Page 1

Oct ubr e T al l erdeF acepai nt i ng

El ar t edeus arel r os t r ocomol i enz o S ábado5deOct ubr e,de11: 00a14: 00

Gr upodeEs cr i t ur aCr eat i va

Ex pr i mel osr ecur s oscr eat i vosdel apal abr a L osl unes7,14,21y28deOct ubr e,de19: 00a20: 30

T al l er ess emanal esL i l i put

T al l er esdeAr qui t ect ur apar ani ños T odosl osmar t es ,de18: 00a19: 30

T al l erdePackagi ngCr eat i vo Cr eaci óndecaj asder egal o

J ueves10deOct ubr e,de18: 30a21: 00

T al l erdeI mpr ovi s aci ón

Ex pr és at edes del as or pr es a,act úas i ngui ón Mi ér col es16deOct ubr e,de19: 00a21: 00

I naugur aci ónde“ Pi nt ur asdeSábado” L anuevacol ecci óndeAndr ésMér i da J ueves17deOct ubr e,al as21: 00

T al l er“ L oses cal onesdemivi da”

T al l erdeaut oconoci mi ent o¿enquépel dañoes t ás ? J ueves24deOct ubr e,de18. 30a20. 30

“ ¡ Exper i magi a! ”

Es pect ácul odemagi apar aadul t os ,porS er gi oS er emi Vi er nes25deOct ubr e,al as20: 00

T al l erL i l i put :“ ¡ Expr és at e! ”

Ar qui t ect ur apar ani ños :el l enguaj edel aar qui t ect ur a S ábado26deOct ubr e,de10: 00a14: 00

Mús i cot er api a:elar t edecr earconl avoz T al l erpar aus art ucuer poyt uvozpar aex pr es ar t e J ueves31deOct ubr e,de19: 00a21: 00

i nf o@mahat mas howr oom. com

i ns cr i pci ones

ennues t r ol ocal y. . .

952218753 mahat mas howr oom. com f acebook. com/ mahat mas howr oom

Calendario octubre Showroom  
Calendario octubre Showroom  

Este es el calendario para el mes de octubre de actividades y talleres de Mahatma Showroom y Mahatma Liliput.

Advertisement