Page 1

Petitie voor Yousef Nadarkhani Overwegende dat… Joesef Nadarkhani, hoewel onschuldig aan enige misdaad tegen zijn naaste, door de staat Iran is gearresteerd toen hij protesteerde tegen de islamitische indoctrinatie van zijn kinderen, opgelegd door de regering van Iran. Joesef Nadarkhani’s vrouw en kinderen zijn bedreigd en hijzelf is gemarteld door medewerkers van de Iraanse regering teneinde hem te dwingen zijn geloofsovertuiging af te zweren. Joesef Nadarkhani werd beschuldigd van afvalligheid, een misdaad die nergens wordt genoemd in het wetboek van strafrecht van Iran. De beschuldiging van afvalligheid, een ‘misdaad’ die uitsluitend is gebaseerd op religieuze overtuiging of het ontbreken daarvan, op zichzelf een overtreding is van Artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, dat Iran onvoorwaardelijk heeft geratificeerd, alsook van universeel erkende opvattingen over mensenrechten. Het onderzoek naar Yousef Nadarkhani’s geloofsopvattiingen indruist tegen Artikel 23 van de Grondwet van Iran, evenals elke vorm van straf die uitsluitend is gebaseerd op iemands geloofsovertuiging. Niettegenstaande verkeerde informatie in de door de staat gecontroleerde Iraanse media, en misleidende verklaringen van Iraanse ambtenaren, Joesef Nadarkhani is beschuldigd van geen andere misdaad dan afvalligheid en dat hij uitsluitend op grond van zijn geloofsovertuiging nog altijd acuut gevaar loopt te worden geëxecuteerd. …doen ondergetekenden een beroep op De regering van Iran om met onmiddellijke ingang alle aanklachten tegen Pastor Yousef te laten vervallen, hem vrij te laten uit de gevangenis en hem en zijn gezin toe te staan naar huis terug te keren of – als zij dat willen – het land te verlaten. De regeringen van Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Naties om deze barbaarse schending van fundamentele mensenrechten ten stelligste te veroordelen en druk uit te oefenen op de Iraanse regering om Pastor Joesef vrij te laten, overeenkomstig onze petitie. Mensen met een zuiver geweten over de gehele wereld, ongeacht of ze al dan niet behoren tot een religieuze groepering, om deze bespottelijke rechtsgang aan de kaak te stellen en zich achter ons te scharen in onze oproep om Joesef Nadarkhani vrij te laten. Handtekeningen, Naam

Adres

Handtekening

Nieuwsbrief

1

Straat.......................................................

q Ja

Postcode..................................................

q Nee

Plaats.......................................................

2

Straat.......................................................

q Ja

Postcode..................................................

q Nee

Plaats.......................................................

3

Straat.......................................................

q Ja

Postcode..................................................

q Nee

Plaats.......................................................


Naam

Adres

Handtekening

4

Straat.......................................................

q Ja

Postcode..................................................

q Nee

Plaats.......................................................

5

Straat.......................................................

q Ja

Postcode..................................................

q Nee

Plaats.......................................................

6

Straat.......................................................

q Ja

Postcode..................................................

q Nee

Plaats.......................................................

7

Straat.......................................................

q Ja

Postcode..................................................

q Nee

Plaats.......................................................

8

Straat.......................................................

q Ja

Postcode..................................................

q Nee

Plaats.......................................................

9

Straat.......................................................

q Ja

Postcode..................................................

q Nee

Plaats.......................................................

10

Straat.......................................................

q Ja

Postcode..................................................

q Nee

Plaats.......................................................

11

Straat.......................................................

q Ja

Postcode..................................................

q Nee

Plaats.......................................................

12

Straat.......................................................

q Ja

Postcode..................................................

q Nee

Plaats.......................................................

13

Straat.......................................................

q Ja

Postcode..................................................

q Nee

Plaats....................................................... Stuurt u deze lijst a.u.b. terug naar: Jubilee Campaign NL, Postbus 84, 4200 AB Gorinchem

Nieuwsbrief

Yousef Nadarkhani campagne petitie  
Yousef Nadarkhani campagne petitie  

Door op de onderstaande link te klikken kan een petitie gedownload worden die je kunt printen en laten ondertekenen door familie, vrienden e...

Advertisement