Page 1

ÍNDEX LA MEUA FOTO...............................................4 LES MEUES DADES......................................5 LES MEUES MANS........................................6 VAIG A L'ESCOLA.......................................8 HORARIS......................................................10 ELS ALUMNES DE LA MEUA CLASSE.........12 ELS MEUS COMPANYS I COMPANYES........14 CALENDARI AMB LES ESTACIONS DEL'ANY I REFRANYER..............................64 LA FAMÍLIA I ELS MEUS AMICS................116 LA MASERETA...........................................118 COMUNICACIÓ ESCOLA-FAMILIA.............120 ELS NOMBRES I LES LLETRES.................126

3 ·TRES


L'AGENDA DE ...

(LA TEUA FOTO)

EL MEU NOM ............................. ELS MEUS COGNOMS .............................. ....................................................................... TINC ......... ANYS VAIG AL CURS ........................................... AL MEU PROFESSOR/A LI DIUEN ...............................................................

4 路 QUATRE


LES MEUES DADES ... EM DIUEN: ...................................................... EL MEU ANIVERSARI ÉS EL DíA: ................. LA MEUA ADREÇA ÉS: ....................................................................... EL MEU TELÈFON: ...................................... A MON PARE LI DIUEN: .............................. A MA MARE LI DIUEN: ................................ ELS PODEU LOCALITZAR EN EL TELÈFON: .................................................... SÓC ALÈRGIC/A A: .................................... EN CAS D'URGÈNCIA CAL AVISAR A: ....................................................................... NORMALMENT VINDRÀ A ARREPLEGAR-ME:

....................................................................... 5 · CINC


HORES

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES

HORARI DE CLASSES DE SETEMBRE I JUNY

10 路 DEU


HORES

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES

HORARI DE CLASSES D'OCTUBRE A MAIG

11 路 ONZE


ELS MEUS COMPANYS I COMPANYES

NOM ............................................................ COGNOMS ................................................. LA SEUA ADREÇA ÉS ............................... ...................................................................... VIU AL POBLE ............................................ EL CODI POSTAL ÉS.................................. EL SEU TELÈFON ÉS ................................ EL SEU ANIVERSARI ÉS ........................... LI AGRADA,DIU ... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 14 · CATORZE


JO EL DIBUIXE AIXÍ

15 · QUINZE


EL REFRANYER L'HIVERN NI EN DESEMBRE ASOLETLLAT,DEIXES L'ABRIC OBLIDAT ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... AL GENER NO ES TRAU EL MORRO AL CARRER ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ORONETES PEL FEBRER, MAL ANY VE ...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................

80 路 HUITANTA


TREBALLEM L'HIVERN

as

as

as

COMENÇA EL DIA ................................. ACABA EL DIA ......................................

81 · HUITANTA-U

as


CALENDARI 2011 DILLUNS

DIMARTS DIMECRES

5

6

7

12

13

14

19

20

21

26

27

28

82 路 HUITANTA-DOS


DESEMBRE DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1

2

3

4

8

9

10

11

15

16

17

18

22

23

24

25

29

30

31

83 路 HUITANTA-TRES


AQUEST MES HE APRÈS ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................

ESDEVENIMENTS DEL MES .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

84 · HUITANTA-QUATRE


DESEMBRE

as

PINTEM L'HIVERN

as

as

as

as

as

85 路 HUITANTA-CINC

as


LA FAMÍLIA I ELS MEUS AMICS

ELS MEUS PARES I GERMANS PARE................................................. MARE............................................... TINC..................GERMANS............. . ...........................................................

ELS IAIOS NOM.................................................. NOM................................................. NOM................................................. NOM.................................................

116 · CENT SETZE


LES TIES I ELS ONCLES NOM............................................... NOM............................................... NOM............................................... NOM............................................... NOM............................................... NOM...............................................

ALTRES AMICS I AMIGUES NOM............................................... NOM............................................... NOM............................................... NOM............................................... NOM............................................... NOM...............................................

117 · CENT DÈSSET


COMUNICACIONS 1 A L'ATENCIÓ DE.............................................. SR/SRA ................................................................... ASSUMTE............................................................... ................................................................................. DATA ............................... SIGNATURA DEL PARE MARE/TUTOR-A:

2 A L'ATENCIÓ DE.............................................. SR/SRA ................................................................... ASSUMTE............................................................... ................................................................................. DATA ............................... SIGNATURA DEL PARE MARE/TUTOR-A:

3 A L'ATENCIÓ DE.............................................. SR/SRA ................................................................... ASSUMTE............................................................... ................................................................................. DATA ............................... SIGNATURA DEL PARE MARE/TUTOR-A:

120 · CENT VINT


COMUNICACIONS 4 A L'ATENCIÓ DE.............................................. SR/SRA ................................................................... ASSUMTE............................................................... ................................................................................. DATA ............................... SIGNATURA DEL PARE MARE/TUTOR-A:

5 A L'ATENCIÓ DE.............................................. SR/SRA ................................................................... ASSUMTE............................................................... ................................................................................. DATA ............................... SIGNATURA DEL PARE MARE/TUTOR-A:

6 A L'ATENCIÓ DE.............................................. SR/SRA ................................................................... ASSUMTE............................................................... ................................................................................. DATA ............................... SIGNATURA DEL PARE MARE/TUTOR-A:

121 · CENT VINT-I-U


JUSTIFICACIONS 1

ABSÈNCIA

RETARD

MOTIU .................................................................. .............................................................................. .............................................................................. DATA .................................................................... SIGNATURA DEL PARE/MARE/TUTOR-A:

2

ABSÈNCIA

RETARD

MOTIU .................................................................. .............................................................................. .............................................................................. DATA .................................................................... SIGNATURA DEL PARE/MARE/TUTOR-A:

3

ABSÈNCIA

RETARD

MOTIU .................................................................. .............................................................................. .............................................................................. DATA .................................................................... SIGNATURA DEL PARE/MARE/TUTOR-A:

120 · CENT VINT-I-DOS


AUTORITZACIONS D'EIXIDES 1

AUTORITZE EL MEU FILL/A...............................

A EIXIR DEL CENTRE EL DÍA ................................... MOTIU:......................................................................... HORA D'EIXIDA:......................................................... HA DE PORTAR:......................................................... OBSERVACIONS:....................................................... SIGNATURA DEL PARE MARE/TUTOR-A :

2

AUTORITZE EL MEU FILL/A...............................

A EIXIR DEL CENTRE EL DÍA ................................... MOTIU:......................................................................... HORA D'EIXIDA:......................................................... HA DE PORTAR:......................................................... OBSERVACIONS:....................................................... SIGNATURA DEL PARE MARE/TUTOR-A :

124 · CENT VINT-I-QUATRE


UNITATS,DESENES I CENTENES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

127 路 CENT VINT-I-SET


L'ABECEDARI

128 路 CENT VINT-I-HUIT

Agenda infantil valencia red  
Agenda infantil valencia red  
Advertisement