Page 1

ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta financí a účetnictví | 3.číslo | ročník 2012

Vydejte se s námi na cestu za poznáním!


Úvodní slovo šéfredaktorky Vážení čtenáři, po uplynulých letních dnech se nyní na podzim opět vracíme s naším časopisem Fakulty financí a účetnictví Cesta za poznáním, abychom vám tak zprostředkovali nejrůznější informace. Hřejivé letní dny přinesly mnohdy velmi rozmanité nápady a nové myšlenky redakční rady, které budeme postupně přenášet do budoucích čísel časopisu. Těšilo by nás, pokud byste i vy v případě vašeho zájmu s námi navázali spolupráci ve smyslu zasílání svých námětů či přání, ze kterých bychom vytvořili pro vás více zajímavých a užitečných témat. Tento nový směr, tato nová cesta by tak posílila vaše nové poznání. V tomto čísle jsme pro vás připravili různorodé informace. Budoucí maturanty jistě zaujmou výsledky studentské ankety, kterou jsme uskutečnili na začátku října mezi studenty 1. ročníku Fakulty, s cílem zjistit jejich hlavní motivy pro studium na Fakultě financí a účetnictví a první dojmy ze studijního systému. Toto číslo nabízí i zajímavosti ze světa manažerského účetnictví, aktuality pro učitele ekonomických předmětů v souvislosti s finálem soutěže „Nejlepší studentská společnost JA“, které se uskutečnilo na Vysoké škole ekonomické. Celá akce byla zajištěna organizací Junior Achievement. Dozvíte se bližší informace o studentské společnosti jako výukovém předmětu. Naleznete také rekapitulaci uskutečněných událostí pořádaných Fakultou a mnoho dalšího. Nepřehlédněte zajímavý příspěvek naší členky redakce o asertivitě v každodenní praxi, který přináší vhled do různorodých asertivních technik. Věříme, že společnými silami můžeme posunout časopis do roviny přinášející prospěch všem našim čtenářům – příznivcům!

Za redakci Ing. Kateřina Berková, Ph.D. šéfredaktorka http://kdep.vse.cz

2


Manuál studenta,

aneb jak funguje studijní systém na VŠE autor: Ing. Libor Klvaňa

Dne 28. srpna 2012 proběhly na naší Fakultě financí a účetnictví (dále jen „Fakulta“ nebo „F1“) přijímací zkoušky do magisterského stupně. Pokud uvažujete do budoucna o studiu navazujícího magisterského stupně, pak další přijímací zkoušky proběhnou až za rok – 27. srpna 2013. Podmínky budou pravděpodobně obdobné jako u přijímacích zkoušek v srpnu 2012, kdy bylo možné získat maximálně 200 bodů (z testu z ekonomie + z testu z prvního oboru nebo z testu z ekonomie + z testu z druhého oboru). Vodítkem pro intenzitu vaší přípravy vám mohou být minimální bodové hranice pro jednotlivé hlavní studijní obory (hlavní specializace) F1 v roce 2012 v níže uvedené tabulce (přičemž vždy bylo potřeba dosáhnout z každého testu minimálně 50 bodů). Do 4. září 2012 proběhly na bakalářském a magisterském studijním stupni registrace studijních předmětů pro zimní Studijní obor (hlavní specializace) Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy Finance a oceňování podniku Účetnictví a finanční řízení podniku Finance Zdanění a daňová politika Bankovnictví a pojišťovnictví Finanční inženýrství semestr 2012/2013 (více viz Harmonogram registrací na: http://www.vse.cz/kategorie/810), které byly následně vyhodnoceny v rámci tří automatizovaných kol. Budoucí zájemci o studium na F1 se mohou již nyní seznámit s tím, na jakých principech funguje registrace předmětů (http://f1.vse.cz/ wp-content/uploads/2010/06/Navod_registrace.pdf). Abyste měli již nyní přehled, jaké předměty si můžete na F1 registrovat, doporučujeme vám navštívit níže uvedené internetové odkazy pro bakalářské a magisterské studium dle studijních plánů E (starší studijní plány již nově začínající studenti nemohou studovat). Pokud vás zajímají studijní obory bakalářského studia F1 a příslušné bakalářské předměty, najdete je na: http://f1.vse.cz/studium/bakalarskestudium/; magisterské studijní obory F1 a příslušné magisterské předměty na: http://f1.vse.cz/studium/ magisterske-studium/. Rovněž si můžete na adrese: http://isis.vse.cz (informační systém ISIS VŠE v Praze) v rámci skupiny „Studijní informace“ prohlédnout „Veřejný katalog předmětů“, kde najdete ke každému předmětu maximum potřebných informací, včetně počtu přidělených kreditů.

Celá VŠE v Praze (mimo doktorského studia) realizuje studijní programy v rámci systému ECTS, což je kreditní systém založený na Evropském systému převodu a akumulace kreditů. V rámci tohoto systému je každý předmět ohodnocen určitým počtem kreditů, které by měly odrážet náročnost studia daného předmětu. Pokud požadavky, které jsou pro daný předmět stanoveny, student řádně zvládne, pak ve většině případů získává za úspěšně absolvovaný předmět příslušné kredity. Výjimkou jsou dva zápočty z tělesné výchovy, které musí studenti bakaláři povinně získat, ale neobdrží po jejich absolvování žádné kredity. Většina předmětů (mimo např. cizích jazyků) bývá zakončena zkouškou. Pokud ji student řádně složí, získává dle počtu dosažených bodů hodnocení 1, 2 nebo 3 a současně i příslušný počet kreditů daného předmětu bez ohledu na to, jakou známku ze zkoušky obdržel. Aby Minimální počet bodů si student vůbec mohl (potřebných pro přijetí) předmět zapsat, musí mít 130 dostatek volných kreditních poukázek. Jak celý kreditní 135 systém na F1 funguje, 140 na co je dobré se při studiu 140 zaměřit a čeho se vyvarovat, se dozvíte více v příštím 150 čísle. 155 160 Ing. Libor Klvaňa katedra didaktiky ekonomických předmětů http://kdep.vse.cz

3


Ekonomické aktuality

Aktuální vývojové trendy v manažerském účetnictví autor: Ing. Zbyněk Halíř

Díky skutečnosti, že manažerské účetnictví není (a ze své podstaty ani nemůže být) předmětem žádné mimopodnikové regulace, je jeho vývoj nejen neustálý, ale zároveň velmi dynamický. Řada moderních a úspěšných podniků souhlasí, že k jejich pozici významně přispívá kvalitní informační systém, jehož jazykem je manažersky orientované účetnictví. Nástroje a metody manažerského účetnictví jsou neustále formovány aktuálními podmínkami v ekonomickém prostředí, které dopadají na život podniků a posléze ovlivňují i požadavky vedoucích pracovníků na manažerské řídicí systémy. Jednou z velmi zřetelných vývojových tendencí je v tomto kontextu stále sílící snaha o interdisciplinární nadhled. Systémy řízení jsou stále šířeji zaměřeny a na významu nabývají příčinné souvislosti a systémové vazby mezi jednotlivými nástroji a obory. Manažerské účetnictví se tak dostává na hranice marketingu (při řízení vztahů se zákazníky), logistiky (při řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů a výroby), managementu, ale třeba také psychologie (při motivačním působení na zaměstnance) a dlouhé řady dalších odborných disciplín.

Dalším markantním trendem, který se aktuálně prosazuje, je využívání manažerského účetnictví v dlouhodobém horizontu strategického řízení. Středobodem zájmu je v této oblasti měření a řízení výkonnosti. Důraz je aktuálně kladen zejména na ty nástroje, které pomáhají transformovat strategické cíle na kratší časové úseky a podrobnější výkonové, odpovědnostní a procesní cesty jejich dosažení. Stále většího významu nabývají otázky spojené s řízením nehmotných aktiv, intelektuálního kapitálu a dalších prvků, které jsou vnímány jako zdroj potenciálu budoucího růstu. Vědeckovýzkumné aktivity na poli manažerského účetnictví jdou pochopitelně ruku v ruce s praxí. To dokumentuje například tradiční zářijová konference pořádaná katedrou manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví (letos proběhl již její 8. ročník), která se věnuje inovativním přístupům v oblasti řízení výkonnosti a jejich informační podpoře. Konference je platformou pro spolupráci vědecké komunity a zástupců praxe. Na půdě Vysoké školy ekonomické se při této příležitosti setkávají top manažeři významných českých i nadnárodních firem s celosvětově uznávanými experty na manažerské otázky řízení výkonnosti (letos např. prof. Chris Ittner z Wharton University of Pennsylvania, USA). Ing. Zbyněk Halíř

Studentská anketa určená 1. ročníkům Fakulty financí a účetnictví

katedra manažerského účetnictví http://kmu.vse.cz

1. Jaké byly vaše hlavní motivy pro výběr Fakulty financí a účetnictví? 2. Jaké jsou vaše první dojmy ze studia a studijního systému na Fakultě financí a účetnictví? studentka 1. ročníku FFÚ 1. „Můj zájem o předmět účetnictví - je to jeden z mých nejoblíbenějších předmětů“. 2. „Systém je dost složitý, kdybych neměla přítele ve vyšším ročníku, který mi pomáhá, neporozuměla bych mu. Jinak studium je podle očekávání náročné, ale zajímavé“. studentka 1. ročníku FFÚ 1. „Účetnictví mě bavilo již na střední škole, proto jsem chtěla v jeho studiu pokračovat. V budoucnu bych ráda pracovala pro některou z auditorských společností „velké čtyřky“ a studium Fakulty financí a účetnictví mi přijde jako dobrá volba pro přiblížení se ke splnění tohoto cíle“. 2. „Oproti střední škole bude toto studium náročnější. Na dlouhých přednáškách je těžké udržet pozornost až do konce, ale jsou zajímavé. Bodový systém bude vyžadovat důkladnou přípravu během celého semestru. Doufám, že to zvládnu, a úspěšně zakončím všechny zapsané předměty“.

4

student 1. ročníku FFÚ 1. „O Fakultě financí a účetnictví a vlastně i o VŠE jsem se dozvěděl od referencí svých známých, kteří tuto školu studovali. Takže jsem se rozhodoval na základě informací od kamarádů, ale taky rozhodlo, že tato škola je jedna z nejlepších ekonomických vysokých škol v České republice a vždycky jsem chtěl studovat v Praze. To jsou moje motivy“. 2. „První týden na vysoké škole byl jedno velké překvapení, ale rozhodně ne zklamání. Je to rozhodně něco úplně jiného než na střední škole. Zatím si to tu pořád stále užívám“. studentka 1. ročníku FFÚ 1. „Moje motivy byly celkem prosté, rozhodla jsem se věnovat účetnictví a FFÚ byla tedy jasná volba“. 2. „První dojmy jsou zatím pozitivní, až na vyčerpání po každém dni stráveném výukou, neboť ta se odehrává od rána do večera. Co se studijního systému týče, ještě nechci příliš brzy soudit, nicméně zatím jsem taktéž spokojená“.

5


Novinky na fakultě • Celoživotní vzdělávání zajišťováno Fakultou financí a účetnictví. Nabídka odborných kurzů pro akademický rok 2012/2013: • Peněžní ekonomie a bankovnictví • Finanční účetnictví pro pokročilé • Mezinárodně uznávané účetní standardy • Využití účetních informací v řízení podniku • Doplňující pedagogické studium • Písemná a elektronická komunikace (pro střední a vyšší odborné školy ekonomického zaměření) • Oceňování nemovitostí • Oceňování podniku

Odborná literatura vydaná v roce 2012 na F1: Skripta: • Müllerová, L., Skálová, J. Případové studie a testy na daně v účetnictví. Praha: VŠE, 1. vyd. 2012. ISBN 978-80-245-1849-7. (118 stran, A4, 147 Kč) •

Šmídová, R. Finanční analýza a plánování podniku. Sbírka neřešených příkladů. Praha: VŠE, 3. vyd. 2012. ISBN 978-80-245-1851-0. (54 stran, A4, 81 Kč)

Randáková, M. a kol. Finanční účetnictví pro podnikatele v příkladech. Praha: VŠE, 4. přeprac. vyd. 2012. ISBN 978-80-245-1852-7. (134 stran, A4, 142 Kč)

Podrobnější informace o charakteristice odborných kurzů jsou uvedeny na: http://f1.vse.cz/kurzy-pro-verejnost/celozivotni-vzdelavani/.

Více informací o nově vydaných publikacích či slevách na odborné knihy naleznete na: http://nakladatelstvi.vse.cz/. •

Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) nabízí ve spolupráci s Českou asociací pro finanční řízení (CAFIN) a katedrou manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze nové MBA studium primárně zaměřené na rozvoj vědomostí v oblasti finančního řízení podniku a jeho informační podporu. Bližší informace naleznete na této stránce: http://kmu.vse.cz/vzdelavani-pro-praxi/studium-mba/.

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví otevírá v zimním semestru 2012/2013 nový kurz Odborná praxe 1BP599

(3 kredity), který je určen studentům magisterského programu. •

didaktiky ekonomických předmětů otevírá v akademickém roce 2012/2013 nové volitelné kurzy určené studentům bakalářského programu Systémy Katedra

managementu kvality v ekonomickém vzdělávání 1DP048 (3 kredity) a Prezentační a komunikační technologie v moderních koncepcích vzdělávání 1DP522 (6 kreditů). •

Katedra veřejných financí zařadila do výuky několik nových předmětů (již od letního semestru 2011/2012): v rámci bakalářského studia Praktika ze zdanění 1VF329 a v rámci magisterského programu Odborná praxe 1VF599 a Taxation of international employment 1VF462. Více informací na: http://kvf.vse.cz/ v sekci Informace o nových předmětech.

Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší publikace děkanem Fakulty financí a účetnictví

Nejlepší článek v časopise s oponentním řízením: - Ing. Tepperová a doc. Klazar – Vliv sociálních systémů a jejich koordinace na ekonomickou migraci vydaný v Politické ekonomii.

-

Ing. Buus – Daně z příjmů versus daň z přidané hodnoty v malé otevřené ekonomice vydaný

v Politické ekonomii. Nejlepší odborná knižní publikace: - prof. Mařík a kol. – Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy)

Nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia: - Mgr. Baran a doc. Witzany – A Comparison of EVT and Standard VaR Estimations vydaný v Bulletin of the Czech Econometric Society

5


STALO SE NA F1 •

V předchozím čtvrtletí se na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnilo opět několik zajímavých společenských událostí:

5. června 2012 se v prostorách atria Rajské budovy Vysoké školy ekonomické v Praze konalo národní finále soutěže „Nejlepší Studentská společnost JA 2011/2012“, kterou pořádala organizace Junior Achievement.

Ve dnech 6. a 7. září 2012 pořádala katedra finančního účetnictví a auditingu v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze „8th Workshop on European Financial Reporting“. Podrobnější informace o tomto workshopu a organizaci EUFIN jsou uvedeny na webových stránkách katedry finančního účetnictví a auditingu: http://kfua.vse.cz/eufin2012/general-information/.

Připravuje se na F1

Ve dnech 8.–14. července 2012 pořádala katedra didaktiky ekonomických předmětů kvalifikační a koordinační meeting v rámci projektu Tempus IV., který nese název „Entwicklung und Implementierung nachhaltig wirksamer Strukturen zur Entrepreneurship Erziehung in Russland und Tadschikistan“.

Katedra finančního účetnictví a auditingu pořádá 2. ročník „Účetní olympiády pro střední školy“, která opět bude organizována dvoukolovým způsobem. Na vítězné týmy studentů čekají hodnotné odměny. Nejlepší týmy postoupí do druhého kola, které se uskuteční 23. listopadu 2012 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Vyhlášení výsledků a předání cen bude součástí programu 12. ročníku Pedagogické konference dne 24. listopadu 2012. Podrobnější informace o organizaci olympiády, zadání modelové studie 1. kola, kontaktních osobách naleznete na: http://kfua.vse.cz/olympiada/.

Katedra didaktiky ekonomických předmětů pořádá 23. listopadu 2012 workshop „Řízená pedagogická praxe“ na téma Optimalizace řízených pedagogických praxí na fakultních školách. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách katedry http:// kdep.vse.cz/.

Meetingu se zúčastnilo kolem 70 představitelů z významných vzdělávacích institucí a ministerstev z Vídně, německé Universität Paderbon, Ruské federace zastoupené institucemi z Moskvy, Petrohradu, Nižniho Novgorodu, Barnaulu. Účastnily se také vzdělávací instituce z Dushanbe z Tádžikistánu.Více informací o meetingu a jeho programu naleznete na: https://kdep.vse.cz/mezinarodni-kvalifikacnia-koordinacni-meeting-v-ramci-projektutempus/. •

8 6

21. 9. 2012 se uskutečnilo v prostorách Vysoké školy ekonomické setkání učitelů fiktivních firem u příležitosti 20 let působení fiktivních firem v ČR. Setkání se vztahovalo k tématům historie a současnost fiktivních firem a přínos zahraniční spolupráce. Vystoupili např. Ing. Lukáš Hůla z Národního ústavu pro vzdělávání, doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. a Ing. Alena Králová, Ph.D. z katedry didaktiky ekonomických předmětů Fakulty financí a účetnictví, dále zástupci NÚV a MŠMT a další.

24. listopadu 2012 se uskuteční 12. ročník Pedagogické konference pořádané katedrou finančního účetnictví a auditingu pod záštitou děkana Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. na téma Nové požadavky na účetní výkazy v ČR. Bližší informace naleznete na: http://kfua.vse.cz/media/Konference/peko/2012/PEKO2012_web.pdf.

7th Biennial Conference of the Czech Economic Society 24. listopadu 2012 se uskuteční v prostorách Vysoké školy ekonomické 7. ročník bienální konference, kterou pořádá Česká společnost ekonomická. Informace o této konferenci jsou k dispozici na: http://www.cse.cz/cs/aktuality/195.html.

11. ledna 2013 se uskuteční Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví

http://f1.vse.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/ den-otevrenych-dveri/.


Zajímavosti z praxe pro učitele ekonomických předmětů

Studentská společnost Junior Achievement autor: Markéta Ředinová

Studentská společnost Junior Achievement (JA) je výukový předmět pro studenty SŠ a VOŠ ve věku 15–22 let. Studenti v rámci výuky tohoto programu založí vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a případně i konzultanta po dobu jednoho školního roku. Studentská společnost umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti (firmy) od jejího založení až po likvidaci. Jedná se o reálnou činnost, nikoliv fiktivní. V průběhu činnosti si studenti zvolí management své společnosti, vyberou si výrobek nebo službu, kterou bude firma poskytovat. Dále sestaví právní rámec studentské společnosti, vytvoří podnikatelský plán, získají kapitál, a následně realizují výrobu a prodej svého výrobku či služby. Studenti si rovněž pro svou propagaci vytvoří webové stránky své společnosti. Nedílnou součástí po celou dobu fungování Studentské společnosti JA je vedení účetnictví. Na závěr školního roku svou společnost zlikvidují a sestaví výroční zprávu.

Jako součást výuky Studentské společnosti je zařazován také program Etika v podnikání, ve kterém se studenti zapojují do diskuzí z oblasti etiky v podnikání. Strukturu programu tvoří 12 případových studií, kdy každá je zaměřena na jeden tematický celek. Obsahem případových studií jsou eticky sporné příběhy z reálných firem. Cílem programů Junior Achievement je rozvoj přenositelných dovedností, které vyžaduje trh práce. Například schopnost studentů pracovat v týmu, komunikovat, samostatně organizovat a rozhodovat, nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Pro studenty a učitele připravuje v průběhu školního roku Junior Achievement ve spolupráci se svými partnery akademie a workshopy, které jsou zaměřeny na rozvoj dovedností potřebných nejen k podnikatelské činnosti, ale i k osobnímu rozvoji. Do výuky programů Junior Achievement se rovněž zapojují konzultanti z řad manažerů a zaměstnanců partnerských firem. Studenti tak mají jedinečnou možnost být v kontaktu s představiteli obchodního světa.

Vyvrcholením celoročního úsilí je pro ty nejaktivnější studenty z celé České republiky soutěž „Nejlepší Studentská společnost JA“, kde studenti v rámci prezentace a interview před odbornou porotou prezentují výsledky své práce, úspěchy, ale i nezdary či nesnáze, se kterými se v průběhu roku museli vypořádat, a díky kterým se mnohému naučili. Od školního roku 2011/12 je součástí soutěže rovněž veletrh, kde mají studenti možnost obchodovat nejen mezi svými Studentskými společnostmi JA. Studenti zde mají jedinečnou možnost vyzkoušet si nabyté znalosti v praxi – prezentovat své výrobky či služby zákazníkům, komunikovat s nimi a přesvědčit zákazníky o kvalitě a jedinečnosti studenty nabízené služby či výrobku.

Programy Junior Achievement rovněž rozvíjí řadu kompetencí dle potřeb Rámcových vzdělávacích programů (RVP). Ke všem programům Junior Achievement obdrží učitelé metodického průvodce. Markéta Ředinová Vedoucí programová manažerka / Senior Program Manager Junior Achievement, o.p.s. Jindřišská 20, P.O.Box 571, 111 21 Praha 1 Czech Republic

www.jacr.cz

7


Asertivita v každodenní praxi autor: Ing. Lenka Holečková

zda je skutečně nutné jet. Je totiž třeba šetřit a v den odjezdu bychom se navíc měli zúčastnit důležité porady. Pokud odpovíme: „Když myslíte, tak nepojedu,“ jedná se o reakci pasivní. Nicméně můžeme odpovědět následovně: „Myslíte si skutečně, že bych měl cestu odložit? Jak to ale uděláme se zamluvenou jízdenkou? Musíme taky oznámit druhé straně, že nepřijedu – a co když mají kvůli mé přítomnosti už předem připravený program?“ Tyto úvahy musí náš nadřízený odsouhlasit a nabídnout nějaké řešení. Pokud nakonec rozhodne, že připravená služební cesta je důležitější než účast na poradě, bude to považovat za svůj nápad a vlastní správné řešení.

Minulé číslo přineslo nastínění pojmu asertivita. Vysvětlili jsme si, co asertivita znamená a jaký je rozdíl mezi chováním asertivním, agresivním a pasivním. Jak ale využít asertivitu v každodenní komunikaci? Odpověď na tuhle otázku přináší právě dnešní článek! Existuje několik asertivních technik, které pomohou člověku se v každé situaci zdravě prosadit. My si zde představíme následující tři: • • •

sebeotevření, kompromis, pokaženou gramofonovou desku.

Při technice sebeotevření sdělíme druhé osobě svůj jasný vztah k věcem, událostem, lidem či situaci. Přitom nesmíme trpět pocitem viny ani obavami z toho, co si o nás druzí pomyslí. Představme si například následující situaci: Dobrý přítel nás požádá o půjčení určité finanční částky, kterou ale zrovna tento měsíc potřebujeme. Navíc si nemyslíme, že půjčování peněz mezi přáteli je ideální pro vzájemné vztahy. Pokud svému příteli řekneme: „Samozřejmě, že ti peníze půjčím,“ s tím, že vše už přece nějak vyřešíme, pravděpodobně se brzy dostaví stres a další negativní pocity ze situace, do níž jsme se sami dostali. Jednalo se v zásadě o pasivní reakci. Přitom asertivní reakci bychom mohli vyjádřit následovně: „Nezlob se, rád bych ti pomohl, ale s půjčováním peněz nemám dobrou zkušenost. Navíc tuhle částku nyní potřebuji.“ Co se týče kompromisu, jde o řešení, v němž nabídneme druhé straně střední cestu. Přitom je ideální, když partner bude přesvědčen, že výsledný kompromis byl jeho nápadem. Konkrétní příklad je následující: Čeká nás dlouho plánovaná služební cesta. Těsně před jejím konáním si nás však zavolá nadřízený a významně se zeptá,

8

Pokažená gramofonová deska je technikou, v níž poklidně opakujeme svůj požadavek, aniž použijeme argumentů, a to bez sebemenšího náznaku zloby, nervozity či lítosti. Pokaženou gramofonovou deskou tak zastavíme manipulativní chování druhých. Ilustrujme si to na následujícím příkladu: Stojíme ráno ve frontě u novinového stánku a již pospícháme do práce na důležitou schůzku. Prodavač nás zvýšeným nervózním hlasem žádá o drobnější hotovost. Pokud mu odpovíme: „To přece není moje starost!“, půjde o agresivní reakci. Asertivní technika by byla následující. „Drobné opravdu nemám... Rád bych vám je dal, ale nemám je...“ Podobné věty je třeba opakovat tak dlouho, dokud si prodavač s danou situací neporadí sám. Nesmíme se přitom nechat odradit ani případnými nevraživými poznámkami lidí, kteří stojí za námi. Příští číslo naváže na asertivitu a nabídne konkrétní návody, jak se vypořádat s kritikou – a to jak s kritikou oprávněnou, tak neoprávněnou. Těšíme se na vás v příštím čísle při dalším rozvoji komunikačních dovedností! Ing. Lenka Holečková katedra didaktiky ekonomických předmětů http://kdep.vse.cz


Připomínáme: VŠE představí od 30. října do 2. listopadu 2012 nabídku všech studijních oborů na veletrhu Gaudeamus na výstavišti Brno v pavilonu F. 23. listopadu 2012 bude probíhat 2. kolo účetní olympiády pro střední školy. Rovněž se bude konat workshop pro fakultní cvičné školy „Řízená pedagogická praxe“ pořádaný katedrou didaktiky ekonomických předmětů. 24. listopadu 2012 se uskuteční 12. ročník Pedagogické konference katedry finančního účetnictví a auditingu. 11. ledna 2013 se uskuteční Den otevřených dveří Fakulty. V příštím čísle naleznete: • Zajímavosti z ekonomického světa • 10 rad, jak studovat s úspěchem! • Zaostřeno na osobní rozvoj se zaměřením na kritiku • Stalo se na F1 • A mnoho dalšího... Příští číslo 4/2012 vychází v prosinci 2012. Členové redakční rady Ing. Kateřina Berková, Ph.D., šéfredaktorka Ing. Lenka Holečková Ing. Libor Klvaňa Bc. Jan Bubeníček Vaše případné náměty či přání zasílejte na adresu: katerina.berkova@vse.cz. Obálku navrhl a graficky zpracoval Bc. Jan Bubeníček: jan.bubenicek@vse.cz.

Časopis F1 - 3 číslo  

Časopis fakulty financí a účetnictví - Cesta za poznáním

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you