__MAIN_TEXT__

Page 1


Tafalla Historia y Fotografía Historia eta Argazkilaritza 1867-1930

UNIÓN EUROPEA FEADER FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL: EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES


tafalla

Historia y Fotografía Historia eta Argazkilaritza 1867-1930 © Altaffaylla © Ayuntamiento de Tafalla - Tafallako Udala edita argitaratzen du

Altaffaylla Apdo. 34 – 31300 Tafalla altaffaylla@tafalla.com www. tafalla.com diseño diseinua

Uxue comunicación Escuela María 5, bajo 31300 Tafalla info@uxuecomunicacion.com impresión inprimaketa

Gráficas Lizarra isbn

978-84-937522-0-0 depósito legal lege gordailua

NA 3184-09 primera edición lehenengo edizioa

Tafalla diciembre, 2009, abenduan


autores egileak

Altaffaylla Patronato de Cultura - Kultur Patronatoa coordinación eraketa

Atxu Ayerra Alfaro Jose Mari Esparza Zabalegi guión y textos gidoia eta idatziak

Jose Mari Esparza Zabalegi euskara

Garazi Arrula Ruiz archivos utilizados erabilitako artxiboak

José Alfaro José María Azcona Félix Lecea - Pady Arizu Ángel Montoya Altaffaylla La Voz de la Merindad Patronato de Cultura - Kultur Patronatoa Familias de Tafalla - Tafallako familiak diseño diseinua

Uxue Comunicación


INTRODUCCIÓN

SARRERA

El fruto cae cuando está maduro. Tafalla es uno de los pueblos de Navarra que mejores archivos de fotografía posee, gracias sobretodo a la labor pretérita de cuatro personajes (Azcona, Al-

Belar azkenak osoki lastotuak erortzen dira. Tafallan daukagu Nafarroako argazki-artxiborik onenetarikoa, lau pertsonaien iraganeko jar-

faro, Lecea y Montoya), a la existencia de prensa local (La Voz

dunari (Azcona, Alfaro, Lecea eta Montoya), herriko prentsari (La Voz

de la Merindad) y a los años de actividad archivera de Altaffay-

de la Merindad) eta Altafayllaren eta Kultur Patronatuaren bilketa

lla y del Patronato de Cultura. Pequeñas colecciones familiares

urteei esker. Familien bilduma txikiek osatzen dute lortutako ondarea.

completan el gran fondo conseguido. Era el momento de reunirlo todo, seleccionarlo y ofrecerlo a la sociedad en un gran libro, acorde con la riqueza que representa. Sin duda hay más fotogra-

Iritsi da unea dena batzeko, hautatzeko eta herritarrei liburu ederrean aurkezteko, edukiaren aberasgarritasunaren pareko. Argazki gehiago

fías, pero siguen enterradas en los baúles familiares. Quizás la

badaude, baina etxeetako tiraderetan gordeak jarraitzen dute. Balite-

próxima vez se animen a compartirlas.

ke hurrengoan gurekin partekatu nahi izatea.

El fondo era tan abundante que hemos decidido no venir más acá

Ondarea hain zen ugaria ezen 1930. urterainoko argazkiak soilik

de 1930. Quedan para el futuro las continuaciones de este primer tomo, que completarán la que sin duda va a ser una de las mejores obras sobre fotografía local que conocemos. A tal pueblo, tal

agertzea erabaki dugula. Etorkizunean lehen liburuki honi jarraipena emango dieten obrak kaleratuko dira, horrela tokiko argazki-lan

honor.

hoberenetarikoa izango dena osatzeko. Zelako herria, halako ohorea.

Nos queda destacar y agradecer en esta ocasión la colaboración

Herritarren laguntza nabarmentzea eta eskertzea baino ez zaigu ge-

de los vecinos y vecinas, así como la buena disposición de las instituciones municipales. Cuando una comunidad trabaja unida en auzalan, los resultados hacen historia. Altaffaylla

ratzen, baita udal-erakundeetako borondatea ere. Jendarte batek auzolanean diharduenean, emaitzek historia egiten dute. Altaffaylla


SALUDO

AGURRA

Como Alcaldesa de Tafalla me gustaría hacer una reflexión en torno

Tafallako alkatea naizenez gero, hausnarketa bat egin nahiko

a la presentación de este libro que supone la culminación de un

nuke liburu honen aurkezpenaren harira. Tafallako argazkilaritzari

ingente trabajo de investigación y recopilación gráfica sobre la fotografía en Tafalla. Imágenes de una época que me llevan a pensar que la evolución de la sociedad, de las familias e instituciones, de las fiestas y tradiciones nos marcan el camino a seguir en dos direcciones paralelas. Por una parte seguir la línea de la modernización,

buruzko ikerketa- eta bilketa-lan grafiko izugarriaren emaitza da, garai baten isla. Irudiok begiratzean iruditzen zait jendartearen, familia eta erakundeen, jai eta ohituren bilakaerak bi norabide paraleloetan erakusten digutela jarraitu beharreko bidea. Alde ba-

el progreso y el desarrollo sostenible, la mejora de una sociedad

tetik, modernizazioaren, berrikuntzaren eta garapen iraunkorraren

que tenga oportunidades para toda la ciudadanía. Por otra, el res-

norabidea, herritar denentzat aukerak eskaintzen dituen jendartea

peto a nuestra propia historia, nuestras tradiciones y nuestras for-

hobetze aldera. Bestetik, gure historiaren, ohituren eta bizimoduen

mas de vivir. Estas dos líneas deben marcar nuestro camino como

errespetuarena. Bi norabide hauek presente izan behar ditugu beti

responsables públicos. El libro es un volver la vista atrás y ver a los

arduradun publikoak garen heinean. Liburua iraganeko begirada

que nos precedieron, sus anhelos y esperanzas, sus proyectos de

bat da, gure arbasoak identifikatzeko, haien nahiak eta itxarope-

vida, sus miradas hacia el futuro, su vida en definitiva cargada de

nak ezagutzeko, bizi-proiektuak, etorkizunerako grinak, ilusioz be-

ilusiones ... Ha sido un trabajo en el que se ha primado la calidad de las imágenes con una selección representativa y rigurosa, un trabajo que espero tenga una continuidad y que hace que Tafalla tenga una dignísima publicación. Gracias a quienes han intervenido para que esta historia gráfica de nuestra ciudad sea en este momento una feliz realidad.

teriko bizitzak… Irudien kalitateari lehentasuna eman zaio, bilketa adierazgarri eta zorrotza eginez. Tafallak argitalpen duina baduela erakusten du obra honek, eta beraz, jarraitasuna izan dezan espero dut. Azkenik, eskerrak eman nahiko nizkioke gure hiriko historia grafikoa orain errealitate pozgarri bihurtu duen orori.

Cristina Sota Pernaut

Cristina Sota Pernaut

Alcaldesa de Tafalla

Tafallako alkatea


El nacimiento de este libro me permite dirigirme a todos los tafalleses y tafallesas amantes de su pasado, lo que supone para mí, aparte de un gran honor, una gran satisfacción.

Liburu honen sorrerak haien iragana maite duten tafallar denei zuzentzeko aukera eskaintzen dit, ohore handia izateaz gainera, pozgarri ere badena.

La historia de un pueblo la conforma el carácter de sus habitantes y constituye una de sus más importantes señas de identidad. Desde finales del siglo XIX, esas señas de identidad se fueron enriqueciendo con un nuevo descubrimiento que en su día revolucionó la vida de nuestros antepasados, la fotografía.

Herri baten historia bertako herritarren izaerak osatzen du, eta identitate-ikur garrantzitsuenetarikoa da. XIX. mende bukaeratik aurrera, identitate-ikur horiek aurkikuntza berri batek aberastu zituen: gure aitzindarien bizitzak irauli zituen argazkilaritzak, hain zuzen.

La intención del Patronato Municipal de Cultura con la publicación de este libro es que todos los tafalleses y tafallesas puedan conocer cómo se ha ido perfilando nuestra ciudad desde las primeras fotografías, hasta los años 30, pues pretendemos completar este proyecto con dos nuevas ediciones, una que recoja los fondos fotográficos desde 1930 hasta 1975 y otra desde el inicio de la democracia hasta nuestros días. Es una buena oportunidad de conocer y recuperar datos de lo que fue nuestra ciudad en otro tiempo, que sin duda explican muchos aspectos de nuestra actual realidad y nuestra forma de ser, y propiciar que las próximas generaciones tengan un referente de cómo sus antepasados fueron conformando usos, costumbres y morfología de Tafalla.

Argitalpen honekin tafallar guztiok gure hiriaren bilakaera ezagutzea helburu du Kultur Udal Patronatuak, aurreneko argazkietatik hasi eta 30eko urteak bitarte. Izan ere, proiektu hau beste bi libururekin osatu nahi dugu, bata 1930tik 1975era bitarteko irudiak bilduko dituena, eta bestea, demokrazia hasi eta gaur egun artekoak. Garai baten gure hiria nolakoa zen ezagutzeko eta datuak jasotzeko aukera paregabea ematen du obra honek, egungo errealitatearen eta gure izaeraren alderdi asko azaltzen baitituzte hemen bildutakoek. Hurrengo belaunaldiek ere erreferentetzat baliatu dezakete, arbasoek Tafallako usadioak, ohiturak eta morfologia nola ezarri zuten jakiteko.

No quiero despedirme sin agradecer la disposición que en todo momento han tenido para con el proyecto, tanto el Grupo Cultural Altaffaylla como el Coordinador de Cultura Atxu Ayerra, quienes han llevado el peso de esta ardua labor, así como a los organismos e intituciones que han hecho posible su financiación . Igualmente quiero dar las gracias a todas las personas, familias, asociaciones e instituciones que a lo largo de los últimos años han cedido sus fotografías al Patronato, fotografías sin las que este proyecto no hubiera podido ver la luz de forma tan brillante.

Agurtu aurretik bai Altaffaylla Kultur Taldea bai Atxu Ayerra Kultur Koordinatzailea eskertu nahiko nituzke, proiektuarekiko momentu oro izan duten jarreragatik, lan zail honen ardura bere gain hartu baitute. Eskertzekoak dira ere argitalpenaren finantziazioa posible egin duten batzordeak eta erakundeak. Bukatzeko, azken urteetan Patronatuari argazkiak utzi dizkioten pertsona, familia, elkarte eta erakundeei eskerrak, haien laguntzarik gabe proiektu honek ez baitzukeen horren emaitza bikainik izanen.

Un saludo.

Agur bero bat. Santiago Lanas Olleta Presidente del Patronato Municipal de Cultura

Santiago Lanas Olleta Kultur Udal Patronatuaren presidentea


ÍNDICE AURKIBIDEA

Apuntes sobre la Historia de la fotografía en Tafalla Tafallako argazkilaritzaren historiari buruzko oharrak .......................... 16

Grabado: el arte de la imagen Grabatua: irudiaren artea ..................................................................... 22 El último grabado y el primer retrato Azkeneko grabatua eta lehenengo erretratoa ...................................... 32 ¡Miren al pajarito! Begiratu txoritxoari! .............................................................................. 36 Nicolás Giral, un vanguardista Nicolás Giral, abangoardista ................................................................ 44 Soldados o cuando tocaba la “negra” Soldaduak edo “la negra” heltzen zenekoa .......................................... 46 Los emigrantes: ilusión y nostalgia Emigranteak: ilusioa eta herrimina ....................................................... 52 Los Pajes Los Pajes ............................................................................................... 60 El Infame Trinquete Trinket zitala .......................................................................................... 64 Los polémicos soportales Arkupe polemikoak ............................................................................... 66 Los Comunes de 1908 1908ko Komunalak ................................................................................ 70 Parvas, trillas y trilladoras Metak, eultziak eta gari-jotzaileak ....................................................... 74 La Feria Feria ....................................................................................................... 82 El discreto encanto de los liberales Liberalen zentzuzko xarma .................................................................... 90

Félix Lecea Felix Lezea ............................................................................................. 98 José Alfaro Jose Alfaro ............................................................................................ 100 José María Azcona Jose Maria Azkona ............................................................................... 102 Ángel Montoya Angel Montoya ...................................................................................... 104 La traída de las aguas Uraren ekartzea ..................................................................................... 106 Había una vez, un castillo Bazen behin gaztelu bat ........................................................................ 110 El kiosko Kioskoa .................................................................................................. 114 Cocheros y carreteros Gurdizainak eta zaldizainak .................................................................. 118 El Camino de Hierro Burdinazko bidea .................................................................................. 122 Los autos Autoak ................................................................................................... 126 La Banda de Música Musika-banda ....................................................................................... 136 ¡Llegan los Gigantes! Hemen dira erraldoiak! ......................................................................... 144 Los antiguos txistularis Antzinako txistulariak ............................................................................ 150 Mercados Azokak .................................................................................................... 154 El Muy Ilustre Txit gorena ............................................................................................ 158


Postales y panorámicas Postalak eta panoramikak ..................................................................... 162 La Peña La Peña .................................................................................................. 176 Gitanos. La raza incómoda Ijitoak, arraza deserosoa ....................................................................... 178 Alguaciles o Ministros Aguazilak edo ministroak ...................................................................... 182 El desfile de las cuadrillas Koadrilen desfilea .................................................................................. 184 Los nuevos deportes: ciclismo Kirol berriak: txirrindularitza ................................................................. 190 Foot Ball, Fútbol, Balompié Football, Futbola, Oin-baloia ................................................................. 194 Caza y pesca Ehiza eta arrantza .................................................................................. 198 Natación versus moral Igeriketa versus morala ......................................................................... 202 El humilde Zidacos Zidacos umila ........................................................................................ 208 La Fuente Rekarte Errekarte iturria ..................................................................................... 212 El Santo Hospital Ospitale Santua ..................................................................................... 214 Ledanía de Uxue Uxueko letania ...................................................................................... 216 Procesiones y rogativas Prozesioak eta otoitzak ......................................................................... 218 Las Escuelas Eskolak .................................................................................................. 230

Estampas de la tristeza Tristeziaren irudiak ................................................................................ 238 Lo mejor de cada casa Etxe bakoitzeko onena ........................................................................... 244 Teatro y variedades Hazitarako prenda ederrak Antzerkia eta aldaerak ............................... 252 Aquellos viejos oficios Antzinako ofizioak .................................................................................. 256 La Cárcel Kartzela ................................................................................................. 270 Cuadrillas: cosa de hombres Koadrilak, gizonen kontua ..................................................................... 272 Los chicos con las chicas Nahasteari buruz ................................................................................... 282 Aquellas miradas eternas Amaierarik gabeko begirada haiek ....................................................... 288 Polladas y melonadas Meloi- eta oilasko-janak ....................................................................... 292 El Café Rafael Rafael Kafetegia ................................................................................... 298 El Encierro Entzierroa .............................................................................................. 302 Toros, toreros y maletas Zezenak, toreatzaileak eta maletak ...................................................... 306 Emancipación de la Mujer Emakumeen emantzipazioa ................................................................... 316 Vísperas de la República Errepublika bezpera ............................................................................... 322 Familias y sagas Familiak eta leinuak ............................................................................... 324


APUNTES SOBRE LA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA EN TAFALLA

TAFALLAKO ARGAZKILARITZAREN HISTORIARI BURUZKO OHARRAK

L

os orígenes de la fotografía en Tafalla son oscuros, poco estudiados y menos divulgados. La fotografía como constatación de una época, como técnica de referencia y reproducción gráfica sustituye al grabado en el último cuarto del siglo XIX. Algunos retratos de combatientes en las guerras carlistas o en la de Cuba y Filipinas se han conservado como testigos mudos de aquellas contiendas pero las imágenes tafallesas del momento pasan por ser grabados que reflejaron los acontecimientos históricos o los estudios artísticos de estudiosos de época.

T

afallako argazkigintzaren jatorria gutxi aztertu da, are gutxiago zabaldu, eta hortaz, hasiera nahiko iluna du. Argazkigintzak XIX. mendeko azken laurdenean ordezkatu zuen grabatua; garai baten egiaztapen gisa sortu zen, erreferentziarako eta erreprodukzio grafikorako teknika gisa. Guda karlistetan edo Kuba eta Filipinetakoan borrokatu zirenen erretratuak gorde egin dira gatazka haien lekuko mututzat, baina orduko Tafallako irudiak grabatuak izan ziren, gertakizun historikoak edo garaiko ikasien arte-ikerketak islatzen zituztenak.

Centrándonos en lo que se refiere a las primeras fotografías conocidas nos encontramos con la imagen de la recién construida estación de ferrocarril de Tafalla tomada por el fotógrafo francés Jean Laurent hacia 1867. En ella el fotógrafo coloca en la fachada de la estación a diez personajes que constituyen una representación de la sociedad tafallesa del momento. Estamos ya en una época en la que las familias más pudientes comienzan a querer ser inmortalizadas sobre todo en sus principales acontecimientos. Familias completas, bodas y comuniones empiezan a ser habituales en las casas notables de la ciudad. Son fotografías de estudio, con posturas forzadas o escenificadas según el gusto de la época. En las bodas normalmente el marido sentado y la mujer de pie, vestida de negro. Los comulgados casi siempre con cierta cara de miedo desconfiando de lo que aquel extraño aparato pudiera depararles.

Ezagutzen diren aurreneko argazkiei erreparatzen badiegu, Tafallako trenbide eraiki berriarekin egingo dugu topo, Jean Laurent argazkilari frantsesak 1867. urte aldera eginiko irudian. Argazkilariak geltoki aurrean hamar lagun kokatu zituen, orduko Tafallako jendartea ordezkatzen zutenak. Garai hartan sortu zen familia aberatsenek haien irudia hilezkor mantentzeko nahia, bereziki bizitzako momentu esanguratsuetan. Familia osoa, ezkontzak eta jaunartzeak irudikatzen zituzten argazkiak ohikoak izaten hasi ziren hiriko etxe gorenetan. Estudioan eginiko argazkiak ziren, postura behartuekin edota antzeztutakoekin, garaian garaikoa. Ezkontzetako irudietan, adibidez, ohikoa zen gizona eserita egotea eta emakumea zutik, beltzez jantzia. Jaunartu berriak izu aurpegiz agertzen ziren gehienetan, haiei begira zuten tresnak zer ekar ote zezakeen mesfidati. Ez dakigu zeintzuk izan ziren Tafallara hurbildutako aurreneko argazkilari ibiltariak, jaiak eta bereziki otsaileko feriak erakarriak. Herritarren erabilerarako izan zitezkeen nobedade teknikoak eta berrikuntza zientifikoak sortu eta berehala herrietan nahiz hirietan ikustea ohikoa izaten zen. Zinematografoa horren adibide garbia da. Hala ere, XX. mende hasiera arte ez dago, edo ez dugu aurkitu, ibiltariek eginiko kale-argazkirik. Horregatik, esan bezala, Tafallan gorde diren XIX. mendeko irudi denek familia-gertaera garrantzitsu bat dute jatorri. Orduko haurrak, umeak barne, parpaila eta enkajedun jantziekin dotore ageri dira, baita jaunartze eguneko protagonistak ere eta, nola ez, ezkonberriak. Hurrengo orrietan ikusi ahalko dugunez, haur hil berrien irudiak ere gorde dira, orduko osasun-egoera islatzeaz gainera, heriotzaren estetikari buruzko pentsamolde ezberdin bat ere agerian uzten dutenak, egun pentsaezina.

Desconocemos quiénes fueron los primero fotógrafos ambulantes que vinieron a Tafalla con ocasión de las fiestas y sobre todo las ferias de febrero. Era habitual que las novedades técnicas y los avances científicos con aplicaciones populares recabaran en los pueblos y ciudades de forma temprana a su invención. El cinematógrafo es un claro ejemplo de ello. Pero no hay, o no hemos podido localizar, tempranas fotografías de calle realizadas de forma ambulante hasta ya entrado el siglo XX. Por ello el grueso de las imágenes decimonónicas conservadas en Tafalla se basan como decíamos en acontecimiento familiares notables. Los niños, incluso bebés de la época, lucen sus mejores galas de encajes y puntillas, los comulgados y por supuesto las bodas. También se conservan, como luego comprobarán, fotografías de niños recién fallecidos que atestiguan las condiciones sanitarias de la época y un distinto planteamiento hacia la estética de la muerte que resulta cuando menos chocante para nuestra mentalidad actual.

Aurreneko argazkiek irudikatzen duten beste gaietako bat soldadutzarena da. Mutil gazte gehienen bizitzetan gertaera honek erabateko aldaketa su| 16 |


posatzen zuen: etxetik lehenengoz ateratzea, ohitura eta janzkera ezberdinetara egokitu beharra… Kasu hoberenetan, mutilak soldadutzara joaten zirenean, etxekoek diru-sarrera bat galtzen zuten. Kasu okerrenetan, gazteak ez ziren berriz itzultzen. Horregatik soldaduak zeuden tokitik zeudela erretratu bat bidali ohi zuten. Azkeneko gerra karlistak eta XIXko Kuba eta Filipinetakoak argazki multzo erakargarria utzi ziguten.

Otro de los temas fotografiados en época temprana es la de los tafalleses en el servicio militar. Para la mayoría de los mozos la mili constituía un cambio radical en sus vidas. Su primera salida de casa, los distintos hábitos, la distinta indumentaria, el acontecimiento en fin doloroso para muchas familias que perdían a sus miembros en el mejor de los casos como generadores de rentas para la casa y en el peor que nunca volvían. Pues bien, esto llevó a que se generalizara la costumbre de enviar una fotografía de los soldados tafalleses en sus respectivos destinos. La última guerra carlista, la de Cuba y Filipinas en el XIX nos han legado interesantísimos retratos.

Eskolako irudiek ere interes handiko dokumentazio-iturria osatzen dute. Eskolaratzearen orokortzea ekarri zuen Eskolapioen eta Gurutzearen Alaben ateak zabaltzeak, 1884ean eta 1888an hurrenez hurren. Gaur egun arte urtero errepikatu dira talde-argazkiak. Eskolapioetan normalean, irudiaren erdian apaiza agertzen zaigu ikaslez inguratua. Mojak, aldiz, uzkur ziren argazkilariaren aurrean paratzeko. Ikasleen janzkerek, arropen ezberdintasunek eta beldurra eta kuriositatea nahasten zuten aurpegiek gure arbasoen testigantza grafiko aparta osatzen dute.

Otra fuente de documentación fotográfica muy interesantes son las fotografías escolares. La apertura de los Escolapios en 1884 y la de las Hijas de la Cruz en 1888 supusieron la generalización de la escolaridad y por ende interesantísimas imágenes de grupo que se han producido de forma interrumpida hasta nuestros días. En Escolapios, normalmente en los grupos aparece el cura en el centro rodeado por los alumnos. Las monjas eran más reacias a posar. La forma de vestir de los educandos, sus diferencias en la indumentaria, sus caras entre asustadas y curiosas constituye un magnífico testimonio gráfico de nuestros ancestros.

Ez dago XIX. mendean Tafallan profesionalki lan egiten zuen argazkilariren aipurik; hori dela eta, haien buruak paperean ikusteko irrikaz zeuden hiritarrak hiriburura jo behar izaten zuten. Asko dira Emilio Pliego eta Roldán y Roldán e hijo estudioetan eginiko erretratuak. Fotografo batzuk Tafallara gerturatu zirela ere badakigu, Roldanen sinadura azaltzen baita Eskolapioen ikasleen argazkiren batean. Kanpoko argazkilarien obrak ere iritsi zaizkigu, V. López, Ismael Palacio (Zaragoza), Galle (Iruñea), Roldán y Mena (Iruñea), H. León (Xàtiva), G. de Olalderenak kasu. Haien irudietan abuztuko jaiak azaltzen dira gehienbat. Horietako argazkilari batzuek, Tuteran bizi zen Baltasar Roldánek adibidez, Tafallan behin-behineko sukurtsalak ireki zituzten. Alta, iragan mendeko hasiera arte ez zen hirian estudio iraunkorrik zabaldu. “La Artística. Ampliaciones fotográficas. Tafalla” eta “Ezequiel Mur. Tafalla” establezimenduen izenak heldu zaizkigu, azken hau 1922an sortua.

No nos consta que en Tafalla se instalase de forma profesional ningún fotógrafo a lo largo del siglo XIX por lo que los tafalleses deseosos de pasar a la posteridad viajaban hasta la capital para retratarse. Se conservan un buen número de fotografías realizadas en los establecimientos fotográficos de Emilio Pliego, Roldán y Roldán e hijo. También nos consta la movilidad de algunos de estos fotógrafos hasta Tafalla ya que hay fotografías de los niños de Escolapios firmadas por Roldán. También figuran otros fotógrafos foráneos tales como V. López, Ismael Palacio (Zaragoza), Galle (Pamplona), Roldán y Mena (Pamplona), H. León (Játiva), G. de Olalde casi todos con fotografías tomadas en fiestas de agosto. Algunos de ellos como Baltasar Roldán, establecido en Tudela, nos consta abrieron temporalmente sucursales en Tafalla. Pero no es hasta principios del siglo pasado cuando abren establecimientos fotográficos estables. Tenemos noticias de “La Artística. Ampliaciones fotográficas. Tafalla” y de “Ezequiel Mur. Tafalla.” que se establece en la ciudad en 1922.

Orduan izan zen 1896an jaiotako Ángel Montoya Morenok Errekoletak kalean argazki-denda ireki zuenean. Hasierako urteetan heziketa hobetzearren Frantziara askotan joan zen. Gutxika-gutxika, denda txiki geratu zitzaion eta Severino Fernández kaleko 13. zenbakira lekualdatu zen, 3. solairura. Bere seme-alabek, Carlos eta Rocío Montoya Martík, argazkigintzarako pasioa eskuratu zuten aitarengandik eta negozioari jarraipena eman zioten. Carlos gazte-gaztetik ikasi zuen (16 urtetatik) | 17 |


eta Eskolapioak bukatuta, Bartzelonara joan zen ikasketekin jarraitzeko. Ezin jakin zenbat ordu igaro zituen Carlosek laborategiaren iluntasunean argazkiak errebelatzen. Rocío ere aritu zen familia-negozioan. Aitarengandik ikasi eta marrazketan eta pinturan trebatu zen, argazkiak moldatzeko eta koloreztatzeko abilidade handia lortuz. Negozioa kale bereko 5. zenbakiko lehenengo solairura pasa zuten, gaur egun dagoen lekura. Hirugarren belaunaldian Carlos Montoya Iñurrietak hartu zuen lekukoa, Carlosen seme bakarrak. Aita eta izeba izan zituen maisu-maistra eta Bartzelonan osatu zituen ikasketak. Egun negozioak bizirik dirau, eta beraz, dagoeneko 90 urte dira Montoya familiak Tafallan denda eta argazkilaritzarekiko pasioa mantendu dituenak.

Es ahora cuando Ángel Montoya Moreno nacido en 1896 abre su establecimiento fotográfico en la calle Recoletas. Durante estos primeros años viaja repetidamente a Francia para adquirir formación. Poco a poco el local de la calle Recoletas se queda pequeño y se traslada a Severino Fernández 13, tercer piso. Sus hijos Carlos y Rocio Montoya Martí heredan de su padre la pasión por la fotografía y continúan el negocio familiar. Carlos aprende con su padre y desde muy joven (empezó con 16 años) y tras su paso por los Escolapios, viaja a Barcelona para adquirir formación. Nadie sabe cuántas horas pasó Carlos a oscuras en el laboratorio revelando fotografías. También su hermana Rocío pasa a trabajar en el negocio familiar. Aprende de su padre y recibe formación de dibujo y pintura adquiriendo gran habilidad en colorear y retocar fotografías. El negocio se traslada nuevamente a Severino Fernández 5, primer piso que es donde pervive en la actualidad. La tercera generación de la saga Montoya es asumida por Carlos Montoya Iñurrieta, único hijo varón de Carlos el cual aprende con su padre y su tía y se forma en Barcelona. En la actualidad continúa con el negocio por lo que son cerca ya de 90 años los que la familia Montoya ha mantenido no sólo el negocio sino también la pasíón por la fotografía en Tafalla.

Guda Zibilaren ostean sortu zen Fotografía Aracil, 60ko urteetan Foto Manolo, 70etan Jesús Irigalba eta 80etan Rubén Olcoz. Foto Alberto denda ere zabalik egon zen hiriko Kale Nagusian, baina denbora laburrez. Argazkilaritzaren artearekiko zaletasuna mundu profesionalarekin batera sortu zen Tafallan, XX. mende hasieran. Europatik zetozen aire berriei jarraiki, herritar hauek lan oparo bezain interesgarria egin zuten, eta haiei zor zaie mendearen lehen hereneko argazkien zenbateko handi bat kontserbatu izana. Lehenik eta behin, Ángel eta Félix Lecea anaiak aipatu behar dira, zeinen Peña Fotográficak hurrengo iragarkia zuen El Tafallesico egunkarian: “Lecea Anaiak, García, Hernández eta Konpainia. Errepidea 8. Tafalla. Denetarik egiten da, bromurozko postaletatik pinuak landatzeraino, dilijentzia judizialak eta mota guztietako botikak; frantsesa irakasten da eta espaloitik ibiltzea eragozten da”. 1913tik El Tafallesicon agertzen diren irudien egile dira Lecea anaiak eta 1916an Felix “argazkilari amateur handia” egunkari bereko erredaktore artistiko aritu zen.

Después de la Guerra Civil es cuando se establece Fotografía Aracil, Foto Manolo en los 60, Jesús Irigalba en los 70 y Rubén Olcoz en los 80. También, aunque de forma efímera, Foto Alberto mantuvo abierto un establecimiento fotográfico en la calle Mayor tafallesa. Paralelamente al mundo profesional, a principios del siglo XX comienza en Tafalla la afición por el arte fotográfico en una serie de personajes que abiertos a los nuevos aires procedentes de Europa desarrollan una interesante labor fotográfica. Gracias a ellos se conserva buena parte la producción fotográfica del primer tercio de siglo XX. En primer lugar hay que reseñar a los hermanos Ángel y Félix Lecea cuya Peña Fotográfica se anunciaba en el periódico El Tafallesico como “La Peña Fotográfica de los señores Lecea Hnos., García, Hernández y Compañía. Camino Real 8. Tafalla. Lo mismo se hacen postales al bromuro, que se plantan pinos, se hacen diligencias judiciales y toda clase de medicamentos; se dan clases de francés y se interrumpe el paso por la acera”. Son los Hermanos Lecea los autores de las fotografías que desde 1913 ilustran El Tafallesico y es Félix el que consta en 1916 como redactor artístico de dicho periódico y “gran amateur fotográfico”.

José María Azcona izan zen argazkigintzaren beste zaletuetako bat. Tafallako alkatea, ikertzaile aditua, politikaria eta idazlea izatearekin nahikoa ez, eta argazkigintzaren mundua gertutik ezagutu nahi izan zuen. Berrikuntza zientifiko eta tekniko denen jakitun, Azcona argazkilari emankorra izan zen, eta bere familiak mende hasierako harribitxi asko gordetzen ditu oraindik ere. XX. mendeko lehenengo urteetan Azcona argazkilari profesional jardun zen; izan ere, arrazoia edozein izanda ere erretratuak behar zituzten auzotarrek | 18 |


bere etxera jotzen zuten argazkiak egitera. Bere bilduma Tafallaz kanpoko irudiek ere hornitzen dute, egindako bidai anitzetan argazki-kamera berekin eramateko ohitura baitzuen. Argazkigintza estereoskopikoan trebatu zen eta hainbat negatibo bikoitz gorde zituen.

Otro de los primeros aficionados tafalleses es José Mª Azcona. El que fuera alcalde de Tafalla, erudito investigador, político, escritor, también contó entre sus aficiones más marcadas la de fotógrafo. Atento a todos los avances científicos y técnicos, Azcona fue un prolífico fotógrafo su familia conserva verdaderas joyas de la fotografía tafallesa de principios de siglo. En los primeros años del siglo XX Azcona hace las veces de fotógrafo profesional ya que buena parte de los tafalleses que necesitaban fotos para cualquier cuestión, pasaban por su casa y él gustosamente les retrataba. Su colección fotográfica trasciende Tafalla ya que en sus múltiples viajes acostumbraba a cargar siempre con su inseparable máquina. Practicó la fotografía estereoscópica conservándose un buen número de negativos dobles.

José Alfaro tafallarrak ere argazki-artxibo oparoa utzi zigun. Gaztetik ideologia aurrerakoia izan zuen eta modu autodidaktan ekin zion argazkigintzari, zegoen lekuan egonda ere. Bere familiak Extremadura, Andaluzia, Frantzia eta nola ez, Tafallako argazkiak gorde ditu. Félix Lecea eta José María Azconarekin harreman estua izan zuen eta XX. mendeko lehen erdian argazkilaritzak egindako aurrerapausoak arretaz jarraitu zituen. Iragan mendeko bigarren erdian Tafallan argazkigintza jendarteratu egin zen. Ekipoen merkatzeak familien gehiengoak harena erostea eragin zuen. 1980ko hamarkadaren hasieran, argazkilaritzarekiko zaletasun hedatuaz jabetuta, hiritar batzuek Higuera Argazkilaritza Taldea sortu zuten, egoitza antzinako Casa de la Higueran izango zuena, hortik izena. Aurreneko erakusketak Bar Beratxa aretoan antolatu ziren eta ondoren, 1983an, bai egoitza bai jarduna Kultur Etxera eraman zuten. Taldeak herri argazkigintzan eragin handia izan du eta Nafarroako zaharrenetarikoa eta aktiboenetarikoa da. Ordutik eta dinamismo handiz, trebatzejardunaldiak, tailerrak, ikastaroak, argazki-rallyak eta etengabeko erakusketak antolatu ditu. Azken horietan nazio mailan eta nazioartean entzutetsuak diren hainbat argazkilarien obrak izan dira erakusgai.

Otro de los tafalleses que nos ha legado un buen archivo fotográfico es José Alfaro. De ideología avanzada ya desde joven y de forma autodidacta comienza una intensa labor fotográfica allí donde su destino le lleva. Su familia conserva fotografías de Extremadura, Andalucía, Francia y por supuesto Tafalla. Mantiene una estrecha relación con Félix Lecea y José Mª Azcona y se mantiene al tanto de los avances que la fotografía va logrando en la primera mitad del siglo XX. Durante la segunda mitad del siglo XX asistimos a la popularización de la fotografía en Tafalla. El abaratamiento de los equipos hace que la gran mayoría de las familias adquieran sus equipos fotográficos. A principios de los años 80 del pasado siglo y fruto de una inquietud colectiva por el arte fotográfico, un grupo de tafalleses fundan el Colectivo Fotográfico Higuera con sede en la antigua Casa de la Higuera de la que toman su nombre. Sus primeras exposiciones se organizan en el salón del Bar Beratxa y posteriormente, en 1983, trasladan su sede y su actividad a la Casa de Cultura. El grupo supuso un revulsivo al ambiente fotográfico local y es una de los más antiguos y activos de Navarra. Jornadas de formación, talleres, cursillos, rallys fotográficos y exposiciones continuas, se desarrollan desde entonces con gran dinamismo. En sus exposiciones han pasado numerosos fotógrafos de prestigio nacional e internacional..

1986an Kultur Udal Patronatuak antzinako argazkien bilketa lanari ekin zion, Altaffaylla Kultur Taldeak egiten ziharduen jardunaren bide paraleloan. Bi instituzioen funtsekin eta familien nahiz erakundeen laguntzarekin sortu ahal izan da honako argitalpena. Atxu Ayerra

Desde 1986 el Patronato Municipal de Cultura comienza la labor de recopilación de fotografía antigua paralelamente a la labor que el Grupo Cultural Altaffaylla venía realizando. Con los fondos de ambos y la colaboración de familias e instituciones ha sido posible hacer esta publicación. Atxu Ayerra | 19 |


| 20 |


tenemos la tafalla que nos dejaron tendran la que les dejemos

utzi ziguten tafalla dugu utziko dieguna izango dute

| 21 |


Grabado: el arte de la imagen

Grabatua: irudiaren artea

E

G

l antecedente más cercano de la reproducción fotográfica lo encontramos en el grabado, de los que Tafalla ha guardado una pequeña colección, gracias sobre todo al viaje de Madrazo en 1865 y a la atención de la prensa internacional que suscitó la II Guerra Carlista. El aguafuerte es el procedimiento utilizado para la mayoría de los grabados tafalleses: sobre una plancha metálica cubierta por una fina capa de barniz protector, se realiza el dibujo con una punta metálica. Al dibujar sobre el barniz éste se elimina. Al introducir la lámina en un baño de ácido, o aguafuerte, se produce la corrosión del metal en las zonas dibujadas, es decir, en las que se ha eliminado el barniz. La dificultad extrema de este sistema es que el dibujo se hace a la inversa, es decir que no son las líneas negras las que se graban o dibujan, sino los huecos blancos que quedan entre ellas. Con el desarrollo de la prensa escrita el grabado llegó a su mayor virtuosismo, ya que, aunque se conocía la fotografía, no sabían imprimirla en el papel. Es por eso que grandes dibujantes acudían a los lugares de interés periodístico e ilustraban los sucesos con un gran realismo o bien sacaban una fotografía. Esos dibujos o fotos iban luego a los periódicos o imprentas, y los grabadores los dibujaban a la inversa. El sistema sobrevivió unos 40 años a la fotografía. Cuando se dominó la técnica de imprimir fotografías, el arte del grabado perdió su importancia.

rabatuaren teknika dugu argazki-erreprodukzioaren aurrekaririk hurbilena. Tafallak horietako hainbat gorde ditu, batez ere Madrazok 1865ean egindako bidaiari eta II. Guda Karlistak nazioarteko prentsan izan zuen oihartzunari esker lortuak. Tafallako grabatu gehienetan akuafortearen prozedura erabili izan zen. Akuafortearen teknika honetan datza: Metalezko xafla estaltzen da berniz-geruza babesgarri finarekin. Xafla horren gainean irudia markatzen da metalezko punta batekin. Bernizaren gainean marraztean, geruza ezabatuz joango da. Xafla azidotan edo akuafortean sartzean metalaren korrosioa gertatuko da marrazkia dagoen partean, hau da, berniza kendu dugun lekuetan. Teknika horrek badu muturreko zailtasuna: marrazkia alderantziz egin beharra. Hau da, marra beltzak grabatu edo marraztu beharrean, horien arteko hutsune zuriak markatu behar dira. Idatzizko prentsa garatzearekin batera, grabatuak une gorenera heldu ziren. Garai hartan argazkilaritza ezagun bazen ere, ez zuten modurik argazkiak paperean inprimatzeko. Horregatik, marrazkilari handiak kazetaritza-interes guneetara hurbildu eta errealismo handiko irudiak edo argazkiak egiten zituzten. Ondoren, horiek egunkari eta inprentetara bidaltzen zituzten, bertan grabatzaileek alderantzizkoan marraztu zitzaten. Argazkiak egiteko aukera egonda ere, grabatuaren arteak 40 urtetan bizirautea lortu zuen. Nolanahi ere, argazkiak inprimatzeko teknikak aurrera egin ahala, grabatuak lekua galtzen hasi ziren.

| 22 |


Convento de la Confesi贸n y Casa de los Mencos, en 1824. En el grabado siguiente, la Casa est谩 mejor proporcionada.

| 23 |


Reproducción escala de una reja del antiguo Palacio de los Reyes de Navarra en Tafalla. La reja causaba la admiración de muchos visitantes, ya que está trenzada de tal forma, que nadie sabía la técnica con la que había sido forjada. La reja está ahora en San Martín de Unx, en un lugar de difícil observación.

| 24 |


En 1865, Pedro Madrazo y el dibujante Jaime Serra visitaron la ciudad. “Tafalla deja derruir sus antiguos palacios” dice. Lamenta tanta decadencia y desinterés por las riquezas arquitectónicas “que en cualquier nación civilizada hubiera sido objeto de asidua admiración y culto”. El viejo palacio atrajo su mirada: “Muchos de los objetos que en él se describen en los romances, existen todavía. La torre llamada de Ochagavía, que la historia y la tradición designan como prisión de caballeros, se conserva intacta entre los dos jardines del palacio, dándole bajada a uno de ellos un elegante caracol”. Pegado a la torre, le llamó la atención “un lindísimo mirador de piedra, sostenido en un arco a modo de trompa. Este mirador comunicaba por un lado con la torre y por el otro con una escalera de caracol que salía al jardín (...) una verdadera joya artística de valor inapreciable. Imposible parecía que no hubiera sido expresamente recomendada la conservación de este curiosísimo resto de arquitectura civil palaciana del siglo XV y sin embargo se nos asegura que el bello mirador fue demolido”. Efectivamente, todo el conjunto, sito donde la actual calle República Argentina, fue derruido en 1886.

| 25 |


Panorámicas de Tafalla, una desde el Fuerte de San José y otra desde el sur. En 1872, comenzada la sublevación carlista, el Ejército comienza a fortificar la Ciudad y a construir el llamado Fuerte de San José, sobre un trigal de Mariano Muez, que se quejó porque nadie le pidió permiso. La intención era proteger la estación de ferrocarril, aunque los trenes no podían pasar de Pueyo, donde los carlistas habían cortado la línea. Hasta 1882, no lo abandonarán los militares.

En esta página del The Graphic de Londres, dos imágenes de Tafalla: una tomada desde el alto Lasterra (hoy Las Torres) y otra de Alfonso XII con su Estado Mayor.

| 26 |


| 27 |


carlistona mandingona

驴d贸nde tienes tu marido? lo tengo en el montejurra en la trinchera metido

| 28 |


| 29 |


El convoy de aprovisionamiento camino de Estella. Grupo de tafalleses, según el The Ilustrated London News del 20 de marzo de 1875. En las páginas anteriores, Alfonso XII entra en Tafalla el 29 de enero de 1875. En Peralta ha pasado revista a 60.000 hombres, sesenta batallones, noventa cañones y tres mil caballos. Es el “Ejército de la Derecha”, que con el “Ejército de la Izquierda” que partía desde Vitoria, hacían la pinza con la que esperan sofocar la sublevación de las cuatro provincias. A las dos de la tarde entró en la Plaza Nueva y pasó bajo un arco, enramado de laureles y hiedras, según puede verse en los grabados del The Ilustrated London News. En el preciso momento en que entraba en la Casa Consistorial, una enorme lámpara formada por bayonetas cayó del techo y a punto estuvo de matarlo. El rey estuvo hospedado hasta el día 2. Los grabados recogen su salida hacia Estella y el avance de las tropas hacia Larraga. Al fondo el objetivo final: Montejurra.

| 30 |


| 31 |


Azkeneko grabatua eta lehenengo ERRETRATOA

T

afallako azken grabatuetako batek eta lehenengo erretratoa izan daitekeenak biek ala biek irudikatzen dute garai hartan herritar denen ahotan zegoen pertsonaia: Teorodo Rada “Radica”, 1822an jaioa eta 1874ko martxoaren 29an Somorrostroko batailan eraila. Bai argazkiak bai grabatuak zendu aurreko hileetan egindakoak dira. Kale Nagusiko 1. zenbakian bizi izan zen eta igeltsero-maisu gisa lan egin zuen Tafallan. Besteak beste, kale Nagusia eta plaza lotzen dituen pasabidea nahiz Cuatropea kaleko zubia berak eginak dira. Baina, batez ere, karlista erreboltaria izateagatik da ezagun. Berak eta bere ideiek eskualdeko gazte anitz erakarri zituzten, Nafarroako Bigarren Batailoi mitikoa osatu zutelarik. Neurririk gabeko bere ausardia eta Gandul izeneko bere zaldiaren gainean egindako erasoak ospetsu bihurtu ziren. Boluntarioek gehien maite zuten jenerala zen, eta Unamunok baietsi zuen Radicaren heriotzarekin fronte karlistaren hondamendia heldu zela. Zenbait jotek haren izena kantatzen dute oraindik ere.

El último grabado y EL primer RETRATO

U

no de los últimos grabados de Tafalla y quizás el primer retrato coinciden en un personaje que entonces estaba de gran actualidad: Se trata de Teodoro Rada “Radica”, nacido en 1822 y muerto en la batalla de Somorrostro el 29 de marzo de 1874. Las fotografías, como los grabados que le hicieron, serían de pocos meses antes. Radica vivió en el número 1 de la calle Mayor, trabajó de maestro albañil en Tafalla, (entre otras obras hizo el Pasadizo que une la calle Mayor con la Plaza y el puente de la Cuatropea) y fue un rebelde carlista que arrastró tras él a los jóvenes de la comarca, enrolados en el mítico Segundo Batallón de Navarra. Su valor y sus cargas sable en mano, montado en su caballo Gandul, se hicieron legendarias. Era el general más querido de los voluntarios y Unamuno dijo de él que con su muerte se desmoronó el frente carlista. Algunas jotas todavía lo recuerdan.

el caballo de radica no quiere comer centeno que quiere comer cabezas de los tunos del gobierno ya pueden traer los guiris a todos sus generales que radica les pondrá las peras a cuatro reales

| 32 |


| 33 |


Frente a Radica, el coronel José Lagunero. Vallisoletano y liberal exacerbado, realizó una escabechina en Tafalla en 1869. De él ha quedado la expresión “una noche lagunera” y una parodia en Carnaval. La Enciclopedia Espasa dice de él que “operó con poca fortuna y tacto en el Norte”. Bautista Iriarte Bengoechea “El Cubero” (1856-1928) en la guerra carlista.

| 34 |


Modesto Lecea puede considerarse como el prototipo de tafallés contrario a Radica: uno carlista rebelde y el otro liberal constitucionalista. Fue voluntario de la Libertad y alcalde liberal de Tafalla en 1873, aunque casi lo fusila el Ejército por no entregar las raciones que le exigían. Volvió a ser alcalde en 1884 y de nuevo lo vemos de máxima autoridad en 1893, en plena Gamazada, alentando el ánimo foral del vecindario. Fue el alcalde que puso el reloj y el escudo que coronan la Casa Consistorial. Por eso lo llamaron el “Republicano”, aunque, por lo lento que daba las horas, también lo llamaron “Galbana”.

| 35 |


¡Miren al pajarito!

L

as primeras fotografías suelen ser retratos hechos en estudios apropiados. El de Roldán fue uno de los más solicitados. Solía acudir la gente relevante y con recursos para hacerlo. Pero para el pueblo llano, acceder a la fotografía fue más fácil que acceder a otros inventos, como el del automóvil. Para principios de siglo, casi todos pasaban, siquiera una vez, por la máquina del pajarito.

Begiratu txoritxoari!

L

ehenengo argazkiak estudioan egindako erretratuak izan ohi dira. Roldanen estudioa izan zen arrakastatsuenetariko bat, zeinera, normalean, izen oneko eta patrika beteko jendea hurbiltzen zen. Herri xeheak, ordea, autoa bezalako beste asmakizunak baino eskurago izan zuen argazkilaritza. Hori dela eta, mende hasierarako herritar denek jotzen zuten, behin sikiera, txoritxoari irri egitera.

Este también podría ser el primer retrato relacionado con Tafalla. José Preciado Fourniers era de origen italiano, maestro de Capilla y organista de Santa María. Vivió en el número 30 de la calle Olmo, vivienda que compartió con Felipe Gorriti. Se casó en terceras nupcias con la tafallesa Paula Ozcáriz. En 1842, solicitó al Ayuntamiento la creación de una Escuela General de Música, que es el precedente de la Banda de Música creada por Felipe Gorriti en 1861. Murió pobre, el 8 de enero de 1878, a los 71 años.

| 36 |


Bernardo Idoy era concejal carlista en 1867 cuando consiguió una normativa que permitía a los carros, con un máximo de tres caballerías, entrar en las calles céntricas de la ciudad.

Atanasio Mutuberria (1865-1913) y su esposa Guadalupe Castiella. Nació en el número 6 de la Plaza Nueva Su desahogada situación económica, le permitió dedicarse por entero a sus vocaciones sociales. Sociólogo y publicista, fue el iniciador del denominado catolicismo social en Navarra, fuertemente influenciado por la encíclica Rerum Novarum. En 1902 fundó la Caja Agrícola de Tafalla, la primera en su género en Navarra. Políticamente fue miembro del partido Integrista de cuya junta provincial tomó parte, y dos veces concejal de Tafalla. Una de sus polémicas más sonoras la sostuvo con el maestro Florencio Alfaro, introductor en la población del entierro civil. En 1904 fundó el periódico El Labrador, editado en Tafalla, en el que defiende el asociacionismo de los trabajadores católicos frente a los ricos liberales y alejado a su vez de las ideas socialistas y anarquistas. Murió apenas cumplidos los 48 años. En 1918, el Ayuntamiento puso su nombre a la calleja de la cárcel, donde vivió.

Ángel Morrás (1846-1934). De origen carlista, protagonizó la vida municipal tafallesa durante el cambio de siglo. Agricultor acomodado, fue alcalde en 1903, concejal en varias ocasiones y directivo de numerosas entidades locales, siempre de talante conservador. A instancias de José María Azcona, escribió Memorias o escenas de la vida tafallesa, uno de los mejores testimonios que tenemos para descubrir la Tafalla del siglo XIX.

| 37 |


José Gorriti Osanbela (1839-1896). Nacido en Uharte Arakil, a los trece años ya estaba viviendo en Tafalla. A los veinte años acabó sus estudios y ganó la plaza de organista en la ciudad. Cobró fama internacional y recibió importantes premios de la Sociedad Internacional de Organistas y Maestros de Capilla de París. Dedicó a Tafalla su gran Miserere, un Himno a Tafalla y el Regina Coeli que todavía se canta en Uxue. Escribió hasta trescientas obras de todo tipo. Se casó con la tafallesa Eugenia Izu, tuvo tres hijos y vivió en el número 1 de la calle Tubal. Teófano Cortés y Marichalar (1851-1907). Jurista, liberal conservador, directivo de la Asociación Euskara de Navarra, alcalde de Pamplona en 1891 y cinco veces senador por Navarra. La antigua plaza del Portal del Río lleva su nombre.

erruezo nción B u s A y iri . cio Zub Pancra . Aprox. 1885 ” a “Patac

Asunción Berruezo “Pataca”, hacia 1890. En su casa, donde el actual Centro Cívico, se construyó un trinquete en 1884, que estuvo en pie hasta 1995.

| 38 |


“2.V.1906. Mi querida prima Isabel. Aunque sea por postal te mandamos la fotografía de tus primas que te quieren. Julia y Otilia”. Interior de un domicilio acomodado a principios de siglo.

| 39 |


La fotografía puede ser del siglo XIX. Arriba, José Ramón Hermoso de Mendoza. Fue alcalde en 1914 y murió a los 38 años, con la epidemia de gripe de 1918. Los hijos de los condes de Guendulain hacia 1904, en el jardín de su casa. De izquierda a derecha, Joaquín Ignacio, Tiburcio, Isabel, Javier y Mercedes.

| 40 |


| 41 |


Gregorio Zaratiegui y María Aguirre se casaron en Guetadar en 1879 y vinieron a vivir al caserío del Saso. Aquí posan con siete de sus once hijos: Isidro con el acordeón, Antonio, Encarnación, Florentino con la guitarra, Pía, Perico y Agustina. Iniciaron la familia, los Gregoricos, muy numerosa con un gran sentido musical. En torno a 1900, una comitiva por la actual calle Cuatro Esquinas. Es la boda de Julio Laplaza, que luego será alcalde. A la derecha un cartel: “Expenduría de cerillas”.

| 42 |


Tipos de Tafalla en 1916, según una fotografía de la Biblioteca Nacional de Madrid. Fue sacada por Roldán y Mena, fotógrafos que se juntaron en 1884 y se separaron al iniciar el nuevo siglo. Así eran pues los tafalleses del siglo XIX.

| 43 |


Nicolás Giral, un vanguardista

N

icolás Giral Marsal (1883-1917) nació en el número 4 de la calle Cuatro Esquinas. Escritor infatigable, dejó unas densas Memorias de Juventud, manuscritas en 62 cuadernos. Trabajó como periodista en Barcelona, pero siempre estuvo muy vinculado a su ciudad natal. Entre 1906 y 1916 publicó la revista El Tafallesico. En la Geografía del País Vasco-Navarro, escribió un resumen de la historia local con el título “Tafalla a través de los siglos”. Estaba preparando una Historia de Tafalla mucho más completa cuando murió en Barcelona, a los 34 años. Su enorme trabajo fue luego aprovechado por José Beltrán para escribir su historia de la ciudad.

Nicolás Giral, abangoardista

N

icolás Giral Marsal (1883-1917) Lau kantoi kaleko 4. zenbakian jaio zen. Idazle nekaezina izan zen. Horren erakusle Gaztaroko memoriak lan mamitsua, eskuz idatziriko 62 koadernok osatua. Bartzelonan kazetari gisa lan egin bazuen ere, sorlekua gertu izan zuen beti, eta horren isla da 1906 eta 1916 urte bitartean El Tafallesico aldizkaria argitaratu izana. Geografía del País Vasco-Navarro liburuan herriko historiaren laburpena kaleratu zuen “Tafalla mendeetan barrena” izenburupean. Bartzelonan 34 urte zituela hil zenean Tafallako Historia prestatzen ari zen, aurrekoa baino askoz zabalagoa. José Beltranek baliatu zuen gerora haren lana herriko historia kontatzeko.

| 44 |


El 16 de agosto de 1906 apareci贸 El Tafallesico, peri贸dico impulsado por Nicol谩s Giral, que vemos en la foto mostrando un ejemplar a los hermanos Lecea, colaboradores de la publicaci贸n. Es el antecedente de La Voz de la Merindad, aparecida en 1929.

| 45 |


Soldados o cuando tocaba la “negra”

Soldaduak edo “BELTZA” heltzen zenekoa

T

1

ras la Ley de Modificación de Fueros de 1841, los navarros son obligados a hacer el servicio militar, generalmente en Ultramar, lo que suscitó grandes protestas contra las quintas y todas las formas de eludirlas, como automutilaciones, redenciones en metálico y una espantosa emigración de mozos a América. En 1895, los quintos y reservistas se sublevaron en Tafalla, siendo sometidos por el Ejército y, tras estar presos en la Plaza de Toros tafallesa y en la Ciudadela de Pamplona, fueron conducidos a la manigua cubana.

841eko Foruen Aldaketaren Legearen bidez nafarrak soldadutza egitera behartuak izan ziren, orokorrean itsasoaz bestaldera. Hamaika protesta egin ziren soldadutzara joateko beharraren kontra. Horrez gain, soldadutzaz libratzeko bakoitzak bere bidea aurkitu zuen: nork bere buruari gorputz atalen bat moztea, mahai-azpiko ordainketak egitea eta Ameriketara emigratzea. 1895. urtean kintoak eta erreserbistak matxinatu ziren Tafallan, baina Armadak mende hartu zituen eta herriko Zezen Plazan nahiz Iruñeko Zitadelan preso egon ondoren, Kubako sastraketara bidali zituzten.

1916. En la plaza de la Ciudadela de Pamplona, un grupo de tafalleses hace la mili en artillería: son Ricardo Osés, Julio Iribarren, Santiago Doxandabaratz, Antonio Indart, Ángel Labairu y Ricardo Osés. Francisco Zabalegui fue uno de los detenidos y condenados a ir a Cuba.

| 46 |


| 47 |


José Alfaro. Quinto de 1916. Ángel Amal fue uno de los últimos de Filipinas. Fue herido, pero murió en Tafalla. Su hijo tuvo una sastrería.

ya se llevan a los mozos a filipinas y a cuba ya veremos quién recoge las olivas y las uvas en la plaza del pueblo todos son guapos y en llegando las quintas cojos y mancos calle mayor de tafalla cuántas veces te he rondado y las que te rondaré si no me llevan soldado

| 48 |


Tras la guerra carlista, el Ejército se acuarteló en la Ciudad. En 1882 abandonó el convento de Capuchinos (Escolapios) y el Fuerte de San José. A inicios del siglo XX, hicieron esta parada militar y misa de campaña.

| 49 |


Año 1915. Instrucción militar. Al fondo, el Fuerte de San José, aún en pie.

| 50 |


Alarde militar. La fotografía estaba en Tafalla pero ignoramos dónde fue sacada. El Aaiún, 1916. Tafalleses frente a la tumba de un Lesaga: Juan Belloso, Juanito Salinas, Lauroba, Indart, Oribe, Lus y Martinena.

| 51 |


Los emigrantes: ilusión y nostalgia

L

os tafalleses y tafallesas sufrieron la emigración. Tras las dos guerras carlistas muchos mozos eligieron el Mar de Plata para huir de las quintas y de la necesidad. Tafalla tenía 6.496 habitantes en 1887 y mil menos a final de siglo. En 1909, cientos de tafalleses vivían en Barcelona. La mayoría no regresará.

Emigranteak: ilusioa eta herrimina

T

afallarrek emigrazioa sufritu zuten. Bi guda karlisten ondoren, gazte askok Mar del Platara alde egin zuten kintetatik eta pobreziatik ihesi. Tafallak 6.496 biztanle zituen 1887an; mende amaieran mila gutxiago ziren. 1909an ehunka tafallar bizi ziren Bartzelonan. Horietako gehienak ez ziren atzera bueltatu.

| 52 |

Foto familiar en 1926. Santiago Félix Andueza Zapata nació en Tafalla en 1873 y marchó a Argentina para evitar el servicio militar. En la foto siguiente, el día de su boda en Bahía Blanca, hacia el año 1900.


adi贸s padre y adi贸s madre adi贸s patria si la tengo me voy a tierras lejanas y nunca sabr茅 si vuelvo

| 53 |


Demetrio Jiménez Lera (1907-2001) llegó a Argentina y se dedicó al oficio típico de los vasconavarros: lechero. Comenzó el reparto con carro y acabó con vehículo de empresa. Regresó a Tafalla, compró el Bar Ozcáriz y puso el Bar Túbal. Así comenzó la historia del conocido restaurante del mismo nombre.

| 54 |


El 15 de agosto de 1908 se reuniĂł la colonia tafallesa en MĂŠxico para combatir la nostalgia. Familia Indurain-ArmendĂĄriz en Argentina.

| 55 |


| 56 |


Basa Martínez Arizcuren y su marido Ángel Esparza emigraron al Uruguay. En el pueblo Treinta y tres, plena Pampa, nació su primer hijo, Donato José María (1891-1974) que vemos en la foto. Fueron de los pocos que regresaron a Tafalla. Francisco Ibáñez y Nicolasa Vidondo “Chiribita” en Rosario, Argentina. Cuando en 1911 anunciaron que llegaba el cometa Haley, algunos dijeron que era el fin del mundo. Por si acaso, Francisco volvió a Tafalla y, previsor, se hizo el tercer panteón del cementerio, entrando a mano derecha. Como no llegaba el fin del mundo, regresó a Argentina, dejando el panteón para sus parientes. Buenos Aires, 1912. Encarna Zaratiegui, José Espinal y su hija Gloria, una de sus ocho hijos. Regresaron en 1914 y abrieron la taberna Magaña, en la esquina de la calle Tubal con la Primicia. Vicente Zaratiegui Aguirre, Gregorico, (1882-1963). Vestido de gaucho y con boina del País, posa en Bolívar, Argentina. Como tantos otros, marchó a América a probar fortuna y para eludir el servicio militar.

| 57 |


Tafalleses en el puerto de Buenos Aires, en 1928: Son Marino Valencia, Javier Villanueva, Cirilo Zabalegui, Jesús Arizu, José Jaso y José Ozcáriz. Los dos primeros muetes son María y Juanito Zabalegui, más conocido luego como el jotero “Navarro”. Fermina Burgui con sus hijos María y Juanito “Navarro” en Argentina. Eladio Solchaga (1889-1939) Viajó dos veces a Argentina, antes de instalarse definitivamente en la Placeta de los Auroros.

| 58 |


| 59 |


Los Pajes Los Pajes

E

n esta foto de Montoya, vemos el mítico quinteto de “Los Pajes” de Tafalla. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, fueron los reyes de los bailes. Aquí los vemos en 1924, al final de su carrera, año en el que grabaron sus primeros discos, los primeros de jotas existentes: son Julián Flamarique “Tururú”, Ventura Escobés y Manuel Vides “Manolín”. Sentados, Mamiliano, Rosendo y Carlos, “Los Pajes”.

M

ontoyak eginiko argazki honetan Tafallako “Los Pajes” boskote mitikoa ageri da. XIX. mendearen bukaeratik eta XX.aren hasiera arteko dantzaldi guztietako protagonista izan ziren. Erretratu hau 1924. urtekoa da, taldearen ibilbidea azkenetan zegoenekoa. Urte horretan, gainera, lehen diskoak grabatu zituzten, existitzen diren aurrenetariko jota-diskoak. Ondoko hauek osatzen dute irudiko boskotea: Julián Flamarique “Tururú”, Ventura Escobés eta Manuel Vides “Manolín”. Eserita Mamiliano, Rosendo eta Carlos, “Los Pajes”.

| 60 |


el baile de los pajes En el baile de los Pajes ya no se puede bailar porque dicen que las mozas, son una calamidad Si va usté a una: ¿Hágame el favor...? con mucha pamema, te dice que no tengo un compromiso, con ese teniente que antes de ser eso, ha sido asistente En el baile de los Pajes... Ya son las nueve, el baile se acabó si usted lo desea le acompañaré yo no se moleste, que vivo en la Peña si le ve mi madre... ¡ya la tengo buena! En el baile de los Pajes...

Ya son las once ¿a dónde vas? a echar el arranque al café Macanaz allá tomamos un vaso de aguardiente y con dos ochavos... ¡a casa caliente! En el baile de los Pajes... De madrugada, cerraron el bar y luego en la calle, multa por mear señor “ministro”, ábrame el retrete porque hasta las nueve... ¡no abren el trinquete! En el baile de los Pajes...

Los Pajes, animando la calle.

| 61 |


En 1927 vemos a Gonzalo Salvador, Sánchez, Félix Ciordia y, sentados, Ángel Monreal “Patiño” y los hermanos Lino y Juan Espinal “Magaña”. Otros quintetos intentaron seguir la estela dejada por los Pajes: Félix Ciordia, Cenón Izura, Antonio Menéndez, Marcelino García y Florencio Esquide. Un grupo de música muy bien acompañado. El del sombrero es Juan Bautista Iriarte “El Cubero”. La foto es de una familia tafallesa, pero ignoramos dónde está sacada.

| 62 |


| 63 |


El Infame Trinquete

Trinket zitala

E

K

l trinquete del Portal del Río fue construido en 1801 por la Cofradía de Nuestra Señora de la Caridad, con la idea de recabar fondos para el Santo Hospital y para que “la juventud pudiera ejercitarse en el deporte de la pelota, tan propio del País y tan arraigado en nuestra tierra”. Posteriormente Eulogio Berruezo construyó otro en 1882, en los antiguos Jardines del Palacio, que con el nombre de Trinquete de la Basilia o de Pataco, existió hasta 1993. En 1902, Antonio Pérez Moso llevó a la imprenta el libro El Infame Trinquete. Relación de una pequeña parte de las violencias y atropellos que han sufrido los habitantes de Tafalla en el primer semestre de 1902. El libro hace mofa de los antecedentes del derribo. Por fin, en 1907 se derribó el trinquete, dando lugar a la actual plaza de Teófano Cortés. La foto es del año 1902.

aritatearen Ama Birjina Kofradiak eraiki zuen 1801ean Ibaiaren Atariko trinketa. Helburuak bi ziren. Batetik, Ospitale Santuarentzako dirua lortzea eta, bestetik, “gazteak eskupilotan trebatzea, herriko berezko ohitura eta gure lurretan biziki erraturik dagoen jokoa baita”. Geroago, 1882an, Eulogio Berruezok beste frontoi bat eraiki zuen Jauregiko antzinako lorategietan, Basilia edo Potaco-ren Trinket izena zeukana eta 1993. urtera arte iraun zuena. 1902an Antonio Pérez Mosok liburu hau kaleratu zuen: Trinket Zitala. 1902ko lehenengo seihilekoan tafallarrek pairatutako bortizkerien eta bidegabekerien zenbateko txiki baten harremana. Liburua trufa egiten die Trinketa eraisteko aurrekariei. Azkenean, trinketa behera bota zuten 1907. urtean. Haren lekuan egun ezagutzen dugun Teofano Cortes plaza dago. Beheko argazkia 1902koa da.

| 64 |


Félix Lecea y Jesús Cabezudo acompañan a Antonio Pérez Moso, el autor de El Infame Trinquete.

| 65 |


Los polémicos soportales

E

n 1750 el Marqués de Feria construyó seis soportales “desde la Torre hasta el Puente del Arrastre”. En 1809 se quisieron cerrar, pero la tropa francesa lo impidió. Más tarde, los vecinos decían que eran públicos y que se jugaba a pelota. Finalmente, en 1916 y entre protestas, se compró al Ayuntamiento el derecho a cerrarlos y allí se construyó un lujoso salón llamado Café del Mediodía y, popularmente, Café Macanaz.

Arkupe polemikoak

1

750. urtean Feriako Markesak sei arkupe eraikiarazi zituen “Dorretik Arrastearen Zubira bitartean”. 1809an itxi nahi izan zituzten, baina tropa frantsesek galarazi zuten. Geroago, auzotarrek aldarrikatu zuten herriarenak zirela eta bertan eskupilotan ibiltzen zirela. Azkenean, eztabaida eta protesta askoren artean, 1916an arkupeak ixteko eskubidea erosi zioten Udalari. Café del Mediodía deituriko luxuzko aretoa sortu zuten bertan, Café Macanaz izenaz ezaguna. Esta parece ser la única foto del interior de los famosos soportales del Portal del Río.

| 66 |


ya no se puede pasar por debajo los portales que dicen las mozas guapas ya pasan los animales

| 67 |


En 1889, en el número 2 del Portal del Río, se fundó la sociedad de baile “El Mediodía”, que vemos en la fotografía. Braulio Ruberte, fue su primer presidente, con José Galarza, Román Itúrbide, Bruno Garayoa, José Iribarren y otros. Era el “Café Macanaz”. Enfrente, apenas se lee el cartel de “Café Oriente”, donde había otra sociedad recreativa del mismo nombre, impulsada por Rafael Gutiérrez, Santos Iribarren, Mateo Armendáriz, Gabriel Iriarte, Emilio Maestroarena... Bailes, juegos de azar y el mejor ambiente de la ciudad. Tomás Alzórriz (1883-1918), alias “Macanaz”. Primero fue el “Casino Agrícola Industrial” que fundó Alzórriz en 1914, junto con Miguel Molina, Pedro Zalacain, Lucio Salvo, Avelino Torralba...

| 68 |


El Ayuntamiento pasa delante del cafĂŠ Macanaz.

| 69 |


Los Comunes de 1908

L

a recuperación de los terrenos comunales del Saso, Candaraiz y Sarda, privatizados tras las guerras del XIX, fue una de las epopeyas de nuestra historia contemporánea y resolvió el problema del hambre y de la emigración durante varias décadas. Las protestas venían de muy atrás, pero fue este año cuando el pueblo se mostró con tal contundencia que consiguió lo que pretendía. Manuel Bayona de Arbizu, “Bayonica”, alcalde de Tafalla, se posicionó a favor de los derechos del pueblo, por lo que fue destituido. Dejó un grato recuerdo popular. Sus nietas también fueron muy populares y triunfaron en el cine con el nombre de “Pili y Mili”.

1908ko Komunalak

X

IX. mendeko guden ostean Saso, Kandaraitz eta Sarda lur komunalak pribatizatu ziren. Lur horiek berreskuratzea izan zen historia garaikidearen epopeiatako bat. Ekintza horren bidez, gosearen eta emigrazioaren arazoa konpondu zen hainbat hamarkadatan. Kexuak hori gertatu aurretik hasi ziren. Nolanahi ere, urte horretan hain gogo handiz erakutsi zuten herritarrek lur komunalak berreskuratzeko beren nahia non berreskuratzea lortu zuten. Manuel Bayona de Arbizu, “Bayonica”, garai hartan Tafallako alkate zena, herriaren eskubideen alde egin zuen eta, horren eraginez, kargutik kendu zuten. Hala ere, herritarrek zinez eskertu zuten haren jokabidea. Haren bilobek ospe handia izan zuten, zineman “Pili eta Mili” izenaz arrakasta itzela lortu baitzuten.

| 70 |


Cuadrilla de “El Conejo”, celebrando el Carnaval y jugando “al higuico”. Fue la más famosa en los sucesos comunaleros. Son Benito Aldaz “Murcia”, Florencio Esquide “Zaragata”, José María Esparza, Florencio Equisoain “Raza”, Félix Esparza “Rufo”... Florencio Esquide “Zaragata”, Muez, Beorlegui, Félix Esparza “Rufo”, Esteban Orzanco, Benito Aldaz “Murcia”, Benito Esquíroz, “Cabricas”, Jesús Esparza, Braulio Moreno... La mayoría labradores y protagonistas de la lucha por los comunales.

| 71 |


Vemos a Antonio Pérez Moso en el Casino y detrás, con barba, aparece su hermano Genaro, alias Genarito, Gobernador de Valencia, que a partir de 1908 va ser uno de los protagonistas del asunto de los comunales. Los dos únicos de barbas son los hermanos Genaro y Antonio Pérez Moso.

genarito, genarito

¡qué bien estás en valencia! cuando vengas a tafalla ya verás qué diferencia

| 72 |


El llamado “Casino de los Ricos”. Un grupo de liberales. Reconocemos a Félix Lecea, Antonio y Genaro Pérez Moso, José Cabezudo...

| 73 |


Metak, eultziak eta gari-jotzaileak

Parvas, trillas y trilladoras

E

n 1813, los soldados británicos se extrañaron de la forma primitiva de trillar de los tafalleses, con un trillo de madera, tirado por mulas o caballos, dando vueltas alrededor de una era. Pero 145 años más tarde, seguían igual.

1

813an britainiar soldaduak zur eta lur geratu ziren tafallarrek eultzitzeko zuten modu primitiboa ikustean. Mandoek edo zaldiek tiratutako egurrezko trailuarekin larrain batean bueltaka eultzitzen zuten tafallarrek. 145 urte geroago, teknika bera erabiltzen jarraitzen zuten Tafallako nekazariek.

Desde Santa Lucía se ven las eras trillando. Lo más espectacular es que todavía hay algunos que lo hacen con bueyes. Al fondo, se ve la Cooperativa Vinícola, fundada en 1917. Una era en la Cuatropea.

| 74 |


Foto de la familia de Juanita Ruiz.

| 75 |


| 76 |


Trilladora de Hermenegildo Flamarique Mendía “Calero”, en 1907. Al fondo, el Alto de las Cruces. En el centro, Teodoro Galarza Arranbide, “El Botero”. Al fondo se ve, todavía en pie, el castillo Santa Lucía, por su cara sur.

Las primeras trilladoras Rust ón llegaron a Tafalla co n el cambio de l siglo. Luego vinieron las de marca Ajuria. La paja se m etía y se pisa ba en los pajares, o se de jaba en grande s montones, para de licia de los m uetes.

Foto de la familia de Vicente Olcoz.

| 77 |


Trilladora de la Pichona, hacia el año 1920. Estaba al inicio de la carretera Artajona y posiblemente era de la marca Ajuria. Para los jóvenes que no las han visto trabajar, les diremos que del fascal de la parte superior izquierda se cogían los fajos de trigo o cebada y se los daban al que alimentaba la trilladora por arriba. Éste cortaba la “cuerda de segadora” y dejaba caer el fajo. El trigo caía limpio a los sacos, donde vemos a Venancio Abínzano. Por detrás salía la paja, a la pajera. Si soplaba cierzo, era labor llevadera. Si bochorno, un infierno de polvo y zaborras.

| 78 |


la vida del jornalero es la del trillo en verano con piedras en las costillas y todo el día arrastrado en las eras de mi pueblo oí cantar una moza quÊ bien se aventan las penas con el aire de la jota cebada cogimos poca y trigo bastante menos sigan las deudas p´alante con los maíces pagaremos

| 79 |


Era de trillar donde la actual calle Buskil. En la foto Tomás Martínez de Espronceda, Lidia San Martín, Juan Salinas “Churrero” y otros familiares.

| 80 |


| 81 |


La Feria

Feria

E

1

n 1418, Carlos III concedió a Tafalla, a perpetuo, cinco días de Feria en torno al día de San Sebastián, para todo tipo de ganados y mercaderías. Luego pasaron a ser nueve días, y en el siglo XVII fueron trasladadas al mes de febrero. Desde entonces, y hasta hace muy pocas décadas, ha sido el acontecimiento anual más importante de la Ciudad y el que más fama, visitantes y beneficios le ha acarreado. Con la mecanización del campo comenzó su lento declive.

418. urtean Carlos III.ak mota guztietako ganadu eta salgaientzako bost egunetako feria-jaia eskaini zion Tafallako herriari, San Sebastián egunaren inguruan ospatu zedin. Ondoren, lau egun gehitu zizkieten azokari eta XVII. mendean otsailera aldatu zuten. Ordutik eta duela zenbait hamarkada arte, urteko gertakaririk garrantzitsuena izan da herrian, bisitari, ospe eta irabazi gehien ekarri dituenak, hain zuzen. Landako lanak mekanizatzearekin batera, ordea, feriaren garrantziak behera egin zuen gutxika-gutxika.

| 82 |


compr茅 una mula en tafalla y se me muri贸 en olite la mula yo no la pago hasta que no resucite

| 83 |


| 84 |


Santiag o Ruiz “ su hijo Miguel El Lechero” con Ruiz La so.

| 85 |


JoaquĂ­n Martinena.

| 86 |


Santiago Ruiz “El Lechero”, acariciando a un zorro, con su mujer Pepa, Rafael Gutiérrez, Félix Lecea...

| 87 |


El de atrás es Diodoro Olcoz “Andana”, en 1928.

| 88 |


| 89 |


El discreto encanto de los liberales

E

n general, los liberales acomodados fueron los grandes beneficiados del convulso siglo XIX. En Tafalla formaron un grupo muy activo, y progresista en cuanto a las innovaciones: trajeron las modas, los sombreros franceses (no esa “vulgaridad” de la boina), la prensa, las aguas, las plantaciones de pinos, los mingitorios, los automóviles, el cine, el fútbol y las primeras máquinas fotográficas, con las que disfrutaron haciéndose retratos, elegantemente trajeados. Gracias a ellos, hemos podido hacer este libro.

Liberalen zentzuzko xarma

O

rokorrean, liberal dirudunak izan ziren XIX. mende aztoratuari irabazi gehien atera ziotenak. Tafallan oso talde bizia osatzen zuten, eta berrikuntzei dagokienez, aurrerakoia ere bazen: modak ekarri zituzten, frantziar kapelak (txapela “baldarrak” alde batera uzteko), prentsa, ura, pinu-sailak, pixatokiak, autoak, zinema, futbola eta lehenengo argazki-kamerak, zeinekin, dotore jantzita, erretratuak egiten ederki gozatu zuten. Haiei esker izan da posible honako liburua.

Los hermanos Lecea con las hermanas Astrain.

| 90 |

desde que salió la moda de las faldas apretadas parecen las señoritas a las lechugas atadas


Las hermanas Astrain.

| 91 |


| 92 |


| 93 |


Sentados donde la farmacia, aparece NavascuĂŠs en primer plano, Jose MarĂ­a Azcona y los hermanos Lecea

| 94 |


Los Lecea, Giral, Domín guez de Vidaurreta, Pérez Moso. ..

Laplaza, Navascués, Gil, Félix Lecea, José Cabezudo, Salaberri...

| 95 |


Félix Lecea, Diosdado Domínguez de Vidaurreta y Joaquín Astrain. Joaquín Astrain con sus hermanas, Félix Lecea y José María Azcona.

| 96 |


En el centro, Policarpia Garcés, “La Carpia”, popular vendedora de periódicos que pasó a la literatura en La Carpia, su burra y yo, de Mª del Villar Berruezo. Con ella, Esteban Pérez, Paco Lasa, Gil, José Cabezudo, Nicanor Indart, Joaquín Gutiérrez, Félix Lecea, José María Azcona... Caya Celaya, esposa de José Colio.

| 97 |

Profile for Juanjo Marco de Carlos

Tafalla. Historia eta argazkilaritza  

Tafalla. Historia eta argazkilaritza  

Advertisement