Page 1

1820MAJ2012

Träni ngf örl andet s bäs t aI ns t rukt örer St i l t ävl i ng

Karl bergs hal l eniKöpi ng Föral l abarn,knat t ar& mon 450: -vi df örs kot t s bet al ni ng( 475: ) Spel -och akt i vt et s hus Tal angj akt Di s co Fi l m

pl usmycketmer . . . Anmäl ans enas t4: emaj Meri nf ormat i on: www. j j kk. s e

monster12  

Merinformation: www.jjkk.se Spel-och aktivtetshus Anmälansenast4:emaj Förallabarn,knattar& mon 450:-vidförskottsbetalning(475:-) Karlber...

Advertisement