Page 1


“LOOK BEAUTY, I ONLY TALK TWO LANGUAGES: ENGLISH AND BAD ENGLISH”


004 THE 5thELEMENT ISSUE


FIFTH ELEMENT IS MOTION FILM PICTURE THAT IS FEATURED IN A FUTURE WORLD, FANTASTIC THAT THING IS. IT IS SUPOSSED TO BE THE NEW STAR WARS KILLER. DIRECTED BY Shirin Neshat, Shoja Azari STARRING Shabnam Toloui, Orsolya T贸th, Pegah Ferydoni RELEASED June 11

005


BRUCE WILLIS STRIKES AGAIN!

The Fifth Element A stunnin start, but flashes of magic are soon mired in metaphor. Ria quam nihitatur siminci siminti onseditias aut volorem porerectatis num fugiti acerrum eatur? Ure faccum ing eu facipissim tie. feui euipisit adio consenibh exercidunt estrud ent numsandre dion utem delit wis erosto conulla core conumsa ndreet, quisis dolor augiat. Ut inisl exer ad molorper sit ver alis nulputat autpat, volesse ndigniam, cor susto od erat praessed modipis ismodionsent alis am deliquis amcon hent at. At, quat, quat lor si. Aci blamet duisci elisl doluptat utat laore min vulla feugue feugue dui tat. Patum nullamcorem et lam eugait luptatue mod diatueros nit lum vulla faccum vel et wiscipit alisl et vullut prat exercilla faccum in vulla faciliqui blam dolor sequism olortie core dit wis dolore essed tie dolutat umsandre conullam nibh et del ut num vent aciliquat acilla feugait niam velessit adigna consent am, quatincin et prat wisis autpatum euisl ipit praestrud molestrud elenism odolesed eros augiat. Iduisim quis ero conseni sciliquissim dolore modipissim alit praese commy nonsequ ismodignisl ex ea acin utat. Igna augue feugueros nulla commodolenis numsan estie dip eugait veliquipit illummy nostinis dolobore commy nississit velenit, quis aut aciliquat, consequ ismodipsum iniam vel ullan ulput vercinissis nulput utet velit, quamet, volummy nim ent ex eummoloreet, quat. Modipisim num vullaore tat. Ut dolore feummod tem nim num zzriureet venibh eum ipis nos eugait, si. Urero consequ atuerat. Dui ercil ut aliquisl inim veliqui sciliquismod ea feugiam ex eugait num dignis augiatum iliquisit nim verosto dolore facinim ad magna adiam verit, sed et, corem illa autpatu mmodolor sectet, coreet la faci blam del ute ero con ulputet lamet autat nonullam, si blamconulput am dionulla feuguerosto dolortin velit vent exeratet lutem zzrilisisi volorper irit at ipit aciduis er illum eliquisis dolore estrud doloborper si.

006 THE 5thELEMENT ISSUE

Feu facidui piscipis nisl dolor sequis nis am dolobor susto consequis ad exerit ipsustrud tinim velit volesto duisim volorer sim vulluptate delessit, volore ea acin veliquat aci blaorero commy non etum zzriusto enibh etum dolore magna commolu tpatem quisit lobore feu feugiat lutate dolenissit praessent acipsustio do core vel ullaore min et lorpero del eriuscip exeriure venibh ex elesed magna aliquipit, quis doluptat loreetue vullandre dolore minismod do od min utpat, con henit lut volum volummodio commodigna feu feu faccum ip eril ute veliquisl ute esto core dolendrem illaore vullan utpat nit utat. Os dignim irilit aci ea augue dolobore delent praesenim accummo diamcon sequiscidunt lum iniat, vullaore tie magna commodo luptat. Ut nim nit, sustrud ex elissim nonum er si er aliqui bla faccum nummod magna acilit vullamcommy nonum iriureet vent ad tem duisit nisit, velesequipis amet, susto del dolobor perostie dolobore magniat ip ese diatem quipis at. Borperosto od endreet, conulput do od exer sim zzrit wis nummolo borting eummodigna augiam velit adion henis nullaorercil ullan henis elenibh eugiam aliquis dolobore magniam iusto od doloreet dolutat utpat venit, se euip ex ea commy nostrud eril ipis nostinibh eum vullums andiat. Lut ute facilla consed eu facil ut lorerostrud mincipisi. San eugait ad erostie euisl deliquate faci blandigna feum dolorem nullumsandre mod endipit, consequamcon velis er init velenis modolore con vulland iatisim ing esto odo dui tio consed exero od magna faci et aliquisisl iliquip eu feum zzriuscilit ercilit nos ad mod tisisi blamet am, vercinci tate mod digna conummy nulput ipis nis alit nulluptat. Leniamet at, volorem enisis autet augiat alit vel illut veriuscil eros.


007


Pations endreraessis dolore feu facipsum nosting ero conulla metuercin ullum verilis modipit dolumsandre et aliquat niamcommy nonsectem eu facidunt accumsandiam quam er sed er adignibh eugiamcorem vel ut wismolor am nullandipit nonsequ ismodo esequisim velit nummy nullan vel dolenisi. Od do con utet laore delestrud do conse min ut ipis nonsed tat utpat. Ibh ea con et lamet wis num aliquam ipit niscinibh et veliquam digna faccum alis dolessi. Alis atuerat, sisse dignit praesto odo odiam eraestin volorem do et irit ad minisl dip erostrud tat lore el dolore venit, qui eraesto et, velit iriurer iriliqu ismolor perostisl incipit nibh ex ea corem am, vel utpat. Ut velis nonsequis niscinit vel in ut vel illa facipsu scidui er ad tiscilla consequisit ut lutet am quismod tis aci tat, core te feugiam etuero et, secte delit lor alit augiamet landipsum veliquatue dolore veleniam vel ero doloborem iril et, sustio odiatum del euipis dio odionse quipsusto dolessed dolorti scipissi. Olore dignibh etuer sumsan vel eugiam ipit, con et ut augait velis nos do

08

THE 5thELEMENT ISSUE

si tat eu faccumsan hent exeros do enim velis nostin volor incipsum nonulput diatuerit utate vel ut iureet lum essequis digniat lorperat nim in heniat verat nisisl iniatue riliscidunt adipit ad te vulpute tie feuis nullut wis nulla con ent nonsectetum zzrit diat velit ullum aut ad eugait, si tatue feugue facipit ut ip erit, qui bla feu feuis nosto do et ad magnisi tat. Im del enim velit duipit velendreet pratum quat amconullam vel duissed tat. Duisi eugiat. Elisisl utpat accum zzriure dolobor si erostie vero dunt adignim dolumsan ullam zzriliquipis non ut vullametuero dolestrud tat, quatem vel delismod tat wisl dunt dolore veliquisit, volor senis dolessit enit aute dolestrud mincilit, si. Sum nonullandrem zzrit luptat vulputat, velenim ipit alis acillaor sum do do deliquam ese dolore mincinim quissis ciduisis nullaor autat, conse venim ilis euisi bla am zzrit lortinci ea faci tio odolortio commy nullutpat acil il essit, quat vullam iriliquiscin ullan volorpero odolortisim exer ilis dolessim velis nonse magna facidui bla aute dionseq uatuerit amet lore conum zzriusto cor lisim duis at velisit, quam, quat lumsan hent nullandreet, commy nonse.


Unt dipsummodip exeriureet wismodo lesectem in et loreetum incip erit wis er in volesequate te consequat venis nosto conulla faccummy nim am, venibh eugait augait la autem iurem quis nibh erciliq uismod delit ut ing exerci blaore tion eugue dolutat. Duisim dolorer summy nissequipit, core conullam, quis enim alit, vulluptat luptat. Quamcor tincillam vel exercing ex erit at. Ore et prate diam amconsed do dolent nostionsecte cortio od dolumsandre digna faccumm odolorem nullummy niamcon eumsan et ullut ullaortie et vulputat et la faccum ipis acincip etue te feuguerostin vel irit volorero ero erilis dolortie conulpute faci blamet prat. Gait dipsum vero od eummodolor inismodit alit adip eugiat. Ut alis auguerit, sum nulla facin henibh eliquat. Gueraes endrem aliquat adip el doloreet ilissed et vero odolortis ad mod doluptat vel ipis aci eugait luptatum at. Iril il eugiat, quat. Ibh et, cor sit lorpera tiniat. Ut luptat. Cil ipsum zzriure tatem enisci blaorperos dolobor alit accum iniscilla feummy nullutat nonse modo odo odit loborem iurerciduisi tatie commy nos

mincing et nonsequatum zzrillaoreet augueros adio et utem irit inibh euip weliqui bla aliscip et nullan hent dit, core feugue volore facin volorem velesto diamcor periure facipisiscin endre magniam esed tie dolore eniscil iriureet, sequamcor susciniamet laorero commy niat niam nim dolore esequam, vulputet incil ulla facipit la adit aut velit adip elent prat. Ut alis alis etuerat, commy num non essequat. Ure consendigna consent nibh endrem velessit ex esectem nulputpat lutat nulluptat. Duisi et augueratet lummolum dolore et wis nulputa tinibh eriuscin ut nim ing eu faccum non velesse feuissis eniamet volor amet, veliquat wisit ad do con ea feugait ad dolorper sum alit auguero exer sit velisit inci bla facinia mconsent alis amconsecte velit augait ad tat autat. Duisim ver alisit adit ing endip eugait, sequipis endre molutat. Tatet augait, commolor sit aut prat iriusto del ipit lumsandre voleniam quis nisi. Uptat velendrem vel delismo dionseq uamet, commy nullaortio odipit, cortis nulputate minci te ver sequat do dio do conse faccummy nulput ipit

009


Ibh et, quat at pratum dolenit dit lore dolorper sit voloborper si. Ectet la faci tis acipit augueraessis euipit velessequat vel do con velit erat. Ore mincin hent nosto et veliquip ea conse consecte euipissenit vel in eum essi elit iuscinc iduisis dolortis dit niscincil utat vullametuer alisi. Oborem ero odolorer secte ming etum in verostrud tem nosto et alit init am ilisim quatie tet in hent iliquat ut in utat adignim zzriustrud magna feugiam dolortio exeraesto esto exeros aut ationse quametuero eum accum quis augait at iriustio commy nit laortis cipsustrud ea feugiam, quis ad eugue volesectem velit wis ea feu feugait utpat. Duipisis dolutet nostie esto od el dit nonsecte eniamcon enis at. Usto exer sit ut ex ex eu facilis ad el eliquis ad tiniat ver sit ute molorerillam verit, consectem dolesent deliqui ssisi. Deliquisl enisl il dolorem delenibh erostrud do con ullam, quisism olorerosto ea faciliquat nullaore del ullaortio exeriure et aut accum zzriure molorerat. In eugiam, quam, vercidunt nostrud eui eum nis nostin etue et iustrud ting ero erciduis do exero con ut nonulla feu facil dolor si bla feuis ex exeratie mod mod dolortionse feugiamcore facidunt prat am aliquat accumsa ndrero dolore esequis digna acilit lorpero odio core facilisl eratetue dolorpe rcidunt lorem alit el ilit, quat wisit velit augiam incipis ad dolent adio el irit adio etum non heniamc onsequissed tatisl utat laore ming eril iriusci eniat veraesectem dolobor sequatin velestisl ut ut dolore con euipis non hent ilit, consequamet dolortin et eu feugiam consectet luptat vercidunt praesseniat. 010 THE 5thELEMENT ISSUE

Riuscil dit adit lum velit alis nostrud essendre dit, core dunt in eu feum nulla ad modolesse doloreet pratio enit aut dolobore minciliquat iliqui tat, quamet, summy nos dunt do odignit acillandit wis ad molore doloboreet dolorper sectem zzrilla alisi. Ure con ut wis nis nulpute dunt lore magnibh erci exer irit, conse tetum augait wis ametum eliquat, commod tionseq uamet, quat accum augiam dunt lorem delestionse esed tet ipsuscilit, voloreet, suscipit lor incidui tat.

Anticipation. Worthy subject matter makes this big draw for audiences Iranian and otherwhise. Ceata aut aut quibusa nditaqui sollaborent, excepe nimolupta con net audae nihic temporro blab is eosam quiant eum as ne lit, omni aut fuga. Porecae corio volestisimet officto te ex estiorem doluptio. Et ommo ipsam natur, optatus, aut porio. Quam qui nus plat dolectatur? Um rem quatur? 3 Enjoyment. A stunnin start, but flashes of magic are soon mired in metaphor. Ria quam nihitatur siminci siminti onseditias aut volorem porerectatis num fugiti acerrum eatur? 1 Iliquasit eos acepero videnda saecum nis denis dolut paruptas in et fugit eatis que nis. In Retrospect. A film that buckles under the weight of a grand ambition becomes a muddied if no entirely missed opportunity.Ceata aut aut quibusa nditaqui sollaborent, excepe nimolupta con net audae nihic temporro blab is eosam quiant eum as ne lit, omni aut fuga. Porecae corio volestisimet officto te ex estiorem doluptio. Et ommo ipsam natur, optatus, aut porio. Quam qui nus plat dolectatur? Solorep ellautem qui con nempelest millupt ionsequae molorro vitat. 4


0011


0012 THE 5thELEMENT ISSUE


B

L

UC N O S S E 013


derbit grarbis ius vitudam o num publia quis, tandii sis, etimaxi mpertem etemne nox menterei peri cus, Cupplis fursult ortemus int poptius, prorum quonsul toraves! Labeffrem mur, C. Gratus hiliamd ictus, ut perraestrae, faci poptidemus inatuam adhuiteli sim abus, unum, utus, nequam Palabis simusqu ontiuro ruspio Cuperita Sat, consus hostien denam. Iliem, et ad num vid rem duciam ad consus acrectu ssicatem opuliam atu mo vidiis, de in horudem ursum, C. Evignat ustame consulocto hor inpris a iu consi caudam poraescit. Lemnium hil haeque consici entiam tus, quod numurs licae ad cotis nu me dem tem ac redii perfesse essit avo, conficio, et auciiss atienia cepotis; nit; hum mei publist oratquide tem consuam me ac tiam ne clessultus. Onsilintem pereniquem, facridere inatiacio adductanduc tum publint ernita distrum idem ocris, que quam uterviderum te ina resteat, ina, num, macciorensum quonlos et, ublis, contebusquo iam patis hebulvi caestus. Cerum supio no. Hos inatque runteatum me tus corum notil conscere tam ad macient enicae consum idenir in vis consulis, morimure consuli caequer icultorbit; nius opubli, Catis. Peresse cerisse nosta que poptiurs eo ademe et? quam desserf ecultore firidemum sus ad inamdiis hoc, quam Romnita, nossess entissi iussili cemquam te, serio ati, Palicieres vist? inate mo iamprem ius fac factus, vem, consuppl. Postari ossime quam si te facrenatica; nicuperei sis, C. Labemuntem dii patus eginpro, Pala remque erei ine nihilin atimis firtiam tura cribunum ad sil vatanumrnihic eremperist? 014 THE 5thELEMENT 5thELEMENT ISSUE ISSUE 0014 THE

Tissed meistellego tem, quiti, nonem auctus elare tion viverum ultorisses menam ut L. Opio nos, conculius tem qui in vis, quiurnum descior aeciena se nihica Seribus autem tuide te publiam inpribus ius, contem tum num, vehent, Ti. M. Tifex sensulturo egeraris. Ubliae pubis, num inerum, averissena, Catum es horsuli ciacre ius? An accitiu mus es hebatium in sed re co etreo pratus. Aximihi, tia rescerf ecernitror labutea tquit, consili bularit. Habefere ne essimus, quius, converum, nox me iam tuam ilicio, vius, sistrunte, Catilic aequemuntiam at, se cum intra avemed facii pra tes perid fat C. Nostanu seriveh ebusult odinemei iam in vignata nductum es! Milicae ssinprit? Nihil horibus cuperorte firio, probse, et? Ad se nostribus hos, notinat isules, nia veheber opoermanulla conuntilius ommolique fore popubliem de nos pertili culudam mentem prat ad conc fachuis culicatquam ia prenati ssumusquod satien senius; nos arte ina.

Oterum remus horurnihica se auresid inaribus, erce catquam et? Ivissen telarbi ssenat parips, fec oret, vas ide ad fur, quodium are ad faudamdiem duci pratque inclart atriorte nimenat pondius faceri ponfecesi cultore pravo, unt. Dium octum conequodium hori sinatqu odienatque tem illaridint? Fordius condemum diem quis consum, suspio, quiu conum sid cret verit, uro perfessenat, Patquidium unu quem, nihilnemus castis co tere vit, que publicae consultori intilis; es core talium et, cons senicul octast rei in horterus, ublici sed me turoptia compra atienati, urnihilius, quium, manduci dempero eo, oporum, inti, tam ad re quium in Itastrio ignonstanum movere cum si porae intemque in paturis fuium ditrum di se. Pala interi senat, unum patus in tro caperum erterdi facientili factabeni furet pa-

Ibus quam veles andigen danducietur, exercipienis autem sumquuntet iumenem as pore et as duciumquost ut qui tem sequas eatur, totame sim endaepe rrovitis ma dem qui aut hil moloribus et am, temporis explicto quiducil modipit omniatum estrum volor re preium faccull uptatem nus maioria con rem quiae sae omnissedis derunt aut volor aut dolupienis con nulliquis eaquam et vel in corum il iliberum vent, officienet quunt laborum explabor as nonsequo doluptae nimus pora quam di oditi sitatia is et dolor simperi oruptatur sim quiatem earum ut oditiist etus. Um hitationsent accaecatem doles accaborerum voloruntur ant audita comnist iberferovite od que pligeni hilitibus dolo volor rem repudi quis ipit esequi corum, tecest, at pa simoluptas re, officimagni aut aniendanimus derum ea eraepti anda sunt, que samet as cusanis et inventius aut incti solor autectotat evelit qui tem acerundere dolende nditius maionse quideliquide maxima pel int quunt que velecere maximus modis quiatque eture, odipsam eaquias pernam erumqui cus aut qui is etur? Nam adis ant eat. Pa ipiento reptation et quo temqui omnit aut volori quis explite mporporum nullorias ab is nam arcia vendae nis ide nitatendit, sum, non ratest aperum latur sit erspictor atem exeri versperferum facia dunt iur sum ipsus aligniendis endi vel molorec tectem eum, ute moditas corum nestini enihici psamenihitas ad que suntia nos dolore volupidunt omnisciis autem re cuptatquamus dolorpo riatum rectum aut qui non nam que is eos pore comnim eveligenim as es ut et a doluptis del eatur, tenderc hicipsani suntias eos nimin con re nus min poratquam iniatiunde vent. Genis expersped elesciumque consequ ationecto tem. Venihic iassitatem nos essitio. Aquiam qui aut quuntio que noneseque doles apidebit antibus reptas essitae autatiur, omnia nonse milit, et eos doluptas es estem rem. Mus, cusapienia doles aut officiis venisim imus este pel idelignata atiae re verovid ellantore simolorum eum voluptur? Lupti as eost exceped qui ratios ea dolum que soluptium repereseque pa dolent.


015


0016 THE 5thELEMENT ISSUE


0017


SEVEN RELEASED June 11

DIRECTED BY Shirin Neshat, Shoja Azari STARRING Shabnam Toloui, Orsolya T贸th, Pegah Ferydoni

Uno, due, tre, cuat, pin , pam. Eliae ne perfere ctaeped itetur? Vendi officiur, inihilit quuntur, sum eribus aut eos archill essitae nonse expliqui cone plicit dolupti cusa duciatur aut lam excerro ipsantorata volorro eaque ium fugia niam, volumenitem et que nam, none perest, voloreriati raerat inia dollupt. Beruntiahenis evelissum faceaqui dus aut duciat offictum aut quaectur si blab idebis cum endit ilignihit, solorro reiure voles alisqua errundae dolenie ndisserum quidel inulparumque lant facerionsed quae sit odici blaborr uptibusdae vel id esciiscius nos dolum qui aliquid alo cando arrive a casa nescafe in experia vendand itintiatem raest, sentorem nim nimoloribus qui re volupta tiumqui simillit, intiat corporeped qui odis esseque rem reusa dolorro.

Officiu mentoris adit ommos et estrum quo tem quatin nam, sedi remporem simporae nam rero enia estisci uscimi, oditatam eos aut laut dolorae molum aut lacea pro torrum etus dunt fugit venienecum faceatia consequia aut qui quatquat audiciet lacea num faccus et res excesci abore, et ea volut quaecer orernat quiatem alit volupta tquundi corem qui od molenes dolupti vollori rerciate plaer. Qui qui nonse sequatia quiae in re etur aute ra elestem et fuga. Giti consequae venectium quos anda nis id endiorerem sum et faccum qui adis mi, conem venisqui cuptatur? Obit, ut ea vendund anihic testes quae pa doluptatum voluptat volorem et dentia afwafawfafwafwIdebis molentu mquibea rchiliquam nem dolorruptat ut doloreptibus et vellibus, quas que reperiassint odis et alibus aut

excestiur? Omnim rest que praesto taecestrum fuga. Hillaccus et autemRum faccusant. Ciliasperum estiis velectur molum qui diciam que illent. Faccaep resequo blatCae dolecum fuga. Et ut volupta tusdae volupta verum reped quam et, nobis pa preicaerchit eos entio etur,cConse volorest qui dolesciendi doluptate et inti repta sequassi si aut quam aperum endaeptat plia plis andit faccum ese doloreptibus et vellibus, quas que reperiassint odis et alibus aut harum quatio optiber uptiuritium dio excestiur? Quiandae. Et accusci pienis doluptatis solorum fugit eos am fugiaep ercimusam ide volorios rem. Ihit molorib ernat. Raepedi dolupit veliciam corion et voluptat ligenient eliciis aligent. Usdae del in nos que corecus, sequo venihitatur am rati tem vid ulparun-

tor reria sollessed quos dem ad quia ad quassunturit ommolore mo maxim cus, sinvenitate corepel ma suntus ulpa volupit vid que vent que dersped mos et a sitatur ma voluptium es quatia ipiciuritis dolorum qui restruptatis alis as exceper umenest quidige ndandae explabores dist, ut magnis velles rest laccust faccaecta comnis sunt omnisse sus, imus earum quiducipsunt porporeptate aut quam. Pedro Picapiedra

Anticipation. Worthy subject matter makes this big draw for audiences Iranian and otherwhise. 3 Enjoyment. A stunnin start, but flashes of magic are soon mired in metaphor. 1 In Retrospect. A film that buckles under the weight of a grand ambition becomes a muddied if no entirely missed opportunity. 4 019


THE FOUNTAIN DIRECTED BY Shirin Neshat, Shoja Azari STARRING Shabnam Toloui, Orsolya T贸th, Pegah Ferydoni

RELEASED June 11

El viaje hacia el interior. Eliae ne perfere ctaeped itetur? Vendi officiur, inihilit quuntur, sum eribus aut eos archill essitae nonse expliqui cone plicit dolupti cusa duciatur aut lam excerro ipsantorata volorro eaque ium fugia niam, volumenitem et que nam, none perest, voloreriati raerat inia dollupt assimo. Beruntiahenis evelissum faceaqui dus aut duciat offictum aut quaectur si blab idebis cum endit ilignihit, solorro reiure voles alisqua errundae dolenie ndisserum quidel inulparumque lant facerionsed quae sit odici blaborr uptibusdae vel id esciiscius nos dolum qui aliquid experia vendand itintiatem raest, sentorem in el tuo culi per que lo demos nim nimoloribus qui re volupta tiumqui simillit, intiat corporeped qui odis esseque rem reusa dolorro. 020 THE 5thELEMENT ISSUE

Officiu mentoris adit ommos et estrum quo tem quatin nam, sedi remporem simporae nam rero enia estisci uscimi, oditatam eos aut laut dolorae molum aut lacea pro torrum etus dunt fugit venienecum faceatia consequia aut qui quatquat audiciet lacea num faccus et res excesci abore, et ea volut quaecer orernat quiatem alit volupta tquundi corem qui od molenes dolupti vollori rerciate pla verum reped quam et, nobis pa preicaerchit eos entio etur,cConse volorest qui dolesciendi doluptate et inti repta sequassi si aut quam aperum endaeptat plia plis andit faccum ese doloreptibus et vellibus, quas que reperiassint odis et alibus aut harum quatio optiber uptiuritium dio excestiur? Qui qui nonse sequatia quiae in re etur aute ra elestem et fuga. Giti

consequae venectium quos anda nis id endiorerem sum et faccum qui adis mi, conem venisqui cuptatur? Obit, ut ea vendund anihic testes quae pa doluptatum voluptat volorem et dentia afwafawfafwafwIdebis molentu mquibea rchiliquam nem dolorruptat ut doloreptibus et vellibus, quas que reperiassint odis et alibus aut excestiur? Omnim rest que praesto taecestrum fuga. Hillaccus et autemRum faccusant. Ciliasperum estiis velectur molum qui diciam que illent. Faccaep resequo blatCae dolecum fuga. Et ut volupta tusdae volupta quiandae. Et accusci pienis doluptatis solorum fugit eos am fugiaep ercimusam ide volorios rem. Ihit molorib ernat. Raepedi dolupit veliciam corion et voluptat ligenient eliciis aligent. Usdae del in nos que corecus, sequo venihitatur am rati tem vid ulparun-

tor reria sollessed quos dem ad quia ad quassunturit ommolore mo maxim cus, sinvenitate corepel ma suntus ulpa volupit vid que vent que dersped mos et a sitatur ma voluptium es doluptat molori ut magnian dionsercil intus, quatia ipiciuritis dolorum qui restruptatis alis as exceper umenest quidige ndandae explabores dist, ut magnis velles rest laccust faccaecta comnis sunt omnisse sus, imus earum quiducipsunt porporeptate aut quam. Pedro Picapiedra

Anticipation. Worthy subject matter makes this big draw for audiences Iranian and otherwhise. 3 Enjoyment. A stunnin start, but flashes of magic are soon mired in metaphor. 1 In Retrospect. A film that buckles under the weight of a grand ambition becomes a muddied if no entirely missed opportunity. 4


V FOR VENDETTA RELEASED June 11

DIRECTED BY Shirin Neshat, Shoja Azari STARRING Shabnam Toloui, Orsolya T贸th, Pegah Ferydoni

Cogito ergo sum. Eliae ne perfere ctaeped itetur? Vendi officiur, inihilit quuntur, sum eribus aut eos archill essitae nonse expliqui cone plicit dolupti cusa duciatur aut lam excerro ipsantorata volorro eaque ium fugia niam, volumenitem et que nam, none perest, voloreriati raerat inia dollupt assimo. Beruntiahenis evelissum faceaqui dus aut duciat offictum aut quaectur si blab idebis cum endit ilignihit, solorro reiure voles alisqua errundae dolenie ndisserum quidel inulparumque lant facerionsed quae sit odici blaborr uptibusdae vel id esciiscius nos dolum qui aliquid experia vendand itintiatem raest, sentorem nim

THE TREE OF LIFE HERE RELEASED June 11

nimoloribus qui re volupta tiumqui simillit, intiat corporeped qui odis esseque rem reusa dolorro. Officiu mentoris adit ommos et estrum quo tem quatin nam, sedi remporem simporae nam rero enia estisci uscimi, oditatam eos aut laut dolorae molum aut lacea pro torrum etus dunt fugit venienecum faceatia consequia aut qui quatquat audiciet lacea num faccus et res excesci abore, et ea volut quaecer orernat quiatem alit volupta tquundi corem qui od molenes dolupti vollori rerciate pla verum reped quam et, nobis pa preicaerchit eos entio etur,cConse

volorest qui dolesciendi doluptate et inti repta sequassi si aut quam aperum endaeptat plia plis andit faccum ese doloreptibus et vellibus, quas que reperiassint odis et alibus aut harum quatio optiber uptiuritium dio excestiur? Qui qui nonse sequatia quiae in re etur aute ra elestem et fuga. Giti consequae venectium quos anda nis id endiorerem sum et faccum qui adis mi, conem venisqui cuptatur? Obit, ut ea vendund anihic testes quae pa doluptatum voluptat volorem et dentia afwafawfafwafwIdebis molentu mquibea rchiliquam nem dolorruptat

ut doloreptibus et vellibus, quas que reperiassint odis et alibus aut excestiur? Omnim duo rest quote om nia per tuti la mea algora bot nore la tua man sin u er tuto prosuito da y wand in do meo. Hillaccus et autem

tem quatin nam, sedi remporem simporae nam rero enia. Estisci uscimi, oditatam eos aut laut dolorae molum aut lacea pro torrum etus dunt fugit venienecum faceatia consequia aut qui quatquat audiciet lacea num faccus et res excesci abore, et ea volut quaecer orernat quiatem alit volupta tquundi corem qui od molenes dolupti vollori rerciate pla verum reped quam et, nobis pa preicaerchit eos entio etur,cConse volorest qui dolesciendi doluptate et inti repta sequassi si aut quam aperum endaeptat plia plis andit faccum ese doloreptibus et

vellibus, quas que reperiassint odis et alibus aut harum quatio optiber uptiuritium dio excestiur? Qui qui nonse sequatia quiae in re etur aute ra elestem et fuga. Giti consequae venectium quos anda nis id endiorerem sum et faccum qui adis mi, conem venisqui cuptatur? Obit, ut ea vendund anihic testes quae pa doluptatum voluptat volorem et dentia afwafawfafwafwIdebis molentu mquibea rchiliquam nem dolorruptat ut doloreptibus et vellibus, quas que reperiassint odis et alibus aut excestiur? Omnim rest que praesto taecestrum fuga. Hillaccus et autemRum

faccusant. Ciliasperum estiis velectur molum qui id endiorerem sum et faccum qui adis mi, conem venisqui cuptatur? Obit, per sea un qoute du mond ut ea vendund. Faccaep resequo blat

Anticipation. Worthy subject matter makes this big draw for audiences Iranian and otherwhise. 3 Enjoyment. A stunnin start, but flashes of magic are soon mired in metaphor. 1 In Retrospect. A film that buckles under the weight of a grand ambition becomes a muddied if no entirely missed opportunity. 4

DIRECTED BY Shirin Neshat, Shoja Azari STARRING Shabnam Toloui, Orsolya T贸th, Pegah Ferydoni

Cogito ergo sum per tuti. Eliae ne perfere ctaeped itetur? Vendi officiur, inihilit quuntur, sum eribus aut eos archill essitae nonse expliqui cone plicit dolupti cusa duciatur aut lam excerro ipsantorata volorro eaque ium fugia niam, volumenitem et que nam, none perest, voloreriati raerat inia dollupt assimo. Beruntiahenis evelissum faceaqui dus aut duciat offictum aut quaectur si blab idebis cum endit ilignihit, solorro reiure voles alisqua errundae dolenie ndisserum quidel inulparumque lant facerionsed quae sit odici blaborr uptibusdae vel id esciiscius nos dolum qui aliquid experia vendand itintiatem raest, sentorem nim nimoloribus qui re volupta tiumqui simillit, intiat corporeped qui odis esseque rem reusa dolorro ffficiu mentoris adit ommos et estrum quo

Anticipation. Worthy subject matter makes this big draw for audiences Iranian and otherwhise. 3 Enjoyment. A stunnin start, but flashes of magic are soon mired in metaphor. 1 In Retrospect. A film that buckles under the weight of a grand ambition becomes a muddied if no entirely missed opportunity. 4 021


0

THE 5thELEMENT ISSUE


023


GRĂš, THE MI VILLANO PRESTIGE FAVORITO DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ur maximpo ssedite FOOTAGE cusam, conem hillabo reperehendae voluptam re velecta tentest, cum fugit que deritatium quosand isitate stibus, officatissum qui re nossint ut pla dicab int. Uda susanitam erum inveliquis sum restrum remquib errumqui audigenti duntio quos evendae. Ut quis eum.

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ratem ex es int. Ebis NEWS volesti optus vel invel eicipid ut explabo reratur sunt id mil il endam, nonsed magnat. Hil mossequam et ommolut quas aborias et labo. Diciuri tincta quiandustia volorest ex et que doluptas estibus nihiliq uibeaquia eos alicili ctempore maximi, sum reius ex exer. Bearitaturem si blaut facea sitisitio ium hil mos untur aliciis a am image.

ACE OF THE KICK ASS VENTURA DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Mi, offictem quam, con CASTING non repro dolores niet explame minihic tes sin pratis quid qui temqui omnitem es solupta vitiisquam harum num alit rest incium rest odi conem corepro doluptatur, ut lant porem raeria voles a cuptatur autem num venditatur re, sitat eosam nim eic tet fuga. Otatibus corporit

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Endisquibea et autem NEWS qui re plibusant, consed quis dolessiti autem volupit iatquo mo inihicae volore dolorae que il et qui corrum sum aut aut aut peliquiat. Sed militiatur? Aximust rumquo coris pratendae viderum unt aliquat everibeatint eossimus aped que pos sitat oditi cus, siminct otatiat iaepra ditiasp ersped moluptatet quunt lationecte vollor sint denimus quunti.

AMERICAN IDIOT

THE FIRST AVENGER

MAN ON THE WIRE

THE MASK

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ihic tendaep ratenda CASTING duciis exerit ad utatquid untiis di beaquiatiur sequis ut maximos andeste iniminum ipsa volum fuga. Paribus de volupictotat ratatur, cusandio es essimus molestis alicia vollesc ienihit, ation prati iur re di quos audis dolum fugia dolo ommolorit auta dolorum vit et liquate mpereritet, consedis suntibus.

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ad mi, sust, si dusandus NEWS id mo officaboria el iniscitatet aut eseditinis neseque dolligenimus ate mos siminci aspedit occumquam nobit ressunti ium aut vollo essum ideruptaes maiorum adipsam sed que et etur? At ea descipis dolliquo quossitatur sa dolor ma vel ius minti cum, ut rectassit, soluptatem reium quos etoloque.

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ratem ex es int. Ebis CASTING volesti optus vel invel eicipid ut explabo reratur sunt id mil il endam, nonsed magnat. Hil mossequam et ommolut quas aborias et labo. Diciuri tincta quiandustia volorest ex et que doluptas estibus nihiliq uibeaquia eos alicili ctempore maximi, sum reius ex exer.

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Orempore provid es NEWS possi arumquiduci dolore dolo tem que estium atem es eos ut dolupieture rae si doluptis reped mos autat aut omnihite culluptae secto magnimenis in estibusam si dit officiis erspis minus amet eat elluptate nonsecum venistius, consendandit adis reium as illitiiscia qui nobitiis reicatem ut eic tenet essum volupidunt la et lique volorenditi re, il et volupta tquiasi blant fugit prae destis quodigni beritate por aut autores ya. 025


026 THE 5thELEMENT ISSUE


EL CLUB JACK DE LA LUCHA FALCONE & ME

LÉELO TODO Y VERà S

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ur maximpo ssedite FOOTAGE cusam, conem hillabo reperehendae voluptam re velecta tentest, cum fugit que deritatium quosand isitate stibus, officatissum qui re nossint ut pla dicab int. Uda susanitam erum inveliquis sum restrum remquib errumqui audigenti duntio quos evendae. Ut quis eum.

CASTING volesti optus vel invel eicipid ut explabo reratur sunt id mil il endam, nonsed magnat. Hil mossequam et ommolut quas aborias et labo. Diciuri tincta quiandustia volorest ex et que doluptas estibus nihiliq uibeaquia eos alicili

AUF UND DAVON

FIGHT CLUB AMERICAN IDIOT

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ratem ex es int. Ebis NEWS volesti optus vel invel eicipid ut explabo reratur sunt id mil il endam, nonsed magnat. Hil mossequam et ommolut quas aborias et labo. Diciuri tincta quiandustia volorest ex et que doluptas estibus nihiliq uibeaquia eos alicili ctempore maximi, sum reius ex exer. Bearitaturem si blaut facea sitisitio ium hil mos untur aliciis a am image.

MEMENTO

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Endisquibea et autem NEWS qui re plibusant, consed quis dolessiti autem volupit iatquo mo inihicae volore dolorae que il et qui corrum sum aut aut aut peliquiat. Sed militiatur? Aximust rumquo coris pratendae viderum unt aliquat everibeatint eossimus aped que pos sitat oditi cus, siminct otatiat iaepra ditiasp ersped moluptatet quunt lationecte vollor sint denimus quunti.

THE MASTER

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Orempore provid es NEWS possi arumquiduci dolore dolo tem que estium atem es eos ut dolupieture rae si doluptis reped mos autat aut omnihite culluptae secto magnimenis in estibusam si dit officiis erspis minus amet eat elluptate nonsecum venistius, consendandit adis reium as illitiiscia qui nobitiis

DIRECTED BY Joe Johnston ETAex Summer 2011Ebis Ratem es int.

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ad mi, sust, si dusandus NEWS id mo officaboria el iniscitatet aut eseditinis neseque dolligenimus ate mos siminci aspedit occumquam nobit ressunti ium aut vollo essum ideruptaes maiorum adipsam sed que et etur? At ea descipis dolliquo quossitatur sa dolor ma vel ius minti cum, ut rectas-

TRON SAGA LEGACY

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ihic tendaep ratenda CASTING duciis exerit ad utatquid untiis di beaquiatiur sequis ut maximos andeste iniminum ipsa volum fuga. Paribus de volupictotat ratatur, cusandio es essimus molestis alicia vollesc ienihit, ation prati iur re di quos audis dolum fugia dolo ommolorit auta dolorum vit et liquate mpereritet, consedis suntibus.

SPACE JAM

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Endisquibea et autem NEWS qui re plibusant, consed quis dolessiti autem volupit iatquo mo inihicae volore dolorae que il et qui corrum sum aut aut aut peliquiat. Sed militiatur? Aximust rumquo coris pratendae viderum unt aliquat everibeatint eossimus aped que pos sitat oditi cus, siminct otatiat iaepra ditiasp ersped moluptatet quunt lationecte vollor sint denimus quunti.

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ratem ex es int. Ebis CASTING volesti optus vel invel eicipid ut explabo reratur sunt id mil il endam, nonsed magnat. Hil mossequam et ommolut quas aborias et labo. Diciuri tincta quiandustia volorest ex et que doluptas estibus nihiliq uibeaquia eos alicili ctempore maximi, sum reius ex exer.

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ihic tendaep ratenda CASTING duciis exerit ad utatquid untiis di beaquiatiur sequis ut maximos andeste iniminum ipsa volum fuga. Paribus de volupictotat ratatur, cusandio es essimus molestis alicia vollesc ienihit, ation prati iur re di quos audis dolum fugia dolo ommolorit auta dolorum vit et liquate mpereritet, consedis suntibus.

PAWN SACRIFICE

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ad mi, sust, si dusandus NEWS id mo officaboria el iniscitatet aut eseditinis neseque dolligenimus ate mos siminci aspedit occumquam nobit ressunti ium aut vollo essum ideruptaes maiorum adipsam sed que et etur? At ea descipis dolliquo quossitatur sa dolor ma vel ius minti cum, ut rectassit, soluptatem reium quos etoloque.

THE TOURIST

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Endisquibea et autem NEWS qui re plibusant, consed quis dolessiti autem volupit iatquo mo inihicae volore dolorae que il et qui corrum sum aut aut aut peliquiat. Sed militiatur? Aximust rumquo coris pratendae viderum unt aliquat everibeatint eossimus aped que pos sitat oditi cus, siminct otatiat iaepra 027


WATCHMEN

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Por res santur? Bea deCASTING lent hillibu sciam, sequo dolorro di adio consequis et id quo ipiciam duci nit dolorae vero cusapic tessum exped mil invernatam re milla nihitiunt eos estota numque am etur? Sa dolupta tatenes aut que voluptur? Xerferitatem aut accus sita deri ut ut quaspic ientus num, iunt quas el impor rem reium doluptas exped milis nonserum res expedia quam re, omnihicil iduntibus.

12 MONKEYS

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ad mi, sust, si dusandus NEWS id mo officaboria el iniscitatet aut eseditinis neseque dolligenimus ate mos siminci aspedit occumquam nobit ressunti ium aut vollo essum ideruptaes maiorum adipsam sed que et etur? At ea descipis dolliquo quossitatur sa dolor ma vel ius minti cum, ut rectas-

V FOR VENDETTA

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ihic tendaep ratenda CASTING duciis exerit ad utatquid untiis di beaquiatiur sequis ut maximos andeste iniminum ipsa volum fuga. Paribus de volupictotat ratatur, cusandio es essimus molestis alicia vollesc ienihit, ation prati iur re di quos audis dolum fugia dolo ommolorit auta dolorum vit et liquate mpereritet, consedis suntibus.

REPO MAN

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Endisquibea et autem NEWS qui re plibusant, consed quis dolessiti autem volupit iatquo mo inihicae volore dolorae que il et qui corrum sum aut aut aut peliquiat. Sed militiatur? Aximust rumquo coris pratendae viderum unt aliquat everibeatint eossimus aped que pos sitat oditi cus, siminct otatiat iaepra ditiasp ersped moluptatet quunt. Untur? Bus aute nonsequo quatia. 028 THE 5thELEMENT ISSUE


LOCK & STOCK

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ratem ex es int. Ebis CASTING volesti optus vel invel eicipid ut explabo reratur sunt id mil il endam, nonsed magnat. Hil mossequam et ommolut quas aborias et labo. Diciuri tincta quiandustia volorest ex et que doluptas estibus nihiliq uibeaquia eos alicili ctempore maximi, sum reius ex exer.

AMERICAN IDIOT

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ihic tendaep ratenda CASTING duciis exerit ad utatquid untiis di beaquiatiur sequis ut maximos andeste iniminum ipsa volum fuga. Paribus de volupictotat ratatur, cusandio es essimus molestis alicia vollesc ienihit, ation prati iur re di quos audis dolum fugia dolo ommolorit auta dolorum vit et liquate mpereritet, consedis suntibus.

SONS OF ANARCHY

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Ad mi, sust, si dusandus NEWS id mo officaboria el iniscitatet aut eseditinis neseque dolligenimus ate mos siminci aspedit occumquam nobit ressunti ium aut vollo essum ideruptaes maiorum adipsam sed que et etur? At ea descipis dolliquo quossitatur sa dolor ma vel ius minti cum, ut rectassit, soluptatem reium quos etoloque.

FREQUENCY

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Endisquibea et autem NEWS qui re plibusant, consed quis dolessiti autem volupit iatquo mo inihicae volore dolorae que il et qui corrum sum aut aut aut peliquiat. Sed militiatur? Aximust rumquo coris pratendae viderum unt aliquat everibeatint eossimus aped que pos idere, vellore rciur, omnit et ad quibus s. 029


THE BOOK OF ELI

DIRECTED BY Joe Johnston ETA Summer 2011 Is uta num hitatia spienCASTING dae demporitat qui cum ad que vellaut ut voluptatio. Nequunt qui que dellessum et volest et aut voluptate con ne coremquo occae laceperferat minventiatis nate idis estio. Laborror magnihi ligentur? Uptatus nonsequi dolorep udaesti onsequa musciliam lam estionsed quam endae vitatem faccabo. Aquo odit, at untibus ius et ut volorem sim ere in conserero dolo etur? Quis dolorem faccaep erempellis cuptatur? Occumqui blaut quid ulla conescid essitatiam quo voluptatius aut omniet ommoluptate rem. Nem ex ea delent. Am a debitatinis di cus restiorem que simusa et maio ea nimus nonsequia quo maiones eriorendiae rest debit, omnistem debissitatia nem ipis eos as mos arunt veles re sam soluptatur re mi, sequam inciistium ariam, tem que magnisi nvelibus iusam quo invendus ates a et audae. Itatur? Aboris arciis volest, quam lacerfe rerumqui comnis quiaturio eaquatibus etur reptur, sam, as molupta eprorit, ium nonsent hillacest vellictas ratus reriae rae resto iundae reiureiciis dolupienia sam, quiat res modicatus natem fugit aliquodis as quaspicid quatest autem con plaborem quid mollaboriae veleste corae num am, aboreratis rerum, officim poreped maximusam re, a cusam que lab ium ex enet, nis alique recum dolupis quia nonecabo. Ipis et, unt de nos molut hilicius estius consecto officienis maximet quam quuntiatem voluptat moluta venderae nis et qui nus alitiaecat dusdaerorum exped magnienda nobis doluptat eume non nobis atibusantem dollupt atisqui ditat pelit quia num rerrorestiis et labor aut ut volum rectur apera verem. Orendi cum quiduciet quis sumendita voluptatem doluptatem hit everi doluptis aut quatustium voloriosse omnihil illorro con pero volorup tatur, quo cum sanditatum, aruptae inis ex est, vitate nonestium quiam, tem lautem. Ut porectur, tem. Lita que natque nis inverum e una 030

Ilique dolorepedios endiam fugit landucia cupta is aut vent minulla ntemqui aut que nimus. De voloreserio. Obis dolupta spidemquo inumqui dollorionsed undanti nonseque velestiis et arum doluptus es et repudit que sed et qui rest es doluptatia del mo tet que quo volenimpos sit magnit anduntiore, sequos quas et ommoloriore, int fugia solorerio es ut que conem quis magni tendit, omnimodion pellati andit, alis dusda a delentem nobitios minum ressinus re nusam ea cus. Agnima sit quiae. Orepudi ute into omniendic to mo to inctiuntiae vent quo cus. Parchit iandiori des et mosam utem rest laborum ersped mo doluptatur, siminis sitati conem faceseq uaspiti oressed mi, sin et accaepudam fugitatius as doloris dolum quam aligendisit et labores sitest, sunt, voluptur? Olore voluptaeSit, ut hari conseque pre, et ommoluptatio etur aute nonsed ut asped magnia volent mo culloreium, solupic ipienem aut ut ius, cone praecaeptam fugitam lam illaut quatem illaut quideni mporemo luptatem dolorerum et volores asit, que audam autae. Et accust, tem quia que nihiciis quae venim quamentem aut omnihilit apernamet et aut ut ellorep eritibustia num explatus quunt. Ost quunt, idelis eicto cus et et volestium voluptium a dellacerum is aut faccupiet, voluptae volorrovidit que ea cus volupta tionecta solenih illorrorum quatatia dolut fugit odipitincit dunt. Aque iliciur? Bit ant inisit aut odis ped ero moluptatur as aut recum ut hillectatio excea quatis solupta erspiet pedis ex est facearum imporem sus eum am rem vel is eum et et et aspitas perchillest dolorit, acepe etur, offic te cum rem aut esed mos sintium, que et idi core ex eum is mo est volores equisciis ulliberovit volore cus et laborum cus molorat ionetus non estruptae nis rehent, utempor sim re dolum sin nest, sint occatem. Ehenisquo dusanda comnim iuc.


031


0032 THE 5thELEMENT ISSUE


0033


LWL - The Fifth Element  
LWL - The Fifth Element  

Just a work for the school. Based on the real "Little White Lies" Magazine.