Page 1

สมุนไพร นารู วิดีทัศน์แนะนำสมุนไพรไทย


คํานํา พืชสมุนไพร เป็ นสิ งทีอยูค่ ู่คนไทยมานับพันปี แต่เมือการแพทย์แผนปั จจุบนั เริ มเข้ามามีบทบาทในบ้านเรา สรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรอันเป็ นสิ งทีเรี ยกได้วา่ ภูมิปัญญาโบราณก็เริ มถูกบดบังไปเรื อยๆ และถูก ทอดทิ-งไปในทีสุด ความจริ งคนส่ วนใหญ่ก็พอรู ้ๆ กันว่า สมุนไพรไทยเป็ นสิ งทีมีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้จริ ง และใช้ได้อย่าง กว้างขวาง แต่เป็ นเพราะว่าเราใช้วธิ ี รักษาโรคแผนใหม่มานานมากจนวิชาแพทย์แผนโบราณทีมีสมุนไพรเป็ น ยาหลักถูกลืมจนต่อไม่ติด ทางผูจัจ้ ดั ทําจึงเห็นความสําคัญในเรื องนี-จึงได้จดั ทําเรื องสมุนไพรนี-ออกมาเผยแพร่


สารบัน กลุมยาลดไขมันในเสนเลือด กระเจี๊ยบแดง คําฝอย เสาวรส

กลุม ยารักษาโรคผิวหนัง ผืน ่ คัน กลากเกลือ ้ น

กุมบก เหงือกปลาหมอ มะยม

กลุมยาแกทองขึ้น ทองอืด ทองเฟอ กานพลู โหระพา อบเชยเทศ

กลุมพืชถอนพิษ เทียนบาน ผักบุงทะเล

ประวัติผูจัดทํา


ลดไขมันในเสนเลือด กระเจี๊ยบแดง

ชือวิทยาศาสตร์ : Hibiscus sabdariffa L. ชือสามัญ : Jamaican Sorel, Roselle สรรพคุณ : กลีบเลีย งของดอก หรื อกลีบที เหลืออยูท่ ี ผลเป็ นยาลดไขมันในเส้ นเลือด และช่วยลดนํ #าหนักด้ วย ลดความดันโลหิตได้ โดยไม่มีผลร้ ายแต่อย่างใด นํ #ากระเจี.ยบทําให้ ความเหนียวข้ นของเลือดลดลง ช่วยรักษาโรคเส้ นโลหิตแข็งเปราะได้ ดี นํ #ากระเจี.ยบยังมีฤทธิ1ขบั ปั สสาวะ เป็ นการช่วยลดความดันอีกทางหนึง

ช่วยย่อยอาหาร เพราะไม่เพิ มการหลัง ของกรดในกระเพาะ เพิ มการหลัง นํ #าดีจากตับ เป็ นเครื องดื มที ช่วยให้ ร่างกายสดชื น เพราะมีกรดซีตริ คอยู่ด้วย ใบ แก้ โรคพยาธิตวั จี.ด ยากัดเสมหะ แก้ ไอ ขับเมือกมันในลําคอ ให้ ลงสูท่ วารหนัก ดอก แก้ โรคนิ วในไต แก้ โรคนิ วในกระเพราะปั สสาวะ ขัดเบา ละลายไขมันในเส้ นเลือด กัดเสมหะ ขับเมือก ในลําไส้ ให้ ลงสูท่ วารหนัก ผล ลดไขมันในเส้ นเลือด แก้ กระหายนํ #า รักษาแผลในกระเพาะ เมล็ด บํารุงธาตุ บํารุงกําลัง แก้ ดีพิการ ขับปั สสาวะ ลดไขมันในเส้ นเลือด


คําฝอย

ชือวิทยาศาสตร์ : Carthamus tinctorius L. ชือสามัญ : Safflower, False Saffron, Saffron Thistle สรรพคุณ : ดอก หรื อกลีบที เหลืออยูท่ ี ผล - รสหวาน บํารุงโลหิตระดู แก้ นํ #าเหลืองเสีย แก้ แสบร้ อนตามผิวหนัง - บํารุงโลหิต บํารุงหัวใจ บํารุ งประสาท ขับระดู แก้ ดีพิการ - โรคผิวหนัง ฟอกโลหิต - ลดไขมันในเส้ นเลือด ป้องกันไขมันอุดตัน เกสร - บํารุงโลหิต ประจําเดือนของสตรี เมล็ด - เป็ นยาขับเสมหะ แก้ โรคผิวหนัง ทาแก้ บวม - ขับโลหิตประจําเดือน - ตําพอกหัวเหน่า แก้ ปวดมดลูกหลังจากการคลอดบุตร ดอกแก่ - ใช้ แต่งสีอาหารที ต้องการให้ เป็ นสีเหลือง


เสาวรส

ชือวิทยาศาสตร์ : Passiflora laurifolia L. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็ นไม้ เถา เถามีลกั ษณะกลม ใบ เป็ นใบเดี ยว ขอบใบหยักลึก ที ก้านใบมีตอ่ ม ใบ ดกหนา เป็ นมันสีเขียวแก่ ดอก ออกดอกเดี ยวขนาดใหญ่ ห้ อยควํ าคล้ ายกับดวงไฟโคม กาบดอกหุ้มสี เขียว กลีบชันนอกเป็ # นรูปกระบอก ปลายแฉกด้ านหลังมีสีเขียวแก่ ด้ านในมีสีมว่ งอ่อนประกอบด้ วยจุดแดง ๆ กลีบชันในลั # กษณะคล้ ายกับตัวแฉกของกลีบชันนอก # สีม่วงอ่อนหรื อชมพูอ่อนมีประสีแดงแซม กลีบย่อยกลาง มีเป็ นชัน# ๆ สองชันแต่ # ละกลีบค่อนข้ างกลม สีม่วงแก่ พาดด้ วยปลายสีขาวสลับแดง มีเกสรอยู่ตรงกลางสีเขียว นวล ดอกมีกลิ นหอมแรงจัดมาก ผล เป็ นรูปไข่หรื อไข่ยาว มีหลายพันธุ์ บางพันธุ์ ผิวผลสีมว่ ง สีเหลือง สีส้ม อมนํ #าตาล เปลือกผล เรี ยบ เนื #อรับประทานได้ มีเมล็ดจํานวนมาก อยู่ตรงกลาง สรรพคุณ : ลดไขมันในเส้ นเลือด วิธีและปริมาณทีใช้ : ใช้ ผลที แก่จดั ไม่จํากัดจํานวน ล้ างสะอาด ผ่าครึ ง คันเอาแต่ # นํ #า เติมเกลือและนํ #าตาล เล็กน้ อย ให้ รสกลมกล่อมตามชอบ ใช้ ดื มเป็ นนํ #าผลไม้ ลดไขมันในเส้ นเลือด


กลุมยารักษาโรคผิวหนัง ผืน่ คัน กลากเกลือ้ น

กุมบก

ชือวิทยาศาสตร์ : Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs ชือสามัญ : Sacred Barnar, Caper Tree วงศ์ : Capparaceae ชืออืน : ผักกุ่ม สรรพคุณ : ใบ - ขับลม ฆ่าแม่พยาธิ เช่น พวกตะมอย และทาแก้ เกลื #อนกลาก เปลือก - ร้ อน ขับลม แก้ นิ ง แก้ ปวดท้ อง ลงท้ อง คุมธาตุ กระพี # - ทําให้ ขี #หูแห้ งออกมา แก่น - แก้ ริดสีดวง ผอม เหลือง ราก - แก้ มานกษัย อันเกิดแต่กองลม เปลือก - ใช้ ทาภายนอก แก้ โรคผิวหนัง


เหงือกปลาหมอ

ชือวิทยาศาสตร์ : Acanthus ebracteatus Vahl ชือสามัญ : Sea holly ส่ วนทีใช้ : ต้ น และใบ ทังสดและแห้ # ง ราก เมล็ด สรรพคุณ : ต้ นทังสดและแห้ # ง - แก้ แผลพุพอง นํ #าเหลืองเสีย เป็ นฝี บ่อยๆ ใบ - เป็ นยาประคบแก้ ไขข้ ออักเสบ แก้ ปวดต่าง ๆ รักษาโรคผิวหนัง ขับนํ #าเหลืองเสีย ราก - ขับเสมหะ บํารุงประสาท แก้ ไอ แก้ หืด - รักษามุตกิดระดูขาว เมล็ด - ปิ ดพอกฝี - ต้ มดื มแก้ ไอ ขับพยาธิ ขับนํ #าเหลืองเสีย วิธีและปริมาณทีใช้ : ใช้ ต้นและใบสด 3-4 กํามือ ล้ างให้ สะอาด นํามาสับ ต้ มนํ #าอาบแก้ ผื นคัน ใช้ ติดต่อกัน 3-4 ครัง#


มะยม

ชือวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus acidus (L.) Skeels ส่ วนทีใช้ : ใบตัวผู้ ผลตัวเมีย รากตัวผู้ สรรพคุณ : ใบตัวผู้ - แก้พิษคัน แก้พิษไข้หวั เหื อด หัด สุกใส ดําแดง ปรุ งในยาเขียว และใช้เป็ น อาหารได้ ผลตัวเมีย - ใช้เป็ นอาหารรับประทาน รากตัวผู้ - แก้ไข้ แก้โรคผิวหนัง แก้ประดง แก้เม็ดผืน คัน ขับนํ-าเหลืองให้แห้ง วิธีและปริมาณทีใช้ : ใช้ใบตัวผู้ หรื อรากตัวผู้ ต้มนํ-าดืม


กลุมยาแกทองขึ้น ทองอืด ทองเฟอ กานพลู

ชื อวิทยาศาสตร์ : Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L.M.Perry ส่วนที ใช้ : เปลือกต้ น ใบ ดอกตูม ผล นํ #ามันหอมระเหยกานพลุ สรรพคุณ : เปลือกต้ น - แก้ ปวดท้ อง แก้ ลม คุมธาตุ ใบ - แก้ ปวดมวน ดอกตูม - รับประทานขับลม ใช้ แต่งกลิ น แก้ ปากเหม็น แก้ เลือดออกตามไรฟั น แก้ รํามะนาด กับ กลิ นเหล้ า แก้ ปวดฟั น ผล - ใช้ เป็ นเครื องเทศ เป็ นตัวช่วยให้ มีกลิ นหอม นํ #ามันหอมระเหยกานพลู - ใช้ เป็ นยาชาเฉพาะแห่ง แก้ ปวดฟั น ฆ่าเชื #อทางทันตกรรม เป็ นยา ระงับการชักกระตุก ทําให้ ผิวหนังชา


โหระพา

ชื อวิทยาศาสตร์ : Ocimum basilicum L. ส่ วนทีใช้ : ทั #งต้ น เมล็ด และราก ทั #งต้ น - เก็บเมื อเริ มเข้ าฤดูหนาว ขณะเจริ ญเต็มที มีดอกและผลล้ างให้ สะอาด หัน เป็ นท่อนตาแห้ งเก็บไว้ ใช้ เมล็ด - นําต้ นไปเคาะ แยกเอาเมล็ดตากแห้ งเก็บไว้ ใช้ (ระวังไม่ให้ ถกู นํ #าเพราะจะจับกันเป็ นก้ อน) น ราก - ใช้ รากสด หรื อตากแห้ ง เก็บไว้ ใช้ สรรพคุณ : ทั #งต้ น - รสฉุน สุขมุ ขับลม ทําให้ เจริ ญอาหาร - แก้ ปวดหัว หวัด ปวดกระเพาะอาหาร - จุกเสียดแน่ ยดแน่น ท้ องเสีย - ประจําเดือนผิดปกติ


อบเชยเทศ

ชื อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum verum J.Presl ส่ วนทีใช้ : เปลือกต้ น ใบ สรรพคุณ : เปลือกต้ น - ใช้ บํารุงดวงจิต แก้ อ่อนเพลีย ทําให้ มีกําลัง - ใช้ ขบั ลม บํารุ งธาตุ - บดเป็ นผงใช้ เป็ นเครื องเทศใส่อาหาร - ใส่เครื องสําอาง - ใช้ ปรุงเป็ นยาหอม แก้ ลมวิงเวียน และจุกเสียด ใบ - มีนํ #ามัน ใช้ แต่งกลิน

- ฆ่าเชื #อ


กลุมพืชถอนพิษ เทียนบาน

ชือวิทยาศาสตร์ : Impatiens balsamina L. ออก เปลือกผลม้วนขมวดขึ-น และดีดเมล็ดทีค่อนข้างกลมสี น- าํ ตาล ออกมา เพือช่วยกระจายพันธุ์ ส่ วนทีใช้ : ใบทั-งสดและแห้ง ยอดสด ต้นและรากสด เมล็ดแห้ง สรรพคุณ : ใบสด แก้ปวดข้อ ยารักษากลากเกลื-อน แก้ฝีและแผลพุพอง ยากัน เล็บถอด ใบแห้ง แก้แผลอักเสบ ฝี หนอง แผลเน่าเปื อย รักษาแผลเรื- อรัง ยอดสด แก้จมูกอักเสบ บวมแดง ต้นสด แก้แผลงูสวัด รากสด แก้บวมนํ-า ตําพอกแผลทีถูกเสี- ยนหรื อแก้วตํา เมล็ดแห้ง แก้ประจําเดือนไม่มา ขับประจําเดือน


ผักบุงทะเล

ชือวิทยาศาสตร์ : Ipomoea pes-caprae pes ( L.) R.br. ส่ วนทีใช้ : ใบ รากสด ทั-งต้น เมล็ด สรรพคุณ : ใบสด - เป็ นยาพอก ต้มอาบรักษาโรคผิวหนัง แก้ปวดไขข้อบวมอักเสบมีหนอง รากสด - ขับปัสสาวะในโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ แก้โรคเท้าช้าง ปวดฟัน ผด ผืน คันมีน- าํ เหลือง ทั-งต้น - แก้อาการอักเสบจากพิษแมงกระพรุ นไฟ ถอนพิษลมเพลมพัด ต้มอาบแก้ อ โรคคันตามผิวหนัง เมล็ด - ป้ องกันโรคตะคริ ว วิธีและปริมาณทีใช้ แก้พิษแมงกระพรุ นไฟ แก้แพ้พิษต่างๆ - ใช้ใบโขลก พอก ถอนพิษ - ใช้รากสด 1 ราก นํามาฝนกับนํ-าฝนให้ขน้ ๆ อาจใช้เหล้าโรงหรื อแอลกอฮอล์ ผสมด้วยจะได้ผลดี ใช้ทาบ่อยๆ


ประวัติผูจัดทํา ชื่อ นางสาวทิพยวรรณ ถนอมสัตย ชื่อเลน จิ๊บ เกิดวันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ที่อยู 38 หมู 2 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด ตราด 23000 เบอรโทรศัพท 085-277-6547 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เอกวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

สมุนไพรน่ารู้  
สมุนไพรน่ารู้  

สมุนไพรน่ารู้มีอยู่อย่างมากมาย