Page 1

X

NÚMERO

2

PROJECT

R E V I S TA D E F O TO G R A F Í A , V I Ñ O E O C I O


Participaron neste número: Particparon en este número:

Pedro Soto Cantero flickr.com/photos/pedrofcs

Antonio Portela viticulturista.blogaliza.org

Noelia Pérez Blanco noeliaperezblanco.blogspot.com.es

Luis Cagiao luiscagiao.com

Bruno Centelles minhor.org

Juan Louro Cambeiro ezaroenfotos.blogspot.com.es

Juan Carlos Fernández Pérez juancarlosfernandezperez.blogspot.com.es

Juan Chamorro panktxon-reload.blogspot.com.es

Agradecementos por compartir a súa obra sobre os petróglifos do Val Miñora: Agradecimientos por compartir su obra sobre los petroglifos del Val Miñor a:

Méndez Quintas, Eduardo e Vilar Pedreira, Xosé Lois: “A estación de arte rupestre do Outeiro dos Lameiros”. CMM Sabarís e Nova Galicia Edicións, 2009. Méndez Quintas, Eduardo: “Marabillas do patrimonio de Nigrán”. IEM e Nova Galicia Edicións, 2009.


Troula máxica Achéganse datas de troula e de amor, tempos para gozar cos amigos ou ca parella. Invitámosvos a pasar uns inesquecibles días de Entroido e de San Valentín. Un Entroido no triángulo máxico galego entre Verín, Laza e Xinzo de Limia, ou noutros grandes Entroidos como os de Viana do Bolo, Maceda ou Cobres. Ou a maxia do día de San Valentín nun lugar como O Porto, un lugar sen presas e onde esquecernos do día a día. O inverno está sendo duro así que dende esta revista darémosvos idas para saír ca cámara ou para non arrefriarvos, e que pasedes o inverno o mellor posible.

Diversión mágica Se acercan fechas de diversión y de amor, tiempos para disfrutar con los amigos o con la pareja. Os invitamos a pasar unos inolvidables días de Carnaval y de San Valentín. Un Carnaval en el triángulo mágico gallego entre Verín, Laza y Xinzo de Limia, o en otros grandes Carnavales como los de Viana do Bolo, Maceda o Cobres. O la magia del día de San Valentín en un lugar como O Porto, un lugar sin prisas y donde olvidarnos del día a día. El invierno está siendo duro así que desde esta revista os daremos idas para salir con la cámara o para no enfriaros, y que paséis el invierno lo mejor posible.


C ONTID O / C ONTENID O Viaxes Porto Turquía

6 16

Juan Chamorro Pedro Soto Cantero

Viño O Morrazo

20

Antonio Portela

Somos o que comemos Estimulando o noso sistema inmune

28

Noelia Pérez Blanco

Actualidade O entroido de Verín

34

Luis Cagiao

Comida Don Carnal

48

Juan Chamorro

Un paseo pola historia Petroglifos

52

Bruno Centelles

Galerias fotográficas Respirando salitre Broto

58 60

Juan Louro Cambeiro Juan Chamorro

A cámara A néboa

62

Juan Carlos Fdez. Pérez

Poema Unha estrela sobre o firmamento

70

Juan Chamorro


Porto Juan Chamorro panktxon-reload.blogspot.com

Chega San Valentín e todos nos merecemos

Llega San Valentín y todos nos merecemos

uns días de respiro ca nosa muller, home,

unos días de respiro con nuestra mujer, hom-

moza ou mozo, ou por qué non cos nosos ami-

bre, novio o novia, o por qué no con nues-

gos ou amigas. Unha cidade para pasar dous

tros amigos o amigas. Una ciudad para pasar

fantásticos días é O Porto. Sei que amarala ou

dos fantásticos días es O Porto. La amaras o la

odiarala , pero aposto que será a primeira op-

odiaras, pero apuesto por la primera opción

ción cas ideas que os imos dar a continuación.

con las ideas que os daremos a continuación.

Paseando polas rúas de O Porto pódeche apa-

Paseando por las calles de O Porto te puede

rentar estar vivindo nos anos 50, cá roupa

aparentar estar viviendo en los años 50, con la

colgada nos tendais das casas e un ambiente

ropa colgada en los tendales de las casas y un

como de abandono, quizais non podas atopar

ambiente como de abandono, quizás no pue-

este tan insólito panorama en calquera outra

das encontrar este tan insólito panorama en

cidade da Europa Occidental. Pensarás que

cualquier otra ciudad de Europa Occidental.

non sabes onde te metiches, pero déixate le-

Pensarás que no sabes dónde te has metido,

var, O Porto é unha cidade cosmopolita aínda

pero déjate llevar, O Porto es una ciudad cos-

que perdida no tempo.

mopolita aún que perdida en el tiempo.

Podemos comezar a nosa primeira xornada

Podemos empezar nuestra primera jornada

na Praza da Libertade, onde nos atoparemos o

en la Praza da Libertade, donde nos encontra-


edificio do concello ademais doutras precio-

remos el edificio del ayuntamiento además de

sas construcións de corte clásico. Un pequeno

otras preciosas construcciones de corte clási-

paseo pola estación de trens de San Bento é

co. Un paseo por la estación de trenes de San

obrigada visita, xa que esta foi construída so-

Bento es obligada visita, ya que fue construida

bre un antigo convento e as súas paredes están

sobre un antiguo convento y sus paredes están

decoradas con máis de 20000 azulexos.

decoradas con más de 20000 azulejos.

Volvendo cara arriba chegaremos a un deses

Volviendo hacia arriba llegaremos a uno de

sitios que nos fará viaxar ó pasado, é o merca-

esos sitios que nos hará viajar al pasado, el

do de Bolhao, nun edificio que parece caer a

mercado de Bolhao, un edificio que parece

cachos e cun ambiente escuro ó chegar, pero

caer a cachos y con un ambiente oscuro, pero

que unha vez entras nos corredores do merca-

que una vez entras en los pasillos del mercado


do enchese de cor, o cor das froitas, das verdu-

se llena de color, el color de las frutas, de ver-

ras, das flores… aínda que sempre rodeado da

duras, de flores… aunque siempre rodeado de

nostalxia de haber pasado tempos mellores.

la nostalgia de haber pasado tiempos mejores.

Dirixirémonos á rúa Santa Catarina, a rúa

Nos dirigiremos a la calle Santa Catarina, la

máis comercial de todo O Porto, alí podedes

calle más comercial de todo O Porto, allí po-

facer algunha compra pero non vos esqueza-

deis hacer alguna compra pero no os olvidéis

des de almorzar cedo. Un bo lugar para isto é

de comer temprano. Un buen lugar para esto

o café Majestic, dende logo non é o sitio máis

es el café Majestic, desde luego no es el sitio

barato da cidade pero un bo sitio para coller

más barato de la ciudad pero un buen sitio

folgos para a tarde.

para coger fuerzas para la tarde.

Tras xantar acercarémonos ás beiras do Dou-

Tras comer nos acercaremos a las orillas del

ro, alí descubriremos porque se lle chama a ci-

Duero, allí descubriremos porque se le llama

dade das pontes, entre elas destaca a ponte de

la ciudad de los puentes, entre ellas destaca el

Dom Luiz, deseñada polo belga Théophile Se-

de Dom Luiz, diseñado por el belga Théophi-

yrig, discípulo do famoso Gustave Eiffel,polo

le Seyrig, discípulo del famoso Gustave Eiffel,

que poderédesvos decatar do parecido da súa

por lo que os podréis percatar del parecido de

estrutura metálica cá da Torre Eiffel.

su estructura metálica con la de la Torre Eiffel.

Pola tarde será a quenda para degustar os fa-

Por la tarde será el turno para degustar los fa-

mosos viños de Porto. Para iso cruzaremos

mosos vinos de Porto. Para eso cruzaremos

pola ponte de Dom Luiz ata a outra beira

por el punte de Dom Luiz hasta la otra ribera

do Douro, alí atoparémonos xa en Vilanova

del Duero, allí ya nos encontraremos en Vila-

de Gaia, que é onde se sitúan as caves máis

nova de Gaia, que es donde se sitúan las caves

comerciais destes viños. Unha forma moi

más comerciales de estos vinos. Una forma


económica para facer visitas a estas caves é

muy económica para hacer visitas a estas ca-

comprando un tícket de 9 euros que che da

ves es comprando un tícket de 9 euros que te

entrada e posterior cata de dous viños nas

da entrada y posterior cata de dos vinos en

bodegas Sandeman, Ferreira e Calem. Alí

las bodegas Sandeman, Ferreira e Calem. Allí

aprenderedes o proceso de elaboración destes

aprenderéis el proceso de elaboración de estos

famosos viños portugueses. A outra bodega

famosos vinos portugueses. La otra bodega

que podedes visitar é a de Ramos Pinto cun

que podéis visitar es la de Ramos Pinto con

pequeno museo con antigas ferramentas que

un pequeño museo con antiguas herramien-

seguro gustaravos.

tas que seguro os gustaran.

A tarde pasaravos rápido entre copa e copa,

La tarde os pasara rápido entre copa y copa,

así que xa só nos queda cenar antes de volver

así que ya solo nos queda cenar antes de vol-

ó noso aloxamento. Un paseo pola Ribeira

ver a nuestro alojamiento. Un paseo por la


cas últimas luces do sol seguro que abrira-

Ribeira con las últimas luces del sol seguro

vos o apetito. Esta é a zona máis económica

que os abrirá el apetito. Esta es la zona más

e tranquila para poder comer en O Porto cas

económica y tranquila para poder comer en

bonitas vistas do Douro.

O Porto con las bonitas vistas del Duero.

Para pasar un segundo día, podemos comezar

Para pasar un segundo día, podemos empe-

o paseo pola Sé Catedral. Comezouse a cons-

zar el paseo por la Sé Catedral. Se comenzó a

truír no século XII, e nela conviven estilos ro-

construir en el siglo XII, y en ella conviven es-

mánico, gótico y barroco. Si vos decidides a

tilos románico, gótico y barroco. Si os decidís

entrar no claustro, tamén poderedes visitar a

a entrar en el claustro, también podréis visitar

Casa do Cabildo, onde se gardan os tesouros

la Casa do Cabildo, donde se guardan los te-

da catedral. Podemos continuar estas visitas

soros de la catedral. Podemos continuar estas

de carácter relixioso cas igrexas de San Loren-

visitas de carácter religioso con las iglesias de


zo e San Francisco. A primeira cun interior

San Lorenzo y San Francisco. La primera con

practicamente baleiro, e a segunda chea de ta-

un interior prácticamente vacío, y la segunda

llas douradas, nas que se gastaron máis de 300

llena de tallas de doradas, en las que se gasta-

quilogramos de ouro, motivo polo que estivo

ron más de 300 kg de oro, motivo por lo que

pechada debido a súa ostentosidade en com-

estuvo cerrada debido a su ostentosidad en

paración cá pobreza que a rodeaba.

comparación con la pobreza que la rodeaba.

Unha das visitas arquitectónicas máis im-

Una de las visitas arquitectónicas más im-

portantes é o Palacio da Bolsa. O gran patio

portantes es el Palacio da Bola. El gran patio

central impresionaravos, pero cada unha das

central os impresionara, pero cada una de las

salas que ides ver no seu interior e fantástica

salas que vais a ver en su interior es fantásti-


e totalmente diferentes entre si. Outra forma

ca y totalmente diferente entre si. Otra forma

de visitalo é durante a celebración da Essência

de visitarlo es durante la celebración de la Es-

do Vinho, que reúne durante 4 días os mello-

sência do Vinho, que reúne durante 4 días los

res viños do pais.

mejores vinos del país.

Se nos sobrase tempo poderiamos baixar ata

Si nos sobrase tiempo podríamos bajar hasta

as beiras do Douro, coller alí un tranvía e

las orillas del Duero, coger allí un tranvía y

acercarnos a ver primeiro o museo do carro

acercarnos a ver primero el museo del carro

eléctrico, a continuación o museo romántico,

eléctrico, a continuación el museo romántico,

pasear polo parque do Palacio de Cristal, e

pasear por el parque del Palacio de Cristal, y

por último, o museo Soares dos Reis.

por último, el museo Soares dos Reis.

Ou podemos ir directamente a visitar a igrexa

O podemos ir directamente a visitar la igle-

e a torre dos Clérigos, dende esta última te-

sia y la torre de los Clérigos, desde esta ten-

remos as mellores vistas sobre a cidade que

dremos las mejores vistas sobre la ciudad que

podemos atopar. Moi cerca atopase a librería

encontraremos. Muy cerca se encuentra la li-

máis bonita do planeta, a librería Lello, na cal

brería más bonita del planeta, la librería Lello,

incluso podemos tomar un café.

en la cual incluso nos podemos tomar un café.

Para rematar a nosa visita podemos facer

Para acabar nuestra visita podemos hacer un

unha viaxe dunha hora en barco, percorrendo

viaje de una hora en barco, recorriendo el

o Douro ó seu paso pola cidade e descubrindo

Duero a su paso por la ciudad y descubriendo

de onde ven o nome da cidades das pontes.

de donde viene el nombre de la ciudad de los

A viaxe faise nun dos rabelos que antigamen-

puentes. El viaje se hace en uno de los rabelos

te transportaban o viño desde preto de 100

que antiguamente transportaban el vino des-

quilómetros río arriba.

de cerca de 100 kilómetros río arriba.


Turquía Autor flickr.com/photos/pedrofcs

Turquía é un país de contrastes e una socie-

Turquía es un país de contrastes y una socie-

dade en evolución. E esta evolución está sen-

dad en evolución. Y esta evolución está siendo

do moi notoria no crecemento económico e

muy notoria en un crecimiento económico y

unha mellora da situación xeral, facilmente

una mejora de la situación general, fácilmente

apreciables cando recorres súas cidades.

apreciables cuando recorres sus ciudades.

Dende miña primeira visita a Turquía, in-

Desde mi primera vista a Turquía, he intenta-

tentei percibir dun modo obxectivo a situa-

do percibir de un modo objetivo la situación

ción da muller nun país maioritariamente da

de la mujer en un país mayoritariamente de

rexión musulmán e con aspiración a súa oc-

religión musulmana y con aspiraciones hacia

cidentalización e pertenza a Unión Europea.

su occidentalización y pertenencia a la Unión Europea.

Sen dubida algunha, o camiño a percorrer é aínda longo, xa que se aprecia unha desigual-

Sin duda alguna, el camino a recorrer es aún

dade en canto ós roles masculino e feminino,

largo, ya que se aprecia una desigualdad en

máis palpable nos núcleos rurais e pequenas

cuanto a los roles masculino y femenino, más

cidades.

palpable en los núcleos rurales y pequeñas ciudades.


Sen embargo, o dinamismo da propia socie-

Sin embargo, el dinamismo de la propia socie-

dade tamén está comezando a calar entre as

dad también está comenzando a calar en sus

mulleres. Aínda aferradas a roles dunha so-

mujeres. Aún aferradas a roles de una socie-

ciedade profundamente paternalista e apega-

dad profundamente paternalista y apegada a

da ás tradicións, pódese apreciar un profundo

las tradiciones, se puede apreciar un profundo

ánimo de cambio que é, cómo no, a semente

ánimo de cambio que es, cómo no, la semilla

necesaria para que aconteza. Ten forza e ten

necesaria para que se produzca. Tiene fuerza

ganas de logralo e estou convencido de que,

y tiene ganas de lograrlo y estoy convencido

paulatinamente, o conseguirán.

de que, paulatinamente, lo conseguirán.

O haber traballado con varias profesoras tur-

Al haber trabajado con varias profesoras tur-

cas en proxectos educativos europeos, puiden

cas en proyectos educativos europeos, he po-

observa súa iniciativa, súas ganas de crecer e

dido observar su iniciativa, sus ganas de cre-

cómo dende a propia educación estase xer-

cer y cómo desde la propia educación se está

minando a semento do cambio. Serán as xe-

germinando la semilla del cambio. Serán esas

ración futuras as que voltearán a situación e,

generaciones futuras las que voltearán la si-

para elo, han de recibir unha educación que

tuación y, para ello, han de recibir una edu-

potencia e facilite o cambio: unha educación

cación que potencie y facilite el cambio; una

na igualdade e na tolerancia; unha educación

educación en la igualdad y en la tolerancia;

en valores cara a liberdade.

una educación en valores hacia la modernidad y una educación hacia la libertad.


A presenza dun número crecente de mulleres

La presencia de un número creciente de mu-

nas universidades é tamén esencial e real-

jeres en las universidades es también esencial

mente é un feito constatable; só hai que pasear

y realmente es un hecho constatable; sólo hay

en torno a unha universidade e comprobalo.

que pasear en torno a una universidad y com-

E é un factor esencial tamén para o cambio;

probarlo. Y es un factor también esencial para

xa que facilitará o acceso da muller a postos

el cambio, ya que facilitará el acceso de la mu-

de transcendencia nesa sociedade onde pode-

jer a puestos de trascendencia en esa socie-

rán traballar en pro do rol da muller.

dad donde podrán trabajar en pro del rol de la mujer.

Aínda queda moito camiño pero o máis importante creo que se ha establecido e é unha

Aún queda mucho camino pero lo más im-

xeración de mozos con intención de cambio e

portante creo que se ha establecido y es una

un optimismo que ha de levalo a bo fin. Ou o

generación de jóvenes con intención de cam-

menos, así o espero.

bio y un optimismo que ha de llevarlo a buen fin. Al menos, así lo espero.

Quixen ilustrar este pequeno texto cunha fotografía tomada en Pamukkale, un fermoso e

He querido ilustrar este pequeño texto con

histórico enclave do sueste de Turquía onde

una fotografía tomada en Pamukkale, un her-

a auga calcaria creou un paisaxe singular e

moso e histórico enclave del sureste de Tur-

de beleza extraordinaria. Unha fotografía

quía donde el agua caliza ha creado un paisaje

que creo conxuga en si mesma moitos dos

singular y de belleza extraordinaria. Una foto-

aspectos que tratei de, brevemente, reflectir

grafía que creo conjuga en sí misma muchos

cas miñas palabras.

de los aspectos que he tratado de, brevemente, reflejar con mis palabras.


O Morrazo Antonio Portela viticulturista.blogaliza.org


Cara ó solpor existe unha viticultura apegada

Cara al ocaso existe una viticultura apegada a

á terriña, de esquelete granítico e veas regadas

la tierra, de esqueletos graníticos y venas re-

desde o Miño ate o Ulla por mil regatos que

gadas desde el Miño hasta el Ulla por mil re-

rematan o seu camiño entre viñas para seren

gatos que acaban su camino entre viñas para

co Atlántico Rías

ser con el Atlántico Rías.

Desde a parte costeira ate as zonas que des-

Desde la parte costera hasta las zonas que des-

cenden polo curso dos ríos atlánticos como

cienden por el curso de nuestros ríos atlánti-

o Ulla, o Miño, o Miñor, o Tea, o Umia ou

cos como el Ulla, el Miño, el Miñor, el Tea, el

o Verdugo, estas zonas foron conformando a

Umia o el Verdugo, estas zonas fueron confor-

oficialidade da D. O. Rías Baixas.

mando la oficialidad de la D.O. Rías Baixas.

Pero tamén existen outros espazos máis de

Pero también existen otros espacios más de

ría, máis baixos e moito máis atlánticos que a

ría, más bajos y mucho más atlánticos que la

maioría dos territorios que forman parte desa

mayoría de los territorios que forman parte

denominación.

de esta denominación.

Cara ó Atlántico, cos pés abaneados polas ma-

Cara el Atlántico, con los pies abaneados por

reas, mollados entre cunchas e o cabelo pei-

mareas, mojados entre conchas y el cabello

teado por unha brisa mariña de profundidade

peinado por una brisa marina de profundidad

oceánica… Existe unha península entre rías

oceánica… Existe una península entre rías

cunha proa que enfila o horizonte do solpor

con una proa que enfila el horizonte del ocaso

coroada por un Facho de pegada telúrica.

coronada por un Facho de pegada telúrica.


O Morrazo constitúe un espazo vitícola inse-

O Morrazo constituye un espacio vitícola in-

rido no medio da xeografía oficial da D. O.

gerido en el medio de la geografía oficial da

Rías Baixas, e faino ademais cunha riqueza

D.O. Rías Baixas, y lo hace además con una

sen igual nas outras subzonas desta denomi-

riqueza sin igual en las otras subzonas de esta

nación, cunha diversidade que poucas bisba-

denominación, con una diversidad que pocas

rras ou comunas vitivinícolas posúen.

comarcas o comunas vitivinícolas poseen.

A cara norteña de O Morrazo, bañada polas

La cara norteña de O Morrazo, bañada por

mareas da Ría de Pontevedra, acouga os vi-

las mareas de la Ría de Pontevedra, acoge los

ños das parroquias de Bueu, auténticos “Vins

vinos de las parroquias de Bueu, aunténticos

de Vila”, nomeadamente o val encovado que

“Vins de Vila”, nombradamente el valle encua-

forma Cela coa presenza pontifical, esmaga-

vado que forma Cela con las presencia pon-

dora e feliz para pracer de Nos da Tinta Femia

tifical, aplastadora y feliz para placer de Nos

(o caiño da terra que no Ribeiro Sebio e Ber-

de la Tinta Femia (el caiño da terra que en el

nardo coidan con amor en Camporredondo

Ribeiro Sebio y Bernardo cuidan con amor en

e noutras viniñas de por alí, ou a Zamarrica

Camporredondo y en otras niñas de por allí, o

que Mateo puxo en escea, e os funcionarios

la Zamarrica que Mateo puso en escena, y los

minusvaloran).

funcionarios minusvaloran).

O Morrazo non é un territorio homoxéneo,

O Morrazo no es un territorio homogéneo,

existen microespazos dunha riqueza e iden-

existen microespacios de una riqueza e iden-

tidade definida, inimitábel, cunha autentici-

tidad definida, inimitable, con una autentici-

dade apabullante como as terriñas dos tintos

dad apabullante como las tierra de los tintos

definidos e estilizados, frescos, atlánticos de

definidos y estilizados, frescos, atlánticos de

pura cepa: son os tintos de Cela e doutras pa-

pura cepa: son los tintos de Cela y de otras

rroquias de Bueu, onde a Tinta Femia, cacho-

parroquias de Bueu, donde la Tinta Femia,


rro ou batorro, da estirpe do caíño redondo,

cachorro o batorro, de la estirpe del caiño re-

é o sinal de identidade, o estandarte dos seus

dondo, es la señal de identidad, el estandarte

viños.

de sus vinos.

Nesta mesma banda da península de O Mo-

En esta misma banda de la península de O

rrazo, extremándose por fora da Ría de Pon-

Morrazo, extremándose por fuera de la Ría

tevedra, está a Ría de Aldán, entre as illas de

de Pontevedra, está la Ría de Aldán, entre

Ons e as Cíes, coma queréndose achegar a

las Islas de Ons y las Cíes, como queriéndo-

elas dun pequeno chimpo. Nesta pequena ría

se acerca a ellas de un pequeño salto. En esta

compartida por Bueu e Cangas moran precio-

pequeña ría compartida por Bueu y Cangas

sas viniñas coma esta de albariño con condu-

moran preciosas viñas como esta de albariño

ción moderna en Pintens (parroquia do Hio).

con conducción moderna en Pintens (parroquia do Hio).


A babor da península e co sur sempre presen-

A babor de la península y con el sur siempre

te, xa asentados na Ría de Vigo e coa proa de

presente, ya asentados en la Ría de Vigo y con

O Morrazo á súa costa repousa un viñedo do

la proa de O Morrazo a su costa reposa un vi-

que estou namorado… si, so penso nel… e

ñedo del que estoy enamorado… si, solo pien-

cando desde a Costa da Vela, nos lombos do

so en el… y cuando desde la Costa da Vela,

Facho dos nosos antergos, miro o solpor caer

en la espalda do Facho de nuestros anteceso-

amodiño entre as Illas Cíes… so podo mati-

res, miro el ocaso caer despacio entre las Islas

nar no viño que alí quero facer.

Cíes… solo puedo pensar en el vino que allí quiero hacer.

Desde os areais desta punta onde dominan as castes brancas coma o espadeiro branco (lou-

Desde los arenales de esta punta donde domi-

reiro), o albariño, a treixadura ou o albariño

nan las castes blancas como el espadeiro blan-

portugués (torrontés) vamos pasando polo

co (loureiro), el albariño, la treixadura o el al-

viñedo fragmentado que salpica todas as pa-

bariño portugués (torrontés) vamos pasando

rroquias de Cangas e Moaña.

por el viñedo fragmentado que salpica todas las parroquias de Cangas y Moaña.

O Morrazo ten o seu espazo relaxado en Vilaboa, onde as viñas dormen na prácida ado-

O Morrazo tiene su espacio relajado en Vila-

ración da ensinada de San Simón, que coma

boa, donde las viñas duermen en la plácida

unha lagoa pecha polo fondo a Ría de Vigo,

adoración de la ensenada de San Simón, que

o mira ó mencer. Alí repousa o viñedo máis

como una laguna cerrada por el fondo de la

extenso desta península.

Ría de Vigo, lo mira al amanecer. Allí reposa el viñedo más extenso de esta península.


En todos estes microespazos peninsulares a

En todos los microespacios peninsulares la

parra baixiña, asentada sobre piares de gra-

parra baja, asentada sobre pilares de granito y

nito e conducida entre vigas de madeira, vai

conducida entre vigas de madera, va dejando

deixando paso ó moderno emparrado de for-

paso al moderno emparrado de hormigón y

migón e cables de aceiro, co ancho e altura fa-

cables de acero, con ancho y altura facilitando

cilitadores do laboro mais seguramente non

el laboreo mas seguramente no la calidad.

da calidade. O Morrazo es tierra de furanchos y furancheiO Morrazo é terra de furanchos e furanchei-

ros, lugares señalados por un ramo de laurel

ros, lugares sinalados por un ramo de loureiro

colgado donde se permitía la venta de vino

pendurado onde é permitida a venda de viño

después de que este se tenga vendido en las

despois de que este se teña vendido nas zonas

zonas “oficiales”, tradición vinícola singular

“oficiais”, tradición viñateira singular que ven

que viene del siglo XVI.

do século XVI. En O Morrazo hay un paraíso de finas arenas blancas en playas soleadas, luminosas puestas No Morrazo hai un paraíso de finas areas

de sol entre islas cercanas con nuestro hori-

brancas en praiñas soleadas, luminosas pos-

zonte al marcar la travesía. En este extremo

tas de sol entre illas cercanas co horizonte de

vibrante y placentero de Galiza aprendimos a

noso a marcar a travesía. Neste borde vibrante

soñar y acumulamos la energía necesaria para

e pracenteiro da Galiza aprendemos a soñar e

ir Más allá… siempre.

acumulamos a enerxía necesaria para ir Máis Alá… sempre.


A tinta femia será a orixe da brebaxe que nos

La tinta femia será el origen de la brebaje que

inspire e nos traslade cando os medradores e

nos inspire y nos traslade cuando los medra-

os mediocres, retrasen o avance de Nos.

dores y mediocres, retrasen el avance de Nos.

Traslada a súa figura con brío pola boca, lim-

Traslada su figura con brío por la boca, limpia,

pa, nada ensucia nen contamina a súa esen-

nada ensucia ni contamina su esencia, nada

cia, nada a enturbiar o paso do seu grácil cor-

a de enturbiar el paso de su grácil cuerpo…

piño… coma un manancial do Morrazo que

como un manantial del Morrazo que fresqui-

fresquiño, vibrante e acelerado baixa ate a ría.

to, vibrante y acelerado baja hasta la ría.


Leva un aire de antano, de xogos lixeiros na

Lleva un aire de antaño, de juegos ligeros en

eira, entre frutiños silvestres que morden

la era, entre frutos silvestres que muerden en

na boca e herbas para chupar con sabores

la boca y hierbas para chupar con sabores

cítricos.

cítricos.

Nesta península entre rías a vitivinicultura

En esta península entre rías la vitivinicultura

esta orfa, sen amparo regulamentario protec-

esta huérfana, sin amparo reglamentario pro-

tor e difusor de ningún tipo.

tector y difusor de ningún tipo.

Pola súa banda a denominación de orixe Rías

Por su bando la denominación de origen Rías

Baixas abrangue cinco subzonas, onde tres

Baixas abarca cinco subzonas, donde tres de

delas son ribeiras de ríos: a do Ulla e as do

ellas son riberas de ríos: la de Ulloa y las del

Miño ó seu paso por O Rosal e polo Condado

Miño a su paso por O Rosal y por el Condado

e so unha subzona está na beira dunha ría, e

y solo una subzona está en la orilla de una ría,

so nunha das súas bandas, a outra banda é O

y solo en una de sus bandas, la otra banda es

Barbanza, con indicación de Viño da Terra.

O Barbanza, con indicación de Viño da Terra.

Resulta evidente que por xeografía, viticultu-

Resulta evidente que por geografía, viticultu-

ra e tradición O Morrazo vitivinícola é Rías

ra y tradición O Morrazo vitivinícola es Rías

Baixas, afirmalo resulta incluso ridículo.

Baixas, afirmarlo resulta incluso ridículo.


Estimulando o noso sistema inmune Noelia PĂŠrez Blanco noeliaperezblanco.blogspot.com.es


Nesta época do ano os nosos corpos son máis

En esta época del año nuestros cuerpos son

propensos a seren atacados por microorga-

más propensos a ser atacados por microorga-

nismos por mor da climatoloxía, os cambios

nismos debido a la climatología, a los cambios

de temperatura e hábitos que poden compro-

de temperatura y hábitos que pueden poner

meter a nosa saúde.

en riesgo nuestra salud.

Como resultado, a aparición dos tan pouco

Como consecuencia; la aparición de los tan

desexados arrefriados, gripe, infeccións, etc ...

poco deseados resfriados, gripes, infeccio-

Para previr ou aliviar os síntomas destas afec-

nes…etc. Para evitarlo o atenuar los síntomas

cións, debemos reforzar o noso sistema inmu-

de estas afecciones, debemos reforzar nuestro

nolóxico, que é o que nos protexe e defende

sistema inmunológico, que es el que nos pro-

contra os axentes invasores.

tege y defiende ante estos agentes externos.

Os alimentos axeitados, para unha dieta equi-

Los alimentos adecuados, para seguir una

librada, poden conter algunhas das vitaminas

dieta equilibrada, pueden contener algunas

e minerais esenciais para a activación das no-

de las vitaminas y minerales esenciales para la

sas defensas.

activación de nuestras defensas.


A continuación identificamos algúns deles e como contribúen a mellorar o noso organismo.

Son esenciais:

Vitamina C. Contéñena laranxas, kiwi, limón, pementos e vexetais en xeral. A súa acción é a de aumentar a produción de interferón (sustancia celular que impide que unha gran variedade de virus causen infeccións), de xeito que a inmunidade queda asegurada. Ademais, esta vitamina é necesaria para formar coláxeno, un compoñente esencial das membranas celulares, polo que contribúe o mantemento das barreiras naturais contra as infeccións.

A vitamina E encontrámola en cereais, froitos secos e aceites. Podemos tomar arroz, pan, aceite e cereais integrais.

A vitamina A, que representa un papel esencial nas infeccións e actúa como un protector da superficie da mucosa, está presente en lácteos completos, ovos, fígado, natas e manteiga.

O cinc e selenio, minerais asociados os órganos linfoides onde son producidos os linfocitos (xeradores de anticorpos), están presentes en alimentos como legumes e froitos secos, cereais completos, carnes, peixes, ovos e produtos lácteos.

O Ferro. Cando sufrimos unha afección que debilita o sistema inmunitario tamén sufrimos a perda de ferro, de xeito que é necesario manter os seus niveis en sangue adecuados. A carne vermella, feixón branco e peixes azuis son fonte de alimento con ferro asimilable para o noso corpo. 


A continuación nombraremos algunos de ellos y qué aportan a nuestro organismo.

Son esenciales:

La vitamina C. La contienen las naranjas, kiwis, limón, pimientos y hortalizas en general. Su acción es aumentar la producción de interferón (sustancia celular que impide a una amplia gama de virus provocar infecciones), por lo que la inmunidad se puede potenciar. Además, esta vitamina es necesaria para formar colágeno, un componente esencial de las membranas de las células, por lo que contribuye al mantenimiento de las barreras naturales contra las infecciones.

La vitamina E está en cereales, frutos secos y aceites, y puedes tomar arroz, pan, aceite de oliva y alimentos integrales.

La vitamina A, que representa un papel esencial en las infecciones y actúa como protector de la superficie de las mucosas, está presente en lácteos completos, huevos, hígado, natas y mantequillas.

El Cinc y el Selenio, minerales que se asocian a los órganos linfáticos donde se fabrican los linfocitos (generadores de anticuerpos), están presentes en alimentos como legumbres y frutos secos, cereales completos, carnes, pescados, huevos y lácteos.

El hierro. Cuando sufrimos alguna afección que debilita nuestro sistema inmune también sufrimos una pérdida de hierro, por lo que es necesario mantener sus niveles adecuados. Las carnes rojas, judías blancas y pescado azul son los alimentos con mayor aporte de hierro a nuestro organismo.  


Finalmente algúns consellos útiles para acompañar a nosa dieta e mellorar as nosas defensas:

-

Facer unha dieta variada, baseada en alimentos frescos e ricos en vitaminas e minerais,

tentando equilibrar a súa inxestión.

-

Recorrer a baños alternos de temperatura (frío, quente) que estimulan a circulación

sanguínea e linfática e fortalece o corpo.

-

Uso, se fai falla, de herbas que axudan a impulsar a inmunidade usándoas en infusión,

néboas ou incluídos na preparación dos nosos pratos (equinácea, tomiño, escaramuxo, allo, follas de grosello negro, espino amarelo, etc.).

-

Durmindo un número suficiente de horas para facilitar o bo funcionamento do noso

sistema inmunitario.

-

Facer actividade física de intensidade moderada regularmente (sendeirismo, natación,

ciclismo, etc.)

-

Aprender a levar un ritmo de vida máis relaxado e evitar o estrés, un dos principais ini-

migos do noso sistema inmunitario.

-

Protexernos contra os cambios bruscos de temperatura, sobretodo cando saímos a rúa

despois de estar o calor.


Por último unos consejos útiles para acompañar a nuestra dieta y potenciar nuestras defensas:

-

Seguir una dieta variada, basada en alimentos frescos y ricos en vitaminas y minerales

procurando establecer un equilibrio entre la ingesta de ellos.

-

Recurrir a los baños de temperatura alterna (fría, caliente) que estimulan la circulación

sanguínea y linfática y fortalecen el organismo.

-

Emplear, si es necesario, plantas medicinales que ayudan a reforzar la inmunidad utili-

zándolas en infusión, vahos o incluyéndolas en las comidas (equinácea, tomillo, escaramujo, ajo, hojas de grosello negro, espino amarillo, etc.).

-

Dormir el suficiente número de horas para favorecer el correcto funcionamiento de

nuestro sistema de defensas.

-

Realizar de forma regular actividad física de intensidad moderada (caminar a paso lige-

ro, nadar, bicicleta, etc.).

-

Aprender a llevar un ritmo de vida más relajado y a evitar el estrés, uno de los principales

enemigos de nuestro sistema inmune.

-

Protegernos ante los cambios bruscos de temperatura al salir a la calle desde un sitio

calefactado.


O Entroido de VerĂ­n Luis Cagiao luiscagiao.com


VERÍN

VERÍN

Verín é un pequeno municipio duns 15.000

Verín es un pequeño municipio de unos

habitantes no sueste da provincia de Ourense,

15.000 habitantes en el sureste de la provin-

famoso pola calidade das súas augas minerais,

cia de Ourense, famoso por la calidad de sus

medicinais e curativas, ademais de polos seus

aguas minerales, medicinales y curativas, ade-

viños (D.O. Monterrei) e polo seu Parador

más de por sus vinos (D.O. Monterrei) y por

Nacional.

su Parador Nacional.

Esta aldea salta a actualidade ano tras ano o

Este pueblo salta a la actualidad año tras año

chegar a época do Entroido. Nel, participa

al llegar la época de carnaval (“entroido”). En

unha gran parte da poboación verinés, dado

él, participa una gran parte de la población

que é unha tradición moi arraigada entre

verinés, dado que es una tradición muy arrai-

os veciños da aldea e, por elo, transmitiuse

gada entre los vecinos del pueblo y, por ello, se

durante séculos de xeración en xeración. No

ha transmitido durante siglos de generación

ano 2009 esta festa obtivo a catalogación de

en generación. En el año 2009 esta fiesta ha

interese turístico nacional, se ben empeza a

obtenido la catalogación de interés turístico

ter repercusión máis alá das nosas fronteiras.

nacional, si bien empieza a tener repercusión más allá de nuestras fronteras.

Despois de moitos anos vendo este Entroido nos noticiarios da televisión dende o es-

Después de muchos años viendo estos car-

tranxeiro, tiña claro que o meu regreso a Es-

navales en los noticiarios de televisión desde

paña iría algún ano a vivir esta celebración en

el extranjero, tenía claro que a mi regreso a

primeira persoa a pé de calle, oportunidade

España iría algún año a vivir esta celebración

que se presentou no ano 2012. Cámara na

en primera persona a pie de calle, oportuni-

man e disfrazado de vaqueiro, comecei a dis-

dad que se presentó en el año 2012. Cámara


parar dende primeira liña de foto, infiltrado

en mano y disfrazado de vaquero, comencé a

entre os desfiles e recibindo algún que outro

disparar desde la primera línea de fuego, infil-

zamarrazo por parte dos cigarróns. O primei-

trado entre los desfiles y recibiendo algún que

ro que me impactou o chegar alí foi a canti-

otro “zamarrazo” por parte de los cigarrones.

dade de xente que había polas rúas e a forma

Lo primero que me impactó al llegar allí fue

tan intensa e apaixonada en qué se vive o En-

la cantidad de gente que había por las calles y

troido, algo que se perdeu na maior parte das

la manera tan intensa y apasionada en qué se

cidades e aldeas da nosa xeografía.

vive el carnaval, algo que se ha perdido en la mayor parte de ciudades y pueblos de nuestra geografía.


Sen dubida algunha é unha oportunidade

Sin duda alguna es una oportunidad fantásti-

fantástica para calquera apaixonado da foto-

ca para cualquier apasionado a la fotografía,

grafía, reflectir a vistosidade dos traxes que

reflejar la vistosidad de los trajes que portan

portan os cigarróns e que percorren as rúas

los cigarrones y que recorren las calles ince-

incesantemente en todas as direccións se un

santemente en todas las direcciones sin un

orde aparente. Hai que ir preparado para facer

orden aparente. Hay que ir preparado para

unha mestura de fotografía social é deportiva.

hacer una mezcla de fotografía social y depor-

Social para reflectir globalmente o evento e

tiva. Social para reflejar globalmente el evento

situalo no lugar, e deportiva para extraer eses

y situarlo en el lugar, y deportiva para extraer

primeiros planos dos disfraces e traxes tan ri-

esos primeros planos de los disfraces y trajes

cos en detalles.

tan ricos en detalles.


O CIGARRÓN

EL CIGARRÓN

O personaxe principal e emblemático do En-

El personaje principal y emblemático del en-

troido é o cigarrón, que segundo a lenda pro-

troido es el cigarrón, que según la leyenda

vén dos antigos cobradores de impostos do

proviene de los antiguos cobradores de im-

Conde de Monterrei (S. XVI).

puestos del Conde de Monterrei (S. XVI).

Recibe o nome pola súa característica másca-

Recibe el nombre por su característica más-

ra de madeira de bidueiro na que destacan as

cara de madera de abedul en la que destacan

cellas, meixelas ruborizadas, sorriso cínico e

las cejas, mejillas sonrojadas, sonrisa cínica y

bigote, dentadura e barbas falsas. A máscara

bigote, dentadura y barbas falsos. La másca-

prolongase na sua parte superior cunha mitra

ra se prolonga en su parte superior con una

semicircular de metal, engalanada con mo-

mitra semicircular de metal, engalanada con

tivos de animais ou astros. Na parte traseira

motivos de animales o astros. En la parte tra-

leva una pelica, que antigamente era peles de

sera lleva una “pelica”, que antiguamente eran

raposa, lobo ou gato. De feito, na veciña aldea

pieles de zorro, lobo o gato. De hecho, en el

de Laza, estes personaxes chámanse Peliquei-

vecino pueblo de Laza, estos personajes se lla-

ros. Na actualidade, estas peles son de gacela

man “Peliqueiros”. En la actualidad, estas pie-

ou sintéticas.

les son de gacela o sintéticas.

O traxe é pura artesanía local, moi rico en

El traje es pura artesanía local, muy rico en

colorido e pesa uns 20-25 quilogramos, en

colorido y pesa unos 20-25 kilos, en gran me-

grande medida causa das chocas que portan

dida a causa de las “chocas” (cencerros) que

na parte traseira colgadas do cinto. Isto unido

portan en la parte trasera colgadas del cintu-

a faixa e demais accesorios, dificulta a mobi-

rón. Esto, unido a la faja y demás accesorios,

lidade das personaxes. O resto do traxe com-

dificulta la movilidad de los personajes. El res-


ponse dunha camisa branca, garabata, unha

to del traje se compone de una camisa blanca,

vistosa chaquetilla atada frontalmente con 3

corbata, una vistosa chaquetilla atada frontal-

lazos de cores e rematada na súa parte infe-

mente con 3 lazos de colores y rematada en su

rior por flocos dourados. Cubrindo a chaque-

parte inferior con flecos dorados. Cubriendo

ta, de ombros colga un pano. A parte inferior

la chaqueta, de los hombros cuelga una paño-

do traxe está composta por un calzón corto,

leta. La parte inferior del traje está compuesta

medias brancas, ligas e zapatos negros. Na súa

por un calzón corto, medias blancas, ligas y

man, portan unha especie de fusta chamada

zapatos negros. En su mano, portan una es-

zamarra e ca que mantén a orde dos desfiles.

pecie de fusta llamada “zamarra” y con la que mantienen el orden en los desfiles.

É importante saber que os cigarróns son a autoridade nos desfiles. Eles non fala, pero

Es importante saber que los cigarrones son

manteñen a liña a todo aquel que se interpón

la autoridad en los desfiles. Ellos no hablan,

no seu camiño a base de lategazos ca zama-

pero mantienen a raya a todo aquél que se in-

rra ou zamarrazos. Tampouco amosa a súa

terpone en su camino a base de latigazos con

cara despoxándose da careta, aínda que é algo

la zamarra o “zamarrazos”. Tampoco mues-

que ultimamente está cambiando. Mentres

tran su cara despojándose de su careta, aun-

camiñan ou corren reciben improperios dos

que esto es algo que últimamente está cam-

rapaces que van tras eles, pero estes xamais

biando. Mientras caminan o corren reciben

deben pronunciar o seu nome. O cigarrón

improperios de los niños que van tras ellos,

non se lle pode tocar, se ben permíteselle dar

pero éstos jamás deben pronunciar su nom-

unha palmada no lombo para chamar a súa

bre. Al cigarrón no se le puede tocar, si bien

atención, aínda que a penitencia por tal atre-

se permite darle una palmada en la espalda

vemento moi probablemente sexa recibir un

para llamar su atención, aunque la penitencia

zamarrazo.

por tal atrevimiento muy probablemente sea recibir un zamarrazo.


DÍAS DE ENTROIDO

DÍAS DE ENTROIDO

A primeira aparición dos cigarróns, anun-

La primera aparición de los cigarrones, anun-

ciando a proximidade do Entroido, é o día de

ciando la proximidad del carnaval, es el día de

San Antón (17 de xaneiro), no que se celebra

San Antón (17 enero), en el que se celebra la

a Romaría do mesmo nome, aínda que tamén

Romería del mismo nombre, aunque también

se coñece como a festa do chourizo. Nela, os

se la conoce como “festa do chourizo”. En ella,

asistente reúnense polo campo en torno a ca-

los asistentes se reúnen por el campo en torno

pela para comer, beber e divertirse.

a la capilla para comer, beber y divertirse.


O Entroido comeza dous xoves antes do do-

El Entroido comienza dos jueves antes del do-

mingo principal , co Xoves de Compadres

mingo principal del carnaval, con el “Xoves

(este ano o 31 de xaneiro), cando se concen-

de Compadres” (este año es el 31 de enero),

tras centenares de homes para cear e diver-

cuando se concentran centenares de hombres

tirse, aínda que nos últimos anos son moitas

para cenar y divertirse, aunque en los últimos

as mulleres que se disfrazan como homes e se

años son muchas las mujeres que se disfrazan

suman a festa. Saen tamén os cigarrón e pasa-

como hombres y se suman a la fiesta. Salen

rúas, ademais de gaitas e charangas.

también los cigarrones y pasacalles, además de gaitas y charangas.

Continua o Domingo de Corredoiro (3 de febreiro), no que aparece o elmento purificador

Continúan el “Domingo de Corredoiro” (3 de

das festas ca fariñada o lanzamento de fariña

febrero), en el que aparece el elemento puri-

entre os asistente na praza da aldea, onde ta-

ficador de las fiestas con la “fariñada” o lan-

mén fan acto de presenza os cigarróns.

zamiento de harina entre los asistentes en la plaza del pueblo, donde también hacen acto de presencia los cigarrones.

O Xoves de Comadres (7 de febreiro), én-

El “Xoves de Comadres” (7 de febrero), se lle-

chense os restaurantes da aldea con centena-

nan los restaurantes del pueblo con centena-

res de mulleres, para a media noite celebrar

res de mujeres, para a media noche celebrar

a procesión do candil e sabas brancas no ba-

la procesión de la vela y sábanas blancas en el

rrio de San Lázaro. Tamén este xoves cele-

barrio de San Lázaro. También este jueves se

brase o desfile infantil para os pequenos, así

celebra el desfile infantil para los pequeños,

como a recepción de Don Carnal pola Raíña

así como la recepción de “Don Carnal” por la

do Entroido e a lectura do pregón, seguida de

Reina del Carnaval y la lectura del pregón, se-

verbena popular.

guida de una verbena popular.


Venres de Compadreo e Comadreo (8 de fe-

“Venres de Compadreo e Comadreo” (8de fe-

breiro), no que veciños e visitantes xúntanse

brero), en que vecinos y visitantes se juntan

para gozar da festa. Pola tarde hai unha pro-

para disfrutar de la fiesta. Por la tarde hay pro-

cesión dos chamados capuchóns e mascaritas,

cesión de los llamados capuchones y mascari-

amenizados por charangas e orquestras.

tas, amenizados por charangas y orquestas.

O Sábado de Entroido (9 de febreiro), po la

El “Sábado de Entroido” (9 de febrero), por la

tarde, na Praza do Cigarrón celebrase o bau-

tarde, en la “Praza do Cigarrón” se celebra el

tizo do cigarrón nun acto solemne en que se

bautizo del cigarrón en un acto solemne en

viste a tres novos cigarróns, acompañados por

que se viste a tres nuevos cigarrones, acompa-

Don Carnal e a Raíña do Entroido

ñados por “Don Carnal” y la Reina del Carnaval, todo ellos amenizado por distintas cha-

O Domingo de Entroido (10 de febreiro) que

rangas.

éo día grande do Entroido. No Barrio de San

El “Domingo de Entroido” (10 de febrero) que

Roque reúnense as comparsas e carrozas, para

es el día grande del carnaval. En el barrio de

as doce do mediodía empezar o Gran Desfile

San Roque se reúnen las comparsas y carro-

de carrozas, cigarróns, máscaras e comparsas,

zas, para a las doce del mediodía empezar el

ademais das diversas charangas e especial-

Gran Desfile de carrozas, cigarrones, másca-

mente a banda de gaitas do Concello de Verín.

ras, y comparsas, además de las diversas charangas y especialmente la banda de gaitas del

Luns Fareleiro (11 de febreiro), no que ten lu-

Concello de Verín.

gar a fariñada ou lanzamento de fariña entre os asistentes. Este día tamén se produce o lan-

“Luns Fareleiro” (11 de febrero), en el que tie-

zamento de foguetes artificiais.

ne lugar la harinada o lanzamiento de harina entre los asistentes. Este día también se produce el lanzamiento de fuegos artificiales.


O Martes de Entroido (12 de febreiro) é o úl-

El “Martes de entroido” (12 de febrero) es el

timo gran día da festa. O atardecer volvese re-

último gran día de fiesta. Al atardecer se vuel-

vivir a celebración do domingo de Entroido,

ve a revivir la celebración del domingo de en-

con un gran desfile, charangas e bandas de

troido, con un gran desfile, charangas y ban-

gaitas.

das de gaitas.

O Mércores de Cinza (13 de febreiro) é fes-

El “Miércoles de ceniza” (13 de febrero) es fes-

tivo local para que a xente poida descansar

tivo local para que la gente pueda descansar

despois de tantos días continuados de festa.

después de tantos días continuados de fies-

Celebrase o Enterro da Sardiña que simboliza

ta. Se celebra el “Entierro de la Sardina” que

a despedida do Entroido ata o próximo ano.

simboliza la despedida del carnaval hasta el próximo año.

O punto final do Entroido é o seguinte do-

El punto final del entroido es el siguiente

mingo, o Domingo de piñata, co almorzo co-

domingo, el “Domingo de piñata”, con el al-

lectivo, onde se entregará o premio pescadilla

muerzo colectivo, donde se entregará el pre-

a mellor comparsa dos desfiles. Actuacións,

mio “pescadilla” a la mejor comparsa de los

animación e bailes porán o broche final por

desfiles. Actuaciones, animaciones y bailes

este ano.

pondrán el broche final por este año.


Don Carnal Juan Chamorro panktxon-reload.blogspot.com

Aguantar todo o Entroido sen engordar nin

Aguantar todo el carnaval gallego sin engor-

un gramo é totalmente imposible. A afama-

dar ni un gramo es totalmente imposible. La

da cociña galega ten o seu momento álxido

famosa cocina gallega tiene su momento álgi-

para a xente de bo comer durante estas datas.

do para la gente de buen comer durante estas

Co frío que existe neste mes as calorías para

fechas. Con el frío que existe durante este mes

pasar o inverno eran fundamentais, ademais

las calorías para pasar el invierno eran funda-

pasadas estas datas a igrexa prohibía comer

mentales, además pasadas estas fechas la igle-

carne ata o domingo de pascua, excepto ó que

sia prohibía comer carne hasta el domingo de

pagara a bula.

pascua, excepto el que pagara la bula.

Pola mañá espérannos as torradas de leite, o

Por la mañana nos esperan torrijas de leche,

leite fritido e o arroz con leite. Tamén pode-

leche frita o arroz con leche. También pode-

mos comezar o día con leite e roscón ou bica.

mos empezar el día con leche y roscón o bica.


Non existen diferenzas no tipo de comidas

No existen diferencias en el tipo de comi-

que podemos atopar o xantar como na cena.

das que podemos encontrar a la comida o a

Comezando cun caldo quente ou unha sopa

la cena. Empezando por un caldo caliente o

para pasar o frío. E tras iso pódese comer a

una sopara para pasar el frío. Y tras esto se

rebentar ca cachucha, a androlla, chourizos,

puede comer a reventar con la cachucha, la

lacón, bandullo acompañados por uns cache-

androlla, chorizos, lacón, bandullo acompa-

los, uns grelos ou unhas nabizas. Ou se que-

ñado por unos cachelos, unos grelos o unas

redes un caldo verinés con cachucha, lacón,

nabizas. O si queréis un caldo verinés con ca-

pé de porco, orella, soá, chourizos, chouriza,

chucha, lacón, pie de cerdo, oreja, soá, cho-

coliflor e garavanzos. Sempre acompañados

rizos, morcilla, coliflor y garbanzos. Siempre

de pan de centeo e viño tinto da comarca.

acompañados de pan de centeno y vino tinto de la comarca.

Sé chegades a sobremesa espéranvos as filloas, tanto de leite coma de sangue, as torradas de

Si llegáis al postre os esperan las filloas, tanto

viño ou de leite, a bica, as orellas e a torta do

de leche como de sangre, las torrijas de vino

cigarrón, todo isto acompañado dun café con

o de leche, la bica, las orejas y la torta do ci-

pingas de augardente branca, ou unhas copas

garrón, todo esto acompañado de un café con

de augardente ou licor de herbas, licor café e

pingas de aguardiente blanca, o unas copas de

xastré. E se nalgún momento do día éntravos

aguardiente o licor de hierbas, licor café y xas-

o frío unha cunca de sopas de burro cansado

tré. Y si en algún momento del día os entra

faranvos recobrar temperatura e enerxía.

el frío una taza de sopas de burro cansado os hará recobrar temperatura y energía.


Petróglifos: imáxenes gravadas na pedra Bruno Centelles García minhor.org


O Patrimonio Cultural dun país, sempre rico

El patrimonio cultural de un país, siempre

e variado, é o sinal de identidade dos veciños

rico y variado, es la señal de identidad de los

e veciñas que o habitan. Conservar este Pa-

vecinos y vecinas que lo habitan. Conservar

trimonio, protexelo, coidalo e transmitírllelo

este Patrimonio, protegerlo, cuidarlo y trans-

aos nosos descendentes é pois a obriga das

mitírselo a nuestros descendientes es pues

persoas que hoxe estamos a gozar del.

una obligación de las personas que hoy estamos a disfrutar del.

Desde o Instituto de Estudos Miñoranos (IEM) levamos anos con esta teima procuran-

Desde el Instituto de Estudios Miñoranos

do, cos medios ao noso alcance, que o exce-

(IEM) llevamos años con esta idea procuran-

lente Patrimonio Cultural Miñorano sexa co-

do, que los medios a nuestro alcance, que el

ñecido e, en consecuencia, conservado.

excelente Patrimonio Cultural Miñorano sea conocido y, en consecuencia, conservado.

Un dos maiores cambios producidos na humanidade foi a invención, hai uns 12.000 anos

Uno de los mayores cambios producidos en la

no Próximo Oriente, do neolítico que supuxo,

humanidad fue la invención, hace unos 12000

entre outras innovacións, a domesticación de

años en el Próximo Oriente, del neolítico que

plantas e animais.

supuso, entre otras innovaciones, la domesticación de plantas y animales.

Este grupo de innovacións exportouse por toda Europa e chegou aproximadamente polo

Este grupo de innovaciones se exporto por

4500 a.C. a Galicia trocando os modos de vida

toda Europa y llego aproximadamente por el

nómades en máis sedentarios.

4500 a.C. a Galicia cambiando los modos de vida nómadas en más sedentarios.


Os Petróglifos, gravados hai uns 4000 anos,

Los Petroglifos, gravados hace unos 4000

son o aspecto máis destacado do calcolítico e

años, son el aspecto más destacado del calco-

dos primeiros momentos da idade do bron-

lítico y de los primeros momentos de la edad

ce e poden ser divididos en dous grandes

de bronce y pueden ser divididos en dos gran-

grupos:

des grupos.

-

Arte abstracta, no que recoñecemos,

-

Arte abstracta, en lo que reconocemos,

illadas ou en combinación, determinadas fi-

aisladas o en combinación, determinadas fi-

guras xeométricas: coviñas ou puntos, liñas,

guras geométricas: cuevitas o puntos, líneas,

circos, cuadriláteros, espirais, labirintos...., e

cuadriláteros, espirales, laberintos…, y

-

Arte naturalista, no que si identifica-

-

Arte naturalista, en la que se si identi-

mos modelos reais, ben sexan animados, ben

ficamos modelos reales, bien sean animados,

obxectos.

bien objetos.

É este segundo grupo o que lle confire unha

Es este segundo grupo el que le confiere una

personalidade especial á arte rupestre galega

personalidad especial al arte rupestre gallega

e no que destaca a presenza de animais, a gran

y en el que destaca la presencia de animales,

maioría cérvidos, pero tamén cabalos, algún

la gran mayoría cérvidos, pero también caba-

ofidio e tamén representacións humanas es-

llos, algún ofidio y también representaciones

quemáticas.

humanas esquemáticas.

Coetáneos dos Petróglifos, os Muíños Navi-

Coetáneos de los Petroglifos, los Molinos Na-

culares de soporte fixo, aparecen illados ou

viculares de soporte fijo, aparecen aislados o

en grupos e habitualmente asociados a outras

en grupos y habitualmente asociados a otras

formas de arte rupestre.

formas de arte rupestre.


O Val Miñor, enmarcado ao leste pola da Se-

El Val Miñor, enmarcado al este por la Se-

rra do Galiñeiro, ao norte polos montes do

rra do Galiñeiro, al norte por los montes del

Maúxo, polo oeste aberto ó mar da baía de

Maúxo, por el oeste abierto al mar de la bahía

Baiona -na que desemboca, a través da Foz,

de Baiona –en la que desemboca, a través da

o río Miñor- e ao sur pola Serra da Groba,

Foz, el río Miñor- y por el sur la Serra da Gro-

ofrece as mellores mostras de arte gravada

ba, ofrece las mejores muestras de arte grava-

en pedra: Muíños naviculares en Monteferro,

da en piedra: Molinos naviculares en Mon-

combinacións abstractas en Priegue e Chan-

teferro, combinaciones abstractas en Priegue

debrito, panel de armas na Agua da Laxe, en

y Chandebrito, panel de armas en Agua da

Vincios, arte abstracta, escenas de caza e reti-

Laxe, en Vincios, arte abstracta, escenas de

culados no Outeiro dos Lameiros, en Sabarís

caza y reticulados en el Outiero dos Lameiros,

e, aínda que non exactamente no Val Miñor,

en Sabarís y, aunque no exactamente en el Val

circos concéntricos no Monte Tetón en Te-

Miñor, círculos concéntrico en el Monte Te-

bra, Tomiño e o labirinto da Laxe Cruzada en

tón en Tebra, Tomiño y el laberinto de la Laxe

Torroña, Oia.

Cruzada en Torroña, Oia.

Recomendamos visitar os gravados pola tar-

Os recomendamos visitar los grabados por la

de, nas horas anteriores á posta do sol, ou

tarde, en las horas anteriores a la puesta del

pola noite, coa axuda de luz artificial rasan-

sol, o por la noche, con la ayuda de luz artifi-

te. Recordamos que non se deben pisar as su-

cial rasante. Os recordamos que no se deben

perficies gravadas nin remarcar os sucos con

pisar las superficies grabadas ni remarcar los

calquera tipo de material; deste xeito contri-

surcos con cualquier tipo de material, de esta

buiremos a súa conservación.

forma contribuiremos a su conservación.


Respirando salitre Juan Louro Cambeiro ezaroenfotos.blogspot.com.es


Broto Juan Chamorro http://panktxon-reload.blogspot.com


A néboa Juan Carlos Fernández Pérez juancarlosfernandezperez.blogspot.com

Antes de nada deberíamos saber cómo e por qué se forma a protagonista do noso artigo, a néboa.

A pesar de que é un fenómeno bastante complicado de predicir, é bastante frecuente na nosa terra, aparece e desaparece, pero imos ver como se forma: a néboa é esencialmente a formación dunha nube a nivel do chan; formase na troposfera, o

As variedades de néboas poden clasificar pola súa formación:

-

Por precipitacións: En presenza dunha tormenta, ben de neve o ben de choiva, se esta

atravesa unha masa de aire cuxa temperatura é superior á de si mesma. -

Pola ascensión de masas de aire: Cando estas arrefríanse e ascenden, fenómeno moi co-

mún en zonas de alta montaña. -

Por advencción ou arrastre: A entrada dunha masa de aire frío ou cálido nun territorio,

en paralelo a unha masa mais fría, común nos océanos. -

Por radiación: Que só se localiza sobre a liña do chan, que se inicia durante a noite como

consecuencia do arrefriamento da Terra pola radiación do sol (a terra arrefriase antes ca auga); tende a desaparecer apenas amence.


Antes de nada deberíamos saber cómo y por qué se forma la protagonista de nuestro artículo, la niebla.

A pesar de que es un fenómeno bastante complicado de predecir, es bastante frecuente en nuestra tierra, aparece y desaparece, pero vamos a ver como se forma: la niebla es esencialmente la formación de una nube a nivel del suelo, es decir en la troposfera.

Las variedades de niebla pueden clasificarse por su formación:

-

Por precipitaciones: En presencia de una tormenta, bien de nieve o bien de lluvia, si ésta

atraviesa una masa de aire cuya temperatura es superior a la de sí misma. -

Por la ascensión de masas de aire: Cuando éstas se enfrían y ascienden, fenómeno muy

común en zonas de alta montaña. -

Por advección o arrastre: La entrada de una masa de aire frío o cálido en un territorio, en

paralelo a una masa más fría; común en los océanos. -

Por radiación: Que sólo se localiza sobre la línea del suelo, que se inicia durante la noche

como consecuencia del enfriamiento de la Tierra por la radiación del sol (la tierra se enfría antes que el agua); tiende a desaparecer apenas amanece.


En definitiva, as nubes fórmanse pola conden-

En definitiva, las nubes se forman por la con-

sación da humidade que se atopa na atmosfe-

densación de la humedad que se encuentra en

ra. Hai unha magnitude en meteoroloxía que

la atmósfera. Hay una magnitud en meteoro-

se emprega para saber cando a auga contida

logía que se emplea para saber cuando el agua

no aire tornarase visible, a este dato coñecése-

contenida en el aire se tornará visible; a este

lle como punto de orballo e é indicado como

dato se le conoce como “punto de rocío” y es

unha temperatura.

indicado como una temperatura.

Estes días é moi frecuente que a néboa nos

Estos días es muy frecuente que la niebla nos

sorprenda polas mañás. Nos espertamos, mi-

sorprenda por las mañanas. Nos desperta-

ramos po la xanela e nos recolle un ambiente

mos, miramos por la ventana y nos recibe

opaco. O aire circulando non é transparente

un ambiente opaco. El aire circundante no es

como habitualmente, está tinguido de bran-

transparente como habitualmente, está teñido

co e impídenos ver mais alá duns centos de

de blanco y nos impide ver más allá de unos

metros. Parece que estivésemos dentro dunha

cientos de metros. Parece que estamos dentro

nube. E é que o estamos.

de una nube. Y es que lo estamos.

A néboa son nubes baixas, situadas a ras do

La niebla son nubes bajas, situadas a ras de

chan, diminutas gotas de auga suspendidas

suelo, diminutas gotas de agua suspendidas en

no aire condensadas tras entrar en contacto

el aire condensadas tras contactar súbitamen-

subitamente ca superficie ou unha corrente de

te con una superficie o una corriente de aire

aire fría. Para formar as gotas o vapor de auga

fría. Para formar las gotas el vapor de agua se

condensase sobre pequenas partículas sóli-

condensa sobre pequeñas partículas sólidas.

das. Por exemplo, na sal se a néboa prodúcese

Por ej., en la sal si la niebla se produce cer-

preto do mar ou nas partículas en suspensión

ca del mar o en las partículas en suspensión

como poeiras ou voaxas nas cidades.

como motas de polvo o hollín en las ciudades.


O tipo de néboa máis común nos países de

El tipo de niebla más común en los países de

clima temperado, soe formarse no outono

clima templado, suele formarse en otoño por

pola noite cando o ceo está despexado ou moi

la noche cuando el cielo está despejado o muy

pouco cuberto. Nesas condición a terra arre-

poco cubierto. En esas condiciones la tierra se

fría e a auga no aire mais cálido preto o chan

enfría y el agua en el aire más cálido cercano

condensase. A medida que avanza o día, os

al suelo se condensa. A medida que avanza el

raios de sol quentan a superficie do chan e a

día, los rayos de sol calientan la superficie del

néboa desaparece.

suelo y la niebla desaparece.

Tamén é frecuente a néboa nos lagos, ríos ou

También es frecuente la niebla en los lagos,

no mar, sobre todo no outono, cando a auga

ríos o en el mar, sobre todo en otoño, cuando

da superficie aínda mantén o calor do verán.

el agua de las superficie aún mantiene el ca-

Sobre esta auga deslizase unha masa de aire

lor del verano. Sobre esta agua se desliza una

mais frío, que condensa o vapor da auga pre-

masa de aire más frío, que condensa el vapor

senta na zona e forma a néboa.

de agua presente en la zona y forma la niebla.

Outras veces deslizase unha masa de aire hú-

Otras veces se desliza una masa de aire húme-

mido e cálido sobre unha superficie de mar

do y cálido sobre una superficie de mar fría y

fría e condensa. É común nas augas do Atlán-

condensa. Es común en las aguas del Atlánti-

tico e no Cantábrico durante o verán.

co y el Cantábrico durante el verano.

Despois desta explicación mais técnica, en

Después de esta explicación más técnica, en

canto a parte mais artística a néboa podemos

cuanto a la parte más artística la niebla pode-

dicir rotundamente que foi e será sempre un

mos decir rotundamente que ha sido y será

filón. O mesmo Unamuno escribíalle e usou-

siempre un filón .El mismo Unamuno le es-

na como título dunha das súas obras.

cribía y la usó como título de una de sus obras.


Os pintores usábana nos seus cadros séculos

Los pintores la usaban en sus cuadros siglos

atrás, os músicos emúlana nos seus videoclips

atrás, los músicos la emulan en sus videoclips

de moda e claro está, os fotógrafos tamén a

de moda y claro está, los fotógrafos también la

buscamos e a empregamos continuamente.

buscamos y empleamos continuamente.


Persoalmente atópoa magnífica, a néboa apór-

Personalmente la encuentro magnífica, la nie-

tanos esa maxia, esa sensibilidade que trans-

bla nos aporta esa magia, esa sensibilidad que

forma unha escena invernal en algo mais, en

transforman una escena invernal en algo más,

algo case onírico, etéreo e que intentamos em-

en algo cuasi onírico, etéreo y que intentamos

pregar para transmitir sensacións como pou-

emplear para transmitir sensaciones como

cas cousas fan.

pocas cosas han.

Quizás un pouco complicada á hora de pro-

Quizás un poco complicada a la hora de pro-

cesar, posto que separar eses tons medios dos

cesar, puesto que separar esos tonos medios

das zonas laterais do histograma tráenos de

de las dos zonas laterales del histograma nos

cabeza, pero non debe desesperarnos, posto

trae de cabeza, pero no debe desesperarnos,

que a técnica, algunhas veces, é para deixar

puesto que la técnica ,algunas veces, es para

de lado e guiarnos polo noso propio instinto

dejar de lado y guiarnos por nuestro propio

creativo.

instinto creativo.

É ideal para animarse a innovar cos teus pro-

Es ideal para animarse a innovar con tus pro-

cesados, ca cor, ca falta de cor, co balance de

cesados, con el color, con la falta de color, con

brancos, ca temperatura de cor, incluso co

el balance de blancos, con la temperatura de

gran, é dese tipo de fotografía versátil como

color, incluso con el ruido, es de ese tipo de

ningunha que te vai satisfacer plenamente.

fotografía versátil como ninguna que te va a satisfacer plenamente.

En definitiva, abrígate, aprovéitaa, búscaa e sobre todo, gózaa con maiúsculas, e non dubi-

En definitiva, abrígate, aprovéchala, búscala

des en amosar teus resultados.

y sobre todo, disfrútala con mayúsculas, y no dudes en mostrar tus resultados.


Unha estrela sobre o firmamento Juan Chamorro panktxon-reload.blogspot.com

A n os pa sa r on e spe ran do pa sa r a s n oit e s ó t e u c a r ón e a gor a q u e t e ñ o a í ape n as e n soñ os pódot e ve r .

Se n ti, n on sin t o dor p orque non te ñ o polo q u e vivir Con t igo, n on sin to dor p orque es todo polo q u e vivir .

Se n ti, c ada se gu n do é u n ha hor a Con tigo, c a da se gu n do é in fin ito porque de q u e me va le te r t odo se n ón t e t e ñ o a t i.


Xproject02  

Revista de fotografía, viño e ocio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you