Page 1

a rq u ite c to


JuanAnt oni oGar cĂ­ aMol i na Li cenci adoenAr qui t ect ur a ULPGC+UGR+Fachhochschul eLausi t z 2005/201 3


i nt er venci onesen

SAN CRI STĂ“BAL

urbani smo

pr oyect o

F I N DECARRERA


E S P A C I O Ú B L I C O O E C T O E S P A C I OP P Ú B L I C OC C ON N E C T OR R SAN

CRISTOBAL.

LPGC

En un empl azami ent o pr óxi moal anat ur al ezayal hecho ur bano per i f ér i co se pl ant eal ar esol uci óndeun equi pami ent oenelquese est udi e l a r el aci ón del mi smoconelespaci ol i br e, en sus zonas de est anci a, de sombr a,de r euni ón,de paso, et c… t eni endo pr esent el a cl i mat ol ogí a:l uz, sombr a, vi ent os, et c…


El pr oyect oconsi st eenunaci nt aquer ecor r et oda l aaveni damar 铆 t i ma,modi f i candosuf or maysu secci 贸n par a al ber gardi f er ent esusos:pasar el as depaso, accesosal aci udadyal acost a, zonasde sombr a, asi ent os, par quesi nf ant i l es, cul t i vos, . . .


e l s p a c i o e s i d e n c i a l e le e s p a c i or r e s i d e n c i a l SAN

CRISTOBAL.

LPGC

Adapt aci 贸ndeunmodo de vi da act ualalt ej i do ur banodeSanCr i st 贸bal . Set r at adepl ant earuna vi vi enda compar t i da par adosper sonasdedi cadas a una act i vi dad cr eat i va.Est a di spone de una zona compar t i da ( espaci o de t r abaj o y zonasm谩spr i vat i vas per o comunes como est arycoci na)ydedos zonas i ndi vi dual i zadas par a cada uno de sus doshabi t ant es.


Elpr ogr ama se desar r ol l a en una par cel a ent r e medi aner as de 1 00m 2, conundesni vel deunos2, 5m. ent r eel paseomar í t i moyl acal l et r aser a. Eledi f i ci oseabr ealmaral ol ar gode su f achada est e,mi ent r as que l a f achadat r aser apr esent aunpanel de l ámi nasdemader acasi ci egoqueda l aespal daaunpai saj emásvi ol ent oy r ui dosocomoesl aaut oví aGC1 .


j uanant oni ogar ci amol i na@hot mai l . es

Portfolio Juan García  
Portfolio Juan García  
Advertisement