Page 1

$ # g u i d { 2 3 8 1 E 6 C B 5 8 1 9 4 9 D 3 -

Kolor

1


Kolor- co to jest? Kolor – wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu istoty gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła, a pisząc dokładniej, z widzialnej części fal świetlnych. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udział w odbiorze danej barwy ma również obecność innych barw w polu widzenia obserwatora, oraz jego cechy osobnicze, jak zdrowie, samopoczucie, nastrój, a nawet doświadczenie i wiedza w posługiwaniu się zmysłem wzroku. 2


Walor jasnosc nasycenie W szerszym znaczeniu barwa jest całościowym pojęciem dotyczącym odbioru opisywanych wrażeń, w węższym zaś jest jakościowym określeniem odbieranego światła zwanym walorem barwy (czyli porównaniem do najbliższej wrażeniowo barwy prostej), a wtórują temu pojęcia jasności barwy (czyli udziałowi ilości światła pochodzącego z danej barwy w stosunku do ogółu bieżących warunków oświetleniowych), oraz nasycenia barwy (czyli udziałowi achromatyczności w danej barwie).

3


Synteza addytywna Zjawisko mieszania barw poprzez sumowanie wiązek światła widzialnego różnych długości. Synteza addytywna dwóch barw przeciwstawnych z koła barw daje światło o barwie białej (teoretycznie, pod warunkiem precyzyjnej przeciwstawności barw i równego natężenia obu strumieni). 4


Synteza zachodzi… Synteza addytywna zachodzi np. podczas projekcji na biały ekran światła ze źródeł o różnych barwach: w miejscu oświetlonym jednocześnie różnymi barwami światła oko ludzkie widzi odbity strumień światła będący sumą wszystkich padających w to miejsce barw (w widzianym przez nas strumieniu odbitym występują na raz wszystkie długości fal odpowiadające poszczególnym strumieniom światła padającego). 5


Wykorzystanie addywnej W oparciu o syntezę addywną mieszania barw pracują monitory oraz inne wyświetlacze kolorowe, emitując wiązki świateł Red (czerwony), Green (zielony), Blue (niebieski) (RGB). Czarny ekran to wynik braku emisji światła, a biały to wynik złożenia świateł R + G + B z maksymalną jasnością.

6


Synteza subtraktywna Zjawisko mieszania barw poprzez odejmowanie promieniowań widzialnych różnych długości (najczęściej poprzez pochłanianie niektórych długości fal przez powierzchnię, od której odbija się światło białe, lub szeregowo ustawionych filtrów światła przechodzącego przez nie). 7


Synteza zachodzi… Synteza subtraktywna zachodzi np. przy mieszaniu farb o różnych barwach: w miejscu pokrytym (pomalowanym, zadrukowanym, zabarwionym) farbą powstałą ze zmieszania farb o różnych barwach oko ludzkie widzi odbity strumień światła będący tą częścią światła białego, która zostanie po pochłonięciu wszystkich składowych barwnych przez poszczególne farby wchodzące w skład mieszanki.

8


Daje wrażenie… Synteza subtraktywna dwóch barw przeciwstawnych z koła barw daje wrażenie wzrokowe barwy achromatycznej (teoretycznie, pod warunkiem precyzyjnej przeciwstawności barw i pełnego pochłaniania wszystkich składowych barwnych poza składową odbitą).

9


Wykorzystanie subtratywnej Metodę tę wykorzystuje się m.in. w druku: druk dokonuje się na podłożu o określonej barwie, dla uproszczenia niech to będzie biały papier. Farba drukarska, pokrywając papier tworzy filtr, a niepochłonięte długości fal świetlnych docierają do oka wywołując wrażenia określonej barwy.

10


Podział koloru Barwy można podzielić na:  proste i złożone (w tym czyste)  achromatyczne, monochromatyczne i chromatyczne  podstawowe (pierwszorzędowe) i wtórne (pochodne, wynikowe) (drugo-, trzecio-, czwartorzędowe itd.)

11


Proste Barwy proste to takie które są otrzymane z rozszczepienia światła białego.

12


Złożone Barwy złożone to barwy składające się z mieszaniny barw prostych w dowolnych proporcjach.

13


Czyste Barwy czyste to barwy złożone nie posiadające domieszki szarości.Zwane tęczowymi

14


Achromatyczne Barwy nie kolorowe to wszystkie barwy nie posiadające dominanty barwnej, a więc kolory: biały, czarny oraz wszystkie stopnie szarości.

15


Chromatyczne Barwy kolorowe wszystkie kolory, w których można wyróżnić dominantę, choćby niewielką, jakiejś barwy - a więc są to wszystkie kolory prócz czerni, bieli i wszystkich szarości (które nazywamy barwami achromatycznymi). 16


Monochromatyczne Monochromatyczne inaczej proste widmowe.Jak juş wczesniej napisalam barwy otrzymane z rozczepienia swiatla białego.

17


Podstawowe Zestaw trzech barw, których nie można uzyskać poprzez mieszanie innych. Zmieszanie barw podstawowych w odpowiednich proporcjach pozwala na uzyskanie każdej innej, zwanej barwą pochodną. 18


Wtórne Wtórne (drugorzędowe, pochodne) są barwami otrzymywanymi przez zmieszanie ze sobą dwóch kororów barw pierwszorzędowych (podstawowych) w danym modelu kolorów.

19

Kolor  

kolor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you