Page 1


Deskribapena Deskribapen testua gizaki, gauza, leku, gertakizun edo prozesu baten ezaugarri fisiko, psikologiko nahiz bestelakoak agertu, erakutsi, adierazi edo zehazten dituen testua da, hots, nolakoa den adierazten diguna. Deskribapen motak Deskribapen zientifiko-teknikoa Ezaugarriak

Helburua

Testu mota

Objetiboa Hizkuntza denotatiboa ( teknika hitzak) Ordena logikoa Definitu Azaldu Bultzatu ( iragarki bat) Zientifikoak Teknikoak: nola egiten den, nola dabilen, nola erabiltzen den Gizartekoa: akta argiketa Instituzioetako aitorpena harremanak testamentua Turismo gida eskemak Ikasketak Ebaluazio txostena grafikoa berriak komunikabideetan erreportaia iragarkia

Deskribapen literarioa Ezaugarriak Hizkuntza konotatiboa Pertsonaren deskribapena Prosopografia Etopeia Erretratua Karikatura Tokia Garaia

Topografia Kronografia


Ezaugarri linguistikoak Aditza: orainaldia nahiz lehenaldi inperfektiboa

Adjetiboak ( bai izenlagunak, bai izenondoak)

• Izenlagunak: izenaren ezkerretara jartzen dira eta -ko eta -en (NONGO eta NOREN) atzizkiak erabiltzen dituzte izenarekin lotzeko. • Izenondoak: izenaren eskuinaldean jartzen dira eta izena kalifikatu egiten dute.

Esaldi erlatibo ugari, deskribagaia definitzeko

Morfosintaktikoak

Perpaus bakunak ADITZONDOAK • Berez dira adberbioak • Ondo, txarto... • Laster, orain, bihar... • Hemen, hara... • Behinik behin, Adberbioak:

Moduzko esaldiak

Konparaziozkoak

ADITZLAGUNAK • Berez ez dira adberbioak • Adberbiotasuna deklinabide atzizkiez edo posposizioen (*) bidez lortzen duten ISak dira • Etxean • Zure gurasoengatik


Lexiko- semantikoak: Testuari kohesioa emateko hainbat baliabide

Espacio kokapena adierazteko antolatzaileak:

Goi/behe Gertu/urruti

Denborazko antolatzaileak anafora Ordezkapena Elipsia

Orduak, datak… …bere…….

Baliabide erretorikoak

metafora sinestesia metonimia pertsonifikazioak aliterazioa zerrendaketak

Deskribapena egiteko intentzioa edo ikuspuntua Deskribapen objetiboa

Deskribatzailea kanpo dago

Subjetiboa

Deskribatzaileak deskribatzeko objetua bere ikuspuntutik ikusten du

Surrealista

Errealista

Inpresionista


Alegiazkoa ( mundo fantastikoak edo zientzia fikziozkoak)

Begiradamen desplazamendua Abian dagoen deskribapena

Zoomaren era

Lehenengo planotik plano orokorrera Plano orokorretik lehenengo planora: Fokalizazioa

Leku komunak

Locus amoenus

Mundu ankaz gora

Deskribapena  

deskribapena testuen azalpena