Page 1

ed erv Re s ts igh lR Al ly,

On

When I Sing

tP

rev

iew

SATB with Piano

Fo

rI

nte r

ne

By Jeffrey J. Torres ASCAP Š 2014 JT Grace Publishing All Rights Reserved


When I Sing

?#

Î ÏÏ úú Ï ú

Î ÏÏ úú Ï ú

It gives true mean

äÏ Ï Ï Ï

Ï

Î

Ï

Ï

-

Ï

ä Î

Ï.

lift

Ï

j Ï ÏÏÏ

ing to

my

Ï Ï

life.

ú

life.

true mean - ing to

my

life.

ÏÏ

ÏÏ

äÏ Ï Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

It makes me

Ï

Ï ÏÏ

erv

I feel so

ma - ny

·

Ï

Ïú

Ï

Ï

so

Î

dif - 'rent

Î ÏÏÏ úúú

ú

feel

Ï Ï

dif - 'rent

Ï Ï

ma - ny

Î ÏÏ úú Ï ú

ÏÏ Ï a

#Ï Ï Ï Ï

makes me feel a

-

-

ÏÏ

Ï Ï F

ú.

Ï

live.

#Ï Ï Ï Ï Î

F

live.

Ï Ï Ï # ÏÏ J Î

Copyright 2014 JT Grace Publishing

Ï

-

live.

makes me feel a

-

live.

úú

Ï

ú #Ï Ï

ÏÏ

Ï

Ï

When I

ú.

Î

ÏÏ úú ÏÏ

Ï

Î

Ï ú

makes me feel a

Ï

When I

Î #Ï Ï Ï Ï Nú.

î

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ .. Ï

Ï

î

ú

I feel so

P äÏÏ Ï Ï ú

î

Ïú

Ï Ï î

my

î

my voice to sing

î

to

ÏÏ b úúú bÏ Ïú

Ï

äÏ Ï Ï Ï Ï

It gives true mean - ing

nte r

things.

Ïú

iew

j Ï Ï Ï Ï.

Re s

·

·

tP

Ï.

rI

Pno.

Ï

Fo

&

#

·

rev

Ï

# V î

6

·

î

Ï Ï Ï Ï ú

î

·

things.

?#

?# 4 4

·

·

P äÏÏ Ï Ï ú

my voice to sing

P Î Ï ú Ï When I

ne

&

# #

·

#4 & 4 Î ÏÏ úúú Ï p ?# 4 Ïú Ï 4 Ï

Piano

&

#4 V 4

·

lift

î

Al

Bass

·

When I

Ï Ï Ï Ï ú

ly,

Tenor

î

ts

#4 & 4

Alto

6

·

On

Soprano

P Î Ï ú Ï

igh

q = 60

lR

#4 & 4

ed

Written for the choirs of New Berlin Eisenhower, Natalie Baertschy and Rachel Day, Directors Dedicated to all who love to sing Jeffrey J. Torres, ASCAP

ÏÏ

Î ú


Sing,

&

Sing,

Pno.

#

?#

I

find

F Ï I

Î

P Ï

ÏÏ úúú Ï

Ïú

find

re - lief

Î

ÏÏ úú Ï ú

iew

caught up in the mo - ment, cresc.

as I'm caught up in the mo - ment, cresc.

ways;

# & ÏÏ ÏÏ Ï Ï ú Ï Ï ú

rI

16

?# Ï

Fo

Pno.

2

Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Ï ÏÏ

peace.

p Î Ï Ï w

I find peace.

Ï

Î

î

ú

Î

·

ed

ex - press my

P Ï Ï Ï Ï Ï

Ï Ï

I

Ï

F Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú

lost in ev - 'ry note and ev - 'ry

ÏÏ

ÏÏ

ÏÏ

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

phrase.

F Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï w

Ï ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ

ÏÏ Ï Ï

·

ex - press my feel - ings in

Ï Ï

ÏÏ ÏÏ

Ï Ï

Ï

Ï Ï

ú.

Î

ú

ú.

Î

ú

ú.

phrase.

F Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú

lost in ev - 'ry note and ev - 'ry

lost in ev - 'ry note and ev - 'ry

Ï Ï

I

F Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï w

caught up in the mo - ment,

Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ

Ï Ï Ï Ï

äÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï

lost in ev - 'ry note and ev - 'ry

cresc.

P

ex - press my feel - ings

î

ú

w

caught up in the mo - ment, cresc.

ne

ú

nte r

ma - ny

Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

in so ma - ny ways;

Ï

Ï

rev

ings

Ï Ï

Ï Ï ÏÏ Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

# PÏ Ï Ï Ï ú V -

wor - ries.

tP

Ï

feel

p

I

I find peace.

cresc.

in so ma - ny ways;

ú

î

Ï Ï Ï Ï

Ï

# & ÏÏ Ï Ï ú # & Ï

from all my

Ï ú

p Î Ï Ï ú

I find peace.

I find

Ï Ï Ï Ï Ï

Ï

16

?# Ï

re - lief

I find re - lief

Î

î

Ï ú

ÏÏ Ï Ï ú

ú

?# î 11

Ï

wor - ries.

Ï

erv

#

I

Ï

from all my

Re s

V

When

I find re - lief

ts

Sing,

ú

igh

#F & Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï

lR

ú

P Ï Ï Ï Ï Ï

p Ï Ï w

Al

ÏÏ Ï Ï ú

ly,

&

#

When I Sing

On

11

phrase.

phrase.

ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï

ú.

P

Ï.

When I

Î

Ï Ï Ï Î ÏÏ úú Ï ú

Ï

Î


·

Ï

Ï ú

#

nect

#

nect - ed,

Ï Ï

part of

nÏ. b Ï ú ú

nect - ed,

some

Ï

-

some

-

Ï Ï bÏ

nect - ed,

rI

Pno.

a part of

Ï. nÏ ú

Ï

Î

part of

some

Ï Ï bÏ

part of

some

úú ú

-

-

erv

· Ï. Ï

ú.

ú

I sing

Î Ï

ÏÏ Ï

Ï ú

Ï Ï nÏ Ï

Ï

Ï b Ï nÏ Ï

bÏ.

Ï

Ï Ï nÏ Ï

Ï

thing,

thing,

thing,

Ï

some - thing that's

some - thing that's

thing,

Ï bú b Ï Ï bÏ ú b Ï Ï b Ï bÏ

some - thing that's

b Ï nÏ Ï

some - thing that's

î

Ï Ï

ú

just for

me.

úú ú

F ä Ï Ï Ï

big

big

big

big

rit.

Ï

ú

Ï

-

ger

than

-

Ïú

-

ger

ger

ú -

nÏ b Ï bÏ

Ï

ger

Ï

than

than

bÏ Ï b Ï nÏ Ï Ï

nÏ Ï b Ï bÏ Ï

I

am con -

I

am con -

ú Ï Ï

Ï

P a tempo n Ï Ï

ú.

P n Ï Ï

me.

When I

Ï Ï ú. than

am con -

F ä Ï Ï Ï

ú Ï Ï

Î

lR

ÏÏ Ï Ï

am con -

I

ers.

Ï Ï Ï Ï nÏ. b Ï Ï

- ed,

Fo

&

#

Ï

Ï nú Ï Ï nÏ F Ï Ï nú ? # nÏ bÏ

25

-

Î

nte r

?#

oth

î

ers.

Al

p

# ÏÏ & nÏ.

V

Î

-

î úú ú

ÏÏ Ï

25

&

Ï. Ï ú

oth

·

ly,

?#

Î

rev

Pno.

Ï. Ï ú

Some - times

& Î

21

sing for

tP

#

I

I

ne

?#

sing,

sing for

F ä Ï Ï Ï

Re s

Ï Ï Ï Ï

sing, I

î

ts

# ú

V

When I

·

igh

# & Î

P Ï Ï Ï Ï Ï Ï

·

F ä Ï Ï Ï

ed

·

On

&

#

When I Sing

iew

21

me.

When I

ú

Ï Î

me.

ú.

n

Î

n

Î úúÏ.. Ï Ï

n

me.

Ï

ú

Î

n 3


& ú

Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï

úú

Ï

Ï Ï

Ï

î

& ú

V Ï bÏ

î

frain.

ú

ú

P ä Ï Ï Ï and

iew

rev of loss,

P ä Ï Ï Ï Ï. bÏ Ï

ne

frain.

sing

î

nte r

?

Some - times I

tP

frain.

Some - times I

sing

of loss,

I can

Ï Ï Ï Ï

rI

Fo

art.

Re s

ú

Some - times I sing of love,

art.

Ï

and feel the

Ï Ï Ï bÏ

and feel the

Î

Ï

Ï

î

F äÏ Ï Ï

a sweet re -

F ÏÏ ÏÏ úú ä Ï Ïú . Ï Ï Ï

Ïú

Ï

Ï

ÏÏ

a sweet re -

a sweet re -

ú

Ï Ï Ï Ï Ï Ï. b Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú.

Î

Ï Ï b Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú.

Î

rit.

feel

the pain, but I

ú.

P ä b Ï Ï Ï b ú. and feel the

Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï . b Ï Ï Ï Ï Ï b Ï Ï & Ï. Ï Ï. Ï Ï Ï bÏ Ï Ï p bú Ï bÏ ? bÏ Ï bÏ Ï ú bÏ bÏ

34

ed

ú

Î

and when I join my voice with oth - ers it makes

P ä Ï Ï Ï Ï. bÏ Ï

frain.

erv

P Ï Ï Ï Ï cresc. Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Î Ï heart

î

34

î

a sweet re -

art.

Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï

cresc.

Ï

Î

F äÏ Ï Ï

F Ï Ï ÏÏ Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï.

and when I join my voice with oth - ers it makes cresc.

my heart and when I join my voice with oth - ers it makes

Ï ú

Î

ú

ts

my

Some - times I sing of love,

igh

Ï

·

&Ï P Ï Ï ?Ï

4

ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï

art.

cresc.

joy fills my heart

joy fills

29

Pno.

and when I join my voice with oth - ers it makes

lR

P VÎ Ï Ï

Pno.

heart

ÏÏ Ï Ï ú

Sing,

?

my

Al

ú

F ä Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï

ú

ly,

Sing, joy fills

Ï

When I Sing

ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï cresc.

On

Ï & Ï Ï

29

pain,

pain,

ú.

pain,

but I

al - ways yearn

al - ways yearn

to sing a - gain.

Ï Ï Ï. b Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Î

but I

al - ways yearn

I yearn to sing a - gain.

b Ï Ï Ï Ï Ï ú. . b Ï Ï ÏÏ

but I

al - ways yearn

Ï Ï . úú

ú Ï Ï Ï . b Ï úú

Ï

Ï

Ï Ï ÏÏ

to sing a - gain.

Ï bÏ

Î

to sing a - gain.

Ï

Ï Ï úú .. Ï Ï #Ï Î Î

·


am

VÏ Ï ú F ?ú

am

I

am

I

&

·

Pno.

?

·

f # ú I

# #

f

Ï

my

# ú V

dim.

ev

?# ú

-

ev

-

and

ÏÏ úúú Ï

Ï

Ï

Ï Ï

Ï

Î

î

ú

Ï

Ï ú

I

am strong,

Î

Ï

Ï

Î

Ï ú

Î

ú.

Î

I am blessed

î

thing

Ï

Ï Ï

Ï

î

Ï

Ï ÏÏ

î Î

Î

Î

Ï

Ï ÏÏ

Ï

p

Ï

ÏÏ

Ï

ú.

Ï

Ï

ÏÏ

Ï

ÏÏ

Ï

It

Ï It

I be - long.

Ï

Ï

Ï

·

is

my

Ï

Ï

is

my

is

my

Ï b Ï nÏ It

ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ b ÏÏÏ n ÏÏÏ Ï

Ï î

ÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

Ï

Ï

Ï Î

p

Ï

p

Ï Ï

When I

Î

F Î Ï Ï Ï Ï bú F Ï Ï Î Ï Ï ú

thing

'ry

Ï

And that's why

Ï Ï b Ï nÏ

I be - long.

Î î

ú ú

ú

sing - ing

î

úú ú

ÏÏ Ï

It is my

I be - long.

when I am

ev - 'ry

'ry

Î

Ï Ï Ï Ï Ï

Ï Ï

thing

I be - long.

am strong,

Ï Ï Ï

Ï

sing - ing

ed

when I am

P Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ú

rI

?#

Fo

Pno.

strong,

Î

Ï ú

# ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ÏÏ úúú & Ï

44

Ï

thing

nte r

dim.

and I am

tP

joy,

Ï Ï Ï Ï ú

ú.

my ev - 'ry

Ï Ï

I

ne

&

#

free

Î

Î

strong,

Ï

free

# dim. & Ï . ÏJ Ï Ï dim.

am

free

44

joy,

Ï ú

f # ú

ú

39

and I am

ÏÏ ÏÏ

erv

I

free

ú

Re s

F

# f Ï

ÏÏ

ú

ts

am

Ï Ï Ï Ï Ï

igh

I

Ï Ï Ï Ï ú

lR

F & Ï Ï Ï #Ï

ú

Al

ú

When I Sing

ly,

U

a tempo

On

U

f #

iew

F

rev

39

ú

·

î

P Ï Ï ú. P Ï Ï ú.

Î

Ï Ï

p Ï Ï

When I

p Ï Ï

and I'm

hap - pi - est

When I

sing.

When I

and I'm

hap - pi - est

When I

sing.

When I

Ï Ï b Ï Ï Ï Ï Ï Ï úú b Ï nÏ Ï ÏÏ ú P p . ú Ï Ïú Ï Ï Ï Î

5


V

Ï

ú

Sing,

?# Ï

ú

Î

FU U Ï Ï When

# & Î

ÏÏ Ï

Pno.

î

ú. Ï Ï

Î

ÏÏ Ï

ú. Ï Ï

w

w

Sing.

ú

Ï

Ï

ww

I

Sing.

I

Sing,

ú

When

When

I

Sing,

When

Î

F

Ï

ÏÏ Ï

ú Ï Ï

iew rev tP ne nte r rI Fo 6

ed

w

When

úú ú

U

Sing.

On

?#

úú ú

I

FU U Ï Ï

Sing,

49

I

erv

Sing,

When

ÏÏ Ï

Ï

U

Re s

î

When I

FU U Ï Ï Ï

w w

ts

Î

Sing,

Sing,

igh

Ï

#

Ï Ï

When I

w

I

ÏÏ Ï Ï

ww w w

U www w w

www w w

Sing.

~~~~~~~

# & ú.

P

Sing,

U w

ww

molto rit.

lR

ú

ww

Al

Ï

Ï

FU U Ï Ï

ly,

P

# & ú.

49

When I Sing

·

·

When I Sing  

Inspired by Eric Whitacre's Virtual Choir concept, the "virtual text" of this song was created by capturing the responses of middle and high...