Page 1

Svenska Ju-jutsuförbundet Ju-jutsu Kai

Medlemsklubbarna kallas till

Årsmöte 2012-04-08 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 8/4 klockan 17.30.

Fullmaktsgranskning från kl. 17.20 §§ DAGORDNING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Mötets öppnande Upprop och fastställande av röstetal Fråga om mötets behöriga utlysande Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av två protokolljusterare, samt val av två rösträknare Godkännande av dagordningen Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelsen för 2011 Föredragande och godkännande av förvaltningsberättelsen för 2011 Revisorernas berättelse för 2011 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2011 Fastställande av förbundsavgift för verksamhetsåret 2013 Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår 2012 Fastställande av eventuella extra avgifter Fastställande av budget för verksamhetsåret 2012 Styrelsens förslag till årsmötet (stadgeändring, ansökan till RF) Inkomna motioner till årsmötet (Inga motioner har inkommit) Val av förbundsordförande för 2 år (ej detta år) Val av vice förbundsordförande för 2 år Val av förbundskassör för 2 år Val av förbundssekreterare för 1 år Val av förbundsledamot 1 (Li Sjökvist) för 2 år (ej detta år) Val av förbundsledamot 2 (Tobias Back) för 2 år (ej detta år) Val av förbundsledamot 3 (Hans Brändström) för 2 år Val av två revisorer för 2012 Val av valberedning för 2012 Mötets avslutande

Välkomna Adress: Svenska Ju-Jutsuförbundet Larsbergsvägen 12 181 39 LIDINGÖ

Telefon: 08-731 70 00 Fax: 08-731 70 05

Hemsida: www.ju-jutsu.se e-post: info@ju-jutsu.se

Plusgiro: 66 05 65 - 3

Organisationsnummer: 802403-0036


Svenska Ju-jutsuförbundet Ju-jutsu Kai

FULLMAKT TILL ÅRSMÖTET-2012 Vid Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte 2012-04-08 representeras föreningen av:

Ombudets namn

Antal röster enligt röstlängd

Föreningens/klubbens namn

Behörig förenings-/klubbtecknare

Namnförtydligande

Funktion i föreningen/klubben

Ort Datum

Fullmakten kan sändas till förbundskansliet: Svenska Ju-jutsuförbundet Larsbergsv 12 181 39 LIDINGÖ SENAST 28/3 2012

OBS!!! Alla klubbrepresentanter med rösträtt skall ha fullmakt.

eller tag med fullmakten till mötet. Fullmaktsgranskning börjar 17.20 Adress: Svenska Ju-Jutsuförbundet Larsbergsvägen 12 181 39 LIDINGÖ

Telefon: 08-731 70 00 Fax: 08-731 70 05

Hemsida: www.ju-jutsu.se e-post: info@ju-jutsu.se

Plusgiro: 66 05 65 - 3

Organisationsnummer: 802403-0036


Svenska Ju-jutsuförbundet Ju-jutsu Kai VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL VID SVENSKA JU-JUTSUFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2012-04-08 Styrelsen Befattning Nuvarande Valberedningens förslag Vise ordförande Kassör Sekreterare Ledamot

Ola Johanson Bertil Bergdahl Jörgen Sahlin, avgår Hans Brändström

Omval av Ola Johanson på två år Omval av Bertil Bergdahl på två år Nyval av Lotta Emgård på ett år Omval av Hans Brändström på två år

Ewa Wiik Henrik Andersson

Omval av Ewa Wiik Omval av Henrik Andersson

Revisorer Revisor, aukt. Revisor Valberedningen

Adress: Svenska Ju-Jutsuförbundet Larsbergsvägen 12 181 39 LIDINGÖ

Telefon: 08-731 70 00 Fax: 08-731 70 05

Hemsida: www.ju-jutsu.se e-post: info@ju-jutsu.se

Plusgiro: 66 05 65 - 3

Organisationsnummer: 802403-0036


Svenska Ju-jutsuförbundet Ju-jutsu Kai

2012-02-27

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsårsmötet 2012 Vid bifall gäller förslagen från förbundsårsmötesdagen 2012

Proposition 1. Ansökan om medlemskap i Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse har efter flera diskussioner beslutat att föreslå förbundsårsmötet bevilja att Svenska Ju-jutsuförbundet ansöker om medlemskap i RF. Bakgrund Vid förra förbundsårsmötet, 2011, föreslog förbundsstyrelsen att Svenska Ju-jutsuförbundet skulle ansöka om medlemskap i Svenska Budo&Kampsportförbundet. Detta mottogs då inte positivt av ett antal klubbar och förbundsstyrelsen valde att dra tillbaka förslaget. Förslaget ansågs då inte tillräckligt utrett. Efter vidare utredning och diskussioner har förbundsstyrelsen kommit fram till att detta förslag inte längre är aktuellt. Förbundsstyrelsen anser dock att det är en fördel för både Svenska Ju-jutsuförbundet och dess medlemsklubbar om ett medlemsskap direkt i RF kan bli möjligt. En av fördelarna är att de flesta medlemsklubbar endast behöver tillhöra ett förbund. Det är förbundsstyrelsens förhoppning att snarast kunna påbörja ansökningsprocessen för medlemskap i RF. Förbundsstyrelsen

Adress: Svenska Ju-Jutsuförbundet Larsbergsvägen 12 181 39 LIDINGÖ

Telefon: 08-731 70 00 Fax: 08-731 70 05

Hemsida: www.ju-jutsu.se e-post: info@ju-jutsu.se

Plusgiro: 66 05 65 - 3 Bankgiro: 5554-1627

Organisationsnummer: 802403-0036


Svenska Ju-jutsuförbundet Ju-jutsu Kai

2012-02-27

Proposition 2. Ändring av stadga. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse föreslår förbundsårsmötet att ändra förbundsstadgan Kap. 2, § 10 enligt följande: Nuvarande text § 10 Tidpunkt och kallelse Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie förbundsmöte hålles årligen senast den 30/4 på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Kallelse till förbundsmötet utfärdas av förbundsstyrelsen och utsändes till medlemsklubbarna senast 30 dagar före mötet. I rätt tid inkomna motioner, styrelsens yttrande med anledning av dessa, samt propositioner skall medfölja kallelsen. Föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelse, samt valberedningens förslag utsändes till samtliga medlemsföreningar och läggs ut på förbundets hemsida senast 14 dagar före mötet. Ny text § 10 Tidpunkt och kallelse Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie förbundsmöte hålles årligen senast den 30/4 på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Kallelse till förbundsmötet, i rätt tid inkomna motioner, styrelsens yttrande med anledning av dessa, samt propositioner skall finnas tillgänglig på förbundets hemsida senast 30 dagar före mötet. Föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelse, röstlängd samt valberedningens förslag skall finnas tillgänglig på förbundets hemsida senast 14 dagar före mötet. Denna ändring skall även gälla § 11, kallelse till extra årsmöte. Denna ändring minskar förbundets kostnader och administrativa arbete. I och med att alla årsmöteshandlingar finns på hemsidan ökar även möjligheten att informationen når rätt personer i klubbarna. Förbundsstyrelsen Adress: Svenska Ju-Jutsuförbundet Larsbergsvägen 12 181 39 LIDINGÖ

Telefon: 08-731 70 00 Fax: 08-731 70 05

Hemsida: www.ju-jutsu.se e-post: info@ju-jutsu.se

Plusgiro: 66 05 65 - 3 Bankgiro: 5554-1627

Organisationsnummer: 802403-0036


Svenska Ju-jutsuförbundet Klubb

Distrikt

1

Alingsås Ju-jutsuklubb

Västergötland

2

Avesta Ju-jutsuklubb

Dalarna

3

Barkaby Ju-jutsuklubb

4

Björkstadens Ju-Jutsuklubb

5

u14

Rapportlista 2012 Kvin. u14 ö14

ö14

Antal medl.

Män

Årsavg.

Bet.dat

19

7

26

44

37

81

107

7490

2012-02-14

Stockholm

3

8

11

10

24

34

45

3150

2012-01-23

Västerbotten

6

4

10

12

8

20

30

2100

2012-02-06

Bodens Bushido Center Ju-jutsu Norrbotten

2

1

3

5

5

8

560

2012-02-27

6

Borgholms Budoklubb

Sydöstra

9

1

10

4

20

30

2100

2012-02-13

7

Borlänge Kampsportklubb

Dalarna

8

Borås Ju-jutsu Kai

Västergötland

8

8

8

560

2012-01-26

9

Budo Höör IF

Skåne

25

7

32

46

18

64

96

6720

2012-02-13

10

Budoklubben Shindo

Göteborg

22

10

32

23

23

46

78

5460

2012-02-14

11

Budoklubben Tomoe

Norrbotten

9

2

11

12

12

24

35

2450

2012-02-10

12

Budoklubben Yoi Mullsjö

Sydöstra

5

1

6

14

14

28

34

2380

2012-02-15

13

Bålsta Dojo

Uppland

3

3

7

7

10

700

2012-02-15

14

Båstads Budoklubb

Skåne

15

Eksjö Budokklubb

Sydöstra

48

48

48

3360

2012-01-26

16

Emmaboda Ju-jutsuklubb

Sydöstra

17

Enköpings Ju-jutsuklubb

Västmanland

18

Eslövs Budoklubb

Skåne

19

Forshaga Ju-jutsuklubb

20

16

6

2

8

12

6

18

26

1820

2012-02-13

Värmland

11

21

32

25

25

50

82

5740

2012-02-13

Göteborgs Ju-jutsuklubb

Göteborg

35

23

58

72

63

135

193

13510 2012-02-01

21

Hudiksvall Ju-jutsuklubb

Gästrike-Hälsinge

28

15

43

74

26

100

143

10010 2012-02-14

22

Hylte Budoklubb

Halland

23

Högdalens Budoklubb

Stockholm

17

9

26

43

35

78

104

7280

2012-01-27

24

Ju-jutsu Kai Enköping

Västmanland

8

3

11

12

8

20

31

2170

2012-01-17

25

Ju-jutsu Kai Köping

Västmanland

18

5

23

20

7

27

50

3500

2012-02-14

26

Ju-jutsuklubben Samurai

Sydöstra

37

18

55

81

47

128

183

12810 2012-01-10

27

Kalmar Budoklubb

Sydöstra

9

12

21

22

25

47

68

4760

2012-02-15

28

Kiritsu JJK Vellinge

Skåne

14

6

20

20

1400

2012-02-14

29

Kista Ju-jutsuklubb

Stockholm

30

Kungsbacka Jiujitsuklubb Do

Göteborg

7

2

9

1

15

16

25

1750

2012-02-03

31

Leksands Ju-jutsuklubb

Dalarna

9

6

15

21

8

29

44

3080

2012-02-09

32

Lidingö Ju-jutsuklubb

Stockholm

3

6

9

13

33

46

55

3850

2012-01-16

33

Lidköpings Budoklubb

Västergötland

3

3

23

23

26

1820

34

Linköpings Budoklubb

Östergötland

20

30

50

32

99

131

181

12670 2012-02-06

35

Ljungby Ju-jutsu & Budoklubb

Sydöstra

4

4

5

2

7

11

770

36

Luleå Ju-jutsuklubb

Norrbotten

32

17

49

99

40

139

188

13160 2012-02-13

37

Lunds Ju-jutsu Förening

Skåne

5

12

17

12

27

39

56

3920

2012-02-13

38

Lödde Ju-jutsuklubb

Skåne

20

6

26

50

48

98

124

8680

2012-02-13

39

Malmö Ju-jutsuklubb

Skåne

21

5

26

51

18

69

95

6650

2012-02-13

40

Malungs Ju-jutsuklubb

Dalarna

3

3

5

5

8

560

2012-02-15

41

Mora Budo Klubb Ju-jutsu

Dalarna

3

10

10

25

35

2450

2012-02-15

42

Mönsterås Ju-jutsuklubb

Sydöstra

24

24

24

1680

2012-02-10

43

Småland

44

Norrahammars Ju-jutsu & sportförening Norrköpings JJK Shogun

52

52

52

3640

2012-02-24

45

Nybro Ju-jutsu Ryu

Sydöstra

8

43

67

4690

2012-02-13

7

15

Östergötland

Summa tidning

18

6

24

u14

ö14

Sa kv.

35 u14

ö14 Sa män Sa. medl.

647 486 1133 1363 1698 3061 4194

Sa. Årsavg.

293580


Svenska Ju-jutsuförbundet Klubb

Distrikt

u14

Rapportlista 2012 Kvin. u14 ö14

ö14

46

Nyköpings Judoklubb

Södermanland

47

Nässjö Kampsport

Sydöstra

48

Orsa Budoklubb

Dalarna

2

2

4

49

Oskarshamns Ju-jutsuklubb

Sydöstra

29

5

34

50

Piteå Budoklubb

Norrbotten

2

51

Radio & Tv:s Ju-jutsuklubb

Stockholm

52

Ronneby Ju-jutsuklubb

Sydöstra

53

Sandviken Budo& Kampsp.

Gästrike-Hälsinge

54

Skellefteå Ju-jutsuklubb

Västerbotten

55

Sportpalatset Örebro Budo

Örebro

56

Strängnäs Ju-jutsu Förening

Södermanland

57

Sundsvalls Budoklubb

Medelpad

20

6

26

58

Södertälje Ju-jutsuklubb

Södermanland

5

4

59

Tanums Ju-jutsuklubb

Bohuslän-Dal

60

Timrå Ju-jutsuklubb

Medelpad

8

61

Trelleborgs Budokai

Skåne

8

62

Tyresö Judo & Ju-jutsuklubb

Stockholm

63

Täby Ju-jutsuklubb

Stockholm

64

Umeå Budoklubb

65

6

16

1120

2012-02-14

51

51

51

3570

2012-02-10

10

9

19

23

1610

2012-02-01

35

28

63

97

6790

2012-01-16

2

10

10

12

840

2012-02-14

2

2

8

8

10

700

2012-02-17

4

5

9

7

9

16

25

1750

2012-02-15

7

1

8

11

10

21

29

2030

2012-02-17

4

5

9

8

23

31

40

2800

2012-02-01

2

2

2

140

2012-02-13

25

34

59

85

5950

2012-02-27

9

10

14

24

33

2310

2012-02-15

2

10

7

16

23

33

2310

2012-02-22

5

13

11

12

23

36

2520

2012-02-14

7

7

20

20

27

1890

2012-02-01

12

8

20

26

19

45

65

4550

2012-02-14

Västerbotten

26

45

71

77

99

176

247

17290 2012-02-14

Umeå Kampcenter

Västerbotten

8

6

14

10

8

18

32

2240

2012-02-14

66

Upplands-Bro Budoklubb

Stockholm

2

8

10

19

20

39

49

3430

2012-02-16

67

Uppsala Ju-jutsuklubb

Uppland

8

44

52

29

93

122

174

12180 2012-02-14

68

Vadstena Ju-jutsuklubb

Östergötland

69

Vansbro Ju-jutsuklubb

Dalarna

9

3

12

13

8

21

33

2310

2012-02-06

70

Varbergs Judoklubb

Halland

3

3

17

17

20

1400

2012-02-23

71

Wernamo Ju-jutsuklubb

Sydöstra

72

Värö Budoklubb

Halland

11

7

18

11

14

25

43

3010

2012-02-14

73

Västerås Ju-jutsuklubb

Västmanland

24

19

43

54

45

99

142

9940

2012-02-14

74

Växjö Ju-jutsuklubb

Sydöstra

26

22

48

49

83

132

180

12600 2012-02-27

75

Åseda Ju-jutsuklubb

Sydöstra

2

2

4

4

6

420

2012-02-13

76

Älvsjö Ju-jutsuklubb

Stockholm

18

32

43

101

133

9310

2012-02-02

77

Örnsköldsvik Ju-jutsuklubb

Ångermanland

119 119

119

8330

2012-02-13

78

Österlen Budo

Skåne

6

12

840

2012-02-28

79

Östersunds BK

Jämtland-Härjedalen

1

2

3

u14

ö14

Sa kv.

4

Bet.dat

10

14

2

Årsavg.

6

Summa tidning

4

Antal medl.

Män

58 3

u14

9

ö14 Sa män Sa. medl.

647 486 1133 1363 1698 3061 4194

Sa. Årsavg.

293580


Svenska Ju-jutsuförbundet Självförsvar med tradition och kvalitet

ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2011

Verksamhetsåret 2011-01-01 - 2011-12-31 med arbetsplan och budget för år 2012

Svenska Ju-jutsuförbundet administrerar ju-jutsustilen

Ju-jutsu Kai Org.nr. 802403-0036 –

1–


–2–


Svenska Ju-jutsuförbundet

Innehåll Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter

sid sid sid sid sid sid

4 4 5 6 8 9

Verksamhetsberättelse Påskläger Sommarläger Barnsommarläger Svartbälteskurs Riksgraderingskommittén Områdesansvariga Projekt Stilchefen Riksinstruktörerna Förbundsinstruktörerna Förbundet i siffror Medlemsföreningar Böcker, kompendier Övrigt 2012 Likviditetsbudget 2011 Arbetsplan 2011

sid 10 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 sid 19 sid 23 sid 30 sid 31 sid 31 sid 33 sid 35 sid 35 sid 36 sid 38 sid 38 sid 39

Omslagsbilder framsidan

Övre bild: David Gülger undervisar på svartbälteskursen på Bosön. Undre vänster bild: Ulf Bäckström och Bertil Bergdahl graderas till 8 dan på påsklägret i Linköping. Undre höger bild: Tony Hansson graderas till 7 dan på påsklägret i Linköping.

Tryck: Svenska Ju-jutsuförbundet Layout: Hans Greger –

3–


Svenska Ju-jutsuförbundet

Årsredovisning

för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31 Svenska Ju-jutsuförbundet Org.nr. 802403-0036

Förvaltningsberättelse 2011-01-01 - 2011-12-31

–4–


Svenska Ju-jutsuförbundet Org.nr. 802403-0036

Resultaträkning

5–


Svenska Ju-jutsuförbundet

Balansräkning

Org.nr. 802403-0036

–6–


Svenska Ju-jutsuförbundet Org.nr. 802403-0036

Balansräkning

7–


Svenska Ju-jutsuförbundet

Tilläggsupplysningar

Org.nr. 802403-0036

–8–


Svenska Ju-jutsuförbundet Org.nr. 802403-0036

Tilläggsupplysningar

Underskrifter Revisorspåteckning 2011-01-01 - 2011-12-31

Hans Greger

Ola Johanson

Bertil Bergdahl

Hans Brändström

Li Sjökvist

Tobias Back

Jörgen Sahlin

Min revisionsberättelse har lämnats den 20 februari 2012 Ewa Wiik Auktoriserad revisor

Namnunderskrift, se original. –

9–


Svenska Ju-jutsuförbundet

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 - 2011-12-31

Styrelsen för Svenska Ju-jutsuförbundet avger härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.

Bakgrund

Svenska Ju-jutsuförbundet bildades 1991 och är ett helt fristående idrottsförbund som administrerar ju-jutsustilen Ju-jutsu Kai. Svenska Ju-jutsuförbundet genomförde årsmöte i Uppsala den 13 mars 2011 där riktlinjer för verksamhet och ekonomi lades fast för år 2011. Ledamot Ulrika Bremer avgick på egen begäran och ersattes med nyvalda Tobias Back.

Organisation

Svenska Ju-jutsuförbundets organisation har under verksamhetsåret haft följande utseende. Se skiss nedan. Den 18/11 2011 beslöt förbundsstyrelsen inrätta en teknisk kommitté, där alla riksinstruktörer ingår, med uppgift att utveckla förbundets tekniska verksamhet. Beslöts även att tillsätta en informationsansvarig med uppgift att svara för den externa och interna informationsspridningen.

Styrelsen

Styrelsen för Svenska Ju-jutsuförbundet har bestått av följande 7 personer: Ordförande Hans Greger, Lidingö JJK Vice ordförande Ola Johanson, Oskarshamns JJK Kassör Bertil Bergdahl, Högdalens BK Sekreterare Jörgen Sahlin, Uppsala JJK Ledamot Hans Brändström, Björkstadens JJK Ledamot Li Sjökvist, Högdalens BK Ledamot Tobias Back, JJ Kai Köping Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret och framförallt arbetat med övergripande frågeställningar.

Revisorer

Ewa Wiik, Köping, auktoriserad revisor Henrik Andersson, Kalmar BK

Svenska Ju-jutsuförbundets organisation 2011 Styrelse Kansli Riksgraderingskommittén Ordf. Hans Greger

Tekniska kommittén Ordf. Tony Hansson Bertil Bergdahl Ulf Bäckström Anders Bergström Ola Johanson Hans Brändström

Ordf. Hans Greger V.ordf. Ola Johanson Kassör Bertil Bergdahl Sekr. Jörgen Sahlin Ledamot Hans Brändström Ledamot Li Sjökvist Ledamot Tobias Back

Områdesansvarig

Projekt

Barnansvarig Tobias Back

Framtidsprojekt Tony Hansson

Informationsansvarig Lotta Emgård

Nya klubbar Ola Johanson

Tävlingsansvarig Jonas Mokvist

Hemsida Li Sjökvist

Utbildningsansvarig Anders Bergström Webbansvarig Magnus Jonsson – 10 –


Riksgraderingskommittén

Styrelsen beslutar 18/11 2011 att riksgraderingskommittén består av stilchefen som ordförande, och att ledamöter utses bland riksinstruktörerna vid varje tillfälle. Hans Greger, ordförande

Tekniska kommittén

Styrelsen beslutar 18/11 2011 att tillsätta en teknisk kommitté bestående av samtliga riksinstruktörer. Tony Hansson utses till ordförande i tekniska kommittén. Tony Hansson, ordförande Bertil Bergdahl, ledamot Ulf Bäckström, ledamot Anders Bergström, ledamot Ola Johanson, ledamot Hans Brändström, ledamot

Områdesansvariga

Styrelsen beslutar 18/11 2011 att utse Lotta Emgård som informationsansvarig i förbundet, med ansvar för intern och extern information. Barnansvarig, Tobias Back Informationsansvarig, Lotta Emgård Tävlingsansvarig, Jonas Mokvist Utbildningsansvarig, Anders Bergström Webbansvarig, Magnus Jonsson

Klubbar

Nya klubbar under verksamhetsåret: Åseda Ju-jutsuklubb Strängnäs Ju-jutsuförening Klubb som utgått ur förbundet under året: Uppsala Budoklubb, annan verksamhet.

Utdelade förtjänsttecken Guld

Tobias Back, Ju-jutsu Kai Köping Conny Magnusson, Ju-jutsu Kai Nyköping Henrik Andersson, Kalmar BK

Silver

Li Sjökvist, Högdalens BK

Brons

Martin Christensson, Högdalens BK

Projekt med projektledare

Projekt framtid, Tony Hansson, projektet fortgår Projekt hemsida, Li Sjökvist, projektet fortgår Nya klubbar, Ola Johanson, projektet fortgår

Förbundskansli

Svenska Ju-jutsuförbundets kansli är beläget på Lidingö. Kansliet har till uppgift att serva föreningarna, kommittéerna, projektledarna, områdesansvariga och styrelsen. Kansliet har även svarat för förbundets försäljning till klubbarna. Kansliet har varit bemannat på deltid.

Försäljning

Svenska Ju-jutsuförbundet har haft leveransavtal med SBI Sport AB. Ett sponsoravtal är tecknat med SBI Sport AB. Broderad instruktörsdräkt för de som genomgått licensgivande instruktörskurs har genomförts även detta år. Då priset varit lågt genererar kampanjen inte någon vinst, men det är angeläget att sprida Svenska Ju-jutsuförbundets logotyp till så många som möjligt.

Internationellt

Bertil Bergdahl har under året varit sekreterare i Ju-Jitsu International Federation, Referee Committee.

Tidningen Ju-jutsu Kai

Tidningen Ju-jutsu Kai har utkommit med fyra nummer. Tidningen har distribuerats till klubbarna i ett exemplar och samtidigt lagts ut på förbundets hemsida. Några klubbar har valt att köpa ett visst antal extra tidningar. Tidningen trycks på förbundets kansli. Ansvarig utgivare har varit Hans Greger. –

Svenska Ju-jutsuförbundet

11 –

2011-05-03 2011-07-02 2011-11-12 2011-12-10 2011-12-10


Svenska Ju-jutsuförbundet

Aktivaste klubb på påsklägret

Påsklägret

Svenska Ju-jutsuförbundet arrangerade det traditionella påsklägret i Linköping den 22-25/4 2011. 308 deltagare tränade i fyra dagar för 20 instruktörer. Det var 37:e gången som påsklägret hölls i Linköping och detta år delades deltagarna upp i 13 grupper som alla hade möjlighet till 12 träningspass.

Varje år utses ”Aktivaste klubb” d.v.s den klubb som deltager på påsklägret med flest antal medlemmar i förhållande till den egna klubbens storlek. Detta år vann Kalmar Budoklubb som deltog med 25 deltagare.

”Aktivaste klubb”

PÅSKLÄGERFAKTA Antal påsklägerdeltagare 308 st Antal matta 1240 kvm Antal grupper 13 st Antal träningstillfällen 12 st Antal träningsytor 7 st Antal instruktörer 20 st

Instruktörer

Hans Greger 10 dan Bertil Bergdahl 8 dan Ulf Bäckström 8 dan Anders Bergström 7 dan Tony Hansson 7 dan Ola Johanson 6 dan Hans Brändström 6 dan Stefan Forsman 5 dan Jonas Mokvist 5 dan Erik Grönberg 5 dan Karin Ersson 4 dan Kent Nordlund 4 dan Mattias Lilja 3 dan Malin Bohlin 3 dan Anna Gimlander 3 dan Mikael Olsson 3 dan Sofie Henningsson 2 dan Tobias Back 2 dan

Gästinstruktörer Paul Kee Rob Haans

Kalmar Budoklubb med 25 elever på påsklägret vilket är 50% av rapporterat antal medlemmar.

ju-jutsu ju-jutsu ju-jutsu ju-jutsu ju-jutsu ju-jutsu ju-jutsu ju-jutsu ju-jutsu ju-jutsu ju-jutsu ju-jutsu ju-jutsu ju-jutsu ju-jutsu ju-jutsu ju-jutsu ju-jutsu

Aktivaste elev Grupp 1 3-5 dan Grupp 2 2 dan Grupp 3 1 dan Grupp 4 1 kyu Grupp 5 1 kyu Grupp 6 2 kyu Grupp 7 2 kyu Grupp 8 3 kyu Grupp 9 3 kyu Grupp 10 4 kyu Grupp 11 4 kyu Grupp 12 5 kyu Grupp 13 6 kyu

Johan Landgren Henrik Mangseth Karin Appelgren Fredrik Medevik Tony Östangård Björn Lindskog Oscar Mattson Sandra Kjellson Erik Moström Ulrik Åkesson Linnea Tengvall Lisa Borgryd Lisette Nilsson

Älvsjö JJK Hudiksvalls JJK Borlänge JJK Hudiksvalls JJK Nässjö JJK Malmö JJK Barkarby JJK Växjö JJK Umeå BK Kungsbacka JJK Norrköpings JJK Kalmar BK Värö BK

”Aktivaste elev”

7 dan karate 5 dan jiujitsu

Kommentarer från lägret: ”Det här var det roligaste lägret jag varit på” ”Det är mitt första läger men absolut inte det sista” ”Bästa träningen jag upplevt” ”Synd att jag inte fick träna för soke. Vi måste nog bli svartbälten först. Tror Du det. Ja jag har hört det” ”Korridorträningen, eller vad det heter, var det roligaste jag varit med om”

Övre raden från vänster: Johan Landgren, Henrik Mangseth, Karin Appelgren, Fredrik Medevik, Tony Östangård, Björn Lindskog, Oscar Mattson. Undre raden från vänster: Sandra Kjellson, Erik Moström, Ulrik Åkesson, Linnea Tengvall, Lisa Borgryd, Lisette Nilsson.

– 12 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Korridorträning för grupp 1 med soke.

Tony byter bälte till 7 dan.

Paul Kee instruerar en blågrupp.

Tävlingsträning för grupp 1 med Jonas Mokvist.

13 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Hemsidan

Sommarlägret

Årets sommarläger i Oxelösund den 2-9/7 2011 samlade drygt 100 deltagare. Åtta instruktörer såg till att det blev mycket och bra träning varje dag. Det blev en del tid över för instruktörerna som passade på att träna själva så snart schemat passade. I samband med sommarlägret i Oxelösund genomfördes en stiltävlingen för vuxna i Svenska Ju-jutsuförbundet. Det blev sex par som ställde upp för tävling med sina favorittekniker ur bältessystemet. Sju svartbälten agerade domare och Anders Bergström fungerade som tävlingsledare.

För första gången rapporterades sommarlägren och instruktörskurserna i Oxelösund dagligen på förbundets hemsida.

LÄGERFAKTA Instruktörer Ju-jutsu Kai Hans Greger 10 dan Bertil Bergdahl 8 dan Anders Bergström 7 dan Tony Hansson 7 dan Ola Johanson 6 dan Stefan Forsman 5 dan David Gülger 4 dan Sandra Christensen 2 dan

stilchef riksinstruktör riksinstruktör riksinstruktör riksinstruktör förbundsinstruktör elitinstruktör A-instruktör

Tävlingsparet Lukas och Ludvig. Grillkväll.

Lägerchef

Conny Magnusson, Ju-jutsu Kai Nyköping

Övrigt

Deltagare Träningstillfällen Grupper Instruktörer Mattyta

120 st 61 st 3 st 8 st 400 kvm

– 14 –


Aktivaste elev:

Tävlingsresultat

Svenska Ju-jutsuförbundet

Guld: Johan Fändriks, Viljam Fändriks. Silver: Marcus Norell, Johan Gustafsson. Brons: Olav Holten, Erik Moström. Ludvig Rydahl, Lukas Magnusson.

5 kyu Simon Jacobsson, Kungsbacka JJK 4 kyu Felix Lundberg, Örebro Budo 3 kyu Felicia Eriksson. Bålsta JJK 2 kyu Johan Fändriks, Leksands JJK 1 kyu Ida Blomberg, Umeå BK 1 dan Lotta Emgård, BK Shindo, Mölndal 2 dan Dan Isaksson, BK Shindo, Mölndal 3 dan+ Ludvig Johansson, Uppsala JJK

Vinnarna av ”Sommarcupen”: Stående: Guld, Johan Fändriks, Viljam Fändriks. Silver, Marcus Norell, Johan Gustafsson. Sittande: Brons: Olav Holten, Erik Moström och Ludvig Rydahl, Lukas Magnusson. Aktivaste elever. Stående: Ludvig Johansson, Dan Isaksson, Lotta Emgård, Ida Blomberg. Sittande: Johan Fändriks, Felicia Eriksson, Felix Lundberg, Simon Jacobsson.

Aktivaste klubb

Även detta år blev BK Shindo, Mölndal aktivaste klubb med 9 hetidsbetalande deltagare, drygt 10% av klubben. Det var tredje gången i rad som BK Shindo tog hem bucklan. Brännboll som det oftast såg ut.

Trubadur Anders Larsson, Umeå BK. –

15 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

LÄGERFAKTA

Barnsommarlägret

Svenska Ju-jutsuförbundet arrangerade barnsommarläger i Oxelösund den 9-12/7 2011.

Barnsommarlägret började 14.00 på lördagen den 9 juli 2011 med instruktörerna Conny Magnusson och Henrik Andersson i spetsen med hjälp av klubbledare. Det var första gången som barnsommarlägret hölls efter vuxenlägret i stället för som tidigare före vuxenlägret.

Henrik Andersson samlar sin grupp för genomgång.

– 16 –

Instruktörer Ju-jutsu Kai

Henrik Andersson 3 dan A-instruktör Tobias Back 2 dan A-instruktör Conny Magnusson 2 dan A-instruktör

Lägerchef

Conny Magnusson, JJ Kai Nyköping

Övrigt

Antal deltagare Antal träningspass Antal träningsdagar

30 st 11 st 4 st


Stiltävling på sommarlägret

Precis som tidigare år genomfördes en stiltävling i samband med barnsommarlägret i Oxelösund. I stiltävlingen deltog 71 % av deltagarna. Jonas Elfving var tävlingsledare och hade hjälp av några A-kursdeltagare.

Aktivaste klubb

Svenska Ju-jutsuförbundet

Barnlägret avslutades med utdelning av ”Aktivaste Klubb”. För första gången var det två klubbar som hade lika många deltagare på lägret. Eksjö BK och BK Shindo, Mölndal blev båda vinnare av bucklan denna gång med 9 deltagande barn var.

Tävlingsfakta Resultat 1:a plats Ida Nordenmalm, JJ Kai Nyköping Sanna Redius, JJ Kai Nyköping 2:a plats Victor Lundström, Umeå BK Lucas Bauhr, BK Shindo, Mölndal 3:e plats Felix Montell, Eksjö BK Albert Berg, Eksjö BK Victor Garnå, Eksjö BK Moa Kihlbaum, Eksjö BK Domare Kim Ridell, Malmö JJK Per Skog, Budo Höör IF Magnus Rönnqvist, Luleå JJK Martin Billger, BK Shindo, Mölndal Andreas Nettelbladt, Umeå BK Jonas Elfving, Umeå BK

Eksjö BK till vänster om bucklan och BK Shindo till höger.

Tävlingsfakta 20 av 28 tävlade, 71% av alla lägerdeltagare vilket borde vara rekord. Deltagare från 7 klubbar. Alla monbälten från vitt till blå-vitt fanns med på tävlingen.

Tävlingsdeltagare och domare.

Stående: Vinnarna till vänster och tvåorna till höger. Sittande: De två lag som kom trea. Tävlingsbild. –

17 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Så bra blev det

Svartbälteskurs på Bosön

Den 8-9/10 2011 hölls en svartbälteskurs på Bosön. Det var drygt 30 deltagare som tränade hårt i två dagar. Kursinnehållet var brett med många olika sätt att träna Ju-jutsu Kai. Förutom tekniska detaljer i teknikerna bjöds det på flera olika sätt att träna randori, taktiskt uppträdande mot en eller flera motståndare, tävlingsträning och inte minst olika sätt att gripa någon och skydda annan person. ”Det var den bästa svartbälteskursen jag varit på, och jag har varit på många” var ett av de många positiva omdömena. Instruktörer på kursen var stilchefen Hans Greger, riksinstruktör Tony Hansson och den nye förbundsinstruktören David Gülger.

Berit Abrahamsson Hornvall försvarar sin kompis mot angrepp.

Svartbälteskursen på Bosön i oktober blev en bra avslutning på förbundets träningsarrangemang under 2011. Detta år har varit året då vi har haft en mycket bra teknisk utveckling i sättet att träna Ju-jutsu Kai. Denna helg var inget undantag. Jag ser att alla som deltagit på våra träningar har trivts och haft mycket roligt. Dessutom har vi bjudit på en hel del tekniska finesser som jag hoppas att alla tar med sig hem till klubbträningen och på detta sätt sprider vår fantastiska verksamhet. Det är min förhoppning att nästa års svartbälteskurs på Bosön skall bli minst lika bra som detta år eller ännu bättre. Jag kommer själv att vara med och driva på med hjälp av andra duktiga instruktörer. Hans Greger

David Gülger visar hur man skall angripa liggande. Ola Johanson försöker försvara sig.

Deltagarna på svartbälteskursen.

– 18 –


Riksgraderingskommittén, RGK

Svenska Ju-jutsuförbundet

Riksgraderingskommittén, RGK, handhar all gradering till dangrader. Riksgraderingskommittén har under hösten 2011 omorganiserats så att RGK nu endast består av stilchefen Hans Greger, som vid varje dangraderingstillfälle väljer två riksinstruktörer ur den nytillsatta tekniska kommittén. RGK har under verksamhetsåret bestått av följande personer: Ordförande Hans Greger, Lidingö JJK Riksinstruktör Bertil Bergdahl, Högdalens BK Riksinstruktör Ulf Bäckström, Hudiksvalls JJK Riksinstruktör Anders Bergström, Linköpings BK Riksinstruktör Hans Brändström, Björkstadens JJK Riksinstruktör Ola Johanson, Oskarshamns JJK

Tony Hansson nybliven 7 dan i Ju-jutsu Kai.

RGK har arrangerat gradering till dangrader vid 8 tillfällen under verksamhetsåret: Linköping 22/4 2011 Bosön 20/5 2011 Bosön 21/5 2011 Bosön 22/5 2011 Oxelösund 3/7 2011 Malmö 5/11 2011 Bosön 3/12 2011 Bosön 4/12 2011

Följande har godkänts till dangrader: Gradering i Linköping 22/4 2011

RGK arrangerade dangradering till 7:e och 8:e dan i Linköping den 22/4 2011. RGK bestod av Hans Greger, på RGK:s och förbundsstyrelsens uppdrag.

Utnämnd till 7 dan Tony Hansson

Gradering i Linköping 22/4 2011

Uppsala JJK

RGK arrangerade dangradering till 4:e dan i Linköping den 22/4 2011. RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Ulf Bäckström.

Utnämnda till 8 dan Bertil Bergdahl Ulf Bäckström

Ulf Bäckström och Bertil Bergdahl nyblivna 8 dan i Ju-jutsu Kai.

Högdalens BK Hudiksvalls JJK

Godkända till 4 dan Kent Lannerstedt Ola Sunding Susanna Fredriksson David Gülger –

19 –

Östersunds BK Östersunds BK Örebro Budo Örebro Budo


Svenska Ju-jutsuförbundet

Gradering på Bosön 21/5 2011

RGK arrangerade dangradering till 1:a dan och 2:a dan på Bosön den 21/5 2011. RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Hans Brändström.

Godkända till 1 dan Lars Bremmers Monica Billger Martin Billger Lotta Emgård Oskar Ek Eric Olsson Bosse Ek

BK Shindo, Mölndal BK Shindo, Mölndal BK Shindo, Mölndal BK Shindo, Mölndal Östersunds BK Östersunds BK Östersunds BK

Godkända till 2 dan

Nyblivna 4 dan: Kent Lannerstedt, David Gülger, Susanna Fredriksson, Ola Sunding.

Lars-Owe Konradsson Forshaga JJK Kim Ridell Malmö JJK Kristofer Andersson-Lind JJ Kai Enköping Jamal Charafi JJ Kai Enköping

Gradering på Bosön 20/5 2011

RGK arrangerade dangradering till 2:a dan på Bosön den 20/5 2011. RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Hans Brändström.

Godkända till 2 dan Jonas Lindholmer Lisa-Maria Camblad Åsa Johansson Pontus Joelsson Sture Svahn Cecilia Kemi Sofia Stenler

Tyresö J&JJK Älvsjö JJK Högdalens BK Älvsjö JJK Barkarby JJK Älvsjö JJK Älvsjö JJK

Nya 2 dan: Lars-Owe Konradsson, Kim Ridell, Kristofer Andersson-Lind, Jamal Charafi.

Gradering på Bosön 22/5 2011

RGK arrangerade dangradering till 1:a dan dan på Bosön den 22/5 2011. RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Hans Brändström.

Godkända till 1 dan

Nya 2 dan. Stående: Jonas Lindholmer, Lisa-Maria Camblad, Åsa Johansson, Pontus Joelsson. Sittande: Sture Svahn, Cecilia Kemi, Sofia Stenler.

Anders Grundström Jörgen Svensson Stig Morin Karl Brehwens Tony Östangård Thore Johansson

Örnsköldsviks JJC Örnsköldsviks JJC Barkarby JJK Kista JJK Nässjö Kampsport Umeå BK

Ina Kvamsdal Robert Kniola Didrik Andersson Robin Ahumada de Jesus Henrik Ärlehag Gengsheng Wang Anna Maria Eriksson

Linköpings BK Linköpings BK Södertälje JJK Södertälje JJK Högdalens BK Högdalens BK Lidingö JJK

– 20 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Gradering i Oxelösund 3/7 2011

RGK arrangerade dangradering till 3:e dan i Oxelösund den 3/7 2011. Det var 2 ju-jutsukas som ville testa till 3:e dan denna gång. RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Anders Bergström.

Godkända till 3 dan Mårten Ling Jimmy Danielsson

Linköpings BK Linköpings BK

Nya 1 dan: Joakim Nilsson, Dag Lekander, Richard Holm, Jens Däumichen, Elin Holm.

Nya 3:e dan. Jimmy Danielsson och Mårten Ling.

Nya 1 dan: Martina Olsson, Josefin Henningsson, Jimmy Gustafsson.

Gradering i Malmö 5/11 2011

RGK arrangerade dangradering till 1:a dan och 2:a dan i Malmö den 5/11 2011. RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Anders Bergström.

Godkända till 1 dan. Elin Holm Joakim Nilsson Dag Lekander Jens Däumichen Richard Holm Martina Olsson Josefin Henningsson Jimmy Gustafsson

Godkända till 2 dan Joanna Libertson Anna Ahlerup

Malmö JJK Malmö JJK Budo Höör IF Budo Höör IF Budo Höör IF Ronneby JJK Ronneby JJK Kalmar BK Malmö JJK Malmö JJK

Nya 2 dan: Joanna Libertson, Anna Ahlerup. –

21 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Gradering på Bosön 3/12 2011

Gradering på Bosön 4/12 2011

Godkända till 1 dan 3/12 2011

Godkända till 3 dan 4/12 2011

RGK arrangerade dangradering till 1:a dan på Bosön den 3/12 2011. RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Ola Johanson.

Lassi Koistinen Mikael Collberg Ludvig Rydahl Lukas Magnusson Fredrik Medevik Johan Gustavsson Anders Gerdtman Jörgen Mårdner Oskar Eriksson Anders Bornäs Jan Börjesson Ola Westin Anders Medervall Joel Hjalmarsson Daniel Ahlm Anna Stenström Gunilla Tallbacka

RGK arrangerade dangradering till 3:a dan på Bosön den 4/12 2011. RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Ola Johanson. Anders Bergström Thomas Johanson

JJKai Enköping JJKai Enköping Hudiksvalls JJK Hudiksvalls JJK Hudiksvalls JJK Högdalens BK Högdalens BK Högdalens BK Luleå JJK Varbergs JK Värö BK Örebro Budo Örebro Budo Växjö JJK Växjö JJK Linköpings BK Västerås JJK

Forshaga JJK Värö BK

Nya 3 dan: Thomas Johanson, Anders Bergström.

Nya 1 dan, förmiddag. Bakre rad: Fredrik Medevik, Lukas Magnusson, Ludvig Rydahl, Johan Gustavsson, Oskar Eriksson. Knästående: Jörgen Mårdner, Anders Gerdtman, Mikael Collberg, Lassi Koistinen.

Antalet nya dangrader under 2010 jämfört med åren 20082010:

1:a dan 2:a dan 3:e dan 4:e dan 5:e dan 6:e dan 7:e dan 8:e dan 9:e dan 10:e dan

2011 45 13 4 4 - - 1 2 - -

2010 2009 2008 57 48 55 21 25 15 10 9 8 - 4 1 1 3 1 - - - 1 - - - - - - 1

Totalt 69 89 90 81

Nya 1 dan, eftermiddag. Bakre rad: Joel Hjalmarsson, Jan Börjesson, Daniel Ahlm, Gunilla Tallbacka, Anna Stenström. Främre rad: Anders Medervall, Ola Westin, Anders Bornäs.

Hans Greger Riksgraderingskommitténs ordförande

– 22 –


Svenska Ju-jutsuförbundet olika människor som varit till mycket stor hjälp för att utveckla barnverksamheten. Jag tackar alla instruktörer och andra inspiratörer till ett gott öppenhjärtat samarbete och ser fram emot samma fart och fläkt även kommande år. För barninstruktörsutbildning se utbildningsansvarig.

Områdesansvarigas rapport

Tobias Back

Barnansvarig

Funktionshinderansvarig

Barnansvarig handhar all barn- och ungdomsverksamhet knuten till monsystemet och knatteverksamheten. Barnansvarig har varit Tobias Back, Ju-jutsu Kai Köping.

Funktionshinderansvarig har varit Lotta Emgård, BK Shindo, Mölndal.

Barnverksamheten inom Svenska Ju-jutsuförbundet står sig stark. I och med att vi har ett nytt, fräscht och utprövat kursmaterial för redan duktiga instruktörer så har vi stärkt kvalitén ytterligare för barnverksamheten. Förbundet, genom mig och många andra, har påvisat att barnverksamheten är viktig och skall prioriteras. Det tycker jag att förbundet levt upp till under 2011. Dels har jag i egenskap av barnansvarig genomfört 4 st träffar där 29 olika klubbar har varit representerade och berättat hur verksamheterna går runt om i landet. Fokus över dessa träffar har varit dels en orientering över hur föreningar har det men störst fokus på framtid. Vad vill man som förening att förbundet ska erbjuda? Hur gör man för att rekrytera ungdomar och vad kan man göra utöver den traditionella marknadsföringen? Detta har gjort att flera nya idéer och förslag har arbetats fram under 2011.

Posten funktionshinderansvarig upphörde den 2011-11-18 i och med att förbundsstyrelsen inrättade en ny post för informationsansvarig. Under våren 2011 presenterade jag området vid fyra olika tillfällen; C-kurs i Göteborg, 5 februari Dangraderingsläger i Linköping, 5 mars Barninstruktörskurs i Mölndal, 19-20 mars CBAE-kurs i Jönköping, 3 april Under dessa tillfällen passade jag också på att ta reda på vilka funktionshinder det finns störst behov av att veta mer om. Jag har också samlat kontaktuppgifter till personer inom Svenska Ju-jutsuförbundet som har kunskap om och erfarenhet av funktionshinder och personer som vill veta mer om hur man ska kunna hjälpa elever med funktionshinder på bästa sätt.

Förbundet har tagit fram nya knattediplom och knattepass efter önskemål. Ett mer omfattande knattekompendium har påbörjats och kommer att färdigställas under 2012, där riktlinjer och tips ska underlätta knatteträningen. Ett arbete som sker tillsammans med flera olika instruktörer runt om i landet. Fler saker på ”önskelistan” har påbörjats och kommer att färdigställas under 2012.

Under året har jag också funnits tillgänglig för frågor på telefon och på andra läger; Påsklägret i Linköping Sommarlägren i Oxelösund i juli (både vuxen och barn) Framtidslägret i Uppsala i september Alingsåslägret i september Svartbälteskursen i oktober

Barnläger har arrangerats på flera håll i Sverige av såväl klubbar som förbundet. Ett nytt glädjande fenomen är att klubbar samarbetar i regioner för att genomföra läger och västkusten är ett bra exempel på ett sådant samarbete. Jag hoppas vi får se mer av detta i framtiden. Från förbundets sida har barnsommarläger arrangerats i Oxelösund med ett 30-tal deltagare.

Eftersom behovet av att veta mer fanns främst när det gällde neuropsykiatriska funktionshinder som exempelvis ADHD har jag under hösten tagit kontakt med Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, och inlett diskussioner om att deras projekt Hjärnkoll skulle plocka fram en föreläsare till påsklägret 2012. Ännu är ingenting klart, men det verkade inte omöjligt.

Ett ungdomsläger har försökts arrangeras under året men ställdes in pga för få anmälningar. Fler försök kommer att göras under 2012.

Lotta Emgård

Stiltävling för barn har genomförts på en del håll runt om i landet. Och det är kul att se flera som får upp ögonen för denna form. Jag ser också att de yngre utövarna blir bättre genom denna tränings- och tävlingsform. Ett arbete som fortsatt under 2011 är kvalitetssäkring av bedömning och hur vi vuxna genomför arrangemanget. En viktig del som bland annat tagits upp i barninstruktörskursen. Som barnansvarig har jag haft förmånen att få instruera på många härliga läger runt om i landet och pratat med många –

Informationsansvarig Posten informationsansvarig tillsattes den 201111-18 och Lotta Emgård utsågs att leda verksamheten. Lotta Emgård blir ny redaktör för förbundstidningen från 2012-01-01. Ett möte med ordförande Hans Greger hölls den 26/11 för genomgång av förutsättningarna för det nya uppdraget som informationsansvarig. Lotta Emgård 23 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Tävlingsansvarig

Tävlingsansvarig under verksamhetsåret har varit Jonas Mokvist. SJJF:s stiltävling tog under året ett viktigt steg framåt, då tävlingen officiellt visades upp under 2011 års påskläger i Linköping. Påsklägret har i omgångar haft tävlingar i olika former under främst 80-talet. Lägertävlingarna avstannade dock i början av 90-talet, då tävlingsformerna blev bättre lämpade för enskilda arrangemang än för att fungera som publikmagneter vid större läger (Påsk-, Sommar- och Sydsvenskastorlägret etc.). Mer än tre decennium senare kan jag nu skriva under på att det känns rätt. Det känns rätt att vi åter igen har tävlingar på förbundsläger, det känns rätt att vi har en tävlingsform som är anpassad för både barn och vuxna och det känns rätt att vi tävlar med våra tekniker på vårt sätt. Under året har det bedrivits barn- och vuxentävlingar på förbundsnivå. Totalt har 48 vuxna och 60 barn deltagit vid de stiltävlingar som har arrangerats av SJJF under 2011. Flera klubbar ute i landet har rapporterat att de har prövat tävlingsformen på klubbnivå med bra resultat. I jämförelse med föregående år har antalet deltagare varit konstant. Mindre bra är att tävlingsformen ännu inte har fastställts i sin slutliga form, vilket har hindrat en korrekt ansökan om prövning till kampsportsdelegationen i Örebro. Detta har i sin tur bromsat upp möjligheterna att officiellt sprida reglerna direkt till SJJF:s medlemsklubbar. Stiltävlingen skapar förbättrade möjligheter för de som önskar tävla inom SJJF. Genom mätning av den tekniska förmågan vid en stiltävling skapas ytterligare en möjlighet att bli bättre på Ju-jutsu Kai som på sikt ökar den tekniska förståelsen för idrotten. Jonas Mokvist

Svenska Ju-jutsuförbundet på facebook och google+ Sedan de första trevande försöken maj 2010 har Svenska Ju-jutsuförbundet funnits med i sociala medier. Till en början så fungerade informationen som en envägskommunikation men har under 2011 utvecklats, fler medlemmar har börjat ”gilla” sidan och en positiv tvåvägskommunikation har börjat ta form mellan förbundet och dess medlemmar. När sidan startade så fanns det redan ett antal klubbar och några ”Ju-jutsu Kai grupper” på facebook. Efterhand har sidans status blivit accepterad av användare på facebook som den officiella sidan för Svenska Ju-jutsuförbundet och stilen Ju-jutsu Kai.

en gång i veckan och 173 personer besöker sidan varje dag. Förutom antalet personer som gillar sidan har sidan besökts utav ett antal personer som inte direkt har kopplat sig till Ju-jutsu Kai:s sida. I genomsnitt läses varje inlägg 980 gånger. Vid större arrangemang ökar intresset avsevärt. Straxt innan påsken lästes varje inlägg, som handlade om påsklägret, ca 2700 gånger per inlägg. Antalet inlägg har under 2011 visats 89 934 gånger, vilket är en ökning med 970 % sedan 2010! Antal inlägg har där vidare gillats, kommenterats eller refererats vidare 767 gånger, vilket är en ökning med 389 % sedan 2010! Sidan besöks av 30 % kvinnor och 70 % män. Åldersfördelningen har varit från 13 år upp till 55+ år. Flest kvinnor återfinns i åldersspannet 13-24 år. Antalet män är ganska jämt fördelat mellan 13-44 år, med något fler användare i spannet 35-44 år. Förutom besökare från Sverige återfinns ytterligare besökare från ett 20-tal länder. I topp fem återfinns Tyskland, USA, Indonesien, Frankrike och Norge. Noterbart är att sidan saknar besökare från de övriga nordiska länderna. Google+ Sedan den 3 oktober 2011 har även SJJF en google+ sida för Ju-jutsu Kai. Enkelt beskrivet är google+ en social sida likt facebook med några förändrade funktioner och ett annat upptagningsområde. Svenska Ju-jutsuförbundet var den första svenska budo- och kampsportsorganisationen som registrerade ett google+ konto. I Google+ har man även personer som gillar sidan men man benämner dem som deltagare i olika ringar eller ”kretsar”. Förnärvarande är 105 personer anslutna till Ju-jutsu Kai:s krets. I alla samanhang där informationen kommer från SJJF, speglas informationen samtidigt på facebook och google+. Jonas Mokvist

Webbansvarig Under året har mesta tiden lagts på att hålla igång webbplatsen tills dess att den nya plattformen är på plats. Magnus Jonsson

Statistik för facebooksidan ”Ju-jutsu Kai” 580 personer har ”gillat” sidan under 2011 (258 personer gillade sidan under 2010), vilket därigenom har skapat en koppling mellan SJJF:s sida och den egna sociala profilen. I genomsnitt har sidan ökat på antalet gillanden med 27 nya användare per månad. Av de 580 personerna återkommer 498 av dem till sidan varje månad. 257 av dem besöker sidan minst – 24 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Utbildningsansvarig

Följande kurser har hållits:

Instruktörsutbildare under året har varit: Hans Greger E, A, B, C-licensutbildare Tony Hansson B, C-licensutbildare Ulf Bäckström B, C-licensutbildare Anders Bergström B, C-licensutbildare Stefan Forsman B, C-licensutbildare Johan Halvardson barnlicensutbildare Conny Magnusson barnlicensutbildare Tobias Back barnlicensutbildare

Riksinstruktörskurs på Bosön 22/1 2011, 5 deltagare. Kursledare var Hans Greger. C-instruktörskurs i Göteborg 4-6/2 2011, 11 deltagare. Kursledare var Anders Bergström. C-instruktörskurs i Umeå 18-20/2 2011, 11 deltagare. Kursledare var Anders Bergström.

Nu kan jag se tillbaka med ännu ett år med lyckade instruktörsutbildningar. 2011 har genererat ett stort antal nya licensierade instruktörer eller vidareutbildade instruktörer. Under hösten genomfördes den första av den nya uppdateringskursen av utgångna licenser. Den genomfördes i Norrköping och enligt utvärderingarna så framgick att det är ett önskvärt sätt att förlänga sin licens. Vi kommer under 2012 att genomföra förlängningskurser spridda i Sverige. Som instruktör är det viktigt att ha en gällande instruktörslicens, detta speciellt om du ska hålla en gradering. Graderingsrätten följer licensdatumet. Det är fler som undrar om man behöver gå om en utbildning när licensen gått ut. Graderingsrätten går ut med datumet på licensen, men möjligheten att gå nästa utbildningssteg har en fördröjning på fem år. Spridningen på utbildningarna i landet följer det behov som kommit fram från er ute i klubbarna. Tanken är att de flesta ska kunna hitta en utbildning nära hemorten. Utbildningarna under året har gett förbundet ett stort antal duktiga instruktörer som på ett bra sätt kan ta hand om våra medlemmar. Det är viktigt att klubbarna får möjlighet att utbilda sina instruktörer. Jag vill tacka alla klubbar som medverkat som lokala arrangörer för utan ert arbete så blir genomförandet mycket svårare. Jag vill också tacka våra duktiga utbildare som ger er en kunskapsfylld kurs.

C-instruktörskurs i Oxelösund 8-10/7 2011, 16 deltagare. Kursledare var Stefan Forsman. C-instruktörskurs i Kalmar 25-27/11 2011, 10 deltagare. Kursledare var Anders Bergström. C-instruktörskurs på Lidingö 2-4/12 2011, 7 deltagare. Kursledare var Stefan Forsman. B-instruktörskurs i Oxelösund 8-10/7 2011, 13 deltagare. Kursledare var Anders Bergström. A-instruktörskurs i Oxelösund 8-12/7 2011, 16 deltagare. Kursledare var Hans Greger. Elitinstruktörskurs i Uppsala 23-25/9 2011, 8 deltagare. Kursledare var Hans Greger och Tony Hansson. Elitkurs uppdatering i Uppsala 24-25/9 2011, 14 deltagare. Kursledare var Hans Greger och Tony Hansson. Svartbälteskurs på Bosön 9-10/10 2011, 45 deltagare. Kursledare var Hans Greger. Barninstruktörskurs i Mölndal 19-20/3 2011, 10 deltagare. Kursledare var Conny Magnusson. Licensuppdateringskurs i Norrköping 19-20/11 2011, 10 deltagare. Kursledare var Anders Bergström.

För att vi på ett bättre sätt ska kunna genomföra våra utbildningar så ber jag alla att hålla anmälningstiderna som är utsatta. Många klubbar har tagit möjligheten att få fadderhjälp av våra riks-, förbunds-, och elitinstruktörer med både träning, gradering och utveckling av klubben. Under hösten beslutade styrelsen att ge Stefan Forsman utbildarlicens till B-instruktörskurser. Anders Bergström.

25 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Riksinstruktörskurs 22/1 2011 på Bosön Hans Greger Bertil Bergdahl Ulf Bäckström Anders Bergström Ola Johanson Hans Brändström

Godkända C-instruktörer 20/2 2011 i Umeå

10 dan 8 dan 8 dan 7 dan 6 dan 6 dan

Lidingö JJK Högdalens BK Hudiksvalls JJK Linköpings BK Oskarshamns JJK Björkstadens JJK

Sanna Bergenholtz Malin Nilsson Emma Vestman Ida Blomberg Hans Lindborg Josefin Nyström Alexander Lejon Alexander Lindgren Simon Agvik Thore Edvinsson Johan Larsson

2 kyu 1 kyu 1 kyu 2 kyu 1 dan 1 kyu 2 kyu 2 kyu 2 kyu 2 kyu 2 kyu

Umeå BK Umeå BK Umeå BK Umeå BK Umeå BK Umeå BK Umeå BK Umeå BK Umeå BK Umeå BK Luleå JJK

Från vänster: Stilchefen Hans Greger, riksinstruktörerna Bertil Bergdahl, Ulf Bäckström, Anders Bergström, Ola Johanson, Hans Brändström.

Godkända C-instruktörer 6/2 2011 i Göteborg Mattias Fritzson Jens Däumichen Karl Ljungman Måns Östergren Adam Speicher Andreas Håkansson Isabell Skoglund Roy Zachrisson Anders Nilsson Johan Fändriks Anders Nordborg

2 kyu 1 kyu 2 kyu 2 kyu 2 kyu 2 kyu 2 kyu 1 kyu 2 kyu 2 kyu 1 kyu

Nya C-instruktörer i Göteborg.

Budo Höör IF Budo Höör IF Båstad BC Båstad BC Älvsjö JJK Växjö JJK Växjö JJK Göteborgs JJK Trelleborgs BK Leksands JJK Lödde JJK

Nya C-instruktörer i Umeå.

Godkända C-instruktörer 10/7 2011 i Oxelösund Jörgen Persson Olav Holten Emelie Schildt Tobias Hörnfeldt Röhr Niclas Rothén

2 kyu 2 kyu 2 kyu 2 kyu 2 kyu

Nya C-instruktörer i Oxelösund. – 26 –

Mora BK Älvsjö JJK Budo Höör IF Oskarshamns JJK Nässjö Kampsport


Zarah Brinck Tobias Brinck Lars-Owe Konradsson Erik Moström Dedwin Gonzalez Henrik Ärlehag Mikael Winberg Gustaf Säljgård Sofia Gustafsson Jan Andersson Björn Lindskog

2 kyu 2 kyu 2 dan 2 kyu 1 kyu 1 dan 2 kyu 2 kyu 2 kyu 1 kyu 2 kyu

JJK Samurai, Jönköping JJK Samurai, Jönköping Forshaga JJK Umeå BK JJ Kai Köping Högdalens BK Kalmar BK Vansbro JJK BK Shindo, Mölndal Ystads BC Malmö JJK

Anders Wirén Per Skog Måns Norrsén Torbjörn Gustafsson Kim Ridell Torbjörn Petersson Jonny Töyrä Magnus Rönnqvist Andreas Nettelbladt Sergio Gonzalez Corinna Kruse Tony Östangård

3 dan 1 dan 1 dan 1 dan 2 dan 1 dan 1 dan 1 dan 2 dan 1 dan 3 dan 1 dan

Svenska Ju-jutsuförbundet Högdalens BK Budo Höör IF Oskarshamns JJK JJK Samurai, Jönköping Malmö JJK Alingsås JJK Luleå JJK Luleå JJK Umeå BK Umeå BK Linköpings Nässjö Kampsport

Godkända B-instruktörer 10/7 2011 i Oxelösund Lukas Bergqvist 1 dan Martin Billger 1 dan Martin Frick 1 dan Rikard Brink 2 dan Åsa Johansson 2 dan Mattias Hansen-Remholt 1 kyu Anders Bornäs 1 kyu Anne-Louise Edenholm-Brinck 1 kyu Christian Carlson 1 dan Andreas Steiner 1 dan Elin Törnwall 1 kyu Karin Apelgren 1 dan

Budo Höör IF BK Shindo, Mölndal Forshaga JJK Oskarshamn JJK Högdalens BK Leksands JJK Varbergs JK JJK Samurai, Jönköping Hudiksvalls JJK Norrköpings JJK JJ Kai Köping Borlänge JJK

Nya A-instruktörer i Oxelösund.

Godkända elitinstruktörer 25/9 2011 i Uppsala Kent Edman Malin Bohlin Claes Alingsjö Jimmy Danielsson Mikael Olsson Thomas Lundqvist Jens Wallström Henrik Andersson

Nya B-instruktörer i Oxelösund.

Godkända A-instruktörer 12/7 2011 i Oxelösund Tomas Johansson Mathias Oscarsson Bo Nahlén Hans Tallbacka

2 dan 1 dan 2 dan 1 dan

Värö BK Värö BK Västerås JJK Västerås JJK

Nya elitinstruktörer i Uppsala. –

27 –

4 dan 3 dan 3 dan 3 dan 3 dan 3 dan 3 dan 3 dan

Östersunds BK Alingsås JJK Alingsås JJK Norrköpings JJK Ronneby JJK Uppsala JJK Umeå BK Kalmar BK


Svenska Ju-jutsuförbundet

Godkända C-instruktörer 27/11 2011 i Kalmar Göran Lindblad Rickard Andersson Peter Bäckman James Hughes Amali Aliev Mats Notini Kalle Kinnander Stefan Karlsson Lars Nilsson Oscar Hellgren

1 kyu 2 kyu 2 kyu 2 kyu 1 kyu 1 kyu 2 kyu 2 kyu 2 kyu 2 kyu

Licensförlängning I samband med CBAE-kurserna i Örebro och Jönköping gavs möjligheten att få sin instruktörslicens förlängd. Dessutom ordnades en uppdateringskurs under påsklägret i Linköping där ytterligare instruktörer fick sina licenser förlängda.

Nybro JJK Nybro JJK Nybro JJK Eksjö BK Eksjö BK Borgholms BK Borgholms BK Lund JJF Malmö JJK Kalmar BK

Uppdaterade i Jönköping 2/4 2011

Stående: James Hughes, Stefan Karlsson, Rickard Andersson, Mats Notini, Kalle Kinnander. Sittande: Oscar Hellgren, Amali Aliev, Lars Nilsson, Göran Lindblad, Peter Bäckman

Godkända C-instruktörer 4/12 2011 på Lidingö Max Aggring Jonas Brinklert André Henriksson Daniel Bergman Ivar Wikenstedt Henrik Joelsson Samuel Leding

Uppdaterade licenser till och med 2/4 2014 Irene Israelsson Emmaboda JJK Patrick van Hengel Lödde JJK Jan Karlsson Lödde JJK Mikael Olsson Ronneby JJK Sofie Henningsson Ronneby JJK Torbjörn Gustafsson JJK Samurai Michael Melin JJK Samurai Leif Nordberg JJK Samurai Ann-Louise Edenholm Brinck JJK Samurai Johan Forsebrand JJK Samurai Amelie Poppeldal-Johansson JJK Samurai Åke Johansson JJK Samurai Christian Karlsson BK Shindo Dan Isaksson BK Shindo Lotta Emgård BK Shindo Staffan Hompe Vellinge JJK Jesper Kedjevåg Växjö JJK Mattias Mickelsson Växjö JJK

C+Barn A C A A+Barn B C C C+Barn C C+Barn C+Barn A+Barn A B C A+Barn B

Uppdaterade i Örebro 2 /4 2011

Uppdaterade licenser till och med 2/4 2014 Jimmy Danielsson Linköping BK A Mikael Byström Upplands Bro BK A Conny Magnusson Nyköping JJK A Tobias Back JJK Köping A Bo Olander Orsa BK A Oscar Rosenblad Örebro Budo B +Barn Johan Norgren Örebro Budo C +Barn Therese Söderlund Vadstena JJK C +Barn Omar Kalin Kista JJK C

2 kyu Täby JJK 2 kyu Täby JJK 2 kyu Sundsvalls BK 2 kyu Sundsvalls BK 2 kyu Kungsbacka JJK 2 kyu Lidköping BK 2 Kyu Lidköping BK

Uppdaterade i Linköping 23/4 2011

Uppdaterade licenser till och med 23/4 2014 Jonas Niklasson Värö BK Emil Andersson Malmö JJK Oskar Eriksson Luleå JJK Fredrik Dellström Tyresö J&JJK Robert Johansson Barkarby JJK Lotta Gottfriedz Södertälje JJK Berit Hornvall Abrahamsson Täby JJK Matilda Falk Linköpings BK Anders Wirén Högdalen BK C-kursdeltagare på Lidingö: André Henriksson, Jonas Brinklert, Max Aggring, Daniel Bergman, Ivar Wikenstedt, Samuel Leding, Henrik Joelsson, Kursledare Stefan Forsman. – 28 –

B+Barn B+Barn B+Barn B A A A A+Barn B


Svenska Ju-jutsuförbundet

Licensförlängning för elitinstruktörer 25/9 2011 i Uppsala Lars Stålnacke Mathias Forsberg Johan Landgren Kent Nordlund Ola Sunding Michael Aust Anders Larsson Sten-Olof Danielsson Fredrik Ekman Magnus Knutström Mohamed Dekhla Rickard Bäckström Magnus Rystedt Patrik Östemar

5 dan 5 dan 4 dan 4 dan 4 dan 4 dan 3 dan 3 dan 3 dan 3 dan 3 dan 3 dan 3 dan 3 dan

Sundsvalls BK Högdalens BK Älvsjö JJK Älvsjö JJK Östersunds BK Upplands Bro BK Umeå BK Norrköpings JJK Linköpings BK Oskarshamns JJK Bodens Bushido Kalmar BK Borlänge JJK Linköpings BK

Förlängda instruktörslicenser i Norrköping. Stående: Sven Olinder, John Gustavsson, Anna Wallin, Anna Gustafsson, Charlotte Danielsson, Erik Kallryd. Sittande: Anders Nygren, Cim Claesson, Tobias Carlson, Mattias Arnsby, Dan Isaksson.

109 personer har genomgått D-instruktörskurs under 2011. Antalet nya instruktörslicenser under 2011 jämfört med åren 2008-2010: C-licens B-licens A-licens Elitlicens Barnlicens

Förlängda elitinstruktörslicenser i Uppsala.

2011 55 12 16 8 10

Licensförlängningskurs i Norrköping 19-20/11 2011 Förbundsstyrelsen har beslutat att förlängning av instruktörslicenser fortsättningsvis enbart skall ske vid speciella kurser för licensuppdatering. Kursen är en tvådagarskurs och ger en förlängning på tre år.

Anders Bergström

Förlängda A-licenser till 2014-11-20 Dan Isaksson 2 dan BK Shindo, Mölndal Sven Olinder 2 dan Lunds JJF Anna Gustafsson 2 dan Västerås JJK Mattias Arnsby 2 dan Linköpings BK Cim Claesson 1 dan Lidköpings BK Förlängda B-licenser till 2014-11-20 Tobias Carlson 2 dan Norrköpings JJK Charlotte Danielsson 2 dan Norrköpings JJK Anna Wallin 1 dan Norrköpings JJK Förlängda C-licenser till 2014-11-20 John Gustavsson 2 dan BK Shindo, Mölndal Erik Kallryd 1 dan Norrköpings JJK –

29 –

2010 40 28 9 - 35

2009 80 26 12 7 33

2008 45 39 13 10


Svenska Ju-jutsuförbundet

Projekt nya klubbar

Projekt

Svenska Ju-jutsuförbundet har haft fyra projekt under verksamhetsåret: Framtid Hemsidan Nya klubbar Översättning systembok

Projekt framtid Projektledare Tony Hansson. Under 2011 har Tony Hansson (projektledare), Hans Greger, Anna Gimlander, Jonas Östgren och Johan Landgren medverkat i framtidsprojektet. Projektgruppen har lämnat flera delbetänkanden samt en slutrapport med slutsatser och förslag på åtgärder. Som ett resultat av projektets arbete har ett kompendium i personligt skydd att användas vid försäljning av självförsvarskurser utarbetats; ett förslag på ny förbundsorganisation presenterats och styrelsen har beslutat att omorganisera delar av förbundet; en ny struktur med tydligare ansvarsfördelning mellan instruktörsgraderna har framtagits och implementeringen av organisationsförändringen har påbörjats; samt en sammanställning av intresse och behov av profilprodukter har överlämnats till styrelsen för vidare handläggning. För att förbättra förbundets informationshantering och marknadsföring; för att inhämta tankar och förslag rörande förbundets och stilens framtida utveckling; samt för att underlätta rekryteringen av framtida funktionärer genomfördes en tvådagars framtidsträff i kombination med framtidsträning i september i Uppsala för ett trettiotal dangraderade utövare under ledning av stilchef Hans Greger och riksinstruktör Tony Hansson. Av de ursprungliga frågor som framtidsprojektet hade att belysa återstår inför 2012 att genomföra en grundlig översyn av förbundets ekonomi samt penetrera frågorna rörande framtida organisationstillhörighet.

Projektledare Ola Johanson. Det är styrelsens mål att vår stil skall spridas ytterligare genom att vi får fler medlemsklubbar i förbundet. Projektet Nya klubbar har därför fortgått även under 2011. Det finns många orter som saknar en ju-jutsuklubb, och vi vet att flera instruktörer flyttar eller har möjlighet att pendla till andra orter. Förbundet vill få kontakt med instruktörer som kan tänka sig att starta en klubb, för att sedan kunna stötta dessa med rådgivning, men även kunna ge ekonomiskt stöd av olika slag. Under 2011 har två nya klubbar valts in i förbundet, tre klubbar har begärt utträde p g a upphörd verksamhet eller att de upphört att träna Ju-jutsu Kai. Förbundet har nu 82 medlemsklubbar. Starthjälpen till nya klubbar innefattar utöver möjligheten att få köpa max 100 kvm matta på tre år med räntefri avbetalning, även två kursplatser på valfri licensgivande utbildning inom ett år från invalsdatum samt 25 broschyrer om ju-jutsu. Att få en stabil ekonomi kan vara svårt för en nystartad klubb, och här kan förbundet hjälpa till. Kontakter har också tagits med instruktörer som flyttat till annan ort och har planer på att starta en klubb där. I något fall är det dock planer för framtida flytt, så klubb kommer på lite sikt. Projektet kommer att fortsätta under 2012. Ola Johanson

Projekt översättning systemboken

Tony Hansson

Projekt hemsidan Projektledare Li Sjökvist. Hemsidesprojektet startade 2011-11-18 genom att styrelsen beslutade att genomföra hemsidesprojektet i två steg genom att en enkel hemsida först tas fram i Wordpress på webbhotellet Binero före årsskiftet och där styrelsen ges möjlighet att prova ut olika funktioner och redigeringsmöjligheter i skarpt läge. Detta genomfördes av Jonas Mokvist med bravur som sedan förevisade hemsidan på styrelsemötet 2012-01-20. Därefter är planeringen att arbetet ska tas vid med att utveckla en hemsida med de funktioner som förbundets medlemmar efterfrågar.

Projektledare Anna Gimlander. Ambitionen vid årets ingång var att de sista justeringarna skulle genomföras och att boken därefter skulle kunna tryckas. Tyvärr blev detta inte verklighet. Ytterligare ett korrekturexemplar har tryckts upp under året och detta är i skrivande stund för granskning hos näst sista person. Projektgruppen har lagt ner mycket möda på att den engelska boken ska bli ett proffessionellt komplement till den svenska och därav har arbetet dragit ut mer på tiden än planerat. Förhoppningen är att vi ska kunna avsluta projektet under 2012. Svenska Ju-jutsuförbundet vill härmed tacka alla som hjälpt till med arbetet under 2011 och hoppas på fortsatt samarbete framöver. Anna Gimlander

Styrelsen – 30 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Stilchefen

Riksinstruktörerna

Hans Greger 10:e dan Stilchef Förbundsordförande, ordförande i RGK, instruktörsutbildare

Svenska Ju-jutsuförbundet har sex utsedda riksinstruktörer som ska verka för att sprida teknisk och administrativ kunskap i landet. Riksinstruktörerna ingår i tekniska kommittén.

Riksinstruktörerna är:

Som stilchef har jag deltagit som instruktör, kursledare, föreläsare och danexaminator på följande arrangemang under 2011: 16/1 Möte översättning bok 22/1 Riksinstruktörsmöte på Bosön, instruktör 23/1 Förbundsstyrelsemöte på kansliet 30/1 Provgradering till 4 dan på Bosön 13/3 Förbundsårsmöte i Uppsala 26/3 Budo&Kampsport årsmöte i Stockholm 18/4 Påsklägerplanering på Lidingö 22-24/4 Påskläger i Linköping, instruktör 22/4 RGK i Linköping 20/5 RGK på Bosön 21/5 RGK på Bosön 22/5 RGK på Bosön 9/6 Framtidsprojektmöte på kansliet 2-8/7 Sommarläger i Oxelösund, instruktör 8-12/7 A-instruktörskurs i Oxelösund, kursledare 3/7 RGK i Oxelösund 25/8 Framtidsmöte på Lidingö 10-11/9 Förbundsframtidsträff i Uppsala, instruktör 20/9 Möte, kompendium personligt skydd på Lidingö 23-25/9 Elitinstruktörskurs i Uppsala, instruktör 8-9/10 Svartbälteskurs på Bosön, instruktör 3/11 Påsklägerplanering, kansliet 5/11 RGK i Malmö 18/11 Förbundsstyrelsemöte på kansliet 23/11 Framtidsarbete, kansliet 26/11 Möte med informationsansvarig Lotta Emgård på kansliet 2/12 Lektioner på C-kurs på kansliet, föreläsare 3/12 RGK på Bosön 4/12 RGK på Bosön 7/12 Möte kompendium våldets psykologi på kansliet 14/12 Möte kompendium och påsk på Lidingö

Bertil Bergdahl Ulf Bäckström Anders Bergström Tony Hansson Ola Johanson Hans Brändström

8 dan Högdalens BK 8 dan Hudiksvalls JJK 7 dan Linköpings BK 7 dan Uppsala JJK 6 dan Oskarshamns JJK 6 dan Björkstadens JJK

Riksinstruktörernas rapporter Bertil Bergdahl 8:e dan Kassör i Svenska Ju-jutsuförbundet Som riksinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2011:

Utöver detta har jag hållit ett flertal kurser där information om ju-jutsuverksamheten har givits. Hans Greger

9/1 22/1 30/1 30/1 5/3 12/3 13/3 30/3 2/4 10/4 22/4 22-25/4 30/4 7/5 20/5 21/5 22/5 2-8/7 3/7 24/9 5/11 19/11 3/12 4/12 20/12

Budgetmöte med ordförande på Lidingö Riksinstruktörsmöte på Bosön Provgradering till 4 dan på Bosön Gradering i Tyresö JJK Graderingsläger i Linköping, instruktör Provgradering till 2 dan för Tyresö JJK Förbundsårsmöte i Uppsala Provgradering till 1 dan i Högdalen Förbundets CBAE-kurs i Örebro, instruktör Provgradering till 2 dan i Älvsjö RGK i Linköping Påskläger i Linköping, instruktör Provgradering till 2 dan för Tyresö i Högdalen Täby JJK:s Jubileumsläger, instruktör RGK på Bosön RGK på Bosön RGK på Bosön Sommarläger i Oxelösund, instruktör RGK i Oxelösund Graderingsläger i Linköping, instruktör RGK i Malmö Älvsjös bältesläger, instruktör RGK på Bosön RGK på Bosön Gradering för Tyresö i Högdalen

Bertil Bergdahl

31 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Tony Hansson 7:e dan Projektledare framtid, instruktörsutbildare

Ulf Bäckström 8:e dan Instruktörsutbildare

Som riksinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2011:

Som riksinstruktör och projektledare har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2011:

15/1 D-kurs i Hudiksvall, kursledare 22/1 Riksinstruktörsmöte på Bosön 22/4 RGK på påsklägret i Linköping 22-25/4 Påsklägret i Linköping, instruktör 28/5 Norra bälteslägret i Hudiksvall, instruktör 2-3/10 Träningsläger i Luleå, instruktör 24/10 Sundsvall, instruktör 19/11 Norra bälteslägret i Hudiksvall, instruktör 28/11 Sundsvall, instruktör 3/12 D-kurs i Hudiksvall, kursledare Ulf Bäckström

17/2 Arbete med översättningen, Uppsala 14/4 Arbete med översättningen, Uppsala 18/4 Påsklägerplanering, kansliet 22-25/4 Påskläger i Linköping, instruktör 9/6 Framtidsprojektmöte på kansliet 29/6 Framtidsarbete, Uppsala 2-8/7 Sommarläger i Oxelösund, instruktör 12/8 Framtidsprojektmöte, Stockholm 25/8 Framtidsmöte på Lidingö 26-28/8 Instruktörsläger i Uppsala, instruktör 10-11/9 Förbundsframtidsträff i Uppsala, instruktör 11/9 Träningsdag för Bålsta i Uppsala, instruktör 20/9 Möte, kompendium personligt skydd på Lidingö 23-25/9 Elitinstruktörskurs i Uppsala, instruktör 8/10 Svartbälteskurs på Bosön, instruktör 21/10 Träningspass i Kalmar, instruktör 22-23/10 Träningsläger i Kalmar, instruktör 25/10 Träningspass i Bålsta, instruktör 3/11 Påsklägerplanering, kansliet 4-6/11 Allhelgonaläger i Uppsala, instruktör 10/11 Framtidsprojektmöte, Stockholm 22/11 Träningspass i Bålsta, instruktör 23/11 Framtidsarbete, kansliet 9/12 Självförsvarskurs, Uppsala universitet, instruktör 14/12 Möte kompendie och påsk på Lidingö

Anders Bergström 7:e dan Utbildningsansvarig, instruktörsutbildare Som riksinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2011: 22/1 Riksinstruktörsmöte på Bosön 4-6/21 C-instruktörskurs i Göteborg, kursledare 18-20/2 C-instruktörskurs i Umeå, kursledare 26/2 Träningsläger i Forshaga, instruktör 5/3 Danträningsläger i Linköping, instruktör 2/4 Träningsläger i Jönköping, instruktör 3/4 CBAE-kurs syd i Jönköping, instruktör 22-25/4 Arrangör påskläger i Linköping 22-25/4 Påskläger i Linköping, instruktör 2-8/7 Sommarlägret i Oxelösund, instruktör 3/7 RGK i Oxelösund 8-10/7 B-instruktörskurs i Oxelösund, kursledare 17-18/9 Alingsåslägret, instruktör 24/9 Danträningsläger i Linköping, instruktör 11/10 Träning i Vadstena, instruktör 15/10 Provgradering 1 & 3 dan i Värö 15/10 Jubileumsläger i Värö, instruktör 20/10 Provgradering 1 dan i Linköping 5/11 RGK i Malmö 19-20/11 Förlängningskurs i Norrköping, kursledare 25-27/11 C-instruktörskurs i Kalmar, kursledare 19/12 Representant Högdalens BKs 40-års jubileum

Tony Hansson

Hans Brändström 6:e dan Styrelseledamot i Svenska Ju-jutsuförbundet Som riksinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2011:

Under året har jag varit och tränat i samt tagit emot tränande från mina fadderklubbar. Anders Bergström

20/1 22/1 10/2 12/4 22-25/4 10/5 20/5 21/5 21/5 22/5 4-6/11 19/11

Gradering i Piteå JJK, examinator Riksinstruktörsmöte på Bosön Graderingsträning i Östersunds, instruktör Svartbältesträning i Örnsköldsviks, instruktör Påskläger i Linköping, instruktör Svartbältesträning i Örnsköldsviks, instruktör RGK på Bosön RGK på Bosön Styrelsemöte på Bosön RGK på Bosön Norrlandslägret i Umeå, instruktör Bältesläger i Hudiksvall, instruktör

Under året har jag haft ett flertal kontakter med olika klubbar i norr. Hans Brändström – 32 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Ola Johanson 6:e dan Vice förbundsordförande, projektledare nya klubbar

Förbundsinstruktörerna

Som riksinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2011:

Svenska Ju-jutsuförbundet har fem utsedda förbundsinstruktörer som skall verka för att sprida teknisk och administrativ kunskap i landet.

20/1 Träningspass i Malmö, instruktör 22/1 Riksinstruktörsmöte på Bosön 29/1 Träningspass i Kalmar, instruktör 15/2 Träningspass i Kalmar, instruktör 19/2 Träningspass i Kalmar, instruktör 17/3 Träningspass i Kalmar, instruktör 19-20/3 Vårmonet i Nybro, instruktör 27/3 Provgradering till 4 dan i Värnamo, examinator 3/4 CBAE-kurs i Jönköping, instruktör 9/4 Provgradering till 4 dan i Kalmar, examinator 12/4 Träningspass i Kalmar, instruktör 16/4 Smålands Idrottsförbunds årsmöte, deltagare 22-25/4 Påskläger i Linköping, instruktör 12/5 Träningspass i Kalmar, instruktör 14/5 Bältesläger i Lund, instruktör 15/5 Läger för dangraderade i Lund, instruktör 3-5/6 Monsterläger i Köping, instruktör 16/6 Träningspass i Malmö, instruktör 18-19/6 Iaidoläger i Göteborg, deltagare 2-8/7 Sommarläger i Oxelösund, instruktör 20/9 Träningspass i Kalmar, instruktör 24-25/9 Rep.kurs elitinstruktörer m fl i Uppsala, deltagare 28/9 Provgradering till 1 dan i Ronneby, examinator 1-2/10 Träningsläger i Borlänge, instruktör 8-9/10 Svartbältesträff på Bosön, deltagare 12/10 Provgradering till 1 + 3 dan i Kalmar, examinator 13/10 Träningspass i Kalmar, instruktör 4-6/11 Allhelgonaläger i Uppsala, instruktör 8/11 Träningspass i Kalmar, instruktör 12-13/11 Monemberlägret i Kalmar, instruktör 14/11 Provgradering till 3 dan i Kalmar, examinator 19/11 Bältesläger i Malmö, instruktör 20/11 Läger för dangraderade i Malmö, instruktör 3-4/12 RGK på Bosön 6/12 Träningspass i Kalmar, instruktör

Förbundsinstruktörerna är: Johan Halvardson Jonas Mokvist Stefan Forsman Karin Ersson Ylva Naeser

5 dan Nybro JJK 5 dan Nybro JJK 5 dan Kista JJK 4 dan Uppsala JJK 4 dan Uppsala JJK

Förbundsinstruktörernas rapport Johan Halvardson 5:e dan Instruktörsutbildare Som förbundsinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2011: 26/4 21/5 22/5 24-25/9 13/10 22-23/10 4-6/11 25-27/11

Emmaboda JJK, examinator Läger Västerås JJK, instruktör Barnläger Västerås JJK, instruktör Rep.kurs elitinstruktörer m fl i Uppsala, deltagare Läger i Kalmar för riksinst. O Johanson, deltagare Läger i Kalmar för riksinst. T Hansson, deltagare Norrlandslägret i Umeå, instruktör Läger i Luleå, instruktör

Johan Halvardson

Jonas Mokvist 5:e dan Tävlingsansvarig

Övrigt: Jag har under året varit projektledare för projektet Nya klubbar. Ola Johanson

Som förbundsinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2011: 20/3 2/4 22-25/4 24/4 14/5 15/5 10-11/9 22-23/10 12-13/11 14/11 19/11 20/11 25/11 26-27/11 10/12

Stiltävling, Vårmonet, Nybro, arrangör Teknikläger, Jönköping, instruktör Påskläger, Linköping, instruktör Stiltävling, Påsklägret, Linköping, arrangör Bältesläger, Malmö, instruktör Danläger, Malmö, instruktör Framtidsträffen, Uppsala, närvarande Kalmarläger, Kalmar, deltagare Monemberlägret, Kalmar, närvarande Provgradering inför 3e Dan, Kalmar, observatör Bältesläger, Malmö, instruktör Danläger, Malmö, instruktör Instruktörsträning, Luleå , instruktör Barnläger, Luleå, instruktör Jubileumsläger, Nybro, närvarande

Jonas Mokvist –

33 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Karin Ersson 4:e dan

David Gülger 4:e dan

Som förbundsinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2011:

Sedan jag blev utnämnd till förbundsinstruktör i juli månad 2011 har jag genomfört detta i egenskap av förbundsinstruktör:

13/3 22-25/4 2-8/7 10-11/9 23-25/9 2/10 4-6/11

Förbundårsmöte, deltagare Påskläger, Linköping, instruktör Sommarläger, Oxelösund, deltagare Framtidsläger, Uppsala, deltagare Elitinstruktörskurs, Uppsala, deltagare Gästinstruktör, Älvsjö JJK, instruktör Allhelgonalägret, Uppsala, instruktör

2-8/7 Instruktör sommarlägret i Oxelösund 25/9 D-instruktörskurs i Örebro 3/10 Kent Gustavsson från Kumla Kampsportsförening kontaktade mig angående att starta en Ju-jutsu kaisektion. Fokus skulle vara på barnen för att i framtiden starta vuxengrupper. Dock fick inte Kent med sig resten av klubben, men fler försök ska göras i framtiden. 8-9/10 Instruktör på Svartbälteskursen på Bosön 15-16/10 Instruktör på läger hos BK Shindo, Mölndal 4-6/11 Instruktör på Allahelgonaläger i Uppsala

Karin Ersson

Stefan Forsman 5:e dan Instruktörsutbildare

David Gülger

Som förbundsinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2011: 19/3 2/4 22-25/4 2-8/7 8-10/7 10-11/9 17-18/9 15-16/10 19/10 22/10 26/10 2-4/12 10/12

Läger i Bålsta, instruktör CBAE-kurs i Örebro, deltagare Påskläger i Linköping, instruktör Sommarläger i Oxelösund, instruktör C-instruktörskurs i Oxelösund, kursledare Framtidskonferens i Uppsala, deltagare Läger i Alingsås, instruktör Läger i Mölndal, instruktör Träningspass i Täby, instruktör Läger i Bålsta, instruktör Träningspass i Täby, instruktör C-instruktörskurs på Lidingö, kursledare Läger i Nybro, instruktör

Samt ett antal dagar arbetat på förbundets kansli.

TACK

Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse framför sitt varma tack till alla funktionärer, medhjälpare och medlemmar som alla kämpat för ju-jutsuns bästa och fört vår verksamhet framåt med ett mycket gott resultat.

Stefan Forsman

Ylva Naeser 4:e dan

Styrelsen

Som förbundsinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2011: Jag har stor del av året varit mammaledig. 8/2 Bålsta JJK, instruktör 22/2 Bålsta JJK, instruktör 26/3 Provgraderat elever från Västerås JJK som ämnade pröva till första dan 10-11/9 Framtidskonferens i Uppsala, deltagare 4-6/11 Allhelgonalägret i Uppsala, instruktör

Hans Greger Ordförande

Ola Johanson Vice ordförande

Li Sjökvist Ledamot

Hans Brändström Tobias Back Ledamot Ledamot

Bertil Bergdahl Kassör

Ylva Naeser

– 34 –

Jörgen Sahlin Sekreterare


Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet i siffror 2011-12-31

Medlemsföreningar

Under verksamhetsåret har följande 83 föreningar varit anslutna till Svenska Ju-jutsuförbundet: Alingsås JJK Avesta JJK Barkarby JJK Bjästa JJK Björkstadens JJK BK Tomoe, Kiruna BK Yoi Mullsjö Bodens Bushido center Borgholms BK Borlänge JJK Borås JJK Budo Höör IF Bålsta JJK Båstad BC Emmaboda JJK Enköpings JJK Eskilstuna JJK Eslövs BK Falu JJK Forshaga JJK Förslöv JJK Göteborgs JJK Haparanda JJK Hudiksvalls JJK Hylte JJK Högdalens BK Ju-jutsu Kai Enköping Ju-jutsu Kai Köping Ju-jutsu Kai Nyköping JJK Samuraj, Jönköping JJK Shindo, Mölndal Kalmar BK Kiritsu JJK, Vellinge Kista JJK Kungsbacka JJK Leksands JJK Lidingö JJK Lidköpings JJK Linköpings BK Ljungby JJK Luleå JJK Lunds JJF

Lödde JJK Malmö JJK Malungs JJK Mora JJK Mönsterås JJK Norrahammars JJSF Norrköpings JJK Nybro JJR Nässjö KSK Orsa JJK Oskarshamns JJK Piteå JJK Radio & TV JJK Ronneby JJK Sandvikens BKK Skellefteå JJK Strängnäs JJK Sundsvalls BK Södertälje JJK Tanums JJK Timrå JJK Trelleborgs BK Tyresö Judo & JJK Täby JJK Umeå BK Umeå Kampcenter Upplands Bro BK Uppsala BK Uppsala JJK Vadstena JJK Vansbro JJK Varbergs JK Wernamo JJK Värö BK Västerås JJK Växjö JJK Ystads BC Älvsjö JJK Örebro Budo Örnsköldviks JJK Östersunds BK

Medlemmar år 2011 Antal Medlemsklubbar 82 Medlemmar totalt 4445 Kvinnor 1159 Män 3286 Instruktörer år 2011 Instruktörer totalt Kvinnor Män Stilchef Riksinstruktörer Förbundsinstruktörer Elitinstruktörer A-instruktörer B-instruktörer C-instruktörer Barninstruktörer

609 147 462 1 6 6 41 120 140 299 174

Aktiva dangraderade år 2011 Dangraderade totalt 493 Kvinnor 101 Män 392 Antal 1 dan 277 Antal 2 dan 126 Antal 3 dan 58 Antal 4 dan 14 Antal 5 dan 11 Antal 6 dan 2 Antal 7 dan 2 Antal 8 dan 2 Antal 9 dan 0 Antal 10 dan 1

35 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Böcker, kompendier

Böcker

Svenska Ju-jutsuförbundets systemböcker för vuxna och barn. och jubileumsskrifter innehållande allt som hänt inom förbundet tiden 1970 till jubileumsåret 2008.

Systembok för vuxna. 424 sidor i format A5.

Systembok för barn. 162 sidor i format A5.

Katabok för vuxna. 86 sidor i format A5.

Teknisk instruktörshandledning.162 sidor i format A5.

Instruktörskurser. Spiralbunden A5, 242 sidor.

Dangraderade. Spiralbunden A5, 114 sidor.

Styrelser, tidningar, böcker mm. Spiralbunden A5, 162 sidor.

Påsk- och sommarläger. Spiralbunden A5, 126 sidor.

Stilchefen Hans Greger. Spiralbunden A5, 214 sidor.

Jubileumsskrift. Spiralbunden A5, 112 sidor.

Träningsboken. Rygghäftad, A5, 28 sidor.

Årsbok 2011. Spiralbunden, A5, 100 sidor.

Utbildningskompendier

Svenska Ju-jutsuförbundets utbildningskompendier i fyra steg D-, C-, B-, A- nivå samt barninstruktörskompendium och tävlingsregler. Dessutom kurskompendium för Personligt skydd och Våldets psykologi.

D-instruktörskompendium. 28 sidor i format A4.

C-instruktörskompendium. 52 sidor i format A4.

B-instruktörskompendium. 44 sidor i format A4.

A-instruktösrkompendium. 32 sidor i format A4.

Barninstruktörskompendium. 36 sidor i format A4.

Tävlingsregler. 24 sidor i format A4.

Bibliotek

Svenska Ju-jutsuförbundet har en stor samling böcker om budo- och andra kampsporter. De flesta titlar handlar om ju-jutsu, jiu-jitsu och självförsvar. Av dessa finns ett antal unika böcker från 1910-talet. Förbundet har över 1.150 titlar.

Personligt skydd. 28 sidor i format A4.

Våldets psykologi. 32 sidor i format A4.

Arter: Aikido Budo Japan Judo Karate av olika stilar – 36 –

Kendo med bo, jo, iaido Kung fu Martial Arts Ninjutsu Polis Samurajer

Självskydd Taekwondo Tai chi Vapen Zen


Svenska Ju-jutsuförbundet

Tidningen Ju-jutsu Kai

Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Ju-jutsu Kai har utkommit med fyra nummer under 2011.

Tidning 1 2011, A4 32 sid.

Tidning 2 2011, A4 32 sid.

Tidning 3 2011, A4 32 sid.

Tidning 4 2011, A4 32 sid.

Övriga trycksaker

Svenska Ju-jutsuförbundet har två olika affischer och två olika informationsfoldrar. Kan beställas från förbundskansliet.

Affisch A3 eller A4.

Folder A4. 12 sidor.

Affisch A3 eller A4.

Folder A5. 8 sidor.

Ju-jutsu Kai

Självförsvar med tradition och kvalitet

Utställningsmaterial

Svenska Ju-jutsuförbundet tog fram en utställningsvägg bestående av 16 stycken skivor med information om ju-jutsu från 1908 till och med 2008. Förbundet skaffade även två rollups att placeras på lämpliga ställen. Denna utställning finns kvar på förbundet och kan lånas ut till klubbarna. Utställningen har under 2010 använts flera gånger.

Ju-jutsu Kai

Självförsvar med tradition och kvalitet

Förbundets utställning 100 år i Sverige.

Två olika rollups. –

37 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Likviditetsbudget 2012

TOTALT

Benämning

Utfall 2011

Intäkt Kostnad Resultat

Budget år 2012

Intäkt Kostnad Resultat

Centralt 491 029 572 472 -81 443 591 000 573 250 Styrelsen 3 384 42 255 -38 871 0 60 200 Tidning 7 650 60 480 -52 830 20 000 65 000 Barnansvarig 48 390 46 453 1 937 40 000 38 000 Tävlingsansvarig 0 125 -125 5 000 3 400 Stilchefen 26 000 22 445 3 555 10 000 35 000 Riksgraderingskommittén 112 800 101 810 10 990 130 000 118 800 Tekniska kommittén 34 470 29 573 4 897 60 000 80 000 Utbildningsansvarig 183 375 130 379 52 996 215 000 164 000 Försäljning 203 503 0 203 503 303 350 41 340 Boköversättning 0 21 906 -21 906 5 000 10 000 Nationella läger 432 521 438 098 -5 577 480 000 445 000 Webbansvarig 5 200 -5 200 0 Film 0 0 20 000 Framtidsprojekt 0 4 950 -4 950 0 0 Årsboken 2010 0 1 000 4 000 Royalty SBI 30 590 30 590 75 000 Informationsansvarig 0 6 949 -6 949 0 70 000 Satsning ungdom 30 000 45 000 Reklam PR Annonser 0 20 000 Checkkredit 0 150 000 1 573 712 1 483 095 90 617 1 965 350 1 942 990

CENTRALT

Benämning

Utfall 2011

Intäkt Kostnad Resultat

Medlemsavgifter 275 700 Kyugraderingsavgifter 104 500 Ju-jutsupass 43 800 12 206 Monpass 13 240 Mondiplom 27 574 Knattepass 2 300 Knattediplom 3 900 Porto/frakt 14 015 22 401 Kansli hyra 6 000 103 047 Kansli hyllor Förbundsflaggor El 5 157 Maskinleasing 56 472 Dator/Dataprogram 2 075 Kopiering / papper 44 857 Förbrukningsmaterial Maskinunderhåll/porto 619 Frakt transporter Kontorsmaterial 23 742 Trycksaker 20 087 Telefon 4 014 Datakommunikation 528 Försäkringar 5 933 Revisionsarvoden 10 500 Redovisningstjänster 52 650 Bankkostnader/ränta 3 595 Föreningsavgifter 300 Övriga externa kostnader 1 300 Uppvaktning gåvor 4 808 Arvoden kansli 171 600 Extra kansliarvode 1 300 Arbetsgivaravgift 25 281 491 029 572 472

275 700 104 500 31 594 13 240 27 574 2 300 3 900 -8 386 -97 047 0 0 -5 157 -56 472 -2 075 -44 857 0 -619 0 -23 742 -20 087 -4 014 -528 -5 933 -10 500 -52 650 -3 595 -300 -1 300 -4 808 -171 600 -1 300 -25 281 -81 443

– 38 –

17 750 -60 200 -45 000 2 000 1 600 -25 000 11 200 -20 000 51 000 262 010 -5 000 35 000 0 -20 000 0 -3 000 75 000 -70 000 -15 000 -20 000 -150 000 22 360

Budget år 2012

Intäkt Kostnad Resultat 325 000 130 000 45 000 15 000 30 000 8 000 12 000 17 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591 000

0 0 0 0 600 400 500 25 000 100 000 8 000 12 000 5 000 55 000 9 000 16 000 2 500 1 000 1 500 25 000 20 000 6 000 600 6 000 11 000 60 000 8 000 150 0 2 000 190 000 6 000 2 000 573 250

325 000 130 000 45 000 15 000 29 400 7 600 1 500 -8 000 -94 000 -8 000 -12 000 -5 000 -55 000 -9 000 -16 000 -2 500 -1 000 -1 500 -22 000 -20 000 -6 000 -600 -6 000 -11 000 -60 000 -8 000 -150 0 -2 000 -190 000 -6 000 -2 000 17 750


Svenska Ju-jutsuförbundet

Arbetsplan 2012 Detta prioriterar styrelsen under år 2012 Eget förbund i RF

Arbeta för att bli eget förbund i Riksidrottsförbundet.

Stiltävling

Arrangera stiltävling och genomföra riksmästerskap.

Information

Genom den nytillsatta informationsansvarige förbättra förbundets informationskanaler externt och internt.

Ungdom

Fortsätta satsningen på ungdomar med speciella ungdomsträningsläger och speciella ungdomsgrupper på större förbundsläger.

Graderingsbedömning

Ta fram ett graderingsbedömningskompendium som hjälpmedel vid alla graderingar.

Dangraderingsläger

Genomföra dangraderingsläger för högre dangrader, 3, 4 och 5 dan.

39 –


Svenska Ju-jutsuförbundet Kansli: Larsbersvägen 12 181 39 LIDINGÖ

www.ju-jutsu.se kansli@ju-jutsu.se – 40 –

arsmoteshandlingar-2012  

Ju-jutsu Kai Fullmaktsgranskning från kl. 17.20 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 8/4 klockan 1...

Advertisement