Page 1


CAT 350 s/n 7RK00372

CAT 320D s/n CAT0320DEBWZ02244

KOMATSU PC210-8 s/n 306788

KOBELCO SK200-1 s/n *****

CAT 313BSR s/n 9PR00220

CAT 313BCR s/n AEX00007

HITACHI EX120-3M s/n 41623

HITACHI EX120-3 s/n 44664

KOBELCO SK120-1 s/n LP-*****

KOMATSU PC45-1E s/n 3596

KOMATSU PC40R-8 s/n 30832

KOMATSU PC40-7E s/n *****

KOBELCO SK035-2 s/n PX-*****

MITSUBISHI MXR35 s/n E2D00595

KUBOTA KX-033 s/n *****

SITE : KM.35 STOCK FOR

SUMITOMO S160F2U s/n 160FU-5310

KOMATSU PC40-7 s/n *****

KOMATSU PC30-7 s/n *****

สินค้าทุกชิน้ “ ขายตามสภาพ ” และไม่มกี ารรับประกัน กรุณาตรวจสภาพเครื่องจักรก่อนการประมูล


KOBELCO SK200SR s/n YB02-01610

HITACHI EX200-2 s/n 147-*****

KOBELCO SK07N2 s/n YN-2436

KOMATSU PC138US- 2E0 s/n 3724

HITACHI EX135UR s/n 1EDP001900

KOMATSU PC130-6-s/n *****

HITACHI EX60-3 s/n 10S-41208

KOMATSU PC50UU-2 s/n -*****

KOMATSU SK50UR s/n *****

YANMAR B7U s/n 10533B

MITSUBISHI MM40CR s/n E1H00460

KOMATSU PC38UU-1 s/n 1058

KOBELCO PC35R-8 s/n 35863

KOMATSU PC35R-8 s/n 36575

KOMATSU PC30MR-1 s/n *****

MITSUBISHI MM30CR-2 s/n E9G01154

KOMATSU PC20-7E s/n 43377

KOMATSU PC01-1A s/n 12936

SITE : KM.35 STOCK FOR

NOT ALLOW ANYONE TO INSPECTION ALL EQUIPMENT ON AUCTION DAY


KOMATSU WA480-5 s/n 80015

SAKAI SV510D s/n VSV6D-20320

INGERSOLL RAND DD65 s/n 145869

KOMATSU WA320-5 s/n KMTWA028V01061968

HITACHI ZW180 s/n S63-05173

KOMATSU WA250-1 s/n A65057

KOMATSU WA150-5 s/n 75893

KOMATSU WA100-1 s/n 30500

KOMATSU 510 s/n 13767

MITSUI HL713 s/n H7-0113

MITSUI HL707 s/n 220658

KOMATSU 507 s/n J01-50085

FORD 8210 s/n BA75554

CAT 518C s/n 9HJ00204

DYNAPAC CA30D s/n 59014928

ARROW D353 s/n 02AA1243

SITE : KM.35 STOCK FOR

CAT 955 s/n 85J9932

KOMATSU D20PL-6 s/n 60821

ตรวจสภาพเครื่องจักรก่อนการประมูล 2 วัน เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ตรวจสภาพในวันประมูล


ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

FOR RE-EXPORT RE-EXPORT ONLY ONLY FOR

FOR RE-EXPORT ONLY

HINO FS4FKC c/n 10974

HINO FS660B c/n 21848

ห้ามนำเข้าประเทศไทย FOR RE-EXPORT ONLY

HINO FS1FKC c/n 10597

ห้ามนำเข้าประเทศไทย FOR RE-EXPORT RE-EXPORT ONLY ONLY FOR

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

FUSO KC-FS410TZ c/n 560020

FUSO FS510VZ c/n 500520

ISUZU KL-CYJ51W4 c/n 3000724

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

ห้ามนำเข้าประเทศไทย FOR RE-EXPORT ONLY

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ISUZU FV419P c/n 540004

HINO FW2FRA c/n 10168

ISUZU FRR32H c/n B3005434

ISUZU FSR12LC c/n 3000076

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

NISSAN U-LG2YH41 c/n G2H41023923

NISSAN MK210HN c/n 00464

NISSAN CM89B c/n S00185

TOYOTA BU64 c/n 0006357

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

FUSO FK416K c/n 51261

NISSAN AKR66E c/n 7748257

FOR RE-EXPORT ONLY

NISSAN MK211A c/n 11253

SITE : KM.35 STOCK FOR

FOR RE-EXPORT ONLY

HINO FC3JC c/n B11396

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

กรณีทใ่ี ช้ SHIPPING นอกบริษทั ฯ จะต้องชำระค่าเอกสารนำเข้า 500 บาท ต่อสินค้า 1 รายการ


ISEKI HB200 s/n 000405

YANMAR CA105 s/n 154886

KUBOTA A17 s/n AB-13345

CASE CX70A s/n 1003822

HINOMOTO NX530 s/n 30194

ISEKI TA210F s/n 00322

YANMAR Ke-3D s/n 08748

YANMAR YM2220D s/n 22458

KUBOTA SPA4 s/n 504757

TM5F s/n 4WDG287

BT100 s/n 240N

MITSUBISHI FD30 s/n F14C-34421

KOMATSU FG30-11 s/n M117-255083

TCM FD25Z4 s/n 27F60104

KOMATSU FGL15LT-18 s/n M209-646199

TOYOTA 5FB15-5FB18 s/n 17052

SUMITOMO 51-FB20PX s/n B2F-00041

SITE : KM.32 STOCK FOR

KUBOTA AX60 s/n 500318

ตรวจสภาพเครื่องจักรก่อนการประมูล 2 วัน เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ตรวจสภาพในวันประมูล


FURUKAWA FL120 s/n 5210

MITSUBISHI WS400 s/n 5WA50002

KOMATSU WA30 s/n 2029

KOMATSU PC138US-2 s/n 1445

SUMITOMO SH75U-1 s/n 1370

CAT 307SSR s/n 2FL01012

HITACHI EX60-2 s/n 10K-32588

YANMAR B6 s/n 10557B

KOBELCO SK40SR s/n PH-*****

MITSUBISHI MS035 s/n 50089

YANMAR YB35DX s/n 00751

KOMATSU PC30-7 s/n *****

KOMATSU PC20-7 s/n 35363

KUBOTA KH5 s/n 10778

MOROOKA MK-60 s/n 60096

KOMATSU D21PL-7 s/n 62326

KOMATSU D20PL-5 s/n 45271

KOMATSU D20S-3 s/n 23693

SITE : KM.32 STOCK FOR

เครื่องจักรเหล่านีเ้ ป็ นเพียงข้อมูลเบือ้ งต้นซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ กรุณาตรวจสภาพก่อนประมูล


เครือ่ งปั่นไฟ NIHONDENKISEIKI

เครื่องปั่นไฟ TAISEIDENKI CF-550

เครื่ องปั ้มลม DPS70SSB1

เครื่ องปั ้มลม PDS50S

เครือ่ งตัดเหล็ก

เครือ่ งดัดเหล็ก

เครือ่ งผสมคอนกรีต

เครื่ องตัดคอนกรี ต

บุ้งกี๋

หัวกระแทก

หัวหนีบติดแบคโฮ

ช่วงล่างรถขุด

โรตารี่

เครื่ องตัดหญ้ า

เครื่ องหว่านเมล็ด

รถพ่นยาฆ่าแมลง

รถไถนาเดินตาม

รถปลูกข้ าว

เครื่ องเกี่ยวข้ าว

เครื่ องนวดข้ าว


TOYOTA CABIN

HINO CABIN

FUSO CABIN

ISUZU

MITSUBISHI 8DC8

ISUZU C240

TOYOTA 2J

เครื่ องทำความเย็น

BOGIE SET (เพลาเดี่ยว)

BOGIE SET (เพลาคู่)

REAR AXLE (เพลาหลัง)

FRONT AXLE (เพลาหน้ า)

ถังนำมั้ นติดรถบรรทุก

กะเช้ าติดหลังรถบรรทุก

กะเช้ าติดหลังรถบรรทุก

ชุดขาตัง้ ไฮดรอลิค

รถ ATV YAMAHA

รถ AK10-001264

เจ็ทสกี SEADOO

ประตูรถ

CABIN


JSSR Auction--July Brochure