Guía de Orientación Profesional Bacharelato 2020.2021 V.1.

Page 1

CURSO 2020/2021. V1 www.elorienta.com/juanluis

Colexio Plurilingüe Divina Pastora

GUÍA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL ALUMNADO BACHARELATO

JUAN LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 2020/2021-Versión 1. Decembro 2020


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

2


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

ÍNDICE: INTRODUCCIÓN: ............................................................................................... 4  CÓMO TOMAR UNHA DECISIÓN  INFÓRMATE E DECIDE BLOQUE I. COÑECEMENTO DE UN MESMO. ............................................ 8 1. AS MIÑAS APTITUDES E CAPACIDADES. .................................................. 8 2. OS MEUS INTERESES PROFESIONAIS. ........................................................ 9 BLOQUE II. INFÓRMATE SOBRE OS ESTUDOS E SAÍDAS PROFESIONAIS. 3. ALTERNATIVAS NO SISTEMA EDUCATIVO........................................... 10 4. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR ........................................... 11  Acceso e datas de interese.  C.F.G.S. en Ourense e no resto de España. 5. ESTUDOS DE RÉXIME ESPECIAL ............................................................... 14  Ensinanzas de grao superior de Música e Danza. ..................................... 14  Artes Plásticas e de Deseño. ...................................................................... 14  Arte dramática ........................................................................................... 16 6. ESTUDOS UNIVERSITARIOS ....................................................................... 17  Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU). ....... 17  Datas da ABAU ......................................................................................... 18  O Sistema Universitario de Galicia ........................................................... 18  Outras Universidades e titulacións non impartidas no SUG ..................... 19 7. BOLSAS E AXUDAS PARA ESTUDOS SUPERIORES ............................... 21 8. OUTROS ESTUDOS E PROFESIÓNS ............................................................ 22 9. INCORPORARSE AO MUNDO LABORAL .................................................. 24 BLOQUE III. A TOMA DE DECISIÓN. .......................................................... 26 10. AGORA DECIDO. .......................................................................................... 26 ANEXOS ANEXO I. EXEMPLO DE NOTA DE CORTE .................................................. 28 Os anexos II, III e IV actualizaranse se hai modificacións. ANEXO II. CALENDARIO ABAU 2021 ANEXO III. NOTAS DE CORTE 2021 ANEXO IV. PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 2021

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

3


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

INTRODUCIÓN Como todos os anos o Departamento de Orientación do Colexio Plurilingüe Divina PastoraFranciscanas elabora a Guía de Orientación Académica e Profesional para o alumnado de Bacharelato. Trátase dunha guía que pretende facilitar a toma de decisión vocacional e implicar á familia nesta importante decisión. A guía é un documento “vivo” que se modificará no transcurso deste ano académico 2020/2021 en función de nova normativa, aparición de novos documentos da administración e sobre todo en función das dúbidas e preguntas que o alumnado realice nas titorías de Orientación Profesional e no blog de orientación: http://www.elorienta.com/juanluis/ tamén se pode acceder dende a web do colexio: http://www.colexiodivinapastora.com/ na sección: BLOGS  BLOG de ORIENTACIÓN

Cando se publiquen novidades que se implantarán no curso 2020/2021 no Boletín Oficial do Estado ou no Diario Oficial de Galicia incorporaranse neste documento converténdose así na versión 2 (V.2).

COMO TOMAR UNHA DECISIÓN Neste documento atoparás as claves para decidir o teu futuro académico profesional. E recorda que o máximo responsable desta decisión es ti, pero debes ter en conta a opinión da túa familia, que quere o mellor para ti. Tamén che vai resultar moi útil o asesoramento dos titores/as e do orientador. Un Programa de Orientación Profesional vai moito máis alá que a mera información, non obstante, a información sobre estudos e profesións é un aspecto moi importante. O contido prioritario de calquera Programa de Orientación Académico Profesional é o desenvolvemento da capacidade de TOMA DE DECISIÓNS.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

4


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

A Toma de Decisións que debes realizar ten en consideración os teus intereses, gustos, aptitudes, características da personalidade, valores, e estilos de aprendizaxe entre outros aspectos, e confróntaos coas posibles alternativas de estudos e profesións ás que tes acceso. Este é o motivo polo que o presente programa está estruturado en tres bloques: A. Coñecemento dun mesmo. Neste bloque reflexionarás sobre os teus gustos e intereses, sobre a túa traxectoria en cada unha das materias que estudiaches no Colexio e sobre as características das diferentes actividades profesionais. B. Coñecemento das alternativas académicas e profesionais. É a parte informativa do programa. Coñecerás todas as posibilidades de estudos e profesións que tes ó teu alcance e poderás afondar nas características daquelas que máis se achegan ós teus intereses, ciclos formativos, carreiras universitarias, outros estudos e profesións, en que consiste?, centros de estudo, saídas profesionais, probas de acceso, notas de corte, direccións de interese... C. A Toma de decisión. Xa estás preparado ¡Agora decide!

INFÓRMATE E DECIDE. ¿que facer o curso que vén? Tomar esta decisión non é algo que debas facer ti só, nin precipitadamente (pensar “xa o decidirei ó rematar o curso ou a ABAU” é un gran erro). Tes que valorar as túas capacidades para non escoller un camiño demasiado difícil ou “imposible” para ti. Tamén é importante o esforzo que ti esteas disposto a facer, xa que unha capacidade insuficiente se pode corrixir cun maior esforzo. Se estás motivado e tes uns intereses moi claros sobre o que queres facer terás moitas posibilidades para logralo, xa que cunha boa organización para o estudo e as técnicas adecuadas para aprender superarás a maior parte do que te propoñas. O abandono dos estudos universitarios ou ciclos formativos, na maior parte dos casos, é pola falta de interese, de non ter claro o que queremos facer ou o que queremos ser, pola falta de esforzo, capacidade de sacrificio, unha baixa autoestima... Un aspecto moi importante na toma de decisións é que dialogues coa túa familia sobre diferentes aspectos que inflúen na toma de decisións: 1. Informa á túa familia (a partir deste documento) de todas as opcións que existen e ás que terías acceso. 2. Móstralles que es responsable e capaz de tomar unha decisión de maneira consensuada con eles. 3. Pídelles a súa opinión e escoita os seus consellos. Eles queren o mellor para ti. 4. Estudia con eles todas as posibilidades antes de tomar unha decisión. 5. Valorade a situación económica dos diferentes estudos. 6. Consultade as Becas e Axudas ó estudio. (Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Negociado de Becas. Rúa do Concello 13, 32003. Ourense. Tel: 988386651) http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/paraestudiar.html Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

5


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Para ter unha información adecuada, terás varios alternativas no Colexio Plurilingüe Divina Pastora-

Franciscanas: 1. Titorías con información xenérica que che facilitará o orientador nalgunhas clases co titor. 2. A guía de orientación, este documento elaborado polo Departamento de Orientación do Colexio. 3. “Arquivo de Estudos”, é un conxunto de ficheiros onde atoparás información impresa e actualizada sobre todos os estudos posibles. Está dispoñible no Departamento de Orientación do Centro durante todo o ano. Terá o funcionamento de préstamo (máximo 1 semana), solicita ó orientador o material do teu interese. 4. O taboleiro da túa clase, onde o titor ou o orientador porá información moi interesante e actualizada: becas, conferencias de estudos, probas de acceso, novos estudos... 5. As sesións informáticas de búsqueda de información académica realizadas no Colexio en horario extraescolar, entre elas o programa informático Orienta 2020/2020 de J. Sádaba que poderás descargar na túa casa e analizar coa túa familia. 6. Semana de Estudos Superiores. Este ano as charlas informativas de diferentes Universidades e outros centros superiores de formación, desenvolveranse en horario non lectivo na sala de audiovisuais no recreo (para alumnado de bacharelato). Este ano aínda non se concretaron os centros participantes. Unha vez establecidas as datas e centros participantes avisará o titor ou o orientador e poderás consultar as datas no taboleiro informativo da túa clase. A partir destas vías coñecerás toda a información que dispón o Colexio Plurilingüe Divina Pastora sobre Universidades, estudos, mundo laboral, Ciclos Formativos, residencias, direccións de interese... co fin de facilitarche a toma de decisión vocacional: que titulación universitaria, CFGS ou que outros estudos prefires.

Recorda, que é imprescindible coñecer o mundo académico para tomar unha boa decisión. Durante estes dous trimestres, aparte de estudar moitísimo para sacar o título de Bacharelato e a ABAU, terás que investigar todas as posibilidades que tes ó teu alcance para tomar a mellor decisión para a túa vida académico-profesional. Non dubides en preguntar ao orientador do Colexio todo o que non entendas ou que non apareza nesta guía, tanto ti como a túa familia.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

6


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

BLOQUE I. COÑECEMENTO DE UN MESMO. 1. AS MIÑAS APTITUDES E CAPACIDADES. Cuestionario sobre estudos Apelidos e nome............................................................................ Idade:..............Curso:.....................................Data........................... 1. ¿Que materias che resultan máis fáciles? Escríbeas por orde. 1................................................. 4.................................................... 2................................................. 5.................................................... 3................................................. 6.................................................... 2. As que che resultan máis difíciles son: 1................................................ 4................................................... 2................................................ 5.................................................. 3................................................ 6.................................................. 3. ¿En que 3 materias sacas polo xeral mellores (+) e peores (-) notas? 1(+)................................................ 1(-)................................................... 2(+)................................................ 2(-)................................................... 3(+)................................................ 3(-)................................................... 4. Cando sacas boas(+) ou malas (-) notas débese a: (Subliña a/as respostas) (+)Tes capacidade para estudialas ben. (-)Tes mala capacidade para estudialas. (+)Influíu a sorte. (-)Influíu a mala sorte. (+)Tes interese nesa materia. (-)Pouco interese pola túa parte (+)Tes bos profesores. (-)Mala sorte cos profesores (+)Outras: ........................................... (-)Outras: ........................................... 5. Para seguir os estudos, pensas que necesitas mellorar: (Subliña a/as respostas) O método de estudo. O tempo de estudo. A túa forza de vontade e constancia. O hábito lector. Nada. .................................................................

(esta ficha será entregada e cuberta na aula en sesión de titoría)

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

7


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

2. OS MEUS INTERESES PROFESIONAIS. Con fin de ter unha referencia dos teus intereses profesionais teremos que analizar un listado de actividades profesionais e pre-profesionais. Para esta sesión empregaremos diferentes test psicométricos que analizarán as nosas preferencias e intereses. Esta sesión farémola na sala de informática do Colexio. Entre os test que faremos estarán.

-

“Test de preferencias Orienta 2020/2021”. Dous test que pertencen ao programa Orienta 2019/2010 de Julián Sádaba. Pódelo atopar no blog do centro: http://www.elorienta.com/juanluis/

-

“Test de intereses profesionales universitarios”. Neste caso terás que elixir entre actividades profesionais. Pódelo atopar en: www.aplicaciones.info/utiles/optestun.htm

-

“Test de formación profesional II”. Avalía a preferencia en relación a 23 familias profesionais. Pódelo atopar en: www.aplicaciones.info/utiles/optesfp2.htm

ESCRIBE AQUÍ OS TEUS RESULTADOS. A) TEST ORIENTA 2020/2021:

B) TEST DE INTERESES UNIVERSITARIOS PROFESIONALES:

C) TEST DE FORMACIÓN PROFESIONAL:

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

8


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

BLOQUE II. INFÓRMATE SOBRE OS ESTUDOS E SAÍDAS PROFESIONAIS. 3. ALTERNATIVAS Ó FINALIZAR O CURSO As alternativas segundo a Lei Orgánica de Mellora da Educación (BOE, 10/12/13) están reflectidas no seguinte cadro, que comentaremos na titoría con exemplos.

Cadro 1. Esquema do Sistema Educativo Español segundo a LOMCE elaborado polo MECD.

Fonte: MEC: https://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacionmecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/sistema-eductivo-lomce.pdf Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

9


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

4. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR 

ACCESO E DATAS DE INTERESE.

Pódese acceder de xeito directo, no caso de cumprir determinadas condicións, ou mediante unha proba, para a que se reserva o 20% das prazas. Para o acceso directo, o alumno debe posuír o título de BACHARELATO ou estudos equivalentes. (non é necesario ter a ABAU). A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario. Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Os que non teñan o título de Bacharelato poden acceder mediante proba de acceso. Nesta proba de acceso, o aspirante deberá acreditar os coñecementos e as habilidades suficientes para cursar con proveito as devanditas ensinanzas. A proba consta duna parte xeral e dunha parte específica relacionada coas materias do bacharelato do campo profesional do ciclo formativo. Poden concorrer ás probas aquelas persoas que teñan cumpridos 19 anos ou que os cumpran no ano en que se realicen as probas; ou ben posuír o Título de Técnico. A solicitude de inscrición para as probas de acceso aos CFGS deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312C) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Se estás interesado nesta opción fala co orientador, proporcionarache material para a preparación da proba. Se queres máis información asesórate no Departamento de Orientación e/ou consulta a páxina web da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/fp. :

Probas de acceso

Datas Grao superior

Datas Grao medio

Inscrición para á proba. Publicación da listaxe provisoria de inscritos Reclamación a listaxe provisoria de inscritos Publicación da listaxe definitiva de inscritos Publicación dos centros públicos onde se realizarán as probas cos centros adscritos

10-19 febreiro 6 marzo 9-13 marzo 27 marzo 27 marzo

2-13 marzo 3 abril Finaliza 28 maio 29 maio 29 maio

11 xuño

10 xuño

17 xuño 17-19 xuño

17 xuño 17-19 xuño

26 xuño A partir do 29 de xuño 29 xuño - 29 xullo

26 xuño A partir do 29 de xuño 29 xuño - 29 xullo

30 xuño - 30 setembro

30 xuño - 30 setembro

Celebración da proba Publicación das cualificacións provisorias Reclamacións ás cualificacións provisorias Publicación das cualificacións definitivas Entrega de certificados nos centros Recursos ás cualificacións definitivas de probas do centro Resolución Administrativa

Táboa 1. Calendario de probas de acceso a ciclos medios e superiores convocatoria ordinaria ano 2020

(Máis información en: http://www.edu.xunta.es/fp/) En breve actualizarase coas datas do 2021.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

10


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

CICLOS FORMATIVOS DE G.S. EN OURENSE E NO RESTO DE ESPAÑA.

En Ourense estanse a ofertar neste curso 2020/2021 os seguintes ciclos formativos (en xuño publícase o do 2021/2022): Consignas: CS Ciclo Formativo de Grao Superior. IES Instituto de Educación Secundaria. CPR Centro Privado

IES A CARBALLEIRA. (Tel. 988221312) - CS Administración de sistemas informáticos en rede - CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - CS Desenvolvemento de aplicacións web - CS Dietética - CS Documentación e administración sanitarias - CS Hixiene Bucodental - CS Laboratorio clínico e biomédico - CS Laboratorio de análise e de control de calidade - CS Saúde ambiental IES 12 DE OUTUBRO (Tel. 988213722) - CS Estética integral e benestar - CS Programación da produción en fabricación mecánica - CS Sistemas electrotécnicos e automatizados CIFP A FARIXA (Tel. 988236552) - CS Automatización e robótica industrial - CS Axencias de viaxes e xestión de eventos - CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica. - CS Ensinanza e animación sociodeportiva - CS Guía, información e asistencia turísticas - CS Produción de audiovisuais e espectáculos - CS Proxectos de edificación - CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CIFP PORTOVELLO (Tel. 988 232649) - CS Administración e finanzas - CS Animación sociocultural e turística - CS Asistencia á dirección - CS Educación infantil - CS Integración social - CS Xestión de vendas e espazos comerciais IES UNIVERSIDADE LABORAL (Tel. 988226304) - CS Automoción - CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos - CS Mecatrónica industrial Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

11


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

CPR Santo Cristo. (Tel. 988220588) - CS Administración e Finanzas. CPR GRUPO Academia Postal. (Tel. 988366063) - CS Administración e Finanzas - CS Administración de Sistemas informáticos en rede - CS Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma - CS Sistemas de Telecomunicación e Informáticos - CS Xestión Forestal e do Medio Natural CPR SAN MARCOS (Tel. 988248794) - CS Hixiene Bucodental - CS Protésico Dental IES VILAMARÍN (Tel. 988 286 013) - CS Dirección de cociña - CS Dirección de servizos de restauración - CS Xestión de aloxamentos turísticos

Podes atopar toda a información dos ciclos formativos de Galicia en:

http://www.edu.xunta.es/fp/

Para buscar ciclos no resto de España vai directamente a OrientaLine no blog.

Dende os Ciclos Formativos de Grao Superior pódese acceder a universidade. Para máis información entra na páxina: http://ciug.gal

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

12


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

5. ESTUDOS DE RÉXIME ESPECIAL A. Ensinanzas de grao superior de Música e Danza.  

Condicións de acceso: Título de Bacharelato ou equivalente. Proba de ingreso.

A duración oscila de catro anos en adiante segundo a especialidade. Obterase un Título superior segundo a especialidade cursada. En Ourense non hai Grao Superior.

B. Artes Plásticas e Deseño. As Ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño teñen unha estrutura semellante á da Formación Profesional Específica e comprenden un conxunto de Ciclos Formativos que se organizan en Módulos Profesionais cunha formación teórico-práctica e dunha duración que estará en función da natureza da competencia profesional característica do título correspondente. Accédese mediante o título de Bacharelato ou equivalente ademais superar a proba específica. En Ourense: Escola de Arte Antonio Failde. Av da Universidade s/n. 32005. Ourense. Tel. 988238365 Fax. 988238365 Escola.arte.Antonio.failde@edu.xunta.es / info@escolarte.com www.escolarte.com -

Ciclo Superior de Ilustración. Ciclo Superior de Fotografía. Ciclo Superior de Ebanistería Artística. Estudios Superiores Deseño de Gráficos. (Equivalente a título de Grao) Estudios Superiores Deseño de Interiores. (Equivalente a título de Grao)

MÁIS INFORMACIÓN EN: http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-artisticas.html

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

13


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Ciclos Superiores en Galicia de Artes Plásticas e Deseño: 

Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña). http://www.eapicasso.com/ 981228078 - CS Artes aplicadas da escultura - CS Fotografía artística - CS Ilustración - Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico e Deseño de Interiores

Escola de Arte Mestre Mateo (Santiago de Compostela). - Estudos superiores de Deseño de Moda - Estudos Superiores de Deseño de Produtos - CS Escultura. - CS Fotografía - CS Xoiería - CS Arquitectura efémera

Escola de Arte Ramón Falcón. (Lugo) - Estudos Superiores de Deseño Gráfico. - Estudos Superiores de Deseño de Interiores. - CS Gravado. - CS Cerámica Artística. - CS Fotografía artística. - CS Serigrafía Artística.

Centro Autorizado de Artes Plásticas e Deseño Aula D (Vigo) - CS Deseño de Interiores. - CS Gráfica Publicitaria

981587757

982220790

986214076

Estudos Superiores de Conservación e restauración de bens culturais. (Tres cursos académicos máis proxecto de fin de carreira, equivalente a unha diplomatura universitaria) 

Escola Superior de Conservación e restauración de bens culturais de Galicia. Pontevedra, r/ Xeral Martitegui, s/n; 36002. Tel. 986861251 Fax. 986861272 https://escolaconservacion.gal/ - Especialidade de Escultura. - Especialidade de Pintura. - Especialidade de Arqueoloxía.

Se queres información específica sobre algún destes estudos pide no Departamento de Orientación o libro de C.F. ou pregúntalle ao orientador.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

14


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

C. ARTE DRAMÁTICA. Dirixidas á formación de profesionais do espectáculo, pedagogos e investigadores do fenómeno teatral. Están formadas por un só grao de carácter superior e ten tres especialidades: a. Dirección de escena e dramaturxia. Esta especialidade ten dúas opcións: - Directores de escena. - Dramaturxia e teoría do feito teatral. b. Escenografía. c. Interpretación. Os alumnos escolleran unha das catro opcións: - Profundizando naqueles ámbitos no que o textual sexa o soporte do feito interpretativo. - Profundizando naqueles ámbitos no que o corpo sexa o instrumento expresivo fundamental. - Profundizando naqueles ámbitos no que a manipulación de obxectos sexa o elemento expresivo fundamental. - Profundizando naqueles ámbitos nos que o Canto, a Danza e a Música sexan os elementos expresivos fundamentais. Requírese estar en posesión do título de bacharelato e superar unha proba específica correspondente a especialidade á que se opte. Unha vez superados os estudios Título Superior de Arte Dramática, no que constará a especialidade e que será equivalente a tódolos efectos ao Título de Licenciado Universitario.

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD. Galicia). Enderezo: Rúa Eduardo Cabello s/n. 36208 Vigo, Pontevedra Teléfono: 986 246 399 WEB: http://www.esadgalicia.com Servizos: Dirección de Escena e Dramaturxia, Escenografía e Interpretación Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). Avda. Nazaret s/n. Madrid. Tel. 91 504 21 51 // 91 504 43 42 www.resad.es Servizos: Dirección de Escena e Dramaturxia, Escenografía e Interpretación Requisitos: Con bacharelato sen selectividade ou maiores de 25 anos mediante unha proba de acceso, e unha proba específica de aceso (especificada na páxina) Outras cidades con Escolas Superiores de Arte dramática: Málaga, Murcia, Valencia, Sevilla y Córdoba. Máis información: no Departamento de Orientación.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

15


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

6. ESTUDOS UNIVERSITARIOS. Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU). A proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade estrutúrase en dúas partes denominadas respectivamente Parte Obrigatoria e Parte Voluntaria.  A Parte Obrigatoria da proba ten por obxecto valorar a madurez e destrezas básicas que debe acadar o estudante ao finalizar o bacharelato para seguiren as ensinanzas universitarias oficiais de Grao, especialmente no que se refire á compresión de mensaxes, uso da linguaxe para analizar, relacionar, sintetizar e expresar ideas, a comprensión básica dunha lingua estranxeira e os coñecementos e técnicas fundamentais dunha materia de modalidade. Versará sobre as materias xerais de segundo curso do bloque das materias troncais da modalidade elixida e sobre a materia de Lingua Galega e Literatura II:

 A Parte Voluntaria da proba ten por obxecto a avaliación dos coñecementos e a capacidade de razoamento nuns ámbitos disciplinares concretos relacionados cos estudos que se pretende cursar e permite mellorar a cualificación obtida na Parte Obrigatoria. Versará sobre as materias de opción do bloque das materias troncais de segundo curso e as materias xerais troncais específicas de modalidade distintas daquela da que se examinen na Parte Obrigatoria da proba.

Na Parte Voluntaria da proba cada estudante poderá examinarse dun máximo de catro materias de entre as materias de opción do bloque das materias troncais de segundo curso de bacharelato e as materias xerais troncais específicas de modalidade distintas daquela da que se examinen na Parte Obrigatoria da proba Se na cualificación global da Fase Obrigatoria tes 4 puntos ou máis farase media ponderada coa nota do Bacharelato (40% fase Obrigatoria, 60% nota media do Bacharelato -que é a media Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

16


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

aritmética de todas as materias de 1º e 2º de Bacharelato) Para superar a ABAU terás que ter unha nota de 5 ou superior nesa media. Esta nota será válida sempre e non caducará (non sucede o mesmo coa Fase Voluntaria que caducará cada dous anos). A nota de Acceso á Universidade ven definida pola seguinte fórmula: Nota de admisión: (NMB x 0,6)+(CFO x 0,4)+(M1xA)+(M2xB) • •

NMB: A Nota Media do Bacharelato puntuará o 60%. CFO: A Cualificación da Fase Obrigatoria (media aritmética dos 5 exames) puntuará o 40%. A esta nota sumarase a parte voluntaria: • M1 x A: Nota da materia de maior cualificación na parte específica polo parámetro de ponderación. • M2 x B: Nota da materia con segunda maior cualificación na parte específica polo parámetro de ponderación VÍDEO EXPLICATIVO 2020: https://www.youtube.com/watch?v=Cze9Wb7yPl0&feature=youtu.be

DIRECCIÓNS DE UTILIDADE: http://ciug.gal/ todo sobre a selectividade en Galicia. Toda a información que precises sobre a ABAU, tamén sairán nesta páxina as notas publicadas ás que poderás acceder co teu DNI en NERTA

 Datas da ABAU A proba ordinaria en 2020 será 9, 10 e 11 de Xuño do 2020. A proba extraordinaria en 2020 foi o 7, 8 e 9 de Xullo do 2020. o O primeiro día ás 8:30 na entrada principal do Colexio todos os alumnos/as. Irá con vós un profesor acompañante. (NON ESQUECER O DNI nin Bolígrafos ou material de ser o caso)

O Sistema Universitario de Galiza. O SUG está formado polas tres Universidades Galegas: Universidade de A Coruña (Campus de A Coruña e Campus de Ferrol), Universidade de Santiago de Compostela (Campus de Santiago de Compostela e Campus de Lugo) e a Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

17


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Universidade de Vigo (Campus de Vigo, Campus de Pontevedra Campus de Ourense). Nestas Universidades poderaste matricular unha vez superadas a ABAU nos estudos universitarios de Grao ou tamén noutras titulacións propias que imparten as Universidades como: Deseño e Moda, Hostaleira, Arquitectura de interiores, piloto civil... que tamén teñen boas saídas laborais (son estudos privados polo que é moi importante informarse dos custos). Que é a nota de corte? Se unha persoa quere facer o Grao de Fisioterapia tería que sacar unha boa nota, xa que ten un límite de prazas de 60 alumnos, e se hai 230 preinscripcións so poderán matricularse os alumnos coas 60 mellores notas. Á nota das PAU do alumno nº60 con maior nota, chámase nota de corte xa que os alumnos con notas inferiores a esa nota non poderán matricularse ese ano nesa carreira. As notas de corte varían de ano en ano, depende da demanda do alumnado e das notas que alcancen en cada convocatoria; tamén varían de Universidade e Campus. É importante coñecer as notas de corte xa que son un bo indicador para a toma de decisión. (No Anexo I atoparas as notas de corte do SUG e tamén no taboleiro da túa aula).

 Outras Universidades españolas. Falar de tódalas Universidades españolas sería moi extenso, por iso soamente imos por as direccións WEB de cada unha, para adicarlle unha sesión na sala de informática á búsqueda de información (que xa saberás polo programa Orienta 2020/2021) e poderás consultar o plano de estudos de cada titulación entre outra información. Universidades Públicas: Universidad de Alcalá de Henares: http://www.uah.es/ Universidad de Alicante: http://www.ua.es/ Universidad de Almería: http://www.ual.es/ Universidad Autónoma de Barcelona: www.uab.es Universidad Autónoma de Madrid: www.uam.es Universidad de Barcelona: www.ub.es Universidad de Burgos: www.ubu.es Universidad de Cádiz: www.uca.es Universidad de Cantabria: www.unican.es Universidad Carlos III de Madrid: www.uc3m.es Universidad de Castilla La Mancha: www.uclm.es Universidad Complutense de Madrid: www.ucm.es Universidad de Córdoba: www.uco.es Universidad de Coruña: www.udc.es Universidad de Extremadura: www.unex.es Universidad de Girona: www.udg.es Universidad de Granada: www.ugr.es Universidad de Huelva: www.uhu.es Universidad de las Islas Baleares: www.uib.es Universidad de Jaén: www.ujaen.es Universidad Jaume I de Castellón: www.uji.es Universidad de La Laguna: www.ull.es Universidad de La Rioja: http://www.unirioja.es/ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: www.ulpgc.es Universidad de León: www.unileon.es Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

18


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Universidad de Lleida: www.udl.es Universidad de Málaga: www.uma.es Universidad Miguel Hernández de Elche: www.umh.es Universidad de Murcia: www.um.es Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED: www.uned.es Universidad de Oviedo: www.uniovi.es Universidad Pablo de Olavide: www.upo.es Universidad del País Vasco: www.ehu.es Universidad Politécnica de Cartagena: www.upct.es Universidad Politécnica de Catalunya: www.upc.es Universidad Politécnica de Madrid: www.upm.es Universidad Politécnica de Valencia: www.upv.es Universidad Pompeu Fabra: www.upf.es Universidad Pública de Navarra: www.unavarra.es Universidad Rey Juan Carlos: www.urjc.es Universidad Rovira i Virgili: www.urv.es Universidad de Salamanca: www.usal.es Universidad de Santiago de Compostela: www.usc.es Universidad de Sevilla: www.us.es Universidad deValencia (Estudi General): www.uv.es Universidad de Valladolid: www.uva.es Universidad de Vigo: www.uvigo.es Universidad de Zaragoza: www.unizar.es Universidades Privadas: IE Universidad https://www.ie.edu/es/universidad/home/ Universidad a Distancia de Madrid. UDIMA: https://www.udima.es/ Universidad Alfonso X El Sabio: www.uax.es Universidad Antonio de Nebrija: http://www.nebrija.com/ Universidad Camilo José Cela: https://www.ucjc.edu/ Universidad Cardenal Herrera-CEU: https://www.uchceu.es/ Universidad Católica de Valencia S. Vicente M.: https://www.ucv.es/ Universidad Católica de S. Antonio de Murcia: www.ucam.edu Universidad Católica de Sta. Teresa de Jesús de Ávila: www.ucavila.es Universidad de Deusto: www.deusto.es Universidad Europea de Madrid (CEES): www.uem.es Universidad Europea Miguel de Cervantes: http://www.uemc.es/ Universidad Francisco Vitoria: http://www.ufv.es/inicio Universidad Internacional de Catalunya: http://www.unica.edu/ Universidad de La Rioja: http://www.unirioja.es/ Universidad de Mondragón Unibertsitatea: https://www.mondragon.edu/es/inicio Universidad de Navarra: http://www.unav.es/ Universidad Pontificia de Comillas: www.upco.es Universidad Pontificia de Salamanca: www.upsa.es Universidad Ramón Llull: http://www.url.es/ Universidad San Pablo CEU: www.ceu.es Universidad SEK/Segovia: https://www.sek.es/ Universidad de Vic: www.uvic.es Universitat Abat Oliba CEU: https://www.uaoceu.es/ Universidat Oberta de Catalunya (a distancia): www.uoc.es Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

19


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

7. BOLSAS E AXUDAS PARA ESTUDOS SUPERIORES Para axudar a sufragar os gastos derivados dos estudios universitarios ou de ciclo superior, existen unha serie de bolsas, axudas e premios da Consellería de Educación, Ministerio de Educación e Ciencia, e tamén doutros ámbitos privados. Convócanse bolsas de educación para alumnos universitarios e para niveis non universitarios o Para o alumnado que vai iniciar estudos universitarios, o De mobilidade para o alumnado universitario e de outros estudos superiores, o Para o alumnado que inicia os seus estudios fora da nosa Comunidade Autónoma, o Formación Profesional de grado medio y de grado superior o Ensinanzas artísticas profesionais o Ensinanzas deportivas o Ensinanzas artísticas superiores o Estudios relixiosos superiores o Estudios militares superiores o Estudios de idiomas en Escolas Oficiais o Cursos de preparación para probas de acceso a la Formación Profesional impartidos en centros públicos y privados concertados o Formación Profesional Básica o … Para máis información visitar a páxina: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/paraestudiar.html

O prazo de presentación o ano pasado foi do 9 de agosto de 2020 ata o 15 de outubro de 2020 para o 2021 aínda non se publicaron os prazos de modo que estas datas son as de referencia.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

20


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

8. OUTROS ESTUDOS/PROFESIÓNS. Existen outros estudos especializados, algúns esixen bacharelato, outros selectividade, e outros unhas condicións físicas ou probas específicas de ingreso. A continuación expomos algunhas profesións polas que os alumnos do curso pasado amosaron interese. Se non atopas información dalgunha profesión sobre a que teñan interese especial pregunta ó orientador dende o blog ou nun recreo. 

AZAFATAS AUXILIARES DE VUELO. Información en AVIACIÓN CIVIL (Tel. 91 597 70 00) e en compañías aéreas. Son títulos privados organizados polas distintas compañías. A duración oscila entre 1 e 2 anos e requírese o título de bacharelato, superar as probas de aptitude e o exame de idiomas.

ARQUITECTURA DE INTERIORES. Requírese bacharelato e PAAU. Ten unha duración de tres cursos máis proxecto de fin de carreira. Trátase dun título propio da Universidade de A Coruña, “Graduado en Arquitectura de Interiores”. Máis información en http://www.arquitecturadeinterioresudc.com/plan-de-estudios

INVESTIGADOR PRIVADO. Instituto Universitario de Criminoloxía. Madrid. (Tel. 91 394 54 13) Requírese bacharelato e selectividade. Tratase dun Título Propio da Universidade Complutense e ten unha duración de tres cursos.

DISEÑO E MODA.. A) Graduado Universitario en Deseño Textil e Moda. Título propio da Universidade de Vigo. http://www.esdemga.uvigo.es/ Máis información: Facultade de Belas artes, Rúa da Maestranza, nº2, 36002. Pontevedra. Tel: 986 801 800. E-mail: esdemga@uvigo.es Este profesional está preparado para a coordinación de todos os procesos tanto de creación, como de fabricación e elaboración dos produtos relacionados coa moda e a confección. Poderá, polo tanto, desenvolver a súa actividade profesional tanto na industria téxtil e da moda como executar libremente a súa profesión como:  Deseñador en estampación téxtil  Deseñador estilista  Deseñador técnico  Crítico de moda  Administrador de creación para a produción e a comercialización

PILOTO CIVIL. O obxectivo deste Título é o de crear unha titulación universitaria que aporte aos futuros profesionais do sector unha formación sólida, extensiva e polivalente de forma que estean na mellor disposición para competir con vantaxe no mercado laboral moderno. O Título Propio vese enriquecido ao incorporar dentro da estrutura do seu plano de estudos o conxunto de coñecementos teórico-prácticos requiridos para a obtención de distintos títulos aeronáuticos oficialmente recoñecidos Piloto Privado (avión), Piloto Comercial (avión) e Piloto de Transporte de Liña Aérea (avión). A obtención de ditos títulos é posible gracias ao acordo de colaboración subscrito pola Universidade da Coruña coa Escola de Pilotos de Aeroflota do Noroeste, AFN, que conta con todas as autorizacións necesarias (expedidas

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

21


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

por parte da Dirección Xeral de Aviación Civil) para a docencia e formación de pilotos de liña aérea no noso país. O título Propio busca acreditar a formación académico-técnica e humanística dos futuros pilotos civís. Con iso preténdese dar un valor engadido aos que se imparten ao amparo das normas JAR/FCL, dotando aos estudantes dun sólido adestramento técnico e científico. Ten unha duración entre 3 e 4 anos. 

MILITAR. Para ingresar en tropa e mariñeira requísese ter nacionalidade española*, ter entre 18 e 28 anos, medir máis de 1,55 e menos de 2,03, non ter máis de 6 dioptrías de miopía, hipermetropía ou 4 de astigmatismo, acreditar boa conducta cidadá, e posuír os estudos esixidos para cada especialidade. Para ingresar aos estudos superiores militares requírese ter superadas as PAAU. Máis información no Ministerio do Interior. www.mir.es

CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. Información en Dirección General de la Guardia Civil. Jefatura de la Enseñanza. (Tel. 91 514 64 70). Para o ingreso na escala básica tes que cumprir algúns requisitos: ser español, ter entre 18 e 30 anos, ter o título de ESO, compromiso de portar armas, carecer de antecedentes penais, e ter o permiso de condución da clase B.

POLICÍA NACIONAL Para o ingreso na escala básica tes que cumprir algúns requisitos: ser español, ter entre 18 e 30 anos, ter unha estatura mínima de 1,70 homes e 1,60 mulleres, ter o título de ESO, compromiso de portar armas, non cumprir condena por delito doloroso e ter o permiso de condución das clase A e B e da autorización (BTP). Máis información no ministerio do interior. www.mir.es

CONTROLADOR AÉREO Tes que estar en posesión dun título universitario oficial de Diplomado/Enxeñeiro Técnico/ Arquitecto Técnico ou Licenciado/ Enxeñeiro /Arquitecto ou ter superado o Primeiro Ciclo Completo dunha carreira universitaria de grao superior. A idade preferente é entre 21 e 28 anos (non excluínte), ter un nivel de inglés alto e algúns coñecementos básicos sobre materias non específicas do control de tráfico aéreo.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

22


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

9. INCORPORARSE AO MUNDO LABORAL 9.1. NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: OPOSICIÓNS Con 18 anos cumpridos e dependendo da túa titulación académica podes acceder a un posto de traballo como funcionario/a nas administracións públicas (ministerios, comunidades autónomas, deputacións, concellos...) O sistema de acceso é polo xeral mediante oposición ou concurso-oposición. Convócanse unha oferta de prazas para os diferentes postos (administrativo, profesor, carteiro, enfermeiro, bombeiro, conserxe, policía...) e se compres os requisitos mínimos podes presentarte aos exames da oposición unha vez que realices a matriculación nos prazos propostos pola administración. As oposicións son procesos de selección que poden constar de varias probas, dependendo do tipo de traballo. Podes atopar información nos diferentes diarios oficiais das administracións: Boletín Oficial do Estado (BOE), Diario Oficial de Galicia (DOG), Boletín Provincial de Ourense (BOP) e de outras Comunidades e Provincias. Na convocatoria indícase: - Sistema de selección: oposición, concurso ou concurso-oposición. - As probas a superar: dependendo da oposición pode constar de test psicotécnicos, temas a desenvolver, supostos prácticos, probas físicas... - Calendario das probas. - Requisitos dos candidatos. - Lugar e data de presentación das solicitudes. Na oferta de emprego público existen cinco tipos de corpos, que corresponden ás cinco escalas nas que se require titulación diferente. CORPO Grupo A1 Grupo A2 Grupo B Grupo C1 Grupo C2 Profesionais sen requisito

TITULACIÓN REQUERIDA Titulación Universitaria de Grao /Postgrao Licenciado, arquitecto o enxeñeiro Titulación Universitaria de Grao Diplomado, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico Título de Técnico Superior (CFGS) Título de Bacharelato ou Título de Técnico (CFGM) Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) Certificado de escolaridade.

Podes atopar máis información en: http://www.buscaoposiciones.com/

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

23


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

9.2. RECOMENDACIÓNS Para a búsqueda de emprego diferenciamos entre técnicas activas e técnicas pasivas: Técnicas activas: - Amigos e coñecidos. Esta vía é pola que se producen en España a maior parte de contactos entre demandantes e ofertantes de emprego. - Mailing. Consiste en enviar cartas de solicitude de emprego a unha gran multitude de sitios. Deben acompañarse do “curriculum vitae”. Hai que ter un listado de empresas amplio e enviar o máximo posible de cartas. - Candidatura espontánea. Visitando directamente a empresa na que nos gustaría traballar. - Teléfono, fax o E-Mail. Principalmente son medios que facilitan as anteriores xestións ou para investigar sobre as mesmas. Técnicas pasivas - Inscríbete na oficina do Servicio Galego de Colocación máis próxima ao teu domicilio: INEM e oficinas de emprego. - Comunidade e Concellos. - Centros informativos para a muller. - Centros de Información para a Xuventude. - Asociacións empresariais, Cámaras de Comercio, etc. - Anuncios en prensa. - Becas de traballo: sindicatos, colexios profesionais y universidades. - Empresas privadas de selección de persoal.

Tamén é recomendable que prepares un bo plan de búsqueda de emprego: -

Presta atención aos avisos do INEM, consultar a diario a prensa e revistas especializadas na oferta laboral. Elabora documentos sinxelos (carta de presentación, currículum vitae...) e coñece os procedementos de selección da empresa (entrevistas, test...) Tamén podes solicitar emprego nas axencias privadas de colocación. Infórmate das posibilidades de montar a túa propia empresa ou negocio, solo ou con outros nunha cooperativa... Asesórate na Dirección Provincial de Traballo, Cámaras de Comercio ou Sindicatos.

E mentres tanto, mantente ocupado/a en actividades de formación relacionadas co traballo ao que aspiras.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

24


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

BLOQUE III. A TOMA DE DECISIÓN. 10. AGORA DECIDO Tomar unha decisión tan importante non é tan doado, tres de cada catro estudantes equivócanse de carreira, dous de cada tres perden polo menos un ano e un de cada dous non sabe que estudar. Os errores que debes evitar son: Elixir sen a suficiente información, non valorar todas as alternativas, decidir polo que fan os demais, elixir o máis fácil, guiarse só polas saídas, non ter motivación para estudiar.

Pero non te preocupes, non é tan terrible. Para elixir ben tes que traballar os tres bloques xa comentados na introdución: a. Empeza por coñecerte. É imposible elixir ben un estudo superior sen saber: o Como somos. o Que queremos facer na vida. Por tanto, analiza os seguintes aspectos: o Intereses. o Capacidades. o Notas. Para coñecer os intereses e as capacidades, serán moi útiles os test feitos co orientador co programa Orienta 2020/2021, a primeira enquisa para que reflexiones sobre as túas notas e materias, e as probas do SAVVI ou Habilmind.

b. Coñece tódalas alternativas. Tes que coñecer tódolos estudos aos que podes acceder e ir eliminando aqueles que non te interesen nada, pero é moi importante que coñezas tódalas opcións e de que se tratan. c. Busca a máxima información da cada carreira. Unha vez seleccionada unha ou varias carreiras, polo xeral entre tres e cinco carreiras, obtén a maior información de cada unha delas. Tes que saber: o A finalidade dese estudio. o Dificultade da carreira. o As materias que hai que estudar (o plano de estudos). o As materias máis difíciles. o O “tipo de estudante” que cursa esa carreira. ( pódelo atopar nos planos de estudos e nas páxinas web de cada universidade). o O mercado de traballo, saídas laborais: sectores e funcións. o Pasarelas a outras titulacións. o Universidades ou centros de formación onde se imparten. o Diferenzas entre as distintas Universidades. (materias optativas, especialidades, cursos complementarios, instalacións...) o Custos e becas.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

25


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

TOMA DE DECISIÓNS 1. Cales son os teus principais intereses? _____________________________________________________________________________________

2. En que áreas de estudo o teu rendemento escolar é bo? _____________________________________________________________________________________

3. Considéraste ben preparado/a para proseguir outros estudos superiores ou desexas traballar? _____________________________________________________________________________________

4. Por que? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

5. Cales destas características demandadas polas empresas posúes actualmente? a)

Saber un idioma.

b)

Conducir un vehículo e estar disposto/a a viaxar.

c)

Dominar ofimática.

d)

Ter espírito de iniciativa.

e)

Ser ambicioso/a, sociable, bo/boa relaciones públicas e constante.

6. Por que che gusta a profesión que desexas practicar no futuro? ________________________________________________________________________________________

7. Tes as cualidades que se require? SÍ

NO

Fáltache alguna?________________________________________________________________________

8. Segundo as túas respostas, ¿que preparación necesitas para poder traballar no que queres? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

9. Que pensas facer o vindeiro curso? ____________________________________________________________________________________

10. Conclusións: a) ¿Que tes conseguido? ________________________________________________________________________________ b) ¿Que che falta? ________________________________________________________________________________ c) ¿Que debes perfeccionar? ________________________________________________________________________________ d) ¿Cales son as túas principais calidades positivas? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

O VINDEIRO CURSO VOU TOMAR ESTA DECISIÓN:

___________________________ _________

e se non fora posible, faría ______________________________

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

26


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

ANEXO I EXEMPLO DE NOTA ABAU E ACCESO Á UNIVERSIDADE Nun dos documentos proporcionados polo orientador na aula atoparás as notas de corte do curso actual, trátase da nota do/a último/a alumno/a convocado/a polo para acceder en cada titulación, ordenadas por Universidades e Campus. NOTA IMPORTANTE:. Deberase ter en conta que as notas de admisión aos estudos universitarios oficiais de Grao do SUG terán unha escala de notas de 0 a 14 puntos. EXEMPLO (caso práctico de comparativa) Un alumno que queira facer Bioloxía e durante o bacharelato sacou en todas as materias 5 e na selectividade sacou en todas as materias 5 segundo o curso correspóndelle a seguinte nota de acceso á universidade: ABAU 2017 Nota media de Bacharelato = 5. (60%) Nota media de Fase Obrigatoria = 5 (40%) ................................... Nota: 5

Nota da Fase Voluntaria: - Bioloxía: 5 (ponderación 0.2) = +1 - Química: 5 (ponderación 0.2) = +1 ............................ Nota de acceso á Universidade: 5+1+1 = 7

ANEXO III. NOTAS DE CORTE 2020

NOTA DO ÚLTIMO ALUMNO/A MATRICULADO/A CURSO 2020-2021 (2/11/2020) Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

27


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Universidade de Vigo Campus de Ourense Código

Titulación

Prazas ofertadas

Nota de corte xullo

Nota de setembro

Vacantes

E 8,220

Non

1001

Grao en Administración e Dirección de Empresas

85

1002

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

45

1003

Grao en Ciencias Ambientais

45

1005

Grao en Dereito

50

O 7,438

Non

1006

Grao en Educación Infantil

75

O 8,444

Non

1007

Grao en Educación Primaria

75

O 8,807

Non

1008

Grao en Educación Social

75

O 7,750

Non

1009

Grao en Enfermaría (Centro adscrito)

50

O 10,550

Non

1010

Grao en Enxeñaría Agraria

45

1011

Grao en Enxeñaría Informática

122

O 8,380

Non

1012

Grao en Traballo Social

75

O 6,858

Non

1013

Grao en Turismo

55

1014

Grao en Xeografía e Historia

40

O 5,350

Non

1015

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

50

O 11,544

Non

1102

Simultaneidade dos Graos ADE e Dereito

20

O 9,130

Non

1103

Simultaneidade e Turismo e Xeografía e Historia

10

1104

Simultaneidade dos Graos ADE e Enxeñaría Informática

6

O 5,242

Non E 6,532

E 5,982

E 5,022

E 8,308 O 10,220

Non

Non Non

Universidade de Vigo Campus de Pontevedra Código

Titulación

Prazas ofertadas

Nota de corte xullo

Nota de setembro

Vacantes

2001

Grao en Belas Artes

130

O 7,140

Non

2002

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (**)

100

O 9,950

Non

2003

Grao en Comunicación Audiovisual

45

O 9,360

Non

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

28


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE 2004p

Grao en Dirección e Xestión Pública - Presencial

25

E 5,324

Non

2004v

Grao en Dirección e Xestión Pública - Virtual

20

E 5,180

Non

2005

Grao en Educación Infantil

75

O 8,890

Non

2006

Grao en Educación Primaria

75

O 9,570

Non

2007

Grao en Enfermaría (Centro adscrito)

50

O 10,614

Non

2008

Grao en Enxeñaría Forestal

45

2010

Grao en Fisioterapia

50

O 10,710

Non

2011

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

100

O 8,835

Non

E 6,520

O = Ordinaria E = Extraordinaria (*) Condicións económicas superiores (consultar no propio grao) (**) Grao con requisitos ou probas de acceso específicas (consultar no propio grao)

Universidade de Vigo Campus de Vigo Código

Titulación

Prazas ofertadas

Nota de corte xullo

O 5,000

Nota de setembro

Vacantes

3001

Grao en Administración e Dirección de Empresas

200

Non

3002

Grao en Administr. e Dirección de Empresas – IESIDE (*)(**)

60

3003

Grao en Bioloxía

75

O 9,388

Non

3004

Grao en Ciencias do Mar

70

O 6,080

Non

3005

Grao en Comercio

90

O 5,000

Non

3006

Grao en Dereito

70

O 7,780

Non

3007

Grao en Economía

60

O 5,000

Non

3008

Grao en Educación Infantil (Centro adscrito) (*)

75

O 5,120

Non

3009

Grao en Educación Primaria (Centro adscrito) (*)

75

O 5,710

Non

3010

Grao en Enfermaría – Meixoeiro (Centro adscrito)

50

O 10,880

Non

3011

Grao en Enfermaría – Povisa (Centro adscrito) (*)

70

O 10,200

Non

E 5,270

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

29


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE 3012

Grao en Enxeñaría da Enerxía

50

E 5,520

3013

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

130

E 5,326

3013i

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación (Inglés)

20

E 5,000

Non

3014

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

50

E 5,000

3015

Grao en Enxeñaría Eléctrica

50

O 5,000

Non

3016

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

70

O 7,420

Non

3017

Grao en Enxeñaría en Organización Industrial

64

O 8,086

Non

3018

Grao en Enxeñaría en Química Industrial

50

O 5,420

Non

3019

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

60

O 5,186

Non

3019i

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais (Inglés)

20

3020

Grao en Enxeñaría Mecánica

110

O 7,180

Non

3022

Grao en Linguas Estranxeiras

50

O 5,160

Non

3023

Grao en Química

60

O 8,204

Non

3024

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

72

3025

Grao en Tradución e Interpretación (Español-Inglés)

60

O 5,626

Non

3026

Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés)

20

O 5,000

Non

3027

Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Inglés)

40

E 5,518

3029p

Grao en CC da Linguaxe e Estudos Literarios - Presencial

40

E 7,690

3029s

Grao en CC da Linguaxe e Estudos Literarios - Semipresencial

10

E 5,000

Non

3030

Grao en Enxeñaría Biomédica

44

O 11,470

Non

3101

Simultaneidade dos Graos ADE e Dereito

40

O 10,600

Non

3102

PCEO Enx. Biomédica e Enx. Electrónica Industrial e Automática

6

O 11,186

Non

3103

PCEO Enxeñaría Biomédica e Enxeñaría Mecánica

6

O 10,616

Non

3104

PCEO Enx. Mecánica e Enx. Electrónica Industrial e Automática

10

O 9,438

Non

E 5,000

E 7,868

Non

O = Ordinaria E = Extraordinaria (*) Condicións económicas superiores (consultar no propio grao) (**) Grao con requisitos ou probas de acceso específicas (consultar no propio grao)

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

30


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Universidade Santiago de Compostela Campus de Santiago de Compostela Código

Titulación

Prazas ofertadas

Nota de corte xullo

Nota de setembro

Vacantes

4001

Grao en Administración e Dirección de Empresas

200

O 8,320

Non

4002

Grao en Bioloxía

100

O 10,600

Non

4003

Grao en Ciencia Política e da Administración

125

O 6,339

Non

4004

Grao en Comunicación Audiovisual

50

O 10,900

Non

4005

Grao en Dereito

170

O 9,349

Non

4006

Grao en Economía

150

O 6,848

Non

4007

Grao en Educación Social

70

O 9,140

Non

4008

Grao en Enfermaría

150

O 10,848

Non

4009

Grao en Enxeñaría Informática

66

O 11,536

Non

4010

Grao en Enxeñaría Química

60

O 9,460

Non

4011

Grao en Farmacia

195

O 10,458

Non

4012

Grao en Filoloxía Clásica

50

4013

Grao en Filosofía

65

O 7,880

Non

4014

Grao en Física

90

O 11,966

Non

4015

Grao en Historia

100

O 9,416

Non

4016

Grao en Historia da Arte

85

O 7,940

Non

4017

Grao en Lingua e Literatura Españolas

50

O 8,374

Non

4018

Grao en Lingua e Literatura Galegas

50

O 6,236

Non

4019

Grao en Lingua e Literatura Inglesas

100

O 7,720

Non

4020

Grao en Linguas e Literaturas Modernas

75

O 5,000

Non

4021

Grao en Matemáticas

110

O 12,090

Non

4022

Grao en Medicina

360

O 12,750

Non

E 5,000

Non

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

31


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE 4023

Grao en Mestre en Educación Infantil

61

O 10,180

Non

4024

Grao en Mestre en Educación Primaria

112

O 10,530

Non

4025

Grao en Odontoloxía

50

O 12,146

Non

4026

Grao en Óptica e Optometría

55

O 9,200

Non

4027

Grao en Pedagoxía

70

O 9,428

Non

4028

Grao en Psicoloxía

150

O 10,256

Non

4029

Grao en Química

100

O 9,432

Non

4030

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

90

O 6,930

Non

4031

Grao en Traballo Social (Centro adscrito) (*)

80

O 6,902

Non

4032

Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio

50

4033

Grao en Xornalismo

75

O 9,536

Non

4034

Grao en Biotecnoloxía

50

O 12,570

Non

4035

Grao en Criminoloxía

50

O 10,392

Non

10

O 12,176

Non

4101

Simultaneidade dos Graos Comunicación Audiovisual e Xornalismo

E 5,540

Non

4102

Simultaneidade dos Graos de Dereito e Relacións Laborais

20

O 9,830

Non

4103

Simultaneidade dos Graos de Enx Informática e Matemáticas

10

O 13,310

Non

4104

Simultaneidade dos Graos de Matemáticas e Física

10

O 13,584

Non

4105

Simultaneidade dos Graos de Química e Bioloxía

20

O 6,910

Non

4106

Simultaneidade dos Graos de Química e Física

10

O 11,958

Non

4107

Simultaneidade dos Graos de Farmacia e Óptica

10

O 10,670

Non

4108

Simultaneidade en Educación Infantil e Educación Primaria

16

O 12,474

Non

O = Ordinaria E = Extraordinaria (*) Condicións económicas superiores (consultar no propio grao) (**) Grao con requisitos ou probas de acceso específicas (consultar no propio grao)

Universidade Santiago de Compostela Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

32


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Campus de Lugo Código

Titulación

Prazas ofertadas

Nota de corte xullo

Nota de setembro

Vacantes

E 5,226

5001

Grao en Administración e Dirección de Empresas

80

5002p

Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural - Presencial

30

5002s

Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural - Semipresencial

15

5004

Grao en Enfermaría (Centro adscrito)

68

5006

Grao en Enxeñaría Civil

45

E 5,000

5009

Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

45

E 5,626

5010

Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

45

E 7,792

5011

Grao en Mestre en Educación Infantil

82

O 8,314

Non

5012

Grao en Mestre en Educación Primaria

82

O 8,850

Non

5013

Grao en Nutrición Humana e Dietética

60

O 8,672

Non

5014

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (*)

45

5015

Grao en Veterinaria

110

5018

Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

45

E 5,000

5019

Grao en Paisaxe (USC-UDC)

45

E 5,876

5020

Grao en Robótica

50

O 7,804

Non

5021

Grao en Bioquímica

45

O 10,328

Non

5022

Grao en Empresa e Tecnoloxía

45

O 5,718

Non

5102

Simultaneidade dos Graos de Enx. Agrícola e Enxeñaría Forestal

10

O 5,534

Non

5103

Simultaneidade dos Graos de Mestre en Infantil e Primaria

16

O 11,630

Non

5104

Grao Aberto 5USC Enxeñarías

10

O 5,375

Non

O 5,362

Sí E 5,700

O 10,670

Sí Non

E 5,744 O 11,150

Sí Non

O = Ordinaria E = Extraordinaria (*) Condicións económicas superiores (consultar no propio grao) (**) Grao con requisitos ou probas de acceso específicas (consultar no propio grao)

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

33


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Universidade da Coruña Campus da Coruña Código

Titulación

Prazas ofertadas

Nota de corte xullo

Nota de setembro

Vacantes

6001

Grao en Administración e Dirección de Empresas

180

O 7,116

Non

6003

Grao en Bioloxía

70

O 9,054

Non

6004

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (**)

120

O 10,168

Non

6005

Grao en Ciencias Empresariais

90

6006

Grao en Comunicación Audiovisual

50

O 9,810

Non

6007

Grao en Dereito

120

O 8,380

Non

6008

Grao en Economía

90

O 5,000

Non

6009

Grao en Educación Infantil

120

O 8,980

Non

6010

Grao en Educación Primaria

120

O 9,614

Non

6011

Grao en Educación Social

80

O 8,472

Non

6012

Grao en Enfermaría (Centro adscrito)

60

O 10,878

Non

6013

Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

50

6014

Grao en Enxeñaría Informática

240

6015

Grao en Tecnoloxías Mariñas

50

E 5,062

6016

Grao en Náutica e Transporte Marítimo

50

E 5,052

Non

6017

Grao en Arquitectura Técnica

50

E 5,000

Non

6018

Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

30

E 6,290

6019

Grao en Fisioterapia

60

6020

Grao en Galego-Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

40

E 5,954

6021

Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

100

E 5,000

6022

Grao en Logopedia

60

O 7,666

Non

6023

Grao en Química

50

O 8,412

Non

6024 6025

Grao Relacións Laborais e Recursos Humanos (Centro adscrito) (*) Grao en Socioloxía

E 6,504

E 5,916 O 9,582

95

Non

E 5,098 O 5,690

Sí Non

O 11,228

65

Non

Sí Non

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

34


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE 6026

Grao en Tecnoloxías da Enxeñaría Civil

50

E 7,080

6027

Grao en Terapia Ocupacional

50

O 8,814

Non

6028o

Grao en Turismo Online (Centro adscrito) (*)

10

O 5,790

Non

6028p

Grao en Turismo Presencial (Centro adscrito) (*)

54

O 5,170

Non

6036

Grao en Estudos de Arquitectura

132

O 5,170

Non

6037

Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos

50

O 9,740

Non

6038

Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos

50

O 10,754

Non

6039

Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía

50

O 8,924

Non

6101

Simultaneidade do Grao de Bioloxía e o Grao en Química

10

O 9,982

Non

6102

Simult. dos Graos de Empresariais e Turismo (Centro adscrito) (*)

25

O 8,340

Non

6103

Simultaneidade do Grao en ADE e Dereito

60

O 11,260

Non

6104

Simultaneidade dos Graos de Español e Galego e Portugués

5

O 6,636

Non

6105

Simultaneidade dos Graos de Inglés e Español

20

O 5,468

Non

6106

Simultaneidade dos Graos de Inglés e Galego e Portugués

5

O 5,758

Non

6107

Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas

10

O 6,990

Non

O = Ordinaria E = Extraordinaria (*) Condicións económicas superiores (consultar no propio grao) (**) Grao con requisitos ou probas de acceso específicas (consultar no propio grao)

Universidade da Coruña Campus de Ferrol Código

Titulación

Prazas ofertadas

Nota de corte xullo

O 10,600

Nota de setembro

Vacantes

7002

Grao en Enfermaría

60

7003

Grao en Enxeñaría Eléctrica

45

E 5,290

7004

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

50

E 5,000

7005

Grao Enxeñaría Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

70

O 8,820

Non

Non

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

35


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE 7007

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

45

E 6,968

7008

Grao en Enxeñaría Mecánica

52

E 5,896

7011

Grao en Podoloxía

50

7012

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

48

E 5,000

Non

7013

Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

45

E 5,490

7014

Grao en Xestión Industrial da Moda (**)

50

7015

Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación

45

7101 7102

Simultaneid. dos Graos de Enx. Mecánica e Enx. Naval e Oceánica Grao Aberto en Enxeñaría Industrial

O 8,168

Non

O 10,330

Non E 5,000

8

O 6,414

Non

8

O 6,750

Non

O = Ordinaria E = Extraordinaria (*) Condicións económicas superiores (consultar no propio grao) (**) Grao con requisitos ou probas de acceso específicas (consultar no propio grao)

ANEXO IV. PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 2021

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

36


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

37


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

38


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2020/2021. v.1) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Valores de ponderación: Os parámetros de ponderación 2020 podes consultalos noutro dos documentos achegados polo orientador (tamén estará no taboleiro da clase), ou en CIUG.GAL

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

39


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.