Page 1

ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ 4.číslo | prosinec | ročník 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta financí a účetnictví

Vydejte se s námi na cestu za poznáním!


Úvodní slovo šéfredaktorky Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a časopis Cesta za poznáním si vám dovoluje již počtvrté přiblížit zajímavosti a pestré informace o (ne)všedním dění na Fakultě financí a účetnictví. Toto číslo nabízí informace směrované různorodým skupinám čtenářů. Zájemci o studium se mohou nechat motivovat informacemi o oboru Bankovnictví a pojišťovnictví, které mohou pomoci při rozhodování. Zajímavé jsou také výsledky pocitové studentské ankety o dojmech našich studentů ze studovaného oboru či hlavní specializace „Účetnictví a finanční řízení podniku“. Nepřehlédněte rubriku věnovanou Účetní olympiádě pro střední školy, pořádanou katedrou finančního účetnictví a auditingu. Zde jsou uvedeny cíle, organizace a výsledky soutěže doprovázené fotografiemi pro přiblížení celé akce, jejíž druhá část se odehrávala na půdě Vysoké školy ekonomické. Vyhlášení výsledků olympiády bylo součástí programu 12. ročníku Pedagogické konference uskutečněné 24. listopadu 2012. Časopis rovněž obsahuje rekapitulaci dalších uskutečněných společenských událostí, např. setkání s řediteli a ostatními zástupci cvičných škol Fakulty financí a účetnictví v rámci workshopu „Řízená pedagogická praxe“ a další. Jsme rádi, že se podařilo společnými silami Fakulty zajistit první ročník časopisu 2012, a že tak zahájíme nový, druhý ročník časopisu počínaje rokem 2013. Všem čtenářům děkujeme za přízeň a zájem sdílet s námi nejrůznější společenské události uskutečňované v prostorách Vysoké školy ekonomické a aktuality a novinky, které vám touto cestou můžeme alespoň krátce přiblížit. Doufáme, že i nadále si každý z vás najde v našem časopise to, co je pro něj zajímavé a prospěšné. Redakční rada děkuje všem autorům za přispění do jednotlivých čísel časopisu, čímž se tak daří vám, čtenářům, prezentovat jiný úhel pohledu na „život“ na Fakultě financí a účetnictví. Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2013 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti! Za redakci Ing. Kateřina Berková, Ph.D. šéfredaktorka http://kdep.vse.cz

2


Aktuálně pro všechny z vás, kteří byste rádi chtěli nahlédnout do zákulisí oboru Bankovnictví a pojišťovnictví!

Proč studovat obor Bankovnictví a pojišťovnictví? Doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE garantuje spolu s katedrou měnové teorie a politiky bakalářský obor bankovnictví a pojišťovnictví, který je uchazeči z řad studentů středních škol velmi žádaný. Obor je koncipován tak, že absolvent může po ukončení bakalářského studia nastoupit do zaměstnání, neboť získá potřebné praktické znalosti pro uplatnění ve finanční sféře. Obor mu však zároveň poskytuje nezbytný teoretický a metodologický základ pro další studium na magisterské úrovni. Skladba předmětů je sestavena tak, aby vedle obecně ekonomické problematiky podávala na jedné straně komplexní a dostatečně podrobný pohled na problematiku produktů komerčního bankovnictví, kapitálových trhů a pojistných produktů. Na straně druhé student získá znalosti o fungování finančního systému, jeho regulaci a roli centrální banky (včetně problematiky měnové politiky a jejího vlivu na finanční rozhodování). Cílem studia je připravit absolventy, kteří budou prakticky ovládat finanční produkty, s přehledem se orientovat ve fungování domácího i mezinárodního finančního trhu a v potřebné míře budou schopni analyzovat možnosti

a dopady regulačních a měnově-politických opatření na ekonomické subjekty. Absolventi budou disponovat nejen dostatečným teoretickým a metodologickým základem, který jim umožní pokračování v dalším stupni vysokoškolského studia, ale i schopností samostatně analyzovat a pohotově vstřebávat nové nástroje i trendy na finančních trzích. Učitelé katedry jsou zkušení pedagogové, kteří se věnují nejen výuce povinných a volitelných předmětů v rámci garantovaného oboru, ale též se zabývají vědecko-výzkumnou prací v oblastech svého odborného zájmu a výsledky svých zkoumání prezentují jak na našich, tak na zahraničních konferencích a promítají je též do výuky. Navíc členové katedry spolupracují s praxí, s bankami, pojišťovnami a subjekty působícími na finančních trzích. Katedra nabízí již v rámci bakalářského studia též předměty vyučované v anglickém jazyce. Studenti, kteří předměty absolvují a pak vyjíždějí na studijní pobyty do zahraničí, mají větší zkušenosti s odborným jazykem. Obor bankovnictví a pojišťovnictví by měl patřit pro své výše uvedené charakteristiky mezi ty, o kterých budou maturanti uvažovat. Doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví http://kbp.vse.cz

3


Pocitová anketa studentů studijního oboru a hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku

Na počátku prosince pořádala redakční rada anonymní anketu mezi studenty 3. ročníku bakalářského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku a 2. ročníku navazujícího magisterského studia hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku. Hlavním cílem bylo zjistit názory oslovených studentů z hlediska přínosu, zajímavosti předmětů a případného pocitu absence potřebných informací pro uplatnění v praxi.

2. „Finanční matematika - protože si díky tomuto předmětu dokáži spočítat mnoho ukazatelů, které se využívají v praxi, dále účetnictví individuálního podnikatele - protože mluvíme hodně o praxi a o současných problémech podnikatelů“. 3. „Občas mi něco chybí v některých předmětech, ale tuto mezeru zase doplní jiné předměty“.

1. V čem je pro Vás daný studijní obor/hlavní specializace přínosný/á (konkrétně pro Vaši budoucí realizaci v praxi či navazující studium)?

http://kdep.vse.cz/wp-content/uploads/2012/06/Anketa3.-rocniku_bak_studium_ucetnictvi2.pdf

2. Který předmět v rámci Vašeho oboru/hlavní specializace považujete doposud za nejzajímavější a z jakého důvodu? 3. Pociťoval/a jste během svého studia absenci některých informací, které Vám mohou chybět pro Vaše budoucí uplatnění?

Výběr odpovědí studentů 3. ročníku bakalářského studia Respondent 1 1. „Chci se věnovat auditu, daním a finančnímu řízení podniku, myslím, že má široké uplatnění v prolínajících se oborech, které se mi hodí pro nejrůznější činnosti. O takové pozice je na trhu práce stále velký zájem, obor je vhodný pro všeobecný přehled“. 2. „Účetnictví a daně individuálního podnikatele, protože spojuje dva důležité okruhy, dostala jsem s k zákonům, vyhláškám, standardům a judikátům NSS. Předmět mi umožnil dívat se na jednu věc ze dvou pohledů a zamýšlet se komplexněji nad problémem“. 3. „Větší zaměření na praxi, není prostor a čas projít problematiku dostatečně do hloubky, naopak je někdy věnována až přílišná pozornost předmětům, které nevyužijeme“. Respondent 2 1. „Získavám potřebné informácie zo sféry auditu a daní“. 2. „Manažerské účetnictví – protože mi rozšíril pohľad na účetní výkazy z manažerského pohľadu“. 3. „Mne osobne chýba určitá praktická časť z finančního účetnictví. Napríklad na štatistike sme pracovali s programom SAS povinne. Tak prečo není potom aj nejaká časť venovaná napríklad programu SAP?“ Respondent 3 1. „Nabízí celkem úzké zaměření, vím, čím můžu být v praxi v budoucnu, a že se na to velmi dobře připravujeme“.

4

Další odpovědi studentů jsou uvedeny na:

Výběr odpovědí studentů 2. ročníku navazujícího magisterského studia Respondent 1 1. „Pracuji ve společnosti, která vytváří systémy na podporu manažerského účetnictví a konzultace ohledně jejich podoby. Proto jsou pro mě znalosti z předmětů katedry manažerského účetnictví velmi zásadní. Zároveň jsou ale nezbytné znalosti finančního účetnictví“. 2. „Manažerské účetnictví II“. 3. „Mnohem více znalostí z ICT. Během studia účetnictví si myslím, že by bylo vhodné, kdyby studenti alespoň jednu hodinu strávili obyčejným účtováním v nějakém účetním softwaru. Podobně by například bylo dobré, sestavit alespoň jednou v účetním SW účetní závěrku“. Respondent 2 1. „Jde o velmi praktickou specializaci se širokou škálou uplatnění“. 2. „IFRS - Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví považuji to za důležitou součást účetních znalostí“. 3. „Více daňových předmětů či IFRS“. Respondent 3 1. „Mám v plánu pohybovat se v oblasti účetnictví a hlavní specializace mi dává potřebné základy“. 2. „Manažerské účetnictví II. Rozšíření a lepší pochopení informací než na základním kurzu“. 3. „Dle mého názoru by měly být mezinárodní účetní standardy povinným předmětem. Jako většina mých spolužáků jsem si je tedy zvolil alespoň v rámci volitelných“. Respondent 4 1. „Uznání zkoušek u řady předmětů pro auditorské zkoušky“. 2. „Konsolidace účetní závěrky - největší přínos pro praxi. Pokud se pochopí, nelze zapomenout základní principy“. 3. „Předmět Auditing hodnotím jako nedostačující. Uvítala bych nástavbu na tento předmět, která by se zaměřovala na řešení a odhalování nedostatků zjišťovaných při auditu“. Další odpovědi studentů jsou uvedeny na: http://kdep.vse.cz/wp-content/uploads/2012/06/Anketa_2.-rocniku_nav_mag_studium_ucetnictvi.pdf


10 rad, jak studovat s úspěchem!

V tomto čísle vám přinášíme 10 doporučení, jak úspěšně studovat a překonávat všemožná úskalí, která člověka při studiu vysoké školy, konkrétně Fakulty financí a účetnictví na VŠE v Praze, doprovází. Studium s sebou přináší nepochybně nemalou zátěž co se psychických nároků a potenciálních stresových situací týče. Stres sice na jedné straně stimuluje naše schopnosti, ale při extrémní zátěži může již poškodit naše zdraví. Proto je důležité s ním umět pracovat a v zátěžových situacích si poradit. Tyto rady jsme tedy rozdělily s určitou dávkou různorodosti na 5 tipů souvisejících s kreditovým systémem a na 5 tipů pro předcházení a zvládání stresu. Autorky vám přejí zajímavé a poučné čtení a hodně studijních úspěchů! 5 tipů pro úspěšný postup do vyšších semestrů:

5 tipů pro předcházení a zvládání stresu:

1. Hlídejte si minimální počet kontrolních kreditů, které je nutné získat pro řádný postup do vyššího semestru. Student musí získat vždy potřebný počet kontrolních kreditů, které odpovídají počtu odstudovaných semestrů vynásobených číslem 20. V opačném případě jsou chybějící kontrolní kredity odečteny z rezervních kreditových poukázek.

1. Dobře si zorganizujte čas a zejména dodržujte vhodný režim studia a odpočinku. I během nahromaděných studijních povinností střídejte duševní činnost s fyzickou námahou, dopřejte si spánek v dostatečné délce i kvalitě a dodržujte zdravou životosprávu. Rovněž se naučte odlišovat podstatné od nepodstatného a snažte se vždy vyvarovat časové tísni.

2. Zbytečně neplýtvejte rezervními kreditovými poukázkami, které jsou každému studentovi přiděleny na začátku studia. Rezervní poukázky pokrývají opakované zapsání nesložených studijních povinností. Je možné z nich čerpat při zápisu nad rámec studijního plánu. Pokud víte, že se můžete dostat do problémů se složením zkoušek, pak si rezervní kredity raději schovejte a neriskujte jejich přečerpání. Při neúspěšném složení zkoušky se z nich počet kreditů nesplněného předmětu odečítá.

2. Buďte proaktivní a tvořiví. Naučte se potenciální studijní problémy neodkládat, ale předcházet jim (tedy například efektivně hospodařit s kreditovými poukázkami) a případné vyvstalé problematické situace aktivně řešit.

3. Neházejte flintu do žita, pokud nezvládnete zkoušku. Stále mějte na paměti, že v zásobě máte rezervní kreditové poukázky. Řiďte se předchozí radou a zamezte tomu, aby u vás docházelo k častému nezdaru u zkoušek. V rámci bakalářského studia máte k dispozici pro opakování předmětů, které si znovu zapíšete v následujícím semestru, 36 rezervních poukázek. V navazujícím magisterském studiu obdržíte 24 rezervních poukázek. 4. Buďte ve střehu při výběru a zapisování předmětů do vyššího semestru. Všímejte si návaznosti předmětů, vzájemných vazeb mezi nimi. Předejděte tomu, abyste si zapsali (pokud to není ošetřeno) předmět, který navazuje na základní úroveň předmětu, který jste dosud neodstudovali. Při neúspěchu se vám odečítají zbytečně ztracené kredity z rezervních kreditových poukázek. 5. Pro úspěšné zakončení studia je nutné získat 180 kreditů v rámci bakalářského studia a 120 kreditů v rámci navazujícího magisterského studia. Chybí-li vám pro řádné absolvování studia pouze několik volných kreditových poukázek, můžete požádat děkana Fakulty o přidělení dalších kreditových poukázek, a to na základě písemného zdůvodnění žádosti. Vy, kteří byste se rádi podrobně seznámili se všemi detaily studijního a kreditového systému, navštivte tyto stránky: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/Informaceo-studiu-2012-2013-final-CB-Opraveno.pdf (Pravidla pro uznávání studijních povinností), http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/06/Vyhláška-22009-Pravidla-uznavani-studijnich-povinnosti-2-2012.pdf (Informace pro nové studenty bakalářského studijního programu), http://www.vse.cz/predpisy/211 (Studijní a zkušební řád VŠE v Praze).

3. Nezapomeňte na objektivizaci problémů. Když již nějaký problém se studiem nastane a něco se nepodaří, nenechte se starostmi zcela pohltit. Udělejte vše pro vyřešení dané situace a poté se pokuste od problému odpoutat. Mnohdy do něj totiž býváme až příliš vtaženi a přikládáme mu větší váhu, než ve skutečnosti má. Nastíněné objektivizaci může také často pomoci sdílení starostí s přáteli či někým blízkým. 4. Naučte se pozitivnímu myšlení a přístupu k životu vůbec. V potenciálních obtížných situacích spatřujte spíše výzvy, které je třeba překonávat. Tedy i obtížné studijní úkoly se dají zvládnout! Uměním je nenechat v sobě převládnout negativní myšlenky a pocity. Dělejte si také občas radost a odměňujte se za to, co se vám podařilo. 5. Relaxujte. Každý může mít svou vlastní osvědčenou relaxační techniku. Důležitá je schopnost se ve stresových situacích dokázat přeladit na jinou aktivitu (a na ni se samozřejmě koncentrovat). Tím získáte odstup od tíživé situace. Může to být například četba či poslech hudby. Pomáhají rovněž dechové a další relaxační techniky. Prospěšný je i výdej fyzické energie, tedy například sportovní pohybová aktivita, která vede k odreagování napětí. Nenechte stres, aby vám komplikoval život a studium! Ing. Lenka Holečková katedra didaktiky ekonomických předmětů

http://kdep.vse.cz/

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. katedra didaktiky ekonomických předmětů

http://kdep.vse.cz/

5


STALO SE NA F1 VÝZNAMNÁ JUBILEA

23. listopadu 2012 pořádala katedra didaktiky ekonomických předmětů workshop „Řízená pedagogická praxe“, financovaný z rozvojového projektu Fondu rozvoje vysokých škol. Cílem tohoto společenského setkání se zástupci pražských obchodních akademií, cvičných škol Fakulty financí a účetnictví, bylo na základě vzájemného konsensu optimalizovat řízené pedagogické praxe na těchto školách, které vykonávají studenti hlavní a vedlejší specializace „Učitelství“.

Začátkem prosince oslavil své životní jubileum významný člen a jeden ze zakladatelů katedry didaktiky ekonomických předmětů, pan prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. K jeho 80. narozeninám přejeme všechno nejlepší!

21. listopadu 2012 uspořádala Fakulta financí a účetnictví ve spolupráci s firmou AVG Technologies přednášku J. R. Smithe, výkonného ředitele AVG Technologies, o současné online bezpečnosti v USA, Evropě a u nás, stejně jako o zákulisí vstupu na slavnou newyorkskou burzu Wall Street. Bližší informace jsou uvedeny na: https://f1.vse.cz/ohlednuti-za-prednaskou-j-rsmithe-nebezpecna-digitalni-stopa-i-tajemnezakulisi-slavne-burzy/

S úvodním slovem vystoupili Ing. Alena Králová, Ph.D., vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů, a děkan Fakulty doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Cíle představil řešitel rozvojového projektu doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. Následovaly příspěvky členů katedry zajišťující kurzy předmětových didaktik. Koncepci a zkušenosti s Didaktikou ekonomických předmětů s didaktickou praxí představila Ing. Alena Králová, Ph.D. S obsahovou náplní a zkušenostmi s Didaktikou účetnictví s didaktickou praxí vystoupily Ing. Marie Fišerová, Ph.D. a Ing. Kateřina Berková, Ph.D. Více informací o programu naleznete na: http://kdep.vse.cz/wp-content/uploads/2012/11/pozvanka_na_workshop_s_programem_20122.pdf.

8 6

23. listopadu 2012 proběhlo v prostorách Vysoké školy ekonomické druhé kolo 2. ročníku Účetní olympiády, pořádané katedrou finančního účetnictví a auditingu. Do finále na základě vyhodnocení zpracování modelové studie postoupily tři nejlepší týmy. Výsledky druhého kola olympiády byly vyhlášeny následující den v rámci 12. ročníku Pedagogické konference jako jeden z bodů této společenské události Fakulty. Podrobnější informace o koncepci projektu Účetní olympiáda pro střední školy a výsledcích soutěže společně s fotografiemi jsou uvedeny dále v tomto čísle.


STALO SE NA F1 •

23. listopadu 2012 se v prostorách Vysoké školy ekonomické uskutečnil již pošesté Scientia Pragensis – Den vědy na pražských vysokých školách, pořádaný pěti pražskými veřejnými vysokými školami: • Vysokou školou ekonomickou (VŠE), • Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT), • Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU), • Univerzitou Karlovou v Praze (UK), • Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT).

Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c. Prorektorka pro vědu a výzkum VŠE v Praze Foto: Jan Koudelka •

Mediálními partnery byla Česká televize, která přenášela přednášky na portálu ČT24, Český rozhlas Leonardo, dalším partnerem Gate2Biotech. Bližší informace jsou uvedeny na: http://www.vse.cz/zpravodaj/719 24. listopadu 2012 se konal 12. ročník Pedagogické konference, pořádaný katedrou finančního účetnictví a auditingu pod záštitou děkana Fakulty, doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D., na téma „Nové požadavky na účetní výkazy v ČR“. S příspěvky o účetní problematice vystoupili zástupci katedry finančního účetnictví a auditingu: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu, Ing. David Procházka, Ph.D., Ing. Jana Skálová, Ph.D., Ing. Jiří Pelák, Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. a Ing. Alice Šrámková, FCCA, členka Komory certifikovaných účetních. Moderními trendy ve výuce účetnictví přispěly členky katedry didaktiky ekonomických předmětů Ing. Kateřina Berková, Ph.D. a Ing. Marie Fišerová, Ph.D.

Součástí programu bylo vyhlášení výsledků Účetní olympiády, a to za přítomnosti děkana Fakulty, doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D., a zástupců Poštovní spořitelny ERA, partnera katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví.

30. listopadu 2012 se uskutečnil 2. ročník konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé, kterou pořádala Fakulta financí a účetnictví ve spolupráci s Abecedou rodinných financí pod záštitou Ing. Jitky Gjuričové, ředitelky Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. Podrobnosti naleznete na: http://www.finance-edu.cz/.

10. prosince 2012 pořádala Fakulta financí a účetnictví ve spolupráci s Rozvojovým a poradenským centrem VŠE odborné setkání absolventů VŠE a panelovou diskusi na téma „Aktuální aspekty penzijní reformy“. S hlavním příspěvkem vystoupil Ing. Jiří Rusnok, předseda představenstva ING Penzijního fondu. Komentář poskytl prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., proděkan Fakulty financí a účetnictví.

8 7


STALO SE NA F1 Účetní olympiáda pro střední školy Katedra finančního účetnictví a auditingu uspořádala během října a listopadu 2. ročník Účetní olympiády pro střední odborné školy. Pilotní projekt se uskutečnil minulý rok a setkal se s příznivým ohlasem ze strany zúčastněných studentů i pedagogů. Proto bylo rozhodnuto o pokračování Olympiády i v letošním roce. Cíl a organizace Účetní olympiády jsou zveřejněny na:

http://kdep.vse.cz/wp-content/uploads/2012/06/Cil_a_organizace_ucetnic_olympiady.pdf

Výsledky Účetní olympiády Vyhlášení výsledků proběhlo druhý den, tj. v sobotu 24. listopadu, v rámci 12. ročníku Pedagogické konference. O výsledném pořadí rozhodl pouze výkon ve finálovém kole, ve kterém všechny tři týmy prokázaly odborné i komunikační schopnosti na vysoké úrovni. Rozdíly mezi týmy byly minimální a o konečném pořadí rozhodovaly maličkosti. Po pečlivém vyhodnocení řešení všech tří úkolů a presentace jednoho vylosovaného úkolu se šestičlenná hodnotící komise shodla na následujícím pořadí: 1. místo: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem (tým ve složení Hana Sýkorová, Michaela Vlčková, Sára Bláhová, Martin Dušek, Theodor Cigánek pod pedagogickým vedením Blanky Babické). 2. místo: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno (tým ve složení Aneta Zemanová, Nela Navrátilová, Ngyuen Anh Duc pod pedagogickým vedením Jarmily Hnidákové Peckové). 3. místo: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Valašské Meziříčí (tým ve složení Radim Kunhart, Iveta Křenková, Michaela Karbanová, Jiřina Grossová, Daniela Koňaříková pod pedagogickým vedením Aleny Stibůrkové).

Zvláštní ocenění: V rámci 1. kola byla vyhlášena i dílčí soutěž o Nejlepší grafické zpracování výroční zprávy fiktivního podniku. Vítězem se stal: Tým č. II Obchodní akademie a Vyšší odborné školy obchodní, Brno ve složení Lucie Šabatová, Eva Schneiderová, Sabina Růžičková pod pedagogickým vedením Jarmily Hnidákové Peckové. Ostatní informace Zadání modelové studie, která byla předmětem prvního kola, naleznete na internetové stránce Účetní olympiády http://kfua.vse.cz/olympiada/. Pro získání představy o možném řešení budou na stránkách uvedeny i účetní závěrky vypracované nejlepšími třemi týmy. Na stejném místě bude zveřejněno zadání příkladů, které řešily týmy v druhém kole. V neposlední řadě chceme upozornit, že jsme ponechali na webu i zadání loňského ročníku. Pedagogové na středních školách mohou obě modelové studie využít zcela libovolně při výuce. Na základě ohlasů pedagogů i studentů (a to nejen těch, kteří postoupili do finálového kola) věříme, že se všem zúčastněným vyplatilo obětovat volný čas ve prospěch Účetní olympiády, která jim poskytla nový pohled na účetnictví a která jim pomohla odhalit jejich skryté dovednosti a schopnosti. Tímto děkujeme všem pedagogům, že se rozhodli motivovat a pomáhat svým studentům při zpracování obtížné modelové studie. Doufáme proto, že i 3. ročník Účetní olympiády pro střední školy se setká s podobně vřelým přijetím. O jeho konání vás budeme informovat na stránkách katedry, příp. emailem. V této souvislosti bychom vás chtěli požádat o vyplnění on-line kontaktního formuláře, který se nachází na stránkách katedry http://kfua.vse.cz/dalsi-aktivity/oznameni-a-inzerce/. Kromě včasného informování o zveřejnění zadání dalšího ročníku Účetní olympiády vás budeme informovat i o jiných aktivitách katedry, resp. fakulty.

Týmy na medailových pozicích obdržely věcné ceny. Ostatní studenti týmů, kteří zaslali řešení modelové studie, ale nepostoupili do druhého kola, obdrží diplom osvědčující jejich účast. Obdobně budou diplomy zaslány i jejich školám.

8

Na setkání na podzim příštího roku při 3. ročníku se za organizační tým Účetní olympiády těší Ing. David Procházka, Ph.D.

katedra finančního účetnictví a auditingu

http://kfua.vse.cz/


PŘIPRAVUJE SE NA F1

• 11. ledna 2013 v 9.00 a v 11.00 se uskuteční Den otevřených dveří Fakulty ve Vencovského aule, Nová budova VŠE v Praze 3 na Žižkově, nám. Winstona Churchilla 4. Podrobnější informace naleznete na: http://f1.vse.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/den-otevrenych-dveri/ • Od poloviny ledna 2013 je možné vkládat elektronickou přihlášku k bakalářskému studiu, a to až do 31. března 2013. Více informací na: http://f1.vse.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/ • Katedra finančního účetnictví a auditingu připravila on-line kontaktní formulář na webových stránkách http://kfua.vse.cz/dalsi-aktivity/oznameni-a-inzerce/. Tento formulář vám poslouží pro včasné informování o zveřejnění zadání dalšího ročníku Účetní olympiády či o jiných aktivitách katedry, resp. Fakulty financí a účetnictví.

9


Jak se vypořádat s kritikou autor: Ing. Lenka Holečková

Jak na nás působí, když nás druzí kritizují? Obvykle, pokud nám daní jedinci nejsou lhostejní, vnímáme kvůli jejich kritice pocit viny. Z tohoto důvodu lze kritiku považovat za určitou manipulativní techniku. Jakým způsobem se s kritikou vypořádat co nejlépe, abychom si z ní neodnesli pouze špatný pocit? Odpovědi a návody naleznete právě v dnešním článku! Podobně jako minulé číslo nastínilo některé tzv. asertivní techniky, následující řádky přinesou další z nich, které nám pomohou se vypořádat jak s oprávněnou, tak i s neoprávněnou kritikou. Budou představeny následující techniky: • • • •

otevřené dveře, volné informace o sobě, negativní dotaz, negativní aserce.

Technika nazývaná jako otevřené dveře nám radí, jak se vypořádat s útočnou neoprávněnou kritikou. Pokud nás partner kritizuje zejména s cílem vyvolat konflikt či si na nás vylít svou špatnou náladu, jeho kritiku v tomto případě nepopíráme, nebráníme se jí a nereagujeme kritikou odvetnou. Naopak, odpovíme tak, že z dané situace bude vyplývat, že s kritikou v zásadě souhlasíme. Útočící kritik, pokud mu je dáno za pravdu, připomíná člověka, který se rozběhl ramenem proti dveřím s cílem je vyrazit. Teprve když proběhl na druhou stranu, zjistil, že dveře byly dokořán. Očekávaný protitlak se nedostavil. Tuto techniku si můžeme prakticky ilustrovat na následující situaci: Máte zrovna volnější odpoledne, a tak se pustíte do opravy starých hodin, což je zároveň vaším koníčkem. Manželka vám řekne: „Hned ten nepořádek ukliď. Budu tady vysávat. Já se na rozdíl od tebe nemohu zabývat hloupostmi.“ Vaše reakce s využitím techniky otevřených dveří může být následující: „Máš pravdu, udělal jsem nepořádek. Už jsem tu opravu dlouho odkládal a neumím ji udělat jinak, než že si tu všechny potřebné věci rozložím.“

10

Můžeme zde využít i tzv. volných informací o sobě. Tato technika je zaměřena na vytipování určitých prvků, které jsou v daném dialogu pro našeho komunikačního partnera zajímavé. Zároveň zabraňuje vzniku konfliktu. Nastíněnou situaci bychom mohli vyřešit například výrokem: „I mně se zdá, že jsem udělal příliš velký nepořádek,“ či „Občas mám taky pocit, že když se zabývám svým koníčkem, udělám velký nepořádek,“ a podobně. Dalším tipem, jak se vypořádat s útočnou kritikou, je tzv. negativní aserce. Tu lze využít, pokud se jedná o kritiku na místě, tedy o kritiku něčeho, co je jednoznačně naší chybou. Učí nás přijímat své chyby a klidně o nich hovořit. Zde je důležité se nehádat, ale říci: „Máš pravdu. Vím o své slabosti. Upozorni mě prosím vždy, když se mi stane.“ Jako poslední techniku si nastíníme tzv. negativní dotaz. V tomto případě kritiku přerušujeme nikoli jejím popíráním, ale tím, že aktivně žádáme další kritiku a detailnější objasnění situace. Na uvedenou výtku můžeme zareagovat: „Čím jsem se vlastně provinil? Proč myslíš, že bych hodiny neměl opravovat? Jak to myslíš, že se nemůžeš zabývat hloupostmi?“ Manipulativní kritika obvykle ustane a k jejímu prosazení nedojde. Asertivní jednání by mělo vyústit v přijatelný a oběma stranami odsouhlasený kompromis. Nyní máme již komunikační techniky a návody pro obtížné komunikační situace zvládnuté a v příštím čísle se můžeme zaměřit na umění vlastní prezentace! Ing. Lenka Holečková katedra didaktiky ekonomických předmětů http://kdep.vse.cz


Připomínáme: Od poloviny ledna 2013 je možné vkládat elektronickou přihlášku k bakalářskému studiu, a to až do 31. března 2013. Pro podrobné seznámení s přijímacím řízením do bakalářského studia využijte tyto webové stránky http://kdep.vse.cz/wp-content/uploads/2012/03/1_20127.pdf, které je možné zaktualizovat prostřednictvím fakultního webu: http://f1.vse.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/. Na webových stránkách katedry finančního účetnictví a auditingu http://kfua.vse.cz/dalsi-aktivity/oznameni-a-inzerce/ je možné vyplnit on-line kontaktní formulář pro účely včasného informování o zveřejnění zadání dalšího ročníku Účetní olympiády či o jiných aktivitách katedry, resp. Fakulty. 11. ledna 2013 se uskuteční Den otevřených dveří Fakulty ve Vencovského aule, Nová budova VŠE v Praze 3 na Žižkově, nám. Winstona Churchilla 4. V příštím čísle naleznete: • Informace o studijních novinkách na Fakultě • Studentskou anketu zaměřenou na studijní obor/hlavní specializaci Finance • Ekonomické aktuality • Didaktické možnosti problémové výuky účetnictví: Účetní závěrka • Zaostřeno na osobní rozvoj se zaměřením na prezentační dovednosti • Stalo se na F1 • A mnoho dalšího Příští číslo 1/2013 2. ročníku časopisu vychází v březnu 2013. Redakční rada všem čtenářům přeje příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku 2013! Členové redakční rady Ing. Kateřina Berková, Ph.D., šéfredaktorka Ing. Lenka Holečková Bc. Jan Bubeníček Vaše případné náměty či přání zasílejte na adresu: katerina.berkova@vse.cz. Obálku navrhl a graficky zpracoval Bc. Jan Bubeníček: jan.bubenicek@vse.cz.

Cesta za poznáním č.4  

Časopis fakulty Financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you