Ïî-òðåòº, îñê³ëüêè í³ìåöüê³ â³éñüêà ïðîäîâæóâàëè ñâ³é íàñòóï íà Ñõ³äíó Óêðà¿íó, Øåïòèöüêèé âáà÷àâ â öüîìó â³äêðèòòÿ íîâèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ öåðêîâíî¿ ºäíîñò³ øëÿõîì ïîøèðåííÿ óí³¿ íà ñõ³ä53 . Îêð³ì öüîãî, çàãàëüíå â³ä÷óòòÿ çâ³ëüíåííÿ â³ä ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ïîâ’ÿçóâàëîñü ç ïîë³òè÷íèìè ïðàãíåííÿìè óêðà¿íö³â, ÿê³ ñïîä³âàëèñü, ùî ͳìå÷÷èíà çâàæèòü íà ¿õíº ïðîõàííÿ ïîë³òè÷íî¿ àâòîíî쳿54 . Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé ïoä³ëÿâ ö³ íà䳿 òà áðàâ ó÷àñòü ó ð³çíîìàí³òíèõ ïðåäñòàâíèöòâàõ ïåðåä í³ìåöüêèì óðÿäîì ç öüîãî ïðèâîäó. ßê ç ðåë³ã³éíîãî, òàê ³ ç ïîë³òè÷íîãî ïîãëÿäó, Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé ñïî÷àòêó ñïðèéìàâ íîâó

248

249


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

ñèòóàö³þ â îñíîâíîìó ÿê çâ³ëüíåííÿ ³, â³äïîâ³äíî, â³òàâ âñòóï ã³òëåð³âñüêèõ â³éñüê ó Çàõ³äíó Óêðà¿íó. Ïîðÿä ç ðåë³ã³éíèìè òà ïîë³òè÷íèìè ì³ðêóâàííÿìè, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè â³äïîâ³äàòè íîâèì óìîâàì, ³ñíóâàëà ùå åòè÷íà îñíîâà. Òîìó Ìèòðîïîëèò âèñëîâèâ äâ³ îñíîâí³ ïåðåäóìîâè, â³ä ÿêèõ çàëåæàâ ïîñëóõ õðèñòèÿí öèâ³ëüí³é âëàä³. Ïåðøà ïîëÿãàëà â òîìó, ùî äåðæàâà íå ïîâèííà ïîðóøóâàòè Áîæîãî çàêîíó: “Æåðòâè, ÿêèõ ïîòðåáà êîíå÷íî äî îñÿãíåííÿ íàøî¿ ö³ë³ [äåðæàâíî¿ íåçàëåæíîñò³. – À. Ê.], ïîëÿãàòèìóòü ïåðåäóñ³ì íà ïîñëóøíîìó ï³ääàâàíí³ ñïðàâåäëèâèì íàêàçàì âëàäè, íå ïðîòèâíèì Áîæèì çàêîíàì”55 . Äðóãîþ óìîâîþ áóâ ïðèíöèï p³âíoïpàâíîñò³, ÿêèé ñëóãóâàâ êðèòåð³ºì ìóäðîãî òà ñïðàâåäëèâîãî öèâ³ëüíîãî ïðàâë³ííÿ é äèêòàòó: “³ä Óðÿäó, Íèì [ßðîñëàâîì Ñòåöüêîì. – À. Ê.] ïîêëèêàíîãî äî æèòòÿ, î÷³êóºìî ìóäðîãî, ñïðàâåäëèâîãî ïðîâîäó òà çàðÿäæåíü, ÿê³ óçãëÿäíèëè á ïîòðåáè é äîáðî âñ³õ çàìåøêóþ÷èõ íàø êðàé ãðîìàäÿí, áåç îãëÿäó íà öå, äî ÿêîãî â³ðîñïîâ³äàííÿ, íàðîäíîñòè é ñóñï³ëüíî¿ âåðñòâè íàëåæàòü”56 . Äîòðèìàííÿ Áîæèõ çàêîí³â òà ð³âí³ñòü ïåðåä öèâ³ëüíèì çàêîíîì áóëè, íà äóìêó Øåïòèöüêîãî, äâîìà ñêëàäîâèìè “ñïðàâåäëèâèõ íàêàç³â” òà “ìóäðîãî ïðîâîäó”, ÿêèì ìàëè ï³äêîðÿòèñü õðèñòèÿíè. Ïðèõîâàíèé çì³ñò öüîãî â÷åííÿ ïîëÿãàâ ó òîìó, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ óìîâ õðèñòèÿíè íå áóëè çîáîâ’ÿçàí³ êîðèòèñü öèâ³ëüí³é âëàä³. Õî÷à äîêóìåíò, ó ÿêîìó ì³ñòèëîñÿ çâåðíåííÿ äî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ç íàãîäè ïðîãîëîøåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³, íå çãàäóâàâ îêðåìî í³ìåöüêîãî ðåæèìó, ö³ äâ³ óìîâè âèðàçíî ñòîñóâàëèñü óñ³õ ïîë³òè÷íèõ óñòðî¿â, âêëþ÷íî ç í³ìåöüêîþ îêóïàö³éíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ. Ö³ ïåðåäóìîâè ëîÿëüíîñò³ ùîäî äåðæàâè áóëè âèñóíóò³ Øåïòèöüêèì âæå ï³ñëÿ ïåðøèõ ì³ñÿö³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ – êîëè Ìèòðîïîëèò á³ëüøå äîâ³äàâñÿ ïðî ñïðàâæí³ íàì³ðè íàöèñò³â. Ïîñòóïîâà çì³íà éîãî ñòàâëåííÿ äî ã³òëåð³âö³â äຠçìîãó ïðèïóñòèòè, ùî ïî÷àòêîâå â³òàííÿ “âèçâîëèòåë³â” áà÷èëîñÿ íèì êð³çü ïðèçìó öèõ ïåðåäóìîâ òà ùî ïîçèö³ÿ Øåïòèöüêîãî áóëà ëèøå ïðîáíèì òà óìîâíèì ïðèñòîñóâàííÿì äî íîâî¿ ñèòóàö³¿, à íå ùèðîþ ï³äòðèìêîþ íàöèñòñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè, é ³äåîëî㳿 òà ïîë³òèêè57 . ϳñëÿ òîãî ÿê íà䳿 óêðà¿íö³â íà àâòîíîì³þ áóëè âùåíò ðîçáèò³ ïðèºäíàííÿì Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè äî ґåíåðàë-ґóáåðíàòîðñòâà (1 ñåðïíÿ 1941 ð.) òà ï³ñëÿ àðåøòó óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â, Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé

ïðèºäíàâñÿ äî ãîëîñ³â ïðîòåñòó58 . Âñóïåðå÷ îô³ö³éíèì ïåðåøêîäàì, â³í òàêîæ äîêëàâ çóñèëü äëÿ òîãî, ùîá âèñëàòè ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â íà Ñõ³äíó Óêðà¿íó59 . Ó öåé ïåðåõ³äíèé ïåð³îä, êîëè Ìèòðîïîëèò ïî÷àâ êðèòè÷íî ñòàâèòèñü äî í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ òà íàâ³òü ïðîâîäèâ äåÿê³ ïàðàëåë³ ì³æ öèì ïåð³îäîì ³ ïåð³îäîì ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, â³í ùå íå ïåðåñòóïèâ ìåæ³ äî ïîâíîãî ðîçðèâó ç ͳìå÷÷èíîþ. Ïðè÷èíîþ öüîãî, î÷åâèäíî, áóëî íåáàæàííÿ ðèçèêóâàòè îáìåæåíîþ, àëå ïðèíàéìí³ á³ëüøîþ, í³æ çà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, ðåë³ã³éíîþ ñâîáîäîþ, à òàêîæ ñòðàõ ïåðåä ïîâåðíåííÿì ×åðâîíî¿ àð쳿, ÿêèé óñå ùå ïàíóâàâ ó Ãàëè÷èí³, ñïðÿìîâóþ÷è çàõ³äíîóêðà¿íñüê³ ïîë³òè÷í³ íàñòðî¿ â á³ê ͳìå÷÷èíè. Ïðîòå âæå ó 1942 ð. ç’ÿâëÿþòüñÿ äâà äîêóìåíòè, â ÿêèõ Øåïòèöüêèé âèñëîâëþº ìîðàëüíó êðèòèêó íîâî¿ ñèòóàö³¿ â óìîâàõ í³ìåöüêîãî ïàíóâàííÿ. Íà éîãî äóìêó, îñíîâíà åòè÷íà ïðîáëåìà ïîëÿãຠâ õðèñòèÿíñüêîìó îáîâ’ÿçêó çàõèùàòè ëþäñüêå æèòòÿ. Ó ïîñëàíí³ “Ïðî ìèëîñåðäÿ” (÷åðâåíü 1942 ð.) Øåïòèöüêèé ïðîãîëîøóâàâ, ùî â ðàç³, êîëè æèòòÿ ëþäèíè ïåðåáóâຠâ íåáåçïåö³, ÿê öå áóëî ïðè îêóïàö³¿ íàöèñò³â, íàâ³òü çàêîí ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ õðèñòèÿíñüêîìó îáîâ’ÿçêó âðÿòóâàòè ÷èºñü æèòòÿ60. Á³ëüøå òîãî, öåé îáîâ’ÿçîê ïðèïóñêຠíàâ³òü ðèçèê âëàñíèì æèòòÿì çàðàäè ïîðÿòóíêó ³íøî¿ ëþäèíè61 . Ñâÿò³ñòü ëþäñüêîãî æèòòÿ ùå ÿñêðàâ³øå âèðàæåíà â ïàñòèðñüêîìó ïîñëàíí³ “Íå óáèé” (ëèñòîïàä 1942 ð.), ó ÿêîìó Ìèòðîïîëèò çàñóäèâ ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè âáèâñòâà, âêëþ÷àþ÷è ñàíêö³îíîâàí³ äåðæàâîþ ñòðàòè áåç ñóäó62 . Ö³ òâåðäæåííÿ, ÿê³ ó çâè÷àéíèõ óìîâàõ º ëèøå â³äòâîðåííÿì õðèñòèÿíñüêî¿ ìîðàëüíî¿ íîðìè, ùî êåðóºòüñÿ ïîøàíîþ äî ëþäñüêîãî æèòòÿ, ï³ä ÷àñ íàöèñòñüêî¿ îêóïàö³¿ ìàëè ãëèáøå, êîíöåïòóàëüíå çíà÷åííÿ. Ïîïðè ðåë³ã³éí³ òà ïîë³òè÷í³ òóðáîòè, ÿê³, î÷åâèäíî, ñïðèÿëè í³ìåöüêîóêðà¿íñüê³é çãîä³, íå ìîæíà áóëî éòè íà êîìïðîì³ñ çàðàäè çãîäè ³ç öèâ³ëüíîþ âëàäîþ. Ïàñòèðñüê³ çâåðíåííÿ òàêîæ âèçíà÷èëè ãîòîâí³ñòü Øåïòèöüêîãî îñêàðæóâàòè çàêîíí³ñòü í³ìåöüêî¿ ïîë³òèêè, ÿêùî öÿ ïîë³òèêà ïîðóøóâàëà Áîæ³ çàêîíè. ² õî÷à öÿ êðèòè÷íà ïîçèö³ÿ ùîäî í³ìåöüêî¿ âëàäè ðîçêðèâàëàñÿ ó òåêñòàõ, çâåðíåíèõ äî óêðà¿íñüêèõ êàòîëèê³â, âîíà ïîçíà÷èëà ïî÷àòîê ïðîöåñó, ÿêèé çàâåðøèâñÿ â³äêðèòîþ â³äìîâîþ ÓÃÊÖ êîðèòèñü çàêîíàì ͳìå÷÷èíè. Îòæå, íà ö³é, òðåò³é, ñòà䳿 Øåïòèöüêèé âæå áóâ ïåðåêîíàíèé, ùî í³ìåöüêà äåðæàâà º “ìàéæå äèÿâîëüñüêîþ” ³ – íàâ³òü ã³ðøèì çëîì, í³æ ðàäÿíñüêèé ðåæèì. ³í, éìîâ³ðíî, ïðèéøîâ äî òàêîãî âèñíîâêó íåçàäîâãî äî òîãî, ÿê íàïèñàâ ëèñòà äî Ïàïè ϳÿ XII â³ä 29–31 ñåðïíÿ 1942 ð., äå

250

251


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

âïåðøå â³äêðèòî òà ïðÿìî íàâàæèâñÿ çàñóäèòè îêóïàö³þ: “Öÿ ñèñòåìà áðåõí³, îáìàíó, íåñïðàâåäëèâîñò³, ãðàáóíêó, ñïîòâîðåííÿ âñ³õ ³äåé öèâ³ë³çàö³¿ òà ïîðÿäêó; öÿ ñèñòåìà åãî¿çìó, ïåðåá³ëüøåíîãî äî àáñóðäíî¿ ìåæ³ òîòàëüíîãî áîæåâ³ëüíîãî íàö³îíàë-øîâ³í³çìó, íåíàâèñò³ äî âñüîãî, ùî º êðàñèâèì òà äîáðèì, öÿ ñèñòåìà ñòàíîâèòü ñîáîþ òàêå ùîñü ôåíîìåíàëüíå, ùî íàéïåðøîþ ðåàêö³ºþ ïðè âèãëÿä³ öüîãî ìîíñòðà º îí³ì³ëå çäèâóâàííÿ. Êóäè çàâåäå öÿ ñèñòåìà íåùàñíèé í³ìåöüêèé íàðîä? Öå ìîæå áóòè í³ùî ³íøå, ÿê äåґåíåðàö³ÿ ëþäñòâà, ÿêî¿ ùå íå áóëî â ³ñòî𳿔63 . Òîæ, ÿê áà÷èìî, êîëè ïîë³òèêà ñèñòåìàòè÷íîãî íàñèëüñòâà òà âèíèùåííÿ ñòàëà î÷åâèäíîþ, Øåïòèöüêèé íåäâîçíà÷íî çàñóäèâ ¿¿ ÿê òàêó, ùî ñóïåðå÷èòü õðèñòèÿíñüê³é çàïîâ³ä³ ëþáîâ³ òà çàãàëüíîëþäñüêèì ìîðàëüíèì ö³ííîñòÿì. Òàêà ïîçèö³ÿ çì³öí³ëà ï³ä âïëèâîì ïîäàëüøèõ ïîä³é. ϳñëÿ ñïàëàõó íàñèëüñòâà ç íîâîþ ñèëîþ â 1943 ð. Øåïòèöüêèé óæå ïðàãíóâ ïîâåðíåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, ÿêà, äóìàâ â³í, â³äíîâèòü õî÷ ÿêóñü âèäèì³ñòü ìèðó òà ïîðÿäêó.  ëèñò³ äî Âàòèêàíó â áåðåçí³ 1944 ð. Ìèòðîïîëèò ïèñàâ: “Ïðèõ³ä áîëüøåâèê³â, ìîæëèâî, áóäå êîðèñíèì â òîìó çíà÷åíí³, ùî â³í ïîêëàäå êðàé àíàðõ³¿, ÿêà ïàíóº òåïåð íà âñ³é çåìë³”64 . Òàêèìè áóëè òðè åòàïè ó ñòàâëåíí³ äî îêóïàö³éíîãî í³ìåöüêîãî ðåæèìó, ÷åðåç ÿê³ ïåðåéøîâ Øåïòèöüêèé. Õî÷à íà åâîëþö³þ éîãî ïîãëÿä³â âïëèâàëè ðåë³ã³éí³ òà ïîë³òè÷í³ ÷èííèêè, îäíàê, çðåøòîþ, äîì³íóþ÷èìè ñòàëè åòè÷í³ ïðèíöèïè. Ïåðâèííå ïðèñòîñóâàííÿ òà ñïðèéíÿòòÿ îêóïàö³¿ áóëî çóìîâëåíå áåçïîñåðåäí³ì íàñë³äêîì í³ìåöüêîãî âòîðãíåííÿ – âèãíàííÿì ðàäÿíñüêèõ â³éñüê. Öåé ôàêò â³òàëè ÿê ïî÷àòîê íîâî¿ åðè ïîë³òè÷íî¿ àâòîíî쳿 Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè. Ïðîòå îá³öÿíêà óìîâíîãî öèâ³ëüíîãî ïîñëóõó ñòîñóâàëàñü “ñïðàâåäëèâèõ íàêàç³â” ³ öå âèìàãàëî, ùîá äåðæàâà øàíóâàëà Áîæ³ çàêîíè òà ð³âí³ñòü óñ³õ ãðîìàäÿí. Íà íàñòóïí³é ñòà䳿, ùî â³äçíà÷àëàñü êðèòèêîþ ïåâíèõ íàïðÿìê³â í³ìåöüêî¿ ïîë³òèêè, Ìèòðîïîëèò âèñóâàâ ïðåòåí糿 í³ìåöüê³é âëàä³ çà íåõòóâàííÿ óêðà¿íñüêèìè ïîë³òè÷íèìè ïðàãíåííÿìè òà çóñèëëÿìè óêðà¿íñüêèõ êàòîëèê³â äîñÿãòè öåðêîâíî¿ ºäíîñò³. Á³ëüøå òîãî, â ñâî¿é êðèòè÷í³é ïîçèö³¿ â³í çàñòîñîâóâàâ õðèñòèÿíñüê³ óìîâè ãðîìàäÿíñüêî¿ ëîÿëüíîñò³ äî ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñü; íàñë³äêîì öüîãî áóëî çàñóäæåííÿ íàñèëüñòâà, ñàíêö³îíîâàíîãî äåðæàâîþ, òà ñòâåðäæåííÿ õðèñòèÿíñüêîãî îáîâ’ÿçêó çàõèùàòè ñâÿò³ñòü ëþäñüêîãî æèòòÿ. Îñòàííÿ ñòàä³ÿ – îï³ð ó ôîðì³ íåíàñèëüíèöüêîãî ãðîìàäÿíñüêîãî íåïîñëóõó, ÿêèé âèÿâëÿâñÿ â îðãàí³çàö³¿ íåëåãàëüíèõ

ïðèòóëê³â äëÿ ºâðå¿â òà ¿õ ïåðåõîâóâàíü – íå âèõîäèëà í³ ç ïîë³òè÷íèõ, í³ ç öåðêîâíèõ ì³ðêóâàíü. Òàêà ïîçèö³ÿ íå ñëóãóâàëà ³íòåðåñàì óêðà¿íñüêî¿ íåçàëåæíîñò³ ÷è ñõ³äí³é åêñïàíñ³¿ êàòîëèöèçìó, à ïðîñòî áóëà ðåçóëüòàòîì çàñòîñóâàííÿ õðèñòèÿíñüêî¿ åòèêè íà ïðàêòèö³. Íà ïðîòèâàãó îô³ö³éí³é ïîë³òèö³ âèíèùåííÿ ºâðå¿â, Øåïòèöüêèé ï³äòðèìóâàâ òèõ óêðà¿íö³â-êàòîëèê³â, ÿê³ áóëè ãîòîâ³ ðèçèêóâàòè ñâî¿ì æèòòÿì çàðàäè òîãî, ùîá ïåðåõîâóâàòè ÷è íåëåãàëüíî ïåðåâîçèòè á³æåíö³â. Òàêèì ÷èíîì, ÿê ³ â ïîïåðåäí³é, ðàäÿíñüêèé, ïåð³îä, Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé ñïî÷àòêó çàéíÿâ ïîçèö³þ îáìåæåíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ òà ïîñëóõó í³ìåöüêîìó îêóïàö³éíîìó óðÿäó. Ïðîòå, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿ â ä³ÿëüíîñò³ Öåðêâè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîºäíàííÿ ïðèñòîñóâàííÿ òà îïîðó, òî â ïåð³îä íàöèñòñüêîãî ïàíóâàííÿ ñòàâëåííÿ Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî äåðæàâè òà éîãî ñîö³àëüíà ä³ÿëüí³ñòü çàçíàëè âèðàçíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ â³ä îáìåæåíîãî ïðèñòîñóâàííÿ äî â³äâåðòîãî îïîðó. ²íøèé âèì³ð ñîö³àëüíîãî â÷åííÿ Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî òîãî ÷àñó ïîâ’ÿçàíèé ç íàö³îíàëüíîþ áîðîòüáîþ. Ïàä³ííÿ Ïîëüù³ â 1939 ð., à ÷åðåç äâà ðîêè â³äñòóï ðàäÿíñüêèõ â³éñüê äàëè ïðèâ³ä äëÿ íîâèõ íàä³é ùîäî óêðà¿íñüêî¿ àâòîíî쳿, âò³ëåííÿì ÿêèõ ñòàëà äåêëàðàö³ÿ íåçàëåæíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Ç ïî÷àòêîì â³éíè áîðîòüáà óêðà¿íö³â çà ñàìîâèçíà÷åííÿ âñòóïèëà â íîâó ôàçó. ÓÃÊÖ ñõâàëèëà öåé ³ñòîðè÷íèé ïðîöåñ òà âçÿëà ó÷àñòü ó íüîìó: íà äóìêó Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî, ïðîöåñè òâîðåííÿ íàö³¿ ìàþòü â³äáóâàòèñÿ çã³äíî ç õðèñòèÿíñüêèìè åòè÷íèìè ïðèíöèïàìè. Óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíèé ³äåàë, çà âèçíà÷åííÿì Øåïòèöüêîãî, – öå òâîðåííÿ æèòòºçäàòíî¿ “ð³äíî¿ âñåíàö³îíàëüíî¿ Õàòè-Áàòüê³âùèíè”65 . Âèð³øàëüíèì åëåìåíòîì òóò áóëà æèòòºçäàòí³ñòü, ³ õî÷ íå ïîòð³áíî ïëóòàòè íàö³îíàëüíó äåðæàâó, ëþäñüêèé âèòâ³ð, ç ïðèðîäíèì îðãàí³çìîì, òà âñåòàêè â ³äåàë³ äåðæàâà ïîâèííà áóòè äîâîë³ áëèçüêèì â³ääçåðêàëåííÿì ïðèðîäíîãî îðãàí³÷íîãî æèòòÿ66 . Ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì ñòàíîâëåííÿ íàö³¿ º êîíñîë³äàö³ÿ âíóòð³øí³õ ñèë, ñîë³äàðí³ñòü òà ñîö³àëüíà ºäí³ñòü. Çîâí³øí³ ïåðåøêîäè íà øëÿõó äåðæàâîòâîðåííÿ ìîæíà ïîäîëàòè ëèøå ç Áîæîþ äîïîìîãîþ – äîëÿ íàö³é ó Áîæèõ ðóêàõ67 . Ç õðèñòèÿíñüêîãî ïîãëÿäó, åôåêòèâíèé øëÿõ äåðæàâîòâîðåííÿ ïðîëÿãຠ÷åðåç âíóòð³øíº â³äðîäæåííÿ. Òîæ Öåðêâà ïîâèííà âèçíà÷èòè ñîö³àëüíó åòèêó òà ðîçâèâàòè ñîö³àëüíèé êë³ìàò, íåîáõ³äíèé äëÿ ï³äòðèìàííÿ æèòòºçäàòíî¿ íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³. “Çàâäàííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó áóäå â òîìó, ùîá ñòâîðèòè òàê³

252

253


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

ñóñï³ëüíî-õðèñòèÿíñüê³ îáñòàâèíè, ÿê³ çàïåâíþâàëè á ãðîìàäÿíàì ïðàâäèâå ³ ñòàëå ùàñòÿ òà ìàëè äîñèòü âíóòð³øíüî¿ ñèëè, ùîá ïîáîðþâàòè â³äîñåðåäí³ òåíäåíö³¿ âíóòð³øíüîãî ðîçêëàäó ³ óñï³øíî çàõèùàòè ìåæ³ â³ä çîâí³øí³õ âîðîã³â. Òàêîþ ìîãóòíüîþ òà çàïåâíþþ÷îþ ùàñòÿ âñ³ì ãðîìàäÿíàì îðãàí³çàö³ºþ ìîæå áóòè Áàòüê³âùèíà ò³ëüêè òîä³, êîëè íå áóäå ö³ë³ñòþ, çëîæåíîþ øòó÷íî ç ð³çíèõ ³ ð³çíîðîäíèõ ÷àñòèí, à ïîä³áíèì äî ìîíîë³òó îðãàí³çìîì, ñåáòî ò³ëîì, îæèâëåíèì îäíèì äóõîì, ùî ç âíóòð³øíüî¿ æèòòºâî¿ ñèëè ðîçâèâàºòüñÿ, äîïîâíþº âíóòð³øí³ áðàêè ³ ç ïðèðîäè º çäîðîâèì, ñèëüíèì, ñâ³äîìèì ñâî¿õ ö³ëåé, íå ò³ëüêè ìàòåð³àëüíèì, àëå é ìîðàëüíèì ò³ëîì”68 . Ó ïàñòèðñüêîìó ïîñëàíí³ “²äåàëîì íàøîãî íàö³îíàëüíîãî æèòòÿ”, ÿêå ñòàëî Äåêðåòîì ñîáîðó 1942 ð., Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé ï³äêðåñëèâ, ùî ñàìå “Áîæå Ïðîâèä³ííÿ äàñòü óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³ âèêîíàòè éîãî ïðèðîäíå ïðàâî – âèáðàòè coá³ é óñòàíîâèòè ôîðìó óïðàâè ñâ гäíî¿ Õàòè”69 . Òîìó ñë³ä äáàòè ïðî òå, ùîá óêðà¿íñüêèé íàðîä çàñòîñóâàâ öå ïðàâî “ìóäðî ³ ïî-õðèñòèÿíñüêè”70 , ðîçóì³þ÷è òà ïðàêòèêóþ÷è ó ñâîºìó æèòò³ òàê³ õðèñòèÿíñüê³ ïðèíöèïè ñóâåðåííî¿ äåðæàâè: 1. Ïðîâ³äíà âëàäà ïîõîäèòü â³ä Áîãà, áî âîíà º ïðèðîäíîþ êîíñåêâåíö³ºþ ëþäñüêî¿ ïðèðîäè ³ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ëþäèíè. 2. Öÿ âëàäà ëåæèòü ó ïðèðîä³ ö³ëîãî íàðîäó. 3. Íàðîä ìຠïðèðîäíå ïðàâî âèáèðàòè ñîá³ ôîðìó ïðîâ³äíî¿ âëàäè: ìîíàðõ³÷íó, îë³ãàðõ³÷íó ÷è äåìîêðàòè÷íó. 4. Âëàäà ìຠçà ìåòó ñëóæèòè âñåçàãàëüíîìó äîáðó, çáåð³ãàòè é áîðîíèòè ïðèðîäíó òà çàêîííó ñâîáîäó ãðîìàäÿí, âñòàíîâëþþ÷è ñïðàâåäëèâ³ çàêîíè, íåïðîòèâí³ Áîæîìó ïðàâó ³ çàãàëüíîìó äîáðó, òà áåçñòîðîííº ³ íåçàëåæíå ñóä³âíèöòâî, ÿêå ïðèñòîñîâóº çàãàëüí³ çàêîíè äî ïîîäèíîêèõ âèïàäê³â ³ ðîçìåæîâóº âçàºìí³ ïðàâà é îáîâ’ÿçêè ãðîìàäÿí. 5. Âëàäà çîáîâ’ÿçàíà ñïîâíÿòè õðèñòèÿíñüê³ îáîâ’ÿçêè ñóïðîòè Áîãà, çàáåçïå÷óþ÷è òó öèâ³ëüíó ñâîáîäó, ÿêó â³ä ïðèðîäè ìຠêîæíà ëþäèíà: íå áóòè çìóøóâàíîþ äî ÿêèõîñü çîâí³øí³õ âèÿâ³â âíóòð³øí³õ ïåðåêîíàíü, ÿêèõ íåìàº, ³ ñâîáîäó âèêîíóâàòè òîé ðåë³ã³éíèé êóëüò, ÿêèé óâàæຠçà ñâ³é, îñê³ëüêè â òîìó êóëüò³ í³ùî íå ïðîòèâèòüñÿ ïðèðîäí³é ìopaë³. Òîëåðàíòíî ñòàâëÿ÷èñü äî âñ³õ â³ðóâàíü ³ êóëüò³â, âëàäà íå âíèêຠó âíóòð³øí³é çì³ñò òèõ â³ðóâàíü, à ò³ëüêè çàáåçïå÷óº ãðîìàäÿíàì ñâîáîäó ðåë³ã³éíî¿ ïðàêòèêè71 . Ñàìå ö³ óí³âåðñàëüí³ çàêîíè Øåïòèöüêèé óâàæàâ åòè÷íèìè ïåðåäóìîâàìè ñîö³àëüíî¿ òà ïîë³òè÷íî¿ ãàðìîí³¿. Ïðè óìîâ³ äîòðèìàííÿ öèõ

ïðèíöèï³â ìîæíà ñïîä³âàòèñü ñîö³àëüíîãî ìèðó, ùàñòÿ òà äîáðîáóòó; à îòæå, é óñï³õ³â ó äåðæàâîòâîðåíí³. Ïðîòå, ÿêùî öèìè óìîâàìè íåõòóâàòè àáî çàì³ñòü íèõ âèêîðèñòîâóâàòè “ôàëüøèâ³ ãàñëà ðåâîëþö³¿ ÷è ñîö³àë³çìó”, òî íåìèíó÷èì íàñë³äêîì áóäå àíàðõ³ÿ, ïîíåâîëåííÿ òà çàãèáåëü72 . ßê â³äîìî, âëàäà çàñíîâàíà íà âçàºìíèõ ïðàâàõ ³ îáîâ’ÿçêàõ äåðæàâè òà ¿¿ ãðîìàäÿí. ßêùî äåðæàâà âèêîíóº ñâ³é îáîâ’ÿçîê, òî òèì ñàìèì âîíà çîáîâ’ÿçóº ñâî¿õ ãðîìàäÿí ï³äïîðÿäêîâóâàòèñü ¿¿ âëàä³73 . Øåïòèöüêèé óâàæàâ, ùî òàêà âëàäà º íåîáõ³äíîþ, ³ âêàçóâàâ íà òå, ùî íàðîä ìóñèòü äîñÿãíóòè ïîë³òè÷íî¿ çð³ëîñò³, íåîáõ³äíî¿ äëÿ âëàñíîãî óïðàâë³ííÿ, òîìó “óêðà¿íñüêèé íàðîä ìóñèòü ó ö³é ³ñòîðè÷í³é õâèë³ ïîêàçàòè, ùî ìຠäîñèòü ïî÷óòòÿ àâòîðèòåòó, ñîë³äàðíîñò³ ³ æèòòºâî¿ ñèëè, ùîá çàñëóæèòè íà òàêå ïîëîæåííÿ ñåðåä íàðîä³â ªâðîïè, â ÿêîìó ì³ã áè ðîçâèíóòè óñ³ Áîãîì ñîá³ äàí³ ñèëè. Êàðí³ñòþ, ñîë³äàðí³ñòþ, ñîâ³ñíèì ñïîâíåííÿì îáîâ’ÿçê³â äîêàæ³òü, ùî âè äîçð³ëè äî äåðæàâíîãî æèòòÿ”74 . Îñîáëèâó óâàãó Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé çîñåðåäèâ íà îáîâ’ÿçêàõ äåðæàâè, ïåðøèé ç ÿêèõ ïîëÿãຠâ çàáåçïå÷åíí³ äîáðîáóòó ñâî¿õ ãðîìàäÿí. Çã³äíî ç õðèñòèÿíñüêèì â÷åííÿì, âëàäà çîáîâ’ÿçàíà ñëóæèòè, à òàêîæ ìຠîáîâ’ÿçîê ï³êëóâàòèñü ïðî äîáðîáóò òèõ, êîìó ñëóæèòü. Íà ïðàêòèö³ çëîâæèâàííÿ âëàäîþ òðàïëÿºòüñÿ òîä³, êîëè çàãàëüíå äîáðî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ îñîáèñòèì ³íòåðåñàì75 . Ç öüîãî ïðèâîäó Øåïòèöüêèé êðèòèêóâàâ ðàäÿíñüêèé ðåæèì, ââàæàþ÷è éîãî ïðèêëàäîì äåðæàâè, ÿêà íå âèêîíóâàëà ñâîãî îáîâ’ÿçêó ñëóæ³ííÿ: “Ìåòîþ äåðæàâè º çàïåâíèòè ðîäèíàì ³ ïîîäèíîêèì ãðîìàäÿíàì äîáðîáóò ³ ùàñòÿ. Çàáåçïå÷åííÿ æèòòÿ, ìàéíà ³ âñÿêîãî ïðàâà ãðîìàäÿí – öå îñíîâí³ îáîâ’ÿçêè äåðæàâè, – áåç íèõ äåðæàâà íå º äåðæàâîþ. Òå, ùî íàçèâàþòü áîëüøåâèöüêîþ äåðæàâîþ, òàêå â³ääàëåíå â³ä ò³º¿ ìåòè, ùî â íüîìó, ñåáòî â áîëüøåâèöüêîìó ïðàâë³íí³, í³ÿêèì ÷èíîì íå ìîæíà äîáà÷èòè æîäíèõ ñë³ä³â òèõ çàñàäíè÷èõ, ïåðøîðÿäíèõ ôóíêö³é äåðæàâè. Ïðî äîáðîáóò, ïðî ùàñòÿ ëþäåé í³êîìó ç ïðàâèòåë³â àí³ íå ñíèòüñÿ. Ç ¿õí³õ ä³ë âèäíî, ùî âîíè íå ââàæàþòü ñåáå ïîñòàâëåíèìè äëÿ äîáðà ëþäåé, à íàâïàêè: äóìàþòü, ùî âñ³ ëþäè º âèêëþ÷íî çàðàäè òîãî, ùîá ¿ì ñëóæèòè. Çâ³äñè é òå âèêîðèñòîâóâàííÿ ñèë, çäîðîâ’ÿ ³ æèòòÿ ëþäåé, ïðî ÿêå äå³íäå í³õòî íå ìຠïîíÿòòÿ... Öå àòìîñôåðà, â ÿê³é í³ÿêèé îðãàí³çì äîâãî æèòè íå ìîæå, ³ òàêà àòìîñôåðà º íàñë³äêîì ìàðêñèçìó, ÿêèé ìîæíà íàçâàòè ñèñòåìîþ, ùî ðîáèòü ç ëþäèíè ìàøèíó, íå áåðó÷è äî óâàãè ïðàâ ³ ïîòðåá ¿¿ ïðèðîäè”76 .

254

255


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé ï³äêðåñëþâàâ, ùî ãàðàíò³ÿ ðåë³ã³éíî¿ ñâîáîäè – öå ðèñà, ÿêà õàðàêòåðèçóº áóäü-ÿêó öèâ³ë³çîâàíó äåðæàâó. Îñê³ëüêè ðàäÿíñüêà ñèñòåìà íå âèêîíàëà ñâîãî îáîâ’ÿçêó ùîäî çàáåçïå÷åííÿ öüîãî ïðàâà, Øåïòèöüêèé ââàæàâ ¿¿ îô³ö³éíó ïîë³òèêó àòå¿çìó “ÿêíàéá³ëüøå ïðîòèâíó ëþäñüê³é ïðèðîä³ ³ îðãàí³÷íîìó æèòòþ, çàêîíàì ñóñï³ëüíîñò³ ³ ðîäèíè”77 . Á³ëüøå òîãî, íå ìîæå áóòè íàâ³òü ìîâè ïðî ðåë³ã³éíó ñâîáîäó â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³, îñê³ëüêè “ç õâîðèìè ïî øïèòàëÿõ ïîâîäÿòüñÿ ã³ðøå, í³æ ç çàñóäæåíèìè íà ñìåðòü ó òþðìàõ êóëüòóðíèõ äåðæàâ. Áî â óñ³õ òþðìàõ êóëüòóðíèõ äåðæàâ º äàâí³é ³ ñêð³çü çáåð³ãàíèé çâè÷àé, ùî ñïîâíÿþòü îñòàííþ âîëþ çàñóäæåíèõ íà ñìåðòü ³, êîëè öå ò³ëüêè ìîæëèâå, ðîáëÿòü òå, ïðî ùî ëþäèíà ïåðåä ñìåðòþ ïðîñèòü. À â øïèòàëÿõ ÑÑÑÐ, ÿê³ º âñ³ äåðæàâíèìè óñòàíîâàìè, õâîðèé, íàâ³òü òàêèé, ùî âìèðàº, õî÷ ³ ÿê ïðîñèòü ïîò³õè ðåë³ã³¿, íå ìîæå ¿¿ í³êîëè ä³ñòàòè, áî òàê âåëèòü àòå¿ñòè÷íèé ïðèíöèï, çàùåïëåíèé íà ìàðêñèñòñüê³ì êîìóí³çì³”78 . Ðîçäóìóþ÷è ïðî îáîâ’ÿçîê äåðæàâè çàáåçïå÷èòè ðåë³ã³éíó ñâîáîäó, Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî ç ìåòîþ ï³äòðèìàííÿ ãàðìîí³éíèõ â³äíîñèí ç Öåðêâîþ äåðæàâíà ïîë³òèêà ïîâèííà âèÿâëÿòè ïîøàíó äî Áîæîãî çàêîíó òà ð³âíîñò³, íå âäàþ÷èñü äî äèñêðèì³íàö³¿. Ùå îäèí îáîâ’ÿçîê äåðæàâè ïîëÿãຠâ çàáåçïå÷åíí³ “ìóäðîãî ïðîâîäó”, ùî ò³cíî ïîâ’ÿçàíî ç ãàðàíòóâàííÿì äîáðîáóòó òà ðåë³ã³éíî¿ ñâîáîäè79 , à òàêîæ íåîáõ³äíî äëÿ ïðîöåñó äåðæàâîòâîðåííÿ. Ïðîáëåìà â òîìó, ùî íàâ³òü íàéêðàù³ íàì³ðè ðîçáóäîâè äåðæàâè ìîæóòü áóòè çðóéíîâàí³ âíàñë³äîê ïðèõîäó äî âëàäè òèõ ëþäåé, ÿê³ “çàì³ñòü äáàòè ïðî çàãàëüíå äîáðî, øóêàþòü ò³ëüêè çàñïîêîºííÿ ñâîãî âëàñíîãî ñàìîëþáñòâà, ñåáòî ïîíàä çàãàëüíå äîáðî ñòàâëÿòü ñâîº âëàñíå äîáðî”80 . Íà äóìêó Øåïòèöüêîãî, òàêèé ïîë³òè÷íèé îïîðòóí³çì º îçíàêîþ â³äñóòíîñò³ ì³öíîãî õðèñòèÿíñüêîãî ґðóíòó â ñîö³àëüíîìó æèòò³. Ñóñï³ëüñòâî, çáóäîâàíå íà õðèñòèÿíñüêèõ ïðèíöèïàõ, ïîâèííî õàðàêòåðèçóâàòèñÿ ÷îòèðìà ðèñàìè: çàãàëüíèì ñïðèéíÿòòÿì ïðèíöèï³â ªâàíãåë³ÿ; â³ðí³ñòþ õðèñòèÿíñüêîìó æèòòþ òà ÷åñíîòàì ñåðåä á³ëüøîñò³ ãðîìàäÿí; ñîö³àëüíèì æèòòÿì òà ìîëèòâîþ, ùî çàñëóãîâóþòü íà Áîæå áëàãîñëîâåííÿ; ñâîáîäîþ Öåðêâè, ÿêà ìîæå âèêîíóâàòè ñâîþ Áîãîì äàíó ì³ñ³þ (ïðîïîâ³äóâàòè ªâàíãå볺, îñâÿ÷óâàòè ñâ³é íàðîä òà ìîëèòèñü çà íüîãî)81 . Ñàìå äîòðèìàííÿ öèõ óìîâ äຠçìîãó ìèðíî âèð³øóâàòè âñ³ òðóäíîù³, ïîâ’ÿçàí³ ç âåðõîâíîþ âëàäîþ, â òàêèé ñïîñ³á, ÿêèé ñïðèÿâ áè çàãàëüíîìó äîáðîáóòó, ³ íàâïàêè, “êîëè òèõ óìîâ íåìàº, à òîìó íåìຠÁîæîãî áëàãîñëîâåíñòâà, íà ïîâåðõíþ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ âèñóâàþòüñÿ

îäèíèö³, íå çä³áí³ íà ïðîâ³äíèê³â, ÿê³ òèì ñàìèì ïðèíîñÿòü ðàäøå øêîäó, í³æ õîñåí...”82 Õî÷à ïðèíöèïè äåðæàâíîñò³, ñôîðìóëüîâàí³ Ìèòðîïîëèòîì, ñòîñóâàëèñü íàñàìïåðåä ïðàãíåííÿ óêðà¿íö³â äî íåçàëåæíîñò³, ïðîòå âîíè íå îáìåæóâàëèñü ëèøå òîãî÷àñíîþ ñèòóàö³ºþ â Óêðà¿í³. Íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, ÿê íàöèñòè ïîçáàâèëè óêðà¿íö³â íà䳿 íà ñòâîðåííÿ íåçàëåæíî¿ äåðæàâè, åòè÷í³ ïîãëÿäè Øåïòèöüêîãî ùîäî ïîë³òè÷íî¿ ñôåðè çóìîâèëè éîãî îäíàêîâó êðèòèêó ³ õèá Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ÿê äåðæàâè, ³ íàöèñòñüêî¿ îêóïàö³¿ Ãàëè÷èíè. Õî÷à Öåðêâà íå ìîãëà â³äêðèòî êðèòèêóâàòè îêóïàö³þ83 , îäíàê í³ìåöüê³ âëàñò³ ââàæàëè ïàñòèðñüê³ ïîñëàííÿ “²äåàëîì íàøîãî íàö³îíàëüíîãî æèòòÿ” òà “Íå óáèé” äîñòàòíüî ï³äîçð³ëèìè, ùîá êîíô³ñêóâàòè òà çàòðèìàòè ïóáë³êàö³þ ïåðøîãî ïîñëàííÿ òà ï³ääàòè öåíçóð³ äðóãå. Îêð³ì ðîçãëÿäó çîâí³øí³õ â³äíîñèí Öåðêâè ç äåðæàâîþ, ñîö³àëüíå â÷åííÿ Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ áóëî ñïðÿìîâàíå òàêîæ íà âíóòð³øíº áóòòÿ óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëüíîòè. Ó öüîìó ïèòàíí³ Ìèòðîïîëèò óâàæàâ íàäçâè÷àéíî âàæëèâèìè äâà ïðèíöèïè: ñîö³àëüíó ñîë³äàðí³ñòü òà ïîøàíó äî ëþäñüêîãî æèòòÿ. Ñîö³àëüíà ñîë³äàðí³ñòü áóëà íåîáõ³äíà ÿê äëÿ ïîë³òè÷íî¿, òàê ³ äëÿ ðåë³ã³éíî¿ ñôåðè òîãî ïåð³îäó, êîëè íàö³îíàëüí³ ïðàãíåííÿ ñÿãíóëè ñâ âåðøèíè, òîä³ ÿê çàêëèê äî ïîâàãè ëþäñüêîãî æèòòÿ áóâ ïðÿìîþ â³äïîâ³ääþ íàöèñòñüê³é ïîë³òèö³ âèíèùåííÿ â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³. Ó ïîñëàíí³ “²äåàëîì íàøîãî íàö³îíàëüíîãî æèòòÿ” Øåïòèöüêèé çâåðíóâñÿ äî îñíîâíîãî ³äåàëó óêðà¿íö³â – ïðàãíåííÿ ìàòè ñâîþ âëàñíó Áàòüê³âùèíó. Íà éîãî äóìêó, îá’ºäíàíà Óêðà¿íà ñêëàäàòèìåòüñÿ ç êàòîëèöüêî¿ ÷àñòèíè, ÿêà ðàí³øå ïåðåáóâàëà ï³ä àâñòð³éñüêèì ïðàâë³ííÿì, òà ç ïåðåâàæíî ïðàâîñëàâíèõ òåðèòîð³é, ÿê³ ïåðåéøëè ç öàðñüêîãî ï³ä ðàäÿíñüêå ïðàâë³ííÿ. Òîìó ïðîöåñó äåðæàâîòâîðåííÿ ìຠïåðåäóâàòè äîñÿãíåííÿ ïîë³òè÷íî¿ òà ðåë³ã³éíî¿ ºäíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, ãîâîðÿ÷è ïðî ïðàãíåííÿ óêðà¿íö³â äî âëàñíî¿ äåðæàâè, íåîáõ³äíî áóëî âèçíà÷èòè, ùî ñïðèÿëî, à ùî ïåðåøêîäæàëî ïðîöåñó ñîö³àëüíîãî îá’ºäíàííÿ. Çàëèøàþ÷è ïèòàííÿ “çîâí³øí³õ ïåðåøêîä” ºäíîñò³ (íàïðèêëàä, çàâîþâàííÿ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü ÷óæèíöÿìè), ùî áóëè ïîçà ìåæàìè âïëèâó öåðêâè, Øåïòèöüêèé íàìàãàâñÿ ñïðÿìóâàòè óâàãó íà âíóòð³øí³ ïåðåøêîäè ñîö³àëüíî¿ ºäíîñò³, àáî, ÿê â³í ¿õ íàçâàâ, “â³äîñåðåäí³ ñèëè”, ÿê³ ³ñíóâàëè ñåðåä óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Òàê³ âíóòð³øí³ ïðè÷èíè ðîç’ºäíàíîñò³ áóëè ïåðåâàæíî äâîõ òèï³â: ïîë³òè÷í³ òà ðåë³ã³éí³.

256

257


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ âíóòð³øí³õ ïåðåøêîä ºäíîñò³ ñåðåä óêðà¿íö³â áóâ “ãàðÿ÷èé ïàòð³îòèçì” ÷è íåòåðïèì³ñòü äî ³íøèõ ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â. Øåïòèöüêèé óâàæàâ öå íåáåçïå÷íîþ ðèñîþ, ÿêà çâîäèëà íàí³âåöü çóñèëëÿ óêðà¿íö³â ó ïðîöåñ³ äåðæàâîòâîðåííÿ: “º â äóø³ Óêðà¿íöÿ ãëèáîêà ³ ñèëüíà âîëÿ ìàòè ñâîþ äåðæàâó, òà ïîïðè òó âîëþ çíàéäåòüñÿ, ìîæå, ð³âíîñèëüíà ³ ãëèáîêà âîëÿ, ùîá òà äåðæàâà áóëà êîíå÷íî òàêîþ, ÿêîþ õî÷å ¿¿ ìàòè ÷è ïàðò³ÿ, ÷è êë³êà, ÷è ãðóïà, ÷è íàâ³òü îäèíèöÿ. Áî ÿê æå ïîÿñíèòè òå ôàòàëüíå ä³ëåííÿ ïîì³æ ñîáîþ, ò³ ñïîðè, ðîçäîðè, ñâàðí³, òó ïàðò³éí³ñòü, ÿêà íèùèòü êîæíó íàö³îíàëüíó ñïðàâó?! ßê ïîÿñíèòè ïñèõ³êó òàêèõ ÷èñëåííèõ ãàðÿ÷èõ ïàòð³îò³â, ÿêèõ ïðàöÿ ìຠâèçíà÷íèé ðó¿ííèé õàðàêòåð?!”84 Óñå öå ïîðîäèëî âèä “á³ëüøîâèöüêî¿ íåòåðïèìîñò³, âíàñë³äîê ÿêî¿ ñîö³àëüíà ºäí³ñòü óêðà¿íö³â ïîñò³éíî ðóéíóâàëàñü âíóòð³øí³ì ðîçáðàòîì. Ðîçáóäèòè ¿õíþ íàö³îíàëüíó ñâ³äîì³ñòü áóëî íåâàæêî, àëå âîäíî÷àñ âîíà áóëà äóæå âðàçëèâà äëÿ “âîðîæèõ ñèë”, ùî ìîãëî ëèøå ïîñëàáèòè ñîö³àëüíèé óñòð³é85 . Çã³äíî ç³ ñëîâàìè Øåïòèöüêîãî, äåÿê³ ç öèõ ñèë ïîë³òè÷íîãî ðîçëàäó áóëè çóìîâëåí³ ³ñòîðè÷íèì äîñâ³äîì Óêðà¿íè, ÿêà ïåðåæèëà ÷èñëåíí³ îêóïàö³¿ ³íîçåìíèõ äåðæàâ86 . Îñê³ëüêè òàê³ àíòàãîí³çìè ìàëè ÷óæîçåìíå ïîõîäæåííÿ, ¿õ ñë³ä áóëî ââàæàòè â³ääàëåíèìè â³ä óêðà¿íñüêèõ ïðîáëåì, à îòæå, íåñóòòºâèìè äëÿ ö³º¿ äèñêóñ³¿. Âñþ óâàãó òðåáà áóëî çîñåðåäèòè íà ïðîáëåìàõ âíóòð³øíüîãî ðîçëàäó òà ïîä³ëó ñåðåä óêðà¿íö³â, àäæå: “ÿñíî, ÿê íà äîëîí³, ùî гäíà Õàòà íå ïîâñòàíå, ùî íå áóäå óêðà¿íñüêîãî ìîíîë³òó, êîëè Óêðà¿íö³-ñàìîñò³éíèêè íå çìîæóòü ìèìî âñ³õ ð³çíèöü, ÿê³ ¿õ ä³ëÿòü, çàâåñòè ïîì³æ ñîáîþ ÿêíàéá³ëüøî¿ ºäíîñò³”87 . Òîæ, ÿê óâàæàâ Øåïòèöüêèé, ïðîáëåìà ïîëÿãàëà íå â ÷èñëåííîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, à â ¿õí³õ äîêòðèíàëüíèõ ïîçèö³ÿõ, ùî ïîðîäæóâàëè íåòåðïèì³ñòü. Êîëè Ìèòðîïîëèò ãîâîðèâ ïðî “ìîíîë³òíå” ñóñï³ëüñòâî, â³í íå çàïåðå÷óâàâ ïîë³òè÷íîãî ïëþðàë³çìó, à, ðàäøå, çàêëèêàâ äî àòìîñôåðè âçàºìîïîâàãè, â ÿê³é ìîãëè á â³äáóâàòèñü äèñêóñ³¿ ùîäî ñîö³àëüíèõ òà ïîë³òè÷íèõ ïèòàíü. Ïåðåâàæàþ÷à âíóòð³øíÿ çëàãîäà ìàëà âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ óñï³øíîãî äåðæàâîòâîðåííÿ: “íàéá³ëüøà íåáåçïåêà – öå âíóòð³øí³ ðîçäîðè, ïîáîðþâàííÿ ñåáå âçàºìíî ³ âèïëèâàþ÷à ç ðîçäîðó îòàìàíùèíà, ùî âæå òàê äóæå áàãàòî ïðè÷èíèëàñÿ äî ðó¿íè é óïàäêó âñ³õ íàøèõ íàä³é ïðè ïåðøèõ ñïðîáàõ áóä³âíèöòâà ï³ä ÷àñ íàøèõ âèçâîëüíèõ çìàãàíü 1917–1920 ðîê³â... Õòî ïðèíîñèòü íàì äîìàøíþ â³éíó – òîé øêîäèòü íàðîäí³é ñïðàâ³ íàâ³òü òîä³, ÿêùî á äëÿ íå¿ ìàâ âåëèê³ çàñëóãè. Âñ³, ùî ïåðåæèëè áîëüøåâèöüêó

íàâàëó, ñâ³äîì³ òîãî ùî ïàðò³éí³ ðîçäîðè º íàö³îíàëüíèì çëî÷èíîì, ÿêîãî íå ìîæåìî òåðï³òè”88 . Ïåðåøêîäè íà øëÿõó äî ñîö³àëüíî¿ ºäíîñò³ ìàëè ì³ñöå òàêîæ ³ â ðåë³ã³éí³é ñôåð³. Õî÷à óêðà¿íö³ íàëåæàëè äî ê³ëüêîõ õðèñòèÿíñüêèõ êîíôåñ³é, îñíîâíèì äæåðåëîì ðåë³ã³éíîãî àíòàãîí³çìó áóëà âîðîæíå÷à ì³æ ãðåêî-êàòîëèêàìè òà ïðàâîñëàâíèìè, òîìó Øåïòèöüêèé çâåðíóâñÿ ñàìå äî ö³º¿ ïðîáëåìè. Éîãî ïðîïîçèö³ÿ, ÿêó â³í íàçâàâ “ïðîãðàìîþ ðåë³ã³éíîãî ïîøèðåííÿ”, áóëà ïîïåðåäíüîþ ñõåìîþ îá’ºäíàííÿ, ùî íàãîëîøóâàëà íà êîìïðîì³ñ³ ó ì³æêîíôåñ³éíèõ äèñêóñ³ÿõ89 . Äëÿ òîãî, ùîá ï³äãîòóâàòè ñï³ëüíèé ґðóíò äëÿ îáèäâîõ óêðà¿íñüêèõ Öåðêîâ, ñòîðîíè ïîâèíí³ áóòè ãîòîâèìè äî âñ³õ ìîæëèâèõ êîìïðîì³ñ³â, ÿê³ íå ïîðóøóþòü ïðèïèñ³â ñóìë³ííÿ. Ç öüîãî ïðèâîäó Øåïòèöüêèé òâåðäèâ, ùî ì³æêîíôåñ³éíà òåðïèì³ñòü í³÷îãî íå ì³íÿº, îñê³ëüêè ³ êàòîëèêè, ³ ïðàâîñëàâí³ îäíàêîâî çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè çã³äíî ç³ ñâî¿ì ñóìë³ííÿì. ªäèíèì îáìåæåííÿì öüîãî ïðàâèëà, ÿêå âèçíàâàëè îáèäâ³ òðàäèö³¿, áóëî ïèòàííÿ â³ðè (ùî ñòîñóºòüñÿ Îá’ÿâëåííÿ, ªâàíãåë³ÿ, Áîæîãî çàêîíó), ÿêó í³êîëè íå ìîæíà ï³äïîðÿäêóâàòè ÿêèìîñü ì³ðêóâàííÿì ÷è êîìïðîì³ñîâ³90 . Á³ëüøå òîãî, ïðîöåäóðà êîìïðîì³ñó ïîâèííà ґðóíòóâàòèñü íà â³ëüíî ïðèéíÿòîìó ð³øåíí³, íåçàëåæíî â³ä áóäü-ÿêîãî çîâí³øíüîãî òèñêó ÷è ïðèìóñó òà â³äïîâ³äíî äî ïèòîìèõ òóðáîò óêðà¿íö³â. Ò³ëüêè òîä³, êîëè îáèäâ³ ñòîðîíè çàñòîñîâóâàëè áè ïðèíöèï ñîâ³ñíîãî êîìïðîì³ñó, íà äóìêó ìèòðîïîëèòà, ìîæíà áè ñïîä³âàòèñÿ ïðàâäèâîãî ïðîãðåñó íà øëÿõó äî ºäíîñò³. Ìèòðîïîëèò ïîÿñíþâàâ, ùî ïåðâèííîþ ïðè÷èíîþ ðåë³ã³éíîãî ðîçëàäó ñåðåä óêðà¿íö³â áóâ ïåâíèé âèä “ñàìîëþáñòâà é ³ìïåð³àë³çìó”, ÿêèé çóìîâèâ âîðîæíå÷ó: “ßêùî õðèñòèÿíñüê³ ð³çí³ öåðêâè â Óêðà¿í³ ìàþòü ñïîâíèòè çàâäàííÿ: äàòè óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³ ºäí³ñòü, ìóñÿòü ïîçáóòèñÿ òîãî äóõà ðîçêîëó ³ íåíàâèñòè, ÿêèé ñïðè÷èíþº, ùî óêðà¿íåöü óêðà¿íöåâ³ âîðîã”91 . Äëÿ Øåïòèöüêîãî ïîíÿòòÿ “äóõà íåíàâèñòè” áóëî îñíîâíèì åòè÷íèì êðèòåð³ºì äëÿ ðîçï³çíàâàííÿ ðåë³ã³éíèõ îá’ºäíàíü òà ðîçêîë³â ïðîòÿãîì âñ³º¿ ³ñòîð³¿. Òîìó, íà éîãî äóìêó, ï³ñëÿ óòâîðåííÿ Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó òåîð³ÿ “Òðåòüîãî Ðèìó” âèÿâèëà ñâîº ïðèõîâàíå “ñàìîëþáñòâî é ³ìïåð³àë³çì”92 . ² íàâïàêè, àíòèòåçîþ ö³º¿ òåíäåíö³¿ áóëî ñëóõíÿíå ï³äêîðåííÿ. Íà çàïèòàííÿ, ÷è âèïðàâäàíèì áóëî îá’ºäíàííÿ êè¿âñüêèõ ºïèñêîï³â ç Ðèìîì “â äóñ³ õðèñòèÿíñüêî¿ ïîêîðè ³ àâòîðèòåòó?”93 , Øåïòèöüêèé â³äïîâ³â, ïîêëèêàþ÷èñü íà òîé ñàìèé åòè÷íèé êðèòåð³é: “Çðèâàþ÷è çâÿçü ³ç Öàðãîðîäîì, ðîáèëè öå íå â ³ìåí³ ö³ëêîâèòî¿ íåçàâèñèìîñòè êîæíîãî Ìèòðîïîëèòà â³ä âèùî¿ âëàäè (òàêî¿ çàñàäè

258

259


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

õðèñòèÿíñüêà Öåðêâà í³êîëè íå ïðèçíàâàëà çà ïðàâèëüíó), çðèâàëè ¿¿ íå â ³ìåí³ ñàìîëþáñòâà, íå â äóñ³ áóíòó, à â ³ìåí³ ïîñëóõó é ïîêîðè”94 . Îäíàê, òóò æå äîäຠÌèòðîïîëèò Àíäðåé, “ºïèñêîïîâ³ ç³ðâàòè ç³ ñâî¿ì çâåðõíèêîì, öå ð³÷, êîòðó ö³ëå öåðêîâíå ïåðåäàííÿ óñóäæóº, êîëè âîíî çðîáëåíå â ³ìåí³ ñàìîëþáñòâà ³ â ³ìåí³ íåâ³äîìî¿ Öåðêâ³ çàñàäè íåçàëåæíîñòè êîæíîãî ºïèñêîïàòó”95 . ϳäñóìîâóþ÷è, Øåïòèöüêèé çàÿâèâ ïðî ñâîþ ãîòîâí³ñòü äî ñîâ³ñíèõ “óñòóïîê” çàäëÿ ðåë³ã³éíî¿ ºäíîñò³. Àëå, ñïåðøó, ïðàâîñëàâí³ “íåõàé ïåðåêîíàþòü íàñ ïðî òå, ùî ìè â 16-ìó ñòîë³òò³ ç³ðâàëè êàíîí³÷íó çâÿçü ³ç Öàðãîðîäîì â äóñ³ ñàìîëþáñòâà ³ ðîçêîëó” ³ “ùî ðèìñüê³ Àðõ³ºðå¿ â³ä³ðâàëèñÿ â³ä Öàðãîðîäó â äóñ³ ðîçêîëó ³ ñàìîëþáñòâà”; äàë³ íåõàé âèçíàþòü, ùî äåôàìàö³ÿ óí³àò³â (ãðåêî-êàòîëèê³â) ðîñ³éñüêèì ñèíîäîì ñïîíóêàëà äî íåíàâèñò³ äî ¿õí³õ áðàò³â ³ â³ä ÷àñó ïîâàëåííÿ öàðñüêî¿ Ðîñ³¿ Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó ðîç’¿äàëà “ðîç’ºäíóþ÷à íåäóãà ðó¿íè, ðîçêîëó”96 . Òàêèì ÷èíîì, ñîö³àëüíà òà ðåë³ã³éíà ºäí³ñòü áóëà íå ëèøå ìåòîþ, à é êðèòåð³ºì, ÿêèé äຠçìîãó ðîçï³çíàòè òà îö³íèòè ïîñòóï ó íàïðÿìêó äî ³äåàëó ºäíîñò³ ç åòè÷íîãî ïîãëÿäó. Òàê ìîæíà âèçíà÷èòè, ùî ïåâí³ ð³øåííÿ ÷è â÷èíêè áóëè çä³éñíåí³ “â äóñ³ ñàìîëþáñòâà ³ ðîçêîëó”, “³ìïåð³ÿë³çìó” òà áóíòó ñóïðîòè âèùî¿ âëàäè, à íå â äóñ³ ïîêîðè òà ïîñëóõó. Øåïòèöüêèé áóâ ïåðåêîíàíèé, ùî íà çì³íó ùèðîìó ïðàãíåííþ ºäíîñò³ ç’ÿâèëàñÿ òåíäåíö³ÿ äî ðîçêîëó ³, âñóïåðå÷ õðèñòèÿíñüêîìó â÷åííþ, ëþáîâ ïîñòóïèëàñü íåíàâèñò³. Äåòàëüíèé àíàë³ç ïàñòèðñüêîãî ïîñëàííÿ âèÿâëÿº ïåâíèé ìîòèâ duàå v³àå ó ïðîïîçèö³ÿõ Øåïòèöüêîãî ñòîñîâíî öåðêîâíîãî îá’ºäíàííÿ. Âèêëàäàþ÷è ñâî¿ àðãóìåíòè, â³í íåîäíîðàçîâî çâåðòàºòüñÿ äî îïîçèö³¿ ì³æ ñàìîëþáíèì áóíò³âíèì ðîçêîëîì òà ïîê³ðíèì ïîñëóõîì, ëþáîâ’þ é õðèñòèÿíñüêèì àâòîðèòåòîì97 . Âç³ðåöü äâîõ ïðîòèëåæíèõ øëÿõ³â âèÿâèâ ñóïåðå÷í³ñòü ì³æ õðèñòèÿíñüêîþ åòè÷íîþ âèìîãîþ ëþáîâ³ òà ¿¿ ³äåàëîì ºäíîñò³, ç îäíîãî áîêó, ³ ðåàëüí³ñòþ öåðêîâíîãî ðîçêîëó – ç ³íøîãî. Ó ñâ³òë³ òàêèõ ì³ðêóâàíü ïðàãíåííÿ öåðêîâíî¿ ºäíîñò³ áóëî íåîáõ³äíîþ åòè÷íîþ âèìîãîþ, îñê³ëüêè ðîçêîë ñóïåðå÷èâ çàïîâ³ä³ ëþáîâ³. Ó ïîøóêàõ ñîö³àëüíî¿ òà ðåë³ã³éíî¿ ºäíîñò³ õðèñòèÿíñüêà åòè÷íà äóìêà çîñåðåäæóâàëàñÿ íà â³äì³ííîñò³ ì³æ òèì, ùî ñïðèÿëî ºäíîñò³, ³ òèì, ùî çàãîñòðþâàëî ðîçáðàò ³ ðîçêîë. Ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç ä³àëåêòèêîþ ëþáîâ³ òà íåíàâèñò³, ö³ êàòåãî𳿠ïðîëèëè íîâå ñâ³òëî íà ³ñòîð³þ öåðêîâíèõ ïîä³ë³â é ìîãëè òàêîæ âêàçàòè â³äïîâ³ä³ íà àêòóàëüí³ ïèòàííÿ. Çàñòîñî-

âóþ÷è îñíîâíó çàïîâ³äü ëþáîâ³ äî êîíöåïòóàëüíî¿ ïðîáëåìè ñîö³àëüíèõ òà ðåë³ã³éíèõ ïîä³ë³â, Øåïòèöüêèé ïîÿñíþâàâ, ùî îñê³ëüêè õðèñòèÿíèí çàâæäè çîáîâ’ÿçàíèé â³äêèäàòè íåíàâèñòü ÿê ìîðàëüíå çëî, òî íåîáõ³äíî â³äêèíóòè é îêðåì³ âèïàäêè íåíàâèñò³ â ³ñòî𳿠Öåðêâè (ñàìîëþáñòâà, áóíòó òà ³ìïåð³àë³çìó). Òàê ñàìî, ÿêùî õðèñòèÿíèí ïîâèíåí êåðóâàòèñü ó ñâîºìó åòè÷íîìó âèáîð³ ëþáîâ’þ, òî â³í ìຠáóòè ïàëêèì ïðèõèëüíèêîì ºäíîñò³ òà ïîñëóõó âèù³é âëàä³98 . Îòæå, ïðîãðàìà öåðêîâíîãî ïðèìèðåííÿ Øåïòèöüêîãî ì³ñòèëà êðèòè÷íèé àíàë³ç ïðè÷èí ðåë³ã³éíèõ ïîä³ë³â â óêðà¿íñüê³é ³ñòî𳿠òà ñïðîáó ïîäîëàòè öåé ðîçêîë, âðàõîâóþ÷è óðîêè ìèíóëîãî. Îñê³ëüêè äèñêóñ³¿ êàòîëèê³â ³ ïðàâîñëàâíèõ ç ïðèâîäó òîãî, íà ÷èºìó áîö³ ïðàâäà, í³ äî ÷îãî íå ïðèâîäèëè, Øåïòèöüêèé ïðîïîíóâàâ âèçíà÷èòè ñï³ëüíèé ґðóíò, íà îñíîâ³ ÿêîãî ìîæíà áóëî á ä³éòè äî êîíêðåòíîãî âèð³øåííÿ. Öåé ñï³ëüíèé ґðóíò ìàâ áè áàçóâàòèñÿ íà òàêèõ çàñàäíè÷èõ åëåìåíòàõ: 1) ïðèíöèïîâ³é ãîòîâíîñò³ äî ñîâ³ñíîãî êîìïðîì³ñó; 2) îá’ºêòèâíîìó åòè÷íîìó êðèòåð³þ (ëþáîâ³, ºäíîñò³ òà ïîê³ðíîãî ïîñëóõó), ÿêèé ïîñëóæèâ áè õðèñòèÿíñüêèì åòè÷íèì ñòàíäàðòîì äëÿ òëóìà÷åííÿ ³ñòî𳿠òà ðîçð³çíåííÿ åòè÷íî ïðèéíÿòíèõ òà íåïðèéíÿòíèõ â÷èíê³â. Ðåçóëüòàòèâíå òëóìà÷åííÿ öåðêîâíèõ ïîä³ë³â òà ¿õí³õ ñïðàâæí³õ ïðè÷èí ìîãëî á ñïðèÿòè ïðèéíÿòòþ åòè÷íèõ ð³øåíü ³ â XX ñòîë³òò³. ßêáè äèñêóñ³ÿ ïåðåì³ñòèëàñÿ ó ñåðåäîâèùå ñóì³ñíèõ åòè÷íèõ ïåðåêîíàíü, äå îáèäâ³ ñòîðîíè ïðàãíóëè á ïîâíî¿ ºäíîñò³, îñòàòî÷íà ìåòà, â³ðèâ Øåïòèöüêèé, áóëà á íåçàáàðîì äîñÿãíóòà. Äðóãå ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ õðèñòèÿíñüêî¿ ëþáîâ³, íàä ÿêèì ðîçì³ðêîâóâàâ Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé ó òîé ÷àñ, ñòîñóâàëîñü çàõèñòó ëþäñüêîãî æèòòÿ. Ó âæå çãàäóâàíîìó ïàñòèðñüêîìó ïîñëàíí³ “Ïðî õðèñòèÿíñüêå ìèëîñåðäÿ”, â ÿêîìó îáãîâîðþþòüñÿ ð³çí³ ôîðìè õðèñòèÿíñüêîãî îáîâ’ÿçêó áðàòåðñüêî¿ ëþáîâ³ òà ¿¿ ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ, âðàõîâóþ÷è ñåðéîçí³ñòü ïàíóþ÷î¿ ñèòóàö³¿, Øåïòèöüêèé çàóâàæèâ: “Êîæíî¿ äíèíè ïåðåñóâàþòüñÿ ïåðåä íàøèìè î÷èìà òàê³ òåðï³ííÿ ëþäåé, ùî âèäàºòüñÿ íåìîæëèâèì, àáè ëþäñüêå ñåðöå íå â³ä÷óâàëî ¿õ äóæå ãëèáîêî”99 . Ó äàí³é ñèòóàö³¿ õðèñòèÿíñüêà ìèëîñòèíÿ ìຠîñîáëèâå ïðèçíà÷åííÿ, ³ Ìèòðîïîëèò âêàçóâàâ íà òå, ÿê âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä íåõðèñòèÿíñüêèõ ïðàêòèê. Ç ìàòåð³àëüíîãî ïîãëÿäó, ÿê õðèñòèÿíè, òàê ³ íåõðèñòèÿíè, ââàæàþòü ìèëîñòèíþ äîïîìîãîþ, íåîáõ³äíîþ äëÿ çàäîâîëåííÿ ìàòåð³àëüíèõ ïîòðåá, àëå ìîòèâè ¿õíüî¿ ìèëîñòèí³ º ð³çíèìè: çóìîâëåíèé ëþáîâ’þ äî Áîãà, “õðèñòèÿíñüêèé àêò ìèëîñåðäÿ ìຠâèùå äóõîâå

260

261


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

çíà÷åííÿ; â³í íàêàçàíèé ìîòèâîì âèùèì, íàäïðèðîäíèì; â³í ïðîñâ³÷åíèé ñâ³òëîì õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè ³ Áîæî¿ áëàãîäàò³”100 . Ó çâ’ÿçêó ç öèì, Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé êðèòèêóâàâ òîãî÷àñíèé åêîíîì³÷íèé ë³áåðàë³çì, ÿêèé íå âèêîíàâ ñâ îá³öÿíêè ñëóæèòè çàãàëüíîìó äîáðó, à ëèøå ï³äòâåðäèâ ïàðàäîêñàëüíó òåíäåíö³þ: “ç ðîñòîì âèðîáíèöòâà ðîñòóòü ðÿäè óáîãèõ”. Çàì³ñòü òîãî, ùîá ñïðèÿòè åêîíîì³÷í³é ñïðàâåäëèâîñò³, ³ñíóþ÷à ñèñòåìà, ñë³ïî êåðóþ÷èñü ³äåàëàìè “çðîñòàííÿ” òà “ã³ïåðïðîäóêö³¿”, áóëà ïðèðå÷åíà íà çàãèáåëü. Íå áóëî í³ íàéìåíøîãî óñâ³äîìëåííÿ “òèõ ïðèíöèï³â, íà ÿêèõ ì³ã áè îïåðòèñÿ ñóñï³ëüíèé ëàä”101 . Øåïòèöüêèé íå áà÷èâ æîäíî¿ ï³äñòàâè äëÿ ñïîä³âàíü, ùî äîì³íóþ÷³ åêîíîì³÷í³ ñèñòåìè ªâðîïè çìîæóòü ïîäîëàòè íåð³âí³ñòü ì³æ á³äíèìè òà áàãàòèìè. Íàâïàêè, â³í ïåðåäáà÷àâ, ùî ñòàíîâèùå á³äíèõ ëèøå ïîã³ðøèòüñÿ, é óâàæàâ, ùî Öåðêâà ïîâèííà “ïðèãàäàòè â³ðíèì îáîâ’ÿçîê ìèëîñòèí³ ³ îðãàí³çóâàòè ïðàêòèêóâàííÿ ¿¿”102 . Íå ãîâîðÿ÷è â³äêðèòî ïðî í³ìåöüêèé íàö³îíàë-ñîö³àë³çì, Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé çâåðòàâ îñîáëèâó óâàãó íà â³äì³íí³ñòü ì³æ õðèñòèÿíñüêèì òà ñîö³àë³ñòè÷íèì ï³äõîäàìè äî åêîíîì³÷íî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. Íà éîãî äóìêó, îñíîâíèì äæåðåëîì êîíôë³êòó º ïîíÿòòÿ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³. Ñîö³àë³ñòè ââàæàëè ¿¿ “îâî÷åì ëþäñüêî¿ êðèâäè”103 , à õðèñòèÿíè – “çàêîííîþ, ïðèðîäíîþ, à ÷åðåç òå ³ êîíå÷íîþ ³íñòèòóö³ºþ”104 , ùî ñïðèÿº õðèñòèÿíñüêîìó ìèëîñåðäþ òà ìèëîñòèí³. ßê öèâ³ëüíèé, òàê ³ Áîæèé çàêîí ïîãîäæóâàëèñü ñòîñîâíî öüîãî ïèòàííÿ: “äî÷àñí³ çåìñüê³ äîáðà, ÿê³ Áîæå Ïðîâèä³ííÿ äຠëþäÿì, ìîæóòü áóòè ³ º âëàñí³ñòþ òèõ, ùî ¿õ íàáóëè çàêîííîþ äîðîãîþ ³ º ïåðåä ïðàâîì ¿õ âëàñíèêàìè... Ïðèâàòíà âëàñí³ñòü, íàáóòà äîðîãîþ ñïàäêó àáî ÷åðåç îùàäí³ñòü ³ ïðàöþ, º ïðàâîì, ùî éîãî ñòåðåæå Áîæèé çàêîí”105 . Íà îñíîâ³ öèõ ïðîòèëåæíèõ ïîãëÿä³â íà ïðèâàòíó âëàñí³ñòü âèíèêàþòü ð³çí³ êîíöåïö³¿ îáîâ’ÿçêó. ßêùî ñîö³àë³ñòè â³ðèëè, ùî çã³äíî ç ïîíÿòòÿìè ñïðàâåäëèâîñò³, áàãàò³ çîáîâ’ÿçàí³ â³ääàâàòè ñâîº ìàéíî (òîáòî ä³ëèòè ñâîþ âëàñí³ñòü ³ â³ääàâàòè á³äíèì òå, öþ íàñïðàâä³ ââàæàëîñü ¿õí³ì)106 , òî õðèñòèÿíñüêà ïîçèö³ÿ ґðóíòóâàëàñü íà íåäîòîðêàíîñò³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, áàãàò³ ìàëè ïðàâî íà ñâîþ âëàñí³ñòü, àëå âîäíî÷àñ âîíè ìàëè îáîâ’ÿçîê ùîäî á³äíèõ, çóìîâëåíèé ÷åñíîòîþ õðèñòèÿíñüêî¿ áðàòíüî¿ ëþáîâ³. Õðèñòèÿíñüêà àëüòåðíàòèâà ñïðèÿº êëàñîâ³é ãàðìîí³¿, à íå êëàñîâ³é áîðîòüá³ ³ çàñíîâàíà íà îáîâ’ÿçêó ïðÿìóâàòè äî åêîíîì³÷íî¿ ð³âíîñò³, íå ëèøå íà îñíîâ³ ñïðàâåäëèâîñò³, ÿê êàæóòü ñîö³àë³ñòè, àëå íà çàñàä³ âèìîã ³ ñïðàâåäëèâîñò³, ³ ëþáîâ³: “Öå ð³÷ ïðèðîä-

íà, ùîá ëþäè â³ä ñåáå âçàºìíî ïðèíèìàëè ³ â³ääàâàëè óñëóãè õðèñòèÿíñüêî¿ ëþáîâè òà âçàºìíî¿ çè÷ëèâîñòè. Òèì ñïîñîáîì ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ ëþáîâ, çâ’ÿçàí³ ç³ ñîáîþ ï³ä ñïðàâåäëèâèì ³ ëåãêèì òÿãàðåì Õðèñòîâîãî çàêîíó, ï³ääåðæóþòü çíàìåíèòå çâ’ÿçü ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ³ âåäóòü êîæíîãî éîãî ÷ëåíà äî ïðàö³ íàä ñâî¿ì âëàñíèì äîáðîì ³ íàä çàãàëüíèì äîáðîì”107 . ², íàðåøò³, çã³äíî ç öèì ï³äõîäîì, ÿêèé íàìàãàâñÿ ñïðèÿòè ãàðìîí³éíèì êëàñîâèì ñòîñóíêàì, à íå êëàñîâ³é áîðîòüá³, ìèëîñòèíÿ íå “ïðîòèâíà ïðèðîäíîìó ëþäñüêîìó äîñòî¿íñòâó”108 , ÿê ñòâåðäæóâàëè ñîö³àë³ñòè. Ó ìèëîñòèí³, çàñòîñîâàí³é â ºâàíãåëüñüêîìó äóñ³, íåìຠí³÷îãî ïðèíèçëèâîãî, “õðèñòèÿíñüêà ìèëîñòèíÿ ìîæå ò³ëüêè óëåãøóâàòè âçàºìîâ³äíîñèíè áàãàòøîãî ³ óáîãøîãî òà ñêð³ïëÿòè çâ’ÿç³ âçàºìíèõ óñëóã”109 . Óíàñë³äîê ìàòåð³àë³ñòè÷íèõ óïåðåäæåíü ñîö³àë³ñòè áà÷èëè ëèøå ïîòðåáè á³äíèõ òà áîðãè áàãàòèõ. Àëå ç õðèñòèÿíñüêîãî ïîãëÿäó, ÿêèé áðàâ äî óâàãè ³ ìàòåð³àë³ñòè÷í³, ³ äóõîâí³ âèì³ðè, ëþäñüê³ ïîòðåáè òà îáîâ’ÿçêè ðîçïîä³ëÿëèñü á³ëüø ð³âíîì³ðíî ì³æ çàìîæíèìè òà óáîãèìè ëþäüìè. Îòæå, áàãàò³ ìàëè ñâî¿ îïðàâäàí³ ïîòðåáè, à á³äí³ – òàêîæ ñâî¿ îáîâ’ÿçêè: “Íåìà òàê áàãàòîãî ÷îëîâ³êà, ÿêîìó íå áóëî áè òðåáà ïîìî÷³ â³ä ³íøèõ, íåìà é òàê óáîãî¿ ëþäèíè, ÿêà á íå ìîãëà â³ääàâàòè áëèæíüîìó ïîòð³áíèõ ³ êîðèñíèõ óñëóã”110 . Øåïòèöüêèé çàêëèêàâ äî õðèñòèÿíñüêîãî ìèëîñåðäÿ òîä³, êîëè ÷åðåç øèðîêî ðîçïîâñþäæåíó á³äí³ñòü òà ãîëîä ëþäÿì âàæêî áóëî äàâàòè ìèëîñòèíþ111 . Öèòóþ÷è ïðèêëàä ñêðîìíî¿ âäîâèíî¿ ëåïòè (Ìð. 12:42-44), â³í äîâîäèâ, ùî ìèëîñòèíÿ íàáóëà íîâîãî, ãëèáøîãî çíà÷åííÿ ñàìå â òàêèé âàæêèé ÷àñ. Ç ìàòåð³àëüíîãî ïîãëÿäó, òàêà ìèëîñòèíÿ íå ìàëà ³ñòîòíîãî çíà÷åííÿ, áî äàòêè íå ìîãëè áóòè äóæå âåëèêèìè; àëå âèð³øàëüíèì ìîìåíòîì, ç õðèñòèÿíñüêîãî ïîãëÿäó, áóëî íàñòàíîâëåííÿ ñåðöÿ, àäæå: “Òàê³ äàðè, õî÷ ïî-ëþäñüêè íåçíà÷í³, õî÷ ³ íåñïîñòåðåæåí³ ëþäüìè, ïåðåáèâàþòü íåáåñà... Áîã äèâèòüñÿ íà ñåðöå. Õòî íå ìîæå á³ëüøå äàòè, ÿê äîáðå ñëîâî, àáî ìîëèòâó, àáî ìàëó ïðèñëóãó, òîé ìîæå ç Áîæîþ áëàãîäàòòþ òðàïèòè íà òàêå ñëîâî, ÿê òà õàíààíÿíêà, ùî ïî÷óëà â³ä Õðèñòà: “Çà öå ñëîâî...” (Ìð. 7:29). Íå ëåãêî ñëîâîì çàñòóïèòè ä³ëî, áî: “Íå êîæíèé, õòî ïðîìîâëÿº äî Ìåíå: Ãîñïîäè, Ãîñïîäè! – ââ³éäå â Öàðñòâî Íåáåñíå, ëèøå òîé, õòî ÷èíèòü âîëþ Îòöÿ” (Ìò. 7:21). Áóâຠîäíà÷å, ùî ñëîâî ïåðåä Áîãîì íàáóâຠçíà÷åííÿ ä³ëà”112 . Ñàìå â öåé âèíÿòêîâèé ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ õðèñòèÿíñüêèé îáîâ’ÿçîê äàâàòè ìèëîñòèí³ ìàâ ïðîïîðö³éíå â³äíîøåííÿ äî ïîòðåá êîíêðåòíèõ

262

263


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

âèïàäê³â, àäæå “îáîâ’ÿçîê ìèëîñòèí³ ðîñòå ç ïîòðåáîþ áëèæíüîãî”113 . Ôàêòè÷íî, â ðàç³ íàãàëüíî¿ ïîòðåáè, íàïðèêëàä, êîëè æèòòÿ ëþäèíè íàðàæàëîñü íà íåáåçïåêó, ïðàâî íà æèòòÿ ïåðåâàæàëî íàâ³òü íàä âèìîãàìè ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³: “Õòî íàõîäèòüñÿ â êðàéí³é á³ä³, ìຠïðàâî øóêàòè ðÿòóíêó íàâ³òü ç ÷óæî¿ âëàñíîñò³, íàâ³òü áåç çãîäè âëàñíèêà”114 . Îòæå, â îñíîâ³ öüîãî, íà ïåðøèé ïîãëÿä, àíàõðîí³÷íîãî îáãîâîðåííÿ åêîíîì³÷íî¿ òåî𳿠ëåæèòü òàêà äóìêà: äëÿ æåðòâè, äîâåäåíî¿ äî êðàþ çëèäíÿìè, íàöèñòñüêîþ àãðåñ³ºþ àáî ïåðåñë³äóâàíî¿ çëî÷èíöÿìè ãåíîöèäó, äâåð³ õðèñòèÿíñüêîãî äîìó ïîâèíí³ çàâæäè áóòè â³ä÷èíåí³. Çâè÷àéíî, ãåðî¿çì íå º ìîðàëüíèì îáîâ’ÿçêîì, ³ õðèñòèÿíèí íå çîáîâ’ÿçàíèé íàðàæàòè ñâîº æèòòÿ íà ñìåðòåëüíó íåáåçïåêó115 , àëå êîëè éäåòüñÿ ïðî æèòòÿ ëþäèíè, íå ìîæå áóòè í³ÿêèõ â³äìîâ íà îñíîâ³ çðó÷íèõ çàÿâ ïðî ïðèâàòíó âëàñí³ñòü. Îòæå, ðîçäóìè Øåïòèöüêîãî ïðî ïðèâàòíó âëàñí³ñòü ó ïàñòèðñüêîìó ïîñëàíí³ “Ïðî ìèëîñåðäÿ” çâîäÿòüñÿ äî äâîõ îñíîâíèõ àñïåêò³â: ïîïåðøå, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðàâî íà ïðèâàòíó âëàñí³ñòü (íà ïðîòèâàãó ñîö³àë³ñòè÷íîìó ï³äõîäîâ³), ïî-äðóãå, ïèòàííÿ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ïðîàíàë³çîâàíî ç îãëÿäó íà îñîáëèâ³ ïðîáëåìè, çóìîâëåí³ â³éíîþ òà íàöèñòñüêîþ îêóïàö³ºþ Ãàëè÷èíè. Øåïòèöüêèé âèðàçíî çàÿâèâ ïðî ïåðåâàãó îáîâ’ÿçêó ðÿòóâàòè æèòòÿ íàä îáîâ’ÿçêîì çàõèùàòè ïðèâàòíó âëàñí³ñòü. Òîìó ñîö³àëüíà ì³ñ³ÿ Öåðêâè, çóìîâëåíà õðèñòèÿíñüêèì ìèëîñåðäÿì òà ñï³â÷óòòÿì, áóëà ñïðÿìîâàíà íà äîïîìîãó á³äíèì òà íà ïîðÿòóíîê æèòòÿ: “Öåðêâà, çàâäàííÿì ÿêî¿ º ïðîïîâ³äóâàòè ªâàíãå볺 ìèëîñåðäÿ ³ îðóäóâàòè ä³ëîì ìèëîñåðäÿ, – Öåðêâà, ùî ìຠ⠳ìåí³ äîáðîãî ñàìàðÿíèíà ðÿòóâàòè ³ ë³êóâàòè òîãî, ùî âïàâ â ðóêè ðîçá³éíèê³â, ìóñèòü çàºäíî ïðèãàäóâàòè â³ðíèì òîé òàêèé âàæêèé îáîâ’ÿçîê õðèñòèÿíñüêî¿ ëþáîâ³ ³ óñ³ìà ìîæëèâèìè ñïîñîáàìè çàîõî÷óâàòè ëþäåé äî éîãî ñïîâíþâàííÿ”116 . Òèì, ÿê³ ìàëè âóõà, ùîá ñëóõàòè, áóëî ñêàçàíî òðèìàòè äâåð³ ñâî¿õ äîì³âîê â³ä÷èíåíèìè äëÿ ïåðåñë³äóâàíèõ ðîçá³éíèêàìè æåðòâ.

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

Ïðàêòèêà: â³ä ïðèñòîñóâàííÿ äî îïîðó ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, ó ïåðø³ äí³ íàöèñòñüêî¿ îêóïàö³¿ Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé âèäàâ äâà îñíîâí³ äîêóìåíòè, ùî ñõâàëþâàëè íîâ³ ïîë³òè÷í³ ðåà볿 ó Ãàëè÷èí³. Ïåðøèì äîêóìåíòîì áóëî ïàñòèðñüêå ïîñëàííÿ â³ä 1 ëèïíÿ, â ÿêîìó â³í âèçíàâàâ íåçàëåæíèé óêðà¿íñüêèé óðÿä ßðîñëàâà Ñòåöüêà. Ìèòðîïîëèò ïîÿñíþâàâ öåé ïåðåëîìíèé ìîìåíò óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ ³ñòî𳿠ÿê ç áîãîñëîâñüêîãî, òàê ³ ç ³ñòîðè÷íîãî ïîãëÿäó. ßê áîãî-

ñëîâ, â³í ñòâåðäæóâàâ, ùî ïî÷àëàñü íîâà åðà “ç âîë³ Âñåìîãó÷îãî ³ Âñåìèëîñòèâîãî Áîãà â Òðîéö³ ªäèíîãî”, ÿêà áóëà çä³éñíåííÿì ìîëèòîâ – “ä³ëî ðîçïî÷àòå â ³ì’ÿ Áîæå ³ ç Áîæîþ áëàãîäàòòþ”. Øåïòèöüêèé â³ðèâ, ùî ç Áîæèì áëàãîñëîâåííÿì òà ïðîâ³äíèêàìè, ÿêèõ íàäèõàëà áîæåñòâåííà ìóäð³ñòü, ïîë³òè÷íà íåçàëåæí³ñòü “áóäå äîâåäåíà äî óñï³øíîãî ê³íöÿ”117 . Ãëàâà Öåðêâè òàêîæ ïîêëèêàâñÿ íà ïî䳿, íà ôîí³ ÿêèõ â³äáóëîñü ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè: â³äñòóï ðàäÿíñüêèõ â³éñüê òà íàöèñòñüêó îêóïàö³þ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, âèñëîâèâøè ï³äòðèìêó óðÿäó Ñòåöüêà, â³í ïîâ’ÿçàâ öå ³ç çàãàëüíîþ ñèòóàö³ºþ ñëîâàìè: “Ïîá³äîíîñíó í³ìåöüêó àðì³þ â³òàºìî”. Äðóãà ÷àñòèíà äîêóìåíòà, â ÿê³é Ìèòðîïîëèò çàêëèêàâ äî ïîñëóõó öèâ³ëüí³é âëàä³, âèðàçíî ñòîñóâàëàñü óêðà¿íñüêîãî óðÿäó, à íå í³ìåöüêî¿ îêóïàö³éíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿118 . Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé ñïîä³âàâñÿ, ùî íîâà äåðæàâà äîòðèìóâàòèìåòüñÿ äâîõ ì³í³ìàëüíèõ âèìîã, ÿê³ áóëè ïåðåäóìîâàìè ï³äïîðÿäêóâàííÿ Öåðêâè äåðæàâ³. Ïî-ïåðøå, ÿê óæå çãàäóâàëîñü, Öåðêâà ñïðèÿòèìå ïîñëóõó òà ïîêîð³ öèâ³ëüí³é âëàä³ ëèøå â òîìó ðàç³, êîëè ¿¿ íàêàçè áóäóòü ñïðàâåäëèâèìè, òîáòî êîëè öèâ³ëüí³ çàêîíè íå ñóïåðå÷èòèìóòü Áîæèì çàêîíàì. Ïî-äðóãå, ëîÿëüí³ñòü Öåðêâè ùîäî äåðæàâè ґðóíòóºòüñÿ íà íà䳿, ùî ò³, êîìó íàëåæèòü ïîë³òè÷íà âëàäà, âèêîðèñòîâóâàòèìóòü ¿¿ ìóäðî119 . Òàêèì ÷èíîì, öèâ³ëüíèé ïîñëóõ õðèñòèÿí çàëåæàâ â³ä ïåâíèõ óìîâ: â³í áóâ ìîæëèâèé ò³ëüêè òîä³, êîëè äåðæàâà ïîâàæàëà õðèñòèÿíñüêó åòèêó òà óíèêàëà âñ³õ ôîðì äèñêðèì³íàö³¿. Äðóãèé äîêóìåíò, äàòîâàíèé 5 ëèïíÿ 1941 ð., òàêîæ áóâ êîðîòêèì ïàñòèðñüêèì ïîñëàííÿì äî äóõîâåíñòâà òà â³ðíèõ Óêðà¿íñüêî¿ ÃðåêîÊàòîëèöüêî¿ Öåðêâè. ³í ñòîñóâàâñÿ íîâî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ òà óïîä³áíþâàâñÿ çà ñâî¿ì ñòèëåì äî ïîïåðåäíüîãî. Àëå ÿêùî áîãîñëîâñüêèé çì³ñò áóâ ïî ñóò³ òàêèì ñàìèì (òâåðäæåííÿ, ùî íîâà åïîõà ïî÷àëàñü ÷åðåç Áîæó âîëþ, òà ùî çà öå íàëåæèòüñÿ âäÿ÷í³ñòü òà ìîëèòâè çà ïîäàëüø³ áëàãîñëîâåííÿ), òî ïîë³òè÷í³ äóìêè áóëè ³íøèìè. Ó öüîìó äîêóìåíò³ óêðà¿íñüêèé óðÿä çãàäóâàâñÿ ëèøå ì³æ ³íøèì, òîä³ ÿê ïðèâ³òàííÿ í³ìöÿì íàáóëî á³ëüø ïîøèðåíî¿ ôîðìè: “Ïîá³äîíîñíó í³ìåöüêó àðì³þ, ùî çàéíÿëà âæå ìàéæå ö³ëèé êðàé, âèòàºìî ç ðàä³ñòþ ³ âäÿ÷í³ñòþ çà îñâîáîäæåííÿ â³ä âîðîãà...”120 Âèõ³äí³ ïîëîæåííÿ öüîãî äîêóìåíòà ñòîñóâàëèñü íå ëèøå Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè òà óðÿäó Ñòåöüêà. Øåïòèöüêèé çîñåðåäæóâàâ ñâîþ óâàãó íà ìàéáóòí³é, “ñîáîðí³é Óêðà¿í³”, îá’ºäíàíèõ çàõ³äíèõ òà ñõ³äíèõ çåìëÿõ. Áåçñóìí³âíî, öå øèðøå ïîíÿòòÿ Óêðà¿íè ò³ñíî ïîâ’ÿçóâàëîñÿ ç ïðîñó-

264

265


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

âàííÿì í³ìåöüêèõ â³éñüê íà ñõ³ä, àëå â òåêñò³ âèðàçíî ñêàçàíî, ùî Øåïòèöüêèé ïîêëàäàâ ñâî¿ íà䳿 âèêëþ÷íî íà ìàéáóòíº Óêðà¿íè, à íå íà ìàéáóòíº íàöèñòñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè ÷è ³äåîëî㳿 íàö³îíàë-ñîö³àë³çìó. Ìèòðîïîëèò ñèòóàòèâíî â³òàâ í³ìåöüêó àðì³þ ñàìå çà ðîçãðîì ðàäÿíñüêèõ â³éñüê, ÿê³, ÿê â³í ïèñàâ, “çíèùèëè íàøå åêîíîì³÷íå, ïðîñâ³òíº ³ êóëüòóðíå æèòòÿ”. Ïîçà òèì ïðèâ³òàííÿì, ìîâà çîñåðåäæóâàëàñÿ íà ïèòàíí³ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Ç ö³ºþ ìåòîþ Øåïòèöüêèé çàêëèêàâ äî ïîäîëàííÿ ïîë³òè÷íîãî ðîçêîëó ñåðåä íàö³îíàë³ñò³â ³ ïåðåêîíóâàâ ñâ³é íàðîä âèÿâèòè ºäí³ñòü, çãîäó òà ñîö³àëüíó ñîë³äàðí³ñòü, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ ïåðåòâîðåííÿ Áàòüê³âùèíè â “æèâó, îðãàí³÷íó äåðæàâó”. Îñíîâîþ öüîãî º ùèð³ çóñèëëÿ òà â³ääàíà ïðàöÿ óêðà¿íö³â, à íå ïîðîæí³ ñëîâà òà êîíöåïö³¿. Îòæå, îñíîâíèé íàãîëîñ öüîãî çâåðíåííÿ ñòîñóâàâñÿ ìàéáóòíüîãî òà äîáðîáóòó â³ëüíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè; íå áóëî í³ÿêîãî çâ’ÿçêó ç ³äåîëîã³÷íèìè ïîñòóëàòàìè íàöèñò³â.  îáîõ ïðîöèòîâàíèõ äîêóìåíòàõ Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé âèêëàâ ì³í³ìàëüí³ íîðìè ïîë³òè÷íî¿ åòèêè: ñïðàâåäëèâ³ íàêàçè òà ìóäðèé ïðîâ³ä, íà ÿêèõ ґðóíòóâàëàñü â³ðí³ñòü õðèñòèÿíñüêèõ ãðîìàäÿí. Ç îãëÿäó íà ïîë³òè÷í³ ö³ë³ Óêðà¿íè, â³í âèçíàâàâ ï³äêîðåííÿ îêóïàö³éíîìó ðåæèìîâ³ òà â³äíîâëåííÿ ïîðÿäêó íåîáõ³äíèìè óìîâàìè ðåàë³çàö³¿ öèõ ö³ëåé. Òàê³ ïîë³òè÷í³ ïîãëÿäè Øåïòèöüêîãî ðàííüîãî ïåð³îäó í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ áóëè çàãàëîì çóìîâëåí³ ïîçèòèâíîþ îö³íêîþ çàâåðøåííÿ ðàäÿíñüêîãî ïàíóâàííÿ; ñïî÷àòêó â³í ââàæàâ öå ïåðåõîäîì â³ä íåçàêîííî¿ âëàäè äî çàêîííîãî ïðàâë³ííÿ. Ïåðåêîíàíèé ó ïîòðåá³ îïîðó êîìóí³ñòè÷í³é âëàä³, ÿêà óòèñêàëà ðåë³ã³éíó ñâîáîäó, Ìèòðîïîëèò íå áà÷èâ íåãàéíî¿ ïîòðåáè îïèðàòèñü í³ìåöüêîìó ðåæèìîâ³. Íàâïàêè, çàâäÿêè ï³äíåñåíîìó ïî÷óòòþ âèçâîëåííÿ â³ä ðàäÿíñüêîãî ãí³òó, âèäàâàëîñÿ, ùî íîâà ñèòóàö³ÿ âèìàãàëà ìèðíîãî ñï³âæèòòÿ ç íîâèì îêóïàö³éíèì óðÿäîì.  ³íøîìó äîêóìåíò³, äàòîâàíîìó 10 ëèïíÿ 1941 ð., Ìèòðîïîëèò ïèñàâ: “×àñ, ÿêèé ìè ïåðåæèâàëè â áîëüøåâèöüê³é íåâîë³, ì³ã âèðîáèòè â áàãàòüîõ ÿêîãîñü ðåâîëþö³éíîãî äóõà, çðîçóì³ëîãî ï³ä íåëåãàëüíîþ âëàäîþ, à øê³äëèâîãî òîä³, êîëè âæå íå òðåáà ðåâîëþö³¿, à ò³ëüêè óïîðÿäêóâàííÿ é óñò³éíåííÿ òîãî, ùî â³ä íàñ çàëåæèòü ³ ùî ïðèçíàºìî çà ïîòð³áíå é äîáðå äëÿ íàøîãî ìàéáóòíüîãî... Íåõàé íå çàáóâàþòü, ùî ñïðàâóâàííÿ, îïðàâäàíå ï³ä áîëüøåâèöüêîþ íàâàëîþ, ìîæå áóòè ãð³øíå â ÷àñàõ, êîëè âæå òîãî îïðàâäàííÿ íåìà”121 . Çîñåðåäèâøè ñïî÷àòêó ñâîþ óâàãó íà íåçãîäàõ â óêðà¿íñüê³é ñï³ëüíîò³, Ìèòðîïîëèò çàêëèêàâ äî â³äíîâëåííÿ òà ñòàá³ë³çàö³¿ ïîðÿäêó â íîâ³é

ñèòóàö³¿, ùîá ïîâí³ñòþ ñêîðèñòàòèñü ç òîãî÷àñíîãî çâ³ëüíåííÿ. Ïðîòå, êîëè åéôîð³ÿ ñâîáîäè ðîçâ³ÿëàñü ç ïîÿâîþ íîâèõ ñòðàõ³òü, Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé êàðäèíàëüíî ïåðåãëÿíóâ öþ ïîçèö³þ ïðèñòîñóâàííÿ ³ éîãî íàñòóïí³ ïîñëàííÿ íà ñîö³àëüí³ òåìè òà ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü íàáóëè á³ëüø êðèòè÷íîãî õàðàêòåðó ñòîñîâíî í³ìåöüêîãî ïðàâë³ííÿ. Äëÿ òîãî, ùîá çðîçóì³òè ïåðåõ³ä â³ä ö³º¿ ïî÷àòêîâî¿ ïîçèö³¿ äî çàñóäæåííÿ íàöèñòñüêîãî ðåæèìó òà ïåðåêîíàííÿ, ùî ïåðñïåêòèâà çàòÿæíî¿ ã³òëåð³âñüêî¿ îêóïàö³¿ áóëà á ùå ã³ðøîþ, í³æ ïîâåðíåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, ïîòð³áíî ïàì’ÿòàòè, ùî ïî÷àòêîâå ïðèñòîñóâàííÿ Øåïòèöüêîãî áóëî íå ñõâàëåííÿì ôàøèçìó ÷è íàöèçìó, à ïðîâ³çîðè÷íîþ é óìîâíîþ çàÿâîþ ïðî õðèñòèÿíñüêó öèâ³ëüíó ëîÿëüí³ñòü äî äåðæàâè, íàÿâíó ïðè áóäü-ÿêîìó ðåæèì³. Ïðîâ³çîðè÷íîþ âîíà áóëà òîìó, ùî ¿¿ ìîæíà áóëî â³äêëèêàòè ÷è çàì³íèòè, â³äïîâ³äíî äî ïîë³òèêè ðåæèìó, à óìîâíîþ òîìó, ùî õðèñòèÿíñüêèé îáîâ’ÿçîê öèâ³ëüíîãî ïîñëóõó òà ëîÿëüíîñò³ äî äåðæàâè íå áóâ ÷èííèì, ÿêùî ðîçïîðÿäæåííÿ äåðæàâè íå áóëè “ñïðàâåäëèâèìè” òà “ìóäðèìè”, òîáòî ïîðóøóâàëè Áîæ³ çàïîâ³ä³, ñóïåðå÷èëè õðèñòèÿíñüêîìó ñóìë³ííþ àáî ñïðÿìîâóâàëèñü ïðîòè ëþäåé ÷åðåç ¿õíº â³ðîñïîâ³äàííÿ, ðàñó ÷è ïðèíàëåæí³ñòü äî ÿêîãîñü ñîö³àëüíîãî êëàñó. Õî÷à öåé äîêóìåíò ùå íå ì³ñòèòü êðèòèêè ðåæèìó, óìîâí³ñòü ëîÿëüíîñò³ äî äåðæàâè âêàçóº íà òå, ùî ïîïðè çàãàëüíó åéôîð³þ çâ³ëüíåííÿ â³ä ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, Ìèòðîïîëèò âñå æ òàêè çàéìàâ êðèòè÷íó îáåðåæí³ñòü ùîäî í³ìö³â. Âèñëîâèâøè â ëèïí³ 1941 ð. ñâî¿ óìîâè ùîäî ëîÿëüíîñò³ äî äåðæàâè âæå ó ñâîºìó ïåðøîìó çâåðíåíí³ äî îêóïàö³éíèõ âëàñòåé ó ëèïí³ 1941 ð., Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé ³ â ïîäàëüøîìó íå ïîñòóïàâñÿ ³íòåðåñàìè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, çàêëèêàþ÷è íàöèñò³â çì³íèòè äåÿê³ íàïðÿìêè ïîë³òèêè, ÿê³ ÿâíî ñóïåðå÷èëè óêðà¿íñüêèì ïîë³òè÷íèì ïðàãíåííÿì122 . Ïåðøå òàêå çâåðíåííÿ Ìèòðîïîëèòà ñòîñóâàëîñü ïëàí³â âêëþ÷åííÿ Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè äî ґåíåðàë-ґóáåðíàòîðñòâà – Øåïòèöüêèé ïðèºäíàâñÿ äî çàÿâè Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè, ÿêà ïåðåêîíóâàëà í³ìåöüêèé óðÿä ïåðåãëÿíóòè öå ð³øåííÿ123 . Ó ö³é æå ñïðàâ³ Ìèòðîïîëèò ïèñàâ îêðåìî äî óòëåðà, óììëåðà òà гááåíòðîïà: “Íàø íàðîä, ÿêèé çàëèøèâñÿ ö³ëêîì ëîÿëüíèì äî í³ìåöüêî¿ àð쳿 òà óðÿäó, çàçíຠãëèáîêîãî ðîç÷àðóâàííÿ... Ðóéíóâàííÿ ³äåàëó äåðæàâíîñò³ ïîõèòíå éîãî ùèðó ñèìïàò³þ òà äîâ³ðó äî í³ìåöüêîãî óðÿäó...” 124 ϳñëÿ ïðèºäíàííÿ, ÿêå â³äáóëîñü 1 ñåðïíÿ 1941 ð., Óêðà¿íñüêà Íàö³îíàëüíà Ðàäà (î÷îëþâàíà Øåïòèöüêèì) íàä³ñëàëà äðóãó òåëåãðàìó í³ìåöüêîìó óðÿäîâ³, êîíñòàòóþ÷è, ùî “ïðîêëà-

266

267


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

ìàö³ÿ ґåíåðàë-ґóáåðíàòîðà ç 1 ñåðïíÿ 1941 ð. ïðî ïðèëó÷åííÿ Ãàëèöüêî¿ êðà¿íè äî ґåíåðàë-ґóáåðíàòîðñòâà â Êðàêîâ³, íà÷å äî Ïîëüù³, âèêëèêàëà ñåðåä óñåãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òÿæêå ðîç÷àðóâàííÿ ³ ïðèãíîáëåííÿ”125 . Òàêèé ñàìèé ñïðîòèâ ïðèºäíàííþ Ãàëè÷èíè áóâ âèðàæåíèé ó ëèñò³ Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè äî Àäîëüôà óòëåðà, äàòîâàíîìó ñ³÷íåì 1942 ð., ÿêèé â³äîáðàæàâ çàãàëüíå íåçàäîâîëåííÿ óêðà¿íö³â í³ìåöüêîþ îêóïàö³éíîþ ïîë³òèêîþ â Ñõ³äí³é Óêðà¿í³126 . Íå ìåíø âàæëèâèì áóëî îñîáèñòå çâåðíåííÿ Ìèòðîïîëèòà äî í³ìåöüêîãî óðÿäó, çîêðåìà éîãî ïðîòåñò (ëþòèé 1942 ð.) äî Ãàéíð³õà óììëåðà. Ó öüîìó ëèñò³, ùî, ìîæëèâî, áóâ â³äïîâ³ääþ íà àíòèºâðåéñüêèé ïîãðîì, ÿêèé íåçàäîâãî äî öüîãî â³äáóâñÿ ó Ðîãàòèí³127 , éøëîñÿ ïðî âèíèùåííÿ ºâðå¿â ³, çîêðåìà, ïðî âèêîðèñòàííÿ äëÿ öèõ àêö³é óêðà¿íñüêèõ äîïîì³æíèõ ïîë³öåéñüêèõ ï³äðîçä³ë³â. Êîñòü Ïàíüê³âñüêèé, ÷ëåí Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè, ÿêèé ìàâ çìîãó ïðî÷èòàòè öüîãî ëèñòà, îïèñóº éîãî çì³ñò òàêèì ÷èíîì: “Ìèòðîïîëèò ïèñàâ, ùî íå ñì³þ÷è âòðó÷àòèñÿ â ñïðàâè, ÿê³ âåäå ³ çà ÿê³ â³äïîâ³äຠí³ìåöüêå äåðæàâíå ïðàâë³ííÿ, ÿê ñâÿùåíèê íå ìîæå íå áîë³òè íàä ïîâåä³íêîþ í³ìåöüêèõ çáðîéíèõ ñèë ³ í³ìåöüêî¿ ïîë³ö³¿ ñóïðîòè ìåøêàíö³â êðàþ, â ïåðøó ÷åðãó æèä³â, íàä çíóùàííÿì ³ ðîçñòð³ëàìè ëþäåé áåç ñóäó. Òîìó äîçâîëÿº ñîá³ çâåðíóòè íà öå óâàãó, áî íå çíàº, ÷è ö³ ðå÷³ â Áåðë³í³ ä³éñíî â³äîì³. Çàòå ÿê ãîëîâà Öåðêâè ³ äóõîâíèé ïðîâ³äíèê ñâî¿õ â³ðíèõ ââàæຠñâî¿ì îáîâ’ÿçêîì ïðîñèòè, ùîá óêðà¿íñüêî¿ ïîë³ö³¿, ÿêà áåç âèíÿòêó ñêëàäàºòüñÿ ç éîãî â³ðíèõ, íå âæèâàòè äî àêö³¿ ïðîòè æèä³â”128 . Ç îô³ñó óììëåðà íà ëèñò Øåïòèöüêîãî â³äïîâ³ëè “ãðóáîþ â³äìîâîþ”129 . Ñïðàâä³, òàêå ïðÿìå çâåðíåííÿ äî Áåðë³íó áóëî óí³êàëüíèì çà ñâîºþ ñì³ëèâ³ñòþ. Çãîäîì Øåïòèöüêèé çãàäóâàâ, ùî â³äïîâ³äü, ÿêó â³í îòðèìàâ, âèÿâèëàñÿ “îáðàçëèâîþ, ³ í³ìåöüêèé îô³öåð, ÿêèé ïåðåäàâ â³äïîâ³äü â³ä óììëåðà, íàòÿêíóâ, ùî ÿêáè íå ì³é â³ê, ìåíå á çàñòð³ëèëè çà òå, ùî ïîñì³â çàñòóïàòèñü çà æèä³â”130 . Íåçàáàðîì (ìîæëèâî, ùå îäèí íàñë³äîê ëèñòà Øåïòèöüêîãî) Óêðà¿íñüêà Íàö³îíàëüíà Ðàäà áóëà çìóøåíà ïðèçóïèíèòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü131 . ² âñå æ, Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé ïðîäîâæóâàâ çâåðòàòèñü äî í³ìåöüêîãî óðÿäó íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, ÿê éîãî ñòîñóíêè ç íàöèñòàìè ïîã³ðøèëèñü (ó ñåðïí³ 1942 ð.). Òàêèé ïîñò³éíèé çâ’ÿçîê âèÿâèâñÿ êîðèñíèì. ³í äàâ çìîãó Ìèòðîïîëèòîâ³ ïîðóøóâàòè ãóìàí³òàðí³ ïðîáëåìè. Êîëè â êâ³òí³ 1943 ð. ãîëîâíèé â³êàð³é ³ðìåíñüêî¿ àðõ³ºïàðõ³¿ Ëüâîâà, ìîíñåíüéîð ijîí³ç³é Êàºòàíîâè÷ áóâ óâ’ÿçíåíèé ã³òëåð³âöÿìè çà òå, ùî âèäàâàâ ºâðåÿì

ôàëüøèâ³ ñâ³äîöòâà ïðî õðåùåííÿ, Øåïòèöüêîìó âäàëîñü çâåðíóòèñü äî íà÷àëüíèêà ґåñòàïî òà äîáèòèñÿ éîãî çâ³ëüíåííÿ. Óñâ³äîìëþþ÷è, ùî õ³ä â³éíè çì³íèâñÿ ï³ñëÿ ïîðàçêè âåðìàõòó ï³ä Ñòàë³íãðàäîì, Øåïòèöüêèé ïîÿñíþâàâ öå çâ³ëüíåííÿ ÿê “îçíàêó òîãî, ùî í³ìåöüê³ âëàñò³ õîò³ëè â³äíîâèòè ñòîñóíêè ç Öåðêâîþ, ìîæëèâî îçíàêó ¿õíüî¿ ñëàáêîñò³ òà ñòðàõó”132 . Ç ïðîäîâæåííÿì íàñòóïó ðàäÿíñüêèõ â³éñüê íà Çàõ³ä âèíèêëî ³íøå ãóìàí³òàðíå ïèòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ òèõ óêðà¿íñüêèõ êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â, ÿêèõ òðèìàëè ó í³ìåöüêèõ â’ÿçíèöÿõ; Ìèòðîïîëèò âèñëîâëþâàâ ïîáîþâàííÿ, ùî “ïåðåâîðîò, ÿêèé íàáëèæàºòüñÿ, ìîæëèâî íå áóäå çâ³ëüíåííÿì, à ïåâíîþ ñìåðòþ äëÿ â’ÿçí³â”. Òîìó â òðàâí³ 1943 ð. â³í äîêëàâ óñ³õ çóñèëü, ùîá òèõ äóøïàñòèð³â çâ³ëüíèëè133 . ²íøèé çâ’ÿçîê ì³æ Öåðêâîþ òà îêóïàö³éíîþ âëàäîþ çàïî÷àòêóâàëè ñàì³ í³ìö³: íà ïî÷àòêó ñâ îêóïàö³¿ Ãàëè÷èíè íàöèñòè øóêàëè ð³çíèõ øëÿõ³â çì³öíåííÿ ñâ âëàäè. Çíàþ÷è, ùî Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé áóâ øàíîâàíîþ îñîáîþ â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, âîíè äîìàãàëèñü ïóáë³÷íîãî ñõâàëåííÿ íèì ñâî¿õ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ðîçïîðÿäæåíü. Øåïòèöüêèé àáî â³äìîâëÿâñÿ íàäàâàòè òàêó ï³äòðèìêó, àáî ðîáèâ öå íîì³íàëüíî, âèðàçíî ï³äêðåñëþþ÷è, ùî â³í áóâ çìóøåíèé òàê ÷èíèòè. 19 ëèïíÿ 1941 ð. Ìèòðîïîëèò îòðèìàâ ëèñòà â³ä í³ìåöüêî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ êîì³ñ³¿, â ÿêîìó éîãî ïðîñèëè âèñòóïèòè ³ç çàêëèêîì äî â³ääàíî¿ ïðàö³ óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí134 . Âèìóøåíèé ïîãîäèòèñÿ, Øåïòèöüêèé 25 ëèïíÿ íàïèñàâ îêðåìèé âñòóï äî îô³ö³éíîãî çâåðíåííÿ, äå äâ³÷³ ï³äêðåñëèâ, ùî öå çâåðíåííÿ áóëî ³í³ö³àòèâîþ í³ìåöüêî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ (à íå éîãî)135 . Îòæå, íàâ³òü ó ïåðø³ äí³ îêóïàö³¿, êîëè Ìèòðîïîëèò ùå ââàæàâ ïðèñóòí³ñòü ã³òëåð³âñüêèõ â³éñüê çâ³ëüíåííÿì â³ä ðàäÿíñüêî¿ âëàäè136 , â³í íåîõî÷å éøîâ íàâ³òü íà ì³í³ìàëüíó ï³äòðèìêó ðåæèìó. Òðèìàþ÷èñü íà òàê³é êðèòè÷í³é â³äñòàí³, àðõ³ïàñòèð ì³ã âèñëîâèòè ñâ³é ïðîòåñò ïðîòè íàöèñòñüêèõ åêçåêóö³é ï³ä ÷àñ îô³ö³éíîãî â³çèòó øòóðìáàííôþðåðà ÑÑ ä-ðà Ëþäâ³êà Ëîçàêåðà òà ãàëèöüêîãî ãóáåðíàòîðà Êàðëà Ëàøà íàïðèê³íö³ 1941 ð.137 Òàêó æ êðèòè÷íó îáåðåæí³ñòü Øåïòèöüêèé âèÿâëÿâ ³ ï³ä ê³íåöü ã³òëåð³âñüêî¿ îêóïàö³¿. Ó 1943 ð. äî íüîãî çâåðíóâñÿ óïîâíîâàæåíèé ó ñïðàâàõ ðåë³ã³¿ ó Ëüâîâ³ ãàóïòøòóðìôþðåð Ãåðáåðò Êíîðð ç ïîñëàííÿì äî àïîñòîëüñüêîãî â³çèòàòîðà äëÿ ãðåêî-êàòîëèê³â ó ͳìå÷÷èí³ Ïåòðà Âåðãóíà ùîäî îðãàí³çàö³¿ äóøïàñòèðñüêî¿ îï³êè äëÿ óêðà¿íñüêèõ ðîá³òíèê³â ó ͳìå÷÷èí³. ³í ïîïðîñèâ Øåïòèöüêîãî ïîäàòè ñóïðîâ³äíîãî ëèñòà, íà ùî òîé ïîãîäèâñÿ, àëå íàãîëîñèâ ó íüîìó, ùî â³í ïèøå íà ïðîõàííÿ Êíîððà ³ “òóòåøíüîãî í³ìåöüêîãî óðÿäó”138 . Òàêèì ÷èíîì,

268

269


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

Ìèòðîïîëèò äîêëàäàâ îñîáëèâèõ çóñèëü, ùîá óíèêàòè íàâ³òü âèäèìîñò³ íîì³íàëüíîãî ñõâàëåííÿ íàöèñòñüêî¿ ïîë³òèêè. Ùå îäí³ºþ ôîðìîþ êðèòèêè Øåïòèöüêîãî áóëè çâåðíåííÿ äî óêðà¿íñüêî¿ êàòîëèöüêî¿ ñï³ëüíîòè. Ìèòðîïîëèò ïåðå÷èñëèâ ïðîòåñòè òà ïàñòèðñüê³ ïîñëàííÿ, äå â³í çàñóäæóº âèïàäêè íàñèëüñòâà, ïðîãîëîøóº, ùî âáèâñòâî º çëî÷èíîì, ÿêèé êàðàºòüñÿ â³äëó÷åííÿì â³ä Öåðêâè, òà çàñòåð³ãຠóêðà¿íñüêó ìîëîäü íå âñòóïàòè äî ïîë³ö³¿, “ó ÿê³é âîíè ìîãëè á áóòè çã³ðøåí³”139 . Âåðáóâàííÿ óêðà¿íö³â äî ïîë³öåéñüêèõ ï³äðîçä³ë³â áóëî ñåðéîçíîþ ïðîáëåìîþ â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó îêóïàö³¿. Øåïòèöüêèé çâåðíóâñÿ äî ö³º¿ ñïðàâè âæå 10 ëèïíÿ 1941 ð., çàñòåð³ãàþ÷è òèõ, õòî ïðîáóº ñïðè÷èíèòèñü äî â÷èíê³â, ÿê³ ñóïåðå÷àòü ñóìë³ííþ òà Áîæèì çàïîâ³äÿì140 . Íåâäîâç³ ï³ñëÿ öüîãî, ó ñâîºìó ïåðøîìó ëèñò³ äî óòëåðà â³ä 22 ëèïíÿ 1941 ð., Øåïòèöüêèé â³äîêðåìèâ âîéîâíè÷å êðèëî óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàë³ñòè÷íîãî ðóõó, ñòâåðäæóþ÷è, ùî óêðà¿íñüêà ãðîìàäñüê³ñòü “îñêàðæóâàëà ñàìîâ³ëüí³ â÷èíêè îäí³º¿ ôðàêö³¿ Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Íàö³îíàë³ñò³â”141 . Çâåðòàþ÷èñü äî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó â ñâîºìó ïàñòèðñüêîìó ïîñëàíí³ “Ïðî ìèëîñåðäÿ”, Ìèòðîïîëèò â³äâåðòî çàñóäèâ òèõ, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó âáèâñòâ³ íåâèííèõ ëþäåé: “Ç ãëèáîêèì áîëåì ñåðöÿ, ç³ ñòðàõîì ïðî áóäó÷èíó íàøîãî íàðîäó áà÷ó, ÿê â ìíîãèõ ãðîìàäàõ æèþòü ëþäè, ùî ¿õ äóø³ ³ ðóêè ñïëÿìëåí³ íåïîâèííå ïðîëèòîþ êðîâ’þ áëèæí³õ... Ëþäè, ñïëÿìëåí³ òÿæêèì ãð³õîì, – ëþäè, ùî ñòðàòèëè íåâèíí³ñòü Õðåùåííÿ, ëèøåíü äàëåêîþ ³ òðóäíîþ äîðîãîþ ïîêàÿííÿ ìîæóòü âåðíóòèñü äî Áîæî¿ áëàãîäàò³. Àëå é òîä³, êîëè íàâåðíóòüñÿ ³ ç ãàðÿ÷èìè ñëüîçàìè ïîêàÿííÿ ñâ. Òà¿íñòâîì Ïîêàÿííÿ î÷èñòÿòü ñâî¿ äóø³, ìîæå, çìóøåí³ áóäóòü ïðàâåäíèì õðèñòèÿíñüêèì æèòòÿì ³ õðèñòèÿíñüêîþ ùèðîþ òà äîâãîþ ìîëèòâîþ ïîâåðòàòèñü äî òî¿ Áîæî¿ áëàãîäàò³...”142 Ïîâîðîòíèì ìîìåíòîì ïåðåõîäó â³ä êðèòèêè äî îïîðó ìîæíà ââàæàòè ÷àñ ï³ñëÿ íàïèñàííÿ çãàäàíîãî ëèñòà-ïðîòåñòó äî óììëåðà â ëþòîìó 1942 ð. Êîëè ñòàëî î÷åâèäíèì, ùî ëèñò íå ìàâ í³ÿêèõ íàñë³äê³â, îêð³ì ïðèìóñîâîãî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè143 , à ïîâòîðí³ ïðîõàííÿ Øåïòèöüêîãî ïðî ïîâåðíåííÿ óðÿäîì ìàëèõ ãîñïîäàðñòâ ñ³ëüñüêèõ ïàðîõ³é, ÿê³ êîíô³ñêóâàëà ðàäÿíñüêà âëàäà, áóëè ìàðíèìè144 , Ìèòðîïîëèò ïî÷àâ ìîá³ë³çîâóâàòè õðèñòèÿíñüêó îïîçèö³þ. Ïîïðè âñ³ ìîæëèâ³ íàñë³äêè, â³í çàÿâèâ ïðî ð³øó÷èé ðîçðèâ ç îêóïàö³éíîþ âëàäîþ ó ïðèâàòíîìó ëèñò³ äî Ïàïè ϳÿ XII. Ó ñåðïí³ 1942 ð. Øåïòèöüêèé óïåðøå ³íôîðìóâàâ Âàòèêàí ïðî ñèòóàö³þ, ÿêà ñêëàëàñü ó

Ãàëè÷èí³, íàçèâàþ÷è íàöèñòñüêèé ðåæèì ùå ã³ðøèì â³ä ðàäÿíñüêîãî: “Çâ³ëüíåí³ â³ä áîëüøåâèöüêîãî ÿðìà í³ìåöüêîþ àð쳺þ, ìè â³ä÷óâàëè ïåâíå ïîëåãøåííÿ, ÿêå, îäíàê, òðèâàëî íå äîâøå, í³æ ì³ñÿöü ÷è äâà. Ïîñòóïîâî óðÿä çàñíóâàâ ñïðàâä³ íåéìîâ³ðíå ïàíóâàííÿ òåðîðó òà êîðóïö³¿, ÿêå ç êîæíèì äíåì ñòàâàëî âñå âàæ÷èì òà íåñòåðïí³øèì...”145 ×åðåç ê³ëüêà äí³â, 3 âåðåñíÿ, â³í ï³äòâåðäèâ öå ñòàíîâèùå â ëèñò³ äî êàðäèíàëà Ò³ññåðàíà, äå ñòâåðäæóâàâ, ùî ïîë³òèêà ðàäÿíñüêî¿ òà í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ ïîä³áí³ çà ñâîºþ æîðñòîê³ñòþ146 . Íåçàäîâîëåííÿ ãðîìàäñüêîñò³ îêóïàíòàìè ðîñëî ç êîæíèì äíåì. Ïåðøèé îï³ð íàöèñòàì áóâ, î÷åâèäíî, ³äåîëîã³÷íî âìîòèâîâàíèì îïîðîì óêðà¿íñüêèõ êîìóí³ñò³â, àëå ç ïîñèëåííÿì í³ìåöüêèõ ðåïðåñ³é â³í ïî÷àâ íàáóâàòè øèðøèõ ìàñøòàá³â. Óêðà¿íñüê³ êàòîëèöüê³ ñâÿùåíèêè ïîâ³äîìëÿëè ñâî¿ì ºïèñêîïàì ïðî òðóäíîù³, ÿê³ âèíèêàëè ïðè çáèðàíí³ ïðèìóñîâîãî êîíòèíґåíòó, òà ïðî òå, ùî áàãàòî ìîëîäèõ ëþäåé íå ï³äêîðÿëèñü íàêàçó ïðî äåïîðòàö³þ, íàòîì³ñòü ïðèºäíóþ÷èñü äî àíòèíàöèñòñüêîãî ï³äï³ëëÿ147 . Ò³ óêðà¿íñüê³ íàö³îíàë³ñòè, ÿêèõ ïåðåñë³äóâàëè ã³òëåð³âö³, òàêîæ ñòâîðèëè ñâî¿ âëàñí³ ðóõè îïîðó. Áàãàòî ç íèõ áóëè óêðà¿íñüêèìè êàòîëèêàìè, ÿêèõ ïåâíîþ ì³ðîþ ìîãëè ñïîíóêàòè äî íåïîêîðè ôàøèñòàì ³ çàÿâè Ìèòðîïîëèòà ï³ñëÿ éîãî ïåðåõîäó äî îïîðó. *** Çàõîïëåííÿ íàöèñòàìè Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, ÿê â³äîìî, ðîçïî÷àëî íàéòðàã³÷í³øó ñòîð³íêó â ³ñòî𳿠ãàëèöüêèõ ºâðå¿â. Ëèøå ó Ëüâîâ³ í³ìåöüê³ âîºíí³ ï³äðîçä³ëè çíèùèëè ïðèáëèçíî 4 òèñ. ºâðå¿â ïðîòÿãîì ïåðøîãî òèæíÿ îêóïàö³¿ ³ ùå 2 òèñ. – íàïðèê³íö³ ëèïíÿ148 . ϳä âïëèâîì í³ìö³â âèáóõàëè àíòèºâðåéñüê³ ïîãðîìè, ï³ä ÷àñ ÿêèõ øàëåí³þ÷³ þðáè ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ âáèâàëè þäå¿â149 . Ó íàñòóïí³ ì³ñÿö³ íà ºâðå¿â ñèñòåìàòè÷íî ÷èíèëè îáëàâè, ¿õ ³çîëþâàëè â ґåòòî òà âèñèëàëè ó òàáîðè150 . Ïåðåõîâóâàííÿ ºâðå¿â áóëî ïðîãîëîøåíî êðèì³íàëüíèì çëî÷èíîì, ÿêèé êàðàâñÿ ñìåðòþ151 . Ó áåðåçí³ 1942 ð. ïî÷àëàñü äåïîðòàö³ÿ ºâðå¿â äî Áåëçöÿ òà ³íøèõ òàáîð³â ñìåðò³152 ; äåïîðòàö³ÿ òðèâàëà ö³ëèé ð³ê ³ äîñÿãíóëà ñâ êóëüì³íàö³¿ â ñåðïí³ 1942 ð., êîëè ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ äí³â áóëî âèâåçåíî áëèçüêî 50 òèñ. îñ³á153 . Ñàìà ïðîöåäóðà îáëàâ òà äåïîðòàö³¿ ºâðå¿â òàêîæ ñïðèÿëà ¿õ ìàñîâèì âáèâñòâàì. Ïîâîðîòíèì ìîìåíòîì áóâ ñåðïåíü 1942 ð., õî÷à îñòàòî÷íà àêö³ÿ “Judenrein”, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ áóëè çíèùåí³ ґåòòî òà òàáîðè ïðàö³, â³äáóëàñü âë³òêó 1943 ð.154 Àëå âæå íàïðèê³íö³ 1942 ð.

270

271


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî “öå íå áóëè ñïîíòàíí³ âáèâñòâà, à â³äâåðòèé ãåíîöèä ºâðåéñüêîãî íàðîäó”155 . Ñòàòèñòèêà ïåð³îäó í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ ï³äòâåðäæóº öåé æàõëèâèé ôàêò: ç 870 òèñ. ºâðå¿â, ÿê³ ïðîæèâàëè ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ñòàíîì íà ëèïåíü 1941 ð., ï³ñëÿ â³äñòóïó íàöèñò³â ó 1944 ð. çàëèøèëîñü ëèøå 17 òèñ. (ïðèáëèçíî 2%)156 . Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé çä³éñíþâàâ ïåâí³ çàõîäè, ùîá óðÿòóâàòè ºâðå¿â, â³äãóêóþ÷èñü íà ò³ ïî䳿, ÿê³ áóëè äîâåäåí³ äî éîãî â³äîìà. Âæå ó ñâîºìó ïàñòèðñüêîìó ïîñëàíí³ â³ä 1 ëèïíÿ 1941 ð. Ìèòðîïîëèò íàïîëÿãàâ, ùîá íîâîñòâîðåíèé óêðà¿íñüêèé óðÿä ãàðàíòóâàâ áåçïåêó òà äîáðîáóò äëÿ âñ³õ ëþäåé, “áåç îãëÿäó íà öå, äî ÿêîãî â³ðîñïîâ³äàííÿ, íàðîäíîñòè é ñóñï³ëüíî¿ âåðñòâè íàëåæàòü” 157 . ϳñëÿ âèáóõó àíòèºâðåéñüêîãî íàñèëüñòâà â íàñòóïí³ äí³ ðàáèí ä-ð ªçå곿ë Ëåâ³í ïðîñèâ Øåïòèöüêîãî çâåðíóòèñü äî ñâàâ³ëüíîãî íàòîâïó. Ìèòðîïîëèò çàïðîïîíóâàâ ä-ðó Ëåâ³íó ïðèòóëîê ³, íåâäîâç³, âèäàâ ïàñòèðñüêå ïîñëàííÿ, â ÿêîìó çàêëèêàâ ñâÿùåíèê³â íàãàäàòè ìîëîä³, “ùî í³ÿê³ ëþäñüê³ îãëÿäè ³ í³ÿê³ äàí³ ïðèðå÷åííÿ íå îïðàâäóþòü ãð³õà ïðîòè Áîæî¿ çàïîâ³äè... Ìîæóòü ïðèéòè õâèëèíè, â ÿêèõ áóäóòü Âàì, ìîëîäèì, ðàäèòè ñïðàâóâàííÿ, ïðîòèâíå Âàø³é ñîâ³ñò³ é Áîæîìó çàêîíîâ³, â òàêèõ õâèëèíàõ ïîñòóïàéòå çàâñ³äè ÿê õðèñòèÿíè, â³ðí³ é ïîñëóøí³ Áîæîìó çàêîíîâ³”158 . Ìîæëèâî, ÷àñòêîâî çàâäÿêè öüîìó ïîñëàííþ, áàãàòî óêðà¿íñüêèõ êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â ñïðàâä³ çâåðíóëèñü äî íàðîäó ³, òàêèì ÷èíîì, ïåâíîþ ì³ðîþ ïåðåøêîäèëè âáèâñòâó ºâðå¿â159 . Ïåðåõ³ä ó ä³ÿëüíîñò³ Øåïòèöüêîãî â³ä êðèòèêè é ïðîòåñòó äî îïîðó àíòèºâðåéñüê³é ïîë³òèö³ íàöèñò³â ðîçïî÷àâñÿ ë³òîì 1942 ð., êîëè äåïîðòàö³ÿ ºâðå¿â ñÿãíóëà ñâîãî àïîãåþ (20–23 ñåðïíÿ). Îñê³ëüêè ñïðàâæí³ íàì³ðè íàöèñòñüêî¿ ïîë³òèêè ñòîñîâíî ºâðå¿â âèÿâèëèñü ùå äî ñåðïíÿ, Øåïòèöüêèé íàìàãàâñÿ âðÿòóâàòè íåâèííèõ ëþäåé ³ çàêëèêàâ äóõîâåíñòâî òà â³ðíèõ ÷èíèòè òàê ñàìî. ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, ó ïîñëàíí³ “Ïðî ìèëîñåðäÿ” (÷åðâåíü 1942 ð.) â³í ïîºäíàâ õðèñòèÿíñüêèé îáîâ’ÿçîê áðàòåðñüêî¿ ëþáîâ³ ç³ ñâÿò³ñòþ ëþäñüêîãî æèòòÿ, ùî çà äàíèõ îáñòàâèí îçíà÷àëî íåîáõ³äí³ñòü, íàâ³òü çà óìîâè îñîáèñòîãî ñìåðòåëüíîãî ðèçèêó, íàäàâàòè ïðèòóëîê òèì, ÷èº æèòòÿ íàðàæàëîñü íà íåáåçïåêó. ϳçí³øå, íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ 1942 ð., Ìèòðîïîëèò äåòàëüíî ïî³íôîðìóâàâ Âàòèêàí ïðî ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñü, îïèñóþ÷è òîòàëüí³ âáèâñòâà ºâðå¿â160 . Ñàìå ó ò³ äí³, ì³æ 20 òà 23 ñåðïíåì, â³äáóëàñü ìàñîâà äåïîðòàö³ÿ ºâðå¿â ç ëüâ³âñüêîãî ґåòòî äî òàáîð³â ñìåðò³, ùî îõîïèëà ìàéæå 50 òèñ. ëþäåé161 . “Çðîñòຠòåðîð. Çà îñòàíí³ äâà ì³ñÿö³ ó Ëüâîâ³ áóëî ñòðà÷åíî

áåç ñóäó á³ëüø, í³æ 70 òèñÿ÷ æèä³â”, – ïèñàâ Øåïòèöüêèé ó ëèñò³ äî êàðäèíàëà Ò³ññåðàíà162 . Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â³äêðèòà îïîçèö³ÿ äî ðåæèìó òà çàêëèê íå ï³äêîðÿòèñü çàêîíó, ÿêèé çàáîðîíÿâ ïåðåõîâóâàòè ºâðå¿â, áóëè äóæå ðèçèêîâàíèìè, ä³ÿëüí³ñòü Øåïòèöüêîãî íå îáìåæóâàëàñü ëèøå çâåðíåííÿìè. Íàïðèê³íö³ ë³òà 1942 ð. â³í îðãàí³çóâàâ êàìïàí³þ ïîðÿòóíêó ºâðå¿â163 . Âîíà óìîæëèâèëà áåçïå÷íèé ïðèòóëîê ïåðø çà âñå òèì ºâðåÿì, ÿêèì âäàëîñÿ âðÿòóâàòèñü âòå÷åþ ç ëüâ³âñüêîãî ґåòòî òà ßí³âñüêîãî êîíöòàáîðó ó Ëüâîâ³164 . Öÿ êàìïàí³ÿ òàêîæ áóëà â³äïîâ³ääþ íà îñîáëèâ³ ïðîõàííÿ, ç ÿêèìè çâåðòàëàñü äî Ìèòðîïîëèòà ºâðåéñüêà ñï³ëüíîòà. Òàê, ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ðàáèíà ä-ðà Äàâèäà Êàãàíå ç Øåïòèöüêèì 14 ñåðïíÿ 1942 ð. 200 ºâðåéñüêèõ ä³òåé áóëè “òàºìíî ïåðåâåçåí³ äî ð³çíèõ ìîíàñòèð³â, ñõîâàí³ â êðèïòàõ, ¿ì äàëè ôàëüøèâ³ ïîñâ³ä÷åííÿ ïðî õðåùåííÿ, óêðà¿íñüê³ ³ìåíà òà ðîçñ³ÿëè ïî âñ³õ ìîíàñòèðñüêèõ øêîëàõ òà ñèðîòèíöÿõ ó Ëüâîâ³ é îêîëèöÿõ. Âñ³ âîíè ïåðåæèëè íàöèñòñüêó îêóïàö³þ òà â³éíó”165 . Ó ëèñòîïàä³ 1942 ð. Øåïòèöüêèé âèäàâ ñâîº, ìîæëèâî, íàéâ³äîì³øå ïàñòèðñüêå ïîñëàííÿ “Íå óáèé”, ó ÿêîìó çàñóäèâ óñ³ ôîðìè âáèâñòâà, âêëþ÷àþ÷è íàéìàíå ïîë³òè÷íå âáèâñòâî, áðàòîâáèâñòâî òà ñàìîãóáñòâî. Ó ïàñòèðñüêîìó ïîñëàíí³ íåìຠáåçïîñåðåäíüî¿ çãàäêè ïðî âèíèùåííÿ ºâðå¿â, àëå ÷àñ íàïèñàííÿ öüîãî ïàëêîãî çâåðíåííÿ ñòîñîâíî ñâÿòîñò³ ëþäñüêîãî æèòòÿ íå çàëèøຠñóìí³â³â, ùî â íüîìó çàñóäæóºòüñÿ ïîë³òèêà ãåíîöèäó ðàçîì ç ³íøèìè ôîðìàìè âáèâñòâà. Îáґðóíòîâóþ÷è çàõèñò ëþäñüêîãî æèòòÿ íà îñíîâ³ á³áë³éíèõ äæåðåë, Äåêàëîãó òà çàïîâ³ä³ ëþáîâ³, Øåïòèöüêèé çâåðíóâñÿ äî ïðîáëåìè âáèâñòâà íà ð³âí³ ç óí³âåðñàëüíèìè ö³ííîñòÿìè õðèñòèÿíñüêî¿ ñï³ëüíîòè, íàéñâÿùåíí³øîþ ç ÿêèõ º ëþäñüêå æèòòÿ166 . Á³áë³éíà çàáîðîíà âáèâñòâà òà â÷åííÿ ëþáîâ³ âèéøëè ïîçà ðàìêè õðèñòèÿíñüêî¿ ñï³ëüíîòè, àäæå, ÿê íàãàäóº Øåïòèöüêèé ñâî¿ì ÷èòà÷àì, “ïðàâäèâà ëþáîâ îáíèìຠâñ³õ áëèæí³õ”, à âèÿâ áðàòåðñüêî¿ ëþáîâ³ íà ïðîòèâàãó âáèâñòâó áóâ îáîâ’ÿçêîì, áî “õðèñòèÿíèí, ³ íå ò³ëüêè õðèñòèÿíèí, à êîæíà ëþäèíà çîáîâ’ÿçàíà ç ëþäñüêî¿ ïðèðîäè äî ëþáîâè áëèæíüîãî”167 . Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé çíîâó îáðàâ íåïðÿìèé ñïîñ³á âèñëîâëåííÿ ñâî¿õ ïîãëÿä³â, àëå òå, ùî ì³ñòèëîñü ì³æ ðÿäêàìè, çðîçóì³ëè ³ óêðà¿íö³, ³ ºâðå¿168 . Àáè ìàòè â³äîìîñò³ ïðî ñòàíîâèùå ºâðåéñüêîãî íàðîäó, Øåïòèöüêèé ïîêëàäàâñÿ íà ïîñò³éíèé òà äîñòîâ³ðíèé ïîò³ê ³íôîðìàö³¿ ç ґåòòî. ³í äîðó÷èâ î. ²âàíîâ³ Êîò³âó ï³äòðèìóâàòè çâ’ÿçîê ç ºâðåéñüêîþ ñï³ëüíîòîþ òà ïîâ³äîìëÿòè ïðî ùîäåííå æèòòÿ â ґåòòî: ê³ëüê³ñòü ïðîâ³ç³¿,

272

273


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

ñòàí ä³òåé òà õâîðèõ òîùî169 . Ùå îäíèì çâ’ÿçêîâèì ì³æ ºâðåéñüêèì ґåòòî òà ïðîâîäîì ÓÃÊÖ â öåé ÷àñ áóëà äðóæèíà ðàáèíà ä-ðà Äàâèäà Êàãàíå. Âèêîðèñòîâóþ÷è ôàëüøèâ³ äîêóìåíòè, âîíà âèäàâàëà ñåáå çà óêðà¿íêó é â³ëüíî ïåðåñóâàëàñÿ Ëüâîâîì, óíèêàþ÷è àðåøòó ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â170 . Çóñèëëÿ, ÿê³ äîêëàâ Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé äëÿ ïîðÿòóíêó ºâðå¿â, âèõîäèëè äàëåêî ïîçà ìóðè ñîáîðó Câ. Þðà òà ìèòðîïîëè÷èõ ïàëàò. Êîëè éîãî ïîâ³äîìèëè ïðî ñòàíîâèùå ºâðå¿â, â³í îðãàí³çóâàâ ãðóïó íàä³éíèõ ëþäåé, ÿê³ çàéìàëèñü òàºìíèì çâ³ëüíåííÿì òà ïåðåõîâóâàííÿì ºâðå¿â171 . Íàñàìïåðåä öå áóëè äóõîâí³ îñîáè: ó ïîä³áíèõ îïåðàö³ÿõ áðàëè ó÷àñòü îêðåì³ ïàðàô³ÿëüí³ ñâÿùåíèêè, ÷åðíå÷³ ñï³ëüíîòè, çîêðåìà ìîíàõèñòóäèòè, ÿêèõ î÷îëþâàâ ³ãóìåí Êëèìåíò³é, áðàò Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ172 . Ó ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿ öåðêîâíî¿ ñòðóêòóðè óòâîðèâñÿ ñïåö³àëüíèé ï³äðîçä³ë, ÿêèé çàéìàâñÿ çàõèñòîì, ïåðåõîâóâàííÿì òà ñïðèÿííÿì áåçïå÷íîìó ïåðåõîäó ºâðå¿â ÷åðåç êîðäîí. Áóëè âñòàíîâëåí³ ìàðøðóòè äëÿ âòå÷, ÿêèìè òàºìíî ïåðåïðàâëÿëè ºâðå¿â â óãîðñüêó Êàðïàòñüêó Óêðà¿íó173 . Êóðò Ëåâ³í, ÿêèé ïåðåæèâ Ãîëîêîñò, âêàçóº íà íàäçâè÷àéíî âàæëèâó ðîëü ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ìóæí³ñòü ÷åíö³â: “Öåé ïîðÿòóíîê ºâðå¿â áóâ ìîæëèâèé ëèøå çàâäÿêè ñï³âïðàö³ íåâåëèêî¿ ãðóïè ìîíàõ³â òà ìîíàõèíü ³ç äåÿêèìè ñâ³òñüêèìè ñâÿùåíèêàìè. Âîíè âëàøòîâóâàëè ºâðå¿â ó ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³ ìîíàñòèð³, ñèðîòèíö³ òà ë³êàðí³, ä³ëèëèñü ñâî¿ì õë³áîì ç á³æåíöÿìè, ñóïðîâîäæóâàëè ¿õ, çîâñ³ì íå çâàæàþ÷è íà íåáåçïåêó, ïîâ’ÿçàíó ç ïðèñóòí³ñòþ ºâðå¿â”174 . Îäíèì ç îñíîâíèõ ó÷àñíèê³â ö³º¿ àêö³¿ áóâ íàñòîÿòåëü ñòóäèò³â î. Ìàðêî Ñòåê, êîòðèé íàãëÿäàâ çà âèäàííÿì óêðà¿íñüêèõ ³äåíòèô³êàö³éíèõ äîêóìåíò³â ºâðåÿì òà êîîðäèíóâàâ ñóïðîâ³ä á³æåíö³â äî ìîíàñòèð³â175 . ×èíè ³ çãðîìàäæåííÿ óêðà¿íñüêèõ êàòîëèöüêèõ ìîíàõèíü ï³êëóâàëèñü ïðî ºâðåéñüêèõ ä³â÷àò òà æ³íîê176 , âåëèêà ê³ëüê³ñòü ñâÿùåíèê³â òàêîæ äîêëàäàëè çóñèëü äëÿ ïîðÿòóíêó ºâðå¿â. Êîëè íàöèñòè ðîçïî÷àëè îáëàâè é äåïîðòàö³þ ºâðå¿â ó òàáîðè ïðàö³ òà ñìåðò³, óêðà¿íñüê³ êàòîëèöüê³ ñâÿùåíèêè ðîáèëè âñå ìîæëèâå, ùîá ¿õ âðÿòóâàòè. Ïîðóøóþ÷è çàáîðîíó í³ìö³â õðåñòèòè ºâðå¿â, áàãàòî ñâÿùåíèê³â âèäàâàëè ôàëüøèâ³ ñâ³äîöòâà òà ï³äðîáëÿëè ïàðàô³ÿëüí³ çàïèñè, ùîá ïîêàçàòè ¿õíº óêðà¿íñüêå êàòîëèöüêå ïîõîäæåííÿ177 . Ç òàêèìè äîêóìåíòàìè ö³ åòí³÷íî “íàòóðàë³çîâàí³” óêðà¿íö³ ìîãëè çâåðòàòèñü äî ãðîìàäñüêèõ ðåºñòðàö³éíèõ óñòàíîâ çà óêðà¿íñüêèìè ³äåíòèô³êàö³éíèìè òà ïðîäîâîëü÷èìè êàðòêàìè, äîçâîëîì íà ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ³íøèìè íåîáõ³äíèìè äîêóìåí-

òàìè178 . Ïðî ðîçìàõ òà ó÷àñòü ñâ³òñüêîãî äóõîâåíñòâà ó ö³é àêö³¿ ìîæíà ñêëàñòè óÿâëåííÿ çà ê³ëüê³ñòþ óêðà¿íñüêèõ êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â, ÿê³ ðèçèêóâàëè ñâî¿ì æèòòÿì, âèäàþ÷è ö³ äîêóìåíòè àáî ïåðåõîâóþ÷è ºâðå¿â. ¯õ, çà ñëîâàìè ðàáèíà Êàãàíå, íàë³÷óâàëîñü ïîíàä 240 (Êàãàíå ñòâåðäèâ, ùî ³ öåé ñïèñîê íå º âè÷åðïíèì)179 . Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé çàêëèêàâ íå ëèøå äóøïàñòèð³â òà ìîíàõ³â áðàòè ó÷àñòü ó ö³é ðÿòóâàëüí³é àêö³¿, â³í òàêîæ çâåðòàâñÿ äî öåðêîâíèõ áðàòñòâ ìèðÿí (îðãàí³çàö³é íà ð³âí³ ïàðàô³é), ùîá âîíè äîïîìàãàëè ºâðåÿì180 . Óêðà¿íñüêå íàñåëåííÿ çàãàëîì òàêîæ âèÿâëÿëî ïðèêëàäè ãåðî¿çìó181 , ìîæëèâî, áàãàòüîõ ç íèõ íàäèõàâ ïðèêëàä Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî. ϳñëÿ ë³êâ³äàö³¿ ґåòòî ó Ëüâîâ³, âë³òêó 1943 ð., Øåïòèöüêèé ïðîäîâæóâàâ ï³äòðèìóâàòè çâ’ÿçîê ç á³æåíöÿìè182 , à ç íàñòàííÿì äðóãî¿ ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿ â ëèïí³ 1944 ð. â³í ïðîñòåæèâ çà òèì, ùîá óñ³ ºâðåéñüê³ ä³òè, ÿê³ ïåðåõîâóâàëèñü ÓÃÊÖ, ïîâåðíóëèñü äî ºâðåéñüêî¿ ãðîìàäè ó Ëüâîâ³183 ³ ùîá öÿ ñï³ëüíîòà áóëà çàáåçïå÷åíà âñ³ì íåîáõ³äíèì (ïðîäóêòàìè òà îäÿãîì), àáè âñ³, õòî âèæèâ, ïî÷àëè íîâå æèòòÿ184 . Òàêèì ÷èíîì, ï³äï³ëüíà ä³ÿëüí³ñòü óêðà¿íñüêèõ ãðåêî-êàòîëèê³â ùîäî ïîðÿòóíêó ºâðå¿â òðèâàëà äâà ðîêè – ç ë³òà 1942 ð. äî çàê³í÷åííÿ íàöèñòñüêî¿ îêóïàö³¿ â ëèïí³ 1944 ð.185 Íàïèñàí³ Ìèòðîïîëèòîì Øåïòèöüêèì ëèñòè é ïîñëàííÿ – ó âèãëÿä³ ïðîòåñò³â äî óðÿäó ÷è çâåðíåíü äî íàðîäó – áóëè ïðèêëàäàìè çàñòîñóâàííÿ õðèñòèÿíñüêîãî â÷åííÿ äî ïîë³òè÷íî¿ ä³éñíîñò³. Âîíè íå ëèøå òåîðåòè÷íî ïðîãîëîøóâàëè â÷åííÿ, ïðàêòèêóâàííÿ ÿêîãî çàëåæàëî â³ä ñâ³äîìîñò³ êîæíî¿ îêðåìî¿ îñîáè, àëå é áóëè íàñò³éíèìè ïåðåñòîðîãàìè, íàãàäóâàííÿì íåëåãêèõ îáîâ’ÿçê³â, äî ÿêèõ çîáîâ’ÿçóº çâè÷àéíèõ ëþäåé õðèñòèÿíñüêà â³ðà ó öåé íàäçâè÷àéíî âàæêèé ÷àñ. Ö³ ïóáë³÷í³ çàÿâè, ìåòà ÿêèõ ïîëÿãàëà â ìîá³ë³çàö³¿ õðèñòèÿíñüêî¿ ñï³ëüíîòè äëÿ íåïîñëóõó íàöèñòñüê³é âëàä³, áóëè äóæå ðèçèêîâàíèìè, àäæå âîíè ï³äëÿãàëè öåíçóð³, à â ðàç³ âèÿâëåíî¿ íåëîÿëüíîñò³ äî âëàäè – íàâ³òü êîíô³ñêàö³¿. ×àñ íàïèñàííÿ çâåðíåíü Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî ñòîñîâíî ºâðå¿â âêàçóº íà òå, ùî öå áóëè êîíêðåòí³ åòè÷í³ â³äïîâ³ä³ íà ñïåöèô³÷í³ ïî䳿, ÿê³ â³äáóâàëèñü ó ñêëàäíîìó ³ñòîðè÷íîìó êîíòåêñò³. Âàæëèâî òàêîæ íàãîëîñèòè íà òîìó, ùî âñ³ çãàäàí³ çâåðíåííÿ Ìèòðîïîëèòà íàïèñàí³ çàäîâãî äî îñòàòî÷íîãî çíèùåííÿ ºâðåéñüêîãî ґåòòî ó Ëüâîâ³ â ÷åðâí³ 1943 ð.186 ʳëüê³ñòü ºâðå¿â, âðÿòîâàíèõ ó ðåçóëüòàò³ öèõ çóñèëü, ñÿãຠâ³ä ê³ëüêàñîò äî ê³ëüêîõ òèñÿ÷ îñ³á187 . ßê ãîëîâà Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, Ìèòðîïîëèò ðîçïî÷àâ áîðîòüáó â ³ì’ÿ õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè òà

274

275


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

ñïîíóêàâ ñâ³é íàðîä ÷èíèòè òàê ñàìî, íàâ³òü ðèçèêóþ÷è âëàñíèì æèòòÿì. Õî÷à ïåðåõîâóâàííÿ ºâðå¿â êàðàëîñÿ ñìåðòþ, Øåïòèöüêèé ñâ³äîìî ïîðóøóâàâ öå ðîçïîðÿäæåííÿ â ³ì’ÿ õðèñòèÿíñüêîãî îáîâ’ÿçêó ³ çàêëèêàâ ñâ³é íàðîä çä³éñíþâàòè öåé “çëî÷èí” îïîðó íàöèñòñüê³é ïîë³òèö³ âèíèùåííÿ. Ñóòòºâèì ôàêòîì êîíöåïòóàëüíî¿ åòèêè Øåïòèöüêîãî ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ áóëà åâîëþö³ÿ â³äíîñèí ì³æ ÓÃÊÖ òà öèâ³ëüíîþ âëàäîþ. Äâà îñíîâí³ åòè÷í³ ïðèíöèïè, çã³äíî ç ÿêèìè áóäóâàëèñÿ â³äíîñèíè ì³æ äåðæàâîþ òà Öåðêâîþ, – ñïðàâåäëèâ³ íàêàçè (ï³äëåãë³ñòü Áîæîìó çàêîíîâ³) òà ìóäðèé ïðîâ³ä (ð³âíå ñòàâëåííÿ äî âñ³õ áåç äèñêðèì³íàö³¿) – çàëèøàëèñü àêòóàëüíèìè ó â÷åíí³ Ìèòðîïîëèòà âïðîäîâæ òðüîõ ðîê³â ã³òëåð³âñüêîãî ïàíóâàííÿ. Êîëè í³ìåöüêà âëàäà ïî÷àëà ïîðóøóâàòè îáèäâà ö³ ïðèíöèïè, Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé ïîñèëèâ ñâîº ïðîòèñòîÿííÿ äî ò³º¿ ì³ðè, ùî ðîçïî÷àâ òàºìíèé îï³ð ó ôîðì³ ïîðÿòóíêîâèõ àêö³é òà íàãàäóâàííÿ óêðà¿íñüêèì â³ðíèì ïðî ¿õí³ îáîâ’ÿçêè, çóìîâëåí³ õðèñòèÿíñüêèì â÷åííÿì ïðî ìèëîñåðäÿ òà ñâÿò³ñòü ëþäñüêîãî æèòòÿ. Ïðàêòè÷íà óí³âåðñàëüí³ñòü öèõ îñíîâíèõ ïðèíöèï³â íå îçíà÷àëà àïð³îðíîãî ï³äõîäó äî öåðêîâíî-äåðæàâíî¿ ïðîáëåìàòèêè, à íàâïàêè, äàëà çìîãó Öåðêâ³ ïðèñòîñóâàòèñü äî ð³çíîìàí³òíèõ íåïåðåäáà÷óâàíèõ îáñòàâèí ³ äîçâîëèëà òëóìà÷èòè ç åòè÷íîãî ïîãëÿäó ïî䳿, ùî ðîçãîðòàëèñÿ. Òàêèì ÷èíîì, íàâ³òü ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ ñàìå óí³âåðñàëüí³ñòü çóìîâèëà ïåðåõ³ä Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî â³ä ñèòóàö³éíîãî ïðèñòîñóâàííÿ äî â³äâåðòî¿ îïîçèö³¿. Íà ïåðåòèí³ óí³âåðñàëüíèõ åòè÷íèõ ïðèíöèï³â òà ñèòóàö³éíèõ ïðèñòîñóâàíü, ìîæíà çðîçóì³òè íàéäèâîâèæí³øèé ìîìåíò åâîëþö³¿ ïîãëÿä³â Øåïòèöüêîãî – â³ä êðèòèêè ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó, ÿêèé çàïåðå÷óâàâ ðåë³ã³éíó ñâîáîäó Öåðêâ³, äî çàïåðå÷åííÿ í³ìåöüêîãî ðåæèìó. Ç ÷àñîì ïîëåãøåííÿ, ÿêå â³ä÷óâàâ Øåïòèöüêèé ó çâ’ÿçêó ç â³äñòóïîì ×åðâîíî¿ àð쳿, ìèíàëî ³, ÿê çàóâàæèâ îäèí àâòîð, Ìèòðîïîëèò ïî÷àâ ãîâîðèòè ïðî í³ìåöüêó îêóïàö³þ “òèìè æ ñëîâàìè”, ÿêèìè îïèñóâàâ êîìóí³ñòè÷íå ïàíóâàííÿ188 .  ê³íö³, íåñòðèìíå ïîøèðåííÿ íàñèëüñòâà ïåðåêîíàëî Øåïòèöüêîãî, ùî íàâ³òü ïîâåðíåííÿ ×åðâîíî¿ àð쳿 áóëî á êðàùå çà ³ñíóþ÷ó ñèòóàö³þ. Òàêèì ÷èíîì, í³ìö³, ÿêèõ ñïî÷àòêó â³òàëè ÿê âèçâîëèòåë³â â³ä àòå¿ñòè÷íî¿ ñèñòåìè ç ¿¿ îáìåæåííÿì ðåë³ã³éíî¿ ñâîáîäè, ïîñòàâèëè ïåðåä Öåðêâîþ ùå á³ëüøó åòè÷íó ïðîáëåìó í³æ òà, ùî ç’ÿâèëàñÿ â ÷àñè ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿. Áåçïðè÷èííå ïîçáàâëåííÿ ëþäèíè æèòòÿ, ùî ìàñîâî ïðàêòèêóâàëîñü íàöèñòàìè, óíåìîæëèâèëî çáåðåæåííÿ ïðèõèëüíèõ â³äíîñèí, ÿê³ ïîñòàëè âíàñë³äîê ïî÷óòòÿ âäÿ÷íîñò³ çà âèçâîëåííÿ. гøó÷å ïîðâàâøè ñòîñóíêè ç ëþäèíîíåíàâèñ-

íèöüêîþ ñèñòåìîþ, Øåïòèöüêèé çðîáèâ, ìîæëèâî, îäèí ç íàéâàæ÷èõ åòè÷íèõ âèáîð³â ó ñâîºìó æèòò³: â³í ïðèïóñòèâ, ùî îáìåæåííÿ ðåë³ã³éíî¿ ñâîáîäè, íåìèíó÷å ó ðàç³ ïîâåðíåííÿ ×åðâîíî¿ àð쳿, º ìåíøèì çëîì. Äâ³ îñíîâí³ ö³ííîñò³, íà ÿê³ çâåðòຠóâàãó Øåïòèöüêèé ó öåé ÷àñ – æèòòÿ ëþäèíè òà ïðèâàòíà âëàñí³ñòü, – âèçíà÷èëè éîãî êðèòè÷íå ñòàâëåííÿ ÿê äî í³ìåöüêîãî ðåæèìó, òàê ³ äî ïåâíèõ òåíäåíö³é â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³. Âñóïåðå÷ ïîë³òèö³ ôàøèñò³â, Ìèòðîïîëèò íåîäíîðàçîâî òâåðäèâ ïðî õðèñòèÿíñüêèé ïðèíöèï ïîøàíè äî ëþäñüêîãî æèòòÿ òà ïðîïîíóâàâ â³äíîâèòè âëàñí³ñòü, êîíô³ñêîâàíó ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ. ³í òàêîæ çàñòåð³ãàâ óêðà¿íö³â íå áðàòè ó÷àñò³ â íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàííÿõ òà âáèâñòâàõ, à íàòîì³ñòü çàêëèêàâ ¿õ äî ïîðÿòóíêó ïåðåñë³äóâàíèõ ºâðå¿â. Çà òàêèõ åêñòðåìàëüíèõ îáñòàâèí Ìèòðîïîëèò óâàæàâ, ùî åòè÷íèé ïðèíöèï çàõèñòó ëþäñüêîãî æèòòÿ ïåðåâàæຠíàâ³òü ðîçá³æíîñò³ ì³æ Öåðêâîþ òà ñîö³àë³ñòàìè (â ïèòàííÿõ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³) ³ êîìóí³ñòàìè – (ñòîñîâíî ðåë³ã³éíî¿ ñâîáîäè). Ïåðâèíí³ñòü õðèñòèÿíñüêîãî ìèëîñåðäÿ â åòè÷íèõ ïîãëÿäàõ Øåïòèöüêîãî, î÷åâèäíî, ñòîñóâàëàñü íå ëèøå ñîö³àëüíîãî â÷åííÿ òà ïðàêòèêè, ÿê³ â³í ðîçâèíóâ ó â³äïîâ³äü íà í³ìåöüêó îêóïàö³þ. Áåðó÷è äî óâàãè ìåòó íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, Ìèòðîïîëèò çàêëèêàâ äî ñîö³àëüíî¿ òà ðåë³ã³éíî¿ ñîë³äàðíîñò³, âèñóâàþ÷è åòè÷í³ êðèòåð³¿, çàñíîâàí³ íà õðèñòèÿíñüêîìó çàêîíîâ³ ëþáîâ³. Àäæå â ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³é òà ðåë³ã³éíî-öåðêîâí³é ñôåðàõ ³ñòîðè÷íó ïåðñïåêòèâó îá’ºäíàííÿ çóìîâëþâàëè äîöåíòðîâ³ ñèëè (ºäí³ñòü, ïîñëóõ, ëþáîâ), à ïåðåøêîäæàëè ¿é â³äöåíòðîâ³ ñèëè (áóíò, íåíàâèñòü, åãî¿çì). Îñê³ëüêè õðèñòèÿíñüêèé âèá³ð îáîâ’ÿçêîâî çîð³ºíòîâàíèé íà ëþáîâ³, â³í çàâæäè ïðÿìóâàâ äî îá’ºäíàííÿ. Äëÿ Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî öå áóëî ìîðàëüíèì ñòàíäàðòîì, êðèòåð³ºì, çà ÿêèì ñë³ä ðîçï³çíàâàòè ñóòí³ñòü ³ñòîðè÷íèõ ïðîöåñ³â òà îö³íþâàòè ïîñòóï ó ñïðàâ³ ºäíàííÿ.

276

277


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

Äèâ.: À. Êðàâ÷óê. Ñîö³àëüíå â÷åííÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî (âåðåñåíü 1939 – ÷åðâåíü 1941 ðð.) // Çàïèñêè Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ³ìåí³ Øåâ÷åíêà ó Ëüâîâ³. – 1994. – Ò. 228. – Ñ. 309–342. 2 Ïîñòàíîâà óïðàâè ì³ñòà Ëüâîâà ïðî ïîâåðíåííÿ Ìèòðîïîëèòîâ³ Øåïòèöüêîìó çåìåëü â ðàéîí³ Êàéçåðâàëüäà, 18 ëèïíÿ 1941 ð. // Ïðàâäà ïðî óí³þ: äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. – 2-å âèä. / Ðåä. Â. Ìàëàí÷óê. – Ëüâ³â, 1968. – ¹ 196. – Ñ. 304. Äèâ. òàêîæ: Å. Prus. Cerkiew greckokatolicka w okresie wojny ³ okupacji hitlerowskiej // Śląskie Studia Historyczne. – 1975. – ¹ 1. – Ñ. 69. – Ïðèì. 37. 3 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29–31 ñåðïíÿ 1942 ð. // Actes et Documents du Saint Siège relatifs à la seconde Guerre Mondiale / Ðåä. P. Blet. – Ò. 3. 2: Le Saint Siège et la situation religieuse en Pologne et dans les Pays Baltes, 1939–1945. – Città del Vaticano, 1967. – C. 627. 4 Òàì ñàìî. Ñïî÷àòêó í³ìåöüêà öèâ³ëüíà âëàäà âèïëàòèëà Óêðà¿íñüê³é Öåðêâ³ çàãàëüíó ñóìó, ÿêà ñêëàäàëà 900 000 çëîòèõ. Ëèøå â êâ³òí³ 1943 ð. óêðà¿íñüê³ ãðåêîêàòîëèöüê³ ºïèñêîïè ïî÷àëè îòðèìóâàòè ùîì³ñÿ÷íó ïëàòíþ (Å. Prus. Cerkiew greckokatolicka... Ñ. 72, ïðèì. 50–51). Ïðóñ ââàæຠöå ïðèêëàäîì ñï³âïðàö³ Ãðåêî-Kàòîëèöüêî¿ Öåðêâè ç íàöèñòàìè. Îäíàê, ïî-ïåðøå, òàêå ô³íàíñóâàííÿ, î÷åâèäíî, íå áóëî ïîâ’ÿçàíå ç äàëåêîñÿæíèìè ïëàíàìè ôàøèñò³â (íåìຠæîäíèõ äîêàç³â òîãî, ùî âîíî ïåðåäáà÷àëî ÿê³ñü 䳿 ó â³äïîâ³äü ç áîêó Öåðêâè); ïî-äðóãå, ç îãëÿäó íà çóáîæ³ííÿ äóõîâåíñòâà, öå áóëî ïðîáëåìîþ âèæèâàííÿ; ïî-òðåòº, çãàäàíà ãðîøîâà ñóáñèä³ÿ àæ í³ÿê íå âïëèíóëà íà ñòàâëåííÿ Øåïòèöüêîãî äî í³ìåöüêîãî ðåæèìó, íàâïàêè, äî êâ³òíÿ 1943 ð., êîëè ðîçïî÷àëèñü äåðæàâí³ âèïëàòè, Ìèòðîïîëèò ââàæàâñÿ ëþäèíîþ, âîðîæå íàëàøòîâàíîþ äî ôàøèñò³â, à íåâäîâç³ ï³ñëÿ öüîãî ïðèéøîâ äî ïåðåêîíàííÿ, ùî íàâ³òü ðàäÿíñüêèé ðåæèì êðàùèé çà ã³òëåð³âñüêó îêóïàö³þ. Ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó ÓÃÊÖ ï³ä ÷àñ íàöèñòñüêîãî ïàíóâàííÿ ïðîïîíóâàëè ³ öåðêîâí³ ñòðóêòóðè ͳìå÷÷èíè. Òàê, íàïðèêëàä, í³ìåöüêèé ðèìî-êàòîëèöüêèé ºïèñêîïàò ïåðåäàâ óêðà¿íñüêèì ãðåêî-êàòîëèêàì 15 000 000 çëîòèõ, ÿê³ áóëè ïðèçíà÷åí³ “äëÿ áîðîòüáè ç á³ëüøîâèöüêîþ ïðîïàãàíäîþ”. (Å. Prus. Cerkiew greckokatolicka... – Ñ. 72. – Ïðèì. 47–48). Òàêó æ ³í³ö³àòèâó ïðîÿâèëî êàòîëèöüêå òîâàðèñòâî, ÿêå äîïîìàãàëî í³ìöÿì, ùî æèëè çà ìåæàìè Ðàéõó. Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29–31 êâ³òíÿ 1942 ð. // Actes et Documents... – Ò. 3:2. – Ñ. 627. 5 Òàì ñàìî. Çà ð³ê äî öüîãî Ìèòðîïîëèò òàêîæ âêàçóâàâ íà òå, ùî íàñòóï Âåðìàõòó íà Ñõ³äíó Óêðà¿íó ñóïðîâîäæóâàâñÿ â³äáóäîâîþ öåðêîâ òà ÷àñòêîâèì âñòàíîâëåííÿì ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ. Ðîçóì³þ÷è, ùî çà í³ìö³â á³ëüøà ðåë³ã³éíà ñâîáîäà, í³æ çà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, â³í îïòèì³ñòè÷íî äèâèâñÿ íà âèð³øåííÿ

òàêèõ íåâ³äêëàäíèõ ïðîáëåì, ÿê ïîâåðíåííÿ öåðêîâíèõ çåìåëü, êîíô³ñêîâàíèõ ÑÐÑÐ, òà íàäàííÿ äóõîâåíñòâó çàñîá³â äëÿ ³ñíóâàííÿ. Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29 æîâòíÿ 1941 ð. // Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Andreae Szeptyckyj Archiepiscopi Leopoliensis Ukrainorum Metropolitae Haliciensis. – Roma 1965. – Ò. 1: Epistolae et Relationes àd Sanctam Sedem Lingua Gallica Exaratae, (Äàë³: ERSS – LGE). Ñ. 2. 6 Òàì ñàìî. 7 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29–31 ñåðïíÿ 1942 ð. // Actes et Documents... – Ò. 3:2. – C. 627. 8 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî êàðäèíàëà Ò³ññåðàíà, 28 ãðóäíÿ 1942 ð. // ERSS – LGE. – C. 1. Ó 1943 ð. áóâ ïðîâåäåíèé îáøóê ó âñ³õ áóäèíêàõ íà ïëîù³ Ñâ. Þðà, âêëþ÷àþ÷è ìèòðîïîëè÷³ ïàëàòè òà êàïëèöþ. (Äèâ.: Ì. Ñîïóëÿê. Ïàì’ÿò³ âåëèêîãî Ìèòðîïîëèòà (æìóò ñïîãàä³â) // Ñâ³òèëüíèê ²ñòèíè. – Òîðîíòî–׳êàãî, 1973. – Ò. 3. – Ñ. 445). Ó Ïåðåìèøë³ ãðåêî-êàòîëèöüêîãî ºïèñêîïà Éîñàôàòà (Êîöèëîâñüêîãî) äâ³÷³ äîïèòóâàëè â ґåñòàïî òà ïîãðîæóâàëè óâ’ÿçíåííÿì ó êîíöòàáîð³. (A. Turchyn. The Ukrainian Catholic Church during WW²² // Ukrainian Quarterly 41. – 1985 (âåñíà-ë³òî). – Ñ. 65). Çàãàëîì íàöèñòàìè áóëî çààðåøòîâàíî äâàäöÿòü ï’ÿòü ñâÿùåíèê³â, à ùå äâîº âáèòî. (Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà ï³ä ÷àñ á³ëüøîâèöüêî¿ îêóïàö³¿ // Ìàðòèðîëîã³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Öåðêîâ / Ðåä. Î. dzíêåâè÷ òà Ò. Ð. Ëîí÷èíà. – Òîðîíòî-Áàëò³ìîð, 1985. – Ò. 2: Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà. – Ñ. 208). 9 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29–31 ñåðïíÿ 1942 ð. // Actes et Documents.. – Ò. 3:2 – Ñ. 628. Çàáîðîíà ïàñòèðñüêî¿ îáñëóãè ðàäÿíñüêèõ ïîëîíåíèõ òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïèñüìîâèì íàêàçîì Ðàéíãàðäà Ãàéäð³õà, íà÷àëüíèêà Ãîëîâíî¿ Ñëóæáè Áåçïåêè Ðàéõó (RSHA), â³éñüêîâèì ãðóïàì îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ Einsatzgruppen. Ðåë³ã³éí³ îáðÿäè äëÿ ïîëîíåíèõ äîçâîëÿëèñÿ ëèøå â òîìó ðàç³, êîëè ñâÿùåíèê óæå áóâ ïðèñóòí³é; âèêëèê çàäëÿ öüîãî íîâèõ äóøïàñòèð³â ç Ðàéõó ÷è ґåíåðàë-ґóáåðíàòîðñòâà çàáîðîíÿâñÿ. (Ð. Òîæåöüêèé. Ñòàâëåííÿ ã³òëåð³âñüêî¿ ñëóæáè áåçïåêè òà ïîë³ö³¿ äî Öåðêîâ íà Cxoä³ // ÊàëåíäàðÀëüìàíàõ Íîâîãî Øëÿõó íà 1986 ð³ê. – Òîðîíòî, 1985. – Ñ. 45). Äîêóìåíò Ãàéäð³õà ïðîëèâຠñâ³òëî íà ìåõàí³çìè ïðèäóøåííÿ í³ìåöüêîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ ðåë³ã³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â îêóïîâàí³é Ãàëè÷èí³. óòëåð³âñüêèì â³éñüêàì áóëî äàíå êàòåãîðè÷íå ðîçïîðÿäæåííÿ áëîêóâàòè âñ³ ñïðîáè Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè ïîøèðþâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòîð³¿, ÿê³ äî òîãî ïåðåáóâàëè ï³ä ðàäÿíñüêîþ îêóïàö³ºþ. Á³ëüøå òîãî, äàë³ â íàêàç³ ãîâîðèòüñÿ: “ òèõ ðåã³îíàõ, äå êàòîëèöüêèé ÷è óí³àòñüêèé ñâÿùåíèê ïðîäîâæóº àêòèâíî ä³ÿòè, íåîáõ³äíî çàáåçïå÷èòè âñåá³÷íå îáìåæåííÿ éîãî ä³ÿëüíîñò³. Âñ³ ò³ êàòîëèöüê³ òà óí³àòñüê³ äóøïàñòèð³, ÿê³, íåçâàæàþ÷è íà çàáîðîíó, ïåðåñóâàëèñü íà ðàäÿíñüêèõ òåðèòîð³ÿõ, ç’ÿâèâøèñü òàì, ïîâèíí³ áóòè äåïîðòîâàí³ â ñâîþ ð³äíó êðà¿íó”.

278

279

Посилання та коментарі 1


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

(Òàì ñàìî. – Ñ. 43–44). Îñê³ëüêè òàêà æ ïîë³òèêà áóëà ñïðÿìîâàíà ïðîòè Ïðàâîñëàâíèõ òà Ïðîòåñòàíòñüêèõ Öåðêîâ, òî âîíà, î÷åâèäíî, ìàëà íà ìåò³ îáìåæèòè ðåë³ã³éíó ñâîáîäó òà ïåðåøêîäèòè âèíèêíåííþ ì³æêîíôåñ³éíî¿ ñîë³äàðíîñò³: “Áàæàíî, ùîá Öåðêâè áóëè ðîçêîëîò³ íà äð³áí³ ãðóïè. Çàäëÿ öüîãî íå ïîâèííî áóòè í³ÿêèõ ïåðåøêîä íà øëÿõó ðîçìíîæåííÿ ñåêò íà ö³é òåðèòî𳿔. (Òàì ñàìî. – Ñ. 44. Äèâ. òàêîæ äàë³ ïðèì. 14). 10 Å. Prus. Władyka Świętojurski: Rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim (1865–1944). – Warszawa 1985. – Ñ. 224–225. 11 ͳìåöüê³ âëàñò³ ³íîä³ çàòðèìóâàëè îðèã³íàëè êîðåñïîíäåíö³¿ òà ïåðåäàâàëè Ìèòðîïîëèòîâ³ ëèøå êîﳿ. (Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî íóíö³ÿ Ðîòòè â Áóäàïåøò³, 30 ñåðïíÿ 1941 ð. // Actes et Documents. – Ò. 3:2. – Äîê. ¹ 297. – Ñ. 437). Êîíô³ñêàö³¿ òà öåíçóðà çàñòîñîâóâàëèñü ³ äî ïàñòèðñüêèõ ïîñëàíü Ìèòðîïîëèòà. (I. Ãðèíüîõ. Ñëóãà Áîæèé Aíäðåé – Áëàãîâ³ñíèê ºäíîñò³. Ìþíõåí 1961. – Ñ. 35; Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Íå óáèé // Ëüâ³âñüê³ Àðõ³ºïàðõ³àëüí³ Â³äîìîñò³ (äàë³ – ËÀªÂ). – 1942. – ¹ 11 (ëèñòîïàä). – Ñ. 179; Í. Stehle. Der Lemberger Metropolit Šeptyckyj und die nationalsozialistische Politik in der Ukraine // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 34 (3) (1986) 416). Ó â³äïîâ³äü íà êîíô³ñêàö³þ í³ìåöüêèìè âëàñòÿìè ïàñòèðñüêèõ ïîñëàíü Ìèòðîïîëèò ïî÷àâ âèãîëîøóâàòè ¿õ íà ñîáîð³ äóõîâåíñòâà. (Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29–31 ñåðïíÿ 1942 ð. // Actes et Documents... – Ò. 3:2. – Ñ. 627). Âðåøò³-ðåøò öåíçóðà öåðêîâíèõ ïóáë³êàö³é ñòàëà çâè÷àéíîþ ðóòèíîþ: ó ëþòîìó 1943 ð. ó ëèñò³ äî ãðåêî-êàòîëèöüêîãî àïîñòîëüñüêîãî àäì³í³ñòðàòîðà â ͳìå÷÷èí³ î. Ïåòðà Âåðãóíà Øåïòèöüêèé çàóâàæèâ, ÿê ïðî ùîñü çâè÷àéíå, ùî îñòàííº âèäàííÿ îô³ö³éíîãî îðãàíó àðõ³ºïàðõ³¿ íàïåðåäîäí³ áóëî â³ä³ñëàíå öåíçîðó. (Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî î. Ïåòðà Âåðãóíà â³ä 17 ëþòîãî 1943 ð. // Ïðàâäà ïðî óí³þ... – Äîê. ¹ 231. – Ñ. 346). 12 Ç ïîã³ðøåííÿì ñèòóàö³¿ òîãî æ ðîêó Ìèòðîïîëèòîâ³ ñòຠäåäàë³ âàæ÷å ï³äòðèìóâàòè çâ’ÿçîê ç Âàòèêàíîì: “Ïèøó äî Âàøî¿ Åì³íåíö³¿, êîëè ò³ëüêè ïîÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü, àëå òàê³ ìîæëèâîñò³ ñòàþòü ð³äê³ñíèìè, ³ ùîðàç âàæ÷å ¿õ çíàõîäèòè”. (Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî êàðäèíàëà Ò³ññåðåíà, 25 ãðóäíÿ 1942 ð. // ERSS – LGE... – Ñ. 2). À â ëèñò³ äî Ðèìó (ìîæëèâî, äî ºïèñêîïà (²âàíà Áó÷êà)) â³ä 27 áåðåçíÿ 1942 ð. Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé ç ã³ðêîòîþ çàçíà÷àº: “Íå ãîâîðèòèìó á³ëüøå ïðî íàøå ñòàíîâèùå, õî÷à º áàãàòî ïðî ùî ïèñàòè ³ º íàä ÷èì ïëàêàòè”. (ÖIJÀË, ô. 201, oï. 1, ñïð. 104, àðê. 8 çâ.). ² çà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, ³ çà í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ äåÿê³ öåðêîâí³ ïîñëàííÿ áóëè ïåðåäàí³ çà êîðäîí òàºìíèìè êóð’ºðàìè; ê³ëüêà ðàç³â àðõ³ìàíäðèò Éîãàííåñ Ïåòåðñ ¿õàâ ³íêîґí³òî äî Áåðë³íà â³ä ³ìåí³ Ìèòðîïîëèòà. (Í. Stehle. Der Lemberger Metropolit... – Ñ. 415). 13 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 14 âåðåñíÿ 1942 ð. // Actes et Documents... – Ò. 3:2. – Ñ. 633. 14 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî êàðäèíàëà Ticcepaía, 22 ñ³÷íÿ

1943 ð. // ERSS – LGE. – C. 5. Ïðèêëàäîì öüîãî áóëè äâ³ Óêðà¿íñüê³ Ïðàâîñëàâí³ Öåðêâè íà êîëèøí³é òåðèòî𳿠Ïîëüù³, ïðî ÿê³ Øåïòèöüêèé ïèñàâ: “ͳìö³, äàâí³ ìàéñòðè ìèñòåöòâà ðîçä³ëþâàííÿ, ï³äòðèìóþòü àíòàãîí³çìè ïî îáèäâîõ ñòîðîíàõ; âèçíàþòü îáèäâ³ Öåðêâè ³ ïîçâîëÿþòü íà äâîõ ºïèñêîï³â ³ íàâ³òü íà äâîõ ïapox³â â îäíîìó ì³ñö³. ͳìö³ íàìàãàþòüñÿ çîðãàí³çóâàòè íåçàëåæí³ ºïèñêîïàòè äëÿ îáèäâîõ â³òîê. ßêèéñü ºïèñêîï Ôîò³é (Òèìîùóê) â³ää³ëèâñÿ â³ä Öåðêâè Ïîë³êàðïà ³ ïðîãîëîñèâ ñåáå ºðàðõ³÷íèì ãëàâîþ ö³ëî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ Öåðêâè Âîëèí³, íåçàëåæíèì â³ä óñ³õ Ìèòðîïîëèò³â ³ ïîòâåðäæåíèì ò³ëüêè í³ìåöüêèìè âëàñòÿìè”. (Òàì ñàìî). Îö³íêà Øåïòèöüêîãî ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæåíà í³ìåöüêèìè äîêóìåíòàìè âîºííîãî ïåð³îäó, ÿê³ ç’ÿâèëèñü çãîäîì. (J. Armstrong. Ukrainian Nationalism, 1939–1945. – 2-å âèä. – New York, 1963. – Ñ. 199–203; Ð. Òîæåöüêèé. Ñòàâëåííÿ ã³òëåð³âñüêî¿ ñëóæáè áåçïåêè... – C. 43–46). 15 Ñ. Ì. Ãîðàê. Óêðà¿íö³ ³ äðóãà ñâ³òîâà â³éíà: Äîñâ³ä ó ñï³âïðàö³ ç ͳìå÷÷èíîþ, 1941–1942 // Óêðà¿íñüêèé ³ñòîðèê 16 (1–4) [61–64] (1979) – Ñ. 27. 16 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ïðî ìèëîñåðäÿ // Ïèñüìà–Ïîñëàííÿ Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, ×Ñ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. – Éîðêòîí, 1969. – Ñ. 166. 17 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29–31 ñåðïíÿ 1942 ð. // Actes et Documents… – Ò. 3:2. – Ñ. 626. 18 Ê. Ïàíüê³âñüêèé. Ðîêè í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. – Íüþ-Éîðê–Òîðîíòî, 1965. – Ñ. 74–75. Ïàíüê³âñüêèé ïîÿñíþº, ùî ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ íàâ³òü íåïðÿìà ïðè÷åòí³ñòü äî àíòèôàøèñòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ñêàæ³ìî, ñï³âïðàöÿ ç ðàäÿíñüêèì óðÿäîì ÷è ÷ëåíñòâî â áàíäåð³âñüêîìó â³äëàì³ ÎÓÍ) ââàæàëèñü äîñòàòí³ìè ïðè÷èíàìè äëÿ àðåøòó òà ïîë³òè÷íèõ ïåðåñë³äóâàíü. 19 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29–31 ñåðïíÿ 1942 ð. // Actes et Documents... – Ò. 3:2. – Ñ. 626. Íà ñåðïåíü 1942 ð. äî ͳìå÷÷èíè íà ïðèìóñîâ³ ðîáîòè áóëî âèâåçåíî 250 000 óêðà¿íö³â. (Í. Stehle. Der Lernberger Metropolit... Ñ. 416). 20 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29–31 ñåðïíÿ 1942 ð. // Actes et Documents... – Ò. 3:2. – Ñ. 626. 21 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ïðî ìèëîñåðäÿ (ëèïåíü–ñåðïåíü 1942 ð.) // Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ... – Ñ. 166. 22 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ñëîâî Ìèòðîïîëèòà (“Ó âàæê³é õâèëèí³...”) // Êðàê³âñüê³ â³ñò³. – 1943. –17 ñåðïíÿ. 23 Ó ëèñò³ â³ä 8 òðàâíÿ 1943 ð. äî êàðäèíàëà T³ccepaía Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé âèñëîâëþâàâ çàíåïîêîºííÿ òèì, ùî óâ’ÿçíåíèõ ñâÿùåíèê³â íå âñòèãíóòü çâ³ëüíèòè ³ âîíè íå óíèêíóòü ñìåðò³ “â ïåðåâîðîò³, ÿêèé íàáëèæàºòüñÿ”. (Actes et Documents... – Ò. 3:2. – Ñ. 791). Ìèòðîïîëèò âèñëîâèâ ïîä³áí³ ïîáîþâàííÿ ³ ÷åðåç ð³ê, êîëè ñòðàõ ïåðåä íàñòóïîì ðàäÿíñüêèõ â³éñüê áóâ ùå á³ëüø ï³äñèëåíèé ïîâ³äîìëåííÿìè ïðî ðåïðåñ³¿ ñóïðîòè òèõ, õòî ñï³âïðàöþâàâ

280

281


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

ç í³ìåöüêèì ðåæèìîì. “Áîëüøåâèöüêå â³éñüêî íàáëèæàºòüñÿ äî Ëüâîâà. Ñòຠìàéæå ïåâíèì, ùî âîíè çàéìóòü ì³ñòî çà 8–10 äí³â. Öÿ â³ñòêà âèêëèêàëà âåëèêèé ñòðàõ ñåðåä íàøèõ â³ðíèõ. Âñ³ ³íòåë³ãåíòè, ÿê³ çà îñòàíí³ äâà ðîêè ñï³âïðàöþâàëè ç í³ìöÿìè – íàâ³òü çîâñ³ì íå äîáðîâ³ëüíî, – óâàæàþòü, ùî ¿õ íàïåâíî ÷åêຠñìåðòü. Âîíè âò³êàþòü ç ì³ñòà àáî é ç êðàþ, òà ïîñåëÿþòüñÿ â ðåã³îíàõ äàâíüî¿ Ïîëüù³, [ÿê³] äåùî áåçïå÷í³ø³ í³æ Ãàëè÷èíà, ç ñ³ë, îêóïîâàíèõ áîëüøåâèêàìè, âò³êà÷³ ÷è åâàêóéîâàí³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî ç ïåðøî¿ õâèëèíè áîëüøåâèêè âáèâàþòü óñ³õ îñêàðæåíèõ àáî îáâèíóâà÷åíèõ (íàâ³òü, áåçï³äñòàâíî) â ÿêîìóñü çëî÷èí³ ïðîòè êîìóí³çìó”. (Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî êàðäèíàëà T³ccepaía, 23 áåðåçíÿ 1944 ð. [ôîòîêîï³ÿ] // Àðõ³â ґåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³ÿòó çîâí³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íñüêî¿ Ãîëîâíî¿ Âèçâîëüíî¿ Ðàäè, Íüþ-Éîðê (äàë³ – ÓÃÂÐ), ô. Ì. Ëåáåäÿ. – Ñ. 2). Ïðî ñòðàõ ïåðåä ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ òàêîæ ïèñàâ âëàäèêà Éîñèô (Ñë³ïèé), õî÷à â³í â³ä÷óâàâ, ùî äî áåðåçíÿ 1943 ð. öåé ñòðàõ ñåðåä íàñåëåííÿ ïåâíîþ ì³ðîþ ñòèõ. Ëèñò àðõ³ºïèñêîïà Éîñèôà Ñë³ïîãî äî ä-ðà Ì. Äçåðîâè÷à, 1 áåðåçíÿ 1943 ð. // Ïðàâäà ïðî óí³þ... – Äîê. ¹ 232. – Ñ. 347. 24 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29–31 ñåðïíÿ 1942 ð. // Actes et Documents... – Ò. 3:2. – Ñ. 625. 25 “Ïåðøèìè æåðòâàìè º æèäè, ê³ëüê³ñòü âáèòèõ æèä³â íà íàø³é íåâåëèê³é çåìë³ ïåðåâèùóº 200 òèñÿ÷. Ç ïðîñóâàííÿì [í³ìåöüêî¿] àð쳿 íà ñõ³ä, ê³ëüê³ñòü æåðòâ çðîñëà.  Êèºâ³ çà ê³ëüêà äí³â áóëî çíèùåíî 130 òèñ. ÷îëîâ³ê³â, æ³íîê òà ä³òåé. Ó âñ³õ ì³ñòàõ Óêðà¿íè º ñâ³ä÷åííÿ ïîä³áíèõ ìàñîâèõ âáèâñòâ, ³ âñå öå ñòàëîñü çà ð³ê. Ñïî÷àòêó âëàä³ áóëî ñîðîìíî çà ñâî¿ íåëþäñüê³ íåñïðàâåäëèⳠ䳿, òîìó áóëè ñïðîáè ï³äòâåðäèòè äîêóìåíòàëüíî, ùî çà öèìè âáèâñòâàìè ñòî¿òü ì³ñöåâå íàñåëåííÿ àáî ï³äðîçä³ëè ïîë³ö³¿. Àëå ç ÷àñîì, âîíè ïî÷àëè âáèâàòè æèä³â íà âóëèöÿõ íà î÷àõ ó âñ³õ ëþäåé, áåç âñÿêîãî ñîðîìó”. Òåðîð ïðîòè ºâðå¿â íå ñòèõàâ ³ íàäàë³: ó ëèñò³ äî êàðäèíàëà T³ccepaía â³ä 28 ãðóäíÿ 1942 ð. Øåïòèöüêèé ïîâ³äîìëÿâ, ùî çà ïîïåðåäí³ äâà ì³ñÿö³ ëèøå ó Ëüâîâ³ çàãèíóëî ïîíàä 40 òèñ. îñ³á. (ERSS – LGE. Ñ. 16). ªâðåéñüêå íàñåëåííÿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, ÿêå â 1931 ð. íàë³÷óâàëî ï³âì³ëüéîíà, ï³ä ÷àñ ðàäÿíñüêîãî ïàíóâàííÿ ñóòòºâî çá³ëüøèëîñü: Øåïòèöüêèé ï³äðàõóâàâ, ùî ç îêóïîâàíî¿ í³ìöÿìè Ïîëüù³ â Ñõ³äíó Ãàëè÷èíó, çàéíÿòó ×åðâîíîþ àð쳺þ (òîáòî çà âåðåñåíü 1939 ð. – ÷åðâåíü 1941 ð.), âòåêëî áëèçüêî 200 000 ºâðå¿â. Ç âòîðãíåííÿì íàöèñò³â ºâðåéñüêà ñï³ëüíîòà Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè áóëà ìàéæå ïîâí³ñòþ çíèùåíà, ³ äî 1945 ð. íà ö³é òåðèòî𳿠çàëèøèëîñü ëèøå ê³ëüêà òèñÿ÷ ºâðå¿â. 26 “Çâè÷àéíî, áàãàòî õðèñòèÿí, íå ëèøå îõðåùåí³ æèäè, àëå é òàê çâàí³ “àð³éö³”, òàêîæ áóëè æåðòâàìè íåñïðàâåäëèâèõ âáèâñòâ”. (Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29–31 ñåðïíÿ 1942 ð. // Actes et Documents... – Ò. 3. – Ñ. 625–626). Ìèòðîïîëèò ïåðåäáà÷àâ, ùî, çâèêíóâøè äî ìàñîâîãî âáèâñòâà òèñÿ÷ íå-

âèííèõ ºâðå¿â, êàòè íåçàáàðîì â³çüìóòüñÿ çà óêðà¿íö³â òà ïîëÿê³â (Òàì ñàìî. – Ñ. 628). Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ïîä³é ï³äòâåðäèâ îáґðóíòîâàí³ñòü éîãî ïîáîþâàíü: “Ç êîæíèì äíåì ñòຠçðîçóì³ë³øå, ùî ìåòà ïîëÿãຠâ òîìó, ùîá âèíèùèòè âñþ óêðà¿íñüêó òà ïîëüñüêó ³íòåë³ãåíö³þ”. (Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî êàðäèíàëà Ò³ññåðàíà, 28 ãðóäíÿ 1942 ð. // Beatificationis et Canonizationis... – Ñ. 1). 27 Çã³äíî ç³ ñòàòèñòèêîþ, îïóáë³êîâàíîþ â ËÀÂ, çà ïåðøèé êâàðòàë 1944 ð. ÷îòèðè ñâÿùåíèêè çíà÷èëèñü ÿê âáèò³, à äâîº ïðîïàëè áåç â³ñò³. Ïðî öå çãàäóº òàêîæ: Ã. Ëóæíèöüêèé. Óêðà¿íñüêà Öåðêâè ì³æ Ñõîäîì ³ Çàõîäîì. Ô³ëàäåëüô³ÿ 1954. – Ñ. 688–689 (ïðèì. 384). ²ç òèõ ïapox³â äâîº, ìàáóòü, áóëè âáèò³ íàöèñòàìè (Ìàðòèðîëîã³ÿ... – Ñ. 208). Ùå ï’ÿòü äóøïàñòèð³â çàãèíóëè 1943 ð. íà Ëåìê³âùèí³ òà â îêîëèöÿõ Ïåðåìèøëÿ, âáèò³, ìîæëèâî, ïîëüñüêèì êîìóí³ñòè÷íèì ïàðòèçàíñüêèì çàãîíîì “Bataliony chłopskie”, ÿêèé, ÿê óâàæàºòüñÿ, ïðîäîâæóâàâ çíèùóâàòè óêðà¿íñüêèõ ñâÿùåíèê³â äî 1945 ð. (Òàì ñàìî. – Ñ. 67–68). Öå áóëè îòö³: Ìèõàéëî Âåëè÷êî (1889–1943). Ìèêîëà ˳ñêåâè÷ (1904– 1943), Ãðèãîð³é Òèêòîð (1910–1943), Ñòåïàí Øàëàø (1890–1943) òà ßðîñëàâ Ùèáðà (1902–1943) (Òàì ñàìî. – Ñ. 113, 132–133, 148, 153, 154). Ðîçäóìè Øåïòèöüêîãî ïðî íàñèëüñòâî ïðîòè äóõîâåíñòâà öüîãî ÷àñó îïóáë³êîâàí³ ó: Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ïðî âáèâàííÿ ñâÿùåíèê³â (“ ³ìåí³ Õðèñòîâî¿ Öepêâè...”) 1943 // Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ... – Ñ. 43. 28 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî ïàïè ϳÿ XII, 29–31 ñåðïíÿ 1942 ð. // Actes et Documents... – Ò. 3:2. – Ñ. 626. 29 “Âñÿ Âîëèíü ³ ÷àñòèíà Ãàëè÷èíè çàïîâíåí³ áàíäàìè, ÿê³ ìàþòü ïåâíèé ïîë³òè÷íèé õàðàêòåð. ª áàíäè, ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ ç ïîëÿê³â, ³íø³ – ç óêðà¿íö³â òà ùå ³íø³ – ç êîìóí³ñò³â. Ïîçà òèì º ñïðàâæí³ áàíäèòè, ñåðåä ÿêèõ º ëþäè ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé – í³ìö³, æèäè, óêðà¿íö³, ïîëÿêè ³ ðîñ³ÿíè”. (Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî êàðäèíàëà T³ccåðàíà, 8 òðàâíÿ 1943 ð. // Actes et Documents... – Ò. 3. – Ñ. 790). 30 ÖIJÀË, ô. 358, oï. 3, ñïð. 179, àðê. 59. Ëèñò Øåïòèöüêîãî ç³ Ëüâîâà â³ä 28 ãðóäíÿ 1942 ð. [ìîæëèâî, äî êàðäèíàëà T³ccepaía]. Òóò ³ â ³íøèõ ì³ñöÿõ ïåðåêëàäàºìî òåðì³í “juifs” åòíîí³ìîì “æèäè”, îñê³ëüêè â³í áóâ çàãàëüíîâæèâàíèì ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ òîãî ÷àñó ³ éîãî âèêîðèñòîâóâàâ òàêîæ Øåïòèöüêèé ó òåêñòàõ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. ßê ³ â áàãàòüîõ ³íøèõ ìîâàõ, òàê ³ ó ôðàíöóçüê³é, ïîíÿòòÿ “hébreu” ñòîñóºòüñÿ ò³ëüêè ñó÷àñíî¿ ìîâè ³ ñòàðîçàâ³òíüîãî íàðîäó. 31 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ïðî ìèëîñåðäÿ // Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ... – Ñ. 167, § 7. 32 Òàì ñàìî, § 2. Øåïòèöüêèé îïèñóâàâ òàêîæ äóøåâíèé á³ëü ëþäèíè, âèííî¿ ó âáèâñòâ³: “Íàâ³òü ïîòîêè âîäè íå ìîæóòü î÷èñòèòè òèõ ñïëÿìëåíèõ ðóê, äóøó, ñïëÿìëåíó ÷èºþñü êðîâ’þ! Íàâ³òü ïàõîù³ âñ³º¿ Àâà𳿠íå ìîæóòü ïîäîëàòè òîãî òðóïíîãî ñìîðîäó äóø³, ÿêà çàãíèâຠâ ãp³c³ âáèâñòâà”. (Àíäðåé

282

283


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

Øåïòèöüêèé. Äåêðåò ïðî äóõîâå ÷îëîâ³êîâáèâñòâî ñåáòî ñîáëàçí, ãðóäåíü 1942 ð. // ËÀªÂ. – 1943– ¹ 1 (ñ³÷åíü–ëþòèé). – Ñ.8). 33 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî êàðäèíàëà T³ccepaía, 3 âåðåñíÿ 1942 ð. Öèò. ó: Å. Tisserant. L’Église militante. – Paris, 1950. – Ñ. 14. Òîãî æ ðîêó, 28 ãðóäíÿ, Øåïòèöüêèé çíîâó ïèñàâ äî êàðäèíàëà Ticcepaía: “Íàø á³äíèé íàðîä ñòðàæäຠá³ëüøå, í³æ áóäü-êîëè, ³ çëèâè äåìîðàë³çàö³¿ çàëèâàþòü ö³ëèé êðàé”. ² äàë³ ç â³ä÷àºì: “Elegi abjectus esse in domo Dei magis quam habitare in tabernaculis peccatorum” [“ß á êðàùå áóâ âèãíàíöåì ç äîìó Áîæîãî, àí³æ æèâ ñåðåä ãð³øíèê³â”] (ÖIJÀË, ô. 358, oï. 3 ò, ñïð. 179, àðê. 59). Öåé óðèâîê ïîä³áíèé íà ñòàðîçàâ³òí³é îïèñ ñàìîãóáñòâà Ðàç³ñà (2 Ìàê. 14:42), ÿêèé îáðàâ ìóæíþ ñìåðòü çàì³ñòü òîãî, ùîá ïîòðàïèòè äî ðóê çëî÷èíö³â. 34 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29–31 ñåðïíÿ 1942 ð. // Actes et Documents... – Ò. 3:2. – Ñ. 628. 35 Òàì ñàìî. 36 Òàì ñàìî. – Ñ. 633. 37 Òàì ñàìî. – Ñ. 627. 38 Òàì ñàìî. – Ñ. 628. 39 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Äåêðåò ïðî äóõîâå ÷îëîâ³êîâáèâñòâî... – Ñ.8. 40 “Ç ãëèáîêèì áîëåì ñåðöÿ, ç³ ñòðàõîì ïðî áóäó÷èíó íàøîãî íàðîäó, áà÷ó, ÿê â ìíîãèõ ãðîìàäàõ æèþòü ëþäè, ùî ¿õ äóø³ ³ ðóêè ñïëÿìëåí³ íåïîâèííî ïðîëèòîþ êðîâ’þ áëèæí³õ” (Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ïðî ìèëîñåðäÿ... // ÏèñüìàÏîñëàííÿ... – Ñ. 181, § 53). 41 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ñëîâî Ìèòðîïîëèòà (“Ó âàæê³é õâèëèí³...”)... – Ñ. 1–2. Ó öüîìó ïàñòèðñüêîìó ïîñëàíí³ Øåïòèöüêèé ïîñò³éíî íàãîëîøóâàâ, ùî íàñèëüñòâî ìຠäàëåêîñÿæí³ ñîö³àëüí³ íàñë³äêè: “Áåðó÷èñÿ ð³øàòè ïðî ñïðàâè çàãàëüí³ áåç äîñòàòíüîãî äîñâ³äó ³ áåç âîë³ ïîðàäèòèñÿ ç³ ñòàðøèìè, âîíè íàðàæàþòü íàñ óñ³õ íà âåëèêó íåáåçïåêó. Ïîì³æ òèì º ñòàðø³, ÿê³ íèìè êåðìóþòü […], ùî ïðîñòî ïðîâîêóþòü äî íåçàêîííèõ ïîñòóïê³â, äî íåðîçâàæíèõ êðîê³â, ÿê³ â³äòàê ìñòÿòüñÿ íà ö³é ãðîìàä³”. (Òàì ñàìî. – Ñ. 1. § 3); “ñòåðåæ³òü ñâî¿õ ñèí³â ïåðåä çëî÷èíîì, ÿêèì çìîãëè á ñòÿãíóòè íà ñåëî ñòðàøí³ íåùàñòÿ”. (Òàì ñàìî. – Ñ. 1, § 4): “öå æ ³íòåðåñ íàøèõ âîðîã³â: íàìîâèòè íàøèõ ëþäåé äî íåðîçâàæíèõ êðîê³â, ÿê³ ìîãëè á, à íàâ³òü ìóñèëè á ñòÿãíóòè íà íàø íàðîä âåëèê³ øêîäè”. (Òàì ñàìî. – Ñ. 2, § 7).  îñòàííüîìó ïðèêëàä³ Ìèòðîïîëèò âèðàçíî ïîêëèêàâñÿ íà ðåïðåñ³¿ öèâ³ëüíî¿ âëàäè, õî÷à òàêîæ çâåðòàâñÿ ³ äî ïèòàííÿ Áîæî¿ êàðè. 42 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ïðî âáèâàííÿ ñâÿùåíèê³â (“ ³ìåí³ Õðèñòîâî¿ Öåðêâè...”) // Ïèñüìà-ïîñëàííÿ... – Ñ. 431. 43 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Äåêðåò ïðî äóõîâå ÷îëîâ³êîâáèâñòâî... – Ñ. 8. 44 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ñëîâî Ìèòðîïîëèòà (“Ó âàæê³é õâèëèí³”)... – Ñ. 8. Ïîä³áíèì ÷èíîì Ìèòðîïîëèò çâåðòàâñÿ äî óêðà¿íñüêèõ ìàòåð³â: “Ñòîÿ÷è íà âàðò³ Áîæîãî çàêîíó â ñï³ëüíîñò³.., íå äîçâîëÿéòå [âàøèì ñèíàì] çàïëÿìèòè

äóø³ íåïîâèííîþ êðîâ’þ”. ( Òàì ñàìî, § 8). 45 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ïðî ìèëîñåðäÿ // Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ... – Ñ. 180. Ó Ñòàðîìó Çàïîâ³ò³ Êà¿íîâèé çëî÷èí âèêëèêຠÁîæèé ãí³â: “² ñêàçàâ Ãîñïîäü: Ùî òè çðîáèâ? Ãîëîñ êðîâ³ áðàòà òâîãî âçèâຠäî Ìåíå ç çåìë³. À òåïåð òè ïðîêëÿòèé â³ä çåìë³, ùî ðîçêðèëà óñòà ñâî¿, ùîá ïðèéíÿòè êðîâ òâîãî áðàòà ç òâ ðóêè”. (Áóò. 4:10-11). 46 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî êàðäèíàëà Ìàëüéîíå, 12 ÷åðâíÿ 1943 ð. // Actes et Documents... – Ò. 3:2. – Ñ. 811. 47 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ïðî âáèâàííÿ ñâÿùåíèê³â // Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ... – Ñ. 431. 48 Òàì ñàìî. 49 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ðîçäóìóþ÷è íàä êàëåíäàðåì... // Êàëåíäàð. Còóä³îí. – Ëüâ³â, 1944. – Ñ. 31–32. 50 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Äî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó (“Ç âîë³ Âñåìîãó÷îãî... çà÷àëàñÿ...”), 1 ëèïíÿ 1941 ð. // Ê. Ïàíüê³âñüêèé. B³ä äåðæàâè äî êîì³òåòó. – Íüþ-Éîðê-Òîðîíòî, 1957. – Ñ. 116. 51 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ñëîâî Ìèòðîïîëèòà (“Ç âîë³ Âñåìîãó÷îãî... çà÷àëàñÿ...”), 5 ëèïíÿ 1941 ð. // Ê. Ïàíüê³âñüêèé. ³ä äåðæàâè... – Ñ. 129. 52 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. “Ç âîë³ Âñåìîãó÷îãî... çà÷àëàñÿ...” – Ñ.116. 53 Ó ëèñò³ äî Ïàïè ϳÿ Õ²² â³ä 29 æîâòíÿ 1941 ð. Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé ïîêëèêàâñÿ íà “çàâäàííÿ ïîøèðåííÿ ºäíîñò³ â öüîìó êðàþ”. (Beatificationis et Canonizationis… – Ñ. 4), à â ïîñëàíí³ äî íóíö³ÿ â Áóäàïåøò³ Àíäæåëî Ðîòòè â³ä 7 ëèñòîïàäà öüîãî æ ðîêó â³í çàçíà÷èâ, ùî ñàìå “ìîæëèâ³ñòü ïîáà÷èòè ïîâåðíåííÿ íàøèõ â³ää³ëåíèõ áðàò³â ó Âåëèê³é Óêðà¿í³ äî öåðêîâíî¿ ºäíîñò³ ïðîáóäæóº â íàñ âåëèê³ íà䳿”. (Actes et Documents... – Ò. 3:1. – Ñ. 493). 54 Ñåðåä éìîâ³ðíèõ ïðè÷èí, ÷îìó óêðà¿íö³ áóëè ñõèëüí³ â³ðèòè, ùî í³ìåöüêà ïîë³òè÷íà ñòðàòåã³ÿ ìîãëà áóòè ñóì³ñíîþ ç ¿õíüîþ ìåòîþ àâòîíî쳿, ùå áóëà ñâ³æîþ ïàì’ÿòü ïðî ðàäÿíñüêó âëàäó. “Îòæå. íå òðåáà äèâóâàòèñü, – ïèñàâ çãîäîì ç öüîãî ïðèâîäó êàðäèíàë T³ccepaí, äîáðå îá³çíàíèé ³ç ñèòóàö³ºþ â Ãàëè÷èí³, ïðî ÿêó éîìó ðåãóëÿðíî ïoâ³äîìëÿâ Øåïòèöüêèé, – ÿêùî ì³ñöåâ³ æèòåë³ â³òàëè ïðèõ³ä í³ìåöüêîãî â³éñüêà ÿê âèçâîëåííÿ. Àëå öÿ åéôîð³ÿ øâèäêî ðîç÷èíÿëàñü â ñâ³òë³ áðóòàëüíèõ çàõîä³â í³ìåöüêèõ ÷èíîâíèê³â” . (Å. Tisserant. L’Église militante...– Ñ. 14). Öþ äóìêó ïîä³ëÿâ âèäàòíèé àìåðèêàíñüêèé äîñë³äíèê ïîë³òè÷íî¿ ³ñòî𳿠Äæîí À. Àðìñòðîíґ, ñòâåðäæóþ÷è, ùî ïåðåæèâøè ïåð³îä ðàäÿíñüêî¿ âëàäè â Ñõ³äí³é Ãàëè÷èí³, “óêðà¿íö³ öüîãî ðåã³îíó ïðèâ³òàëè á, ïðèíàéìí³ ñïî÷àòêó, áóäü-ÿê³ â³éñüêà, ÿê³ ïðîòèñòîÿëè á Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçó”. J. Armstrong. Ukrainian Nationalism... – Ñ. 27). Éîãî ï³äòðèìóº á³îãðàô Øåïòèöüêîãî Êèðèëî Êîðîëåâñüêèé: “Îäíà ñïðàâà ÿñíà – ðîñ³ÿíè ñò³ëüêè íàðîáèëè â Ãàëè÷èí³, çîêðåìà â ÷àñ³ ¿õíüî¿ åâàêóàö³¿ â ê³íö³ ïåðøî¿ îêóïàö³¿, ùî âîíè áóëè çíåíàâèäæåí³ óñ³ìà áåç âèíÿòêó”. (C. Korolevskij. Métropolite André Szeptyckyj. – Roma, 1964. – Ñ. 381). Ïîðÿä ç àíòèðàäÿíñüêèìè íàñòðîÿìè, çàçíà÷àº

284

285


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

³çðà¿ëüñüêèé ³ñòîðèê Øèìîí Ðåäë³õ, – ìàëè ì³ñöå é óêðà¿íñüê³ ïîë³òè÷í³ ñïîä³âàííÿ: “Ïîë³òèêà óòëåðà ñòîñîâíî ñëîâ’ÿí ùå íå áóëà ÿâíîþ â 1941 ðîö³, òîìó ÷èñëåíí³ óêðà¿íö³, ñåðåä ÿêèõ áóëè ³ Øåïòèöüêèé, ââàæàëè, ùî ñï³ëüíî¿ óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêî¿ íåíàâèñò³ äî Ðàäÿíñüêî¿ Ðîñ³¿ áóäå äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá çàñíóâàòè àíòèá³ëüøîâèöüêèé ñîþç, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè í³ìåöüêó ï³äòðèìêó óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàëüíèõ ö³ëåé”. (S. Redlich. Sheptyts’kyi and the Jews during World War II // Morality and Reality. The Life and Times of Metropolitan Andrei Sheptyts’kyj (äàë³ – Life and Times) / Ðåä. P. R. Magocsi çà ó÷àñòþ A. Krawchuk. – Edmonton, 1989. – C. 145–162). Î÷åâèäíó ñóì³ñí³ñòü óêðà¿íñüêèõ òà í³ìåöüêèõ ïîë³òè÷íèõ ö³ëåé ï³äêðåñëþâàâ Àëüôpeä Ðîçåíáåðã, ðàéõñì³í³ñòð íà îêóïîâàíèõ ñõ³äíèõ òåðèòîð³ÿõ, ÿêèé îäíîãî ðàçó íàâ³òü âèñóíóâ ³äåþ óêðà¿íñüêî¿ àâòîíî쳿. 55 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. “Ç âîë³ Âñåìîãó÷îãî... çà÷àëàñÿ”. – Ñ. 112. Äèâ. òàêîæ ï³äðîáëåíó âåðñ³þ öüîãî òåêñòó, ÿêèé çàêëèêຠäî “ïîñëóõó Áîæèì çàêîíàì, ùî íå ñóïåðå÷àòü ðîçïîðÿäæåííÿì öèâ³ëüíî¿ âëàäè” (Òàì ñàìî. – Ñ. 116). 56 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. “Ç âîë³ Âñåìîãó÷îãî... çà÷àëàñÿ”. – Ñ. 113. 57 ϳçí³øå Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé, øêîäóþ÷è ïðî ñâîþ ïî÷àòêîâó îö³íêó ñèòóàö³¿, ïîÿñíþâàâ, ùî éîãî ââåëè â îìàíó. ²âàí Êåäðèí çãàäóº ñâîþ ðîçìîâó ïðî öå ç Ìèòðîïîëèòîì ó ñåðïí³ 1941 ð. òàê: “Ìèòðîïîëèò ç³çíàâñÿ, ùî éîãî “ìó÷èëî ñóìë³ííÿ”, ÷è â³í çðîáèâ äîáðå, ùî äàâ ñâîº áëàãîñëîâåííÿ óêðà¿íñüêîìó óðÿäîâ³. Ç ð³çíèõ äæåðåë â³í ÷óâ êðèòèêó òîãî, ÿê ôîðìóâàâñÿ óðÿä ³ ÿê ëþäè ïîñòàëè ïåðåä fait accompli ïîâåðíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ â Ãàëè÷èí³. “Àëå, ùî ÿ ìàâ ðîáèòè... êîëè âîíè ïðèéøëè äî ìåíå ³ ñêàçàëè: “Áëàãîñëîâè Óêðà¿íñüêó äåðæàâó! ×è ÿ ì³ã â³äìîâèòè ó ñâîºìó áëàãîñëîâåíí³?” (². Êåäðèí.  ìåæàõ çàö³êàâëåííÿ. – Íüþ-Éîðê, 1986. – Ñ. 408). Íà äóìêó Ãàíñÿêîáà Øòåëº, êðèòè÷íó ³íôîðìàö³þ â ïåðø³ äí³ í³ìåöüêîãî çàâîþâàííÿ â³ä Ìèòðîïîëèòà ïðîñòî ïðèõîâóâàëè. (Í. Stehle. Metropolitan Sheptyts’kyi and the German Regime // Life and Times. – C. 125–144). 58 Øåïòèöüêèé íàìàãàâñÿ â³äâåðíóòè ïðèºäíàííÿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè äî ґåíåðàë-ґóáåðíàòîðñòâà, çâåðíóâøèñü 22 ëèïíÿ 1941 ð. òåëåãðàìîþ äî óòëåðà, óììëåðà òà гááåíòðîïà. Ó ö³é òåëåãðàì³ Ìèòðîïîëèò ñòâåðäæóâàâ, ùî ï³äòðèìêà ͳìå÷÷èíè óêðà¿íöÿìè çàëåæàòèìå â³ä âèçíàííÿ Áåðë³íîì óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ³äåàë³â. “Óêðà¿íñüêà íàö³ÿ, – ïèñàâ Ìèòðîïîëèò, – ç 1918 ðîêó âåäå êðèâàâó áîðîòüáó ïðîòè ïîëüñüêî¿ òà ðàäÿíñüêî¿ äåðæàâè çàðàäè ñâîãî ³äåàëó, îá’ºäíàíî¿ â³ëüíî¿ Óêðà¿íè, ùî º íåîáõ³äíèì òà î÷åâèäíèì. Çíèùåííÿ öüîãî ³äåàëó äåðæàâíîñò³ ï³ä³ðâå ùèðó ñèìïàò³þ òà äîâ³ðó äî í³ìåöüêîãî óðÿäó ³ íåãàòèâíî âïëèíå íà æèòòºâ³ ³íòåðåñè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ³, îñîáëèâî, íà íîâèé ñïðàâåäëèâèé ïîðÿäîê â Ñõ³äí³é ªâðîï³”. Òåêñò ö³º¿ òåëåãðàìè íàâåäåíî â: [ß. Íàãóðñüêèé]. Die Tragödie der ukrainischkatholischen Kirche // Ukraine in Vergangenheit und Gegenwart. – 1952. – ¹ 1 (2)

(êâ³òåíü-÷åðâåíü). – Ñ. 9–10. Ïîä³áí³ ïîñëàííÿ áóëè íàä³ñëàí³ ð³çíèì í³ìåöüêèì óðÿäîâèì ³íñòèòóö³ÿì Óêðà¿íñüêîþ Íàö³îíàëüíîþ Ðàäîþ òà Ðàäîþ Ñåíüéîð³â. (R. ²lnytzkyj. Deutschland und die Ukraine, 1939–1945. – München, 1958. – Ò. 2. – C. 214; [Íàãóðñüêèé]. Die Tragödie... – Ñ. 10. 59 Ó ëèñò³ äî Ïàïè Øåïòèöüêèé çãàäàâ, ùî “ïåðøà ñïðîáà [â³ä³ñëàòè ñâÿùåíèê³â äî îêóïîâàíî¿ í³ìöÿìè Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè] íå ìàëà óñï³õó ÷åðåç îô³ö³éíó çàáîðîíó íàöèñòñüêîãî óðÿäó â Áåðë³í³ äîïóñêàòè áóäü-ÿêó ä³ÿëüí³ñòü êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â â îêóïîâàíèõ ðåã³îíàõ”. (Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29 æîâòíÿ [1941] // ERSS – LGE. – Ñ. 3). Çàáîðîíà ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìåìîðàíäóìîì âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè ͳìå÷÷èíè òà çãàäàíèì íàêàçîì Ãàéäð³õà (äèâ. âèùå ïðèì. 9). 60 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ïðî ìèëîñåðäÿ (“Ö³ëå ä³ëî...”), ÷åðâåíü 1942 ðîêó // ËÀ 55 (ëèïåíü-ñåðïåíü 1942); ïåðåâèä. ó: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ... – Ñ. 173–174, § 29–30. Óñ³ öèòàòè íàâåäåíî çà âèä.: Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ... 61 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ïðî ìèëîñåðäÿ... // Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ... – Ñ. 179, § 47. 62 Øåïòèöüêèé â³äçíà÷àâ ïðàâî äåðæàâè ñòðà÷óâàòè çëî÷èíö³â, îñóäæåíèõ çà âàæê³ çëî÷èíè, ïðè íàÿâíîñò³ ÷îòèðüîõ óìîâ: 1) â³äïîâ³äàëüí³ñòü çëî÷èíöÿ ïîâèííà áóòè íàëåæíî âñòàíîâëåíà (òîáòî íà ñóä³); 2) ñìåðòíèé âèðîê ìóñèòü â³äïîâ³äàòè ³ñíóþ÷îìó çàêîíó; 3) îáâèíóâà÷óâàíèé ïîâèíåí ìàòè çìîãó çàõèñòèòè ñåáå íà ñóä³; 4) â³äïîâ³äà÷ ïîâèíåí ìàòè ïðàâî îñêàðæèòè âèðîê ó ñóä³ âèùî¿ ³íñòàíö³¿. Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Íå óáèé (“Õðèñòîâà Öåðêâà...”) // ËÀªÂ. – 1942. – ¹ 11 (ëèñòîïàä). – Ñ. 179. ßê áà÷èìî, õî÷à öåé äîêóìåíò ³ áóâ íàïèñàíèé òà îïóáë³êîâàíèé ï³ä ÷àñ â³éíè, ïðîòå àí³ ñëîâîì ó íüîìó íå çãàäóºòüñÿ ïðî â³äìîâó â³ä íàëåæíèõ þðèäè÷íèõ ïðîöåäóð çàðàäè øâèäêîãî ïðàâîñóääÿ â óìîâàõ âîºííîãî ÷àñó. 63 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29–31 ñåðïíÿ 1942 ð. // Actes et Documents... – Ò. 3:2. – Ñ. 628–629. 64 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî êàðäèíàëà Ò³ññåðàíà “L’approche des bolchéviques”, 23 áåðåçíÿ 1944 ð. (Ôîòîêîï³ÿ â: ÓÃÂÐ. – Ñ. 2). Ó çâ’ÿçêó ç öèì â³äîìèé ïîëüñüêèé ³ñòîðèê çàóâàæèâ, ùî â 1943 ð. Ìèòðîïîëèò î÷³êóâàâ ïîðàçêè í³ìö³â ³ áóâ ãîòîâèé ñï³âïðàöþâàòè ç ÑÐÑÐ, îñê³ëüêè éîãî çàïåâíèëè, ùî Öåðêâà çìîæå âèêîíóâàòè ñâîþ ì³ñ³þ íà Ñõîä³ Ãàëè÷èíè (R. Torzecki. Kontakty polsko-ukraińskie na tle problemu ukraińskiego w polityce polskiego rządu emigracyjnego ³ podziemia (1939–1944) // Dzieje Najnowsze 1/2 (1981); öèò. çà: A. Zięba. Metropolita Andrzej Szeptycki // Kwartalnik Historyczny. – 1986. – Ò. 92. – Ñ. 897) . 65 Íàö³îíàëüíèé àðõ³â Êàíàäè (Îòòàâà), ô. Àíäð³ÿ Æóêà, ò. 129, ñïð. 4: Àíäðåé Øåïòèöüêèé. ²äåàëîì íàøîãî íàö³îíàëüíîãî æèòòÿ... [Äåêðåò Ñîáîðó 1942 ð. Äî äóõîâåíñòâà]. (äàë³ – “²äåàëîì íàøîãî...” 1942 ð. ...), § 1. – Ñ. 1. 66 “²äåàëîì íàøîãî...” 1942 ð. .... – Ñ. 1, 4–5.

286

287


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

Òàì ñàìî. – Ñ. 1, § 2. “²äåàëîì íàøîãî...” 1942 ð. ... – Ñ.1, § 3. 69 Òàì ñàìî. – Ñ. 2, § 9. 70 Òàì ñàìî. 71 Òàì ñàìî. – Ñ. 2–3, § 10–11. 72 “²äåàëîì íàøîãî...” 1942 ð. ... – Ñ. 3, § 13. 73 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. “Ç âîë³ Âñåìîãó÷îãî... çà÷àëàñÿ...”, – Ñ.112. Éîãî æ: Ñëîâî Ìèòðîïîëèòà “Ç âîë³ Âñåìîãó÷îãî... çà÷àëàñÿ...”. – Ñ. 120. 74 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. “Ç âîë³ Âñåìîãó÷îãî... çà÷àëàñÿ...”. – Ñ. 112. 75 “²äåàëîì íàøîãî...” 1942 ð. ...– Ñ. 5, § 21. 76 Àíäðåé [Øåïòèöüêèé]. Ñëîâî Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ ïðî áîëüøåâèçì [6 æîâòíÿ 1941 ð.] // Çàõ³äíà Óêðà¿íà ï³ä áîëüøåâèêàìè. 1939–1941 / Ðåä. Ì. Ðóäíèöüêà. – Íüþ-Éîðê, 1958. – Ñ. 9–10. 77 [Àíäðåé Øåïòèöüêèé]. Ñëîâî Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ ïðî áîëüøåâèçì... – Ñ. 10. 78 Òàì ñàìî. – Ñ. 10–11. 79 “²äåàëîì íàøîãî...” 1942 ð. ... – Ñ.9, § 32. Ìóäðèé ïðîâ³ä “çä³éñíþº ìåòó çàãàëüíîãî äîáðîáóòó òà ùàñòÿ”. Ó ñâîºìó ïàñòèðñüêîìó ïîñëàíí³ â³ä 1 ëèïíÿ 1941 ð. Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé òàêîæ ïîºäíóâàâ ïîíÿòòÿ ìóäðîãî ïðîâîäó ç ïîâàãîþ äî ðåë³ã³éíî¿ ñâîáîäè. (Àíäðåé Øåïòèöüêèé. “Ç âîë³ Âñåìîãó÷îãî... çà÷àëàñÿ...”. – Ñ. 113). 80 “²äåàëîì íàøîãî...” 1942 ð. ... – Ñ.8, § 32. 81 Òàì ñàìî. Ïðî îáîâ’ÿçîê äåðæàâè ïîâàæàòè ñâÿùåííó ì³ñ³þ õðèñòèÿíñüêî¿ Öåðêâè ïðîïîâ³äóâàòè Îá’ÿâëåíå Ñëîâî äèâ.: òàì ñàìî. – Ñ. 3, § 11. 82 “²äåàëîì íàøîãî...” 1942 ð. ... – Ñ. 8, § 32. 83 Çàóâàæåííÿ î. ²âàíà Ãðèíüîõà, ùî ï³ä ÷àñ íàöèñòñüêî¿ îêóïàö³¿ Øåïòèöüêèé, â³äêèäàþ÷è “ïðîâ³äíèöüê³ ÷è ìîíîïàðò³éí³ ñèñòåìè”, íå âèñëîâëþâàâñÿ ïðÿìî, ùîá óíèêíóòè íàöèñòñüêî¿ öåíçóðè, âèäàºòüñÿ îáґðóíòîâàíèì( ². Ãðèíüîõ. Ñëóãà Áîæèé Àíäðåé... – Ñ. 49). 84 “²äåàëîì íàøîãî...” 1942 ð. .., – Ñ.10, § 40. 85 Òàì ñàìî, § 38. 86 Òàì ñàìî. – Ñ. 12, §47. 87 Òàì ñàìî. – Ñ. 48. 88 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. “³ä õâèë³...” Ïàñòèðñüêå ïîñëàííÿ, 10 ëèïíÿ 1941 ð. Öèò. çà: Ì. Õîì’ÿê. ijÿëüí³ñòü Ìèòðîïîëèòà Êèð Àíäðåÿ ï³ä í³ìåöüêîþ îêóïàö³ºþ // Ëîãîñ. – 1955. – ¹ 6 (2) (æîâòåíü-ëèñòîïàä). – Ñ. 294–295. 89 “²äåàëîì íàøîãî...” 1942 ð. ... – Ñ. 13, § 50. 90 Òàì ñàìî. 91 Òàì ñàìî. – Ñ. 18, § 69. 92 Òàì ñàìî. – Ñ. 14, § 56–57.

Òàì ñàìî. § 57. Òàì ñàìî. – Ñ. 15, § 59. 95 “²äåàëîì íàøîãî...” 1942 ð. ... – Ñ. 15, § 60. 96 Òàì ñàìî.– Ñ. 19, § 71–72. 97 Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé óâàæàâ îïîçèö³þ öèõ êàòåãîð³é òàêîþ: “ñàìîëþáñòâî òà ³ìïåð³ÿë³çì” íà ïðîòèâàãó “ïîêîð³ òà õðèñòèÿíñüêîìó àâòîðèòåòó” (“²äåàëîì íàøîãî...” 1942 ð. .... – Ñ.14, § 57); “ñàìîëþáñòâî ³ áóíò” íà ïðîòèâàãó “ïîñëóõó òà ïîêîð³”. (Òàì ñàìî. – Ñ. 15, § 59); “íåíàâèñòü òà ðîçêîë” ³ “ñàìîëþáñòâî òà ³ìïåð³ÿë³çì” íà ïðîòèâàãó “ëþáîâ³, õðèñòèÿíñüê³é ïîêîð³ òà öåðêîâíîìó àâòîðèòåòó”. (Òàì ñàìî. – Ñ. 18, § 69). Ïîïåðåäí³é øëÿõ áóâ îõàðàêòåðèçîâàíèé ÿê øëÿõ “ðîçêîëó òà ñàìîëþáñòâà”. (Òàì ñàìî. – Ñ. 19, § 71) ³ “íåíàâèñò³”. (Òàì ñàìî.– Ñ. 19, § 72). 98 Éäåòüñÿ òóò, çðîçóì³ëî, íå ñò³ëüêè ïðî çàãàëüíó ïîêîðó ³ñíóþ÷³é âëàä³ (õðèñòèÿíñüêó ïîêîðó öèâ³ëüí³é âëàä³ Øåïòèöüêèé óâàæàâ çóìîâëåíîþ, à íå àáñîëþòíîþ), ñê³ëüêè ïðî öåðêîâíèé ðîçêîë, ÿêèé, íà äóìêó Ìèòðîïîëèòà, áóâ ïîêàçíèêîì äóõó áóíòó òà ñàìîëþáñòâà, à íå ïðàãíåííÿ ºäíîñò³ Öåðêîâ. Ñàìå “äóõ ïîñëóõó” âèçíàâàâñÿ ³ñòîòíèì åëåìåíòîì ó â³äíîâëåíí³ ºäíîñò³. 99 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ïðî ìèëîñåðäÿ... // Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ... – Ñ. 165–166, § 4. 100 Òàì ñàìî. – Ñ. 171, § 23. 101 Òàì ñàìî. – Ñ. 172, § 24. 102 Òàì ñàìî. 103 Òàì ñàìî. – § 26. 104 Òàì ñàìî. – Ñ. 171, § 24. 105 Òàì ñàìî. – Ñ. 172, § 25–26. 106 Òàì ñàìî, § 26. 107 Òàì ñàìî. – Ñ. 173, § 28. 108 Òàì ñàìî. – Ñ. 173, § 27 109 Òàì ñàìî, § 28. 110 Òàì ñàìî. 111 Òàì ñàìî.– Ñ. 172, § 25: “Çàâæäè áóäóòü óáîã³, à ¿õ ÷èñëî â íàøèõ ÷àñàõ ïîá³ëüøèëîñÿ â íåçâè÷àéíèé ñïîñ³á. Áî óáîãèìè íå ò³ëüêè º ò³, ùî íå ìàþòü í³ÿêî¿ ñïðîìîæíîñò³ óäåðæàòèñü â íåïåðåäáà÷åíèõ âèïàäêàõ íåäóãè òà ñòàðîñò³; ì³æ íèìè º ìíîãî ³ ìîëîäèõ, ÿê³ íå ìîæóòü óäåðæóâàòè ñåáå ³ ðîäèíè ïðàöåþ, áî íå ìîæóòü ïðàö³ ä³ñòàòè, àáî ïðàöÿ áóâຠòàê îïëà÷óâàíà, ùî ïðè íàéë³ïø³é âîë³ òà íàéñèëüí³ø³é ïðàö³ íå ìîæóòü óäåðæàòè ñåáå ³ ðîäèíè”. ² äàë³: “ íàøèõ ÷àñàõ ³ ïðè îáñòàâèíàõ òåïåð³øíüî¿ õâèë³ â ò³ì º òðóäí³ñòü, ùî ìàëî º òàêèõ, êîòðèì áè çáóâàëî íà ÷³ì-íåáóäü, à áàãàòî òàêèõ, ùî òåðïëÿòü êðàéíþ á³äó, ãîëîäóþòü, à íàâ³òü ç ãîëîäó óìèðàþòü”. (Òàì ñàìî, – Ñ.175, § 34). 112 Òàì ñàìî. – Ñ. 175, § 35. Øåïòèöüêèé ïîêëèêàºòüñÿ íà á³áë³éíó îïîâ³äü çóñòð³÷³ ²ñóñà ç õàíààíÿí-

288

289

67 68

93 94


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

êîþ (Ìò. 15:21-28 òà Ìð. 7:27-30), äå âîíà íàçâàíà ñèðîô³í³ê³éêîþ. Ñïåðøó ²ñóñ â³äõèëÿº ïðîõàííÿ æ³íêè äîïîìîãòè ¿¿ îäåðæèì³é äî÷ö³, êàæó÷è: “ß ïîñëàíèé ëèøå äî çàãèáëèõ îâåöü äîìó ²çðà¿ëÿ” (Ìò. 15:24). ² äàë³: “Äàé ñïåðøó, ùîá ä³òè íà¿ëèñü: íå ëè÷èòü áî âçÿòè õë³á ó ä³òåé òà é êèíóòè ùåíÿòàì”. Âîíà æ îçâàëàñü òà é êàæå Éîìó: “Òàê, Ãîñïîäè, àëå íàâ³òü ùåíÿòà ï³ä ñòîëîì ¿äÿòü êðèõòè ïî ä³òÿõ”. ² ñêàçàâ ¿é: “Çà öå ñëîâî éäè: á³ñ âèéøîâ ç òâ äî÷êè. Ïîâåðíóëàñÿ âîíà äî ñâîãî äîìó ³ çíàéøëà äèòèíó, ùî ëåæàëà íà ë³æêó, – á³ñ âèéøîâ”. (Ìð. 7:27-30). Öÿ ïðèò÷à ââàæàºòüñÿ â³äïîâ³ääþ íà ïðîáëåìó âñòóïó äî Öåðêâè íåºâðå¿â. Ó Ñòàðîìó Çàâ³ò³ õàíààíÿíè ââàæàëèñÿ ãð³øíèì, áåçáîæíèì íàðîäîì, ÿêèé ïîòð³áíî áóëî âèíèùèòè. ²ñóñ æå áóâ ãîòîâèé ïðèéíÿòè ùèðó â³ðó íå ëèøå â³ä “ä³òåé” òà “îâå÷îê” äîìó ²çðà¿ëåâîãî, àëå íàâ³òü â³ä õàíààíÿíñüêèõ “ùåíÿò”. Óí³êàëüí³ñòü öüîãî åï³çîäó, íà ÿêó çâåðòຠíàøó óâàãó Øåïòèöüêèé, ïîëÿãຠâ òîìó, ùî éîãî êóëüì³íàö³ºþ º ñëîâà æ³íêè, à íå ñëîâà ²ñóñà ÷è ÷óäî, ÿêå â³í çä³éñíèâ. ×åðåç ñâîº ïðÿìå â³äíîøåííÿ äî ÷óäà ñëîâà æ³íêè ìîæíà ââàæàòè ð³âíîñèëüíèìè 䳿. 113 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ïðî ìèëîñåðäÿ... // Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ... – Ñ. 173, § 29. 114 Òàì ñàìî. – Ñ. 174, § 29. 115 Òàì ñàìî, § 30. 116 Òàì ñàìî. – Ñ. 165, § 3. 117 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. “Ç âîë³ Âñåìîãó÷îãî ... çà÷àëàñÿ...” (1 ëèïíÿ 1941 ð.). – Ñ. 112–113. 118 Çáåðåãëàñÿ ³íøà âåðñ³ÿ öüîãî ïàñòèðñüêîãî ïîñëàííÿ, òåêñò ÿêî¿ íå ì³ñòèòü çãàäàíîãî ñóïåðå÷ëèâîãî óðèâêà. (Ê. Ïàíüê³âñüêèé. ³ä äåðæàâè... –Ñ. 116). Äèâíî, àëå äî ðàäÿíñüêî¿ çá³ðêè “Ïðàâäà ïðî óí³þ” íå ïîòðàïèëà æîäíà ç öèõ âåðñ³é. 119 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ñëîâî Ìèòðîïîëèòà (“Ç âîë³ Âñåìîãó÷îãî... ïî÷èíàºòüñÿ...”), 5 ëèïíÿ 1941 ð. // Ê. Ïàíüê³âñüêèé. ³ä äåðæàâè... – Ñ. 120. 120 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ñëîâî Ìèòðîïîëèòà (“Ç âîë³ Âñåìîãó÷îãî... ïî÷èíàºòüñÿ...”) // Ê. Ïàíüê³íñüêèé. ³ä äåðæàâè... – Ñ. 120. 121 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ïðî îðãàí³çàö³þ ïàðîõ³¿ ³ ãðîìàäè, 10 ëèïíÿ 1941 ð.; öèò. çà.( Ì. Õîì’ÿê. ijÿëüí³ñòü Ìèòðîïîëèòà Êèð Àíäðåÿ ... – Ñ. 294– 295. 122 Ìèõàéëî Õîì’ÿê çãàäóº ïðî òðè àêö³¿ í³ìåöüêèõ âëàñòåé, ùî øâèäêî çðóéíóâàëè íà䳿, ÿê³ óêðà¿íö³ ïîêëàäàëè íà ͳìå÷÷èíó: àðåøò ßðîñëàâà Ñòåöüêà (8 ëèïíÿ), ïðèºäíàííÿ Ãàëè÷èíè äî ґåíåðàë-ґóáåðíàòîðñòâà (1 ñåðïíÿ) òà æîðñòîêó ïîë³òèêó ùîäî óêðà¿íö³â íà Âîëèí³. Ì. Õîì’ÿê. ijÿëüí³ñòü Ìèòðîïîëèòà Êèð Àíäðåÿ... – Ñ. 221–222). 123 Òåëåãðàìà â³ä Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè äî ðàéõñì³í³ñòðà îêóïîâàíèõ ñõ³äíèõ òåðèòîð³é Àëüôðåäà Ðîçåíáåðґà òà ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Éîàõèìà гááåíòðîïà (ëèïåíü 1941 ð.) çãàäóºòüñÿ â: R. Ilnytzkyj.

Deutschland.. – Ò. 2. – Ñ. 214. Óêðà¿íñüêà ðóêîïèñíà âåðñ³ÿ öüîãî òåêñòó, ï³äïèñàíà Ìèòðîïîëèòîì Øåïòèöüêèì, çáåð³ãàºòüñÿ ó ÖIJÀË, ô. 408. îï. 1 ò., ñïð. 53, àðê. 53. 124 [ß. Íàãóðñüêèé]. Die Tragödie... – Ñ. 9–10. 125 Ìåìîðàíäóì Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè äî í³ìåöüêîãî óðÿäó, 14 ñåðïíÿ 1941 ð. // Ïðàâäà ïðî óí³þ..– Äîê. ¹ 200. – Ñ. 312. 126 Çã³äíî ç ö³ºþ çàÿâîþ, ïðèºäíàííÿ Ãàëè÷èíè äî ґåíåðàëґóáåðíàòîðñòâà íå çàëèøèëî “íà䳿 óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³ íà ï³çí³øå îá’ºäíàííÿ ö³º¿ òåðèòî𳿠ç óêðà¿íñüêèì ìàòåðèêîì” (R. Ilnytzkyj. Deutschland... – Ò. 2. – Ñ. 277). Óêðà¿íñüêèì ïåðåêëàäîì öüîãî äîêóìåíòà º: Ëèñò Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè äî Àäîëüôà óòëåðà // Óêðà¿íñüêà ñóñï³ëüíîïîë³òè÷íà äóìêà â 20-ìó ñòîë³òò³ / Ðåä. Ò. Ãóí÷àê òà Ð. Ñîëü÷àíèê. – [Íüþ-ÉîðêÌþíõåí], 1983. – Äîê. ¹ 3. – Ñ. 44–47. ²ëüíèöüêèé óâàæàº, ùî ëèñò áóâ íàïèñàíèé ó ëþòîìó 1942 ð., àëå Ãóí÷àê òà Ñîëü÷àíèê, ïîêëèêàþ÷èñü íà àðõ³âí³ äàí³ (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, Microcopy no. Ò-454, Roll no. 92, ÅÀÐ 99/434), âêàçóþòü òî÷íó äàòó – 14 ñ³÷íÿ 1942 ð. Ùå îäíå äæåðåëî ïîìèëêîâî äàòóº öåé ñàìèé äîêóìåíò 1943 ðîêîì. Äèâ.: Index Scriptorum // Âåàtif³ñàt³în³s åt Ñànînizàt³înis Servi Dåi Àndråàå Szåðtótñkyj Archiepiscopi Låîðîl³tàn. Ucrainorum, Î. Âàsil³àn. (1865-1944). Ðîsit³î super Scriptis, Roma ,1980. – Ñ. 10 (ïîêëèêàííÿ íà: Åð³stolà àd Àdîlðhum ͳtler ³n nîm³nå Ðraesidii Consilii Nationalis Ucrainorum cum protestatione contra atrocitates nazistarum germanicorum in Gàl³ñ³à et àliis ðàrtibus Ucrainae). Ëèñò ïðîäîâæóâàâñÿ êðèòèêîþ í³ìåöüêî¿ ïîë³òèêè â Ñõ³äí³é Óêðà¿í³: “Óêðà¿íñüêà ãðîìàäñüê³ñòü áóëà îõîïëåíà âåëèêèì õâèëþâàííÿì, êîëè â ðåã³îíàõ, çâ³ëüíåíèõ â³ä áîëüøåâèê³â, òðàïèëèñü ïî䳿, ñâ³äêàìè ÿêèõ ìè º ñüîãîäí³... Óêðà¿íö³ ïîçáàâëåí³ áóäü-ÿêî¿ ìîæëèâîñò³ êóëüòóðíîãî òà íàö³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, ³ñíóþòü ïîñò³éí³ âòðó÷àííÿ â ðîáîòó ïàòð³îòè÷íèõ âèäàíü, çàáîðîíåíà ä³ÿëüí³ñòü òðàäèö³éíèõ êóëüòóðíèõ òà îñâ³òí³õ òîâàðèñòâ, çàêðèâàþòüñÿ øêîëè, àêàäåì³÷íèì óñòàíîâàì íå äîçâîëåíî çàéìàòèñü íàóêîâèìè äîñë³äæåííÿìè, ïðîôåñóðà, ³íòåëåêò íàö³¿, çàëèøåíà áåç æîäíèõ çàñîá³â äëÿ ³ñíóâàííÿ, íå ìຠìîæëèâîñò³ ïðîäîâæóâàòè ñâîþ ïðàöþ. Òàêèé ñòàí ñïðàâ âèêëèêຠâåëèêèé íåñïîê³é â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ ñòîñîâíî ìàéáóòíüîãî íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè. Çíåíàâèäæåíà áîëüøåâèöüêà ñèñòåìà áóëà âèãíàíà ç Óêðà¿íè, àëå, ç ³íøîãî áîêó, ïðàâî íà ïðèâàòíó âëàñí³ñòü ùå íå â³äíîâèëè, õî÷à óêðà¿íñüêèé íàðîä íàïîëåãëèâî áîðîâñÿ çà öå, êîøòîì âåëèêèõ òåðï³íü. Êîëãîñïè, ö³ áîëüøåâèöüê³ çàñîáè ï³äêîðåííÿ óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà, ïðîäîâæóâàëè ñâîº ³ñíóâàííÿ. Òàêà ñèòóàö³ÿ çóìîâëþº íàñòðî¿ ãðîìàäñüêîñò³, ÿêà í³÷îãî íå ðîáèòü äëÿ òîãî, ùîá ñïðèÿòè ïðîäóêòèâíîñò³ ÷è îðãàí³çàö³¿ ïðàö³”( R. lnytzkyj. Deutschland... – Ò. 2, – Ñ. 276–277). Ìèòðîïîëèòîâ³ Øåïòèöüêîìó ïðèïèñàíî îêðåìîãî ëèñòà äî óòëåðà ç

290

291


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

ïðèâîäó çàéíÿòòÿ í³ìöÿìè Êèºâà â ñåðïí³ 1941 ð. ;àíãë³éñüêèé ïåðåêëàä îïóáë. ó: Congratulations tî thå Führer // Àll³anñå for Ìurder: The Ukrainian – Nazi Nationalist Partnership ³ï Gånîñ³då / Ðåä. Â. F. Sàbrin òà ³í. – New York, 1991. – Ñ. 50. Îäíàê àâòåíòè÷í³ñòü öüîãî äîêóìåíòà çàëèøàºòüñÿ, íà íàøó äóìêó, ùå íåç’ÿñîâàíîþ ç ê³ëüêîõ ïðè÷èí. Ïî-ïåðøå, íåìຠæîäíî¿ çãàäêè ïðî çàíåïîêîºííÿ óêðà¿íö³â ç ïðèâîäó ïðèºäíàííÿ Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè äî ґåíåðàëґóáåðíàòîðñòâà, ùî â³äáóëîñü 1 ñåðïíÿ 1941 ð. ³ ñòàëî îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ çâåðíåíü äî í³ìåöüêîãî óðÿäó, ï³äïèñàíèõ Ìèòðîïîëèòîì äî ³ ï³ñëÿ ö³º¿ ïî䳿. Ïî-äðóãå, äâîçíà÷íèé ñòèëü ëèñòà (çîêðåìà, çâåðíåííÿ äî “ïðîãðåñó í³ìåöüêèõ íàö³é”), â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêî¿ çãàäêè ïðî óêðà¿íñüêó äåðæàâí³ñòü òà óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî, íåîïåðóâàííÿ îñíîâíèìè êàòåãîð³ÿìè ñïðàâåäëèâèõ ðîçïîðÿäæåíü òà ìóäðîãî ïðîâîäó çîâñ³ì íå ïðèòàìàíí³ ñïîñîáó ìèñëåííÿ é âèñëîâëþâàííÿì Øåïòèöüêîãî. Ïî-òðåòº, âñ³ ïðèâ³òàííÿ Ìèòðîïîëèòà ç öüîãî ïðèâîäó áóëè á ïîâ’ÿçàí³ íå ç îêóïàö³ºþ, à ç âèçâîëåííÿì. ², íàðåøò³, òåêñò äîêóìåíòà íå äàòîâàíèé. Ñàìà æ êíèæêà, ó ÿê³é ïóáë³êóºòüñÿ öåé ëèñò (ïðèñâÿ÷åíà, äî ðå÷³, ðàäÿíñüêèì ñîëäàòàì, “çàìîðäîâàíèì óêðà¿íñüêèìè íàö³îíàë³ñòàìè”), ì³ñòèòü é ³íø³ ñóìí³âí³ “³ñòîðè÷í³ äîêóìåíòè”, çîêðåìà óðèâîê ç ïðîïàãàíäèñòñüêîãî òðàêòàòó Êëèìà Äìèòðóêà “Ñâàñòèêà íà ñóòàíàõ” ïðî “ðîëü êàòîëèöüêîãî òà ïðàâîñëàâíîãî äóõîâåíñòâà ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿”. Ëèñò, í³áèòî íàïèñàíèé Øåïòèöüêèì, âçÿòèé ç Àðõ³âó ³ñòî𳿠Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè (òåïåð – Öåíòðàëüíèé äåðæàâíèé àðõ³â ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü Óêðà¿íè), ô. 57, îï. 4, ñïð. 338, àðê. 131–132. Õî÷à îðèã³íàëè áàãàòüîõ ³íøèõ äîêóìåíò³â âì³ùåí³ â äîäàòêó ó âèãëÿä³ ôîòîêîï³é ÷è ôîòîãðàô³é, öåé äîêóìåíò äèâíèì ÷èíîì â³äñóòí³é. Ìîæíà ëèøå âèñëîâèòè æàëü, êîëè áëàãîðîäíà ñïðàâà äîêóìåíòàëüíîãî âèñâ³òëåííÿ íàéá³ëüøî¿ òðàãå䳿 ëþäñüêî¿ ³ñòî𳿠ñïîòâîðþºòüñÿ ïëóòàíèíîþ ñïðàâæí³õ äîêóìåíòàëüíèõ äîêàç³â òà ðàäÿíñüêîþ àíòèóêðà¿íñüêîþ ïðîïàãàíäîþ íåíàâèñò³. 127 G. Prokoptschuk. Der Ìåtropolit: Lebån und Wirken des grossen Förderers der Kirchen union Graf Àndreas Scheptytzkyj. – München, 1955. – Ñ. 230. 128 Ê. Ïàíüê³âñüêèé. Ðîêè í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿...– Ñ. 30. Ç êàíöåëÿ𳿠óììëåðà ëèñò ïåðåäàëè íà÷àëüíèêó ïîë³ö³¿ (ÑÄ) ó Ëüâîâ³ Àëüôðåäó Êîëüôó, ÿêèé ïîêàçàâ éîãî Ïàíüê³âñüêîìó. Êóðò Ëåâ³í, ºâðåé, ÿêèé ïåðåæèâ Ãîëîêîñò çàâäÿêè òîìó, ùî ïåðåõîâóâàâñÿ â ñîáîð³ Ñâ. Þðà, ïðàöþâàâ â àðõ³âàõ Ìèòðîïîëèòà ó 1943–1944 ðð. ³ òàêîæ áà÷èâ êîï³þ ëèñòà Øåïòèöüêîãî äî óììëåðà. (Ê. Lewin. Archbishop Andreas Sheptytsky and the Jewish Community in Gàl³ñ³à during the Second World War // Unitas. – 1960. – ¹ 12 (2). – Ñ. 138). Àðõèìàíäðèò Éîãàííåñ Ïåòåðñ, í³ìåöüêèé ñâÿùåíèê, ÿêèé ïðèºäíàâñÿ äî Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, ñòâåðäæóº, ùî â³í ñêëàäàâ öüîãî ëèñòà äëÿ Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî é îñîáèñòî ïåðåäàâ ó Áåðë³í .(Í. Stehle. Der Lemberger Metropolit... – ¹ 39. – C. 415. Ïîïðè ö³, íåçàëåæí³ îäíà â³ä îäíî¿

çãàäêè, íåìຠæîäíîãî çàïèñó ïîâíîãî òåêñòó ëèñòà ÷è â³äîìîñò³ ïðî éîãî ïðèáëèçíå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ. ²íøå äæåðåëî ï³äòâåðäæóº ñêàðãè Øåïòèöüêîãî íà òå, â ÿêèé ñïîñ³á âèêîðèñòîâóþòü óêðà¿íñüêó ïîë³ö³þ. Ðàáèí Êàãàíå çãàäóº ñëîâà Ìèòðîïîëèòà: “Ö³ ìîëîä³ óêðà¿íö³ äîáðîâ³ëüíî âèçâàëèñü áîðîòèñü ç êîìóí³ñòàìè, àëå çàì³ñòü òîãî, ùîá âèñëàòè ¿õ íà ôðîíò, íàöèñòè çìóøóþòü ¿õ áðàòè ó÷àñòü ó ìàñîâèõ âáèâñòâàõ áåçïîì³÷íèõ ºâðå¿â”. ( L. Heiman. The Rabbi Who May Make à Saint: Òhå Forgîttån Åð³ñ îf Ñîunt Sheptytsky // Jewish Digest. – 1963. – ñ³÷åíü. – Ñ. 9). 129 P. Friedman. Òhå³r Brothers’ Êååðårs, New York 1957. – Ñ. 135. Êóðò Ëeâ³í òàêîæ áà÷èâ öþ â³äïîâ³äü, â ÿê³é Ìèòðîïîëèòîâ³ áóëî âèðàçíî ñêàçàíî “íå âòðó÷àòèñü â ñïðàâè, ÿê³ éîãî íå ñòîñóâàëèñü”. ( Ê. Lewin. Archbishop Andreas...– Ñ. 138. Ïðèì. 6). 130 L. Heiman. They Saved Jews. Ukrainian Patriots defied Nazis // Ukrainian Quarterly. – 1961. – ¹ 17 (4). – Ñ. 327. 131 Ê. Ïàíüê³âñüêèé. Ðîêè í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿... – Ñ. 30. 132 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî êàðäèíàëà Ò³ññåðàíà. 8 òðàâíÿ 1943 ð. // Actes et Documents... – Ò. 3:2. – Ñ. 791. Äèâ. òàêîæ: Ì. Ñîïóëÿê. Ïàì’ÿò³ Âåëèêîãî Ìèòðîïîëèòà... – Ñ. 448. 133 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî êàðäèíàëà Ò³ññåðàíà, 8 òðàâíÿ 1943 ð. // Actes et Documents.., – Ò. 3:2. – Ñ. 791. 134 Ëèñò í³ìåöüêî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ äî Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî. 19 ëèïíÿ 1941 ð. // ÖIJÀË, ô. 201, îï. 4 á, ñïð. 2665, àðê. 28–29. Îïóáë³êîâàíî â: Ïðàâäà ïðî óí³þ. Äîê. ¹ 147. Ñ. 304–305. 135 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. (Âñòóïí³ çàóâàæåííÿ äî çâåðíåííÿ í³ìåöüêî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ êîì³ñ³¿) (“Êîìàíäà í³ìåöüêî¿ àð쳿...”) // Ïðàâäà ïðî óí³þ.., äîê. ¹ 199. – Ñ. 310. Äèâ. òàêîæ: Ì. Ñîïóëÿê. Ïàì’ÿò³ âåëèêîãî Ìèòðîïîëèòà... – Ñ. 445. 136 Ó çãàäàíîìó âñòóï³ (äèâ. ïðèì. 135) Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé ïèñàâ: “Î÷åâèäíà ð³÷, ùî í³ìåöüê³é àð쳿 ìàºìî ÿêíàéá³ëüøå ïîìàãàòè, áî æ ¿é çàâäÿ÷óºìî âèçâîëåííÿì â³ä áîëüøåâèöüêî¿ íåâîë³. Äëÿ âëàñíîãî äîáðà, äëÿ äîáðà íàøî¿ äåðæàâè ìóñèìî ï³ä÷èíÿòèñÿ ñïðàâåäëèâèì æàäàííÿì ³ ïðèêàçàì í³ìåöüêî¿ â³éñüêîâî¿ âëàäè” (Ïðàâäà ïðî óí³þ... – Ñ. 310). 137 Í. Stehle. Der Lemberger Metropolit... – Ñ. 416. 138 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî äî ìîíñåíüéîðà Ïåòðà Âåðãóíà. 17 ëþòîãî 1943 ð. // Ïðàâäà ïðî óí³þ... Äîê. ¹ 231. – Ñ. 346. 139 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29–31 ñåðïíÿ 1942 ð. // Actes et Documents... – Ò.3:2. – Ñ. 627–628. Ïðî â³äëó÷åííÿ â³ä Öåðêâè çãàäóºòüñÿ â: Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ïðî ìèëîñåðäÿ // Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ... – Ñ. 180, § 50. Ó ëèñò³ â³ä 3 âåðåñíÿ 1942 ð. äî êàðäèíàëà Ò³ññåðàíà Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé ïîâòîðèâ, ùî â³í íàìàãàâñÿ â³äìîâèòè óêðà¿íñüêó ìîëîäü âñòóïàòè

292

293


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

äî í³ìåöüêî¿ ïîë³ö³¿ òà äîïîì³æíèõ çáðîéíèõ ï³äðîçä³ë³â. (Å. Tisserant. L’Église militante... – Ñ. 14). Î÷åâèäíî, â³í ïîêëèêàºòüñÿ íà ïàñòèðñüêå ïîñëàííÿ “Ïðî îðãàí³çàö³þ ïàðîõ³¿ ³ ãðîìàäè” â³ä 10 ëèïíÿ 1941 ð., îêðåì³ ôðàãìåíòè ÿêîãî îïóáë. ó: Ì. Õîì’ÿê. ijÿëüí³ñòü Ìèòðîïîëèòà Êèð Àíäðåÿ... – Ñ. 294–295; Ïðàâäà ïðî óí³þ...Äîê. ¹ 195. – Ñ. 302–304; Ñ. Ò. Äàíèëåíêî. Äîðîãîþ ãàíüáè ³ çðàäè (³ñòîðè÷íà õðîí³êà). – Ê., 1970. – Ñ. 218–219. 140 Éäåòüñÿ ïðî ïàñòèðñüêå ïîñëàííÿ Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî â³ä 10 ëèïíÿ 1941 ð. “Ïðî îðãàí³çàö³þ ïàðîõ³¿ ³ ãðîìàäè”. 141 [ß. Íàãóðñüêèé]. Die Tragödie... – Ñ. 9–10. 142 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ïðî ìèëîñåðäÿ... // Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ... – Ñ. 181, § 53. Ïîä³áíå çâåðíåííÿ, ÿêå ïðèïèñóº Øåïòèöüêîìó ðàáèí Äàâèä Êàãàíå, ìàëî ì³ñòèòè òàêèé óðèâîê: “Íà æàëü, ó äåÿêèõ óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäàõ º ãð³øíèêè ç íåâèííîþ æèä³âñüêîþ êðîâ”þ íà ðóêàõ. Âîíè íå ïðåäñòàâëÿþòü óêðà¿íñüêèé íàð³ä, âîíè – êðèì³íàëüí³ çëî÷èíö³ áåç íàö³îíàëüíî¿ ïðèíàëåæíîñò³. Âîíè ïðèðå÷åí³ íà â³÷í³ ìóêè ó ïåêë³”. ( L. Heiman. They Saved Jews... – Ñ. 327). Õî÷ öåé äîêóìåíò íåâ³äîìèé ³ éîãî äàòóâàííÿ íå îáãîâîðþâàëîñü, àëå, ñóäÿ÷è ç òî¿ äàòè, ÿêó ïîäຠÊàãàíå (19 ñåðïíÿ 1942 ð.), ìîæëèâî, â³í ïåðåôðàçîâóâàâ ïàñòèðñüêå ïîñëàííÿ â³ä ÷åðâíÿ 1942 ð. íà îñíîâ³ ñâî¿õ îñîáèñòèõ ñïîãàä³â. Á³ëüøå òîãî, Êàãàíå çíàâ, ùî ïðè íàöèñòñüê³é îêóïàö³¿ â òàê³é çàÿâ³ íå ìîãëè çãàäóâàòèñü ºâðå¿, îäíàê “íàðîä âïîâí³ ðîçóì³â öå ïîñëàííÿ”. (Òàì ñàìî. – Ñ. 327. 143 “Ãðóáà â³äìîâà”, ÿêó îòðèìàâ Ìèòðîïîëèò ó â³äïîâ³äü íà ñâ³é ïðîòåñò, ñâ³ä÷èëà, ùî ðåæèì íå ìàâ í³ÿêîãî íàì³ðó çì³íþâàòè ñâîþ ïîë³òèêó. (Ê. Lewin. Archbishop Andreas... –Ñ. 138. – ¹ 6. ( Ê. Ïàíüê³âñüêèé. Ðîêè í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿... – Ñ. 30); Í. Stehle. Der Lemberger Metropolit... – Ñ. 4–16. Ïîë³öåéñüê³ ï³äðîçä³ëè ôîðìóâàëè íå ëèøå ç óêðà¿íö³â. Î÷åâèäåöü ñòâåðäæóº, ùî áóâ ñòâîðåíèé òàêîæ ³ ºâðåéñüêèé ïîë³öåéñüêèé çàã³í, ÿêèé äîïîìàãàâ ÷èíèòè îáëàâè íà ëþäåé, ÿêèõ âèâîçèëè íà ðîáîòè: “ªâðåéñüê³é Ðàä³ (Judenrat) áóëè íàäàí³ ïîâíîâàæåííÿ, ÿê³ íàñïðàâä³ âèÿâèëèñü çãóáíèì òÿãàðåì. ³äðàçó, â ñåðïí³ [1941], êîëè [ґåíåðàë-ґóáåðíàòîðñòâî] ðîçïóñòèëî óêðà¿íñüêó ïîë³ö³þ, áóëà ñôîðìîâàíà ïîë³ö³ÿ ªâðåéñüêî¿ Ðàäè, ÿêà ìàëà íàéíåïðèºìí³øå çàâäàííÿ, äî ÿêîãî ïåðåä òèì çìóøóâàëè óêðà¿íñüêó ïîë³ö³þ, à ñàìå: âèêîíóâàòè ð³çíîãî ðîäó âèìîãè í³ìåöüêî¿ â³éñüêîâî¿, ïîë³öåéñüêî¿ òà öèâ³ëüíî¿ ëàíîê âëàäè. Ïåðøèì òà íàéãîëîâí³øèì ïèòàííÿì áóëî [ïîñòà÷àííÿ] ïðàö³ [ðîáî÷î¿ ñèëè]. Ïîë³öàé ìàâ çàâäàííÿ äîñòàâèòè ïåâíó ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíèê³â, ³ äëÿ òîãî, ùîá âèêîíàòè öå çàâäàííÿ, â³í õîäèâ ç õàòè äî õàòè, ñèëîþ âèòÿãàþ÷è ëþäåé” Ê. Ïàíüê³âñüêèé. Ðîêè í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿... – Ñ. 64). 144 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29–31 ñåðïíÿ 1942 ð. // Àñtås åt Documents... – Ò3:2. – Ñ. 627.

Òàì ñàìî. – Ñ. 628–629. Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî êàðäèíàëà Ò³ññåðàíà, 3 âåðåñíÿ 1942 ð. (Å. Tisserant. L’Église militante... – Ñ. 14). 147 Å. Prus. Cerkiew greckokatolicka... – Ñ. 82. Ïðèì. 100. 148 S. Redliñh. Sheptyts’kyi and the Jews... – Ñ. 148. 149 Ê. Lewin. Archbishop Andreas... – Ñ. 136–137; À. Weiss. Jewish-Ukrainian Relation in Western Ukraine during the Holocaust // Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective / Ðåä. Ð. J. Potichnyj òà Í. Aster. – Edmontîn, 1988. – Ñ. 412; L. Heiman. They Saved Jews... – Ñ. 326. 150 À. Weiss. Jewish-Ukrainian Relations... – Ñ. 415; äèâ. òàêîæ: L. Íå³man. They Saved Jews... Ñ. 326. 151 Ê. Lewin. Archbishop Andreas... – Ñ. 139. 152 À. Weiss. Jewish-Ukrainian Relation... – Ñ. 415. 153 S. Redliñh. Sheptyts’kyi and the Jews... – Ñ. 154. 154 Òàì ñàìî. – Ñ. 153, 156; À. Weiss. Jewish-Ukrainian Relation... – Ñ. 415. 155 À. Weiss. Jewish-Ukrainian Relation... Ñ. 415. Äèâ. òàêîæ: Ê. Lewin. Archbishop Andreas... – Ñ. 139. 156 Äàí³ íàâåäåíî çà: À. Weiss. Jewish-Ukrainian Relation... – Ñ. 409. Äèâ. òàêîæ âèùå ïðèì. 25. 157 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. “Ç âîë³ Âñåìîãó÷îãî... çà÷àëàñÿ...” – Ñ. 112. Öåé ðàíí³é âèñë³â Ìèòðîïîëèòà ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç éîãî íàñòóïíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ùîäî ïîðÿòóíêó ºâðå¿â. Äèâ.: Holocaust: Churches outside Germany // Encyclopedia Judaica / Ðåä. Ñ. Roth òà G. Wigoder. – Jerusalem, 1972. – Ò. 8. – Ñ. 875. 158 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ïðî îðãàí³çàö³þ ïàðîõ³¿ ³ ãðîìàäè, 10 ñ³÷íÿ 1941 ð. Öèò. çà: Ì. Õîì’ÿê. ijÿëüí³ñòü Ìèòðîïîëèòà Êèð Àíäðåÿ... – Ñ. 295. 159 À. Weiss. Jewish-Ukrainian Relations... – Ñ. 414. 160 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî Ïàïè ϳÿ XII, 29–31 ñåðïíÿ 1942 ð. // Actes et Documents... – Ò. 3:2. – Ñ. 625–629. 161 S. Redlich. Sheptyts’ky³ and the Jews... – Ñ. 154. 162 Ëèñò Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî äî êàðäèíàëà Ò³ññåðàíà, 28 ãðóäíÿ 1942 ð. // Actes et Documents... – Ò. 3:2. Ñ. 1. 163 Ñàìå â òîé ÷àñ Øåïòèöüêîãî, ÿê çãàäóº Êóðò Ëåâ³í, â³äâ³äàâ áàòüêî Êóðòà, ðàáèí ªçè곿ë Ëåâ³í. (F. Friedòàï. Their Brothers’ Keepers... – Ñ. 135). Çà ñëîâàìè Êóðòà Ëåâ³íà, “òîä³ Øåïòèöüêèé ðîçïî÷àâ àêö³þ ïîðÿòóíêó òà ïåðåõîâóâàííÿ îêðåìèõ ºâðå¿â; òèõ, êîãî â³í çíàâ. ³ çîâñ³ì íåçíàéîìèõ, äîðîñëèõ òà ä³òåé, ôàêòè÷íî, âñ³õ ºâðå¿â, ÿêèì â³í ì³ã äîïîìîãòè” (Ê. Lewin. Archbishop Andreas... – Ñ. 138–139). 164 S. Redlich. Sheptyts’kyi and the Jews... – Ñ. 156. Îäíèì ç òàêèõ ºâðå¿â áóâ ðàáèí Êàãàíå, ÿêèé âò³ê ç ßí³âñüêîãî êîíöòàáîðó çèìîþ 1942–1943 ðð. ³

294

295

145 146


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

ïåðåõîâóâàâñÿ â ìèòðîïîëè÷èõ ïàëàòàõ. Äèâ. ðîçïîâ³äü Êàãàíå â: L. Heiman. They Saved Jews... – Ñ. 330. 165 L. Heiman. They Saved Jews... – Ñ. 328. Ï’ÿòíàäöÿòü ä³òåé òà ê³ëüêà äîðîñëèõ ºâðå¿â áóëî ñõîâàíî â ïàëàòàõ Øåïòèöüêîãî. Ïðî íèõ òà ³íøèõ âðÿòîâàíèõ ºâðå¿â çãàäóþòü: Ã. Ëóæíèöüêèé. Óêðà¿íñüêà Öåðêâà... – Ñ. 688, ïðèì. 384; F. Friedman. Their Brothers’ Keepers... – Ñ. 134. 166 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Íå óáèé // Ïèñüìà-Ïîñëàííÿ... – C. 224. Öå îáãîâîðåííÿ ï’ÿòî¿ çàïîâ³ä³ á³áë³éíîãî Äåêàëîãó áóëî íà ïîðÿäêó äåííîìó íàðàä ñîáîð³â Ëüâ³âñüêî¿ àðõ³ºïàðõ³¿, ÿê³ â³äáóâàëèñü ï³ä ÷àñ â³éíè ³ ÿê³ ìàëè íà ìåò³ àíàë³çóâàòè çíà÷åííÿ êîæíî¿ çàïîâ³ä³. 167 Òàì ñàìî. – Ñ. 224–225. 168 ªâðåéñüê³ íàóêîâö³ òà ò³, ÿê³ ïåðåæèëè Ãîëîêîñò, âèçíàëè, ùî ìèòðîïîëè÷å “Íå óáèé” áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå ç ìàñîâèì âèíèùåííÿì ºâðå¿â. Öå äຠâàãîì³ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ñàìå òàê çðîçóì³ëè öåé äîêóìåíò ³ â ÷àñ éîãî ïîÿâè ó 1942 ð. (Ê. Lewin. Archbishop Andreas... – C. 137; À. Weiss. Jewish-Ukrainian Relations... – C. 417; S. Redlich. Sheptyts’kyi and the Jews... ) Øèìîí Ðåäë³õ, çîêðåìà, çàóâàæèâ: “Òîé ôàêò, ùî Øåïòèöüêèé äàâ êîï³þ öüîãî ïîñëàííÿ ðàáèíó Êàãàíå â 1943 ð., êîëè òîé ïåðåõîâóâàâñÿ â ìèòðîïîëè÷èõ ïàëàòàõ, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñàì Ìèòðîïîëèò ââàæàâ öå ïîñëàííÿ çâåðíåííÿì, ÿêå ñòîñóºòüñÿ ºâðå¿â” (S. Redlich. Sheptyts’kyi and the Jews... – C. 155). Äàòà öüîãî ïîñëàííÿ ñòàíîâèòü ï³äñòàâó ³ äëÿ ³íøèõ âèñíîâê³â. Îñê³ëüêè ó 1942 ð. óêðà¿íñüêî-ïîëüñüê³ áðàòîâáèâ÷³ àêö³¿ ùå íå äîñÿãëè òîãî ðîçìàõó, ÿêèé âîíè ìàëè íàñòóïíîãî ðîêó, à ìàñîâ³ âáèâñòâà ºâðå¿â âæå â³äáóâàëèñü, ïîñëàííÿ “Íå óáèé” ìîãëî ñòîñóâàòèñÿ ò³ëüêè ãåíîöèäó ºâðå¿â. Ïðè òîìó, ÿê â³äîìî, Ìèòðîïîëèò íå ì³ã ãîâîðèòè ïðî öå ïðÿìî, îñê³ëüêè ³ñíóâàëà ðåàëüíà çàãðîçà êîíô³ñêàö³¿, öåíçóðè òà ðåïðåñ³é. (S. Redlich. Sheptyts’kyi and the Jews... – Ñ. 161, ïðèì. 152). Êðèòè÷íèé ï³äòåêñò ïàñòèðñüêîãî ïîñëàííÿ íå ïðîéøîâ ïîâç óâàãó í³ìö³â. Ãåñòàïî óòðèìóâàëî öåé äîêóìåíò ì³ñÿöÿìè, ïåðø í³æ äîçâîëèòè éîãî ïóáë³êàö³þ; çãîäîì éîãî çíîâó êîíô³ñêóâàëè òà ï³ääàëè öåíçóð³. (Í. Stehle. Der Lemberger Metropolit... – Ñ. 420. Ïðèì. 55). Âàæ÷å ç’ÿñóâàòè, ÿê öå ïîñëàííÿ ñïðèéíÿëè óêðà¿íö³. Ñïîãàäè äåÿêèõ î÷åâèäö³â äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî äîêóìåíò ââàæàëè âèíÿòêîâî âàæëèâèì, ÷è íå íàéâàæëèâ³øèì ç òèõ, ÿê³ êîëè-íåáóäü íàïèñàâ Øåïòèöüêèé, ³ ïîâ’ÿçóâàëè éîãî ñàìå ç âèíèùåííÿì ºâðå¿â. 169 Ê. Lewin. Archbishop Andreas... – Ñ. 138. 170 L. Håiman. They Saved Jews... – Ñ. 328. 171 Ïðî öþ ä³ÿëüí³ñòü ïèøóòü: S. Redlich. Sheptyts’kyi and the Jews... – Ñ. 156; Y. Bauer. À History of the Holocaust. – New York, 1982. – Ñ. 286. Çà ñëîâàìè Áàóåðà, Øåïòèöüêèé “íàêàçàâ ñâîºìó äóõîâåíñòâó ðÿòóâàòè ºâðå¿â”.

Ê. Lewin. Archbishop Andreas... – Ñ. 139. “Ãðóïè ºâðå¿â, ïåðåâàæíî ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ íå ìîãëè ïåðåõîâóâàòèñü ó æ³íî÷èõ ìîíàñòèðÿõ, óêðà¿íñüê³ ìîíàõè ïåðåïðàâëÿëè ç ìîíàñòèðÿ â ìîíàñòèð. Ïîò³ì âîíè éøëè ÷åðåç ãîðè ïîòàºìíèìè ñòåæêàìè, ÿê³ âèëèñü ñåðåä õðåáò³â, ³ çâ”ÿçóâàëèñü ç ïðåäñòàâíèêàìè ºâðåéñüêîãî ï³äï³ëüíîãî ðóõó”. Çà ñëîâàìè ðàáèíà Êàãàíå, äî ë³òà 1944 ð. â Óãîðùèí³ íå áóëî ìàñîâèõ âáèâñòâ ºâðå¿â, òîìó â 1942–1943 ðð. öÿ êðà¿íà ââàæàëàñü áåçïå÷íèì ïðèòóëêîì. ²íøèì øëÿõîì âòå÷ áóëà Ðóìóí³ÿ (L. Håiman. They Saved Jews... – Ñ. 329). 174 Ê. Lewin. Archbishop Andreas... – Ñ. 140. 175 Òàì ñàìî. Ëåâ³í òàêîæ â³äçíà÷ຠùå òðüîõ ñòóäèò³â: î. Íèêàíîðà, î. Òèòà òà î. ґåðìàíà. Îòåöü Íèêàíîð, íàñòîÿòåëü ñòóäèòñüêîãî ìîíàñòèðÿ Ñâ. Éîñàôàòà ó Ëüâîâ³, ÿêèé ïðîâ³â ï³âòîðà ðîêó â í³ìåöüê³é â’ÿçíèö³, âîñåíè 1943 ð. ïðèéíÿâ äâîõ ºâðå¿â – ðàáèíà ä-ðà Äàâèäà Êàãàíå òà Êóðòà Ëåâ³íà. (Òàì ñàìî. – Ñ. 141). Äèâ. òàêîæ: S. Redlich. Sheptóts’kyi and the Jews... – Ñ. 156. 176 Ó ö³é ä³ÿëüíîñò³ ïðîâ³äíà ðîëü íàëåæàëà íàñòîÿòåëüö³ ñòóäèòîê ñ. Éîñèô³ òà íàñòîÿòåëüö³ Âàñèë³àíîê ñ. Ìîí³ö³. Ê. Lewin. Archbishop Andreas... – Ñ. 141. 177 Îòåöü Îìåëÿí Êîâ÷, ñâÿùåíèê ç Ïåðåìèøëÿí, áóâ çà öå çàñóäæåíèé. Ìàéæå ð³ê éîãî óòðèìóâàëè â ґåñòàï³âñüê³é â’ÿçíèö³ ó Ëüâîâ³, à â³äòàê ïåðåïðàâèëè äî Îñâåíö³ìà, çâ³äêè â³í âæå íå ïîâåðíóâñÿ. (Dr. Volodymyr Bemko // Ukrainian and Jews: A Symposium. – New York, 1966. – Ñ. 124). ijÿëüí³ñòü òà äîëÿ î. Êîâ÷à íå ïðîéøëà ïîâç óâàãó ïðîðàäÿíñüêèõ ê³ë. Ïðî öå äèâ. ó: Ëèñò³âêà ïàðòèçàíñüêî¿ ãðóïè “Âèçâîëåííÿ ³ò÷èçíè”, êâ³òåíü 1944 ð. // Ïðàâäà ïðî óí³þ... – Äîê. ¹ 244. – Ñ. 362: “Ìè íå ñòâåðäæóºìî, ùî âñ³ ñâÿùåíèêè º òàêèìè, ïðî ÿêèõ ìè çãàäàëè. ª é òàê³, õî÷à ¿õ çíà÷íî ìåíøå, ÿê³ íå ÷èíèëè òàêèõ çëî÷èí³â. Ïðèêëàäîì öüîãî ìîæíà íàçâàòè ñâÿùåíèêà ç Ïåðåìèøëÿí, Îìåëÿíà Êîâ÷à... Î. Êîâ÷ áóâ óâ’ÿçíåíèé òà ç³ñëàíèé ó òàá³ð ñìåðò³ á³ëüø í³æ íà ð³ê çà ñïðîáó äîïîìîãòè âðÿòóâàòèñü ëþäÿì (ºâðåÿì), îõðåùóþ÷è ¿õ”. 178 L. Heiman. They Saved Jews... – Ñ. 328; éîãî æ: The Rabbi Who May Make a Saint... – Ñ. 10. 179 L. Heiman. They Saved Jews... – Ñ. 331; éîãî æ: The Rabbi Who May Make a Saint... – Ñ. 12; À. Turchyn. The Ukrainian Catholic Church... – Ñ. 66. Ó ë³òåðàòóð³ çãàäóþòüñÿ ³ìåíà äåÿêèõ ñâÿùåíèê³â, êîòð³ ðÿòóâàëè ºâðå¿â: î. Ïîáåðåéêî ç Áðþõîâè÷³â, ÿêèé äàâ ïðèòóëîê ºâðåéñüêèì ä³òÿì (Ê. Lewin. Archbishop Andreas... – Ñ. 141) î. Øåâ÷óê. (Ã. Ëóæíèöüêèé. Óêðà¿íñüêà Öåðêâà... – C. 688. Ïðèì. 354); î. Ìàðêî (L. Heiman. They Saved Jews... – C. 331); î. Ñòåïàí Áà÷èíñüêèé ïàðîõ ç Áåðåæàí, ÿêèé âèäàâàâ ñâ³äîöòâà ïðî õðåùåííÿ äëÿ ºâðåéñüêèõ ä³òåé. (Testimony by Dr. Volodymyr Bemko... – C. 124); î. Ãàâðèëþê ïàðîõ ç гâíîãî íà Âîëèí³, ÿêîãî ïîâ³ñèëî ãåñòàïî â 1943 ð. çà äîïîìîãó ºâðåÿì. (Testimony by Dr. Volodymyr Bemko... – C. 126); î. Êîâ÷ (äèâ. ïðèì. 177); áðàò

296

297

172

173


Андрій Кравчук. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації Òåîäîç³é, êîòðèé äîãëÿäàâ çà 16 ºâðåÿìè, ùî ïåðåõîâóâàëèñÿ ç äîçâîëó Ìèòðîïîëèòà â ï³äâàë³ âçóòòºâî¿ ìàéñòåðí³ ó Ëüâîâ³, ÿêîþ âîëîä³ëè îî. Ñòóäèòè. (À. Turchyn. The Ukrainian Catholic Church... – Ñ. 66). 180 Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ñëîâî Ìèòðîïîëèòà (“Ó âàæê³é õâèëèí³....”).., § 9. 10 ñåðïíÿ 1943 ð. 181 ²âàí Ñîëîâåé, óêðà¿íñüêèé ñåëÿíèí, ïåðåõîâóâàâ ö³ëó ºâðåéñüêó ñ³ì’þ ó ñâî¿é ñòàéí³ (L. Heiman. They Saved Jews... – Ñ. 332); ³íø³ óêðà¿íö³, ÿê³ â³äïîâ³äàëè çà êàíàë³çàö³éíó ñèñòåìó, ïåðåõîâóâàëè ÷îòèðè ºâðåéñüê³ ñ³ì’¿ â ï³äçåìåëëÿõ, ïîñòà÷àþ÷è ¿õ ¿æåþ, ÿêó âîíè êðàëè ç áàçàðó (òàì ñàìî); Îìåëÿí Ìàñëÿê, äèðåêòîð Ëüâ³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ á³áë³îòåêè, ñõîâàâ â³ñ³ì ºâðå¿â ó á³áë³îòåö³, à çãîäîì ³ â ñåáå âäîìà (òàì ñàìî. – Ñ. 331); ï³ä Ïåðåìèøëÿíàìè ë³ñíèêè ðàçîì ³ç ìîíàõàìè ñóñ³äíüîãî ìîíàñòèðÿ ïåðåõîâóâàëè 1700 ºâðå¿â. (A. Weiss. Jewish-Ukrainian Relations... – Ñ. 417). Ó Ëüâîâ³ ðîçñòð³ëÿëè Âàñèëÿ Äÿê³âà, íîòàð³óñà, çà òå, ùî â³í âèäàâàâ ôàëüøèâ³ ñâ³äîöòâà ºâðåÿì. Òàêîæ âèäàâàâ ºâðåÿì ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óâàëè ¿õíº óêðà¿íñüêå ïîõîäæåííÿ. Óêðà¿íñüêèé Êðàºâèé Êîì³òåò (Ê. Ïàíüê³âñüêèé. Ðîêè í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿… – Ñ. 73). 182 Äðóæèíà ðàáèíà Êàãàíå ï³äòðèìóâàëà çâ’ÿçîê ì³æ ºâðåéñüêîþ ñï³ëüíîòîþ òà Öåðêâîþ ùå ð³ê (L. Heiman. They Saved Jews… – Ñ. 328). 183 Ã. Ëóæíèöüêèé. Óêðà¿íñüêà Öåðêâà... – Ñ. 688, ïðèì. 384. 184 Ê. Lewin. Archbishop Andreas... – Ñ. 142. 185 Òàì ñàìî. – Ñ. 140. 186 S. Redlich. Sheptyts’kyi and the Jews... – Ñ. 153, 156. 187 Ïåòðî ̳ð÷óê óâàæàº, ùî áóëè âðÿòîâàí³ òèñÿ÷³ (S. Redlich. Sheptyts’kyi and the Jews... – Ñ. 147, ïðèì. 10); ê³ëüêà ñîòåíü çíàõîäèìî ó: W. Dushnyck. Soviet Attack on Judaism // Ukrainian and Jews: À Symposium... – Ñ. 158 òà â: Ã. Ëóæíèöüêèé. Óêðà¿íñüêà Öåðêâà... – Ñ. 688, ïðèì. 384. Ñòàòèñòèêà ñìåðò³ äóøïàñòèð³â ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ îáìåæåíà, òîìó ìè íå ìàºìî òî÷íèõ äàíèõ ïðî òå, ñê³ëüêîõ ëþäåé, ÿê³ äîïîìàãàëè âðÿòóâàòèñü ºâðåÿì, áóëî ñï³éìàíî. Çà ñëîâàìè Êóðòà Ëåâ³íà, âñ³ ºâðå¿, ÿêèì äàâ ïðèòóëîê Ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé, ïåðåæèëè â³éíó. (Ê. Lewin. Archbishop Andreas... – Ñ. 41). 188 [Pierre Blet et al.]. Introduction // Actes et Documents... du Saint Siège relatifs à la seconde Guerre Mondiale.– Vol. 3: Pologne. – Partie 1. – Vatican, 1967. – Ò. 1. – Ñ. 26.

ДОДАТКИ

СЕКРЕТАР ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО МИТРОПОЛИТА Ïðî ñåêðåòàð³â Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ â³äîìî ìàëî. Íà ïî÷àòêó ìèòðîïîëèòóâàííÿ Øåïòèöüêîãî ñåêðåòàðñüê³ îáîâ’ÿçêè âèêîíóâàâ î. Âàñèëü Æîëäàê ×Ñ (×èíó Ñâÿòîãî Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî). Ëèñòè î. Æîëäàêà äî Ìèòðîïîëèòà, äåÿê³ éîãî äîêóìåíòè çà 1901–1903 ðð. çáåð³ãàþòüñÿ ó ÖIJÀË1 . Ïðî î. Âîëîäèìèðà Ãðèöàÿ ÿê ñåêðåòàðÿ Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî îô³ö³éíó ³íôîðìàö³þ çíàõîäèìî â “Ñïèñó äóõîâåíñòâà Ëüâ³âñüêî¿ Àðõ³ºïàðõ³¿” (ñòàí íà 1 ñ³÷íÿ 1944 ð.). ²ì’ÿ î. Âîëîäèìèðà Ãðèöàÿ çãàäóºòüñÿ äâ³÷³: ³ ÿê ñåêðåòàðÿ Âèñîêîïðåîñâÿùåííîãî Ìèòðîïîëèòà, ³ ÿê ÷ëåíà Ïðåçè䳿 Ìèòðîïîëè÷îãî öåðêîâíîãî ñóäó äðóãî¿ ³íñòàíö³¿ – “î. Âîëîäèìèð Ãðèöàé – íîòàð” 2 .Ó ðóêîïèñàõ “Ïðîòîêîë³â Àðõ³ºïàðõ³ÿëüíèõ ñîáîð³â” º éîãî ï³äïèñè ÿê íîòàðÿ, à òàêîæ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ñòîñóºòüñÿ çà÷èòóâàíü íà ñåñ³ÿõ â³äïîâ³äíèõ ÷èñåë ðîçïîðÿäæåíü Ìèòðîïîëè÷îãî Îðäèíàð³ÿòó, ïîñëàíü Ìèòðîïîëèòà3 . Ïåâíó îö³íêó ä³ÿëüíîñò³ î. Ãðèöàÿ ì³ñòÿòü äâà äîêóìåíòè, ÿê³ íèí³ çáåð³ãàþòüñÿ ó ðîäèí³ Ãðèöà¿â, çîêðåìà â éîãî íåáîæà Àíäð³ÿ Ãðèöàÿ. Ïåðøèé äîêóìåíò – ïîçäîðîâëåííÿ, äàòîâàíå 28 ëèïíÿ 1944 ð. (íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ ï’ÿòèäåííîãî ïåðåõîâóâàííÿ ñâÿòîþðñüêèõ ìåøêàíö³â â ïèâíèö³ ìèòðîïîëè÷îãî äîìó ï³ä ÷àñ áî¿â çà Ëüâ³â).  ïåðø³ äí³ âëàäè äðóãèõ ñîâåò³â Ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé â³òຠî. Ãðèöàÿ ç äíåì Àíãåëà: “Äîðîãèé îò÷å Âîëîäèìèðå!  äåíü âàøîãî Àíãåëà ïðèéì³òü âèñêàçè íàéùèð³øèõ ìî¿õ ïîáàæàíü. Ò³øóñÿ, ùî, áîäàé â òîé äåíü, ìàþ íàãîäó ïîäÿêóâàòè Âàì çà Âàøó ïðàöþ â öåðêîâíèõ ñóäàõ ïðè ñîáîð³ ³ çà Âàø³ íå ðàç âåëèê³ òðóäè, ÿê³ âêëàäàºòå â ïåðåïèñóâàííÿ ñîáîðîâèõ äåêðåò³â ³ ìî¿ ïîñëàííÿ. Íàé Áîã Âñåâèøí³é áëàãîñëîâèòü Âàøó ïðàöþ, ÿêà ñòàºòüñÿ îñîáëèâèì, ã³ðøèì ñïîñîáîì òðóäíîþ ³ òÿæêîþ ç³ çãëÿäó ÖIJÀË, ô. 358, îï. 2, ñïð. 154–156. Ñïèñ äóõîâåíñòâà Ëüâ³âñüêî¿ Àðõ³ºïàðõ³¿ (ñòàí íà 1 ñ³÷íÿ 1944 ð.) – Ëüâ³â: Íàêëàäîì ãðåêî-êàòîëèöüêîãî Ìèòðîïîëè÷îãî Îðäèíàð³ÿòó, 1944. 3 ÖIJÀË, ô. 201, îï. 1, ñïð. 10–18. 1 2

298

299


Секретар Високопреосвященого Митрополита

íà íîâó åïîõó, ÿêó çà÷èíຠíàøà öåðêâà. Íàé Áîã Âàñ áëàãîñëîâèòü. Êèð Àíäðåé”4 . Äðóãèé äîêóìåíò – âèðîê Ëüâ³âñüêîãî îáëàñíîãî ñóäó â³ä 15 òðàâíÿ 1946 ð.: “ϳäñóäíèé Ãðèöàé Âîëîäèìèð Ñòåïàíîâè÷, ïðàöþþ÷è îñîáèñòèì ñåêðåòàðåì Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî â ÷àñ òèì÷àñîâî¿ îêóïàö³¿ í³ìöÿìè Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, çíàâ, ùî Øåïòèöüêèé âñåá³÷íî äîïîìàãàâ í³ìöÿì ó â³éí³ ïðîòè ×åðâîíî¿ àð쳿, çíàâ, ùî Øåïòèöüêèé íåîäíîðàçîâî âèñòóïàâ ³ç çàêëèêàìè äî íàñåëåííÿ äîïîìàãàòè í³ìöÿì. ϳäñóäíèé ï³ä äèêòîâêó çàïèñóâàâ ö³ çàêëèêè, çâåðíåííÿ òà â³â ³íøó àíòèðàäÿíñüêó òà àíòèíàðîäíó ïåðåïèñêó Øåïòèöüêîãî, àëå ç ïðèõîäîì ×åðâîíî¿ àð쳿 äî ì³ñòà Ëüâîâà íå ïîâ³äîìèâ îðãàíè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ïðî àíòèðàäÿíñüêó ³ àíòèíàðîäíó ä³ÿëüí³ñòü Øåïòèöüêîãî ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 296, 297, Ëüâ³âñüêèé îáëàñíèé ñóä ïðèãîâîðèâ “Ãðèöàé Âîëîäèìèðà Ñòåïàíîâè÷à” [òàê ó òåêñò³] âèçíàòè âèííèì ïî ñòàòò³ 54.12 “Êàðíîãî êîäåêñó” òà ïîçáàâèòè éîãî âîë³ ó âèïðàâíî-òðóäîâèõ òàáîðàõ â äàëåêèõ ì³ñöåâîñòÿõ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó òåðì³íîì íà 6 ðîê³â ç ïîðàçêîþ [òàê ó òåêñò³] ó ïðàâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè ñò. 29 òåðì³íîì íà òðè ðîêè, ç çàðàõóâàííÿì äîñóäîâîãî óâ’ÿçíåííÿ ç 17 ñ³÷íÿ 1946. ×ëåíè ñóäó: Ãîëîâóþ÷èé – Ñåð㳺íêî, íàðîäí³ çàñ³äàòåë³: Ìèêèòåíêî, Óðóñîâà”5 . Ïðî î. Âîëîäèìèðà ÿê ñåêðåòàðÿ Ìèòðîïîëèòà, îñîáó íàáëèæåíó äî íüîãî, çãàäóº Äàâèä Êàãàíå, ºâðåéñüêèé ðàáèí ç³ Ëüâîâà. Ç ³í³ö³àòèâè ³ çà ïðÿìèìè âêàç³âêàìè Øåïòèöüêîãî Êàãàíå ó 1943–1944 ðð. ïåðåõîâóâàëè ó ìîíàñòèð³ Ñòóäèò³â ³ ìèòðîïîëè÷èõ ïàëàòàõ. Âæå ïî â³éí³ âðÿòîâàíèé ðàáèí âèäàâ êíèãó ñïîãàä³â ï³ä íàçâîþ “Ùîäåííèê Ëüâ³âñüêîãî ґåòòî”. Âîíà âèéøëà ³âðèòîì â ²çðà¿ë³, ïîò³ì áóëà ïåðåêëàäåíà àíãë³éñüêîþ ³ ñòàëà äîñèòü â³äîìîþ â ñâ³ò³ çà âèíÿòêîì êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ. Ïðî êíèæêó çíàëè “êîìïåòåíòí³ îðãàíè”, çíàëè, àëå çàìîâ÷óâàëè, àäæå áóëà “ñâîÿ”, “ðàäÿíñüêà” âåðñ³ÿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, îñîáè Ìèòðîïîëèòà. Ó 1987 ð. óðèâêè ç êíèæêè Êàãàíå â óêðà¿íñüêîìó ïåðåêëàä³ ç’ÿâèëèñÿ äðóêîì íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó óêðà¿íñüêî-ºâðåéñüêîãî ïîðîçóì³ííÿ “ijàëîãè”6 . 4 ²íòåðâ’þ ç Àíäð³ºì Ãðèöàºì. 28.03.1993. Àðõ³â ²íñòèòóòó ²ñòî𳿠Öåðêâè Óêðà¿íñüêîãî Êàòîëèöüêîãî Óí³âåðñèòåòó, Ï-1-1-128, àðê. 2. 5 ²íòåðâ’þ ç À. Ãðèöàºì, àðê. 4. Òåêñò âèðîêó çáåð³ãàºòüñÿ â íüîãî æ. 6 Ä. Êàãàíå. Ùîäåííèê Ëüâ³âñüêîãî ґåòòî // ijàëîãè. – 1987. – ¹¹ 7–8, 13–14.

300

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

Îïèñóþ÷è ñâîº ïåðåáóâàííÿ ó ìèòðîïîëè÷èõ ïàëàòàõ, Ä. Êàãàíå çãàäóº Ãðèöàÿ [³ì’ÿ íå íàçèâàº] ÿê ëþäèíó, ùî áåçïîñåðåäíüî îï³êóâàëàñü íèì òà âèêîíóâàëà äîðó÷åííÿ Øåïòèöüêîãî: “Î äåâ’ÿò³é âå÷îðà [æîâòåíü 1943 ð.] äî ì ñõîâàíêè çàâ³òàâ Ãðèöàé. ß äóìàþ, â³í áóâ îñîáèñòèì ñåêðåòàðåì Ìèòðîïîëèòà. ³í ñóïðîâîäèâ ìåíå íà öîêîëüíèé ïîâåðõ òà íåãàéíî ââ³â äî ðîáî÷î¿ ê³ìíàòè Ìèòðîïîëèòà. Íàï³âïàðàë³çîâàíèé Øåïòèöüêèé ñèä³â ó ñâîºìó êð³ñë³… Éîãî ïèøíà, äîâãà, á³ëà áîðîäà, ïîä³áíî âäàëîìó ìàçêó õóäîæíèêà, ï³äêðåñëþâàëà âèòîí÷åí³ ðèñè éîãî îáëè÷÷ÿ, ùî âèïðîì³íþâàëè äóõîâí³ñòü ³ ëþäÿí³ñòü. ³í ïîäàâ ìåí³ ðóêó, ïðèâ³òàâ ìåíå ñëîâîì “Øàëîì!”… Ãðèöàé âèéøîâ ³ ìè çàëèøèëèñÿ ñàì íà ñàì”. Ñàìå î. Ãðèöàºâ³ â³ääàâ Ä. Êàãàíå îòðèìàí³ â³ä Ìèòðîïîëèòà äâà äîêóìåíòè, ÿê³ çàñâ³ä÷óâàëè ïîçèö³þ Êèð Àíäðåÿ îñîáèñòî ³ éîãî Öåðêâè ùîäî òîòàëüíîãî âèíèùåííÿ ºâðå¿â í³ìåöüêîþ îêóïàö³éíîþ âëàäîþ. Öå áóëè: ëèñò Øåïòèöüêîãî äî óììëåðà [îðèã³íàëó àáî êîﳿ ëèñòà äîíèí³ íå çíàéäåíî] ³ ïàñòèðñüêå ïîñëàííÿ “Íå óáèé”, îïóáë³êîâàíå ó “Ëüâ³âñüêèõ Àðõ³ºïàðõ³ÿëüíèõ ³äîìîñòÿõ”, 1942 ð., ¹ 117 . ßêèì æå â³í áóâ, îòåöü Âîëîäèìèð Ãðèöàé, ÿê ³ êîëè äîëÿ çâåëà éîãî ç Ìèòðîïîëèòîì ³ ïîñòàâèëà ó öåíòð³ ñâÿòîþðñüêèõ ïîä³é ó òÿæê³ 1941– 1944 ðð.? Ó ôîíä³ 408 “Ìèòðîïîëè÷èé Îðäèíàð³ÿò” (ÖIJÀË) ñåðåä îñîáèñòèõ ñïðàâ ñâÿùåíèê³â º àâòîá³îãðàô³ÿ Âîëîäèìèðà Ãðèöàÿ, íàïèñàíà ïåðåä éîãî âèñâÿ÷åííÿì (1933 ð.), à òàêîæ ëèñòè îòöÿ äî Ìèòðîïîëèòà, ç 1936, 1937 ðð.8 . Âîëîäèìèð Ãðèöàé íàðîäèâñÿ 22 ãðóäíÿ 1885 ð. ó ðîäèí³ Ñòåôàíà ³ Ìà𳿠(ç äîìó Êîòîâè÷) ó Ëüâîâ³ íà âóë. ³ðìåíñüê³ , 13. Áóâ ñòàðøèì ñåðåä ä³òåé. Ìàâ äâîõ áðàò³â: Ðîìàíà ³ ßðîñëàâà òà ÷îòèðüîõ ñåñòåð. Áàòüêî ïðàöþâàâ äåðæàâíèì ñëóæáîâöåì ó Ïðîêóðàòî𳿠ñêàðáó, ùî ì³ñòèëàñÿ íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ò³º¿ æ êàì’ÿíèö³ íà ³ðìåíñüê³é. Íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ ìåøêàëà ÷èñëåííà ðîäèíà Ñòåôàíà Ãðèöàÿ. Ïîïðè ìàòåð³àëüíó ñêðóòó âñ³ ä³òè îòðèìàëè äîáðó îñâ³òó, íàëåæíå âèõîâàííÿ. Ðîìàí Ãðèöàé ñòàâ â³äîìèì ó Ãàëè÷èí³ àðõ³òåêòîðîì. Çíàíèì ôàõ³âöåì, òåõíîëîãîì çíàìåíèòîãî «Ëüâ³âñüêîãî áðîâàðà» áóâ ßðîñëàâ Ãðèöàé. 7 8

Ä. Êàãàíå. Ùîäåííèê Ëüâ³âñüêîãî ґåòòî // ijàëîãè. – 1987. – ¹ 13–14. – Ñ. 30–35. ÖIJÀË, ô. 408, îï. 1, ñïð. 641, 717.

301


Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

Секретар Високопреосвященого Митрополита

Âîëîäèìèð äî Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè óñï³øíî çàê³í÷èâ Àêàäåì³÷íó ã³ìíàç³þ, Áîãîñëîâñüêèé ôàêóëüòåò Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó òà Äóõîâíó ñåì³íàð³þ (ó 1913 ð.). Ó ðîäèí³ ââàæàëè, ùî Âîëîäèìèð ïîêëèêàíèé áóòè ñâÿùåíèêîì. Áóâ óð³âíîâàæåíèé, ñïîê³éíèé, óì³â âèñëóõàòè êîæíîãî, ïîðàäèòè ùîñü êîðèñíå. ßê ïèñàâ ñàì Â. Ãðèöàé ó 1933 ð., â³í ìð³ÿâ ïðî äóøïàñòèðñüêó ïðàöþ. Îáñòàâèíè êðóòî çì³íþâàëè ïëàíè, ðóéíóâàëè ìð³¿. Ó 1914 ð. ïî÷àëàñÿ ñâ³òîâà â³éíà. ̳ñÿö³ ðîñ³éñüêî¿ îêóïàö³¿ ïåðåáóâ ó Ëüâîâ³. Ó 1916–1917 ðð. â÷èâñÿ íà ïðèðîäíè÷îìó â³ää³ë³ Ô³ëîñîôñüêîãî ôàêóëüòåòó Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ñòó䳿 äîâåëîñÿ ïåðåðâàòè ³ ÷åðåç âîºíí³ ïî䳿, ³ ÷åðåç ñòàí çäîðîâ’ÿ. Óìîâè æèòòÿ ó Ëüâîâ³ ñòàâàëè ùîäíÿ ã³ðøèìè. Ç’ÿâèëàñÿ íàãîäà ïîïðàâèòè çäîðîâ’ÿ – Âîëîäèìèð Ãðèöàé ïðèéíÿâ çàïðîøåííÿ ïîïðàöþâàòè ó ïàðîõà ñ. ×åñíèêè Ðîãàòèíñüêîãî ïîâ³òó î. Ëþáèíñüêîãî. ϳä ÷àñ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêî¿ â³éíè Â. Ãðèöàé áóâ ó÷àñíèêîì óêðà¿íñüêîãî ðóõó. Ó 1918 ð., ÿê ïèñàòèìå â àâòîá³îãðàô³¿ ó 1933 ð., ï³çíàâ òåðîð ³ íàñèëüñòâî ïîëüñüêèõ ñîëäàò³â ³ îäíî÷àñíî “...òóò ä³çíàâ ÿ íàäçâè÷àéíî¿ Áîæî¿ ëàñêè, áî âåäåíèé æîâí³ðîì íà ðîçñòð³ë çà ì³ñòî âèðÿòóâàâñÿ â³ä íåõèáíî¿ ñìåðò³”9 . ϳñëÿ çàâåðøåííÿ â³éíè Ðîãàòèíùèíà, ÿê ³ âñÿ Ãàëè÷èíà, îñòàòî÷íî óâ³éøëè äî ñêëàäó òðåòüî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿. Âèïðîáóâàííÿ Â. Ãðèöàÿ íå çàê³í÷èëèñü. Ó 1919 ð. çà äîíîñîì áóâ àðåøòîâàíèé, ì³ñÿöü ïðîñèä³â ó â’ÿçíèö³ ì. Ëüâîâà, ïîò³ì äî 1921ð. ïåðåáóâàâ ï³ä íàãëÿäîì ïîë³ö³¿. Ó Ðîãàòèí³ ïîòð³áí³ áóëè â÷èòåë³, ³ ì³ñöåâà óïðàâà “ðîáèëà âñÿê³ ñòàðàííÿ, ùîáè çâ³ëüíèòè ìåíå â³ä êîíô³íóâàííÿ [= íàãëÿäó]”10 , – ïèñàâ Âîëîäèìèð Ãðèöàé. Ö³ êëîïîòàííÿ óâ³í÷àëèñÿ óñï³õîì ³ â 1921–1925 ðð. Â. Ãðèöàé ïðàöþâàâ â÷èòåëåì ïðèðîäè â Ðîãàòèíñüê³é ã³ìíà糿, ó 1925–1927 ðð. – ó ×îðòê³âñüê³é ã³ìíà糿 íà Òåðíîï³ëüùèí³. Ó 1927 ð.â³í íàìàãàâñÿ çàê³í÷èòè ïðèðîäíè÷³ ñòó䳿 ó Ëüâ³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³, àëå òóäè éîãî íå ïðèéíÿëè. ßê äèïëîìàòè÷íî ïèñàòèìå ó 1933 ð., “...î÷åâèäíî âíàñë³äîê ÿêîãîñü äîíîñó”. Ç 1927 ð. Â. Ãðèöàé çàïèñàâñÿ â³ëüíèì ñëóõà÷åì íà êóðñ ì³êîëî㳿 [= íàóêè ïðî ãðèáè]. Äâà ðîêè ïðàöþâàâ ï³ä êåð³âíèöòâîì ïðîôåñîðà Òåîäîðîâè÷à íàä ñèñòåìàòèêîþ ãðèá³â11 . ÖIJÀË, ô. 408, îï. 1, ñïð. 717, àðê. 32. Òàì ñàìî, àðê. 33. 11 Òàì ñàìî, àðê. 33–34. 9

10

302

Äóìêà ³ ïðàãíåííÿ ñòàòè ñâÿùåíèêîì íå ïîêèäàëè éîãî. Ìàìà, ÿê óñ³ ìàìè, áàæàëà ñèíîâ³ äîáðà é íàìîâëÿëà îäðóæèòèñÿ ïåðåä âèñâÿ÷åííÿì. Íå ñóäèëîñÿ... Ó 1933 ð., âæå ó â³ö³ 48 ðîê³â, çð³ëîþ ëþäèíîþ, ãîòóþ÷èñü äî ðóêîïîëîæåííÿ. Â. Ãðèöàé ïèñàâ: “Ïðàöÿ äóøïàñòèðñüêà, ³ â³äòàê óñÿêà ïðàöÿ íàä ìàòåð³àëüíèì ï³äíåñåííÿì ñåëà, ñïîä³âàþñü, äàëè á ìåí³ ïðàâäèâå âäîâîëåííÿ ³ ùàñòÿ. Ìàþ îõîòó äî ïðàö³, ìàþ â³ä Áîãà ïðàêòè÷íèé çìèñë òà äåÿêèé æèòòºâèé äîñâ³ä, öå äàñòü ìåí³ çìîãó ïðàöþâàòè òàêæå íà åêîíîì³÷í³ì ïîë³”12 . ßê êîæíîìó êàíäèäàòîâ³ íà âèñâÿ÷åííÿ Â. Ãðèöàþ áóëè ïîòð³áí³ ðåêîìåíäàö³¿ . Êàíäèäàò ì³ã ïðîïîíóâàòè ¿õ Ì.Î: “Îï³í³þ [= ñóäæåííÿ] ïðî ìåíå ìîãëè á âèäàòè: 1. äîêòîð Ìèêîëà ×óáàòèé ó Ëüâîâ³; 2. î. Òåîäîç³é Êóäðèê, ïàðîõ Ðîãàòèíà; 3. î. Äìèòðî Êóáàºâè÷, áóâøèé êàòåõèò ó ã³ìíà糿 â ×îðòêîâ³; 4. î. Õîìèí, ñîòðóäíèê ó Ëüâîâ³ ïðè öåðêâ³ Ïðåîáðàæåííÿ. Äåùî çíຠìåíå òàêîæ åêñöåëåíö³ÿ àðõ³ºïèñêîï Òåîäîðîâè÷, éîãî ÿ ìàâ ÷åñòü ï³çíàòè ³ â ÿêîãî ñóñ³äñòâ³ ÿ ìåøêàþ”13 . Íèí³ ïîùàñòèëî âèÿâèòè ðåêîìåíäàö³þ-õàðàêòåðèñòèêó ëèøå îäí³º¿ ç öèõ ïåðåë³÷åíèõ îñ³á. Öå òèïîâèé äëÿ òèõ ÷àñ³â äîêóìåíò Ì.Î.: àíêåòà ³ç çàïèòàííÿìè, íà ÿê³ ï³ä ïðèñÿãîþ ïîâèíåí áóâ â³äïîâ³äàòè ïîðó÷èòåëü. Àíêåòà äàòîâàíà 13 ëèñòîïàäà 1933 ð. ³ çàñâ³ä÷åíà Ìèòðîïîëèòîì Øåïòèöüêèì, àäðåñîâàíà äîêòîðó Ì. ×óáàòîìó, ïðîôåñîðó Ëüâ³âñüêî¿ Áîãîñëîâñüêî¿ àêàäå쳿, â³äîìîìó âæå òîä³ ³ñòîðèêîâ³ Öåðêâè, ÿêèé 1965 ð., â åì³ãðàö³¿, âèäàñòü ìîíîãðàô³þ, íàä ÿêîþ ïðàöþâàâ ó 30-ò³ ðîêè ó Ëüâîâ³14 . Äîêòîð ×óáàòèé ïðèñÿãàº: “Ãîñïîäó Áîãó â Òðîéö³ ñâ³òë³é ºäèíîìó, ùî íà âñ³ ïîâèù³ ïèòàííÿ ÿ â³äïîâ³ì ïî íàéë³ïø³é ìî¿é ñîâ³ñò³ ³ ïîâíîãî çíàííÿ”. ³í çíàâ Â. Ãðèöàÿ ç “...÷àñ³â ïîáóòó â Äóõîâí³é ñåì³íà𳿠1911– 13 ðð.”, ï³ä ÷àñ éîãî “ñòóä³é íà ô³ëîñîô³¿”..., ââàæàâ éîãî “ñåðåäíüîíîðìàëüíî çäîðîâèì ÷îëîâ³êîì”, ùî ïî “ê³í÷åíí³ áîãîñëîâ³ÿ ÿê ñòóäåíò ô³ëîñîô³¿ òà ã³ìíàç³éíèé ó÷èòåëü â³â ïðèì³ðíå õðèñòèÿíñüêå æèòòÿ”. Ì. ×óáàòèé ïåâíèé, ùî Â. Ãðèöàé “...íå ïåðåñòóïèâ Áîæî¿ çàïîâ³ä³”. ³äïîâ³äàþ÷è íà ïèòàííÿ ïðî ñòàâëåííÿ êàíäèäàòà äî ãðîøåé, ïèøå, ùî òîé “íå âèäຠãðîøåé äàðìà”, ââàæຠéîãî “ëþäèíîþ ñîë³äíîþ, àëå íå õàïëèâèì íà ãðîø³”. Ùîäî òîãî, ÷è ìàºòå äîêàç ïðî éîãî æåðòâîëþáèâ³ñòü [= ìèëîñòèíÿ, ïîæåðòâè], ïîðó÷èòåëü â³äïîâ³äàâ: “ͳ. Ìàáóòü, ÖIJÀË, ô. 408, îï. 1 , àðê. 34. Òàì ñàìî, àðê. 34. 14 Ì. ×óáàòèé. ²ñòîð³ÿ õðèñòèÿíñòâà íà Ðóñè-Óêðà¿í³. – Íüþ-Éîðê – Ðèì, 1965.– Ò. 1. 12

13

303


Секретар Високопреосвященого Митрополита

í³êîëè íå çíàõîäèâñÿ â íàäòî äîáðèõ ìàòåð³àëüíèõ â³äíîñèíàõ”. Ïðîôåñîð õàðàêòåðèçóº Â. Ãðèöàÿ ÿê ëþäèíó äîñèòü íåñì³ëèâó, ñåðåäíüî ïðàöüîâèòó. ² ï³äñóìîê: “Óâàæàþ éîãî ëþäèíîþ ñòàòå÷íîþ, ñåðåäíüî ïðàöüîâèòîþ, àëå áåç ³í³ö³àòèâè. Ìîº ñóìë³ííÿ íå ïðèãàäóº í³ÿêî¿ îáñòàâèíè, ÿêà äèñêâàë³ô³êóâàëà áè éîãî ÿê êàíäèäàòà íà ñâÿùåíèêà”15 . 10 ãðóäíÿ 1933 ð. ó öåðêâ³ Ñâÿòîãî Þðà ó â³ö³ 48 ðîê³â Â. Ãðèöàé áóâ âèñâÿ÷åíèé. Éîãî íàì³ðè âåñòè äóøïàñòèðñüêó ïðàöþ íà ñåë³ íå çä³éñíèëèñÿ. Âæå 16 ãðóäíÿ 1933 ð. â³í áóâ ïðèçíà÷åíèé êàïåëàíîì ìîíàñòèðÿ ñåñòåð Âàñèë³àíîê ó ϳäëþòîìó, äå ì³ñòèëàñÿ ë³òíÿ ðåçèäåíö³ÿ Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî. Ó ðîçä³ë³ “²ìåíóâàííÿ ³ ïðèçíà÷åííÿ” ó “Ëüâ³âñüêèõ Àðõ³ºïàðõ³ÿëüíèõ ³äîìîñòÿõ” çà 1935 ð. ÷èñëî 2 ÷èòàºìî: “Î. Ãðèöàé Âîëîäèìèð, äîòåïåð êàïåëàí Ñåñòåð Âàñèë³àíîê ó ϳäëþò³ì, óïðàâèòåëåì Ìèòðîïîëè÷î¿ ïàëàòè ó ϳäëþò³ì”16 . Íàïåâíå, ð³çíîá³÷íà âèñîêà îñâ³òà, ä³ëîâ³ ÿêîñò³, çð³ëèé â³ê î. Ãðèöàÿ ïðèâåðíóëè óâàãó Ì.Î. ³ îñîáèñòî Ìèòðîïîëèòà. Âæå ó êâ³òí³ 1936 ð. â³í áóâ ïðèçíà÷åíèé ñîòðóäíèêîì Ñâÿòîãî Þðà ó Ëüâîâ³. Çáåðåãëèñÿ òðè ëèñòè î. Ãðèöàÿ äî Ìèòðîïîëèòà 1936–1937 ðð. Íàïåâíî, ¿õ áóëî á³ëüøå. Ëèñòè ñâ³ä÷àòü íå ëèøå ïðî ò³ñí³ êîíòàêòè î. Âîëîäèìèðà ç Øåïòèöüêèì ÿê óïðàâèòåëÿ Ìèòðîïîëè÷èõ ìàºòê³â, àëå ³ ïðî òå, ùî îòåöü âèêîíóâàâ òàêîæ ñåêðåòàðñüê³ äîðó÷åííÿ. Îñü ðÿäêè îäíîãî ç ëèñò³â: “Ëüâ³â. 12 ñåðïíÿ 1936 ð. Âàøà Åêñöåëåíö³ÿ! Ëèñò³â, ÿê³ Åêñöåëåíö³ÿ ÷åðåç î. ïðîôåñîðà Ãëèíêó ïîðó÷èëè ìåí³ ïîøóêàòè â êàíöåëÿ𳿠³ âèñëàòè äî ϳäëþòîãî, ìè îáà ç îòöåì ïðîôåñîðîì øóêàëè ³ í³ÿê íå ìîãëè çíàéòè. Ïåðåøóêàëè âñ³ ïîëè÷êè â àìåðèêàíñüê³é øàôö³. À ïîò³ì ÿ ïðîñèâ ùå î. Äÿêîâà â íà䳿, ùî â³í ë³ïøå òóò çîð³ºíòóâàâñÿ, òà é â³í í³÷îãî íå ïîðàäèâ, êàçàâ ìåí³, ùî ò³ ëèñòè º ïåâíî ó âåëèê³é øàô³, òà ìè íå ìàºìî êëþ÷³â äî íå¿”. Ãðèöàé ïîâ³äîìëÿº, ùî ïåðåñèëຠ“çàðàçîì ïîøòó”. Ñåðåä ëèñò³â íàçèâຠêàðòêó â³ä ÿêîãîñü ìîíàõà ç Ìîñêâè, ÿêèé “ 13 ñåðïíÿ î 6 ðàíî ïðè¿äå äî Åêñöåëåíö³¿. ß éîãî íå çíàþ ³ òîìó ïðîñèâ î.Ïåòåðñà, ùîáè âèéøîâ íà äâîðåöü. Äóìàþ, ùî ñõî÷å íà äðóãèé äåíü ðàíî (14.VIII) ïî¿õàòè íà ϳäëþòå, òîìó äîáðå áóëî á çàìîâèòè ì³ñöå íà ìîòîð³... Ö³ëóþ ðóêè Âàø³é Åêñöåëåíö³¿. Ñëàâà ²ñóñó Õðèñòó. Î. Âîëîäèìèð Ãðèöàé”17 . 15 16 17

ÖIJÀË, ô. 408, îï. 1, ñïð. 717, àðê. 26, 27. ²ìåíóâàííÿ ³ ïðèçíà÷åííÿ // ËÀªÂ. – 1935. – ¹ 2. – Ñ. 31. ÖIJÀË, ô. 408, îï. 1, ñïð. 681, àðê. 67.

304

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

21 âåðåñíÿ 1936 ð. î. Ãðèöàé ïèøå âæå ç ϳäëþòîãî ïðî ñïðàâè â Ìèòðîïîëè÷èõ ìàºòêàõ, çá³ð óðîæàþ, ðåìîíòó ïðèì³ùåííÿ. Ïîâíèé çâ³ò ç ïîäðîáèöÿìè ÿê îò : “ãîð³õ³â áàãàòî, òðîõè âèâ³ðêè [= á³ëêè] ïîêðàëè òà ñå âæå ¿õ ïðèâ³ëåé...”. 18 ñåðïíÿ 1937 ð. ç³ Ëüâîâà “ç íàéãëèáøîþ ïîøàíîþ ³ óö³ëóâàííÿì ðóê” ïîâ³äîìëÿº ïðî ñâî¿ âåëèê³ êëîïîòè. Êëîïîòè ïîâ’ÿçàí³ ç ïîøóêàìè “ñòàíö³¿” [= ïîìåøêàííÿ äëÿ ã³ìíàçèñò³â ÷è ñòóäåíò³â] äëÿ õëîïö³â Íîâàê³âñüêèõ18 , “äîðîñòàþ÷èõ ìîëîäö³â”, íà óòðèìàííÿ ÿêèõ Ìèòðîïîëèò âèä³ëèâ 130 çëîòèõ ì³ñÿ÷íî, à ö³íè ï³øëè âãîðó ³ ïîòåíö³éí³ ãîñïîäàð³ õîòÿòü âæå 150 çëîòèõ. Ëèñò î. Ãðèöàÿ ñïîâíåíèé òðèâîãè, ïîäðîáèöü ³ ... ïðÿìîãî ïðîõàííÿ – ïðîïîçèö³¿ äî Ìèòðîïîëèòà ïðèéíÿòè ð³øåííÿ: “Çâåðòàþñÿ ç ïðîñüáîþ î íåãàéíó â³äïîâ³äü, áî â íåâäîâç³ ïî÷íåòüñÿ íàóêà ³ ñïðàâó ñòàíö³¿ äåô³í³òèâíî ìóñèòüñÿ ïîëàãîäèòè”19 . Ìàëè çíà÷åííÿ ãëèáîê³ çíàííÿ Ãðèöàÿ. Éîãî äâ³ îñâ³òè, çíàííÿ ìîâ: ãðåöüêî¿, ëàòèíñüêî¿, ôðàíöóçüêî¿, í³ìåöüêî¿, çâè÷àéíî æ, ïîëüñüêî¿. Ó ñâî¿ 55 ðîê³â áóâ ïîâíèé ñèë, ç æèòòºâèì äîñâ³äîì, â³äçíà÷àâñÿ øèðîòîþ ñâ³òîãëÿäó, ãëèáîêèì ðîçóì³ííÿì ³ óâàãîþ äî ³íøèõ ëþäåé. Âæå â ãðóäí³ 1940 ð. î. Ãðèöàÿ ïðèçíà÷åíî íîòàð³ºì ñóäó äðóãî¿ ³íñòàíö³¿. ³í ìàâ òåïåð ïðàâî çàñâ³ä÷óâàòè ï³äïèñè îô³ö³éíèõ îñ³á íà ð³çíèõ äîêóìåíòàõ, ó òîìó ÷èñë³ é ï³äïèñè Ìèòðîïîëèòà. ϳä ÷àñ îáîõ îêóïàö³é – á³ëüøîâèöüêî¿ òà í³ìåöüêî¿, î. Â. Ãðèöàé âèêîíóâàâ îáîâ’ÿçêè íîòàðÿ Ìèòðîïîëè÷îãî ñóäó ³ îñîáèñòîãî ñåêðåòàðÿ Øåïòèöüêîãî. Ó âñ³õ ïðîòîêîëàõ àðõ³ºïàðõ³ÿëüíèõ ñîáîð³â çãàäóºòüñÿ ñåêðåòàð î. Âîëîäèìèð Ãðèöàé, ÿêèé çã³äíî ç ïîðÿäêîì äåííèì çà÷èòóâàâ ïîñëàííÿ Âèñîêîïðåîñâÿùåííîãî Ìèòðîïîëèòà, ðîçïîðÿäæåííÿ Ì.Î., ÿê îïóáë³êîâàí³ â ËÀªÂ, òàê ³ íå îïóáë³êîâàí³. Òàê, íà XIII ñåñ³¿ àðõ³ºïàðõ³ÿëüíîãî ñîáîðó 29 òðàâíÿ 1941 ð. “îäåðæàâ ãîëîñ î. Âîëîäèìèð Ãðèöàé ³ â³ä÷èòàâ ïàñòèðñüêå ïîñëàííÿ ç äíÿ 19 òðàâíÿ 1941 ð. “Ïðî îáðÿäè”. Çã³äíî ç ïîðÿäêîì äåííèì, íà XVIII ñåñ³¿ àðõ³ºïàðõ³ÿëüíîãî ñîáîðó 29 ñåðïíÿ 1941 ð.“ïðèéøîâ äî ñëîâà” î. Â. Ãðèöàé ³ “â³ä÷èòàâ ðîçïîðÿäæåííÿ Ìèòðîïîëè÷îãî Îðäèíàð³ÿòó ÷. 76 ïðî ñâÿòêóâàííÿ ñâÿò ãðåêî-êàòîëèöüêîãî îáðÿäó â ґåíåðàëüí³é ґóáåðí³¿; ÷. 77 “Ïðî áîëüøåâèöüêèõ àãåíò³â, ùî ñêðèâàþòüñÿ ùå ïî ñåëàõ”20 ; ÷. 78 “Ïðî òðèçóá Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà, ùî áóâ ç õðåñòîì, à öåé, ÿêèé ââåäåíî Çãîäîì, Îëåêñà Íîâàê³âñüêèé ñòàâ â³äîìèì óêðà¿íñüêèì õóäîæíèêîì. ÖIJÀË, ô. 408, îï. 1, ñïð. 641, àðê. 68–71. 20 Òàì ñàìî, ñïð. 12, àðê. 26. 18 19

305


Секретар Високопреосвященого Митрополита

ó íàñ â³ä ÷àñ³â Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè, ìຠâæå ïîãàíñüêèé õàðàêòåð, áî óñóíåíî ç íüîãî çíàê õðåñòà”21 . Ó ö³ òÿæê³ ðîêè, êîëè çâè÷íèé ñâ³ò çì³íþâàâ ñâîº îáëè÷÷ÿ, à çàêîí, ïðàâî, ìîðàëü áóëè ïîòîïòàí³ ñèëîþ, Öåðêâà áóëà ÷è íå ºäèíîþ ³íñòèòóö³ºþ â Ãàëè÷èí³, ùî çáåð³ãàëà íåçàëåæíó â³ä îêóïàö³éíîãî ðåæèìó âíóòð³øíþ ñòðóêòóðó. Ì.Î. ñïðÿìîâóâàâ ä³ÿëüí³ñòü äåêàíàò³â, ïàðîõ³â,õî÷à ðîáîòó óñêëàäíþâàëè ïåðåðâàí³ çâ’ÿçêè, öåíçóðí³ çàáîðîíè. Íàéñòðàøí³øèìè áóëè àðåøòè ñâÿùåíèê³â, îáøóêè, ÿê³ íå ìèíàëè ³ Ñâÿòîãî Þðà. Ì.Î. äîâîäèëîñü ïðàöþâàòè îñîáëèâî íàïðóæåíî. Îòåöü Ãðèöàé ÿê ÷ëåí Îðäèíàð³ÿòó, ñåêðåòàð Øåïòèöüêîãî, ïðàöþâàâ íå ïîêëàäàþ÷è ðóê. ³í çàëèøàâñÿ çîâí³ ñêðîìíèì, íåïîì³òíèì. Ìîëîäèé, òðèäöÿòèäâîð³÷íèé î. Ìèêîëà Ïðèñòàé, ñåêðåòàð êîàä’þòîðà Éîñèôà Ñë³ïîãî, çãàäóâàâ, ùî ñèâîãîëîâèé î. Ãðèöàé çàâæäè ñïîê³éíèé, íåãîâ³ðêèé, òðèìàâñÿ îñòîðîíü ãóðòó ñâÿòîþðñüêèõ ñâÿùåíèê³â22 . Ïåðåáóâàþ÷è ìàéæå ïîñò³éíî ïðè Ìèòðîïîëèò³, î. Ãðèöàé â³â éîãî ëèñòóâàííÿ, çàïèñóâàâ ïàñòèðñüê³ ïîñëàííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ Ì.Î., ãîòóâàâ òåêñòè äî ïóáë³êàö³¿, âèãîëîøóâàâ ¿õ íà ñåñ³ÿõ ñîáîð³â, ç 1941 ð. – íà ùî÷åòâåðãîâèõ ç³áðàííÿõ ñâÿùåíèê³â. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü éîãî ï³äïèñè ÿê íîòàð³ÿ ó ïðîòîêîëàõ ñîáîð³â. Õàðàêòåðíèì ïî÷åðêîì î. Ãðèöàÿ ïèñàí³ áàãàòî ëèñò³â, ÿê³ çà ï³äïèñîì Ìèòðîïîëèòà ïðîõîäèëè ÷åðåç êàíöåëÿð³þ. Ïîïåðåäí³é àíàë³ç ðîáî÷èõ çàïèñ³â, âèïðàâëåíü, ñêîðî÷åíü, äîïîâíåíü ó òåêñòàõ ñâ³ä÷èòü, ùî î. Ãðèöàé íå ëèøå çàïèñóâàâ òå, ùî äèêòóâàâ Ìèòðîïîëèò, àëå ïåðåâ³ðÿâ íàïèñàíå, óòî÷íþâàâ äàòè, ÷èñëà, ôàêòè. Íàïðèêëàä, çàïèñè 24–27 ëèïíÿ 1944 ð. Âîíè âåëèñÿ ó ïèâíèö³ Ìèòðîïîëè÷îãî äîìó, äå ñâÿòîþðñüê³ ìåøêàíö³ õîâàëèñÿ â³ä áîìá ³ ñíàðÿä³â, êîëè éøëè áî¿ çà Ëüâ³â. ×åðãîâèé ðàç çà îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â çì³íþâàëàñÿ âëàäà. Íà ùî çäàòí³ á³ëüøîâèêè, áóëî â³äîìî ç 1939–1941 ðð. Ìèòðîïîëèò î÷åâèäíî ïðîäèêòóâàâ: “Ñüîãîäí³, 24 ëèïíÿ 1944 ð., îòâîðèëàñÿ, ìîæå íîâà åïîõà â ³ñòî𳿠璺äèíåííÿ íàøî¿ öåðêâè ç Àïîñòîëüñüêèì Ðèìñüêèì ïðåñòîëîì. Ñâÿòèé Þð çàéíÿëà ñîâºòñêà âëàäà.  ïèâíèöÿõ Ìèòðîïîëè÷îãî äîìó êðèºìîñÿ ïåðåä ãðàíàòàìè ³ áîìáàìè, ùî âæå êîëî 6 ðàç³â óäàðÿëè â öåðêâó, ñâÿòîþðñüê³ áóäèíêè, ì³é ä³ì”. Îäíàê, ïåðåâ³ðÿþ÷è íàïèñàíå, î. Ãðèöàé âèïðàâèâ 6 íà 10. Äåñÿòü ðàç³â [çàì³ñòü øåñòè] ÖIJÀË, ô. 408, îï. 1, ñïð. 13, àðê. 42. Ñïîãàäè î. Ïðèñòàÿ, çàïèñàí³ óïîðÿäíèêîì 9, 15 ëèïíÿ 2001 ð. ó ñåì³íà𳿠Ñâÿòîãî Äóõà ( ñåëèùå Ðóäíî Ëüâ³âñüêî¿ îáë). 21

22

306

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

óäàðÿëè áîìáè ³ ñíàðÿäè ó öåðêâó, ñâÿòîþðñüê³ áóäèíêè ³ ä³ì Ìèòðîïîëèòà. Àíàëîã³÷íå âèïðàâëåííÿ “Ñüîãîäí³, â ÷åòâåð 27 ëèïíÿ, í³ìö³ îïóñòèëè Ëüâ³â ³ ïî øåñòè íî÷àõ [âñòàâêà “äíÿõ”, íàïåâíî ïðîäèêòîâàíà, âèêðåñëåíà] äîïèñàíî 5 äíÿõ..., òîáòî ÷èòàºòüñÿ “øåñòè íî÷àõ ³ ï’ÿòè äíÿõ”. ×àñòî Ìèòðîïîëèò äèêòóâàâ ïî ïàì’ÿò³ îïèñ ïîä³é, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ äîñèòü äàâíî. Òàê, çãàäóþ÷è ïðî ñâî¿ ïîíåâ³ðÿííÿ â Ðîñ³¿ 1915– 1917 ðð.,â³í, ìîæëèâî, äîïóñòèâñÿ ïîìèëêè: “Çàòèðàòè ñë³äè ä³ÿíü ³ îõðàíè [= íàïåâíå îõðàíêè] áóëî î÷åâèäíî íàì³ðåíî äëÿ ðîáëåíå ó êîðèñòü ïîë³ö³¿”. Âèêðåñëåíî äâà ñëîâà “íàì³ðåíî äëÿ”. Ðå÷åííÿ ÷èòàºòüñÿ: “Çàòèðàòè ñë³äè ïîë³ö³¿ ³ îõðàíè [îõðàíêè] áóëî î÷åâèäíî ðîáëåíå ó êîðèñòü ïîë³ö³¿”. Äîñë³äíèêè ìàòèìóòü çìîãó àíàë³çóâàòè õ³ä äóìêè Ìèòðîïîëèòà, ñïîñîáè çàïèñó éîãî ñåêðåòàðÿ. Äëÿ ïðèêëàäó, çàïèñ ÷. 65, ùî ñòîñóºòüñÿ äîðó÷åííÿ í³ìåöüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïîâ³äîìèòè ñåëÿíàì ïðî ïîäàòêè. Î÷åâèäíî, Ìèòðîïîëèò ïî÷àâ äèêòóâàòè ç³ ñëîâà “ïîðó÷àþ”, áî âîíî íàïèñàíå, àëå çàêðåñëåíå. Çàïèñ ïî÷èíàºòüñÿ ç³ ñë³â: “Êîìàíäà í³ìåöüêî¿ àð쳿 ïðîñèòü ìåíå...”. Ïðèâåðòàþòü óâàãó àêóðàòí³ñòü çàïèñ³â, ïðàâèëüí³ñòü íàïèñàííÿ ³íîçåìíèõ òåðì³í³â, ïîíÿòü. Âðàõîâóþ÷è ñòàí çäîðîâ’ÿ Ìèòðîïîëèòà, ê³ëüê³ñòü éîãî â³äâ³äóâà÷³â, êîðåñïîíäåíò³â, óìîâè, ÿê³ óñêëàäíþâàëè êîìóí³êàö³éí³ çâ’ÿçêè, íå áóäå ïåðåá³ëüøåííÿì âèñîêî îö³íèòè ðîáîòó éîãî ñåêðåòàðÿ. Ìèòðîïîëèò ö³ëêîì ïîêëàäàâñÿ íà î. Âîëîäèìèðà ó ñâî¿õ äîðó÷åííÿõ.  óìîâàõ æàõëèâèõ àðåøò³â, îáøóê³â, îáëàâ ïî âñüîìó Ëüâîâ³, ïåð³îäè÷íèõ ìàñîâèõ “ºâðåéñüêèõ àêö³é” Øåïòèöüêèé ñàìå î. Ãðèöàþ äîðó÷ຠáåçïîñåðåäíþ îï³êó íàä ðàáèíîì Êàãàíå. Ðèçèê áóâ ñìåðòåëüíèì. ϳñëÿ ëèñòà Ìèòðîïîëèòà óììëåðó áóâ âèäàíèé íàêàç ïðî éîãî àðåøò. Ãåíåðàëãóáåðíàòîð äèñòðèêòó Ãàëè÷èíà ëåäâå çóì³â äîâåñòè êåð³âíèöòâó, ùî óâ’ÿçíåííÿ Øåïòèöüêîãî âèêëè÷å âêðàé íåáàæàí³ íàñë³äêè. Íàïðèê³íö³ 23  àðõ³âíèõ äîêóìåíòàõ òà ñïîãàäàõ çóñòð³÷àºìî ³ìåíà î. Éîñèôà Ïåòåðà – ñòóäèòà, î. Ìèðîíà Ïðèéìè – ïàðîõà ñåëèùà Ëåâàíä³âêà ó Ëüâîâ³, î. Åì³ë³ÿíà Êîâ÷à – ïàðîõà Ïåðåìèøëÿí, î. Îëåêñàíäðà Áóöÿ – ñîòðóäíèêà ïàðîõ³¿ ó Ïåðåã³íñüêó, î. Ïåòðà Ïàòðèëà – äåêàíà Ïåðåã³íñüêîãî äåêàíàòó, î. Ïåòðà Ïîáåðåéêî – ïàðîõà Áðþõîâè÷ ï³ä Ëüâîâîì, î. Ìàòâ³ÿ Ìîêð³âñüêîãî – ïàðîõà ßâîðîâà, î. Ñòåôàíà Êîáóðà – ïàðîõà ñ. ßñåíèöÿ Òóðê³âñüêîãî ïîâ³òó, î. Éîñèïà Òêà÷óêà – ïàðîõà Ñíÿòèíà; ìîíàõ³â-ñòóäèò³â: Òèòà, Âîëîäèìèðà, Ëåîíò³ÿ ç ìîíàñòèðÿ ó Ëüâîâ³. (Äèâ.: ÖIJÀË, ô. 358, îï. 3., ñïð. 179, àðê.. 59; Ðóõ îïîðó Áàíäåðè íà Óêðà¿í³. Óðèâêè ³ç äîíåñåíü ç îêóïîâàíèõ ðàéîí³â Ñõîäó

307


Секретар Високопреосвященого Митрополита

1942 ð. áóëî àðåøòîâàíî ê³ëüêà ñâÿùåíèê³â, ìîíàõ³â-ñòóäèò³â23 . Ïî Ëüâîâó ïîøèðþâàëèñÿ àô³ø³ “Ïåðåñòîðîãè”. ͳìåöüêîþ, óêðà¿íñüêîþ, ïîëüñüêîþ ìîâàìè íàñåëåííÿ ïîâ³äîìëÿëîñÿ: çà ïåðåõîâóâàííÿ ÷è äîïîìîãó ºâðåÿì – ñìåðòíà êàðà. Çà íåäîíåñåííÿ íà òèõ, õòî ïåðåõîâóº ÷è äîïîìàãຠ– òàêîæ24 . À â ñâÿòîþðñüêèõ áóä³âëÿõ î. Âîëîäèìèð Ãðèöàé òèõî é íåïîì³òíî ðîáèâ äîðó÷åíó éîìó ñïðàâó. Ùîá ìåíøå íàðàæàòè íà íåáåçïåêó ³íøèõ, îï³êóâàâñÿ õàð÷óâàííÿì Êàãàíå, éîãî äåííèì ³ í³÷íèì ïîáóòîì, ïåðåì³ùåííÿì. Íå ðàç, î÷åâèäíî, î. Ãðèöàé áóâ ó ñèòóàö³ÿõ, êîëè çá³ã îáñòàâèí ðÿòóâàâ â³ä íåìèíó÷îãî ïðîâàëó ï³ä ÷àñ ÷èñëåííèõ îáøóê³â. Âëàäèêà Þë³àí Âîðîíîâñüêèé, â³ðíèé ó÷åíü ³ ïîñë³äîâíèê î. Ãðèöàÿ ó ïîâîºííîìó ãðåêî-êàòîëèöüêîìó ï³äï³ëë³ çãàäàâ, ÷è íå ºäèíó ðîçïîâ³äü îòöÿ ïðî ïî䳿 1942–44 ðð. ó Ñâÿòîìó Þðè. Ïðèâ³ä äëÿ ðîçïîâ³ä³ áóâ ñóìíèé. îáøóêè áóëè ³ â ðàäÿíñüê³ ÷àñè: “Î. Âîëîäèìèð ìàâ êëþ÷³ â³ä óñ³õ ïîìåøêàíü, ïèâíèöü Ìèòðîïîëè÷îãî äîìó.  îäèí ç âå÷îð³â 1943 ð. çàïðîâàäèâ ðàáèíà Êàãàíå äî ñâî¿õ ïîêî¿â, ùîá íàãîäóâàòè. Áóëî âñå ñïîê³éíî. Íàãëî â êîðèäîð³ ïî÷óëèñÿ ð³çê³ ãîëîñè, øóì. Îòåöü ìèòòºâî âèéøîâ ç ê³ìíàòè. Ïî êîðèäîðó ïðÿìóâàëè ãåñòàï³âö³. Ïîáà÷èâøè îòöÿ, çàïèòàëè, õòî â³í òàêèé. Òîé ñïîê³éíî ïîÿñíèâ, ùî â³í ñåêðåòàð Ìèòðîïîëèòà, ùî íå âàðòî ãîâîðèòè íàäòî ãîëîñíî. Ñòàðøèé ç í³ìö³â íàêàçàâ îòöåâ³ çàêëèêàòè êëþ÷íèêà ³ ñóïðîâîäæóâàòè ¿õ ïðè îáøóêó, áî ñòàëî â³äîìî, ùî â Þðà ïåðåõîâóþòü æèä³â. Íà ùî îòåöü çàÿâèâ, ùî ìຠêëþ÷³ ³ ñàì âñå ¿ì ïîêàæå. Âåðíóâñÿ â ñâîþ ê³ìíàòó, âçÿâ êëþ÷³ é, ïîâ³âøè í³ìö³â ó ê³íåöü êîðèäîðó, ïî÷àâ â³ä÷èíÿòè äâåð³ êîæíî¿ ç ê³ìíàò. Ëèøå ä³éøîâøè äî ñâî¿õ äâåðåé, íå çì³ã îäðàçó âñòàâèòè êëþ÷ äî çàìêà. ͳìåöü çàïèòàâ, ùî òî çà ê³ìíàòà. – Ìîÿ, – â³äïîâ³â îòåöü. – Íó òî õîä³ìî äàë³, – íàêàçàâ ãåñòàï³âåöü”25 . Íåá³æ î. Âîëîäèìèðà Àíäð³é, ñèí éîãî áðàòà ßðîñëàâà, ïàì’ÿòàº, // Â. Êîñèê. Óêðà¿íà ³ ͳìå÷÷èíà ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³. – Ïàðèæ – Íüþ-Éîðê – Ëüâ³â, 1993. – Ñ. 599; Ä. Êàãàíå. Ùîäåííèê Ëüâ³âñüêîãî ґåòòî // ijàëîãè. – 1987. – ¹ 5– 6. – Ñ. 49; Ì. Ñîïóëÿê. Ïàì’ÿò³ Âåëèêîãî Ìèòðîïîëèòà. Æìóò ñïîãàä³â // Ñâ³ò ³ñòèíè. Òîðîíòî –×èêàãî. 1973, Ò. 3. – Ñ. 445. Ñïîãàäè Ì. Ïåòðàøåêà, çàïèñàí³ óïîðÿäíèêîì ó æîâòí³ 1996 ð. ó Ëüâîâ³. Ñïîãàäè î. ²âàíà Êóáàÿ, çàïèñàí³ óïîðÿäíèêîì ó ñ. Çèìíà Âîäà ï³ä Ëüâîâîì ó ëèïí³ 2001 ð.). Äåðæàâíèé àðõ³â Ëüâ³âñüêî¿ îáë., ô. 37, îï. 4, ñïð. 29, àðê. 15.0 Ðîçïîâ³äü Âëàäèêè Þë³àíà Âîðîíîâñüêîãî, çàïèñàíà óïîðÿäíèêîì 16 ëèïíÿ 2001 ð. ó ì. Òðóñêàâåöü Ëüâ³âñüêî¿ îáë.

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

ùî ñòðèéêî ÷àñòî ïðîñèâ ïðèâîäèòè éîãî, ìàëîãî, äî Ñâÿòîãî Þðà, ùîá ïîáàâèâñÿ â ñàäó, ïîäèõàâ ñâ³æèì ïîâ³òðÿì.  îäèí ç äí³â ìàëèé âá³ã äî ê³ìíàòè ñòðèéêà ³ ïîáà÷èâ, ùî ÷àñòèíà êíèæêîâîãî ñòåëàæà, ÿêèé çäàâàâñÿ ñóö³ëüíîþ ñò³íîþ, â³ä÷èíåíà, à ñòðèéêà â ê³ìíàò³ íåìàº. Çà ñòåëàæåì âèäí³ëîñÿ ë³æêî, íà ÿêîìó ñèä³â ÿêèéñü ÷îëîâ³ê, òðèìàâ â ðóêàõ ÷è òî ãàçåòó, ÷è òî êíèæêó ³ ðîçìîâëÿâ ç î. Âîëîäèìèðîì. “Ìåíå òî àáñîëþòíî íå çäèâóâàëî, – çãàäóâàâ ïàí Àíäð³é, – ò³ëüêè çäèâóâàëî òå, ùî òàì ÿêàñü ëþäèíà. Àëå çàïàì’ÿòàëîñÿ ò³ëüêè ïî ò³é ïðè÷èí³, ùî ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè âèéøëè, ìåí³ äóæå íàêàçóâàëè íàïåðåä ñòðèéêî, à ïîò³ì áàòüêè äóæå ³ äóæå íàêàçóâàëè, ùîáè ÿ í³êîìó, àáñîëþòíî íå ïðîãîâîðèâñÿ, ùî áà÷èâ”26 . Çàïàì’ÿòàâ Àíäð³é Ãðèöàé ³ ðîçïîâ³äü áàòüêà ó â³äïîâ³äü íà éîãî, ï³äë³òêà, çàóâàæåííÿ, ùî ñòðèéêî, òàêèé ñïîê³éíèé ³ ëàã³äíèé, íå ìîæå íàâ³òü íàêðè÷àòè íà íèõ ç áðàòîì, òåðïèòü ¿õí³õ äðóç³â. Òàòî Àíäð³ÿ – ßðîñëàâ Ãðèöàé – íå çàïàì’ÿòàâ òî÷íî¿ äàòè ïî䳿, àëå äîáðå çàïàì’ÿòàâ æàõ, ÿêèé ïåðåæèâ. Äåñü íàïðèê³íö³ 1941 ÷è íà ïî÷àòêó 1942 ð. ßðîñëàâ éøîâ äîäîìó íà ³ðìåíñüêó, òóëÿ÷èñü äî áóäèíê³â, õîâàþ÷èñü ³ â³ä õîëîäíîãî â³òðó, ³ â³ä ïîë³ö³¿. Íà âóë. Êðàê³âñüê³é â³í ïîáà÷èâ íåâåëèêó ãðóïó ºâðå¿â ç îáîâ’ÿçêîâèìè ïîâ’ÿçêàìè íà ðóêàâàõ. ¯õ ñóïðîâîäæóâàëè äâà ñòàðø³ â³êîì ïîë³öà¿. ßðîñëàâ, õîâàþ÷èñü ó áðàìó, çàóâàæèâ, ùî íàçóñòð³÷ ïîë³öàÿì ïðÿìóº î. Âîëîäèìèð. ßðîñëàâ íàâ³òü ïî÷óâ ñëîâà: “³òàºìî âàñ, îò÷å, ïàíå ïðîôåñîðå. Ìè âàø³ ó÷í³ ç Ðîãàòèíà”. Îòåöü Âîëîäèìèð çóïèíèâñÿ, ïîãëÿíóâ íà ïîë³öà¿â ³ áåç ñë³â â³äâàæèâ îäíîìó ³ äðóãîìó ïî ïîëè÷íèêó. Íå çâåðòàþ÷è íà íèõ íàéìåíøî¿ óâàãè, çâåðíóâñÿ äî ºâðå¿â ïîëüñüêîþ, ïîò³ì í³ìåöüêîþ: “Ò³êàéòå!” ªâðå¿ ðîçãóáëåíî òóïöþâàëè íà ì³ñö³. Òîä³ îòåöü, çäèðàþ÷è ïîâ’ÿçêè ç ðóêàâ³â íàéáëèæ÷èõ, øòîâõàâ ¿õ ó ñïèíè: “Ò³êàéòå!” ªâðå¿ âìèòü ðîçá³ãëèñÿ. Íå ãëÿíóâøè íà ïîë³öà¿â, î. Ãðèöàé ïîïðÿìóâàâ íà ³ðìåíñüêó. “Òàòî, – ðîçïîâ³äàâ ïàí Àíäð³é, – âèçèðíóâ ç áðàìè ³, îçèðàþ÷èñü íàâêðóãè, òàêîæ ï³øîâ íà ³ðìåíñüêó äîäîìó” 27 . Ñïîãàäè ßðîñëàâà Ãðèöàÿ – áðàòà î. Âîëîäèìèðà, ÷àñòêîâî 28 çá³ãàþòüñÿ ç³ ñïîãàäàìè ëüâ³â’ÿíêè Þç³ Þíèê. 18 - ð³÷íîþ ä³â÷èíîþ, óâå÷åð³ íà Êðàê³âñüê³é âóëèö³ âîíà áà÷èëà, ÿê âóëèöåþ ïðîñòóâàâ ãóðò ²íòåðâ’þ ç Àíäð³ºì Ãðèöàºì, 28.03.1993, ²íñòèòóòó ²ñòî𳿠Öåðêâè ËÁÀ. Ï-1-1-128. Ðîçïîâ³äü Àíäð³ÿ Ãðèöàÿ, çàïèñàíà óïîðÿäíèêîì 18 ëèïíÿ 2000 ðîö³ ó ì. Ëüâîâ³. 28 Ñïîãàäè Þç³ Þíèê, çàïèñàí³ óïîðÿäíèêîì ó âåðåñí³ 1998 ð. ó ì. Ëüâîâ³.

24

26

25

27

308

309


Секретар Високопреосвященого Митрополита

ºâðå¿â, à õ³äíèêîì ïîðÿä éøëè äâà óêðà¿íñüê³ ïîë³öà¿. ¯ì íàçóñòð³÷ âèéøîâ ñèâèé ñâÿùåíèê. ³í ùîñü ñêàçàâ ïîë³öàÿì, ò³ ñòàëè, ÿê âêîïàí³, à ñâÿùåíèê çàìàõàâ ðóêàìè äî ºâðå¿â, é âîíè ïî÷àëè ò³êàòè. Ïîë³öà¿ áåçðàäíî ñòîÿëè, à ñâÿùåíèê, íå çâåðòàþ÷è íà íèõ óâàãè, ïîâåðíóâ íà âóëèöþ ³ðìåíñüêó . Äâ³, ìàéæå àíàëîã³÷í³ ðîçïîâ³ä³ ð³çíèõ ëþäåé ïðî îäíó ³ òó æ ïîä³þ çàñâ³ä÷óþòü ïðàâäèâ³ñòü ôàêòó. Îòåöü Â. Ãðèöàé çàëèøàâñÿ ç Ìèòðîïîëèòîì äî îñòàíí³õ äí³â éîãî æèòòÿ. Ñâÿùåíèê òà ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷, ÿêèé òàêîæ âèêîíóâàâ äîðó÷åííÿ Øåïòèöüêîãî, áóâ ó÷àñíèêîì áàãàòüîõ áóðõëèâèõ ³ òðàã³÷íèõ ïîä³é óêðà¿íñüêî¿ ³ñòî𳿠40-õ ðð. Éîñèô Êëàäî÷íèé, ÿê áåçïîñåðåäí³é ñâ³äîê, çãàäóâàâ ïðî îñòàííþ í³÷ Ìèòðîïîëèòà ç 31 æîâòíÿ íà 1 ëèñòîïàäà 1944 ð. Á³ëÿ éîãî ëîæà ç³áðàëèñÿ “î. àðõ³ìàíäðèò Êëèìåíò³é, î. Ãðèöàé, î. Êîò³â, äîêòîð Êàðõóò, áðàò Àòàíàñ³é òà Ãàâðèëÿê – ëüîêàé [= ëàêåé] Ìèòðîïîëèòà”29 . Íåñì³ëèâèé, áåç³í³ö³àòèâíèé, çà õàðàêòåðèñòèêîþ äîêòîðà ×óáàòîãî, î. Ãðèöàé âèÿâèâñÿ äóæå ³í³ö³àòèâíèì, âèíàõ³äëèâèì ó ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè òåðï³íü ³ âèïðîáóâàíü. É. Êëàäî÷íèé çãàäóâàâ, ÿê âæå ï³ñëÿ ïîõîðîíó Ìèòðîïîëèòà îäíîãî ñîíÿ÷íîãî äíÿ â ëèñòîïàä³ 1946 ð. “³ãóìåí Øåïòèöüêèé, î. ²âàí Êîò³â, î. ²âàí Äóðáàê, î. Âîëîäèìèð Ãðèöàé” òà â³í [óñ³, êð³ì Êëàäî÷íîãî ÷ëåíè Ì.Î.] “ñòîÿëè êîëî îïóñò³ëî¿ Ìèòðîïîëè÷î¿ ïàëàòè òà îáãîâîðþâàëè çëîáí³ øïàðґàëè Ãàëàíà, ùî õîâàâñÿ ï³ä ïñåâäîí³ìîì Âîëîäèìèð Ðîñîâè÷” [Éäåòüñÿ ïðî ïàìôëåò “Ç Õðèñòîì ÷è ç íîæåì”]. “Òðåáà êîí÷å â³äïîâ³ñòè. Àëå ÿê, õòî âèäàñòü íàøó êíèæêó? – îõîëîäèâ çàïàë ñâÿùåíèê³â î. Êëèìåíò³é”. Ó öåé ÷àñ ïîâç íèõ ïðîõîäèëà Íàñòÿ Âîëîøèí [ñòèґìàòè÷êà, â ÿêî¿ íà ðóêàõ ³ íîãàõ íåñàìîõ³òü ç’ÿâëÿëèñÿ õðåñí³ ðàíè. Ó 30-õ ðîêàõ ïðî öå ÿâèùå ïèñàëè é ïîëåì³çóâàëè]. Âîíà çóïèíèëàñÿ ³ ñêàçàëà: “Òàê ÿê âè òóò ñòî¿òå, òàê áóäåòå âñ³ àðåøòîâàí³”30 . Ïîïåðåäæåííÿ ñïðàâäèëîñü: óñ³ áóëè àðåøòîâàí³. Ç 17 ñ³÷íÿ 1946 ð. ³ äî êâ³òíÿ 1952 ð. ïîíåâ³ðÿâñÿ î. Ãðèöàé ïî òþðìàõ ³ òàáîðàõ. ³í íå çëàìàâñÿ íà äîïèòàõ, íå ï³äïèñàâ ïåðåõîäó äî ïðàâîñëàâ’ÿ. سñòü ðîê³â – òåðì³í íå òàêèé âæå é ìàëèé äëÿ ë³òíüî¿ ëþäèíè. Àëå â³í âèòðèìàâ, Ïðî ñïîãàäè î. Êëàäî÷íîãî äèâ. ó êíèæö³: Ï. Øêðàá’þê. Âèíîãðàäíèê Ãîñïîäí³é. ²ñòîð³ÿ æèòòÿ î. Éîñèôà Êëàäî÷íîãî. – Ëüâ³â: ²íñòèòóò Óêðà¿íîçíàâñòâà ³ì. ². Êðèï’ÿêåâè÷à ÍÀÍ Óêðà¿íè. Âèä-âî ÎÎ. Âàñèë³àí “Ì³ñ³îíåð”, 1995. – Ñ. 192. 30 Ï. Øêðàá’þê. Âèíîãðàäíèê Ãîñïîäí³é... – Ñ. 216. 29

310

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

ïîâåðíóâñÿ äî ðîäèíè ó Ëüâ³â ³ç ïîçáàâëåííÿì ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ òà ïðîïèñêè ó Ëüâîâ³. Ìåøêàâ òî â äðóç³â ó Áðþõîâè÷àõ, òî ó Ëüâîâ³ â ðîäèí³ áðàòà ßðîñëàâà. Áîã îõîðîíèâ â³ä âèâåçåííÿ, âîíè äèâîì óö³ë³ëè ó áàòüê³âñüê³é îñåë³, õî÷ áðàò Ðîìàí áóâ òàêîæ àðåøòîâàíèé ³ 10 ðîê³â ïðîñèä³â ó òþðìàõ. Î. Âîëîäèìèð ïðîäîâæóâàâ âèêîíóâàòè ñâî¿ ñâÿùåíè÷³ îáîâ’ÿçêè. Íà ³ðìåíñüê³é 13 ó ïîìåøêàíí³ 6 â³äïðàâëÿâ Ñëóæáè Áîæ³, äàâàâ øëþáè, õðåñòèâ ä³òåé, ñïîâ³äàâ. Âñå áóâàëî... Áóâàëè é îáøóêè, ïåð³îäè÷íèé ³ òðèâàëèé íàãëÿä. Àëå î. Âîëîäèìèð äîñèòü øâèäêî îïèíèâñÿ ó öåíòð³ ëüâ³âñüêîãî ãðåêîêàòîëèöüêîãî ï³äï³ëëÿ. Ó ïîñò³éíîìó çâ’ÿçêó ç íèì áóëè î. Ãîäóíüêî, î. Òèõèé, î. Çîô³éîâñüêèé, î. Öåãåëüñüêèé. Äî î. Ãðèöàÿ òÿãíóëèñÿ ìîëîä³, äóìàþ÷³ ëþäè, ñòóäåíòè – áðàòè Âîðîíîâñüê³, ìîëîäèé ë³êàð Âàñèëü Áîÿí³âñüêèé.  àòìîñôåð³ îô³ö³éíîãî âîéîâíè÷îãî àòå¿çìó, ðàäÿíñüêî¿ ïåäàãîã³êè, ñîö³àë³ñòè÷íîãî ñïîñîáó æèòòÿ î. Ãðèöàé áóâ âç³ðöåì ³íòåë³ãåíòíîñò³, äóõîâíîñò³ äëÿ ä³òåé, à çãîäîì îíóê³â áðàòà ßðîñëàâà, ñóñ³ä³â, ìîëîä³. Æèâ áàãàòèì äóõîâíèì æèòòÿì. ×èòàâ ³ ïåðå÷èòóâàâ óñ³ çáåðåæåí³ áîãîñëîâñüê³ ïðàö³, Ñâÿòå Ïèñüìî, íå öóðàâñÿ óêðà¿íñüêî¿ êëàñèêè, äåÿêèõ ñó÷àñíèõ àâòîð³â. ³â çàïèñè â àêóðàòíî ðîçãðàôëåíèõ çàãàëüíèõ çîøèòàõ. Ñåðåä ï’ÿòè çîøèò³â ÿêèìîñü ÷óäîì çáåðåãëèñÿ äâà ç ïåðåäâîºííèõ ðîê³â ³ç çàïèñàìè 1927-1939 ðð. Öå íå ùîäåííèêè, à äàòîâàí³ àáî é íåäàòîâàí³ âèòÿãè ç Ñâÿòîãî Ïèñüìà, òâîð³â Îòö³â Öåðêâè, àôîðèçìè Ïëàòîíà, Ñîêðàòà, ïîÿñíåííÿ ð³çíèõ ïðèðîäíè÷èõ ³ öåðêîâíèõ òåðì³í³â. Áàãàòî ãóìîðó31 . Çà îñòàíí³ì ³ç çîøèò³â î. Ãðèöàÿ ìîæíà âèâ÷àòè êîëî çàö³êàâëåíü ñòàðøîãî ³ ìîëîäøîãî ïîêîë³ííÿ ãðåêî-êàòîëèöüêîãî ï³äï³ëëÿ ó Ëüâîâ³. “¹¹. Àâòîð. Íàçâà êíèæêè, àáî ïðåäìåòà äëÿ öåðêîâíèõ ÷èí³â. Õòî ïîçè÷èâ. Êîëè ïîâåðíóâ”. Íàé÷àñò³øå ðåë³ã³éíó ë³òåðàòóðó ïîçè÷àëè áðàòè Âîðîíîâñüê³, î. Çîô³éîâñüêèé, î. ̳ëüîâñüêèé, Â. Áîÿí³âñüêèé. ª ÿêàñü òàºìíèöÿ, íåçáàãíåíà ñèìâîë³êà ó ïîñë³äîâíîñò³ ³ çì³ñò³ çàïèñ³â î. Ãðèöàÿ. Ó ëèñòîïàä³ 1937 ð. â³í çàïèñàâ [áåç ïîñèëàííÿ íà ÷èºñü àâòîðñòâî]: “×îìó òàê ìàëî ëþäåé ïèøå äíåâíèê ñâîãî æèòòÿáóòòÿ? Áî ò³, ùî ìàëè áè ùî ïèñàòè, íå ìàþòü íà òå ÷àñó, à ñ³, ùî ìàþòü ÷àñ, íå ìàþòü ïðî ùî ïèñàòè”32 . 31 Äëÿ ïðèêëàäó: “Áîã ëþáèòü ïðàâåäíèêà, ñóääÿ - çëîä³ÿ”, “Ñòàë³í âèêëèêàâ äî ñåáå ïðîêóðîðà Âèøèíñüêîãî é ïèòàº: “Õòî ùå æèâå ç äàâí³õ ïðèÿòåë³â Òðîöüêîãî? – Ò³ëüêè Âè, òîâàðèøó Ñòàë³í. – â³äïîâ³äຠÂèøèíñüêèé”. 32 Çîøèòè ç çàïèñàìè î. Â. Ãðèöàÿ çáåð³ãàþòüñÿ â îñîáèñòîìó àðõ³â³ î. Â. Áîÿí³âñüêîãî ó Ëüâîâ³. Óïîðÿäíèêîâ³ áóëà íàäàíà ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè ó ñåðïí³ 2001 ð.

311


Секретар Високопреосвященого Митрополита

Î. Â. Ãðèöàé ïîìåð 8 òðàâíÿ 1976 ð. ³í ïîõîâàíèé íà öâèíòàð³ ïðèì³ñüêîãî ñåëèùà Áðþõîâè÷³. Öå ìàéæå Ëüâ³â. Ïàì’ÿòü ïðî íüîãî áåðåæóòü ðîäèíà Ãðèöà¿â, ñâÿùåíèêè, â³ðí³ ç ÷àñ³â ï³äï³ëëÿ. Ìîæå íàñòຠ÷àñ ³ñòîðèêàì Öåðêâè íàëåæíî îö³íèòè âíåñîê î.Â. Ãðèöàÿ ó ä³ÿëüí³ñòü Ìèòðîïîëè÷îãî Îðäèíàð³ÿòó?

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І СКЛАД МИТРОПОЛИЧОГО ОРДИНАРІЯТУ (19411944)* Ìèòðîïîëè÷à êàï³òóëà Êðèëîøàíè Äîñòîéíèêè: ¯õ Ïðåîñâÿùåíñòâî Êèð Éîàí Áó÷êî, àðõ³ïðåñâ³òåð1 , 1924–1935. ¯õ Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâî Êèð Éîñèô Ñë³ïèé, àðõ³äèÿêîí2 , 1935. î. Ïðàëàò Êóíèöüêèé Ëåîíò³é, êóñòîñ3 , ïëîùà Ñâÿòîãî Þðà, 5, 1918–1935. ¯õ Ïðåîñâÿùåíñòâî Êèð Íèêèòà Áóäêà, âåëèêèé õàðòîôèëàêñ4 , 1927–1940. î. Ïðàëàò Êîâàëüñüêèé Îëåêñàíäåð, êàíöëåð5, 1938. Ñîáîðí³ Êðèëîøàíè: î. Áàçþê Îëåêñ³é, àïîñòîëüñüêèé ïðîòîíàòîð6 , ì³òðàò çàâ³äàòåëü ïàðîõ³¿ ×åñíèêè. î. äîêòîð Ëàáà Âàñèëü, Ãåíåðàëüíèé â³êàð³é7 äëÿ â³éñüêîâèõ ñïðàâ, ì³òðàò. î. Ëîáîäè÷ Ðîìàí, ïëîùà ñâÿòîãî Þðà, 5. * Ñïèñ äóõîâåíñòâà Ëüâ³âñüêî¿ Àðõ³ºïàðõ³¿ (ñòàí íà 1 ñ³÷íÿ 1944ð.) – Ëüâ³â: Íàêëàäîì ãðåêî-êàòîëèöüêîãî Ìèòðîïîëè÷îãî Îðäèíàð³ÿòó, 1944. Ñ.8-10. Òåêñò ïîäàºòüñÿ ó ñó÷àñíîìó ïðàâîïèñ³. Ñêîðî÷åííÿ ðîçêðèòî. 1 Ó äàíîìó ðàç³ – ãîëîâà Ìèòðîïîëè÷î¿ êàï³òóëè. 2 Ó äàíîìó ðàç³ – çàñòóïíèê ãîëîâè Ìèòðîïîëè÷î¿ êàï³òóëè. 3 Óïðàâëÿþ÷èé ìàéíîì ºïàðõ³¿. 4 Îñîáà, ÿêà çä³éñíþâàëà çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ìèòðîïîëè÷èì àðõ³âîì òà á³áë³îòåêîþ. 5 Çàâ³äóþ÷èé êàíöåëÿð³ºþ ºïèñêîïà. 6 Ïî÷åñíèé òèòóë – íàéâèùèé äëÿ ñâÿùåíèêà, óä³ëåíèé Ïàïîþ. 7 Çàñòóïíèê äåêàíà, ºïèñêîïà, ïàðàô³ÿëüíîãî ñâÿùåíèêà.

312

313


Організаційна структура і склад Митрополичого Ординаріяту (194111944)

î. ґîð÷èíñüêèé Îìåëÿí, ïàðîõ öåðêâè Ñâÿòîãî Þðà. î. Ðóäü Ñòåôàí, ïëîùà Ñâÿòîãî Þðà, 5. î. Õì³ëüîâñüêèé Ìèêîëà, ïàðîõ Ìøàíè. Ïî÷åñí³ êðèëîøàíè: î. Ëóæíèöüêèé Ëåîí³ä, ïðîôåñîð Áîãîñëîâñüêî¿ Àêàäå쳿, Áàäåí³, 7. î. Ïðàëàò Ëèöèíÿê Âàñèëü, âèñëóæåíèé äèðåêòîð ã³ìíà糿, Ãëèáîêà, 11. î. Ìîõíàöüêèé Ñòåôàí, ïàðîõ Òåðåáîâë³. î. Ëîïàòèíñüêèé Äàì’ÿí, çàâ³äàòåëü ïàðîõ³¿ Óñïåííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ó Ëüâîâ³, ϳäâàëëÿ, 9. î. óðíÿê Ãðèãîð³é, ïàðîõ Âèííèê. î. Ñóõèé Âîëîäèìèð, ïàðîõ Âîëîñüêîãî Ñåëà. î. ґàëÿíò Ìèêîëà, êàíöëåð Ìèòðîïîëè÷îãî Îðäèíàð³ÿòó, ïëîùà Ñâÿòîãî Þðà, 5. î. Öåãåëüñüêèé Ìèõàéëî, ïàðîõ Êàì³íêè Ñòðóì³ëîâî¿. î. Äÿê³â Éîñèô, ïàðîõ Á³áðêè. î. Êîâàëþê Òèìîòåé, âèâåçåíèé á³ëüøîâèêàìè ïàðîõ Ñêíèëîâà, Ëüâ³â î. äð. Êîñòåëüíèê Ãàâðè¿ë, çàâ³äàòåëü ïàðîõ³¿ Ïðåîáðàæåí³ÿ ó Ëüâîâ³, Êîðíÿêò³â, 1. Êðèëîøàíè Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêî¿ ªïàðõ³¿ î. ѳìîâè÷ Àïîëîí, Ëüâ³â, Òîêàðæåâñüêîãî, 67.

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

î. Ãàâðèëþê ªâãåí, ïàðîõ ̳çóíà. î. Äóòêåâè÷ ªâãåí, ïàðîõ öåðêâè ñâÿòèõ àïîñòîë³â Ïåòðà-Ïàâëà ó Ëüâîâ³, Ëè÷àê³âñüêà, 29. î. Äóðáàê Ñàâèí, åìåðèò, êàòåõèò, Ëüâ³â, Äîìáðîâñüêîãî, 18. î. Êàøòàíþê Àíò³í, öåðêâà ñâÿòèõ Ï’ÿòíèöü, Áàëüîíîâà, 3. î. Êèøàêåâè÷ Éîñèô, ïàðîõ øïèòàëþ ó Ëüâîâ³. Êàäåöüêà, 14. î. Êîò³â ²âàí, Ëüâ³â, ïëîùà Ñâÿòîãî Þðà, 5. î. Ëåâèöüêèé Îëåêñàíäð, ïàðîõ Îëåñüêà. î. Ëåâèöüêèé ßðîñëàâ, äîêòîð, çàâ³äàòåëü Æèäÿòè÷. î. Ëîí÷èíà Âàñèëü ïàðîõ öåðêâè Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ó Ëüâîâ³, Æîâê³âñüêà, 28. î. Ìàëèöüêèé Îëåêñàíäð, ïàðîõ Øëÿõòÿíåöü. î. Íàáåðåæíèé ²âàí, ïàðîõ Êðèâîãî. î. Íîâîñàä ²âàí, êàòåõèò ó Ëüâîâ³, ³éò³âñüêà, 2 î. Îëÿíîâè÷ ²ëàð³îí, ïàðîõ Ëèñèíè÷ ó Ëüâîâ³. î. Ñàìïàðà Ñòåôàí, äîêòîð, Ëüâ³â, Êîïåðí³êà 36. î. Ñåìê³â Âîëîäèìèð, ïàðîõ Ùèðöÿ. î. Ñåì÷èøèí Äìèòðî, ñîòðóäíèê öåðêâè Óñïåí³ÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ó Ëüâîâ³, Ïëîùà ñâÿòîãî Þðà, 5. î. Õàâëþê Ìèõàéëî, Ñòðèé, Ëàíè. î. Õîìèí Ïåòðî, êàòåõèò ó Ëüâîâ³, Òàðíàâñüêîãî, 59. î. ×îðíÿê ²âàí, äîêòîð, Ëüâ³â, Êîïåðíèêà, 36. î. Øàíêîâñüêèé Ïåòðî, ïàðîõ Îáðîøèíà. î. ßðèìîâè÷ Îëåêñàíäåð, àðõ³âàð ó Ëüâîâ³, ïëîùà Ñâÿòîãî Þðà, 5.

Ìèòðîïîëè÷èé îðäèíàð³ÿò

²². Ïîçà Àðõ³ºïàðõ³ºþ:

Ïðåäñ³äíèê ¯õ Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâî Ìèòðîïîëèò Êèð Àíäðåé

î. äð. Ìèðîí Ãîðíèêåâè÷, ïàðîõ öåðêâè ñâÿòî¿ Âàðâàðè ó ³äí³. î. Îìåëÿí Ñòàñþê, äîêòîð, òåïåð ó ˳öìàíøòàò³.

Ðàäíèêè: Âñ³ ÷ëåíè Ìèòðîïîëè÷î¿ êàï³òóëè, à êð³ì òîãî: ².  Àðõ³ºïàðõ³¿: î. Áàðòê³â ªâñòàõ³é, ïàðîõ Ðîìàíîâà. î. Ãëèíêà Ëåâ, äîêòîð, Ëüâ³â, Êîïåðíèêà, 36. î. Ãëîäç³íñüêèé ²âàí, ïàðîõ Ðóäè ѳëåöüêî¿. 314

Êàíöåëÿð³ÿ ìèòðîïîëè÷îãî îðäèíàð³ÿòó òåë. 239-20. Ï. Ê. Î. Âàðøàâà 206-76 Êàíöëåð: î. ґàëÿíò Ìèêîëà, ïî÷åñíèé êðèëîøàíèí, ïëîùà ñâÿòîãî Þðà, 5. Ðåã³ñòðàíò: î. Ñòèñëîâñüêèé Êîíñòàíòèí, ïëîùà Ñâÿòîãî Þðà, 5. Çàñòóïíèê ðåã³ñòðàíòà: î. Ìèëåâè÷ ßðîñëàâ, Á³ëîãîðñüêà, 64. Àðõ³âàð ïåðñîíàëüíîãî â³ää³ëó: î. Äóðáàê Ñàâèí. 315


Організаційна структура і склад Митрополичого Ординаріяту (194111944)

Àðõ³âàð Ìåòðèêàëüíîãî â³ää³ëó: î. ßðèìîâè÷ Îëåêñàíäð, âèñëóæåíèé êàòåõèò. Ðàõóíêîâèé â³ää³ë âåäå: î. Êëþñ ²âàí, Ëè÷àê³âñüêà, 82. Ïðîòîêîëÿíò ³ ìóíäàíò8 : ïàðîõ Âèòâèöüêèé ²âàí. 4 ñèëè êàíöåëÿð³éí³9 . Ìèòðîïîëè÷èé Öåðêîâíèé Ñóä* Ìèòðîïîëè÷èé öåðêîâíèé ñóä ² ²íñòàíö³¿10 ïðåçèä³ÿ î. ²ãóìåí Êëèìåíò³é Øåïòèöüêèé, îô³ö³ÿë11 . î. äð. Ëåâ Ãëèíêà, â³öå-îô³ö³ÿë12 . î. Àïîëîí ѳìîâè÷, ïðîìîòîð ñïðàâåäëèâîñòè13 . î. Ëåîí³ä Ëóæíèöüêèé, îáîðîíåöü ïîäðóæí³õ çâ’ÿçê³â14. î. Îìåëÿí Ãàäçàºâè÷, ²-é íîòàð15 . î. Ïåòðî Êîç³öüêèé, ²²-é íîòàð. Ñóää³: î. Ìèêîëà ґàëÿíò. * Çä³éñíþâàâ äåëåãîâàíó Ìèòðîïîëèòîì ñóäîâó âëàä ó âñ³õ öåðêîâíèõ ñïðàâàõ ºïàðõ³¿. Äî ñêëàäó Ìèòðîïîëè÷îãî Öåðêîâíîãî Ñóäó âõîäèëè 12 ñèíîäàëüíèõ òà ïðîòîñèíîäàëüíèõ ñóää³â, ç-ïîì³æ ÿêèõ Ìèòðîïîëèò ³ìåíóâàâ îô³ö³àëà, â³öå-îô³ö³àëà, ïðîìîòîðà ñïðàâåäëèâîñò³, îáîðîíöÿ ïîäðóæí³õ çâ’ÿçê³â, íîòàð³â. Äèâ.: Ïðàâèëüíèê, ïðåäëîæåíèé Ïðåçè䳺þ Ìèòðîïîëè÷îãî Öåðêîâíîãî Ñóäó, çàòâåðäæåíèé Ìèòðîïîëèòîì 22.V.1943. (ÖIJÀË, Ô. 348, îï. 3, ñïð. 88). 8 Ñåêðåòàð – îñîáà, ÿêà âåëà ïðîòîêîëè íà ñåñ³ÿõ ñîáîð³â, ñîáîð÷èê³â. 9 Ó öüîìó êîíòåêñò³, – âîä³é, ñåêðåòàðêà, ïîì³÷íèêè. 10 Ñóä äëÿ ïåðøîãî ðîçãëÿäó ³ âèð³øåííÿ ñïðàâ äëÿ ñàìî¿ Àðõ³ºïàðõ³¿. 11 Ó öüîìó êîíòåêñò³ â³äïîâ³äàëüíèé çà îðãàí³çàö³þ ñóäî÷èíñòâà, êåð³âíèê ñóäîâèõ ðîçïðàâ, çàñâ³ä÷óâàâ àêòè Ìèòðîïîëè÷îãî Öåðêîâíîãî Ñóäó. 12 Çàñòóïíèê îô³ö³àëà â ÷àñè õâîðîáè àáî â³äñóòíîñò³, â³â â³ää³ë ñï³ðíèõ ñïðàâ, âèêîíóâàâ äîðó÷åííÿ îô³ö³àëà éîãî. 13 Î÷îëþâàâ â³ää³ë êàðíèõ öåðêîâíèõ ñïðàâ, ãîòóâàâ àêòè îáâèíóâà÷åííÿ, êîíòðîëþâàâ äîòðèìàííÿ ñïðàâåäëèâîñòè òà ïðàâà ó êàðíèõ ³ ñï³ðíèõ ïðîöåñàõ çà âèíÿòêîì ïîäðóæí³õ. 14 Âíîñèâ äîêàçè ä³éñíîñò³ Òà¿íñòâà ïîäðóææÿ, ïðàâ ÷îëîâ³êà òà æ³íêè, áðàâ ó÷àñòü â óñ³õ ïîäðóæí³õ ñïðàâàõ. 15 Óðÿäîâåöü Ìèòðîïîëè÷îãî Öåðêîâíîãî Ñóäó. ³â ïðîòîêîëè ñóäîâèõ çàñ³äàíü, ñâî¿ì ï³äïèñîì ñòâåðäæóâàâ àâòåíòè÷í³ñòü ñóäîâèõ àêò³â.

316

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

î. Îìåëÿí ґîð÷èíñüêèé. î. Ëåîíò³é Þðèöüêèé. î. äð. Âàñèëü Ëàáà. î. Ðîìàí Ëîáîäè÷. î. äð. ßðîñëàâ Ëåâèöüêèé. î. Âàñèëü Ëîí÷èíà. î. ²âàí Íîâîñàä. î. Ñòåôàí Ñàìïàðà. Ìèòðîïîëè÷èé Öåðêîâíèé ñóä ²² ³íñòàíö³¿16 : Ïðåçèä³ÿ: ¯õ Ïðåîñâÿùåíñòâî Êèð Ìèêîëà ×àðíåöüêèé, îô³ö³ÿë. î. Ñòåôàí Ðóäü, â³öå-îô³ö³ÿë. î. Âîëîäèìèð Ãðèöàé, íîòàð. î. Ïðàëàò Âàñèëü Ëèöèíÿê, îáîðîíåöü ïîäðóæíèõ çâ’ÿçê³â. Ñóää³: ¯õ Ïðåîñâÿùåíñòâî Êèð Íèêèòà Áóäêà. î. äð. Ëåâ Ãëèíêà. î. Ñàâèí Äóðáàê. î. Îìåëÿí ґîð÷èíñüêèé. î. Ëåîíò³é Êóíèöüêèé. î. äð. Âàñèëü Ëàáà. î. Ðîìàí Ëîáîäîâè÷. î. Âîëîäèìèð Ôóðèêåâè÷. î. Ìèêîëà Õì³ëüîâñüêèé. î. Ïåòðî Õîìèí. Ñîáîðîâ³ ²ñïèòîâàòåë³17 : ¯õ Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâî Êèð Éîñèô. ¯õ Ïðåîñâÿùåíñòâî Êèð Íèêèòà. î. Îìåëÿí ґîð÷èíñüêèé. î. äð. Ãàâðè¿ë Êîñòåëüíèê. 16 Ñóä äëÿ äðóãîãî ðîçãëÿäó ñïðàâ. Ó ðàç³ ðîçá³æíîñòåé ó âèðîö³ ì³æ Ïåðøîþ ³ Äðóãîþ ³íñòàíö³ºþ ñïðàâà ïåðåäàâàëàñÿ äëÿ îñòàòî÷íîãî âèð³øåííÿ äî Ðèìó. 17 Çä³éñíþâàëè ïåð³îäè÷íó ïåðåâ³ðêó çíàíü äóøïàñòèð³â.

317


î. äð. Âàñèëü Ëàáà. î. äð. ßðîñëàâ Ëåâèöüêèé. î. Âàñèëü Ëèöèíÿê. î. Ëåîí³ä Ëóæíèöüêèé. î. Ñòåôàí Ðóäü. î. Ïåòðî Øàíêîâñüêèé. Ïàðîõè êîíñóëüòîðè18 : Î. Éîñèô Àëåêñàíäðîâè÷. Î. Ñòåôàí Âàñèë³â. Î. Éîñèô Äÿê³â. Î. Þð³é Êîëîä³é. Î. Ìèðîí Êîðèòêî. Î. Âàñèëü Ëîí÷èíà. Î. Âîëîäèìèð Ìàðìàø. Î. ²ëàð³îí Îëÿíîâè÷. Î. Âîëîäèìèð Ñåìê³â. Î. Âîëîäèìèð Ñóõèé. Î. Ìèêîëà ßíîâè÷. Î. Âàñèëü ßðåìà.

18

Ðàäíèêè.

Словник термінів Àáñîëüâåíò – âèïóñêíèê íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó [ó òåêñò³ – Áîãîñëîâñüêî¿ àêàäå쳿]. Àëåґàòè – ç³áðàí³ â ºäèíó [ó òåêñò³ – îñîáîâó] ñïðàâó îêðåì³ äîêóìåíòè. Àêàôèñò – ïîõâàëüíà ï³ñíÿ íà ÷åñòü ²ñóñà Õðèñòà, Áîãîðîäèö³ ÷è Ñâÿòîãî, ÿêó âèêîíóþòü ïîçà áîãîñëóæåííÿì äîáîâîãî êîëà; ÷àñòèíà áîãîñëóæåííÿ Àêàôèñòîâî¿ ñóáîòè. Àêàôèñòîâà ñóáîòà – ñóáîòà Ïîõâàëüíîãî òèæíÿ, áîãîñëóæåííÿ ÿêî¿ ì³ñòèòü àêàôèñò “Ïîõâàëà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³”. Àïîñòîëüñüêà ñòîëèöÿ – ñóêóïí³ñòü öåíòðàëüíèõ êàòîëèöüêèõ óñòàíîâ òà ³íñòèòóö³é, î÷îëþâàíèõ Ðèìñüêèì Ïàïîþ, Ðèìñüêèì Àðõ³ºðåºì; Âàòèêàí. Àðõ³äèÿêîí – ó òåêñò³ – óðÿäîâèé òèòóë, çàñòóïíèê ãîëîâè Ìèòðîïîëè÷î¿ êàï³òóëè. Àðõ³ºðåé – îñîáà íàéâèùî¿ ñâÿùåíè÷î¿ ³ºðàðõ³¿ (ºïèñêîï, àðõ³ºïèñêîï, ìèòðîïîëèò, ïàòð³àðõ), êîòðà ìຠíàéâèùèé ñòóï³íü ñâÿùåíñòâà, ÷åðåç õ³ðîòîí³þ ïðèéíÿëà Áîæó áëàãîäàòü ³ ïðàâî çä³éñíþâàòè âñ³ áåç âèíÿòêó áîãîñëóæåííÿ ³ Òàéíè âêëþ÷íî ç ðóêîïîëîæåííÿì; ³ºðàðõ, ñâÿòèòåëü, àðõ³ïàñòèð. Àðõ³ºðåé-ñâÿòèòåëü, àðõ³ºðåé-ðóêîïîëîæèòåëü – àðõ³ºðåé, ÿêèé çä³éñíþº ðóêîïîëîæåííÿ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â. Àðõ³ºïàðõ³ÿ – ãîëîâíà ºïàðõ³ÿ Ìèòðîïî볿, ºïàðõ³ÿ àðõ³ºïèñêîïà. Àðõ³ºïàðõ³ÿëüí³ â³äîìîñò³ – ñêîðî÷åíà íàçâà æóðíàëó “Ëüâ³âñüê³ àðõ³ºïàðõ³ÿëüí³ â³äîìîñò³”, îðãàíó Ìèòðîïîëè÷îãî Îðäèíàð³ÿòó ³ êîíñèñòî𳿠ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ ìèòðîïî볿, ùî âèõîäèâ ó Ëüâîâ³ ó 1889–1944 ðð. Àðõ³ºïèñêîï – íà÷àëüíèé àáî ãîëîâíèé ºïèñêîï; ð³âíèé ç óñ³ìà ³íøèìè ºïèñêîïàìè, àëå âèêîíóº íàäç³ðíó ðîëü; ïî÷åñíèé òèòóë ó Êàòîëèöüê³é, Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâàõ. Àðõ³ìàíäðèò – íàéâèùå äóõîâíå çâàííÿ ó ìîíàõ³â; òèòóë ³ãóìåíà âåëèêèõ ìîíàñòèð³â. Àðõ³ïàñòèð – çàãàëüíà íàçâà äëÿ âèùîãî äóõîâåíñòâà (ºïèñêîï, àðõ³ºïèñêîï, ìèòðîïîëèò, ïàòð³àðõ).


Словник термінів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

Àðõ³ïðåñâ³òåð – ó òåêñò³ “Àêò³â Ìèòðîïîëè÷îãî Îðäèíàð³ÿòó” óðÿäîâèé òèòóë, ãîëîâà Ìèòðîïîëè÷î¿ êàï³òóëè. Àñèñò – äîïîìîãà. Àñèñòåíö³ÿ – ñóïðîâ³ä. Áåàòèô³êàö³ÿ – ó Êàòîëèöüê³é Öåðêâ³ ïðîãîëîøåííÿ áëàæåííèì; ïåðøèé ñòóï³íü ó ïðîöåñ³ êàíîí³çàö³¿. Áåðåñòåéñüêà Óí³ÿ – àêò ïðîãîëîøåííÿ ºäíîñò³ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè íà Óêðà¿í³ òà Á³ëîðóñ³¿ ç Ðèìñüêèì Àïîñòîëüñüêèì ïðåñòîëîì, íà ñîáîð³ â Áåðåñò³ ó 1596 ð. Áîãîñëóæåííÿ – öåðêîâíî-îáðÿäîâå ä³éñòâî, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäÿòü ÷èòàííÿ ³ ñï³âàííÿ ìîëèòîâ, ÷èòàííÿ ç³ áîãîñëóæáîâèõ êíèã, ñâÿùåííîä³ÿííÿ, ÿê³ âèêîíóþòü çà óñòàëåíèì ïîðÿäêîì íà ÷îë³ ç³ ñâÿùåííîñëóæèòåëåì (àðõ³ºðåºì àáî ³ºðåºì); ˳òóðґ³ÿ. Âàñèë³àíè – ÷åíö³ ×èíó Ñâÿòîãî Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî, çàñíîâàíîãî â ²V ñò., ïîøèðåíîãî â Óêðà¿í³ ç Õ² ñò. ϳñëÿ ïîä³ë³â Ïîëüù³ â ê³íö³ XVIII ñò. óñ³ îñ³äêè Âàñèë³àí, êð³ì Ãàëèöüêî¿ ìèòðîïî볿, îïèíèëèñÿ â ìåæàõ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïå𳿠³ áóëè ë³êâ³äîâàí³ ó ïåðø³é ïîë. Õ²Õ ñò. ×èí Ñâ.Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî çáåð³ãñÿ ³ ðîçâèâàâñÿ â Ãàëè÷èí³, çîêðåìà ï³ñëÿ ò. çâ. Äîáðîìèëüñüêî¿ ðåôîðìè 1882 ð., êîëè áóëî îíîâëåíî ÷åðíå÷å æèòòÿ, çàñíîâàí³ ó÷áîâ³ çàêëàäè, âèäàâíèöòâà. ³çèòàòîð – ºïèñêîï àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà äëÿ êàíîí³÷íî âñòàíîâëåíî¿ ïåð³îäè÷íî¿ ïåðåâ³ðêè æèòòÿ ³ ñòàíó ºïàðõ³¿, çîêðåìà âñ³õ ïàðîõ³é òà äåêàíàò³â. ³çèòàòîð àïîñòîëüñüêèé – îñîáà, óïîâíîâàæåíà Ðèìñüêèì Àðõ³ºïèñêîïîì äëÿ óïðàâë³ííÿ ÷àñòèíîþ â³ðíèõ, ÿêó ç ïåâíèõ ïðè÷èí íå ìîæíà îá’ºäíàòè â ºïàðõ³þ. ³çèòàö³ÿ (ºïàðõ³¿) – ïåð³îäè÷íå îáñòåæåííÿ â³çèòàòîðîì ñòàíó öåðêîâ ³ ïàðîõ³é, äåêàíàò³â (òà óñ³õ ï³äëåãëèõ ºïèñêîïó ³íñòèòóö³é), çá³ð ³íôîðìàö³¿ çã³äíî ç âñòàíîâëåíèìè ïðàâèëàìè. Íà îñíîâ³ ç³áðàíèõ äàíèõ óêëàäàâñÿ ïðîòîêîë â³çèòàö³¿ ç êîíêðåòíèì âèçíà÷åííÿì ïðîáëåì ïðàêòè÷íîãî äóøïàñòèðþâàííÿ. Çâ³òè-ðåëÿö³¿ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ÿê äîïîì³æíèé çàñ³á ïðè óõâàëåíí³ òèõ ÷è ³íøèõ äóøïàñòèðñüêèõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíèõ ð³øåíü. ³êàð³é (ñîòðóäíèê) – çàñòóïíèê äåêàíà, ºïèñêîïà, ïàðàô³ÿëüíîãî ñâÿùåíèêà.

Âñåí³÷íà – áîãîñëóæåííÿ, ùî â³äïðàâëÿºòüñÿ ó í³÷íèé ÷àñ ï³ä ÷àñ âåëèêèõ ðåë³ã³éíèõ ñâÿò. Çâè÷àéíî ñêëàäàºòüñÿ ç Âå÷³ðí³, Óòðåí³ ³ ²-ãî ×àñó. Âå÷³ðíÿ – áîãîñëóæåííÿ, ùî çä³éñíþºòüñÿ ó âå÷³ðí³é ÷àñ. Âå÷³ðíåþ ïî÷èíàºòüñÿ äîáîâå êîëî ùîäåííèõ Áîãîñëóæåíü. Ñêëàäàºòüñÿ ç ïñàëì³â, åêòåí³éíèõ ïðîõàíü, ñòèõèð³â òà öåðêîâíèõ ã³ìí³â. Ãàá³ò – ÷àñòèíà âåðõíüîãî îäÿãó ÷åíö³â. Ãðèãîð³àíñüêèé êàëåíäàð – çàïðîâàäæåíèé ó 1582 ð. Ïàïîþ Ãðèãîð³ºì Õ²²². Áóâ ïðèçíà÷åíèé óñóíóòè ïîõèáêó þë³àíñüêîãî, çã³äíî ç ÿêèì ð³ê ó ñåðåäíüîìó áóâ äîâøèé çà ñïðàâæí³é íà 11 õâ. 14 ñåê.; óæèâàºòüñÿ Ðèìî-Êàòîëèöüêîþ ³ ³íøèìè Öåðêâàìè êðà¿í Çàõîäó. Äåêàí (ïðîòîïðåñâ³òåð) – ñâÿùåíèê, ïðèçíà÷åíèé ºïàðõ³àëüíèì ºïèñêîïîì êîîðäèíóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ ïàðàô³é; ïîñåðåäíèê ì³æ ºïèñêîïîì ³ äóøïàñòèðÿìè. Äåêàíàò – öåðêîâíà àäì³í³ñòðàòèâíà îäèíèöÿ ºïàðõ³¿, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ ïàðàô³é; ÷àñòèíà ºïàðõ³¿. ijºöåç³ÿ – îñíîâíà àäì³í³ñòðàòèâíà îäèíèöÿ â Ðèìî-Êàòîëèöüê³é Öåðêâ³, ÿêó î÷îëþº ºïèñêîï; â³äïîâ³äíèê ºïàðõ³¿ ó Öåðêâàõ õðèñòèÿíñüêîãî Ñõîäó. Äèñêîñ – ë³òóðã³éíèé ïîñóä äëÿ ºâõàðèñò³éíîãî õë³áà. Äèñïåíçà – ïîì’ÿêøåííÿ öåðêîâíîãî çàêîíó â ïåâíèõ âèïàäêàõ; â³äïîâ³äíèé àêò, íàäàíèé êîìïåòåíòíîþ öåðêîâíîþ âèùîþ âëàäîþ: ªïèñêîïîì, Ìèòðîïîëèòîì, Ïàòð³àðõîì, Ðèìñüêèì Àðõ³ºðåºì, çàëåæíî â³ä îáñòàâèí. Åêçàðõ – ñâÿùåííîñëóæèòåëü, ÿêèé óïðàâëÿº öåðêâàìè òà îï³êóºòüñÿ â³ðíèìè íà òåðèòî𳿠îáëàñò³ ÷è êðàþ, äå íåìຠºïàðõ³¿. Åêçàðõàò – àäì³í³ñòðàòèâíà òåðèòîð³àëüíà îäèíèöÿ Öåðêâè, ÿêîþ óïðàâëÿº åêçàðõ. Åíöèêë³êà – îêðóæíèé ëèñò àáî ïîñëàííÿ Ðèìñüêîãî Àðõ³ºðåÿ (Ïàïè) äî â³ðíèõ õðèñòèÿí, ùî ðîçêðèâຠâ÷åííÿ Öåðêâè íà ïåâí³ ïèòàííÿ â³ðè òà ìîðàë³. Åðåêö³îíàëüí³ ґðóíòè – ó òåêñò³ – öåðêîâí³ çåìåëüí³ óã³ääÿ, íàäàí³ îñîáîþ òà ³íñòèòóö³ºþ íà ïðàâàõ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³. ªâõàðèñò³ÿ – 1. Òà¿íñòâî ñï³âó÷àñò³ â Òàéí³é âå÷åð³ Ãîñïîäí³é; 2. ×àñòèíà ˳òóðґ³¿ – áîãîñëóæåííÿ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ïðè÷àùàþòü â³ðíèõ. Îäíå ç ñåìè Òà¿íñòâ ó Ïðàâîñëàâíèõ òà Êàòîëèöüêèõ Öåðêâàõ, ï³ä ÷àñ

320

321


Словник термінів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ ïåðåòâîðåííÿ õë³áà é âèíà ó ò³ëî ³ êðîâ ²ñóñà Õðèñòà òà Ïðè÷àñòÿ â³ðíèõ. ªêòåí³ÿ (åêòåí³ÿ) – ÷àñòèíà ë³òóðã³éíîãî áîãîñëóæåííÿ, ïðîõàííÿ äî Áîãà ó ôîðì³ ä³àëîãó ì³æ ñâÿùåííîñëóæèòåëåì òà â³ðíèìè. ªïàðõ³ÿ – îñíîâíà àäì³í³ñòðàòèâíà îäèíèöÿ Ñõ³äíî¿ Öåðêâè, ÿêó î÷îëþº ºïèñêîï. Åêñêîìóí³êà (â³äëó÷åííÿ) – íàéá³ëüøå öåðêîâíå ïîêàðàííÿ, Âåëèêà åêñêîìóí³êà “Àíàôåìà” ó Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³ çàáîðîíÿº ïðèéìàòè òà çä³éñíþâàòè Òà¿íñòâà äëÿ ñâÿùåíèê³â ³ ìèðÿí. Ìàëà åêñêîìóí³êà çàáîðîíÿº ïðèéíÿòòÿ ªâõàðèñò³¿. Çàâ³äàòåëü (çàñòàð³ëå – ïàðàô³àëüíèé àäì³í³ñòðàòîð)– îñîáà, ÿêà òèì÷àñîâî âèêîíóº îáîâ’ÿçêè ïàðîõà. Çàðÿäæåííÿ (çàñòàð³ëå)– ðîçïîðÿäæåííÿ. Çàõðèñò³ÿ (ðèçíèöÿ) – ÷àñòèíà â³âòàðÿ, ïðèçíà÷åíà äëÿ çáåð³ãàííÿ öåðêîâíîãî ïîñóäó, áîãîñëóæáîâèõ êíèã òà ñâÿùåíè÷îãî îäÿãó. Çàêðåùåííÿ (âèâ³ä) – çâè÷àé ìîëèòîâ íàä ìàò³ð’þ íà 40-é äåíü íàðîäæåííÿ äèòèíè. ²ãóìåí/³ãóìåíÿ – íàñòîÿòåëü/íàñòîÿòåëüêà ìîíàñòèðÿ ó ñõ³äí³é õðèñòèÿíñüê³é òðàäèö³¿. ²êîñ – ÷àñòèíà àêàôèñòà, ÿêó âèêîíóþòü ï³ñëÿ êîíäàêà òà â ÿê³é ðîçâèíóòî òåìó, çàäàíó êîíäàêîì. ²ðìîñ – ïåðøèé ñòèõ ï³ñí³ êàíîíó, ÿêèé º òåìàòè÷íèì, ìóçè÷íèì òà ìåòðè÷íèì çðàçêîì äëÿ òðîïàð³â ö³º¿ ï³ñí³ êàíîíó. Êàíîí (îïåðòÿ) – 1. Ïðàâèëî ÷è äîãìàò ç ïèòàíü â³ðè é ðåë³ã³éíèõ îáðÿä³â òà öåðêîâíå ïðàâèëî, óñòàíîâëåíå íàéâèùîþ öåðêîâíîþ âëàäîþ ÿê íîðìà çàêîíó; 2. dzáðàííÿ ðåë³ã³éíèõ êíèã, óçàêîíåíèõ Öåðêâîþ ÿê Ñâÿòå Ïèñüìî. 3. ϳñíÿ íà ÷åñòü ñâÿòîãî àáî ñâÿòà. Êàíîí ºâõàðèñò³éíèé, êàíîí ë³òóðґ³éíèé – 1. ×àñòèíà ˳òóðґ³¿, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ çä³éñíþþòü Òà¿íñòâî ªâõàðèñò³¿; 2. Ñóêóïí³ñòü ìîëèòîâ, âèêîíàííÿ ÿêèõ ñóïðîâîäæóþòü çä³éñíåííÿ Òà¿íñòâà ªâõàðèñò³¿. Êàíîí-ï³ñíåñï³â – ñóêóïí³ñòü äåâ’ÿòè, àáî ìåíøå ï³ñåíü, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ³ðìîñ³â, òðîïàð³â òà â³ðø³â-ïðèñï³â³â, çì³ñòîì ÿêèõ º ïîÿñíåííÿ òà ïðîñëàâëåííÿ ñâÿùåííî¿ îñîáè ÷è ïî䳿, ùî ¿¿ ñâÿòî â³äçíà÷àþòü. Êàíîí³ê – ÷ëåí êàï³òóëè.

Êàíîí³÷íå ïðàâî – ïðàâî, âñòàíîâëåíå Öåðêâîþ; íàóêà ïðî öå ïðàâî. Êàíîí³÷íà îá³òíèöÿ – ïðàâèëî 䳿, þðèäè÷íà ³ ìîðàëüíà íîðìà. Êàíîí³çàö³ÿ – ïðîöåäóðà âñòàíîâëåííÿ ñâÿòîñò³ ëþäèíè ³ çà÷èñëåííÿ éîãî/¿¿ äî ñâÿòèõ; îô³ö³éíå öåðêîâíå âèçíàííÿ ñâÿòîñò³ îñîáè. Êàï³òóëà – â çàõ³äí³é òðàäèö³¿ äîðàä÷èé îðãàí ºïèñêîïà, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç³ ñâÿùåíèê³â òà, ³íîä³, çàñëóæåíèõ ìèðÿí. Êàïåëàí – ñâÿùåíèê, ïðèçíà÷åíèé äî ðåë³ã³éíî¿ îï³êè â³éñüêà, øïèòàëþ, íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òîùî. Êàòàâàñ³ÿ – ó ñõ³äíèõ áîãîñëóæ³ííÿõ ïåðøèé ³ îñòàíí³é ñòèõ êàíîíó, ïîâòîðþºòüñÿ íà ïî÷àòêó ³ â ê³íö³ ï³ñí³. Êàòåõèò – îñîáà, ùî íàâ÷ຠîñíîâ õðèñòèÿíñüêîãî â³ðîâ÷åííÿ, êàòåõèçóº. Êàòåõèçàö³ÿ – íàâ÷àííÿ îñíîâ õðèñòèÿíñüêî¿ ðåë³ã³¿ ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè îãëàøåííèõ äî ïðèéíÿòòÿ Òà¿íñòâà Õðåùåííÿ òà îõðåùåíèõ îñ³á äî ïðèéíÿòòÿ ³íøèõ Òà¿íñòâ. Êèð – òèòóë ºïèñêîïà, Ìèòðîïîëèòà. Êë³ð – äóõîâåíñòâî. Êîàä’þòîð – ó Êàòîëèöüê³é Öåðêâ³ äóõîâíà îñîáà, ùî ïðèçíà÷àºòüñÿ íà äîïîìîãó ³íø³é äóõîâí³é îñîá³, ÿêùî îñòàííÿ ìຠòðóäíîù³ ç âèêîíàííÿì ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â. Áóâàþòü òèì÷àñîâ³ ³ ïîñò³éí³ êîàä’þòîðè ç ïðàâàìè íàñòóïíèöòâà (Éîñèô (Ñë³ïèé) ïðè Ìèòðîïîëèò³ Øåïòèöüêîìó). Êîíґðåґàö³ÿ – 1. Àäì³í³ñòðàòèâíèé îðãàí ïðè Ðèìñüêîìó Àðõ³ºðå¿, íàä³ëåíèé â³ä éîãî ³ìåí³ âèêîíàâ÷îþ âëàäîþ. 2. Ó Êàòîëèöüê³é Öåðêâ³ îá’ºäíàííÿ öåðêîâíèõ, çîêðåìà ÷åðíå÷èõ ãðîìàä, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ï³äïîðÿäêîâàíà îäíîìó ñòàòóòîâ³. Êîíäàê – ÷àñòèíà àêàô³ñòà, ÿêó âèêîíóþòü ïåðåä ³êîñîì. Êîíâîëþò (çá³ðêà) – ó òåêñò³ – ç³áðàííÿ ðîçä³ë³â êíèã, æóðíàë³â, ñòàòåé, ðóêîïèñ³â â îäí³é ñïðàâ³. Êîíñèñòîð³ÿ – êóð³ÿ, ºïèñêîïñüêå óïðàâë³ííÿ, ñóäîâîàäì³í³ñòðàòèâíèé îðãàí ïðè ªïèñêîï³, Ìèòðîïîëèò³. Êîíñóëüòîð – ðàäíèê. Êîíô³äåíò – ó òåêñò³ – äîâ³ðåíà îñîáà, ³íôîðìàòîð. Êîíòèíãåíò – ó òåêñò³ – íàêëàäåíèé íà ñåëÿí í³ìåöüêîþ âëàäîþ îáîâ’ÿçîê ïîñòà÷àííÿ âèçíà÷åíî¿ ê³ëüêîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïðîäóêò³â. Êðèëîñ – äîðàä÷èé îðãàí ºïàðõ³àëüíîãî ºïèñêîïà; ÷àñòèíà ñîëå¿ ñïðàâà òà çë³âà â³ä àìâîíà, ïðèçíà÷åíà äëÿ ÷èòö³â òà ñï³âö³â.

322

323


Словник термінів

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944

Êðèëîøàíèí – ïî÷åñíèé ÷èí ñâÿùåíîñëóæèòåëÿ, ÷ëåí êðèëîñó. Ëåґ³òèìàö³ÿ – ïîñâ³ä÷åííÿ. Ëèò³ÿ – ÷àñòèíà âñåí³÷íîãî áîãîñëóæ³ííÿ; çä³éñíþºòüñÿ ï³ñëÿ âå÷³ðí³ ó ïåðåääåíü âåëèêèõ ñâÿò; ï³ä ÷àñ ëèò³¿ â³äáóâàºòüñÿ îáðÿä ñâÿ÷åííÿ õë³áà, ïøåíèö³, âèíà, ºëåþ. Ëîæå÷êà (ëîæèöÿ) – ë³òóðã³éíèé ïðåäìåòäëÿ ïðè÷àùàííÿ â³ðíèõ. Íåêîëÿö³îíîâàí³ – ó òåêñò³ – íå ç³áðàí³. Íîâ³ö³ÿò – ó Êàòîëèöüê³é Öåðêâ³ ï³äãîòîâ÷èé åòàï äëÿ ïðèéíÿòòÿ îá³ò³â ó ÷åíö³â. Ìèðî – ñïåö³àëüíî ïðèãîòîâàíà òà îñâÿ÷åíà ºïèñêîïîì àðîìàòè÷íà îë³ÿ äëÿ ìèðîïîìàçàííÿ. Ìèðîïîìàçàííÿ (ìèðóâàííÿ) – îäíå ç Òà¿íñòâ; ïîìàçàííÿ ìèðîì õðåùåíîãî íà çíàê áëàãîäàò³ Ñâ. Äóõà ó ñõ³äí³é òðàäèö³¿ çä³éñíþºòüñÿ îäðàçó ï³ñëÿ õðåùåííÿ. Ìèðóâàííÿ – îáðÿä, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ñâÿùåííîñëóæèòåëü ïîìàçóº â³ðíèõ ºëåºì, îñâÿ÷åíèì íà ëèò³¿. ̳ñ³îíåð – îñîáà, óïîâíîâàæåíà Öåðêîâíîþ âëàäîþ äëÿ ïðîïîâ³äóâàííÿ íà ì³ñ³éí³é òåðèòîð³¿. Ìèòðà – ãîëîâíèé óáîð ñâÿùåííîñëóæèòåë³â ï³ä ÷àñ áîãîñëóæåíü. Íàäàºòüñÿ ºïèñêîïîâ³ ï³ä ÷àñ õèðîòîí³¿ àáî ñâÿùåíèêó ÿê ïî÷åñíà â³äçíàêà. Ìèòðàò – ñâÿùåíèê, â³äçíà÷åíèé ìèòðîþ. Ìèòðîïîëèò – 1. ªïèñêîï, ÿêèé ñòî¿òü íà ÷îë³ öåðêîâíî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ îäèíèö³ – ìèòðîïî볿. Îá³ò (îá³òíèöÿ) – óðî÷èñòà îá³öÿíêà, çîáîâ’ÿçàííÿ, êëÿòâà; ÷åðíå÷à îá³òíèöÿ, îá³òíèöÿ ìîâ÷àííÿ, îá³òíèöÿ áåçøëþáíîñò³. Îô³ðà – æåðòâà, ïîæåðòâà. Ïàðîõ – ñâÿùåíèê, ùî îï³êóºòüñÿ ïàðàô³ºþ â³ä ³ìåí³ ºïèñêîïà. Ïîâå÷åð’ÿ – ÷èí öåðêîâíîãî ïðàâèëà, êîðîòêå áîãîñëóæ³ííÿ, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ ï³ñëÿ âå÷³ðí³ àáî â ñïîëó÷åíí³ ç íåþ. Ïîçè÷èòè çà ðåâåðñîì – ó òåêñò³ – ïîçè÷èòè ï³ä çàñòàâó ç äîêóìåíòîì (êâèòàíö³ºþ) íà ïîçè÷åíèé ïðåäìåò. Ïîêàÿííÿ – îäíå ç Òà¿íñòâ, ïðèìèðåííÿ ãð³øíèêà ç Áîãîì òà â³äïóùåííÿ ãð³õ³â, íàäàíå ñâÿùåííîñëóæèòåëåì; Ïîêàÿííÿ, Ïîêóòà, Ñïîâ³äü. Ïîêóòà – öåðêîâíå ïîêàðàííÿ çà ãð³õè, ÿêå ñïîâ³äíèê íàêëàäຠíà êàÿíèêà â³äïîâ³äíî äî òÿæêîñò³ ñêîºíèõ íèì ãð³õ³â.

Ïîêóòíèê – îñîáà, ùî êàºòüñÿ; îñîáà, íà ÿêó íàêëàäåíî ïîêóòó; êàÿííèê. Ïðîòîíîòàð – ñòàðøèé íîòàð³é; ñåêðåòàð. Ïîëóíîùíèöÿ (ï³âí³÷íà)– áîãîñëóæ³ííÿ äîáîâîãî êîëà. Ïðîòîïðåñâ³òåð – ïî÷åñíèé òèòóë ñâÿùåíèêà; ñâÿùåíèê-äåêàí. Ðåâåðåíäà (ó Ñõ³äíèõ Öåðêâàõ ï³äðÿñíèê) – ïîâñÿêäåííèé îäÿã ñâÿùåííîñëóæèòåë³â; äîâãå, ïåðåâàæíî ÷îðíå âáðàííÿ ç âóçüêèìè ðóêàâàìè. Ðóêîïîëîæåííÿ (ñâÿ÷åííÿ) – Òà¿íñòâî Ñâÿùåíñòâà, ï³ä ÷àñ ÿêîãî àðõ³ºðåé-ñâÿòèòåëü âèñâÿ÷óº êàíäèäàòà äî ñâÿùåíñòâà; õ³ðîòîí³ÿ. Ðåëÿö³ÿ – ó òåêñò³ – ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ (çâ³ò) ïðî ïî䳿, ôàêòè, ñòàí Öåðêâè àáî ¿¿ ÷àñòèíè. Ñâÿòîòàòñüêå (ñâÿòîêðàäñüêå) ïðè÷àñòÿ-ïðîôàíàö³ÿ – çíåâàãà, ïðèéíÿòòÿ Ñâÿòèõ Òàéí ó ñòàí³ ãð³õà. Ñâÿòà íåðóõîì³ – ïî÷èíàþòüñÿ â³ä ³íäèêòó – öåðêîâíîãî íîâîãî ðîêó 31 âåðåñíÿ; Ñâÿòà â ïàì’ÿòü ÿêîãîñü ñâÿòîãî, Ñâÿòà Ãîñïîäí³, Áîãîðîäè÷í³. Ïðèïàäàþòü çàâæäè íà òîé ñàìèé äåíü ì³ñÿöÿ. Ñâÿòà ðóõîì³ – ïðèïàäàþòü ùîðîêó íà òîé ñàìèé äåíü òèæíÿ, äàòà ñâÿòêóâàííÿ çàëåæèòü â³ä Ïàñõè (Âåëèêîäíÿ). Ñèíîä ªïèñêîï³â – âåðõîâíèé êîëåã³àëüíèé îðãàí çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè ó Ñõ³äíèõ Öåðêâàõ, ó÷àñíèêàìè ÿêîãî º âèêëþ÷íî ºïèñêîïè äàíî¿ Öåðêâè. Ñîáîð (ºïàðõ³ÿëüíèé) – ïåð³îäè÷í³ çáîðè ïðåäñòàâíèê³â äóõîâåíñòâà, ÷åðíåöòâà, ìèðÿí ºïàðõ³¿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ºïàðõ³àëüíîãî ºïèñêîïà. Ñîáîð÷èê – ç³áðàííÿ ñâÿùåíèê³â äåêàíàòó (ïðîòîïðåñâ³òåð³àòó). Ñîòðóäíèê – çàñòóïíèê ïàðîõà, â³êàð³é. Ñóñïåíçà – ïîêàðàííÿ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â. Çàáîðîíà çä³éñíþâàòè óñ³ àáî äåÿê³ ñâÿùåííîñëóæ³ííÿ òà àêòè óïðàâë³ííÿ. Ñòèïåíä³ÿ – ïëàòà, îôîðìëåíà çà öåðêîâíèì ïðàâîì äëÿ óòðèìàííÿ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â. Ñòóäèòñüêèé óñòàâ – ìîíàøèé ÷èí, ùî æèâå ïðàâèëîì ñâ. Òåîäîðà - ñòóäèòà. Ïðàâèëî óâåäåíå â Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³ â ²Õ ñò., â³äíîâëåíå â Ãàëè÷èí³ Ìèòðîïîëèòîì Øåïòèöüêèì íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Òàºìíèöÿ ñïîâ³ä³ – îáîâ’ÿçîê ñïîâ³äíèêà íå â³äêðèâàòè í³êîìó áóäü-ùî ïî÷óòå ïðè ñïîâ³ä³. Òà¿íñòâà – Áîãîì óñòàíîâëåí³ ä³¿, â ÿêèõ ï³ä âèäèìèì îáðàçîì íåâèäèìà Áîæà áëàãîäàòü óä³ëÿºòüñÿ â³ðíèì. ²ñíóº ñ³ì ñâÿòèõ Òà¿íñòâ:

324

325


Словник термінів

Õðåùåííÿ, Ìèðîïîìàçàííÿ, Ïîêàÿííÿ, ªâõàðèñò³ÿ, Ïîäðóææÿ, Ñâÿùåíñòâî, ªëåºïîìàçàííÿ. Òà¿íñòâî øëþáó – Òà¿íñòâî îñâÿ÷åííÿ ïîäðóæíüî¿ ëþáîâ³ é ñ³ìåéíîãî æèòòÿ; Òà¿íñòâî â³í÷àííÿ. Òèï³êîí (Òèï³ê, óñòàâ) –îäíà ç áîãîñëóæáîâèõ êíèã, ùî ì³ñòèòü âèêëàä âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó âñ³õ áîãîñëóæåíü ë³òóðã³÷íîãî ðîêó. Òðüîõ Ñâÿòèòåë³â – íåðóõîìå öåðêîâíå ñâÿòî íà ÷åñòü âåëèêèõ ³ âèçíà÷íèõ ³ºðàðõ³â ³ Îòö³â Öåðêâè: Ñâÿòîãî Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî, Ñâÿòîãî Ãðèãîð³ÿ Áîãîñëîâà, Ñâÿòîãî Éîàíà Çîëîòîóñòîãî. Óòðåíÿ (çàóòðåíÿ) – âèä áîãîñëóæ³ííÿ, ÷àñòèíà äîáîâîãî êîëà, ÿêó â³äïðàâëÿþòü ï³ñëÿ Ïîëóíîùíèö³ ïåðåä ïåðøèì ÷àñîì àáî â ñïîëó÷åíí³ ç íèìè; çä³éñíþºòüñÿ çà áîãîñëóæáîâèìè êíèãàìè. Ôåëîí (ðèçà) – äîâãå, øèðîêå âáðàííÿ áåç ðóêàâ³â, ÿêå íàäÿãàþòü íà âåñü ³íøèé îäÿã; âåðõí³é áîãîñëóæáîâèé îäÿã ñâÿùåíèê³â. Õðåùåííÿ (õðèùåííÿ) – Ïåðøå Òà¿íñòâî, ÿêèì ïðèéìàºòüñÿ ëþäèíà äî õðèñòèÿíñüêî¿ ñï³ëüíîòè. Ñâÿùåííîä³ÿ, ÿêà ïîëÿãຠâ çàíóðþâàíí³ â îñâÿ÷åíó âîäó àáî ïîëèâàíí³ îñâÿ÷åíîþ âîäîþ îõðåùóâàíîãî ÿê ñèìâîë ô³çè÷íîãî ³ äóõîâíîãî î÷èùåííÿ. ×àñè – äåâ‘ÿòü êîðîòêèõ áîãîñëóæåíü äîáîâîãî êîëà, ÿê³ â³äïðàâëÿþòü ó ñïîëó÷åíí³ ç âå÷³ðíåþ, óòðåíåþ òà ˳òóðґ³ºþ: ïåðøèé ÷àñ, òðåò³é ÷àñ, øîñòèé ÷àñ, äåâ’ÿòèé ÷àñ. Öåðêîâíå ïðàâèëî – áîãîñëóæ³ííÿ, ùî çä³éñíþþòüñÿ â ïåâí³ ãîäèíè ÷è ïîðè äíÿ: Âå÷³ðíÿ, Ïîâå÷åð’ÿ, Ïîëóíîùíèöÿ, Óòðåíÿ, ×àñè. Øåìàòèçì – ùîð³÷íèé äîâ³äíèê ïðî óñ³õ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â, ÷åíö³â òà ³íøèõ äóõîâíèõ îñ³á ºïàðõ³¿, ç³ ñïèñêîì ïàðàô³é ïî äåêàíàòàõ ³ äîâ³äêîâèìè äàíèìè ïðî ñâÿùåíèê³â, ïåðåë³ê ìîíàñòèð³â, ðåë³ã³éíèõ çãðîìàäæåíü, õðàì³â ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ. Þë³ÿíñüêèé êàëåíäàð (ñòàðèé) – êàëåíäàð, çàïðîâàäæåíèé â 46 ð. äî íàð. Õðèñòà ðèìñüêèì ³ìïåðàòîðîì Þ볺ì Öåçàðåì. Çà þë³ÿíñüêèì êàëåíäàðåì ð³ê ó ñåðåäíüîìó äîâøèé çà ñïðàâæí³é íà 11 õâ. 45 ñåê. Öÿ ïîõèáêà ïðèçâåëà äî ðîçõîäæåííÿ ç ñîíÿ÷íèì ðîêîì. Äåÿê³ Öåðêâè ñõ³äíî¿ òðàäèö³¿ êîðèñòóþòüñÿ öèì êàëåíäàðåì ó âèçíà÷åíí³ öèêëó ñâÿò ë³òóðã³÷íîãî ðîêó.

326

Данина нашої пошани Постать Митрополита А. Шептицького безумовно одна з наймогутніших і найславетніших в українській історії ХХ століття. Суспільством досі недостатньо оцінені і його інтелектуальна спадщина, і його організаторський талант як лідера нації. Ми не віддали ще належну данину і жертовності Митрополита та його найближчого оточення у справі рятування євреїв під час Другої Світової війни. Це була виняткова мужність Митрополита Андрея як організатора спасіння: адже ціна людської солідарності була занадто високою – аж до позбавлення життя як врятованих, так і рятівників. Ці дії Митрополита Андрея Шептицького демонстрували його вірність християнській заповіді “Не убий” в часи, коли божеволів світ і убивства ставали основною ознакою часу. Світ пам’ятає його знамениті тексти, якими він намагався зупинити “вбивства братів своїх”. Рукопис цієї книги був віднайдений науковим співробітником Інституту юдаїки Жанною Ковбою в одному з київських архівів під час її студій над вивченням долі єврейської громади Західної України. Переконавшись в ідентичності тексту, ми разом з нашими друзями і колегами з Українського Католицького Університету підготували цю книгу до друку і передаємо її на суд читачів. Я хочу, щоб ця скромна робота стала даниною нашої пошани Великій людині – Митрополиту Андрею ШепF тицькому, який і своїми текстами, і своїм життям утверджував “людяність у безодні пекла”. Л. Фінберг Директор Інституту юдаїки


Metropolitan Andrei Sheptytsky. Documents and Materials, 1941

1944. Comp. Zhanna Kovba, Ed. Andrii Krawchuk.– Kyiv: Dukh i Litera, 2003.–313s. The German occupation of Western Ukraine (1941 1944) has received renewed scholarly attention as a result of access to former Soviet archives. A recently discovered manuscript sheds valuable light on the activity of the Ukrainian Catholic Church in those years, and is the subject of the present book. The manuscript consists of 76 documentary items – official notices, administrative directives and pastoral letters. They represent the collective output of Metropolitan Archbishop Andrei Sheptytsky and of his chief ex ecutive body, the Metropolitan Ordinariate. Unpublished due to the war, they could only be promulgated orally and distributed in handwritten copies. After the war, some of these documents were published in the West, but many are published here for the first time. Covering a broad range of topics – from urgent social and ethical matters to pastoral, canonical, liturgical and ecumenical concerns – the «Acta» will be of interest to scholars across many disciplines, and will contribute to historical understanding in an area often clouded by controversy.

Метрополит Андрей Шептицький  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you