Page 1

SCHOOLGIDS 2012-2013 HORN


SCHOOLGIDS HORN 2012-2013

Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium Postadres: Postbus 4728 6085 ZG HORN Schooladres: Bergerweg 21 6085 AS HORN Telefoon: 0475-582121 Telefax: 0475-582591 Internet: www.ursula.nl E-mail: administratie@ursula.nl 94e schooljaar 2012-2013

02

ALGEMEEN


INHOUD 03. INHOUD 04. VOORWOORD 08. ORGANISATIE 09. Schoolleiding 10. Ouderraad 12. Leerlingenraad 13. Medezeggenschapsraad 14. LEERLINGBEGELEIDING EN FUNCTIONARISSEN 15. Algemeen 15. De mentor 16. Lijst mentoren 17. De vakdocent 17. De afdelingscoördinator 17. De schooldecaan 17. De leerlingbegeleider 18. De remedial teacher 18. De faalangstreductietrainer en examenvreestrainer 18. De dyslexiecoach 18. De orthopedagoog 19. De zorgcoördinator (PO-VO) 19. De interne zorgcoördinator 19. Het OPDC 20. INFORMATIEVOORZIENING 21. ALGEMENE INFORMATIE 21. Lestijden 21. Vakanties 22. Strenge aanpak ”luxe verzuim” 22. Centrum voor jeugd en gezin 22. Burgerschapsvorming en maatschappelijke stage 23. Mediatheek 23. Kerncentrale 23. Leerlingenkluisjes 25. Sportieve en culturele vorming 25. Geneeskundig onderzoek

31. Gedragsregels 31. Regels mediatheekgebruik 31. Regels practicumlokalen 31. Leerlingenstatuut 31. Privacyreglement verwerking leerlingengegevens (SOML) 32. KLACHTENREGELING 33. MELDPUNT VERTROUWENSINSPECTEURS 34. FINANCIËLE ZAKEN 35. Bankrekeningnummer 35. De schoolbijdrage 35. Wijze van betaling van de schoolbijdrage 35. De begroting 36. Sponsoring 36. Schaderegeling en verzekering 37. Leerlinggebonden financiering (De rugzak) 37. Tegemoetkoming scholieren 38. Tegemoetkoming ouders 38. Studiefinanciering 38. Inlichtingen 38. Ziekenfonds en kinderbijslagwet 40. ONDERWIJS 41. De brugklas 42. VMBO-T 43. HAVO 44. VWO 46. Schema schoolstructuur 47. Lessentabel 49. Overgangsnormen 52. Regels voor slagen 54. Doorstroming 59. SLAGINGSPERCENTAGES 60. STICHTING ONDERWIJS MIDDEN-LIMBURG (SOML) 61. INSPECTIE

26. SCHOOLREGELS 27. Algemene spelregels

63. JAARKALENDER

03


VOORWOORD 04

VOORWOORD


VOORWOORD

WELKOM

Graag heet ik u van harte welkom op de Scholengemeenschap Sint Ursula. U hebt inzage in de digitale schoolgids 2012-2013 die u informeert over de locatie in Horn.

RECENTE GESCHIEDENIS

De Scholengemeenschap Sint Ursula is een voortzetting van het SintUrsulalyceum, een meisjesschool, gesticht in 1919 door de zusters Ursulinnen te Roermond. In 1975 verhuist de dan gemengde HAVO/VWO-school vanuit het centrum van Roermond naar het aan de overzijde van de Maas gelegen Horn. In 1989 fuseert de Scholengemeenschap Sint Ursula in Horn met de Sant Ansfried MAVO uit Thorn. In 1992 fuseren de in Heythuysen gelegen MAVO Kreppel-Leudal (een fusie van twee categorale MAVO-scholen in Heythuysen MAVO De Kreppel en MAVO Leudal) en de VBO-scholengemeenschap Heythuysen (ontstaan uit een fusie van de voormalige LTS, Middenschool en LHNO) tot Scholengemeenschap Leudal om vervolgens in 1994 te fuseren met de Scholengemeenschap Sint Ursula. Hiermee is de eerste brede scholengemeenschap in de provincie Limburg een feit. Sedertdien verzorgt de Scholengemeenschap Sint Ursula een zeer breed aanbod van voortgezet onderwijs in Midden-Limburg ten westen van de Maas en wel op twee locaties: in Horn: Gymnasium, Atheneum, HAVO en VMBO-theoretisch. in Heythuysen: VMBO-theoretisch, VMBO-gemengd en VMBO-beroepsgericht (kader en basis).

BESTUUR

Samen met het Bisschoppelijk College Broekhin te Roermond, het Mundium College te Roermond en het Connect College te Echt, ressorteert de Scholengemeenschap Sint Ursula onder de Stichting Onderwijs Midden-Limburg. Een College van Bestuur, bijgestaan door een Stafdienst, adviseert de Raad van Toezicht teneinde de noodzakelijk geachte centrale aansturing van de bovenstaande scholen te realiseren.

IDENTITEIT

De Scholengemeenschap Sint Ursula is een katholieke school en als gemeenschap staan wij samen voor de opgave om antwoord te geven op vragen die de huidige pluriforme samenleving aan ons stelt. Daarbij past een houding van openheid, verdraagzaamheid, vertrouwen en respect voor de verscheidenheid in levensovertuigingen die bij de leerlingen en hun ouders aanwezig zijn.

OMGEVING

De Scholengemeenschap Sint Ursula is een streekschool die in de regio een goede naam heeft opgebouwd: prestatiegericht, oog voor het welzijn van leerling(e) en medewerk(st)er, sfeervol, doet wat beloofd wordt, goed georganiseerd en duidelijk naar eenieder toe. De leerlingen komen van een dertigtal basisscholen uit de regio gelegen tussen Roermond en Weert. De contacten met de basisscholen zijn goed. Driemaal per jaar ontvangen zij de rapporten van hun oud-leerlingen van de brugklas. Voorts worden alle basisscholen tenminste eenmaal per jaar bezocht naar aanleiding van de nieuwe brugklasaanmeldingen.

05


MISSIE

De Scholengemeenschap Sint Ursula wil voor de leerlingen een school zijn die zorgt, die voorbereidt en aanspreekt. * * *

Zorgen voor het individuele welzijn van allen die met de school te maken hebben. Zorg vanuit de organisatie, maar ook zorg voor elkaar. Voorbereiden op wat volgt: de keuzes die een leerling(e) moet gaan maken, de wereld van opleiding en beroep nadat men de school verlaten heeft. Aanspreken op de taak en verantwoordelijkheid die -geleidelijk toenemend- aan leerlingen wordt toegekend. Maar ook: als school aansprekend zijn in de betekenis van interessant en boeiend zijn.

De Scholengemeenschap Sint Ursula vormt de schakel tussen het primair onderwijs enerzijds en het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt anderzijds. De leerlingen maken in deze fase een ingrijpende ontwikkeling door die van doorslaggevend belang is voor hun latere functioneren als burger in de samenleving. Dat legt behalve bij ouders ook een grote verantwoordelijkheid bij de school en diegenen die daar dagelijks werkzaam zijn. Voor de Scholengemeenschap Sint Ursula is leren meer dan het opnemen van kennis. Een diploma halen met een “mooie” cijferlijst is belangrijk, maar is niet de enige factor voor succes in het leven. Daarom is er op onze school veel aandacht voor levensbeschouwelijke ontwikkeling, voor sportbeoefening, muziek, beeldende vorming en kunst in het algemeen. Maar ook kenmerken als zelfstandigheid, ondernemingszin en doorzettings­ vermogen zijn voor ons belangrijke aandachtspunten. Onze zorg en aandacht voor “heel de leerling” komt in de praktijk ook tot uitdrukking in een brede leerlingbegeleiding en een intensief contact met de ouders.

06

VOORWOORD

SAMENWERKING VOOR EEN SUCCESVOL STUDIEVERLOOP

Mocht u als gebruiker van deze gids niet de gewenste informatie aantreffen, aarzel dan niet met de school contact op te nemen. Wij vinden een goede samenwerking tussen school, ouders en leerlingen onontbeerlijk om de studie succesvol te laten verlopen. Een telefonische afspraak met de mentor, de vakdocent(e), de afdelingscoördinator, de sectordirecteur, de locatiedirecteur of met mij is snel gemaakt. Graag wens ik allen die met onze school verbonden zijn een goed, vruchtbaar en gelukkig schooljaar toe. W.J.C.M. Verbruggen Voorzitter Centrale Directie


VOORWOORD

07


ORGANISATIE

08

ORGANISATIE


ORGANISATIE

SCHOOLLEIDING VOORZITTER CENTRALE DIRECTIE Dhr. W. Verbruggen

Braambos 10

6099 CT Beegden

0475-571091

Visserstraat 36

6067 CE Linne

0475-461564

Dhr. P. Schreurs sectordirecteur onderbouw

Keizer Frederikstraat 3

6085 CN Horn

0475-581626

Dhr. drs. H. Laumen sectordirecteur bovenbouw

Raadhuisstraat 11

6109 AP Ohé en Laak

0475-551362

Dhr. N. Reintjens Brauningerstraat 5 6135 JW Sittard afdelingscoördinator brugklassen

046-4526412

Dhr. M. van de Mortel afdelingscoördinator 2 + 3 + 4 VMBO-T

6097 EB Heel

0475-582121

6006 HE Weert

0495-530664

Dhr. drs. W. Bergs Bongerdpad 3 6097 AC Heel afdelingscoördinator 4 + 5 HAVO

0475-573550 06-53893009

Dhr. drs. N. Bergmans Holstraat 54a afdelingscoördinator 4 + 5 + 6 Atheneum en Gymnasium

0475-592412

LOCATIEDIRECTEUR/LID CENTRALE DIRECTIE Dhr. drs. P. Janssen SECTORDIRECTEUREN

AFDELINGSCOÖRDINATOREN

Ringweg 35

Dhr. G. Limpens, MEM Irenelaan 60 afdelingscoördinator 2 + 3 HAVO, Atheneum en Gymnasium

6082 BD Buggenum

09


OUDERRAAD

De Scholengemeenschap Sint Ursula in Horn heeft een oudervereniging. Het bestuur hiervan vormt de Ouderraad. Deze raad fungeert als contactorgaan tussen de ouders en de school. De leden ervan worden door en uit de ouders van de leerlingen gekozen, volgens een systeem dat de verschillende kernen, waaruit de leerlingen komen, zoveel mogelijk evenredig vertegenwoordigd zijn. De Ouderraad adviseert en werkt mee aan de organisatie van een aantal activiteiten. Bovendien vertegenwoordigt de Ouderraad de ouders bij officiĂŤle gelegenheden. Om contact met de school te behouden belegt de Ouderraad regelmatig vergaderingen, waarbij leden van de schoolleiding aanwezig zijn. De activiteiten van de Ouderraad worden gefinancierd uit de schoolbijdrage. Voor nadere inlichtingen kunnen de ouders zich in verbinding stellen met de leden van de Ouderraad.

SAMENSTELLING OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2012-2013 Mevr. K. van Beusekom-Tolenaar Mevr. J. Bouvrie-Karremans Dhr. P. Geraets Dhr. R. Hamers Mevr. M. Heijmans Mevr. H. Henckens-Manning Dhr . M. van den Heuvel Mevr. G. Hopmans-Hermans Mevr. M. van der Laan Mevr. M. Mattheij-Dirken Dhr. P. Nollen Mevr. W. Sillekens Dhr. M. Steenkamer Mevr. I. Wijckmans-van Herten

10

ORGANISATIE

In de Neerakker 60 Bergerstraat 23 Poelakkerweg 1 In het Tienderveld 161 Dorpstraat 106 Sint Janlaan 39 Nunhemseweg 56 Broekbeemden 28 Haelenerweg 1 Zwartven 14 Roosveldsingel 28 Lambertusstraat 9 Koppelstraat 67a Broekbeemden 26

6093 JG Heythuysen 6086 BL Neer 6082 NC Buggenum 6093 JK Heythuysen 6082 AR Buggenum 6093 GL Heythuysen 6081 GJ Haelen 6097 DE Heel 6082 AA Buggenum 6085 DA Horn 6093 JR Heythuysen 6015 AP Neeritter 6088 EN Roggel 6097 DE Heel

0475-496003 0475-592327 0475-597020 0475-335343 0475-850256 0475-491463 0475-850205 0475-578192 0475-595825 0475-581209 0475-494130 0475-566677 0475-492323 0475-571502


ORGANISATIE

11


LEERLINGENRAAD

Van de totale schoolbevolking vormen de leerlingen de grootste groep. Het ligt derhalve voor de hand dat ook zij hun mening kunnen laten horen. De Leerlingen­ raad stelt zich ten doel de belangen van de leerlingen te behartigen. Naast het luisteren naar klachten en wensen brengt de Leerlingenraad ook zelf ideeën naar voren. In goed overleg met de schoolleiding probeert de Leerlingenraad deze ideeën te verwezenlijken en eventuele knelpunten op te lossen. Contactpersoon namens het personeel is de heer F. Mennen. Drie leerlingen hebben zitting in de medezeggenschapsraad.

SAMENSTELLING LEERLINGENRAAD SCHOOLJAAR 2012-2013

Wouter Bergervoet Sint Janlaan 2 6093 GK Heythuysen 06-22938028 Ruben van den Broek Schreursveld 8 6092 NP Leveroy 0495-652002 Joost Cauberg Houter-ven 21 6085 DD Horn 0475-582570 Cyrill Coenen Heelder Ohé 6 6097 DK Heel 0475-571732 Michiel Coenen Nieuwstraat 63 a 6099 AA Beegden 0475-578255 Jerôme Crijns Lindestraat 7a 6096 BW Grathem 0475-459044 Funs Elbersen Koningin Julianastraat 26 6096 AW Grathem 0475-452618 Sophie Folkers Koolven 2 6085 DS Horn 0475-583170 Jetske Kehrens Vlasrootsingel 29 6093 JX Heythuysen 0475-491477 Sophie Roggeband Dorpstraat 69 6093 EB Heythuysen 0475-493787 Sarah van der Valk In de Neerakker 17 6093 JH Heythuysen 0475-851042 Floor Wijckmans Broekbeemden 26 6097 DE Heel 0475-571502

12

ORGANISATIE


ORGANISATIE

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) maakt versterking van medezeggenschap mogelijk in het voortgezet onderwijs. Goed onderwijs betekent onderwijs waar leerlingen, ouders, personeel, bestuur en management achter staan. Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Om dat vorm te geven is medezeggenschap een belangrijk instrument. Door mee te denken en mee te beslissen over wat er op de eigen school en binnen het bestuur gebeurt, draagt men bij aan een goed onderwijsklimaat. De Medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit leden die uit en door de geleding personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die uit en door de geleding ouders/leerlingen worden gekozen. Namens de ouders Mevr. M. Deneer-de Renet Molenweg 8 6019 BS Wessem 0475-562664 Dhr. P. Meerts Kennedystraat 32 6097 CD Heel 0475-573532 Mevr. drs.. W. van der Stappen-Moors Margarethastraat 73 6014 AD Ittervoort 0475-564947 Dhr. P. Takken Beekstraat 9 6096 AE Grathem 0475-451707 Dhr. J. Vercoulen Brugstraat 2 6096 AB Grathem 06-65565614 Namens de leerlingen Jer么me Crijns Lindestraat 7a 6096 BW Grathem 0475-459044 Funs Elbersen Kon. Julianastraat 26 6096 AW Grathem 0475-452618 Vacature Namens het personeel Mevr. M. Bogman-Bos Willem Dreesstraat 49 6049 HP Herten 0475-334047 Dhr. drs. P. Boonen Strikkenhof 16 6081 HA Haelen 0475-595383 Dhr. drs. J. Cellissen Raadhuisstraat 27 6129 CA Urmond 046-4333430 Mevr. R. Jessen Olmstraat 37 6101 BS Echt 0475-485654 Dhr. W. Kiggen Konenhofstraat 1 6005 SB Weert 06-25339519 Dhr. J. Roumen Akkerwinde 53 6075 GG Herkenbosch 06-53875220 Dhr. N. Roumen Reewoude 33.b 6075 NK Herkenbosch 0475-854861 Dhr. G. Verstappen Heerweg 5 6082 AB Buggenum 0475-821260

13


LEERLINGBEGELEIDING EN FUNCTIONARISSEN 14

LEERLINGBEGELEIDING EN FUNCTIONARISSEN


LEERLINGBEGELEIDING EN FUNCTIONARISSEN

ALGEMEEN

Het goed begeleiden van leerlingen is zeer belangrijk. Een leerling moet zich op school thuis voelen, zich veilig voelen, begeleid worden in het maken van keuzes, studievaardigheden aanleren, individuele zorg ervaren. Samengevat: leren leren, leren leven en leren kiezen. Er wordt een brugklaskamp georganiseerd en klassenactiviteiten; er worden afspraken gemaakt met elkaar over algemene en specifieke schoolregels. Er wordt aandacht besteed aan samenwerken, plannen van huiswerk, studieresultaten worden besproken en er wordt contact onderhouden met ouders/verzorgers. Problemen proberen we te voorkomen, maar soms zijn ze er toch. Veel zijn er snel op te lossen door de vakdocent, de mentor of afdelingscoördinator. Soms zijn er specialisten binnen de school nodig: leerlingbegeleider, schooldecaan, remedial teacher, faalangstreductietrainer, examenvreestrainer, dyslexiecoach, orthopedagoog of interne zorgcoördinator. Tenslotte kunnen we een beroep doen op externe hulp.

DE MENTOR

De belangrijkste schoolfunctionaris voor ouders en leerlingen is de mentor. Hij is de vertrouwenspersoon bij uitstek, die de speciale zorg voor een bepaalde klas op zich neemt. Hij zorgt voor de noodzakelijke contacten tussen ouders en school, wijst tijdig op problemen, probeert de leerlingen een juiste studiehouding bij te brengen en blijft op de hoogte van de studieresultaten. Ook begeleidt de mentor de leerlingen bij de studie- en beroepskeuze. Een goed contact tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. Ter bevordering hiervan is niet alleen aan elke klas een mentor toegewezen, maar zijn er ook regelmatig ouderavonden waarop een gesprek met mentor en/of vakdocenten mogelijk is. Bovendien ontvangen de ouders 3 x per jaar een rapport. Verder kunnen alle ouders te allen tijde contact opnemen met mentor, afdelingscoördinator of vakdocenten. Data van de ouderavonden worden de ouders in de brief bij de opening van het schooljaar én in deze schoolgids medegedeeld. Succes met de studie hangt mede af van een aantal voorwaarden waar de schoolorganisatie weinig of geen invloed op heeft. In dit kader is een goede planning van het huiswerk erg belangrijk. Het is van belang dat leerlingen regelmatig studeren en ook dat zij op tijd op school komen en zo weinig mogelijk lessen missen. In deze zaken ligt een grote verantwoordelijkheid bij de ouders en de leerlingen zélf: zonder hun medewerking staat de school machteloos!

15


MENTOREN 2012-2013 B1a B1b B1c B1d B1e B1f B1g B1h B1i B1j B1k B1l B1m

de heer B. Suntjens mevrouw M. Verbruggen-Martens mevrouw K. De Jong mevrouw M. Voermans mevrouw P. Koolen de heer P. Beurskens mevrouw S. van Delft mevrouw M. Kaasenbrood mevrouw drs. H. Huskens-Trines mevrouw B. Eggen mevrouw E. Janssen mevrouw M. Crasborn-Vandevenne de heer M. Simons (syntheseklas)

T2a T2b T2c T2d

de heer R. Ramaekers de heer ing. W. Joris de heer W. Kiggen de heer R. Kessels

H2a H2b H2c H2d

mevrouw C. Quicken-Heuts, MEd mevrouw M. Smit mevrouw S. van Dijk, MEd de heer M. Reijans

A2a mevrouw L. Verstappen A2b mevrouw I. Van Loo C2a mevrouw A. Tilmanns-Weijers T3a de heer T. Pansters T3b de heer ing. P. Ploum T3c mevrouw ing. V. Verstappen-van der Wal H3a de heer J. Blokland H3b mevrouw J. Pijls, MSEN H3c mevrouw S. Henderickx-Vries H3d mevrouw C. Smeets-Van Ham, MEd

16

LEERLINGBEGELEIDING EN FUNCTIONARISSEN

A3a A3b A3c G3a

mevrouw N. Didden, MEd de heer M. Verschuren, MEd de heer ir. R. Severins mevrouw A. d’ Haese, Lic

T4a T4b T4c T4d

de heer S. Vestjens de heer L. Rubens de heer T. Leurs mevrouw B. Bastings

H4a H4b H4c H4d

de heer J. Jansen, MEd de heer M. Nijpels de heer L. Weerts mevrouw R. Windels, MEd

V4a V4b V4c V4d

de heer drs. P. Boonen mevrouw drs. M. Bouwens, MA de heer drs. H. Maasen de heer W. Colier

H5a de heer W. Cuypers H5b de heer T. Beek H5c mevrouw drs. L. Bors V5a de heer dr. L. Custers V5b de heer drs. T. van Pruissen V5c de heer drs. J. Odekerken V6a mevrouw M. Maas-Killaars V6b mevrouw R. Brulet-Adams, MSEN V6c de heer R. van Helden


LEERLINGBEGELEIDING EN FUNCTIONARISSEN

DE VAKDOCENT

De vakdocenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen en de begeleiding in hun vak. Ze leren de leerlingen studievaardigheden die met hun vak te maken hebben. Ze hebben daarbij tevens aandacht voor oriëntatie op studie en beroep in de les. Vakdocenten observeren leerlingen en signaleren wanneer het gedrag of de resultaten van de leerling aanleiding geven tot vragen. Een schouderklopje of persoonlijke aandacht van de vakdocent kunnen een positieve bijdrage leveren aan een veilig schoolklimaat voor de leerling.

DE AFDELINGSCOÖRDINATOR

Elke afdeling of leerjaar heeft een afdelingscoördinator. Deze begeleidt zijn mentoren, aan wie de begeleiding van de leerlingen zoveel mogelijk gedelegeerd is. Hij is voorzitter van de rapportvergaderingen van zijn afdeling en behandelt o.a. disciplinaire zaken. Hij draagt zorg voor de indeling van de leerlingen in de vakbegeleidingslessen en coördineert ook speciale programma’s voor leerlingen zoals het afnemen van de schoolvragenlijst (SAQI), sociale vaardigheidstrainingen, faalangstprogramma’s, examenvreestrainingen en dergelijke.

DE SCHOOLDECAAN

De taken van de schooldecaan liggen in grote lijnen op vijf gebieden: • Het opzetten van LoopbaanOriëntatie en Begeleiding (LOB). • Het coachen van mentoren in het kader van LoopbaanOriëntatie en Begeleiding. • Het voeren van loopbaangesprekken met individuele en groepen leerlingen. • Het onderhouden van externe contacten. • Het verzorgen van decaanlessen. De schooldecaan zorgt voor het opzetten, aanschaffen of ontwikkelen van programma’s in het kader van LOB. Hij coacht de mentoren in het begeleiden van het loopbaanoriëntatieproces. Leerlingen moeten leren

kiezen. Mentoren begeleiden de leerlingen in het ontwikkelingsproces van loopbaanoriëntatie. Zij kennen de leerlingen als geen ander. Ze leren hun vaardigheden in het maken van keuzes, bieden hulp zodat de leerlingen de gevolgen overzien van hun keuzes en begeleiden om keuzes te durven maken. Daarbij zijn drie aspecten van belang: zelfconceptverheldering, horizonverruiming en invloed van de omgeving. De schooldecaan heeft ook een sturende taak naar de vakdocenten in het opzetten en uitvoeren van loopbaanoriëntatie. De vakdocent verwijst in de les in relevante situaties naar de mogelijkheden van vervolgstudies en/of naar de praktijk van verschillende beroepen. Waar de begeleiding van de vakdocent/mentor niet voldoende blijkt, komt de schooldecaan in beeld. Hij gaat in die gevallen met de individuele leerling aan de slag. De schooldecaan zorgt ervoor dat zijn documentatie up-to-date is en dat hij de leerlingen kan helpen die specifieke informatie nodig hebben over vervolgstudie of beroep. De schooldecaan legt en onderhoudt contacten met vervolgopleidingen en met andere instanties die zich bezighouden met loopbaanontwikkeling. De schooldecaan geeft decaanlessen in bijna alle leerjaren. De schooldecanen zijn: de heer J. Heuts mevrouw J. Pijls, MSEN de heer J. Vestjens

tel.: 0475-451507 tel.: 0475-335301 tel.: 0475-578171

DE LEERLINGBEGELEIDER

De leerlingbegeleider is een docent die (naast zijn/haar lesgevende taak) een opleiding gevolgd heeft in het begeleiden van leerlingen met sociaalemotionele problemen. Door deze problemen die te maken kunnen hebben met ouders, leeftijdgenoten, docenten of de leerling zelf kunnen de prestaties en/of het gedrag thuis of op school beïnvloed worden. Soms begeleidt hij mentoren en vakdocenten zodat deze in staat zijn de leerling een beter inzicht in zijn/haar situatie te geven. De leerlingbegeleider is geen therapeut. Wanneer de problematiek om

17


langdurige begeleiding of therapie vraagt, verwijst de leerlingbegeleider de leerling door naar andere vormen van hulpverlening. Tevens geeft de leerlingbegeleider een cursus “Omgaan met verlies”, een cursus “Sociale vaardigheden” (SOVA) en een cursus “Kinderen in echtscheidingssituatie” (KIES). In klas 3 wordt door de leerlingbegeleider een vragenlijst (stemmingsmeter) afgenomen. Het is een onderdeel van het project “Zorg voor de leerling”. Het project heeft als doelstelling het voorkomen van ernstige psychische problematiek bij jongeren in de adolescente levensfase. De leerlingbegeleiders zijn: de heer H. van Helden mevrouw D. Nijs

tel.: 0475-465405 tel.: 0495-564958

DE REMEDIAL TEACHER

Een remedial teacher geeft hulp aan leerlingen met leer-, studie- en beweegproblemen. Veel leerlingen met leermoeilijkheden blijken in de basisvaardigheden hiaten te vertonen waardoor ze beneden hun intelligentieniveau presteren. Ook bij deze leermoeilijkheden wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de dagelijkse schoolpraktijk; er wordt geprobeerd de met name bij de talen en de zaakvakken geconstateerde (kleinere) hiaten in kaart te brengen en ze vervolgens met aan de leerstof gerelateerde oefeningen weg te werken. Wat betreft de leerlingen met studiemoeilijkheden moet gedacht worden aan zaken als: studiehouding, studie-aanpak en studieplanning. De remedial teachers talen zijn: de heer H. Suntjens tel.: 0475-573035 mevrouw M. Maas-Killaars tel.: 077-4652754 De remedial teacher rekenvaardigheden is: de heer J. Blokland tel.: 0475-319339

DE FAALANGSTREDUCTIETRAINER EN EXAMENVREESTRAINER

Een faalangstreductietrainer en/of examenvreestrainer biedt hulp aan die leerlingen die minder presteren of zelfs blokkeren in hun schoolprestaties ondanks een goede voorbereiding op de leerstof. Leerlingen die aantoonbaar last hebben van faalangst of examenvrees, kunnen op school een trainingsprogramma volgen waarin hen de nodige vaardigheden en tips worden aangereikt om beter te kunnen omgaan met hun angst om te presteren bij b.v. proefwerken en examens. Door middel van vragenlijsten die in de brugklas, de derde klas en de examen­klas worden afgenomen probeert men op school faalangst/ examenvrees te signaleren. Echter ook de leerling zelf, de ouders, de mentor of de afdelingscoördinator kan vragen om faalangstreductie­ training of examenvreestraining. De faalangstreductietrainers / examenvreestrainers zijn: mevrouw M. Crasborn-Vandevenne tel.: 0475-563059 de heer F. Mennen tel.: 0495-563766 mevrouw A. Kelleners-Pil tel.: 0475-534894 mevrouw drs. M. Bouwens, MA tel.: 0475-855280

DE ORTHOPEDAGOOG

Ten behoeve van onderzoek en diagnose op het gebied van studie- en onderwijsproblemen en bij sociaal-emotionele vraagstukken heeft de school een orthopedagoog in dienst. De orthopedagoog is lid van het zorgteam dat, waar nodig, extra ondersteuning organiseert. De orthopedagoog is: mevrouw drs. P. Kluskens-Hornix tel.: 0495-842101

DE DYSLEXIECOACH

De dyslexiecoach is gedurende de hele schoolloopbaan de belangenbehartiger van de dyslectische leerlingen en de contactpersoon voor de ouders. Hij/zij fungeert als vertrouwenspersoon bij problemen en zal de leerling en

18

LEERLINGBEGELEIDING EN FUNCTIONARISSEN


LEERLINGBEGELEIDING EN FUNCTIONARISSEN

ouders ondersteunen op het gebied van compensatie en dispensatie. Hij/ zij zal de leerling begeleiden in het zelfstandig omgaan met zijn dyslexie en hem stimuleren zelf oplossingen te vinden. De coach geeft geen directe begeleiding met betrekking tot vakken of vakonderdelen. Samen met de leerling en zijn docenten zal er actief gezocht worden naar manieren waarop lees- en spellingproblemen zo min mogelijk een belemmering vormen voor de algemene ontwikkeling. De coach zal regelmatig contact hebben met de dyslectische leerlingen en houdt op vaste momenten spreekuur. Ook is benadering via email altijd mogelijk. De dyslexiecoach is: mevrouw R. Brulet-Adams, MSEN

De zorgcoördinator PO-VO is: De heer drs. H. Duisters:

tel.: 0495-538591

DE INTERNE ZORGCOÖRDINATOR

De interne zorgcoördinator is mede verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering, evaluatie en ontwikkeling van de leerlingenzorg binnen de school. Zij ondersteunt de diverse functionarissen in het uitvoeren van de zorgactiviteiten en schept voorwaarden voor een optimale uitvoering van de leerlingbegeleiding. De interne zorgcoördinator is mede verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling met betrekking tot de interne en externe zorgstructuur.

tel.: 0475-561756

DE ZORGCOÖRDINATOR PO-VO

Ter versterking en verbetering van de interne zorgstructuur binnen onze school en in het kader van een goede afstemming van de zorg tussen primair en voortgezet onderwijs heeft de school een zorgcoördinator PO-VO in dienst. De zorgcoördinator PO-VO adviseert de schoolleiding inzake het zorgbeleid op de korte en lange termijn en bewaakt de uitvoering van dit beleid. Hij bewaakt het leerlingenvolgsysteem en de kwaliteit van de leerlingen­ besprekingen. Tevens adviseert hij de afdelingscoördinatoren, de mentoren, de interne zorgcoördinator bij de inzet van zorg en de omgang met zorgleerlingen. Voorts verleent hij ondersteuning bij het maken van begeleidingsplannen voor zorgleerlingen en de praktische vertaling naar handelingsplannen. Tenslotte draagt de zorgcoördinator PO-VO er zorg voor dat de schoolleiding een beeld krijgt van (de omvang van) de problemen waarmee zorgleerlingen te kampen hebben en rapporteert hij in hoeverre de zorgstructuur van de school adequaat is voor de gesignaleerde problemen. Hiermee signaleert hij tijdig of er grote problemen dreigen bij het bereiken van het examenniveau.

De interne zorgcoördinator is: mevrouw drs. P. Kluskens-Hornix

tel.: 0495-842101

OPDC (Orthopedagogisch Didactisch Centrum)

Het OPDC is per 1 augustus 2012 een bovenschoolse onderwijsvoorziening voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Het doel is, na specialistische ondersteuning, het (her)plaatsen van de leerling in een reguliere onderwijssetting. Het OPDC verzorgt deze opdracht voor alle scholen voor VO in de regio’s Roermond, Leudal, Echt-Susteren en Beesel, dus ook voor Sint Ursula. De permanente commissie leerlingenzorg (PCL) beslist op basis van een verzoek daartoe door het zorgadviesteam (ZAT) van de school over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het OPDC. De leerlingen van het OPDC blijven ingeschreven op de school van herkomst. De school van herkomst blijft verantwoordelijk voor de leerling en draagt volgens de binnen het Samenwerkingsverband geldende regeling bij aan de bekostiging van de verleende diensten door het OPDC. Adresgegevens: OPDC, Charles Ruysstraat 84, 6042 CE Roermond, tel: 0475-315217

19


INFORMATIEVOORZIENING 20

INFORMATIEVOORZIENING


INFORMATIEVOORZIENING

INFORMATIEVOORZIENING

Het doorgeven van informatie aan leerlingen, personeel, ouders/verzorgers gebeurt op diverse manieren: - beeldschermen op school: voor de dagelijkse informatie - schoolgids: met achterin de jaarkalender - vakantiebrief die iedereen ontvangt voor het begin van het schooljaar - mentorkaart - SSU-Informatiebulletin voor ouders en leerlingen (www.ursula.nl) - website www.ursula.nl voor actuele informatie zoals lesrooster, roosterwijzigingen en informatie over schoolse en buitenschoolse zaken - ouderavonden: deze kunnen de vorm hebben van een informatieavond, discussiebijeenkomst en “tafeltjes�-avonden. De data van de verschillende soorten ouderavonden staan vermeld in de jaarkalender. - rapporten: alle leerlingen krijgen drie keer een rapport. De tijdstippen staan vermeld in de jaarkalender. Toegevoegd bij de rapporten verschijnt soms informatie over lopende zaken. - Inzage cijfers en absentieregistratie : de school biedt ouders de service de behaalde cijfers en de registratie van aan- en afwezigheid van hun kind(eren) in te zien via een inlogcode die geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan.

ALGEMENE INFORMATIE LESTIJDEN 1e lesuur 2e lesuur 3e lesuur 4e lesuur 5e lesuur 6e lesuur 7e lesuur 8e lesuur 9e lesuur

08.30 - 09.15 uur 09.15 - 10.00 uur 10.00 - 10.45 uur 10.45 - 11.05 uur pauze 11.05 - 11.50 uur 11.50 - 12.35 uur 12.35 - 13.05 uur pauze 13.05 - 13.50 uur 13.50 - 14.35 uur 14.35 - 14.50 uur pauze 14.50 - 15.35 uur 15.35 - 16.20 uur

VAKANTIE SCHOOLJAAR 2012-2013 Uitreiken studieboeken do. 16 en vr. 17 augustus 2012 Eerste schooldag ma. 20 augustus 2012 Herfstvakantie ma. 15 t/m vr. 19 oktober 2012 Kerstvakantie ma. 24 dec. 2012 t/m vr. 4 jan. 2013 Carnavalsvakantie ma. 11 t/m vr. 15 februari 2013 2e Paasdag ma. 1 april 2013 Meivakantie incl. Hemelvaartsdag ma. 29 april t/m vr. 10 mei 2013 2e Pinksterdag ma. 20 mei 2013 Zomervakantie ma. 1 juli t/m vr. 16 augustus 2013 Uitreiken studieboeken do. 15 en vr. 16 augustus 2013

21


STRENGE AANPAK ”LUXE VERZUIM”

Opdat er bij de planning van de vakanties rekening mee gehouden kan worden, zal het vakantierooster voor het schooljaar 2013-2014 vanaf begin november 2012 ter inzage staan op de website van de school. Een verzoek om af te wijken van de vastgestelde data van de schoolvakanties wordt in het algemeen niet ingewilligd. Over het algemeen is extra verlof alleen mogelijk als het beroep van de ouders niet toelaat dat men in de reguliere perioden op vakantie gaat. Andere omstandigheden hebben ondermeer met familiaire zaken rond geboorte, huwelijk en sterfgevallen te maken. De school is verplicht vermoedelijk ongeoorloofd verzuim, het zogeheten ”luxe verzuim”, te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming uit school houden, zal procesverbaal worden opgemaakt. Wilt u meer informatie over de spelregels, of denkt u dat de leerplichtambtenaar u bij een specifiek probleem kan helpen, neem dan contact op met de leerplichtambtenaar in uw gemeente.

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG)

In de huidige samenleving worden leerlingen en ouders geconfronteerd met vele vragen en twijfels met betrekking tot onderwerpen als schoolkeuze, voeding, huiswerk, zakgeld en gezondheid. Het CJG is een voorziening voor ouders en jeugdigen die hulp kan bieden bij het opvoeden en opgroeien. Het CJG is gratis en werkt anoniem. Voor de jeugd is er een website, die door jongeren wordt bijgehouden en bevat veel betrouwbare informatie over onderwerpen die met opgroeien te maken hebben; www.justyoung.nl. Ouders en jeugdigen kunnen bellen, e-mailen, de website bezoeken en binnenlopen op inloopuren. Voor de inwoners van de gemeente Leudal is het CJG te bereiken. CJG Leudal - Nederweert - Weert; telefoon: 088-0105900, site www.hetcjg.nl Voor de inwoners van de gemeente Maasgouw is het CJG te bereiken: CJG Maasgouw; telefoon: 0475-572910, site www.cjg-maasgouw.nl

22

INFORMATIEVOORZIENING

BURGERSCHAPSVORMING EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Alle scholieren in het voortgezet onderwijs moeten verplicht minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen. Tijdens deze stage doen zij vrijwilligerswerk zoals helpen in een buurthuis, sportactiviteiten organiseren of werken op een zorgboerderij. Zo kunnen jongeren tijdens hun schooltijd een bijdrage leveren aan de samenleving. Wij starten met de maatschappelijke stage in leerjaar 1. Deze maatschappelijke stage is een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Bij burgerschapsvorming onderscheiden we drie domeinen: • Democratie: een manier om verschillende opvattingen en belangen bij elkaar te brengen en op vreedzame wijze tot oplossingen te laten komen. • Participatie: het tonen van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving door er een bijdrage aan te leveren. • Identiteit: het eigen waardesysteem van waaruit iemand handelt in de publieke ruimte, zoals de school: wat is belangrijk genoeg om energie in te steken, welke idealen heeft iemand ? Onze leerlingen groeien op in een samenleving met verschillende bevolkingsgroepen. Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden, religies en culturen van leeftijdsgenoten. Bij burgerschapsvorming ligt het accent op de basiskennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Onze leerlingen maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet alleen uit het boekje, maar wordt ook geleerd door te oefenen in de praktijk. Burgerschapsvorming is geen apart vak, maar kan gezien worden als een algemene taak voor de school. Bij burgerschapsvorming zijn vooral houdingen en vaardigheden van belang. Kennis is daarbij niet onbelangrijk, maar wordt doorgaans al voldoende bijgebracht in het reguliere (vak)curriculum. Het accent ligt op het gebruiken van de school als oefenplaats: het oefenen van democratische principes in klassen- en schoolverband, het bijdragen door leerlingen aan de kwaliteit van de school door ze verantwoordelijkheden en ruimte voor initiatieven te geven. Kortom, leren door te doen.


INFORMATIEVOORZIENING

MEDIATHEEK

In de mediatheek van de Scholengemeenschap Sint Ursula zijn aanwezig: - boeken voor de hogere klassen: Nederlands en moderne vreemde talen, integrale teksten en schooledities - boeken voor brug- en 2e klas: jeugdseries Nederlands en moderne vreemde talen - voor alle klassen boeken op het terrein van de klassieke oudheid, waarvan een deel echter alleen ingezien kan worden, dus niet geleend - voor alle klassen naslagwerken. Deze kunnen alleen worden ingezien. Van relevante pagina’s kunnen kopieën worden gemaakt - knipselkranten en tijdschriften - dagbladen - internetabonnementen zoals krantenbank, literom en actuele documentatiebank - multimedia computersystemen: op deze wijze zijn moderne leermiddelen zoals interactieve CD-ROM toepassingen voor eenieder beschikbaar. Ook bestaat de mogelijkheid van Internet gebruik te maken. De computers zijn niet tijdens de pauzes te gebruiken - kopieerapparaat - studeerruimte: in de mediatheek en in de aangrenzende stilteruimte kan tijdens de lessen gestudeerd worden. Aan het lenen van boeken uit de mediatheek zijn geen kosten verbonden, mits de boeken weer tijdig worden ingeleverd. Het lenen van boeken en het gebruik maken van de computer kan alleen plaats vinden op vertoon van het eigen schoolpasje. Gebruik van het kopieer­apparaat is alleen mogelijk met behulp van een chipknip. Hoewel de mediatheek van onze school ruim gesorteerd is en van maandag tot en met vrijdag geopend is (mede dankzij de enthousiaste medewerking van ouders), adviseren wij leerlingen een abonnement op de Openbare Bibliotheek te nemen. Tijdens pauzes vindt alleen uitleen/inname van boeken plaats en kunnen kopieën gemaakt worden.

Voor gebruik van de mediatheek zijn bepaalde spelregels geldig: elke leerling ontvangt deze aan het begin van het schooljaar via de mentor. Openingstijden van de mediatheek: dagelijks van 08.30 - 12.45 uur en van 13.05 – 17.00 uur De beheerder van de mediatheek is: De heer G. Ebbekink tel.: 0475-582121

KERNCENTRALE

De school beschikt over een heel bijzondere ruimte. In deze zogenaamde ‘Kerncentrale’ staat de stilte centraal. Zij is bedoeld voor alle mogelijke vormen van bezinning, religieus en niet-religieus, persoonlijk of in groepsverband. Buiten deze geplande activiteiten is de ruimte altijd open en beschikbaar voor ieder die zich even in de stilte wil terugtrekken. Je stapt er uit de school, er is ruimte voor wat je beweegt: verdriet, vreugde of gewoon even niets. De ruimte is sober ingericht met krukken, meditatiebankjes en kussens. Er is een kleine leesplank ingericht met enkele boeken die het meditatieve en bezinnende terrein bestrijken. Elke week is er een inspirerende tekst te vinden. Voor wie zelf iets wil schrijven of tekenen is er een klapper (‘Kerncentrale, gedachten en gedichten’) en schrijfmateriaal. Iedereen is er van harte welkom om de stilte te ontmoeten.

LEERLINGENKLUISJES

Ter bescherming van privé-eigendom hebben alle leerlingen de beschikking over een leerlingenkluisje. De meeste kluisjes bevinden zich in de garderobe. Het gebruik van een kluisje is opgenomen in het servicepakket. Ouders en leerlingen worden hierover uitvoerig geïnformeerd middels de schoolbenodigdhedenlijst. De leden van de schoolleiding en het hoofd van de conciërges hebben het recht de inhoud van de kluisjes in het bijzijn van de betreffende leerling of in het bijzijn van een ander personeelslid te controleren. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal uit de kluisjes.

23


24

INFORMATIEVOORZIENING


INFORMATIEVOORZIENING

SPORTIEVE EN CULTURELE VORMING

Sport, kunst en cultuur zijn wezenlijk voor een harmonieuze ontwikkeling van de mens. De leerlingen wordt dan ook de gelegenheid geboden om aan tal van activiteiten deel te nemen op recreatief, sportief en cultureel gebied. Informatie hierover wordt verstrekt in het periodiek verschijnend SSU-Informatiebulletin en op de website. Een greep uit de vele culturele activiteiten: zevendaagse Romereis, de meerdaagse en eendaagse stedenreizen, uitwisseling ItaliĂŤ, Spanje en Turkije, de maatschappelijke stage, eendaagse vak- en klassenexcursies, de CKV- presentatieavonden van 5 HAVO en 5 VWO, abdijweekend, muziekavonden, avond van de filosofie en schoolfeesten. Op sportief gebied komen de volgende onderdelen jaarlijks terug: zaalvoetbalcompetitie en -toernooien, de Appeleprom, schaatsen in Eindhoven, skiĂŤn in het Belgische Peer en in Oostenrijk. Jaarlijks is er een sportdag voor alle klassen en daarnaast wordt door vertegenwoordigende schoolteams deelgenomen aan verschillende toernooien, zoals: een triatlon en marathonwedstrijd en de zogenaamde Athenespelen in Groningen. Tijdens de lessen LO dienen de leerlingen van alle klassen de voorgeschreven schoolsportkleding (schoolshirt en korte broek) te dragen. Voor brildragers wordt een sportbril geadviseerd. Indien een leerling(e) door een blessure e.d. niet kan deelnemen aan de les L.O. dient hij/zij daar toch aanwezig te zijn.

GENEESKUNDIG ONDERZOEK

Alle leerlingen van het derde leerjaar krijgen een uitnodiging van de GGD-jeugdarts voor een uitgebreid gezondheidsonderzoek. Aan de hand van dit onderzoek kunnen rugafwijkingen in een vroeg stadium worden opgespoord. Leerlingen en ouders kunnen voor uitgebreide informatie, (inhoudelijke) vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak op verschillende manieren contact opnemen. Telefonisch: op maandag t/m donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 08.30-14.00 uur, telefoonnummer 088-6108861. Website: www.ggdlimburgnoord.nl

25


SCHOOLREGELS 26

SCHOOLREGELS


SCHOOLREGELS

SCHOOLREGELS

In een school gelden net zoals thuis en in de maatschappij regels. Doel van die regels is een ordelijke gang van zaken en een goede sfeer op school te bevorderen. Er wordt toegezien op naleving van deze regels, maar het belangrijkste is, dat elk lid van de scholengemeenschap deze gemeenschap een warm hart toedraagt. Iedereen is dan ook gebonden aan de regels van de school. Deze schoolregels zijn vastgelegd in: - Algemene spelregels - Gedragsregels - Regels mediatheekgebruik - Regels gebruik practicumlokalen - Leerlingenstatuut - Privacyreglement Verder heeft de school met de politie en justitie de afspraak gemaakt dat wetsovertredingen, die in of rond de school plaatsvinden, zullen worden gemeld of aangegeven. In geval van aangifte zullen de ouders hiervan altijd vooraf door de school in kennis worden gesteld. Ook voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en volgens de wet de volwassen status bereikt hebben, blijven de schoolregels onverkort gelden. De schoolleiding blijft uitgaan van de overlegsituatie met de ouders/verzorgers, tenzij een leerling schriftelijk kenbaar gemaakt heeft zich niet meer onder de jurisdictie van de ouders/verzorgers te (willen) plaatsen. In dat geval zal dan nadere informatie verstrekt worden.

ALGEMENE SPELREGELS 1. Gedrag Alle leden van de scholengemeenschap hebben de opdracht mee te werken aan het handhaven van een ordelijke gang van zaken en een goede sfeer op school. Correct gedrag, vooral een welwillende en hoffelijke houding tegenover alle leden van de scholengemeenschap, is hiervoor natuurlijk een eerste vereiste. Uitgangspunt daarbij is respect voor elkaar ongeacht sekse, ras of geloof. Ook buiten de school wordt van iedereen verwacht zich te gedragen als ambassadeur van de school. 2. Begin der lessen Aan het begin van de lesdag en aan het einde van de pauzes gaat er tweemaal een zoemer. Bij de eerste zoemer begeven de leerlingen zich vanuit de aula naar de leslokalen; bij de tweede zoemer zijn de leerlingen en docenten in hun lokaal en beginnen de lessen. 3. Te laat komen Leerlingen die te laat komen, melden zich met hun schoolpasje bij de conciërge voor een ”te laat briefje”. Wanneer leerlingen zonder geldige reden te laat komen, zal een passende maatregel volgen. 4. Lessen en lesuitval Alle lessen dienen gegeven te worden op de tijd die daarvoor in het lesrooster staat aangegeven. Voor vragen over het rooster meldt men zich op de roosterkamer (D105). Als een docent aan het begin van een les of studieles niet aanwezig is, gaat de klasvertegenwoordiger naar de roosterkamer; de klas blijft in het lokaal. Bij afwezigheid van een docent kan er een lesomzetting plaats vinden. Voor deze roosterwijzigingen zorgt de roostermaker. De roosterwijzigingen staan dagelijks vermeld op beeldschermen en op Internet (www.ursula.nl). Als voor leerlingen van de brugklas, tweede klas of derde klas VMBO-T/HAVO/VWO een les uitvalt, melden de leerlingen zich in de E-aula waar ze onder toezicht gaan studeren. Alle overige leerlingen, van wie een les uitvalt, kunnen studeren in de aula, de leerlingenwerkruimten, de mediatheek of de stilteruimte.

27


5. Les niet geleerd Heeft een leerling om een geldige reden het huiswerk (gedeeltelijk) niet kunnen leren of maken, dan brengt hij/zij een briefje mee van de ouders; van de afdelingscoördinator ontvangt de leerling vervolgens een briefje dat voor de aanvang van de lessen aan alle betrokken docenten wordt getoond. 6. Aanwezigheid op school / verlaten schoolterrein Van de leerlingen wordt verwacht, dat ze tussenuren en pauzes op school doorbrengen, maar niet in de gangen, in lokalen, in de garderobe of op het terrein voor of naast het schoolgebouw. In de loop van een lesdag mag het schoolterrein alleen verlaten worden door leerlingen om gedurende de middagpauze en eventueel ook in een daarop aansluitend tussenuur thuis te gaan eten. In de polisvoorwaarden van de ongevallenverzekering is opgenomen, dat er alleen dekking is voor leerlingen die rechtstreeks van school naar huis en terug gaan. Leerlingen die om andere redenen het schoolterrein tussentijds verlaten zijn dus niet verzekerd. 7a. Afwezigheid/verlof Wil een leerling vrij hebben, dan moet hij/zij dat op tijd schriftelijk aanvragen bij de afdelingscoördinator. Wij willen de ouders echter met nadruk vragen afspraken met geneeskundigen te maken buiten de lesuren, en zich met hun vakantieplannen te richten naar de schoolvakanties, die in deze schoolgids staan vermeld. De school is verplicht vermoedelijk ongeoorloofd verzuim, het zogeheten “luxe verzuim”, te melden bij de leerplichtambtenaar. 7b. Afwezigheid/ziekte Wanneer een leerling ziek is, moet dit direct bij de school gemeld worden. Het telefoonnummer van de locatie Horn is 0475-582121. Indien een leerling langere tijd niet naar school kan komen, wordt samen met de ouder(s)/verzorgers(s) bekeken hoe het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kan worden voortgezet. Hierbij wordt eventueel gebruik gemaakt van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.

28

SCHOOLREGELS

Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de zieke leerling in contact blijft met de klasgenoten en de mentor. De leerling moet weten en ervaren dat hij erbij hoort. Met oog voor de realiteit streeft de school naar het maximaal haalbare. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is onder andere belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de interne zorg­ coördinator van de school. De procedures met betrekking tot zieke leerlingen zijn opgenomen in een protocol dat op school aanwezig is en ter inzage ligt voor ouders en belangstellenden. 8. Spijbelen Een leerling is verplicht alle voor hem/haar bestemde lessen te volgen. Spijbelen is strafbaar. Bij herhaling wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente op de hoogte gesteld. In geval van spijbelen worden maat­ regelen genomen, waartoe kunnen behoren: schorsing of verwijdering van school. Heeft een leerling een proefwerk/toets gemist zonder een geldige reden, dan neemt de afdelingscoördinator een passende maatregel. 9. Verwijdering uit de les Indien een leerling uit een les wordt verwijderd, dan meldt hij/zij zich onmiddellijk bij de conciërge in de E-aula. Het formulier dat hij/zij dan ontvangt, dient met commentaar van de docent, dezelfde dag ingevuld ingeleverd te worden bij de afdelingscoördinator. Mocht deze niet bereikbaar zijn, dan bij een der andere afdelingscoördinatoren. De afdelings­ coördinator kan strafcorvee of een andere passende maatregel opleggen. 10. Schorsing Als een leerling zich in of buiten de klas zodanig ongedisciplineerd gedraagt dat een correcte gang van zaken op school ernstig geschaad wordt, kan de locatiedirecteur of diens plaatsvervanger met opgave van redenen voor een periode van ten hoogste één week schorsing toepassen. Het besluit tot schorsing dient schriftelijk aan betrokkene en indien deze


SCHOOLREGELS

minderjarig is ook de ouders, voogden of verzorgers van betrokkene te worden meegedeeld. In de regel zal de betrokken leerling(e) tijdens de periode van schorsing op school moeten komen voor het vervullen van taken: de toegang tot de lessen is hem/haar echter ontzegd. Bij schorsing voor een periode langer dan ĂŠĂŠn dag wordt de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van dit feit in kennis gesteld. Als het gedrag na schorsing niet verbetert, kan iemand van school verwijderd worden. 11. Verwijdering Er kan slechts besloten worden tot definitieve verwijdering van een leerling nadat deze, en indien deze minderjarig is, ook de ouders, voogden of verzorgers van de leerling, in de gelegenheid is (c.q. zijn) gesteld hierover te worden gehoord. Op grond van onvoldoende vordering kan een leerling niet in de loop van een schooljaar worden verwijderd. Definitieve verwijdering van een (partieel) leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg met de inspectie. Hangende dit overleg kan de betreffende leerling worden geschorst. De inspectie wordt schriftelijk en met opgave van redenen van een definitieve verwijdering in kennis gesteld. Een besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de betrokkene, en indien deze minderjarig is, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de betrokkene medegedeeld. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid te verzoeken om herziening van het besluit. Binnen 6 weken na dagtekening van de mededeling betreffende definitieve verwijdering kan door de leerling en, wanneer deze minderjarig is ook door de ouders, voogden of verzorgers van betrokkene, schriftelijk worden verzocht om herziening van het besluit. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, neemt het Bevoegd Gezag na overleg met de inspectie en desgewenst andere deskundigen een beslissing op het verzoek om herziening. Daarbij geldt de eis dat eerst de leerling en wanneer deze minderjarig is, ook de ouders, voogden of verzorgers van betrokkene, in de gelegenheid is c.q. zijn gesteld te worden gehoord en kennis heeft c.q. hebben kunnen nemen van de op het besluit betrekking hebbende adviezen of rapporten. Gedurende de behandeling van het verzoek om herziening van een besluit tot definitieve verwijdering kan het Bevoegd Gezag de betrokken leerling de toegang tot de school ontzeggen.

29


12. Aula’s en garderobes De aula is bedoeld als verblijfplaats voor of na school, tijdens de pauzes en vrije uren. Bij binnenkomst in de school hangen de leerlingen hun jassen op in de garderobe op de hun aangewezen plaats. De garderobe mag niet als verblijfplaats gebruikt worden. Tijdens de lessen is de verbindingsgang tussen beide aula’s verboden terrein. 13. Eigendommen Voor het bewaren van geld, waardevolle spullen, kledingstukken enz. heeft iedere leerling een kluisje ter beschikking. Aangeraden wordt nooit geld en andere waardevolle zaken onbeheerd achter te laten, maar deze op te bergen in het kluisje. De school is niet aansprakelijk voor eventueel verlies/beschadiging. Schooltassen dienen tijdens de pauzes meegenomen te worden naar de aula. Alle eigendommen van leerlingen dienen met volledige naam gemerkt te zijn. 14. Schade Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen en voor de spullen die hij in bruikleen heeft. Leerlingen, die beschadigingen of vervuilingen aanrichten aan het gebouw, meubilair, (computer)apparatuur, andere schooleigendommen of andermans eigendommen, zullen daarvoor aansprakelijk gesteld worden 15. Fiets- en bromfietsstalling Alle leerlingen zetten hun fiets volgens de klassenaanduiding in de rekken van de fietsenstallingen en niet op de paden ernaast. Deze stallingen zijn te bereiken via de toegangswegen links en rechts van het schoolgebouw. De stalling bij de hoofdingang is niet bestemd voor fietsen van leerlingen. Voor bromfietsen is een speciale overkapping ingericht. Bromfietsers dienen de motor van hun bromfiets afgezet te hebben als zij het schoolterrein opgaan of erop vertoeven: na het verlaten van het schoolterrein kan de motor weer gestart worden. De (brom-)fietsenstalling is alleen toegankelijk voor het stallen en afhalen van de (brom-)fietsen. De (brom-)fietsen dienen afgesloten te zijn met een deugdelijk slot.

30

SCHOOLREGELS

16. Roken, drugs en alcohol Er wordt in het schoolgebouw niet gerookt door de leerlingen. Op het schoolterrein is het in bezit hebben, verhandelen en gebruiken van alcohol en drugs niet toegestaan. Zich niet houden aan deze regel wordt in principe bestraft met verwijdering. 17. Veiligheid Gedragingen en/of voorwerpen die de veiligheid van anderen in gevaar kunnen brengen, worden niet getolereerd. Het gebruik van of dreigen met geweld is verboden, evenals het in bezit hebben of afsteken van vuurwerk en het in bezit hebben van slag-, steek- of vuurwapens. Zich niet houden aan deze regel wordt in principe bestraft met verwijdering. 18. Toegankelijkheid van de school buiten lesuren De school is voor leerlingen toegankelijk tussen 08.00-17.00 uur. Op andere tijden mag men alleen onder leiding van een medewerker in het gebouw aanwezig zijn. 19. Schoonhouden van gebouw en schoolterrein Het gebruiken van etenswaren, snoep en drank in klassen, mediatheek, stilteruimte en leerlingenwerkruimten is verboden. Afval dient in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd te worden. 20. Kleine diensten Van de leerlingen kunnen kleine werkzaamheden gevraagd worden in verband met een ordelijke gang van zaken op school, zoals corveeën, het opruimen, uitruimen of inruimen van een aula, enz. 21. Schoolpas Alle leerlingen krijgen een schoolpas. Deze dient in de mediatheek voor het lenen van boeken en het gebruik maken van de computers. Eveneens dient de schoolpas als identificatiebewijs voor door de school georganiseerde activiteiten zoals feestavonden, culturele voorstellingen, excursies enz. Leerlingen die te laat komen, melden zich met hun schoolpasje bij de conciërge voor een “te laat briefje”.


SCHOOLREGELS

22. Telefoons en geluidsapparatuur Mobiele telefoons mogen zonder toestemming van de docent(e) in de leslokalen, de mediatheek, de stilteruimte en leerlingenwerkruimten niet ingeschakeld en niet zichtbaar zijn. Dit geldt ook voor draagbare geluidsapparatuur. In geen enkel geval mogen mobiele telefoons en/of andere apparaten gebruikt worden om foto’s en/of geluidsopnamen te maken van leerlingen en medewerkers.

GEDRAGSREGELS

Naast de Algemene spelregels gelden voor iedereen die als medewerker of leerling betrokken is bij onze school gedragsregels. De gedragsregels voor leerlingen ontvangt elke leerling tijdens de eerste mentorles.

REGELS MEDIATHEEKGEBRUIK

De regels mediatheekgebruik ontvangt elke leerling tijdens de mentorles. 23. Adreswijzigingen Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de school­ administratie te worden doorgegeven. 24. Schooladministratie Alle papieren, die voor de administratie bestemd zijn en papieren die door de school ingevuld en/of ondertekend moeten worden, kan men tijdens de pauzes afgeven op de schooladministratie. Daar kunnen ze de volgende dag weer opgehaald worden. 25. Afmelden Indien een leerling gedurende het schooljaar de school verlaat, dienen de ouders/verzorgers hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de schoolleiding voordat deze leerling de school verlaat. 26. Fuiven De school organiseert geen fuiven. Worden er toch fuiven van klassen of groepen van klassen gehouden, dan vallen deze -ook al zouden docenten van hun belangstelling blijk geven- niet onder verantwoordelijkheid van de school. 27. Slot In alle gevallen, waarin deze spelregels niet voorzien, volgt nader overleg met de schoolleiding. Wijzigingen in deze regels blijven voorbehouden, maar worden tijdig bekend gemaakt.

REGELS GEBRUIK PRACTICUMLOKALEN

De regels gebruik practicumlokalen ontvangt elke leerling van de vakdocent die les geeft in een practicumlokaal.

LEERLINGENSTATUUT

Op onze school is een leerlingenstatuut van kracht. Hierin staan de rechten en plichten die we met elkaar hebben afgesproken om voor eenieder een goede gang van zaken op school te waarborgen. Het leerlingenstatuut kan via de website geraadpleegd worden.

PRIVACYREGLEMENT VERWERKING LEERLINGENGEGEVENS (SOML)

Ten aanzien van de gegevens die worden opgenomen in de leerlingen­ administratie en de daarbij in acht te nemen privacy schrijft de wet voor dat een privacyreglement van kracht is. Het Bemiddelings-Advies-Team (=BAT: zie klachtenregeling) heeft tot taak toe te zien op de juiste uitvoering van de in het reglement opgenomen bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het privacyreglement kunt u inzien binnen It’s Learning. Op school ligt het reglement ter inzage in de docentenkamer en op de administratie.

31


KLACHTENREGELING & MELDPUNT VERTROUWENSINSPECTEURS 32

KLACHTENREGELING & MELDPUNT VERTROUWENSINSPECTEUR


KLACHTEN & MELDPUNTVERTROUWENSINSPECTEUR

KLACHTENREGELING

Onze school kent een klachtenregeling. De tekst van deze regeling is op aanvraag verkrijgbaar bij de schooladministratie. De klachtenregeling is tevens te vinden op de internetsite van de Stichting Onderwijs MiddenLimburg (www.soml.nl ->links). Voor behandeling van problemen en klachten op schoolniveau is een Bemiddelings-Advies-Team (BAT) ingesteld. In dit team hebben zitting: de contactpersoon en vertrouwens足 persoon van de schoollocatie alsmede de voorzitter centrale directie. Wie een klacht heeft kan deze melden bij een van de vier volgende personen: De contactpersonen: de heer P. Schreurs mevrouw drs. M. Smeets-Jeurissen

tel.: 0475-581626 tel.: 0475-451903

De vertrouwenspersoon: mevrouw drs. P. Kluskens-Hornix, MSEN

tel.: 0495-842101

De voorzitter centrale directie: de heer W. Verbruggen

tel.: 0475-571091

MELDPUNT VERTROUWENSINSPECTEURS

Binnen de inspectie van het onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen alsmede signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d. Ieder bevoegd gezag van een school of onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij een vermoeden van seksueel misbruik contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Deze verplichting geldt voor klachten over leraren, directies en anderen die aan de school contractueel verbonden zijn. Ook als niet meteen duidelijk is of sprake is van strafbare feiten dient de vertrouwensinspecteur ingeschakeld te worden voor overleg. De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht bij klachten over seksueel misbruik. Hij of zij zal in alle gevallen in overleg met de klager komen tot afspraken over de verdere afhandeling van de klacht en de stappen die worden genomen.

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.

Scholen en ook leerlingen kunnen eveneens contact opnemen met de vertrouwensinspecteur als zich situaties van ernstig fysiek en/of geestelijk geweld hebben voorgedaan. Anders dan bij seksueel misbruik zijn scholen in dit geval niet verplicht zich tot de vertrouwensinspecteur te wenden.

Indien een klacht niet op schoolniveau kan of mag worden afgehandeld zal de klacht worden doorgeleid naar de bovenschoolse klachtencommissie:

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 -111 3 111 op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur (lokaal tarief).

Provinciale klachtencommissie T.a.v. ambachtelijk secretariaat, mevrouw E. Kurstjens Postbus 270 5900 AG VENLO Klachten betreffende het eindexamen moeten worden ingediend bij de voorzitter centrale directie, de heer W. Verbruggen. Vertrouwenspersonen integriteit: De heer L. van Heesch tel.: 0475-508080 De heer H. Derckx tel.: 0475-571988

33


FINANCIテ記E ZAKEN 34

FINANCIテ記E ZAKEN


FINANCIËLE ZAKEN

BANKREKENINGNUMMER

Het bankrekening nummer van Scholengemeenschap Sint Ursula Horn is 1234.99.216 van de Rabobank te Roermond, ten name van Scholengemeenschap Sint Ursula, locatie Horn.

DE SCHOOLBIJDRAGE

Door betaling van de schoolbijdrage wordt de leerling in staat gesteld gebruik te maken van een servicepakket dat bestaat uit tal van voorzieningen die weliswaar geen deel uitmaken van het reguliere onderwijsaanbod, maar daaraan wel faciliteiten verlenen. Voor het schooljaar 2012-2013 is de schoolbijdrage in overleg met de MR vastgesteld op € 125,= per leerling. De schoolbijdrage bestaat uit een vrijwillige ouder­bijdrage, de huur van een locker, betaling van klassikale excursies inclusief entrees tijdens activiteitendagen in september en april, gedeeltelijke subsidiëring van educatieve excursies en schoolreizen, gebruikmaking van de Elektronische Leer Omgeving (ELO) It’s learning, aanschaf eerste proefwerkblok, verstrekking leerlingenpasje en projectmaterialen. Door de betaling van de schoolbijdrage worden voorts allerlei activiteiten mogelijk gemaakt, zoals een goed functionerende ouderraad, het informatiebulletin, digitale inzage cijfers leerlingen, sportdagen, schoolfeesten, organisatie projectdagen, verzekeringen, gebruikmaking van de mediatheek. Bovendien worden uit deze gelden per leerjaar een aantal specifieke activiteiten gesubsidieerd.

WIJZE VAN BETALING VAN DE SCHOOLBIJDRAGE

De schoolbijdrage van € 125,=, eventueel vermeerderd met een bedrag voor niet gratis leermiddelen, wordt betaald door overmaking op rekening 1234.99.216 van de Rabobank te Roermond, ten name van Scholengemeenschap Sint Ursula, locatie Horn onder vermelding van ”schoolbijdrage”, naam, voornaam, leerjaar en schooltype van de leerling.

DE BEGROTING

Voor belangstellenden ligt de begroting van Scholengemeenschap Sint Ursula ter inzage op de schooladministratie. Bovendien kan de begroting ingezien worden op de website van de school met behulp van de toegekende inlogcode onder het tabblad ouders.

35


SPONSORING

De Stichting Onderwijs Midden Limburg onderschrijft het convenant sponsoring zoals dat voor het primair en voortgezet onderwijs in 1997 is geaccordeerd. Bij sponsoring op de scholen van de stichting zal dien­ overeenkomstig worden gehandeld, met inachtneming van hetgeen daarover in de wet medezeggenschap is bepaald.

SCHADEREGELING EN VERZEKERING

1. De school stelt is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen aan eigendommen van leerlingen. 2. Aansprakelijkheidsverzekering De Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft een aansprakelijkheidsverzekering met een maximale verzekerde som van € 1.135.000,00 per aanspraak met een eigen risico van € 227,00 per aanspraak voor schade aan zaken. Het risico van schade veroorzaakt door de stagiaires tijdens hun tewerkstelling aan zaken die toebehoren aan, respectievelijk onder beheer zijn van bedrijven waar de stagiaires werkzaam zijn, is tot een maximum bedrag van € 11.345,-- per aanspraak meeverzekerd met een eigen risico € 113,-- per aanspraak. Er wordt van uit gegaan dat de leerlingen c.q. ouders voor hun eigen aansprakelijkheid zelf een verzekering afsluiten. 3. Ongevallenverzekering Deze verzekering is van kracht voor ongevallen, die de leerlingen overkomen gedurende de tijd, dat ze onder toezicht staan van leerkrachten en/ of hulpkrachten (ook tijdens de excursies, stages, e.d.), evenals gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug. Er is derhalve dekking voor de leerlingen, die onderweg zijn om ‘s middags thuis te gaan eten, mits zij zich rechtstreeks van school naar huis en vice versa begeven. Geen dekking is er voor de leerlingen die tijdens de schooltijden op eigen gelegenheid het terrein verlaten.

36

FINANCIËLE ZAKEN

De verzekerde bedragen zijn: € 908,= bij overlijden € 31.765,= maximaal bij blijvende invaliditeit € 908,= voor kosten van geneeskundige behandeling (secundaire dekking na een ziektekostenverzekering). € 136,= voor tandheelkundige behandeling per element (secundaire dekking na een ziektekostenverzekering). Volledigheidshalve zij vermeld, dat schade aan goederen, zoals aan brillen en fietsen niet onder de verzekering vallen. 4. Reisverzekering De ongevallenverzekering is tevens van kracht tijdens door de school georganiseerde excursies, uitstapjes, stages, e.d. Voor enkele reisrisico’s tijdens excursies is een reisverzekering afgesloten met onder meer de volgende dekking: annulering: (vooraf tijdig afsluiten) maximaal € 500,00 extra kosten: kostprijs (bijv. opsporing, redding, repatriëring, overlijden, extra kosten en reiskosten verlengd verblijf, extra reiskosten terugroeping familie omstandigheden of ernstige zaakschade in Nederland. telecommunicatiekosten: € 50,00 reisbagage: (€ 100,00 eigen risico) € 500,00 (beschadiging, diefstal, verlies of vermissing). Uitdrukkelijk zij vermeld, dat bij diefstal, verlies of beschadiging geen vergoeding wordt uitgekeerd, indien niet de normale voorzichtigheid in acht is genomen. Geld, cheques en creditcards zijn niet verzekerd! Apparatuur is niet verzekerd, indien onbeheerd in een vervoermiddel achtergelaten. Bij een beroep op de reisverzekering dient in alle gevallen een bewijs van aangifte bij de politie verstrekt te worden. De kosten van een geneeskundige behandeling en tandheelkundige kosten komen slechts voor vergoeding in aanmerking indien en voor zover deze niet elders zijn verzekerd (ziektekostenverzekering). De school­ administratie dient zo spoedig mogelijk van een schadegeval in kennis te worden gesteld!


FINANCIËLE ZAKEN

De betrokkene ontvangt dan een schadeformulier, dat hij na invulling weer bij de administratie inlevert. Daarbij dient tevens een verklaring van de eigen ziektekostenverzekeraar over het eigen risico te worden bijgevoegd. De schooladministratie zendt vervolgens het ingevulde schadeformulier en de verklaring over het eigen risico, met alle op het geval betrekking hebbende originele nota’s naar Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs, t.a.v. schadeafdeling in Weert. Een vast team van schadebehandelaars zorgt voor verdere afhandeling van de schadevergoeding. In het algemeen zij opgemerkt, dat er van de kant van de school geen verantwoordelijkheid kan worden gedragen, wanneer leerlingen zich niet houden aan de instructies! Schade-afdeling: Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs: Rob Arts 0495-584833 Roy Janssen 0495-584845 Postbus 10431, 6000 GK Weert Copernicusstraat 11b, 6003 DE Weert E zorg-zuid@zichtadviseurs.nl W www.zichtadviseurs.nl

LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING (DE RUGZAK)

Leerlinggebonden financiering (de rugzak) is uitsluitend bedoeld voor leerlingen die geïndiceerd zijn door de centrale Commissie voor Indicatiestelling (CvI). De ouders beschikken dan over de mogelijkheid om hun kind met zijn of haar rugzak aan te melden bij onze school. Als de ouders een dergelijke wens hebben, dan volgt een intakeprocedure, waaronder een gesprek met de afdelingscoördinator en de interne zorgcoördinator van de school. Deze beziet in overleg met de ouders wat er specifiek voor het kind nodig is om goed in te spelen op zijn of haar mogelijkheden en onmogelijkheden. De school probeert antwoord te geven op de volgende 3 vragen: • welke specifieke voorzieningen zijn nodig? • Op welke pedagogisch-didactische behoeften moet worden ingespeeld? • Welke vaardigheden worden daarbij van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel gevraagd?

Ondanks dat onze school haar uiterste best zal doen om leerlingen met een handicap op te nemen, zullen er soms plaatsingsmoeilijkheden zijn, die niet overwonnen kunnen worden. Mocht blijken dat de school op deze drie vragen geen passend antwoord heeft, dan zal zij in overleg met de ouders een advies tot doorverwijzing geven. Dit formele besluit zal altijd genomen worden door onze toelatingscommissie.

TEGEMOETKOMING SCHOLIEREN

Het kwartaal volgend op de 18e verjaardag van de leerling vervalt automatisch de kinderbijslag. Scholieren in het voortgezet onderwijs (zoals onze school) kunnen vanaf dat moment een Tegemoetkoming Scholieren krijgen. De tegemoetkoming moet bij voorkeur 3 maanden voordat er recht op bestaat aangevraagd worden. Informatie is verkrijgbaar bij het decanaat van de school of bij het servicekantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen Informatie Beheer Groep) in Sittard of Eindhoven. De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een tegemoetkoming in de schoolkosten. De basistoelage is niet afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouders, de tegemoetkoming in de schoolkosten is wel afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouders. Is het gezamenlijk (verzamel)inkomen in 2010 € 34.807 of lager, dan heeft de scholier naast de basistoelage recht op maximale tegemoetkoming in de schoolkosten. Indien het inkomen hoger is dan wordt 30% van het meerinkomen in mindering gebracht op de maximale tegemoetkoming in de schoolkosten. Normbedragen per maand schooljaar 2012-2013: Basistoelage -inwonend € 103,77 -uitwonend € 241,93 Tegemoetkoming in de Schoolkosten (inkomensafhankelijk) -onderbouw € 73,16 -bovenbouw € 80,11 (HAVO 4 en 5, VWO 4, 5 en 6).

37


Eindexamenkandidaten hebben recht op de tegemoetkoming tot en met de maand waarin de examencommissie de uitslag van het examen bekend heeft gemaakt. Leerlingen die een vervolgopleiding MBO, HBO of universiteit gaan volgen, kunnen vervolgens een overbruggende financiering aanvragen voor de maanden tussen de oude opleiding en de vervolgopleiding, mits deze periode niet langer is dan 4 maanden. Deze overbruggende financiering kan aangevraagd worden met het formulier Wijzigingen Scholier. Daarnaast moet de leerling studiefinanciering voor het vervolgonderwijs aanvragen. Meer informatie over de Tegemoetkoming Scholieren vindt u op www.duo.nl.

TEGEMOETKOMING OUDERS

Ouders van leerlingen jonger dan 18 jaar op het MBO, in het voortgezet volwassenen onderwijs (VAVO) of particulier voortgezet onderwijs, kunnen een Tegemoetkoming Ouders aanvragen. Meer informatie over de Tegemoetkoming Ouders vindt u op www.duo.nl. Vanaf schooljaar 2010-2011 is het niet meer mogelijk om een Tegemoetkoming Ouders aan te vragen voor leerlingen op het reguliere voortgezet onderwijs (zoals onze school). Hiervoor in de plaats is het kindgebonden budget ingevoerd. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar en wordt verstrekt door de Belastingdienst. Voor meer informatie over het kindgebonden budget, zie www.toeslagen.nl.

STUDIEFINANCIERING

Leerlingen op het MBO van 18 jaar of ouder en studenten op HBO of universiteit hebben recht op studiefinanciering. Studenten op HBO of universiteit hebben ook recht op studiefinanciering als ze nog geen 18 jaar zijn. De studiefinanciering moet men drie maanden voor dat er recht op bestaat aanvragen. Voor meer informatie over de hoogte en de vorm van de studiefinanciering kan men terecht bij het decanaat van onze school en bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.

38

FINANCIテ記E ZAKEN

INLICHTINGEN

Voor alle vragen omtrent de Tegemoetkoming Scholieren, Tegemoetkoming Ouders en Studiefinanciering kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen Informatie Beheer Groep). Als u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, zorg dan dat u uw burgerservicenummer bij de hand heeft. Telefoon: 050-5997755 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). Internet: www.duo.nl Servicekantoor Sittard: Walramstraat 11 6131 BK Sittard Voor openingstijden kijk op www.duo.nl Servicekantoor Eindhoven: De Witte Dame Clausplein 6 5611 XP Eindhoven Voor openingstijden kijk op www.duo.nl

ZIEKENFONDS EN KINDERBIJSLAGWET

De studieverklaringen van het Ziekenfonds of de Kinderbijslagwet (voor zover deze door u nog worden ontvangen), die ter ondertekening aan de administratie van de school worden aangeboden, behoren door de ouders zelf zo volledig mogelijk ingevuld te worden (het betreft hier verklaringen die betrekking hebben op studerende kinderen, ouder dan 16 jaar).


FINANCIテ記E ZAKEN

39


ONDERWIJS

40

ONDERWIJS


ONDERWIJS

DE BRUGKLAS

De leerlingen komen van veel verschillende basisscholen en worden op grond van adviezen en testuitslagen geplaatst in een van de volgende brugklassen: - brugklas VWO+ - brugklas VWO - brugklas VWO-kans - brugklas HAVO - brugklas HAVO-kans - brugklas VMBO theoretisch - synthese brugklas Gedurende de eenjarige brugperiode krijgt de leerling de gelegenheid te ervaren en te laten zien of de voorlopige indeling juist is. De leerlingen in de diverse brugklassen volgen les in de volgende vakken: Nederlands, Frans, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Biologie, Muziek, Tekenen/Beeldende vorming, Techniek, Verzorging, Levensbeschouwing, Lichamelijke Opvoeding, ICT en indien nodig extra ondersteuning bij taal- en rekenvaardigheden. Incidenteel wordt tijdens het schooljaar de mogelijkheid geboden van brugklastype te veranderen. Aan het einde van het brugklasjaar wordt de leerling gericht bevorderd. Dat wil zeggen dat de school bepaalt welk schooltype de leerling gaat volgen: Gymnasium, Atheneum, HAVO, VMBO theoretisch of VMBO elders. Leerlingen en ouders kunnen van deze beslissing afwijken door een voorzichtiger keuze te maken. Leerlingen die bij aanmelding nog niet voldoen aan alle criteria krijgen een jaar de tijd om, met extra begeleiding, de hiaten weg te werken om zo toch naar het gekozen niveau door te stromen. Er is een HAVO- en een VWO-kansklas. Doubleren in de brugklas is in principe niet mogelijk, behalve in geval van langdurige ziekte of andere buitengewone omstandigheden. De eerste maanden van het schooljaar (tot aan het eerste rapport) worden de extra lessen gebruikt om de leerlingen vertrouwd te maken met een aantal aspecten van school en studie en ook om hun een goede (huis) werkwijze bij te brengen. Tevens wordt gedurende een aantal lessen aandacht besteed aan verkeerseducatie en voorlichting over de gevolgen van het gebruik van alcohol en tabak.

Ná het eerste rapport krijgen de leerlingen HAVO en VWO tijdens de twee extra lessen óf hulples in een vak waarin ze zwak zijn (Nederlands, Tekstverklaren, Frans, Engels of Wiskunde), óf verrijkingsles, bijvoorbeeld Multimedia, Expressie, Lichamelijke Opvoeding, of Klassieke Talen. De leerlingen van de VMBO-T-brugklassen krijgen dan één extra les per week gerichte studieles in een van de vakken Nederlands, Tekstverklaren, Frans, Engels of Wiskunde; de andere les wordt door de eigen mentor gebruikt om aan de studievaardigheden te werken. In de VWO+-brugklas worden, na het eerste rapport, in plaats van de studielessen verrijkingsmodules aangeboden. De syntheseklas: met een steuntje in de rug naar HAVO of VWO. De syntheseklas beoogt leerlingen uit het speciaal basisonderwijs, die feitelijk een HAVO- of VWO-niveau hebben succesvol te laten instromen in het reguliere HAVO of VWO. Het concept is simpel: leerlingen die het aankunnen, begeleiden van speciaal naar regulier onderwijs. In een kleine klas, de syntheseklas, volgen leerlingen onder begeleiding van een groepsleerkracht, zoveel mogelijk regulier onderwijs. De leerlingen werken met HAVO/VWO-methodes en krijgen voor sommige vakken vanaf de start les van de docenten van SG. Sint Ursula. Wanneer de ontwikkeling van de leerling het toestaat, neemt deze steeds meer deel aan reguliere activiteiten. We streven naar een volledige integratie in het reguliere onderwijs. Brugklaskamp Ieder jaar in mei of juni wordt aan de ouders van de nieuwe brugklasleerlingen de vraag voorgelegd, of het brugjaar ook voor hun kinderen mag beginnen met een introductiekamp of kennismakingskamp van ongeveer vier dagen. Leerlingen van de syntheseklas hebben een apart introductie­ programma. Tijdens het kennismakingskamp zijn de brugklassers al per klas ingedeeld, zoals zij in de regel het hele verdere schooljaar bij elkaar zullen blijven. In zo’n klas zitten kinderen uit 6 of meer verschillende kernen en van evenveel of meer verschillende basisscholen. Elke klas wordt tijdens het kamp begeleid door de mentor, een of twee andere docenten en een of twee ouders: bovendien nemen nog docenten en anderen aan het kamp deel als lid van keuken- of programmacommissie.

41


Doelstellingen van het brugklaskamp zijn o.a.: a. een goede klassensfeer en eenheid tot stand brengen: de leerlingen hebben de kans om (sneller dan dat in de dagelijkse schoolsfeer zou kunnen) kennis te maken met hun nieuwe medeleerlingen en met enkele van hun nieuwe leraren, vooral de mentor. De leerlingen zijn tijdens het kamp als klas op elkaar aangewezen; ze kunnen in sport en spel, op speur- en wandeltochten, in voorbereiding van bonte avond en slotviering vele van elkaars (eigen)aardigheden leren kennen en waarderen en zullen ter wille van elkaar dingen moeten doen of laten; b. de mentor snel met de nieuwe klas vertrouwd maken: tijdens deze intensief beleefde kampdagen kan hij zijn leerlingen in een andere dan de schoolse situatie observeren; hij zal al vroeg een veelzijdiger beeld van zijn leerlingen kunnen krijgen dan in zuiver schoolse situaties; hij zal aanpassingsmoeilijkheden tijdig kunnen signaleren en proberen op te vangen; c. de leerlingen vertrouwd maken met enkele schoolzaken en regels.

binnen de gekozen sector (sectordeel) en een aantal keuzevakken (vrije deel). Naast de verplichte zeven vakken kan een leerling onder bepaalde voorwaarden een achtste vak kiezen of een beroepsgerichte module.

VMBO-T

Voor de leerlingen die met goed gevolg het VMBO-T doorlopen hebben bestaat de mogelijkheid door te stromen naar de 4e klas HAVO. Doorstroom van VMBO-T4 naar HAVO 4 is mogelijk indien is voldaan aan de volgende 4 criteria: 1. het VMBO-T diploma is behaald. 2. het gemiddelde cijfer van de eindexamenlijst 6.8 of hoger is 3. het advies van de meerderheid van de vakdocenten positief is (voor leerlingen van SG Sint Ursula) of het advies van de toeleverende school positief is (voor leerlingen van elders). 4. de leerling een zodanig vakkenpakket heeft dat een overstap naar een profiel op HAVO 4 mogelijk is. In principe zijn leerlingen met een VMBO-T-diploma toelaatbaar tot het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In de praktijk echter is deze toelating afhankelijk van de sector-, vakkenkeuze en de resultaten die men daarin behaald heeft. De mentor en de schooldecaan zullen hieraan in de lessen Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) uitvoerig aandacht besteden.

Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (theoretische leerweg) duurt na de brugklas nog 3 jaar. Aan het einde van het tweede leerjaar geeft de school de leerlingen een advies over het door hen verder te volgen onderwijs. Tevens komt de leerling(e) voor een keuze te staan. Bij de overgang naar de 3e klas moeten 2 vakken gekozen worden uit de volgende: Frans, beeldende vorming, aardrijkskunde, geschiedenis. Van de laatste twee genoemde vakken is er tenminste één verplicht. In het derde leerjaar wordt veel aandacht besteed aan de sectorkeuze. In de loop van dit jaar wordt door de leerling(e) een definitieve sectorkeuze gedaan. Dit gebeurt in overleg met de ouders, de mentor, de decaan en de docenten, waarbij rekening moet worden gehouden met de aanleg van de leerling(e) en de eisen die de vervolgopleidingen stellen. De leerlingen kiezen een van de volgende sectoren: • Techniek • Zorg en welzijn • Economie • Landbouw De leerlingen op het VMBO-T volgen in leerjaar 4 een aantal verplichte vakken (gemeenschappelijk deel), een aantal vakken dat verplicht is

42

ONDERWIJS

In het derde leerjaar wordt begonnen met het examenprogramma. Het eindexamen VMBO-T bestaat uit twee gedeelten: een schoolexamen tijdens het derde en vierde schooljaar en een landelijk centraal examen aan het einde van het vierde jaar. Bij de start van het derde en vierde leerjaar is voor de leerlingen een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) beschikbaar. Het PTA en het bijbehorende examenreglement staat op www.ursula.nl en ligt ter inzage bij de administratie, de mediatheek en de secretaris eindexamen. Tijdens de VMBO-T opleiding worden waar mogelijk per leerjaar extra lessen ingezet. Deze hebben tot doel een betere studieaanpak te ontwikkelen, studieachterstand weg te werken of te voorkomen. Overigens kan een leerling(e) niet voor de derde keer onderwijs volgen in eenzelfde leerjaar van het VMBO.


ONDERWIJS

HAVO

Het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) duurt na de brugklas nog 4 jaar. Aan het einde van het tweede leerjaar geeft de school de leerlingen een advies over het door hen verder te volgen onderwijs. Tijdens het derde leerjaar wordt veel aandacht besteed aan de keuze van de profielen. In de loop van dit jaar wordt door de leerling een definitief profiel samengesteld. Dit gebeurt in overleg met de ouders, de mentor, de decaan en de docenten, waarbij rekening gehouden moet worden met de capaciteiten van de leerling(e) en de eisen die de vervolgopleidingen stellen. De leerlingen kiezen een van de volgende profielen. - Cultuur en Maatschappij - Economie en Maatschappij - Natuur en Gezondheid - Natuur en Techniek Een profiel is een combinatie van vakken. In de Tweede Fase (leerjaar 4 en 5) volgen alle leerlingen: - een aantal verplichte vakken (gemeenschappelijk deel), - een aantal vakken binnen het gekozen profiel (profieldeel) en - minimaal één vak naar eigen keuze (vrije deel) In het vierde leerjaar wordt begonnen met het examenprogramma. De leerlingen van 5 HAVO zetten de studie voort in het profiel dat zij gekozen hebben op 4 HAVO. Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen in de loop van leerjaar 4 en 5 en een landelijk examen aan het einde van leerjaar 5. HAVO-leerlingen kunnen na het behalen van het einddiploma toegelaten worden tot 5 VWO. Doorstroom van HAVO 5 naar VWO 5 is mogelijk indien: 1. het HAVO diploma is behaald. 2. het gemiddelde van de eindexamenlijst 6,5 of hoger is. 3. het advies van de meerderheid van de vakdocenten positief is (voor leerlingen van Scholengemeenschap Sint Ursula). het advies van de toeleverende school positief is (voor leerlingen van elders). 4. de leerling een zodanig vakkenpakket heeft dat een overstap naar een profiel op VWO 5 mogelijk is.

Aan het begin van het vierde leerjaar ontvangen alle leerlingen een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA voor alle leerlingen van de bovenbouw en het bijbehorende examenreglement staat op www. ursula.nl en ligt ter inzage bij de administratie, de mediatheek en de secretaris eindexamen. Overigens kan een leerling(e) niet voor de derde keer onderwijs volgen in een zelfde leerjaar van het HAVO. In beginsel zijn leerlingen met een HAVO-diploma toelaatbaar tot het HBO (Hogere Beroepsopleiding). Bij een groot aantal opleidingen zijn eisen gesteld aan het profiel. Ook zijn er opleidingen waar aanvullende eisen gelden. Bij een kunstopleiding of een opleiding lichamelijke opvoeding moet men over speciale vaardigheden of eigenschappen beschikken. De mentor en de schooldecaan besteden in de lessen loopbaanoriëntatie uitvoerig aandacht aan de mogelijkheden van vervolgonderwijs.

43


VWO

Atheneum en Gymnasium vormen samen het VWO. Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) neemt na het brugjaar nog vijf studie­ jaren in beslag. Het VWO bereidt leerlingen voor op een studie aan een Universiteit of Hogeschool. Na de brugklas volgt de leerling(e) het Gymnasium (met Latijn en Grieks) of het Atheneum. Aan het einde van het tweede leerjaar geeft de school de leerlingen een advies over het door hen verder te volgen onderwijs. Tijdens het derde leerjaar wordt veel aandacht besteed aan de keuze van de profielen. In de loop van dit jaar wordt door de leerling een definitief profiel samengesteld. Dit gebeurt in overleg met de ouders, de decaan en de docenten, waarbij rekening gehouden moet worden met de capaciteiten van de leerling(e) en de eisen die de vervolgopleidingen stellen. De leerlingen kiezen een van de volgende profielen. - Cultuur en Maatschappij - Economie en Maatschappij - Natuur en Gezondheid - Natuur en Techniek In de Tweede Fase (leerjaar 4 t/m 6) volgen alle leerlingen: - een aantal verplichte vakken (gemeenschappelijk deel), - een aantal vakken binnen het gekozen profiel (profieldeel) en - minimaal één vak naar eigen keuze (vrije deel)

44

ONDERWIJS

De leerlingen in 5 en 6 VWO houden hetzelfde profiel als in 4 VWO. Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen dat in de loop van de leer­ jaren 4, 5 en 6 wordt afgenomen en een landelijk examen aan het einde van leerjaar 6. Aan het begin van het vierde leerjaar ontvangen alle leerlingen een programma van toetsing en afsluiting (PTA). Het PTA voor alle leerlingen van de bovenbouw en het bijbehorende examenreglement staan ook op www.ursula.nl en liggen ter inzage bij de administratie, de mediatheek en de secretaris van het eindexamen. Overigens kan een leerling(e) niet voor de derde keer onderwijs volgen in een zelfde leerjaar van het VWO. In beginsel zijn leerlingen met een VWO-diploma toelaatbaar tot het HBO (Hogere Beroepsopleiding) en het WO (Wetenschappelijk Onderwijs). De mentor en de schooldecaan besteden in de lessen loopbaanoriëntatie uitvoerig aandacht aan de mogelijkheden van vervolgonderwijs.


46

ONDERWIJS


ONDERWIJS

47


48

ONDERWIJS


ONDERWIJS

OVERGANGSNORMEN SCHOOLJAAR 2012-2013 OVERGANGSNORMEN BRUGKLASSEN - - - - - -

Het normgetal is de som der cijfers van alle vakken. De algemene norm wordt per rapport bepaald op grond van de voortschrijdende gemiddeldes, afgerond op hele cijfers. In de normentabellen staan de normgetallen die minstens behaald moeten worden om toegelaten te worden tot de volgende klas. Indien om een geldige reden voor een vak dat wel voorkomt op de lessentabel gĂŠĂŠn rapportcijfer wordt gegeven, wordt de norm met 6 punten verlaagd. In bijzondere gevallen kan de rapportvergadering een leerling van wie de norm maximaal 2 punten naar beneden afwijkt alsnog bevorderen. Bij meer dan 4 onvoldoendes of een norm van 85 of lager bepaalt de rapportvergadering de bevordering.

BRUGKLAS VMBO-theoretisch Aantal onvoldoendes 0 1 2 3 Toelaten 2 VMBO-theoretisch 84 86 88 90 Toelaten 2 VMBO-beroepsgericht: alle overige gevallen BRUGKLAS HAVO Aantal onvoldoendes 0 1 2 3 Toelaten 2 HAVO 91 93 95 Toelaten 2 VMBO-theoretisch: alle overige gevallen BRUGKLAS VWO Aantal onvoldoendes 0 1 2 3 Toelaten 2 Atheneum 91 93 95 Toelaten 2 Gymnasium* 98 100 102 Toelaten 2 HAVO: alle overige gevallen VWO+ BRUGKLAS Aantal onvoldoendes 0 1 2 3 Toelating 2 Atheneum 91 93 95 Toelaten 2 Gymnasium* 98 100 102 Toelaten 2 HAVO: alle overige gevallen *- een voldoende cijfer voor de vakken Nederlands, Engels, Frans en Wiskunde - een gemiddeld cijfer van 7 of hoger voor de vakken Nederlands, Engels en Frans.

49


OVERGANGSNORMEN TWEEDE KLASSEN - - - - -

Het normgetal is de som der cijfers van alle vakken. De algemene norm wordt per rapport bepaald op grond van de voortschrijdende gemiddeldes, afgerond op hele cijfers. In de normentabellen staan de normgetallen die minstens behaald moeten worden om toegelaten te worden tot de volgende klas. Indien om een geldige reden voor een vak dat wel voorkomt op de lessentabel géén rapportcijfer wordt gegeven, wordt de norm met 6 punten verlaagd. In bijzondere gevallen kan de rapportvergadering een leerling van wie de norm maximaal 2 punten naar beneden afwijkt alsnog bevorderen.

ALGEMENE NORM TWEEDE KLASSEN Aantal onvoldoendes 0 1 2 3 2 VMBO-T: toelaten 3 VMBO-T 90 90 92 94 2 HAVO: toelaten 3 HAVO 84 84 86 88 2 Atheneum: toelaten 3 Atheneum. 90 92 94 96 2 Gymnasium: toelaten 3 Gymnasium. 102 104 106 108 Als een leerling niet bevorderd kan worden en niet wil doubleren, bepaalt de rapportvergadering naar welk leerjaar en welke schoolsoort deze leerling moet doorstromen.

OVERGANGSNORMEN DERDE KLASSEN - - - - - - -

50

In de algemene norm is het normgetal de som der cijfers van alle vakken. De algemene norm wordt per rapport bepaald op grond van de voortschrijdende gemiddeldes, afgerond op hele cijfers. In de normentabellen staan de normgetallen die minstens behaald moeten worden om toegelaten te worden tot de volgende klas. Indien om een geldige reden voor een vak dat wel voorkomt op de lessentabel géén rapportcijfer wordt gegeven, wordt de norm met 6 punten verlaagd. Bij de keuze van Nask2 ( VMBO-T ) wordt bij de normering het cijfer van Nask1 geteld. In een keuzeklas moet een leerling zowel aan de algemene norm als aan de sector-/profielnorm voldoen. Bij de sectornorm ( VMBO-T) worden uitsluitend de vakken gerekend die meetellen bij de bepaling van de uitslag van het eindexamen. In bijzondere gevallen kan de rapportvergadering een leerling van wie de norm maximaal 2 punten naar beneden afwijkt alsnog bevorderen.

ONDERWIJS


ONDERWIJS

ALGEMENE NORM DERDE KLASSEN Aantal onvoldoendes 0 1 2 3 3 VMBO-T: toelaten 4 VMBO-T 78 78 79 80 3 HAVO: toelaten 4 HAVO 84 86 88 90 3 Atheneum: toelaten 4 Atheneum 84 86 88 90 3 Gymnasium: toelaten 4 Gymnasium 90 92 94 96 Als een leerling niet bevorderd kan worden en niet wil doubleren, bepaalt de rapportvergadering naar welk leerjaar en welke schoolsoort deze leerling moet doorstromen. Bovendien moet voor de in leerjaar 3 VMBO-T afgesloten Kunstvakken-1 (gemiddelde van Muziek en CKV) de kwalificatie minimaal voldoende en voor Maatschappijleer het cijfer 5 of hoger zijn. SECTORNORM 3 VMBO-T Aantal vakken inclusief maatschappijleer: 7 7 7 7 7 Sectornorm: 40 of minder 41 42 43 44 of meer Geen onvoldoende - - T T T 1 vijf - T T T T 2 vijven of 1 vier A T T T T Alle andere gevallen A A A A A A= afwijzen T= toelaten Extra vak 3 VMBO-T: De keuze van een extra vak is mogelijk wanneer de sectornorm, inclusief het extra vak op het rapport van het einde van het schooljaar 54 of meer is. In het pakket met een extra vak mag slechts één onvoldoende voorkomen, niet lager dan vijf.

51


PROFIELNORM 3 HAVO, 3 ATHENEUM EN 3 GYMNASIUM 1. Bij de profielnormen worden de vakken meegeteld waarin de leerling aan het eind van de Tweede Fase een Centraal Examen moet afleggen en Wiskunde D (indien aangeboden) en Informatica, die alleen door middel van een Schoolexamen getoetst worden. 2. Voor de vakken die in leerjaar 3 niet voorkomen, wordt bij keuze het cijfer 6 geteld* 3. Bij de keuze voor Wiskunde C (VWO) wordt het cijfer voor dit vak bij de bepaling van de profielnorm met één verhoogd. 4. Bij de keuze voor Wiskunde D (indien aangeboden) wordt het cijfer voor het vak bij de bepaling van de profielnorm met één verlaagd. 5. Het gekozen profiel moet, met inachtneming van bovenstaande, aan twee normen voldoen: a. Het gemiddelde cijfer voor de vakken onder 1. genoemd is minimaal 6,0. b. Bij deze vakken mogen maximaal twee vijven, dan wel één vier zijn. Daarvan mag slechts één vijf in het kenmerkende profieldeel voorkomen. 6. Bij de keuze van meer dan één vak in het vrije deel is goedkeuring van de docentenvergadering nodig. * Biologie, M&O en Informatica op HAVO. Biologie, M&O en Filosofie op VWO, Muziek op gymnasium

OVERGANGSNORMEN 4 HAVO, 4 VWO, 5 VWO. 1. In het gehele profiel mogen maximaal drie onvoldoendes voorkomen, waarvan ten hoogste één vier en geen cijfer lager dan vier. 2. In het kenmerkende profieldeel mag maximaal één vier en één vijf voorkomen. 3. Het gemiddelde van alle cijfers moet 6,0 of hoger zijn, behalve als er slechts één vijf op het rapport staat en géén cijfer lager dan vijf. 4. Het combinatiecijfer maakt deel uit van deze regeling, niet de afzonderlijke vakken van het combinatiecijfer. 5. De vakken die onderdeel zijn van het combinatiecijfer dienen minimaal met een vier afgesloten te zijn. Het profielwerkstuk 4 HAVO, 5 VWO. Aan de verplichtingen met betrekking tot de voorbereiding van het profielwerkstuk dient voldaan te zijn. Opmerking: Alle vakken geven een cijfer als beoordeling, ook vakken die bij het eindexamen met “voldoende” of “goed” beoordeeld moeten worden.In bijzondere gevallen kan de rapportvergadering bij een tekort van één afgerond punt, waardoor de leerling niet voldoet aan de norm ten aanzien van het gemiddelde van alle cijfers of de norm ten aanzien van het aantal of de aard van de onvoldoendes, een leerling alsnog bevorderen.

REGELS VOOR SLAGEN SCHOOLJAAR 2012-2013 4 VMBO-T - voor alle vakken het eindcijfer 6 of hoger is behaald; - voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger. - voor ten hoogste een van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger. - voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald, en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste een 7 of hoger.

52

ONDERWIJS


ONDERWIJS

- voor de vakken lichamelijke opvoeding, kunstvakken 1 en het sectorwerkstuk “voldoende” of “goed” heeft behaald; - een kandidaat moet gemiddeld een voldoende halen voor het centraal schriftelijk examen. Een kandidaat is gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CE lager is dan een 5,5. 5 HAVO - voor alle vakken het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald; - voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger. - voor maximaal twee van zijn examenvakken - niet zijnde Nederlands, Engels en Wiskunde A of B - onvoldoende heeft behaald, waarvan maximaal één 4 en geen cijfer lager dan 4, mits het gemiddelde 6.0 of hoger is. - voor de vakken Lichamelijke Opvoeding en CKV minimaal de kwalificatie “voldoende” heeft behaald. - voor geen van de onderdelen van het combinatiecijfer* een cijfer lager dan 4 heeft behaald. - een kandidaat moet gemiddeld een voldoende halen voor het centraal schriftelijk examen. Een kandidaat is gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CE lager is dan een 5,5. - een kandidaat mag ten hoogste één vijf als eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A of B behalen. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf voor Nederlands of Engels behaald mag worden. Een leerling is gezakt als a) er meer dan één vijf voor deze vakken wordt behaald; b) er een vier of lager voor één van deze vakken wordt behaald. * Bij de uitslagbepaling wordt het gemiddelde van de eindcijfers van de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, het combinatiecijfer: maatschappijleer, levensbeschouwing en het profielwerkstuk. 6 VWO - voor alle vakken het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald; - voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger. - voor maximaal twee van zijn examenvakken - niet zijnde Nederlands, Engels en Wiskunde A, B of C - onvoldoende heeft behaald, waarvan maximaal één 4 en geen cijfer lager dan 4, mits het gemiddelde 6.0 of hoger is. - voor de vakken Lichamelijke Opvoeding en CKV minimaal de kwalificatie “voldoende” heeft behaald. - voor geen van de onderdelen van het combinatiecijfer* een cijfer lager dan 4 heeft behaald. - een kandidaat moet gemiddeld een voldoende halen voor het centraal schriftelijk examen. Een kandidaat is gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CE lager is dan een 5,5. - een kandidaat mag ten hoogste één vijf als eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A, B of C behalen. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf voor Nederlands of Engels behaald mag worden. Een leerling is gezakt als a) er meer dan één vijf voor deze vakken wordt behaald; b) er een vier of lager voor één van deze vakken wordt behaald. * Bij de uitslagbepaling wordt het gemiddelde van de eindcijfers van de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, het combinatiecijfer: maatschappijleer, ANW, levensbeschouwing en het profielwerkstuk.

53


DOORSTROMING Beleid ten aanzien van doubleren van leerlingen Getracht wordt doubleren zoveel mogelijk te voorkomen. Hoewel elke leerling(e) uitdrukkelijk het recht heeft te doubleren, is het vaak raadzaam de studie voort te zetten in het navolgende leerjaar van de naast lagere schoolsoort, zulks met instemming van een meerderheid van de rapport­vergadering. Aan het einde van het tweede leerjaar geeft de school de leerlingen een advies over het door hen verder te volgen onderwijs. Opstroom VMBO-T/HAVO/atheneum binnen de eigen school (uitgezonderd 5 HAVO naar 5 atheneum en 4 VMBO-T naar 4 HAVO) Deze doorstroming kan plaatsvinden: - tot uiterlijk meteen na de kerstvakantie - bij de overgang. Het gemiddelde van de rapportpunten dient een 8 of hoger te zijn; geen der vakken van de rapportlijst mag onvoldoende zijn. De kandidaat-doorstromer en/of diens ouders richten een verzoek tot de mentor; deze bespreekt dit verzoek met de vakdocenten van zijn klas en neemt daarna contact op met de afdelingscoördinator; om geen valse verwachtingen te wekken stelt de mentor zich neutraal op ten opzichte van het verzoek; het is ook mogelijk dat de mentor of een vakdocent(e) een potentiële doorstromer signaleert; de mentor polst dan de docenten van de betreffende leerling en neemt daarna contact op met de afdelingscoördinator. De afdelingscoördinator brengt het verzoek, voorzien van een advies, ter bespreking in het eerstvolgende overleg van de sectordirecteuren met de afdelingscoördinatoren. Dit advies zal, al of niet geamendeerd, worden voorgelegd aan de gezamenlijke vakdocenten. Deze nemen een beslissing, rekening houdende met: - aanleg - werkhouding - motivatie (studie en prestatie).

54

ONDERWIJS


ONDERWIJS

Een beslissing op het verzoek wordt zo spoedig mogelijk door de mentor ter kennis van de ouders gebracht. Indien op het verzoek gunstig is beschikt, dienen de ouders een schriftelijke akkoordverklaring te overleggen, die aan de afdelingscoördinator ter hand wordt gesteld; ouders die niet akkoord wensen te gaan met de negatieve beslissing van de docentenvergadering, kunnen in beroep gaan bij de schoolleiding. Indien nieuwe argumenten worden ingebracht, is een herziening van visie en beslissing uiteraard mogelijk. Bij de doorstroming HAVO/Atheneum of ook VMBO-T/HAVO wordt, indien nodig, bijles geadviseerd.

NORMEN OPSTROOM, AFSTROOM EN KEUZE EXTRA VAK Afstroom van HAVO naar VMBO: 2 HAVO naar VMBO-T : Als een leerling niet bevorderd kan worden en niet wil doubleren, bepaalt de rapportvergadering naar welk leerjaar en welke schoolsoort deze leerling moet doorstromen. Afstroom van VWO naar HAVO: 2 VWO naar HAVO : Als een leerling niet bevorderd kan worden en niet wil doubleren, bepaalt de rapportvergadering naar welk leerjaar en welke schoolsoort deze leerling moet doorstromen. Opstroom naar een hogere leerlaag gedurende het schooljaar Indien er een schriftelijk verzoek voor opstroom van de ouders komt, dan wordt dit besproken tijdens een klassenbespreking / rapportvergadering. De overstap is mogelijk indien de leerling een rapport heeft met een voortschrijdend gemiddelde (afgerond op hele cijfers) van 8,0. De docentenvergadering geeft daarnaast een advies. Onder gelijke voorwaarde is de overstap ook mogelijk aan het einde van het schooljaar. Extra vak 3 HAVO/VWO De keuze van een extra vak op HAVO en VWO is mogelijk wanneer het gemiddelde van de afgeronde hele cijfers , inclusief het extra vak, bij het overgangs­ rapport een 7,0 is. Hierbij wordt gerekend met de vakken uit het profiel waarin de leerling in de derde klas les heeft gehad. In het profiel mag slechts

één onvoldoende voorkomen, niet lager dan een 5. Bij het tweede rapport wordt door de docentenvergadering een advies gegeven. Indien een leerling een tweede extra vak in het vrije deel wil opnemen, dan dient de docentenvergadering* daarvoor toestemming te verlenen. Plaatsing van het tweede extra vak gebeurt in principe onder voorwaarde dat het roostertechnisch mogelijk is om het tweede vak in voldoende mate te volgen (zulks ter beoordeling aan de afdelingscoördinator) én dat er ruimte is in het betreffende cluster. Doubleurs mogen alleen een extra vak kiezen indien zij toestemming van de docentenvergadering* krijgen. Leerlingen die doorstromen van T4 naar H4 of van H5 naar V5 mogen in principe geen extra vak kiezen. * Helft +1 Doorstroming 5 HAVO naar 5 atheneum Eigen leerlingen: de leerlingen, die na het slagen op 5 HAVO naar 5 Atheneum willen doorstromen, geven dit uiterlijk medio november te kennen aan de mentor en de afdelingscoördinator; Incidenteel kunnen leerlingen zich na december nog aanmelden; de leerling volgt in principe hetzelfde profiel als op 5 HAVO. In januari geeft de afdelingscoördinator door welke leerlingen de wens te kennen hebben gegeven hebben om door te stromen; deze leerlingen worden vanaf dit moment door de vakdocenten geob­ serveerd (studiehouding en resultaten); Regeling doorstroom HAVO 5 naar VWO 5 Doorstroom van HAVO 5 naar VWO 5 is mogelijk indien is voldaan aan de volgende 4 criteria: 1. het HAVO diploma is behaald. 2. het gemiddelde van de eindexamenlijst 6,5 of hoger is. 3. het advies van de meerderheid van de vakdocenten positief is (voor leerlingen van Scholengemeenschap Sint Ursula) of het advies van de toeleverende school positief is (voor leerlingen van elders). 4. de leerling een zodanig vakkenpakket heeft dat een overstap naar een profiel op VWO 5 mogelijk is.

55


Doorstroming 4 VMBO-T naar 4 HAVO Doorstroming 4 VMBO-T naar 4 HAVO binnen de Scholengemeenschap Sint Ursula: a. de leerlingen die van 4 VMBO-T naar 4 HAVO willen doorstromen, geven dit medio november te kennen aan de mentor en de afdelingscoördinator in het schooljaar voor de doorstroming; Incidenteel kunnen leerlingen zich na december nog aanmelden. b. in overleg met de afdelingscoördinator en een decaan wordt eerst bekeken of het vakkenpakket van de leerling past bij het profiel dat de leerling wil kiezen voor 4 HAVO. Dit is ter beoordeling van de decaan in overleg met de afdelingscoördinator. Indien het vakkenpakket op 4 VMBO-T niet past bij het profiel dat de leerling wil kiezen moet een ander profiel gekozen worden. Indien het profiel wel past bij het vakkenpakket op 4 VMBO-T wordt de procedure onder c t/m f gevolgd om aansluiting mogelijk te maken wordt aan de leerling een bijspijkerprogramma opgelegd dat na het Centraal Examen plaatsvindt. (Zie brochure doorstroom T4-H4) c. voor de eerste en/of tweede rapportvergadering geeft de afdelings­ coördinator door welke leerlingen de wens te kennen gegeven hebben om door te stromen alsmede het gekozen profiel; d. deze leerlingen worden vanaf dit moment nauwgezet door de vakdocenten geobserveerd (studiehouding en resultaten) en volgen voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde B, natuurkunde en Scheikunde een verplicht inhaalprogramma. e. Doorstroom van VMBO-T4 naar HAVO 4 is mogelijk indien is voldaan aan de volgende 4 criteria: 1. het VMBO-T diploma is behaald. 2. het gemiddelde cijfer van de eindexamenlijst 6.8 of hoger is 3. het advies van de meerderheid van de vakdocenten positief is (voor leerlingen van SG Sint Ursula) of het advies van de toeleverende school positief is (voor leerlingen van elders). 4. de leerling een zodanig vakkenpakket heeft dat een overstap naar een profiel op HAVO 4 mogelijk is. f. leerlingen die voldoen aan de drie voorwaarden: voldoende norm, overwegend positieve adviezen van de vakdocenten en een passend gekozen profiel, zullen zo snel mogelijk na het 2e rapport de toezegging ontvangen, dat zij tot 4 HAVO zullen worden toegelaten,

56

ONDERWIJS

mits zij inderdaad slagen. Bij leerlingen bij wie dit niet het geval is, wordt de beslissing uitgesteld tot na het SE. De laatste mogelijkheid om door te stromen is bij de bepaling van de CE-cijfers. Doorstroming Gymnasium naar HAVO en Atheneum naar HAVO Deze doorstroming vindt plaats: uiterlijk bij de start van het nieuwe kalenderjaar bij de overgang Bij deze doorstroming zijn ook van toepassing de punten die vermeld zijn onder 4.2 vanaf c tot en met e. Doorstroming Gymnasium naar Atheneum in de Tweede Fase Deze doorstroming kan het gehele jaar plaatsvinden, mits de leerling beschikt over een extra vak in het vrije deel. Doorstroming 3 HAVO naar 4 VMBO-T Deze doorstroming vindt plaats bij de overgang. Leerlingen die doorstromen van 3 HAVO naar 4 VMBO-T moeten voor een aantal vakken leerstof inhalen en/of opdrachten afsluiten. Het document ‘Inhaalprogramma 3 HAVO - 4 VMBO-T’ wordt ieder jaar aangepast door de afdelingscoördinator VMBO en is in het bezit van de afdelingscoördinator VMBO, de afdelingscoördinator 3 HAVO, de decanen én de Sectordirecteur onderbouw. Hierin staat aangegeven wat leerlingen moeten inhalen cq. afsluiten voor welk vak. Het document zal vóór de zomervakantie door het decanaat aan de betreffende leerlingen worden uitgereikt en besproken.


SLAGINGSPERCENTAGES 58

SLAGINGSPERCENTAGES


SLAGINGSPERCENTAGES

SLAGINGSPERCENTAGES

De onderstaande slagingspercentages geven aan hoeveel leerlingen het onderwijs aan een bepaalde afdeling met het behalen van een diploma hebben afgesloten. De landelijke slagingspercentages voor 2012 waren bij de publicatie van deze schoolgids nog niet bekend. LANDELIJK SG SINT URSULA LOCATIE Heythuysen 07 08 09 10 11 12 07 08 09 10 11 12 % % % % % % % % % % % % VMBO-T 94 94 94 94 92,6 96,2 97,4 100 92,6 100 70 VMBO-G 94 94 94 94 92,6 95,7 97 100 100 93,2 87,5 VMBO-K 95 96 94 94 94,4 100 95,7 97,4 97,1 100 97,6 VMBO-B 95 96 96 96 95,4 100 100 100 97,5 96,1 100 LOCATIE Horn 07 08 09 10 11 12 07 08 09 10 11 12 % % % % % % % % % % % % VMBO-T 94 94 94 94 92.6 99,2 98,4 100 98,5 98,3 99,2 HAVO 89 89 87 86 85,5 97,6 97,8 93,4 88,6 93,1 91,2 VWO 92 92 91 89 88,8 97,1 96,1 94,3 91,6 96,2 92,8

59


STICHTING ONDERWIJS MIDDEN-LIMBURG (SOML)

60

SOML


SOML

STICHTING ONDERWIJS MIDDEN-LIMBURG (SOML)

INSPECTIE

ADRES Postadres: tel : fax : Bezoekadres: E-mail:

Inspectie van het onderwijs Inspectieteam regio: Zuid Correspondentieadres: Postbus 88, 5000 AB TILBURG Telefoonnummer: 0886696000 Contactinspecteur: dhr. drs. P. Dovermann Contactmedewerkers: mevrouw M. Wijler Email: M.Wijler@owinsp.nl Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) www.rijksoverheid.nl (postbus51)

6040 AZ Roermond, Postbus 975 0475-322324 0475-327845 6045 CK Roermond, Heinsbergerweg 180 soml@soml.nl

Samen met het Bisschoppelijk College Broekhin te Roermond, het Mundium College te Roermond en het Connect College te Echt, ressorteert de Scholengemeenschap Sint Ursula onder de Stichting Onderwijs MiddenLimburg. Een College van Bestuur, bijgestaan door een Stafdienst, adviseert de Raad van Toezicht teneinde de noodzakelijk geachte centrale aansturing van de bovenstaande scholen te realiseren. College van Bestuur Dhr. ir. C.B. Hoefnagel, voorzitter Dhr. drs. M.J.H.M. Kikken, lid Manager stafdienst Dhr. J.J.M. Caris

Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).

61


JAARKALENDER 62

SOML


JAARKALENDER

AUGUSTUS 2012 do 16 08.30 uur vr 17 08.30 uur zo 19 ma 20 08.30-16.00 uur di 21 08.30-15.30 uur wo 22 08.30-15.30 uur do 23 08.30 uur 11.00 uur vr 24 08.30-10.00 ma 27 19.30 uur 20.00 uur di 28 19.30 uur 20.00 uur wo 29 19.30 uur do 30 19.30 uur 20.00 uur

Uitreiken studieboeken, leerjaar 2 en 3 Uitreiken studieboeken, leerjaar 4, 5, 6 Brugklaskamp t/m wo. 22/08 Brugklaskamp Start periode 1 Eerste schooldag Lessen klassen 2 t/m 6 Reclames boekenuitleen Brugklaskamp Lessen klassen 2 t/m 6 Reclames boekenuitleen Brugklaskamp Lessen volgens ingekort rooster klas 2 t/m 6 Reclames boekenuitleen Géén lessen (vergaderingen medewerkers) Herkansingen 4 VMBO-T, 5 HAVO, 5 VWO, 6 VWO Uitreiken studieboeken brugklassen Foto’s maken brugklassers Foto’s maken klassen 2 t/m 6 (volgens rooster) Mentorles, daarna ”normale” lesrooster Informatiebulletin 1 Foto’s maken klassen 2 t/m 6 (volgens rooster) Ouderavond 4 VWO Ouderavond 6 VWO Inzage herkansingen 4 VMBO-T, 5 HAVO, 5 VWO, 6 VWO Ouderavond 4 VMBO-T Ouderavond 2 VMBO-T Openingsviering nieuwe schooljaar Ouderavond 4 HAVO Ouderavond 5 HAVO

63


64

SEPTEMBER 2012 ma 03 19.30 uur 19.30 uur di 04 19.30 uur 19.30 uur wo 05 19.30 uur do 06 19.30 uur di 11 08.30 uur wo 12 19.30 uur 19.30 uur do 13 di 18 20.00 uur do 20 vr 21 ma 24 di 25 wo 26 do 27 vr 28

Ouderavond 5 VWO Ouderavond brugklassen B1A,B,C,D,E,F Verkorte lessen (studiemiddag docenten) Ouderavond 3 VMBO-T Ouderavond brugklassen B1G,H,I,J,K,L Ouderavond 3 HAVO / 3 VWO Ouderavond 2 HAVO / 2 VWO Verkorte lessen (mentorenoverleg) Herexamens SE 4 VMBO-T Ouderavond dyslexie voor de brugklas Ouderavond uitwisseling 4 HAVO / 4 VWO Informatiebulletin 2 Vergadering Ouderraad Start capaciteitenonderzoek voor leerlingen van 3 HAVO / 3 VWO Start capaciteitenonderzoek voor leerlingen van 3 VMBO-T Project WOI (Ieper) 3 HAVO Deze week: projectweek WO I Capaciteitenonderzoek 3 VMBO-T Capaciteitenonderzoek 3 HAVO Inhaalsessie schoolfoto’s Capaciteitenonderzoek 3 VWO Activiteitendag Brugklassen: Appeleprom 2e klassen: educatieve excursies 3e klassen: sportdag 4 HAVO/ 4 VWO: survival 5 VWO: excursie 4 VMBO-T/5 HAVO/6VWO: activiteitendag Project WOI (Ieper) 3 HAVO

OKTOBER 2012 di 02 do 04 do 11 19.30 uur 15 t/m 19

Cultroute Roermond voor CKV leerlingen 4 HAVO / 4 Atheneum Excursie naar Keulen: leerlingen 4 Gymnasium Leerlingen 4 HAVO en 4 VWO vertrekken naar ItaliĂŤ en Baskenland t/m 13/10 Informatiebulletin 3 Vergadering Medezeggenschapsraad, locatie Horn HERFSTVAKANTIE

JAARKALENDER


JAARKALENDER

do 25 vr 26 ma 29 di 30 19.30 uur wo 31

4 HAVO: lesuur 1 t/m 6 bij Fontys Venlo (o.l.v. mentoren) Informatiebulletin 4 Na 5 verkorte lessen: lesvrij voor leerlingen (activiteitendag voor medewerkers). Toetsdag leerjaar 4,5,6 Toetsdag leerjaar 4,5,6 Vergadering ouderpanel bovenbouw Toetsdag leerjaar 4,5,6

NOVEMBER 2012 do 01 vr 02 ma 05 vr 09 ma 12 19.30 uur 19.30 uur wo 14 do 15 vr 16 19.30 uur ma 19 di 20 19.00 uur wo 21 20.00 uur do 22 19.30 uur vr 23 za 24 di 27 19.00 uur wo 28 do 29 19.30 uur vr 30

Toetsdag leerjaar 4,5,6 Toetsdag leerjaar 4,5,6 Lesvrij (studiedag voor docenten) 7e en 8e uur: herfstproject Biologie voor brugklassen Uitgave aan leerlingen 3 VMBO-T, 3 HAVO en 3 VWO: verslag capaciteitenonderzoek Infoavond doorstroom 4 VMBO-T > 4 HAVO en 5 HAVO > 5 VWO Ouderavond uitwisseling 3 VMBO-T met leerlingen uit Turkije Start periode 2 Informatiebulletin 5 Verkorte lessen (rapportvergaderingen) 7e en 8e uur: herfstproject Biologie voor brugklassen Avond van de filosofie Verkorte lessen (rapportvergaderingen) Verkorte lessen (rapportvergaderingen) MBO-avond 4 VMBO-T (Citaverdecollege Roermond) Verkorte lessen (rapportvergaderingen) Vergadering Ouderraad Verkorte lessen (rapportvergaderingen) Vergadering Medezeggenschapsraad, locatie Heythuysen Verkorte lessen (rapportvergaderingen) 7e en 8e uur: herfstproject Biologie voor brugklassen Uitwisseling 3 VMBO-T, Turkse leerlingen komen naar Nederland t/m 1/12 Rapport 1 + brief ouderavond voor alle klassen aan ouders/verzorgers HBO-avond op SG Sint Ursula, locatie Horn Digitaal intekenen in Magister voor ouderavond 12 december Uiterste datum digitaal intekenen in Magister voor ouderavond 12 december Internationale avond (Turkije) 4e en 5e uur: Sintviering brugklassen en leerjaar 2

65


DECEMBER 2012 ma 03 19.30 uur di 04 do 06 vr 07 wo 12 do 13 do 20 19.00 uur vr 21 21.00 uur 24 t/m 28

Infoavond studiefinanciering voor ouders/verzorgers van leerlingen 4 VMBO-T/5 HAVO/6 VWO Lesvrij (studiedag docenten) Informatiebulletin 6 Ouders/verzorgers ontvangen overzicht voor ouderavond 12 december. Ouderavond alle klassen Bij overintekening op 12 december: aanvullende ouderavond Kerstviering Kerstgala voor leerlingen van de bovenbouw KERSTVAKANTIE

JANUARI 2013 31/12 t/m 04/01 KERSTVAKANTIE ma 07 Na 7e lesuur lesvrij i.v.m. nieuwjaarstreffen medewerkers wo 09 19.30 uur Infoavond skireis ma 14 Deze week bezoeken leerlingen van 4 VWO de gemeenten Leudal en Maasgouw di 15 Verkorte lessen (mentorenoverleg) wo 16 19.30 uur Infoavond tweede fase 19.30 uur Ouderavond SOVA do 17 Informatiebulletin 7 19.30 uur Vergadering Medezeggenschapsraad, locatie Horn ma 21 Cito kijk- en luistertoets VWO Duits, HAVO Frans Algemene toetsdag di 22 Cito kijk- en luistertoets VWO Engels, HAVO Duits Algemene toetsdag 20.00 uur Vergadering Ouderraad wo 23 Cito kijk- en luistertoets VWO Frans, HAVO Engels, VMBO Duits Algemene toetsdag do 24 Cito kijk- en luistertoets VMBO-T Engels Project leerjaar 1, 2, 3 Toetsdag leerjaar 4,5,6 Ouders/verzorgers van leerlingen 2 en 3 VMBO-T, 3 HAVO en 3 VWO ontvangen: -keuzeformulier (keuze digitaal invoeren in Magister) -brief betreffende ouderavond keuzeklassen -cijferoverzicht met voortschrijdend gemiddelde + advieslijst keuze per docent vr 25 Cito kijk- en luistertoets VMBO-T Frans Project leerjaar 1, 2, 3 Toetsdag leerjaar 4,5,6 Digitaal intekenen door ouders/verzorgers in Magister voor ouderavond keuzeklassen op 04-02

66

JAARKALENDER


JAARKALENDER

ma 28 28/01 t/m 01/02 wo 30 19.30 uur do 31 13.00-16.20 uur 19.30 uur 19.30 uur

Lesvrij voor leerlingen (studiedag docenten) Uiterste dag digitaal intekenen door ouders/verzorgers in Magister voor ouderavond keuzeklassen op 04-02 Uitwisseling leerlingen 2 VWO , Duitse leerlingen komen naar St. Ursula (1 dag). Reserveavond presentatie CKV 5 HAVO Uitgifte aan ouders/verzorgers rooster voor ouderavond keuzeklassen CPE tekenen voor leerlingen 6 VWO Presentatie CKV 5 HAVO Infoavond voor ouders/verzorgers van leerlingen 3 VMBO-T betr. praktijkmodule (in locatie Heythuysen)

FEBRUARI 2013 ma 04 18.30 uur do 07 vr 08 11/02 t/m 15/02 di 12 vr 15 ma 18 19.30 uur do 21 ma 25 25/02 t/m 01/03 25/02 t/m 01/03 di 26 14.50-16.30 uur wo 27 13.00-16.20 uur 19.00 uur do 28 18.30 uur 19.30 uur

Beperkte ouderavond keuzeklassen Toetsdag leerjaar 4,5,6 Uiterste dag digitaal invoeren in Magister van de keuze (leerlingen 2 en 3 VMBO-T/3 HAVO/3VWO) Toetsdag leerjaar 4,5,6 Na 5e uur: lesvrij voor de leerlingen van de onderbouw Vertrek skireis (1) CARNAVALSVAKANTIE Vertrek skireis (2) Zaalvoetbaltoernooi Ouderavond voor deelnemers uitwisseling 3 VMBO-T Verkorte lessen (rapportvergaderingen) Informatiebulletin 8 Cultuurdag brugklassen Uitgifte rapport 2 T4, H5, V6 + brief ouderavond Herkansingen SE 4 VMBO-T/5 HAVO/6 VWO voor vakken met uitsluitend een schoolexamen Afname schoolverlaterenquĂŞte 4 VMBO-T / 5 HAVO / 6 VWO Cultuurdag leerjaar 2 Repetitie muziekclusters Cultuurdag leerjaar 3 CPE tekenen 6 VWO MBO-avond 3 VMBO-T bij Gilde Roermond (NiekĂŠe) Beperkte ouderavond 4 VMBO-T / 5 HAVO / 6 VWO op uitnodiging van de mentor Vergadering Medezeggenschapsraad, locatie Heythuysen

67


MAART 2013 04 t/m 08 05 t/m 08 di 05 14.00-16.00 uur wo 06 do 07 13.30-15.30 uur 19.00 uur vr 08 za 09 11 t/m 15 11 t/m 15 di 12 wo 13 do 14 13.00-16.20 uur 19.30 uur 19.30 uur: vr 15 ma 18 di 19 wo 20 do 21 vr 22 ma 25 19.30 uur

68

JAARKALENDER

Afsluiting Informatica en Wiskunde D voor 5 HAVO Zaalvoetbaltoernooi Start periode 3 Verkorte lessen (mentorenoverleg) Repetitie muziekclusters Verkorte lessen (rapportvergaderingen) Verkorte lessen (rapportvergaderingen) Generale repetitie muziekclusters Muziekavond Verkorte lessen (rapportvergaderingen) Uitwisseling 3 VMBO-T, leerlingen SG St. Ursula naar Turkije van 09/03 t/m 16/03 Herexamen Wiskunde D voor 5 HAVO Verkorte lessen (rapportvergaderingen) Verkorte lessen (rapportvergaderingen) Verkorte lessen (rapportvergaderingen) Informatiebulletin 9 CPE tekenen 6 VWO Projectmarkt Informatica bij SG St. Ursula, locatie Horn Vergadering Ouderpanel onder- en bovenbouw Uitgifte rapport 2 (excl. examenklassen) Uitgifte brief ouderavond 27/03 (bezoek ouderavond digitaal intekenen in Magister) Uiterste dag digitaal intekenen in Magister voor ouderavond 27/03 (excl. examenklassen) Studievrij examenklassen Studievrij examenklassen Toetsdag 4 VMBO-T / 5 HAVO / 6 VWO Toetsdag 4 VMBO-T / 5 HAVO / 6 VWO Maatschappelijke stage 4 VWO Project leerjaar 1, 2 en 3 Profielwerkstukdag 4 HAVO en 5 VWO Toetsdag 4 VMBO-T / 5 HAVO / 6 VWO Maatschappelijke stage 4 VWO Projectdag 2 VMBO-T Slotdag project lj. 1, 2 HAVO/2 VWO en leerjaar 3 Profielwerkstukdag 4 HAVO en 5 VWO Uitgave rooster voor ouderavond 27/03 Toetsdag 4 VMBO-T / 5 HAVO / 6 VWO Maatschappelijke stage 4 HAVO Ouderavond uitwisseling 4 HAVO / 4 VWO


JAARKALENDER

25 t/m 29 di 26 wo 27 18.30 uur 20.00 uur do 28

Villangues: leerlingen 2 HAVO naar Namen Toetsdag 4 VMBO-T / 5 HAVO / 6 VWO Maatschappelijke stage 4 HAVO Toetsdag 4 VMBO-T / 5 HAVO / 6 VWO Ouderavond alle klassen (excl. examenklassen) Vergadering Ouderraad Informatiebulletin 10

APRIL 2013 ma 01 do 04 vr 05 Uiterlijk 16.00 08 t/m 12 wo 10 19.30 do 11 19.30 uur vr 12 ma 15 15 t/m 19 di 16 wo 17 12.35 uur do 1 19.30 uur vr 19 ma 22 12.35 uur 22 t/m 26 di 23 wo 24

2e Paasdag Ontvangst Italiaanse en Baskische gasten ( t/m 13/04) Inleveren herkansingsformulieren bij conciĂŤrge door leerlingen 4 VMBO-T, 5 HAVO en 6 VWO Verbindend leren 2 VMBO-T Presentatie CKV, 5 VWO Studievrij examenklassen Internationale avond (ItaliĂŤ en Baskenland). Herkansingen 4 VMBO-T, 5 HAVO en 6 VWO Examentraining Slotdag project 2 VMBO-T Verbindend leren 2 VMBO-T Examentraining Examentraining Inzage herkansingen. Controle definitieve SE-cijfers 4 VMBO-T, 5 HAVO en 6 VWO Informatiebulletin 11 Examentraining Na 4 verkorte lessen: KENIADAG Vergadering Medezeggenschapsraad, locatie Horn Laatste lesdag examenklassen Na 5e lesuur: lesvrij voor niet-examenleerlingen Galafeest examenkandidaten Examentraining Examenkandidaten op school aanwezig voor ontvangst en controle SE-overzichten Verbindend leren 2 VMBO-T Uitwisseling leerlingen 2 VWO naar Haaren Duitsland (1 dag) Examentraining Examentraining 3 daagse stedentrip naar Londen, leerlingen 5 VWO 3 daagse stedentrip naar Berlijn, leerlingen 4 HAVO en 5 VWO 3 daagse stedentrip naar Wenen, leerlingen (5 VWO Filosofie)

69


70

APRIL 2013 do 25 vr 26 29/04 t/m 03/05

Studievrij examenkandidaten 2 daagse stedentrip naar Parijs, leerlingen 4 HAVO / 5 VWO 2 daagse stedentrip naar Parijs, leerlingen 4 VMBO-T Sportdag leerjaar 1 en 2 Educatieve excursie leerjaar 3 en 4 VWO MEIVAKANTIE

MEI 2013 06 t/m 10 ma 13 di 14 20.00 uur 15 t/m 17 ma 20 21 t/m 24 di 21 wo 22 27 t/m 29 do 30

MEIVAKANTIE Centraal Examen 1 Centraal Examen 1 Vergadering Ouderraad Centraal Examen 1 2e Pinksterdag Centraal Examen 1 Maatschappelijke stage 3 VMBO-T Maatschappelijke stage 3 VMBO-T Centraal Examen 1 Informatiebulletin 12 Inleveren boeken door examenkandidaten. Examenkandidaten delen mee welke lessen ze willen ter voorbereiding op CE II

JUNI 2013 ma 03 18.30 uur 03 t/m 07 di 04 do 06 08.30 uur 19.30 uur wo 12 16.30 uur 16.45 uur do 13 09.00-09.30 uur 16.30 uur 16.45 uur

Infoavond uitwisselingen schooljaar 2013-2014 Leerlingen 3 VWO brengen bezoek aan Rechtbank Roermond Verkorte lessen (mentorenoverleg) Excursie klassenvertegenwoordigers, leden leerlingenraad en technisch team Vergadering Medezeggenschapsraad, locatie Heythuysen Na 5 verkorte lessen, studievrij Uitslag Eindexamen 4 VMBO-T Geslaagden op school Afhalen formulier herkansing bij afdelingscoรถrdinator Informatiebulletin 13 Algemene toetsdag Inleveren formulier herkansing 4 VMBO-T Uitslag Eindexamen 5 HAVO, 6VWO Geslaagden op school Afhalen formulier herkansing bij afdelingscoรถrdinator

JAARKALENDER


JAARKALENDER

vr 14 09.00-09.30 uur ma 17 17 t/m 20 di 18 wo 19 11.30 uur 12.00 uur 20.00 uur do 20 08.30 uur vr 21 09.00 uur ma 24 di 25 16.00 uur wo 26 09.00-10.00 uur 13.30 uur 15.45 uur 18.15 uur do 27 vr 28 09.30 uur Tot 10.30 uur

Algemene toetsweek inleveren formulier herkansing 5 HAVO, 6 VWO Algemene toetsweek Centraal Examen 2 Algemene toetsweek Toetsdag klas 2 t/m 5 Inleveren boeken klassen lj. 1 en lj. 2 Inzage slotproefwerken brugklassen Vergadering Ouderraad Lesvrij (correctiedag docenten) Inleveren boeken lj. 3 t/m 5 Centraal Examen 2, aangewezen vakken Inzage slotproefwerken Lesvrij (rapportvergaderingen) Lesvrij (rapportvergaderingen) Uitreiken rapporten brugklassen Lesvrij (rapportvergaderingen en diplomauitreiking) Brugklassers inleveren bevestiging van indeling klas 2 Uitslag Centraal Examen 2, 4 VMBO-T, 5 HAVO, 6 VWO Diploma-uitreiking VMBO-T Diploma-uitreiking HAVO Diploma-uitreiking VWO Lesvrij (rapportvergaderingen) Informatiebulletin 14 Uitreiken rapporten leerjaar 2,3 + 4 HAVO, 4 VWO, 5 VWO Inleveren formulier herkansing 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO bij conciĂŤrge

JULI / AUGUSTUS 2013 01/07 t/m 16/08

ZOMERVAKANTIE

71


Š Artline.nl

Sint Ursula Postadres: Postbus 4728 6085 ZG Horn Schooladres: Bergerweg 21 6085 AS Horn Tel.: (0475) 58 21 21 Fax. (0475) 58 25 91 Internet: www.ursula.nl E-mail: administratie@ursula.nl

Schoolgids 2012-2013  

Schoolgids van SG Sint Ursula Horn, schooljaar 2012-2013